Page 1

hantverksäventyr

TAITO GROUP • KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSLIITTO TAITO RY TAITO GROUP • FÖRBUNDET FÖR HEMSLÖJD OCH KONSTHANTVERK TAITO RY


Taito Group

sivu 2 sidan 2

Yhdistykset & toiminta Föreningarna & verksamhet

sivu 4 sidan 4

Kurssit & työpajat Kurser & verkstäder

sivu 6 sidan 6

Taiteen perusopetus Grundläggande konstundervisning

sivu 12 sidan 12

Mallistot Kollektioner

sivu 14 sidan 14

Yrityspalvelut Företagstjänster

sivu 18 sidan 18

Näyttelyt Utställningar

sivu 20 sidan20

Käsityömatkailu Hantverksturism

sivu 22 sidan 22

Taito Shop

sivu 26 sidan 26

Perinnemallistot Traditionella kollektioner

sivu 30 sidan 30

Kansainvälisyys Internationalism

sivu 32 sidan 32

Yhteystiedot Kontaktuppgifter

sivu 34 sidan 34

Julkaisut Publikationer

sivu 36 sidan 36


Ta i t o G r o u p Käsityö elämässä, tuotteissa ja palveluissa Taito Group on valtakunnallinen palvelu- ja asiantuntijajärjestö, joka edistää käsityökulttuuria taitona ja elinkeinona. Se tarjoaa harrastajille ja ammattilaisille monipuoliset mahdollisuudet kehittää taitojaan ja tutustua käsityöalaan ja -perinteeseen. Järjestö muodostuu Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:stä ja 21 alueellisesta käsi- ja taideteollisuusyhdistyksestä. Yhdistysten toimipaikkoja ovat taito- ja käsityökeskukset, joita on ympäri maan kaikkiaan noin 140.

Nanna Bayerin keramiikkaa. Nanna Bayers keramik.

Tässä julkaisussa esitellään Taito Groupin toimintaa ja palveluja. Tervetuloa mukaan käsityön innostavaan maailmaan!

Studio Jaffe / Marjo Jaffe-Pelkonen

Työtä tehdään kestävän käsityön edistämiseksi, painottaen luovuutta, laatua, vastuullisuutta ja elinikäistä oppimista. Toiminnalla lisätään hyvinvointia sekä käsityön merkitystä näkyvänä osana suomalaista kulttuuria ja kansainvälistä yhteistyötä. Taito Groupin palveluja käyttää vuosittain lähes kaksi miljoonaa asiakasta, käsitöiden harrastajaa ja ammattilaista.

2


Verkostoitunutta tekemisen taitoa luovuus • taito • yrittäjyys • kestävä kehitys Hantverksskicklighet i nätverk • kreativitet kunnande • företagsamhet • hållbar utveckling

Hantverk i livet, i produkter och i tjänster Taito Group är en riksomfattande service- och expertorganisation som främjar hantverkskulturen som konst och näring. Organisationen erbjuder möjligheter för både amatörer och yrkesfolk att utveckla sina färdigheter och göra sig förtrogna med hantverksbranschen och -traditionen. Taito Group består av Förbundet för hemslöjd och konsthantverk Taito rf och 21 regionala hemslöjds- och konsthantverksföreningar. Föreningarna bedriver sin verksamhet i hantverkscenter runtom i landet, totalt 140 stycken. Arbetet utförs för att främja ett hållbart hantverk, med betoning på kreativitet, kvalitet, ansvarsfullhet och livslångt lärande. Syftet med verksamheten är att höja välbefinnandet och lyfta fram hantverket som en synlig del av finländsk kultur och internationellt samarbete. Nära två miljoner kunder, både amatörer och professionella hantverksutövare, använder årligen Taito Groups tjänster. I den här broschyren presenteras Taito Groups verksamhet och tjänster. Välkommen in i hantverkets fascinerande värld!

www.taito.fi

3


Yhdistykset

Föreningarna

Monipuolisia käsityön kohtaamispaikkoja Inspirerande mötesplatser för hantverksvänner

4


toiminta

verksamhet

Taito- ja käsityökeskukset ovat monipuolisia kohtaamispaikkoja, joissa käsityökulttuurista, taitojen kehittämisestä ja alan yrittäjyydestä innostuneet ihmiset tapaavat. Toimipisteet vaihtelevat perinteisistä kodikkaista kudontapajoista kokonaisvaltaisiin käsityökortteleihin ja -matkailukohteisiin. Taito Groupin palveluja ovat koulutus- ja kurssitoiminta, käsityöneuvonta sekä työpajatoiminta. Taiteen perusopetuksen käsityökoulut ovat tärkeä osa toimintaa. Palveluihin kuuluvat myös näyttelyt, erilaiset tapahtumat, seminaarit sekä materiaalien, työvälineiden ja valmiiden käsityötuotteiden myynti. Alan yrittäjille suunnatut Taito-yrityspalvelut sisältävät koulutus-, konsultointi- ja markkinointipalveluja. Lisäksi Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry julkaisee kuudesti vuodessa ilmestyvää TAITO-lehteä sekä toimittaa erilaisia alan oppaita ja julkaisuja. Hantverkscentren fungerar som inspirerande forum för människor som är intresserade av hantverkskultur, utveckling av färdigheter och företagsamhet i branschen. Verksamhetsställena varierar från traditionella små vävverkstäder till omfattande hantverkskvarter och -turistmål. Taito Group erbjuder tjänster i form av utbildnings- och kursverksamhet, hantverksrådgivning samt verkstadsverksamhet. En viktig del av verksamheten är organisationens hantverksskolor som ger grundläggande konstundervisning. Andra inslag i verksamheten är utställningar, evenemang av olika typ, seminarier samt försäljning av material, arbetsredskap och färdiga hantverksprodukter. Taito-företagstjänster erbjuder utbildnings-, konsultations- och marknadsföringstjänster till företagare i branschen. Organisationen publicerar dessutom tidningen TAITO, som kommer ut sex gånger om året, samt olika fackhandböcker och -publikationer.

Taito-ja käsityökeskukset Hantverkscentren www.taito.fi

5


Kurssit

Kurser

taitoa • uuden oppimista • yhdessäoloa irtautumista kiireistä • luovaa tekemistä färdigheter • inlärning av nytt • samvaro stressfrihet • kreativ sysselsättning

6


kurssit & työpajat

kurser & verkstäder

Kurssit ovat suosittuja Kursseilla, kerhoissa ja työpajoissa on tarjolla luovaa tekemistä kädentaitojen parissa, yhdessä toisten kanssa. Yhdistysten kurssivalikoima on monipuolinen. Kurssit ovat kaikille avoimia ja niitä järjestetään ympäri vuoden. Osa kursseista toteutetaan yhteistyössä kansalaisopistojen ja opintokeskusten kanssa. Kurssitarjonta esitellään yhdistysten verkkosivuilla ja palveluesitteissä. Jäsenilleen yhdistykset tarjoavat erilaisia etuja. Jäseneksi voivat liittyä yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt.

Kurserna är populära Kurser, klubbar och verkstäder erbjuder kreativ hantverkssysselsättning i trevligt sällskap. Föreningarnas kursutbud är stort och varierat. Kurserna är öppna för alla och de ordnas alla tider på året. Vissa kurser genomförs i samarbete med medborgarinstitut och studiecentraler. Kursutbudet presenteras på föreningarnas nätsidor och i servicebroschyrer. För medlemmar erbjuder föreningarna många fina förmåner. Såväl privatpersoner som företag och samfund kan ansluta sig som medlem.

Käsi- ja taideteollisuusyhdistykset Hemslöjds- och konsthantverksföreningarna www.taito.fi

7


Ti l a u s k u r s s i t

Beställningskurser

Irtaudu arjesta oman porukan kanssa Tilauskurssit sisältävät hauskaa yhdessäoloa, irtautumista kiireistä ja luovaa tekemistä. Aiheen voi valita valmiista kurssivalikoimasta tai se suunnitellaan ryhmän toivomusten mukaisesti. Käsi- ja taideteollisuusyhdistyksissä tarjotaan myös ammatillista lisäkoulutusta. Koulutukset suunnitellaan yhteistyökumppaneiden kanssa ja koulutus voi painottua esimerkiksi osaamisen vahvistamiseen, maahanmuuttajien kouluttamiseen, työllisyys- ja yrittäjyyskoulutukseen.

Kom loss från vardagen tillsammans Beställningskurserna bjuder på gemytlig samvaro och kreativ sysselsättning i stressfri miljö. Tema kan väljas från ett färdigt kursutbud eller planeras enligt gruppens önskemål. Hemslöjds- och konsthantverksföreningarna erbjuder även yrkesinriktad tilläggsutbildning. Utbildningarna planeras tillsammans med olika samarbetspartner och kan vara inriktade t.ex. på stärkande av kunnandet, utbildning för invandrare eller sysselsättnings- och företagarutbildning. Kunto- ja kulttuurisetelit käyvät maksuvälineinä useissa toimipisteissä. Motions- och kultursedlar fungerar som betalningsmedel vid flera verksamhetsställen.

8

Käsi- ja taideteollisuusyhdistykset Hemslöjds- och konsthantverksföreningarna www.taito.fi


kurssit & työpajat

kurser & verkstäder

Tekemistä käsille • kauneutta silmille hyvää oloa mielelle Arbete med händerna • ögonfröjd glädje och välbefinnande

Käsi- ja taideteollisuusyhdistyksissä tarjotaan myös ammatillista lisäkoulutusta. Koulutukset suunnitellaan yhteistyökumppaneiden kanssa ja koulutus voi painottua esim. osaamisen vahvistamiseen, maahanmuuttajien kouluttamiseen, työllisyys- ja yrittäjyyskoulutukseen.

9


Kudonta

Vä v n i n g

Kudonta on hauska ja hyödyllinen harrastus. Se hoitaa kuntoa ja virkistää. Harrastuksen ohella saa itsetehtyjä tuotteita kotiin. Työpajoissa on käytettävissä työvälineet, materiaaleja ja asiantuntevat ohjaajat. Kangaspuissa on valmiit perusloimet ja käsityöneuvojat ohjaavat kutojia päiväsaikaan. Kudonnan työpajoja on lähes kaikissa yhdistyksissä. Kannattaa myös tiedustella oman alueen taito- ja käsityökeskuksista, mitä muita työpajoja on tarjolla. Vävning är en intressant och nyttig hobby. Den erbjuder motion och avkoppling och dessutom möjlighet att tillverka produkter för eget bruk. I verkstäderna finns alla nödvändiga verktyg och material samt sakkunniga handledare. Vävstolarna är försedda med färdig varp och hantverksrådgivare instruerar vävarna dagtid. Verkstäder för vävning finns i nästan alla föreningar. De lokala hantverkscentren kan också ge information om eventuella andra verkstäder.

10

Taito- ja käsityökeskukset Hemslöjds- och konsthantverksföreningarna www.taito.fi


kurssit & työpajat

kurser & verkstäder

Kutominen on mukava harrastus. Vävning är en trevlig hobby.

Kudonnan aloittaminen • Valitse haluamasi loimi ja malli, jota haluat kutoa. • Varaa aika. • Keskustele neuvojan kanssa kudonnan aloittamiseen liittyvistä asioista. • Kun tulet kutomaan, neuvoja esittelee tilat ja välineet sekä opastaa aloittamisessa. • Suunnittele kuviot ja värit, valitse materiaalit. • Aloita kutominen. • Kysy neuvoa tarvittaessa. • Nauti tekemisestä. • Iloitse tuloksesta.

11


Ta i t o - k ä s i t y ö k o u l u t

Ta i t o - h a n t v e r k s s k o l o r

Taito-käsityökoulut eri puolilla Suomea antavat käsityön taiteen perusopetusta 4–16 -vuotiaille lapsille ja nuorille sekä aikuisille. Käsityökoulussa opitaan käsityön vaiheet suunnittelusta toteuttamiseen. Lähtökohtana opiskelussa ovat oppilaan omakohtaiset kokemukset, käsillä työskentely, tuotteiden valmistus ja ilmaisu. Opetus kehittää tietoja, taitoja ja valmiuksia käsityökulttuurin eri osaalueilla, vahvistaen oppijan kokonaispersoonallisuutta ja esteettistä valintakykyä ja kannustaen luovaan ongelmanratkaisuun. Yhdistysten 17:ssa käsityökoulussa opiskelee noin 3600 lasta ja nuorta ja 500 aikuista. Lapsille ja nuorille järjestetään myös erilaisia lomakursseja ja -leirejä sekä lasten iltapäivätoimintaa.

Taito-hantverksskolorna ger grundläggande konstundervisning i hantverk för barn och unga i åldern 4-16 år samt för vuxna. I hantverksskolorna får eleverna lära sig hantverkets olika skeden från planering till förverkligande. Utgångspunkten i studierna är elevens egna personliga erfarenheter, arbete med händerna, produkttillverkning och uttrycksform. Undervisningen ger kunskaper, färdigheter och beredskap inom hantverkskulturens olika delområden och stärker därmed den lärandes helhetspersonlighet och estetiska valförmåga. Samtidigt stimuleras elevens förmåga till kreativ problemlösning. Antalet studerande i föreningarnas 17 hantverksskolor är ca 3600 barn och unga och 500 vuxna. För barn och unga ordnas även olika typer av feriekurser och -läger, dessutom eftermiddagsverksamhet för barn.

12

www.kasityokoulu.fi


taiteen perusopetus grundläggande konstundervisning

Käsityön taiteen perusopetus Opintokokonaisuudet ovat esinesuunnittelu- ja esineiden valmistus, tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelu ja valmistus sekä ympäristön suunnittelu ja rakentaminen. Opinnot jakaantuvat varhaisiän opintoihin, perusopintoihin ja syventäviin opintoihin. Yleisen oppimäärän laajuus on 500 tuntia ja laajan oppimäärän 1300 tuntia. • Taito-käsityökoulut antavat käsityön taiteen perusopetusta myös aikuisille.

13


Te k e m i s e n i l o a Skaparglädje

Tekemisen iloa -malliston tuotteissa käytetyt kotimaiset, laadukkaat materiaalit kestävät aikaa ja kulutusta, ja ovat osa onnistunutta kokonaisuutta. Mallistoon liittyviä kursseja ja työpajoja järjestetään taito- ja käsityökeskuksissa.

De inhemska, högklassiga materialen i kollektionen Skaparglädje är slitstarka och tidlösa och utgör en del av en elegant helhet. Kurser och verkstäder med kollektionen som tema ordnas i hantverkscentren.

14


mallistot

kollektioner

Tekemisen iloa -mallisto tarjoaa käsityön harrastajille persoonallisia ja omiin tarpeisiin helposti muunneltavia sisustamisen malleja ja ideoita. Mallisto uudistuu vuosittain. Valtakunnallisten mallistojen lisäksi käsityökeskuksista löytyy monipuolinen valikoima käsi- ja taideteollisuusyhdistysten omia käsityön mallistoja. Kollektionen Skaparglädje erbjuder personliga och lätt modifierbara modeller och idéer för hem och inredning. Kollektionen förnyas varje år. Förutom de riksomfattande kollektionerna tillhandahåller hantverkscentren också ett mångsidigt urval av hemslöjds- och konsthantverksföreningarnas egna kollektioner.

Taito- ja käsityökeskukset Hemslöjds- och konsthantverksföreningarna www.taito.fi

15


Käsityön klassikot

Klassiska hantverk

Kansallisiksi käsityön klassikoiksi voidaan kutsua mm. räsymattoja, poppanoita, pellavaliinoja, villasukkia, pärekoppia, tuohiastioita ja puukkoja. Eri vuosikymmenillä on ollut omat suosikkinsa ja eri puolilta Suomea löytyy omia alueellisia malleja. Klassikoita yhdistää se, että ne ovat tarve-esineitä ja niitä on valmistettu läpi vuosikymmenten kursseilla, käsityöläisten työpajoissa ja pienteollisesti.

Till kategorin nationella klassiska hantverk hör bl.a. trasmattor, poppanaprodukter, linnedukar, yllesockor, pärtkorgar, näverkärl och knivar. Varje tid har haft sina favoriter och egna lokala modeller har tillverkats i olika delar av Finland. Gemensamt för klassikerprodukterna är att de är bruksföremål och de har tillverkats i årtionden på kurser, i hantverkares verkstäder och småindustriellt.

16

Taito- ja käsityökeskukset Hemslöjds- och konsthantverksföreningarna www.taito.fi


mallistot kollektioner

R채symatto, matoista rakkain. Trasmattan, den k채raste av mattor.

17


Ta i t o - y r i t y s p a l v e l u Ta i t o - f ö r e t a g s t j ä n s t e r

yrittäjyys • tutkimukset • selvitykset • tuotearviot tuoteinfot • markkinointi • verkostot företagsamhet • undersökningar • utredningar • produktutvärderingar • produktinfo • marknadsföring • nätverk

mer INFORMATION OM taito-foretagstjansterna www.taito.fi/se/foretagstjansterna/taito-foretagstjansterna/ www.taito.fi/se/foretagstjansterna/taito-foretagsradgivarna/ mer INFORMATION OM Hantverksnätet www.taito.fi/se/foretagstjansterna/hantverksnatet/sok-tjanster/

18

Kuva: Nina Dodd


yrityspalvelut

Kuva: Tomi Aho

Kuva: Tomi Aho

företagstjänster

Taito-startti on räätälöity käsityöyrittäjyyttä suunnitteleville. Sen avulla analysoidaan liikeidea ja sen toteuttamismahdollisuudet. Taito-startti pistää ideoihin vauhtia.

TAITO-START är skräddarsydd för personer som planerar en verksamhet som hantverksföretagare. Med hjälp av tjänsten analyseras affärsidén och möjligheterna att realisera planen. Taito-start sätter fart på idéerna.

Taito-tuotearvio auttaa selvittämään tuotteiden kaupallisia mahdollisuuksia ja kehittämiskohteita. Arvion avulla saa vahvistusta ja varmuutta markkinointiin.

TAITO-PRODUKTUTVÄRDERING ger en uppfattning om vilka kommersiella möjligheter produkterna har samt utvecklingsområden. Bedömningen ger en säkerhet som stöder och effektiverar marknadsföringen.

Taito-tuoteinfo -palvelun avulla viimeistellään tuotteet myyntikuntoon. Samalla varmistetaan, että tuotetiedot ja pakkaukset täyttävät lain asettamat vaatimukset. Taito-markkinat I on markkinoinnin ensimmäinen askel kohti onnistuneita markkinointitoimenpiteitä. Asiakassegmentointi ja markkinointisuunnitelma antavat potkua onnistuneeseen ja suunnitelmalliseen markkinointiin. Taito-nettistartti opastaa hyödyntämään sähköpostia, omia kotisivuja ja nettikauppaa yrityksen tarpeita parhaiten palveleviksi ja yritysimagoa vahvistaviksi toiminnoiksi. Taito-koemarkkinointi auttaa selvittämään tuotteen kaupallisuutta. Palvelun tuloksena syntyy monipuolinen palaute, joka auttaa tuotteiden jatkokehittelyssä ja antaa vahvistusta sekä varmuutta jälleenmyynnin tarjoamiin mahdollisuuksiin. Taitoverkko on käsi- ja taideteollisuustuotteiden ja -palveluiden markkinapaikka verkko-osoitteessa www.taitoverkko.fi.

www.taito.fi www.taitoverkko.fi

TAITO-PRODUKTINFO är till hjälp vid bearbetningen av en produkt till säljbart skick. Samtidigt säkerställer man att produktuppgifterna och förpackningarna uppfyller de krav lagen ställer. TAITO-MARKNAD I är det första steget mot framgångsrika marknadsföringsåtgärder. Med kundsegmentering och marknadsföringsplaner kan man rationalisera och effektivisera marknadsföringen. TAITO-NÄTSTART visar hur man på ett optimalt sätt kan utnyttja e-post, egna hemsidor och näthandel för företagets behov och samtidigt stärka företagsimagen. TAITO-PROVMARKNADSFÖRING är en tjänst som hjälper företagaren att utreda produktens kommersiella värde. Resultatet av provmarknadsföringen ger underlag för vidareutvecklingen av produkten och samtidigt bekräftelse och säkerhet om de möjligheter återförsäljningen erbjuder. HANTVERKSNÄTET är en marknadsplats för hemslöjds- och konsthantverksprodukter och -tjänster. Tjänsten finns på Internet på adressen www.taitoverkko.fi.

19


Messut ja näyttelyt

Mässor och utställningar

Käsi- ja taideteollisuusyhdistykset järjestävät yhteistyössä messujärjestäjien kanssa valtakunnallisia ja alueellisia käsityömessuja. Tunnetuimpia messutapahtumia ovat Suomen Kädentaidot -messut, Käsityömessut ja Kätevä-messut. Lisäksi yhdistyksillä on kesällä ja joulun alla omia alueellisia käsityön myyntitapahtumia ja markkinoita. Yhdistykset organisoivat lisäksi yrittäjien yhteisosastoja valtakunnallisiin markkinointitapahtumiin ja kansainvälisille alan messuille. Vahvaa käsityöosaamista esitellään myös muissa valtakunnallisissa ja alueellisissa kulttuuripainotteisissa näyttelyissä. Hemslöjds- och konsthantverkföreningarna ordnar i samarbete med mässarrangörer riksomfattande och regionala hantverksmässor. Bland de mest kända mässevenemangen är Suomen Kädentaidot – Finskt hantverk, Hantverksmässorna och Kätevä-mässorna. Sommartid och inför julen arrangerar föreningarna dessutom egna försäljningsevenemang och marknader på temat hantverk. Föreningarna organiserar också gemensamma montrar för företagare som deltar i riksomfattande marknadsevenemang och internationella fackmässor. Ett starkt hantverkskunnande presenteras även på andra riksomfattande och regionala utställningar med tyngdpunkt på kultur.

20

www.taito.fi/kalenteri


näyttelyt

utställningar

Kohtaamispaikkoja käsityöyrittäjille ja asiakkaille. Mötesplatser för hantverksföretagare och kunder.

21


Käsityö & matkailu Hantverk & turism

Taito- ja käsityökeskuksista löytyy matkailijoille aina jotakin uutta ja innostavaa. Esineiden perinteiset valmistusmenetelmät, luonnonmateriaalit ja sukupolvien muokkaamat mallit tallentavat paikallista kulttuuria ja historiaa. Aktiivilomailija voi osallistua erilaisille kursseille ja palata kotiin mukanaan jotain itse tehtyä ja käsin koettua. Lisäväriä vierailuun tuovat mielenkiintoiset, alueelliset tapahtumat. Tunnetuimmat matkailukeskukset ovat Mikkelin Kenkävero, Tampereen Verkaranta, Joensuun Taitokortteli, Vaasan Käsityön talo Loftet, Lappeenrannan Tasihinin talo, Seinäjoen Kaarakan talo ja Kokkolan Kankuri.

Hantverkscentren har alltid något nytt och inspirerande att erbjuda turister. Föremål gjorda enligt traditionella tillverkningsmetoder, naturmaterial och modeller som utformats under många generationer återspeglar den lokala kulturen och historien. Den aktiva semesterresenären har också möjlighet att delta i olika kurser och hämta med sig hem alster han eller hon gjort själv. Extra krydda får besöket av alla intressanta lokala evenemang. De bäst kända turistcentren är Taitokortteli i Joensuu, Tasihini hus i Lappeenranta, Kenkävero i S:t Michel, Verkaranta i Tammerfors, Kaarakka hus i Seinäjoki och Hantverkets hus Loftet i Vasa.

22

www.taito.fi


käsityömatkailu hantverksturism

Mielenkiintoisia käsityömatkailukohteita kautta maan. Intressanta besöksmål i hela landet.

23


Ta p a h t u m a t

Evenemang

24


käsityömatkailu hantverksturism

Käsi- ja taideteollisuusyhdistykset järjestävät erilaisia käsityökulttuuriin liittyviä tapahtumia kautta maan. Käsityömarkkinoilla, joulukylissä, kesätoreilla ja syyspäivillä on tarjolla monipuolista ohjelmaa, kädentaitajien työnäytöksiä, mukavaa ja kiireetöntä yhdessäoloa, tuote-esittelyjä ja -myyntiä. Tapahtumissa viihtyvät niin matkailijat kuin paikalliset asukkaatkin. Taito-viikko on Taito Groupin yhteinen valtakunnallinen teemaviikko, jota vietetään vuosittain huhtikuussa Taidon päivän aikaan erilaisin teemoin. Toinen valtakunnallinen, järjestön yhteinen tapahtuma on syksyisin vietettävä, tunnelmallinen käsityökoulujen Valo virtaa -tapahtuma. Hemslöjds- och konsthantverkföreningarna ordnar olika former av hantverksrelaterade evenemang runtom i landet. Hantverksmarknader, julbyar, sommartorg och höstdagar bjuder på ett innehållsrikt program med hantverksvisningar, avspänd samvaro samt produktdemonstrationer och -försäljning. Evenemangen lockar både turister och lokala invånare. Taito-veckan är Taito Groups gemensamma riksomfattande temavecka i april. Evenemanget bjuder på intressanta teman och ordnas årligen runt Taitos namnsdag . En annan riksomfattande tillställning som ordnas gemensamt är hantverksskolornas stämningsfulla höstevenemang Valo virtaa.

www.taito.fi/kalenteri

25


Persoonallisia tuotteita arkeen ja juhlaan yhteistyössä suomalaisten käsityöyrittäjien kanssa. Personliga produkter för fest och vardag. Framtagna i samarbete med finländska hantverksföretagare.

Taito Shop Aivia Jyväskylä Taito Shop A-paja Kouvola Taito Shop Hamina Hamina / Fredrikshamn Taito Shop Helsky Helsinki / Helsingfors Taito Shop Joensuu Joensuu Taito Shop Joroinen Joroinen Taito Shop Joutsa Joutsa Taito Shop Juva Juva Taito Shop Kainuun Pirtti Kajaani Taito Shop Kangasniemi Kangasniemi Taito Shop Kerimäki Kerimäki Taito Shop Kuopio Kuopio Taito Shop Leppävirta Leppävirta Taito Shop Loftet Vaasa / Vasa Taito Shop Maakari Oulu Taito Shop Mikkeli Mikkeli Taito Shop Mäntyharju Mäntyharju Taito Shop Pieksämäki Pieksämäki Taito Shop Pori Pori Taito Shop Pirkanmaan Kotityö Tampere Taito Shop Saarijärvi Saarijärvi Taito Shop Savonlinna Savonlinna Taito Shop Tahko Nilsiä Taito Shop Varkaus Varkaus Taito Shop Venny ja Jussi Iisalmi Taito Shop Viitasaari Viitasaari

26

www.taitoshop.fi


Taito Shop on suurin suomalaisen käsityön markkinointiketju, joka tarjoaa lähellä tehtyjä, persoonallisia ja aikaa kestäviä tuotteita. Käsi- ja taideteollisuusyhdistyksillä on 26 Taito Shop ­-myymälää eri puolilla Suomea. Taito Shop-kedjan är Finlands största återförsäljare av inhemskt hantverk. Affärerna erbjuder närproducerade och tidlösa produkter med personlig stil. Kedjan omfattar 26 affärer i olika delar av landet. Affärerna ägs av föreningarna i Taito Group.

27


Muita yhdistysten käsi- ja taideteollisuusmyymälöitä Övriga föreningsägda hemslöjdsoch konsthantverksaffärer

Taito- ja käsityökeskusten myymälät tarjoavat monipuoliset käsityömateriaalien ja -tuotteiden hankintamahdollisuudet. Hantverkscentrens affärer erbjuder utmärkta möjligheter till anskaffning av hantverksmaterial och -produkter.

28


myymälät affärer

Gullkrona Parainen / Pargas Turku / Åbo www.gullkrona.fi Ihanien tavaroiden kauppa Herra Hakkaraisen talo Sastamala www.taitosatakunta.fi Kankuri Shop Kokkola / Karleby www.taitokeskipohjanmaa.fi Kenkävero Mikkeli www.kenkavero.fi Rustoopuori Seinäjoki Lapua Tuuri www.taitoep.net

Taito- ja käsityökeskusten yhteydessä toimii yleisesti joko myymälä tai myyntipiste, joka tarjoaa käsityömateriaalien ja -tuotteiden hankintamahdollisuudet. Osa myymälöistä profiloituu matkailuun ja oman alueensa tuotemyyntiin.

I anslutning till hantverkscentren finns vanligen antingen en affär eller ett försäljningsställe som erbjuder möjlighet till anskaffning av hantverksmaterial och -produkter. Vissa affärer är inriktade på turism och försäljning av produkter med lokal anknytning.

Taito-kauppa • Tasihinin talo Lappeenranta www.taitoetelakarjala.fi

www.taito.fi

TAITOKESKUS LUHTI Rovaniemi www.taitolappi.fi

29


Perinne innoittaa

Traditionen inspirerar 30


perinnemallistot

traditionella kollektioner

Makuja ja muistoja maakunnista Perinne ja alueellinen kulttuuri ovat olleet innoittajina ja luovuuden lähteinä monissa käsi- ja taideteollisuusyhdistysten perinnemallistoissa.

Lokala smaker och minnen Traditioner och regional kultur har ofta inspirerat och gett idéer till hemslöjds- och konsthantverksföreningarnas traditionella kollektioner.

31


Ta i t o Wo r l d

Käsityön tekijät soveltavat luontevasti kansainvälisiä vaikutteita ja tekevät niistä uusia tulkintoja. Käsityötä edistetään eri puolilla maailmaa monin tavoin ja erilaisten organisaatioiden toimesta. Myös Käsi- ja taideteollisuusliitto on mukana tässä toiminnassa. Kansainvälinen näyttelyvaihto, messut, erilaiset tapahtumat, seminaarit ja työpajat ovat luonteva osa järjestön kansainvälistä toimintaa. Lisäksi yhteistyötä tehdään erilaisten tuotekehitysprojektien muodossa. Käsi- ja taideteollisuusliitto on jäsenenä mm. seuraavissa kansainvälisissä organisaatioissa: Maailman käsityöjärjestö World Craft Council, Maailman kansantaiteen järjestö International Organization of Folk Art, Euroopan käsi- ja taideteollisuusliitto European Folk Art and Craft Federation, Pohjolan käsi- ja taideteollisuusliitto Nordens Hemslöjdsförbund.

Hantverksutövarna är lyhörda för internationella influenser och kan presentera nya spännande tolkningar. Hantverket framhävs på många sätt av organisationer runtom i världen. Också Taito Group är med i denna verksamhet. Internationellt utställningsutbyte, mässor, evenemang, seminarier och verkstäder av olika typ är en naturlig del av organisationens internationella verksamhet. Samarbete bedrivs dessutom i form av olika produktutvecklingsprojekt. Taito Group är medlem bl.a. i följande internationella organisationer: hantverksorganisationen World Craft Council, organisationen för folkkonst International Organization of Folk Art, europeiska hemslöjdsförbundet European Folk Art and Craft Federation samt Nordens hemslöjdsförbund.

32

www.taito.fi


kansainvälisyys internationalism

Käsityö on samaan aikaan paikallista tekemistä ja kansainvälistä osaamista. Hantverk är en kombination av lokal tillverkning och internationellt kunnande.

33


Ta i t o G r o u p

34


yhteystiedot

kontaktuppgifter KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSLIITTO TAITO

Helsinki/Helsingfors www.taito.fi

Taito Pirkanmaa Tampere • Hervanta • Kangasala • Lempäälä Mänttä-Vilppula • OrivesiPirkkala • Tesoma Vesilahti • Vilppula • Virrat • Ylöjärvi www.taitopirkanmaa.fi

Taito Etelä-Karjala Lappeenranta • Joutseno Taavetti • Parikkala • Savitaipale www.taitoetelakarjala.fi

Taito Pohjois-Karjala Joensuu • Ilomantsi • Kitee • Lieksa Nurmes Tohmajärvi www.taitopohjoiskarjala.fi

Taito etelä-pohjanmaa

Taito Pohjois-Pohjanmaa Oulu • Kuusamo • Oulainen Pudasjärvi Pulkkila • Raahe www.taitopohjoispohjanmaa.fi

FÖRBUNDET FÖR HEMSLÖJD OCH KONSTHANTVERK TAITO

Etelä-Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuus ry

Seinäjoki • Alavus • Isokyrö • Kauhajoki Töysä • Vaasa • Ähtäri www.taitoep.net TAITO HELSKY HElsingin käsi- ja taideteollisuus ry

Helsinki www.helsky.net Taito Häme Lahti www.taitohame.fi Taito Itä-Suomi Mikkeli • Savonlinna • Varkaus Pieksämäki • Leppävirta • Kerimäki Kangasniemi • Juva • Mäntyharju Joroinen www.taitoitasuomi.fi TAITO KAINUU Kajaani • Paltamo • Puolanka Ristijärvi • Vaala www.taitokainuu.fi

taito SatakunTa satakunnan käsi- ja taideteollisuus ry

Sastamala • Pori • Huittinen • Kankaanpää Noormarkku • Rauma www.taitosatakunta.fi TAITO savo kuopion seudun käsi- ja taideteollisuus ry

Kuopio • Karttula • Nilsiä • Varpaisjärvi Juankoski • Tuusniemi • Siilinjärvi • Maaninka Suonenjoki • Vesanto • Tervo www.taitosavo.fi Taito Uusimaa Hyvinkää • Hakunila • Havukoski • Hiekkaharju Hyrylä • Järvenpää Klaukkala • Korso • Lohja Mäntsälä • Orimattila www.taitouusimaa.fi taito Varsinais-Suomi varsinais-suomen käsi- ja taideteollisuus ry

Taito Keski-Suomi Jyväskylä • Joutsa • Saarijärvi • Viitasaari www.aivia.fi

Turku • Laitila • Loimaa • Paimio • Perniö Pöytyä • Raisio • Salo www.taitovarsinaissuomi.fi

Taito Keski-Pohjanmaa Kokkola • Kalajoki • Kannus • Sievi www.taitokeskipohjanmaa.fi

taito Ylä-Savo

Taito Kymenlaakso Kouvola • Hamina • Kausala • Virojoki www.taitokymenlaakso.fi taito lappi Rovaniemi • Pello www.taitolappi.fi Nylands hantverk Helsingfors/ Helsinki • Borgå / Porvoo www.nylandshantverk.net

www.taito.fi

ylä-savon käsi- ja taideteollisuus ry

Iisalmi • Kiuruvesi • Lapinlahti • Pielavesi Sonkajärvi www.taitoylasavo.fi Åbolands hantverk Pargas/Parainen • Åbo/Turku • Kimito/Kemiö www.gullkrona.fi Österbottens hantverk Vaasa/VASA www.loftet.fi

35


julkaisut

publikationer

ajatteleva käsityölehti en hantverkstidskrift med tanke

TAITO-lehti on käsityön ajankohtaislehti. Lehti sisältää käsityöalan perinteitä ja uusia tuulia, tekemistä ja ajattelun aihetta kuusi kertaa vuodessa. Julkaisija Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry. Lisäksi Käsi- ja taideteollisuusliitto julkaisee käsityö- ja muotoilualan oppimateriaaleja, tutkimuksia ja selvityksiä. Julkaisuista lisätietoja taito.fi ­-sivuilta.

36

Tidskriften TAITO är en aktualitetstidning inom hantverk. Tidskriften innehåller nyheter och artiklar om traditioner och trender, men också fakta och intressanta funderingar. Tidskriften kommer ut med sex nummer per år och utges av Förbundet för hemslöjd och konsthantverk Taito rf. Förbundet publicerar dessutom annat material inom hantverk och formgivning samt undersökningar och utredningar. Mer information om publikationerna finns på adressen taito.fi.

www.taito.fi


Koe jotakin moniaistista, merkittävää ja unohtumatonta. Taito Group tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kehittää taitoja ja tutustua käsityöperinteeseen. Tervetuloa taitomaailmaan!

Upplev något mångfasetterat, betydelsefullt och oförglömligt. Taito Group erbjuder mångsidiga möjligheter att utveckla färdigheter och bekanta sig med hantverkstraditioner. Välkommen till Taito-världen!

www.taito.fi

TAITO elämys palveluesite  

Taito Group on Suomessa toimiva valtakunnallinen käsityön palvelu- ja asiantuntijajärjestö. Tutustu palveluihimme. Käsityö elämässä, tuotte...

TAITO elämys palveluesite  

Taito Group on Suomessa toimiva valtakunnallinen käsityön palvelu- ja asiantuntijajärjestö. Tutustu palveluihimme. Käsityö elämässä, tuotte...

Advertisement