Page 1

Pärnu Ülejõe Põhikool Aastaraamat 2018/19


Koostasid Pärnu Ülejõe Põhikooli aineühendused, juhtkond Küljendas ja kujundas haridustehnoloog Taimi Dreier

Pärnu 2019

2


Sisukord SAATEKS __________________________________________________________________________ 5 KOOLIPERE ________________________________________________________________________ 7 Õppeaasta arvudes _________________________________________________________________________________ 7 Kooli juhtkond _____________________________________________________________________________________ 8 Kooli töötajad______________________________________________________________________________________ 9 Esimesed klassid __________________________________________________________________________________ 11 Põhikooli lõpetajad ________________________________________________________________________________ 15 Põhikooli lõpueksamid 2019 _________________________________________________________________________ 20 Edukate päev _____________________________________________________________________________________ 22

KOOLIARENDUS ___________________________________________________________________ 31 HEV-ÕPILASED. KASVATUSTÖÖ ______________________________________________________ 33 HEV-õpilased _____________________________________________________________________________________ 33 Kasvatustöö eesmärgid _____________________________________________________________________________ 33 Põhikooli lõpueksamite eritingimused _________________________________________________________________ 34 Eriklassid tõhustatud toe osutamiseks _________________________________________________________________ 34 Kontingendi analüüs- probleemsed õpilased ____________________________________________________________ 35 Tugikomisjon _____________________________________________________________________________________ 36 Õnnestumised ____________________________________________________________________________________ 37 Probleemid _______________________________________________________________________________________ 39 Kokkuvõtteks _____________________________________________________________________________________ 39

HUVITÖÖ ________________________________________________________________________ 41 Huviringid ________________________________________________________________________________________ 41 Õpilasesindus _____________________________________________________________________________________ 41 Ülejõe kool 60 ____________________________________________________________________________________ 42 Karjääriõpetus ____________________________________________________________________________________ 43 Erasmus + projekt _________________________________________________________________________________ 43 KIK projekt _______________________________________________________________________________________ 44 Horizoni projekt ___________________________________________________________________________________ 46 Liikuma Kutsuv Kool________________________________________________________________________________ 48

RAAMATUKOGU __________________________________________________________________ 49 Koosseis. Inventar _________________________________________________________________________________ 49 Raamatukogutöö __________________________________________________________________________________ 49 Lastekirjandusalane tegevus ja ettevõtmised ___________________________________________________________ 51 Raamatukogu arvudes ______________________________________________________________________________ 52

ALGKLASSID ______________________________________________________________________ 53 Algklasside koosseis ________________________________________________________________________________ 53 Ülelinnaline algklasside kunstikonkurss ________________________________________________________________ 53 Nuputa võistlus 3. klasside õpilastele __________________________________________________________________ 54 2.-4. klasside nutivõistlus ___________________________________________________________________________ 54 Algklasside traditsiooniline kirjatehnikavõistlus _________________________________________________________ 55 Emakeelepäev algklassides __________________________________________________________________________ 57 TOMUSKimäng ____________________________________________________________________________________ 58 Põhjamaade kirjandusmäng _________________________________________________________________________ 58 Miniteatrite päev __________________________________________________________________________________ 59 Algklasside projektid _______________________________________________________________________________ 60 Huvitav loodusõpetus ______________________________________________________________________________ 61

3


HUMANITAAR ____________________________________________________________________ 63 Kuuendate ja seitsmendate tegemisi __________________________________________________________________ 63 Kaheksandate ja üheksandate käimisi _________________________________________________________________ 66 Õpetajate ettevõtmisi ______________________________________________________________________________ 66 Osalemine Pärnu linna ja vabariiklikel üritustel __________________________________________________________ 67 Emakeelenädal ____________________________________________________________________________________ 68

MUUSIKA JA KUNST _______________________________________________________________ 69 Sügisulg _________________________________________________________________________________________ 69 Kooli sünnipäeva tähistamine ________________________________________________________________________ 70 Luulesalong “LeHanArDoGus” ________________________________________________________________________ 71 Jõulukontsert Eliisabetis ____________________________________________________________________________ 72 Jõulukontsert “Rahulikke Jõule!” _____________________________________________________________________ 74 Vene laul ________________________________________________________________________________________ 74 Poistelaul ________________________________________________________________________________________ 75 Vabariigi aastapäeva aktused ________________________________________________________________________ 75 Ümin ____________________________________________________________________________________________ 76 Helisev Hääl ______________________________________________________________________________________ 78 Erm helises meie laulust ____________________________________________________________________________ 80 Laval ainult poisid _________________________________________________________________________________ 81 “Tule tulemine” – poistekoor laulupeotule tulemisel _____________________________________________________ 83 Laulupidu “Minu arm” 5.-7. juuli Tallinnas ______________________________________________________________ 84 Kunst____________________________________________________________________________________________ 86

OSKUSAINED _____________________________________________________________________ 87 Koosseis _________________________________________________________________________________________ 87 Kehaline kasvatus _________________________________________________________________________________ 88 Koolivõistlused ja üritused __________________________________________________________________________ 89 Ülelinnalistest võistlustest osavõtt ____________________________________________________________________ 93 Käsitöö ja kodundus ning tehnoloogiaõpetus _________________________________________________________ 105

TEADUSAINED ___________________________________________________________________ 107 Üldine info _____________________________________________________________________________________ Matemaatika ___________________________________________________________________________________ Informaatika____________________________________________________________________________________ Ettevõtlus ______________________________________________________________________________________ Füüsika ________________________________________________________________________________________ Keemia ________________________________________________________________________________________ Bioloogia_______________________________________________________________________________________ Geograafia _____________________________________________________________________________________ Kooliprojektid __________________________________________________________________________________

107 107 109 112 114 115 115 119 120

VÕÕRKEELED ____________________________________________________________________ 123 Inglise keel _____________________________________________________________________________________ Saksa keel ______________________________________________________________________________________ Soome keel _____________________________________________________________________________________ Vene keel ______________________________________________________________________________________ Kokkuvõtteks ___________________________________________________________________________________

124 127 130 133 134

4


Saateks Direktor Margus Veri

2018. aasta 1. septembril avasime taaskord neli esimest klassi ja meie kooli lisandus 104 uut õpilast, mille tulemusel kasvas õpilaste koguarv koolis 820-ni. Koos õpilaste arvu kasvuga suurenes vajadus leida lisa ruumidele, mida õppetööks kohandada. Muusikaõppe kaasajastamise projekti käigus ehitasime koolimajja kaasaegse helisalvestuse stuudio ja laienesime koolimajast välja Aide Autokooli, kuhu sisustasime kõrgtehnoloogiat täis muusikaõppe klassi. Võime uhkust tunda kooli juubeliaktuse uudse ja suurejoonelise lavastuse üle, millega lõime uue formaadi kooli ajaloo meenutamiseks. Head meelt teeb see, et veerand kooli õpilastest (204 õpilast) saavutasid kiituskirja väärilised õpitulemused ning lisandus veel noori teadureid ja piirkondlike aineolümpiaadide võitjaid. Õppeaasta oluline osa oli loodusainete õppimise propageerimine õpilaste hulgas. Pärast pikka ettevalmistusperioodi lennutasime 4. juunil 2019 heeliumiga täidetud ilmavaatluspalli koos Eesti lipuga 32 km kõrgusele stratosfääri. Eesti lipu päeval toimunud lennuga tõestasime oma kooli auväärset kohta kosmosekoolide võrgustikus. Õpilaste tervise parandamiseks ja liikumisharjumuste suurendamiseks liitusime Liikuma Kutsuva Kooli projektiga ja investeerisime märkimisväärselt liikumisõpetuse õppevahenditesse. Erivajadustega õpilaste arvu tõusust tingituna oleme pingutanud selle nimel, et välja selgitada õpilasele sobilik õppevorm ja korraldada õppetöö õpilase vajadustest ja lapsevanema soovist lähtuvalt. Jätkuvalt on kooli väljakutseks õpilaste õpimotivatsiooni ja koolirõõmu tõstmine. Panustame oma teadmised ja oskused õpilase kui ennast juhtiva õppija kujunemiseks. Põnevat aastaraamatu lugemist ja kaasalöömist meie kooli missiooni täitmiseks!

5


Ilmavaatluspall läheb varsti lendu

Meie kool sai 60-aastaseks

6


Koolipere Õppealajuhataja Sille Arust

Õppeaasta arvudes Pärnu Ülejõe Põhikoolis alustas või jätkas 2018/2019. õppeaastal õpinguid 814 õpilast. Klassikomplekte oli 45. Õpilaste arvu muutumist viimasel neljal aastal näitab tabel 1. Õpilaste arv koolis Õpilaste arv kokku I kooliaste – 1. – 3. klass II kooliaste – 4. – 6. klass III kooliaste – 7. – 9. klass

Tabel 1 2015/16 697 285 204 208

Õpilaste arvud klassiti Klass Klassijuhataja 1. 1.a Helle Toots 2. 1.b Anneli Murel 3. 1.c Jane Siigur 4. 1.d Maali Pert 5. 2.a Marianne Tekkel 6 2.b Eliana Prangli 7. 2.c Kaisa Kütt 8. 2.d Kristel Kasearu 9. 2.e Tiina Tohver 10. 3.a Tiina Kütt 11. 3.b Janne Änilane 12. 3.c Ly Eisenschmidt 13. 3.d Tatjana Zlojan 14. 3.e Kairi Suvorov I kooliaste kokku 15. 4.a Maret Hansalu 16. 4.b Külli Pärtelson 17. 4.c Anu Raadik 18. 4.d Helen Põbo 19. 4.e Anne Agasild 20. 5.a Aet Vill 21. 5.b Sirje Saarts 22. 5.c Ande Pelberg 23. 5.d Laine Lusik 24. 5.e Anne Agasild 25. 6.a Diana Kiilu

2016/17 757 311 228 218 Õpilaste arv 25 26 24 26 26 25 24 26 4 26 25 22 24 6 309 25 25 24 21 8 25 21 23 23 6 21

2017/18 793 310 262 221 Tüdrukud 16 11 5 12 21 12 12 10 20 14 6 15 2 156 19 11 12 12 5 12 5 12 10 1 12

2018/19 814 309 276 229 Tabel 2 Poisid 9 15 19 14 5 13 12 16 4 6 11 16 9 4 153 6 14 12 9 3 13 16 11 13 5 9 7


26. 6.b Daisy Kärner 27. 6.c Anneli Bobrov 28. 6.e Jane Murulauk 29. 6.y1 Aira Tammisto 30. 6.y2 Ulla Kübar 31. 6.y Daisy Kärner II kooliaste kokku 32. 7.a Anu Tilk 33. 7.b Egon Edo 34. 7.c Ave Ermus 35. 7.e Jane Murulauk 36. 7.y Anne Kärner 37. 8.a Kai Kõks 38. 8.b Eelika Lüll 39. 8.c Marge Kanniste 40. 8.e Karin Känd 41. 9.a Merle Udso 42. 9.b Ene Viigimäe 43. 9.c Gea Kannus 44. 9.e Karin Känd 45. 9.y Karin Känd III kooliaste kokku Põhikool kokku

21 25 5 1 1 1 276 24 27 23 7 1 23 24 23 6 19 23 22 6 1 229 814

13 13 2 139 16 11 15 1 17 14 14 4 13 10 8 2 1 126 421

8 12 3 1 1 1 137 8 16 8 6 1 6 10 9 2 6 13 14 4 103 393

Kooli juhtkond

Margus Veri – direktor Sille Arust - õppejuht Helena Ploompuu – huvijuht

Taimi Dreier – haridustehnoloog Talvi Kaja - arendusjuht

8


Kooli töötajad Õpetajad ja ringijuhid

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Aas, Kersti Agasild, Anne Arust, Sille Aurik, Aveli Bobrov, Anneli Dreier, Taimi Edo, Egon Eesmaa, Eda Eisenschmidt, Ly Ermus, Ave Hansalu, Maret Juga, Karin Järv, Jaana Kaja, Talvi Kanniste, Marge Kannus, Gea Kasearu, Kristel Kiik, Liia Kiilu, Diana Kirss, Mari-Liis Kirss, Raul Kivi, Kalmer Koppel, Raido Kumel, Ursula

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Kõks, Kai Känd, Karin Kärner, Anne Kärner, Daisy Kübar, Ulla Kütt, Kaisa Kütt, Tiina Lusik, Laine Lüll, Eelika Miidla, Segne Murulauk, Jane Murel, AnnelI Muttik, Maimu Niin, Reine Näär, Aili Palu, Eevi Pelberg, Ande Pert, Maali Ploompuu, Helena Prangli, Eliana Põbo, Helen Pärtelson, Külli Raadik, Anu Raudberg, Kristin Raudver, Signe

50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

Saarts, Sirje Siigur, Jane Soa-Kahest, Piret Suppi, Kristi Suvorov, Kairi Zlojan, Tatjana Tambet, Agnes Tammik, Krista Tammisto, Aira Tekkel, Marianne Teppo, Anu Tilk, Anu Tohver, Tiina Toots, Helle Udso, Merle Vaigur, Elsbet Vendla, Raimond Vendla, Rein Veri, Margus Vetik, Veiko Viigimäe, Ene Vill, Aet Änilane, Janne

9


Õpetajate sooline ja vanuseline jaotus

Naiste ja meeste osakaal õpetajate hulgas 11% mehed naised

89%

Õpetajate vanuseline jaotus 16%

12% 8%

kuni 30aastased 30-39 aastased 40-49 aastased 50-59 aastased

32% 32%

60 ja üle

Administratiiv- ja õppeväline personal Aksin, Aimi Ervald, Heinich Karu, Krista Laasma, Eili Tõkke, Neidi Ennok, Sirje Jürisoo, Jaanika Kase, Ell Kõiv, Pärje

Lepp, Raul Metsanurm, Helgi Mäe, Maarika Neeme, Enna Puronen, Lea Reinsalu, Marika Treumuth, Merle Tuisk, Kairi Viirelaid, Aime

Eirand, Eliis Korol, Kristy Otsmann, Annely Tamm, Terje Tinno, Riina Õispuu, Kadi

10


Esimesed klassid 1. septembril 2018 alustas õpinguid meie koolis 101 õpilast.

1.a klass, klassijuhataja Helle Toots

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bergmann, Uku Ruudi Eerits, Merkli Hallast, Hannalota Kaaaremäe, Adren Kamara, Lucy Maria Kukk, Kirsi Johanna Kungus, Kärt Kurvits, Marta

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Kõrgekivi, Emily Kärg, Oskar Lille, Mirell Lõokene, Ingmar Lätt, Elisabeth Nõmm, Lisanna Ojasoo, Saskia Liis Peterson, Marta Ploompuu, Sander

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Prints, Jan-Marten Rannaste, Arun-Martin Raud, Lore-Andra Zotovych, Milana Tabur, Kaidar Tiit, Ööle Uibopuu, Margit Vahemets, Oskar

11


1.b klass, klassijuhataja Anneli Murel

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Eha, Adriaana Evart, Kadre Grahv, Keilin Grossthal, Getter Kaelep, Kadi Kask, Edvin Kuusik, Steven Käär, Stennart

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Lepp, Eliise Liibert, Andre Lilleste, Aron Lulla, Ranel Patrick Maidlas, Karlis Mäekuusk, Emma Pajuleht, Renata Peedi, Grete Linda Prii, Hants Ronan

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Reivelt, Marcus Rohtla, Hannah Sapas, Romer Siimann, Aleksander Zahharov, Roman Taggo, Jarmo Taltsis, Oliver Trumm, Karin Vister, Keiro-Kelar

12


1.c klass, klassijuhataja Jane Siigur

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Akk, Eduard Alev, Andri Eller, Riky Anton Erala, Kevin Filippov, Elisabet Kald, Gregor Kask, Mairold Köster, Tevon

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Mere, Heidy Mihkelstein, Mirtel Mitt, Jargo Mägi, Grete-Liis Ponomar, Alexsia Schants, Henry Sellin, Armin Soomets, Kaur Jesper Soosaar, Eliise

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Tarkpea, Raim Tarpea, Stefan Tarvis, Mirko Toots, Jakob Trei, Kevin Vaimann, Tair Väärtmaa, Frank

13


1.d klass, klassijuhataja Maali Pert

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Aruste, Adeele Aruste, Anete Aur, Matthias Esko, Ragne Reili Ilm, Remil Järve, Helerin Kallas, Loviisa Kalme, Georg

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Laht, Brigita Lank, Säde-Marii Lehtoja, Maris Lvovs, Frankie Miller, Erik Pool, Harriet Priilinn, Robert Põldots, Hendry Pärnaste, Mirell

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

Pärnaste, Mairold Raap, Tristen Raid, Joosep Reinart, Rasmus Varatu, Stiven Vatter, Martha Vetkin, Mathias Vihman, Helena Õis, Sander

14


Põhikooli lõpetajad Kiituskirjaga lõpetajad

Johanna Maria Kosk

Laura Kaaviste

Heli Tomson

Maarja Kahre

Henry Epro

Kerdo Käärma

15


9.a (muusika) klass, klassijuhataja Merle Udso

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Kandelin, Kristin Karulin, Jürgen Koppel, Eliise Kosk, Johanna Maria Laasmäe Robin Meriste, Emmeliine Mulluste, Kristofer Mälk, Eveli Ollino Kristjan Ossipova, Gerda Ottender, Ott Praks, Erki Rannak, Kristiina Raid, Caylen Sameli, Maris Tamm, Karolin Tomson, Heli Tuulik, Demmy-Emilie Urmaste, Jenny

16


9.b (loodus) klass, klassijuhataja Ene Viigimäe

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Borkvel, Hanna Epro, Henry Heinsoo, Jane-Ly Jõesaar, Rasmus Järvmaa, Joosep Kaaviste, Laura Kahre, Maarja Kirsi, Ander Kivimäe, Hans Kristian Laanemäe, Endrik Lehiste, Heike Lumiste, Rajen Niin, Kristen Oliver Reile, Karita Reilent, Karl-Erik Strati, Ahti Suigusaar, Siim Sutt, Martin Tammer, Arabella Tolli, Andra Tõnson, Sigrid Uusalu, Martina Vetkin, Alex

17


9.c klass, klassijuhataja Gea Kannus

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Aidamaa, Kirsika Arakas, Karoli Aruste, Kristjan Joonsaar, Karel Jürisoo, Marjan Kaare, Madis Kaasma, Maik-Markus Kasesalu, Alari Kiltmaa, Kairo Kärner, Markus Käärma, Kerdo Kütt, Andreas Liiv, Kevin Metsa, Marliise Mängel, Rasmus Ratut, Rebeca-Mey Saarnak, Karl Tammjärv, Raiko Taave Toomingas, Jaanika Valme, Cristlin

18


9.e klass, klassijuhataja Karin Känd

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Erala, Kert Helstein, Hannaly Kaubi, Sandra Helena Kessel, Hannes Metsanurm, Kenar Tiido, Kaspar

9.y klass, klassijuhataja Karin Känd 1. Ilves, Annaliis

Lõpetajate ja õpetajate ühispilt

19


Põhikooli lõpueksamid 2019 Eesti keel ja kirjandus Klass Õpilaste arv 9.a 19 9.b 23 9.c 20 9.e 6 9.y 1 Kokku 69 Eesti 1837 Pärnu 181 Matemaatika Klass Õpilaste arv 9.a 19 9.b 23 9.c 20 9.e 6 9.y 0 Kokku 68 Eesti 1886 Pärnu 110 Valikeksamid Inglise keel Klass Õpilaste arv 9.a 15 9.b 11 9.c 11 9.e 1 9.y 1 Kokku 39 Eesti 1861 Pärnu 137 Geograafia Klass 9.b 9.c 9.e Kokku Eesti Pärnu

Õpilaste arv 3 2 5 10 286 14

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

Keskmine hinne 4,3 4,0 3,7 2,8 3,0 3,6

Keskmine punktid 82,5 77,9 76,0 53,7 57,0 76,2 75,3 79,6

Keskmine %-des 82,5 77,9 76,0 53,7 57,0 76,2 75,3 79,6

9 7 2 0 0 18

7 8 10 0 0 25

3 8 8 5 1 25

0 0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0

"5"

"4"

"3"

"2"

"1" 0 0 0 0

Keskmine hinne 4,3 4,0 3,3 3,0

Keskmine punktid 42,1 39,9 33,5 27,2

Keskmine %-des 84,1 79,8 66,9 54,3

10 7 2 0

4 9 4 0

5 7 12 6

0 0 2 0

19

17

30

2

0

3,7

37,5 36,5 39,2

75,0 73,0 78,3

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

5 4 2 1 0 12

0 1 0 0 1 2

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Keskmine hinne 4,7 4,5 4,8 4,0 3,0 4,2

Keskmine punktid 90,7 89,1 93,5 82,0 73,0 90,4 91,7 92,8

Keskmine %-des 90,7 89,1 93,5 82,0 73,0 90,4 91,7 92,8

10 6 9 0 0 25

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

0 0 0 0

1 1 0 2

2 1 5 8

0 0 0 0

0 0 0 0

Keskmine hinne 3,3 3,5 3,0 3,3

Keskmine punktid 49,0 50,0 48,0 48,7 53,9 48,9

Keskmine %-des 65,3 66,7 64,0 64,9 71,9 65,1

20


Füüsika Klass 9.a Kokku Eesti Pärnu Bioloogia Klass 9.b 9.c Kokku Eesti Pärnu Keemia Klass 9.a Kokku Eesti Pärnu

Õpilaste arv 1 1 329 8

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

0 0

1 1

0 0

0 0

0 0

Õpilaste arv 3 2 5 1019 27

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

2 0 2

1 1 2

0 1 1

0 0 0

0 0 0

Õpilaste arv 2 2 809 29

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

1 1

1 1

0 0

0 0

0 0

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

0 0 0 0

0 2 2 4

1 4 4 9

0 0 0 0

0 0 0 0

Ühiskonnaõpetus Klass Õpilaste arv 9.a 1 9.b 6 9.c 6 Kokku 13 Eesti 2633 Pärnu 152

Keskmine hinne 4,0 4,0

Keskmine punktid 59,0 59,0 61,4 56,8

Keskmine %-des 78,7 78,7 81,9 75,7

Keskmine hinne 4,7 3,5 4,1

Keskmine punktid 69,0 52,5 62,4 53,5 59,7

Keskmine %-des 92,0 70,0 83,2 71,4 79,7

Keskmine hinne 4,5 4,5

Keskmine punktid 87,5 87,5 84,2 90,1

Keskmine %-des 87,5 87,5 84,2 90,1

Keskmine hinne 3 3,3 3,3 3,2

Keskmine punktid 54 53,3 51,5 52,5 55,3 54,5

Keskmine %-des 72 71,1 68,7 70,1 73,7 72,6

21


Edukate päev Edukate päev

1.-4. klass

Jrk Õpilane

Klass Olümpiaad

1 2

Elise Lydia Vallimäe Elisabeth Lätt

2.c 1.a

Noor Teadur - Känguru PV I koht, luulekonkurss PV III koht ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV III koht

3 4

Hannalota Hallast Jan-Marten Prints

1.a 1.a

ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV III koht ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV III koht

5 6

Kirsi Johanna Kukk Kärt Kungus

1.a 1.a

ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV III koht ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV III koht

7 8

Lisanna Nõmm Lore-Andra Raud

1.a 1.a

kirjatehnika KV I koht, emakeelepäeva ilukiri LV I koht, ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV III koht lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" KV Grand Prix

9 10

Marta Kurvits Marta Peterson

1.a 1.a

ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV III koht ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV III koht

11

Merkli Eerits

1.a

12 13

Milana Zotovych Oskar Kärg

1.a 1.a

ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV III koht lauluvõistlus "Helisev Hääl" PV III koht, lauluvõistlus "Sügisulg" PV finalist, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" KV I koht, ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV III koht emakeelepäeva ilukiri LV eripreemia

14 15

Oskar Vahemets Adren Kaaremäe

1.a 1.a

lauluvõistlus "Helisev Hääl" LV I koht, ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht ja III koht klassi parim õppur

16 17

Eliise Lepp Karlis Maidlas

1.b 1.b

18

Armin Sellin

1.c

emakeelepäeva ilukiri LV eripreemia klassi parim õppur emakeelepäeva ilukiri LV II koht, lauluvõistlus "Helisev Hääl" LV eripreemia koht, ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht

19 20

Gregor Kald Stefan Tarkpea

1.c 1.c

Känguru PV IV koht, klassi parim õppur kunstikonkurss LV eripreemia

21 22

Frank Väärtmaa Erik Miller

1.c 1.d

kunstikonkurss LV II koht emakeelepäeva ilukiri LV III koht

23 24

Harriet Pool Getter Heilu

1.d 2.a

klassi parim õppur Playback võistlus KV I koht

25 26

Grete Marie Eisenschmidt Mariete Tammepõld

2.a 2.a

Playback võistlus KV I koht Playback võistlus KV I koht

27 28

Marta Roosson Saara Grete Leetsar

2.a 2.a

Playback võistlus KV I koht lauluvõistlus "Helisev Hääl" PV I koht

29 30

Tristian Mäeväli Tuuli Tiitus

2.a 2.a

ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht, lauluvõistlus "Helisev Hääl" PV eripreemia kirjatehnika KV I koht, klassi parim õppur

32 33

Andreas Reigam Caitlyn Aas

2.b 2.b

matamängud RV IV koht matamängud RV IV koht

34 35

Elis Paugus Albert Einaste

2.b 2.b

luulekonkurss LV eripreemia, matamängud RV IV koht klassi parim õppur

36 37

Margit Ollino Martha Paimla

2.b 2.b

matamängud RV III koht matamängud RV IV koht

38 39

Oliver Põldme Ramses Lääne

2.b 2.b

kunstikonkurss LV II koht, matamängud RV IV koht algklasside nutivõistlus LV V koht, matamängud RV III koht

40 41

Roosi Koppel Sergo Rünkjanen

2.b 2.b

matamängud RV III koht matamängud RV III koht, algklasside nutivõistlus LV V koht

42 43

Simon Sengbusch Brandon Saagim

2.b 2.c

matamängud RV III koht edukas sportlane

44

Hans Grauberg

2.c

ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht

22


45 46

Kauri Muhu Lisandra Saat

2.c 2.c

edukas sportlane klassi parim õppur

47 48

Maria Reiland Marielle Reiland

2.c 2.c

kunstikonkurss LV I koht kunstikonkurss LV eripreemia

49 50

Markkus Põder Tomi Reilent

2.c 2.c

ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht

51 52

Elise Lydia Vallimäe Brigita Paulberg

2.c 2.d

Känguru PV I koht, emakeelepäeva luulekonkurss LV III koht luulekonkurss LV eripreemia

53 54

Eric Andrus Kumel Karolin Antsu

2.d 2.d

matamängud RV V koht matamängud RV V koht

55

Karolin Kutan Lea Winkelströter

2.d 2.d

klassi parim õppur luulekonkurss LV II koht, matamängud RV V koht

56 57

Lily Müürisepp Marko Teffo

2.d 2.d

matamängud RV V koht luulekonkurss LV I koht

58 59

Raien Paberits Reti Renate Lehiste

2.d 2.d

matamängud RV V koht matamängud RV V koht

60 61

Sharon Peetrimäe Teneli Taggo

2.d 2.d

matamängud RV V koht matamängud RV V koht

62

Markus Markson

2.e

63 64

3.a 3.a

65

Albert Pärtelson Angelika Kasesalu Annalisa Kathy-Lee Bramble

66 67

Aurelia Aur Axel Erich Paugus

3.a 3.a

klassi parim õppur ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" ansamblite arvestus KV I koht Nuputa LV I-II koht ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" ansamblite arvestus KV I koht ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" ansamblite arvestus KV I koht Nuputa LV I-II koht

68 69

Iris Kalm Jörgen Rudissaar

3.a 3.a

70

Kriti Loree Ints

3.a

71

Liisa Remmelgas

3.a

72

Lisanna Nõlvak

3.a

73

Loviise Maria Laasmäe

3.a

74

Maribel Pärnaste

3.a

75

Marten-Chris Paalberg

3.a

76

Nora Eljas

3.a

77 78

Ronja Linnamäe Stella Janell Lõokene

3.a 3.a

79

Anneliis Lõhmus

3.b

klassi parim õppur edukas sportlane ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" ansamblite arvestus KV I koht ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" ansamblite arvestus KV I koht ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" ansamblite arvestus KV I koht ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" ansamblite arvestus KV I koht, edukas sportlane ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" ansamblite arvestus KV I koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" KV I koht ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" ansamblite arvestus KV I koht, edukas sportlane ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" ansamblite arvestus KV I koht, edukas sportlane ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" ansamblite arvestus KV I koht, edukas sportlane Nuputa LV I-II koht emakeelepäeva muistend LV I , Põhjamaade kirjandusmäng LV I ja ÜV I koht, Robomadin - mBoti võistlus LV I koht, Robotex Makeblock Line Follower RV II koht, algklasside nutivõistlus LV V koht

80 81

Berit Priidik Dagnar Väinola

3.b 3.b

emakeelepäeva muistend LV III koht edukas sportlane

82 83

Elis Desiree Tuhkanen Marek Seits

3.b 3.b

edukas sportlane edukas sportlane

3.a

23


84 85

Markus Joosep Toots Melissa Mai Tammela

3.b 3.b

edukas sportlane edukas sportlane

86 87

Mirelle Korol Pärtel Põder

3.b 3.b

emakeelepäeva muistend Lv II koht, edukas sportlane edukas sportlane

88 89

Saara Peterson Gert Nazarov

3.b 3.c

90

Jarek Ristimets

3.c

91

Sander Juks

3.c

klassi parim õppur klassi parim õppur Wonder League Robotics Competition RV finalist, Robomadin - Dashi võistlus PV I koht, edukas sportlane Wonder League Robotics Competition RV finalist, Robomadin - Dashi võistlus PV I koht, algklasside nutivõistlus LV V koht, edukas sportlane

92 93

Jarmo Mets Markus Mets

3.c 3.c

emakeelepäeva muistend LV eripreemia, Wonder League Robotics Competition RV finalist Wonder League Robotics Competition RV finalist, Robomadin - Dashi võistlus PV I koht

94 95

Amira Vaimann Elisabet Liivamägi

3.d 3.d

edukas sportlane edukas sportlane

96 97

Han-Sebastian Kolk Janeli Metsamägi

3.d 3.d

edukas sportlane edukas sportlane

98 99

Kristelle Kohv Kristiana Sala

3.d 3.d

klassi parim õppur edukas sportlane

100 Mairold Madisson 3.d 101 Makenna Emberly Arumäe 3.d

edukas sportlane kirjatehnika KV I koht

102 Marie Anete Nisumaa 103 Art Bärlin

3.d 3.e

edukas sportlane klassi parim õppur

104 Karola Viherpuu 105 Adelina Zadiran

3.e 4.a

106 Anett Põldaru 107 Annabel Kallikorm

4.a 4.a

edukas sportlane miniteatrite festival LV I koht, ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV I koht miniteatrite festival LV I koht, ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV I koht, kunstikonkurss LV eripreemia miniteatrite festival LV I koht, ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV I koht

108 Eliis Teor 109 Gennet Luhasaar

4.a 4.a

miniteatrite festival LV I koht miniteatrite festival LV I koht, algklasside nutivõistlus PV V koht, edukas sportlane

110 Gerlin Vainokivi 111 Heti Hallast

4.a 4.a

miniteatrite festival LV I koht, oma vanuseklassi parim näitleja miniteatrite festival LV I koht, ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV I koht

112 Gertrud Vaeno 113 Ines Kaing

4.a 4.a

miniteatrite festival LV I koht, oma vanuseklassi parim näitleja miniteatrite festival LV I koht, ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV I koht, edukas sportlane

114 Karl Tomson

4.a

115 Karmen Käär

4.a

116 Kirke Mia Kärp 117 Kristin Nahku

4.a 4.a

miniteatrite festival LV I koht, ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht miniteatrite festival LV I koht, ingliskeelsete ristsõnade lahendamise võistlus LV III koht, ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV I koht, edukas sportlane miniteatrite festival LV I koht, klassi parim näitleja, ingliskeelsete ristsõnade lahendamise võistlus LV III koht miniteatrite festival LV I koht

118 Laura Bergmann 119 Lisandra Lubi

4.a 4.a

miniteatrite festival LV I koht, ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV I koht miniteatrite festival LV I koht

120 Marta Sahtel

4.a

121 Martiina Tõnts 122 Mattias Tolmik

4.a 4.a

123 Melian Haavandi

4.a

miniteatrite festival LV I koht, ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV I koht miniteatrite festival LV I koht, klassi parim näitleja, ingliskeelsete ristsõnade lahendamise võistlus LV III koht, Känguru PV VIII, edukas sportlane, klassi parim õppur miniteatrite festival LV I koht miniteatrite festival LV I koht, ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV I koht, lauluvõistlus "Helisev Hääl" LV I koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" LV I koht

124 Miia Soa 125 Oliver Püide

4.a 4.a

126 Ranek Vridolin

4.a

ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV I koht, edukas sportlane miniteatrite festival LV I koht miniteatrite festival LV I koht, ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV I koht, ingliskeelsete ristsõnade lahendamise võistlus KV I koht ja LV I koht

24


127 Rosette Paane

4.a

128 Sirle Lilleleht 129 Thomas Kaljula

4.a 4.a

miniteatrite festival LV I koht, edukas sportlane miniteatrite festival LV I koht, ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV I koht, emakeelepäeva jutuke LV eripreemia miniteatrite festival LV I koht

130 Gabriela Eggi 131 Kaaren Raidlepp

4.b 4.b

edukas sportlane matemaatika LV III koht, edukas sportlane

132 Kristiin Kink 133 Lauri Keskküla

4.b 4.b

emakeelepäeva jutuke LV I koht, edukas sportlane edukas sportlane

134 Loretta Orav 135 Marcus-Mattias Prii

4.b 4.b

Põhjamaade kirjandusmäng LV I koht ja ÜV I koht edukas sportlane

136 Raul Roosson 137 Rico Kolga

4.b 4.b

edukas sportlane edukas sportlane, klassi parim õppur

138 Stella Volmer 139 Taavi Strati

4.b 4.b

Põhjamaade kirjandusmäng LV I koht ja ÜV I koht, emakeelepäeva jutuke LV eripreemia edukas sportlane

140 Gerhard Vahter 141 Isabel Põldme

4.c 4.c

edukas sportlane Känguru PV III koht, emakeelepäeva jutuke PV III, kirjatehnika KV I koht, matemaatika KV I koht

142 Kert Maidlas 143 Piia Miranda Peralta

4.c 4.c

edukas sportlane edukas sportlane

144 Rait Alliku 145 Rando Reinsalu

4.c 4.c

klassi parim õppur edukas sportlane

146 Aksel Georg Aruste 147 Heleri Järve

4.d 4.d

Tomuski-mäng LV III koht Tomuski-mäng LV III koht

148 Hety Lily Müristaja 149 Jessica Ristimets

4.d 4.d

Tomuski-mäng LV III koht Tomuski-mäng LV III koht, edukas sportlane

150 Joosep Lepp 151 Kenyi-Brett Õispuu

4.d 4.d

Tomuski-mäng LV III koht, emakeelepäeva jutuke LV III koht edukas sportlane

152 Lisette Holberg 153 Nele-Liis Parve

4.d 4.d

Tomuski-mäng LV III koht Tomuski-mäng LV III koht

154 Nora Pedriks 155 Rasmus Laursoo

4.d 4.d

klassi parim õppur algklasside nutivõistlus LV V koht

156 Robin Mattias Indres 157 Kevin Antsu

4.d 4.e

edukas sportlane klassi parim õppur

25


Edukate päev Jrk Õpilane

5.-9. klass

1

Hipe Maaroos

2

Mardus Raidlepp

3

Emma Herta Ööbik

4

Lisandra Mäe

Klass Olümpiaad Noor Teadur - ühiskonnaõpetus PV I koht, ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht, klassi 6.a parim õppur Noor Teadur - Känguru PV I koht, Saksa Kevade joonistusvõistlus LV III koht, saksa keele mi6.b niolümpiaad LV I koht, õpioskused PV VI koht, Nuputa PV VI koht, edukas sportlane Noor Teadur - kunst PV I koht, ansamblite lauluvõistlus "Ümin" KV I koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" ansamblite arvestus PV II koht, emakeel PV II koht, inglise keel KV I koht ja LV V koht, 7.a geograafia PV VI koht, klassi parim õppur Noor Teadur - informaatikavõistlus Kobras KV I koht, PV II koht ja ÜV II koht, ansamblite laulu8.a võistlus "Ümin" PV II koht, klassi parim õppur

5

Margit Mõis

8.a

Noor Teadur - saksa keel LV I koht, edukas sportlane

6

Anete Klaos

5.a

saksa keele mäng "Autobahn" LV I koht

7

Annaliisa Aron

5.a

ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" ansamblite arvestus PV II koht

8

Egert Annast

5.a

9

Emily Lääts

5.a

edukas sportlane ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" ansamblite arvestus KV I koht, klassi parim õppur

10

Hela Maaroos

5.a

ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" ansamblite arvestus KV I koht

11

Hindreas Lõbus

5.a

12

Kaspar Palmsaar

5.a

edukas sportlane ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" ansamblite arvestus KV I koht, põhikooli nutivõistlus PV IV koht, Nuputa PV VI koht, edukas sportlane

13

Luisa Bergmann

5.a

14

Markus Mälk

5.a

ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" ansamblite arvestus KV I koht ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" ansamblite arvestus KV I koht, edukas sportlane

15

Mirelle-Liis Jõerand

5.a

ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" ansamblite arvestus KV I koht

16

Piia Heinmaa

5.a

saksa keele mäng "Autobahn" LV I koht

17

Reti Kandelin

5.a

saksa keele mäng "Autobahn" LV I koht, klassi parim õppur

18

Sander Laanemaa

5.a

ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" ansamblite arvestus KV I koht

19

Steven Saar

5.a

20

Triin-Karolin Hatto

5.a

ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" ansamblite arvestus KV I koht ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" ansamblite arvestus KV I koht, saksa keele mäng "Autobahn" LV I koht, klassi parim õppur

21

Henri Ausmaa

5.b

klassi parim õppur

22

5.b

inglise keele võistlus Spelling Bee KV I koht, klassi parim õppur

23

Merilee Valgemäe Mia Victoria Hoomatalo

5.b

inglise keele võistlus Spelling Bee KV I koht

24

Marili Luntsi

5.c

klassi parim õppur

25

Annaliisa Vahur

5.c

edukas sportlane

26

Carolin Lampp

5.c

edukas sportlane, klassi parim õppur

27

Keitlin Pani

5.c

edukas sportlane

28

Maria Alev

5.c

edukas sportlane, klassi parim õppur

29

Stella Vabrit

5.c

edukas sportlane

30

Albert Ossipoov

5.d

põhikooli nutivõistlus PV IV koht

31

Heiki Sander Köster

5.d

edukas sportlane

32

Jan Bret Maiste

5.d

edukas sportlane

33

Jan-Kevin Künnapuu

5.d

klassi parim õppur

34

Kristin Laev

5.d

klassi parim õppur

35

Romet Sobolev

5.d

põhikooli nutivõistlus PV IV koht, Nuputa PV VI koht,

26


36

Tristan Kiviselg

5.e

klassi parim õppur

37

Anette Morozova

6.a

ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht

38

Erik Roosson

6.a

edukas sportlane

39

Iliana Ovtšinnikova

6.a

ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht, David Samoilovi luule lugemise konkurss LV III koht

40

Lisandra Kärner

6.a

saksa keele miniolümpiaad

41

Lisette Morozova

6.a

ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht

42

Lisette Randjõe

6.a

ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht, inglise keel KV I koht ja LV VI koht, klassi parim õppur

43

Merili Maidlas

6.a

ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht

44

Romer Kond

6.a

edukas sportlane

45

Sandra Ojasoo

6.a

klassi parim õppur

46

Tõnis Tomson

6.a

ühiskonnaõpetus PV II koht, õpioskused PV Vi koht, klassi parim õppur

48

Aivan Siim

6.b

edukas sportlane

49

Keitlin Haamann

6.b

50

Marleen Põbo

6.b

edukas sportlane bioloogia KV I koht ja PV V koht, inglise keel LV V koht, õpioskused PV VI koht, Nuputa PV VI koht, edukas sportlane, klassi parim õppur

51

Meeli Merirand

6.b

edukas sportlane

52

Anna-Maria Maslova

6.c

klassi parim õppur

53

Ken-Rick Korol

6.c

edukas sportlane

54

Kristjan Heinla

6.c

edukas sportlane

55

Meribel Erm

6.c

edukas sportlane

56

Mia Hanna Press

6.c

ühiskonnaõpetus PV III koht

57

Miko Reilent

6.c

õpioskused PV VI koht

58

Rando Nõgel

6.c

edukas sportlane

59

Roland Pedriks

6.c

inglise keele võistlus Spelling Bee KV I koht, õpioskused PV VI koht

60

Kristjan Maripuu

6.c

inglise keel LV IV koht, inglise keele võistlus Spelling Bee KV I koht

61

Salme Regiina Palu

6.e

klassi parim õppur

62

Aarup Maaroos

7.a

tubli orkestrant

63

Angelina Danilenko

7.a

64

Berit Alttoa

7.a

ansamblite lauluvõistlus "Ümin" KV I koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" ansamblite arvestus PV II koht ansamblite lauluvõistlus "Ümin" KV I koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" ansamblite arvestus PV II koht, klassi parim õppur

65

Franko Mirjam

7.a

jutuvestjate konkurss "Kratilood" ÜV II koht, ülelinnaline draamakonkurssLV II koht

66

Gerit Luhasaar

7.a

ansamblite lauluvõistlus "Ümin" KV I koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" ansamblite arvestus PV II koht

67

Iiris Nairis

7.a

ansamblite lauluvõistlus "Ümin" KV I koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" ansamblite arvestus PV II koht

68

Isabel Padul

7.a

69

Janette Aruste

7.a

ansamblite lauluvõistlus "Ümin" KV I koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" ansamblite arvestus PV II koht lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" KV I koht, ansamblite lauluvõistlus "Ümin" KV I koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" ansamblite arvestus PV II koht, lauluvõistlus "Helisev Hääl" PV III koht

70

Jolanta Baranauskaite 7.a

ansamblite lauluvõistlus "Ümin" KV I koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" ansamblite arvestus PV II koht

71

Liisi Nairis

7.a

ansamblite lauluvõistlus "Ümin" KV I koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" ansamblite arvestus PV II koht

72

Marcus Eier

7.a

tubli orkestrant

73

Marta Kübar

7.a

74

Mirith Haavandi

7.a

klassi parim õppur ansamblite lauluvõistlus "Ümin" KV I koht, lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" ansamblite arvestus PV II koht, klassi parim õppur

75

Rannar Luup

7.a

tubli orkestrant

76

Ander Sinijärv

7.b

Nuputa PV III koht

77

Janely Mölder

7.b

edukas sportlane

78

Joosep Talviste

7.b

matemaatika PV II koht, Nuputa PV III koht, Känguru PV IV koht, klassi parim õppur

27


79

Maria Lank

7.b

bioloogia KV I koht

80

Rain Akk

7.b

Robotex Makeblock Line Follower RV osaleja

81

Remi Tammik

7.b

edukas sportlane

82

Rene Annusver

7.b

Nuputa PV III koht

83

Erilyn Treumuth

7.c

saksa keel LV V koht, tubli orkestrant, Saksa Kevade joonistusvõistlus LV I koht, klassi parim õppur

84

Heleriin Pärast

7.c

saksa keel LV IV koht, tubli orkestrant

85

Ingrid Lilletai

7.c

saksa keel LV III koht, klassi parim õppur

86

Jessica Lupp

7.c

tubli orkestrant

87

Kati Kuusman

7.c

tubli orkestrant

89

Lisette Kütt

7.c

minifirmade festival LV I koht

90

Mari Kiviselg

7.c

minifirmade festival LV I koht, tubli orkestrant, edukas sportlane

91

Mari Silvia Lauri

7.c

tubli orkestrant, edukas sportlane

92

7.c

tubli orkestrant

93

Marten Lelov Rebeca-Helene Tamme

7.c

Saksa Kevade joonistusvõistlus LV III koht, tubli orkestrant

94

Sandra Vlasenko

7.c

minifirmade festival LV I koht

95

Teevi Lääts

7.c

minifirmade festival LV I koht, tubli orkestrant

97

Melani Õismaa

7.e

klassi parim õppur

98

Annemari Mikk

8.a

ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht, klassi parim õppur

99

Eunike Penu

8.a

lauluvõistlus "Ülejõe Ööbik" Grand Prix, edukas sportlane

100 Jaanika Karjus

8.a

ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht, tubli orkestrant

101 Joosep Tammann

8.a

edukas sportlane

102 Julianna Arusaar

8.a

ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht

103 Kristel Täker

8.a

ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht

104 Sander Lepaste

8.a

edukas sportlane

105 Sander Tony Sisask

8.a

saksa keel LV III koht

106 Teele Saulep

8.a

ansamblite lauluvõistlus "Ümin" PV II koht

107 Anabel Kalamees

8.b

kunstikonkurss LV eripreemia, klassi parim õppur

108 Angelika Tammik

8.b

klassi parim õppur

109 Asko Antso

8.b

bioloogia KV I koht ja PV II koht, Robotex Make X Starter RV IV-IV koht

110 Kirke Holland

8.b

Informaatikavõistlus Kobras PV IV-VI koht

111 Mariann Mäll

8.b

Informaatikavõistlus Kobras PV IV-VI koht, inglise keel KV I koht

112 Martin Taltsis

8.b

Robotex Make X Starter RV IV-IV koht

113 Trevor Reimets

8.b

Robotex Make X Starter RV IV-IV koht

114 Gregor Kaur

8.c

ülelinnaline draamakonkurss LV II koht

115 Günther Miklas

8.c

ülelinnaline draamakonkurss LV II koht

116 Marian Mandre

8.c

klassi parim õppur

117 Marita Männi

8.c

ülelinnaline draamakonkurss LV II koht

118 Sandra Müürisepp

8.c

ülelinnaline draamakonkurss LV II koht

119 Steven Juhansoo 8.c Brigitta-Antonietta Vil120 tok 8.e

ülelinnaline draamakonkurss LV II koht

121 Demmy-Emilie Tuulik

9.a

klassi parim õppur

122 Emmeliine Meriste

9.a

edukas sportlane

123 Erki Praks

9.a

edukas sportlane

klassi parim õppur

28


124 Eveli Mälk

9.a

edukas sportlane, tubli orkestrant

125 Heli Tomson

9.a

klassi parim õppur, tubli orkestrant

126 Johanna Maria Kosk

9.a

127 Kristin Kandelin

9.a

Huvitava teaduse mälumäng PV V koht, klassi parim õppur Pulsar PV II koht ja ÜV V koht, inglise keel KV I koht, edukas sportlane, tubli orkestrant, kooli kosmoseprogrammi eestvedajaja

128 Maris Sameli

9.a

Huvitava teaduse mälumäng PV V koht, tubli orkestrant

129 Ahti Strati

9.b

edukas sportlane

130 Endrik Laanemäe

9.b

Veeteemaline uurimistöö ÜV I koht

131 Hans Kristian Kivimäe

9.b

Veeteemaline uurimistöö ÜV I koht, Robotex Make X Starter RV III koht

132 Heike Lehiste

9.b

edukas sportlane

133 Henry Epro

9.b

Huvitava teaduse mälumäng PV V koht, klassi parim õppur

134 Joosep Järvmaa

9.b

Veeteemaline uurimistöö ÜV I koht, bioloogia PV VI koht

135 Kristen Oliver Niin

9.b

136 Laura Kaaviste

9.b

137 Maarja Kahre

9.b

saksa keel LV II koht, Saksa jäljed Pärnus linnamäng LV II koht emakeel PV II koht, bioloogia KV I koht ja PV III-IV koht, kunst PV III koht, tubli orkestrant, klassi parim õppur Pärnu Linna õpilaspreemia nominent, geograafia PV II koht, keemia PV III koht, bioloogia PV III-IV koht, informaatikavõistlus Kobras PV III koht, Huvitava teaduse mälumäng PV V koht, Känguru KV I koht, klassi parim õppur, tubli orkestrant

138 Rasmus Jõesaar

9.b

Robotex Make X Starter RV III koht, Saksa Kevade joonistusvõistlus LV II koht, edukas sportlane

139 Sigrid Tõnson

9.b

edukas sportlane

140 Alari Kasesalu

9.c

põhikooli nutivõistlus PV VI koht

141 Andreas Kütt

9.c

edukas sportlane

142 Kairo Kiltmaa

9.c

143 Kerdo Käärma

9.c

edukas sportlane ühiskonnaõpetus PV II koht, informaatikavõistlus Kobras PV IV koht, Huvitava teaduse mälumäng PV V koht, füüsika PV VI koht, põhikooli nutivõistlus PV VI koht, klassi parim õppur

144 Kirsika Aidama

9.c

edukas sportlane

145 Madis Kaare

9.c

146 Raiko Taave Tammjärv 9.c

edukas sportlane Informaatikavõistlus Kobras KV I koht, PV II koht ja ÜV VIII koht, saksakeelne Scrabble võistlusmäng LV I koht, Saksa jäljed Pärnus linnamäng LV II koht, ühiskonnaõpetus PV IV koht, Huvitava teaduse mälumäng PV V koht, geograafia PV VI koht, põhikooli nutivõistlus PV VI koht,

147 Sandra Helena Kaubi

klassi parim õppur

9.e

29


Hipe Maaroos

Mardus Raidlepp

Emma Herta Ööbik

Lisandra Mäe

Margit Mõis

30


Kooliarendus Arendusjuht Talvi Kaja

2018/19. õppeaasta oli arendustöö osas tegus. Õppeaasta fookus oli kaasamisel, nii kaasati erinevaid osapooli nii õppetöösse kui kooli arendamisse. Osad nendest sündmustest on kajastatud huvijuhi tegemiste all ja mitmete aineühenduste tegevuste nimekirjades. Programmi „Ettevõtlik kool“ initsiatiivgrupi koosolekuid toimus õppeaastal kolm korda. Kahjuks ei võimaldanud tunniplaan kõigil alati osaleda, kuid räägitust andis ülevaate minu koostatud memod. Alustati mitmete andmete esmakordse kogumisega, et täita programmi baastase. Seati eesmärgiks 2019/20. õppeaastal taotleda baastaset, mis algselt oli määratud õppeaastaks 2020/21. Suur töö selle nimel sai tehtud. Samuti osalesid initsiatiivgrupi ja õpilasesinduse esindajad Haridusfestivalil Paides, arendusjuht ja õppejuht sisehindamise praktilisel seminaril ning arendusjuht strateegia seminaril. Mais võtsime vastu Türi Põhikooli kaks õpetajat õpetajavahetuseks/külaliseks. Kool sai programmilt kingituseks raamatuid „100 ideed õpetajale“. Kevadel esitati lausa neli edulugu konkursile – ootame tulemusi põnevusega! Ülekooliliste projektide osas jätkati ennast õigustanud süsteemi, et määratakse kindlad projektijuhid. Sel aasta andsime projektide koostamise aineühendustele, kes ise leidsid sobivad teemad ja projektijuhid. Toimus neli õnnestunud projekti, humanitaaraineühenduse projekt jäi pooleli. Samuti pandi rõhku tagasisidestamisele. Tehti põhjalik kokkuvõte õpetajate ja õpilaste 2017/18. õppeaasta kevadel antud tagasisidedest ning juhtkonnas arutati ka läbi nende edastamine. Üldiselt hindasid õpetajad iseenda tööd kõrgelt. Tehti ettepanek kutsuda kokku ümarlaud ebarahuldava motivatsioonisüsteemi ümbertegemiseks. Ümarlaud õnnestus edukalt ja ühiselt saadi oodatavad motivatsioonisüsteemi täiendused tehtud ning ettepanekuid ka lisatasude saamise täiendamiseks. Juba sügisel otsustasime, et astume esimesi samme kooliastmesüsteemile ülemineku suunas. Esimeses kooliastmes on plaan üle minna üldõpetusele ja sellega seonduvalt külastati sügisel ka Tallinna Inglise kolledžit. Koolituste osas oli samuti tegus aasta – kooli õpetajad on arenguhimulised! Novembris oli koolitus andmekaitse teemal koolis. Tegemist oli väga asjaliku koolitusega ja aitas segadust tekitanud teemas selgust tuua. Jaanuari alguses oli taaskord väljasõiduga koolitus Haapsalus õpilaste kaasamise osas. Kuna viimasel hetkel selgus, et TLÜ koolitaja haigestus, tuli leida asenduskoolitaja. Teisel päeval aga saime koostada enda koolile läbivate teemadega seotud projektiplaane. Mitmed tulid väga edukad ja nendega tasub edasi minna. Ärajäänud koolitajaga koolitus toimus jaanuari teises pooles kui õpilased olid e-õppepäeval. Talvevaheaeg oli samuti koolituste rohke. Kõigile õpetajatel toimus liikluskasvatuse koolitus ning soovijatele kahepäevane Verge-metoodika koolitus. Sisekoolituste osas toimusid veebruari ja aprilli vaheaegadel vastavalt töötubade stiilis koolitused ja kooliväliste koolituste tutvustamine. Üks suur töö käis läbi õppeaasta arengukava koostamisega. See algas põhjaliku sisehindamisega Standardi järgi. Esimene katse ebaõnnestus. Teise katse puhul klassijuhatajad pöördusid otse lapsevanemate poole ja see oli edukam ning mitmed kutsujad (klassijuhatajad) olid ka ise kohal. Lisaks osalesid ka õpilaste esindajad ja kutsutud olid ka kõik hoolekogu (sh koolipidaja) liikmed. Ideekorje toimus maailmakohviku stiilis ja selle tulemustest sai tehtud kokkuvõtte ning võimaldatud teha täiendusi nendel, kes mingil põhjusel osaleda ei saanud. Ideekorje andis hea sisendi arengukava koostamisse. Seejärel käis tihe töö arengukava koostamiseks ja edasi-tagasi saatmine kestis terve kevade täienduste tegemiseks. Edaspidi peab kindlasti arvestama, et arengukava koostamist alustada varem, et arengukava perioodi alguseks oleks arengukava olemas. 31


Kool liitus programmiga „Liikuma kutsuv kool“ (edaspidi LKK), mille koolipoolseks koordinaatoriks on õppejuht. Moodustasime tiimi ja koostasime tegevuskava. Selleks, et saada esmast infot hetkeseisu kohta, lisati ka õpetajate ja õpilaste tagasiside küsitlusse LKK küsimusi. Edaspidi on hea arenguid jälgida ja nendest rõõmu tunda. Õppeaasta viimase õppenõukogu järgselt tuli LKK tiim uueks õppeaastaks idu andma just liikuvaid mänge/õppeviise tutvustades. Sügisel kutsuti lapsevanemaid ja vilistlasi üles tulema andma külalistundi ja mitmed vilistlased pakkusidki välja enda antava tunni teema. Sellest lähtudes korraldati 6.-8. klassidele juunis külalisõpetajate päeva, kus vilistlased tunde andsid. Teemad olid mitmekülgsed ja sündmus iseenesest õnnestus suurepäraselt. Saime kingituseks pea 150 raamatut, mida õpilastele, õpetajatele ja külalistele kinkida. Eelmisel aastal loodud Pärnu Ülejõe Põhikooli ABC kasutamine on aktiivne ja täiendamist jätkasin ka sel aastal. Dokumendist on kujunenud väga hea tugi igale õpetajale. Sai palju tehtud ja palju alustatud. Kirjutas Talvi Kaja

Õppeaasta viimasel õppenõukogul Uuedal

32


HEV-õpilased. Kasvatustöö Kasvatustöö metoodik Eevi Palu Kasvatamine on raske tegevus ja selle tingimuste parandamine on iga inimese püha kohustus, sest pole midagi tähtsamat kui enda ja oma lähedaste haridus. /Kreeka filosoof Sokrates/

HEV-õpilased Üldtuge vajavaid õpilasi oli ca 30% (eelmisel õa ca 26%), neist logopeedilist õpiabi sai 168 õpilast ehk 21% (eelmisel õa 143 õpilast, 18%) ja eripedagoogilist õpiabi vaid 82 õpilast ehk11% (eelmisel õa 66 õpilast, 8%). Tõhustatud tuge eriklasside näol (endised õpiraskustega õpilaste klassid) sai 49 õpilast ehk 6% õpilastest (2017/2018. õa 42 õpilast, ca 5%). Erituge ja individuaalset õpetamist sai 14 õpilast ehki ca 2%, neist oli 2 koduõppel tervislikel põhjustel. Lisaks oli IÕK 26 õpilasel (eelmisel õa 34) 1.-9. klassini, kusjuures enamasti eesti keeles, seda ka lastel, kelle kodune keel ei olnud eesti keel (5 õpilast, eelmisel õa 6), vaid vene või inglise keel, samuti matemaatikas, kuid ka inglise ja vene keeles. 9 õpilasele (ühele 5., kolmele 6., kolmele 7. ja kahele 8. klassi klassi poisile) rakendati käitumise tugikava. Eelmisel õa koostati käitumise tugikava neljale poisile: ühele 5. ja kolmele 6. klassist. Õpiabi- ja tugisüsteem on suunatud • õpiraskustega õpilastele • koolist puuduvatele õpilastele • käitumisprobleemidega õpilastele • tervisehäiretega õpilastele • andekatele õpilastel

Kasvatustöö eesmärgid Lähtusime Pärnu hariduse üldisest prioriteedist - õppija arengu toetamine, individuaalsete vajadustega arvestamine õppekasvatustöös. Meie põhieesmärgiks oli õpilase toetamine põhihariduse omandamisel: • märgata erivajadust, väärtustada eri tüüpi andekust, • aidata noorel teha valikuid edasiseks õppimiseks (karjäärinõustamine, koostöö huvikoolidega), • toetada õpilast, sh HEV õpilast õppetöös, • toetada õpilast koolikohustuse täitmisel, • toetada õpilast käitumisprobleemide lahendamisel, et õpetaja saaks õpetada ja õpilane õppida Logopeediline õpiabi arvudes 2018/2019. õa Klass Õpilaste arv Poisse 1. klassid 22 14 2. klassid 28 17 3. klassid 33 20 4. klassid 27 15

Tüdrukuid 8 11 13 12 33


5. klassid 6. klassid Kokku

33 25 168

27 14 107

6 11 61

Eripedagoogiline õpiabi arvudes 2018/2019. õa Klass Õpilaste arv Poisse

Tüdrukuid

1. klassid

9

8

1

2. klassid

11

9

2

3. klassid

17

10

7

4. klassid

7

2

5

7. klassid

3

2

1

8. klassid

8

4

4

9. klassid

27

13

14

Kokku

82

48

34

Põhikooli lõpueksamite eritingimused Põhikooli lõpueksamite sooritamist eritingimustel vajas 33 õpilast (eelmisel- 16 õpilast üle-eelmisel õa 30), neist 26 (eelmisel õa 10) olid tavaklassi , 6 (eelmisel õa samuti 6) õpiraskustega klassi õpilased ning 1 eritoel õppiv õpilane. Aineti jagunesid õpilased järgmiselt: • eesti keeles- 12 (eelmisel õa- 9) õpilast • matemaatikas- 31 (eelmisel õa- 16) õpilast • bioloogias- 5 (eelmisel õa- 2) õpilast • inglise keeles- 2 (eelmisel õa – 4) õpilast 2017/2018. õa lõpetasid kõik 76 õpilast põhikooli. 2018/2019. õa oli 9. klassides kokku 68 õpilast, neist lõpetas põhikooli 66 õpilast. 2 õpilast jäi klassikursust kordama, neist 1 tüdruk tervislikel põhjustel, kes jätkab õpinguid Innove otsuse alusel koduõppes, 1 poiss puudumiste ja edasijõudmatuse tõttu, kes lahkus teise kooli. 2018-2019. õa oli üks põhihariduseta päevakoolist väljalangeja, kes kordas 7. ja 8. klassi ning ei täitnud ka koolikohustust ja 16-aastasena sai Innove otsusega loa jätkata õpinguid täiskasvanute gümnaasiumis.

Eriklassid tõhustatud toe osutamiseks Klass

Õpilaste arv

Poisse

Tüdrukuid

2/3.e

5/6= 11

5/4= 9

0/2= 2

4/5.e 6/7.e

8/6= 14 5/7= 12

3/5= 8 3/6= 9

5/1= 6 2/1= 3

8/9.e Kokku

6/6= 12 49

2/4= 6 32

4/2= 6 17

Tõhustatud tugi (koduõpe) ja eritugi (üksinda või kahe-kolmekesi eriklassis) 2018-2019. õa •

Tõhustatud toel koduõppel tervislikel põhjustel oli 2 õpilast (eelmisel õa 3):

3. kl. – 1 tüdruk, 8.kl.- 1 tüdruk. •

Tõhustatud toel individuaalselt koolivälise nõustamiskomisjoni otsusega õppisid põhiaineid- 2 õpilast:

6. tavaklassist – 1 poiss ja 7. õpiraskustega õpilaste klassist- 1 poiss) •

Kokku õppis eritoel 12 õpilast. 34


Eritoel individuaalselt õppisid 9 õpilast (eelmisel õa 4 õpilast): 1 poiss 2. klassist, 1 poiss 4. klassist, 3 poissi 6. klassist, 1 tüdruk 7. klassist, 2 poissi 7. klassist, 1 tüdruk 9. klassist. Kolme eritoel õppivat õpilast (poisid) 3. klassist oli võimalik õpetada koos. Kõikidel eritoe õpilastel oli vormistatud puue ja rehabilitatsiooniplaan, ühel 6. klassi poisil ja 7. klassi tüdrukul oli tugiisik SKA poolt. •

Menetlemisel Rajaleidjas on veel 12 õpilase dokumendid :

2 poissi 1. klassist, 3 poissi ja 1 tüdruk 2. klassist, 1 poiss 3. klassist, 1 poiss 5. klassist, 1 tüdruk 6. klassist, 2 poissi 8. klassist (koduõpe, täiskasvanute gümnaasium), 1 tüdruk (koduõpe) 9. klassist. •

2 õpilase puhul näeb kool pigem õpilaskoduga koolis lahendust. Põhjuseks lapse arengut ja koolikohustuse täitmist mittetoetav kodune olukord. Kool on kaasanud lastekaitsespetsialisti lapse abistamiseks.

Komplekteeriti 2/3. e (õpiraskustega õpilaste eriklass)- 11 õpilast, uuel õa lisandub 3. klassi veel 1 poiss. Lapsed ja vanemad on rahul. Laste õpitulemused on tõhustatud toel paranenud.

Oli 8 koolikohustuse mittetäitjat, kes eKooli andmetel on puudunud üle 20 % õppetundidest..

Vanemad vabandasid puudumist sageli haiguste ja koduste põhjustega. Vanemad on suunatud lastepsühhiaatri ja Rajaleidja spetsialistide juurde nõustamisele. Kõikidel juhtudel oli kaasatud laste huvide kaitseks ka lastekaitsespetsialist. Koolikohustuse mittetäitjate jagunemine klassiti: Klass

1.

Poisse

1

2.

3.

4.

1

6.

1

7.

8. 1

Tüdrukuid Kokku

5.

1

1

1

1

2

9. 2 1 2

1

Kontingendi analüüs- probleemsed õpilased Jrk

Probleem

1 2

Koolikohustuse mittetäitjad (100%) Koolikohustuse osalised mittetäitjad (üle 20%) Õpilased, kelle põhjuseta puudumised on sagenenud Koolist põhihariduseta lahkujad Õpimotivatsiooniraskustes õpilased Käitumisprobleemidega õpilased Suhteprobleemidega õpilased Kodust tulenevate probleemidega õpilased (oskamatus, alkoholism, vaesus, hoolimatus) Tervisehäiretega õpilased Keelatud ainete tarbimine Isiklikud mured Väärkoheldud lapsed

3 4 5 6 7 8

9 10 11 12

Õpilasi 2016/17 0 7

Õpilasi 2017/18 0 4

Õpilasi 2018/19 0 8

26

25

30

2 70 149 95 66

0 69 151 102 60

1 42 109 65 43

45 20 8 4

44 18 4 6

49 18 9 12

35


Probleemsete õpilaste jagunemine klassiti : Klassid Õpilasi 2016/2017

Õpilasi 2017/2018

Õpilasi 2018/2019

1. klassid 2. klassid 3. klassid 4. klassid 5. klassid 6. klassid 7. klassid 8. klassid 9. klassid

43 15 43 30 45 31 33 27 15

31 20 36 24 32 22 30 22 19

25 13 23 22 29 45 30 14 11

Kokku

282

236

212

Tugikomisjon Tugikomisjon tegeleb õpi- ja kasvatusraskustega õpilastega seonduvate küsimuste lahendamisega, koolikohustuse mittetäitjatega, hariduslike erivajadusega õpilaste ja nende vanemate nõustamise ning toetamisega. Koosolekud toimusid kaks korda nädalas, vajadusel ka tihedamini. Tööruumiks on A 116. Tugikomisjoni koosseis: Margus Veri direktor Sille Arust õppejuht Eevi Palu kasvatustöö metoodik, HEV koordinaator, komisjoni esimees Signe Raudver eripedagoog-logopeed Aive Hirs psühholoog Marjaana Vaher psühholoog Ello Jõepera sotsiaalnõustaja, protokollija

Tugikomisjoni tööst Toimunud on 33 protokollitud koosolekut (2017-2018. õa 229 lisaks iganädalased tugispetsialistide infokoosolekud. Tugikomisjonis on käinud sel õa 22 õpilast ja 25 vanemat (2017-2018. õa 25 õpilast ja 27 vanemat; 2016-2017. õa 24 õpilast ja 19 vanemat). Tugikomisjoni koosolekul osalesid vajadusel haridusametnikud, noorsoopolitseinikud, lastekaitse- ja Rajaleidja keskuse spetsialistid. Toimus ka arvukalt väiksemaid võrgustike koosolekuid õpilaste ja vanemate probleemide operatiivsemaks lahendamiseks. Arutati õpilaste kooliga kohanemise probleeme, koolikohustuse ja kooli kodukorra täitmist, käitumis- ja suhteprobleeme, õpimotivatsiooni toetamist, terviseprobleeme, HEV laste õppetöö korralduse ja Rajaleidjasse nõustamisele suunamise küsimusi. Analüüsiti HEV õpilaste õpetamist koolis, esimestesse klassidesse vastuvõtuga tekkinud probleeme, linna haridusvõrgu kitsaskohti õpilaste õpetamisel vastavalt nende hariduslikele erivajadustele, koostööd Rajaleidja spetsialistidega. Koostöö Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonnaga 24 õpilase materjalid (eelmisel õa 22) esitati Rajaleidjasse menetlemiseks, neist 19 õpilase otsused ka saadud, 5 jätkuvalt menetlemisel.. Vanema Rajaleidjasse suunamise põhjused: • tõhustatud toe- koduõppe taotlemine tervislikel põhjustel (1 õpilane 8. kl. ja 1 õpilane 9. kl.)- kokku 2 õpilast;

36


• • • •

vanem ise taotles oma õpiraskustega klassi lapsele ainemahu vähendamist eesti, inglise ja vene keeles (1 õpilane 6.kl.) ja matemaatikas (1 õpilane 6. kl.)- kokku 2 õpilast; oma kooli õpiraskustega õpilaste klassi suunamine- 2 õpilast 2. kl. eritoe taotlemine - 3 õpilast 2. klassist, 2 õpilast 3. kl. , 1 õpilane 4. klassist; 3 õpilast 6. kl), 3 õpilast 7. kl..kokku 12 õpilast; õppima asumine täiskasvanute gümnaasiumis mittestatsionaarses õppevormis (1 õpilane 8. kl.).

HEV õpilastega seotud kohtumised, üritused, koolitused ja oma töökogemuste jagamine • 01.11.2018 külastasime oma tugispetsialistidega Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi HUKK-AP projektiga seotud koolituse raames. Tutvusime tõhustatud ja eritoel laste õpetamisega. • 07.03.2019. toimus Tartu Herbert Masingu Kooli 26. juubelit tähistav konverents „Tabamata tervik – räägime meetoditest“. Konverentsil sai ülevaate sellest, kuidas töötada noortega, kellel on diagnoositud ATH (aktiivsusja tähelepanuhäire) või ASH (autismispektrihäire). Tegu on lastega, kellel väga sageli avalduvad erinevad käitumishäired, mis muudavad neil haridussüsteemis püsimise ja hariduse omandamise keeruliseks. • 23.04.2019 koolitasin oma kooli õpetajaid teemal „TEACCH meetod, ATH ja ASH diagnoosiga laste õpetamise põhimõtted ja meetodid“. • Osalen juba neljandat aastat koos psühholoog Aive Hirsi ja sotsiaalnõustaja Ello Jõeperaga HUKK-AP projekti raames HEV õpilaste probleeme käsitleval koolitusel, mille põhiteemaks sel õppeaastal oli „Meetodid ATH ja ASH diagnoosiga õpilaste õpetamisel“. • Osalesin Pärnu linna kaasava hariduse kontseptsiooni väljatöötamise töörühma töös. • 08.-12.05.2019 toimus linna koolide õppejuhtide õppereis Viini, tutvumaks HEV õpilaste õppetöö korraldamisega ja kaasava hariduse põhimõtetega sealsetes koolides. • Klassijuhatajate soovil võtan osa lastevanemate koosolekutest või HEV õpilaste vanemate ja lastega peetavatest arenguvestlustest, kaasates vajadusel ka kooli tugispetsialiste (psühholoog, eripedagoog, sotsiaalnõustaja).

Õnnestumised • • • • • •

• • • •

Pidevalt täienev kooli tugisüsteem ja hea koostöö kooli tugispetsialistide vahel; regulaarne hea koostöö tugispetsialistide, klassijuhatajate, aineõpetajate ning kooli juhtkonna vahel: lapsevanemate operatiivne kaasamine lapse probleemide lahendusse - tugikomisjonis või teistes kasvatusvõrgustikes koolis oli kaasatud üle 50 lapsevanema; Pärnu linna aasta 2018 tugispetsialisti tiitli omistamine kasvatustöö metoodikule ja HEV koordinaatorile; tugispetsialistide meeskonnale lisandus uue psühholoog (Marjaana Vaher), kes töötab neljal päeval nädalas 22tunnise nädalakoormusega üha täienev võrgustikutöö erinevate koostööpartneritega: linnavalitsuse haridusosakond (kaasava hariduse spetsialist Terje Jürivete, alushariduse peaspetsialist Marga Napp, üldhariduse spetsialist Virve Laube), noorsoopolitseinik (Kaire Kukk), lastekaitse (Maria Viidebaum, Kristel Kambek, Katriin Kriisa, Annegrethe Alp, Galina Rannamaa, Sirje Järvet), Rajaleidja (Lea Mardik, Kaire Külaots, Triin Saluveer, Marianna Metsla, Marika Prants, Eve Kukk), ÕNK, lastepsühhiaater dr. Kaja Rand, Pärnu Psühhiaatriakeskus Sensus (psühhiaater dr Andrus Tikerpe, kliiniline psühholoog Elen Kihl), medõde (Marika Tõnisma), Vaimse Tervise Keskus. Mitmed rasked juhtumid on leidnud õpilast toetava lahenduse; komplekteeriti tõhustatud toel õppivate (püsiva õpiraskusega ) õpilaste eriklass- 2/3.e. Heade õppetingimuste tõttu on paranenud õpilaste õpitulemused; õigustanud on end süsteemne kasvatustööpäeviku pidamine, mis võimaldab kasvatustööd ja HEV õpilaste õppetöö korraldamist analüüsida; 1. klasside õpilaste koolivalmiduskaartidest jõudis valdav osa maikuu lõpuks kooli ning enamik neist peegeldab lapse koolivalmidust ja käitumist adekvaatselt; HUKK-AP projekti raames toimuvad tasuta koolitused HEV õpilastega toimetulekuks, kus osaleme kooli tugispetsialistidega juba neljandat aastat;

37


HUKK-AP projekti raames tihenesid sidemed Pernova Tehnikamaja ja Pärnu Kunstikooliga, Janne Ristimetsa õppestuudioga, erinevate spordiklubidega. Huvitegevuses osales tasuta sel õppeaastal 14 õpilast, neist 8 HEV õpilast (2017-2018. õa vastavalt 8 ja 2016-2017. õa 20 HEV õpilast).

4.d klassi õpilased kokandusringis Pernova Tehnikamajas (ringijuhendaja Kaidi Kvatš)

4.e klassi õpilased kokandusringis Pernova Tehnikamajas (ringijuhendaja Kaidi Kvatš)

38


Probleemid •

• • • • • •

• • •

• • • •

Ebamäärane koostöö linnavalitsuse ja Rajaleidja nõustamismeeskonna vahel, et kujundada välja linna koolivõrgu see osa, mis võimaldaks tagada tõsistele erivajadustele kohaldatud õpikeskkonna linnas (Masingu kool Tartus, Ristiku PK Tallinnas). Veniv ja takerduv koostöö Rajaleidja spetsialistidega suurte muudatuste tõttu HEV õpilaste hariduse korraldamisel, mis omakorda pingestab tööalaseid suhteid kooliga. ARNO peaks 1. klassi õpilaste kooli määramisel arvestama lapse erivajadust, et tõsise puudega laps ei sattuks suurde tavaklassi 27-ndaks. Sellise lapse puhul peab arvestama ka lapse tegelikku elukohta. Raha HEV lapse õpetamiseks peaks jõudma kooli koos NM otsusega, mitte uuel majandusaastal. Tõsiste hariduslike erivajadustega laste õpetamise individualiseerimisel ja NM soovituste täitmisel kasutati maksimaalselt ära kooli ressursse. Tõsiseid füüsilisi traumasid õnnestus vältida, kuid psühhotraumasid alati mitte. Vaatamata tihedale võrgustikutööle Rajaleidja, lastepsühhiaatri ja lastekaitsega on siiski õpilasi, kelle hariduslikud erivajadused on seostunud terviseprobleemide ja pikaajaliselt väljakujunenud koduste tegurite koosmõjuga ning kelle õpetamisel ei toimi ükski päevakoolis kasutatav õppevorm (põhjuseta puudujad). Puudub meede lapsevanema mõjutamiseks, et ta soostuks meditsiiniliste uuringutega oma lapse huvides temale sobiva õppevormi ja ka õpikeskkonna leidmiseks, samuti lapsevanema vastutuse tõstmiseks koolikohustuse täitmisel (ei ole võimalik nõuda arstitõendit ka pikaajaliste puudumiste korral). Vanema nõusoleku korral on raske pääseda uuringutele, abi saamine võtab kaua aega (ka Rajaleidjas). Koolis on HEV õpilasi ca 30%, mitõttu on suurenenud vajadus eritoel õppivate laste õpetajate järele. Vajadus oleks ka vähemalt veel 1 eripedagoogi järele. Tõsiseks probleemiks on mitme (4 õpilast, neist 3 poissi ja 1 tüdruk) ennast ja kaasõpilasi ohustava käitumisega erituge vajava õpilase õppetöö korraldamine. Kooli professionaalne (eripedagoogiline õpiabi, psühholoogi, sotsiaalnõustaja teenus) ja olmeline ressurss ( ruumi-, eriti väikeste ruumide puudus , mürarohke keskkond) ei võimalda ka parima tahtmise korral piisavalt arvestada ja toetada tõsiste hariduslike erivajadusega lapsi (õpe ühes konkreetses ruumis eri- ja tõhustatud tuge vajavate laste puhul). Pärnu vajab ruumipuuduse leevenduseks üht põhikooli, et tulevikus ei peaks õppetööd läbi viima kahes vahetuses. Pärnus puudub erituge vajavate tõsiste hariduslike erivajadustega laste õpetamiseks õpikeskus, sest Vanalinna PK õpikeskus linna vajadusi ei kata ja üle rahvastatud põhikoolides (Mai, Ülejõe) ei ole selleks sobivaid tingimusi. Linnavalitsuse vähene motiveeritus HEV laste õpetamisel tekkinud keeruliste küsimuste lahendamisel (erituge vajavad õpilased, õpilaskoduga koolist tagasitulnud tõsiste käitumisprobleemidega õpilased, koolikohustuse mittetäitjad). Lastekaitsespetsialistide tegevusetus vanema mõjutamisel (õpilaskoduga kooli vajadus, koolikohustuse mittetäitmine, lapse meditsiiniuuringud, ravi). Sageli ei lähtuta lapse huvidest, vaid seatakse esikohale vanema huvi (vanem keeldub lapse ravist, õpilaskodust, ei suuda tagada koolikohustuse täitmist jne). Üha suurenev mõnuainete tarbimine õpilaste seas (e-sigaret, kanep), vaimne ja füüsiline terror kaasõpilaste ja õpetajate suhtes- samas puuduvad tõhusamad meetmed noorte ja vanemate vastutusele võtmiseks.

Kokkuvõtteks Ajalooliselt hinnatakse, et kaasavale haridusele on aluse pannud lapsevanemate initsiatiiv ja sellest alguse saanud laiem ühiskondlik liikumine, millele järgnes seaduste loomine ja vastuvõtmine. Kaasava hariduse süsteemi loomine pole kunagi olnud teaduspõhine praktika, vaid on lähtunud erivajadustega lastele ja nende vanematele antud õigusest, et kõik HEV lapsed saaksid õppida kodukohajärgses koolis. Loe rohkem: https:// opleht.ee „Kaasav haridus kiiresti muutuvas infoühiskonnas“ 12.04.2019 Paraku ei arvesta haridussüsteem, mis on praegu kaldu ühe sihtrühma (erivajadusega lapsed ja nende vanemad) õiguste poole, süsteemi teiste liikmete (õpetajad, klassikaaslased, nende vanemad ja laiem koolipere) õigustega. Kui õpetaja on kohustatud toetama üha suuremat hulka abivajavaid õpilasi, samal ajal lahendama tundeelu häiretega ja tõsiste käitumisprobleemidega laste probleeme, tagama tunnirahu, suutma koordineerida ka teistele õpilastele jõukohast õppetööd- neil on samuti õigus liikuda edasi vastavalt oma tempole- kannatab kõikide laste haridus ning lisaks 39


õpetaja ise. Õpetaja põleb läbi, kui talle esitatakse ebarealistlikke nõudmisi tingimustes, kus tal ei ole võimalik kõigi osapoolte ootusi täita. Praeguses koolisüsteemis kasvab üles suur hulk noori, kes arvavad, et neil on õigus teha ja saada, mida iganes nad soovivad, lihtsalt põhjusel, et nad on olemas, mitte pingutuste tulemusena. Õigus koolis käia kohustuseta õppida kujundab lapses ebaadekvaatse enesehinnangu ja arusaama, et tema õigused on kellegi teise kohustus. Sellised lapsed ja nende vanemad valavad oma pinged tihti õpetajate peale välja. Eesti Hariduse Infosüsteemi järgi esineb õpilastel üha enam õppimist segav aktiivsus ja tähelepanuhäire ja autismispektrihäire kui erivajadus. Laste psüühikahäirete sagenemine on mure ka mujal maailmas. Näiteks uuringute põhjal USA-s sagenes 1997-2008 ATH 33% ja ASH 289%, langenud on intelligentsustase. Osalt on see tõdemus seotud paremate diagnoosimisvõimalustega, kuid teisalt ka laste muutunud arengukeskkonnaga. Inimaju on loodud nii (Tartu Ülikooli neuroteadlane, aju-uurija Jaan Aru) , et ta vajab olulise ebaolulisest eraldamiseks keskendumist. Konstantne infovoog, mida ekraanid pidevalt pakuvad, ei jäta selleks võimalust- ei teki pausi, et seda infotulva töödelda ja teha järeldusi (mida see tähendab, mida silm näeb või kõrv kuuleb?) Et õppimine ja õpetamine muutuks ühiskonnas kõige kõrgemaks hüveks ja igaühe tunnetatud vajaduseks, on kiiremas korras vaja hariduspoliitikutel ümber korraldada kaasava haridussüsteemi väärtused ning tasakaalustada kõigi osapoolte õigused ja kohustused. Seni on kaasamist käsitletud peamiselt HEV laste ja nende vanemate seisukohast, kuid on oluline, et kaasamise definitsioon võtaks arvesse kõigi laste, nende vanemate, õpetajate jt koolitöötajate st kogu koolipere vajadusi. Kirjutas kasvatustöö metoodik ja HEV koordinaator Eevi Palu

40


Huvitöö Huvijuht Helena Ploompuu

Kooliaasta möödub kiirelt kui koolielu on huvitav. Sündmused koolis loovad ühtsustunnet ja järjepidevust. Ühe õppeaasta sisse mahub nii palju sündmusi, et kõigist aastaraamatusse kokkuvõtte kirjutamine ei ole mõistlik. Siiski toon esile ja mainin ära sündmused, mis sel õppeaastal toimusid. Traditsioone aitasid luua kooliaasta avaaktus, õpetajate päeva tähistamine, kooli sünnipäeva tähistamine, jõulukontsert Elisabeti kirikus, vabariigi aastapäeva aktused, õppeaasta lõpukogunemised, lõpuaktus ja edukatepäev. Meie kooli külastasid mitmed külalised pakkudes erinevaid elamusi: Cesise Muusikakooli kontsert, Eesti Kontserdi kontsert „Kuidas sünnib laul?“, teatrietendus „Terves kehas terve vaim“ Lepatriinu Lasteteatrilt, 3D kinoplanetaariumi filmid. Lisaks käisid külas kooli vilistlased rääkides oma karjäärist ja kogemustest: Merit Hirvoja-Tamm, Janika Vaikjärv, Jaanika Kukk ning Evelyn Eichhorst. Koolielu põnevaks tegemisel on oluline roll kanda kooli õpilasesindusel, kelle töödest siin ka lähemalt juttu tuleb. Samuti saab ülevaate sel õppeaastal toimunud projektidest. Alustuseks aga ülevaade huviringide tööst, mis meie kooli õpilastele tasuta kättesaadavad on.

Huviringid 2018/19 õppeaastal pakkus kool üle kuuesajale 1.-9. klassi õpilastele võimalust tasuta osaleda järgmistes huviringides: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Solistiring Ansambliring Ansambel M.U.S.A Ansambel Grif Poisteansambel Poistekoor I klasside poistekoor I klasside tüdrukute mudilaskoor Mudilaskoorid Lastekoor Orkestriring Kitarriring Tantsuring Malering

Õpilasesindus Õpilasesindus alustas 2018. aasta sügist hoogsalt, õppeaasta oli täis muutusi. Vastu võeti 10 uut liiget, kuid õppeaasta lõpuks oli liikmete arv vähenenud 16-lt kaheksale liikmele. Kevadel tuli õpilasesindusel loobuda oma ruumist. Koos kooli direktoriga leiti lahendusena uus ruum, mis asub garderoobide taga. Vaatamata liikmeskonna vähenemisele korraldas õpilasesindus edukalt väga mitmeid sündmusi: mihklilaat, kadri- ja mardipäeva laat, advendilaat, jõulusalong, sõbrapäev ja stiilinädal, osaluskohvik. 41


Jõulusalongi peaesineja oli sel aastal Rasmus Rändvee. Programmi tegi põnevaks õpilaste ja õpetajate vaheline kuldvillak, sõnade arvamismäng, õnneloos. Peoõhtu lõpetas DJ KM. Täiesti uue üritusena toimus kevadel osaluskohvik, teadaolevalt esimest korda kooli ajaloos. Sellest said osa võtta 5.-9. klasside õpilased kuni 3 õpilast klassist, kokku 28 õpilast. Õpilasesindus uuris nende mõtteid ja ettepanekuid järgmiste teemade osas: • Õppetöö ja kontrolltööd • Vahetunnid • Vaba aeg koolis • Ootused õpilasesindusele • Õpilaste ja õpetajate suhted • Toit koolis Õpilasesindus andis ülevaate saadud tagasisidest ka kooli juhtkonnale. Saadud mõtted on sisendiks uue õppeaasta plaanide tegemisel. Üle ootuste positiivseks kujunes veebruaris läbi viidud stiilinädal, kus osales 19 klassi. Kogu nädala arvestuses tuli võitjaks klassiks 3.A klass, temale järgnes 1.D ja 2.A klass. Õpilasesinduse õppeaastat lõpetavaks sündmuseks oli Playbacki võistlus, mille võitis 2.A klassi esindus kavaga „DDU-DU-DDU-DU“, neile järgnes vägev etteaste 4.A klassilt „Barbie Girl“ looga.

Stiilinädala II koha saanud 1.D klass

Ülejõe kool 60 20. oktoobril 2018 tähistas Pärnu Ülejõe põhikool oma 60. aastapäeva piduliku kontsertetendusega “Meie kooli lugu” Pärnu Kontserdimajas. Traditsiooniliselt toimusid eelneval päeval 19. oktoobril vilistlaste spordivõistlused korvpallis ja võrkpallis. Kontsertetendusel tegid kaasa kooli vilistlased erinevatest aegadest ja koosseisudes nagu näiteks ansambel MIRT, ansambel GREIP, Vilistlaste segakoor, Erki Pärnoja kitarril, tantsija Marko Kiigajaan. Lisaks tegid kaasa väikesed tantsijad Laine Mägi Tanstukoolist. Kontsertetenduse liikumist aitas lavastada meie kooli kunagine õpilane Laine Mägi Tantsukooli tantsuõpetaja Clelia Madi. Esinemisnumbrite vahepeal toodi vaatajateni kooliga seotud jutukesi ja mälestusi, mis pärinesid 2010. aastal välja antud raamatust „Pool sajandit keskharidust Ülejõel“. Peale kontserti liiguti ühises tõrvikute rongkäigus koolimajja. Pidupäev lõppes vilistlaste peoõhtuga koolis, kus tantsuks mängis ansambel ja DJ, toimus oksjon ja klassijuhatajatunnid.

42


Karjääriõpetus Karjääriõpetust aitavad Pärnu Ülejõe Põhikoolis ellu viia Eesti Töötukassas tegutsevad karjäärinõustajad. 2018/2019 õppeaastal viisid nad läbi 9. klassidele individuaalseid konsultatsioone, simulatsioonivestlusi edasi õppimiseks, arjääriteemalisi töötube. 8. klasside õpilaste karjääriõpetuses oli fookus töömaailmaga tutvumisel. Huvijuht viis neile läbi töötoa teemal „minu eesmärgid ja tugevused“. Märtsis 2019 toimus töövarjupäev, kus õpilased käisid tutvumas teda huvitava eriala inimese tööga. Pea pooled õpilastest otsisid töövarju koha endale ise, pooltel juhtudel oli õpilastel võimalus töövarjuks minna kooli koostööpartnerite juurde. Huvitavamateks töövarjukohtadeks olid: Kanal 2 saade „Õhtu“, Keskkonnaamet, Eesti Politsei, Pärnu Loomakliinik, OÜ Lahendaarium, OÜ Vaas&vaas. 8.B õpilased Laura Luik, Anabel Kalamus, Karini-Keitlin Köörel koos OÜ Vaas&vaas tegija Kati Vaasiga

Erasmus + projekt 2019. aasta kevadel, täpsemalt 31. mail lõppes 2017. aastal alguse saanud projekt "Uuenenud õpikäsituse rakendamine õppeprotsessis Pärnu Ülejõe Põhikoolis". Projekti toetus saadi SA Archimedes programmi Erasmus + raames. Tänu projektile said 8 meie kooli õpetajat võimaluse osaleda rahvusvahelistel koolitustel üle Euroopa. Õpetajad käisid Itaalias, Horvaatias, Inglismaal, Rhodosel, Saksamaal, Lätis. Projekti raames läbisid õpetajad järgmised koolitused: 2. 10.-15.07.2017 "Classroom Management Solutions" Berliinis, koolitusel käis õpetaja Merle Udso; 3. 22.-29.07.2017 "Teaching russian in Europe: development of creativity and thinking skills" Riias, koolitusel käis õpetaja Krista Tammik 4. 2-7.10.2017 „A Satisfying School Experience: Strategies and Skills for Teachers“ Firenzes Itaalias, koolitusel käis õpetaja Jane Murulauk; 5. 05.11.2017-11.11.2017 "Employability: equipping young people with the knowldege, skills and competences to enter and thrive in the working world" Inglismaal, koolitusel käis karjäärikoordinaator Kadri Haavandi; 6. 1.-8.07.2018 “Digital learning using the paradigm of cultural heritage environment of Rhodes” Rhodosel, koolitusel käis õpetaja Gea Kannus 43


7. 28.04-04.05. 2019 “Creativity in the classroom and diferent ways of displaying it“ Horvaatias, koolitusel käis õpetaja Jane Siigur 8. 12.05 – 18.05.2019 „Intercultural Learning and Cultural Diversity in Education“ Bolognas Itaalias, koolitusel käis õpetaja Eliana Prangli; 9. 22.-28.04.2019 „Project Based Learning in the Classroom“ Firenzes Itaalias, koolitusel käis õpetaja Elsbet Vaigur.

Õpetaja Jane Murulauk Itaalias.

Õpetaja Gea Kannus Rhodosel

Pärnu Ülejõe Põhikooli üheks suunaks on olnud muutunud õpikäsituse põhimõtete rakendamine. Antud projekt ka selle suunalisi tegevusi toetas. Projekti eesmärkideks olid: • • • • •

tõsta töötajate pädevust tekitada õpilastes soovi omandada uusi teadmisi, lähtudes oma huvist; lõimida paremini erinevaid õppeaineid; viia läbi mitmekülgseid ja praktilise eluga seotud projektõppesessioone; õppida tulemuslikku koostööd komplekssete probleemide lahendamiseks ja seda õpetada õpilastele; tõsta töötajate keeleoskuse taset, et nad oleksid võimelised ennast vajadusel võõrkeeles täiendama ja seeläbi oma õppeainet arendama.

Aitäh kõigile õpetajatele, kes koolitustel käisid ja hiljem oma teadmisi kogemusi ka teistega jagasid!

KIK projekt Keskkonnainvesteeringute toetusel said 2018/2019 õppeaastal kõik 1.-8. klassi õpilased tasuta külastada erinevaid loodushariduskeskusi, et õppida tundma loodust ja maailma ökosüsteeme. Kokku külastati 4 erinevat kohta ning vastavalt eale saadi osa 7 erinevast loodusprogrammist.

Õppeprogramm „Maailma ökosüsteemid“ TÜ Loodusmuuseumis 18. märtsil külastasid Tartu Ülikooli Loodusmuuseumit meie kooli 8. klassid. Õpilased uurisid ökosüsteemide keskkonnatingimusi (sademed, temperatuur jm), mullastikku ja nende seoseid taimestikuga, samuti taimede ja loomade kohastumusi. Õpilased tutvusid tundra, taiga, stepi, kõrbe, savanni ja vihmametsa bioomide ja nende elustikuga. Kokku osales programmis 74 õpilast 8. klassidest.

Õppeprogramm „Elu areng ja fossiilid“ TTÜ Särghaua Õppekeskuses Ajavahemikus 26.-29. märtsini käisid meie kooli 4. klassid, kokku 103 õpilast, Särghaua õppekeskuses tutvumas fossiilidega. Programmi käigus uuriti, mis on kivistis ehk fossiil ja kuidas fossiilid tekivad. Kas koduõuest võib kivistist leida. Vaadeldi kivimeid, millest võib kivistisi leida, ning uuriti erinevaid kivistisi. Kiviõpikojas oli igaühel võimalus kivistist otsida ja kivist meene meisterdada.

44


Õppeprogramm „Kivimid ja mineraalid“ TTÜ Särghaua Õppekeskuses Ajavahemikus 10.-11. aprillini külastasid 7. klasside õpilased Särghaua õppekeskust, et tutvuda kivimite ja mineraalidega. Programmi käigus tutvuti erinevate katsete, vaatluste ja tegevuste kaudu mineraalide ja kivimitega seotud põhitõdede ja uurimismeetoditega.

Õppeprogramm „Muld ja pinnakate“ TTÜ Särghaua Õppekeskuses Maikuus käis üheksakümmend neli 5. klassi õpilast ja kuuskümmend seitse 6. klassi õpilast Särghaua õppekeskuses, et õppida paremini tundma mulda ja pinnakatet. Õppeprogrammi raames uuriti läbi praktilise tegevuse mulda kui olulist elukeskkonda ning saadi teadmisi mulla tekkest ja koostisest. Õpiti mullaprofiili kaevama ja kirjeldama. Eristati ja mõõdeti erinevate mullahorisontide paksuseid, keskkonnanäitajaid (niiskus, temperatuur, happesus) Vernieri sensoritega, sõrmeprooviga määrati mulla lõimist. Võeti mullaproove eesmärgiga need ettevalmistada laboriuuringuteks. Nii mulla kui lähtekivimite koostisosasid uuriti mikroskoobiga.

Õppeprogramm "Metsaelanike aastaring" Soomaa Külastuskeskuses Soomaa külastuskeskust külastasid 1. klassid maikuu alguses. Tutvuti külastuskeskusega, käidi matkamas Kopra rajal, tutvuti loomade tegevusjälgedega läbi vaatluse, mängu ja töölehe. Kokku osales programmis 1. klassidest 101 õpilast.

Õppeprogramm "Salapärane lõhna ja maitsemaailm" Matsalu Rahvuspargi Külastuskeskuses 3.-6. juunini külastasid Matsalu Rahvuspargi Külastuskeskust Pärnu Ülejõe Põhikooli 2. ja 3. klassid. Õpiti tundma looduses leiduvaid taimi, maitseid ja lõhnu. Programmist sai osa sada kaks 2. klassi õpilast ja üheksakümmend kaheksa 3. klassi õpilast.

45


Horizoni projekt Pärnu Ülejõe Põhikool kuulub rahvusvahelisse koolide võrgustikku Horizon. Võrgustik on loodud juba 1992. aastal Hollandi, Hispaania, Itaalia, Saksamaa, Venemaa ja Eesti koolide poolt. Võrgustiku eesmärk on ellu viia projekte, mis arendavad koostööd ja kulutuurilist üksteisemõistmist. Projekti raames on juba aastaid Pärnu Ülejõe Põhikoolis ellu viidud õpilasvahetusi, kus meie kooli õpilased saavad ühe nädala veeta mõnes teises partnerkoolis ning vastukaaluks osalevad projektis kaasa tegevate koolide õpilased ka Pärnu Ülejõe Põhikooli poolt pakutavas nädalases programmis. Sel õppeaastal osales rahvusvahelises vahetuses 12 õpilast 8. ja 9. klassidest: • • •

Veebruaris programm „Art week“ Verona Liceo Galileo Galilei koolis, saatja õpetajana oli kaasas Ene Viigimäe; 10.-16. märtsis programm„Drama week“ Bolognas Liceo Ginnasio Luigi Galvani koolis, saatja õpetajana oli kaasas õp Eelika Lüll; 9.-15. mail Hollandi Coornhert Lyceumis programm „Waterweek“, saatja õpetajana oli kaasas õp Egon Edo.

46


Hollandi nädal

5.-11. mail osalesid meie koolis vahetusena õpilased Saksamaalt Friedrich-v. Bodelschwingh-Schulen koolist ja Liceo Ginnasio „Luigi Galvani“ koolist Bolognast ja Licio statale Galileo Galilei koolist Veroonast. Nädalase programmi nimi oli „Springtime in Estonia“. Eestit külastanud õpilased tutvusid meie kooli tehnoloogia õpetusega, tegid koos süüa, käisid rabas, Tallinna Teletornis, Valgeranna Seikluspargis. Oma muljeid kajastasid nad blogilehel: https://springtime2019parnu.blogspot.com

47


Liikuma Kutsuv Kool Alates jaanuarist 2019 liitus Pärnu Ülejõe Põhikool TÜ Liikumislabori eestveetava programmiga Liikuma Kutsuv Kool. Programmi eesmärk on pakkuda Eesti koolidele, õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele ideid ja lahendusi: • • • •

et lapsed rohkem liiguksid ja vähem istuksid, et vahetunnid oleksid põnevamad, et ainetundides oleks rohkem aktiivset tegevust, et koolimaja ja -ümbrus innustaksid liikuma Oma koolis oleme läbi teinud kooli eneseanalüüsi, paika pannud tegevusplaani üheks õppeaastaks. Kevadest 2019 algasid meie algklassi õpilastele liikumisvahetunnid, mida viisid koolituse läbinud mängujuhid 7. klassidest. Mänguvahetundide traditsiooni jätkatakse ka uuel õppeaastal. Linna poolt on eraldatud meie koolile toetus välijõusaali välja ehitamiseks. Kevadel alustati ka liikuma kutsuva kooli programmi laiemat tutvustamist kogu kooliperes alustades õpetajatest ja õpilastest ja lõpetades lapsevanematega. Õppeaasta lõpus läbisid pea kõik õpetajad aktiivse ainetunni teemalise koolituse. Pärnu Ülejõe Põhikoolina oleme aktiivne LLK võrgustikuliige ja osaleme kokku kutsutavatel seminaridel ning kohtumistel. Liikuma kutsuva kooli programmi aitab läbi viia selleks ellu kutsutud meeskond kuhu kuuluvad: õppejuht, huvijuht, aineõpetaja, kehalise kasvatuse õpetaja ja õpilaste esindaja. Pildil huvijuht Helena Ploompuu, soome keele õpetaja Agnes Tambet ja õppejuht Sille Arust.

48


Raamatukogu Raamatukogujuhataja Krista Karu

Koosseis. Inventar Raamatukogu koosseisus toimus sellel õppeaastal muudatus. Augustikuus asus raamatukogu juhtima Krista Karu. Raamatukoguhoidjana jätkas Neidi Tõkke. Neidi Tõkke osales aasta jooksul Rahvusraamatukogu kutsekoolituse programmis (tase 6) ja seega töötavad nüüd meie raamatukogus väljaõppinud raamatukoguhoidjad. Aasta jooksul osalesime ERÜ kooliraamatukoguhoidjate sektsiooni ja Lastekirjanduse keskuse seminaridel, teabepäevadel ja suvekursusel. Lisaks koolisisestel koolitustel. Saime esmase väljaõppe ja edasise tegutsemishuvi ka kooli Ülejõe Makerspace-s. Et suhtleme ja tegeleme igapäevaselt HEV-lastega, siis soovime ennekõike sellealaseid koolitusi, et nendega igapäevasituatsioonides õigesti ja võimalikult tõhusalt hakkama saada. Suvel läbis raamatukogu üks ruumidest värskenduskuuri. Ühtlasi paigaldati raamatukogusse näituste väljapanekuks riputussiinid.

Raamatukogutöö Kooliraamatukogu ei ole mitte ainult raamatukogu selle klassikalises mõttes. Kooliraamatukogu on koht, kuhu tullakse nii enne kui peale tunde, siin tehakse aega parajaks trenni ja muusikakooli minekuks, siin oodatakse ema ja vanemat õde/venda. Siin käiakse lohutust otsimas ja muresid/rõõme rääkimas, siin saadakse sõpradega kokku ja kõigele lisaks laenutatakse siit õppe- ja muud kirjandust, mängitakse lauamänge ja kasutatakse arvuteid. Oleme väga polüfunktsionaalne koht koolimajas. Kooli ruumipuuduse tõttu toimuvad raamatukogu ruumides õpilaste individuaaltunnid viiel päeval nädalas. HEV-õpilased viibivad siin pidevalt, peaaegu igal vahetunnil hommikust pärastlõunani. Lisaks raamatukogutööle juhendame ja aitame õpikutele pabereid ümber panna, prindime, paljundame, lamineerimine ja vajadusel ka köidame. Täidame pärastlõunasel ajal emade ja vanaemade rolli, sest aitame õppida ja teeme enne bussi peale minekut lastega nn aega parajaks. Raamatukogus asub telefonide laadimisjaam, kus on võimalik laadida kõiki telefonide tüüpe. Traditsiooniliselt andsime 1. klassidele raamatukogutunde (15.-17. okt.). Seekord tegime seda näidendi vormis, kus üks meist kehastus 1.klassi õpilaseks ja teine oli raamatukoguhoidja. Mängisime maha ja ette enimesinevad situatsioonid raamatukogus ja palusime õpilastel hinnata, mis oli õige, mis vale. Koostöös klassiõpetaja Helen Põboga võtsime prioriteediks Põhjamaade kirjandusmängul osalesime. Pärnumaa eelvoorus 6. märtsil saavutatud esimene koht andis võimaluse osaleda vabariiklikul finaalvõistlusel. 6. aprillil Tallinna Kirjanike majas toimunud finaalis võitsime veelkord. Meie kooli edukasse võistkonda kuulusid: Loretta Orav (4.b kl), Stella Volmer (4. b kl) ja Anneliis Lõhmus (3. b kl). Juhendajateks õp Helen Põbo ja raamatukogu juhataja Krista Karu. 49


Pärnu Ülejõe Põhikooli võidukas naiskond – vasakult Loretta Orav 4.b, Stella Volmer 4.b ja Anneliis Lõhmus 3.b klass

Väärt algatus “Ekraanivaba reede” kehtis ja toimis endistviisi ehk reedeti olid raamatukogus keelatud kõik nutiriistad. Soovime seda ettevõtmist ajapikku veelgi laiendada ja teha nutipiiranguid veel teistelgi päevadel, sest igapäevaselt kogeme, et lapsed “kaovad” nutiseadmetesse piiramatuks ajaks. Taaskord võtsime osa jäätmekäitlusettevõtte Paikre poolt korraldatud vanapaberi kogumise võistlusest. Raamatukogu koordineeris võistlust, pidas klassidevahelist arvestust ning kogus ka ise vanapaberit. Klassidevahelisel võistlusel saavutas esikoha 4. d kl (õp H. Põbo), teise koha 1. c kl (õp J. Siigur) ja kolmanda koha 2. b kl (õp E. Prangli). Õpetajate arvestuses saavutas esikoha õp K. Känd. Koolide arvestuses saavutasime sel aastal esikoha. Õpetajate päeval andsime üle auhinna “Raamatukogu suurim sõber 2018“ kolleegile, kelle tegevus raamatukogu hüvanguks on eriliselt silma paistnud. Seekord läks auhind kooli töömehele Raul Lepale, ilma kelleta me ei kujutaks üldse oma igapäevaelu ette. Raul lahendab kõik majandusprobleemid, seejuures väga kiiresti ja täpselt. Raul Lepp teostas samuti suvise raamatukogu remondi. Tiitli “Raamatukogu suurim sõber – õpilane” pälvisid kevadel lausa kaks õpilast – Rinald Laimets (3. b kl) kodanikujulguse ja väärika käitumise ning Hannaly Helstein (9. e kl) abivalmiduse ja sõbralikkuse eest.

Raamatukogu suurim sõber - kolleeg 2019 Raul Lepp tiitlit vastu võtmas

50


Õpilaste loovtööde tegemise ideena käisime välja raamatukogule lisaistmete tegemise mõtte, sest raamatukogu jääb õpilastele nii ruumi kui istumiskohtade osas mõnevõrra kitsaks. Raamatukogutunde ja üritusi läbi viies tundsime puudust lisaistmetest, et korraga terve klass ära mahuks. Soovisime, et istmed oleksid kerged, kompaktsed ja üksteise sisse teisaldatavad. Samas kaasaegse disaini ja värvilahendusega. 9. b kl õpilased Oliver Niin ja Henry Epro võtsidki mehhatroonika lõputööks raamatukogule istmete valmistamise. 15. jaanuaril saime poistelt seitse üksteise sisse paigaldatavat pinki kätte. Poisse juhendas õp Kalmer Kivi. Kasutati Ülejõe Makerspace tehnoloogilisi võimalusi. Kooliõpilaste poolt raamatukogule istmete valmistamise kordaläinud projekti esitasime ka haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” edulugude konkursile “Õppimine on põnev!” Raamatukogule valminud istmed

MTÜ Rahvusvahelise Noorsookirjanduse Nõukogu Eesti Osakond (IBBY Eesti Osakond) laenas sügis-talviseks perioodiks meie raamatukogule osa oma suvisest pargiraamatukogust. Ikka selleks, et rikastada meie kooliraamatukogu väärt ilukirjanduse ridasid. IBBY Eesti osakonna pargiraamatukogu sisaldab valikut raamatutest, mille autoriteks/tõlkijateks on silmapaistvad kirjanikud ja illustraatorid, kes on kantud IBBY aunimekirja või pälvinud Paabeli torni auhinna. Lugemist armastav õpilane leidis pargiraamatukogu valikust oma lugemislauale kahtlemata huvitavat raamatulisa.

Lastekirjandusalane tegevus ja ettevõtmised Augustis ühinesime kirjastuse “Päike ja Pilv” projektiga “Minu väike raamatukogu”. Kolmele meie kooli 2. klassile - 2.a kl (õp Marianne Tekkel), 2. b kl (õp Eliana Prangli) ja 2. d kl (õp Kristel Kasearu) saime muretseda projektiraamatud, mille lugesid läbi kõik õpilased ja mille järgi tegutseti kunsti-ja filmimaailmas ning tegeldi näitemänguga. 25. oktoobril tegi lastekirjanduse spetsialist Anne Kõrge kõigile lastekirjanduse huvilistele koolituse uuemast laste- ja noortekirjandusest. 14. novembril rääkis kirjanik Sass Henno 9. kl õpilastega kodanikujulgusest ja asjadest, millest täiskasvanud rääkida ei soovi ega oska (meelemürgid, narkootikumid, alkohol, seks, “kiire” raha jne). Kirjanikuks saamisest rääkis ta samuti ning oma kuulsast raamatust “Mina olin siin”. 24. jaanuaril võõrustasime kirjanik Anti Saart, kes kohtus kõigi 1. ja 2. klassi õpilastega, rääkides kirjanikuks olemisest ja populaarse Pärdi sarja raamatutest. 13. märtsil (päev enne emakeele päeva) olid külla kutsutud võrukas Contra ja kihnlane Kai Leas. Nende küllakutsumise mõte ja ülesanne oli ennekõike selles, et näidata õpilastele, et meie emakeel Eestimaal on sootuks erinev. Koos esineti kõigile 5. klassidele, sest Kai õpib ise Sütevaka Humanitaargümnaasiumi 5. klassis. 9. klassidele esines Contra üksi, rääkides ja lugedes ainult võru murrakus.

51


Kai Leas ja Contra õpilastele esinemas

8. aprillil viis kunstnik ja kunstiõpetaja Kertu Sillaste läbi 2. klassi õpilastega kuntsiprojekti “Kõik teevad omamoodi kunsti”, kus peale teoreetilist sissejuhatust praktiseeriti kõik ühekoos aula põrandal kunsti tehes. 7. mail jõudis (laste)kirjanike tuur ka Pärnu Ülejõe Põhikooli. Kirjanikud Kätlin Vainola ja Kairi Look ning kunstnik Ulla Saar rääkisid raamatute kirjutamisest ja illustreerimisest ning lugesid ette oma lugusid ja näitasid tehtud pilte. Hooaja lõpetasime kirjanik Ilmar Tomuski külaskäiguga 16. mail. 3. ja 4. klassid kuulasid hiirvaikselt, kui kirjanik Tomusk meenutas oma kooliaega ja tollaseid koolipoisi muresid. Muidugi oli juttu ka Volli lugudest ja raamatute kirjutamisest üldse. Raamatukogu tänab kirjastusi “Tammerraamat” (peatoimetaja Tiina Tammer) ning “Päike ja Pilv” (peatoimetaja Katrin Reinmaa) raamatukogule uute raamatute annetamise eest. Täname samuti Eesti Lastekirjanduse Keskust hea koostöö ja kirjanike tuuri raames lastekirjanike “ekspordi” eest Pärnu Ülejõe Põhikooli. Aitäh kõigile lastevanematele, kes raamatukogule raamatuid ja ajakirju on annetanud.

Raamatukogu arvudes • • • • •

lugejaid: 1179 laenutusi: 16251 põhikogus teavikuid: 7781 uusi põhikogu raamatuid annetamise teel juurde saadud: 211 uusi põhikogu ajakirju ja raamatuid ostmise teel juurde saadud: 165

52


Algklassid Aineühenduse juht Marianne Tekkel

Algklasside koosseis

Helle Toots, Anneli Murel, Jane Siigur, Maali Pert – 1. klasside õpetajad Marianne Tekkel, Eliana Prangli, Kaisa Kütt, Kristel Kasearu, Tiina Tohver – 2. klasside õpetajad Tiina Kütt, Janne Änilane, Ly Eisenschmidt, Tatjana Zlojan , Kairi Suvorov– 3. klasside õpetajad Maret Hansalu, Külli Pärtelson, Anu Raadik, Helen Põbo – 4. klasside õpetajad Aveli Aurik – abiõpetaja Signe Raudver – eripedagoog, HEV-koordinaator Ulla Kübar – eripedagoog, eesti keele õpetaja

Ülelinnaline algklasside kunstikonkurss 17. oktoobril toimus ülelinnaline kunstikonkurss algklasside õpilastele. Kõik õpilased said joonistada endale sobival teemal. Selle aasta teemad olid: 1. Valmistume laulupeoks- 150 aastat laulupidusid Eestis 2. Elu internetiga ja ilma 3. Kool lapse pilgu läbi 4. Igale loomale oma kodu (lemmikloomad kodus, varjupaigas) 53


Seejärel valiti igast klassist kolm parimat joonistust, mis saadeti edasi linna hindamiseks. Žüriisse kuulusid kunstikooli õpetajad Kristel Pajos, Marju Rajasalu ja Tiina Saidla. Meie kooli tulemused:

1. klasside arvestuses II koht Frank Väärtmaa 1.c õp Jane Siigur Eripreemia Stefan Tarkpea 1.c õp Jane Siigur

2. klasside arvestuses I koht Maria Reiland 2.c õp Kaisa Kütt II koht Oliver Põldme 2.b õp Eliana Prangli Eripreemia Marielle Reiland 2.c õp Kaisa Kütt

4. klasside arvestuses Eripreemia Anett Põldaru 4.a õp Maret Hansalu

Nuputa võistlus 3. klasside õpilastele Pärnu Mai Põhikool korraldas 29. novembril Nuputa võistluse linna 3. klasside õpilastele. Ürituse eesmärk on anda võimalus matemaatikahuvilistel ennast võistlusolukorras proovile panna ja arendada grupis töötamise oskust. Võistlus toimus kahes osas. Esimesena oli individuaalne peastarvutamine ja teisena nuputamisülesannete lahendamine meeskonnatööna. Meie kooli 3.a klassi võistkond koosseisus Angelika Kasesalu, Stella Janell Lõokene ja Axel Erich Paugus saavutas Pärnu Kuninga tn Põhikooligavõrdse tulemuse ja jäid jagama I-II kohta. Õpilasi juhendas õp Tiina Kütt. Peastarvutamises olid tublimad Angelika Kasesalu (3.a õp Tiina Kütt), Kristiana Sala (3.b õp Tatjana Zlojan) ja Sander Juks (3.c õp Ly Eisenschmidt), kes said 9 punkti kümnest. Kirjutas Marianne Tekkel

2.-4. klasside nutivõistlus 21. veebruaril toimus Vanalinna põhikoolis Pärnu koolide algklasside nutivõistlus. Eeltööna koostas iga kool internetiturvalisuse viktoriini jaoks 5 küsimust, igale küsimusele ka neli valikvastust, millest on ära märgitud 1 õige ja info otsimise ülesande jaoks samuti 5 küsimust nelja valikvastusega, millest on ära märgitud 1 õige. Võistluse suuremateks eesmärkideks olid: • •

digioskuste rakendamine ja edasiarendamine; loovuse arendamine ning nutiseadmete kasutamise oskuste rakendamine.

Võistlus koosnes kolmest osast: 1. osa: internetiohutuse viktoriin Quizizz keskkonnas (individuaalne) 2. osa: info otsimine (meeskondlik) 3. osa: loovülesanne, täpsemalt animatsiooni loomine rakendusega Stop Motion Studio teemal „Prügi“ Võistlusel osales 9 kooli. Meie kooli esindasid: Sergo Rünkjanen (2.b) Ramses Lääne (2.b) Anneliis Lõhmus (3.b) Sander Juks (3.c) Rasmus Laursoo (4.d) Gennet Luhasaar (4.a) Tulemused: 54


Internetiohtus (3. koht) Internetiotsingud (3.-5. koht) Loovtöö rakendusega Stop Motion Studio (9. koht) Kokkuvõttes sai võistkond 5. koha. Õpilasi juhendas Eliana Prangli.

Algklasside traditsiooniline kirjatehnikavõistlus 19. veebruaril toimus traditsiooniline koolisisene 1.-4. klasside kirjatehnikavõistlus. Mõõduvõtu eesmärk oli välja selgitada igas vanuseastmes kõige osavamad ja tublimad kirjutajad. Hindamisel võeti arvesse tähtede ja täheseoste kujundust, teksti korrektset paigutust ja vormistust ning loetavust. Õpilaste ilukirja hindasid algklasside õpetajad ja õppealajuhataja Sille Arust.

1. klasside parimad ilukirjas olid: I koht Lisanna Nõmm 1.a õp Helle Toots II koht Armin Sellin 1.c õp Jane Siigur III koht Erik Miller 1.d õp Maali Pert

55


2. klasside kõige osavamad kirjutajad olid: I koht Tuuli Tiitus 2.a õp Marianne Tekkel II koht Brigita Paulberg 2.d õp Kristel Kasearu III koht Berit Berdaru 2.a õp Marianne Tekkel

3. klassides särasid võistlusel: I koht Makenna Embrly Arumäe 3.d õp Tatjana Zlojan II koht Janelle Kret Kuusik 3.b õp Janne Änilane III koht Kristelle Kohv 3.d õp Tatjana Zlojan

4. klassides osutusid kõige tublimateks: I koht Isabel Põldme 4.c õp Anu Raadik II koht Adelina Zadiran 4.a õp Maret Hansalu III koht Laura Bergmann 4.a õp Maret Hansalu

56


Emakeelepäev algklassides 14. märts 2019 aastal toimus Pärnus ülelinnaline emakeelepäeva tähistamine. Ürituse raames olid igal klassil kindlad ülesanded.

2. klassid otsisid ilusamat käekirja: Tekst: „Päike paistab ja soojendab maad. Lumikellukad pistavad oma valged nupud lumevaiba alt välja ja annavad meile märku, et pikk talv hakkab lõppema. Kevad, kevad, tule ruttu!“ Parimad tulemused: I koht Lisanne Nõmm II koht Armin Sellin III koht Erik Miller Eripreemia Oskar Kärg Eripreemia Eliise Lepp

õp Helle Toots õp Jane Siigur õp Maali Pert õp Helle Toots õp Anneli Murel

2. klassid kirjutasid luuletusi järgmistel teemadel: „Emakeel“, „Ma ei taha…“, „Miks?“ ja „Mürakarude kool“ Parimad tulemused: I koht Marko Teffo õp Kristel Kasearu II koht Lea Winkelströter õp Kristel Kasearu III koht Elise Lydia Vallimäe õp Kaisa Kütt Eripreemia Brigita Paulberg õp Kristel Kasearu Eripreemia Elis Paugu õp Eliana Prangli

3. klassid näitasid oma loovust, kirjutades muistendeid teemadel: „Kuidas tekkis Pärnu muul?“, „Kuidas jänes sabast ilma jäi?“ ja „Miks kukk laulab kikerikii?“ Parimad tulemused: I koht Anneliis Lõhmus õp Janne Änilane II koht Mirelle Karol õp Janne Änilane III koht Berit Priidik õp Janne Änilane Eripreemia Janno Mets õp Ly Eisenschmicht 4. klassid kirjutasid jutukesi, valides ühe jutukese alguse ja kirjutades sellele põneva lõpu. Lisaks pidid ise panema jutukesele pealkiri. Ühel päeval jäid Jaanus ja Mart pärast tunde kauemaks kooli, et sõpradega jalgpalli mängida. Põnevas mänguhoos nad ei märganudki, et õues oli juba pimedaks läinud. Kodutee viis läbi tiheda metsatuka. Poisid kõndisid juttu ajades kodu poole, kui äkki kuulsid mõlemad ühte imelikku häält… Kunksmooride külas elas üks sõbralik moorike Naks, kes otsustas hakata noori moorilapsi õpetama. Naksi töö õpetajana osutus aga väga raskeks, sest moorilapsed olid vallatud ega tahtnud sugugi lugemist õppida. Ühel päeval tuli õpetaja Naksile pähe hea mõte… Väike Kaspar läks koos teiste poistega kelgutama. Ema ei lubanud teda sõidutee ääres olevale mäele kelgutama minna, sest see on ohtlik. Kaspar ei hoolinud ema keelust. Ta seadis sammud mäe suunas ja mõtles, et teeb mäest alla ainult ühe kelgusõidu… Parimad tulemused: I koht Kristiin Kink II koht Isabel Põldme III koht Joosep Lepp Eripreemia Sirle Lilleleht Eripreemia Stella Vormel

õp Anneli Murel õp Anu Raadik õp Helen Põbo õp Maret Hansalu õp Anneli Murel Kirjutas Ursula Kumel 57


TOMUSKimäng 2.-4. klassidele toimus märtsis-mais 2019 lastekirjanik Ilmar Tomuski 55. sünnipäevale pühendatud mälumäng. Jaak Känd esitas õpilastele küsimusi Ilmar Tomuski lasteraamatutest, kirjaniku elust ning Endla teatri lastelavastustest ja Eesti lasteteatritest. 4. d klassi 7-liikmeline võistkond, kuhu kuulusid Axel Georg Aruste, Lisette Holberg, Joosep Lepp, Hety Lily Müristaja, Jessica Ristimets, Nele-Liis Parve ja Heleri Järve, läbi edukalt eelvoorud ning pääses poolfinaali. Nii poolfinaalis kui finaalis tuli lisaks küsimustele vastamise, ettekanda loovülesanne, milleks oli 5-minutiline mininäidend ühe loetud raamatu põhjal.

(Paremalt vasakule) Axel Georg, Lisette Holberg, Joosep Lepp, Hety Lily Müristaja, Jessica Ristimets, Nele-Liis Parve, Heleri Järve Mängu alustanud 16. võistkonnast jõudis meie kooli võistkond 4 parema hulka finaali, kus saavutati kiiduväärt III koht. Õpilasi juhendas õpetaja Helen Põbo. Kirjutas Helen Põbo

Põhjamaade kirjandusmäng 6. märtsil 2019 toimus Pärnu Keskraamatukogus vabariikliku 3.-4. klasside kirjandusmängu maakondlik võistlus, kus meie kooli võistkond Loretta Orav (4.b), Stella Volmer (4.b) ja Anneliis Lõhmus (3.b) saavutas I koha. See tähendas edasipääsu vabariiklikule võistlusele ning veelgi suuremat pühendumust loetud raamatute analüüsimisel ja silmaringi avardamine selle kõigega seoses. 6. aprillil 2019 toimus Tallinnas 3.-4. klasside Põhjamaade kirjandusmängu vabariiklik finaal. Piirkondlikest eelvoorudest pääses pealinna võistlema 16 võistkonda. Meie kooli tubli kolmik saavutas ülipingelises mängus kindla võidu. Õpilasi juhendasid õp Helen Põbo ja raamatukoguhoidja Krista Karu.

58


Miniteatrite päev 17. aprillil 2019 toimus Pärnu Miniteatrite päev Nooruse Majas. 4.a klass esitas seal näidendi "Nukitsamees" ja võitis rändauhinna "Teatrimask". Osales terve klass, juhendaja Maret Hansalu, laulu õpetas Anu Tilk ja akordionipala Reine Niin. Klassi parimaks näitlejaks valiti Kirke Mia Kärp, kes mängis Nukitsameest. Kogu vanuseklassi parimaks näitlejaks Gertrud Vaeno, kes mängis Vanamoori.

59


Algklasside projektid https://sites.google.com/ylejoe.parnu.ee/lastekirjandus Luulemaailm Esimeste klasside õpilased osalesid projektis „Luulemaailm“. Meie eesmärgiks oli õpilastele tutvustada reegleid kooli raamatukogus, et õpilased saaks ise laenutada raamatuid; lugeda luuletusi ja teada saada, mis on riim ja äratada huvi lasteajakirjanduse vastu lugedes ajakirja Täheke. Esimeseks suureks tööks oli ise otsida endale jõululuuletus, mida esitada jõuluvanale. Kui luuletuse otsimine nii raske polnudki, siis jõuluvana ees ununes nii mõnelgi õpitu. Õnneks said kõik kätte oma pakid. Projekti lõppedes oli igal klassil ilusa käekirjaga kirjutatud luulemapp. Luulemapi teemad valis iga klass ise. 1.a ja 1.b valisid kevadest luuletusi, 1.c otsis vahvaid luuletusi koolist ja 1.d valmis huvitav luulemapp looma-ja lindude luuletustest. Kui luuletuste lugemine selge, siis 1. a klass kirjutas ise pika luuletuse kevadest. Õpilased kandsid selle luuletuse ette projekti lõpetamisel. 1.c klass võttis osa luulevõistlusest „Hüppav konn“, kuhu kirjutasid kõik koos luuletuse konnadest.

Meie sõbrad „Täheke“ ja raamatukogu

Kirjutas Jane Siigur

Reis raamatute saarele Teiste klasside õpilased tutvusid lähemalt lastekirjanik Anti Saarega ja lugesid tema kirjutatud raamatuid. Selle projekti käigus õpilased joonistasid, kirjutasid luuletust, voolisid ja tegid dramatiseeringuid. Kuna Anti Saar kasutab lihtsat sõnavaraga, siis mõnigi õpilane leidis tee raamatute juurde ning huvi lugemise vastu suurenes.

Ilmar Tomusk 3. klassid osalesid projektis „Ilmar Tomusk“, mille käigus tutvuti autori elulooga ning tema loominguga. Kolmandate klasside õpilased lugesid läbi omal valikul neli Ilmar Tomuski kirjutatud raamatut. Seejärel täitsid selle projekti jaoks loodud erikujulisi ja huvitavaid töölehti, joonistasid peategelasi, jagasid elamusi loetust, arutlesid raamatutes toimunu ja tegelaste 60


üle ning jagasid soovitusi teineteisele. Projekti lõpus kohtusid õpilased kirjanikuga, tutvusid tema uue valmiva teosega, kuulasid põnevaid jutte ning esitasid kirjanikule küsimusi. Projekti lõpus said õpetajad palju positiivset tagasisidet õpilaste poolt, eriti meeldis lastele täita „Hamburgeri“ tööleht.

Raamatuburgerid

Kirjutas Tatjana Zlojan

Huvitav loodusõpetus Sellel õppeaastal aitasid loodusõpetuse tunde huvitavamaks muuta külalisesinejad. Oktoobris toimus algklasside õpilastel loodusõpetuse nädal, kus huvitavaid tunde viis läbi Keskkonnaameti spetsialist Merike Palginõmm. Meie noorim pere osales programmis „Hättasattunud metsloomad“. Lastele tutvustati metsloomade hättasattumise põhjuseid, arutleti teemadel, kas ja kuidas saab metsloomi häda korral abistada. Programmi jooksul arutlesid lapsed erinevaid olukordi, lahendasid probleemülesandeid ja vaatasid slaidiettekandeid.

61


Jaanuaris oli 5. klasside õpilastel võimalus osaleda „Turbakohvri“ programmis. Programm viidi läbi aktiivtegevustena õppekomplekti abil, mis sisaldas endas Eesti soodes ja rabades kasvavate tavalisemate taimeliikide herbaareksemplare, turbaproove katseklaasides, turba näidiseid ning töölehti õpilastele. Lapsed said teadmisi soode ja nende elustiku kohta. Tunnis selgitati põhjalikult soode arengujärke, elutingimusi, väärtusi ning soodes esinevaid loodusnähtusi. Programmi viis läbi taas Merike Palginõmm Keskkonnaametist.

Maikuus tuli meile külla Eedi Lelov Pernova Loodusmajast. Tal oli kaasas „Putukate Hotell“, mis jäi õpilastele uudistamiseks mitmeks nädalaks. Programmi eesmärgiks oli tutvustada lastele jahumardikate näitel putukate elutsüklit, nende toitumist ja eluviisi. Tunni käigus õppisid lapsed tundma putukate välimust, tähtsust, kasulikkust ja kahjulikkust. Põnev oli kuulata putukate rolli näiteks lemmikloomadena, aga ka tähtsust toidulaual. Huvitavana tundus õpilastele idee, kuidas ise putukatele oma koduaeda või rõdule elumaja ehitada.

Kirjutas Janne Änilane

62


Humanitaar Aineühenduse juht Diana Kiilu

Humanitaarainete koosseisus toimus 2018/19. õppeaastal muutus – hinnatud emakeeleõpetaja Marja Tõnts läks väljateenitud puhkuseaastatele. Tema asemele tuli meie kooli vilistlane Elsbet Vaigur. Kuna Pärnu Ülejõe Põhikool on liitunud mitmete programmidega, näiteks “Ettevõtlik kool” ja “Liikuma kutsuv kool”, siis püüdsime olla oma tegemistes eriti ettevõtlikud ja liikuvad. Kui hästi meil see õnnestus, on juba lugeja otsustada.

Kuuendate ja seitsmendate tegemisi Oktoobri lõpus vaatasid 6.-7. klassid Pärnu Endlas VAT Teatri etendust "Kas kalad magavad?". Lavastus oli 10-aastasest tüdrukust Jutast, kelle vend Emil oli möödunud aastal surnud. Kuigi tegemist oli monoetendusega, suutis noor näitleja Liisa Saaremäel täita lava, tekitada lastes emotsioone ja panna tõsistel teemadel mõtlema. Detsembris käisid 6. klasside soome keele õppurid Tartus. Reisi peaeesmärk oli ühendada nii soome kui eesti keele teemasid. Päeva alustati Eesti Rahva Muuseumist, kus vaadati näitust “Uurali kaja”. Tegemist polnud tavalise väljapanekuga, vaid tutvuti soome-ugri rahvaste, nende asuala, arvukuse, algkodu ning keelepuuga. Kuulati soome-ugri keelte kõla, vaadati originaalkeeles rahvaluulealaseid animatsioone, mis andsid ülevaate soome-ugri rahvaste traditsioonilistest uskumustest ja tavadest. Näitusel käies täitsid õpilased töölehti, mida hiljem üheskoos kontrolliti.

Muuseumist sõideti Soome Instituudi raamatukokku, mis oli tehtud jõulupostkontoriks. Lapsed said saata kirju jõuluvanale, kuulata ülevaadet soomlaste jõulukommetest ja valmistada järjehoidjaid.

63


Kui järjehoidjad valmis, mindi üheskoos Tartu Oskar Lutsu nimelisse Linnaraamatukokku, kus toimus nutiseadmete ja infootsingu töötuba.

64


Jaanuaris väisasid 6. klasside õpilased Pärnu Apollo kino, kus vaadati filmi “Johannes Pääsukese tõeline elu”. Filmis oli monteeritud Pääsukese 1912. aastal filmitud kaadrid ja režissööri nägemus päevapiltniku ja filmimehe seiklustest. Suurimat elamust pakkusid lummavad maastikuvaated, aga õpilaste tähelepanu köitsid ka Ott Sepa, Märt Avandi ja Tõnu Kargu rollid. Enne filmi vaatamist jagati grupp kaheks ja õpilastele tehti kinos ringkäik. Töötajad tutvustasid erinevaid saale ja käidi ruumides, kuhu külastajatel pole lubatud minna. Õpilased said näha, milline on tänapäevane kinotehnika, aga uuriti ka vanu filmirulle. Viimaks valmistati ja söödi üheskoos paismaisi. Emakeelepäeva eel sõitsid 6. klassid Viljandisse, kus nad vaatasid teatri Must Kast etendust “Jõud”. See oli muusikaline noortelavastus, mis laulu, naeru ja akrobaatika kaudu rääkis loo ühest klassist ja koolikiusust. Põigates viie erineva perekonna ellu, käsitleti leina, alkoholi, vägivalda ja üksindust teismelise silmade kaudu. Pärast etendust oli vestlusring, kus õpilased said analüüsida nähtut: rääkida oma kogemustest ja kuulata teiste muljeid.

Mais koostasid 6.a klassi õpilased raamatu Pärnu vaatamisväärsustest. 65


Kaheksandate ja üheksandate käimisi Oktoobri lõpus käisid 9. klassid vaatamas VAT Teatri etendust "Müller peab lahkuma". Etendus keskendus lapsevanemate heitlustele haridusmaastikul, kus viimaks polnud enam aru saada, kelle nimel võideldakse. Novembris vaatasid 8. klassid Endla teatris Ugala etendust “Moraal”. Muusikaline lavastus heitis humoorika pilgu teismeliste ellu, püüdes aru saada, milline on siis ikkagi see “päris teismeline”. 14. novembril esines Sass Henno 9. klassidele kooli aulas. Ta ise nimetas seda kodanikujulguse seminariks ehk kriitilise mõtlemise päevaks koolinoortele. Sass Henno rääkis nii elust, kirjandusest kui ka meediast. Eesti 100. sünnipäevaks valminud mängufilmi “Tõde ja õigus”, mis põhineb A. H. Tammsaare samanimelise romaani esimesel osal, käisid 9. klassid vaatamas märtsis.

Õpetajate ettevõtmisi Õpetajadki on kultuurilembesed ja käivad nii teatris, kinos kui ka kunstisaalis. Jätkuvalt hoiab meid kultuurisündmustega kursis endine kolleeg Lembi Lukas, kes broneerib pileteid ja tutvustab üritusi. Igal aastal 1. septembril käime emakeeleõpetajatega Pärnu Uue Kunsti Muuseumis. Sel korral vaatasime aktinäitust “Mees, naine ja meri”.

Kui kunstist küllalt, siis läheme teatrisse. Endlas vaatasime järgnevaid külalisetendusi: VAT Teatri “Dekameroni” ja “Müller peab lahkuma”, Rakvere teatri “Paunvere poiste igavest kevadet”, Kuressaare Linnateatri “Antigonet New Yorgis”, Ugala “Tähtede seisu”, R.A.A.A.M-i “Praegu pole aeg armastamiseks”, Vanemuise ooperit “Aida”. Koduteatri repertuaarist valisime vaatamiseks etendused “Tantsutund” ja “Me armastame ega tea midagi”. Juunis käisime Albus Ugala etendusel “Etturid” ja juulis Jänedal R.A.A.M-i suvelavastusel “Pikse pill”. Lisaks kunstile ja teatrile paelub meid kino. Vabariigi aastapäeva paiku vaatasime Apollo kinos “Tõde ja õigust”.

66


Osalemine Pärnu linna ja vabariiklikel üritustel

Oktoobris osales 5-liikmeline 6. klasside võistkond Pärnu linna õpioskuste võistlusel, kus saavutati 6. koht. Õpilasi juhendasid Diana Kiilu ja Ande Pelberg. Novembris toimus Pärnu Vabakoolis ülelinnaline draamakonkurss teemal “Eesti muinasjutud”. Meie kooli võistkond saavutas 7.–8. klasside arvestuses II koha. Võistkonda kuulusid Franko Mirjam, Gregor Kaur, Günther Miklas, Sandra Müürisepp, Steven Juhansoo ja Marita Männi. Õpilasi juhendas õpetaja Marge Kanniste. VI jutuvestjate konkursil “Kratilood” saavutas Franko Mirjam 7.–9. klasside arvestuses II koha. Franko jutustas kohamuistendi "Mihkli Salumäe hiiepärnad" ja vaaremalt kuuldud naljandi "Kes teisele nime annab, see ise seda kannab". Juhendas õpetaja Diana Kiilu. Emakeeleolümpiaadi piirkonnavooru 9. klasside arvestuses saavutas II koha Laura Kaaviste, keda juhendas õpetaja Marge Kanniste. 7. klasside arvestuses tuli II kohale Emma Herta Ööbik, kelle juhendaja oli Diana Kiilu. Veebruaris toimunud ühiskonnaõpetuse piirkondlikul olümpiaadil 6. klasside arvestuses saavutas I koha Hipe Maaroos, II koha Tõnis Tomson ja III koha Mia Hanna Press. 9. klasside arvestuses sai II koha Kerdo Käärma, IV koha Raiko Taave Tammjärv. Juhendas õpetaja Gea Kannus. Aprillis toimus Pärnu Keskraamatukogus põhikooli kirjanduslik mälumäng, mille teemaks oli "Lauludeks saanud luule". Osales 17 kolmeliikmelist võistkonda. Meie kooli 8.b klassi õpilased Mariann Mäll, Helene Rebane ja Angelika Tammik esinesid tublilt. Nende juhendaja oli õpetaja Marge Kanniste.

67


Jutuvestjate konkursil “Muundumised” osales hästi 6.a klassi õpilane Sandra Ojasoo, kes rääkis muistendi "Toolse rüütel". Juhendas õpetaja Diana Kiilu.

Emakeelenädal 13. märtsil esinesid 4. ja 5. klassidele Contra ja Kai Leas. Kuulda sai nii Võru kui ka Kihnu murret. Emakeelepäeva hommikusel kogunemisel rääkis õpetaja Anneli Bobrov emakeelest ja selle tähtsusest. Pärast toimus õpilastele eesti keele teemaline mälumäng keskkonnas Kahoot!. Õpetaja Taimi Dreieri algatusel prooviti otsida kõige ilusamat emakeelset sõna. Selleks tuli minna oma telefonis keskkonda Mentimeter ja sisestada kauneim sõna. Tulemusi nägi fuajee infoekraanil. Kahjuks oli õpilasi, kes sisestasid roppusi, mistõttu tuli sõnapilv maha võtta. Emakeelenädalal lahendasid 5.-9. klassid õigekirjatööd, mille olid koostanud Viljandi emakeeleõpetajad. Õpetaja Aili Nääri juhendamisel tegid 5. klassid plakatid Kristjan Jaak Petersoni elust ja loomingust. Selline oli meie 2018/19. õppeaasta. Uute tegemisteni!

68


Muusika ja kunst Aineühenduse juht Aet Vill

“Tarkuse kunst seisneb selekteerimisoskuses.” (W.James)

Sügisulg Meie koolis on väga palju õpilasi, kes tegelevad laulmisega. Seda erineval viisil, kas solistina õppides, ansamblites või koorides lauldes. “Sügisulg” on Pärnu linna- ja maakonna solistide lauluvõistlus, kus finaali jõudmiseks käib tihe rebimine. Igast kategooriast ja vanuseastmest saab edasi vaid 5 lauljat. Tavaliselt on eelvoorudes ühes kategoorias minimaalselt 40 lauljat. Seega pääs finaali on juba märkimisväärne. Samas võime öelda, et sinna võistlusele ei saa ka igaüks osalema. Õpetajatele ja koolidele on antud piirangud ette ehk õpetajad peavad ise juba eelnevalt mingisuguse valiku ära tegema. Oleme õnnelikud, et meie koolist ikka ja jälle osalejaid sellel konkursil on. Meie koolist osalesid: 1.a klassist - Lisanna Nõmm, Milana Zotovych mõlemad olid ka finalistid. 2.a klassist - Tristian Mäeväli, Karena Lehtmaa 3.a klassist - Maribel Pärnaste, Kriti-Loree Ints, Aurelia Aur, Ronja Linnamäe. 4.a klassist - Martiina Tõnts, Melian Haavandi, Adelina Zadiran 5.a klassist - Emily Lääts, Luisa Bergmann, Annaliisa Aron, Mirelle-Liis Jõerand 69


6.a klassist - Hipe Maaroos - A kategooria finalist, esindab Pärnumaad oma kategoorias Laulukarusellil. 7.a klassist - Janette Aruste 8.a klassist Berit Palu, Jaanika Karjus. Eriauhinnaga said märgitud Emily Lääts, isikupärase esituse eripreemia; Karmen Käär, artistlikkuse eripreemia; Ranek Vridolin, kõrgete säravate nootide eripreemia; Noori juhendasid Aet Vill, Anu Tilk, Reine Niin, Margrit Kits, Jana Trink, Aita Kaaver, Anne Uusna, Marge Lumisalu.

Kirjutas õpetaja Aet Vill, fotode autor Haide Rannakivi

Kooli sünnipäeva tähistamine Sellel aastal sai meie kool 60 aastaseks. Tähistasime kooliperega seda sündmust pidulikumalt. Esmalt toimus 20.oktoobril suur juubelipidustus Pärnu Kontserdimajas vilistlastele ja endistele ning praegustele koolitöötajatele. Üles astusid mitmed esinejad vilistlaste kui ka praeguse koolipere seast. Tähistasime sünnipäeva ka praeguste õpilastega koolis. Aktused olid muuhulgas tagasivaatavad kooli kujunemisloole. Ajalugu ja huvitavaid fakte ilmestati piltide ja muusikaliste vahepaladega. Aktustel astuti üles järgmiste numbritega: 1.-2. klassid 1. “Hommik kooliteel”/M.Kits - 1. klasside tütarlastekoor 2. “Sügises” / M. Kits - 1a kl. ansambel 3. Milana Zotovych - "Autumn Sketch" W. Gillock 4. “Võidupüksid” H.Hanson - poisteansambel 5. “The Stork” 2.a klassi plokkflöödi ansambel 6. “Maakera” / M. Kits - 1 kl. poistekoor 7. Kohtumine vilistlasega 3.-4. klassid 1. “Võidupüksid” H.Hanson - poisteansambel 2.”Rõõmulaul”/R.Päts 2.-4. klasside I astme MUK 3. ”Tahaksin olla” - 3.b ja 3.a kl rahvatantsurühm 4. “Lapse laul”/P.Rips - 2.-4.klasside II astme MUK 5. “Luiged” / P.Laikre 4.a klass Mia Soa 6. “Aatomiku laul” /Arvo Pärt - 2.-7.kl poistekoor 7. “Kes selle tamme istutas?” / Gustav Ernesaks - 2.-9.kl. poistekoor 8. Kohtumine vilistlasega 70


5.-6.klassid 1. “Õnn ei tule pikutades” /K.Voorand LAK 2. “Perpetum mobile” /A.Joonas Emily Lääts 5.a klassist 3.” Aatomiku laul” /Arvo Pärt - 2.-7.kl poistekoor 4.” Kes selle tamme istutas?” /Gustav Ernesaks - 2.-9.kl poistekoor 5. “Vihmaballett”/R.Pajusaar - Tuuli Tiitus 2.a klass 6. Kohtumine vilistlasega 7.-9. klassid 1. “Õnn ei tule pikutades” /K.Voorand LAK 2. “Mudaravila” Tristian 2.a 3. “Kaunimad laulud” /Fr. Säebelman - 8a klassi koor 4. “Kungla rahvas” /K. A. Hermann - 8a klassi koor 5. “Perpetum mobile” /A.Joonas Emily Lääts 5.a kl 6. Kohtumine vilistlasega¶ Kirjutas õpetaja Aet Vill

Luulesalong “LeHanArDoGus”

On tore, kui saad ennast tunda tõelise muusikuna, keda kutsutakse esinema linnarahvale. 7.a klassi ansamblil oli võimalus muusikat teha kohvikus “Cafe Grand”, kus 6. detsembri õhtul toimus luulesalong “LeHanArDoGus”. Salongi korraldaja oli Jaak Känd. Pealkiri sisaldab luuletajate-juubilaride nimesid: Gustav Suits 135, Helvi Jürisson 90, Hando Runnel 80, Lehte Hainsalu 80, Arvi Siig 80, Doris Kareva 60. Päris suur tegemine oli, et leida juubilaride tekstidele loodud sobivad laulud. Laulsime viis laulu: Pärt Uusberg/Doris kareva “Mis on inimene?” Rein Rannap/Hando Runnel “Kel on laulud laulda” Juhan Trump/Lehte Hainsalu “Teisel pool vett” uhan Trump/Arvi Siig “Malle ja Kati” Arne Oit/Arvi Siig “Laululinnuhaldjas” Oli pisut jõuluhõnguline soe ja südamlik õhtu. Kirjutas õpetaja Anu Tilk

71


Jõulukontsert Eliisabetis 19.detsembril toimus meie kooli traditsiooniline jõulukontsert Eliisabeti kirikus. Pikad proovid kulmineerusid jahedas kirikus südantsoojendava kontserdiga. Lapsed ja õpetajad andsid tõeliselt sooja tunde südamesse, et minna vastu jõuludele. Esinesid koorid, ansamblid, solistid, duetid, puhkpilli orkestri vähendatud koosseis, luuletajad.

Kavas oli: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Mudilaskoor --1. a klassi duett Lisanna ja Milana Puhkpilliorkester ---2.a ja 6.a klassi ansambel 8.a klassi koor --Ansambel Vallatud piigad --Poistekoor Janette Aruste 7.a kl 1.a klassi ansambel Puhkpilliorkester Ansamblid Grif ja M.U.S.A 8.a klassi ansambel

„Süüta küünal“ „Jõulu ootus“ „Jõuluime“ „Auld Lang Syne“ „Jingle-Bell Rock“ „Palvesse sean käed“ „Rahu“ „Laul Põhjamaast“ „Täis valgeid viise maa“ „Mis on inimene“ „Vanaisa“, „Kes selle tamme istutas“ „Puudutus“ „Piparkoogi süda“ „All I Want For Christmas Is You“ „Lotte jõululaul“ üks talvelaul…. 72


17. 4.a klassi ansambel 18. Lastekoor 19. ---

„Päkapiku jõululaul“ „Maarja kuld“ „Talveöö“

73


Kirjutas õpetaja Aet Vill

Jõulukontsert “Rahulikke Jõule!” 20.detsembril toimus kooli aulas järgmine jõulukontsert “Rahulikke jõule”, mis oli mõeldud meie oma kooliperele. Kuna muusikalembelisi lapsi on meie koolis palju, siis ühest kontserdist ei piisa. Meeleolukal kontserdil esinesid koorid, instrumentaal- ja vokaalansamblid ning solistid. Publikuks olid kõik õpilased, kes tundsid, et ühest kontserdist on vähe. Kavas oli: 1. I klasside tütarlastekoor 2. I klasside tütarlastekoor 3. 2.a kl Tristian 4. I klasside poistekoor 5. 3.a kl Liisa 6. II astme mudilaskoor 7. 7.c klassi ansambel 8. 2 klasside plokkflöödikoor 9. 1.a klassi ansambel 10. 2.a klassi ansambel 11. 1.a klassi ansambel 12. Orkester

„Talv on mõnus“ õp Aet „Pagari piparkook“ õp Aet „Jälle saabunud jõulukuu“ õp Anu „Salaplaan“ õp Reine „Lumemaasikad“ õp Aet „Kiire aeg“ õp Aet, akordionil õp Reine „Jõulu ootel“ Jaanika Karjus (loovtöö) „Külma ilma õuelaul“ õp Reine „Jõuluvemp“ õp Reine „Hiirte jõulud“ õp Anu „Päkapikujutt“ õp Reine „Jõuluvana on tulemas“ õp Rein Kirjutas õpetaja Aet Vill

Vene laul Juba on traditsiooniks saanud Pärnu Ühisgümnaasiumi poolt korraldatav festival “VENE LAUL”, mis toimus 7.veebruaril. Meie koolist võttis festivalist osa 7.a klassi ansambel koosseisus: Gerit Luhasaar, Emma Herta Ööbik, Berit Alttoa, Janette Aruste, Jolanta Baranauskaite, Angelina Danilenko, Mirith Haavandi, Franko Mirjam, Iiris Nairis, Liisi Nairis, Isabel Padul. Osavõtjaid oli üle Eesti 21 solisti-ansamblit. 7.a ansambli lauljad olid vanuselt kõige nooremad, aga tegid väga ilusa esituse. Ansambel laulis tuntud vene rahvalaulu “Kalinka”, mida aitasid esinemisküpseks valmistada õpetajad Laine Lusik ja Anu Tilk. Oli ääretult tore kogemus meie kõigi jaoks. Kirjutas õpetaja Anu Tilk 74


Poistelaul Eesti Meestelaulu Seltsi XI üle-eestiline poiste solistide võistulaulmine 2019 EMLS XI Poiste Võistulaulmise karusell sai alguse juba jaanuarist maakondlike eelvoorudega, kus osales kokku 553 laulupoissi ja noormeest. Piirkondlikes vahevoorudes, laulsid võistu 233 laulupoissi alates 5 eluaastast kuni 20 aastaste noormeesteni.

Ülejõe Põhikoolist võttis võistulaulmisest osa Oskar Vahemets 1.a klassist (juhendaja Reine Niin) ja osales edukalt maakondlikus voorus, kus sai oma vanuseastmes (7-9-aastased) 2. koha ja sai võistelda edasi vahevoorus. Vahevoorus esines Oskar samuti edukalt, kuid finaali seekord ei saanud. Finaalis osaleb üle eesti kokku 32 lauljat. Oleme tänulikud, et poistelaul elab ja kõlab võimsalt! Kirjutas õpetaja Reine Niin

Vabariigi aastapäeva aktused 22.veebruaril tähistasime Vabariigi aastapäeva. Kokku suutsime anda 4 kontserdi. Need olid väga meeleolukad ja mitmekesised. Ühe toreda uuendusena toodi meile videolahenduse kaudu õpilaste arvamused oma kodumaast. Kontsert sai terviklikuks tänu huvijuhi poolt koostatud vahetekstidele. Kontsertidest jäi päeva lõpuks sisse soe tunne. 1.-2. klasside aktus 1. 1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5.

Ühislugu “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm” klasside tütarlastekoor “Kodukeel” Klasside tütarlastekoor “Laulud” klasside poistekoor R. Pajusaar, O. Saar “Tasahilju” klasside poistekoor Jorma Rollaranta “Kinga-rock” 3.B “Plaksulöömise polka” (juh K. Tammik) 3.B tants “Kingsepp meister” (juh K. Tammik) 1.a klassi ansambel R.Niin, L. Tungal “Mõni rida raamatust” 1.a klassi koor Airi Liiva “Eesti laps”

3.-4. klasside aktus 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ühislugu “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm” I astme mudilaskoor “..Ilus oled, isamaa” I astme mudilaskoor “..Rõõmulaul” 3.B “Plaksulöömise polka” (juh. K. Tammik) 3.B tants “Kingsepp meister” (juh. K. Tammik) II astme mudilaskoor “Tuuleveski ja vesiveski”

75


5.-6. klasside aktus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ühislugu “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm” 2.-9. klasside poistekoor “Mere kutse ” 2.-9. klasside poistekoor “Spordimeeste laul” 5.-9. klasside lastekoor “Maa, mida armastan” 5.-9. klasside lastekoor “Ta lendab mesipuu poole” Ansambel “Laulupiigad” (4a) “Mu kodumaa” 5.-9. klasside lastekoor “Ilus oled, isamaa”

7.-9. klasside aktus 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ühislugu “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm” 5.-9. klasside lastekoor “Maa, mida armastan” 5.-9. klasside lastekoor “Ta lendab mesipuu poole” 8a ansambel “Vaikne kena kohakene” 8.a klassi koor “Sind surmani” Janette Aruste 7a “Kel on laulud laulda” 5.-9. klasside lastekoor “Ilus oled, isamaa”

Ümin Pühapäeval, 31. märtsil 2019 kell 13.00 toimus Pärnu Raekojas juba 16. korda koolinoorte vokaalansamblite konkurss Ümin (korraldaja MTÜ Pärnu Kontserdibüroo). Pärnu Postimehe andmetel osales sellel aastal 18 kooliansamblit, kus lauljaid 7–19 eluaastani. See tähendab, et linna ja maakonna (huvi)koolide üheksa muusikaõpetajat on lood selgeks õpetanud ligemale 140 õpilasele. Selle aasta osavõtt oli rekordiline.

Vokaalansamblite võistulaulmine toimus neljas kategoorias: 1.–4. klassid, 5.–7. klass, 8.–9. klassid ja gümnaasiuminoored. Iga ansambel esitas kaks mitmehäälset laulu. Grand prix püüdjatel on kohustus laulda üks neist saateta. Ansambleid hindas hääleterapeut ja vokaalpedagoog Sirje Medell, laulev näitleja Ireen Kennik, muusikaõpetaja Kairi Kuusk, muusik Ado Kirsi. Žürii tagasiside lastele ja õpetajatele oli positiivne ja ka õpetlik.

76


Sellel aastal laulsid meie kooli ansamblid ennast järgmistele kohtadele:

Osavõtudiplomid: Megamix 2, juhendaja Anu Tilk: 67,5 punkti

Pronksdiplomid Ülejõe Päikesekiired, juhendaja Reine Niin: 73 punkti:

Hõbediplomid Seven Up, juhenda Anu Tilk: 81 punkti Ülejõe 7.a, juhendaja Anu Tilk: 81,5 punkti Harmoonikud, juhendaja Maimu Muttik: 82,5 punkti GRIF, juhendaja Aet Vill: 87 punkti MUSA, juhendaja Aet Vill; 88,5 punkti Ülejõe noodipoisid, juhendaja Reine Niin: 89,5 punkti

Kulddiplomid Laulupiigad, juhendaja Anu Tilk: 92 punkti Palju õnne kõigile võitjatele ja kiitus tublidele juhendajatele! Kirjutas õpetaja Aet Vill Ülejõe Ööbik Lauluvõistlusel “Ülejõe Ööbik” esinesid solistid ja ansamblid 1.–8. klassist. Eelvoorus osalenud üle 114 õpilasest jõudis finaali 44 solisti 13 vokaalansamblit. Finaalis saatis õpilasi GoodHabitsTrio, kuhu kuulusid Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia tudengid: Kevin Lilleleht trummidel, Jaan-Eerik Aardam kitarril ja Mart Nõmm basskitarril, klaveril oli iga õpilase juhendaja. Žürii ridades istusid Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia koolimuusika tudengid: ●

Mariah-Theresa Turbel – kes lisaks õppimisele tegeleb aktiivselt soolo ja koorilauluga, on ka koor- ja kontsertmeistri rollis. Esimesed sammud on ta teinud õpetajana ning juhendab noori soliste soololaulus ning hääleseades. Oma panuse annab ta ka bändi juhendamisse.

Laura Emilia Tiit – kes lisaks õppimisele on viimasel viiel aastal üles astunud Viljandi Pärimusmuusika Festivalil erinevate koosseisudega, lööb kaasa koorilaulus, ansamblites ning astub üles ka solistina. Viimase aja suurim projekt, kus ta muusikuna osa võttis oli Guns&Roses tribüütbänd, kus ta lõi kaasa taustvokaalina.

Lisabeth Hint – lisaks õppimisele tegeleb ka natuke omaloominguga. Lööb kaasa ka koorilaulus ning töötab Tartus Koogel-Moogel lastehoius muusikaõpetajana. 77


18. lauluvõistluse teema oli “Kõlagu laulud eesti keeles!”. Vaheldusena laulule esinesid meile tantsijad Sauga Avatud Noortekeskusest - Triinuliinud tantsudega “Maailm heliseb”, “Õnnelikud pahalased” ja “Hullud konnad”. Selline suur lauluvõistlus sai toimuda tänu mitmetele suurele toetajale: Perona Bowling Viiking Spa CCCP Põgenemistoad Batuudikeskus UP Valgeranna seikluspark Estonia Spa Peetri Pizza Pärnu Liikluslinnak Pärnu Ufopark Kõikides vanuseastmetes said kõik finalistid ära märgitud. Õpilasi, kes jäid välja esikolmikust, premeeriti eripreemiatega. Kohad jaotusid sellel korral järgmiselt: I-III Grand Prix ehk Väikese ööbiku preemia Lore-Andra Raud I klassid I koht Milana Zotovych, II koht Oskar Vahemets III koht Armin Sellin II-III klassid I koht Maribel Pärnaste II koht Kriti Loree Ints III koht Marii Miranda Peralta I-III Ansamblitest laulis ennast auhinnalisele kohale Grif IV-VIII Grand Prix ehk Ööbik preemia Eunike Penu IV-V klassid I koht Melian Haavandi II koht Mirelle-Liis Jõerand III koht Emily Lääts VI-VIII klassid I koht Janette Aruste II koht Berit Potman III koht Mariliis Lembit Ansamblitest laulsid ennast auhinnalisele kohale M.U.S.A ja 7.a klassi ansambel. Suure panuse sponsorite leidmisesse andsid õpilasesinduse noored ja huvijuht! Suurepärast õhtujuhi rolli täitis Maribel Pärnaste 3.a klassist, kes sai sellega ületamatult hästi hakkama. Kirjutas õpetaja Aet Vill

Helisev Hääl Mai keskel osalesid meie kooli noored solistid Pärnu linna ja maakonna laste ja noorte solistikonkursil Helisev Hääl. Kokku osales 2019. aasta konkursil 49 noort lauljat. Toimus kaks eraldi kontserti. Esimesel Kontserdil astusid lavale 1.-4. klassi solistid ja teisel kontserdil 5.-9. klassi lauljad. Züriis olid TÜVKA koolimuusika tudengid Marleen Nõmm ja Mariah-Theresa Turbel ning Ülejõe Põhikooli muusikaõpetaja Aet Vill. Solistikonkurssi korraldab Huvikool ModeRato. 78


Tulemused: 1. klass I koht Oskar Vahemets, juhendaja Reine Niin, Ülejõe Põhikool III koht Milana Zotovych, juh Reine Niin, Ülejõe Põhikool Kelmika esituse Eripreemia Armin Sellin, juh Reine Niin, Ülejõe Põhikool

2.-3. klass I koht Saara Grete Leetsar, juhendaja Anu Tilk, Ülejõe Põhikool Särtsaka esituse Eripreemia - Tristian Mäeväli, juh Anu Tilk, Ülejõe Põhikool 4. klass II koht Melian Haavandi, juhendaja Anu Tilk, Ülejõe Põhikool 79


7. klass III koht Janette Aruste, juh Anu Tilk, Ülejõe Põhikool

Kirjutas õpetaja Reine Niin

Erm helises meie laulust Koorimuusika projekt „ERM heliseb"! kuulutati välja juba eelmisel kevadel. Selle raames on Eesti Rahva Muuseumi sillaalal esinenud palju koore üle Eesti.

Et laulupeo 150. sünnipäev on ees, oli meilgi tore võimalus osaleda 8a klassi ja vilistlassegakooriga selles toredas projektis laupäeval, 18.mail. Oma kaunimad laulud esitasid 8a klassikoor ja ansambel Harmoonikud. Vahelduseks mängis 2 akordionipala vilistlane Mihkel Ojaots. Vilistlaskooriga esitasime mõned lood juubelilaulupeo kavast. Kontserdi lõpetasime ühiselt lauludega „Ilus oled, isamaa“ , „Ta lendab mesipuu poole“, klaveril meie suurepärane vilistlane Heleri All. Lõpulauluks oli „Kungla rahvas“.

Tänutäheks esinemise eest oli meil tasuta muuseumikülastus ning soodne kehakinnitus muuseumi restorani bufeelauas. Peale ERMi külastasime ka veel Laulupeomuuseumi. Kontserdi organiseerija õpetaja Maimu Muttik, fotode autor õpetaja Kai Kõks.

80


Kirjutas õpetaja Maimu Muttik

Laval ainult poisid Juba 43 aastat on Ülejõe koolis pidevalt kuulda poistelaulu. Eelmisel aastal kutsuti meid maikuus esinema Pärnu Keskraamatukogu suurde saali. Seekord tuli õpetaja Reine, et kas jälle teeme? Muidugi, terve aasta õpitud, ette lauldud ja võistlemaski käidud.

Kava kokku panemine oli üsna lihtne, lugusid jätkus. 1.klassi poistekoor, poisteansambel, solistid ja 2.-9.klassi poistekoor, kes usinalt laulupeokava ära õppinud. 81


Reedel, 24.mail oli meie aulasse poisse kuulama kogunenud päris palju lapsevanemaid, külalisi ja õpetajaid. Suur tänu teile selle eest!

Kiidame Frankot tubli teadustamise eest, julgeid soliste Ranekit, Oskarit, Kerti, Arminit, Tristiani, Axel Erichit, vahvaid ansambli-ja kooripoisse.

Laulu-ja pillilood õpetasid selgeks õpetajad Reine, Anu, Kersti ja Maimu. Klaveril saatis Külli Vabrit. Kirjutas õpetaja Maimu Muttik. Piltide autorid õpetajad Anu ja Kai. 82


“Tule tulemine” – poistekoor laulupeotule tulemisel XXVII laulu- ja XX tantsupeo tule tulemine on avamäng juubelipeole, kandes endaga laulu- ja tantsupeo väärtusi ja väge igasse Eestimaa nurka. 2019. aastal saab tuletulemise traditsioon 50-aastaseks – esimest korda toimus üle-eestiline tule tulemine 1969. aastal seoses laulupeo sajanda juubeliga.

Tule teekond sai 1. juunil alguse Tartust, kus XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Minu arm“ kunstilised toimkonnad päikesetõusul laulu- ja tantsupeo tule ERM-i pargis süütasid. Järgnevad 33 päeva on aga tuli maakondade hoida, liikudes läbi terve Eesti.

10. juuni hommikul kell 8.00 oli Ülejõe poistekooril au tähtis tuli äratada Koidula muuseumi õuel ning kanda see muuseumi juhataja Elmar Tringi ja laulu-ja tantsupeo koordinaatori Alli Põrgiga lasteparki, kus ootasid ees kaaspidulised.

83


Tule teekond lõpeb 4. juuli õhtul Tallinnas, Kalevi staadionil, kus kell 19.00 algab XX tantsupeo esimene etendus, 6. juulil jõuab tuli Lauluväljakule. Kirjutas õpetaja Maimu Muttik

Laulupidu “Minu arm” 5.-7. juuli Tallinnas Lastekoor laulupeol Pärnu Ülejõe Põhikooli lastekoori sõit laulupeole algas 5. juuli hommikul. Seltskonda kuulusid 5. kuni 9. klassi tüdrukud ning õpetajad Jane Siigur, Helle Toots ja Elsbet Vaigur. Teel Tallinnasse olid lapsed ootusärevad, kuid rahulikud. Esimese päeva proov oli nii meie tüdrukuid kui ka kõiki teisi kokku tulnud lauljaid proovilepanev. Hoovihmade kiuste tehti lauluväljakul proove. Oli küll mure, et kas lapsed peavad vastu, kuid asjata. Tüdrukud olid väga tublid! Õhtul aitasid nii õpetajad kui ka tüdrukud üksteist, et riided ja jalanõud saaks laupäevaseks rongkäiguks kuivaks.

Rongkäik ning laupäevane kontsert möödusid heatujuliselt. Rongkäigus tegi olemise mõnusaks puhkpilliorkester ning meie enda kooli poistekoor, kellega koos sai lauldud nii mõnigi laul ning välja mõeldud mõni tore hüüdlause. Pühapäevase kontserdil oli suur vastutus ka meie tüdrukutel, sest päeva avasid lastekoorid. Päev oli pikk, kuid tüdrukute tuju püsis suurepärane. Ööbimispaigaks oli Tallinna Tehnikagümnaasium. Tüdrukud, kes olid varasemalt laulupeol vaid mudilaskoori koosseisus osalenud, said esmakordse kogemuse sellest, kuidas käib laulupeo ajal Tallinnas ööbimispaikade ning lauluväljaku vahel liikumine. Alguses võibolla pisut hirmutavana tundunud linnaliinibussidega liikumine tekitas lõpuks kõigis hasarti. Kas ja millise bussi peale me lõpuks mahume? Kas me mahume sinna kõik koos või peame koori jälle pooleks või koguni kolmeks tegema? Emotsioone oli palju, kuid tänu tüdrukute väga heale kokkuhoidvusele ja tähelepanelikkusele läksid kõik liikumised väga hästi. Eredamalt jäid kindlasti meelde liinibussides laulmine, mis paljudele tüdrukutele muljet avaldas. Oli lausa kuulda, et see pidavad elu lõpuni meelde jääma kui üks ääretut vahva sündmus. Usun, et nii õpetajad kui ka õpilased jäid peoga rahule, sest seltskond oli meil äärmiselt meeldiv ja rahulik. Koostöö ning üksteisega arvestamine on selliste ürituste puhul äärmiselt vajalik, mis Pärnu Ülejõe Põhikooli lastekooris toimisid suurepäraselt! Aitäh lastekoorile ning saatjatele, järgmise laulupeoni! Kirjutas õpetaja Elsbet Vaigur 84


Mudilaskoor laulupeol Üldlaulupidu ja teade, et mudilaskoor saab ühe öö pealinnas ööbida ning osaleda rongkäigus, tekitas palju elevust! 6. juuli hommikuĺ asusime Pärnust teele kahe bussiga, sest meid oli lihtsalt nõnda palju: 65 lauljat + 3 saatjat. Ja meid viidi otse rongkäiku! Meeldejääv osa peost!

Söömine ja 1. laulupeokontsert algaski. Laulsime koos Eesti hümni, vaatasime, kuidas süüdati laulupeotuli ning oligi aeg sõita ööbimispaika. Õhtusöök. Õhtujutud (täpsemalt kummitusjutud) ning oligi ühes toas üks "hirm ja ehm"! Õpetaja Maret pidi julgestuseks sinna tuppa kolima, õpetaja Ulla teise.

Pühapäev algas prooviga lauluväljakul ja siis algaski laulupeo 2. kontsert! Mis jäi meelde? Väga ilus repertuaar, väga palju rahvast, väga ilus ilm, pidulik tunne. Aitäh ilusa peo eest! Järgmise laulupeoni! Kirjutas õpetaja Anu Tilk

Poistekoor laulupeol

85


Kunst Pärnu linna üldhariduskoolide 5.-12. klasside õpilaste kunstikonkursil 8. dets 2018 saavutasid meie kooli õpilased häid tulemusi: 6. kl arvestuses - Mardus Raidlepp, eripreemia (õp Hansalu) 7. kl arvestuses – Emma Herta Ööbik, III koht (õp Hansalu) 8. kl arvestuses – Anabel Kalamees, eripreemia (õp Kasearu) 9. kl arvestuses – Laura Kaaviste, I koht (õp Hansalu)

86


Oskusained Aineühenduse juht Ene Viigimäe

Koosseis

Ene Viigimäe Karin Juga Veiko Vetik Egon Edo Kristin Raudberg Raul Kirss Kalmer Kivi Mari-Liis Kirss Ly Eisenschmidt Helen Põbo Eliana Prangli

kehalise kasvatuse õpetaja 1., 2, 3., 6., 8., 9. klassile kehalise kasvatuse õpetaja 3., 4., 5., 7., 8., 9. klassile kehalise kasvatuse õpetaja 2., 4., 5., 8., 9. klassile kehalise kasvatuse õpetaja 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8. klassile kehalise kasvatuse õpetaja 1., 2., 4., 6., 7. klassile tehnoloogiõpetuse õpetaja 4., 6., 8., 9. klassile tehnoloogiõpetuse õpetaja, robootika 5., 6., 7., 9. klassile käsitöö ja kodunduse õpetaja 4.-9. klassile käsitöö ja kodunduse õpetaja 5. klassile käsitöö ja kodunduse õpetaja 5., 6. klassile käsitöö ja kodunduse õpetaja 6. klassile

87


Kehaline kasvatus Taaskord aasta mööda läinud ja saab olnule pilgu heita. Sellel õppeaastal liitus meiega viies kehalise kasvatuse õpetaja kelleks on Kristin Raudberg. Kehalise kasvatuse tunnid möödusid plaanipäraselt. Talvel õnnestus ka uisutamas käia. Kuna lapsed seda aga väga soovivad, siis taaskord võtsid õpetajad suure vastutuse ja käisid seda tegemas kesklinna liuväljal. Väga oluline enesearendamise koht on kindlasti võistlus ja neid jagus küllaga. Õpetajad osalesid erinevatel koolitustel ja juhendasid loovtöid. Jätkusid traditsioonilised klassidevahelised võistlused – jalgpall, saalihoki, käsipall, korvpall, võrkpall, rahvastepall ja pendelteatejooksud. Väga palju said võistelda 3. ja 4. klasside lapsed. Ülelinnalistel võistlustel jätkasime sisse käidud rada – osalesime paljudel võistlustel ja seda ikka hästi. Selle õppeaasta eredaimad saavutused tulid 3. klasside tüdrukutelt. Linna turniir võideti nii pallilahingus kui rahvastepallis. Need saavutused tagasid pääsu Eesti koolide finaalturniirile. Eesti koolide seas saavutati mõlemal võistlusel kõrge kolmas koht. Kõikidele edukatele sportlastele jagatakse kiitust aasta jooksul ja tublide päeval. Osalemisega Euroopa spordinädalal saime lastele jagada väikesi auhindu ja kõige parematele sportlastele lisaks ka kvaliteetseid sportsärke. Kindlasti on väga märkimisväärne see, et saime palju spordivarustust – rööbaspuud, kõrgushüppe mattide komplekt, väikesekaalulised odad, kettad ja kuulid, tõkked, discgolfi varustus, slackline lindid. Võime rahuliku südamega minna vastu uuele õppeaastale, sest oleme endast laste heaks andnud taaskord maksimumi. FOTOL Eesti koolide võrkpalli pallilahingu III koha võistkond - ees vasakult Melissa Mai Tammela 3.b, Kristiana Sala 3.d, Elis Desiree Tuhkanen 3.b, Amira Vaimann 3.d, Mirelle Korol 3.b ja Marie Anete Nisumaa 3.d klassist, taga vasakult Karola Viherpuu 3.e klassist, õpetaja Karin Juga ja Nora Eljas 3.a klassist.

88


FOTOL Eesti koolide rahvastepalli III koha võistkond – ees vasakult Nora Eljas 3.a, Amira Vaimann 3.d ja Melissa Mai Tammela 3.b klassist, taga vasakult Ronja Linnamäe 3.a, Karola Viherpuu 3.e, Marie Anete Nisumaa ja Elisabet Liivamägi 3.d, Loviise Maria Laasmäe 3.a klassist ning õpetaja Ene Viigimäe.

Koolivõistlused ja üritused 21., 24. ja 26.septembril toimusid Euroopa spordinädala raames traditsioonilised klasside vahelised võistlused - pendelteatejooks ja jalgpall. Jooksud toimusid vanuste kaupa. Osalesid 2. klassid, 4.-5 klassid, 6.-7. klassid (v.a 6.b, 7.a) ja 8.-9. klassid. 3. klassid olid seotud ujumise tundidega. Paremusjärjestust välja ei kuulutatud. Nagu ikka oli võidust tähtsam see, et võimalikult palju lapsi osaleks ning saadaks aru liikumise vajalikkusest.

FOTOL soojendus enne jookse

89


Klasside vahelised pallimängud algasid jalgpalliturniiriga. 8.-9. klasside turniiril favoriite ei olnud ning seetõttu kujunes turniir huvitavaks. Võitjaks tuli väikese üllatusena 8.a (Sander Lepaste, Margit Mõis, Robin Mõtt, Sander Tony Sisask, Joosep Tammann, Henry Toomet), teise kohaga pidi leppima eelmise aasta võitja 9.b (Henry Epro, Rasmus Jõesaar, Joosep Järvmaa, Maarja Kahre, Hans Kristian Kivimäe, Heike Lehiste, Rajen Lumiste, Ahti Strati) ja kolmandaks tuli 9.a (Kristin Kandelin, Jürgen Karulin, Robin Laasmäe, Kristofer Mulluste, Kristjan Ollino, Erki Praks, Kert Erala), neile järgnesid 9.c, 8.c ja 8.b. 6.-7. klassi turniiri oli samuti väga tasavägine ja mängud toimusid vihmasajus. Võitu kaitses 7.b (Urmas Astrik, Romek Grossmann, Rasmus Kirsel, Oskar Mäekuusk, Ott Otterklau, Kevin Raud, Joosep Talviste), järgnesid 6.a (Romer Kond, Erik Roosson, Karl Rudissaar, Keiro Tabur, Karl Tamm, Tõnis Tomson, Jan Veskimeister), 6.c (Andri-Alan Antso, Kristjan Heinla, Ken-Rick Korol, Kaspar Levtšenko, Sander Niineorg, Rando Nõgel, Roland Pedriks, Harry Schants), 6.b ja 7.c.

FOTOL võitja 8.a.

FOTOL võitja 7.b

4.-5. klassi turniir oli oodatult samuti väga tasavägine. Kiitust väärivad kõik, eriti aga 4. klassid. Seekord osutus võitjaks 5.b ( Henri Ausmaa, Ronald Ende, Marlon Männi, Kristofer Põld, Simon Tiitson, Marek Tolli), järgnesid 5.a (Egert Annast, Georg Kutser, Sander Laanemaa, Lauri Loorents, Hindreas Lõbus, Markus Mälk, Oskar Ottender, Kaspar Palmsaar), head mängu näidanud 4.c (Ander-Aron Kaasma, Kert Lõhmus, Kert Maidlas, Robin Miklas, Kevin Pohla, Rando Reinsalu, Sten-Rico Sadulsepp, Anti Tammekand, Gerhard Vahter, Rocco Viilo), 5.d, 5.c, 4.d ja 4.a. FOTOL nr. 6 võitja 5.b

90


Detsembris toimus klasside vaheline saalihoki. Eraldi vahetustena mängisid poisid ja tüdrukud. 8.-9. klassidele võitjaks tuli 9.c (Kirsika Aidama, Karel Joonsaar, Marjan Jürisoo, Madis Kaare, Maik-Markus Kaasma, Kairo Kiltmaa, Markus Kärner, Kerdo Käärma, Andreas Kütt, Anette Parik, Raiko Taave Tammjärv, Jaanika Tomingas, Ranek Vahur), järgnesid 9.a (Kert Erala, Johanna Maria Kosk, Robin Laasmäe, Eveli Mälk, Kristjan Ollino, Ott Ottender, Erki Praks, Kristiina Rannak, Heli Tomson) , 9.b (Hanna Borkvel, Henry Epro, Rasmus Jõesaar, Joosep Järvmaa, Maarja Kahre, Ander Kirsi, Heike Lehiste, Rajen Lumiste, Ahti Strati, Arabella Tammer, Sigrid Tõnson, Alex Vetkin), 8.a ja 8.b.

FOTOL võitja 9.c.

FOTOL võitja 7.b

6.-7. klassidele võitjaks tuli 7.b (Urmas Astrik, Romek Grossmann, Ketlin Hermann, Rasmus Kirsel, Maria Lank, Karolin Muhu, Oskar Mäekuusk, Janely Mölder, Ott Otterklau, Jane Perandi, Kevin Raud, Joosep Talviste), teist-kolmandat kohta jagasid 7.a (Berit Alttoa, Janette Aruste, Angelina Danilenko, Marta Kübar, Rannar Luup, Annabel Maripuu, Franko Mirjam, Endrik Murik, Ronaldo Mäesepp, Ivor-Marten Tolmik) ja 7.c (Mari Kiviselg, Lisete Kütt, Keiron Laubert, Mari Silvia Lauri, Marten Lelov, Ingrid Lilletai, Madis Lilletai, Jessica Lupp, Teevi Lääts, Endri Sutt, Ragnar Tamme ). Aktiivselt mängisid kõik kuuendad klassid. Klasside vaheline võrkpall toimus aprillis. Eraldi turniirid olid poistele ja tüdrukutele. 8. - 9. klasside poistest võitis favoriit 9.b (Henry Epro, Rasmus Jõesaar, Joosep Järvmaa, Hans Kristian Kivimäe, Ahti Strati), järgnesid 9.cI (Madis Kaare, MaikMarkus Kaasma, Kairo Kiltmaa, Kerdo Käärma, Karl Saarnak), 8.a (Hendrik Kauber, Sander Lepaste, Robin Mõtt, Sander Tony Sisask, Joosep Tammann, Henry Toomet), 9.a, 9.cII ja 8.c. Tüdrukute turniiril jäid võitu jagama 9.a (Hannaly Helstein, Johanna Maria Kosk, Eveli Mälk, Kristiina Rannak, Heli Tomson) ja 8.b (Kirke Holland, Laura Luik, Elandra Lõbus, Angelika Tammik, Liis Vaher), kolmas oli 9.b (Hanna Borkvel, Maarja Kahre, Heike Lehiste, Arabella Tammer, Sigrid Tõnson), järgnesid 9.c ja 8.a.

FOTOL võitja 9.b,

FOTOL võitja 9.a,

FOTOL võitja 8.b

Nooremate võrkpalliturniiril oli poiste parim 6.c (Andri-Alan Antso, Kristjan Heinla, Ken-Rick Korol, Rando Nõgel, Roland Pedriks), järgnesid 7.c (Magnus Kutser, Keiron Laubert, Marten Lelov, Madis Lilletai, Endri Sutt, Ragnar Tamme), 7.b (Urmas Astrik, Romek Grossmann, Oskar Mäekuusk, Joosep Talviste, Remi Tammik), 6.a ja 6.b. Tüdrukute parim oli 7.a (Janette Aruste, Angelina Danilenko, Iiris Nairis, Liisi Nairis, Isabel Padul), järgnesid 6.b (Arina Borissova, Keitlin Haamann, Hetlin Kiisler, Maris Kärner, Meeli Merirand, Marleen Põbo), 6.a (Sandra Laur, Hipe Maaroos, Merili Maidlas, Lisette Randjõe, Ketrin Tähtla), 7.c ja 7.b. 91


FOTOL võitja 6.c,

FOTOL võitja 7.a

Klasside vaheline korvpall 4.-5. klassidele toimus loovtöö raames. 8.a klassi poisid said sellega väga hästi hakkama. Loovtöö oli kaheosaline – lisaks toimus ka „Sopsu“ võistlus 7.-9. klassile. Õppeaasta jooksul toimus 4. ja 3. klassidele mitmeid klasside vahelisi võistlusi. 4. klasside poisid ja tüdrukud mängisid rahvastepalli, 3. klasside tüdrukud ja poisid mängisid pallilahingut ja rahvastepalli. Märtsis toimusid klasside vahelised kombineeritud teatevõistlused 1. ja 2. klassidele. Üritus toimus loovtööna, mille korraldasid 8.b klassi tüdrukud. Valisime ühtlasi kõige osavamad ja kiiremad kooli esindama. Juunis toimusid algklassidele jooksuvõistlused. 1.- 2. klassid jooksid 60m ja 300m. Kõik lapsed said mälestuseks diplomi. Õppeaasta jooksul külastasid meid kaks korda jalgpalliklubi „Vaprus“. Sees tegid nad tunde 1.-4. klasside tüdrukutele, väljas 5.-7. klassidele. Kehalise kasvatuse tundides tutvustas oma ala ka saalihokiklubi. Seoses kooli kokkutulekuga toimusid ka vilistlaste spordivõistlused. 19. oktoobril toimunud korvpalli turniiril osalesid Tauno Vare, Indrek Kraavi, Innar Lanno, Alo Vare, Kristjan Endrekson, Priit Jürioja, Elar Lelov, Jako Känd, Sven Poobus, Lauri Vare, Ragnar Koppel, Henri Kass, Robert Karro, Ardi Aur, Tanel Siigur, Andre Ankru, Silver Saar, Silver Salben, Sander Saat, Raido Juhanson, Kaisa Pajusalu, Kristen Taavi Ilves, Henri Vaimla, Kaarel Vomm ja Kevin Kaar.

92


FOTOL korvpallurid

20. oktoobril toimunud võrkpalli turniiril osalesid Andres Sooniste, Ene Viigimäe, Elar Lelov, Raili Juurikas, Katrin Karelson, Silver Saar, Sander Saat, Raido Juhanson, Kaisa Torn, Kiiri Toomberg, Kevin Kaar, Merle Kappak, Kati-Karolin Prangli, Merlyn Jürgenson, Ott Liivaru ja Karl-Erik Eisenschmidt

FOTOL võrkpallurid

Ülelinnalistest võistlustest osavõtt Järgnevalt õppaasta tulemused spordialade kaupa. 93


Murdmaajooks Kiitust väärib 3. klassi võistkond, kes esmakordselt sellel võistlusel osales. Võistkondlikus arvestuses osalesid veel 4. ja 5. klassi lapsed. Oli mitmeid individuaalseid esikuuiku kohti. 3. klass II koht Nora Eljas 3.a Loviise Maria Laasmäe 3.a Albert Pärtelson 3.a Mirelle Korol 3.b Kairili-Kristin Laanoja 3.b Pärtel Põder 3.b Marek Seits 3.b Melissa Mai Tammela 3.b Markus Joosep Toots 3.b Elis Desiree Tuhkanen 3.b Sander Juks 3c Georg Kiivit 3.c Jarek Ristimets 3.c Makenna Emberly Arumäe 3.d Mairold Madisson 3.d Reino Magnus 3.d Amira Vaimann 3.d Markus Käärats 3.e Karola Viherpuu 3.e Mariete Tammepõld 2.a FOTOL 3. klassi võistkond

5. klass III koht Egert Annast 5.a Mirelle-Liis Jõerand 5.a Alisandra Kask 5.a Hindreas Lõbus 5.a Kaspar Palmsaar 5.a Ketlin Säinas 5.b Carolin Lampp 5.c Keitlin Pani 5.c Annaliisa Vahur 5.c Heiki Sander Köster 5.d Jan Bret Maiste 5.d Oskar Pulst 5.d Helena Täht 5.d Marianne Tornijainen 5.e

FOTOL 5. klassi võistkond

94


Raul Roosson 4.b Keitlin Pani 5.c Mari Silvia Lauri 7.c Remi Tammik 7.b Madis Kaare 9.c

individuaalne 2. koht individuaalne 4. koht individuaalne 2. koht individuaalne 3. koht individuaalne 5. koht

FOTOL Mari Silvia ja Remi

Orienteerumine Meie koolist osales palju lapsi. Saavutati palju häid tulemusi. Koos võistlesid linna ja maakonna õpilased. Peeti ka võistkondlikku arvestust, milles meie kool sai kolmanda koha. Egert Annast 5.a Hindreas Lõbus 5.a Markus Mälk 5.a Kaspar Palmsaar 5.a Meribel Erm 6.c Rebeka Jürgenfeldt 6.c Margit Mõis 8.a Eunike Penu 8.a

2. koht 3. koht 1. koht 5. koht 3. koht 3. koht 6. koht 5. koht

FOTOL rõõmsad orienteerujad

Kergejõustik Sisekergejõustiku ja kevadisel võistlusel saavutasid esikolmiku kohad need kellelt seda oodata oli. Loomulikult ei puudunud ka üllatused. Sisekergejõustiku võistlusel võitis Raul Roosson kõik kavas olnud kolm ala. Vanemate õpilaste kergejõustik toimus koos maakonna koolide noortega ning kandis Pärnumaa meistrivõistluste nime. Eriti muljetavaldavalt

95


esinesid kevadel 3. ja 4. klassi õpilased. Poiste ja tüdrukute kokkuvõttes oli meie kool nii 3. kui 4. klasside seas võistkondlikult teine. Seoses Rannastaadioni remondiga pidid lapsed võistlema Paikuse staadionil, mis oli silmaringi arendamiseks isegi tore.

Sisekergejõustik Emmeliine Meriste 9.a 60m jooks II Madis Kaare 9.c 60m jooks VI Mari Silvia Lauri 7.c 60m jooks II, kõrgushüpe I, kaugushüpe II Kaspar Palmsaar 5.a 60m jooks V Kaaren Raidlepp 4.b 300m jooks VI Raul Roosson 4.b 60m jooks I, 300m jooks I, kaugushüpe I Marten- Chris Paalberg 3.a 60m jooks V, 300m jooks V Pärtel Põder 3.b kaugushüpe VI Janeli Metsamägi 3.d 60m jooks VI, 300m jooks V

FOTOL Raul (keskel)

Kergejõustik Paikuse staadionil Mari Silvia Lauri 7.c Annemari Mikk 8.a Nora Eljas 3.a Marten-Chris Paalberg 3.a Pärtel Põder 3.b Melissa Mai Tammela 3.b Markus Joosep Toots 3.b Jarek Ristimets 3.c Tomy Tuhkanen 3.c Janeli Metsamägi 3.d Karmen Käär 4.a Oliver Püide 4.a Miia Soa 4.a Martiina Tõnts 4.a Gabriela Eggi 4.b Raul Roosson 4.b Taavi Strati 4.b Robin Miklas 4.c Piia Miranda Peralta 4.c Anti Tammekand 4.c Gerhard Vahter 4.c

100m jooks I, kõrgushüpe I, kaugushüpe III kuulitõuge VI pallivise III 4x150m II, 60m jooks I, pallivise V 4x150m II, pallivise VI pallivise V 4x150m II 4x150m II, 60m jooks V pallivise IV 60m jooks II 4x150m I 4x150m III 4x150m I kaugushüpe V 4x150m I 4x150m III, 60m jooks V pallivise VI pallivise V 4x150m I 4x150m III, 60m jooks VI 4x150m III

96


FOTOL Mari Silvia võidukas nii sees kui väljas

FOTOL 3. klassi medali võitjad

Heategevuslikul Teatejooksul osales meie koolist 13 tiimi. 97


Jalgpall Vutiturniiride kõige parema tulemuse saavutasid 1.-3. klassi poisid. 4.-5. klassi poistel jäi medalist napilt puudu. Osalesid veel ka 6.-7. klassi ja 8.-9. klassi poisid. Osalesime mõlemas vanuseklassis ka jalgpallifestivalil, kus tuli sooritada erinevaid osavusharjutusi. 1.-3. klassi poisid 1. koht Marten-Chris Paalberg 3.a Jörgen Rudissaar 3.a Sander Juks 3.c Mairold Madisson 3.d Kauri Muhu 2.c Brandon Saagim 2.c

FOTOL võidukad jalkapoisid.

FOTOL 3. klass jalkafestivalil

Korvpall 8.-9. klassi korvpallivõistlus toimus Pärnumaa koolinoorte meistrivõistluste nime all. Poisid mängisid väga hästi. 4.-5. klassi poisid ja tüdrukud ning 6.-7. klassi poisid osalesid 3x3 maakondlikul turniiril. 8.-9. klassi korvpall 2. koht Erki Praks 9.a Rasmus Jõesaar 9.b Madis Kaare 9.c Kairo Kiltmaa 9.c Andreas Kütt 9.c Sander Lepaste 8.a Joosep Tammann 8.a

98


FOTOL hõbedased kossupoisid.

FOTOL pronksised kossupoisid

Eesti Koolispordi Liidu 3x3 korvpalli Pärnumaa etapp 3. koht Jan Bret Maiste 5.d Gennet Luhasaar 4.a Robin Mattias Indres 4.d

Võrkpall. Kahjuks sel aastal ei toimunud harrastajate (litsentsita mängijad) turniiri. Puudusid vastava tasemega mängijad, et osaleda absoluutarvestusega turniiri. Osalesime miniliiga turniiril. Poisid olid väljas kahe võistkonnaga. Tüdrukute võistkond oli linnas teine, poiste oma kolmas. Neljandat aastat oli kavas pallilahing. Tüdrukud said linna esikohaga õiguse osaleda vabariiklikul turniiril kus saavutati suurepärane kolmas koht. 1.-3. klassi pallilahing 1. koht Mirelle Korol 3.b Melissa Mai Tammela 3.b Elis Desiree Tuhkanen 3.b Marie Anete Nisumaa 3.d Kristiana Sala 3.d Amira Vaimann 3.d Karola Viherpuu 3.e

Marten-Chris Paalberg 3.a Pärtel Põder 3.b Marek Seits 3.b Markus Joosep Toots 3.b Sander Juks 3.c Jarek Ristimets 3.c Han-Sebastian Kolk 3.d Mairold Madisson 3.d

1.-3. klassi pallilahing 3. koht

99


FOTOL pallilahingu võistkond.

FOTOL pallilahingu võistkond

4.-6. klassi võrkpalli miniliiga 2. koht Keitlin Haamann 6.b Meeli Merirand 6.b Marleen Põbo 6.b Maria Alev 5.c Carolin Lampp 5.c Stella Vabrit 5.c Annaliisa Vahur 5.c 4.-6. klassi võrkpalli miniliiga 3. koht Romer Kond 6.a Erik Roosson 6.a Mardus Raidlepp 6.b Aivan Siim 6.b Kristjan Heinla 6.c Ken-Rick Korol 6.c Rando Nõgel 6.c FOTOL miniliiga võrkpallitüdrukud

Rahvastepall. Väga emotsionaalsel alal olime esindatud igas vanuseklassis. Ette on näidata mitu auhinnalist kohta. 3. klassi tüdrukud olid linnas esimesed ja said osaleda vabariiklikul turniiril, kus saavutati hinnatav kolmas koht. 4. klassi poisid olid kolmandad. Osalesid ka 3. klassi poisid, 4. klassi tüdrukud ning 5. klassi poisid ja tüdrukud. 3. klassi rahvastepall 1. koht Nora Eljas 3.a Loviise Maria Laasmäe 3.a Ronja Linnamäe 3.a Melissa Mai Tammela 3.b 100


Elisabet Liivamägi 3.d Marie Anete Nisumaa 3.d Amira Vaimann 3.d Karola Viherpuu 3.e

FOTOL 3. klassi rahvastepallitiim.

FOTOL 4. klassi rahvastepallitiim

4. klassi rahvastepall 3. koht Andero Jaanus 4.b Lauri KeskkĂźla 4.b Marcus-Mattias Prii 4.b Raul Roosson 4.b Taavi Strati 4.b Kert Maidlas 4.c Rando Reinsalu 4.c Gerhard Vahter 4.c

Sulgpall. Osalesid nii juba kogenud kui algajad sulgpallurid.

FOTOL Rico Kolga 4.b 3. koht

101


Võimlemine. Võistlus (akrobaatikakava ja hüpe) toimus Pärnu spordihallis. Sellel võistlusel osaleb vähe koole, sest ala on raske. Meie lapsed olid väga tublid. Võistlus oli ainult individuaalne. Saavutasime mitmeid esikuuiku kohti. Nora Eljas 3.a Dagnar Väinola 3.b Alina Yunacheva 4.a Sirle Lilleleht 4.a Mari Kiviselg 7.c Jessica Lupp 7.c Margit Mõis 8.a Eunike Penu 8.a

FOTOL Dagnar.

6. koht 1. koht 1. koht 4. koht 3. koht 4. koht 1. koht 2. koht

FOTOL 4. klassi võimlejad

FOTOL 5. klassi võimlejad

102


Kombineeritud teatevõistlused. See võistlus nõuab kogemust ja närvi. Tublid oli nii 1. kui 2. klassi võistkonnad. 1. klassile oli see esimene ülelinnaline võistlus, nende võistlusel kohti ei panda. 2. klass jäi napilt esikolmikust välja.

FOTOL 1. klassi teatevõistluste tiim.

FOTOL 2. klassi teatevõistluste tiim

Ergomeetrisõudmine. Seekord oli kavas oli individuaalne 500m ja esmakordselt võistlesid koos nii linna kui maakonna koolide õpilased. Oodatult tulid auhinnalisele kohale 9.b klassi õpilased Rasmus Jõesaar ja Heike Lehiste, üllatuslikult aga Janely 7.b klassist. Janely Mölder 7.b Rasmus Jõesaar 9.b Heike Lehiste 9.b

FOTOL Janely.

2. koht 2. koht 2. koht

FOTOL Heike ja Rasmus

Malevõistlus. Pärnumaa koolinoorte 2019. aasta meistrivõistlused kiirmales toimusid 12. aprillil Paikuse põhikoolis. Võisteldi kuues vanuseklassis. Meie koolist osales 13 maletajat, neist 7 mängisid üldse esimest korda ametlikul malevõistlusel. Kõik 13 olid tublid - keegi ei jäänud võiduta ega kaotuseta, sekka sattus ka mõni viik. 103


Meie edukamad olid: 11-14-aastaste tüdrukute seas (12 võistlejat) 6. koht Emili Jürgenson (4.b) 3 p (6-st mängust). Emili on veel 11-aastane ja mängis enamiku partiisid endast vanemate vastu. Kuni 10-aastaste tüdrukute seas (14 võistlejat) 6. koha sai Angelika Kasesalu (3.a) 4 p (7-st) ja Iida Olviste (2.b) 8. koha 3,5 p. Kuni 10-aastaste poiste klassis (40 osalejat!) jagasid Kevin Matthias Koger (3.c) ja Hugo Rehe (2.b) 11.-17. kohta 4 p (7-st). Üks võit enam viinuks nad juba pronksmedali konkurentsi. Riho Volmer (2.a) kogus 3,5 p (7-st) ja jagas kohta 18.-23. Eraldi väärib kiitust 1.a klassi poiss Ingmar Lõokene, kes sai oma esimesel võistlusel 1 võidu ja 2 viiki (7-st mängust). Kiitust väärivad veel Erik Roosson ja Karl Rudissaar (mõlemad 6.a), Stella Volmer (4.b), Martha Paimla, Elis Paugus ja Sergo Rünkjanen (2.b). Lapsi juhendas Jaak Känd

Uued koolirekordid kergejõustikus 13 – 14 a. 60 m tõkkejooks 15 – 16 a. teivashüpe 17 – 18 a. teivashüpe

Mari Silvia Lauri 9,29 Madis Kaare 4.50 Madis Kaare 4.50

Tallinnas 27.01.2019 Tallinnas 09.06.2019 Tallinnas 09.06.2019

Edukad Eesti meistri- ja karikavõistlustel Sõudmine Heike Lehiste Eesti 2019 KV naiste ühene III Isabel Padul Eesti 2019 KV „B“ kl. kahene II; Eesti 2019 MV „B“ kl. kahene II Berit Alttoa Eesti 2019 sise MV „C“ kl. III Raiko Taave Tammjärv Eesti 2019 KV „A“ kl kahene II Brenet Rasmus Volmerson Eesti 2019 MV „B“ kl. neljane III

Käsipall Kristjan Heinla Jan Bret Maiste Kristiin Kink

Eesti 2019 KV „D“ kl. I, MV„D“ kl. III; rannakäsipalli MV I Eesti 2019 KV „D“ kl. I; MV„D“ kl. III, „D2“kl. II Eesti 2019 MV„D“ kl. II, rannakäsipalli MV I

Kergejõustik Madis Kaare Emmeliine Meriste Mari Silvia Lauri

Eesti 2019 sise MV U-18 teivashüpe III Eesti 2019 sise MV U-18 400m III Eesti 2019 sise MV U-16 60m tõkked III; Eesti 2018 MV U-14 80m tõkked I, kaugushüpe II, 100m I, mitmevõistlus II

Squash Eveli Mälk

Eesti 2019 MV U-19 III

Ujumine Aurelia Roos

Eesti 2019 MV noorte vanuseklass lühirajal 100m vabalt II, 100m selili III; tavarajal 50m vabalt I, 100m vabalt I, 50m liblikat III, 100m liblikat III, 50m selili III; Põhjamaade noorte MV 4x100m vabalt III, 4x100m kombineeritud III

Judo Marianne Tornijainen

Eesti 2019 MV U-14 III

104


Käsitöö ja kodundus ning tehnoloogiaõpetus Käsitöö Osalesime 8. klasside tüdrukutega MTÜ Enneaegsed Lapsed korraldatud heategevuslikus projektis, mille raames paluti inimestel heegeldada enneaegsetele lastele pisikesi kaisuloomi. Nendeks mänguasjadeks olid kaheksajalad. Projekti panustasid: Grete Pärnpuu, Cassandra Vovtšok, Mary-Liis Mironov, Getry Pärnpuu, Kristiine Aomere, Marian Mandre, Geandra Grünberg, Reine Esko, Kätriin Pae, Grete Oad, Kristel Täker, Anette Parik, Jaanika Karjus, Eunike Penu, Ele-Liis Puust, Margit Mõis, Marilis Lembit, Aurelia Roos, Lisandra Mäe, Teele Saulep, Annemari Mikk, Julianna Arusaar, Carmen Isabella Tomiste, õpetaja Mari-Liis Kirss.

105


Tehnoloogia Rahvusvahelisel võistlusel Robotex saavutatud tulemused: Anneliis Lõhmus 3.b - Makeblock Line Follower võistlusklassis II koht Rasmus Jõesaar 9.b - Make X Starter võistlusklassis III koht Hans Kristian Kivimäe 9.b - Make X Starter võistlusklassis III koht Asko Antso 8.b - Make X Starter võistlusklassis IV-VI koht Trevor Reimets 8.b - Make X Starter võistlusklassis IV-VI koht Martin Taltsis 8.b - Make X Starter võistlusklassis IV-VI koht

Võistluste info ja tulemused robomadin.ee.

106


Teadusained Aineühenduse juht Talvi Kaja

Üldine info Teadusainete ühenduse aasta oli tegus - õpilased osalesid paljudel võistlustel ja saavutati edukaid tulemusi. Palju õnne nii õpilastele kui juhendajatele ja soovime, et ind ei kaoks. Teadusaineühendus tervitas 2018/19 õppeaastal tagas Piret Soa-Kahest, kes naases lapsehoolduspuhkuselt ja jätkas matemaatika õpetamist täiskohaga. Rohkem muudatusi sellel õppeaastal ei toimunud ja saime õppeaasta püsivas tiimis mööda saata.

Ka sel aastal võttis teadusainete ühendus osa nii kohvikute nädalast kui restoranide nädalast. Viimasesse kaasasime ka soome keele õpetaja Agnes Tambeti.

Matemaatika 1. veebruaril toimus Koidula Gümnaasiumis ülelinnaline NUPUTA võistlus 5.-6. klassidele ja 7. klassidele. 5.-6. klasside arvestuses võttis üksteisega mõõtu 17 võistkonda, kellest auväärsele 6.-7. kohale tuli meie kooli meeskond koosseisus Mardus Raidlepp (6.b), Marleen Põbo (6.b), Kaspar Palmsaar (5.a) ja Romet Sobolev (5.d). Koolide lõikes saavutati kolmas koht Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi ja Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli järel. Meie kooli teisel võistkonnal koosseisus Lisete Randjõe (6.a), Hipe Maaroos (6.a), Markus Mälk (5.a) ja Emily Lääts (5.a) tuli leppida tugevas konkurentsis tagasihoidlikuma kohaga. 5.-6. klasse juhendasid õpetajad Talvi Kaja ja Ande Pelberg. 107


7. klasside arvestuses oli võistlustules 11 võistkonda, kellest 3. koha sai meie kooli esindus koosseisus Joosep Talviste (7.b), Ander Sinijärv (7.b), Rene Annusver (7.b). Koolide lõikes oli saavutatud Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi järel lausa 2. koht! Õpilasi juhendas õpetaja Segne Miidla. 6. veebruaril toimus Koidula Gümnaasiumis 7.-12. klasside matemaatikaolümpiaad. Meie õpilaste tulemused olid järgmised: 7. klassi arvestuses: 2. koht Joosep Talviste (7.b), juhendas õpetaja Segne Miidla 7.-9. koht Ander Sinijärv (7.b), juhendas õpetaja Segne Miidla Edukalt võistles veel Rene Annusver (7.b), juhendas õpetaja Ande Pelberg. 9. klassi arvestuses: 7. koht Maarja Kahre (9.b), juhendas õpetaja Talvi Kaja 9.-12. koht Kerdo Käärma (9.c), juhendas õpetaja Ande Pelberg. 21. märtsil toimus rahvusvaheline matemaatikavõistlus KÄNGURU. Meie kooli parimad vanuseklassiti olid: 1.-2. klass 1. Elise Lydia Vallimäe 2.c 92 punkti, vabariigis 61. koht, piirkonna esimene koht. 2. Oliver Põldme 2.b 83 punkti, vabariigis 215. koht 3.-4. Gregor Kald 1.c 76 punkti, vabariigis 472. koht 3.-4. Grete Marie Eisenschmidt 2.a 76 punkti, vabariigis 472. koht 3.-4. klass 1. Isabel Põldme 4.c 102 punkti, vabariigis 92. koht 2. Martiina Tõnts 4.a 97 punkti, vabariigis 184. koht 3. Stella Volmer 4.b 94 punkti, vabariigis 239. koht 5.-6. klass 1. Mardus Raidlepp 6.b 130 punkti, vabariigis 47. koht, piirkonna esimene koht. 2. Marleen Põbo 6.b 102 punkti, vabariigis 445. koht 3. Kaspar Palmsaar 5.a 96 punkti, vabariigis 645. koht 7.-8. klass 1. Joosep Talviste 7.b 109 punkti, vabariigis 423. koht 2. Ander Sinijärv 7.b 99 punkti, vabariigis 749. koht 3. Lisandra Mäe 8.a 98 punkti, 792. koht 9.-10. klass 1. Maarja Kahre 9.b 89 punkti, vabariigis 191. koht 2. Gerda Ossipova 9.a 69 punkti, vabariigis 671. koht 3. Kristen Oliver Niin 9.b 66 punkti, vabariigis 804. koht Kirjutas Talvi Kaja

108


Informaatika Code Week 2018 Rahvusvaheline koodikirjutamise nädal Code Week toimus meie koolis - 8.-19. oktoober 2018. Viiendikud tuletasid meelde, mida tähendab nurgakraad (90, 60, 120, 30) ja proovisid olla koodi kirjutavad kunstnikud. Kasutasime kooditunni materjale lehel https://hourofcode.com/art. Kes lõpetas oma kooditunni ehk jõudis 10-le levelile, sai alla laadida ka vastava tunnistuse. See oli keeruline, aga mõned said ikka hakkama! :-)

Kõik meie kooli esimesed klassid, 1.a, 1.b, 1.c ja 1.d, tegid oma õpetaja ja haridustehnoloogTaimi Dreieri juhendamisel esimesed sammud koodi kirjutamisel. Me küll otse ei kirjutanud midagi, vaid lohistasime rakenduses "Run Marco!" plokke. Enne seda oli vaja teada vasakut ja paremat kätt, kuhu Marcot suunata. Loendada oli ka vaja! Kes kaugemale jõudis, hakkas ka hüppama ja kordusi tegema. Kasutasime tahvelarvuteid ja äppi "Run Marco!" 15. oktoober 2018 kell 13-15 toimus aulas õpituba "Dash on tark ja arendav robotsõber". Õpitoa eesmärgiks oli Dash robot programmeerida liikuma, tantsima, tulesid juhtima, häält tegema - kõike seda mänguliselt ja lõbusalt. Lastele sai selgeks, et kasutajate asemel saavad nad olla loojad. Seal osales 15 õpilast vanuses 7-12.

3. klasside progepäev 31. oktoobril 2018 toimus ülelinnaline progepäev 3. klassidele. Päev oli suunatud 3. klasside õpilastele ja klassiõpetajatele tutvustamaks robootika ja programmeerimise võimalusi. Tegevused toimusid päeval, tundide ajal. Kogu Mai kooli koolimaja oli ürituse päralt broneeritud. Õpilastele toimus sel päeval kolm töötuba, millest kaks on seotud robootikaga ja üks internetiohutusega. Õpetajatele toimus koolitus teemal “Õppetöös kasutatavad progeäpid”. Töötubasid 3. klasside õpilastele viisid läbi meie enda Pärnu koolide õpilased ja õpetajad.

Õpetaja Taimi Dreier tegeles Dash’idega ja õpetaja Kalmer Kivi MBot robotitega

109


Töötubasid kolmandikele viisid läbi ka meie 5. ja 9. klasside õpilased

Wonder League Robotics Competition 2018. aasta septembrist kuni 2019. aasta aprillini osalesime 3.c klassi nelja õpilasega projektis rahvusvahelises projektis WLRC. Läbisime septembrist jaanuarini viis erinevat missiooni ja nende tulemuste (blogi + projektivideod) põhjal kutsuti meeskond finaalvooru. Meie vanuserühmas, 9-11aastased, oli üle maailma finaali jõudnud 334 tiimi. Eestist olime ainukesed. Finaalvoorus oli vaja lahendada missioon, kus Dash-robot pidi olema mereelukate ema ja toimetama oma beebid turvaliselt pessa. Selleks saadeti meie Kanadast, kus asus selle projekti peakontor, robotile lisavahend, joonistuskomplekt, mille sai kinnitada robotile külge. Finaalis me auhinnalist kohta ei saanud, aga õppisime palju looduskaitse ja mereloomade kohta, arendasime inglise keelt, loovust ja programmeerimist. Jarmo ja Markus Mets, Sander Juks, Jarek Ristimets

110


Informaatikavõistlus Kobras Kobras on üldhariduskoolide õpilastele mõeldud informaatikaviktoriin, mille teemaderingi mahuvad küsimused arvutite riist- ja tarkvarast, turvalisusest, arvutieetikast, arvutus- ja sidetehnika ajaloost, arvutitega seotud matemaatikast, loogikast ning informatsiooni mõistmisest ja tõlgendamisest üldisemalt. Kobras on osa rahvusvahelisest perest, mis sai alguse 2004. aastal Leedust ja jõudis Eestisse kaks aastat hiljem. Praeguseks korraldatakse viktoriini juba 50 riigis, kus esimeses voorus osaleb kokku üle kahe miljoni õpilase. Eestis toimub võistlus kolmes vanuserühmas: benjaminid (6.–8. klass), juuniorid (9.–10. klass) ja seeniorid (11.–12. klass). Eelvoor toimus novembris 2018 veebipõhiselt. Benjaminid: kokku Eestis 2180 osavõtjat. Meie koolis oli osavõtjaid 65. Parimad tulemused saavutasid Lisandra Mäe 8.a (28 p 30st) , Kirke Holland 8.b (26 p) ja Mariann Mall 8.b (26 p). Juuniorid: kokku Eestis osales 840 osavõtjat. Meie koolis oli osavõtjaid 6. Parimad tulemused saavutasid Raiko Taave Tammjärv 9.c (28 p 30st), Maarja Kahre 9.b (26 p) ja Kerdo Käärma 9.c (25 p). Vabariiklik voor toimus 17. veebruaril 2019 Tartus. Benjaminid: lõppvooru kutsuti 59 õpilast üle Eesti. Meie koolist kutsuti Lisandra Mäe 8.a. Lisandara saavutas oma vanuserühmas II järgu diplomi (ehk tema tulemus on 14 punkti 15-st). Juuniorid: lõppvooru kutsuti 44 üle Eesti. Meie koolist kutsuti Raiko Taave Tammjärv 9.c. Raiko Taave sai 9 punkti 15st ja see on 8. tulemus. Mõlemad lõppvooru kutsutud õpilased esinesid väga hästi. Palju õnne! Õpilaste juhendaja oli Taimi Dreier Info lehel http://kobras.eio.ee/

Pärnu linna põhikoolide nutivõistlus Toimus meie koolis 17. aprillil 2019. Osalesid kaks vanuserühma: 5.-6. klass ja 7.-9. klass. Võistlus koosnes kahest osast: 1) osa – individuaalne test internetiohutuse teemal (otsinguid ei tohi kasutada), meeskonnaliikmete tulemused liidetakse. 2) osa – meeskondlik loovülesanne, võib kasutada internetiotsinguid. Osavõistluste täpsed juhendid ja hindamismudelid jagati kohapeal. Tulemused: 5.-6. klasside seas 4. koht Kaspar Palmsaar 5.a Romek Sobolev 5.d Albert Ossipov 5.d

111


7.-9. klasside seas 6. koht Raiko Taave Tammjärv 9.c Kerdo Käärma 9.c Alari Kasesalu 9.c

Kirjutas Taimi Dreier

Ettevõtlus Sel õppeaastal tegutsesid 7.c klassis minifirmad: MF T-kott - taaskasutus, t-särkidest, pusadest seljakotid, MF Universum purgis - võtmehoidjad, kaelakeed väikestest purkidest, MF MobileHome - mobiilikotid, MF Maduma - käsitöötrüflid, MF Kniffex - võtmehoidjad, MF Yunonet - arvutimäng. 7.e klassi firmad: MF Ära laku panni - pannilabidad, MF Teras Stressipallid - stressipallid. Minifirmad kaitsesid oma tegevust loovtööna. Firmad osalesid erinevatel laatadel: Pärnu Kaubamajakas Jäärmark 2018, Ülejõe kooli jõululaadal, Tallinnas õppefirmade aastalaadal Kristiine Keskuses, Haapsalu Europäeva raames toimunud õppefirmade laadal. T-kott osales vabariikliku minifirmade võistluse finaalis Tallinnas, EBS-i Innovatsioonikeskuses.

112


Esimest korda toimus Pärnumaa mini- ja minifirmade festival, kus parimaks miniminifirmaks tunnistati MF T-kott. Seal osales ka esimene Pärnu Ülejõe Põhikooli miniminifirma MMF Ideed lambist (Toode - doomino), kes osales ka vabariiklikul miniminifirmade konkursil Tabamini 2019.

Kirjutas Kristi Suppi

113


Füüsika Teadusainete ühendus viis läbi projektipäeva 8.-9. klassidele teemal "Prügi". Prügi tekkimise kaardistamiseks jälgisid 9.b õpilased koos peredega nädala jooksul tekkinud jäätmete koguseid. Need ühtisid Eesti keskmiste kogustega. Neid andmeid kasutades arvutasid õpilased kokku surumata prügist tekkiva kuhja kõrguse, kui see oleks ladustatud kooli staadionile. 12. detsembril toimus Paikuse põhikoolis maakondlik füüsikaviktoriin, osa võtsid 7.-9. klasside õpilased Kerdo Käärma, Raiko Taave Tammjärv, Lisandra Mäe, Annemari Mikk ja Urmas Astrik. Pärnu linna füüsika viktoriinist 8.klasside õpilastele 27.03.2019 Koidula Gümnaasiumis võtsid osa Margit Mõis, Ele-Liis Puust ja Joosep Tamman. 4. juunil, kell 09:30 startis kooli staadionilt kosmoseavarusse meie kooli tehnoloogiaringi esimene ilmavaatluspall. Õhupalli lennutamine toimub koostöös Eesti Kosmosekoolide Võrgustikuga, kuhu kuulub peale Pärnu Ülejõe Põhikooli veel 9 kooli. Pall lendas umbes 30 km kõrgusele (stratosfääri) ning oli täidetud heeliumiga. Sondi pardal oli kaamera, millega filmiti ja pildistati lendu. Lisaks läksid kaasa ka mõõteriistad õhurõhu ja temperatuuri mõõtmiseks. Sündmust kajastas ka Pärnu Postimees.

Kirjutas Raido Koppel

114


Keemia Novembri lõpus toimus ülekooliline projekt “Prügi”, millesse oli kaasatud ka keemia. 9.b klassi õpilaste eestvedamisel toimusid erinevad töötoad. Keemia töötuba kandis nimetust: “Miks ei tohi prügi ise põletada?”. Töötoa korraldasid ning viisid läbi Alex Vetkin ja Ander Kirsi. Töötoas näidati Vanamehe prügi teemalisi multifilme, räägiti prügi põletamisest tekkivatest ohtlikest ainetest, nendega kaasnevatest ohtudest ja keskkonnareostusest. Tehti katseid plastmassi ja kile põletamisest. Töötuba lõppes Kahoot’i mänguga. Plastikust lusika põletamine.

Sel aastal toimus keemiaolümpiaadi piirkonnavoor 26. jaanuaril. Meie koolist osalesid Maarja Kahre (9.b) 3. koht, Laura Kaaviste (9.b) 7. koht ja Jaanika Karjus (8.a) 22.-23. koht. Kirjutas Külli Pärtelson

Bioloogia 13. detsembril 2018. a. toimus bioloogia olümpiaadi koolivoor 6.-9. klassi õpilastele. Eesmärgiks oli anda õpilastele võimalus testida oma teadmisi bioloogia vallas. Õpilaste osalemine oli vabatahtlik. Eriti rõõmustav oli see, et hulga osalejaid oli ka 6. klassist, kellel tegelikult bioloogiat veel tunnina ei olegi. Olümpiaadile registreerus suisa 28 õpilast, mille üle oli väga hea meel. Oma vanuseklassi parimad olid järgmised: • 6. klassis I koht Marleen Põbo, II koht Klaudia Kalme, III koht Mardus Raidlepp • 7. klassis I koht Maria Lank, II koht Remi Tammik, III koht Joosep Talviste • 8. klassis I koht Asko Antso, II koht Edgar Aia • 9. klassis I koht Laura Kaaviste, II koht Joosep Järvmaa, III koht Maarja Kahre Õpilasi juhendasid õpetajad Daisy Kärner, Eda Eesmaa ja Eelika Lüll. Küünlapäeval toimus bioloogia olümpiaadi piirkonnavoor. Meie koolist osales 9 õpilast. Tulemused olid tublid! Nii mõnigi õpilane arvas, et järgmisel aastal läheb kindlasti paremini! St on juba soov ka edaspidi ennast proovile panna! Tulemused olid järgmised: 6. klass Marleen Põbo 5. koht, Mardus Raidlepp 8. koht. Juhendaja õpetaja Daisy Kärner. Osalejaid oli kokku 19. 7. klass Maria Lank 9. koht, Remi Tammik 10. koht, Joosep Talviste 13. koht, Urmas Astrik 17. koht. Osalejaid oli kokku 23. 8. klass Asko Antso II koht. Osalejaid oli kokku 26. 9. klass Maarja Kahre ja Laura Kaaviste jagasid III - 4. kohta, Joosep Järvmaa 5. koht. Osalejaid oli kokku 29. 7. - 9. kl õpilasi juhendas õpetaja Eelika Lüll Veeteemaline uurimistöö MTÜ Ökokrati ja Puhta Vee teemapargi korraldatud üleriigilisel üliõpilaste ja õpilaste veealaste uurimistööde konkursil lõi kaasa Pärnu Ülejõe põhikooli rühm, kelle töö osutus vanuseastme parimaks. Hans Kristian Kivimäe, Joosep Järvmaa ja Endrik Laanemäe uurisid õpetaja Eelika Lülli juhendamisel vee tarbimist kolmanda kooliastme õpilaste hulgas Ülejõe ja Aruküla põhikooli näitel. Allikas: https://parnu.postimees.ee/6551156/ulejoe-opilaste-veeteemaline-uurimistoo-jaiuleriigilisel-konkursil-silma Võidutööd kutsuti esitama Veepäev -Peldikuseminarile 2019 , kus esinejaid oli Maarjamaalt ja ka Taanist. Seminar toimus Puhta Vee teemapargis. Meie kooli noormeeste uurimistöö tekitas osalejate seas suure elevuse. Esitati omajagu küsimusi 115


ja noormehed pälvisid suure aplausi. Noormeeste esinemist on võimalik vaadata ka Youtubes pealkirja “Uurimistöö - Vee tarbimine III kooliastme õpilaste seas” all. Uurimistööd juhendas õpetaja Eelika Lüll

9B klassi noormehed Veepäeval oma ettekannet esitamas. Fotod Eelika Lüll erakogu.

Ülemaailmne mikroobidepäev Tartus Eesti Mikrobioloogide Ühendus kutsus huvilisi 17. septembril ülemaailmse mikroobide päeva (International Microorganism Day) tähistamisele molekulaar- ja rakubioloogia instituudi ning genoomika instituuti. Populaarteaduslikus võtmes, interaktiivselt ning õpitubade abil tutvustati mikroobe meie ümber – mikroobide elurikkust, nende olulist rolli looduses ja mõjusid inimese tervisele, mikroorganismide kasutamist erinevates tööstuslikes ja biotehnoloogilistes rakendustes.

116


Sai kuulata noorteadlaste lühiettekandeid erinevatest mikrobioloogia valdkondadest – inimese mikrobioomist, biotehnoloogiast ja meditsiinilisest mikrobioloogiast kuni keskkonna mikroobide, antibiootikumiresistentsuse ning toidu mikrobioloogia ja -hügieenini. Toimusid põnevad õpitoad. Meie koolist osalesid Asko Antso ja Laura Kaaviste, kes olid sellel üritusel osalemise ära teeninud heade tulemuste eest bioloogia olümpiaadil. Asko Antso (8B) ja Laura Kaaviste (9B) mikroobidepäeval saadud sertifikaatidega. Foto Eelika Lüll erakogu.

"Kuldvillak" loodus+reaalainetes. Kuna eelmisel aastal toimunud teadusaineid ühendav üritus osutus väga emotsionaalseks ja õpilastele meeldivaks, korraldasime Kuldvillaku võistluse ka sellel aastal. Tore oli näha, kuidas õpilased võtsid seda juba tõsisemalt, sest teistest parem tulemus saada, oli eesmärk omaette. Taaskord võttis osa ka kooli juhtkonna võistkond ning see tekitas õpilastes samuti väga toreda positiivse emotsiooni. Võrreldes eelmise aastaga oli ka teemasi rohkem, sest osaleda soovis ka informaatika. Suured tänud õpetajatele, kes aitasid võistluse küsimusi ette valmistada! Seekord olid mängujuhtideks õpilased Kairo Kiltmaa ja Kerdo Käärmaa, kes said ülesandega täitsa hästi hakkama. Kooli juhtkonna võistkond koosseisus Sille Arust, Helena Ploompuu, Margus Veri. Foto Taimi Dreier erakogu

9B klassi võistkond võistlushoos. 8A klass ragistamas pead bioloogia teemalise küsimuse kallal. Foto Taimi Dreier erakogu

117


Bioajastu - puidust tulevik. Oktoobris sõitis mööda Eestit ringi ratastel rändnäitus „Bioajastu – puidust tulevik“. Näitus kirjeldas Eesti võimalikku tulevikku, mis tugineb keskkonnasõbralikul biomajandusel. Kui kasutame oma taastuvat ressurssi – metsa – targalt, on ühest planeedist meile ka tulevikus küllalt. Puit suudab asendada naftast valmivaid tooteid meie igapäevaelus, kosmeetikast kuni autodeni. Näitusel sai näha, milliseid võimalusi pakub puit kui tulevikumaterjal looduskeskkonnale ja inimesele. Külastaja sai ise katsetada, kuidas üks või teine otsus mõjutab Maa kliimat, keskkonda ja ressursse: millised on globaalsed megatrendid, kuidas tarbida targalt jäätmeid tekitamata. Teada sai, milliseid tooteid on võimalik puidust toota ja kui väikestest puiduosadest, millised on tuleviku ametid, kuidas näeb Eesti mets välja läbi virtuaalprillide ja palju muud. Meie koolist said näitust külastada kõik bioloogiat õppivad klassid. Õpilased uurisid hoolega väljapanekut ja avastasid nii mõndagi huvitavat ja uut.

Seeneniidistik mikroskoobis. Õpilane uurimas biokomposiidi kohta. Bioajastu rändnäituse rekka Pärnu kesklinnas. Fotod Eelika Lüll erakogu.

Pernova programmid. Ka sellel aastal kasutasime bioloogia õppimiseks Pärnu Loodusmaja pakutavaid programme. Õpilastele nende programmide külastamine meeldib, sest aega tegeleda ühe teemaga on rohkem, õpikeskkond on teine ja ülesehituski sageli põnevam, kui seda kooli klassiruum võimaldab.

118


7. klassi õpilased kala välis- ja siseehitust õppimas. 8. klass seeneniidistiku uurimiseks vajalikku preparaati tegemas. Fotod Eelika Lüll erakogu.

Geograafia Selle õppeaasta geograafiaolümpiaadi piirkonnavoor toimus 9. veebruaril Pärnu Koidula koolis. Meie koolist oli kõige rohkem osalejaid 7. klassist. Tulemused olid järgmised: Emma Herta Ööbik 6. koht, Joosep Talviste 7. koht, Heleriin Pärast 13. koht, Rene Annusver 14. koht, Ott Otterklau 15. koht, Rasmus Kirsel 17. koht. Kokku oli osalejaid 20. 8. klassist võttis olümpiaadist osa 3 õpilast. Tulemused olid järgmised: Jaanika Karjus saavutas 15. koha, Lisandra Mäe 18. koha ja Joosep Tamman oli 20s. Kokku oli linnavoorus õpilasi 24. 9. klasside arvestuses tuli Maarja Kahre 2. kohale, Raiko Taave Tammjärv oli 6., Kerdo Käärma 12. ja Laura Kaaviste 13. Osalejaid oli kokku 23. Maarja punktide summa oli nii hea, et ta kutsuti ka olümpiaadi lõppvooru, mis sel aastal toimus Viimsis. 9. klasside õpilasi oli seal 26. Olümpiaad koosnes kahest osast: maastikuvoorust ja kirjalikust testist. Maastikuvoorus oli Maarja erakordselt tubli saavutades kahe reaalkooli noormehe järel kolmanda koha. Lõppkokkuvõttes oli Maarja Kahre tublil 13. kohal. 15. septembril tähistasime esimest korda ülemaailmset Maailmakoristuspäeva. Käiku läksid kõik reedesed geograafiatunnid. Õppisime tundma plastiku erinevaid liike ja nende kahjulikkust. Rääkisime ka prügisaartest ookeanis.

Õpilased plastikut määramas

Mai lõpus saime KIK abil minna 6.b klassiga Särghauale muldi õppima. Lisaks saime ka proovida kivide lihvimist. Kõik 7. klassid said osaleda Pernova poolt pakutud geograafia õppeprogrammides.

119


6.b klass Särghaual mulla õppetoas.

Õppisime kompassi ja GPS abil linnas liikuma

Mai lõpus käisime 6.b klassiga vaatamas, kuidas käib Pärnumaa tähtsaima maavara - turba tootmine. Meid võttis vastu lahke AS Nurme Turvas pere. Oli palju jalgsi kõndimist mööda lagedaid turbavälju, mõned meist väsisid päris ära.

Kooliprojektid Teadusainete ühendus viis läbi projektipäeva 8.-9. klassidele teemal "Prügi". Eesmärk: tutvustada õpilastele prügi probleeme meil ja maailmas, õpetada kasutama alternatiivseid tooteid, õpetada sorteerima prügi, hakata koolis sorteerima vanapaberit. Projektijuhid: Daisy Kärner, Ande Pelberg Kaasatud ained: geograafia, bioloogia, keemia, füüsika, töö- ja tehnoloogiaõpetus, informaatika, eesti keel, loodusõpetus, matemaatika, kunst Toimumise aeg: november 2018 Tegevused: Jäätmekäitluskeskuste ja veepuhastusjaama külastused; slaidiesitluste koostamine ja töölehtede täitmine jaamades nähtust; kaasõpilastele selle esitamine Töötubade läbiviimine – 9.b kl õpilased koos juhendava õpetajaga Valminud prügikastide klassidesse jagamine ja prügi sorteerimise vajaduse selgitamine

Kokkuvõte ja tagasiside projektist Töötoad: Prügi tekkimise kaardistamine ja analüüs. Juhendas Raido Koppel Paberkasti disainimine. Juhendas Talvi Kaja Riidest ostukoti disainimine. Juhendas Segne Miidla Miks ei tohi prügi ise põletada. Juhendas Külli Pärtelson Pudel, paber ja plastik -video vaatamine ja plakati valmistamine. Juhendas Ande Pelberg Tunne ära plastik, alternatiivid plastikule. Prügisaared. Juhendas Daisy Kärner Ökoloogiline keskkond ja prügi. Juhendas Eelika Lüll Õppekäik Paikre jäätmekäitluskeskusesse Õppekäik Pärnu Veepuhastusjaama. Ristsõnad prügist. Juhendas Karin Känd Kokkuvõte: Projektis osales otseselt üle 100 õpilase. Neid juhendasid õpetajad: Segne, Ande, Daisy, Karin, Raido, Külli, Eelika, Talvi. Valmisid riidest ostukotid. Projektist sai kasu kogu kool, tänu projektile said kõik õppekabinetid omatehtud paberikogumise kastid ja kool sai vanapaberikogumise konteineri! 120


Kogu koolipere teadlikkus prĂźgist kasvas!

Plakat prĂźgist

121


Klaastaara Paikres

Ostukoti disainimine

Elektrooniline prügi

Prügikasti disainimine

Kirjutas Daisy Kärner

122


Võõrkeeled Aineühenduse juht Kai Kõks

Õppeaastal 2018/2019 õpetati Pärnu Ülejõe Põhikoolis järgmisi võõrkeeli: • • • •

inglise keelt A-võõrkeelena saksa keelt B-võõrkeelena soome keelt B-võõrkeelena vene keelt B-võõrkeelena.

Võõrkeelte aineühenduse õpetajad õppeaastal 2018/2019 Õpetaja nimi

Õpetatavad ained

Kooliaste, kus õpetab

Klassijuhataja

1. Anne Agasild

Inglise keel Vene keel

II, III III

4.e ja 5.e

2. Ly Eisenschmidt

Inglise keel (algõpetus)

I

3.c

3. Ave Ermus

Saksa keel

II, III

7.c

123


4. Kai Kõks

Inglise keel

II, III

8.a

5. Anne Kärner

Inglise keel

III

7.y

6. Laine Lusik

Vene keel

II,III

5.d

7. Jane Murulauk

Inglise keel (algõpetus)

II, III

6.e ja 7.e

8. Eevi Palu

Saksa keel

III

9. Anu Raadik

Inglise keel (algõpetus)

II

4.c

10. Sirje Saarts

Inglise keel

I, II

5.b

11. Jane Siigur

Inglise keel (algõpetus)

II

1.c

12. Tatjana Zlojan

Inglise keel (algõpetus)

II

3.d

13. Agnes Tambet

Soome keel

II, III

14. Aira Tammisto

Vene keel

II, III

6.y1

15. Merle Udso

Inglise keel

II, III

9.a

Inglise keel Briti nädala tähistamine 5. klasside õpilastega 18. oktoobril tähistas Pärnu Kuninga tänava põhikool Briti nädalat ülelinnalise üritusega viiendatele klassidele. Organiseeriti jaamade mäng. Kaasa lõi kümme kooli ja iga osalev seltskond tuli kohale ettevalmistatud jaamaga: igas punktis üks ülesanne. Võistkonnad näitasid teadmisi Briti kultuuri, toidu, geograafia, tähtpäevade, sümbolite, filmi, kuulsuste ja vaatamisväärsuste kohta. Igas jaamas oli ülesande lahendamiseks aega 8 minutit. Ülesannete käigus sai nii värvida, kleepida, sobitada kui ka kuulata ning tahvelarvutiga toimetada. Meie kooli jaama teema oli Londoni vaatamisväärsused. Meie jaamaülemad olid Lisandra Mäe ja Annemari Mikk 8.a klassist. Võistlemas käis 5.a klassi võistkond koosseisus Anete Klaos, Reti Kandelin ja Steven Saar. Nad saavutasid 5. koha 111 punktiga. Õpilasi juhendas õpetaja Kai Kõks. Jaamade mängu võitis Sütevaka kooli võistkond 130,5 punktiga.

124


Spelling Bee võistlused 5. ja 6. klassidele 15. novembril toimus meie kooli inglise keele võistlus Spelling Bee 5. klassidele. Osales 8 võistkonda kõigist 5. klassidest. 1. koht - Mia Victoria Hoomatalo ja Merilee Valgemäe (5.b) - 14 punkti (õp Sirje Saarts) 2. koht - Mia Victoria Hoomatalo ja Mia-Kärt Kaas (5.b) - 12 punkti (õp Sirje Saarts) 3. koht - Kristin Laev ja Adeele Martinson (5.d) - 11 punkti (õp Kai Kõks) 22. novembril toimus Spelling Bee võistlus meie kooli 6. klasside õpilastele. Võistlusel osales 6 võistkonda. 1. koht - Kristjan Maripuu ja Roland Pedriks (6.c) - 13 punkti (õp Jane Murulauk) 2. koht - Lisette Randjõe ja Hipe Maaroos (6.a) - 12 punkti (õp Sirje Saarts) 3. koht - Salme Regiina Palu (6.e) ja Miko Reilent (6.c) - 11 punkti (õp Jane Murulauk) Ülelinnaline Spelling Bee 5. klassidele 29. novembril toimus 5. klasside õpilastele ülelinnaline Spelling Bee võistlus, mille korraldasid meie kooli inglise keele õpetajad – Jane, Merle ja Kai. Diplomite ja auhindadega aitasid õpetajad Kalmer Kivi ja Heinrich Ervald, samuti toetas meid huvijuht Helena Ploompuu. Võistlema tuli 8 võistkonda linna ja maakonna koolidest. Iga põhikool võis välja panna ühe kaheliikmelise võistkonna. Võistlus oli väga tasavägine. Lapsed olid tublid, pidasid pingele vastu. Nad olid kõigi oma mõtete ja emotsioonidega kohal. Võistluse võitsid Vanalinna Põhikooli õpilased 13 punktiga. Meie kooli õpilased - Mia Victoria Hoomatalo ja Merilee Valgemäe 5.b klassist - saavutasid 4. koha 11 punktiga. Neid juhendas õpetaja Sirje Saarts. Võistluse maksimum punktid on 14 punkti. Võrdsete punktide korral vaadatakse mitu sõna on kaks korda kaaslasele spellitud ja kindlasti 7 sõna spellimise aega mõlema võistleja puhul. Võistkondi reastatakse kõike seda arvesse võttes. Briti päev 7. klassidele 22. novembril toimus Paikuse põhikoolis Briti päev, mis seekord keskendus Ühendkuningriigi linnadele ja arhitektuurile. Pärnu linnast ja maakonnast tulid kokku kümme julget 7. klasside kolme-liikmelist võistkonda, kes tegid kodutööna esitluse ühes Ühendkuningriigi linnas asuva hoone kohta. Lisaks võisteldi viktoriinis ja puslede kokku panemises. Päev oli hariv, lõbus ja mitmete auhindadega tunnustati kõiki meie kooli esindanud võistkondi: 7.a - Mirith Haavandi, Emma Herta Ööbik, Berit Alttoa (esitluse teema - Saint Paul’s Cathedral) 7.b - Mai-Ann Otsmann, Maria Lank, Joosep Talviste (esitluse teema – the Houses of Parliament) 7.c - Lisete Kütt, Mari Silvia Lauri, Heleriin Pärast (esitluse teema - Westminster Abbey) Õpilasi juhendasid Merle Udso ja Kai Kõks.

125


4. klasside inglise keele olümpiaad koolis ja linnas 11. jaanuaril toimus koolis inglise keele olümpiaad 4. klassi õpilastele. Võistlejad lahendasid paarides 45 minuti vältel ingliskeelseid ristsõnu ja mõistatusi. Kokku osales 10 vaprat paari. Pingerida tuli selline: 1. 2. 3. 4. 5.

koht - Martiina Tõnts, Ranek Vridolin (4.a) (õp Sirje Saarts) - 114p koht - Roosi Trušin, Hanna Liis Vaher (4.b) (õp Sirje Saarts) - 99p koht - Kirke Mia Kärp, Melian Haavandi (4.a) (õp Merle Udso) - 94p koht - Rasmus Laursoo, Traian Torres Reimets (4.d) (õp Sirje Saarts) - 92p koht - Thomas Kaljula, Gertrud Vaeno (4.a) (õp Sirje Saarts) - 91p

25. jaanuaril toimus inglise keele olümpiaad Pärnu linna ja maakonna 4. klasside õpilastele. Võistlejad lahendasid paarides 60 minuti vältel ingliskeelseid ristsõnu ja mõistatusi. Kokku osales 30 paari, kelle seast selge ülekaaluga osutusid parimaks meie kooli 4.a klassi õpilased Martiina Tõnts ja Ranek Vridolin 150 punktiga. Neid juhendas ja õpetas õpetaja Sirje Saarts. Teisele kohale tulid 138 punktiga Pärnu Mai kooli õpilased ja kolmandat kohta jagasid (135 punktiga) Audru kooli paar ja Kirke Mia Kärp ja Karmen Käär 4.a klassist, kelle õpetaja on Merle Udso. Pärnu linna Inglise keele olümpiaadid 18. veebruaril toimus Pärnu linna inglise keele olümpiaad 9. klasside õpilastele Vanalinna Põhikoolis. Olümpiaadil kokku osales 28 õpilast. Meie õpilased saavutasid: 7. koht - Maik-Markus Kaasma 9.c (õp Merle Udso) 8. koht - Kristin Kandelin 9.a (õp Merle Udso) 16.-17. koht - Hanna Borkvel 9.b (õp Jane Murulauk) 18.-19. koht - Kristen Oliver Niin 9.b (õp Jane Murulauk) 29. märtsil toimus Pärnu linna inglise keele olümpiaad 8. klasside õpilastele Kuninga Tn Põhikoolis. Osales 34 õpilast. Meie õpilaste tulemused olid: 8. koht - Mariann Mäll 8.b (õp Merle Udso) 19. koht - Lisandra Mäe 8.a (õp Kai Kõks) 21. koht - Annemari Mikk 8.a (õp Kai Kõks) 24. koht - Anabel Kalamees 8.b (õp Merle Udso) 5. märtsil toimus Pärnu linna 7. klasside inglise keele olümpiaad Audru koolis. Osales 26 õpilast. Meie kooli õpilased saavutasid: 5. koht - Emma Herta Ööbik 7.a (õp Kai Kõks) 126


11.-12. koht - Erilyn Treumuth 7.c (õp Merle Udso) 14. koht koht - Maria Lank 7.b (õp Kai Kõks) 9. aprillil võõrustas Paikuse Põhikool inglise keele olümpiaadi 6. klasside õpilastele. Osales 17 õpilast. Meie õpilaste tulemused olid: 4. koht - Kristjan Maripuu 6.c (õp Jane Murulauk) 5. koht - Marleen Põbo 6.b (õp Jane Murulauk) 6. koht - Lisette Randjõe 6.a (õp Sirje Saarts)

Saksa keel Saksa keele aasta möödus kiirelt ja toimekalt. Sügis-talvine poolaasta oli vaiksem, õpilased valmistusid usinalt aktiivseks kevadperioodiks. Esimeste kevadiste päiksekiirtega algas traditsiooniline Saksa Kevad, mis seekord oli pühendatud Berliini müüri langemise 30. aastapäevale ja kõik edasised keeleüritused kandsid vähemal või rohkemal määral selle ajaloosündmuse hõngu. 5. märtsil toimus Sütevaka Humanitaargümnaasiumis Pärnu linna saksa keele olümpiaad, kus meie kooli õpilased taas väga häid tulemusi said. Margit Mõis (8.a) saavutas kaheksandate klasside arvestuses I koha ning Sander Tony Sisask (8.a) III koha. Üheksandate klasside arvestuses saavutas Kristen Oliver Niin (9.b) II koha. Võõrkeelte nädala raames toimus 18. märtsil kooli aulas saksa keele tutvustamine 5. klasside õpilastele mänguga „Deutschlandreise“. Mäng koosnes 16 ülesandejaamast, millest igaüks oli seotud Saksamaa liidumaaga ning võistlejail oli vaja ära tunda sakslaste leiutisi, automarke, muinasjutte, vaadata hoolega videoid, panna kokku puzzlet jne. Tegevust jätkus rohkemakski kui üks tund ning hasart keris mängu lõpu poole üha üles, et saada veel võimalikult häid punkte. Igas jaamas olid abilisteks 7. a ja c klassi saksa keele õppijad, kellelt võistlejail oli lisaks mängu infole võimalik veel küsida, miks nemad saksa keele teiseks võõrkeeleks on valinud ja kas nad soovitavad seda teha viiendikelgi. Lahendatud ülesannete eest oli võimalik koguda punkte ja kuigi tublid olid kõik mängus osalenud õpilased, said järgneval päeval tunnustatud iga paralleelklassi kolm parimat võistkonda. Saksa keele üritusel osales kahes mängus võistlejaina korraga kaks paralleelklassi, kõik neli kokku 94 õpilast. Saksamaad tutvustav mäng jõudis meie kooli õpilasteni tänu Tartu Katoliku kooli saksa keele õpetaja Maive Meistrile, kes on selle autoriks.

28. märtsil toimus Pärnu Keskraamatukogus Tallinna Goethe Instituudi korraldatud saksa keelt ja Saksamaad tutvustav interaktiivne mäng "Autobahn", millest võtsid osa Pärnu linna ja maakonna 5. klasside saksa keele huvilised. Põnevat ülesannete lahendamist ja hoogsat liikumist linnade vahel jagus pea poolteiseks tunniks.

127


Autobahn 2019

Meie koolist osales võistlusmängus 21 õpilast koos saksa keele õpetajaga. 24 võistkonna hulgas tuli meie kooli 5.a klassi võistkond koosseisus Reti Kandelin, Anete Klaos, Triin-Karolin Hatto ja Piia Heinmaa I kohale.

I kohale tulnud võistkond 5.a

6. mail toimus linnaralli "Deutsche Spuren in Pärnu", mis viis õpilased otsima Pärnus tegutsenud endiste baltisakslaste ja tänaste sakslaste jälgi. 8. ja 9. klasside õpilased moodustasid kokku 10 võistkonda. Meie õpilaste 8. klassi võistkond 128


koosseisus Margit Mõis (8.a), Aurelia Roos (8.b) ja Sander Tony Sisask (8.a) saavutas VI koha. Üheksandike võistkond koosseisus Kristen Oliver Niin (9.b) ja Raiko Taave Tammjärv (9.c) saavutas II koha. 8. mail toimus Pärnu Keskraamatukogu saksa lugemissaalis saksakeelne Scrabble võistlusmäng 9.-12. klassi õpilastele. Raiko Taave Tammjärv (9.c) saavutas üheksandate klasside arvestuses I koha. 9. mail toimus miniolümpiaad 6.-7. klassi õpilastele. Kuuendikud võistlesid kahekesi koos, seitsmendikud juba individuaalselt. Lahendati põnevaid sõnavara- ja keeleülesandeid. Kuuendate klasside arvestuses saavutasid Lisandra Kärner (6.a) ja Mardus Raidlepp (6.b) I koha. Seitsmendikest saavutasid Ingrid Lilletai (7.c) III koha, Heleriin Pärast (7.c) IV koha, Erilyn Treumuth (7.c) V koha ning Mirith Haavandi (7.a) IX koha. Saksa Kevade joonistusvõistlus oli sel aastal pühendatud nagu kogu ürituste sarigi Berliini müüri langemise 30. aastapäevale. Tutvusime kõigi saksa keele õpilastega tundides Saksamaad poolitava müüri ehitamise ja langemise looga, vaatasime lühifilme ning rääkisime selle ajaloosündmuse mõjust Saksamaale ning meie kodulegi. Õpilaste ülesandeks oli joonistada oma nägemus kuuldud loost ja täiendada oma pilti 10 saksakeelse teemakohase sõnaga. See nõudis teemasse süvitsi minemist ja tööd sõnaraamatuga. Meie kooli õpilased olid väga tublid joonistajad ja sõnavara otsijad ning rahvusvaheline žürii (saksa keele lugemissaali külastanud sakslased, eestlased ja muud rahvused) hindas nende töid järgmiselt: 6. klasside arvestuses hinnati Mardus Raidlepa (6.b) töö 3. koha vääriliseks; 7. klasside arvestuses hinnati Erilyn Treumuthi (7.c) töö 1. koha ja Rebeca-Helene Tamme (7.c) töö 3. koha vääriliseks; 9. klasside arvestuses hinnati Rasmus Jõesaare (9.b) töö 2. koha vääriliseks. Eripreemiad jagati Heleriin Pärastile (7.c) kõige värvikama töö ning Kristen Oliver Niinele (9.b) kõige parema sõnavaliku eest. Möödunud oli taaskord vahva, ürituste rohke ja edukas saksa keele kooliaasta, mida sobis lõpetama pidulik vastuvõtt restoranis Café Grand, kuhu kutsuti kõige tublimad ja aktiivsemad saksa keele õppurid. Kõlas kaunis muusika, jagati diplomeid ja meeneid ning sai maiustada tordiga.

Saksa keele tublimad õpilased

saksa keele õpetaja Ave Ermus 129


Soome keel 30. oktoobril käisime B-keele projekti toetusel 8. klasside soome keele õppijatega Tallinnas, tutvusime Tallinna Soome Kooliga: Kohtusime kooli direktori Riitta Kemppaineni ja paari õpilasega, kes tutvustasid nii kooli ajalugu kui praegusi õppimisvõimalusi. Lisaks saime külastada Soome Suursaatkonda, kus saatkonna pressiesindaja Hannele Valkeenniemi rääkis meile saatkonna igapäevasest tegevusest ja maja ajaloost. Sama projekti rahastuse abil saime 11. detsembril käia 6. klassidega Tartus ERM-is tutvumas sugulaskeelte näitusega: osalesime muuseumitunnis, kus tutvusime soome-ugri rahvaste, nende asuala, arvukuse, algkodu ning keelepuuga. Kuulasime soomeugri keelte kõla, vaadates originaalkeeles rahvaluule alaseid animatsioone, mis tutvustasid soome-ugri rahvaste traditsioonilisi uskumusi ja tavasid. Õpilased uurisid rühmatööna üht näitusel kajastatud soome-ugri rahvast ja tegid kaaslastele kokkuvõtte. Külastasime ka Soome Instituudi raamatukogu, kus esitleti instituudi tegevust soome keele tutvustamisel ja õpetamisel Eestis ja tutvustati Soome jõulukombeid.

Võõrkeeltenädal 19. märtsil toimus võõrkeelte nädala raames soome keele päev. Tutvustasime koos Soome Seltsi juhatuse liikme Sirkka Linderiga 5. klassi õpilastele võõrkeele õppimise tähtsust ja tähendust ning tutvusime üheskoos Soome Instituudi koostatud soome keele õppekomplektiga "Soome keel selgeks 6 minutiga".

130


Edastasin 7. klasside õpilaste tervitused viiendikele. Seitmendikud kirjeldasid oma mõtteid, miks nemad 5. klassis B-keelena soome keele valisid ja ka sellest, mis on nende TOP 3 muljet Soomega ja soome keelega seoses. Tunni lõpus kuulasime J. Sibeliuse muusikat ja maiustasime Fazeri Muumi-kommidega. 16. aprillil toimus Tallinna Ühisgümnaasiumis üle-eestiline soome keelt B-võõrkeelena õppivate koolide kokkutulek. Soome keelt teise võõrkeelena õppivaid koole on Eestis kokku 8. Meie kooli esindasid tublid soome keele õppurid 8.A, 8.B ja 9.B klassist: Hendrik Kauber, Sander Lepaste, Maria Urbani, Eunike Penu, Trevor Reimets, Asko Antso, Angelika Tammik, Joosep Järvmaa, Heike Lehiste, Maarja Kahre, Laura Kaaviste. Õpilased osalesid viktoriinil, kus saavutati esikoht (viktoriini tiimi kuulusid Joosep, Heike, Maarja ning Laura) ja tegid ettekande teemal "Valimised", kus tutvustasid oma partei platvormi, kus 8 erakonna hulgas saadi tubli kolmas koht (ettekande tegid Heike, Joosep, Sander). Järgmisel õppeaastal on ürituse võõrustajaks taas meie kool, üritus toimub soome keele päeval, 9. aprillil 2020. aastal.

“Tänutäheks saadud diplom”

17. aprillil külastas 6. ja 8.-9. klasside tunde Soome Instituudi praktikant Maria, kes tutvustas lihavõttepühade tähistamise kombeid Soomes.

131


Loovtöö Sel õppeaastal valmis soome keele õppe jaoks ka üks loovtöö. Nimelt valis 8C õpilane Karl Oskar Soomets oma loovtöö teemaks täringumängu koostamise ja valmistamise Pärnu Ülejõe Põhikooli 6.-7. klassidele. Loovtöö tulemusel valminud täringumängu on plaanis kasutada sõnavara õppimiseks ja kordamiseks 6. klassis. Loovtööd testisid nii 6. kui 8. klasside õpilased ja kiitsid mängu heaks.

Koostöös Pärnu Soome Seltsiga on 2018/19 õppeaasta jooksul korraldatud erinevaid üritusi: •

jaanuaris toimusid lugemistunnid: õpilased ja Soome Seltsi liikmed lugesid eesti ja soome keeles ette A.Kivirähki raamatut "Karneval ja kartulisalat" (soome keeles "Kun Musti muni mummon");

20. veebruaril kohtusid 8.-9. klasside õpilased Soome Seltsi liikmetega ja said harjutada vestlemist igapäevastel teemadel (pere, õpingud, tähtpäevad, reisimine jne.)

maikuus toimusid 6.-7. klasside õuesõppetunnid: kooli pargis oli ette valmistatud nn. loodusrada tööleht, kus õpilased otsisid vastuseid ja said vestelda loodusteemadel ja lisaks sellele õpetasid Soome Seltsi liikmed õpilastele soomlaste leiutatud kurnimängu “Mölkky” mängimist.

132


Aastaplaani koostamine Soome Seltsiga”

Kirjutas soome keele õpetaja Agnes Tambet

Vene keel Sellel õppeaastal olid 6.-8. klassini kasutusel uued kaasaegsed digiõpikud. Nendega töötades saame kasutada erinevaid interaktiivseid töövahendeid. Kuna sellel õppeaastal ei toimunud vene keeles ülelinnalisi olümpiaade, siis osalesime järgmistes ettevõtmistes:

7.02.2019 toimus Pärnu Ühisgümnaasiumis vene kultuuriloole pühendatud festival „Vene laul“. See üritus toimus juba 5. aastat järjest. Osalejaid koole oli kokku 21 - nii Tallinnast, Kohtla-Järvelt, Saaremaalt, Pärnu-Jaagupist kui ka Pärnust. Meie koolist osales 7.a klassi ansambel ( õp. Anu Tilk, Laine Lusik). Nemad olid selle ürituse kõige nooremad osalejad. 133


19.02.2019 toimus Paikuse Põhikoolis kuulsa vene luuletaja David Samoilovi mälestusele pühendatud luulekonkurss. D. Samoilov elas oma elu viimased 15 aastat Pärnus Toominga tänaval ja on maetud Pärnu Metsakalmistule. Meie koolist osalesid Iliana Ovtšinnikova 6.a klass (õpetaja Anne Agasild) ja Emma Herta Ööbik 7.a klass (õpetaja Laine Lusik). Iliana saavutas 17 võistleja hulgas lasteluule lugemisel 3. koha .

18.- 22. märtsil toimus 5. klasside õpilastele ülekoolilise võõrkeelte projekti raames B-võõrkeelte tutvustusnädal. 3. juunil 2019 toimus ülelinnaline 7.-8. klasside maastikumäng „Lõbus matkasell Olev Siinmaa radadel“. Meie koolist oli väljas 3liikmeline 7.a. klassi võistkond koosseisus Jolanta Baranauskaite, Angelina Danilenko ja Emma-Herta Ööbik. vene keele õpetaja Laine Lusik

Kokkuvõtteks Õppeaasta 2018/2019 kevadel valis 39 põhikooli lõpetajat valikeksamiks inglise keele. Nende õpilaste keskmiseks eksamihindeks tuli “4,58” ja keskmine punktisumma oli 90,4 . Võõrkeelte projektinädala raames korraldasime B-võõrkeelte nädala 18.-22. märtsini eesmärgiga tutvustada 5. klasside õpilastele seitsmendike abiga meie koolis õpetatavaid B-võõrkeeli ning aidata neil langetada otsus, millist B-võõrkeelt 6. klassis õppima hakata. Projekti blogi on aadressil https://sites.google.com/ylejoe.parnu.ee/voorkeeltenadal2019/ 134

Profile for Taimi Dreier

Pärnu Ülejõe Põhikooli aastaraamat 2018-19  

Advertisement