Page 1

Aastaraamat 2015-16


Koostasid aineühendused Kujundas ja küljendas Taimi Dreier © Pärnu Ülejõe Põhikool 2016

2


Sisukord Saateks .................................................................................................................................................................. 5 Koolipere ............................................................................................................................................................... 7 Õppeaasta arvudes ............................................................................................................................................ 7 Koolipere ........................................................................................................................................................... 8 Esimesed klassid .............................................................................................................................................. 11 Põhikooli lõpetajad.......................................................................................................................................... 15 Õpitulemused ...................................................................................................................................................... 20 Põhikooli lõpueksamite tulemused 2016 ........................................................................................................ 20 Kokkuvõte tasemetöödest .............................................................................................................................. 22 Edukad õpilased .............................................................................................................................................. 22 Kasvatustöö ......................................................................................................................................................... 33 Tugisüsteemid ................................................................................................................................................. 33 Õppekasvatustöö ............................................................................................................................................ 34 Huvitegevus......................................................................................................................................................... 39 Üritused........................................................................................................................................................... 39 Ringid .............................................................................................................................................................. 45 Projektid .......................................................................................................................................................... 46 Raamatukogu ...................................................................................................................................................... 49 Algklassid............................................................................................................................................................. 53 Koosseis........................................................................................................................................................... 53 Algklasside tegemised ..................................................................................................................................... 53 Humanitaar ......................................................................................................................................................... 63 Koosseis........................................................................................................................................................... 63 Viiendate ja kuuendate toimetamisi ............................................................................................................... 63 Kaheksandate ja üheksandate käimisi ............................................................................................................. 64 Õpetajate ettevõtmisi ..................................................................................................................................... 64 Osalemine Pärnu linna ja vabariiklikel üritustel .............................................................................................. 65 Emakeelenädalal ............................................................................................................................................. 66 Muusika............................................................................................................................................................... 67 Koosseis........................................................................................................................................................... 67 Toimunud muusikaüritused............................................................................................................................. 68 Oskusained .......................................................................................................................................................... 83 Kehalise kasvatuse tegemised ......................................................................................................................... 83 Maleringi kokkuvõte ........................................................................................................................................ 84 Koolivõistlused ja üritused .............................................................................................................................. 85 Ülelinnalistest võistlustest osavõtt .................................................................................................................. 89 Kunst ............................................................................................................................................................. 104 Käsitöö ja tööõpetuse tegemised .................................................................................................................. 108 Teadusained ...................................................................................................................................................... 109 Koosseis......................................................................................................................................................... 109 3


Aineühenduse õpetajad arendavad end........................................................................................................ 110 Tartu Ülikooli teaduskoolist........................................................................................................................... 111 Teadusainetes tehtud loovtööd .................................................................................................................... 111 Matemaatika ................................................................................................................................................. 111 Informaatika .................................................................................................................................................. 112 Majandus....................................................................................................................................................... 114 Keemia .......................................................................................................................................................... 116 Geograafia ..................................................................................................................................................... 116 Bioloogia........................................................................................................................................................ 117 Loodusklasside tegevusest ............................................................................................................................ 118 Võõrkeeled ........................................................................................................................................................ 123 Inglise keel ..................................................................................................................................................... 124 Saksa keel ...................................................................................................................................................... 128 Soome keel .................................................................................................................................................... 132 Vene keel ....................................................................................................................................................... 136 Kokkuvõtteks ................................................................................................................................................. 136

4


Saateks Direktor Margus Veri

Möödunud õppeaasta alguse kohta võime Olivia Saare luulet tsiteerides öelda, et „kõik, kõik on uus septembrikuus“. 1. septembrist 2015 saime enda koolile uue nime, uue sümboolika ja ka uue sisu. Muutusime suureks põhikooliks ja keskendusime põhilisele - tugeva põhihariduse andmisele enam kui 700-le õpilasele. Pidasime oluliseks märgata igas õpilases tema tugevusi ja neid võimalikul parimal viisil edasi arendada. Iga muutus ja uus olukord tekitab ebakindlust ja teatud hirme. Arvati, et põhikooli viimase klassi õpilased ei suuda üle võtta abiturientide rolli, koolikeskkond muutub lärmakamaks, halveneb õpilaste käitumiskultuur ja hääbuvad traditsioonid. Tegelikult need hirmud ei realiseerunud. 9. klasside õpilased üllatasid oma energia ja pühendumusega 12. klassi õpilastest tühjaks jäänud koha täitmisel. Väga hästi saadi hakkama „suure saatja“ rolliga 1. klasside õpilastele 1. septembri aktusel, jõulusalongi, mihklilaada ja muude ürituste korraldamisega. Kool astus veel sammu edasi digiõppe suunas: osalesime edukalt Pärnu linna Digipöörde projektis, suurendasime tahvelarvutite hulka, julgustasime õpetajaid uusi õppemeetodeid rakendama ja kolleegidele häid praktikaid jagama. Õppekava osaks said ka projektõppe päevad igale vanuseastmele. Õpilased näitasid olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel väga häid tulemusi. Kogu õppeaastat kokku võttes andis õpetajaskond koolipere tööle väga hea hinnangu. Suur tänu kogu kooliperele ja uusi rõõmuhetki laste arengusse panustamisel!

5


6


Koolipere Õppealajuhataja Sille Arust

Õppeaasta arvudes Pärnu Ülejõe Põhikoolis alustas või jätkas 2015/2016. õppeaastal õpinguid 697 õpilast. Klassikomplekte oli 36. Õpilaste arvu muutumist viimasel viiel aastal näitab tabel 1.

Õpilaste arv koolis Õpilaste arv kokku I kooliaste – 1.–3. klass II kooliaste – 4.–6. klass III kooliaste – 7.–9. klass gümnaasium – 10.–12. klass

Tabel 1 2011/12 760 215 178 204 163

2012/13 788 224 187 204 173

2013/14 757 218 195 185 159

Õpilaste arvud klassiti

2014/15 739 250 221 177 91

2015/16 697 285 204 208 -

Tabel 2

Klass Klassijuhataja 1. 1.a Maret Hansalu 2. 1.b Anneli Murel 3. 1.c Anu Raadik 4. 1.d Helen Luik 5. 2.a Helle Toots 6 2.b Ursula Kumel 7. 2.c Jane Siigur 8. 2.d Erge Saare 9. 3.a Marianne Tekkel 10. 3.b Eve Uustal 11. 3.c Eliana Prangli 12. 3.e Tiina Tohver 13. 3.y Aira Tammisto I kooliaste kokku

Õpilaste arv 24 26 26 26 26 26 24 26 26 26 23 5 1 285

Tüdrukud 18 12 15 14 12 7 12 12 15 15 10 3 0 145

Poisid 6 14 11 12 14 19 12 14 11 11 13 2 1 140

14. 4.a Tiina Kütt 15. 4.b Janne Änilane 16. 4.c Ly Eisenschmidt 17. 4.e Jane Murulauk 18. 5.a Kai Kõks 19. 5.b Joel Pulk 20. 5.c Marge Kanniste 21. 5.e Karin Känd 22. 6.a Merle Udso 23. 6.b Ene Viigimäe 24. 6.c Piret Soa 25. 6.e Kärin Känd II kooliaste kokku

22 19 19 8 21 20 19 5 19 22 24 6 204

16 7 10 1 15 10 12 3 12 9 10 3 108

6 12 9 7 6 10 7 2 7 13 14 3 96

7


26. 7.a Laine Lusik 27. 7.b Karin Juga 28. 7.c Segne Miidla 29. 7.e Anne Agasild 30. 8.a Gert Köösel 31. 8.b Veiko Vetik 32. 8.e Anne Agasild 33. 9.a Külli Pärtelson 34. 9.b Mari-Liis Kirss 35. 9.c Ave Ermus 36. 9.e Kairi Suvorov III kooliaste kokku Põhikool kokku

26 24 26 4 25 25 10 23 20 20 5 208 697

13 11 18 3 15 13 2 15 12 12 0 114 367

Koolipere Juhtkond

Margus Veri – direktor Sille Arust - direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal Krista Tammik – direktori asetäitja noorsootöö alal

8

13 13 8 1 10 12 8 8 8 8 5 94 330


Kooli töötajad Õpetajad ja ringijuhid

1. Agasild, Anne 2. Arust, Sille 3. Aurik, Aveli 4. Dreier, Taimi 5. Edo, Egon 6. Eesmaa, Eda 7. Eisenschmidt, Ly 8. Ermus, Ave 9. Hansalu, Maret 10. Juga, Karin 11. Järv, Jaana 12. Kaja, Talvi 13. Kanniste, Marge 14. Kiik, Liia 15. Kirss, Mari-Liis 16. Kirss, Raul 17. Kumel, Ursula 18. Kõks, Kai 19. Känd, Karin 20. Kärner, Anne 21. Kärner, Daisy 22. Köösel, Gert 23. Kübar, Enn 24. Kübar, Ulla

25. Kütt, Kaisa 26. Kütt, Tiina 27. Luik, Helen 28. Lukas, Lembi 29. Lusik, Laine 30. Miidla, Segne 31. Mitt, Diana 32. Murel, Anneli 33. Murulauk, Jane 34. Muttik, Maimu 35. Mõttus, Iris 36. Niin, Tiina 37. Palu, Eevi 38. Prangli, Eliana 39. Pulk, Joel 40. Pärtelson, Külli 41. Raadik, Anu 42. Raudver, Signe 43. Redik, Eve 44. Saare, Erge 45. Saarts, Sirje 46. Siigur, Jane 47. Soa, Piret 48. Soomere, Mare

9

49. Suppi, Kristi 50. Suvorov, Kairi 51. Zlojan, Tatjana 52. Talts, Marek 53. Tammik, Krista 54. Tammisto, Aira 55. Tekkel, Marianne 56. Teppo, Anu 57. Tilk, Anu 58. Tohver, Tiina 59. Toots, Helle 60. Tõniste, Tõnu 61. Tõnts, Marja 62. Udso, Merle 63. Uustal, Eve 64. Vendla, Raimond 65. Vendla, Rein 66. Veri, Margus 67. Vetik, Veiko 68. Viigimäe, Ene 69. Vill, Aet 70. Änilane, Janne


Õpetajate sooline ja vanuseline jaotus

Meeste ja naiste osakaal õpetajate hulgas 16%

Mehed Naised

84%

Õpetajate vanuseline jaotus

16%

9% 10%

kuni 30aastased 30-39 aastased 40-49 aastased 50-59 aastased

29%

60 ja üle

36%

Administratiiv- ja õppeväline personal

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aia, Helena Aksin, Aimi Ervald, Heinrich Haavandi, Kadri Laasma, Eili Tõkke, Neidi

7. Ennok, Sirje 8. Heldja, Rosilda 9. Jürisoo, Jaana 10. Kase, Ell 11. Klein, Ellen 12. Kõiv, Pärje 13. Lepp, Raul 14. Metsanurm, Helgi 15. Mäe, Maarika 16. Neeme, Enna 17. Reinsalu, Marika 18. Treumuth, Merle 19. Tuisk, Kairi 10

20. Korol, Kristy 21. Kümmel, Viktoria 22. Otsmann, Annely 23. Ruus, Anu 24. Tinno, Riina 25. Uljas, Katrin


Esimesed klassid 1. septembril 2015 alustas õpinguid meie koolis 102 õpilast. 1.a klass, klassijuhataja Maret Hansalu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bergmann, Laura Hallast, Heti Junaševa, Alina Kaing, Ines Kaljula, Thomas Kallikorm, Annabel Kask, Melian Kärp, Kirke Mia

9. Lilleleht, Sirle 10. Lind, Leeke 11. Luhasaar, Gennet 12. Nahku, Kristin 13. Paane, Rosette 14. Põldaru, Anett 15. Püide, Oliver 16. Sahtel, Marta

11

17. Soa, Miia 18. Zadiran, Adelina 19. Teor, Eliis 20. Tolmik, Mattias 21. Tomson, Karl 22. Tõnts, Martiina 23. Vaeno, Gertrud 24. Vridolin, Ranek


1.b klass, klassijuhataja Anneli Murel

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Antsu, Kevin Jaanus, Andero Jõul, Orest Jürgenson, Emili Keskküla, Lauri Kink, Kristiin Kivi Mirell Kolga, Rico Koljal, Rihanna

10. Lankots, Gert 11. Magnus, Rainar 12. Mirjam, Melany 13. Orav, Loretta 14. Prii, Marcus-Mattias 15. Pruul, Mari-Liis 16. Põbo, Oskar 17. Raidlepp, Kaaren 18. Rea, Marvin

12

19. Roosson, Raul 20. Soome, Renaldo 21. Strati, Taavi 22. Trumm, Tanel 23. Trušin, Roosi 24. Tuule, Angela 25. Vaher, Hanna Liis 26. Volmer, Stella


1.c klass, klassijuhataja Anu Raadik

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Alliku, Rait Eriste, Sandra Hansen, Eliis Juhanson, Ralf Jürgens, Hanna Kaasma, Ander-Aron Kask, Mirell Kiivit, Marii-Aliis Konstaabel, Gloria

10. Käärma, Laura-Johanna 11. Lõhmus, Gert 12. Maidlas, Kert 13. Miranda Peralta, Piia 14. Nõmm, Laura 15. Pohla, Kevin 16. Põldme, Isabel 17. Raadik, Kendra 18. Rannamees, Daniel

13

19. Rand, Annabel 20. Rand, Miia 21. Reisalu, Rando 22. Rooden, Stella 23. Sadulsepp, Sten Rico 24. Soosaar, Ingrid 25. Vahter, Gerhard 26. Viilo, Rocco


1.d klass, klassijuhatja Helen Luik

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Aruste, Aksel Georg Holberg, Lisette Indres, Robin Mattias Jõemetsa, Kaivon Järve, Heleri Lauroo, Rasmus Lepp, Joosep Madisson, Cristopher Müristaja, Hety Lily

10. Nurk, Leandra 11. Parve, Nele-Liis 12. Pedriks, Georg 13. Pedriks, Nora 14. Põldur, Merylin 15. Pärnpuu, Steven 16. Reimets, Traian Torres 17. Reivelt, Lisette 18. Ristimets, Jessica

14

19. Saar, Annabel 20. Soovik, Laura Sereli 21. Suur, Raul 22. Urmaste, Nelly 23. Viet, Anna-Loviise 24. Viller, Lysandra 25. Viotti, Romek 26. Õispuu, Kenyi-Brett


Põhikooli lõpetajad Kiituskirjaga lõpetajad

Karoliina Ild

Carola Kanarbik

Egeli Lõbus

Anastasija Gorjatševa

Triin Kauber

Kärolin Veerpalu

Liisbet Klein

15

Jan-Daniel Peterson


9.a (muusika) klass, klassijuhataja Külli Pärtelson

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Andrejev, Agne Bergmann, Liina Hansschmidt, Martin Ild, Karoliina Ilm, Merili Kanarbik, Carola Kattai, Kimberly Kauber, Triin

9. Kumel, Doris 10. Liivaru, Triin 11. Lõbus, Egeli 12. Maidlas, Eliise 13. Meresaar, Martin 14. Metsanurm, Kristjan 15. Mihkelson, Kevin 16. Pilisner, Elis

16

17. Puust, Kevin 18. Pärn, Karl-Erik 19. Rallmann, Anette 20. Tšipurin, Rannar 21. Täker, Marko 22. Veerpalu, Kärolin 23. Viks, Helena


9.b (loodus) klass, klassijuhataja Mari-Liis Kirss

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Erala, Christian Gorjatševa, Anastasija Jurkatam, Häli Jõepera, Heliise Järvik, Brätten Klein, Liisbet Lilletai, Indrek

8. Mölder, Herman 9. Paljak, Susanna 10. Peterson, Jan-Daniel 11. Põder, Mikey 12. Raid, Liisi 13. Roolaht, Elmar 14. Saagpakk, Liisa

17

15. Scholz, Carolin 16. Tammik, Geidy 17. Teearu, Elisabeth 18. Tohv, Greete 19. Tšitškan, Anneliis


9.c klass, klassijuhataja Ave Ermus

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ao, Ally-Ly Eggi, Krislyn Gridassov, Ott Holland, Annika Jürgens, Robin Konstaabel, Victoria

7. Künnapas, Kaisa 8. Malnieks, Angeliina 9. Marjak, Gerda-Lotte 10. Niitvähi, Jürgen 11. Peetsalu, Anne-Mai 12. Ramst, Madis

18

13. Rohelpuu, Jessica 14. Tomingas, Sten Erik 15. Trumm, Toni 16. Veski, Karolina 17. Õun, Raven


9.e klass, klassijuhataja Kairi Suvorov

1. 2. 3. 4.

Kuusik, Jan NĂľmm, Martin Palango, Kris Paluoja, Aigar

19


Õpitulemused Õppealajuhataja Sille Arust

Põhikooli lõpueksamite tulemused 2016 Eesti keel ja kirjandus Klass Õpilaste arv 9.a 23 9.b 19 9.c 18 9e 5 65 Kokku

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

Edukus % 100 100 100 40 95

Kvaliteet % 65 74 78 0 66

Keskmine hinne 3,6 3,9 4,0 2,4 3,9

8 4 4 0 16

7 10 10 0 27

8 5 4 2 19

0 0 0 3 3

0 0 0 0 0

Õpilaste arv 23 19 18 5 65

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

Edukus % 100 95 89 60 92

Kvaliteet % 70 58 39 0 52

Keskmine hinne 4,2 3,8 3,4 2,2 3,7

12 6 3 0 21

4 5 4 0 13

7 7 9 3 26

0 1 2 0 3

0 0 0 2 2

Õpilaste arv 11 4 6 2 23

"5"

"4"

"3"

"2"

"1" 0 0 0 0 0

Edukus % 100 100 100 100 100

Kvaliteet % 100 100 100 0 91

Keskmine hinne 4,8 4,5 4,7 3,0 4,6

9 2 4 0 15

2 2 2 0 6

0 0 0 2 2

0 0 0 0 0

Õpilaste arv 1 1

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

Edukus

0 0

0 0

0 0

100 100

Kvaliteet % 100 100

Keskmine hinne 5,0 5,0

1 1

0 0

Õpilaste arv 1 1

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

Edukus

Kvaliteet

0 0

0 0

0 0

0 0

100 100

100 100

Keskmine hinne 5,0 5,0

1 1

Matemaatika Klass 9.a 9.b 9.c 9.e Kokku

Valikeksamid Inglise keel Klass 9.a 9.b 9.c 9.e Kokku

Saksa keel Klass 9.b Kokku

Vene keel Klass 9.c Kokku

20


Bioloogia Klass 9.a 9.b 9.c 9.e Kokku

Õpilaste arv 5 4 3 3 15

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

Edukus

Kvaliteet

1 0 0 0 1

2 4 0 0 6

1 0 3 1 5

1 0 0 2 3

0 0 0 0 0

80 100 100 33 80

60 100 0 0 47

Õpilaste arv 2 1 1 4

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

Edukus

Kvaliteet

0 0 0 0

0 1 0 1

1 0 1 2

1 0 0 1

0 0 0 0

50 100 100 75

0 100 0 25

Keskmine hinne 2,5 4,0 3,0 3,0

Õpilaste arv 2 2 2 6

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

1 0 0 1

1 2 0 3

0 0 2 2

0 0 0 0

0 0 0 0

Edukus % 100 100 100 100

Kvaliteet % 100 100 0 67

Keskmine hinne 4,5 4,0 3,0 3,8

Õpilaste arv 2 2

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

2 2

0 0

0 0

0 0

0 0

Edukus % 100 100

Kvaliteet % 100 100

Keskmine hinne 5,0 5,0

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

0 2 1 3

3 1 2 6

0 2 2 4

0 0 0 0

0 0 0 0

Edukus % 100 100 100 100

Kvaliteet % 0 60 60 69

Keskmine hinne 3,0 4,0 3,8 3,9

Keskmine hinne 3,6 4,0 3,0 2,3 2,9

Füüsika Klass 9.a 9.b 9.c Kokku

Geograafia Klass 9.b 9.a 9.c Kokku

Keemia Klass 9.b Kokku

Ühiskonnaõpetus Klass 9.a 9.b 9.c Kokku

Õpilaste arv 3 5 5 13

Koostas kasvatustöö metoodik Eevi Palu

21


Kokkuvõte tasemetöödest 3. klass Eesti keel Klass 3.a 3.b 3.c 3.e 3.y1 3.y2 Kokku

Tasemetöö sooritanud õpilaste arv 26 25 23 5 1 1 76

Keskmiselt saadud punkte (max 59) 54,1 50,1 51,3 45,6 58 50 51,5

Õigsus %-des 91,7 85,6 87,0 77,3 98,3 84,7 87,3

Matemaatika Klass 3.a 3.b 3.c 3.e 3.y1 3.y2 Kokku

Tasemetöö sooritanud õpilaste arv 25 25 23 5 1 1 80

Keskmiselt saadud punkte Õigsus %-des (max 40) 33,2 83,0 31,8 79,4 32,3 80,7 32,8 82,0 30 74 38 95 33,0 82,5

Edukad õpilased Edukate õpilaste päevale 3. juunil kutsutud õpilased. Noor teadur Jrk Õpilane

Klass Olümpiaad

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.b 3.a 4.b 4.b 4.c 5.a 6.b 6.c 7.b 8.a 8.b 8.a 9.b 9.b 9.b

Mardus Raidlepp Alex Henri Paugus Joosep Talviste Andreas Niinemets Madis Lilletai Lisandra Mäe Maarja Kahre Kerdo Käärma Karel Koronen Melody Nirk Laura Eichhorst Andra-Helena Toomet Liisbet Klein Indrek Lilletai

KV

Känguru Känguru Känguru Känguru Känguru Känguru Känguru Känguru Känguru Känguru saksa keele olümpiaad emakeeleolümpiaad Kobras inglise keele olümpiaad 9.kl Spelling Bee I

22

LV PV

ÜV

99 p 99 p 115 p 109 p 104 p 116 p 138 p 121 p 105 p 108 p I I II-IV I

Õpetaja Eve Uustal Marianne Tekkel Janne Änilane Janne Änilane Ly Eisenschmidt Segne Miidla Tiina Kütt Piret Soa Talvi Kaja Talvi Kaja Ave Ermus Lembi Lukas Taimi Dreier Kai Kõks Kai Kõks


Head ainetundjad

Jrk Õpilane

Klass Olümpiaad

KV

LV PV

1

Isabel Põldme

1.c

Känguru

2

Romet Sobolev

2.d

nutivõistlus

II

3

Kaspar Palmsaar

nutivõistlus Känguru Känguru

II

70 p

4

Marie Einaste

2.a 2.a 2.d

5

Kristjan Maripuu

3.c

nutivõistlus

II

infootsimise võistlus Känguru

II

Tõnis Tomson

3.c 3.a 3.a 3.a 3.a 3.a 3.a

infootsimise võistlus Nuputa Nuputa Nuputa peastarvutamine

I

3.a 3.a

infootsimise võistlus inglise keele võistlus

I

3.a

nutivõistlus

II

3.a 3.a 3.b 3.b 3.b 3.c

infootsimise võistlus inglise keele võistlus Nuputa Nuputa Nuputa peastarvutamine

I

3.c

infootsimise võistlus

II

15 Miko Reilent

3.c

infootsimise võistlus

II

16 Emma Herta Ööbik

4.a

nutivõistlus

II

17 Keiron Laubert 18 Pert Salundi 19 Andreas Niinemets

4.c 4.a 4.b 4.b 4.b 4.b 5.a 5.a 5.a 5.a 5.a 5.b

nutivõistlus Känguru inglise keele võistlus inglise keele võistlus inglise keele võistlus inglise keele võistlus Nuputa matemaatikaolümpiaad Nuputa 5. kl Spelling Bee 5. kl Spelling Bee infootsimise võistlus

II

6

7 8

Tuule Lind Alex Henri Paugus

10 Lisette Randjõe 11 12 13 14

Hetlin Kiisler Marleen Põbo Mardus Raidlepp Ken-Rick Korol

20 Joosep Talvste 21 Lisandra Mäe 22 23 24 23

Margit Mõis Sander Tony Sisask Joosep Tammann Martin Taltsis

86 p 88 p

23

84 p

III III III III-IX

I

I IV IV IV III-IX

94 p I I I I II 6.-7. II I I V

Õpetaja Anu Raadik Taimi Dreier, Eliana Prangli, Erge Saare Taimi Dreier, Eliana Prangli Helle Toots Erge Saare Taimi Dreier, Eliana Prangli Eliana Prangli, Taimi Dreier Marianne Tekkel Marianne Tekkel, Taimi Dreier Marianne Tekkel Marianne Tekkel Marianne Tekkel Marianne Tekkel Marianne Tekkel, Taimi Dreier Marianne Tekkel Taimi Dreier, Eliana Prangli Marianne Tekkel, Taimi Dreier Marianne Tekkel Eve Uustal Eve Uustal Eve Uustal Eliana Prangli Eliana Prangli, Taimi Dreier Eliana Prangli, Taimi Dreier Taimi Dreier, Eliana Prangli Taimi Dreier, Eliana Prangli Tiina Kütt Kai Kõks Kai Kõks Kai Kõks Kai Kõks Segne Miidla Segne Miidla Segne Miidla Kai Kõks Kai Kõks Taimi Dreier


24 Stephan Lebedev 25 Anabel Kalamees 26 Raiko Taave Tammjärv 27 Ranek Vahur 28 Kerdo Käärma 29 Kristen Oliver Niin 30 31 32 33 34

Kristjan Aruste Kärolin Rohtla Jenny Urmaste Kristin Kandelin Heli Tomson

35 Johanna Maria Kosk 36 Laura Noormägi 37 Maarja Kahre

38 Kerdo Käärma 39 Laura Kaaviste

40 Joosep Järvmaa

41 42 43 43 44 45 46 47 48 49

Heike Lehiste Mirjam Einaste Elise Kalda Lily-Marit Meskat Karel Koronen Mattias Sinijärv Karoliina Malm Vanessa Nikitina Laura Lelov Melody Nirk

50 Gertu Karulas 51 Jassi Villemson 52 Rocco Mõtt 53 Robi Leppnurm 54 Andra-Helena Toomet

5.b 5.b 6.c 6.c 6.c 6.c 6.c 6.c 6.b 6.b 6.c 6.c 6.a 6.a 6.a 6.a 6.a 6.a 6.b 6.b 6.b 6.b 6.b 6.c 6.b 6.b 6.b 6.b 6.b 6.b 6.b 7.b 7.b 7.b 7.b 7.b 7.a 7.c 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a

infootsimise võistlus infootsimise võistlus nutivõistlus infootsimise võistlus nutivõistlus infootsimise võistlus nutivõistlus infootsimise võistlus Känguru saksa keele võistlus saksa keele võistlus Känguru Känguru inglise keele digivõistlus inglise keele digivõistlus 6. kl Spelling Bee 6. kl Spelling Bee Inglise keele digivõistlus matemaatikaolümpiaad Nuputa jäätmeviktoriin bioloogiaolümpiaad linnuviktoriin Nuputa jäätmeviktoriin bioloogiaolümpiaad linnuviktoriin jäätmeviktoriin bioloogiaolümpiaad linnuviktoriin jäätmeviktoriin saksa keele võistlus saksa keele võistlus saksa keele võistlus 7. kl Spelling Bee 7. kl Spelling Bee emakeele olümpiaad vene keele olümpiaad kunstiolümpiaad nutivõistlus emakeeleolümpiaad nutivõistlus nutivõistlus infootsimise võistlus infootsimise võistlus 8. kl Spelling Bee infootsimise võistlus Känguru 24

V V II III II III II III 103 p II II 94 p 94 p III III I I IVV IV-V II III II IV II III III IV III IV IV III I II IV I I II IV 6.-7. III VI III III IV IV I IV 99 p

Taimi Dreier Taimi Dreier Taimi Dreier Taimi Dreier Taimi Dreier Taimi Dreier Taimi Dreier Taimi Dreier Tiina Kütt Ave Ermus Ave Ermus Piret Soa Segne Miidla Merle Udso Merle Udso Merle Udso Merle Udso Merle Udso Tiina Kütt Tiina Kütt Janne Änilane Janne Änilane Janne Änilane Piret Soa Janne Änilane Janne Änilane Janne Änilane Janne Änilane Janne Änilane Janne Änilane Janne Änilane Ave Ermus Ave Ermus Ave Ermus Kai Kõks Kai Kõks Marja Tõnts Aira Tammisto Maret Hansalu Taimi Dreier Lembi Lukas Taimi Dreier Taimi Dreier Taimi Dreier Taimi Dreier Merle Udso Taimi Dreier Tai Kaja


55 Annabel Heindla 56 Greta Pinka

8.a 8.a 8.a 8.a 8.a 8.b 8.b

57 Liina Bergmann 58 Merli Ilm 59 Eliise Maidlas

9.a 9.a 9.a

60 Triin Kauber 61 Karoliina Ild

9.a 9.a 9.a

IV

Külli Pärtelson Maret Hansalu Lembi Lukas

IV IV

Külli Pärtelson Lembi Lukas Lembi Lukas

matemaatikaolümpiaad geograafiaolümpiaad muusikaolümpiaad

II IV-VI II

TÜ teaduskool "Huvitavad arvud"

62 Anette Rallmann

9.a

63 Kärolin Veerpalu 64 Carolin Scholz 65 Mikey Põder

9.a 9.b 9.b 9.b

8. kl Spelling Bee I Känguru vene keele olümpiaad TÜ teaduskool "Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks" I kunstiolümpiaad kirjandusolümpiaad TÜ teaduskool "Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks" I kirjandusolümpiaad kirjandusolümpiaad TÜ teaduskool "Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks" I TÜ teaduskool "Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks" I TÜ teaduskool "Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks" I saksa keele olümpiaad geograafiaolümpiaad 9. kl Spelling Bee I

66 Jan-Daniel Peterson

9.b

loodusviktoriin

67 Anneliis Tomson 68 Anastasija Gorjatševa

9.b 9.b

69 Liisbet Klein

9.b 9.b

70 Elisabeth Teearu

9.b 9.b

loodusviktoriin I-II kirjandusolümpiaad TÜ teaduskool "Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks" I kirjandusolümpiaad TÜ teaduskool "Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks" I kirjandusolümpiaad

9.a

VI

Tai Kaja, Karin Känd Daisy Kärner Maimu Muttik Karin Känd Merlre Udso Tai Kaja Aira Tammisto

97 p

IV

Külli Pärtelson Külli Pärtelson

V

Külli Pärtelson Ave Ermus Daisy Kärner Kai Kõks Daisy Kärner, Iris Mõttus Daisy Kärner, Iris Mõttus Marja Tõnts

V

Külli Pärtelson Marja Tõnts

V

Külli Pärtelson Marja Tõnts

III IV

I-II

Konkursside võitjad Jrk Õpilane 1 Isabel Põldme

Klass Konkurss 1.c emakeelepäeva ilukiri

KV

2 3

Melian Kask Kristin Nahku

1.a 1.a

Ülejõe Ööbik kunstikonkurss

I

4

Laura Bergmann

1.a

kunstikonkurss

5 6

Ranek Fridolin Loretta Orav

1.a 1.b 1.b

Ülejõe Ööbik emakeelepäeva ilukiri kirjatehnika

LV III

PV

ÜV

Õpetaja Anu Raadik

III

Anu Tilk Maret Hansalu

EP

Maret Hansalu

II

Anneli Murel Anneli Murel

Gran d Prix

I

7

Martiina Tõnts

1.a 1.a

kunstikonkurss emakeelepäeva ilukiri

EP I

Maret Hansalu Maret Hansalu

8 9

Nele-Liis Parve Lisandra Sõõrd

1.d 2.d

emakeelepäeva ilukiri kirjatehnika

EP

Helen Luik Erge Saare

25

I


10 Annaliisa Aron

2.a

kunstikonkurss

I

Ursula Kumel

11 Emilie Koppel 12 Emily Lääts

2.b 2.a

emakeelepäeva luuletus emakeelepäeva luuletus

II III

Ursula Kumel Helle Toots

13 Germo Gornov 14 Kaspar Palmsaar

2.d 2.a

poistekooride VIII konkurss poistekooride VIII konkurss

III III

Maimu Muttik Maimu Muttik

15 Lauri Loorents 16 Maria Alev

poistekooride VIII konkurss luulekonkurss emakeelepäeva luuletus 2. klassi luulekonkurss I luulekonkurss

III

17 Siim Sinijärv 18 Mattias Lembitu

2.a 2.c 2.c 2.c 2.a

II

Maimu Muttik Jane Siigur Jane Siigur Jane Siigur Helle Toots

19 Oskar Ottender 20 Oskar Pulst

2.a 2.d

emakeelepäeva luuletus kunstikonkurss

EP EP

Helle Toots Erge Saare

21 Ralf Kiilu 22 Steven Saar

2.a 2.a

emakeelepäeva luuletus poistekooride VIII konkurss

EP

Helle Toots Maimu Muttik

23 Taavi Saulep 24 Alex Henri Paugus

2.d 3.a 3.a

poistekooride VIII konkurss poistekooride VIII konkurss Ümin

3.a 3.c 3.a 3.b 3.b

Ümin emakeelepäeva muistend Ümin kunstikonkurss emakeelepäeva muistend

25 26 27 28

Anette Morozova Annabel Lublo Bianka Atna Daniil Vetšerkovski

Emma-Liisa Aleksand29 rov 3.e 30 Erik Roosson 3.a 31 Hans-Martti Mägar 3.a 3.a 3.a 32 Karl Rudissaar 3.a 3.a 33 Karl Tamm 3.a 34 Liisa Jalakas 3.a 35 Lisette Morozova 3.a 36 Lisette Randjõe 3.a 3.a 37 Mardus Raidlepp 3.b 38 Maris Kärner 3.b

III III III II II II I III

emakeelepäeva muistend poistekooride VIII konkurss poistekooride VIII konkurss emakeelepäeva muistend Ümin poistekooride VIII konkurss emakeelepäeva muistend poistekooride VIII konkurss Ümin Ümin Ümin

EP III III I II III II III II II II

World Education Games 2015 I

kunstikonkurss emakeelepäeva muistend

EP EP EP

3.b 3.b

emakeelepäeva muistend kirjatehnika

41 Merili Maidlas 42 Pärtel Taaniel Palu

3.a 3.a 3.a 3.c 3.a 3.a 3.a

Ümin Ümin poistekooride VIII konkurss kunstikonkurss Ülejõe Ööbik I poistekooride VIII konkurss Ümin

3.a 3.a

Kunstikonkurss Ümin

46 Tuule Lind

Tiina Tohver Maimu Muttik Maimu Muttik Marianne Tekkel Anu Tilk Maimu Muttik Marianne Tekkel Maimu Muttik Anu Tilk Anu Tilk Anu Tilk Marianne Tekkel Eve Uustal Eve Uustal Eve Uustal Eve Uustal

I II II

II

Anu Tilk Anu Tilk Maimu Muttik Eliana Prangli Anu Tilk Maimu Muttik Anu Tilk

II

Marianne Tekkel Anu Tilk

III II III III

26

Maimu Muttik Maimu Muttik Anu Tilk Anu Tilk Eliana Prangli Anu Tilk Eve Uustal Eve Uustal

EP

39 Marleen Põbo 40 Lisanna Jürgens

43 Rebeka Jürgenfeldt 44 Silvia Pärtelson 45 Tõnis Tomson

EP I


47 Andreas Niinemets

4.b

Kunstikonkurss

III

Janne Änilane

48 Angelina Danilenko 49 Berit Alttoa

4.a 4.a

Ümin emakeelepäeva jutt

I

Anu Tilk Tiina Kütt

50 Emma Herta Ööbik

4.a 4.a

kunstikonkurss emakeelepäeva jutt

EP EP

Maret Hansalu Tiina Kütt

51 Hendrik Püide

4.a 4.e

Ümin poistekooride VIII konkurss

52 Marta Kübar 53 Iiris Nairis

4.a 4.a

kirjatehnika Ümin

54 Liisi Nairis 55 Isabel Padul

4.a 4.a

I

I III I

Anu Tilk Anu Tilk

Ümin Ümin

I I

Anu Tilk Anu Tilk

56 Janette Aruste 4.a 57 Jolanta Baranauskaite 4.a

Ümin Ümin

I I

Anu Tilk Anu Tilk

58 Kätri-Liis Lebedev 59 Katriin Grauberg

4.a 4.b

emakeelepäeva jutt kunstikonkurss

60 Liisi Nairis 61 Madis Lilletai

4.a 4.c

Ümin emakeelepäeva jutt

62 Merit Rahu

4.a 4.a

Ümin Ülejõe Ööbik

63 Mirith Kask 66 Pert Salundi

4.a 4.a

Ümin poistekooride VIII konkurss

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

4.a 5.a 5.a 5.a 5.a 5.a 6.c 6.c 6.c 6.c 6.a 6.b 6.c

poistekooride VIII konkurss poistekooride VIII konkurss poistekooride VIII konkurss poistekooride VIII konkurss poistekooride VIII konkurss poistekooride VIII konkurss draamakonkurss draamakonkurss draamakonkurss draamakonkurss poistekooride VIII konkurss kunstikonkurss draamakonkurss

6.a 6.a 7.a

poistekooride VIII konkurss poistekooride VIII konkurss Ümin

III

Maimu Muttik Maimu Muttik Anu Tilk

7.a

Ümin

III

Anu Tilk

III III

Anu Tilk Anu Tilk

Rannar Luup Hendrik Kauber Henry Toomet Robin Mõtt Sander Lepaste Sander Tony Sisask Evelina Gorjatševa Kairo Kiltmaa Kevin Liiv Kirsika Aidama Kristjan Ollino Laura Kaaviste Marjan Jürisoo

80 Ott Ottender 81 Robin Laasmäe 82 Annabel Aron Emily Nora Elizabeth 83 Urla

84 Hanna-Ly Aleksandrov 7.a 85 Karoliina Malm 7.a

I

Anu Tilk Maimu Muttik

II EP

Tiina Kütt Janne Änilane I

Anu Tilk Ly Eisenchmidt

I

Anu Tilk Anu Tilk

I

Anu Tilk Maimu Muttik

III I III III III III III III III II II II II III II II III III

Maimu Muttik Maimu Muttik Maimu Muttik Maimu Muttik Maimu Muttik Maimu Muttik Marge Kanniste Marge Kanniste Marge Kanniste Marge Kanniste Maimu Muttik Maret Hansalu Marge Kanniste

86 Liisa Leit

7.c

Ümin Ümin EENeti arvutijoonistuste võistlus

87 Marlen Kokla 88 Merily-Anett Hallik

7.a 7.a

Ümin Ümin

III III

Anu Tilk Anu Tilk

89 Nele Tomingas 90 Norman Stoljar

7.a 7.c

Ümin Eesti parim minifirma

III

Anu Tilk Kristi Suppi

27

EP

EP

Taimi Dreier


91 Paula Kübar

7.a

"Koidulauliku valgel" Ümin Eesti parim minifirma 14. "Maailma laste haiku konkurss"

III

92 Tanel Kaubi

7.a 7.c

8.a 8.b

Ümin Eesti parim minifirma

I

8.a 8.a 8.a 8.a 8.a 8.a

poistekooride VIII konkurss Ümin poistekooride VIII konkurss Ümin Ümin Ülejõe Ööbik I 14. "Maailma laste haiku konkurss" Ümin poistekooride VIII konkurss Eesti parim minifirma Eesti parim minifirma

93 Andra-Helena Toomet 8.a 94 Anete Tamm Arnold Leonhard 95 Mertsin 96 Eero Reila 97 Eliise-Marite Siimann

98 Irene Väin

EP

Marja Tõnts

I

Anu Tilk Kristi Suppi Maret Hansalu, Lembi Lukas

EP

Maimu Muttik Kristi Suppi

EP

III

III EP EP

Maimu Muttik Maimu Muttik Maimu Muttik Maimu Muttik Maimu Muttik Maimu Muttik Maret Hansalu, Lembi Lukas Maimu Muttik Maimu Muttik Kristi Suppi Kristi Suppi

I III

Maret Hansalu Maret Hansalu, Lembi Lukas Maimu Muttik

III

Maimu Muttik Maimu Muttik

I III I I

99 Jassi Villemson 100 Jenna Velsvebel 101 Kaisa Otterklau

8.a 8.a 8.a 8.b 8.b

II

102 Laura Lelov

8.a

103 Martti Meen

8.a 8.a

kunstikonkurss 14. "Maailma laste haiku konkurss" poistekooride VIII konkurss

105 Melody Nirk 106 Mirkko Vatter

8.a 8.a

Ümin poistekooride VIII konkurss

I

107 Rave-Ly Ristmägi

8.a 8.a

Ümin Ümin

I I

108 Robert Laanemaa 111 Robi Leppnurm

8.a 8.a

poistekooride VIII konkurss poistekooride VIII konkurss

III III

Maimu Muttik Maimu Muttik

112 Rocco Mõtt

8.a 8.a

poistekooride VIII konkurss Ümin

III I

Maimu Muttik Maimu Muttik

113 Sandra Maidlas

8.a

Ümin

I

114 Liina Bergmann

9.a

115 Carola Kanarbik

9.a

116 Helena Viks

9.a

117 Kevin Mihkelson 118 Kevin Puust

9.a 9.a

Ülejõe Ööbik d Prix visioonivõistlus "Monument EV loojatele" III visioonivõistlus "Monument EV loojatele" III visioonivõistlus "Monument EV loojatele" III poistekooride VIII konkurss

119 Liisbet Klein 120 Martin Hansschmidt

9.b 9.a

121 Merli Ilm

9.a

I

III

Maimu Muttik Maimu Muttik

Maimu Muttik Aet Vill, Endla Murd

Gran

Disaini oma koolisöökla poistekooride VIII konkurss visioonivõistlus "Monument EV loojatele"

28

III

Maret Hansalu Maret Hansalu

III

Maret Hansalu Maimu Muttik

III III

Tiina Niin Maimu Muttik Maret Hansalu


Parimad sportlased

Jrk Õpilane 1 Marie Einaste 2 Bianka Atna

Klass Võistlus Õpetaja 2.d edukas maletaja Jaak Känd 3.a edukas sportlane Ene Viigimäe

3 4

Liisa Jalaks Merili Maidlas

3.a 3.a

edukas sportlane Ene Viigimäe edukas sportlane Ene Viigimäe

5 6 7

Hans-Martti Mägar Erik Roosson Karl Rudissaar

3.a 3.a 3.a

edukas sportlane Ene Viigimäe edukas sportlane Ene Viigimäe edukas sportlane Ene Viigimäe

8 9

Tõnis Tomson Maris Kärner

3.a 3.b

edukas sportlane Ene Viigimäe edukas sportlane Ene Viigimäe

10 Mardus Raidlepp 11 Ken-Rick Korol

3.b 3.c

edukas sportlane Ene Viigimäe edukas sportlane Ene Viigimäe

12 Berit Alttoa 13 Janette Aruste

4.a 4.a

edukas sportlane Karin Juga edukas sportlane Karin Juga

14 Jolanta Baranauskaite 4.a 15 Angelina Danilenko 4.a

edukas sportlane Karin Juga edukas sportlane Karin Juga

16 Marcus Eier 17 Mirith Kask

4.a 4.a

edukas sportlane Egon Edo edukas sportlane Karin Juga

18 Marta Kübar 19 Isabel Padul

4.a 4.a

edukas sportlane Karin Juga edukas sportlane Karin Juga

20 Pert Salundi 21 Katriin Grauberg

4.a 4.b

edukas sportlane Egon Edo edukas sportlane Karin Juga

22 Romek Grossmann 23 Ketlin Hermann

4.b 4.b

edukas sportlane Egon Edo edukas sportlane Karin Juga

24 Rasmus Kirsel 25 Kevin Raud

4.b 4.b

edukas sportlane Egon Edo edukas sportlane Egon Edo

26 Joosep Taiste 27 Laura Tammik

4.b 4.b

edukas sportlane Egon Edo edukas sportlane Karin Juga

28 Remi Tammik 29 Mari Kiviselg

4.b 4.c

edukas sportlane Egon Edo edukas sportlane Karin Juga

30 Keiron Laubert 31 Mari Silvia Lauri

4.c 4.c

edukas sportlane Egon Edo edukas sportlane Karin Juga

32 Marten Lelov 33 Ingrid Lilletai

4.c 4.c

edukas sportlane Egon Edo edukas sportlane Karin Juga

34 Madis Lilletai 35 Jessica Lupp

4.c 4.c

edukas sportlane Egon Edo edukas sportlane Karin Juga

36 Rebeca Helene Tamme 4.c 37 Hendrik Kauber 5.a

edukas sportlane Karin Juga edukas sportlane Veiko Vetik

38 Sander Lepaste 39 Margit Mõis

5.a 5.a

edukas sportlane Veiko Vetik edukas sportlane Karin Juga

40 Robin Mõtt 41 Joosep Tammann

5.a 5.a

edukas sportlane Veiko Vetik edukas sportlane Veiko Vetik

42 Kristin Kandelin 43 Ott Ottender

6.a 6.a

edukas sportlane Karin Juga edukas sportlane Veiko Vetik

44 Erki Praks

6.a

edukas sportlane Veiko Vetik 29


45 Rasmus Jõesaar

6.b

edukas sportlane Veiko Vetik

46 Heike Lehiste 47 Madis Kaare

6.b 6.c

edukas sportlane Ene Viigimäe edukas sportlane Veiko Vetik

48 Kairo Kiltmaa 49 Kerdo Käärma

6.c 6.c

edukas sportlane Veiko Vetik edukas sportlane Veiko Vetik

50 Andreas Kütt 51 Merily-Anett Hallik 52 Rasmus Kirotar

6.c 7.a 7.a

edukas sportlane Veiko Vetik edukas sportlane Ene Viigimäe edukas sportlane Egon Edo

53 Paula Kübar 54 Karl-Mattias Prangli

7.a 7.a

edukas sportlane Ene Viigimäe edukas sportlane Egon Edo

55 Rasmus Roosleht 56 Hendrik Madisson

7.a 7.b

edukas sportlane Egon Edo edukas sportlane Egon Edo

57 Georg Grahv 58 Maria Grenberg

7.c 7.c

edukas sportlane Egon Edo edukas sportlane Karin Juga

59 Vanessa Nikitina 60 Rocco Mõtt

7.c 8.a

edukas sportlane Karin Juga edukas sportlane Egon Edo

61 Liina Bergmann 62 Martin Hansschmidt

9.a 9.a

edukas sportlane Karin Juga edukas sportlane Egon Edo

63 64 65 66 67

9.a 9.a 9.a 9.a 9.a

edukas sportlane edukas sportlane edukas sportlane edukas sportlane edukas sportlane

68 Eliise Maidlas 69 Kevin Mihkelson

9.a 9.a

edukas sportlane Karin Juga edukas sportlane Egon Edo

70 Anette Rallmann 71 Rannar Tšipurin

9.a 9.a

edukas sportlane Karin Juga edukas sportlane Egon Edo

72 Kärolin Veerpalu 73 Anastasija Gorjatševa

9.a 9.b

edukas sportlane Karin Juga edukas sportlane Karin Juga

74 Brätten Järvik 75 Herman Mõlder

9.b 9.b

edukas sportlane Egon Edo edukas sportlane Egon Edo

76 Elmar Roolaht 77 Liisa Saagpakk

9.b 9.b

edukas sportlane Egon Edo edukas sportlane Karin Juga

78 Geidy Tammik 79 Greete Tohv

9.b 9.b

edukas sportlane Karin Juga edukas sportlane Karin Juga

80 Anneliis Tomson 81 Ott Gridassov

9.b 9.c

edukas sportlane Karin Juga edukas sportlane Egon Edo

82 Annika Holland 83 Sten Erik Tomingas

9.c 9.c

edukas sportlane Ene Viigimäe edukas sportlane Egon Edo

84 Karolina Veski

9.c

edukas sportlane Ene Viigimäe

Carola Kanarbik Triin Kauber Doris Kumel Triin Liivaru Egeli Lõbus

Karin Juga Karin Juga Karin Juga Karin Juga Karin Juga

30


Klassi parimad õppurid. Alates 5. klassist ka kõiki viielised Klass 1.a 1.b 1.c 1.d 2.a 2.b 2.c 2.d 3.a 3.b 3.c 3.e 4.a 4.b 4.c 4.e 5.a 5.b 5.c 5.e 6.a 6.b 6.c 6.e 7.a 7.b 7.c 7.e 8.a 8.b 8.e 9.a 9.b 9.c 9.e

Ees ja perekonnanimi Martiina Tõnts Loretta Orav Kert Maidlas Joosep Lepp Emily Lääts Emilie Koppel Maria Alev Kristin Laev Alex Henry Paugus Marleen Põbo Roland Pedriks Salme Regiina Palu Gerit Luhasaar Andreas Niinemets Erilyn Treumuth Melani Õismaa Jaanika Karjus ja Lisandra Mäe Anabel Kalamees Marian Mandre Sofiia Moroz Heli Tomson; Demmy-Emilie Tuulik; Johanna Maria Kosk Maarja Kahre; Kristen Oliver Niin Kerdo Käärma; Evelina Gorjatševa Sandra Helena Kaubi Merily-Anett Hallik; Paula Kübar; Marlen Kokla; Karoliina Malm Mirjam Einaste; Karel Koronen; Edna Eva Pupp; Oskar Tuulik Maria Grenberg Maris Paas Andra-Helena Toomet ja Martti Meen Sandra Kaljula Edgar Kiivit Karoliina Ild, Carola Kanarbik; Elis Pilisner; Egeli Lõbus; Eliise Maidlas; Kärolin Veerpalu Jan-Daniel Peterson; Anastasija Gorjatševa; Liisbet Klein Anne-Mai Peetsalu; Jessica Rohelpuu Jan Kuusik

31


Edukate Ăľpilaste Ăľpetajad

32


Kasvatustöö Kasvatustöömetoodik Eevi Palu

Tugisüsteemid Hev õpilaste toetamine Logopeediline õpiabi 1. kl

2. kl

3. kl

4. kl

5. kl

6. kl

8. kl

1.a- 7

2.a- 5

3.a- 5

4.a- 6

5.a- 6

6.a- 5

8.a- 1

1.b- 7

2.b- 7

3.b- 8

4.b- 5

5.b- 7

6.b- 5

1.c- 7

2.c- 9

3.c- 7

4.c- 7

5.c- 8

6.c- 5

1.d- 7

2.d- 7

3.e- 4

4.e- 5

5.e- 4

6.e- 4

Kokku 28

Kokku 28

Kokku 24

Kokku 23

Kokku 25

Kokku 19

Kokku 1

I kooliastmes sai logopeedilist õpiabi 80, II kooliastmes- 67 õpilast ja III kooliastmes- 1 õpilane- kokku 148 õpilast (21%) Eripedagoogiline õpiabi 1. kl

2. kl

3. kl

4. kl

7. kl

8. kl

9. kl

1.a- 0

2.a- 5

3.a- 0

4.a- 4

7.a- 0

8.a- 2

9.a- 1

1.b- 6

2.b- 6

3.b- 11

4.b- 5

7.b- 3

8.b- 1

9.b- 0

1.c- 6

2.c- 12

3.c- 5

4.c- 7

7.c- 1

1.d- 10

2.d- 4

3.e- 4

4.e- 8

7.e- 2

8.e- 2

9.e- 0

Kokku 22

Kokku 27

Kokku 20

Kokku 24

Kokku 6

Kokku 5

Kokku 2

9.c- 1

I kooliastmes sai eripedagoogilist õpiabi 69, II kooliastmes – 24 ja III kooliastmes- 13 õpilast- kokku 106 õpilast (15%). Abiõpetajalt saadud õpiabi 2. kl

3. kl

4. kl

5. kl

6. kl

7. kl

8. kl

9. kl

2.b- 1

3.b- 1

4.e- 1

5.a- 1

6.a- 2

7.a- 3

8.a- 3

9.a- 7

5.b- 5

6.b- 2

7.b- 5

8.b- 4

9.b- 10

5.c- 4

6.c- 4

7.c- 4

8.e- 3

9.c- 9

Kokku 10

Kokku 8

Kokku 12

Kokku 10

Kokku 26

Kokku 1

Kokku 1

Kokku 1

I kooliastmes sai abiõpetajalt tuge 2, II kooliastmes 19 ja III kooliastmes 48 õpilast- kokku 69 (9,8%)õpilast. III kooliastme õpilased vajasid enamasti õpiabi matemaatikas. Oli õpilasi, kes said ühte, kahte või ka kõiki kolme tugiteenust või õppisid kas ühte või kõiki aineid IÕK järgi või õppisid õpiraskustega õpilaste klassides. Õpilasepõhiselt võttes sai erinevaid tugiteenuseid ning on EHIS-es registreeritud kui hariduslike erivajadustega õpilased – ca 30% õpilastest. 33


Eritingimusi 9. klassi lõpueksamitel vajasid 65-st õpilasest- 26 õpilast (40%) matemaatikas 9.a- 7, 9.b- 8, 9.c- 6, 9.e- 5), 9 õpilast (13,8%) eesti keeles (9.a- 2, 9.b- 1, 9.c- 1, 9.e- 5) ning 15-st bioloogia valikeksami valinust -5 õpilast (3,3%) (9.a- 1, 9.b- 1, 9.e- 3). Tugikomisjon Esimees: Eevi Palu - kasvatustöö metoodik, HEV koordinaator Liikmed: Margus Veri - direktor Sille Arust - õppealajuhataja Signe Raudver - eripedagoog-logopeed Aive Hirs - psühholoog Ello Jõepera - sotsiaalnõustaja, protokollija Aveli Aurik - abiõpetaja Toimus 21 koosolekut, kus arutati 18 õpilase toetamise küsimust, osales 18 lapsevanemat. Kõikide õpilaste puhul olid kaasatud komisjoni töösse klassijuhatajad ja vajadusel ka aineõpetajad. Lisaks sellele toimus operatiivselt ka palju erineva koosseisuga võrgustikke õpilaste toetamiseks. See võimaldas küsimuste sisulise lahendamise kiiresti ning tõsisemaid probleeme valdavalt ennetades. Õpilaste probleemid (tavaliselt esinesid need kombineeritud kujul) olid järgmised: õppeedukus, kodune olukord, suhted, koolikohustuse täitmine, tervis, käitumine. Klassiti jagunesid õpilased järgmiselt: 1. kl

2. kl

3. kl

4. kl

5. kl

6. kl

7. kl

8. kl

9. kl

1

2

3

1

1

1

3

3

3

Tugikomisjonis arutati ka üldisi küsimusi: õpitulemusi jt õppetööga seotud küsimusi; õpilaste terviseprobleeme (osales kooli medõde); õpilaste hariduslike erivajaduste arvestamist põhikooli lõpueksamitel; kooli ja kodu koostööd, õpilaskodu vajadust; koolikohustuse täitmist; 1. klasside komplekteerimisega ja kooliküpsusega seotud probleeme; õpilastele rakendatavate tugimeetmete rakendamist; alaealiste komisjoni suunamise küsimusi; koostööd Pärnu Rajaleidja keskuse spetsialistidega ja nõustamiskomisjoni suunamise küsimusi. Lisaks tugikomisjoni koosolekutele toimusid ka sel õa regulaarselt iganädalased tugikomisjoni infokoosolekud, kus kavandasime oma tegevuskava järgnevaks nädalaks. Sel ajal oli õpetajal või kooli töötajal võimalus kohtuda kõigi tugispetsialistidega ja oma õpilaste probleemidest rääkida, et sellele koos lahendust leida.

Õppekasvatustöö Õppekasvatustöös lähtuti Pärnu hariduse üldisest prioriteedist- õppija arengu toetamine, individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses. Kasvatustöö põhieesmärgiks oli õpilase toetamine põhihariduse omandamisel; märgata erivajadust, väärtustada eri tüüpi andekust; aidata noorel teha valikuid edasiseks õppimiseks (karjäärinõustamine, koostöö huvikoolidega); toetada õpilast, sealhulgas HEV õpilast õppetöös; toetada õpilast koolikohustuse täitmisel; toetada õpilast käitumisprobleemide lahendamisel, et õpetaja saaks õpetada ja õpilane õppida. Kasvatustöö põhitegevused olid: 

HEV õpilaste märkamine ja nendele sobiva õppevormi või toetuse tagamine;

34


  

        

koostöös aineõpetajate ja lapsevanematega eritingimuste taotlemine hariduslike erivajadustega 9. klasside õpilastele põhikooli lõpueksamite sooritamiseks; tugikomisjoni töö ettevalmistamine koostöös tugispetsialistide, õpilaste, klassijuhatajate ja lastevanematega; vestlused vanematega dokumentide kogumisel nõustamiskomisjoni saatmiseks- Pärnumaa nõustamiskomisjoni suunati 20 õpilase materjalid, neist 2/3. õpiraskustega klassi õppima asumiseks- 12 õpilast , koduõppe määramiseks tervislikel põhjustel- 2 õpilast (8.a, 7.c), eriloa saamiseks õpingute jätkamiseks mittestatsionaarses vormis täiskasvanute gümnaasiumis 2, vabariiklikku komisjoni 4 õpilast: 1 poiss ühele õpilasele keskendunud õppe saamiseks 3.c klassist ja teine väikeklassi õppimise taotlemiseks samuti 3.c klassist, 1 õpilane 2.b klassist ja 1 õpilane 4.e klassist; õpilaste terviseprobleemidest ja nõustamiskomisjoni otsusest lähtuvalt IÕK koduõppe vormis ja ühele õpilasele keskendatud õppe tunniplaanide koostamine; pidev koolikohustuse täitmise jälgimine ja linnavalitsuse peaspetsialisti teavitamine koolikohustuse mittetäitmisest (eKoolis üle 20% põhjuseta puudumist veerandis/trimestris)- 6 õpilast, materjalide ettevalmistamine alaealiste komisjonile; tegelemine klassist välja saadetud tundi segavate ja vahetunnis haasti käituvate õpilastega; õpilaste omavahelise suhteklaarimise lahendamine- nii sõnaline kui ka füüsiline vägivald kaasõpilaste suhtes; vanemate omavaheline suhete klaarimine ja suutmatus kokku leppida lapse hooldusõiguse jagamise suhtes; ülevaade õpilaste aine- ja huvialastest saavutustest ja abi tublide päeva vastuvõtu organiseerimisel õpetaja ja õpilaste, vahel ka õpetaja ja vanemate vaheliste konfliktide lahendamine; koostöö erinevate tugispetsialistidega koolis: eripedagoog-logopeedid Signe Raudver, ja Ulla Kübar, abiõpetajad Aveli Aurik, Krista Tammik ja Piret Soa, kooli medõde Marika Tõnisma; koostöö võrgustikuga.

Kooli head koostööpartnerid olid: 

     

Pärnu Õppenõustamiskeskuse spetsialistid: sotsiaalnõustaja Ello Jõepera, psühholoog Aive Hirs, juhataja Lea Mardik, nõustamiskomisjoni koordinaator Maarja Burket, alaealiste komisjoni sekretär Gädy Rohelsaar Pärnumaa Rajaleidja keskus: juhataja Lea Mardik ja juhtumihaldajad Marianna Metsla, Triin Saluveer, Margit Tamm, infopunkti karjäärispetsialistid noorsoopolitseinik Kaire Kukk, lastekaitsespetsialistid Kädi Tammeveski (Rääma), Irma Vaher (Vana-Pärnu), Liina Lelov-Aasmaa (Sauga vald), Sirje Järvet (Audru vald), sotsiaalametnik Marju Tomberg (Sauga vald), lastepsühhiaater Kaja Rand, Pärnu Sensus psühhiaatriakeskuse spetsialistid psühhiaater Andrus Tikerpe, kliiniline psühholoog Elen Kihl. Pärnu ametnikud: haridusnõunik Katrin Markii, üldhariduse peaspetsialist ja alaealiste komisjoni esimees Virve Laube, alushariduse peaspetsialist Marga Napp, statistik Evelin Tormilind

Kõik tehtu on aidanud kaasa õpilast toetava tugisüsteemi kujunemisele ja edasisele arengule. Kasvatustöö probleemide analüüsimisel on aluseks kasvatustöö päevik, kus on kaardistatud kõik kasvatustöö probleemid ja nendega ning nende lahendamisega seotud isikud, samuti lühike probleemi kirjeldus ja lahendusteed. Probleemseid õpilasi, kes käisid vestlusel oli 251, mitmed neist korduvalt (võrdluseks möödunud õppeaastal – 176) ja vanemaid- 48 (möödunud õa – 30). Esikohal olid käitumis-, suhte- ja õppetööst osavõtuga seotud probleemid. Õpilaste probleemid jagunesid järgnevalt:    

käitumisprobleemidega õpilased – 109 (möödunud õa 105) õpilased, kelle põhjuseta puudumised on sagenenud – 29 (27) koolikohustuse osalised mittetäitjad (üle 20% põhjuseta puudumisi eKoolis) 6 (2) 35


         

koolist põhihariduseta lahkujaid- 3 (1 ) klassikursuse kordajaid- 4 (3) suhete klaarimine – 78 (69) õpimotivatsiooniraskustes õpilased – 81 (32) tervisehäiretega õpilased – 32 (25) kodust tulenevate probleemidega õpilased (oskamatus, alkoholism, vaesus, hoolimatus jt probleemid) 49 (39) keelatud ainete tarbimine - 11 (9) isiklikud mured - 1 (2) vargused (raha, telefonid, jalatsid) kadumine – 10 (2) väärkoheldud lapsed - 2 ( 0)

Klassiti jagunesid vestlustel käinud ( 251 õpilast, neist mitmed korduvalt) järgmiselt: 1. kl

2. kl

3. kl

4. kl

5. kl

6. kl

7. kl

8. kl

9. kl

Kokku

28

35

23

20

27

43

27

28

20

251

Õpilaste puhul oli tegemist erinevate käitumisprobleemidega, mis olid esimestes klassides seotud paljudel juhtudel ebapiisava kooliks ettevalmistuse ja raske kooliga kohanemisega. Oma osa oli ka õpilaste tervislikul seisundil ja labiilsel närvisüsteemil, mille tulemusena tekkis probleeme nii ainetunnis kui ka vahetundide ajal. Lastel esines käitumisprobleeme, mis valdavalt algasid järelemõtlematust tegutsemisest vahetunnis või tunnisegamisest, kuid tõsisematel juhtumitel oli tegu füüsilise või sõnalise vägivallaga (koolis ja kooliväline) kaasõpilase, enamasti eakaaslase suhtes. 15 õpilase puhul jõudis asi alaealiste komisjoni, tegu oli füüsilise agressiivsusega, alkoholi tarbimise ja suitsetamisega, vargustega oma kodust, koolist ja väljaspool kooli toidupoodidest endast vanemate kooliväliste kambakaaslaste mõjutusel, koolikohustuse mittetäitmisega, võõras kodus laamendamisega ja varastamisega, reaga ähvardamisega. Torkas silma, et mitmed õpilased on pideva mõjutuse all endast vanemate kaaslaste poolt, kodus sageli ei ööbita ning vanemad ei tunne huvi, kus ja millega lapsed tegelevad. Selles valdkonnas on olnud pidev koostöö nii lastekaitsespetsialistide Kädi Tammeveski ja Irma Vaheri kui ka noorsoopolitseinik Kaire Kukega. Käitumisprobleemidega paistsid silma poisid ja seda juba 1. klassist alates, muutes tunnitöö klassis võimatuks, vargusi oli 2. ja 3. klassis. Arvukalt oli õpilaste omavahelisi suhteklaarimisi 5. ja 6. klassides. Siin on oluline roll klassijuhatajal eelkõige probleemide varajasel märkamisel, et vältida nende edasist senemist. Siiski on enamasti olnud võimalik lastega ja vajadusel ka vanematega probleemid läbi arutada ja rahulikult õppetööd jätkata. Käitumisküsimuste ja varguste lahendamiseks on õpilastel või ka juhtunu pealtnägijatel sageli vaja olnud kirjutada seletuskiri. Sel õa-l kirjutas seletuskirja 151 õpilast, samuti 9 õpetajat või koolitöötajat. Probleemiti (sageli on õpilasele omane multiprobleemsus) jagunesid õpilased järgmiselt: • • • • •

käitumine – 96 juhtu suhted - 58 pürotehnika kasutamine - 6 keelatud ainete kasutamine - 9 vargused (telefonid, raha, jalatsid) - 10

Klassiti jagunesid seletuskirja kirjutanud õpilased järgmiselt: Klass

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kokku

Õpilasi

2

6

12

16

17

52

15

17

14

151

Püsivalt on tähelepanu nõudnud mitmed multiprobleemsed lapsed, kelle puhul on hetkeväljundite ja kooli võimaluste piires raske leida toimivaid lahendusi- sealt ka kodu ja tervisega seotud probleemide tõus ning üle hulga aja 4 klassikursuse kordajat ning 3 põhihariduseta koolist lahkujat. Koduste põhjustega seotult on esile kerkinud ka puudumiste kasv. Oma osa on siin võimalusel, et vanem saab puudumisi põhjendada ilma arstitõendita, kui 36


ka selles, et lapsed tõepoolest võivadki jääda kõrvale arstlikust kontrollist ja vajalikust meditsiinilisest abist. Sageli on põhjus kombineeritud: lapse tervislikele probleemidele lisandub veel vanemlik küündimatus või puudulik tahe oma vastutavat rolli täita, mistõttu lapsed sisustavad ja korraldavadki elu vastavalt oma suvale. Kuna kambaelu on ülelinnaline ja seltsitakse võõraste erinevast vanusest ja ka rahvusest noortega, ei ole vanematel ka tihti teavet oma lapse tuttavate kodu ja vanemate kohta. Sellistel juhtudel on kooli ainus praktiline võimalus last aidata võrgustikutöös probleemiga tegeldes: kohalikku omavalitsust lapse olukorrast informeerides ning noorsoopolitseid ja lastekaitsetöötajaid kaasates. Kasvatustöö õnnestumised Õpiraskustega õpilaste 2/3 klassi komplekteerimine ja avamine 2016-2017. õa, millega on tagatud järjepidevus hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamisel kõikides kooliastmetes. Tugikomisjoni üksmeelne ja regulaarne töö ühiste sekkumiste ja lahendusteede kavandamisel ning elluviimisel. Operatiivsed ja paindlikud võrgustikukoosolekud (lastekaitsespetsialistid, üldhariduse peaspetsialist, Rajaleidja keskuse spetsialistid, noorsoopolitsei jt.). Võimalus kasutada kahe õpilase individuaalseks toetamiseks tugiisiku abi. Võimaluse rehabilitatsiooniplaanis ettenähtu realiseerimiseks andis hea koostöö kohaliku omavalitsuse (Sauga vald ja Pärnu linn) ja kooli vahel. Lapsevanemate operatiivne kaasamine lapse probleemide lahendamisse. Tugikomisjoni oli kaasatud 16 ja teistesse kasvatustöövõrgustikesse 32 vanemat- kokku 48 vanemat. Osalesin Pärnu KOV programmi „ Huvikoolide Kaasamise ja Arengu Programm ehk HUKK-AP“ raames korraldatud jätkukoolitusel „Probleemse käitumise juhendamine psüühilise erivajaduse korral“ ja õppepäeval Rocca al Mare Vodja Individuaalõppekeskuses. 2 õpilast said tasuta käia selle projekti rahadega ka Pärnu Kunstikoolis ja õpiraskustega klasside lapsed Matsalu linnuparadiisis. Tõsine väljakutse oli vabariiklikult nõustamiskomisjonilt ühele õpilasele keskendatud õppe taotlemine ühele 3. kl õpilasele ja väikeklassi otsuse taotlemine ühele 4. klassi õpilasele. Töös on veel ühele 2. klassi õpilasele ühele õpilasele keskendatud õppe taotlemine ja ühele 3. klassi õpilasele väikeklassi taotlemine. 1. klasside õpilaste koolivalmiduskaardid jõudsid valdavalt maikuu jooksul kooli, mõne probleemse lapse puhul oli võimalus suhelda tema lasteaiakasvatajatega. Rajaleidja keskuse soovil esinesin 01.12.2015 loengusarjas „Lapsest saab koolilaps“ Pärnu linna tulevaste 1. klasside õpilaste vanematele Pärnu Mai koolis teemal „Tugisüsteemid koolis: HEV lapsed koolis ja kooli tugimeeskond“. Nimetatud loengusari jätkub ka järgmisel õppeaastal. Lahendamist vajavad probleemid koolis Jätkuvalt on probleemiks õpilased, kelle hariduslikud erivajadused on seostunud terviseprobleemide ja pikaajaliselt väljakujunenud negatiivsete koduste tegurite koosmõjuga ning kelle uurimiseks, ravimiseks ja õpetamiseks Pärnus võimalusi ei jätku. Pärnus puudub vastav spetsiifiline õpikeskkond: näiteks kohad väikeklassides (vab. komisjoni otsus ühel 5. kl õpilasel 14.06.2016 ja menetlemisel ühel 2. klassi õpilasel) ja ühele õpilasele keskendunud õppe läbiviimiseks (2 õpilast 4. klassis) Arvestades HEV õpilaste suurt osakaalu koolis (ca 30%), erivajaduste spetsiifikat (sh õppetöös individuaalset juhendamist ja abi vajavate õpilaste suurt arvu), uuel õppeaastal avatavat 4 esimest klassi (105 õpilast), viimaste õppeaastate tuntavat tendentsi kooliks ette valmistamata laste arvukuse kasvule 1. klassides, ei ole olemasolev tugispetsialistide ametikohtade arv piisav, et tagada HEV vajaduste märkamine ja väljaselgitamine ning hädavajalik spetsiifiline ja paindlikult korraldatud pedagoogiline ja psühholoogiline abi õppetöös HEV lastele. Koolil oleks õpilaste paremaks toetamiseks ja õpetamiseks vaja 2016-2017. õa. lisaks olemasolevatele: + 2,0 abiõpetaja ametikohta, neist 1 matemaatika õpetamiseks 7.-9. klassini. + 1,0 eripedagoogi + 0,5 psühholoogi ametikohta 37


Klassiõpetajate kutsemeisterlikkus, töökultuur ja üldise pedagoogilise töökoormuse jaotus peab tagama õpetajale küllaldase võimaluse jõuda iga õpilaseni oma klassis, et suunata lapse arengut ja anda vajalikku õpiabi, kujundada klassikollektiivi, teha koostööd lapsevanemaga ja anda vajalikku tagasisidet koolis toimunust. Lahendamist vajavad probleemid linnas Pärnu vajab põhikooli tüüpi õppeasutust soovitavalt kesklinnas (või eraldi asetsevat õpikeskust mõne kooli juures), et omavalitsus saaks koolipidajana kindlustada laste tõsiste hariduslike erivajaduste arvestamise nendele sobiva õpikeskkonna tagamisel (ühele õpilasele keskendunud õpe, väikeklassid, tõsiste kasvatusraskuste tõttu eritingimusi vajavad õpilased, vältimaks nende õpilaste sattumist üldhariduskooli tava- või õpiraskustega õpilaste klassi. 24-26 õpilasega klassikollektiivis õppimine kahjustab nii tõsiste hariduslike erivajadustega last kui ka tema klassikaaslasi, muutes õppeprotsessi läbiviimise mitte ainult võimatuks, vaid ka ohtlikuks. Puudub süsteem – erinevas vanuseastmes on väikeklasse ja õpiraskustega klasse ühe või teise kooli juures, kuid kõik vanuseastmed pole kaetud. Normaalne ei ole ka väikeklass liitklassina (Rääma PK) Koostöö SA Innovele alluva Rajaleidja Pärnu keskusega pole õppeaasta jooksul välja kujunenud. Põhilisteks kitsaskohtadeks on:  

Keskus ei arvesta kooli tugispetsialistide tegelikku potentsiaali ja nende esitatud andmeid HEV õpilastest ülevaate saamisel. Töös esineb ebaotstarbekat dubleerimist (samad testid kasutusel).

Õpilase kohta otsuse tegemisel ei lähtuta lapse vajadustest, vaid linna koolivõrgu hetkeseisust (pole kohti väikeklassis, ühele õpilasele keskendunud õppe õpilastele , kasvatusraskustega õpilastele). Kui puuduvad otsused, ei ole kohalikul omavalitsusel võimalik koolivõrku kujundada. Ebamäärane koostöö linnavalitsuse ja Rajaleidja nõustamiskomisjoni vahel, et kujundada välja linna koolivõrgu see osa, mis võimaldaks tagada tõsiste erivajadustele kohaldatud spetsiaalse õpikeskkonna linnas (vt Tallinna Ristiku Põhikool, Tartu Masingu Kool). Info koolipikenduse saanud õpilaste kohta peab linnavalitsuse haridusosakonnale (Evelin Tormilind) jõudma kevadel, mitte septembri alguseks. Eelmisel aastal koolipikenduse saanud peaksid läbima enne kooliminekut uuesti nõustamiskomisjoni kooliküpsuse väljaselgitamiseks. Muret teeb viimasel paaril aastal Pärnu Vabakoolist välja visatud probleemsete õpilaste arvu suurenemine: 2015-2016. õa tuli meie kooli 1 õpilane 7. klassi ja teine 6. klassi, 2016-2017. õa. 4. klassi ja klassikursuse kordaja 1. klassi. Lapsevanem otsis kevadel kohta ka ühele 5. klassi õpiraskustega klassi õpilasele. Kokkuvõtteks Jätkus positiivne koostöö kooli tugisüsteemis üksmeelsuse ja operatiivsuse suunas. Vaatamata tihedale võrgustikutööle lastepsühhiaatri ja lastekaitsespetsialistidega, on siiski õpilasi, kelle hariduslikud erivajadused on seostunud terviseprobleemide ja pikaajaliselt väljakujunenud koduste tegurite koosmõjuga ning kelle õpetamisel ei toimi ükski päevakoolis kasutatav õppevorm. Selle tulemuseks on 3 põhihariduseta koolist väljalangejat ja 4 klassikursuse kordajat. Eelpooltoodud probleemistik peaks aitama mõista hetkeseisu kooli poolt vaadates koostöös KOOL –RAJALEIDJA - LINN, et leida võimalusi tulemuslikumaks ja operatiivsemaks üheskoos tegutsemiseks lapse huvides. Arenguruumi on selles osas veel palju.

38


Huvitegevus Huvijuht Krista Tammik

Üritused Koolis põhitöö - õppimise kõrval on väga olulisel kohal kooliväline tegevus ehk huvitöö. Paljud õpilased osalevad erinevates huviringides nii koolis kui linnas. Esimest septembrit tähistasime koolimaja ees avaaktustega, ühtlasi õnnistasime sisse uue nime: Pärnu Ülejõe Põhikool koos uue uhke lipuga. Sel aastal alustas kooliteed neli esimest klassi.

Traditsiooniline mihklipäevalaat tõi rohelisesse saali rohkelt müüjaid. Kaubeldi küpsetistega ja aiasaadustega. Žürii valis välja kõige soolasema, tervislikuma, šokolaadisema, ainulaadsema ja magusama toote. Parempoolsel pildil üks auhinna saaja Joosep.

39


Algklassiõpilastel oli traditsiooniks ka sügise sünnipäeva tähistamine. Selleks tehti korruste aknalaudadele aiasaadustest näitus. Koos vanematega oldi vaeva nähtud, et õnnestuksid kõrvitsast autod, kurkidest rohelised mehikesed ja veel palju põnevaid tegelasi.

5. oktoober – õpetajate päev. Seda päeva ootasid pikisilmi nii 9. klassi õpilased kui õpetajad. Esimeseks tunniks kogunesid õpetajad aulasse, kus 9. klassi õpilased tervitasid saabujaid kontserdiga ning teatepulk anti õpilastele edasi. Õpetajad said lubada väikese hingetõmbepäeva. Maitsev tort, puuviljad ja soolased suupisted tegid päeva veelgi rõõmsamaks. Õhtul esines kontserdimajas laulja Uku Suviste - selle kontserdi tegi õpetajatele linnavalitsus. Oktoobris külastas kooli E-Continent OÜ planetaariumiga, kus näidati 3D programmiga erinevaid õppefilme loodusest, geograafiast ja astronoomiast. Algklassiõpilastele esines Jana Trink Erakool muusikalise etendusega „Bullerby lapsed. Et õpilasi oli rohkesti, anti etendust lausa kahel korral. Hingedepäeval oli kooli kutsutud õpituba Õrreke, kes õpetas lastele mesilasvahast küünlaid meisterdama. Räägiti hingedepäeva tähtsusest, pimedast ajast ja kuidas vanal ajal antud päeva tähistati. Eesti Õpilasesinduse Liit korraldas Pärnumaa regionaalse koolituse, mis toimus meie koolis. Õpilasesinduse liikmeid teavitati täpsemalt, millega tegeleb Eesti Õpilasesinduse Liit ning arutati koolide õpilasesinduste ülesandeid ja kohustusi. Sündmusel said õpilased omavahel arutada, mis tekitab kooli õpilasesinduses muret ja mida tuleks nendes muuta.

Ülejõe kool tähistas oma 57. sünnipäeva. Aktustel esitati laule, tantse, luuletusi. Igal klassil oli võimalus kinkida koolile midagi meeldejäävat. Kingituste seas olid laste endi kirjutatud luulevihikud, koolimast joonistatud pildid, õnnepuu heade soovidega ja veel üht-teist. 40


Südamlikud advendihommikud viisid läbi algklasside õpetajad Anneli Murel ja Jane Siigur. Õpilased kuulasid jõulumuinasjuttu, taustaks jooksid seinal raamatu illustratsioonid ning maiustasid jõulukommidega. Saadi teada jõulukommetest, selle tähtsusest ja vanarahva elust jõulu ajal. Vanemad õpilased nautisid, kuidas õpetaja Joel Pulk jõulumeeleolu nendeni viis.

Õpilasesinduse poolt korraldatud jõululaat tekitas kogu koolirahva seas ärevust. Kaubeldi traditsiooniliste jõulumaiustustega ja -meisterdustega.

41


Iga-aastane jõulukontsert Eliisabeti kirikus tõi suure hulga publikut kontserdile kaasa elama. Kõige noorem esineja oli õpetaja Ursula Kumeli väike tütar. Kontserdi avalaul anti õpetajate ansambli poolt. Esinejateks nii solistid, ansamblid kui koorid. Lõpulood aga meie puhkpilliorkestri poolt.

Detsembrikuus toimus veel hoogne ja rütmikas jõulusalong 8.-9 klassidele ja õpetajatele. Peo põhikorraldajad 9. klassi aktiivsed õpilased said suurepäraselt peo läbiviimisega hakkama. Osalejaid lõbustati mängudega, esineti ansambliga, pakuti torti ja glögi, valiti peo parim neiu ja noormees, fotonurgas oli võimalus lasta end pildistada. Huvijuhi eestvedamisel osalesid algklasside õpilased teisel talvisel tantsupeol, mis toimus Pärnu-Jaagupis. Lumisel staadionil tantsiti folkloorseid tantse, võimlas sai jalga keerutada tantsude töötubades. Külalisesinejad Tammsaare koolist esinesid vene rahvatantsudega ning räägiti juurde tantsude liikidest. Lõunasöögiks pakuti liharohket mulgiputru ja moosiga vastlakuklit. Vanematele õpilastele mõeldud simulatsioonimäng Europarlament tõi noored aulasse ühiselt kaasa mängima poliitilisi situatsioone. 6. klassi õpilastel avanes võimalus kohtuda poliitik Kadri Simsoniga. Vestlus oli sõbralik, eelnevalt said õpilased läbi õpetaja poliitikule kirjalikult küsimusi saata. Tublimad õpilased, kes oskasid Simsoni küsimustele vastata, said mälestuseks helkurpaelad Vastlapäev oli sel aastal kahjuks väga lumevaene. Sellest hoolimata veetsime kolleegidega ühiselt aega Uueda puhketalus. Kosutav supp, moosiga vastlakuklid, lõbusad seltskonnamängud ja saun muutsid pärastlõunase aja meeldejäävaks. Eesti Vabariigi 98. aastapäeva tähistasime aktustega. Õpilased esinesid luuletuste- laulude-ja tantsudega. Mõtlemapanev kõne õpetaja Ursula Kumeli poolt pani nii mõnegi noore inimese oma vanavanematest rohkem hoolima. Pidupäev jätkus Alevi kalmistul pärgade asetamisega ausambale ning rongkäiguga Rüütli platsile, kus loeti ette Eesti iseseisvuspäevamanifest. Märtsikuud tähistasime kui teatrikuud, kutsusime külla lasteteater Lepatriinu. Andekad noored näitlejad esitasid etenduse „Ma soovin, et...”. Meie tänulik publik võttis külalised hästi vastu ning tagasi lubati tulla juba uuel õppeaastal uue etendusega. Õpetaja Lembi Lukase õpilased 8. klassidest korraldasid algklassi õpilastele muinasjuttude kuulamise tunni. Koos žestide- ja kehakeelega anti edasi vanad head teada-tuntud muinasjutud. Kevadisel koolivaheajal sõitsid õpetajad kultuurireisile Viljandisse. Külastasime Heimtali muuseumi ning vaatasime teatritükki „Teie endi ebaõnn on teie endi teha”. Traditsioonilised puhkpillipäevad „Mürtsub trumm” toimusid kahel päeval, nii meie kui Tartu Kivilinna koolis.

42


Suurejooneline laulukonkurss Ülejõe Ööbik toimus kaunil kevadpäeval. Konkursist osavõtjaid oli üle saja õpilase. Ürituse suuremad toetajaid Wendre, Perona Bowling, Tervise Paradiis ja paljud teised asutused aitasid kaasa auhindade kinkimisel. Kiitmist väärib ka saateansambel. Kooli külastasid mitmed sõpruskoolid väljaspool Eestit: soomlased ja hollandlased. Väike kontsert laulude ja tantsudega andis edasi meiepoolse sõbraliku tervituse. Enne üle-eestilist projekti „Teeme ära” kohtusid vanemad õpilased kooli vilistlase Gert Sinilooga. Tema julgustav ja agiteeriv üleskutse oma kodulinn puhtana hoida pani noored mõtlema, kui oluline on alustada iseendast. Maikuu viimasel kolmapäeval korraldas õpetaja Krista Tammik kevadise tantsupäeva, mis on meie koolis juba kolmandat korda. Päikesepaisteline kevadilm meelitas tantsulapsi koolistaadionile jalga keerutama. Algklasside õpetajad koos oma õpilastega kogunesid koolimaja tagaõuele. Õpilased, kellel tantsuringi tundides tantsud selgeks õpitud, esinesid oma kavaga pealtvaatajatele. Sel korral oli kavas ka kaks võimlemisnumbrit. Vahepalaks esitasid flöödimängijad mõned muusikapalad, juhendajaks õpetaja Eve Redik. Pidu jätkus ühiste folkloortantsudega. Kuumast päikesest hoolimata tantsisid vapramad peo lõpuni, lõputantsuks hoogne „Jenka”. Suur tänu aktiivsetele õpetajatele ja lustlikele tantsulastele! Abiks oli õpetaja Aet Vill, kes tegeles plaadivahetusega helipuldis kiirelt ja toimekalt. Ülejõe kool tähistas poistekoori 40. sünnipäeva, eestvedaja õpetaja Maimu Muttik. Pidupäeval laulsid lisaks meie tegutsevatele poistekooridele ka vilistaskoor. Pidu lõppes ühiselt uhke tordisöömisega. Iga-aastane tutipäev maikuu lõpus. Peale aktust tormasid vallatud 9. klassi noored hullama koolimaja ette veesõda pidama. Märjaks said nii lõpetajad kui vabatahtlikud karastajad.

Oma käsitöö-alaseid meistritöid näitasid õpilased kunsti- ja käsitöö näitusel. Üles pandi joonistusi, käsitöö ja tööõpetuse tundides valminud paremaid töid. Kooli viimased päeval möödusid üsna kultuurilembeses meeleolus. Kooli külastas ansambel „Rüüt” programmiga „Edasi minevikku. Eesti lõõts ja regilaulu”.

43


Noored artistid esitas pärimuslikke lugusid esivanemate ajast. Tutvustati pille, millel lugusid mängiti ning näidati, kuidas on võimalik oma häälega imiteerida linnulaule. Laululapsi ootas laupäeval ees Kilingi-Nõmmes peetav laulupäev „Sõit Pilvelaeval”. Meie koolist võttis üritusest osa mitu lastekoori. Sel kevadel toimus kolmas kevadine tantsupäev. Esimesel poolel esinesid klassid eraldi rahvatantsudega ja teisel poolel said jalga keerutada juba kõik algklasside õpilased. Kavas folkloorsed tantsud, mis kõigil suurepäraselt välja tulid. Õpetaja Liia Kiik korraldas kevadise klaverikontserdi, esinejateks nooremad õpilased. Julged esinejad andsid lootust korrata ürituse läbiviimist ka järgmisel aastal.

Viimane suurem ülekooliline üritus - edukate päev toimus 3. juunil. Õpilasi, kes on ühes või teises ainevaldkonnas tubli ja edukas, tuleb ühe juurde ja seda on hea tõdeda.

Põhikooli lõpuaktus toimus 18. juunil Pärnu Kontserdimajas.

44


Ringid Jrk 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Ringi nimetus Rahvatants

Folkloor

Lastekoor Plokkflööt Solistid Mudilaskoor Ansambel

Solistid Poistekoor Ansambel

Solistid Noortekoor Suupill Mudilaskoor Ansambel Solistid Puhkpill Noorteorkester Kitarr Spordiring Spordiring Spordiring Spordiring Spordiring Füüsikaring Ajalooring Nuputa Male Minifirma Kunstiring

Klass 1.b+1.d 4.b+4.c 2.a 1.a 1.c 4.a (tüdrukud) 5.-9. klass 3.-6. klass 4.-6. klass 2.-4. klass 3.a 4.a 7.a 4. klass 2.-6. klass 1. klass 5.a poisid 5.a tüdrukud 7.a poisid 8.a baritonid 8.a ansambel 9.a poisid 5.-9. klass 8.-9. klass 5. klass 1. klass B-kategooria 2.a (2 ansamblit) 2.a 2.a ja 5.a 4.-9. klass 6.-9. klass 2. klass 3. klass 4. klass 5.-6. klass 7.-9. klass 8.-9. klass 5.-9. klass 5.-7. klass 5.-6. klass 7.-8. klass Algajad 2.-4. klass 8.ab 3. klassid 4. klassid 5. klassid 6.-8. klassid 9. klassid

Ringijuht Krista Tammik Krista Tammik Krista Tammik Krista Tammik Krista Tammik Krista Tammik Eve Redik Eve Redik Eve Redik Anu Tilk Anu Tilk Anu Tilk Anu Tilk Anu Tilk Maimu Muttik Maimu Muttik Maimu Muttik Maimu Muttik Maimu Muttik Maimu Muttik Maimu Muttik Maimu Muttik Maimu Muttik Maimu Muttik Maimu Muttik Aet Vill Aet Vill Aet Vill Aet Vill Aet Vill Rein Vendla Raimond Vendla Marek Talts Karin Juga Ene Viigimäe Egon Edo Veiko Vetik Egon Edo Tõnu Tõniste Gert Köösel Joel Pulk Karin Känd Karin Känd Jaak Känd Jaak Känd Kristi Suppi Tiina Niin Tiina Niin Tiina Niin Tiina Niin Tiina Niin 45


Projektid „GO GREEN “, 17.-23.04.2016 Pärnu Ülejõe Põhikooli üheksandikud Merli Ilm, Triin Liivaru, Agne Andrejev ja Liina Bergmann käisid koos õpetaja Aet Villiga Hollandis Haarlemmermeeri Gümnaasiumis uutmoodi “rohelist” elustiili avastamas. Programmi nimi oli „Go Green 2016“ ja see kestis nädal aega. Programmiga avati meie silmi kütustes, energias, taaskasutuses ning kuidas saab ise säästa keskkonda reostusest. Me käisime 17.-23. aprillil Hoofdorpis. Selle projekti raames pidid noored mõtlema energia taaskasutusele ning selle kokkuhoidlikkusele. Esmaspäeval tehti tutvust kooliga ja sõbruneti omavahel. Teisipäev möödus Amsterdamis, kus esmalt võeti ette paadituur, seejärel Nemo keskus, mis sarnaneb Eestis oleva Ahhaa keskusega. Hollandile omaselt lõppes päev jalgratastega, saime toreda linnatuuri osaliseks. Kolmapäeval ehitasid õpilased koolis võimalikult energiasäästlikult sillamudeleid ning hiljem mindi randa tutvuma tuuleenergiaga. Neljapäeval külastati biogaasi jaama, kus toimub kogu bioprügi taastootmine erinevaks energiaks (auto biogaas, CO2 taimedele, kasvumuld, vesi kastmiseks). Neljapäeval jõuti külastada veepuhastusjaama ning tehti kauneid pilte ka hüatsindi- ja tulbipõllu ääres. Reede hommikul tegid erinevatest maadest noored - Itaaliast, Saksamaalt kui ka USAst, kokkuvõtva esitluse, mida nad nädalaga nägid-õppisid ning mida nad tahaksid oma kodumaal paremaks luua. Reedel, viimaseid jõupingutusi tehes, võeti ette üks korralik jalgrattamatk linna õhtu lõppes ühise grillpeoga. Õpilased ja õpetaja said suure kogemuse võrra rikkamaks. Peale “rohelise” eluviis õpiti tundma enda reisikaaslasi, killuke erinevatest kultuuridest ning toime tulema võõras keskkonnas. Kirjutas Aet Vill „PROJECT WEEK IN SPRINGTIME PÄRNU“, 25.04-29.04.2016 Projektinädalal osalesid õpilased Horizon koolide ühenduse Verona, Bologna ja Haarlemi koolidest. Nädala teemaks olid teadus. Erinevad tegevused toimusid Pärnus, Pärnu maakonnas, Tartus ja Tallinnas. Pärnus toimusid linnaekskursioon, päikesepaneelide meisterdamise töötuba ja Pernova loodusmajas osaleti õppeprogrammis „Tähetund”. Pärnu maakonnas matkati Soomaal, valmistati Tipu looduskoolis savimaja ja testiti päikesepatareidel töötavaid seadmeid. Tartus tutvuti AHHAA teaduskeskusega. Tallinnas toimus linnaekskursioon ning külastati TTÜ Innovatsiooni ja ettevõtluskeskust Mektory ja ehitati LEGO mindstorms NTX roboteid.

46


„WATERWEEK“, 22.05-28.05.2016 22. mai öösel kell 2 ajal võis Pärnu Ülejõe Põhikooli ees ebatavalist liikumist ja sebimist märgata. Kõik märgitud ajal ja kohas olnud inimesed on täpselt tuvastatud: õpetaja Erge Saare ja õpilased Jessica Rohelpuu, Rave-Ly Ristmägi, Anneliis Tšitškan (juhin tähelepanu - vahetult enne Tomson), Grete-Karita Tomast. Selle salapärase ja äsjaühinenud grupi eesmärgiks oli osalemine „Waterweek“ nädalal, mis toimus Hollandis Haarlemis ning sinna sõitu alustatigi. Varasem lähedane kokkupuude kaasosalistega puudus ning seetõttu tuli kiirelt selgeks teha, kes milles osav on ja millist rolli teekonnal kannab. Esmane ülekuulamine bussis tõotas head ning ühine hommikusöök lennujaamas vaid kinnitas seda. Lennukisõidud ja ümberistumised kulgesid kenasti, ka esmakordselt lendajatel. Schipholi lennujaamas ootasid meid juba majutajad, kes kohe kärmelt meid koju viisid. Õnneks olime teinud tugeva eeltöö ja omavahel kõik vajalikud numbrid jaganud. Taaskohtusime alles esmaspäeva hommikul, kus saime aru, et kui tugevad me ka poleks, järjepidevalt alla sadava vihma vastu oleme üsna jõuetud. Esimene päev oli põhirõhk tutvumisel ja rühmatöödel. Lisaks meile olid kohal ka Venemaa, Itaalia, Inglismaa esindused. Väidetavalt on eestlased tagasihoidlikud ja ei ole aldid suhtlust alustama, aga uhkusega võin öelda, et Jessica, RaveLy, Anneliis ja Grete-Karita tõestasid vastupidist. Aktiivsed, julged, loovad tüdrukud ning ei mingit keelebarjääri või tõrget suhtlemisel. Järgmised päevad veetsime rattaga sõites ning külastasime kohalikke muuseumeid, vaatamisväärsusi. Loomulikult külastasime ka Amsterdami, aga sinna viidi meid siiski bussiga. Reede hommikul üllatas meid oma kohalolekuga ka päike, mis sobitus päevakavaga ideaalselt, sest iga riik sai oma väikese mootorpaadi ning piltide järgi orienteerumine kanalitel võis alata. Õpetajast kapteniks on ainult üks samm. Tüdrukud muutusid kaardilugejateks ning nii me seiklesimegi 4 tundi vee peal. Nädala lõpetas rahvusvaheline õhtusöök, kuhu kõik tõid oma kodumaa traditsioonilise toidu. Lauad oli lookas heast-paremast ning muidugi võisime endale kõike seda lubada, sest terve nädala olime liikunud jalgrattaga. Ka tagasitee sai alguse öösel ning laupäeva hommikul kell 5 võtsime suuna kodumaa poole. Lennujaamas ärasaatmist kirjeldama ei hakka, murdusid ka minu tugevad tüdrukud ning pisarad võtsid võimust, kuid sõnapaarid „perfect guests“, „polite and smart“ öeldi tüdrukute kohta neid majutanud õpilaste vanemate poolt korduvalt. 28. mai kell 17.30 Pärnu bussijaamas viieliikmeline kamp vastab täpselt nendele kirjeldustele, keda nädal varem nähtud öösel Pärnu Ülejõe Põhikooli ees. On märgata kerget reisiväsimust, kuid ülesanne sooritatud edukalt. Kogemuste pagasisse saadud rohkelt uusi faile, silmaring on tunduvalt laiem ja kool esindatud väärikalt. Luba toimik sulgeda, edasikaebamine välistatud! Kirjutas Erge Saare „Loodushariduslikud õppereisid 2015/2016. õppeaastal” Kooli 1.-7. klasside õpilased osalesid loodushariduslikus projektis, mille tegevused olid:     

õppekäik Tallinna loomaaeda (2.-3. klass) õppekäik Jääaja Keskusesse (5.-6. klass) õppekäik TTÜ Särghaua õppekeskusesse (4. klass) õppekäik Kabli looduskeskusesse (1. klass) õppekäik Matsalu looduskeskusesse (7. klass)

47


Projekti rahastas Kirjutas Eve Uustal

48


Raamatukogu Raamatukogu juhataja Kadri Haavandi

Raamatukogu juhataja Kadri Haavandi ja raamatukoguhoidja Neidi Tõkke Sellel õppeaastal lisandusid endale ise õpikute laenutajate hulka ka 4ndate klasside õpilased, nii võtavad õpilased aina enam vastutust oma õpikute eest. Sellega seoses peame ka kevadeti loenguid õpilastele, kes uuel õppeaastal esimest korda ise endale õpikuid laenutama peavad. Soovides veelgi enam panustada õpikute pikemale kestmisele, saab meie raamatukogus sellest õppeaastast alates ka oma õpikutele pabereid ümber panna, kui see kodus meelest kipub minema – meie poolt on nii vajalikud vahendid kui ka õpetus ja abi. Õppeaasta algas meile seekord mööblirohkelt! Seoses Koidula Gümnaasiumi ümberkorraldustega sai meie raamatukogu lisaks toole ja laudu, nii et õpilastel on nüüd veelgi rohkem erinevaid õppimis- ja istumiskohti. Kevadel võtsime raamatukogus ette ka suure ümberkorralduse, nii et raamatukogu esimest ruumist sai kodu ilukirjandusele ja ajakirjadele-ajalehtedele ning uuendusena ka mitmele istumiskohale ning raamatukogu teine ruum jäi liigikirjanduse ehk maakeeli (populaar)teadusliku kirjanduse ja õpikute jaoks ning muidugi täidab edasi ka lugemissaali funktsiooni. Ühtlasi katsetasime koostöös õpetajatega Avita kirjastuse uut e-õppekeskkonda ASTRA. Traditsiooniliselt andsime ka 1. klassidele raamatukogutunde, 4. klassidele infootsingutunde ja juhendasime 5. klasside võistkondi, kes võtsid osa raamatukogu ja muuseumi korraldatud infootsinguvõistlusest. 49


Õpetajate päev Õpetajate päeval toimetasid meil kooliraamatukogus Herman Mõlder ja Carolin Scholz, kes said nii raamatukogutöö kui korrapidamisega väga kenasti hakkama. Ühtlasi arvutasid nad kokku summa, mis kulub koolil 9. klassi õpilase õppematerjalide peale ja olid väga üllatunud, kui suur see on! Õpetajate päeval andsime ka juba neljandat korda välja tiitli „Raamatukogu Suurim Sõber kolleegide seas“, millega pärjasime sedapuhku matemaatikaõpetaja Karin Kändu, kellega sai terve õppeaasta tehtud tihedat koostööd ja kellelt saime alati head nõu nii õpilaste kui raamatukogutöö korraldusliku poole kohta. Näitused Sel õppeaastal võis raamatukogus näha jõulunäitust, mis kajastas eri maades jõulude pidamise kombeid ning viimasel päeval enne vaheaega katsetasime uut aparaati, mis raamatukokku elama asus – projektorit – ja tegime koos õpilastega jõuludiskot. Koostöös kunstiõpetaja Tiina Niiniga toimusid samuti raamatukogus mitmed eri näitused: õpetajate päevaks joonistasid õpilased õpetajaid ja muidugi ka raamatukoguhoidjaid, isadepäevaks oma isasid ja vanaisasid, teistel kordadel lasteraamatute tegelasi, fantaasialoomi ja palju muud. Koostöös emakeeleõpetaja Marge Kannistega toimus meil 6. klasside luuleraamatute näitus ja 5. klasside muistendiraamatute näitus. Üritused Kogusime heategevusprojekti „Pliiats pihku“ raames koostöös kooli õpilasesindusega koolitarbeid lastele, kellel endal puudub võimalus neid soetada. Sügisel võtsime osa jäätmekäitluskeskuse Paikre ülelinnalisest vanapaberi kogumise kampaaniast, kus saavutasime tänu aktiivsetele õpilastele, lapsevanematele ja õpetajatele lausa II koha, saates ümbertöötlemisse ligi 8000 kg vanapaberit! Klassidevahelises võistluses saavutas I koha 2C (klassijuhataja Jane Siigur), kes sai Paikre poolt auhinnaks klassiõhtu mängutoas Musoonik. II koha sai 2D (klassijuhataja Erge Saare) ja III koha 4A (klassijuhataja Tiina Kütt), kes said auhindadeks klassile vajalikke tarbeid. Eraldi tiitlitega pärjati ka aktiivseid kogujaid Krisselle Rallmann (2C) ja Aksel Looring (8E) ning aktiivset abistajat vanapaberi tassimisel Romi Lepikmäe (8E). Pildil auhinnad. Mais toimus meie raamatukogus väga vahva ettekanne – autofirma Lexuse kampaania, mille raames kingiti kooliraamatukogudele vajalikke populaarteaduslikke raamatuid, avapauk. Ürituse käigus külastas meid noor teadlane Juhan Koppel, teadussaate Rakett69 esimese hooaja võitja ning nüüdne toimetaja, kes rääkis raamatukokku vaevu ära mahtunud 5B ja 7B õpilastele teadusest, innovaatikast ja tähelepanelikkusest ning tegi paar vahvat 50


demonstratsiooni. Samuti kinkis Juhan ka meie kooliraamatukogule väärtusliku komplekti populaarteaduslikku kirjandust. Üritust kajastas ka Pärnu Postimees.

Maikuus korraldasime õpilastele kaardimeisterdamise töötoa, mille käigus said õpilased emadepäevakaarte meisterdada. Õpilane Helena Täht demonstreerib pildil oma emadepäevakaarti.

51


Andsime välja ka traditsioonilise auhinna „Raamatukogu Suurim Sõber“, mis läks seekord tublile õpilasele, kes alati raamatukogus abiks oli ja oskas oma abi ka ise pakkuda – Romi Lepikmäe (8E). Kooliaasta lõpus külastas meid Leedu noorte raamatukoguhoidjate delegatsioon, kes tutvus Eesti haridussüsteemi, meie kooli ja muidugi meie raamatukoguga.

Pildil Leedu raamatukoguhoidjad meie kooli külastamas Raamatukogu arvudes Lugejaid: 881 Laenutusi: 26 821 Põhikogus teavikud: 9066 Uusi põhikogu raamatuid annetamise teel juurde saadud: 130 tk Uusi põhikogu ajakirju, auviseid ja raamatuid ostmise teel juurde saadud : 204 tk Uut õppekirjandust: 1389 tk, 211 nimetust. raamatukogu juhataja Kadri Haavandi

52


Algklassid Aineühenduse juht Marianne Tekkel

Koosseis

Esimeste klasside õpetajad: Maret Hansalu, Anneli Murel, Helen Luik, Anu Raadik Teiste klasside õpetajad: Helle Toots, Ursula Kumel, Jane Siigur, Erge Saare Kolmandate klasside õpetajad: Marianne Tekkel, Eve Uustal, Eliana Prangli, Tiina Tohver Neljandate klasside õpetajad: Tiina Kütt, Janne Änilane, Ly Eisenschmidt, Jane Murulauk Krista Tammik - abiõpetaja, rahvatantsu juhendaja Aveli Aurik – abiõpetaja Signe Raudver – eripedagoog, HEV-koordinaator Ulla Kübar – eripedagoog, eesti keele õpetaja

Algklasside tegemised Elamusmängud Raeküla metsas Raeküla metsa elamusmängudele kutsuti Pärnu linna koolide 4. klasside 6-liikmelised meeskonnad. Üritus toimus 24.09.2015. algusega kell 13.00. Eesmärgiks oli õpilaste koostööoskuse arendamine, pakkuda teistega arvestamise ja meeskonnatöö tegemise kogemusi, tõsta keskkonnateadlikkust ning õppida hindama tervislikke eluviise. Meie koolist osales kolm võistkonda. Iga 4. klass moodustas ühe 6-liikmelise meeskonna. Mäng oli jaotatud pesadeks: OKSAPUSA-OP; RAUDTEE-RT; SPORDIPLATS-SP; VALGUSTATUD SUUSARADA-VS. Igas pesas tuli täita mingi ülesanne, milleks oli aega 3 minutit. Liikumine ühest pesast teise toimus ühe minuti jooksul, vastavalt plaanis olevale järjekorrale. Näiteks: SP- Telk. Ehitada tuli telk, kus oleks meeskonnal võimalik 53


ööbida ja telk pidi kaitsma põhja poolt tuleva tuul ja vihma eest. OP- Eesti pusle kokku panemine. Lisaks nendele näidetele oli veel palju põnevat. Kasvatuslik oli ka see, et ebaviisaka sõnavara kasutamisel oli kohtunikul õigus anda miinuspunkte. Õpilastele mäng meeldis, nad olid pesades liikudes ja ülesandeid täites väga elevil ning püüdsid anda endast parima. Mängu lõppedes ei asetatud õpilasi pingeritta, vaid kiideti kõiki. Väga õpetlik oli ka mitmekesine ülesannete valik pesades. Oli mälu arendamist, osavust, täpsust ja eelnevaid teadmisi nõudvaid ülesandeid. Kogu mäng oli õpilastele meeldejääv ja lõbus.

Sügise sünnipäev Veel reisijad on puudu, paneks miniporgandid? Kõike seda ja veel paljut valmistasid õpilased, kes veel alles algklassis. Abiks võtsid emmed-issid, õpetajatelt küsisid: Miks on vahtral kirjud lehed? Miks on päevalill ja mitte öölill? Miks on täpid kärbseseenel? Mis on okasõnapuu? Selline oli sünnipäev, sellel aastal sügisel.

Sügises on palju värve, palju ande, värvikirevust. Selle kõik kui tuppa toome saame sügisnäituse. Palju pole üldse vaja: kartul, kapsas mõni porgand, õunad, seened, krüsanteemid. Seame ritta, peale, külge välja löövad kunstianded. Kui eesmärgiks purjekas, palun, siis vaja läheb suvikõrvitsat. Puurida meil tuleb augud, et saaks otseks mastid seekord salatileht nendeks sobib imehästi.

Kirjutas Helen Luik

54


Ülelinnaline algklasside kunstikonkurss Algklasside traditsiooniline kunstikonkurss toimus sellel korral 15. oktoobril. Konkursi teemad olid: "Minu sõber pole eestlane", "Su nägu mõjub tuttavalt" "Mis on mütsi all?". Igast klassist valiti välja 3 parimat tööd ja saadeti ülevaatamiseks linna. Meie õpilased saavutasid palju auhinnalisi kohti ja tublimatest tublimad on: 1. klasside arvestuses III koht Kristi Nahku 1.a klass õp Maret Hansalu Eripreemia Laura Bergmann 1.a klass ja Martiina Tõnts 1.a õp Maret Hansalu 2. klasside arvestuses I koht Annaliisa Aron 2.a klass õp Ursula Kumel (ülemine joonistus) Eripreemia Oskar Pulst 2.d klass õp Erge Saare 3. klasside arvestuses I koht Daniil Vetšerkovski 3.b klass õp Eve Uustal (alumine joonistus) II koht Rebeka Jürgenfeldt 3.c klass õp Eliana Prangli III koht Tuule Lind 3.a klass õp Marianne Tekkel Eripreemia Mardus Raidlepp 3.b klass õp Eve Uustal 4. klasside arvestuses III koht Andreas Niinemets 4.b klass õp Janne Änilane Eripreemia Katriin Grauberg 4.b klass õp Janne Änilane Emma Herta Ööbik 4.a klass õp Maret Hansalu

Kirjutas Ursula Kumel

55


56


Luulevõistlus II klassi õpilastele Novembrikuus toimus luulelugemise võistlus 2. klasside õpilastele. Igast klassist oli eelvooru põhjal jõudnud finaali kolm õpilast. Kaheteistkümnest ilulugejast said kolm auhinnatud õpilast võimaluse osaleda koolidevahelisel võistulugemisel. Hindamisel peeti oluliseks luuletuse sisu ladusat edasiandmist, ilmekust ja lavalist julgust. Meie kooli tublid luuletuste lugejad sel õppeaastal: I koht Siim Sinijärv 2.c klass õp Jane Siigur II koht Mattias Lembit 2.a klass õp Helle Toots III-IV koht Emilie Koppel 2.b klass õp Ursula Kumel Maria Alev 2.c klass õp Jane Siigur Linnavoorus oli tugev konkurents, võistlema asus 23 esinejat. Žürii tunnistas 2.a klassi õpilase Mattias Lembitu lugemise III koha vääriliseks. Kirjutas Helle Toots Ülelinnaline algklasside "Nuputa" võistlus 26. novembril toimus Mai koolis algklasside ülelinnaline "Nuputa" võistlus. Teadmisi näidati peast arvutamises, mis oli individuaalne, ja võistkondlikus nuputamises. Meie koolil läks väga hästi: III koht - Tuule Lind, Alex Henri Paugus ja Tõnis Tomson 3.a klass IV koht - Hetlin Kiisler, Marleen Põbo, Mardus Raidlepp 3.b klass Peastarvutamise parimad - Ken-Rick Korol (3.c) ja Alex Henri Paugus (3.a). Õpilasi juhendasid õpetajad Eve Uustal, Eliana Prangli ja Marianne Tekkel

57


Algklasside kirjatehnika võistlus 10. veebruaril toimus algklasside õpilastele traditsiooniline kirjatehnika võistlus. Igast klassist osales kolm parimat kirjutajat. Võistlus kestis tund aega ja selle aja jooksul kirjutati lugemikust üks jutuke õpetajatest koosnevale žüriile hindamiseks. Tulemused kujunesid nii: Esimestest klassidest oli parim 1.b klassi õpilane Loretta Orav, keda õpetab õp Anneli Murel, teiseks kirjutas end Martiina Tõnts 1.a klassist, õp Maret Hansalu õpilane. Kolmas oli Isabel Põldme 1.c klassist õp Anu Raadiku õpilane. Teistest klassidest oli kaunimalt kirjutaja Lisandra Sõõrd 2.d klassist, õp Erge Saare õpilane. Teise ja kolmanda koha said Annabel Rahu ja Emily Lääts 2.a klassist, keda õpetab õp Helle Toots. Kolmandatest klassidest oli võidukas Lisanna Jürgens 3.b klassist, õp Eve Uustal`i õpilane. Teine ja kolmas olid Pärtel Taaniel Palu ja Sandra Laur 3.a klassist, õp Marianne Tekkel`i õpilased. Neljandatest klassidest olid parimad Marta Kübar (pildil) ja Isabel Padul 4.a klassist, õp Tiina Küti õpetatud lapsed. 3. kohale kirjutas end Heleriin Pärast 4.b klassist, õp Ly Eisenschmidt`i õpilane. Kirjutas Ly Eisenschmidt Emakeelepäev algklassides 14. märtsil 2016. aastal toimus ülelinnalinnaline emakeelepäeva tähistamine. Igal klassil olid kindlad ülesanded. 1. klass kirjutas etteantud teksti järgi ilukirja. Meie kooli parimad ilukirja kirjutajad olid: I koht Martiina Tõnts II koht Loretta Orav III koht Isabel Põldme Eripreemia - Nele-Liis Parve

1.a õp Maret Hansalu 1.b õp Anneli Murel 1.c õp Anu Raadik 1.d õp Helen Luik

2. klass kirjutas omaloomingulise luuletuse. Teemad olid: “Kodu on kodune paik"; "Emakeel"; "Kui ma kasvan suureks" ja “Igal linnul oma laul”. I koht Maria Alev II koht Emilie Koppel III koht Emily Lääts Eripreemia Oskar Ottender Eripreemia Ralf Kiilu

2.c õp Jane Siigur 2.b õp Ursula Kumel 2.a õp Helle Toots 2.a õp Helle Toots 2.a õp Helle Toots

58


3. klass kirjutas muistendi teemadel: "Miks on merevesi soolane?"; "Kuidas sai eesti keel õ-tähe?"; "Kuidas tekkis Vana-Pärnu?" ja “Kuidas sai kurg endale pika kaela?”. I koht Hans-Martti Mägar 3.a õp Marianne Tekkel II koht Karl Rudissaar 3.a õp Marianne Tekkel III koht Maris Kärner 3.b õp Eve Uustal III koht Daniil Vetšerkovski 3.b õp Eve Uustal Eripreemia Emma-Liisa Aleksandrov 3.e õp Tiina Tohver Eripreemia Marleen Põbo 3.b õp Eve Uustal Eripreemia Annabel Lublo 3.c õp Eliana Prangli 4. klass kirjutas jutu teemadel: "Kelleks ma tahan saada"; "Nutikas koolipäev", "Merelinn Pärnu" ja “Kaunimad sõnad ütlen emakeeles”. I koht Berit Alttoa II koht Kätri-Liis Lebedev III koht Madis Lilletai Eripreemia Emma Herta Ööbik

4.a õp Tiina Kütt 4.a õp Tiina Kütt 4.c õp Ly Eisenschmidt 4.a õp Tiina Kütt Kirjutas Jane Siigur

HEV klasside spordipäev 12. mai päikesepaistelisel hommikul kogunes Kuninga Tänava Põhikooli õuele hulk rõõmsaid noori. Algamas oli HEV klasside õpilaste spordipäev. Peale tervitussõnu kutsuti osa võtma lõbusatest võistlustest. Nooremad õpilased viskasid täpsust, proovisid tabada palliga imeväikest jalgpalliväravat. Kõige lõbusamaks kujunes teatevõistlus, millele kaasnesid kisa, kära ja ergutushüüded. Viimasena pandi proovile kiired jalad 60 m jooksus. Iga lõpetaja sai rinda sportliku kleepsu.

59


Vanemad õpilased võtsid mõõtu köieveos, pesapallis, hoota kaugushüppes ja rahvaste pallis. Päeva lõpus autasustati kõiki klasse diplomiga. Iga osavõtja sai suu magusaks ja meele rõõmsaks. Järgmisel aastal oodatakse taas kõiki HEV klasse lõbusalt ja sportlikult aega veetma. Kirjutas Tiina Tohver Kolmas kevadine tantsupäev Maikuu viimasel kolmapäeval korraldas õpetaja Krista tantsupäeva, mis on meie koolis juba kolmandat korda. Päikesepaisteline kevadilm meelitas tantsulapsi koolistaadionile jalga keerutama. Algklasside õpetajad koos oma õpilastega kogunesid koolimaja tagaõuele. Õpilased, kellel tantsuringi tundides tantsud selgeks õpitud, esinesid oma kavaga pealtvaatajatele. Sel korral oli kavas ka kaks võimlemisnumbrit. Vahepalaks esitasid flöödimängijad mõned muusikapalad, juhendajaks õpetaja Eve Redik. Pidu jätkus ühiste folkloortantsudega. Kuumast päikesest hoolimata tantsisid vapramad peo lõpuni, lõputantsuks hoogne „Jenka”. Suur tänu aktiivsetele õpetajatele ja lustlikele tantsulastele! Abiks oli õpetaja Aet, kes tegeles plaadivahetusega helipuldis kiirelt ja toimekalt.

60


Äpp jooksutas õpilasi mööda linna Ülelinnalisel infootsimise võistlusel lõid kaasa õpilased esimesest klassist kuni abiturientideni. Õpilastel oli nutivahendisse laaditud orienteerumismängu mobiilirakendus Actionbound või Loquiz. Mäng käivitati stardipunktis ja õpilased liikusid äpi juhtimisel mööda linna, lahendasid ülesandeid ja vastasid küsimustele. Kõige nooremate, 1.–3. klassi õpilaste seas olid linna edukaimad Lisette Randjõe, Alex Henri Paugus ja Tõnis Tomson Ülejõe põhikooli 3.a klassist (õpetaja Marianne Tekkel). Teiseks tulid Kristjan Maripuu, Miko Reilent ja Ken-Rick Korol sama kooli 3.c klassist (Eliana Prangli). Algklassilapsed näitasid oma nutikust Pärnus toimus esimene digioskuste olümpiaad 2.–4. klassi õpilastele.

Pärnu esimene digioskuste olümpiaad tõi Vanalinna kooli kokku hulgaliselt nutikaid õpilasi. Sellel aastal oli ainevõistluse teemaks “Internetiohutus”. Võistlusel osalesid kuueliikmelised võistkonnad, kes panid oma nutikust proovile eri viisil. Kodutööna koostati õpetlik e-raamat, mille sisuks oli internetiohtude lahti mõtestamine enda loodud koomiksite, videode ja õpetlike lugude kaudu. Raamatud tulid suurepärased ja on kasutatavad õppematerjalina kõikidele õpilastele avalikul Padlet veebitahvlil. Võistlus koosnes kolmest osast. Selle käigus pidid õpilased lahendama individuaalselt “Internetiturvalisuse” eviktoriini Quizizz-keskkonnas, otsima vastuseid guugeldades ja tegema meeskondliku loovtööna lühijoonisfilmi rakendusega FlipaClip teemal “Internetinaljad”, mida teistele esitleti.

61


Olümpiaadi võitjaks osutus Pärnu Vanalinna Põhikooli meeskond. Väga nutikad olid Ülejõe kooli õpilased, kes saavutasid teise koha. Võistkonda kuulusid Emma Herta Ööbik 4.a, Romet Sobolev 2.d, Alex Henri Paugus 3.a, Kaspar Palmsaar 2.a, Kristjan Maripuu 3.c ja Keiron Laubert 4.c klass. Võistluse žüriis oli üks hindajatest õpetaja Eve Uustal. Oli väga vahva võistlus ja sellega on alus pandud uuele traditsioonile – igakevadisele digioskuste olümpiaadile. Kirjutas Eliana Prangli Jalgratta teabepäev 3.-4. klassidele 19. mail korraldas spordiklubi Raudmees Ülejõe linnaosa lasteaedade ja koolide algklassiõpilastele jalgratta teabepäeva. Üritus algas vestlusringiga, kus tuletati meelde, milline on jalgrattaga sõitmisel turvavarustus ja kuidas toimida väiksemate õnnetuste korral. Sellele järgnes teatevõistlus, mille võitis kolmandate klasside arvestuses meie 3.a klassi võistkond ja neljandate klasside arvestuses 4.a klassi võistkond.

3.a klass: Sandra Ojasoo, Merili Maidlas, Silvia Pärtelson, Lisette Randjõe, Tõnis Tomson, Karl Rudissaar, Jan Veskimeister, Keiro Tabur.

4.a klass: Marta Kübar, Berit Alttoa, Isabel Padul, Annabel Maripuu, Pert Salundi, Franko Mirjam, Ivor-Marten Tolmik, Rannar Luup

62


Humanitaar Aineühenduse juht Lembi Lukas

Koosseis

Gert Köösel, Anne kärner, Marja Tõnts, Marge Kanniste, Joel Pulk, Ulla Kübar, Lembi Lukas, Ave Ermus

Iga aasta on uus, iga aasta on isemoodi. 2015./16. õppeaasta oli eriti isemoodi, sest tõi koolile uue nime. Harjumatu. Nii meile kui ka neile, kes meid ikka Pärnu Ülejõe Gümnaasiumina teavad. Harjumine vajab aega. Harjumiseks on vaja harjutada. Kohanemise ja harjutamise kõrval jõudsime siiski ka midagi muud teha ja saavutada.

Viiendate ja kuuendate toimetamisi Türi Ringhäälingu muuseum 18. septembril oli vihmane päev, kui sõitsime Türile, et minna vaatama, missugused nägid välja vanaaegsed telerid ja raadiod. Kõige toredam oli muidugi see, et saime ise teha uudiseid ja intervjuud. Seni arvasin, et teles töötamine on väga kerge, kuid nüüd sain aru, et see on päris raske, samas aga ka huvitav töö. Mulle meeldis end teleris näha ja teised olid samuti väga elevil, kui ennast ja klassikaaslasi telerist nägid. Carmen Tomiste 5.c klass

63


L. Koidula majamuuseumis 25. septembril käisime klassiga L. Koidula majamuuseumis, kus meie jaoks korraldati vanaaegsed koolitunnid. Tol ajal oli koolis range kord ja hoopis teised kirjutusvahendid. Me saime proovida, kuidas kirjutada tušiga, kuidas lugeda vanaaegset kirja ning kuidas matemaatikaülesandeid arvelaua abil lahendada. Saime teada L. Koidula ja tema isa, J. W. Jannseni elust ja tegemistest. Nüüd ma tean, et esimese perioodilise ajalehe andis välja J. W. Jannsen. Huvitav oli näha, kuidas inimesed 150 aastat tagasi elasid. Mulle meeldis kõige rohkem koolitund. Carmen Tomiste 5.c klass Teatrisse! Kinno! 30. novembril toimus 6-ndate klasside ühiskülastus Eesti Rahvusraamatukogusse. Käidi vaatamas VAT teatri etendust „Pal-tänava poisid”, mille autoriks on ungari kirjanik Ferenc Molnar. Etendus oli põneva sisu ja värvikate karakteritega lugu sõjast ja sõprusest. Eelnevalt oldi tutvutud romaaniga, mistõttu oli etendus kaasahaaravam. Mulle meeldis jälgida, kuidas neli osatäitjat terve raamatu esitasid. 10. detsembril toimus 5-ndate ja 6-ndate klasside ühiskülastus Pärnu Apollo kinno. Käidi vaatamas Urmas Eero Liivi tõsielul põhinevat müstilist noortedraamat „Must alpinist”. Film põhineb reaalsetel sündmustel, on kasutatud ka dokumentaalfilmi elemente. Film tekitas minus põnevust, kuid samas ka hirmujudinaid. Maarja Kahre 6.b klass

Kaheksandate ja üheksandate käimisi Meie koolis on heaks tavaks saanud õpilastega Tallinnas teatris käia. Nii ka sel aastal hankis õpetaja Lembi Lukas oma lemmiku – VAT Teatri etendustele piletid ja et päevad veel rohkem kultuuri ja teadmisi täis saaksid, lisasime programmi huvipakkuvaid asutusi. Nii külastasidki 9. klasside õpilased 9. oktoobril 2015 Riigikogu ja seejärel nautisid VAT Teatri etendust "Estonian Hikikomori". 3. märtsil 2016 väisasid 8.-9. klasside õpilased Tallinna raekoda ja siis seadsid sammud jälle VAT Teatrisse etendust "Web Demon" vaatama. Nii õpetajad kui õpilased jäid harivate ja meelt lahutavate väljasõitudega väga rahule. Kirjutas eesti keele ja kirjanduse õpetaja Ulla Kübar

Õpetajate ettevõtmisi Õpetajad on endiselt teatrilembesed olnud. Teatris käisime nii õpilastega kui omapäi. Koos õpilastega vaatasime noorteetendust „Armastus ei hüüa tulles“. Kolleege kutsusime vaatama Vanemuise etendust „Hea põhjatuule vastu“, Ugala „Meremärke“, Kuressaare Linnateatri „Testamendi täitjaid“, „Ülevaatajaid“ ja „Armastuse kirju“, VAT Teatri „Brandi“ ja „Ekke Moori“, Endla teatri „Uhkust ja eelarvet“ ning „Trammi nimega Iha“, Rakvere teatri „Majahoidjat“. Traditsiooniks on saanud Tõstamaa mõisa suvelavastuste külastamine. Sel suvel vaatasime Tõstamaal „Karlsonsoni“ ja Vargamäel „Kõrboja perenaist“. Meeldivad emotsioonid saime Pärnu Uue Kunsti Muuseumi näitusi „Eesti kaasaegne fotokunst“ ja „Meie, soomlased“ ning Ninni ja Tuomas Korkalo „Kindel aeg“ külastades.

64


Osalemine Pärnu linna ja vabariiklikel üritustel Iga-aastasel etlusvõistlusel „Koidulauliku valgel“ sai 7.a klassi õpilane Paula Kübar eripreemia. Paulat juhendas õpetaja Marja Tõnts. Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorust võttis osa 6 õpilast, neist võitis Andra-Helena Toomet 8. klassi arvestuses esikoha (õpetaja Lembi Lukas), Karoliina Malm oli teine seitsmenda klassi arvestuses (õpetaja Marja Tõnts). Pildil Andra Helena Pärnu parimate õpilaste vastuvõtul.

Ülelinnalisest kirjandusviktoriinist võtsid osa 9.a ja 9.b võistkonnad. Eliise Maidlas, Triin Kauber ja Karoliina Ild (9.a) olid neljandad; Anastasija Gorjatševa, Liisbet Klein ja Elisabeth Teearu (9.b) viiendad. Õpilasi juhendasid Lembi Lukas ja Marja Tõnts. Linna Gulliveri teatrimängus kolmanda koha saanud võistkonda kuulusid Gertru Karulas, Laura Lelov, Karoliina Loorents, Rave-Ly Ristmägi, Rocco Mõtt, Robi Leppnurm ja Eero Reila. Juhendas Gert Köösel. Ülelinnalise draamakonkursi 5.-6. klasside teised olid 6.c klassi õpilased Marjan Jürisoo, Evelina Gorjatševa, Kirsika Aidama, Kevin Liiv ja Kairo Kiltmaa õpetaja Marge Kanniste juhendamisel. Vabariigi presidendi auhindadele korraldatud uurimistööde võistlusel sai 9.b klassi õpilase Elisabeth Teearu koostatud töö „Waldhofi vabrik kui Pärnu arhitektuurse keskkonna kujundaja“ neljanda koha. Juhendaja õpetaja Anne Kärner.

65


8.a klassi õpilased võtsid osa Jaapani Suursaatkonna korraldatud „14. Maailma haiku konkursist“. Kokku laekus Eestist konkursile 1662 võistlustööd. Kümme parimat tunnistati peapreemia vääriliseks, nende hulgas olid Andra-Helena Toomet ja Martti Meen, kes kutsuti vastuvõtule Jaapani Suursaadiku Residentsi. Eripreemia saajate hulgas oli Irene Väin. Õpilasi utsitasid Lembi Lukas ja kunstiõpetaja Maret Hansalu.

Emakeelenädalal Märtsikuisel emakeelenädalal oli õpilastel võimalus näidata oma silmaringi, nuputada ja lahendada ristsõnu. Viiendate klasside parimad nuputajad olid 5.c klassi Günther Miklas, Tanek Entson, Nikita Nekipelov, Markus Lumera. Kuuendatest 6.a klassi Heli Tomson, Eveli Mälk, Karolin Tamm, Maris Sameli. Seitsmendatest 7.b klassi Eva Pupp, Mirjam Einaste, Oskar Tuulik, Janeli Jepifanov. Kaheksandatest 8.b klassi Jacline Värk, Laura Belova, Laura Eichorst, Sandra Kaljula. Üheksandatest 9.a klassi Egeli Lõbus, Triin Kauber, Karoliina Ild, Agne Andrejev. Ristsõnade lahendajatest olid tublimad Heiki Lehiste ja Maarja Kahre 6.b, Heli Tomson ja Maris Sameli 6.a klassist, Triin Kauber ja Karoliina Ild 9.a ning Melody Nirk ja Martti Meen 8.a klassist Selline oli meile esimene aasta põhikoolina: natuke rabe ja uusi traditsioone otsiv. Aga leppigem tõnu-õnnepalulikult: on, nagu on. Uuel aastal uued tegemised ja uued tegijad.

66


Muusika Aineühenduse juht Aet Vill

“Teaduslikus mõtlemises on alati olemas luule element. Tõeline teadus ja tõeline muusika nõuavad samalaadset mõtteprotsessi.” (A. Einstein)

Koosseis

Marek Talts – kitarriõpetaja Anu Tilk – muusikaõpetaja, ansamblite ja solistide juhendaja ning mudilaskoori dirigent Maimu Muttik – muusikaõpetaja-metoodik, ansamblite ja solistide juhendaja ning poiste-, noormeeste- ja segakoori dirigent Eve Redik – muusikaõpetaja, solistide juhendaja ning tütarlastekoori dirigent Rein Vendla – puhkpilliorkestri dirigent, erinevate puhkpillide õpetaja Aet Vill – muusika aineühenduse juht, muusikaõpetaja, ansamblite ja solistide juhendaja ning esimeste klasside mudilaskoori dirigent Liia Kiik – klaveri- ja akordioniõpetaja (puudub pildilt) Muusikute aasta oli täis muutusi. Uusi algusi ja lõppe. Esimest aastat olime põhikool. Hirm oli aasta alguses suur, just aktuste ja kontsetide osas. Kuidas küll saame hakkama ilma noorteta, kes annavad palju värvi meie kontserditele? Endalegi uskumatul moel sujus kõik väga kenasti. Keskendusime sellel aastal palju merekultuuriaastale – „Näoga mere poole“. Lisaks põhitööle oli meil mitmeid koolielu kirgastavaid sündmusi – poistekoori juubel, lauluvõistlus Ülejõe Ööbik, maakonna laulupidu Kilingi-Nõmmes. Õpetaja Aet Vill

67


Toimunud muusikaüritused PLMF kontsert “Meistrite akadeemia” Meistrite akadeemia toimus 16. oktoobril 2015. aastal. PLMF eesmärk on tutvustada koolinoortele klassikalist muusikat eesti tippmuusikute esituses, samuti toimuvad mõnes koolis ka kohtumised eesti heliloojatega, kelle seas Alo Põldmäe, Jaan Rääts, Aaro Pertmann jt. Nad usuvad, et inimest toovad klassikalise muusika juurde ainult väga head esitajad, laste puhul on see eriti tähtis. Tagamaks lapse sattumine kontserdisaali ka tulevikus, on ülioluline, milline on ta esimene kogemus. Klassikaline muusika saab anda erilise elamuse, puudutuse, mida teistest eluvaldkondadest on väga raske leida. PLM fondiga teeb koostööd paarkümmend andekat Eesti muusikut, pillidest on esindatud saksofon, akordion, flööt, klarnet, trompet, tšello, viiul, klaver, lisaks vokaal. Muusikud tutvustavad palade vahel esitatavaid teoseid, muusiku elukutset, lapsed lähevad pärast kontserti rääkima ja autogramme küsima. Sellel korral käisid meie koolis Eesti Heliloojate Liit 90. sarjas „Meistrite Akadeemia“ Sigrid Kuulmann-Martin (viiul), Marko Martin (klaver), Atlan Karp (bariton). Kontsert oli mõeldud 3-9. klassi muusika suuna õpilastele. Kontsert toimus meie kooli aulas. Õpilased ja õpetajad jäid kontserdiga väga rahule. Õpetaja Aet Vill Sügisulg “Sügisulg” on Pärnu linna ja maakonna noorte solistide konkurss. Iga aastaga kasvab võistlusest osa võtta tahtvate noorte arv. See on noorte lauljate poolt väga oodatud lauluvõistlus. Vanuserühmas 7-9 oli 40 osalejat, vanuserühmas 10-12 25 osalejat. Meie koolist võtsid osa 8 vahvat laululast: Martiina Tõnts 1.a klassist Emily Lääts, Piia Heinmaa, Annabel Rahu 2.a klassist Tuule Lind 3.a klassist Mirith Kask, Merit Rahu, Isabel Padul 4.a klassist Kuigi finaalikohta keegi meie laululastest ei saavutanud, olid nad väga tublid ja said vajaliku võistluskogemuse. Lauljaid hindas auväärne muusikute seltskond: Anne Kann – Muhu saare muusikaelu hing Ursel Oja – edukas solistiõpetaja Ülenurme Laulustuudios Annelii Traks – legendaarne poistekooride dirigent, muusikaõpetaja Karlova Gümnaasiumis Heiko Leesment – Pärnu muusik, ansambli “Sibyl Vane” basskitarrist Lauljaid juhendasid õpetajad Anu Tilk ja Aet Vill. Õpetaja Anu Tilk Pärnu Ülejõe Põhikool 1 või 57? Kooli sünnipäeval, 19. novembril, astusid üles mitmekülgsed kollektiivid. Aktuseid oli mitu, mis tagas ka selle, et rohkem õpilasi sai esineda. Üles astusid: II-IV klasside mudilaskoor, B-kategooria, õp Aet II-IV klasside mudilaskoor, A-kategooria, õp Anu lastekoor, õp Eve I klasside poistekoor, õp Maimu Muttik II-IX klasside poistekoor, õp Maimu I klasside mudilaskoor, õp Aet Puhkpilli ansambel, õp Rein Vendla Rahvatantsu rühmad, õp Krista Tammik Plokkflöödi ansamblid, õp Eve Redik Solistid ja erinevate klasside ansamblid

68


69


Puhkpilliorkestri jõulukontsert Aulas 12. detsembril toimus kooli aulas Puhkpilliorkestri jõulukontsert. Eestvedajaks sellel uhkel üritusel oli õpetaja Rein Vendla. Kontserdi andsid õpilased, kes on praeguseks meie kooli lõpetanud ja mängivad endiselt ülelinnalises koosseisus.

Kooli jõulukontsert Elisabetis 16. detsembril toimus Pärnu Eliisabeti kirikus meie kooli jõulukontsert. Sellel aastal toimunud kontsert jäi väga hästi meelde sellega, et rahvas ei mahtunud kirikusse hästi ära. Kõiõimalikud kohad kontserdi nautimiseks olid täidetud. Kavas oli: Õpetajad VII a ansambel I klasside poistekoor I klasside mudilaskoor V a ansambel I astme mudilaskoor III klassi ansambel Mirelle-Liis Jõerand II astme mudilaskoor Poistekoor, noormehed Poistekoor Kitarriansambel I a ansambel Kirsika Aidama, Triinu Troska Lastekoor, IX a klass Ursula ja Lilian-Lisette Kumel VIII a ansambel VIII a klass

“Jõulud näevad tulla” T. Kivimäe “Jõulukell” S.Kaasik “Igal lapsel oma ingel” K.Muldma “Jõulud käes” M.Kits “Päkapiku laul” I.Voites “Kõik väikesed inglid” K.Sillamaa “Sul soovin” K.Tiitma “Jõulutäht” S.Toompere “Üksteist peab hoidma” K.Hunt “Jõulud käes” S.Kaasik “Läbi öö” P.Pajusaar “Mida keegi taeks korjab” K.Sillamaa “Iidsed jõulud” arr B.Joosen “Jõulutaadile” V.Lipland “Ripples” D.Cracknell “Täheke” S.Kaasik “Jõulu ootel” P.Pajusaar “Püha öö” Fr.Gruber “Tuisutaadi lapsed” A.Liiva “Kuuse tegemise laul” O.Ehala “Christmas canon” P.O’Neill 70

“Läbi sätendava õhu, üle karge lume, pisikene ingel, paljajalu tuleb. Süda soe ja särasilmil, külma ta ei taju, kannab kuuma küünlaleeki, läbi valge saju.”


II a klassi ansambel puhkpilliorkester

“Kaunis taeöö” K.Kuusik “Beauty And The Beast” A.Menken&H.Ashman “Your Dreams Will Come True” G.Sebesky “The Greatest Love” M.Masser

Vahetekstid sidus õpetaja Krista Tammik.

71


23. veebruar Vabariigi 98. aastapäeva tähistamine Sellel aastal tähistasime Eesti Vabariigi aastapäeva 23. veebruaril pidulike aktustega. Kokku oli aktuseid kolm. Püüdsime anda nii publikule kui esinejatele mitmekülgset elamust. Sellel aastal sidus kontserdi lõplikult tervikuks üheksas klass. Väike ülevaade aktuste kavadest on allpool tabelis.

I-III klasside aktus

IV-VI klasside aktus

VII-IX klasside aktus

Hümn ja lipp Õpetaja Ursula kõne Mudilaskoor eesti rahvalaul “Kiigelaul” (Anu) Anne Ermast “Mu kodumaa” (Anu) II astme mudilaskoor - “Hommik” V. Kell (Aet) IIIC ja 3. b kl koor “Virulaste tants” plokkflöödid, akordion ja tantsijad I klassi mudilaskoor - “Laulupisik” M.Kits (Aet) I klasside mudilaskoor - “Üks väike seebimull” K.Sepp (Aet) II B klassi tüdrukute tants “Let it Go” (Ursula) 3a klassi ansambel - M.Wunderlich “Laul on pop” (Anu) 2.a Triin-Karolin “Hommik” Hümn ja lipp 9. kl. õpilaste ettekanne (I osa) tütarlastekoor rahvaluule “Vihma loits “ (Eve) 5a tüdrukute ansambel - “Kui mina laulan” (Maimu) Poistekoor - “Ei saa mitte vaiki olla” (Maimu) Poistekoor - “Isamaa hiilgava pinnalla” (Maimu) II B klassi tüdrukute tants “Let it Go” (Ursula) II a ansambel “Eesti naljalaul” (Aet) 9. kl. õpilaste ettekanne (II osa) 4c kl. koor, plokkflöödid, akordion “Vändra polka” (Eve) IVB klassi tants “Eesti muld ja Eesti süda” (Krista) Solist 6c kl. Triinu Troska “Hoidkem alles isaisade lood” (Eve) Hümn ja lipp Tütarlastekoor (Eve) Külalised Naiskodukaitsest IVB klassi tants “Eesti muld ja Eesti süda” (Krista) 9. kl õpilaste ettekanne 9a klassi segakoor “Ärka kaunis maa” (Eve) Rein Vendla orkester - “What a wonderful word” orkester - “Thank you for the music” Õpetaja Aet Vill

Kevadümin 13.03.2016 “Ümin “on Pärnu linna ja maakonna koolinoorte vokaalansamblite konkurss. Meie kool oli rohkearvuliselt esindatud: 3.a ansambel “Megamix 2” 4.a ansambel “Vallatud piigad” 5.a ansambel “Harmoonikud” 7.a ansambel “Voila” 8.a segaansambel Rõõmu tegi, et kõik lauljad olid väga tublid! Seda näitavad tulemused: “Megamix 2” hõbediplom (oma vanuserühma 2. koht) “Vallatud piigad” kulddiplom ( oma vanuserühma 1. koht) “Voila” hõbediplom (oma vanuserühma 3. koht) “Harmoonikud” pronksdiplom (oma vanuserühma 4. koht) 8.a segaansambel hõbediplom ( oma vanuserühma 1. koht) 72


Konkursi laureaatidel oli võimalus esineda kontserdil Pärnu Keskuses. Meie kooli ansamblitest oli see tore võimalus “Vallatutel piigadel”, “Voilal” ning 8.a segaansamblil. Oli tore kontsert. Ansamblilauljatega koos tundsid rõõmu juhendajaõpetajad Anu Tilk ja Maimu Muttik.

8.a segaansambel Pärnu Keskuses ja võistlemas

4.a klassi Vallatud Piigad. Pilt: Urmas Luik, Pärnu Postimees Heljo Mänd 90 ja Julius Oengu 115 Kahel aprillikuu päeval (10. ja 13.) toimus kaks luulega seotud üritust. Männi tähtpäevale pühendatud üritus toimus “Cafe Grandis” ning Oengu tähtpäevale Sindi Raamatukogus. Need olid õhtupoolikud juubilaride luuletuste ja luulele loodud laulude seltsis. Luuletusi lugesid Jaak Känd, Krista Nõmm ning Liina Hansen. Väga tore võimalus laulda Heljo Männi ja Julius Oengo sõnadele loodud laule oli 4.a klassi ansamblil “Vallatud piigad”. Oli südamlik ja hariv üritus. Täname Jaak Kändu selle toreda kogemuse eest! Õpetaja Anu Tilk Ülejõe Ööbik 14.04.2016 Selle aasta Ülejõe Ööbiku peakorraldajateks olid Laura Lelov, Melody Nirk ning õpetaja Aet Vill. Abivägesid oli tunda õpetaja Ursula Kumelilt, Krista Tammikult, Tiina Niinilt, kooli raamatukogult ja erinevatelt klassidelt. Ülejõe Ööbik toimus sellel korral 15. korda, seega võib seda nimetada ka Ööbiku juubeliks. Lauluvõistlusel pani oma hääle helisema 34 solisti ja 10 ansamblit, kes olid eeoorudest lõpõistlusele pääsenud.

73


Sellel aastal olid võistlemas üle pika aja taas ka ansamblid. Finaliste saatis bänd: Karismaatiline löögijõud filmist "Kill Bill". Readeks kitarrid, bass ja trummid. Ei möödu päevagi, kui see Kuldne Trio ei valluta uusi maid või südameid muusikaga. Music is our lifestyle, what's yours?? koosseisus: kitarril Frederik Küüts, basskitarril Karl Birnbaum ja trummidel Johannes Eriste ning klaveril iga lapse enda õpetaja.

Lauljaid hindas žürii koosseisus:  Laura Kiviselg on 16 aastane aktiivne neiu, kelle põhihobideks on laulmine ja tantsimine. Ta õpib Koidula gümnaasiumis, kuulub ka kooli õpilasesindusse ning Pärnu linna Noortekogusse.  Jaak Soa on noor muusik ja multi-instrumentalist, kes õpib hetkel Sütevaka Humanitaargümnaasiumis. Ta hakkas muusikaga tegelema väga noorelt. Hetkel mängib ta basskitarri noortebändis Howling Sky ja trombooni puhkpilliorkestris Pärnu Noorte Puhkpilliorkester.  Laura Junson on laulukirjutaja ja laulja. Õpetab Pärnu muusikakoolis laulmist ja lõpetab laulueriala magistriõpinguid. Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia ja Eesti muusika- ja teatriakadeemia ühisõppekaval.  Sille Arust meie kooli õppalajuhataja, kellele muusika on väga südamelähedane.  Joanna Jakobson on meie kooli vilistlane ja eelmise aasta Ülejõe Ööbiku „Grand Prix“ võitja.

74


Võistlus oli jaotatud kahte ossa: esmalt esinesid 1.-3. klassid ja hiljem 4.-9. klassid. Samuti oli võimalus valida publikul oma lemmik, mida arvestati kahe osa peale kokku.

Seni kui žürii vaheotsust tegi oli võimalik külastada kohvikut. Üles astusid ka vaheesinejad, tantsijad Rüütli 23 stuudiost. Tantsijad ütlesid enda kohta järgmist: „Oleme väga erineva taustaga trupp, kokku tulnud mitmelt rindelt, ühendavaks lüliks õpetajad. Nüüdseks oleme endine Rüütli 23 stuudio tantsuteatri grupp ja praegune Eesti 75


ESIMENE Kaitseliidu tantsustuudio!“ Järgmisena esines meie kooli endine õpilane Marleen Nõmm looga „Puudutus“. Selle loo ilmekamaks esitluseks astusid lavale koos Marleeniga rahvatantsijad Jenny-Lotta ja Toomas. Igas vanuserühmas jagati välja kolm esikohta solistidele, ansamblite arvestuses kuulutati välja võitjad ja eripreemiate laureaadid, peale selle anti välja kaks grand prix’d ja publiku lemmiku preemia. Esimeste klasside vanuserühmas võitis Melian Kask, 2.–3 klasside arvestuses Silvia Pärtelson, 4.–6. klasside vanuserühmas Merit Rahu ja 7.–9. klasside hulgas Eliise Siiman. Ürituse kõige tähtsamad võidud saavutasid 1. klassi laulupoiss Ranek Vridolin (vasakpoolsel pildil) – tema pärjati väikese ööbiku tiitliga –, ja vanemas vanuserühmas grand prix` saanud 9. klassis õppiv Liina Bergmann (parempoolsel pildil), kes sai Ülejõe ööbiku tiitli. Publikupreemia päis 7. klassi õpilane Merily-Anett Hallik.

Auhinnad panid välja: Tervise Paradiis, Pizza Hunt, Batuudikeskus UP, Politsei- ja Piirivaeamet, Perona Bowling, Strand, Wendre ja lapsevanem. Õpetaja Aet Vill Vabariiklik poistekooride konkurss - 23.04.2016 23. aprillil 2016 toimus Viljandis Eesti Meestelaulu Seltsi VIII vabariiklik poistekooride võistulaulmine, kus Pärnu Ülejõe Põhikooli poistekoor saavutas B1-kategoorias III koha (I kohta välja ei antud). Eripreemia saime kohustusliku laulu "Ei saa mitte vaiki olla" parima esituse eest. Eripreemia päisid ka laulu "Emasüda" solistid PärtelTaaniel Palu ja Hans-Martti Mägar. Juhendaja Maimu Muttik, klaveril Anu Tilk Konkursil osalesid: 2.a - Steven Saar, Lauri Loorents, Kaspar Palmsaar. 2.d - Germo Gornov, Taavi Saulep. 3.a - Alex Henri Paugus, Hans-Martti Mägar, Pärtel- Taaniel Palu, Karl Tamm, Karl Rudissaar, Tõnis Tomson, Erik Roosson. 4.a - Pert Salundi, Rannar Luup. 4.e - Hendrik Püide. 5.a - Sander-Tony Sisask, Robin Mõtt, Sander Lepaste, Henry Toomet, Hendrik Kauber. 6.a - Ott Ottender, Kristjan Ollino, Robin Laasmäe. 8.a Eero Reila, Arnold Leonhard Merzin, Robert Laanemaa, Jassi Villemson, Robi Leppnurm, Martti Meen, Rocco Mõtt, Mirkko Vatter. 9.a - Martin Hansschmidt, Kevin Puust.

76


Rein Vendla 70 - 16.04.2016 Kauaaegse õpetaja Rein Vendla juubelit tähistati suure ja uhke kontserdiga.

Õpetaja Maimu Muttik Orhideede embuses 05.05.2016 „Orhideede embuses“ oli tegelikult mälestuskontsert. Kuna oli meie viimane aasta selles koolis, mõtlesime klassivendadega, et teeks selle aasta meeldejäävaks. Olles muusikaklass, ei olnud esinemine meie jaoks sugugi võõras - otsustasime teha kontserdi. Paljud aga ei uskunud, et sellega hakkama saame, kuid oli ka neid, kes meid toetasid ning aitasid sel raskel teekonnal. Kontsert toimus koolis, õhtut juhtisid Kevin Mihkelson, Rannar Tšipurin ning Brätten Järvik. Lisaks esines ka Liina Bergmann ning peaesinejaks oli Martin Hansscmidt. Lavalt ei puudunud ka võrratu bänd, koosseisus Jaak Soa bassil, Jürgen Martin Assafrei kitarril ning Jaan Marten Pukk trummidel. Kontsert osutus väga edukaks, eesmärk sai täidetud ning kõik läks hästi. 77


Kontserdi kuulutus Vilistlane Liina Bergmann Poistekoor 40 - 06.05.2016 Koor alustas tegevust 1. septembril 1976. aastal, kui Ülejõe kooli, mis toona kandis 4. keskkooli nime, tuli muusikaõpetajaks sama kooli vilistlane Maimu (Jaansen) Muttik. Koori sündimises oli “süüdi” tolleaegne õppealajuhataja Hans Soll, kes pani tunniplaani poistekoori, sest seda kooriliiki koolis polnud. 40 tegutsemisaasta vältel on kooris laulnud mitusada poissi. Kärsituid rüblikuid kui ka vanemaid noormehi on aidanud laulmise juures hoida erinevad väljundid: kontserdid, Eesti Meestelaulu Seltsi korraldatud laulu-ja spordilaagrid, matkad, reisid ja loomulikult laulupeod. Ülejõe kooli poistekoor on osalenud 16 üld- ja koolinoorte laulupeol, kuuel poistekooride laulupäeval, tosinal mees- ja poistekooride laulupäeval ja kolmel konkursil. Juubelikontserdil astus lavale ligemale 60 eri vanuses poissi, noormeest ja meest: 1. klasside ansambel, 2.–9. klasside põhi- ja valikkoor, solistid, vilistlaskoor ja puhkpilliansambel. Koorist on sirgunud mitmeid soliste ja poisteansambleid.

78


Poistekoori 40. aastapäeva kontsert toimus reedel, 6.mail kell 18 Ülejõe põhikooli aulas. Juhendajad Maimu Muttik, Anu Tilk ja Rein Vendla. Kontsert lõppes uhke tordi söömisega.

Poistekoor ja orkester

79


Valikkoor

Vilistlased Õpetaja Maimu Muttik Lastelaulupäev Kilingi-Nõmmes - 21.05.2016 Sellel aastal toimus lastelaulupidu Kilingi-Nõmmes. Meie koolist võtsid osa 1.-4. klasside mudilaskoor ja lastekoor. Päev oli täis laulu ja mängu. Ilmataat oli sellel päeval sõbraks ja saatis meile väga sooja ilma. Laulupeo teemaks oli „Sõit pielaevale“. Meie kooli õpetaja Aet Vill astus üles ka mudilaskooride dirigendina, juhatades lugu “Seebimulli laul”. Aitäh kooride juhendajatele Eve Redik, Anu Tilk ja Aet Vill.

80


Mudilaskoor

Lastekoor Ă•petaja Aet Vill 81


Poistekooride laager Pärseljal 02.-04.06.2016 2.- 4. juunil 2016 toimus Pärlseljal vabariiklik poistekooride laager, kus lauldi, mängiti pilli, võisteldi rahvastepallis, jalgpallis, teatevõistluses ja isetegevuses. Laagris osales 17 poistekoori 320 lauljaga ja Pärnumaad esindas ainsana Ülejõe kooli poistekoor, õpetajaks Maimu Muttik. Poisid olid igati tublid: nooremate poiste jalgpallis I koht, rahvastepallis II koht ja üldkokkuvõttes III koht. Alla jäime ainult Türi ja Virumaa poistekoorile.

Õpetaja Maimu Muttik

82


Oskusained Aineühenduse juht Ene Viigimäe

Kehalise kasvatuse õpetajad Ene Viigimäe, Karin Juga, Veiko Vetik, Egon Edo Tantsuõpetaja Krista Tammik Töö- ja tehnoloogiõpetuse õpetajad Raul Kirss, Enn Kübar (puudub pildilt) Käsitöö ja kodunduse õpetaja Mari-Liis Kirss Kunstiõpetajad Tiina Niin, Maret Hansalu (puuduvad pildilt)

Kehalise kasvatuse tegemised Taaskord möödus spordiaasta väga tempokalt. Lapsed omandasid oskusi tundides ja spordiringides. Õnnestus natukene ka uisutamas käia. Väga oluline enesearendamise koht on kindlasti võistlus ja neid jagus küllaga. Õpetajad osalesid erinevatel koolitustel ja juhendasid loovtöid. Jätkusid traditsioonilised klassidevahelised võistlused – jalgpall, saalihoki, käsipall, võrkpall, rahvastepall ja pendelteatejooksud. Ülelinnalistel võistlustel jätkasime sisse käidud rada – osalesime enamusel võistlustel ja seda ikka hästi. Uue alana oli kavas 1.-3. klassile pallilahing. Poisid saavutasid vabariigis 4.-6. koha. Aprillis korraldas meie kool miniliiga võrkpalli Lääne regiooni võistlust. Sellel võistlusel saavutatud teise kohaga pääsesid poisid vabariiklikule võistlusele. Seal saavutati üllatuslikult III koht, mis oli selle õppeaasta eredaim saavutus. Vabariiklikul võistlusel osales veel kuni 9. klassi tüdrukute jalgpalli võistkond, kus saavutatud kaheksas koht on väärt saavutus. Suure üllatusega said hakkama Triin Liivaru 9.a, Sten Erik Tomingas 9.c, Rocco Mõtt 8.a ja Rasmus Roosleht 7.a klassist. Nad võitsid spordimälumängu „Bumerang“ Pärnumaa etapi, kusjuures konkurendid olid gümnasistid. Kõikidele edukatele sportlastele jagatakse kiitust aasta jooksul ja tublide päeval. Oktoobris said 1. klasside lapsed kaasa teha Eesti Korvpalli Liidu üritusel, mis oli tore vaheldus kehalise kasvatuse tunnile. Vähe tähtis pole ka asjaolu, et kool sai kingituseks 15 korvpall ja komplekti võistlussärke. Üks tore asi sai veel teoks. Võimlasse tehti pallikapp. Nüüd jääb veel loota, et radiaatorite katted saavad ka olema. Üks suur etapp on edukalt läbitud ja sügisel ootavad ees uued väljakutsed. 83


Eesti koolide miniliiga võrkpalli III koha võistkond - ees vasakult Kerdo Käärma, Madis Kaare ja Kairo Kiltmaa 6.c klassist, taga vasakult Ott Ottender 6.a, Rasmus Jõesaar 6.b, Erki Praks 6.a ja Andreas Kütt 6.c klassist

Pallilahingu finaal Tartus – 3. klassi poisid ja tüdrukud

Maleringi kokkuvõte Malering tegutses teist aastat ja seda juhendas Jaak Känd. Koos käidi kaks korda nädalas – esmaspäeviti üks tund ja neljapäeviti kaks tundi.

84


Kahel korral toimus rivimale: 22. veebruaril mängiti 16 laual direktor Margus Veri ja maleõpetaja vastu. Üks partii lõppes viigiga. 11. aprillil mängiti 10 laual direktor Margus Veri vastu. Võidupunkti noppisid 7.b õpilased Markus Soon ja Kristjan Palts, viigistas Erik Roosson 3.a klassist. Fotol rivimale võistlus direktor Margus Veri vastu. 18. aprillil osalesime Pärnu linna kiirmale koolinoorte meistrivõistlustel. 6.-12. klasside noormeeste arvestuses (12 osalejat) tuli Kristjan Palts 5. kohale . 1.-5. klasside poiste arvestuses (23 osalejat) saavutati järgmised kohad: 6.-11. koht Stephan Lebedev 5.b ja Allar Lebedev 2.b klassist 14.-19. koht Karl Rudissaar ja Erik Roosson 3.a klassist 20. koht Edgar Aia 5.b klassist 21.-23. koht Joosep Lepp 1.d ja Hanno Tamm 2.d klassist 1.-5. klasside tüdrukute arvestuses (7 osalejat) saavutati järgmised kohad: 3. koht Marie Einaste 2.d klassist 4. koht Lisandra Sõõrd 2.d klassist Võistkondlikus arvestuses (osales 13 võistkonda): 1.-5. klasside osas 1. koht Ülejõe I (Einaste, Lebedev ja Lebedev) 5. koht Ülejõe II (Rudissaar, Roosson ja Sõõrd) 12. koht Ülejõe III (Aia, Lepp) Osalesime koolide mõttespordi online olümpiaadil males kahel etapil: I etapil (kokku 154 osalejat) saime kohad: 21. Karl Rudissaar 5 p. (7-st) 57. Marie Einaste 4 p. 59. Lisandra Sõõrd 4 p. 101. Erik Roosson 3 p. II etapil (kokku 161 osalejat) saime kohad: 36. Karl Rudissaar 4,5 p. (7-st) 59. Marie Einaste 4 p. 88. Erik Roosson 3 p. 124. Lisandra Sõõrd 2,5 p.

Koolivõistlused ja üritused 8. septembril toimus Euroopa spordinädala raames traditsiooniline klassidevaheline pendelteatejooks. Jooksud toimusid vanuste kaupa. Osalesid peaaegu kõik 2.-9. klassid. Kiiremad olid 5.-6. klassidest 6.c, 6.a ja 6.c ning 7.9. klassidest 9.b, 7.a ja 8.a. Noorematel paremusjärjestust välja ei kuulutatud. Nagu ikka oli võidust tähtsam osavõtt ja tervislikule eluviisile tähelepanu pööramine.

85


Klassidevahelised pallimängud algasid 3. oktoobril jalgpalliturniiriga. 7.-9. klasside turniiril favoriite ei olnud ning seetõttu kujunes turniir huvitavaks. Võitjaks tuli 8.a (Robi Leppnurm, Rocco Mõtt, Eero Reila, Reilika Ritson, Mirkko Vatter, Jassi Villemson), järgnesid 7.b (Andero Aben, Mark Kirbits, Hendrik Madisson, Kermo Palmsaar, Oskar Tuulik, Olaf Henrik Vaher), 9.a (Liina Bergmann, Martin Hansschmidt, Merli Ilm, Carola Kanarbik, Eliise Maidlas, Martin Meresaar, Kristjan Metsanurm, Kevin Mihkelson, Kevin Puust, Anette Rallmann, Rannar Tšipurin), 7.a, 9.c, 7.c, 9.b ja 8/9.e.

Fotol võitja 8.a 4.-6. klassi turniiri oli oodatult samuti väga tasavägine. Kiitust väärivad kõik, eriti aga 4. klassid. Seekord osutus võitjaks 5.a (Hendrik Kauber, Sander Lepaste, Robin Mõtt, Berit Potman, Janely Salujärv, Sander Tony Sisask, Joosep Tammann, Henry Toomet), järgnesid 6.b (Rasmus Jõesaar, Joosep Järvmaa, Maarja Kahre, Ander Kirsi, Hans Kristian Kivimäe, Endrik Laanemäe, Heike Lehiste, Rajen Lumiste, Kristen Oliver Niin, Ahti Strati, Siim Suigusaar, Martin Sutt, Sigrid Tõnson), 5.b (Edgar Aia, Asko Antso, Leonhard Enkvist, Aleksandr Kurman, Stephan Lebedev, Sten Linde, Mihkel Ojanurm, Trevor Reimets, Martin Taltsis, Angelika Tammik, Liis Vaher), 6.a, 6.c, 4.b, 5.c ja 4.ce. Fotol võitja 5.a 9. oktoobril olid meil külalised Eesti Korvpalli Liidust koos sponsoritega ning Pärnu Korvpalli klubi mängijatega. Meie 1. klasside lastele korraldati korvpalli tutvustav üritus. Fotol 1. klasside korvpalli üritus

86


Fotol 1. klasside korvpalli üritus 20. detsembril toimus klassidevaheline saalihoki 7.-9. klassidele. Eraldi vahetustena mängisid poisid ja tüdrukud. 21. Võitjaks tuli 7.a ( Heleri Eistre, Kelly Esko Sõber, Merily-Anett Hallik, Günther Joala, Kathy Scarlet Kalda, Robin Kodasma, Marlen Kokla, Sander Kruseman, Paula Kübar, Karoliina Malm, KarlMattias Prangli, Riko Rallmann, Rasmus Roosleht ), järgnesid 9.b ( Brätten Järvik, Liisbet Klein, Indrek Lilletai, Herman Mõlder, Martin Nõmm, Jan-Daniel Peterson, Mikey Põder, Elmar Roolaht, Liisa Saagpakk, Geidy Tammik, Elisabeth Teearu, Greete Tohv ), 9.a ( Liina Bergmann, Martin Hansschmidt, Merli Ilm, Carola Kanarbik, Doris Kumel, Eliise Maidlas, Martin Meresaar, Kevin Mihkelson, Kevin Puust, Anette Rallmann, Rannar Tšipurin, Marko Täker, Kärolin Veerpalu ), 7.b, 8.a ja 7.c. Fotol võitja 7.a

87


Järgmisel päeval toimus käsipall 5.-6. klassidele. Võistlus oli täis pinget, millele pidas kõige rohkem vastu 6.b (Rasmus Jõesaar, Joosep Järvmaa, Hans Kristian Kivimäe, Endrik Laanemäe, Rajen Lumiste, Kristen Oliver Niin, Ahti Strati, Sigrid Tõnson), teise koha sai 6.a (Kristin Kandelin, Jürgen Karulin, Robin Laasmäe, Kristofer Mulluste, Kristjan Ollino, Ott Ottender, Erki Praks) ja kolmanda 6.c (Kristjan Aruste, Karel Joonsaar, Madis Kaare, Alari Kasesalu, Kairo Kiltmaa, Kerdo Käärma, Andreas Kütt, Kevin Liiv, Kenar Metsanurm, Raiko Taave Tammjärv, Ranek Vahur). Vahvalt mängisid ka 5.c, 5.b ja 5.a klassi võistkonnad. Fotol võitja 6.b Klassidevahelised rahvastepallilahingud toimusid vahetult enne ülelinnalisi võistlusi. Mängisid kolmandad klassid. Paremusjärjestuse tegime, aga võitjaid välja ei kuulutanud. Tähtis on, et lapsed tunneks rõõmu ja ei kurvastaks. Tublimatest valiti kooli võistkond. Klassidevahelise võrkpall toimus 17.-18. märtsil. Kuna osalejaid oli palju, siis ühe päevaga ei saanud hakkama. Esimest korda mängisid eraldi 6. klasside tüdrukud. 7.-9. klasside seast väljus võitjana 7.b (Janeli Jepifanov, Jevgenij Kotov, Hendrik Madisson, Kermo Palmsaar, Edna Eva Pupp, Änn Lii Randmaa, Oskar Tuulik), järgnesid 7.a ( Mihkel Ani, Rasmus Kirotar, Markus Kuuse, Günther Joala, Karl-Mattias Prangli, Riko Rallmann, Rasmus Roosleht ), 8.a (Mari-Liis Lehiste, Robi Leppnurm, Sandra Maidlas, Rocco Mõtt, Reilika Ritson, Reivo Ritson, Maris Rubin, Rando Vainikk, Mirkko Vatter), 9.c ja kahe võistkonnaga 9.a. Nooremate turniiril läks võit taas 6.b klassile (Rasmus Jõesaar, Joosep Järvmaa, Ander Kirsi, Rajen Lumiste, Kristen Oliver Niin, Ahti Strati, Martin Sutt), järgnesid 6.c (Kristjan Aruste, Karel Joonsaar, Madis Kaare, Kairo Kiltmaa, Markus Kärner, Kerdo Käärma, Andreas Kütt, Kevin Liiv, Karl Saarnak, Raiko Taave Tammjärv), 5.a (Hendrik Kauber, Sander Lepaste, Annemari Mikk, Robin Mõtt, Laura Sinilaid, Sander Tony Sisask, Joosep Tammann, Henry Toomet), 5.c, 6.a, 5.b ning väga julget mängu näidanud 4.ab ja 4.c.

Fotodel võitja 6.b

võitja 7.b

Aprillis toimusid klassidevahelised kombineeritud teatevõistlused 1.-2. klassidele. Valisime ühtlasi kõige osavamad ja kiiremad kooli esindama. Mais toimusid algklassidele jooksuvõistlused. 1.- 3. klassid jooksid 60m ja 300m. Kõik lapsed said mälestuseks diplomid. 88


Ülelinnalistest võistlustest osavõtt Pendelteatejooks. Juba traditsiooniliselt algavad ülelinnalised võistlused pendleteatejooksu võistlusega. Osalesime kõigis viies vanuseklassis. Võistlusel, kus alati on palju ootamatusi, riske, õnne, saavutasime kaks võitu, südikalt jooksid ka kõik teised. 5. klassi võistkond 1. koht Sander Lepaste 5a Margit Mõis 5a Robin Mõtt 5a Eunike Penu 5a Aurelia Roos 5a Joosep Tammann 5a Leonhard Enist 5b Karini-Ketlin Köösel 5b Stephan Lebedev 5b Elandra Lõbus 5b Anneli Mihkelsoo 5b Trevor Reimets 5b Angelika Tammik 5b Liis Vaher 5b Tanek Entson 5c Geandra Grünberg 5c Kristjan Laht 5c Nikita Nekipelov 5c Arko Vall 5c Brigitta-Antonietta Viltok 5e 6.-7. klassi võistkond 1. koht Emmeliine Meriste 6a Eveli Mälk 6a Demmy-Emilie Tuulik 6a Heike Lehiste 6b Karoli Arakas 6c Madis Kaare 6c Hannaly Helstein 6e Martin Aasa 7a Annabel Aron 7a Merily-Anett Hallik 7a Rasmus Kirotar 7a Paula Kübar 7a Karl-Mattias Prangli 7a Riko Rallmann 7a Rasmus Roosleht 7a Sander Somelar 7a Hendrik Madisson 7b Kermo Palmsaar 7b Georg Grahv 7c Anete-Ketlin Helstein 7c Vanessa Nikitina 7c Kevin Poljans 7c Jennifer Ristimets 7c

89


Murdmaajooks. Kiitust väärib 3. klassi võistkond, kes esmakordselt sellel võistlusel osales. Oli palju individuaalseid esikuuiku kohti. 4. klassi võistkond 2. koht Angelina Danilenko 4a Marta Kübar 4a - ind 3. koht (pildil) Isabel Padul 4a Pert Salundi 4a Katriin Grauberg 4b Rasmus Kirsel 4b Kevin Raud 4b Joosep Talviste 4b - ind 6. koht Laura Tammik 4b Remi Tammik 4b Mari Kiviselg 4c Keiron Laubert 4c Mari Silvia Lauri 4c Ingrid Lilletai 4c Madis Lilletai 4c Sanel Raadik 4c Rebeca Helene Tamme 4c Armin Groskopf 4e Fotol 4. klassi võistkond 5. klassi võistkond 3. koht Hendrik Kauber 5a Sander Lepaste 5a ind 3. koht Margit Mõis 5a ind 6. koht Robin Mõtt 5a Eunike Penu 5a Aurelia Roos 5a ind 4. koht Leonhard Enkvist 5b Karini-Ketlin Köösel 5b Elandra Lõbus 5b Trevor Reimets 5b Angelika Tammik 5b ind 1. koht Liis Vaher 5b Tanek Entson 5c Geandra Grünberg 5c Kristjan Laht 5c Nikita Nekipelov 5c Arko Vall 5c

Fotol 5. klassi parimad - vasakult Margit, Angelika, Sander ja Aurelia

90


Erik Roosson 3a ind 3. koht Mardus Raidlepp 3b ind 4. koht Merily-Anett Hallik 7a ind 4. koht Rasmus Kirotar 7a ind 4. koht Paula KĂźbar 7a ind 6. koht Vanessa Nikitina 7c ind 1. koht Doris Kumel 9a ind 5. koht Fotol 3. klassi parimad Erik ja Mardus

Fotol 5. klassi vĂľistkond

91


Fotol meie mitmekülgsed 6.-7. klassi sportlased murdmaajooksul Orienteerumine. Meie koolist osales palju lapsi. Saavutati palju häid tulemusi. Peeti ka võistkondlikku üldarvestust, milles meie kool sai teise koha. Pert Salundi 4a 5. koht Remi Tammik 4b 4. koht Eunike Penu 5a 1. koht Rasmus Jõesaar 6b 4. koht Karoli Arakas 6c 5. koht Kerdo Käärma 6c 3. koht Raiko Taave Tammjärv 6c 5. koht Rannar Tšipurin 9a 2. koht Fotol Rannar ja Eunike Kergejõustik. Sisekergejõustiku võistlusel olime seekord tagasihoidlikumad, aga kevadisel võistlusel koguti palju medaleid. Eriti muljetavaldavalt esinesid 6.-7. klassi sportlased. Meeldejäävad olid mitmed kolmikvõidud ja jalgpallur Georg Grahvi eneseületamine. Olime ainus kool, kes suutis 4x100m teatejooksus osaleda nii poiste kui tüdrukutega. Noorematest esinesid silmapaistvalt 4. klassi tüdrukud. Sisekergejõustik Mari Silvia Lauri 4c Emmeliine Meriste 6a Rasmus Roosleht 7a Karl-Mattias Prangli 7a Vanessa Nikitina 7c Rocco Mõtt 8a Sten Erik Tomingas 9c

300m III kaugus I, 300m I kuul I, teivas I kaugus III 60m tõkkejooks III 1000m II kolmik I, kõrgus II

Kergejõustik staadionil Fotol Angelina, Isabel, Ingrid ja Mari Silvia Angelina Danilenko 4a 4x200m I Isabel Padul 4a 4x200m I, pallivise II, 60m jooks III 92


Mari Silvia Lauri 4c 4x200m I, kaugushüpe I Ingrid Lilletai 4c 4x200m I Annemari Mikk 5a pallivise III Emmeliine Meriste 6a 4x100m I, , 60m jooks III, 400m jooks III Merily-Anett Hallik 7a 4x100m I, 400m jooks I, 60m jooks II, Rasmus Kirotar 7a 800m jooks I Karl- Mattias Prangli 7a kaugushüpe II, 60m jooks III, Rasmus Roosleht 7a pallivise I, 4x100m II, kaugushüpe III, Janeli Jepifanov 7b pallivise III Hendrik Madisson 7b 60m jooks II, pallivise III Georg Grahv 7c kaugushüpe I Vanessa Nikitina 7c 4x100m I, kaugushüpe I, 60m jooks I, pallivise I, 400m jooks II Jacline Värk 8b 4x100m I Brätten Järvik 9b kuulitõuge I Herman Mõlder 9b kuulitõuge II, 4x 100m II Ott Gridassov 9c 100m jooks I, kaugushüpe I, 4x 100m II Sten Erik Tomingas 9c 100m jooks III, kaugushüpe III, kuulitõuge III, 4x 100m II

Emmeliine, Jacline, Vanessa ja Merily-Anett,

Rasmus, Ott, Brätten, Herman ja Sten Erik

4. klassi võistkond 2. koht

3. klassi võistkond 3. koht

Berit Alttoa 4a Janette Aruste 4a Angelina Danilenko 4a Marcus Eier 4a Isabel Padul 4a Romek Grossmann 4b Ketlin Hermann 4b Rasmus Kirsel 4b Oskar Mäekuusk 4b Joosep Talviste 4b Laura Tammik 4b Keiron Laubert 4c Mari Silvia Lauri 4c Ingrid Lilletai 4c Madis Lilletai 4c Jessica Lupp 4c Sanel Raadik 4c Rebeca Helene Tamme 4c

Bianka Atna 3a Liisa Jalakas 3a Romer Kond 3a Merili Maidlas 3a Hans-Martti Mägar 3a Erik Roosson 3a Keitlin Haamann 3b Maris Kärner 3b Mardus Raidlepp 3b Aivan Siim 3b Anete Soovik 3b Johann-William Suluste 3b Daniil Vetšerkovski 3b Kristjan Heinla 3c Ken-Rick Korol 3c Sander Niineorg 3c Rando Nõgel 3c Angelica Toht 3c

93


Viimasel hetkel korraldatud Heategevuslikul Teatejooksul, mis toimus samaaegselt 18 paigas üle Eesti, osales meie kooli 5.-9. klassidest 8 võistkonda. Pärnu üritus toimus Vallikäärus. Kõik osalejad said seekord kollased särgid.

Fotol 9.a klass

Fotol 7.b klass Jalgpall. Vutiturniiride kõige parema tulemuse saavutasid 6.-9. klassi tüdrukud. Medali vääriliselt võistlesid veel 6.-7. klassi poisid ja 4.-5. klassi poisid saalijalgpallis. Osalesid veel ka 3. klassi poisid, kel aga mängud väga ei õnnestunud. 6.-9. klassi tüdrukud 1. koht Anneliis Tomson 9b Reilika Ritson 8a Maria Grenberg 7c


Kairi Jaksi 7c Kätry-Lisette Kuusik 7c Delis Pajuri 7c Jennifer Ristimets 7c Kristin Kandelin 6a Kirsika Aidama 6c Anette Parik 6c Fotol 6.-9. klassi jalgpallineiud 6.-7. klassi poisid 2. koht Günther Joala 7a Robin Kodasma 7a Karl-Mattias Prangli 7a Riko Rallmann 7a Rasmus Roosleht 7a Andero Aben 7b Hendrik Madisson 7b Georg Grahv 7c Fotol 6.-7. klassi jalgpallurid 4.-5. klassi saalijalgpall 3. koht Sander Lepaste 5a Robin Mõtt 5a Joosep Tammann 5a Trevor Reimets 5b Andreas Agmar Miil 5c Nikita Nekipelov 5c Arko Vall 5c

Korvpall. Eelmise aasta kogemused kulusid sel aastal marjaks ära ja nii võisime rõõmu tunda 6.-7. klassi poiste kolmandast kohast. Sama koha saavutasid ka 8.-9. klassi tüdrukud. Osalesid veel 6.-7. klassi tüdrukud ja 5. klassi poisid, kes mängisid endast vanematega. 3x3 korvpalli Pärnumaa etapil saavutati kaks auhinnalist kohta, osalesime kokku nelja võistkonnaga. 6.-7. klassi korvpall 3. koht

8.-9. klassi korvpall 3. koht

Markus Kuuse 7a Hendrik Madisson 7b Georg Grahv 7c Norman Stoljar 7c Erki Praks 6a Rasmus Jõesaar 6b Madis Kaare 6c Andreas Kütt 6c

Karin Pärnala 8b Maria Grenberg 7c Merili Heinla 7c Kätry-Lisette Kuusik 7c Vanessa Nikitina 7c Delis Pajuri 7c Jennifer Ristimets 7c

Eesti Koolispordi Liidu 3x3 korvpalli Pärnumaa etapp II koht

III koht

Hendrik Kauber 5a Sander Lepaste 5a Robin Mõtt 5a Joosep Tammann 5a

Merili Heinla 7c Kätry-Lisette Kuusik 7c Vanessa Nikitina 7c

95


Võrkpall. Võrkpall on üks võrratu mäng ja seda teavad väga paljud meie kooli lapsed. Kõige edukamaks kujunesid miniliiga turniirid. Poisid olid väljas kahe võistkonnaga. Võidukas võistkond oli Lääne regiooni turniiril teine ja Eesti koolide seas kolmas. Tüdrukud saavutasid linnas üllatuslikult teise koha. 6.-9. klassi turniiril olid tüdrukud teised ja poisid kolmandad. Kooliliiga turniiril osalesid tüdrukud ja poisid kahe võistkonnaga. Uue alana kavas olnud pallilahing osutus meile väga edukaks, sest võitsid nii poisid kui tüdrukud. Mõlemad said õiguse osaleda vabariiklikul turniiril. 1.-3. klassi pallilahing I koht Romer Kond 3a Erik Roosson 3a Karl Rudissaar 3a Tõnis Tomson 3a Mardus Raidlepp 3b Kristjan Heinla 3c Sander Niineorg 3c Fotol võidukas pallilahingu võistkond

I koht Bianka Atna 3a Liisa Jalakas 3a Merili Maidlas 3a Arina Borissova 3b Hetlin Kiisler 3b Keitlin Pani 2c Stella Vabrit 2c Fotol mõlemad pallilahingu võistkonnad

4.-6. klassi võrkpalli miniliiga I koht Ott Ottender 6a Erki Praks 6a Rasmus Jõesaar 6b Madis Kaare 6c Kairo Kiltmaa 6c Kerdo Käärma 6c Andreas Kütt 6c 96


II koht Sigrid Tõnson 6b Annemari Mikk 5a Elandra Lõbus 5b Liis Vaher 5b Geandra Grünberg 5c Janette Aruste 4a Mari Silvia Lauri 4c Fotol miniliiga võrkpallitüdrukud 6.-9. klassi võrkpall II koht Triin Liivaru 9a Anastasija Gorjatševa 9b Annika Holland 9c Reilika Ritson 8a Nele Tomingas 7a Janeli Jepifanov 7b Edna Eva Pupp 7b Fotol võrkpallineiud III koht Rocco Mõtt 8a Rasmus Kirotar 7a Karl-Mattias Prangli 7a Rasmus Roosleht 7a Hendrik Madisson 7b Kermo Palmsaar 7b Ott Ottender 6a

Rahvastepall. Väga emotsionaalsel alal olime esindatud igas vanuseklassis. Ette on näidata mitu auhinnalist kohta. 3. klass sai väärt kogemusi. 3. klassi rahvastepall III koht

III koht

Romer Kond 3a Erik Roosson 3a Karl Rudissaar 3a Tõnis Tomson 3a Mardus Raidlepp 3b Aivan Siim 3b Kristjan Heinla 3c Sander Niineorg 3c

Bianka Atna 3a Liisa Jalakas 3a Sandra Laur 3a Merili Maidlas 3a Arina Borissova 3b Meeli Merirand 3b Jane Mirjam 3b Kätlin Arakas 3c

97


Fotodel 3. klassi rahvastepallitiimid

4. klassi rahvastepall 3. koht Janette Aruste 4a Angelina Danilenko 4a Annabel Maripuu 4a Isabel Padul 4a Ketlin Hermann 4b Mari Silvia Lauri 4c Ingrid Lilletai 4c Rebeca Helene Tamme 4c

Fotol 4. klassi rahvastepallitiim

5. klassi rahvastepall 3. koht Annemari Mikk 5a Eunike Penu 5a Aurelia Roos 5a Laura Sinilaid 5a Elandra Lõbus 5b Liis Vaher 5b Geandra Grünberg 5c Cassandra Vovtšok 5c

Fotol 5. klassi rahvastepallitiim

98


Käsipall. Uue väljakutsena osalesime käsipalliturniiril, kus kohtusime Paikuse Põhikooli võistkondadega. Kuna meil on sellel alal vähe kogemusi, siis toetasid meid koduseinad. Kaotasime võitjale väga napilt.

Fotol 3. klassi võistkond

Fotol 2. klassi võistkond Sulgpall. III koha saavutas võrkpallur ja kergejõustiklane Karl-Mattias Prangli 7.a klassist. Väga tubli saavutus. Võimlemine. Võistlus (akrobaatikakava ja hüpe) toimus Pärnu spordihallis. Sellel võistlusel osaleb vähe koole, sest ala on raske. Meie lapsed olid väga tublid. Võistlus oli esmakordselt ainult individuaalne. 3.a klassi poisid esinesid püramiididega, mille õpetas neile selgeks Krista Tammik. Marcus Eier 4a Isabel Padul 4a Pert Salundi 4a Romek Grossmann 4b Mari Kiviselg 4c Jessica Lupp 4c Angelika Tammik 5b Kätriin Pae 5c

3. koht 4. koht 4. koht 5. koht 3. koht 5. koht 5. koht 3. koht 99


Fotol 3.a klassi poisid pĂźramiide tegemas

Fotol 4. klassi vĂľimlejad

Fotol 5. klassi vĂľimlejad 100


Kombineeritud teatevõistlused. See võistlus nõuab kogemust ja närvi. Tublid oli nii 2. klass kui oma esimesel ülelinnalisel võistlusel osalenud 1. klass. Fotol 2. klassi teatevõistluste tiim

Fotol 1. klassi teatevõistluste tiim 101


Ergomeetrisõudmine. Kavas oli individuaalne ja võistkondlik sprint. Sõudjate ees napsas esikoha võrkpallur Rasmus Kirotar. Võistkonna võistlus on väga haarav ja on suur rõõm, et meie lastel nii hästi õnnestus. Võistkonna võistluse I koht Rasmus Kirotar 7a Kevin Poljans 7c Merili Rohelpuu 7c Maris Paas 7e Rasmus Jõesaar 6b

ja ja

individuaalne I individuaalne III

Võistkonna võistluse II koht Jessica Rohelpuu 9c Karolina Veski 9c Chris-Eric Laanemäe 8b Alex Ots 8b Künter-Sten Nurm 8e

Fotol 8.-9. klassi võistkond võistlushoos

102


Malevõistlus. Teist aastast tegutseb koolis malering. Lastel oli hea võimalus oma oskusi näidata. Mõned olid juba oma noorusele vaatamata väga edukad, teiste võidud seisavad alles ees. 1.-5. klass võistkondlik I koht Marie Einaste 2d Allar Lebedev 2b Stephan Lebedev 5b

individuaalne III koht

Uued koolirekordid kergejõustikus 11 – 12 a. kuulitõuge

Rasmus Roosleht

13.11 Võrus

27.06.2015

13 – 14 a. teivashüpe

Rasmus Roosleht

3.16

16.06.2016

Tallinnas

Edukad Eesti meistri- ja karikavõistlustel Sõudmine Annabel Aron -

-

Eesti 2016 „A“ kl. kahene I; Eesti 2016 MV „B“ kl. kahene I, „A“ kl. kahene II, Ergomeetrisõudmise Eesti MV 2016 „B“ kl. II; neljane II, kaheksane I Ergomeetrisõudmise Eesti MV 2016 „B“ kl. II Eesti 2016 „B“ kl. kahene II; Eesti 2016 MV „B“ kl. kahene III; A“ kl. kaheksane I Eesti 2016 MV „C“ kl. ühene III, kahene II Eesti 2016 MV „A“ kl. neljane III

-

Eesti 2016 MV U-14 II Osales Eesti koondisega Euroopa MV B-divisjoni võistlustel

Merili Rohelpuu Heike Lehiste Alex Ots Korvpall Merili Heinla Karin Pärnala Võrkpall

Anastasija Gorjatševa - Eesti 2015 U-18 III Annika Holland Eesti 2015 U-18 III Mirkko Vatter Eesti 2015 U-16 I, U-18 I; Eesti 2016 VF U-16 I; Eesti 2016 MV U-16 I, U-18 I Hendrik Madisson Eesti 2016 VF U-16 I; Eesti 2016 MV U-16 I Jalgpall Maria Grenberg Kristin Kandelin Delis Pajuri Jennifer Ristimets -

Eesti 2015 MV U-15 III Eesti 2015 MV U-15 III Eesti 2015 MV U-15 III Eesti 2015 MV U-15 III

Ujumine Rando Vainikk -

Eesti 2016 MV noorte 50m vabalt II; Põhjamaade 2016 MV noorte 8x50m vabalt II

Purjetamine Rando Vainikk -

Osales Eesti koondisega Euroopa MV-l klassis RS Feva

103


Kunst Kunstiolümpiaadi piirkonna voor Merli Ilm 9.a klass 4. koht Laura Lelov 8.a klass 6.-7. koht Kunstikonkursi linnavoor Laura Kaaviste 6.b klass 2. koht Laura Lelov 8.a klass 3. koht

Visioonivõistlusel „Monument EV loojatele“ linnavoorus saavutasid Merli Ilm, Carola Kanarbik, Kevin Mihkelson ja Helena Viks 8.a klassist III koha. 14. „Maailma laste haiku konkursi“ vabariigi voorus saavutasid Martti Meen ja Andra-Helena Toomet 8.a klassist 1. koha ja Irene Väin 8.a klassist 2. koht, juhendamine koostöös õpetaja Lembi Lukasega. Iga-aastasel kevadnäitusel oli väljas parimatest parimad kunstitööd.

104


Kirjutas Maret Hansalu Arengud 5.-9. klasside kunstihariduses Alates 1. september 2015 alustas tööd uus kunstiõpetaja Tiina Niin. Õppeaasta läheb ajalukku 35 õpilastööde näitusega (millal, mis, kus). 1) 28.09-02.10 John Smithi elulugu (RMTK); 2) 05.-09.10 Minu õpetajale (RMTK); 3) 16.-27.10 Kirjutatud portree (Söökla); 4) 12.-16.10 Lasteraamatute tegelased (RMTK); 5) 28.10-06.11 Laiendatud autoportree (Söökla); 6) 10.-30.11 Minu isale (RMTK); 7) 16.-27.11 Fantaasiad (RMTK); 8) 09.11-30.01 Maja nägu (RMTK); 9) 23.11-23.12 Loon või laenan (Roheline saal); 10) 23.11-05.06 Värvipaberimaal (Kunstiklass); 11) 23.11-23.12 Mitmekesine autoportree (Söökla); 105


12) 30.11-23.12 3D jõulukaart (RMTK); 13) 18.12-22.02 Talverõõmud (Kunstiklass); 14) 11.-21.01 Must-valge (RMTK); 15) 21.01-19.02 Aastaajad (Söökla); 16) 22.01-05.02 Minu tuba (RMTK); 17) 01.02-30.09 Lemmikloom (õp Kanniste klass); 18) 01.02-30.09 Lemmikloom (õp Pulk klass); 19) 01.02-01.05 Lemmikloom (A-korpuse I korruse koridor); 20) 05.26.02 Eksliibris (RMTK); 21) 08.-12.02 Sõbrad (RMTK); 22) 15.-26.02 Abstraktne kompositsioon (RMTK); 23) 22.02-11.03 Kiletrükijoonistus (Söökla); 24) 22.02-10.05 Vaikelu (Kunstiklass); 25) 09.-28.03 Minu teatrielamus (RMTK); 26) 03.03-31.05 Tänapäev kiviajas (RMTK); 27) 16.03-31.05 Plakatid ... vastu (Roheline saal); 28) 13.04-31.05 Turistide allveelaev (RMTK); 29) 16.04-31.05 Vaba teema (A-korpuse III korruse koridor); 30) 16.04-31.05 Joonistades nähtavaks (A-korpuse III korruse koridor); 31) 22.04-16.09 Taimestiliseering (A-korpuse I korruse koridor); 32) 04.05-31.05 Mina loomana (RMTK); 33) 06.05-31.05 Miniskulptuurid (RMTK); 34) 10.05-31.05 Joone iseloom (RMTK); 35) Aastanäitus Õpilased osalesid erinevatel kunstivõistlustel. Vabariiklikul koolisöökla disainikonkursil saavutas Liisbet Klein (9.b) auväärse III koha. Kõigi õpilaste tööd jõudsid vähemalt korra koolimaja seinale, pakkudes silmailu kõrval senemist ja sisukat lugemist kaaslastele, õpetajatele, lastevanematele, külalistele.

106


Kirjutas Tiina Niin 107


Käsitöö ja tööõpetuse tegemised Maikuus toimus õpilastööde näitus, kus olid välja pandud õpilaste parimad tööd. Õpilasi juhendasid Mari-Liis Kirss, Raul Kirss ja Enn Kübar.

108


Teadusained Aineühenduse juht Iris Mõttus

Koosseis 2015/2016 õppeaasta tuli Pärnu Ülejõe koolile teistmoodi. Kool alustas uuest õppeaastast uue nimega – Pärnu Ülejõe Põhikool. Teistmoodi tuli õppeaasta ka teadusainete aineühendusele, sest selle väga eriilmelise ning toimeka meeskonnaga liitusid mitmed uued inimesed. Talvi Kaja tuli matemaatikaõpetajaks Noored Kooli programmist ning hakkas õpetama 7., 8. ja 9. klassis. Inimeseõpetust 5. klassis ning loodusõpetust 7. klassis asus õpetama juba varasema kogemusega, ent noor Anu Teppo. Õppeaasta tõi koolile ka uue bioloogiaõpetaja Iris Mõttuse, kelle juhtimisel toimetas aasta jooksul kogu teadusainete aineühendus. Uute ja vanade liikmete vaheline sünergia tõi palju uusi ideesid, mida aineühendusega tulevikus kindlasti teha võiks. Paraku ei jõutud kõiki mõtteid realiseerida, kuid sellest hoolimata jõudsid teadusainete aineühenduse õpetajad tegeleda väga erinevate valdkondadega (erinevad võistlused, viktoriinid, olümpiaadid, teaduskooli juhendamised, loovtööde juhendamised, kooli arendustegevusse panustamine, oma aineühenduse liikmete silmaringi laiendamine, teiste õpetajate koolitamine jne) ning loodetavasti saavad mitmedki algatused traditsiooniks ning jätkuvad veel pikka aega.

Taimi Dreier – informaatika, haridustehnoloog Kairi Suvorov – geograafia, Tõnu Tõniste – füüsika Janne Änilane – klassiõpetaja, loodusõpetus, Karin Känd – matemaatika, Iris Mõttus – bioloogia, aineühenduse juht, Segne Miidla – matemaatika, Külli Pärtelson – keemia ja füüsika Piret Soa – matemaatika, Talvi Kaja – matemaatika, Daisy Kärner – geograafia, Eda Eesmaa – loodusõpetus Tiina Kütt – klassiõpetaja, matemaatika, Kristi Suppi – majandus, Anu Teppo – inimeseõpetus ja loodusõpetus (puuduvad pildilt)

109


Aineühenduse õpetajad arendavad end Külaskäik Särghaua õppekeskusesesse ja Kurgja Talumuuseumisse Sügisvaheajal otsustati teadusainete aineühenduses õpetajate silmaringi veidi laiendada ning korraldada endale üks tore sügisene väljasõit ja õppekäik. Ilm soosis meid ning väljasõidu päev oli karge, ent imeliselt päikeseline. Veelgi päikeselisemaks tegi olemise meie väike seltskond, kes oli väga avatud, õppimishimuline ning uudishimulik. Õppekäik viis õpetajad ning osa juhtkonnast kõigepealt TTÜ Särghaua õppekeskusesse, kus meile tutvustati õppekeskuse maju ning sealset tegevust. Majades ringi liikudes ja nähes seda ilusat vaikset metsadetagust kohta, vähenes stress tunduvalt ning mõtted ja ideed hakkasid liikuma, kuidas keskust õppetöös rakendada. Õpetajad kehastusidki Särghaual justkui õpilasteks, kes suure huviga uurisid mikroskoobi all kive ja mineraale, vaatlesid pikalt ja põhjalikult puursüdamikke ning lihvisid kive sellise hoole ja kirega, et muud maailma justkui poleks olnudki.

Edasi sõitsime Kurgjale ja külastasime Carl Robert Jakobsoni rajatud talu, kus praegusel ajal tegutseb talumuuseum. Kurgja on kahtlemata ilus koht igal aastaajal, kuid eriti ilus on see sügiseti, kui puud on kirjatud kuldsete lehtedega ning taluidüll tundub linnainimesele eriti romantilisena. Meile korraldati seal põnev retk ajalukku ja imeline ekskursioon lauta, elumajja, veskisse ning teistesse kõrvalhoonetesse. Lisaks saime maitsta tõeliselt head talutoitu ja laualt ei puudunud loomulikult ka karask.

Loodetavasti ei jää selline aineühenduse väljasõit viimaseks, vaid saab üheks traditsiooniliseks ürituseks. Selle vorm ja eesmärk võivad küll ajas muutuda, aga koos ühiselt millegi kogemine ja hiljem selle üle arutlemine võiks ikkagi jääda.

110


Tartu Ülikooli teaduskoolist Tartu Ülikooli teaduskooli üks eesmärke on võimaldada õpilastel siseneda neid huvitavatesse õppeainetesse ja teemadesse ning pakkuda selleks intellektuaalset väljakutset erinevate ülesannete lahendamise kaudu. See on üks võimalus toetada andekat õpilast ning motiveerida teda tegelema huvipakkuva valdkonnaga. Teadusainetes (nt matemaatika, keemia, füüsika, bioloogia) on see tihti üheks väheseks võimaluseks hoida üleval õpilase huvi aine vastu, sest see pakub talle piisavalt suurt väljakutset. Lisaks annab teaduskooli töös osalemine võimaluse valmistuda olümpiaadideks ning teaduskooli kursuse lõpetamine annab lisapunkte gümnaasiumisse astumisel. Juhendajatele ja õpilastele tähendab see tegelikult suuremahulist vabatahtlikku lisatööd, sest ülesanded on keerukad ning nõuavad õpilaselt õppekavavälise teoreetilise materjali iseseisvat õppimist. Kontrolltööde või – ülesannete lahendamine nõuab pingutust, tahtejõudu, huvi ja armastust aine vastu ning seetõttu on suure kiituse ära teeninud kõik õpilased, kes selle raske retke endale valisid ning tee edukalt lõpuni käisid. 2015/2016 õppeaastal osalesid Pärnu Ülejõe Põhikooli õpilastest Tartu Ülikooli teaduskooli kursustel ning lõpetasid selle tunnistusega: 1. 2. 3. 4.

Liina Bergmann Anastasija Gorjatševa Karoliina Ild Liisbet Klein

5. 6. 7. 8.

Eliise Maidlas Anette Rallmann Andra-Helena Toomet Kärolin Veerpalu

Teadusainetes tehtud loovtööd Loovtöö on üheks põhikooli lõpetamise tingimuseks ja loovtöö tegemise võimalusi on mitmeid. Huvitav oli täheldada, et 2015/2016 õppeaasta loovtöödest oli teadusainete aineühenduse õpetajatega seotud tervelt 43 õpilase loovtööd! Suurt rõõmu teeb seegi, et 33 õpilast nendest kaitses oma töö hindele „5”. Suur osa õpilastest olid seotud minifirmadega ning selle eest suur tänu juhendajale ja majandusõpetajale Kristi Suppile. Samuti oli rohkearvuliselt loovtöid ja õpilasi juhendada õpetaja Külli Pärtelsonil (2 loovtööd ja 5 õpilast) ja Iris Mõttusel (3 loovtööd ja 4 õpilast). Juhendajateks olid veel Taimi Dreier, Karin Känd ja Piret Soa. Valminud loovtööde hulgas oli nii uurimistöid, õppematerjale (õppevideo, matemaatilised kehad), määrajaid, mänge ning valmis ka kalender ja arvuti.

Matemaatika Õppeaasta jooksul toimus kolm olulist üle-eestilist jõukatsumist matemaatikas, millest meie Pärnu Ülejõe Põhikooli õpilased osa võtsid. 5.-6. klassidele toimus olümpiaad linnavooruna ja 7.-9. klassidele piirkonnavooruna, millele järgnes ka arvestus vabariiklikul tasandil. Meie kooli parimad tulemused olid 8a klassi õpilase Andra-Helena Toometi 1.-2. koha jagamine ja kutsumine Tartu Ülikooli huvipäevale ning 6b klassi õpilase Maarja Kahre 4.-5. koha jagamine. Järgnes võistkondlik teadmisteproov „Nuputa“. 5.-6. klasside võistkond koosseisus Margit Mõis (6.a), Lisandra Mäe (5.a), Maarja Kahre (6.b) ja Kerdo Käärma (6.c) saavutasid tihedas rebimises 2. koha ning pääsesid vabariiklikku vooru, kus saavutasid 21.-22. koha.

111


Traditsiooniliselt toimub märtsis rahvusvaheline matemaatikavõistlus „Känguru“ kuues vanuserühmas: pre-ekolier (1.-2. klass), ekolier (3.-4. klass), benjamin (5.-6. klass), kadett (7.-8. klass) ja juunior (9.-10. klass). Sel aastal oli võistlus juba 21. korda ja oli meie õpilastele väga edukas. Suurepäraste tulemuste eest päisid Noore Teaduri tiitli 10 meie kooli õpilast: ekolierides Mardus Raidlepp (3b), Alex Henri Paugus (3a), Joosep Talviste (4b), Andreas Niinemets (4b) ja Madis Lilletai (4c); benjaminides Lisandra Mäe (5a), Maarja Kahre (6b), Kerdo Käärma (6c); kadettides Karel Koronen (7b) ja Melody Nirk (8a). Samuti väärisid vabariiklikus tabelis äramärkimist Kristen Oliver Niin (6b), Kärolin Rohtla (6c), Jenny Urmaste (6a), Andra-Helena Toomet (8a) ja Annabel Heindla (8b). TÜ teaduskooli kursusel „Huvitavad arvud” osales ja selle ka lõpetas Andra-Helena Toomet, keda aitas ja nõustas õpetaja Karin Känd. Matemaatikaõpetajad võivad selle õppeaasta tulemustega rahul olla, sest sellisel hulgal häid tulemusi tuleb harva.

Informaatika World Education Games 2015 Meie kooli parimad: LITERACY DAY

MATH DAY

WEG (kokku)

1. Demmy-Emilie Tuulik

1. Sandra Laur

1. Lisette Randjõe

2. Jenny Urmaste 3. Mirjam Einaste

2. Alex Henri Paugus 3. Lisette Randjõe

2. Demmy-Emilie Tuulik 3. Alex Henri Paugus

EENeti 2015. aasta arvutijoonistuste võistlus 11-13 aastaste joonistajate seas leidis äramärkimist meie kooli 7.c klassi õpilase Liisa Leit'i pilt kuulsatest hiireviudest.

Meie kooli õpilased esitasid võistlusele kokku 213 pilti.

112


Koodinädalad Meie osalesime 16. oktoobril ülemaailmsel koodinädalal Europe Code Week ja scratch’isime 6. klasside õpilastega. Detsembris külastas meid ka vilistlane Taavi, kes aitas koodinädalal programmeerimist õpilasteni viia.

Kobras 2015/2016 „Kobras” on üldhariduskoolide õpilastele mõeldud informaatikavõistlus, mille küsimused on arvutite riist- ja tararast, turvalisusest, arvutieetikast, arvutus- ja sidetehnika ajaloost, arvutitega seotud matemaatikast, loogikast ning informatsiooni mõistmisest ja tõlgendamisest üldisemalt. Võistluse I voor toimus 7.–18. detsembril 2015 Miksikese keskkonnas veebipõhise kontrolltööna. Juuniorite vanuserühmas (9.-10. klass) saavutas Liisbet Klein (9.b) (juhendaja Taimi Dreier) väga hea tulemuse, jagades 2.4. kohta ja ta kutsuti vabariiklikku vooru. Kokku oli juuniorite hulgas 1003 osavõtjat, neist lõppvooru kutsutud 18. Võistluse II voor toimus 13.–14. veebruaril 2016 Tartus. Seal jäi Liisbet jagama 12.-14. kohta. Vaata ülesandeid ja tulemusi kobras.ut.ee Liisbet kutsuti ka linna parimate õpilaste vastuvõtule.

113


Ülelinnaline põhikooli nutivõistlus oli meile edukas! 20. aprillil toimus Vanalinna põhikoolis ülelinnaline põhikooli ja gümnaasiumi nutivõistlus. Meie kooli võistkonnad olid mõlemad väga tublid - 5.-6. klassi vanuserühmas saavutati 2. koht ja 7.-9. klasside seas 3. koht. 6.c klassi võistkond 2. koht 1. Raiko Taave Tammjärv 2. Ranek Vahur 3. Kerdo Käärma

8.a klassi võistkond 3. koht 1. Melody Nirk 2. Gertu Karulas 3. Jassi Villemson

Infootsimisvõistlusel olid meie kooli õpilased väga tublid! Pärnu linna infootsimisvõistlus toimus 11. mail 2016 neljas vanusegrupis. Võistlus toimus erinevates kohtades üle linna ja sisaldas orienteerumist nutivahendiga ning internetist küsimustele vastuste otsimist. Kasutusel olid rakendused Actionbound ja Loquiz. Eriti tuleb kiita kõige nooremaid. Lisette Randjõe, Alex Henri Paugus, Tõnis Tomson (3.a) - 1.-3. klassi vanusegrupi 1. koht (õpetaja Marianne Tekkel) Kristjan Maripuu, Miko Reilent, Ken-Rick Korol (3.c) - 1.-3. klassi vanusegrupi 2. koht (Eliana Prangli) Kerdo Käärma, Raiko Taave Tammjärv, Ranek Vahur (6.c) - 4.-6. klassi vanusegrupi 3. koht (Taimi Dreier) Martin Taltsis, Anabel Kalamees, Stephan Lebedev (5.b) - 4.-6. klassi vanusegrupi 5. koht (Taimi Dreier) Jassi Villemson, Rocco Mõtt, Robi Leppnurm (8.a) - 7.-9. klassi vanusegrupi 4. koht (Taimi Dreier) Taimi Dreier

Majandus Majandusõppes osalesid 7.c ja 7/8.e klass ning 8. klassist huvilised. Junior Achievement’i minifirmade programmi raames loodi 11 minifirmat. 7.c klassis: MF Magus Uni (unenäopüüdjad) MF L.A.M. (helkurid) MF L.E.L.A (aksessuaarid) MF Korpused (telefoni korpused) MF Kruusid (kaunistatud kruusid) MF Ökoraamid (pildiraamid) MF TaNk (nahast püksirihmad)

7/8.e klassis: MF Käpp (käpakujulised seebid) MF Võtmed (võtmehoidjad) MF Piltmõistatus (mõtteks pusle, aga firma ei hakanud toimima). 8. klass: MF Krihvel (vihikud, mille kaaned olid „tahvlid“, millele kriidiga joonistada).

114


Minifirmad osalesid EBS-is toimunud õppefirmade koolitusel 14. novembril, Kaubamajakas toimunud õpilaslaadal Jäärmark 12. detsembril, Pärnu Raeküla Kooli jõululaadal 21. detsembril, Tallinnas mini- ja õpilasfirmade aastalaadal 13. veebruaril 2016. 15. veebruaril olid tunnis külalised Toomas Oljum (Ewert and The Two Dragons manager) ja Merli Antsmaa (ansambel Rüüt manager) Elamusaasta projekti raames.

16. aprillil toimus minifirmade vabariiklik konkurss, kus osales MF TaNk, kes võitis Tallinna Teletorni servakõnni eripreemia „julge pealehakkamise eest“. 4. juunil osalesid MF Käpp ja MF Krihvel Lastekaitsepäeva üritusel Pärnus. 3. juunil anti õpetaja Kristi Suppile peaminister Taavi Rõivase poolt Stenbocki majas üle Aasta Ettevõtlusõpetaja 2016 tiitel. Nominendiks esitas õpetaja minifirmade vabariikliku võistluse žürii. Valituks osutumiseks oli küll mitmeid kriteeriume, aga üheks olulisemaks oli MF TaNk saavutus. Kommentaar: „Kes ettevõtjaks loodud, see saab ilmselt selleks ka ilma majandusõppe tundideta. Aga kui need tunnid annavad innustust just sellistele õpilastele (MF TaNk), siis on see töö tunnustust väärt ...“.

Kristi Suppi

115


Keemia Koolitundidele lisaks toimus keemias mitmeid erinevaid kooliväliseid tegevusi ja üritusi. Igal aastal leidub meie koolis keemiahuvilisi õpilasi, kes soovivad end täiendada TÜ teaduskooli kursustel, osaleda piirkondlikul olümpiaadil või Pärnu koolidevahelisel viktoriinil. TÜ Teaduskooli kursusel „Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks I“ osalesid 2015/2016 õppeaastal seitse õpilast (Liina Bergmann 9a, Karoliina Ild 9a, Eliise Maidlas 9a, Anette Rallmann 9a, Kärolin Veerpalu 9a, Liisbet Klein 9b, Anastasija Gorjatševa 9b). Reaalainete olümpiaadidele on tihti hea meelega nõus minema vaid väga suured ainefanaatikud ja seetõttu ei ole just lihtne sinna õpilasi leida. Sellest hoolimata on alati õpilasi, kes keemiaolümpiaadist osa võtta soovivad. Piirkondlikust keemiaolümpiaadist võtsid 2015/2016 õppeaastal osa Andra- Helena Toomet (8a), Eliise Maidlas (9a) ja Liisbet Klein (9b), kes olid juba ette suured võitjad. Ülelinnalisel 8. klasside keemiaviktoriinil osales ka Pärnu Ülejõe Põhikooli võistkond koosseisus: Andra-Helena Toomet ja Martti Meen (mõlemad 8a) ning Annabel Heindla (8b).

Kevadel aprillis avanes meie 7. ja 8. klasside loodussuuna õpilastele suurepärane võimalus osaleda Pernova Hariduskeskuse poolt korraldatud õppeprogrammides. Programmipäevade ühe osana külastasid õpilased keemialaborit ja panid oma oskused seal proovile nii vee kui ka looduslike objektide analüüsimisel. Saadud positiivse kogemus tekitas palju huvi ka edaspidiseks. Programmipäevadest on täpsem ülevaade vastavas peatükis.

Geograafia Nii nagu teisteski õppeainetes on üheks tõsisemaks õpilaste mõõduvõtmiseks piirkondlik olümpiaad. 2015/2016 õppeaastal võttis Pärnu Ülejõe Põhikooli õpilastest geograafia piirkondlikust olümpiaadist osa viis õpilast. Nendeks olid: Christian Erala (9b), Kermo Palmsaar (7b), Mikey Põder (9b), Andra-Helena Toomet (8a) ja Oskar Tuulik (7b). Andra-Helena ja Mikey said oma arvestuses linnas 4. koha, kuid tegelikult olid kõik osalenud õpilased tublid ja väärivad tunnustust. 25. novembril tähistati meie koolis ülemaailmset geograafiapäeva. Selle päeva puhul tutvustas geograafiaõpetaja Daisy Kärner kõikides klassides nädala jooksul geograafia tähtsust ja geograafiapäeva tähistamise traditsioone maailmas ning Eestis. Õpetaja Daisy tegi ka spetsiaalse slaidiesitluse ja tundides vaadati Eesti kooliõpilastele korraldatud kaardivõistluse parimaid töid.

116


Geograafiapäeva tähistati korraga kolmes seitsmendas klassis (7.a, 7.b ja 7.c) ühise Kahooti võistlusega. Algne mõte teha võistlus kolmes klassis eraldi, jäi kahjuks tehniliste probleemide tõttu olemata. Sellest aga polnud midagi, sest kogenud õpetaja Daisy Kärner kogus kõik seitsmendikud kokku füüsika klassi. Segadust ja melu oli rohkesti, aga hulga uusi teadmisi geograafiast ja parasjagu hasarti said kõik osalejad.

Maikuu, mis on teadupärast looduskaitsekuu, oli ka meie koolis loodusteemadele pühendatud. Nimelt korraldati õpetaja Daisy Kärneri eestvedamisel 10. ja 11. mail loodusviktoriin. Loodusviktoriinile aitas küsimusi koostada ka õpetaja Iris Mõttus. Loodusviktoriin viidi läbi kõikides 7.-9. klassides ja seekord polnud võistlus enam võistkondlik, vaid individuaalne. Iga õpilane võistles enda eest. Küsimused olid Eesti loodusest inspireeritud ning nii geograafia- kui bioloogiaalased. Viktoriin ise viidi läbi Socrative keskkonnas elektroonselt nutivahendeid kasutades. Parimateks loodustundjateks osutusid Anneliis Tšitškan (Tomson) ja Jan-Daniel Peterson 9b klassist (jagasid 1.-2. kohta) ning Eliise Maidlas 9a klassist tuli auväärsele 3. kohale.

Bioloogia Bioloogia ainega seonduvaks tippsündmuseks on kahtlemata piirkondlik olümpiaad, mis tavaliselt on üsna osavõtjate rohke. Sellest hoolimata on kiituse ära teeninud kõik õpilased, kes olümpiaadil oma kooli esindavad, sest väljavalitud ja silmapaistvad on nad juba niikuinii. Sellel aastal esindas 6.-9. klassidest Pärnu Ülejõe Põhikooli: Liina Bergman (9a), Joosep Järvmaa (6b), Mirjam Einaste (7b), Laura Kaaviste (6b), Maarja Kahre (6b), Kermo Palmsaar (7b), Elis Pilisner (9a), Anette Rallmann (9a), Andra-Helena Toomet (8a) ja Oskar Tuulik (7b). Suurepärase tulemuse said 6b klassi õpilased Maarja Kahre, Laura Kaaviste ja Joosep Järvmaa, kes saavutasid 6.-7. klasside arvestuses vastavalt 2., 3. ja 4. koha. Suure kiituse on seejuures ära teeninud ka nende laste loodusõpetuse õpetaja Janne Änilane. Kooliaasta jooksul toimub ka mitmeid viktoriine ja võistlusi, millest võtavad osa tavaliselt bioloogiast sügavalt huvitatud õpilased. Nii näiteks paistsid meie kooli õpilased silma Keskkonnaameti korraldatud jäätmeviktoriinil, kus Janne Änilase juhendamisel saavutasid Maarja Kahre, Laura Kaaviste, Heike Lehiste ja Joosep Järvmaa (kõik 6.b klassist) maakonnas 3. koha. Samad õpilased käisid kevadel ka Tartu Ülikooli loodusmuuseumi linnuviktoriinil, kust tulid tagasi suurepärase 5. kohaga. Meie kooli võistkond võttis osa ka Keskkonnaameti veeviktoriinist koosseisus: Jenna Velsvebel, Kaisa Otterklau ja Anete Tamm (kõik 8b klassist). Bioloogiaklassi eriprojektist: koolis kasvatatud ja kasvanud taimed 2015/16. õppeaasta kujunes taimede kasvatamise aastaks, mis algas tegelikult tunnis demonstreeritud vegetatiivse paljundamise võimaluste näitamisest. Eriliselt suur huvi taimekasvatuse vastu tabas 8.b klassi, kes said klassi päris oma taimed. Nii kasvatasidki 8.b klassi õpilased koos bioloogiaõpetajaga bioloogiaklassi akendel kar117


tulit, porgandit, sibulat, tilli, lehtsalatit ja küüslauku. Suure panuse taimekasvatuse projekti andis ka matemaatikaõpetaja Piret Soa, kes kinkis taimehuvilistele klassi kasvatamiseks veel paprikataimed ja tomatid. Õhin kandus ka teistesse klassidesse ja õpilastele, kes soovisid samuti oma taimi. Nii näiteks kasvatati 9.b klassiga akendel hoopis sidrunitaimi. Huvitav oli see, et taimedele näis selline tähelepanu ja keskkond aknalaudadel äärmiselt sobilikena, mistõttu võiks nende kasvamist illustreerida sõnadega „kasvasid mühinal”. Taimed olid rammusad ja suured, õitsesid rohkelt ning viljusid. Kartulitaim kasvatas alla ka ilusad mugulad, mis vähemalt bioloogiaõpetaja sõnade kohaselt maitsesid imeliselt.

Õpilased ise olid väga õhinapõhised noored taimekasvatajad ning avaldasid soovi ka järgmisel õppeaastal midagi aknalaudadel kasvatada.

Loodusklasside tegevusest 7.b ja 8.b klasside programmipäevad Pernovas 19. ja 26. aprillil avanes meie kooli loodusklassidel võimalus osaleda Pernova Hariduskeskuse korraldatud programmipäevadel. Mõlemale klassile oli terve koolipäev sisustatud loodusmajas ning õpilased said nii bioloogia-, keemia- kui ka füüsikatunni. 118


7. klass tutvus kala kohastumustega vee-eluks ning sai võimaluse ka ise kala lahata ning kõiki olulisi elundeid uurida. Lahkamine tekitas omajagu elevust, kuid hakkama said kõik ning keegi ei lahkunud ruumist nina kirtsutades. Keemiatunnis uurisid õpilased vett, said keemialaboris töötamise kogemuse ja kõik see kitlite, kummikinnaste ning katseklaasidega maailm tekitas vaid huvi edaspidiseks. Füüsikatunnis keskenduti Päikesele kui suurele valgus- ja soojusallikale. Füüsikatunni tipphetkeks kujunes kahtlemata päikeseteleskoobiga päikeselaikude vaatlemine. Õnneks sõudsid just õigel ajahetkel pilved eest ning tundus, et teleskoobi vahendusel oleks võinud peaaegu päikest katsuda.

8. klass sai oma programmipäeval osa mikroskoopilisest maailmast. Väga heade mikroskoopide vahendusel nägid õpilased imelist rakumaailma ning tutvusid uuesti taimeraku tähtsaimate organellide ja nende ülesannetega. Vaatluse all olid erinevad taimerakud nagu näiteks sibula, tähtsambla, apelsini viljaliha ja kartulimugula rakud. Keemialaboris oli päevateemaks looduslike objektide analüüs, kus nii mõnigi õpilane keemiaga suuremaks sõbraks sai, kui ise oodata oleks osanud. Astronoomias arutleti taeva mehhaanika üle ja tutvustati erinevaid atmosfäärinähtuseid.

119


Aitäh Kadri Kilusk, Mari-Liis Rebane, Ly Suursild ja Aarne Paul, kes te meie koolipäeva eriliseks tegite! Suvelaager Ermistu järve ääres 16.-17. augustil toimus Ermistu järve ääres looduslaager Pärnu linna õpilastele, mille eesmärgiks oli tutvustada äsjavalminud õppeprogramme Ermistu järve eluolustikuga tutvumiseks. Looduslaagri eestvedajaks oli Jüri Tenson koostöös Pernova keskusega, kuid oma panuse laagri korraldusmeeskonda andis teiste hulgas ka meie kooli suurepärane loodusõpetuse õpetaja Janne Änilane. Ilmavana vempudest ja jahedatest ning sajustest päevadest hoolimata oli meie kooli õpilaste osavõtt väga aktiivne ning Pernova keskusest saabusid isegi tänusõnad sellise rohkearvulise osavõtu eest. Pärnu Ülejõe Põhikooli õpilastest osalesid Ermistu järve laagris: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Edgar Aia (5b) Mirjam Einaste (7b) Joosep Järvmaa (6b) Laura Kaaviste (6b) Maarja Kahre (6b) Anabel Kalamees (5b) Anneli Mihkelsoo (5b) Mariann Mäll (5b) Andreas Niinemets (4b) Kerli Ott (7b)

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

120

Kaisa Otterklau (8b) Eva Edna Pupp (7b) Martin Taltsis (5b) Joosep Talviste (4b) Anete Tamm (8b) Angelika Tammik (5b) Oskar Tuulik (7b) Jenna Velsvebel (8b)


Laagris uuriti ennekõike Ermistu järve veetaimestikku, veeloomastikku, kalasid ning korraldati osalejatele ka väike kalapüügi koolitus. Lisaks said õpilased analüüsida vee keemilist koostist ning osaleda astronoomia õpitoas.

Õpilastelt tagasisidet küsides jäi kõlama vaid positiivne. Ainult juhendajatel ja õpetajatel oli meeles see, et suur osa ajast kulus riiete kuivatamisele ja enese ülessoojendamisele. Eva kommenteeris laagris osalemist nii: „Ma ei märganud laagri ajal isegi ühtki pilti teha, sest nii huvitav oli kogu aeg!”. Anetele, Kaisale ja Jennale aga meeldis enim vee keemiline analüüs ning öise taeva vaatlus Aarne Pauli juhendamisel. Loodetavasti korraldatakse taolisi laagreid ka edaspidi.

121


Tekstid koostasid ja fotod pildistasid Iris Mõttus, Karin Känd, Külli Pärtelson ja Daisy Kärner.

122


Võõrkeeled Aineühenduse juht Kai Kõks

Õppeaastal 2015/2016 õpetati Pärnu Ülejõe Põhikoolis järgmisi võõrkeeli: ● ● ● ●

inglise keelt A-võõrkeelena saksa keelt B-võõrkeelena soome keelt B-võõrkeelena vene keelt B-võõrkeelena.

Võõrkeelte aineühenduse õpetajad Õpetaja nimi

Õpetatavad ained

Kooliaste, kus õpetab

Klassijuhataja

1. Anne Agasild

Inglise keel, vene keel

II, III III

7.e ja 8.e

2. Ly Eisenschmidt

Inglise keel (algõpetus)

I, II

4.c

3. Ave Ermus

Saksa keel

II,III

9.c

4. Kai Kõks

Inglise keel

II,III

5.a

5. Laine Lusik

Vene keel

II,III

7.a

123


6. Jane Murulauk

Inglise keel (algõpetus)

I, II

4.e

7. Erge Saare

Inglise keel (algõpetus)

II

2.d

8. Mare Soomere

Inglise keel Soome keel

II, III II, III

9. Aira Tammisto

Vene keel

II, III

10. Marianne Tekkel

Inglise keel (algõpetus)

I

3.a

11. Merle Udso

Inglise keel

II, III

6.a

12. Eve Uustal

Inglise keel (algõpetus)

I

3.b

Inglise keel Inglise keele digivõistlus 6. klassidele Inglise keele linnaolümpiaadi raames korraldas Vanalinna Põhikool 14. oktoobril 6. klassidele digivõistluse. Kaheliikmelised võistkonnad pidid läbima 3 ülesannet - õpiäpi koostamine LearningApps.org keskkonnas, digitesti koostamine Testmoz.com keskkonnas ja viktoriin "English Speaking Countries" Kahootis. Võistlusel osales 6 kooli. Meie kooli kahel võiskonnal läks hästi ja neid juhendas õpetaja Merle Udso. 3. koht - Kristin Kandelin ja Heli Tomson (72 p) – 6.a klass 4.-5. koht - Laura Noormägi ja Jürgen Karulin (67 p) – 6.a klass Orienteerumismäng Loquizi abil 7. klassidele 7. klasside inglise keele olümpiaadina korraldas Kuninga Tänava põhikool 16. oktoobril Pärnu kesklinnas orienteerumismängu Loquizi abil. Edasi liikumiseks tuli vastata briti kultuuri (royal family, British food, sports, holidays, famous buildings) puudutavatele küsimustele. Võistlusel oslesid viie kooli võistkonnad. Meie kooli õpilasi juhendas õpetaja Kai Kõks. 4. koha - Kerli Ott, Mirjam Einaste ja Elise Kalda (23 p) - 7.b klass 7. koha - Karoliina Malm, Marlen Kokla ja Hanna-Ly Aleksandrov (19 p) - 7.a klass Spelling Bee 12. novembril toimus meie kooli ingliskeelne sõnade häälimisvõistlus Spelling Bee eraldi 8. klasside ja 9. klasside võistkondadele. 8. klassidest osales 6 ja 9. klassidest 8 võistkonda. 9. klasside Spelling Bee tulemused 1. koht - Mikey Põder ja Indrek Lilletai (9.b) - 14 p (õp Kai Kõks) 2. koht - Kärolin Veerpalu ja Kevin Mihkelson (9.a) - 13 p (õp Merle Udso) 3. koht - Eliise Maidlas ja Helena Viks (9.a) - 11 p (õp Merle Udso) 8. klasside Spelling Bee tulemused 1. koht - Andra-Helena Toomet ja Rocco Mõtt (8.a) - 12,5 p (õp Merle Udso) 2. koht - Annabel Heindla ja Martin Lepp (8.b) - 12 p (õp Merle Udso) 3. koht - Mattias Kosk ja Martin Lepp (8.b) - 11,5 p (õp Merle Udso) 27. jaanuaril toimus sama võistlus 6. ja 7. klasside võistkondadele. 6. klasse esindas 6 võistkonda ja 7. klasse 5 võistkonda. 7. klasside Spelling Bee tulemused 1. koht - Karel Koronen ja Mattias Sinijärv (7.b) - 14 p (õp Kai Kõks) 2. koht - Kati Saar ja Kerli Ott (7.b) - 13 p (õp Kai Kõks) 3. koht - Marlen Kokla ja Karoliina Malm (7.a) - 12 p (õp Kai Kõks) 124


6. klasside Spelling Bee tulemused 1. koht - Heli Tomson ja Johanna Maria Kosk (6.a) - 13 p (õp Merle Udso) 2. koht - Laura Kaaviste ja Maarja Kahre (6.b) - 11 p (õp Jane Murulauk) 3. koht - Maris Sameli ja Jenny Urmaste (6.a) - 7 p (õp Merle Udso) 16. veebruaril toimus Spelling Bee meie kooli 5. klasside võistkondadele. Osales 9 võistkonda. 5. klasside Spelling Bee tulemused 1. koht - Sander Tony Sisask ja Joosep Tammann (5.a) - 13 p (õp Kai Kõks) 2. koht - Tuudur Theo Tõnisson ja Martin Taltsis (5.b) - 12 p (õp Merle Udso) 3. koht - Berit Potman ja Kristel Täker (5.a) - 11,5 p (õp Kai Kõks) Võõrkeelte võistlussari 3. veebruaril toimus inglise keele võistlus Sütevaka Humanitaargümnaasiumi poolt korraldatava võõrkeelte võistlussarja raames. Võistkondadel oli kaks ülesannet - Spelling Bee ja kuulujuturääkimine. Igast põhikoolist 125


osales üks 4-liikmeline võistkond. Meie kooli võistkond osales koosseisus Andra-Helena Toomet (8.a), Annabel Heindla (8.b), Mikey Põder (9.b) ja Indrek Lilletai (9.b).

Inglise keele olümpiaadi linnavoorud 11. märtsil toimus Pärnu linna inglise keele olümpiaad 8.-9. klasside õpilastele Kuninga Tn Põhikoolis. Võisteldi lugemistekstidest arusaamises ja keelestrukutuuride tundmises. 8. klasside õpilasi võistles 26 ja 9. klasside õpilasi 29. Olümpiaaditöös oli võimalik saavutada maksimaalselt 140 punkti. Meie 9. klasside tulemused 1. koht – Indrek Lilletai (9.b) – 122 p (õp Kai Kõks) 10. koht – Kärolin Veerpalu (9.a) – 114 p (õp Merle Udso) 14. koht – Carola Kanarbik (9.a) – 111,5 p (õp Merle Udso) 16. koht – Anne-Mai Peetsalu (9.c) – 110 p (õp Mare Soomere) 21. koht – Mikey Põder (9.b) – 105 p (õp Kai Kõks) Meie 8. klasside tulemused 10. koht – Martin Lepp (8.b) – 105 p (õp Merle Udso) 11. koht – Annabel Heindla (8.b) – 103 p (õp Merle Udso) 13. koht – Rocco Mõtt (8.a) – 101,5 p (õp Merle Udso) 15. koht – Jenna Velsvebel (8.a) – 99,5 p (õp Merle Udso) Inglise keele võistlus 4. klassidele 16. märtsil toimus meie kooli inglise keele võistlus 4. klasside 2-liikmelistele võistkondadele. Võistkonnad lahendasid inglisekeelseid ristsõnu ja mõistatusi. Osales 12 võistkonda. 1. koht - Andreas Niinemets ja Joosep Talviste (4.b) - 122 p (õp Kai Kõks) 2. koht - Maria Lank ja Mai-Ann Otsmann (4.b) - 110 p (õp Kai Kõks) 3. koht - Kätri-Liis Lebedev ja Jolanta Baranauskaite (4.a) - 106,5 p (õp Kai Kõks) 4. koht - Berit Alttoa ja Mirith Kask (4.a) - 101 p (õp Kai Kõks) 5. koht - Madis Lilletai ja Keiron Laubert (4.c) - 99,5 p (õp Ly Eisenschmidt)

126


Ülelinnaline inglise keele võistlus 4. klassidele 21. aprillil toimus meie koolis ülelinnaline inglise keele võistlus 4. klasside 2-liikmelistele võistkondadele. Võistkonnad lahendasid inglisekeelseid ristsõnu ja mõistatusi. Kokku osales 19 võistkonda 8 koolist. Meie õpilased õpetaja Kai Kõksi juhendamisel saavutasid suurepärased tulemused. Võistluse töö koostas ja viis läbi õpetaja Merle Udso. 1. koht - Andreas Niinemets ja Joosep Talviste (4.b) - 125,5 punkti 8. koht - Maria Lank ja Mai-Ann Otsmann (4.b) - 100,5 punkti 10.-11. koht - Berit Alttoa ja Mirith Kask (4.a) - 98,5 punkti 14. koht - Kätri-Liis Lebedev ja Jolanta Baranauskaite (4.a) - 86 punkti Inglise keele võistlus 3. klassidele 18. mail toimus meie kooli inglise keele võistlus 3. klassidele. Võisteldi 2-liikmeliste võistkondadena. Igast 3. klassist sai osaleda 4 võistkonda. Kolmandike inglise keele oskus pandi proovile läbi ristsõnade ja mõistatuste lahendamise. 127


1. koht - Lisette Randjõe ja Alex Henri Paugus 3.a - 132 p (õp Marianne Tekkel) 2. koht - Merili Maidlas ja Tuule Lind 3.a - 131 p (õp Marianne Tekkel) 3.-4. koht - Miko Reilent ja Roland Pedriks 3.c - 122 p (õp Jane Murulauk) Mardus Raidlepp ja Marleen Põbo 3.b - 122 p (õp Ly Eisenschmidt)

EATE (Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts) 25 Igal suvel augusti lõpupäevadel toimub inglise keele õpetajate seltsi suveseminar, peaaegu alati Pärnus. Sel aastal toimus see 25. korda. Ühtlasi sai ka Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts (EATE) 25. aastaseks. Pärnu Kuursaalis toimus seltsi vastuvõtt ja pidu. Väike fotojäädvustus ka sellest.

Saksa keel Saksa keele õppeaasta algas nagu ikka plaanide tegemise ja uute särasilmsete saksa keele õppijatega tutvudes. Kui tööaasta esimene pool on kõigile „sakslastele“ omaette tegutsemiseks, siis teine pool saab tavapäraselt hoo sisse erinevate keelevõistluste ja Saksa Kevadega. 28. jaanuaril algas Humanitaargümnaasiumi korraldatav võõrkeelte võistlussari, kus esimesena astuti võistlustulle saksa keele võistlusel. Võisteldi 4-liikmeliste võistkondadena, liikudes läbi 10 ülesandejaama. Ülesanded olid väga huvitavad ja mitmekülgsed, tutvustades nii Saksamaad kui ka selle kuulsaid esindajaid ja kultuuri. Kõik saadud teadmised tuli meelde jätta, et lõpuks otsustavas viktoriinis võistkonnad pingeritta seada. Ülejõe Põhikooli võistkond koosseisus Gerda-Lotte Marjak (9.c), Carolin Scholz (9.b), Laura Eichhorst (8.b) ja Katre Helena Kõrboja (8.b) saavutas I koha! 1. veebruaril toimus Pärnu Keskraamatukogus iga-aastane Goethe Instituudi poolt korraldatav interaktiivne võistlusmäng Autobahn, mis oli mõeldud linna viienda klassi õpilastele saksa keele tutvustamiseks. Mängus osales üle 100 saksa keele huvilise, kes võistkondadena põnevaid interaktiivseid ülesandeid täites justkui mööda 128


Saksamaad ringi rändasid. Meie koolist osales 3 võistkonda, neist ühe moodustasid 6. kl poisid, kes tahtsid seda vahvat mängu teist aastat järjest mängida.

Pärnu linna saksa keele olümpiaad toimus 4. märtsil Sütevaka humanitaargümnaasiumis 28 õpilase osavõtul. Võisteldi lugemis- ja keeleoskuses ning suulises vestluses. Põhikooliõpilastele tähendas viimane ülesanne pildi kirjeldamist ning sellele järgnevat intervjuud hindajaga, gümnaasiumiõpilased aga väitlesid ja esitasid vastastikku küsimusi. Meie kooli esindasid Laura Eichhorst (8.b), kes saavutas 8. klasside arvestuses I koha ning Carolin Scholz (9.b), kes saavutas 9. klasside arvestuses III koha. Saksa keele õpetajad Ene Kübarsepp (Sütevaka hum.g) ja Ave Ermus (Ülejõe P.) korraldasid esmakordselt saksa keele miniolümpiaadi 6. ja 7. klassi õpilastele, kes võistlesid keele- ja sõnavaraülesannete lahendamises. Võistlus toimus 12. aprillil Pärnu Keskraamatukogus ja sellel osales 33 õpilast kõigist linna koolidest. Kuuendikud võistlesid paaridena, seitsmendikud aga individuaalselt. Meie kooli õpilased olid väga tublid ja edukad: 129


6. klassi esindasid Kristjan Aruste (6.c) ja Kristen Oliver Niin (6.b), kes saavutasid II koha (vahe I kohaga oli vaid 0,5 punkti!). 7. klassi esindasid Mirjam Einaste (7.b), kes saavutas I koha; Elise Kalda (7.b), kes saavutas II koha ning Lily-Marit Meskat (7.b), kes saavutas IV koha. 5. mail 2016 toimus 8.-9. klasside õpilastele Saksa Kevade üritustesarja raames õpetajate Ene Kübarsepp (Sütevaka hum.g) ja Ave Ermus (Ülejõe P.) korraldatud vahva Loquiz-linnamäng "Saksa jäljed Pärnus", mille abil kogusid 54 õpilast 14 võistkonnas nii linna kui maakonna koolidest uusi teadmisi Pärnu linnale kuulsust toonud ja siin elanud baltisakslaste kohta. Keskmiselt liiguti läbi 5 km, tutvuti põnevate hoonete ja nende kunagiste elanike elulugudega ning lavastati vahvaid fotosid. Meie koolist osales mängul 3 võistkonda, mis saavutasid järgnevad tulemused: Mikey Põder, Annika Holland, Carolin Scholz, Gerda-Lotte Marjak (9. kl) - IV koht (esikolmikust lahutas neid 1 p); Annabel Heindla, Kaisa Otterklau, Eero Reila (8. kl) - VII-VIII koht ja Laura Eichhorst, Grete Karita Tomast, Katre Helena Kõrboja (8. kl) - XII koht.

130


Saksa keele aineühendus tänas 25. mail saksa keele tublisid õppijaid ning nende õpetajaid kauni peoga Ammende villas – jagati tänukirju, diplomeid, lauldi üheskoos vahvaid saksakeelseid laule, vaadati maastikumängu pilte ja söödi kooki. Saksa keele aasta oli olnud taas üritusterohke ning edukas.

131


Kirjutas Ave Ermus

Soome keel Õppeaasta möödus toimekalt ja edukalt. Sügis algas õppeaastasse sisseelamise ja ettevalmistuste tähe all. Novembris virtuaalvisiteeris meie õpilasi soome noortekirjanik Salla Simukka. Enne kohtumist lugesid 9. ja 8. klasside õpilased huviga tema romaane nii soome keeles kui ka tõlgituna eesti keelde. Kohtumise ajal saime lisaks eelnevalt uuritule veelgi enam teada tema elust ja loomingust, õpilastel oli asjalikke ja huvitavaid küsimusi, millele saime ka asjalikke ja huvitavaid vastuseid. Seda põnevat kohtumist kajastas ka meedia. (http://opleht.ee/26576-soome-kirjanik-kulastas-virtuaalselt-eesti-koole/)

132


Detsembri alguses tähistasime traditsiooniliselt Soome vabariigi iseseisvuspäeva ja üheksandikud korraldasid sel puhul Soomet, soome keelt ja kultuuri tutvustavad üritused ka viiendikele. Jaanuaris käisime õpilastega huvitaval ja kauaoodatud reisil Helsingis, kus tutvusime naaberriigi pealinna vaatamisväärsustega, lustisime teaduskeskuses Heureka, imetlesime fantastilist veealust maailma Sealife’i meremaailmas. Aega jäi ka suures kaubanduskeskuses Jumbo ostude tegemiseks või lihtsalt uudistamiseks ja mõistagi nautisime häid roogi laevareisi ajal.

133


Aprillis läks meil suurepäraselt korda vabariikliku soome keele päeva korraldamine, eriti suure töö tegid ära kaheksandikud. Külalised said tuttavaks meie koolimajaga, üheskoos mängisime keeleõppemänge. Kevadel juhtus veel nii mõndagi. Eriti palju rõõmu tegi Innove koostatud soome keele tasemetöö suurepärased tulemused meie üheksandikel, vaid hinded 4 ja 5. Näitasime Espoo Karakallio muusikakallakuga kooli 9. klasside õpilastele meie kooli. Meie kaheksandikud olid suisa suurepärased soomekeelsed giidid. Koostöö Pärnu Soome Seltsiga sai alguse esialgu plaanidena, kuid 2016. aasta sügisel hakkame nägema ka juba esimesi vilju. Soome Instituut, Soome Vabariigi Suursaatkond Tallinnas ja Eesti Soome Keele õpetajate Selts valisid aasta soome keele õpetajaks allakirjutanu.

134


Piltide autor on Hannele Valkeeniemi. Soome keele 천pilasi oli sel 천ppeaastal 60. Tore on see, et aasta-aastalt see arv suureneb ja 천ppeaastal 2016/2017 on selle keele 천ppijate arv juba ligi 80. Kirjutas Mare Soomere 135


Vene keel Pärnu Ülejõe Põhikoolis on vene keele õpetajatena tööl Anne Agasild, Laine Lusik, Aira Tammisto. Sel õppeaastal püüdsime kasutada vene keele tundides palju nutivahendeid. Meie õpetaja Anne Agasild osales kooli digipöörde projekti meeskonna töös. Projektis osalev kool sai kingituseks tahvelarvutid ja tänu sellele saime võimaluse teha oma tunde sisukamateks. Pärnu linna vene keele õpetajatele algas sügis Ivan Bunini luulekonkursiga 29.10.2015 Pärnu linna raamatukogus. Meie kooli esindas 9.a klassi neiu Egeli Lõbus. Ürituse peakorraldajaks oli Tammsaare Põhikool. 30.10.2015 toimus vene keele õpetajate koolitusreis Haapsallu. Tutvusime Haapsalu Põhikooli ja Läänemaa Ühisgümnaasiumiga. Vahetasime omavahel kogemusi ja jagasime õppematerjale. Oli tore ja sisukas reis. 30.01.2016 organiseeris kirjastus Argo vene keele õpetajatele õppepäeva Tallinnas. 2.02.2016 toimus Sütevaka Võõrkeelevõistluse raames sõnavaramäng 9. klassidele. Meie koolist osalesid 9.b klassi õpilased Jan Daniel Peterson, Anneliis Tomson, Susanna Paljak ja Greete Tohv. Kaasas oli õpetaja Laine Lusik. 11.02.2016 korraldati Pärnu Ühisgümnaasiumis festival Vene romanss ja filmimuusika. Osalesid õpetajad Anne Agasild ja Aira Tammisto koos õpilastega. 12.03.2016 toimus linna vene keele olümpiaad Koidula Gümnaasiumis. Töid parandasid õpetajad Anne Agasild ja Laine Lusik. Meie õpilaste saavutused olid järgmised: 7. kl Vanessa Nikitina 4. koht, Paula Kübar 9. koht, Eeva Edna Pupp 12. koht 8. kl Greta Pinka 6. koht 9. kl Kevin Puust 7. koht, Angeliina Malnieks 8. koht 5.05.2016 osalesid vene keele õpetajad innovatiivse digitaalse õppevara metoodika seminaril Koidula Gümnaasiumis. Vene keele õpikute kaasajastamiseks on suure töö ära teinud Inga Mangus. Tutvusime tema uue õpikuga, millega koos on võimalik kasutada kõik tänapäevased digivahendid. Kirjutas Laine Lusik

Kokkuvõtteks Möödus Ülejõe kooli 1. õppeaasta põhikoolina. See aasta oli võõrkeelte õppijatele ja õpetajatele kirev ja üllatusterohke. Toimus eripalgelisi üritusi, kus kasutati nutivahendeid või hoopis oli väga oluline suuline keeleoskus ja eneseväljendus. Meie kooli õpetaja Mare Soomere valiti aasta soome keele õpetajaks Eesti Vabariigis. 23 põhikooli lõpetajat sooritasid inglise keele valikeksamina keskmise tulemusega 4,6. Saksa keele eksami sooritas üks õpilane hindele “5” ja vene keele samuti üks õpilane hindele “5”.

136

Profile for Taimi Dreier

Pärnu Ülejõe Põhikooli aastaraamat 2015-16  

Koostasid aineühendused Kujundas ja küljendas Taimi Dreier Pärnu Ülejõe Põhikool 2016 CC BY-NC-SA

Pärnu Ülejõe Põhikooli aastaraamat 2015-16  

Koostasid aineühendused Kujundas ja küljendas Taimi Dreier Pärnu Ülejõe Põhikool 2016 CC BY-NC-SA

Advertisement