Page 1


CONTENT

สารบัญ

บก. ขอเม้า เทศกาล งานประเพณีที่น่าสนใจ ที่ตั้งสำ�นักงาน ททท. ภูมิภาคภาคกลาง เรื่องจากปก สัมภาษณ์พิเศษ ที่ปรึกษา 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เทศกาลเที่ยวเมืองไทย เก็บตกเที่ยวภาคกลาง 19 จังหวัด

เก็บตก ดาราพาเที่ยว 23 ตลาดกลางเพื่อการท่องเที่ยว 24 สัมภาษณ์ ผู้ดูแลเว็บไซต์ Thailandsuperdeal AEC คืออะไร 26 รำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 29 “ในหลวง” คราวเสด็จทุ่งมะขามหย่อง ข่าวสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยว 109

2 4 10 12 14 16 20

สำ�นักงานกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สำ�นักงานกาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี สมุทรปราการ

TOURIST

แหล่งท่องเที่ยว

l

l

l

l

l

l

30

50

สำ�นักงาน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

สำ�นักงาน ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ l

l

54

60

64

72

84

96

สำ�นักงานเพชรบุรี เพชรบุรี ราชบุรี

สำ�นักงานลพบุรี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี

สำ�นักงานสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร

สำ�นักงานสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l


“ข้อควรระวัง”

กิ๊ก

เป็นเสมือนสารเสพติดประเภทหนึ่ง เป็น วัตถุออกฤทธิ์มีผลต่อระบบจิตใจและ ระบบประสาท หากใครได้เสพแล้วจะทำ�ให้มีความสุข ลืมทุกข์ ลืมตัว ลืมตาย.....

โทษ

ภัยของมันมีผลรุนแรงถึงภรรยา & แฟน ทำ�ให้เกิดทุกข์ ทำ�ให้เศร้าหมอง กระวนกระวายใจ กินไม่ได้ นอนไม่หลับ เกิดอาการเครียดและแค้น อาจขาดสตางค์และสติ ได้.....      

ผู้ใดมีไว้ ครอบครอง เพื่อเสพต้องระวังโทษร้ายแรง....ยกตัวอย่าง เช่น..... จะถูกประณาม จะถูกประจาน จะถูกริบของกลาง อาจตายได้ หรือโทษสูงสุด....ตายทั้งคู่..... ฮุฮุฮุฮุฮุ แต่เรื่อง “เที่ ย ว” ก็จะเป็นสารเสพติดอีกตัวหนึ่ง.... ขอให้รู้จักใช้แล้วคุณจะมีความสุขที่ตรงกันข้ามกับ กิ๊ก...55555

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

2


บก. ขอเม้า

ดังนั้น

เที่ ย วภาคกลาง Magazine ฉบั บ นี้ จึ ง ขอชวน ทุกท่านออกไปท่องเที่ยว 19 จังหวัดภาคกลาง กับ แบรนด์ “เที่ยวภาคกลาง” ต่อยอดสโลแกน “เที่ยวหลากหลายสไตล์ ภาคกลาง” ตลอดปี 2556 ตอน “เที่ยวทั้งปีไม่มีเบื่อ” เพื่อ กระตุ้นการตลาดท่องเที่ยวในแต่ละเดือนด้วย Event Marketing อันประกอบด้วย Theme 12 เดือน ดังนี้ l เดือนมกราคม “สวัสดีประเทศไทย” l เดือนกุมภาพันธ์ “เที่ยวบอกรักประเทศไทย” l เดือนมีนาคม “เที่ยวหรรษาหน้าร้อน” l เดือนเมษายน “มหาสงกรานต์ภาคกลาง” l เดือนพฤษภาคม “เทีย ่ วหน้าฝน...ค้นหาความสุข” l เดือนมิถุนายน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย” l เดือนกรกฎาคม “เที่ยวเข้าพรรษาภาคกลาง” l เดือนสิงหาคม “ครอบครัวสุขสันต์” l เดือนกันยายน “เที่ยวเพลินใจสไตล์วันวาน” l เดือนตุลาคม “เที่ยวทำ�ดีเพื่อสังคม” l เดือนพฤศจิกายน “เทีย ่ วหน้าหนาว...นอนนับดาว” l เดือนธันวาคม “เที่ยวรับ-ส่งตะวัน” ฉบับนี้เราขอเชิญชวนทุกๆ ท่านเข้ามา สร้ า งชุ ม ชนคนท่ อ งเที่ ย วเปิ ด ท้ า ยขายของ กั บ การตลาดกลางท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ การซื้ อ -ขาย ธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆ กับ “ตลาดกลางเพื่อการ ท่องเที่ยว” ทาง www.เที่ยวภาคกลาง.com

www.เที่ยวภาคกลาง.com

“ซ้อ 13”

3


เทศกาล งานประเพณีที่น่าสนใจ

“มหาสงกรานต์ภาคกลาง” กิจกรรมท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์แบบไทยๆ ชวนครอบครัว คนที่รู้ใจไปวัดไหว้พระเสริมมงคลรับพรปีใหม่ไทยในวันสงกรานต์ ใน 19 จังหวัดภาคกลาง ซึ่งมีจุดขาย แตกต่างกัน เช่น สงกรานต์เกาะรัตนโกสินทร์ ถนนข้าวสาร สีลม สงกรานต์+หลงรักประเทศไทย @ สยามพารากอน กทม. สงกรานต์เล่นน้ำ�กับช้าง @ พระนครศรีอยุธยา สงกรานต์ไทยรามัญพระประแดง @ สมุทรปราการ สงกรานต์กับเมืองศิลปินถิ่นนักร้อง @ สุพรรณบุรี สรงน้ำ�สงกรานต์ก้าวผ่านความศรัทธา สังขละบุรี @ กาญจนบุรี ฯลฯ     แล้วคุณล่ะ...จะไปเที่ยวสงกรานต์ปีใหม่ไทย...แบบไหน...ที่ไหน...ในเดือนเมษายนนี้...กันดีล่ะ... ทีมงาน ททท.ภูมภิ าคภาคกลาง มีกจิ กรรม เทศกาล และงานประเพณี ดีๆ มาบอก ให้ชวนกันออกไปเทีย่ ว...

ปฏิทินกิจกรรม เทศกาล และงานประเพณีที่น่าสนใจ แนะนำ�งานสงกรานต์ Highlight 19 จังหวัดภาคกลาง

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

4

1. สงกรานต์กรุงเก่า เล่นน้ำ�กับช้าง 13-15 เม.ย. 2556 หน้าวิหารพระมงคลบพิตร รอบเกาะเมือง พระนครศรีอยุธยา (โดยเฉพาะหน้าสำ�นักงาน ททท.) จ.พระนครศรีอยุธยา 2. เย็นทัว่ หล้ามหาสงกรานต์ @ กรุงเทพมหานคร 13-15 เม.ย. 2556 ณ วัดรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ ถนนข้าวสาร ถนนสีลม สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร 3. สงกรานต์สพ ุ รรณบุรี 11-14 เม.ย. 2556 บริเวณถนนเณรแก้ว (เขตเทศบาลเมือง) จ.สุพรรณบุรี 4. สงกรานต์มอญ ก้าวผ่านความศรัทธา สังขละบุรี 13-18 เม.ย. 2556 ณ เจดีห์พุทธคยา วัดวังก์วิเวการาม จ.กาญจนบุรี 5. สงกรานต์ไทยมอญปากเกร็ด 11 เม.ย. 2556 บริเวณท่าน้�ำ (หัวถนนแจ้งวัฒนะ) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 6. งานเปิงสงกรานต์ ปทุมธานี 11 และ 13 เม.ย. 2556 ณ ศาลากลางหลังเก่าจังหวัดปทุมธานี และวัดบ้านพร้าวนอก จ.ปทุมธานี 7. งานสรง สนาน สงกรานต์แปดริ้ว 12-13 เม.ย. 2556 บริเวณหน้าศาลาจตุรมุข และหน้าศาลากลาง จ.ฉะเชิงเทรา 8. ประเพณีสงกรานต์วัดป่าโมก 13 เม.ย. 2556 ณ วัดป่าโมกวรวิหาร อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 9. ต้อนฮับสังขาร  บุญสงกรานต์ปีใหม่ไท 13-15 เมษายน 255 ณ วัดศรีสโมสร อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 10. พิธปี ารุปะนัง ห่มผ้าพระนอนจักรสีห์ (สงกรานต์เมืองสิงห์) 13-15 เม.ย. 2556 ณ วัดพระนอนจักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี


2556

เมษายน มหาสงกรานต์ ภาคกลาง

11. สีสันหรรษา ตระการตา มหาสงกรานต์ @ เขาพระงาม 13-15 เม.ย. 2556 ณ ถนนมั้งกี้โรด (ถนนสายชลประทานที่ 10) อ.เมือง จ.ลพบุรี 12. ปีใหม่สงกรานต์สระบุรี 13-15 เม.ย. 2556 บริเวณถนนพิชยั รณรงค์สงคราม หน้าศาลากลาง จ.สระบุรี 13. ประเพณีสงกรานต์ อุทยาน ร.2 13-15 เม.ย. 2556 อุทยาน ร.2 จ.สมุทรสงคราม 14. เทศกาลสงกรานต์สืบสานมรดกภูมิปัญญาไทย 13-15 เม.ย. 2556 ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จ.นครปฐม 15. ประเพณีสงกรานต์ 13 เม.ย. 2556 ณ วัดเจ็ดริ้ว จ.สมุทรสาคร 16. งานประเพณีสงกรานต์&ถนนสายข้าวแช่เมืองเพชร 13-14 เม.ย. 2556 บริเวณริมน้ำ�ข้างจวน ผู้ว่าราชการจังหวัด จ.เพชรบุรี 17. เทศกาลสงกรานต์หนังใหญ่วัดขนอน 13-14 เม.ย. 2556 ณ ลานกลางแจ้ง หน้าพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่ วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 18. สงกรานต์หัวหิน & โฟมปาร์ตี้ 13 เม.ย. 2556 ณ สวนสาธารณะโผนกิ่งเพชร & ศูนย์การค้า มาร์เก็ต วิลเลจ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 19. สงกรานต์พระประแดง 19-21 เม.ย. 2556 ณ สำ�นักงานเทศบาลเมืองพระประแดง จ.สมุทรปราการ

2-4 เม.ย. 2556 งานประจำ�ปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก ณ วัดแก่งคอย จ.สระบุรี 3 เม.ย. 2556 งานวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจ้าอูท่ อง) บริเวณพระบรมราชานุสาวรียพ์ ระเจ้าอูท่ อง จ.พระนครศรีอยุธยา 6-7 เม.ย. 2556 คาราวานขับรถเที่ยวภาคกลาง เส้นทางมหาสงกรานต์ภาคกลาง ตอน “มนต์เสน่ห์สีสันแดนสวรรค์ตะวันตก” เส้นทาง กรุงเทพฯ-ราชบุรี-เพชรบุรี 7 เม.ย. 2556 เดินวิ่งการกุศล โรตารีสระบุรีมิตรภาพ มินิฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 3 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำ�ตกสามหลั่น (บริเวณหน้าวัดพระพุทธฉาย) อ.เมือง จ.ลพบุรี 11 เม.ย. 2556 ประเพณีสรงน้ำ�พระสี่มุมเมือง บริเวณยอดเขาแก่นจันทร์ วิหารจัตุรมุข พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ อ.เมือง จ.ราชบุรี 12 เม.ย. 2556 นมัสการหลวงพ่อดำ� วัดตะคร้ำ�เอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 12-13 เม.ย. 2556 ประเพณีสงกรานต์และวันผูส้ งู อายุ สนามวัดดอนตะเคียน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์

www.เที่ยวภาคกลาง.com

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี และสงกรานต์ดีๆ ที่อื่นอีกมากมาย ดังนี้

5


เทศกาล งานประเพณีที่น่าสนใจ

2556

เมษายน มหาสงกรานต์ ภาคกลาง

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

6

12-14 เม.ย. 2556 12-14 เม.ย. 2556 12-16 เม.ย. 2556 12-16 เม.ย. 2556 12-18 เม.ย. 2556 12-20 เม.ย. 2556 13 เม.ย. 2556 13 เม.ย. 2556 13 เม.ย. 2556 13 เม.ย. 2556 13 เม.ย. 2556 13 เม.ย. 2556 13 เม.ย. 2556 13 เม.ย. 2556 13-14 เม.ย. 2556 13-15 เม.ย. 2556 13-15 เม.ย. 2556 13-15 เม.ย. 2556 13-15 เม.ย. 2556 13-15 เม.ย. 2556 13-15 เม.ย. 2556 13-15 เม.ย. 2556

ประเพณีสงกรานต์โพธาราม ริมเขื่อนแม่น้ำ�แม่กลอง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เทศกาลสงกรานต์ชายหาดปราณบุรี ลานมหาราช ริมชายหาดปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประเพณีสงกรานต์ตลาดศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง สงกรานต์บางน้ำ�ผึ้ง ตลาดน้ำ�บางน้ำ�ผึ้ง จ.สมุทรปราการ ประเพณีสงกรานต์ “มหาสงกรานต์ 14 ชุมชน” เทศบาลตำ�บลปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ งานนมัสการและสรงน้ำ�หลวงพ่อบ้านแหลม จ.สมุทรสงคราม ประเพณีสงกรานต์เมืองเพชร บริเวณสนามกีฬาวัดเขมาภิรตั การาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี ประเพณีสงกรานต์ชายหาดชะอำ� หน้าสำ�นักงานเทศบาลเมืองชะอำ�และ ชายหาดชะอำ� จ.เพชรบุรี ประเพณีสงกรานต์นายาง หน้าสำ�นักงานเทศบาลตำ�บลนายาง จ.เพชรบุรี ประเพณีสงกรานต์ถ�้ำ รงค์ หน้าทีท่ �ำ การ อบต.ถ้�ำ รงค์และวัดถ้�ำ รงค์ จ.เพชรบุรี ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ หน้าสำ�นักงานเทศบาลตำ�บลเขาน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประเพณีสงกรานต์สามร้อยยอด ณ วัดสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประเพณีสงกรานต์ไร่ใหม่สามัคคี ณ วัดไร่ใหม่สามัคคี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประเพณีสงกรานต์รดน้ำ�ขอพรผู้สูงอายุ ณ เทศบาลเมืองอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ประเพณีกวนกาละแมรามัญ ณ วัดศรัทธาธรรม จ.สมุทรสงคราม สงกรานต์วัดบางหัวเสือ ณ วัดบางหัวเสือ จ.สมุทรปราการ งาน “สงกรานต์ เมืองโบราณ” ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ งาน “ตรุษสงกรานต์ ช้างเอราวัณ” ณ พิพธิ ภัณฑ์ชา้ งเอราวัณ จ.สมุทรปราการ ประเพณีสงกรานต์วัดบางปิ้ง ณ วัดบางปิ้ง ต.นาดี จ.สมุทรสาคร ประเพณีสงกรานต์ราชบุรี หน้าพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี ประเพณีสงกรานต์ชาวรามัญ ณ วัดทองบ่อ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ประเพณีสงกรานต์ถนนดินสอพอง ณ บริเวณเทวสถานปรางค์แขก อ.เมือง จ.ลพบุรี


2556

เมษายน

13-15 เม.ย. 2556 13-16 เม.ย. 2556 13-16 เม.ย. 2556 13-16 เม.ย. 2556 13 และ 16 เม.ย. 2556 13-17 เม.ย. 2556 13-17 เม.ย. 2556 13-17 เม.ย. 2556 14 เม.ย. 2556 14-16 เม.ย. 2556 14-17 เม.ย. 2556 14-18 เม.ย. 2556 15-17 เม.ย. 2556 18 เม.ย. 2556 20 เม.ย. 2556 22 เม.ย. 2556 22-23 เม.ย. 2556 24-30 เม.ย. 2556 27-28 เม.ย. 2556 28 เม.ย.-8 พ.ค. 2556

ประเพณีสงกรานต์เมืองอินทร์ ณ โรงเรียนเทศบาล1 อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี งานชุ่มฉ่ำ�สงกรานต์ หุ่นขี้ผึ้งพาเพลิน ณ อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม จ.ราชบุรี ประเพณีสงกรานต์พพ ิ ธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านวัดม่วง ณ พิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้านวัดม่วง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ประเพณีสงกรานต์บ้านหนองขาว ณ วัดอินทาราม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ประเพณีสงกรานต์ (ถนนข้าวหมูแดง) บริเวณถนนต้นสน องค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม ประเพณีสงกรานต์บ้านกรูด ชายหาดพื้นที่เขตเทศบาลตำ�บลบ้านกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประเพณีแห่จากาโว่ ณ วัดถ้ำ�องจุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ประเพณีสงกรานต์เทศบาลเมืองกาญจบุรี หน้าศาลา 60 พรรษามหาราช อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ประเพณีสงกรานต์มอญสยามลุม่ น้�ำ แม่กลอง ณ ลานวัฒนธรรมวัดโพธิโสภาราม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประเพณีสงกรานต์บ้านไร่ ณ วัดบ้านไร่ จ.สมุทรสาคร ประเพณีสงกรานต์ แห่ปราสาทผึง้ ณ วัดหนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี งาน “ขอบลาน อาร์ท มาร์เช่ รอบ 3” ณ โรงแรมรอยัลไดมอนด์ จ.เพชรบุรี ประเพณีสงกรานต์ลาวเวียง ณ สนามโรงเรียนอนุบาลโพธารามและ วัดบ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ประเพณีสงกรานต์ไทยทรงดำ� ณ วัดเขาพรหมนิมติ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี งานสรงน้ำ�พระธาตุ ณ วัดป็อกแป๊ก อ.เมือง จ.สระบุรี งานสืบทอดเจตนา สืบชะตาดอนหอยหลอด บริเวณหน้าศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม งานสรงน้�ำ พระ อาบน้�ำ แม่นางตะเคียน (เสาร้องไห้) บริเวณหน้าวัดสูง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณพระบรมราชา นุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี อบจ.สิงห์บรุ ี มิน-ิ ฮาล์ฟมาราธอน ณ ศาลากลางหลังเดิม ริมแม่น�้ำ เจ้าพระยา ถ.วิไลจิตต์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี งานหัวหินรำ�ลึก ณ สวนหลวงราชินี (19 ไร่) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.เที่ยวภาคกลาง.com

www.เที่ยวภาคกลาง.com

มหาสงกรานต์ ภาคกลาง

7


เทศกาล งานประเพณีที่น่าสนใจ

2556

พฤษภาคม เที่ยวหน้าฝน... ค้นหาความสุข

“เที่ยวหน้าฝน...ค้นหาความสุข” กิจกรรมท่องเที่ยวหน้าฝน...เป็นการเริ่มมิติใหม่ กับอีกมุมหนึ่งของการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวหน้าฝน สัมผัสธรรมชาติ ความเขียวขจีของหมู่ต้นไม้ ดอกไม้ นานาพันธุ์...ต้องออกไปเที่ยวค้นหาความสุข...ในสวนผลไม้ต่างๆ มากมาย แล้วคุณล่ะ...จะไปเที่ยวหน้าฝนนี้ ที่ไหนกันดี.... ในเดือนพฤษภาคมนี้ พวกเราทีมงาน ททท.ภูมิภาคภาคกลาง มีกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ดีๆ มาบอก ให้ท่านสามารถวางแผนออกไปเที่ยว....กัน

ปฏิทินกิจกรรม เทศกาล และงานประเพณีที่น่าสนใจ

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

8

1 พ.ค. 2556 ประเพณีเลี้ยงบุฟเฟ่ต์ช้าง ณ ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 4-5 พ.ค. 2556 เทศกาลกินกุง้ แม่น�้ำ แม่กลอง ณ ตลาดน้�ำ บางน้อย อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 7-9 พ.ค. 2556 งานเมล็ดพันธุข์ า้ วดีที่ 1 เมืองไทย ครัง้ ที่ 2 ณ ตำ�บลนางลือ-ท่าชัย อ.เมือง จ.ชัยนาท 12 พ.ค. 2556 งานไอยราปาร์ตี้ ณ วัดบ้านใหม่พฒ ั นา ต.พัฒนา อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 16-19 พ.ค. 2556 งานส่งเสริมการขายธุรกิจท่องเทีย่ วซือ้ 1 แถม 1 “วันธรรมดาทีไ่ ม่ธรรมดา” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร 23 พ.ค. 2556 งานประทีปโคมไฟ บริเวณวัดพระแก้วน้อย หอจตุเวทปริตพัจน์และพระธาตุ จอมเพชร เขาวัง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 24 พ.ค. 2556 งานวันวิสาขบูชาท้องสนามหลวง บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 24 พ.ค. 2556 งานวันวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม 24-26 พ.ค. 2556 ประเพณีรดน้ำ�ต้นโพธิ์ และตลาดนิพพาน บริเวณเจดีย์พุทธคยา วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 24-26 พ.ค. 2556 คาราวานท่องเที่ยวทางรถยนต์ เส้นทาง “แดนสวรรค์ตะวันตก” กรุงเทพฯ-สังขละบุรี กรุงเทพฯ ถึง จ.กาญจนบุรี (สังขละบุรี) ตลอดเดือนพฤษภาคม 2556 “อยุธยามหามงคล ไหว้พระ 9 วัด 10 เส้นทางบุญ” จ.พระนครศรีอยุธยา เดือนพฤษภาคม 2556 งานเดินวิง่ พิทกั ษ์หวั หิน ครัง้ ที่ 10 บริเวณเขาหินเหล็กไฟ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ เดือนพฤษภาคม 2556 งานทุเรียนนนท์ ณ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เดือนพฤษภาคม 2556 ประเพณีแห่พระศรีอาริย์ (วัดไลย์) ณ วัดไลย์ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เดือน พ.ค.-มิ.ย. 2556 เทศกาลกระท้อนหวาน และของดีเมืองลพบุรี บริเวณหน้าที่ว่าการ อำ�เภอเมือง จ.ลพบุรี  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.เที่ยวภาคกลาง.com


2556

มิถุนายน เทศกาลเที่ยว เมืองไทย “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย” หากคุณ..หลงรักประเทศไทย..ต้องไปเที่ยวงานนี้ให้ได้ มีรายการนำ�เที่ยวดีๆ จากทั่วประเทศนำ�มาเสนอขายให้ท่านได้ช้อปปิ้ง...แต่งานนี้เข้าชมฟรี และเที่ยวฟรี มีจริง ในงานนี.้ ...ห้ามพลาดกับงานมหกรรมท่องเทีย่ วทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในรอบปีของประเทศไทย ททท.ยกเมืองไทย มาไว้ในงานนี้กับงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย” เมืองทองธานี และการส่งเสริมการขายในเวอร์ชั่นใหม่ เปิดตลาดให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การประชุมและการตลาดท่องเที่ยว AEC แล้วคุณล่ะ...จะไปเที่ยวที่ไหนกันดีในเดือนมิถุนายนนี้.......พวกเราทีมงาน ททท.ภูมิภาคภาคกลาง ยังมีกิจกรรม เทศกาล และงานประเพณี ดีๆ มาบอก ให้ชวนท่านออกไปเที่ยว....

ปฏิทินกิจกรรม เทศกาล และงานประเพณีที่น่าสนใจ งานบุญประเพณีอัฏฐมีบูชา ณ วัดใหม่สุคนธาราม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เทศกาลกินกุง้ กินปลา เจ้าพระยาชัยนาท บริเวณเขือ่ นเรียงหิน ด้านหน้าศาลากลาง จ.ชัยนาท งานวันอนุรกั ษ์ตน้ น้�ำ มวกเหล็ก ณ ลำ�ธารน้�ำ ตกมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี Hua Hin Jazz Festival 2013 ณ โซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ งานวันผลไม้และของดี ทองผาภูมิ บริเวณทีว่ า่ การอำ�เภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร บริเวณริมเขือ่ นศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สมุทรสาคร Amazing Thailand Grand Sale กรุงเทพมหานคร “อยุธยามหามงคล ไหว้พระ 9 วัด 10 เส้นทางบุญ” จ.พระนครศรีอยุธยา งานผลไม้และของดีอำ�เภอทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.เที่ยวภาคกลาง.com www.เที่ยวภาคกลาง.com

1 มิ.ย. 2556 5-9 มิ.ย. 2556 10-14 มิ.ย. 2556 14 มิ.ย. 2556 15-16 มิ.ย. 2556 15-16 มิ.ย. 2556 15-19 มิ.ย. 2556 15 มิ.ย.-15 ส.ค. 2556 ตลอดเดือนมิถนุ ายน 2556 เดือนมิถุนายน 2556  

9


ทำ�เนียบ ผู้บริหาร ททท. ภูมิภาค ภาคกลาง ผอ. สมชาย ชมภูน้อย ผู้อำ�นวยการ ททท. ภูมิภาคภาคกลาง

1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2250 5500 โทรสาร : 0 2250 5660 อีเมล : tatbangkok007@gmail.com เว็บไซต์ : www.เที่ยวภาคกลาง.com

ผอ. รัตนา ทรัพย์ประดิษฐ์ กองตลาดภาคกลาง

1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2250 5500 โทรสาร : 0 2250 5660 อีเมล : cmdiv@tat.or.th เว็บไซต์ : www.เที่ยวภาคกลาง.com

ผอ. ปานจิตร สันทัดกลการ ททท. สำ�นักงานกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2250 5500 โทรสาร : 0 2250 5511 อีเมล : tatbangkok@tat.or.th เว็บไซต์ : www.tourismthailand.org

นางอนงค์ เชาว์ชาญกิจ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการภูมิภาคภาคกลาง ททท. ภูมิภาคภาคกลาง

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

10

1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2250 5500 โทรสาร : 0 2250 5660 อีเมล : anong.chaochankit@tat.or.th เว็บไซต์ : www.เที่ยวภาคกลาง.com

ผอ. นงนิตย์ เต็งมณีวรรณ ททท. สำ�นักงานเพชรบุรี

รับผิดชอบ : เพชรบุรี ราชบุรี 500/51 ถ.เพชรเกษม อ.ชะอำ� จ.เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ : 0 3247 1005 - 6 โทรสาร : 0 3247 1502 อีเมล : tatphet@tat.or.th เว็บไซต์ : www.tourismthailand. org/phetchaburi


ผอ. พสิษฐ์ตา อินทร์พันธ์ ททท. สำ�นักงานประจวบคีรีขันธ์ 39/9 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ : 0 3251 3885, 0 3251 3871, 0 3251 3854 โทรสาร : 0 3251 3898 อีเมล : tatprachuap@tat.or.th เว็บไซต์ : www.tourismthailand. org/prachuapkhirikhan

ผอ. อิสสระพงษ์ แทนศิริ ททท. สำ�นักงานกาญจนบุรี

4 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ : 0 3451 1200, 0 3451 2500 โทรสาร : 0 3451 1200 อีเมล : tatkan@tat.or.th เว็บไซต์ : www.tourismthailand. org/kanchanaburi

ผอ. วิศรุต อินแหยม ททท. สำ�นักงานสุพรรณบุรี

รับผิดชอบ : สุพรรณบุรี อ่างทอง ชัยนาท ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3 ถ.สุพรรณ - ชัยนาท อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ : 0 3553 6030, 0 3553 6189 โทรสาร : 0 3553 5789 อีเมล : tatsuphan@tat.or.th เว็บไซต์ : www.suphan.net

ผอ. สุรชัย ศรีพลอย ททท. สำ�นักงานลพบุรี

รับผิดชอบ : ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถ.นารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 0 3677 0096 - 7 โทรสาร : 0 3677 0098 อีเมล : tatlobri@tat.or.th เว็บไซต์ : www.tat7.com

รับผิดชอบ : สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร 2/1 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ ถ.พวงสมบูรณ์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 โทรศัพท์ : 0 3475 2847 - 8 โทรสาร : 0 3475 2846 อีเมล : tatsmsk@tat.or.th เว็บไซต์ : www.tourismthailand. org/samutsongkhram

ผอ. ปราโมทย์ ทรัพย์เย็น ททท. สำ�นักงาน พระนครศรีอยุธยา

108/22 หมู่ 4 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์ : 0 3524 6076 - 7 โทรสาร : 0 3524 6078 อีเมล : tatyutya@tat.or.th เว็บไซต์ : www.tourismthailand.org/ phra-nakhon-si-ayutthaya

www.เที่ยวภาคกลาง.com

ผอ. อังคณา พุ่มผกา ททท. สำ�นักงานสมุทรสงคราม

11


เรื่อง จากปก

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

12

เทศกาลมหาสงกรานต์ เป็นประเพณีไทย ที่มีความหมาย ความงดงาม และทรงคุณค่า ทางวัฒนธรรม อาจกล่าวได้วา่ เปรียบเสมือน สายใยความผูกพันจากอดีตสู่ปัจจุบัน แสดง ถึงความเป็นไทยได้อย่างแท้จริง.....หรืออาจ มองมุมของการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้น ให้นักท่องท่องเที่ยวเดินทาง เข้าร่วมหรือมี ส่วนร่วมทำ�กิจกรรมดีๆ นี้ได้ทุกภาค ทุกที่ ทั่วประเทศไทย (นับเป็นกิจกรรมการตลาด 3.0 ยุ ค ใหม่ ที่ ส ามารถส่ ง ความสุ ข และ ประสบการณ์ระหว่างนักท่องเทีย่ วทัง้ ผูใ้ ห้และ ผู้รับได้เป็นอย่างดีเช่นกัน)....มาช่วยกันรักษา สืบทอดประเพณีอนั ดีงามและงดงามนีไ้ ว้...ให้ ผู้คนมาท่องเที่ยวได้ “หลงรักประเทศไทย” กัน..... เทศกาลสงกรานต์ เถลิงศก วันปีใหม่ ไทย “สงกรานต์” มาจากภาษาสันสกฤต ว่า สํกฺรานฺติ แปลว่า ย่างขึ้น หรือก้าวขึ้น ย้ า ยที่ เคลื่ อ นที่ เป็ น ช่ ว งที่ ด วงอาทิ ต ย์ เคลื่อนสู่ราศีใหม่ สำ�หรับประเทศไทยถือว่า

วันสงกรานต์ เป็นวันขึ้นปีใหม่มาตั้งแต่กรุงสุโขทัย จนถึ ง เมื่ อ ปี พ.ศ. 2483 รั ฐ บาลได้ ป ระกาศ เปลี่ยนแปลงใหม่ยึดตามสากลนิยมนับวันขึ้นปีใหม่ เป็นวันที่ 1 มกราคม จากนัน้ เรือ่ ยมาจนถึงปัจจุบนั ... แต่ธรรมเนียมปฎิบัติคนไทยยังถือว่า วันสงกรานต์ เป็นเสมือนวันขึน้ ปีใหม่ของไทยตามประเพณีดงั้ เดิม เช่นกัน ส่วน “เถลิงศก” ก็มีความหมายถึงวันที่ ดวงอาทิ ต ย์ โ คจรออกจากราศี มี น ขึ้ น สู่ ร าศี เ มษ ได้องศาหนึ่งแล้ว เรียกว่า วันเถลิงศกขึ้นจุลศักราช ใหม่ อยูต่ อ่ จาก วันเนา ปกติตรงกับวันที่ 15 เมษายน นัน้ หมายถึง วันขึน้ ปีใหม่ หรือ เถลิงศก หรือเทศกาล สงกรานต์ ของชาวไทยภาคกลาง วันสงกรานต์ นับรวม 3 วัน คือ วันที่ 13 - 15 เมษายน ของทุกปี วันที่ 13 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ เป็นวันที่ดวงอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีใหม่ (ราศีเมษ) วันที่ 14 เมษายน เป็นวันเนา (ดวงอาทิตย์ อยู่คงที่ ศูนย์องศา เส้นกึ่งกลางระหว่างวันที่ 13 กับ 15 เมษายน) วั น ที่ 15 เมษยน เป็ น วั น เถลิ ง ศกใหม่ และเริ่มจุลศักราชในวันนี้


5. คุณค่าต่อสังคม เป็นการสร้างความ รู้ สึ ก ผู ก พั น กลมเกลี ย วต่ อ บุ ค คลในกลุ่ ม สั ง คม เดียวกัน ให้รู้สึกหวงแหนสาธารณะสมบัติและ สิง่ แวดล้อมด้วยการช่วยกันทำ�ความสะอาดวัดวา อาราม ทีส่ าธารณะ ตลอดจนอาคารสถานทีต่ า่ งๆ 6. คุ ณ ค่ า ต่ อ ป ร ะ เ ท ศ เ ป็ น ก า ร ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเดินทางท่องเทีย่ ว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ กระตุ้นการเดิน ทางท่ อ งเที่ ย วในช่ ว ง “เทศกาลเย็ น ทั่ ว หล้ า มหาสงกรานต์” ที่มีเอกลักษณ์ของแต่ท้องถิ่น แต่ละภูมิภาค เช่น ภาคเหนือ : ประเพณีปีใหม่เมือง (สงกรานต์ล้านนา) ภาคอีสาน : ประเพณีบุญเดือนห้า (มหาสงกรานต์อีสาน) ภาคใต้ : ประเพณีวันว่าง (มหาสงกรานต์ภาคใต้) ภาคกลาง : เถลิงศก (มหาสงกรานต์ภาคกลาง) ภาคตะวันออก : ประเพณีวันไหล (สงกรานต์ภาคตะวันออก)

www.เที่ยวภาคกลาง.com

ประโยชน์และคุณค่าของเทศกาลวันสงกรานต์ เทศกาลมหาสงกรานต์ ถือเป็นประเพณี การเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติ กันมาแต่โบราณ ช่วงวันสงกรานต์นับเป็นวันแห่ง ความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้ง ครอบครัว ชุมชน สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณี ดังนี้ 1. คุ ณ ค่ า ต่ อ การอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรม ประเพณีไทย เป็นการสร้างจิตสำ�นึกให้อนุชนรุ่น หลังได้เห็นความสำ�คัญ ช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ ส่งเสริมประเพณีอนั ดีงามของชาติสบื ไป รัฐบาลไทย ถือเอาวันสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุ” 2. คุณค่าต่อครอบครัว ปัจจุบนั เมือ่ ถึงวัน สงกรานต์ ทุกคนจะกลับบ้านไปหาพ่อแม่ ญาติ ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ รดน้ำ�ขอพรเพื่อความเป็น สิ ริ ม งคล ความรั ก ความผู ก พั น ของแต่ ล ะฝ่ า ย ที่รินไหลผ่านสายน้ำ�จะเป็นขวัญและกำ�ลังใจให้แก่ กันและกัน รัฐบาลไทยจึงถือเอา วันสงกรานต์ วันที่ 14 เมษายนของทุกปี เป็น “วันครอบครัว” 3. คุณค่าต่อศาสนา เป็นการช่วยกันทำ�นุ บำ�รุงพระศาสนาด้วยการทำ�บุญตักบาตร เลีย้ งพระ การปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ การสรงน้ำ�พระ การก่อ พระเจดีย์ทราย 4. คุณค่าต่อชุมชน ประเพณีสงกรานต์ ได้แฝงคุณค่าในเรื่องของความสามัคคี ซึ่งจะเห็นได้ ตั้งแต่ก่อนเริ่มวันสงกรานต์ สมาชิกในครอบครัว ร่วมกันทำ�ความสะอาดบ้านเรือน ช่วยกันตระเตรียม สิ่ ง ของสำ � หรั บ ไปทำ � บุ ญ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรั ก ใคร่ ผู ก พั น กั น มากขึ้ น เมื่ อ ถึ ง วั น สงกรานต์ มี ก าร ก่ อ เจดี ย์ ท ราย ซึ่ ง นอกจากเป็ น การทำ � บุ ญ แล้ ว ยังแสดงให้เห็นถึงพลังของชุมชน ในการที่จะทำ�นุ บำ�รุงวัดในหมู่บ้านของตนให้เจริญยิ่งขึ้นอีกด้วย

13


สัมภาษณ์ พิเศษ คุณสุวรรณชัย ฤทธิรักษ์ ที่ปรึกษา 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

14

ภาคกลาง มีสภาพพืน้ ทีเ่ ป็นทีร่ าบลุม่ อยู่ ริ ม ฝั่ ง แม่ น้ำ � ไม่ ว่ า จะเป็ น แม่ น้ำ � เจ้ า พระยา แม่น้ำ�ท่าจีน แม่น้ำ�แม่กลอง เพราะฉะนั้นแหล่ง ท่ อ งเที่ ย วจึ ง มี ค วามหลากหลายในตั ว เอง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วแบ่ ง ได้ เ ป็ น สองกลุ่ ม คื อ สิ่ ง ที่ ธรรมชาติ ส ร้ า งไว้ และสิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น มา ที่ ธ รรมชาติ ส ร้ า งสรรค์ ไ ว้ ใ ห้ ก็ จ ะเป็ น พวก วิวทิวทัศน์ ภูเขา หาดทราย ชายทะเล ส่วนที่ มนุษย์สร้างขึน้ มา ไม่วา่ จะเป็นโบราณสถาน หรือ พวกวัดวาอาราม หรือแม้กระทั่งวิถีชีวิตชุมชน ต่างๆ ทั้งหมดนี้ล้วนมีเสน่ห์และน่าสนใจ การเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง ก็สามารถเดินทางได้ทัง้ ทางบกและทางน้�ำ ขึน้ อยู่ กับว่า เราในฐานะที่เป็นผู้เชิญชวนให้คนเข้ามา ท่องเที่ยว จะแนะนำ�คนเหล่านั้นอย่างไร เพื่อให้ นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับสิ่งที่เราต้องการให้เขา ไปเห็น นอกจากคนกรุงเทพฯ ทีเ่ ป็นลูกค้ารายใหญ่ ในการเดินทางท่องเที่ยวภาคกลาง ยังมีคนที่อยู่ ต่างจังหวัดและในภาคอื่นๆ มาเที่ยว ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับว่าผู้ที่รับผิดชอบดูแลการท่องเที่ยวภาคกลาง สำ�นักงาน ททท. ทุกสำ�นักงาน จะสร้างสรรค์เส้นทาง ท่ อ งเที่ ย วให้ กั บ ลู ก ค้ า อย่ า งไร ก่ อ นอื่ น ต้ อ งรู้ ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวที่เรามีก่อน เราจึงจะ สามารถสร้างสรรค์ของใหม่ขน้ึ มาได้ การสร้างสรรค์ เส้นทางท่องเทีย่ วใหม่ ก็มหี ลายองค์ประกอบ เช่น กลุ่มคนที่ต่างอายุกัน ความชอบที่ไม่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น การเดินทางทำ�บุญ 9 วัด เราควร วางแผนให้กับนักท่องเที่ยว มีแผนที่การเดินทาง

มีร้านอาหารแนะนำ� เนื่องจากนักท่องเที่ยวไม่ใช่ คนในพื้นที่ ไม่รู้ว่าต้องไปที่ไหนก่อนหลัง แนะนำ� ที่แวะพักใกล้สถานที่เดินทาง หรือกล่าวง่ายๆ ว่า เราควรวางแผนการเดิ น ทางให้ เ หมื อ นกั บ การ ขายอาหารสำ�เร็จรูป นักท่องเที่ยวไม่ต้องเสียเวลา หาข้อมูลก็เที่ยวได้เลย ขั้นตอนการเสนอขายแหล่งท่องเที่ยวก็มี หลายช่องทาง เช่น นิตยสาร บรรดาสื่อทั้งหลาย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง social media ก็ได้ ที่ สำ � คั ญ คื อ ทำ � ให้ ค นที่ มี อ าชี พ นำ � เที่ ย วได้ รู้ จั ก เส้นทางก่อน โดยนำ�พวกบริษัททัวร์ออกเดินทาง ตามเส้นทางทีเ่ ราออกแบบ มีการแลกเปลีย่ นข้อมูลกัน เกิดเส้นทางที่หลากหลาย เป็นการทดลองสินค้า และประเมินว่าชอบเส้นทางไหน ประทับใจอะไร ระหว่างเดินทาง ปัญหาและอุปสรรคในการเดินทาง ในแต่ละครัง้ คืออะไร นำ�มาปรับปรุงแก้ไข สิง่ สำ�คัญ คืออย่าจำ�กัดเส้นทางแค่ในภาคใดภาคหนึ่ง เรา สามารถเชื่อมโยงเส้นทางใกล้เคียงกับภาคอื่น ก็จะ ได้เส้นทางที่หลากหลายขึ้น ตั ว อย่ า งเส้ น ทางที่ น่ า สนใจคื อ เส้ น ทาง เลียบแม่น้ำ� เนื่องจากภาคกลางมีแม่น้ำ�หลายสาย ไหลผ่าน อาจจะเดินทางท่องเทีย่ วตามเส้นทางของ น้ำ�จากทางเหนือลงสู่อ่าวไทย เขื่อนกั้นน้ำ�ต่างๆ ที่ เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมา ก็เหมาะกับนักเรียนนักศึกษา ให้เรียนรู้และศึกษา วิธีป้องกัน


ตายจากไปแล้ ว อาจจะต้ อ งสื บ ค้ น โดยอาศั ย เรื่องราวที่ถ่ายทอดจากปากต่อปาก จากชาวบ้าน ในท้องถิ่น ในอดีตกิจกรรมเทศกาลงานประเพณี ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ที่ นิ ย มเหมื อ นในขณะนี้ จึ ง ต้ อ งมี การสืบค้นทางประวัติศาสตร์ เมื่อมีการรวบรวม เราก็ตอ้ งจัดการวางแผนกำ�หนดวันทีแ่ น่นอน เพือ่ ให้เกิดการกระจายการท่องเที่ยวได้ตลอดเวลา ทั่วประเทศไทย เทคนิคในการทำ�งานคือ เข้าหา ผู้คน กลุ่มคนที่คุ้นเคยกับสถานที่ ตัวอย่างเช่น จัดอบรมให้กบั คนขับสามล้อ เพือ่ ให้เป็นคล้ายกับ ทูตในการท่องเที่ยวของพื้นที่นั้นๆ ซึ่งทุกคนล้วน มีบทบาทสำ�คัญด้วยกันทั้งสิ้น อุตสาหรรมการท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์ที่ ไม่เหมือนกับอุตสาหกรรมอื่น คือผู้บริโภคต้อง เดินทางไปหาสินค้า ทำ�ให้มีเรื่องของการบริการ เข้ามาเกี่ยวข้อง การพัฒนาบริการสำ�หรับการ ท่ อ งเที่ ย ว สำ � คั ญ ที่ ร ะบบของข้ อ มู ล ข่ า วสาร ระบบการคมนาคมขนส่ ง องค์ ป ระกอบของ อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วมี อ ยู่ 3 อย่ า ง คื อ ทรัพยากร การบริการและการตลาด สิ่งสำ�คัญที่จะ ทำ�ให้คนรักการท่องเที่ยวคือ การปลูกฝังจิตสำ�นึก ว่าการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เป็นการ เปิดหู เปิดตา เปิดโลกทัศน์ และสัง่ สมประสบการณ์ เป็นความจำ�เป็นที่ต้องแสวงหา ความต่างของ วัฒนธรรมทำ�ให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น หลายคน ที่ ป ระสบผลสำ � เร็ จ ในทางธุ ร กิ จ ก็ เ กิ ด มาจาก การท่องเทีย่ วและเก็บเอาความรูท้ ไี่ ด้มาพัฒนางาน นอกจากมิ ติ ท างเศรษฐกิ จ ที่ ก ารท่ อ งเที่ ย วช่ ว ย สร้างรายได้แล้ว ในมิติทางสังคมการท่องเที่ยว ยังช่วยเสริมสัมพันธ์ทางครอบครัว เมื่อครอบครัว เป็นสุข เกิดความเข้าใจกัน ก็จะลดปัญหาสังคม โดยรวมได้

www.เที่ยวภาคกลาง.com

จากสโลแกน เที่ ย วหลากหลายสไตล์ ภาคกลาง มีลักษณะการท่องเที่ยวหลายรูปแบบ ทั้ ง ท่ อ งเที่ ย วชุ ม ชน ท่ อ งเที่ ย วไหว้ พ ระทำ � บุ ญ ท่ อ งเที่ ย วงานบุ ญ ประเพณี ประเด็ น หลั ก คื อ ทำ�อย่างไรให้คนในภาคกลางรู้จักพื้นที่ตัวเอง และ ทำ � ให้ ค นต่ า งภาคเข้ า มาท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง บางแห่ ง สามารถเป็นฐานความรู้ให้กับคนจังหวัดอื่น เช่น เรามี แ หล่ ง ปลู ก กล้ ว ยไม้ ส่ ง ออกซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามารถมาเรียนรู้ มาสัมผัส ด้วยตนเอง ตามคำ�ที่ว่า “สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่าลงมือทำ�” สิ่ ง ที่ สำ � คั ญ คื อ เจ้ า ของพื้ น ที่ จ ะต้ อ งได้ ประโยชน์จากการทีค่ นเข้ามาเทีย่ ว รักษาเอกลักษณ์ ของตนเอง รวมถึงต้องให้ความสำ�คัญกับสิง่ แวดล้อม ช่วยกันดูแล รักษา เมื่อต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ เกิดความสมดุล ก็จะเกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ได้ ททท.ในฐานะคนกลางผู้ประสานงาน และช่วย พั ฒ นาโครงการ ก็ ต้ อ งดู ว่ า กิ จ กรรมในแต่ ล ะ หมูบ่ า้ นนัน้ คือวิถชี วี ติ จริงๆ หรือไม่ เพือ่ ให้หมูบ่ า้ น นั้นๆ สามารถบริหารจัดการกันเอง ส่วนใหญ่คือ กิจกรรมเกี่ยวกับความเชื่อ ประเพณี ที่สามารถทำ� สืบต่อไปได้เรื่อยๆ จากประสบการณ์ ทำ � งานเกี่ ย วกั บ การ ท่องเทีย่ ว ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่านอกจากสภาพพื้นที่ ที่ปรากฎให้เห็น ยังมีเรื่องราวอะไรที่ซ่อนอยู่บ้าง เช่น เรื่องราวประวัติศาสตร์ประเพณี ที่ล้มหาย

15


เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2556 Thailand Tourism Festival 2013

ตอน…เที่ยวไทยและไทยเป็นศูนย์กลาง ตลาดท่องเที่ยว AEC

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

16

วันพุธที่ 5 ถึงวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00-21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม เมืองทองธานี นนทบุรี

หากคุ ณ “หลงรั ก ประเทศไทย” ห้ า มพลาดกั บ มหกรรม ท่องเที่ยวไทยที่ใหญ่ที่สุดในรอบปี โฉมใหม่ ททท.จัดให้ชมฟรี.....แถม “เที่ ย วฟรี มี จ ริ ง ” ภายในงานนี้ เ ท่ า นั้ น กั บ กิ จ กรรมพิ เ ศษต่ า งๆ มากมาย เช่น l นิ ท รรศการท่ อ งเที่ ย วไทยศู น ย์ ก ลางตลาดท่ อ งเที่ ย วและ ประชุม AEC + 6 ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ บูรไน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย         + ญี่ปุ่น เกาหลี จีน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ l นิ ท รรศการ Modern Marketing ของการท่ อ งเที่ ย ว แห่งประเทศไทย


นิทรรศการ ท่องเที่ยวในภาพรวม 5 ภูมิภาคของประเทศไทย ภาคเหนือ “วัฒนธรรมล้ำ�ค่างามผืนป่าธรรมชาติ” ภาคกลาง “เที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลาง” ภาคอีสาน “แหล่งเรียนรู้อู่อารยธรรม” ภาคใต้ “ป่าสวยทะเลใสหลากหลายวัฒนธรรม” ภาคตะวันออก “สีสันตะวันออก” l นำ�เสนอมุมมองท่องเที่ยวใหม่ กับถนนคนเดิน 5 ภูมิภาคท่องเที่ยว l ชิม ช้อปฯ อาหารอร่อย อาหารดัง เมนูเด็ด จาก 5 ภูมิภาคท่องเที่ยว l เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-ร่วมสมัยและนานาชาติ @ เวทีใหญ่ l โชว์เคสของหน่วยงานพันธมิตรกับ ททท. เช่น สสปน. ศศป. จังหวัด ที่เป็นศูนย์กลางทางการท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค l

l

l

l

l

www.เที่ยวภาคกลาง.com

l              

17


เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2556 Thailand Tourism Festival 2013

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

18

l

l    l                                        

สัมมนาเชิงวิชาการ ด้านการท่องเที่ยวสำ�หรับพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยว กับสถาบันการศึกษา สาขาท่องเที่ยว ฯลฯ ส่งเสริมการขายด้านตลาดในประเทศเป็นพิเศษเฉพาะผูป้ ระกอบการธุรกิจ ท่องเที่ยว และแขก VIP วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00-12.00 น. ศูนย์รวมสินค้าบริการท่องเทีย่ ว เชิงคุณภาพ และโปรโมชัน่ พิเศษ มากมาย เกือบ 1,000 ราย แบ่งเป็นหมวด ดังนี้ ขนส่งเดินทาง (เครื่องบิน/รถยนต์/รถไฟ/เรือ) โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท บริษัทนำ�เที่ยว แหล่งท่องเที่ยวพิเศษ สนามกอลฟ์ สถาบันการเงิน ธนาคาร บัตรเครดิต สปา สถาบันเสริมความงาม โรงพยาบาล สวนสนุก สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า และสินค้าบริการอื่นๆ อีกมากมาย l

l

l

l

l

l

l

l


www.เที่ยวภาคกลาง.com

   หมายเหตุ ผู้ประกอบการสนใจจองพื้นที่เข้าร่วมงาน ด่วน... ติดต่อโดยตรงที่ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เมเนจเม้นท์ จำ�กัด (ฝ่ายโครงการพิเศษ) โทร. 0 2833 5262-65 โทรสาร 0 2833 5266 อีเมล์ specialproject@impact.co.th     หรือ ติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2250 5500 ต่อ 1333-36 หรือ www.เที่ยวภาคกลาง.com

19


เรียงร้อยความประทับใจ จากคาราวาน

ิศ ห้าคืนฉํ่า ที่ลํ้าเลญ่ น ่ ื ช น ั ว ก ห ัมพันธ์ อันยิ่งให รส ต ิ ม ด ิ กรุงเทพฯ เก อ ่ ก ้ ได ิ่มหัวใจ อ ม ้ ิ ย ย รอ น ั ป ง ได้แบ่ วันที่ 1 ่ ใหม่ ในชีวา ม ให ง ่ ิ ส ้ องชาติไทย รู ข น ร์ ย รี ต เ ้ ส า ได ศ ิ ต ั ว ระ งเก่า เล่าป เที่ยวเมือสีเขียว ซึ้งคุณค่า ผจญภัย หัวใจะวันตก ติดตรึงตรา แดนสวรรค์ ต รรษา ทุกคืนวัน กรุงเทพฯ สุขห ่องชม วิถีชุมชน คงความขลัง ล เที่ยวท่อเลง วัง ยังเฉิดฉัน มนต์เสน่ห์ ทะ าย สไตล์ภาคกลาง ช่างสุขครัน เที่ยวหลากหล ันเป็นจริง ของทุกคน คือความฝัน อ ย ณ แห่งไหน ก็สนุกดี ไท ท่องเที่ยุขวในทุกหน ชัยนาท ไทยทุกที่ มีส ให้โลกลือ ในสากล ไทยเที่ยวไทย ้ท่วมท้น ด้วยผลงาน ทั่วถิ่นไทย ให ททท. ที่ก่อเกิด ขอขอบคํ้าุณเลิศ ให้กล่าวขาน โครงการ อันล อ.สมชาย ด้วยดวงมาน ขอบพระคุณ ผาร ไม่ลืมคุณ จักรําลึก จดจ เป็นมาลัย ย อ ร้ ง ย ี เร า ม ร ษ เก็บอัก ้วยประจักษ์ รักอบอุ่น แล้วสวมให้ ด ยังลิขิต ให้การุณย์ หากแม้นพรหม หนุน ทุกคราเอย ล จะกลับมา อุด สาทรสัมฤทธิ์ผ อาจารย์โสภณ าชมงคลธัญบุรี สุพรรณบุรี เทคโนโลยีร ร​​์มหาวิทยาลัย

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

20

คณะศิลปศาสต

56

17 มกราคม 25

ภาพโด

ร จุลโลบล ย : อาจารย์อาท


เก็บตก

เที่ยวภาคกลาง 19 จังหวัด

สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา

สิงห์บุรี

ลพบุรี

วันที่ 2

สระบุรี

พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 3

อ่างทอง

www.เที่ยวภาคกลาง.com

กาญจนบุรี

21


เรียงร้อยความประทับใจ จากคาราวาน

ราชบุรี

วันที่ 4

เพชรบุรี

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 5

นครปฐม

วันที่ 6

นนทบุรี

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

22

นี ปทุมธา

กลับบ้านโดยสวัสดิภาพ..


เก็บตก ดาราพาเที่ยวภาคกลาง

ข่าว ส่วนกลาง

“ถือเป็นโอกาสดีทที่ าง ททท. จัดกิจกรรมนี้ ขึน้ มา แพนเค้กก็เลยได้มโี อกาสพาคุณพ่อมาเทีย่ ว ในครั้งนี้ด้วย “พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร” จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสถานที่ที่สวยงามมาก แถม ยั ง ได้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวของสาธารณรั ฐ ประชาชนจีนด้วย ทีส่ �ำ คัญการได้มาเทีย่ วกับคุณพ่อ หรือคุณแม่ หรือมากันทั้งครอบครัวนั้น ถือเป็น การเสริมสร้างความรักสานสัมพันธ์ในครอบครัว ที่สำ�คัญไม่ใช่แค่เดือนธันวาคมเท่านั้นนะคะ ที่จะ ได้พาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวกัน ที่จริงแล้วทำ�กันได้ ทั้งปีเลยค่ะ”

www.เที่ยวภาคกลาง.com

เที่ยวภาคกลาง Magazine เล่มนี้ มีเรื่องราว เก็บตก ดาราพาเทีย่ วภาคกลาง จากกิจกรรม “ธันวา พาพ่อเที่ยว” ที่ ททท. ภูมิภาคภาคกลางจัดขึ้นเพื่อ กระตุ้นตลาดท่องเที่ยวในประเทศ เดือนธันวาคม 2555 และเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของพ่อ โดยใช้ ก ารท่ อ งเที่ย วเป็ น สื่อ กลางในการส่ ง มอบ ความสุขแก่บุคคลสำ�คัญของครอบครัว โดยอาศัย บุคคลที่มีชื่อเสียงในวงสังคม ในเส้นทาง กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี นี้ เรามีดาราสาวหน้าใสทีเ่ อ่ยชือื่ แล้วใครๆ ก็รู้จัก “คุณแพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์” ร่วมเดินทางไปพร้อม กับคุณพ่อ ซึง่ เป็นคูพ่ อ่ ลูกทีน่ า่ รักมาก ลองฟังความประทับใจจากน้องแพน ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

23


สัมภาษณ์ พิเศษ

รติไพบูลย์ คุณฐาปนีย์ เกียรตลาด

ผู้อำ�นวยการกลุ่มสารสนเทศกา ผู้ดูแลเว็บไซต์ www.thailandsuperdeal.tourismthailand.org

ตลาดกลางเพื่อการท่องเที่ยว

เว็บไซต์ thailandsuperdeal มีที่มาจาก นั ก ท่ อ งเที่ ย วในปั จ จุ บั น เริ่ ม แสวงหาสถานที่ ท่องเทีย่ วผ่านทางอินเตอร์เน็ตในราคาพิเศษและ มีคุณภาพตรงตามที่ต้องการ เมื่อโลกออนไลน์มี การเปรียบเทียบกันทุกคนก็อยากทีจ่ ะเสนอราคา ทีค่ มุ้ ค่ากว่า เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วได้ซอ้ื และสามารถ เดินทางได้เลย โดยเว็บไซต์ thailandsuperdeal ของ ททท. ในขั้นแรกเราจัดทำ�ในลักษณะที่เรา เป็ น ผู้ ส รรหาสิ น ค้ า ต่ า งๆ ที่ ผู้ ป ระกอบการ ต้ อ งการขายและททท. เป็ น ผู้ ข ายให้ แต่ ใ น ปัจจุบัน thailandsuperdeal version ใหม่เราได้ ผลักให้ตัวเองเป็นเหมือนตลาดกลางในการซื้อ ขายออนไลน์ดา้ นการท่องเทีย่ ว ทัง้ นี้ ททท. ทำ�เพือ่ ต้ อ งการให้ ผู้ ป ระกอบการด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ทุกประเภทได้นำ�เสนอขายสินค้าและ บริการของตนเองได้ รวมทั้งยังเปิด โอกาสให้ บุ ค คลและนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ทั่วไปได้ขาย voucher ที่ไม่ได้ ใช้ บ นตลาดกลางออนไลน์ แห่งนี้ได้เช่นกัน เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

24

เป้ า หมายหลั ก ของ thailandsuperdeal นอกจากการเพิ่มจำ�นวนของการเดินทางท่องเที่ยว ในประเทศแล้ ว ยั ง มี เ ป้ า หมายหลั ก อี ก อย่ า งคื อ การเป็นตัวกระตุน้ การสร้างรายได้จากการท่องเทีย่ ว ตามเป้าหมายรัฐบาลคือ 2 ล้านล้านบาทภายในปี 2558 เพราะฉะนั้นในการทำ�โครงการต้องสร้าง การรั บ รู้ ใ นเรื่ อ งของสิ น ค้ า บริ ก ารการท่ อ งเที่ ย ว ของประเทศไทยและการสร้างรายได้ที่เกิดจากการ ท่องเทีย่ วอย่างแท้จริง ซึง่ เว็บไซต์นส้ี ามารถตอบโจทย์ ทั้งสองอย่าง เว็บไซต์ thailandsuperdeal นอกจากการเป็น ตลาดกลางการซื้อขายแล้ว ยังมีการทำ� Promotion ร่ ว มกั บ ผู้ ป ระกอบการด้ ว ย ภายใต้ แ คมเปญ “thailandsuperdeal 0 บาท” ซึ่งนักท่องเที่ยว สามารถเข้าร่วมกิจกรรม online campaign และมี โอกาสซื้อสินค้าและบริการได้ในราคา “0 บาท” ทั้ ง นี้ ททท. ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ของรางวั ล จาก สถานประกอบการต่างๆ ที่ต้องการมอบ voucher ฟรี ให้กับผู้ที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้


หมายเหตุ : ท่านสามารถเข้ารวมกิจกรรมได้ ที่ช่องทาง www.เที่ยวภาคกลาง.com

www.เที่ยวภาคกลาง.com

ปัจจุบันนี้ข้อมูลในส่วน ของผูท้ เี่ ข้ามาเล่นเกมผูท้ เี่ ข้ามา ซื้ อ ของหรื อ ผู้ ที่ เข้ า มาซื้ อ ขาย เอง จะถู ก เก็ บ ไว้ เ ป็ น ข้ อ มู ล พืน้ ฐาน (Database) ของ ททท. เพื่ อ ที่ จ ะใช้ ต่ อ ยอดทำ � CRM และ ดู แ ลลู ก ค้ า ในที่ นี้ คื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ดี ที่ สุ ด นัน่ เอง เรามองว่าในอนาคตการสร้างความภักดีให้ กับลูกค้าจะเป็นสิ่งสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการตลาดที่มี การแข่งขันกันสูงขึ้นทุกวัน แผนการในอนาคตของเว็บไซต์ thailand superdeal เราจะเพิ่มพื้นที่การซื้อขายเป็นภาค ต่างๆ ของประเทศ เนือ่ งจากในปัจจุบนั ข้อมูลหรือ แพคเกจท่องเที่ยวต่างๆ มีอยู่มากมาย พฤติ ก รรมการใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต ทำ � ให้ นักท่องเที่ยวบางคนต้องการสืบค้นเฉพาะเจาะจง ในภาคต่างๆ ที่ตัวเองสนใจ ซึ่งเว็บไซต์นี้ก็รองรับ การแสดงผลของสินค้าและบริการในแต่ละภูมิภาค ทั้งนี้ในส่วนของ ททท. เองการทำ�การตลาดของ แต่ ล ะภู มิ ภ าคก็ จ ะมี ก ลยุ ท ธ์ ใ นการครองใจ นักท่องเที่ยวที่ต่างกันไป สำ � หรั บ ผู้ ป ระกอบการที่ ส นใจเข้ า ร่ ว ม โครงการ สามารถเข้ามาซื้อขายได้ที่เว็บไซต์ www. tourismthailand.org/thailandsuperdeal.com ได้ 24 ชั่วโมง โดยทาง ททท.จะเป็นตัวกลางช่วยดำ�เนิน ความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาและ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ป ระกอบการได้ โ ดยตรงและยั ง สามารถโพสต์ขายสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยว ที่มีอยู่ได้ด้วย

25


AEC คือ อะไร...(ตอนที่ 1) เรามารู้จักและวิเคราะห์ AEC กัน

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

26

ประเทศไทย เป็นประเทศหนึ่งในประเทศ สมาชิกอาเซียน และเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) และเป็นประเทศผูป้ ระสานงานหลักในด้าน การท่องเที่ยวและการบินของภูมิภาค เพื่อรองรับ การเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ใหญ่ ข องระบบเศรษฐกิ จ ระดับภูมิภาคในอนาคตอันใกล้นี้ ในปี พ.ศ. 2558    AEC เป็นการพัฒนามาจากการเป็น สมาคม ประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (The Association of South East Asian Nations : ASEAN) ก่อตัง้ ขึน้ ตามปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมี ประเทศผูก้ อ่ ตัง้ แรกเริม่ 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่ อ มาได้ มี ป ระเทศที่ ส มั ค รเข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิกเพิ่มเติมได้แก่ ปี 2527 บรูไน ปี 2538 เวียดนาม ปี 2540 ลาว และ พม่า ปี 2542 กัมพูชา

ปัจ จุบันอาเซียน 10 ประเทศ เป็นกลุ่ม เศรษฐกิจภูมิภาคขนาดใหญ่ มีประชากรรวมกัน กว่า 600 ล้านคน มีพื้นที่ประมาณ 4,464,322 ตารางกิโลเมตร (เปรียบได้เนื้อที่เท่ากับ 9 เท่าของ พื้นที่ประเทศไทย) การประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย นครั้ ง ที่ 9 ที่ อินโดนีเซีย เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2546 ผูน้ �ำ ประเทศ สมาชิ ก อาเซี ย นได้ ต กลงที่ จ ะจั ด ตั้ ง ประชาคม อาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ 1. ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (Asean Economic Community : AEC) 2. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Socio-Cultural Pillar)       3. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน (Political and Security Pillar) และมีคำ�ขวัญของอาเซียน ว่า “One Vision, One Identity, One Community” หรือ “หนึ่ง วิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม” และได้ ตกลงใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ หรือภาษา หลักในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน


ข่าว ส่วนกลาง

มุมมอง AEC มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทย เมื่อเปิดเสรีด้านบริการ ดูเหมือนว่าสิงคโปร์จะมี ศักยภาพในด้านบริการสูงทีส่ ดุ ในอาเซียนและน่าจะ ได้รับประโยชน์มากที่สุดเมื่อ AEC เปิดในปี พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะสาขาโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ การขนส่งทางด้านอากาศและโลจิสติกส์ โครงสร้าง พื้นฐานและเทคโนโลยีทันสมัยเหนือประเทศอื่น ในอาเซียน

แต่ ถ้ า จะวิ เ คราะห์ กั น ดู ใ ห้ ดี ๆ แบบลึ ก ๆ ไทยก็มีโอกาสและศักยภาพสูงในหลายๆ ด้าน เช่ น ทำ � เลที่ ตั้ ง ความหลากหลายของแหล่ ง ท่องเที่ยว งานด้านบริการที่เป็นมิตรของคนไทย “สยามเมืองยิ้ม” เป็นเอกลักษณ์ที่สร้างความ ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ การแพทย์ และบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ ฐานการผลิ ต รถยนต์ และเทคโนโลยี คอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า เกษตรกรรม เป็นต้น ปล. น่าเสียดาย....และข้อมูลยังมีอีกมาก ที่อยากจะเล่า อยากจะคุย...แต่โควต้ากระดาษ ที่เขียนหมด...เรามาติดตามและวิเคราะห์กันต่อ ใน...เที่ยวภาคกลาง Magazine ฉบับหน้า (ฉบับที่ 11) เมื่อ AEC เปิดโอกาสประเทศไทยจะได้อะไร หรือ เสียอะไร...แล้วมุมมองท่องเที่ยวภาคกลาง จะทำ � ตลาดและเจาะตลาดอย่ า งไร? พบกั น ฉบับหน้า... นายสมชาย ชมภูน้อย นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่2

www.เที่ยวภาคกลาง.com

ปั จ จุ บั น ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น รวม 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และ บรูไน อนาคต AEC จะเป็นอาเซียน+3 (จีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น) และอาเซียน+6 (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ อินเดีย) หมายเหตุ ถ้าหากจะพิจารณา AEC+6 แล้ว จะมีประชากรกว่า 3,300 ล้านคน หรือกว่าครึ่งของ ประชากรโลก (6,900 ล้านคน)

27


25 พฤษภาคม ได้เวียนมาบรรจบครบปี อีกครั้ง ทำ�ให้หวลนึกถึงวันนี้เมื่อปีที่แล้ว ได้เข้าเฝ้า ชื่นชมพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ และสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ขณะทรง เสด็จพระราชดำ�เนินมาประทับ ณ ทุ่งมะขามหย่อง สถานที่ สำ � คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ อี ก แห่ ง หนึ่ ง ใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงอยากขอแนะนำ�สถานที่ สำ � คั ญ เพื่ อ “ย้ อ ยรอย” หน้ า ประวั ติ ศ าสตร์ นี้ อีกครั้ง บริเวณด้านหน้าของทุ่งมะขามหย่อง จะพบ “พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีสุริโยทัย” มีผู้นำ�พวงมาลัยดอกไม้สดไปสักการะเพื่อ น้อมรำ�ลึกถึงวีรกรรมครัง้ สำ�คัญทีท่ รงเสียสละเพือ่ ปกป้องเอกราชของชาติไทย เข้ามาถึงด้านในจะเห็นอาคาร 2 ชั้นหลังใหญ่ เดิมคืออาคาร เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็น “หอจดหมายเหตุ ณ ทุ่งมะขามหย่อง” เพื่อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ข องทุ่ ง มะขามหย่ อ ง พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมชื่นชมภาพ ความประทับใจในคราวเสด็จมาทีน่ เ่ี มือ่ หนึง่ ปีทผ่ี า่ นมา มีมมุ ให้นกั ท่องเทีย่ ว ถ่ายภาพ ณ จุดที่จัดไว้คล้ายบรรยากาศในวันรับเสด็จอีกด้วย ทำ�ให้รู้สึก เหมือนเสียงพระพร “ทรงพระเจริญ” ยังดังกึกก้องอยู่ในโสตประสาท ทีร่ ะเบียงของชัน้ บน เป็นจุดชมวิวทีด่ มี าก มองเห็นอ่างเก็บน้�ำ กว้างใหญ่ ประดับด้วยพรรณไม้ใหญ่เล็ก ผลิดอกชูช่อหลากสีสัน สวยงาม เห็นศาลา กลางน้ำ�ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินนี าถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงประทับ ทอดพระเนตรการแสดงที่ชาวอยุธยาจัดถวาย ทำ�ให้รู้สึกถึงความปลื้มปิติ ที่ยังอิ่มเอมอยู่ในหัวใจตลอดมา “ทรงพระเจริญ”

www.เที่ยวภาคกลาง.com

รำ�ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “ในหลวง” คราวเสด็จทุ่งมะขามหย่อง

ข่าว ส่วนกลาง

29


Enjoy@Bangkok

BANGKOK ผู้คนเล่นนํ้าสงกรานต์ ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง บริเวณรอบเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

30


l

l

l

l

l

ททท. สำ�นักงานกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ

นอนชมธรรมชาติกลางกรุง ช้อปปิ้งแบบ Eco

สัมผัสสุนทรียะแห่งความร่มรื่นของธรรมชาติ ร่มไม้ใหญ่ และกลิน่ ไอวิถชี วี ติ ไทย ในรีสอร์ทธรรมชาติ กลางกรุง พักผ่อนอย่างมีสุขภาพดีด้วยการคัดสรร รายการอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ และอาหารที่ ป รุ ง จาก ผักสดไร้สารพิษ (Organic) เต็มอิ่มกับการพักผ่อน ในบรรยากาศร่มรื่นภายในเรือนพักที่มีให้เลือกกว่า 68 หลัง บนพื้นที่กว่า 11 ไร่ โดดเด่นด้วยการตกแต่ง สไตล์ Retro แยกสัดส่วนของห้องพักอย่างลงตัว พร้อม สิ่งอำ�นวยความสะดวกครบครัน อาทิ Cable TV, Wifi, ตูเ้ ย็น และ minibar นอกจากนีย้ งั มีโซน Coffee & Wine House, Lobby & Bakery house ที่คัดสรรอาหารเครื่องดื่ม ไวน์-กาแฟเกรดเอและเค้ก homemade คุ ณ ภาพดี ที่ พ ร้ อ มเสิ ร์ ฟ ให้ ไ ด้ นั่ ง รั บ ประทานใน บรรยากาศสวนกลางกรุ ง ที่ เ งี ย บสงบ ร่ ม รื่ น กั บ ธรรมชาติอย่างแท้จริง สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ บุรีธารา รีสอร์ท & สปา โทร. 02 246 1011

www.เที่ยวภาคกลาง.com

BURITARA Resort & Spa Bangkok

31


Enjoy@Bangkok

Modern Eco @ Thanya Shopping Park

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

32

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2108 6000 หรือ www.thanyashoppingpark. com

Eco Shopping Park แห่งแรกของประเทศไทย ที่สร้างจาก ความห่วงใยสิง่ แวดล้อมและรักธรรมชาติ ผ่านคอนเซปต์ทตี่ อ้ งการ ตอบสนองทุกเพศทุกวัย ภายใต้บรรยากาศโมเดิรน์ เน้นการอนุรกั ษ์ ธรรมชาติ ประหยัดพลังงานและการรีไซเคิลอย่างสมบูรณ์แบบ ตาม สโลแกนที่ว่า “ที่นี่แหละ Modern Eco” ไม่ว่าจะเป็น Modern Eco Feature ด้วยการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน มีโซน Roof Top Garden สวนสมุนไพรขนาดใหญ่กว่า 2,000 ตร.ม. บน ดาดฟ้าของอาคาร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งพักผ่อน สถานที่ ออกกำ�ลังกายแห่งใหม่ย่านศรีนครินทร์ สำ�หรับส่วน Eco Shop โซน Shopping Park ศูนย์รวมของร้านค้า และสินค้าต่างๆ ที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังทันสมัย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่น เฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้าน รวมถึงอาหาร และเครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ สุ ข ภาพ นอกจากนี้ ที่ นี่ ยั ง มี ECO Activity มากมาย ให้ทุกคนได้สนุกสนานเพลิดเพลินในแบบ Modern Eco ณ THANYA Shopping Park แห่งนี้


มีความหลากหลาย สไตล์ให้เลือก ทั้งแบบ สุดหรู แบบ Chic Chic แบบคลาสิค ติดริมน้ำ� เจ้าพระยา จนถึงแบบ เกสท์เฮ้าส์เล็กๆ ที่ ตกแต่งอย่างอบอุ่น

l

l

l

สไตล์ที่นอน

l

l

ช้อป ชิม กิน จังหวัดภาคกลาง นอน

ททท. สำ�นักงานกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ

4 Dinner Bar & Restaurant

ร้านอาหารแนวชิคๆ เก๋ๆ อีกร้านหนึง่ ในย่านถนนเลียบทางด่วน รามอินทรา-อาจณรงค์ ภายในร้านตกแต่งได้อย่างสวยงามน่านัง่ หลาก หลายมุมในสไตล์ที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นลานโล่งแจ้งเปิดรับ ลมเย็นและใกล้ชดิ กับวงดนตรีเล่นสดหลากหลายวง หรือจะเป็นมุมโซฟา นุ่มสบายให้ได้นั่งจิบไวน์เบาๆ หากใครชอบบรรยากาศแสงสี ร้านนี้ก็มี โซนของห้องปรับอากาศตกแต่งด้วยเฉดดำ�สลับแสงสี เหมาะกับการ ปาร์ตี้แบบส่วนตัวกับกลุ่มเพื่อนฝูงอีกด้วย

ไหว้พระกลางคืน กับ 9 สิ่ง มหัศจรรย์วัดโพธิ์ สัมผัสความงดงาม และความสงบของ การไหว้พระ ในยามค่ำ�คืน

www.เที่ยวภาคกลาง.com

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2508 0740 หรือ www.4dinnerbkk. com

33


เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

34

Enjoy@Nonthaburi

Nonthaburi


l

l

l

l

l

ททท. สำ�นักงานกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ

เยือนบ้านคีตกวี ของดีเครื่องเบญจรงค์จิ๋ว

บ้านครูมนตรี ตราโมท ดุริยางคศิลปิน (บ้านโสม ส่องแสง) ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ 3 ซอยพิชยนันท์ 2 ตำ�บล ตลาดขวัญ เป็นบ้านของครูมนตรี ตราโมท คีตกวี 5 แผ่นดิน มีชีวิตอยู่ต้ังแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 เป็นผู้ได้รับ การยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาดุรยิ างคศิลป์ ดนตรี ไทย ประจำ�ปี พ.ศ. 2528 ได้รงั สรรค์ผลงานประพันธ์ท�ำ นอง เพลงไทยไว้มากกว่า 200 เพลง รวมทั้งบทร้องอีกจำ�นวน มาก เช่น เพลงโสมส่องแสง ซึง่ ทายาทได้อนุรกั ษ์บา้ นหลังนี้ ไว้ เพือ่ เป็นแหล่งศึกษาวิถชี วี ติ ของศิลปินไทยทีม่ คี ณ ุ ความดี และนำ�สัจธรรมทางพุทธศาสนามาใช้ในการดำ�เนินชีวติ อยู่ อย่างเรียบง่าย สมถะ โดยยึดมั่นในคุณธรรมมากกว่าวัตถุ บ้านหลังนี้ถือเป็นบ้านหลังแรกที่ครูมนตรี เป็นเจ้าของและ เกิดจากน้�ำ พักน้�ำ แรงของท่าน บรรยากาศบ้านอบอุน่ ภายใน บ้านจัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย สมถะ แสดง ชีวประวัติของครูมนตรี รวมทั้งผลงานเพลงที่เป็นลายมือ ต้นฉบับ นับตั้งแต่เพลงแรกที่ท่านแต่งเมื่อมีอายุ 20 ปี ถึง เพลงสุดท้ายเมื่อท่านมีอายุ 91 ปี รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ ต่างๆ ตั้งแต่ครั้งสมัยยังมีชีวิตอยู่ ปัจจุบันนี้ที่นี่ยังมีการจัด สอนดนตรีไทยให้กับผู้สนใจอีกด้วย สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 0 2968 9498 กด 0

www.เที่ยวภาคกลาง.com

เยี่ยมบ้านคีตกวี 5 แผ่นดิน (ครูมนตรี ตราโมท)

35


Enjoy@Nonthaburi

ช้อป ชิม กิน จังหวัดภาคกลาง นอน

สไตล์ที่นอน

เลือกพักริมน้ำ�ในสไตล์ คนกรุง สงบ ผ่อนคลาย ใกล้ชิด ธรรมชาติ

ร้านฮงเส็ง ท่านํ้าปากเกร็ด

“ร้านฮงเส็ง” เป็นร้านอาหารอีกร้านหนึง่ ทีอ่ ยูต่ ดิ ริมน้�ำ เจ้าพระยา บริเวณ ท่าน้�ำ ปากเกร็ด ใครทีช่ นื่ ชอบการรับประทานกุง้ แม่น�้ำ ต้องไม่พลาดทีจ่ ะมาลอง ลิ้มชิมรสกุ้งแม่น้ำ�ตัวโตพร้อมน้ำ�จิ้มรสเด็ด และอีกหลากหลายเมนูให้ได้เลือก ชิมกันอย่างจุใจ หรือใครชอบอาหารประเภททอด ต้องลองกุ้งทอดกระเทียม ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียม ไก่คั่วขิงกรอบ ส่วนอาหารประเภทต้มยำ�ที่ไม่ สั่งไม่ได้ นั่นคือ ต้มยำ�ปลาม้า เนื้อปลาหวานสด ต้มยำ�กุ้งแม่น้ำ� และอีกหนึ่ง เมนูปลา ขอแนะนำ� ปลาเก๋าสามรส รสชาติหวาน เปรีย้ ว เค็ม เผ็ดนิดๆ กำ�ลังพอดี ร้านฮงเส็ง เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 10.30-14.00 น. สำ�หรับ วันเสาร์และวันอาทิตย์ปิดเวลา 16.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2583 7654, 0 2583 8631

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

36


ททท. สำ�นักงานกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ l

l l l

เครื่องเบญจรงค์หลากลวดลายหลายสีสัน ภาชนะใส่เครื่อง คาวหวาน น้ำ�ชา แบบไทยโบราณ แสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรม ทีส่ วยงามของคนไทยครัง้ อดีต ปัจจุบนั ก็ยงั มีให้เห็นมากมายซึง่ ส่วนใหญ่ จะถูกนำ�มาใช้เป็นของตกแต่งบ้าน หรือของทีร่ ะลึกมอบให้แก่บคุ คลสำ�คัญ และเพื่อสร้างความแตกต่างแต่ยังคงซึ่งคุณค่าความสวยงาม ทิพมาศ เบญจรงค์จึงได้สร้างสรรค์และออกแบบเครื่องเบญจรงค์ขนาดจิ๋ว ไม่ว่า จะเป็นชุดน้�ำ ชา ปิน่ โต ขันข้าว ชุดเชีย่ นหมาก ทำ�ด้วยมือทุกขัน้ ตอนและ พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์เป็นชุดเครื่องประดับอีกด้วย สำ�หรับใครทีช่ อบสะสมเครือ่ งเบญจรงค์ หรือของจิว๋ เครือ่ งเบญจรงค์ จิ๋วนี้ น่าจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อย

l

เบญจรงค์จิ๋ว แต่คุณค่าไม่จิ๋ว

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08 9213 3379

โรงแรมริชมอนด์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0 2831 8888 หรือ www.richmondhotel-resort.com

วัดที่ใช้เป็นฉาก ภาพยนตร์ และ ละครประเภท จักรๆ วงศ์ๆ

ลองมาดูว่า ฉากใน ละครที่เคยชม ถ่าย จากมุมไหนใน วัดเฉลิมพระเกียรติ วรวิหาร อ.เมืองนนทบุรี

www.เที่ยวภาคกลาง.com

โรงแรมทีม่ คี วามหรูหราและมีสไตล์ ระดับสีด่ าว ภายในโรงแรมตกแต่ง แบบโมเดิร์น มีสถานที่จัดประชุมพร้อม ห้องพักและห้องสวีทกว่า 455 ห้อง แบ่งออกเป็นห้อง Standard ตกแต่งสวยงามมีสไตล์พร้อมอุปกรณ์อำ�นวย ความสะดวกครบครัน ห้อง Deluxe พร้อมสรรพด้วยโต๊ะทำ�งานสำ�หรับลูกค้า ทีเ่ ป็นระดับผูบ้ ริหารทีต่ อ้ งการพืน้ ทีเ่ พือ่ การใช้สอยอย่างกว้างขวาง สะดวกสบาย ห้อง Exclusive Suite แบ่งส่วนของห้องนอนและห้องรับแขกเหมาะสำ�หรับ การต้อนรับแขกวีไอพี หรือการพักผ่อนสำ�หรับครอบครัวที่ต้องการพื้นที่ กว้างขวาง สะดวกสบายตลอดเวลาที่เข้าพัก นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์อำ�นวย ความสะดวกเพิม่ เติม อาทิ จอแอลซีดี โซฟา โต๊ะอาหาร ฯลฯ ห้อง Honeymoon Suite เป็นห้องที่มีความพิเศษที่สุดของโรงแรม ดูเรียบง่ายแต่หรูหรา เพื่อให้ คูแ่ ต่งงานใหม่ได้สมั ผัสกับประสบการณ์ฮนั นีมนู ทีท่ �ำ ให้ประทับใจได้อย่างไม่รลู้ มื

37


Enjoy@Pathum Thani

Pathum Thani เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

38

งานเปิงสงกรานต์ปทุมธานี ณ ศาลากลางหลังเก่า จังหวัดปทุมธานี และวัดบ้านพร้าวนอก วันที่ 11 และ 13 เมษายน 2556


l

l

l

l

l

ททท. สำ�นักงานกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ

อร่อยเลิศรสแบบรามัญ พักแมนชั่นหรูใกล้เมือง ร้านอาหารบ้านรามัญ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บ้านรามัญ โทร. 0 2581 3816

www.เที่ยวภาคกลาง.com

ใครอยากสัมผัสรสชาติอาหารไทย-มอญแท้ดั้งเดิมที่ จังหวัดปทุมธานี มีรา้ นอาหารบรรยากาศดี ร่มรืน่ เย็นสบาย ติดริมน้�ำ เจ้าพระยา ชือ่ ร้าน “บ้านรามัญ” เป็นบ้านทรงไทย เก่าแก่่ มีอายุกว่า 200 ปี แต่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี คงสภาพเดิมๆ ไว้และดัดแปลงเป็นร้านอาหาร ทำ�ให้ได้ บรรยากาศอบอุน่ เป็นกันเองเหมือนรับประทานอาหารอยูท่ ี่ บ้าน นอกจากนีย้ งั มีระเบียงริมน้�ำ ให้ลกู ค้าได้นงั่ รับประทาน อาหารไปและชมวิวทิวทัศน์ของแม่น�้ำ ไปด้วย สำ�หรับอาหาร จานเด็ดของร้านนี้ ต้องลอง ข้าวแช่ชาวมอญ (หากไม่ได้ทาน ก็เหมือนมาไม่ถงึ บ้านรามัญ) แกงกระเจีย๊ บ แกงมะดาด แกง หมูทอง ไข่อ่อนผัดเผ็ด ยำ�เขมรแตกทัพ และแกงสายบัวต้ม กะทิ เป็นต้น บ้านรามัญ อยูใ่ กล้ๆ กับสะพานปทุมธานี เปิดบริการ ทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00 น.- 23.00 น.

39


Enjoy@Pathum Thani

Pathum Thani

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

40

Progress Mansion

Progress Mansion สถานทีพ่ กั แห่งใหม่ของจังหวัดปทุมธานี เดินทางสะดวกใกล้ตัวเมืองปทุมธานีและทางด่วนอุดรรัถยา เปิดบริการห้องพักทั้งหมด 65 ห้อง แบ่งเป็นห้อง Suite 5 ห้อง ตกแต่งสวยงาม โล่งโปร่งสบาย แยกเป็นสัดส่วนทัง้ ห้องนัง่ เล่นและ ห้องนอน เหมาะสำ�หรับนักธุรกิจที่ต้องการ การได้ทำ�งานและ การพักผ่อนอย่างเป็นส่วนตัว นอกจากนีย้ งั มีบริการห้องฟิตเนสและ สระว่ายน้�ำ นอกจากนีย้ งั มี สวนอาหารเรือนไทย บริการอาหารไทย อาหารจีน และอาหารทะเล รวมถึงบริการจัดเลีย้ ง งานแต่งงานและ จัดเลี้ยงโต๊ะจีนอีกด้วย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Progress Mansion โทร. 0 2959 6868-71


ชิมกุ้งแม่น้ำ�ตัวใหญ่ และสุดยอดตำ�นาน ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต อันลือชื่อ

ตลาดนัดต้นไม้ สำ�หรับคนรักต้นไม้ ทีต่ ลาดต้นไม้สนั ติสขุ มี ต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์ ทัง้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยนื ต้น ไม้ผล และไม้มงคลให้เลือกช้อปมากมาย พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ ของประดับตกแต่งสวนสำ�หรับนักจัดแต่งสวนขนาดเล็ก สวนหย่อม ไปจนถึงสวนขนาดใหญ่ ด้วยร้านค้ากว่า 25 ร้านค้า ขายในราคา ย่อมเยา ใครกำ�ลังมองหาต้นไม้ไปตกแต่งสวนหย่อมหน้าบ้าน ที่ตลาดต้นไม้สันติสุข มีต้นไม้หลากหลายชนิดให้เลือก รับรอง ไม่ผดิ หวังอย่างแน่นอน ตลาดต้นไม้สนั ติสขุ อยูใ่ กล้แยกสันติสขุ อ.เมือง จ.ปทุมธานี เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 7.00 น. - 18.00 น.

เจดีย์หอยนางรม

ชมเจดีย์ที่สร้างจาก ซากหอยนางรมยักษ์ อายุนับล้านปี ณ วัดเจดีย์หอย อ.สามโคก

www.เที่ยวภาคกลาง.com

ตลาดต้นไม้สันติสุข

l

สไตล์ที่กิน (อาหารดัง)

l

l

l

l

ททท. สำ�นักงานกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ

ช้อป ชิม กิน จังหวัดภาคกลาง นอน

41


Chachoengsao

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

42

Enjoy@Chachoengsao


l

l

l

l

l

ททท. สำ�นักงานกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ

ชิมของอร่อยเมืองแปดริ้ว สปาชิวชิวริมนํ้า

งานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริว้

ข่าวดีส�ำ หรับคนชอบทานมะม่วง มีจดุ จำ�หน่ายมะม่วง ตลอดปี ณ บริเวณถนน 304 (ฉะเชิงเทรา-กบินทร์บรุ )ี หลัก กม.ที่ 13 ขาเข้าจังหวัดฉะเชิงเทรา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก สวนแก้ววงษ์นุกูล โทร. 0 3858 3437 หรือ 08 9938 9097

www.เที่ยวภาคกลาง.com

คนทีโ่ ปรดปรานผลไม้สเี หลืองกลิน่ หอม รสหวานอย่าง “มะม่วง” ต้องไม่พลาด “งานวันมะม่วงและของดีเมือง แปดริว้ ครัง้ ที่ 43 ปี 2556” ทีร่ วบรวมมะม่วงคุณภาพดีจาก ชาวสวนมาเอง พร้อมผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ แปรรูปมากมาย ที่นำ�มาประกวดและจำ�หน่ายให้เลือกซื้อ กันอย่างเต็มที่ ชมการแข่งขันตำ�ส้มตำ�มะม่วง อิ่มอร่อย กับอาหารนานาชนิด ระหว่างวันที่ 3-11 เมษายน 2556  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สนง.เกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต โทร. 0 3851 1635 ต่อ 16 อีกงานหนึ่งที่จัดเอาใจคนรักมะม่วงเช่นกัน คืองาน “เทศกาลมะม่วงและของฝากเมืองแปดริว้ ” วันที่ 12 -21 เมษายน 2556 ณ วัดสมานรัตนาราม พบกับ ‘ข้าวเหนียว มะม่วงจานใหญ่ทส่ี ดุ ในโลก’ เลือกซือ้ มะม่วงคุณภาพดี และ สายพันธุ์มะม่วงโบราณที่ใกล้สูญพันธุ์ ซื้อไข่ไก่จากฟาร์ม ราคาถูก ชิมขนมหวานและรับประทานอาหารอร่อย ฯลฯ สอบถามเพิม่ เติมได้ท่ี วัดสมานรัตนาราม โทร. 08 1983 0400 

43


Enjoy@Chachoengsao

บ้านโพธิ์ริเวอร์ไซด์

มาถึงถิน่ เมืองแปดริว้ ถ้าไม่ได้นงั่ รับประทานอาหารริม แม่น�้ำ บางปะกง ก็คงพูดได้ไม่เต็มปากว่ามาถึงเมืองแห่งสายน้�ำ บางปะกงแล้ว ครัง้ นีจ้ งึ ขอแนะนำ�ร้าน “บ้านโพธิร์ เิ วอร์ไซด์” ร้านอาหารริมน้�ำ บางปะกงอีกร้านหนึง่ ทีม่ อี าหารอร่อยหลาก หลายรายการให้เลือก โดยเฉพาะกุ้งแม้น้ำ�เผาตัวโต ปลาเผา และอาหารทะเลอีกหลากหลายเมนู รสเด็ด สดใหม่ คุณภาพดี บรรยากาศภายในร้านยังตกแต่งได้อย่างร่มรืน่ มีลานระเบียง ให้นั่งชมวิวทิวทัศน์สายน้ำ�และป่าชายเลน นอกจากนี้ที่ร้าน ยังมีวงดนตรีมาเล่นเพลงเพราะๆ ให้ฟงั ทุกวันศุกร์ เสาร์ และ อาทิตย์อีกด้วย บ้านโพธิ์ริเวอร์ไซด์ เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ เวลา 10.30-22.00 น. www.banphoriverside.com

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ บ้านโพธิ์ริเวอร์ไซด์ โทร. 08 6843 5858, 08 6111 0085

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

44

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3851 2534

ร้านรินขนมหวาน

ร้าน “ริน” ขนมหวาน เป็นอีกร้านหนึง่ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีชื่อเสียงเรื่องของการทำ�ขนมหวาน ขนมไทย ระดับ “เชลล์ ชวนชิม” จากขนมกระยาสารท ร้านรินได้พัฒนาและผลิต ขนมหวานชนิดอื่นๆ มากขึ้น เช่น ขนมชั้น ขนมหม้อแกง ขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน วุ้นกะทิ วุ้นหวาน ขนมดอกลำ�ดวน และขนมไทย อีกกว่า 20 ชนิด ยังมีเบเกอรี่ ชิฟฟ่อนเค้กรสชาติกลมกล่อม หวานมัน ที่มีให้เลือกถึง 8 รส อาทิ มะพร้าวอ่อนใบเตย กาแฟ ส้ม เผือก กล้วย ฟักทอง ช็อคโกแลต นมเย็น นอกจากนีร้ า้ นรินยังทำ�ขนมพิเศษเพือ่ จำ�หน่าย ในช่ ว งเทศกาลต่ า งๆ เช่ น ขนมเที ย น ขนมเข่ ง สำ � หรั บ วันตรุษจีน-สารทจีน หรือขนมตามฤดูกาลผลไม้ อาทิ ขนมตะโก้ ลำ�ไย ในช่วงลำ�ไยออกผล หรือสาเกเชื่อม เป็นต้น ทางร้านยังมี บริการพิเศษ นำ�ขนมไทยมาจัดเป็นกระเช้าอย่างสวยงามสำ�หรับ มอบเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่อีกด้วย ร้าน “ริน” เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น. มี 2 สาขา คือสาขาถนนเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา และสาขา ถนนเทพคุณากร ก่อนถึงวัดหลวงพ่อโสธร


สไตล์ที่นอน

ที่พักสบายๆ สไตล์ บูติค โฮเทล หรือเลือก พักชิล ชิล ริมแม่น้ำ� บางปะกง

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 08 1144 1611 หรือ www.blue-ozone.com

Living in Blue @ Blue Ozone Resort and Spa สถานที่พักผ่อน อีกแห่งหนึ่งที่ตกแต่งได้อย่างน่ารัก อบอุ่น และมีมุมเก๋ๆ ให้นั่งเล่นเอนกาย จะเช้า สาย บ่าย เย็น ค่ำ� เวลาไหนๆ รีสอร์ทแห่งนี้ยังคงมีเสน่ห์ตลอด ทุกช่วงเวลา เพราะสายลม แสงแดด สายน้ำ� และแสงเดือน ดาวยามค่ำ� ต่างเชื้อเชิญให้ใครหลายคนมาสัมผัสบรรยากาศของที่นี่เสมอๆ Blue Ozone Resort and Spa แบ่งห้องพักเป็น 3 แบบ 3 สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นห้องไม้สักริมน้ำ� ที่มีระเบียงส่วนตัวให้นั่งพักผ่อนสังสรรค์ ห้อง River Exclusive ริมน้�ำ กับมุมมองสายน้�ำ บางปะกง 180 องศา เพิม่ ความเป็น ส่วนตัวกับพืน้ ทีน่ งั่ เล่นภายในห้องพัก และห้องสุดท้าย ห้อง River President Suite ริมน้ำ� ให้มุมมองสายน้ำ�แบบพานอรามา ห้องนอนและห้องนั่งเล่น แยกสัดส่วนกันอย่างลงตัว ทำ�ให้เต็มอิ่มไปกับทุกช่วงเวลาของการพักผ่อน ถูกใจแบบไหนเลือกพักได้ตามใจชอบ หรือใครอยากจะผ่อนคลายร่างกาย ด้วยการทำ�สปาที่ Blue Ozone ก็มีโปรแกรมการ ทรีทเมนท์ ร่างกาย ที่เรียกว่า “Volcanic Sand Bath” ด้วยการนอนสปาแช่บ่อสินแร่ร้อนจาก หินภูเขาไฟญี่ปุ่น อีกหนึ่งกิจกรรมการพักผ่อนที่ได้รับความนิยมมาก เพราะ นอกจากช่วยผ่อนคลายความเหนือ่ ยล้าของร่างกายแล้ว ยังช่วยล้างสารพิษ ออกจากร่างกายได้อีกด้วย สำ�หรับใครที่อ่านแล้วอดใจไม่ไหว อยากคลายร้อน นั่งชิวนอนชิว ชมวิวแม่น้ำ�บางปะกงแบบนี้ ติดต่อได้ที่ Blue Ozone Resort and Spa

ประติมากรรม ทราย

ประติมากรรมทราย ในร่มที่ใหญ่ที่สุด ในโลก อยู่ห่างจาก วัดหลวงพ่อโสธร เพียง 800 เมตร

www.เที่ยวภาคกลาง.com

Blue Ozone Resort & Spa

l

l

l

l

l

ททท. สำ�นักงานกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ

ช้อป ชิม กิน จังหวัดภาคกลาง นอน

45


Enjoy@Samut Prakan

Samut Prakan

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

46

หนุ่มลอยชายและนางสงกรานต์ ร่วมปล่อยปลาในงาน “สงกรานต์พระประแดง” จ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2556


l

l

l

l

l

ททท. สำ�นักงานกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ

อร่อยกับอาหารทะเล พักรีสอร์ทเก๋ๆ ในเมืองโบราณ

กินลม ชมวิวทะเล @ ระเบียงทะเล

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ระเบียงทะเล สาขาบางปู โทร. 0 2709 1825 หรือ www.rabiengta-le.com

www.เที่ยวภาคกลาง.com

ร้านระเบียงทะเล ร้านอาหารริมทะเลบางปู เพลิดเพลิน กับการนั่งประทานอาหาร สัมผัสบรรยากาศวิวทะเล ชม พระอาทิตย์ตกดินยามเย็น รับลมทะเลยามค่�ำ เหมาะอย่างยิง่ สำ�หรับการนั่งสังสรรค์กับครอบครัว เพื่อนฝูงในวันสบายๆ การตกแต่งร้านเป็นโทนสีขาวเก๋ๆ สไตล์เมดิเตอร์เรเนียน สำ�หรับรสชาติอาหารทะเลของที่ร้านก็เด็ดทุกรายการ ไม่ว่าจะเป็น ต้ม ผัด แกง ทอด นึ่ง ยำ� อาทิ ปูทะเลผัดซอส ไข่เค็ม ปลากระพงราดพริกกระเหรีย่ ง กุง้ ซอสมะขาม แกงส้ม ไข่ปลาเรียวเซียว และห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน เป็นต้น ร้านระเบียงทะเล  เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00-23.00 น.

47


Enjoy@Samut Prakan

ช้อป ชิม กิน จังหวัดภาคกลาง นอน

สไตล์ที่กิน (อาหารดัง)

ปลาสลิดบางบ่อ ตัวโต เนื้อแน่น สุดยอดปลาสลิด ของไทย

ตลาดปากนํ้า ใครอยากได้อาหารทะเลสดๆ ต้องไม่พลาด ไปที่ตลาดปากน้ำ�

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

48

เพราะที่นี่มีอาหารทะเลหลากหลายชนิดให้เลือกมากมาย ไม่เพียงแค่ กุ้ง หอย ปู ปลา คุณภาพดี สดจากทะเล จำ�หน่ายทั้งปลีกและส่ง แต่ ยังมีสนิ ค้าแปรรูปจากอาหารทะเล หมู ไก่ รวมถึงผัก ผลไม้ และอาหาร ทะเลสำ�เร็จรูปปรุงเสร็จให้เลือกซื้อกลับบ้านอีกด้วย ราคาก็ไม่แพง รับรองว่ามาที่เดียวได้ครบทุกอย่าง


l

l

l l l

สถานทีพ่ กั ผ่อนอีกแห่งหนึง่ ของจังหวัดสมุทรปราการทีพ่ ร้อมด้วยสิง่ อำ�นวยความสะดวก ความ สะอาด และความปลอดภัย นอกจากนีร้ สี อร์ทยังเป็นส่วนหนึง่ ของเมืองโบราณแหล่งท่องเทีย่ วสำ�คัญ ของจังหวัดสมุทรปราการ สถานทีท่ คี่ ณ ุ สามารถท่องเทีย่ วเมืองไทยได้ครบใน 1 วัน ชมสถานทีส่ �ำ คัญ ของเมืองไทยและสัมผัสวิถชี วี ติ แบบไทย Rimkhobfa Urban Resort มีหอ้ งพักบริการแบบห้อง Suite และ Superior Room ทั้งหมด 38 ห้อง มีสิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับผู้เข้าพักครบครัน นอกจาก นี้ยังมีห้องจัดประชุม สัมมนา ที่สามารถรองรับได้ถึง 1,500 คน และฐานกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ และความสามัคคีสำ�หรับหมู่คณะ นอกจากนี้ยังมีห้องอาหารเรือนแพ บริการอาหารในแบบ Buffet Lunch และ Dinner Set      สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มเมืองโบราณ โทรศัพท์  0 2323 4094-9 หรือ  www.ancientsiam.com

ททท. สำ�นักงานกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ

Rimkhobfa Urban Resort

ห้องน้ำ�มีสไตล์ ที่สุดในประเทศไทย ณ วัดบางพลี ห้องน้ำ�-ห้องสุขา สาธารณะ ที่ติดแอร์ เย็นสบาย สวย สะอาด มีสไตล์ ที่สุดในประเทศไทย

www.เที่ยวภาคกลาง.com

49


KANCHANABURI

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

50

Enjoy@Kanchanaburi


l

ททท. สำ�นักงานกาญจนบุรี รับผิดชอบ กาญจนบุรี

เที่ยวเมืองกาญจน์ เบิกบานทั้งปี

เที่ยวคลายร้อน นอนแช่นํ้า

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ททท.สำ�นักงาน กาญจนบุรี โทร. 0 3451 1200, 03451 2500

www.เที่ยวภาคกลาง.com

ปิดเทอมหน้าร้อนนี ้ หากเบือ่ กับการไปเบียดเสียด กับผู้คนที่คับคั่งตามเมืองชายทะเล ลองหลบมาคลาย ร้อนที่เมืองกาญจน์ สัมผัสกับหลากหลายกิจกรรมสนุก ทัง้ ล่องแพเปียก ลอยคอด้วยชูชพี ตามกระแสน้�ำ ไหลในแม่น�้ำ แควน้อย สนุกสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นทางน้ำ�นานาชนิด ในทะเลสาบเหนือเขือ่ นศรีนครินทร์ หรือไปนอนแช่น�ำ้ ใส ไหลเย็นจากน้ำ�ตกหลายแห่งที่มีน้ำ�ให้เล่นได้ตลอด ทั้งปี อย่างน้ำ�ตกเอราวัณ ห้วยแม่ขมิ้น ไทรโยคใหญ่ และจ๊อกกระดิ่น จากนั้นไปนอนรับลมเย็น ล่องแพ ตกปลาเล่น บนแพพักเหนือทะเลสาบที่ อ.ศรีสวัสดิ์ และ อ.ทองผาภูมิ ... ต่อให้ร้อนแค่ไหน ถ้าได้ลองมาซักทริป แล้วจะรู้ว่าอุณหภูมิของความสุขที่เมืองกาญจน์ สูงกว่า อุณหภูมิของความร้อนซะอีก

51


Enjoy@Kanchanaburi

งานสงกรานต์มอญ @ สังขละบุรี

สงกรานต์ปนี ี้ ททท.กาญจนบุรี ขอชวนมาร่วมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์และงดงามของชาวมอญที่ อ.สังขละบุรี ระหว่างวันที่ 13-18 เมษายน 2556 นี ้ ชมภาพชาวมอญทีร่ ว่ ม กันขนทรายเข้าวัดไปก่อพระเจดีย์ทราย ร่วมทำ�บุญใส่บาตร พระสงฆ์ยามเช้าบนสะพานมอญ “สะพานไม้ที่ยาวที่สุดใน ประเทศไทย” (เฉพาะเช้าวันที่ 14 เมษายน) ในช่วงบ่ายของ วันที่ 17 เมษายน มาร่วมพิสจู น์แรงศรัทธาและความเชือ่ ของ ชาวมอญ ทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ทพี่ ร้อมใจนอนเรียงกันให้พระสงฆ์ เดินเหยียบไปบนหลัง เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล และขจัดปัดเป่า โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ร่วมพิธีสรงน้ำ�พระผ่านทางรางกระบอก ไม้ไผ่ และร่วมเล่นสาดน้ำ�สงกรานต์กับชาวบ้าน ณ บริเวณ ลานหน้าเจดียพ์ ทุ ธคยา ก่อนไปปิดท้ายเทศกาลสงกรานต์ ใน ช่วงเช้าวันที่ 18 เมษายน ด้วยภาพทีน่ า่ ตืน่ ตาตืน่ ใจในพิธแี ห่ กองผ้าป่า และพิธยี กฉัตรพระเจดียท์ ราย ทีม่ ชี าวบ้านพร้อมใจ กันมาร่วมขบวนแห่อย่างอลังการนับพันคน

สรงน้ำ� สงกรานต์ ก้าวผ่านความ ศรัทธา

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

52

ศรัทธาอันแรงกล้า ของชาวมอญ อ.สังขละบุรี ที่นอน เรียงรายให้พระสงฆ์ เดินเหยียบบนแผ่น หลัง ในเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดวังก์วิเวการาม

งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ขอเชิญเทีย่ วงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ระหว่าง วันที่ 24-30 เมษายน 2556 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ต.ดอนเจดีย์ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ชมการแสดง ประกอบแสง-เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมพิธี บวงสรวง และสดุดีวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นิทรรศการ เทิดพระเกียรติ ชมมวยคาดเชือกไทย-พม่า การแสดงฟันดาบ การแข่งขัน กีฬาพื้นบ้าน การจำ�หน่ายสินค้า OTOP การแสดงดนตรี สวนสนุก และ มหรสพทุกคืน


สไตล์ที่นอน

สัมผัสที่พักหลากหลาย รูปแบบ ครบทุก อารมณ์ทั้งสามฤดู

l

ททท. สำ�นักงานกาญจนบุรี รับผิดชอบ กาญจนบุรี

ช้อป ชิม กิน จังหวัดภาคกลาง นอน

งานไอยราปาร์ตี้ สังขละบุรี

ร่วมสืบสานประเพณีการเลี้ยงขอบคุณช้างที่เก่าแก่ และน่าประทับใจ ของชาวกะเหรีย่ ง ในงาน “ไอยราปาร์ต”ี้ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556 ณ วัดบ้านใหม่พัฒนา ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ร่วมตื่นตากับขบวนฟ้อนรำ�ของหญิงสาวชาวกะเหรี่ยง ชมขบวนเกวียน ขบวนช้างแห่เครือ่ งสังฆทาน (กระต๊อบโปย) ไปถวายแด่พระสงฆ์ ชมพิธีเรียกขวัญช้างด้วยการผูกข้อเท้าช้าง (ไคกระช่องจุ๊ง) ก่อนปิดท้ายกับ การเลี้ยงช้างด้วยผลไม้นานาชนิด อาทิ กล้วย อ้อย ขนุน แตงโม สับปะรด ทีจ่ ดั ตกแต่งเป็นเค้กผลไม้ขนาดใหญ่ นักท่องเทีย่ วทีไ่ ปร่วมงานจะได้รว่ มชิม อาหารพื้นบ้าน และชมการแสดงทางวัฒนธรรมของเด็กๆ อีกด้วย

คาราวานรถยนต์ท่องเที่ยว กรุงเทพ ฯ - สังขละบุรี

สัมผัสการเดินทางขับรถท่องเทีย่ วในรูปแบบของคาราวาน ชมวิถชี วี ติ และธรรมชาติอนั งดงามของเมืองสุดชายแดนตะวันตก ที่สังขละบุรี พร้อมนำ�ท่านเข้าร่วมงาน “ประเพณีรดน้ำ�ต้นโพธิ์” และ “ประเพณีออกร้านตลาดนิพพาน” ซึง่ เป็นงานบุญประจำ�ปี อั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชนชาวมอญ ที่ ค งความเชื่ อ ความศรัทธาไว้ ได้อย่างน่าประทับใจ กำ�หนดเดินทางวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2556 รวม 3 วัน 2 คืน สอบถามเพิม่ เติมได้ท ี่ ททท.สำ�นักงานกาญจนบุร ี โทรศัพท์ 0 3451 1200, 0 3451 2500 ทุกวัน ในเวลาราชการ

www.เที่ยวภาคกลาง.com

53


Enjoy@Phachuap khiri khan

หาดฝั่งแดง อ.บางสะพานน้อย หาดศิลาแลงอายุกว่าแสนปี

PRACHUAP KhIRI KHAN เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

54


จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว มากมาย ททท.สำ�นักงานประจวบคีรีขันธ์ จึงขอ หยิบยก 10 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาแนะนำ� ให้ท่านได้รู้จัก 1. ป้ายสถานีรถไฟ-พลับพลาพระมงกุฎ สถานีรถไฟหัวหิน อ.หัวหิน แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับ ความนิยมจากนักท่องเทีย่ วในการเยีย่ มชมและถ่าย ภาพ เอกลักษณ์โดดเด่นคือ พลับพลาพระมงกุฎฯ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 เพื่อเป็นที่ประทับขึ้น และลงรถไฟของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั คราว เสด็จประพาสหัวหินโดยรถไฟ และป้ายหัวหินที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฉายพระรูปเมื่อครั้งเสด็จมาเปิดห้องสมุดรถไฟ 2. เขาเต่า อ.หัวหิน ศูนย์ทอผ้าบ้านเขาเต่า โรงทอผ้าต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย ด้วย กีก่ ระตุก เดิมชือ่ ว่า ศูนย์ฝกึ อบรมทอผ้าบ้านเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ผ้าฝ้าย 100 % ไม่เจือสารเคมี ผ่าน กรรมวิธีเฉพาะของที่นี่เพียงแห่งเดียว เอกลักษณ์ คือ ผ้าขาวม้า 9 เส้น ผ้าฝ้ายลายดอกเกตุ ผ้าฝ้าย ลายเต่าและอีกหลายลายให้ทุกท่านได้เลือกซื้อ 3. ศูนย์ศกึ ษาเรียนรูร้ ะบบนิเวศป่าชายเลน สิรนิ าถราชินี อ.ปราณบุรี ศูนย์ศกึ ษาเรียนรูก้ ารฟืน้ ฟู ป่าชายเลนจากนากุ้งร้างแห่งแรกของประเทศไทย บนพืน้ ทีก่ ว่า 786 ไร่ อันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ ฯ ป่ า ชายเลนผื น ป่ า ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ อ ยู่ ใ นความ ทรงจำ�ของชาวไทย 4. พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ อุทยานแห่ง ชาติเขาสามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าให้สร้างขึน้ เพือ่ เป็นทีป่ ระทับในคราว เสด็จประพาสต้น กำ�แพงหินด้านขวาของพลับพลามี

l

พระปรมาภิไธยย่อของ รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 7 และ รัชกาลที่ 9 ลงไว้เป็นที่ระลึกในคราวเสด็จประพาส และในยามที่พระอาทิตย์ส่องผ่านปล่องถ้ำ�กระทบ ลงบนพลับพลาที่ประทับจะมีแสงเรืองรองงดงาม ซึ่งถือเป็นความมหัศจรรย์ที่หาชมได้ยาก 5. อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อ.กุยบุรี มีความ อุดมสมบูรณ์ของป่าอันเกิดจากพระราชดำ�รัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เกีย่ วกับปัญหาระหว่าง คนกับช้างป่า ทำ�ให้กยุ บุรเี ป็นแหล่งอาหารของสัตว์ ป่านานาชนิด ทีม่ าของกิจกรรมเฝ้าดูฝงู ช้างป่า กระทิง วัวแดง หมาใน และร่วมทำ�โป่งเทียม ฝายชะลอน้ำ� หรือแปลงหญ้าเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า 6. เขาช่องกระจก อ.เมือง จุดชมพระอาทิตย์ ขึน้ และตกทีส่ วยงามอีกแห่งหนึง่ ของประจวบคีรขี นั ธ์ มีที่มาจากช่องโหว่ที่ดูคล้ายกับกรอบของกระจก บริเวณยอดเขาประดิษฐานพระพุทธบาทจำ�ลองและ พระบรมสารีริกธาตุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จขึน้ ไปบนยอดเขาประกอบพิธบี รรจุพระบรม สารีริกธาตุและปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ เพื่อเป็นที่ สักการะของชาวเมืองประจวบฯ

6

ททท. สำ�นักงานประจวบคีรีขันธ์ รับผิดชอบ ประจวบคีรีขันธ์

แนะนำ�... 10 สิ่งมหัศจรรย์ น่าเที่ยวในประจวบคีรีขันธ์

1

4 www.เที่ยวภาคกลาง.com

ประจวบคีรีขันธ์ เที่ยวได้ทุกวัน เที่ยวได้ทุกวัย

55


Enjoy@Phachuap khiri khan เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

56

7. น้�ำ ตกอ่างแก้ว อุทยานแห่งชาติน�้ำ ตกห้วยยาง อ.ทับสะแก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ทรงเสด็จพระราชดำ�เนิน มายังน้ำ�ตกแห่งนี้และทรงดนตรี (คารีเนต) ในปัจจุบัน อุทยานแห่งนีย้ งั คงความอุดมสมบูรณ์ มี “ผาชมทะเล” จุด ชมวิวให้นกั ท่องเทีย่ วได้สมั ผัสความงดงามของธรรมชาติ ได้สดุ สายตา มียอดเขาหลวงเป็นยอดเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ แหล่ง กำ�เนิดต้นน้�ำ ทีเ่ กิดจากสันเขากัน้ แดนระหว่างประเทศไทย และประเทศเมียนมาร์ 8. พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ วัดทางสาย อ.บางสะพาน เป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน เป็นสถาปัตยกรรมไทยสมัยกรุงรัตน โกสินทร์ สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของประชาชนที่มีต่อ พระมหากษัตริย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็น พระราชกุศลในวโรกาสครองราชย์ครบ 50 ปี ซึง่ สัดส่วนของ อาคารทัง้ หมดมีความหมายสอดคล้องกับการครองราชย์ 50 ปี คือ อาคารสูง 5 ชั้น หมายถึง ขันธ์ 5 และเจดีย์หมู่ 9 องค์ หมายถึง วัดประจำ�รัชกาลที่ 9

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ททท.สำ�นักงาน ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0 3251 3885

9. เกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย เงียบสงบ ปลอดภัย หาดทรายขาวสะอาด และความอุดม สมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร เป็นศูนย์อนุบาล เต่ากระแรกเกิดให้แข็งแรง ก่อนปล่อยไปใช้ชีวิต ตามธรรมชาติ โดยทุกวันที่ 5 ธันวาคมและ 12 สิงหาคมของทุกปี จัดให้มีกิจกรรมปล่อยเต่ากระ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 10. หาดฝั่งแดง อ.บางสะพานน้อย หาดที่ มีคุณค่าทางด้านธรณีวิทยา เป็นศิลาแลงอายุกว่า แสนปี เกิดจากการสะสมของตะกอนจากร่องน้ำ� โบราณเป็นเวลายาวนานและมีสว่ นผสมของแร่เหล็ก กระทบกับอากาศและน้�ำ ทำ�ให้เกิดเป็นสีเหมือนสนิม ได้รับการตั้งชื่อเป็นภาษาจีนว่า “หง หยา ไห่ อั้น” แปลว่า ชายหาดที่มีสีแดง จากเอกอัครราชทูตจีน ประจำ�ประเทศไทย ในครั้งที่เดินทางมาพักผ่อน ที่หาดแห่งนี้


บ้านนฤปกร

บ้านพักตากอากาศสำ�หรับการพักผ่อนในวันหยุด บรรยากาศร่มรื่น ด้วยสวนหย่อมด้านหน้า และอบอุ่น น่ารัก ด้วยการตกแต่งโทนสีขาวสไตล์ วินเทจ กับห้องพัก 3 ขนาดให้เลือก ได้แก่ Junior Suite โปร่งสบาย สนุก กับมุมเตรียมอาหารภายในห้อง ให้คณ ุ ได้โชว์ฝมี อื สำ�หรับมือ้ ค่�ำ Family Suite กว้างขวางเหมาะกับการปาร์ตบี้ นโต๊ะอาหารขนาดครอบครัว Standard Room ตกแต่งเก๋ไก๋ เหมาะสำ�หรับผู้ที่ชื่นชอบความเรียบง่ายแต่ดูหรูหรา สบายตา กับภาพเขียนแนววินเทจ นอกจากนี้ห้องพักทุกห้องยังมีระเบียงส่วนตัว พร้อมชุดเก้าอี้ ให้นั่ง รับลม ชมสวน มีความสุขอย่างเต็มที่ในวันพักผ่อนของคุณ

สไตล์ที่ช้อป

ข้าวเหนียวมะม่วง ป้าเจือ หัวหิน อยู่ ตรงข้ามโรงแรมฮิลตัน เปิดขายมากว่า 30 ปี เปิดให้บริการ ตั้งแต่ 9 โมงครึ่ง จนถึง ประมาณ 5 โมงเย็น อาจจะปิดก่อน หากของหมด โทร. 0 3251 1704

l

ททท. สำ�นักงานประจวบคีรีขันธ์ รับผิดชอบ ประจวบคีรีขันธ์

ช้อป ชิม กิน จังหวัดภาคกลาง นอน

สอบถามเพิ่ ม เติ ม ที่ บ้ า นนฤปกร เลขที่ 31/22 ซ.หั ว หิ น 83 ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0 3251 5879 หรือ www.baannarupakorn.com, www.facebook.com/baannarupakorn.huahin

สงกรานต์เย็นฉํ่า @ประจวบคีรีขันธ์

พระมหาธาตุเจดีย์ ภักดีประกาศ

ริมหาดบ้านกรูด อ.บางสะพานน้อย ใช้เลข 5 และเลข 9 เป็นแนวคิดใน การออกแบบ สร้าง ในวโรกาสที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราช สมบัติครบ 50 ปี

www.เที่ยวภาคกลาง.com

พลาดไม่ได้กบั ประเพณีสงกรานต์ ในแบบฉบับคุณ!!! หากยังไม่รวู้ า่ จะ ไปสาดน้ำ�สงกรานต์ที่ไหน ลองดูทางนี้.... * SONG KRAN FOAM PARTY 2013 @ Hua Hin Market Village พบกับอาณาจักรทะเลโฟม ที่เดียวในหัวหิน เพลิดเพลินกับวาไรตี้ โชว์ สนุก สุดมันส์ใน PARTY CONCERT กับศิลปินชื่อดังจากค่ายแกรมมี่ “GETSUNOVA” ในวันที่ 13 เมษายน 2556 * Songkran Festival 2013 @ Cicada Market ร่วมสรงน้�ำ พระ ชมการตกแต่งดอกไม้สด การแสดง “ตำ�นานมหาสงกรานต์” ณ เวทีกลางแจ้ง และฟังเพลงในสไตล์ “ปล้ำ�แรง” ฟังกี่ทีก็มีอารมณ์ สร้าง ความสนุกพร้อมเสียงหัวเราะให้กบั คุณ ระหว่างวันที่ 12-15 เมษายน 2556 ตัง้ แต่ เวลา16.00 น.เป็นต้นไป * PAKNAMPRAN SONGKRAN VINTAGE 2nd (ปากน้�ำ ปราณ สงกรานต์ ย้อนยุคครั้งที่ 2) ขอเชิญร่วมแต่งกายย้อนวันวาน ในงานประเพณีสงกรานต์ย้อนยุค ณ ริมชายหาดปราณบุรี สนุกกับกิจกรรมก่อเจดีย์ทราย การละเล่นและกีฬา พืน้ บ้าน รำ�วงย้อนยุค พิเศษสุดชมการ “ประกวดธิดาซาเล้ง” ทีไ่ ม่เหมือนใคร ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

57


AYUTTHAYA

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

60

Enjoy@Ayutthaya


l

ททท. สำ�นักงานอยุธยา รับผิดชอบ อยุธยา

เที่ยวตลาดนํ้าอนุรักษ์ไทย ชวนไปถนนคนเดิน

“ตลาดนํ้าทุ่งบัวชม”

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำ�นักงานขายตลาด น้ำ�ทุ่งบัวชม โทร. 0 3572 3127 หรือ www.บัวชม.com

www.เที่ยวภาคกลาง.com

“ตลาดน้ำ�ทุ่งบัวชม” ตั้งอยู่บนเส้นทางหลวง หมายเลข 1 พหลโยธิน ตำ�บลสนับทึบ กม. 78 วังน้อยสระบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา (เลยร้านข้าวแกงบ้าน สวน 2 เพียง 1 กิโลเมตรติดปั๊ม ปตท.) บนเนื้อที่ 25 ไร่ ด้ า นหลั ง ติ ด วั ด สหกรณ์ ธ รรมนิ มิ ต ร เป็ น สถานที่ ท่องเที่ยวแห่งใหม่ นักท่องเที่ยวจะได้สักการะรูปหล่อ หลวงปูท่ วดปางค์ธดุ งค์ ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในประเทศไทย และ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของจิ๋วบ้านวิถีไทย เลือกซื้อของกิน 4 ภาค ของฝาก 4 ทิศ พร้อมชมการแสดง การละเล่น พืน้ บ้านแบบไทยๆ ทีอ่ นุรกั ษ์ไว้ซงึ่ ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีการแสดงให้ชมวันละ 4 รอบ นอกจากนี้ยังสามารถ ล่องเรือชมบรรยากาศตลาดน้ำ� ให้อาหารปลาและ เยีย่ มชมสะพานปรีด-ี ธำ�รง ซึง่ จำ�ลองไว้ให้นกั ท่องเทีย่ วได้ ถ่ายภาพ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 09.00-21.00 น.

61


Enjoy@Ayutthaya

The sky shopping center

ศูนย์รวมความทันสมัย ที่สมบูรณ์แบบแห่งใหม่ใจกลางเมืองพระนครศรีอยุธยา ครบครันด้วยสินค้า และบริการหลากหลายสไตล์ ทีพ่ ร้อมตอบสนองไลฟ์สไตล์ทนั สมัยทุกรูปแบบ ทัง้ สินค้าแฟชัน่ แบรนด์ดงั จาก ทั่วประเทศ และลิ้มรสความแปลกใหม่กับสไตล์อาหารที่ไม่จำ�เจ พร้อมศูนย์การเรียนรู้สัตว์เลื้อยคลานและ สัตว์ต่างถิ่น แห่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย พบกับ Shopping center โฉมใหม่ บนถนนโรจนะ เร็วๆ นี้ สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 0 3533 6699

ช้างเข้าโรงเรียน ประจำ�

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

62

โรงเรียนจับเชิง โรงเรียนสอนช้าง และฝึกควาญช้าง อยู่ใน อ.พระนครศรีอยุธยา

ถนนคนเดิน “คลองในไก่”

ถนนคนเดิน “คลองในไก่” ตั้งอยู่ติดคลองมะขามเรียง ถนนโรจนะ (ติดหออูท่ อง) เมือ่ ลงจากสะพานปรีด-ี ธำ�รง ถึงสีแ่ ยกไฟแดง ฝัง่ ซ้ายมือ คือ “ถนนคนเดินคลองในไก่” ยามเย็นแดดร่มลมตก สามารถเดินชม และ เลือกซื้อสินค้าที่พ่อค้าแม่ค้านำ�มาวางขาย มีทั้งของกินของใช้ ของที่ระลึก และงานฝีมือ พร้อมที่นั่งรับประทานอาหารและนั่งฟังเพลงจากนักร้องที่ สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาในแต่ละสัปดาห์ ถนนคนเดินคลองในไก่ เปิดเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น หากมีเวลามาเที่ยวที่อยุธยา ลองพักค้างคืนเพื่อมาเดินเที่ยวที่ “ถนนคนเดินคลองในไก่” กันบ้าง จะได้อารมณ์อีกแบบ... สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำ�นักงาน พระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3524 6076-7


สไตล์ที่นอน

เที่ยวอยุธยาหัวใจใหม่ ไดอารี่ของคุณ.. และนั่งกินชิลชิล ชมวิวอยุธยา

ททท. สำ�นักงานพระนครศรีอยุธยา จัดทำ�กิจกรรมต่อเนือ่ งกับแอปพลิ เคชั่น ‘Chill in Ayutthaya’ ในโครงการ “เที่ยวอยุธยาหัวใจใหม่ ไดอารี่ ของคุณ” ที่ได้ปรับรูปแบบการร่วมสนุกให้ง่ายและสนุกขึ้น เช่น การเล่น เกมจับผิดภาพ การนับอิฐ เป็นต้น พร้อมร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลเป็นไดอารี่ สุดพิเศษ ที่จะมีคูปองส่วนลดจากร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ “นั่งกินชิล ชิล ชมวิวอยุธยา” นอกจากนี้ยังมีรางวัลสำ�หรับนักชิมอาหารครบทุกร้าน อีกด้วย ทั้งสองโครงการเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม-ธันวาคม 2556 ในกิจกรรม “เทีย่ วอยุธยาหัวใจใหม่ ไดอารีข่ องคุณ” และ “นัง่ กินชิลชิล ชมวิวอยุธยา” รีบโหลดแอปพลิเคชั่น ‘Chill in Ayutthaya’ ปี 2 ได้แล้ววันนี้...โหลดฟรี ทั้ง iPad, iPhone และ windows สอบถามเพิม่ เติมได้ท่ี ททท. สำ�นักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3525 6076-7 และ www.chillinayutthaya.com : Tat Ayutthaya

ที่พักแนววินเทจ ร่วมสมัย สะดวกสบาย สไตล์บูทีค ในบรรยากาศ แบบกรุงเก่า

l

ททท. สำ�นักงานอยุธยา รับผิดชอบ อยุธยา

ช้อป ชิม กิน จังหวัดภาคกลาง นอน

สงกรานต์อยุธยาปีนี้ ไปเล่นนํ้าที่ไหนดี....

- สงกรานต์กรุงเก่าเล่นน้�ำ กับช้าง ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2556 ที่หน้าเรือนทรงไทย ททท. สำ�นักงานพระนครศรีอยุธยา - สงกรานต์ชาวมอญ ที่วัดทองบ่อ อำ�เภอบางปะอิน สรงน้ำ� พระบนรางไม้ไผ่ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2556 - สงกรานต์ของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มีพิธีทำ�บุญ ใส่บาตรเช้าทีห่ น้าวิหารพระมงคลบพิตร จัดในวันที่ 13 เมษายน 2556

นายปราโมทย์ ทรัพย์เย็น ผู้อำ�นวยการ ททท.สำ�นักงาน พระนครศรี อ ยุ ธ ยาได้ ใ ห้ ก าร ต้อนรับและมอบหนังสือที่ระลึก ให้แก่ Mr. Anak Agung Rai ทีป่ รึกษาประธานาธิบดีดา้ นศิลป วัฒนธรรมแห่งชาติ ประธาน บริหารพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปวัฒนธรรม The Founder of ARMA บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมาเยี่ยม ชมและศึกษาประวัตศิ าสตร์อยุธยา เมื่อเดือนที่ผ่านมา

www.เที่ยวภาคกลาง.com

ต้ อ นรั บ ผู้ แทน จากบาหลี

63


Enjoy@Phetchaburi

PHETCHABURI ตะลอนเที่ยวเมืองเพชร ชิมเมนูเด็ดคลายร้อน

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

64


l

l

ททท. สำ�นักงานเพชรบุรี รับผิดชอบ เพชรบุรี ราชบุรี

ขับรถเรื่อยๆ เปิดเพลงเพราะๆ มุ่งหน้าสู่ จ.เพชรบุรี จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนพระรามสอง (หมายเลข 35) ผ่าน จ.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เลีย้ วซ้ายข้างปัม้ ปตท.คลองโคน จ.สมุทรสงคราม (กม.72) เข้าถนน ทางหลวงชนบท สส.2021 เส้นทางเที่ยวของเราในครั้งนี้ จะได้สัมผัสบรรยากาศและวิถีชีวิตแบบบ้านๆ พร้อมทั้งแวะเที่ยวแบบเรียนรู้ตลอดเส้นทาง ขับรถผ่านคลองโคน-ยี่สาร จ.สมุทรสงคราม เข้าสู่เขต อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ผ่านสะพาน บางตะบูน จุดชมวิวแรกที่ใครๆ เห็นแล้วต้องรีบจอดรถแล้วเดินขึ้นมารับลมเย็นและชมวิวบนสะพาน ด้าน ล่างเป็นการทำ�ฟาร์มหอยแครง โดยวิธีกั้นคอกหอยและสร้างกระเตงเฝ้าหอยกระจายไปทั่วปากอ่าว บางตะบูน ยิ่งในช่วงเช้าตรู่จุดนี้ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยแห่งหนึ่งของเพชรบุรี และหากมีเวลา ก็สามารถเช่าเรือแล่นออกไปดูการทำ�ฟาร์มหอยแครงหอย หอยแมลงภู่ ธนาคารกุ้ง และเตาเผาถ่านของ ชาวบ้านบางตะบูน ลัดเลาะตามเส้นทาง สส.2021 มาเรื่อยๆ ผ่าน อ.บ้านแหลม แวะเที่ยว “วัดในกลาง” กันสักหน่อย วัดนีโ้ ดดเด่นด้วยศาลาการเปรียญทีส่ ร้างด้วยไม้สกั ทัง้ หลัง ภายในงดงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังและลาย รดน้ำ� ติดกับศาลาการเปรียญเป็นศาลาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่สักการะและ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนบ้านแหลม เนื่องจากพระเจ้าตากสินทรงสร้างวัดแห่งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แก่พระมารดาที่เป็นคนบ้านแหลม แวะกั น ต่ อ ที่ ส ถานี พั ฒ นาทรั พ ยากรป่ า ชายเลนที่ 6 ต.บางขุนไทร แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลนที่เปิด ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้เข้าเยี่ยมชมป่าชายเลน จะมีป้ายอธิบาย ลักษณะของต้นไม้แต่ละชนิดติดไว้ให้ศึกษา แต่ถ้าหากสนใจ ทำ�กิจกรรมปลูกป่าชายเลนต้องติดต่อทางศูนย์ฯ ก่อนล่วงหน้า นอกจากนี้ บ ริ เวณรอบๆ หมู่ บ้ า นบางขุ น ไทรยั ง เป็ น แหล่ ง หอยแครงธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศอีกด้วย ในช่วง น้ำ�ลดชาวบ้านก็จะพากันมาถีบกระดานในโคลนเลน เพื่อเก็บ หอยแครงไปขาย

www.เที่ยวภาคกลาง.com

เล่าเรื่องริมทาง สส.2021 เส้นทาง Scenic Route : นก-เกลือ-โคลน-เลน-เล

65


Enjoy@Phetchaburi

PHETCHABURI

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

66

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ททท. สำ�นักงานเพชรบุรี โทร. 0 3247 1005 - 6

ขั บ รถมาเรื่ อ ยๆ ผ่ า นตั้ ง แต่ ตั ว อำ � เภอบ้ า นแหลม-บางขุ น ไทร -ปากทะเล-บางแก้ว-แหลมผักเบี้ย-หาดเจ้าสำ�ราญ ในช่วงเดือนตุลาคม -พฤษภาคม นักท่องเที่ยวจะพบเห็นวิถีชีวิตการทำ�นาเกลือ และกองเกลือ สีขาวกองเรียงรายอยู่เต็มท้องนา ซึ่งเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของการขับรถ ผ่านถนนเส้นนี ้ นอกจากการนำ�เอาเกลือไปบริโภคแล้ว ชาวบ้านทีน่ ยี่ งั นำ� เอาดอกเกลือมาทำ�เป็นผลิตภัณฑ์เสริมความงาม เช่น สบู่ดอกเกลือ เกลือสปา โลชัน่ ดอกเกลือ ในนามของผลิตภัณฑ์ “เกลือทะเลกังหันทอง” มีวางจำ�หน่ายอยู่ที่ศูนย์เล็กๆ ตั้งอยู่ริมถนนในช่วงของ ต.บางแก้ว และยัง เปิดให้บริการนวดตัว นวดเท้าอีกด้วย อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจของถนน เส้นนีค้ อื เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของนกอพยพ และนกชายเลนจำ�นวนมาก สามารถ พบเห็นได้ตลอดสองข้างทาง โดยเฉพาะ แถบ ต.ปากทะเล-ต.แหลมผั ก เบี้ ย และภายในโครงการศึ ก ษาวิ จั ย และ พัฒนาสิง่ แวดล้อมแหลมผักเบีย้ ฯ มีนก อพยพหลากหลายชนิดบินหนีหนาวมาอาศัยในพืน้ ทีบ่ ริเวณนีเ้ ป็นจำ�นวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ จะพบนกชายเลนปากช้อน นกชายเลนปากงอน นกนางนวลหลังดำ�พันธุร์ สั เซีย นกนางนวลหัวดำ�ใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นนกที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ นอกจากนี้ภายในโครงการฯ ยัง เป็นทีศ่ กึ ษาเรียนรูเ้ กีย่ วกับการบำ�บัดน้�ำ เสียและกำ�จัดขยะด้วยวิธธี รรมชาติ สามารถเดินชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่มีสะพานไม้ทอดยาว เข้าไปข้างในจนถึงทะเล มาเที่ยวเพชรบุรีทั้งทีต้องไปเล่นน้ำ�ทะเลกันสักหน่อย มีให้เลือกกัน ตามชอบใจว่าจะแวะเทีย่ วทีไ่ หนกันดี หากชอบความสงบผูค้ นไม่พลุกพล่าน ต้องแวะที่หาดเจ้าสำ�ราญ หรือหาดปึกเตียน แต่หากอยากสนุกครึกครื้น แบบมากันเป็นแก็งค์ก็ต้องพากันไปปั่นจักรยาน เล่นน้ำ� เล่นบานาน่าโบท นั่งเตียงผ้าใบรับลมเย็นๆ ที่ชายหาดชะอำ� สนุกกันได้ทั้งปี


l

โครงการชั่งหัวมัน

ชื่อโครงการตาม พระราชดำ�ริใน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เพื่อต่อสู้ภัยแล้ง อยู่ใน อ.ท่ายาง

Art of Salt ถนนเกลือ เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคม 2556 ททท. สำ � นั ก งานเพชรบุ รี ร่ ว มกั บ สำ � นั ก งาน พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี สาขาวิชาศิลปะ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี เครื อ ข่ า ย Biz Club จังหวัดเพชรบุรี เครือข่าย OTOP จังหวัดเพชรบุร ี สหกรณ์เกษตรชาวนาเกลือ บ้านแหลม จำ�กัด และกลุ่มเกษตรทำ�นาเกลือ บ้านแหลม ร่วมกันจัดงาน “Art of Salt ถนนเกลือ เพชรบุรี” เพื่อส่งเสริม การเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทาง สส.2021 เส้นทาง Scenic Route (คลองโคนบางตะบูน-บ้านแหลม-หาดเจ้า-ชะอำ�) สร้างการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์เดินทาง ท่องเที่ยว ทั้งการทำ�นาเกลือ ทดลองขับรถบดเกลือ ตลาดอิ่มสุข ผ่อนคลายกับ สปาเกลือกังหันทอง และจัดแสดงประติมากรรมเกลือครั้งแรกของประเทศไทย เป็นรูปวาฬบรูดา ที่ กม.41 ทางหลวงชนบท 2021 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี * ขอบคุณภาพบางส่วนจาก คุณศุภสวัสดิ์ เพียรธัญกรณ์

สไตล์ที่กิน

เลือกชิมอาหารดัง ขนมหม้อแกง เมืองเพชร ขนมหวาน อาหารทะเลแปรรูป ข้าวแช่ ข้าวแกงเมืองเพชร

ช้อป ชิม กิน จังหวัดภาคกลาง นอน

www.เที่ยวภาคกลาง.com

Activities & News

l

เข้าสูโ่ หมดฤดูรอ้ นกันอีกรอบแล้ว...ขอแนะนำ� เมนูอร่อยที่ทุกคนห้ามพลาดหากมาเที่ยวเพชรบุรี ในช่วงนี้ เริ่มต้นเมนูเด็ดกับ “ข้าวแช่เมืองเพชร” ที่ทำ�จากข้าวสวยขัดขาว แช่ใน น้ำ�อบควันเทียน ลอยด้วยดอกกระดังงา กินกับกะปิ ทอด ปลาหวาน และไชโป๊วผัดหวาน ทุกขั้นตอน การทำ�ของแต่ละอย่างต้องใช้ความพิถพี ถิ นั เป็นอย่าง มาก ส่วนวิธีการกินข้าวแช่อย่างไรถึงจะได้รสชาติ... จะต้ อ งตั ก ข้ า วใส่ ป ากก่ อ นแล้ ว ตามด้ ว ยกั บ ข้ า ว ห้ามตักกับข้าวใส่ลงในชามข้าวเพราะจะทำ�ให้น้ำ�ขุ่น ไม่ น่ า กิ น และเสี ย รสชาติ ขอแนะนำ � ร้ า นแม่ นิ ด สะพานดำ� หรือร้านป้าเอือ้ น ตรงข้ามกาชาดเพชรบุรี ดับร้อนด้วย “ลอดช่องน้�ำ ตาลข้น” หากนึกไม่ออกว่า หน้ า ตาเป็ น อย่ า งไรให้ นึ ก ถึ ง ลอดช่ อ งสิ ง คโปร์ ใส่เครื่องด้วย แต่แตกต่างกันที่ใส่น้ำ�ตาลข้น (น้ำ�ตาลโตนดเคี่ยวกับกะทิจนข้น) แทนน้�ำ เชือ่ มและกะทิสด น้�ำ ตาลข้นจะมีรสชาติหอมหวาน มัน อร่อยกว่า หากใคร อยากรู้ว่าจะอร่อยขนาดไหน ต้องไปไปชิมที่ร้านนายกี๋ตรงข้าม ร.ร.อรุณ ฯ ร้าน กนกพร ถ.หน้าเขาวัง และร้านคุณอนงค์ ใกล้วัดกำ�แพงแลง

ททท. สำ�นักงานเพชรบุรี รับผิดชอบ เพชรบุรี ราชบุรี

อร่อยฤดูร้อน @ เมืองเพชร

67


เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

68

Enjoy@Ratchaburi

RATCHABURI


ททท. สำ�นักงา เพชรบุรี รับผิดชอบ เพชรบุรี ราชบุรี l

l

ย้อนอดีตเมืองโบราณ อร่อยริมทางราชบุรี

เมืองราชา : ท่องวัด ลัดวัง เลียบฝั่งแม่กลอง เมืองราชบุรีตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำ�แม่กลอง แม่น้ำ�สาย สำ�คัญในภาคตะวันตกที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนบนสองฟาก ฝั่ง หลายยุคหลายสมัย เป็นแหล่งกำ�เนิดอารยธรรมจาก เก่าสู่ใหม่ไม่มีสิ้นสุด หากจะย้อนปูมหลังดินแดนราชบุรี แห่งนี้ ต้องเริ่มจากที่นี่ “เมืองโบราณบ้านคูบัว” แหล่งโบราณสถานที่ขุด พบหลักฐานทางโบราณคดีหลายอย่าง ทีช่ ใี้ ห้เห็นว่าดินแดน ราชบุรแี ต่เดิมเคยเป็นเมืองทีร่ งุ่ เรืองในยุคทวารวดี ปัจจุบนั ตัง้ อยูใ่ น ต.คูบวั ห่างจากตัวเมืองราชบุรไี ปตามถนนท้าว อู่ทองประมาณ 4 กม. นอกจากโบราณสถานแล้ว ผูท้ สี่ นใจเกีย่ วกับโบราณวัตถุสามารถแวะชมได้ท่ี “วัดโขลงสุวรรณคีรี” “จิปาถะภัณฑสถาน บ้านคูบัว” อ.เมือง เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย เชื่ อ กั น ว่ า หลั ง จากชุ ม ชนคู บั ว เริ่ ม เสื่อมลงศูนย์กลางชุมชนจึงย้ายมาอยู่ริม ฝั่งแม่น้ำ�แม่กลอง ซึ่งตรงกับช่วงที่ขอมเริ่ม ขยายอิทธิพลมาถึงราชบุรีและเพชรบุรีพอดี ดังปรากฏเค้ารอยจากองค์พระปรางค์และกำ�แพง แก้วทีม่ พี ระพุทธบาทประทับในซุม้ เรือนแก้ว เช่น รอบ “วัดมหาธาตุวรวิหาร” อันเป็นลักษณะตาม แบบศิลปะบายนของขอม ทีม่ คี วามเชือ่ ว่าองค์พระปรางค์ เป็นศูนย์กลางของเมือง ตามความเชื่อเรื่องจักรวาลขอม

www.เที่ยวภาคกลาง.com

69


Enjoy@Ratchaburi เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

70

ในปัจจุบนั คือบริเวณถนนเขางู แต่หากต้องการรูค้ วามเป็นมาของราชบุรี อย่างลึกซึ้ง ตามหลักวิชาการโบราณคดี แนะนำ�ให้ลองแวะไปชมที่ “พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติราชบุร”ี ตัง้ อยูใ่ กล้หอนาฬิการิมแม่น�้ำ แม่กลอง เปิดให้ชมทุกวันเวลา 09.00-16.00 น. ยกเว้นวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ภายในอาคารซึง่ เป็นศาลากลางหลังเก่าอายุเกือบ 80 ปี สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ภายในตัวอาคารจัดแสดงเรื่องราวของ เมืองราชบุรีในทุกด้าน ที่โดดเด่นที่สุดนอกเหนือจาก “พระแสงดาบ ราชศัสตราประจำ�มณฑลราชบุรี” แล้ว เห็นจะเป็น “พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี” ศิลปะขอม แบบบายน เป็น 1 ใน 5 องค์ ที่ขุดพบในประเทศไทยและมีสภาพสมบูรณ์งดงามที่สุด ในเมืองราชบุรี ยังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นได้ทั่วทั้งเมืองราชบุรีที่เขาแก่นจันทน์ เป็นภูเขาสูงใน ตัวจังหวัดที่มีถนนตัดขึ้นไปถึงยอดเขา ด้านบนมีวิหารเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์ จตุรทิศ” หรือ “พระพุทธรูปสี่มุมเมือง” เป็นพระพุทธรูป 1 ใน 4 องค์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าให้สร้างขึ้น แล้วพระราชทานไปประดิษฐานไว้ ณ เมืองต่างๆ ได้แก่ ราชบุรี ลำ�ปาง สระบุรี และ พัทลุง สร้างตามคติความเชือ่ และประเพณีทสี่ บื ทอดมาตัง้ แต่สมัยอยุธยา ในการนำ�เอาวัดหรือพระพุทธรูป เป็นปราการทั้งสี่ด้าน เพื่อปกป้องภยันตราย เสริมดวงชะตาบ้านเมือง และคุ้มครองพสกนิกรให้อยู่อย่าง ร่มเย็น มาถึงเมืองราชบุรีแล้ว ถือโอกาสแวะหาของอร่อยชิมกัน สักหน่อย โดยเฉพาะ “ก๋วยเตี๋ยวไข่” อาหารขึน้ ชื่อของเมือง ราชบุรี หรือจะลองเดินหาของอร่อยๆ ชิมทีต่ ลาดสนามหญ้า ตรงหอนาฬิการิมแม่น�้ำ แม่กลอง ก็มขี องให้เลือกชิมเยอะแยะ รอบๆ ตลาดศูนย์กลางเมืองราชบุรียังมีอะไรดีๆ ให้ชมอีก มากมาย เช่น “หลวงพ่อแก่นจันทร์” พระพุทธรูปแกะสลัก จากไม้จันทร์ที่วัดช่องลม แวะไปชมพระประธานในวิหาร แกลบ ที่เกจิยกย่องว่างดงามมากองค์หนึ่งในราชบุรีที่ “วัด เขาเหลือ” หรือจะแวะที่ “วัดศรีสุริยวงศ์” วัดที่สร้างขึ้นใน สมัยรัชกาลที่ 5 โดดเด่นด้วยพระอุโบสถสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานกับศิลปะตะวันตกแบบกอธิคอย่าง ลงตัว อันที่จริงวัดวาอารามที่เก็บรวบรวมของดีๆ ในเมืองราชบุรียังมีอะไรอีกเยอะให้ดูไม่รู้เบื่อ


l

l

ททท. สำ�นักงา เพชรบุรี รับผิดชอบ เพชรบุรี ราชบุรี

อุโบสถทองคำ� ร้อยล้าน

อร่อย ริมทาง

มาเทีย่ วราชบุรกี นั ทัง้ ทีต่ อ้ งหาร้านอาหาร อร่อยๆ มาแนะนำ�กันสักหน่อย เพือ่ ไม่ให้ เสียชือ่ เจ้าบ้านอย่างเรา เริม่ ต้นกันแบบอร่อย ชามโต กันที่ ร้านเจ๊ออน (น่าวัด) ต้องแนะนำ� ก่อนเลยว่าอาหารร้านนีเ้ ขาทำ�จานใหญ่จริงๆ กินกันแทบไม่หมดจนต้องห่อกลับบ้าน อย่างเช่นเมนูเด็ด “ปลาช่อนเกยตืน้ ” ใช้ปลาช่อน ตัวโต สดๆ บั้งทั้งตัวทอดจนกรอบ เสิร์ฟพร้อมกับมะเขือยาวผัดหอมใบโหระพา เคียงข้างด้วยน้ำ�จิ้มรสเด็ด หรือจะเป็น “ไข่ตุ๋นทรงเครื่อง” รสชาติก็ใช่ย่อย เสิร์ฟ กันแบบสีเหลืองฟูเต็มหม้อ สอดไส้ดว้ ยกุง้ เห็ดหูหนูขาว โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียว ต้นหอม ผักชี และอีกหนึ่งเมนู “แกงป่าลูกชิ้นปลากราย” รสชาติจัดจ้าน ถึงเครื่องแกง รับรองว่าต้องตักข้าวเพิ่มอีกจาน ร้านเจ๊ออน อยู่ห่างจากวัด โขลงสุวรรณคีรปี ระมาณ 1 กม. ต.คูบวั อ.เมืองราชบุรี เปิดทุกวันเวลา 10.00 - 20.00 น. โทร. 08 7925 7674 , 08 1007 6963 อีกหนึ่งความอร่อยจากสี่แยกบางแพ เลี้ยวเข้ามาไม่เกิน 1 กม. มุ่งหน้าไป ทางอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม อ.บางแพ จะพบร้านอาหารเป็นเพิงเล็กๆ ติดริมถนน นามว่า “ครัวลุงดำ�” กับเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มแซบซี่โครง รสชาติได้ใจหอมกลิ่น เครือ่ งเทศ ทัง้ ใบกะเพรา ผักชีฝรัง่ ข่า ตะไคร้ หัน่ ละเอียดส่งกลิน่ หอม ในน้�ำ ซุปรสชาติ คล้ายต้มน้�ำ ต้มยำ�น้�ำ ใสรสชาติจดั จ้าน เข้า กันดีกับซี่โครงหมูตุ๋นจนเปื่อย นุ่ม หรือ ใครไม่ชอบกินเส้นจะสัง่ เป็นเกาเหลากิน กับข้าวเปล่าก็อร่อยดี แถมยังมีอาหาร ตามสัง่ อีกหลายเมนูให้เลือก “ร้านครัว ลุงดำ�” เปิดทุกวันเวลา 06.00-16.00 น. โทร.08 7403 8979, 08 4092 2543

สไตล์ที่นอน

ที่พักบนทุ่งกว้าง ในบรรยากาศ แบบสบายๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ที่สวยงาม

ช้อป ชิม กิน จังหวัดภาคกลาง นอน

www.เที่ยวภาคกลาง.com

RATCHABURI

ณ วัดพระศรีอารย์ อ.โพธาราม แสดงถึงพลังศรัทธา อันยิ่งใหญ่ของ พุทธศาสนิกชน ชาวไทย ในการ ก่อสร้างอุโบสถ ทองคำ�ร้อยล้าน

71


Enjoy@Lop buri

LOP BURI ชื่นชมประเพณีชักพระ ชมโบสถ์งาม กินอาหารอร่อย

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

72


l

l

l

ททท. สำ�นักงาน ลพบุรี รับผิดชอบ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี

งานประเพณี ชักพระศรีอาริยเมตไตร

www.เที่ยวภาคกลาง.com

วัดไลย์ ตัง้ อยูร่ มิ แม่น�้ำ บางขาม ใน เขตตำ�บลเขาสมอคอน ในอดีตสมเด็จ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพเคยเสด็จไป วัดนี้ และทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์ เรื่องเที่ยวตามทางรถไฟไว้ว่า “วัดไลย์ อยู่ริมน้ำ�บางขาม พ้นเขาสมอคอน ไปทางตะวันตกไม่หา่ งนัก เป็นวัดเก่า ชัน้ แรกตัง้ กรุงศรีอยุธยาแล้วปฏิสงั ขรณ์ เมือ่ รัชกาลสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ ยัง มีรายภาพเก่า ปั้นเรื่องทศชาติ และเรื่องปฐมสมโพธิ์ งามน่าดูนกั ” ทีว่ ดั ไลย์นมี้ รี ปู พระศรีอาริยเ์ ป็นของสำ�คัญอีก สิ่งหนึ่งซึ่งผู้คนนับถือกันมาแต่โบราณ เมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 เกิดไฟป่าไหม้วหิ ารรูปพระศรีอารียช์ �ำ รุดไป พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้อัญเชิญลง มาปฏิสงั ขรณ์ในกรุงเทพฯ แล้วคืนกลับไปประดิษฐาน ดังเดิม พอถึงช่วงเทศกาล ราษฎรยังเชิญออกแห่ เป็นประเพณีเมืองมา ทุกปีมิได้ขาด “งานประเพณีชักพระศรีอาริยเมตไตร” ซึ่งทาง วัดไลย์จัดขึ้น เป็นประเพณีที่ชาวบ้านตำ�บลเขาสมอคอน ถือปฏิบัติกันมาช้านาน และเชื่อกันว่า พระศรีอาริย์ หรือ พระศรีอริยเมตไตร มาตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในโลก มนุษย์หลังจากสิ้นสุดศาสนาของพระมหาสมณโคดมแล้ว 5,000 ปี เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา เรียกว่า ศาสนา พระศรีอาริย์ จึงได้มีการสร้างพระศรีอาริย์ขึ้น เพื่อเป็นที่ เคารพสักการะ โดยเชื่อกันว่าจะได้ไปเกิดในยุคของพระศรีอาริย์ แล้วจะมีความร่มเย็นเป็นสุข การจั ด งานในปี นี้ ต รงกั บ วั น ที่ 23 สอบถามเพิ่มเติมที่ พฤษภาคม 2556 ณ วัดไลย์ ต.เขาสมอคอน วัดไลย์ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี ชมขบวนชักพระและขบวน โทร. 0 3648 9105 แห่พระเพือ่ ให้ประชาชนได้สกั การะและปิดทอง ททท. สำ�นักงานลพบุรี ตลอดทาง มีการตั้งโรงทาน เลี้ยงอาหารและเครื่อง โทร. 0 3677 0096 – 7 ดื่มฟรีด้วย 73


Enjoy@Lop buri

ชมอุโบสถงาม ที่วัดกัทลีพนาราม

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

74

วัดกัทลีพนาราม อยูห่ า่ งจากตัวอำ�เภอบ้านหมี่ ประมาณ 2 กิโลเมตร เดิมชือ่ ว่า “วัดบ้านกล้วย” สร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2360 เป็นวัดสำ�คัญของชุมชน ชาวไทยพวน สิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้คือ พระอุโบสถขนาดใหญ่แบบจัตุรมุข มีวิหารเก่าแก่หลังเล็กและเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง รูปทรงงดงามมาก ศาลาการเปรียญมีลวดลายฉลุไม้ตกแต่งสวยงาม ภายในมีธรรมาสน์ เก่าประดับเครื่องพุทธบูชาแบบของชาวไทยพวนคือ “ธงแว่น” เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ พระเจ้ า ลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ได้เสด็จพระราชดำ�เนินไป ทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถ วัดกัทลีพนาราม “วัดบ้านกล้วย” นี้ยังเป็น ศูนย์รวมประเพณีและวัฒนธรรม อันดีงามของชาวไทยพวนบ้านหมี่ ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน แต่ละปีจะมีการจัด “ประเพณีกำ�ฟ้า” ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ประเพณีอันดีงามของ ชาวไทยพวน เป็ น การแสดงออกถึ ง ความรั ก ความสามั ค คี ข อง ชาวบ้านในพืน้ ที่ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเทีย่ วในท้องถิน่ มีกจิ กรรม ทีน่ า่ สนใจ อาทิ ใส่บาตรข้าวจี่ ข้าวหลาม อาหารคาวหวาน พิธบี ายศรีสขู่ วัญข้าว การแสดงชุดแห่ขา้ วพันก้อน ประเพณีเส่อกระจาด เชิง้ โป๊ นางด้ง เชิง้ ฟัดข้าว การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และยังมีการออกร้านผ้าทอพื้นเมืองอีกด้วย


ร้านของคนรักสเต็ก เพราะที่นี่ เต็มไปด้วยเมนูสเต็กอร่อยๆ สไตล์ อเมริกัน ทั้งสเต็กเนื้อ หมู ปลา ซึ่ง ทางร้านนำ�เข้าเนื้อวากิวสั่งตรงมาจาก ประเทศออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังมีอาหารไทย ประเภท แกงส้ม ต้มยำ�และเมนูอ่ืนๆ ที่น่าสนใจอีก มากมายรวมทั้งของหวานและไอศกรีม Lover Steak ตั้งอยู่บนถนนนารายณ์ มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี โทร. 0 3661 0979, 08 4436-5225

ดินสีขาว

ที่บ้านหินสองก้อน อ.เมือง แหล่งผลิต ดินสอพองแห่งเดียว ในประเทศไทย

l

l

l

ททท. สำ�นักงานลพบุรี รับผิดชอบ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี

ร้าน Lover Steak

โฮมเพลส

ศูนย์จำ�หน่ายสินค้า OTOP ตำ�บลทะเลชุบศร

เป็นศูนย์จำ�หน่ายสินค้าหนึ่งตำ�บลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดลพบุรี ทีไ่ ด้คดั สรรผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ ุ ภาพมา รวบรวมไว้ เหมาะแก่การจับจ่ายเป็นของฝากจากจังหวัด ลพบุรี อาทิ ไข่เค็มดินสอพอง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก เมล็ดทานตะวัน น้ำ�ผึ้งดอกทานตะวัน หรือกระเช้า ผลิตภัณฑ์ที่ตกแต่งด้วยผ้าขาวม้า เป็นต้น ศูนย์จำ�หน่ายสินค้า OTOP ตำ�บลทะเลชุบ ศร ตั้งอยู่ที่ ม.5 ถ.ศรีอินทราทิตย์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี ติดต่อ คุณพรรณอร เอี่ยมดารา โทร. 08 1947 3453 เปิดทุกวัน เวลา 9.00 - 16.30 น.

สไตล์ที่นอน

นอนสไตล์ค่ายทหาร นอนแบบแค้มปิ้ง นอนหรูในโรงแรม หรือรีสอร์ทเมืองลิง

ช้อป ชิม กิน จังหวัดภาคกลาง นอน

www.เที่ยวภาคกลาง.com

อาคารทีพ่ กั สไตล์อพาร์ทเม้นท์ สะอาด กว้างขวาง มีห้องพักผ่อนแยกจากห้องนอน พร้อมสิ่งอำ�นวยความสะดวกอย่างครบครัน ทัง้ แอร์ โทรทัศน์ เครือ่ งทำ�น้�ำ อุน่ ฯลฯ ราคาถูก การเดินทางสะดวก ที่พักตั้งอยู่ใกล้ห้างโลตัส ลพบุรี ซึ่งมีทั้งแบบเช่ารายวันและรายเดือน โฮมเพลส ตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 55/5 ม.3 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี โทร. 0 3677 0585, 0 89240 5885

75


Enjoy@Saraburi

saraburi เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

76

ย้อนอดีตเมืองแก่งคอย ย้อนรอยวัฒนธรรมไทยวน


l

l

l

ททท. สำ�นักงานลพบุรี รับผิดชอบ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี

ที่มีความสำ�คัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่ง เมื่อครั้งเกิด “สงครามเอเชียมหาบูรพา” หรือ “สงครามโลกครั้งที่ 2” เมืองแก่งคอยเป็นเมืองที่ถูกทหารญี่ปุ่นเข้ายึดเป็นเวลา ประมาณ 4 ปี เนื่องจากเมืองแก่งคอยเป็นเมืองท่าที่ สำ�คัญมีแม่น้ำ�ป่าสักไหลผ่านและมีเส้นทางรถไฟมุ่งสู่ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างสะดวก ประมาณ พ.ศ. 2488 ช่วงปลายสงครามโลก เมืองแก่งคอยได้ถกู กองทัพพันธมิตร ฝ่ายตรงข้ามนำ�เครื่องบินรบมาทิ้งระเบิดใส่ทหารญี่ปุ่น และประชาชนเสียชีวิตเป็นจำ�นวนมาก จากเหตุการณ์ ดังกล่าว ชาวแก่งคอยจึงได้ถอื เอาวันที่ 2-4 เมษายนของทุกปี จัดงานรำ�ลึกถึงผูท้ สี่ งั เวยชีวติ ให้กบั โศกนาฏกรรมและความ โหดร้ายของสงครามโลกในครั้งนั้น จังหวัดสระบุรี โดยสำ�นักงานเทศบาลเมืองแก่งคอย ร่วมกับ ททท. สำ�นักงานลพบุรี จัดงาน “เมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก” มีพิธี รำ�ลึกผูป้ ระสบภัยทางอากาศ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 พบกั บ กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม การท่องเที่ยวมากมาย อาทิ การแสดง แสง เสียงตระการตา ซึ่งเป็นการแสดงที่บ่งบอก ถึงความรุ่งเรือง ความรัก ความพลัดพราก ความเศร้าโศก ซึง่ กลายเป็นโศกนาฏกรรม ของชาวแก่งคอยในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ชมการประกวด ร้องเพลงไทยลูกทุง่ “เพลงแก่งคอย” ประกวดธิดาแก่งคอย ชมสื่อผสมภาพอดีตการเกิดสงครามโลก ผ่านเทคนิคม่านน้ำ� Water screen การแสดงจินตลีลา จับจ่ายซื้อของในตลาด ย้อนยุคและกราบสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ร่วมแต่งกายย้อนยุค เทีย่ วชม ตลาดย้อนยุค การออกร้านจำ�หน่ายสินค้าต่างๆ มากมาย งาน “เมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2556 ณ วัดแก่งคอย ถ.เลียบสันติสุข อ.แก่งคอย จ.สระบุรี สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ สำ�นักงานเทศบาลเมือง แก่งคอย กองการศึกษา โทร. 0 3625 1914 ต่อ 114 ททท. สำ�นักงาน ลพบุรี โทร. 0 3677 0096-7 ทุกวัน

www.เที่ยวภาคกลาง.com

งานประจำ�ปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก เมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรีนับเป็นสถานที่

77


Enjoy@Saraburi

ร้านพรทิพย์แหนมเนือง

ร้านอาหารเวียดนาม ตกแต่งน่ารัก เล็กแต่อบอุ่น อยู่ในตัวเมืองแก่งคอย อาหารที่นี่รสชาติต้นตำ�รับจาก เวียดนามแท้ สด สะอาดไม่วา่ จะเป็น หมูยอ เนื้อสัตว์ ผัก โดยเฉพาะแหนมเนือง เนือ้ แป้งจะเหนียว นุม่ หมูรสชาติกลมกล่อม ทานกับผักสดราดน้ำ�จิ้มรสเด็ด อร่อย อย่าบอกใคร นอกจากนี้ยังมีจานเด็ด อื่นๆ อีก เช่น กุ้งพันอ้้อย ขาหมูเวียดนาม ยำ�หมูยอ จิ้มจุ่มเวียดนาม ก๋วยจั๊บญวน หมูย่างใบชะพลู ฯลฯ และกาแฟเวียดนามรสชาติเข้มข้น ร้านพรทิพย์แหนมเนือง อยู่ในหมู่บ้าน เลิศรัตน์ เลขที่ 124/11 ม.7 ถ.สุดบรรทัด ต.ตาล เดีย่ ว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โทร. 08 6533 6979, 08 8917 9950

ศูนย์ทอผ้าบ้านต้นตาล

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

78

สอบถามเพิ่มเติมที่ นายสมจิตต์ ยะกุล ประธานสภาวัฒนธรรม ตำ�บลต้นตาล โทร. 0 3633 3516

กลุ่ ม แม่ บ้ า นในชุ ม ชน บ้ า นต้ น ตาล ได้ ร วมกลุ่ ม กั น ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดย ร่วมกันสืบสานการทอผ้าพื้น เมือง ทัง้ ผ้าลายสองตระกรอ และ สี่ตระกรอ ณ ที่ทำ�การของกลุ่มสตรีทอผ้า ต.ต้นตาล (บริเวณ หลังวัดต้นตาล) นักท่องเที่ยวสามารถเลือกชมเลือกซื้อ “ผ้าทอ ไทยยวน” ของอำ�เภอเสาไห้ ซึ่งเป็นงานหัตถกรรมท้องถิ่นที่ขึ้น ชื่อของจังหวัดสระบุรี มีลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ชาวบ้าน เล่าว่า หญิงชาวไทยยวนทอผ้าเป็นทุกคน ในสมัยก่อนมักจะทอผ้า ยามว่างเว้นจากการทำ�นาซึ่งเป็นอาชีพหลัก นอกจากจะทอ ใช้เองแล้วยังนำ�ไปขายเพิ่มรายได้อีกด้วย หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากอำ�เภอเสาไห้ ใช้ทางหลวงหมายเลข 3041 ไปทางอำ�เภอเมืองประมาณ 1 กม. จะถึงสี่แยกไฟแดง ให้เลี้ยวซ้าย ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำ�ป่าสัก ตรงไปพบสามแยกให้เลีย้ วขวา ผ่านวัดท่าช้างเหนือ วัดพระยาทด ถึงวัดต้นตาลทางขวามือ กลุ่มสตรีทอผ้าอยู่บริเวณด้านหลังวัด


l

l

l

ททท. สำ�นักงานลพบุรี รับผิดชอบ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี

saraburi

ขับรถถังเที่ยว โดดหอ ในศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อ.เมือง

หอวัฒธรรมพื้นบ้านไทยวนสระบุรี

สไตล์ที่กิน (อาหารดัง)

ชิมสเต็กเนื้อโคขุน คุณภาพชั้นเลิศ นมโคสดแท้จาก ฟาร์ม และกระหรี่พั๊ฟ สิบกว่าไส้ นี่สิ! เรียกว่ามาถึงสระบุรี อย่างแท้จริง

ช้อป ชิม กิน จังหวัดภาคกลาง นอน

www.เที่ยวภาคกลาง.com

ทีพ่ กั สไตล์โฮมสเตย์ (HomeStay) สำ�หรับ ผูท้ ชี่ นื่ ชอบบรรยากาศบ้านเรือนไทยริมแม่น� ้ำ ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย เงียบสงบ สวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัส “ประวัติศาสตร์ มี ชี วิ ต ” ด้ ว ยการพู ด คุ ย กั บ อาจารย์ ท รงชั ย วรรณกุ ล ผู้ ดำ � รงรั ก ษาเอกลั ก ษณ์ ข อง การแต่งกาย การตัดผมทรงมหาดไทย ผ่านเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีต และจาก การเล่าเรือ่ งราวเกีย่ วกับชาวไทยวน ทีช่ วนให้หลงใหล และอยากย้อนคืนสูอ่ ดีต ทีส่ วยงามทัง้ ด้านจิตใจอันละมุนละม่อมและการแสดงออกให้เห็นผ่านการแสดง ร่ายรำ�และการต่อสู้แบบมวยไทยของเยาวชน ซึ่งหากเข้าพักเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป จะมีกิจกรรมการแสดงให้ได้ชม และกิจกรรมใส่บาตรพระในช่วงเช้า หรือถ้าเป็นหมู่คณะ 20 คน ขึ้นไป ก็จะได้ชมการแสดงศิลปะพื้นบ้านชาวไทยวน ระหว่างมื้ออาหารค่ำ�หรืออาหารกลางวันแบบไทยวน หรือแบบชาวล้านนา (ขันโตก) ร่วมกับ ปราชญ์ไทยวน ผู้ถ่ายทอดเอกลักษณ์ที่ดีงามที่ยังคงอยู่ ซึ่งจะ สร้างความประทับใจไม่รู้ลืม หอวัฒธรรมพื้นบ้านไทยวนสระบุรี สอบถามเพิ่มเติมที่ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 48 ม.6 ถ.เลีย่ งเมือง (บายพาส) อาจารย์ทรงชัย วรรณกุล ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โทร. 0 3672 5224

79


SING BURI

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

80

Enjoy@Sing buri


l

l

l

ททท. สำ�นักงานลพบุรี รับผิดชอบ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี

ห่มผ้าพระนอนจักรสีห์ OTOP เก๋ดีจักสานจิ๋ว

งานประเพณีสงกรานต์ภาคกลาง พิธีปารุปะนัง หรือพิธีห่มผ้าองค์พระพุทธไสยาสน์ โดยชาวบ้านจะนำ�ผ้าห่ม 9 ผืน ทีเ่ ย็บต่อกันเป็นผ้าผืนใหญ่ และจับชายผ้าห่มสองด้านทีม่ คี วามยาวมากเข้าไปในวิหาร เพื่อนำ�ผ้าคลุมองค์พระพุทธไสยาสน์ที่มีขนาดองค์ยาว 47.40 เมตร ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาว จ.สิงห์บุรี และร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนา พระสงฆ์สวดให้ศีล ให้พร สำ�หรับผ้าห่มผืนเก่านั้นทางวัดจะจัดแบ่งให้กับ ผูเ้ ข้าร่วมพิธที กุ คน เพือ่ เป็นสิรมิ งคลในวันสงกรานต์ ก่ อ นร่ ว มกั น สรงน้ำ � พระ โดยประเพณี นี้ ชาวบ้ า นได้ ป ฏิ บั ติ สื บ ทอดกั น มานาน ในเทศกาลสงกรานต์ทุกปีที่จะต้องมา ร่วมทำ�บุญเปลีย่ นผ้าห่มผืนเก่าออก ชม ขบวนพิธอี ญ ั เชิญห่มผ้าพระนอนจักรสีห์ พิธสี รงน้�ำ พระนอนจักรสีหจ์ �ำ ลอง และ สรงน้ำ�พระภิกษุจากทุกวัดในจังหวัด สิงห์บุรี สนุกสนานกับกิจกรรมการละเล่น ต่างๆ และเล่นน้ำ�สงกรานต์ ขอเชิ ญ ร่ ว มสื บ สานวั ฒ นธรรมไทย เที่ ย วสนุ ก และได้ บุ ญ ในงาน “สงกรานต์ ภาคกลาง” จังหวัดสิงห์บรุ ี ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2556” ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร จ.สิงห์บุรี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร โทร. 0 3652 1478, 0 3652 0251 ประชาสัมพันธ์ จังหวัดสิงห์บุรี โทร. 0 3650 7135

www.เที่ยวภาคกลาง.com

81


Enjoy@Sing buri

ร้านอาหารเจริญทิพย์ ร้านอาหารเก่าแก่ เป็นห้องแถว 2 ชั้น อยู่ใกล้ กับสถานีขนส่งสิงห์บุรี ผนังเป็นห้องกระจกติดแอร์ เย็นสบาย ภายในตกแต่งด้วยโทนสีครีมสวยงาม สบายตา เมนูเด็ดประจำ�ร้าน ได้แก่ ปูนมิ่ ทอดกระเทียม พริกไทย ปูนิ่มทอดราดสะตอ ปลาม้าผัดใบขึ้นฉ่าย ฉู่ฉี่ปลาเนื้ออ่อน สลัดเนื้อ-หมูสันใน ยำ�มะม่วง ฯลฯ ร้านอาหารเจริญทิพย์ ตั้งอยู่เลขที่ 153/12-13 บริเวณสถานีขนส่งเมืองสิงห์บรุ ี ถ.นายแท่น ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0 3651 2539, 08 7116 8595 เวลาเปิด-ปิด 10.00-21.00 น.

บ้านบุศรินทร์ เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

82

อาคารที่พักหรู ใจกลางเมืองสิงห์บุรี สะอาด สะดวก ราคาถูก พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย และเฟอร์นิเจอร์ ครบครัน เป็นที่พักสไตล์อพาร์ทเม้นท์ ซึ่งมีทั้งแบบรายวัน และ รายเดือน บ้านบุศรินทร์ ตั้งอยู่เลขที่ 190/39 ม.7 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โทร. 0 3652 2789, 08 3699 2224 www. baanbudsarin.com


พระอินทร์องค์ใหญ่ ที่สุดในโลก ที่ อ.อินทร์บุรี

l

l

l

ททท. สำ�นักงานลพบุรี รับผิดชอบ ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี

ไหว้พระอินทร์ ที่เมืองอินทร์

ศูนย์ OTOP จังหวัดสิงห์บุรี (จักสานจิ๋ว)

สไตล์ที่กิน (อาหารดัง)

ปลาช่อนแม่ลา กุ้งแม่น้ำ�ตัวโตเผา หอมกรุ่น และเมนู ปลาน้ำ�จืดรสเด็ด มาเมืองสิงห์ได้กิน จนหนำ�ใจ

ช้อป ชิม กิน จังหวัดภาคกลาง นอน

www.เที่ยวภาคกลาง.com

สินค้า OTOP จังหวัดสิงห์บรุ ี (จักสานจิว๋ ) โดยกลุม่ จักสานไม้ไผ่ปราณีหตั ถกรรม จังหวัด สิงห์บุรี จัดตั้งโดยคุณปราณี วิญญกูล เมื่อปี 2545 โดยเน้นการผลิตงานจักสานขนาดย่อส่วน เหลือเพียง 1-2 เซนติเมตร หรือ “จักสานจิว๋ ” เป็นหลัก เกิดจากแนวความคิดทีต่ อ้ งการพัฒนา รูปแบบงานจักสานให้ทนั สมัย แต่กไ็ ม่ลมื ทีจ่ ะอนุรกั ษ์รปู แบบเก่าๆ ทีห่ าดูได้ยาก ปัจจุบันทำ�ขึ้นมากกว่า 100 รูปแบบ เป็นลวดลายโบราณ เช่น ลายขิด ลายไทย ลายไม้ไผ่หวาย โดยสานเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ เช่น กระเป๋าถือสตรี เชี่ยนหมาก และขันโตก ผลิตภัณฑ์งานจักสานขนาดจิ๋วของกลุ่มเป็นการผลิต ตามสัง่ เท่านัน้ ไม่มวี างขายตามท้องตลาด โดยมีผสู้ นใจสัง่ ซือ้ ทัง้ ในประเทศ และ ต่างประเทศ คือกลุม่ นักสะสมและผูท้ ชี่ นื่ ชอบงานฝีมอื จักสาน อาทิ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และประเทศญี่ปุ่น ผลงานของกลุม่ ปราณีหตั ถกรรมได้รบั รางวัลต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัล หัตถกรรมดีเด่น ประจำ�ปี 2547 โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นผู้คัดเลือก ภายใต้งาน OTOP-SME-BIO: Made in Thailand และได้รว่ มงาน “วิถแี ห่งเอเชีย” ปี 2551 ณ ประเทศอิตาลี เป็นต้น เดิมชาวบ้านก็ประดิษฐ์เครื่องใช้ไม้สอย เช่น กระบุง ตะกร้า ใช้ภายในบ้านอยู่แล้ว ประกอบกับในหมู่บ้านมีต้นไผ่ขึ้นทั่วไป จึงเกิดงานจักสานขึ้นมาและบางคนได้ยึดเป็นอาชีพ ในการทำ�จักสานจิ๋วนั้น ใช้ไม้ไผ่เพียง 1 ปล้อง สามารถทำ�งานจักสานได้ประมาณ 3-4 ชิ้น ใช้วัตถุดิบ เพียงเล็กน้อย บวกกับฝีมือความประณีต สวยงาม มานะ พยายาม และอดทน ที่จะทำ�ของขนาดเล็ก เพียง 2-3 ซม. ซึ่งต้องใช้เวลานาน กว่าการทำ�ของใช้ขนาดปกติ ร้านปราณีหัตถกรรม ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 5 ต.ชีน้ำ�ร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โทร. 08 6006 4796

83


Enjoy@Samut Songkhram

SAMUT SONGKHRAM เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

84

งานนมัสการและสรงนํ้าหลวงพ่อบ้านแหลม จ.สมุทรสงคราม วันที่ 12 - 20 เมษายน 2556


l

l

ททท. สำ�นักงานสมุทรสงคราม รับผิดชอบ สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร l

ร่วมทำ�บุญก่อพระเจดีย์ทราย ถวายสักการะกรมหลวงชุมพร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อบต.แหลมใหญ่ โทรศัพท์ 0 3477 1353

ในประเทศไทยนัน้ ประเพณีกอ่ พระเจดียท์ ราย ถือว่าเป็นประเพณีหนึ่งที่มีที่มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธ ศาสนาโดยตรง คนไทยได้ผูกโยงประเพณีนี้เข้ากับคติ ความเชื่อในพระพุทธศาสนา มีการก่อพระเจดีย์ทราย ถวายวัดตามความเชื่อที่ว่า เพื่อนำ�เศษดินทรายที่ติด เท้าออกจากวัดไป มาคืนวัดในรูปพระเจดียท์ ราย และ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้เป็นกุศลอานิสงส์ นอกจาก เพือ่ เป็นพุทธบูชาแล้ว ยังเป็นกุศโลบายของคนในอดีต ให้ มี ก ารรวมตั ว ของคนในชุ ม ชนเพื่ อ ร่ ว มกั น จั ด ประเพณีรนื่ เริงเป็นการสังสรรค์สร้างความสามัคคีของ คนในชุมชนด้วย เช่นที่ชุมชนแหลมใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม ได้มีการจัดกิจกรรมก่อพระเจดีย์ ทราย เนือ่ งในเทศกาลสงกรานต์ หรือวันขึน้ ปีใหม่ของ ไทยอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจำ�ทุกปี นอกจากจะเป็นการ สืบสานประเพณีที่ดีงามแล้ว ยังเป็นการสร้างความ สามัคคีภายในชุมชน รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในจังหวัด สมุทรสงคราม ได้ทำ�กิจกรรมร่วมกับชุมชนอีกด้วย ในปีนี้กำ�หนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2556 ณ วัดปากสมุทร อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

www.เที่ยวภาคกลาง.com

ประเพณีสงกรานต์ ก่อพระเจดีย์ทราย

85


Enjoy@Samut Songkhram

วุ้นเป็ด มหัศจรรย์กับโบสถ์ ไม้แกะสลัก พื้นโบสถ์ สร้างด้วยไม้ตะเคียน เพียง 7 แผ่น ณ วัดบางแคน้อย อ.อัมพวา

วุ้นมะพร้าวสีขาวที่เป็นรูปเป็ดตัว เล็กๆ น่ารัก เมื่อเห็นแล้วก็ถึงบางอ้อ... ทั น ที นี่ คื อ ที่ ม าของวุ้ น มะพร้ า วอ่ อ น น้ำ�หอมที่ใครๆ เรียกกันติดปากว่า “วุ้น เป็ด” ของว่างทานง่ายนี้ทำ�กันมาตั้งแต่ รุน่ คุณปู่ จากเดิมทีท่ �ำ กินกันแต่เพียงในครอบครัว ทำ�มากก็แบ่งปันเพือ่ นบ้าน แต่ ด้วยความอร่อย หอมหวานของวุ้นมะพร้าวน้ำ�หอม ผสมกับเนื้อมะพร้าวอ่อนที่ พอเคี้ยวแล้ว ให้ความรู้สึกกรุบๆ ทำ�ให้ตอนนี้วุ้นเป็ดกลายเป็นของว่างที่ใครๆ ติดใจ ถามถึงรูปลักษณ์ที่น่ารักสะดุดตา ว่าทำ�ไมต้องเป็น “เป็ด” ก็ได้คำ�ตอบว่า ด้วยความที่เนื้อวุ้นเป็นสีขาว เมื่อทำ�แบบพิมพ์เป็นรูปเป็ด ทำ�ให้ได้วุ้นออกมา เป็นรูปเป็ดน้อยทีม่ คี วามน่ารัก ชวนดึงดูดความสนใจทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ เมือ่ เรียก กันสั้นๆ จนติดปากว่า  “วุ้นเป็ด”  ก็ยิ่งทำ�ให้เกิดความ สงสัย ทีใ่ ครๆ อยากหาคำ�ตอบและลองลิม้ ชิมรส หาก ใครอยากลองชิมแนะนำ�ให้มาซื้อที่ สมุทรสงคราม รับรองว่าสะอาดได้มาตรฐาน และทำ�สดใหม่ทกุ วัน ถ้าอยากเก็บไว้กนิ หลายๆ วัน ก็ควรเก็บไว้ในตูเ้ ย็น เพราะที่นี่ไม่ใส่วัตถุกันเสีย

เทศกาลกินกุ้งแม่น้ำ�แม่กลอง สไตล์ที่นอน

สัมผัสกลิ่นไอ วิถีชีวิตท้องถิ่น เลือกพักโฮมสเตย์ ริมน้ำ� หรือบ้าน กลางสวน เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

86

ช้อป ชิม กิน จังหวัดภาคกลาง นอน

เริ่ ม แล้ ว เทศกาลกิ น กุ้ ง แม่ น้ำ � แม่ ก ลอง เอาใจคนรักกุ้ง เพราะงานนี้ท่านจะได้ลิ้มรส หลากหลายเมนูจากกุ้งแม่น้ำ�แม่กลอง อาทิ กุง้ เผา ต้มยำ�กุง้ กุง้ ทอดกระเทียม ห่อหมกกุง้ ฯลฯ นอกจากอร่อยลิ้นกับเมนูกุ้งแม่น้ำ�แล้ว ท่านยังจะได้สัมผัสเสน่ห์ที่ไม่ต้องปรุงแต่ง ของตลาดน้ำ�บางน้อยอีกด้วย...กินกุ้งรสชาติดี บรรยากาศชิล ชิล.... จึ ง ขอเชิ ญ ชวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วมา ลิ้มรสความอร่อยของกุ้งแม่น้ำ�แม่กลอง ในงาน “เทศกาลกินกุง้ แม่น�้ำ แม่กลอง ณ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ตลาดน้ำ�บางน้อย ครั้งที่ 3” บริเวณริม เทศบาลตำ�บลกระดังงา เขื่อนวัดเกาะแก้ว ต.กระดังงา อ.บางคนที โทร. 0 3476 1537 จ.สมุ ท รสงคราม ระหว่ า งวั น ที่ 4-5 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00-18.00 น.


l

l

ททท. สำ�นักงานสมุทรสงคราม รับผิดชอบ สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร l

SAMUT SONGKHRAM วันที่ 22 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลก ทางจังหวัด สมุทรสงคราม จึงร่วมกับ ทัพเรือภาคที่ 1 และ ที่ 2 องค์การ บริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม สภาวัฒนธรรมตำ�บลบาง จะเกร็ง จัดงาน “สืบทอดเจตนา สืบชะตาดอนหอยหลอด” ขึ้น ในวันที่ 22 เมษายน 2556 บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขต อุดมศักดิ์ ต.บางจะเกร็ง อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้เกิด ความอุดมสมบูรณ์และมัน่ คงของทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบ กับพิธกี รรม คติความเชือ่ ทางศาสนา นักท่องเทีย่ วจะได้รว่ มพิธี อันศักดิ์สิทธิ์ พิธีเชิญธงราชนาวี ถวายสักการะบวงสรวงดวงพระ วิญญาณ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการไถ่ชวี ติ พันธุส์ ตั ว์น� ้ำ พิธสี บื ชะตาดอนหอย หลอด นอกจากนี้ยังสามารถชมโบสถ์ไม้สักทองฝังมุกที่วัดศรัทธาธรรม (วัดมอญ) เพื่อเป็นสิริมงคลก่อนกลับบ้านได้อีกด้วย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สภาวัฒนธรรม ตำ�บลบางจะเกร็ง โทร. 08 1736 2592, 08 9411 9035  

www.เที่ยวภาคกลาง.com

งาน “สืบทอดเจตนา สืบชะตาดอนหอยหลอด”

87


Enjoy@Nakhon Pathom เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

88

NAKHON PATHOM

ดนตรีในสวน แสดงสดทุกวันเสาร์ ในพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ขอขอบคุณ : ภาพจากสำ�นักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม


l

l

ททท. สำ�นักงานสมุทรสงคราม รับผิดชอบ สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร

ยามเย็นสุนทรี..ฟังดนตรีในวัง (พระราชวังสนามจันทร์)

l

เล่นสงกรานต์เย็นฉํ่า ยํ่าคํ่าฟังดนตรีในวัง

www.เที่ยวภาคกลาง.com

สำ�นักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดนครปฐม จัดงาน “ดนตรี ในวัง” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนือ่ งในวโรกาสทีท่ รงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จ พระนางเจ้าสิรกิ ติ ติ์ พระบรมราชินนี าถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 และสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ชมการแสดง ดนตรีของนักเรียนจากโรงเรียนบอสโกพิทักษ์ จ.นครปฐม โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสอนศิลปะการแสดง IDEO Performing Art ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสกับบรรยากาศอัน ร่มรื่นเพลิดเพลินไปกับเสียงบรรเลงเพลงพระราช นิพนธ์ของรัชกาลที่ 6 อาทิ เพลงบุหลันลอยเลื่อน เพลงเขมรไทรโยค ฯลฯ ณ พระราชวังสนามจันทร์ อำ�เภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม ในทุกๆ วันเสาร์ ตัง้ แต่เวลา 16.00-18.00 น. ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป โดย ไม่เสียค่าเข้าชม

89


Enjoy@Nakhon Pathom

NAKHON PATHOM เทศกาลสงกรานต์ สืบสานมรดกภูมิปัญญาไทย ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย สืบสานมรดกแห่งวัฒนธรรม อันเป็นประเพณีทสี่ อื่ แสดงถึงความกตัญญูตอ่ ผูม้ พี ระคุณ ใน “เทศกาลสงกรานต์ สืบสานมรดกภูมิปัญญาไทย” ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ไทย (THAI HUMAN IMAGERY MUSEUM) อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2556 พบกับกิจกรรม มากมายภายในงาน อาทิ การสาธิตงานภูมปิ ญ ั ญาท้องถิน่ งานประดิษฐ์ อาหารคาว-หวาน งานดอกไม้สด กล้วยไม้พนั ธุ์ ต่างๆ ผลิตภัณฑ์รกั ษาสุขภาพ ผลิตภัณฑ์รกั ษาสิง่ แวดล้อม ฟังการบรรเลงดนตรีไทย อันไพเราะขับกล่อมตลอดงาน ร่วมสรงน้ำ�พระพุทธรูป และรดน้ำ�ขอพรศิลปินแห่งชาติ พร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรม ดนตรีลกู ทุง่  นาฏศิลป์ไทย ดนตรีพนื้ บ้านอีสานโปงลาง ทีเ่ ข้ากับบรรยากาศสงกรานต์ ที่สนุกสนาน   เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

90

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3433 2109, 0 3433 2607


l

l

ททท. สำ�นักงานสมุทรสงคราม รับผิดชอบ สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร l

ท่องทุกมุมโลก กับรถคลาสสิค หลากหลายยี่ห้อ ในพิพิธภัณฑ์เจษฎา เทคนิคมิวเซียม อ.นครชัยศรี

ไอติมลอยฟ้า

ส้มโอพันธุ์ขาวน้ำ�ผึ้ง และทองดี ข้าวหลาม บะจ่าง ข้าวหมูแดง และเป็นแหล่งอาหาร โต๊ะจีนที่ใหญ่ที่สุด ในเมืองไทย

ช้อป ชิม กิน จังหวัดภาคกลาง นอน

www.เที่ยวภาคกลาง.com

หลายๆ ท่ า นคงเคยได้ ยิ น “ไอติมลอยฟ้า” ที่โด่งดังมากบริเวณ องค์พระปฐมเจดีย์ ร้านนี้เปิดขายมากว่า 50 ปีแล้ว ตั้งแต่รุ่นพ่อ จนมาถึงรุ่น ลูก แต่เดิมร้านนีช้ อื่ ว่า “เด่นจริง” ต่อมาลูกค้าเรียกกันจนติดปากว่า “เด่นจริง ไอศกรีมลอยฟ้า” ด้วยเหตุทวี่ า่ เวลาตักไอศกรีมขายจะโยนขึน้ ฟ้าแล้วใช้ถว้ ยรับ ไอศกรีม ลีลาการตักไอศกรีม โอ้โห! อย่าบอกใครเลยเชียว ลีลาสุดเริดจริงๆ อย่าง กับจอมยุทธ์ในภาพยนตร์จนี กำ�ลังภายใน เขาสามารถโยนไอศกรีมขึน้ ฟ้าสูงมาก สูงขนาดเสาไฟฟ้าน่าจะได้ ระหว่างไอศกรีมลอยอยูบ่ นฟ้า ยังมีลลี าของจอมยุทธ์ วาดลวดลายกำ�ลังภายใน ราวกับเป็นศิษย์วัดเส้าหลิน แล้วใช้ถ้วยรับไอศกรีม ที่กำ�ลังร่วงลงมาจากฟ้าได้อย่างแม่นยำ� และสวยงาม จบท้ายด้วยคำ�ปิดท้าย ฮอตฮิตประจำ�ตัวว่า “แอ็คชั่น” เป็นอันเสร็จหนึ่งถ้วย ใช่วา่ จะมีแต่เพียงจอมยุทธ์ช์ ายเท่านัน้ จอมยุทธ์หญิงก็มี แต่การวาดลวดลาย ของจอมยุทธ์หญิงจะอ่อนช้อยสวยงาม ผิดกับจอมยุทธ์ชายที่ดูเข้มแข็ง ดุดัน แต่ลลี าของทัง้ สองจอมยุทธ์กด็ งึ ดูดลูกค้าให้เข้ามาสัง่ ไอศกรีมได้ตลอดทัง้ คืน แต่ละคืน ขายแทบไม่ทนั กันเลยทีเดียว ส่วนรสชาติของไอศกรีมก็หวานหอม อร่อยมากๆ และยัง สามารถเลือกท็อปปิง้ ได้หลากหลาย มีทงั้ ซุปข้าวโพด เยลลี่ มะพร้าว ถั่วแดง ฯลฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ใครทีอ่ ยากไปชืน่ ชม ลองชิม หรือ เด่นจริง ไอศกรีมลอยฟ้า จะไปประลองฝีมอื กับจอมยุทธ์ตอ้ งไปที่ โทร. 0 3424 3629, ตลาดโต้รุ่ง บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ 08 1867 1074, เปิดทุกวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. 08 1572 0253 เป็นต้นไป

91


Enjoy@Samut Sakhon เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

92

SAMUT SAKHON

ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร วันที่ 15 - 19 มิถุนายน 2556


l

l

ททท. สำ�นักงานสมุทรสงคราม รับผิดชอบ สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร l

แห่เจ้าพ่อหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์ เที่ยวสงกรานต์มอญวัดเจ็ดริ้ว งานประเพณีทเี่ กิดขึน้ ด้วยแรงศรัทธาของชาวจังหวัด สมุทรสาครทีม่ ตี อ่ เจ้าพ่อหลักเมืองฯ โดยเฉพาะชาวประมง ก่อนออกเรือหาปลาทุกครั้งมักขอพรให้เดินทางปลอดภัย หรือบนบานให้หาปลากลับมาได้จ�ำ นวนมาก ซึง่ ในปีนี้ “งาน ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร” จัดขึน้ ระหว่าง วันที่ 15-19 มิถุนายน 2556 บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อ หลักเมืองสมุทรสาคร ขอเชิญร่วมสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองฯอันศักดิ์สิทธิ์ ชมขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองฯ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 น. โดยจะอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองฯ ลงจากศาล ที่ประทับข้ามแม่น้ำ�ท่าจีนแห่ไปตามถนนสายต่างๆ ทั้งฝั่ง ท่าฉลอมและมหาชัย ให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกัน สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งถือว่าเป็นขบวนแห่ที่ยิ่ง ใหญ่ นั บ เป็ น การแห่ ท างน้ำ � ที่ มี เ พี ย งหนึ่ ง เดี ย วใน ประเทศไทย  สำ�หรับวันเกิดของเจ้าพ่อหลักเมืองฯ ในปีนี้ ตรงกับวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ในเวลา 10.00 น. จะมีพธิ ไี หว้วนั เกิดเจ้าพ่อหลักเมืองฯ พร้อมผัดหมีส่ ริ มิ หามงคลแจกฟรีให้กบั ผูร้ ว่ มงาน ทุกท่านด้วย นอกจากนี้ยังมีการแสดงมหรสพ ให้ชมฟรีตลอดการจัดงาน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สมุทรสาคร โทร. 0 3442 5150 หรือเทศบาลนคร สมุทรสาคร โทร. 0 3441 1208

www.เที่ยวภาคกลาง.com

งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง สมุทรสาคร

93


Enjoy@Samut Sakhon

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณณัฐธัญ บุญพิทักษ์ โทร. 08 9866 6773, 0 3484 4383

สไตล์ที่กิน ตลาดสดมหาชัย แหล่งตลาดอาหาร ทะเลดังที่สุดใน ประเทศไทย

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

94

SAMUT SAKHON หมี่กรอบ..แบรนด์ดัง..ช่างรังวัด สมุทรสาคร

หมี่กรอบช่างรังวัด เสิร์ฟความอร่อย สดใหม่ ด้ ว ยการคั ด สรรเส้ น หมี่ จ าก โรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน เน้นความ กรอบ รับประทานเพลิน เก็บในตู้เย็น ได้นานถึง 6 เดือน เมื่อจะรับประทาน นำ�ออกมาอุ่นในไมโครเวฟเพียง 50 วินาที (ไฟปานกลาง) ก็จะได้หมี่กรอบ สดใหม่เหมือนเพิ่งผัดจากกระทะ ไม่มี กลิน่ เหม็นหืน น้�ำ มันทีใ่ ช้ทอดเส้นหมีซ่ งึ่ ใช้เพียงครัง้ เดียว ลูกค้าทีใ่ ส่ใจดูแลเรือ่ ง ของสุขภาพเลิกวิตกกังวลไปได้เลย งานที่ แจ้งเกิดทำ�ให้หมี่กรอบช่างรังวัดเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นก็คือ งานเทศกาลอาหาร ทะเล จ.สมุทรสาคร เพราะยอดขายถล่มทลายรายได้ต่อวันไม่น้อยเลยทีเดียว โดยมีสญ ั ลักษณ์หรือโลโก้ทที่ �ำ ให้ลกู ค้าจดจำ�ได้อย่างแม่นยำ�ก็คอื หมีก่ รอบขนาด ใหญ่ทที่ �ำ เป็นตัวตุก๊ ตาหมี เหมือนกับสติก๊ เกอร์ทตี่ ดิ ไว้หน้ากล่องระบุชอื่ ร้านและ เบอร์โทรศัพท์ไว้เสร็จสรรพ พร้อมการันตีด้วยรางวัลสินค้าโอทอป 5 ดาว มีให้ เลือกซื้อหลากหลายรส เช่น หมี่กรอบรสดั้งเดิม หมี่กรอบรสสุกี้ซีฟู้ด ฯลฯ ปัจจุบันร้านช่างรังวัดนอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องหมี่กรอบแล้ว ยังมีข้าวตัง ขนมปั้นสิบ และขนมไข่ ที่นับวันยอดขายจวน จะแซงหน้าหมี่กรอบ ที่เป็นพระเอกของทาง ร้านแล้ว เพราะเลือกใช้แต่วัตถุดิบเกรดเอ ทั้งหมด อย่างเช่น ขนมไข่ จะต้องใช้ไข่ไก่สด เพื่อคงความนุ่ม แบบกรอบนอกนุ่มใน ถูกใจ ผู้บริโภคไม่น้อยไปกว่าหมี่กรอบเลยทีเดียว


l

l

ททท. สำ�นักงานสมุทรสงคราม รับผิดชอบ สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร

ช้อปเครื่องเบญจรงค์ ดอนไก่ดี อาหารสด-แห้ง ที่ตลาดมหาชัย และตลาดทะเลไทย

l

ช้อป ชิม กิน จังหวัดภาคกลาง นอน

ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ชาวมอญ ณ วัดเจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ในวันที่ 13 เมษายน 2556 ชมวิถีชีวิตชาวมอญที่ยังคง ความเป็นเอกลักษณ์สบื ทอดกันมาจนถึงปัจจุบนั ชมขบวนแห่ธงตะขาบของชาวมอญ ขบวนรถนาง สงกรานต์ การรดน้�ำ ดำ�หัวผูใ้ หญ่ การประกวดปัก ผ้าสไบมอญที่ปัจจุบันนั้นหาดูหาชมได้ยากยิ่ง การสาธิตงานฝีมือของ ชาวมอญจากชุ ม ชน ต่างๆ เช่น การสานเสือ่ ร้ อ ยลู ก ปั ด ตาข่ า ยมวยผม พวงมโหตร ธงตะขาบ ตลอดจนการเล่นสะบ้าและการเล่นทะแยมอญ รวมไป ถึงการสาธิตทำ�อาหารพืน้ บ้านคาว-หวานของชาวมอญ เช่น แกงกระเจี๊ยบ แกงบอน แกงเลียงหน่อไม้อ่อน กาละแม ฯลฯ สอบถามเพิม่ เติมได้ที่ สำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0 3441 1325 องค์การบริหารส่วนตำ�บลเจ็ดริ้ว โทร. 0 3485 3531 และโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว โทร. 0 3485 3603

www.เที่ยวภาคกลาง.com

ประเพณีสงกรานต์วัดเจ็ดริ้ว

95


suphanburi

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

96

Enjoy@Suphanburi


l

ททท. สำ�นักงานสุพรรณบุรี รับผิดชอบ สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง l

l

สัมผัสของดีตลาดบางลี่ หลบแสงสีนอนริมนํ้าท่าจีน “ตลาดบางลี่” เดิมชื่อ “หมังหลี่” เป็นตลาดแห่ง แรกของเมืองสุพรรณบุรี ทีเ่ คยเจริญรุง่ เรืองเฟือ่ งฟูมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2439 ตลาดแห่งนีต้ งั้ อยูใ่ นเขตอำ�เภอสองพีน่ อ้ ง จังหวัด สุพรรณบุรี ในอดีตเคยเป็นเส้นทางการค้าทั้งทางบกและ ทางน้�ำ ทีส่ �ำ คัญของชุมชนมาตัง้ แต่สมัยโบราณ ชาวชุมชน ในตลาดบางลี่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาวจีนแต้จิ๋วที่บรรพบุรุษ อพยพมาจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งชาวจีนเหล่านี้ เล็งเห็นว่าตลาดบางลีเ่ ป็นชัยภูมทิ มี่ คี วามดีเลิศในเรือ่ งแหล่ง ทำ�มาหากิน สามารถสร้างเนือ้ สร้างตัวได้ อุดมสมบูรณ์ไปด้วย พืชพันธุ์ธัญญาหารนานาชนิดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในทุกๆ ปี เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ได้กำ�หนดจัดงาน “เทศกาลอาหารดี ตลาดบางลีเ่ มืองสองฤดู” ขึน้ เพือ่ ส่ง เสริมให้ประชาชนได้บริโภคอาหารทีม่ คี ณ ุ ภาพ สด สะอาด อร่อย และถูกต้องตามหลักโภชนาการ รวมทัง้ เป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยวในอำ�เภอสองพี่น้องของจังหวัดสุพรรณบุรี สมกับคำ�ขวัญประจำ�อำ�เภอสองพีน่ อ้ งทีว่ า่ “ชือ่ คนมีนอ้ ย อร่อยปลาหมำ� เลิศล้�ำ พระสงฆ์ หลวงพ่อโหน่งพระเครือ่ ง รุ่งเรืองนาไร่ พระใหญ่โลกรู้ เสภาชั้นครู อู่น้ำ�อู่ปลา ราชินนี กั ร้อง สองพีน่ อ้ งบ้านเรา” สำ�หรับของกินทีข่ นึ้ ชือ่ ของท้องถิ่น ได้แก่ ศกุนตลาบะหมี่เกี๊ยว ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น สมบูรณ์ทรัพย์ ต๋องเป็ดพะโล้โอชา เจ๊สา เป็ดพะโล้เลิศรส สุดยอดปลาหมำ� หมูหันวัดญวณ ปลาสลิดแดดเดียว ไอศกรีมเฮียเน้า เจ้าเก่าตลาดบางลี่ บัวลอยครูอดิรักษ์ ขนมถ้วยโบราณบ้านพี่แมว ฯลฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง โทร. 0 3553 1012 ต่อ 113

www.เที่ยวภาคกลาง.com

ท่องเทีย่ วตลาดบางลีเ่ มืองสองฤดู

97


Enjoy@Suphanburi

suphanburi

ประเพณีสงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

98

สงกรานต์ปีนี้ ขอเชิญร่วมงาน “ประเพณีสงกรานต์จังหวัด สุพรรณบุร”ี ระหว่างวันที่ 11-14 เมษายน 2556 บริเวณถนนเณรแก้ว ด้านใต้ ฝั่งตะวันตก อำ�เภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ชมพิธีเปิดงาน อันยิง่ ใหญ่ตระการตา และขบวนแห่มหาสงกรานต์จากหน่วยงานต่างๆ ขบวนแห่หลวงพ่อโตทองคำ� ชมการประกวดเทพีสงกรานต์ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม พื้นบ้าน การแสดงวงดนตรี ลูกทุง่ นักเรียน การออกร้าน จำ � หน่ า ยอาหารอร่ อ ย การแสดงของศิลปินนักร้อง ทีม่ ชี อื่ เสียงของเมืองไทย และการแสดง “จำ�อวดหน้าม่าน” จากรายการคุณพระช่วย เป็นต้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำ�การปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0 3553 5380 และ ททท. สำ�นักงานสุพรรณบุรี โทร. 0 3553 6030, 0 3553 5789, 0 3553 6189 หรือ www.tatsuphan.net


l

ททท. สำ�นักงานสุพรรณบุรี รับผิดชอบ สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง l

l

การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2013

พระพุทธบาทนูนสูง แห่งเดียวใน ประเทศไทย ณ วัดเขาดีสลัก อ.อู่ทอง

ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ “การแข่งขัน จักรยานทางไกลนานาชาติ” ระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน 2556 โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 1 เมษายน 2556 บริเวณหอคอย สวนเฉลิมภัทร ราชินี-หอนาฬิกา อำ�เภอเมือง ขี่ไปตามเส้น ทางรอบเมืองสุพรรณบุรี จากนัน้ นักกีฬาและ เจ้าหน้าที่จะเดินทางต่อไปยัง อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อทำ�การแข่งขันในวันต่อไป การจัดการแข่งขันดังกล่าวเป็นการสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ ต่อสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีไ่ ด้ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ เพือ่ มอบให้แก่ผชู้ นะเลิศการแข่งขันจักรยาน “TOUR OF THAILAND” เป็นถ้วย ถาวร สำ�หรับใช้ในการแข่งขันปีต่อๆ ไป โดยให้นักกีฬาผลัดกันครองถ้วย คนละ 1 ปี และมีการจัดการแข่งขันขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี

บ้านพันพิศาข์ โฮมสเตย์

บ้านบนต้นไม้ @บึงฉวาก แปลก เก๋ และมีสไตล์ ไม่เหมือนใคร หรือจะเลือกพัก โรงแรมกีฬา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 3550 4623, 08 8870 7315, 08 8870 7317

ช้อป ชิม กิน จังหวัดภาคกลาง นอน

www.เที่ยวภาคกลาง.com

โฮมสเตย์กงึ่ รีสอร์ทอยูร่ มิ แม่น�้ำ ท่าจีน ที่พักเปิดใหม่ ด้วยแนวคิดแบบบ้านๆ และ วิถชี วี ติ คนชนบท เหมาะสำ�หรับนักท่องเทีย่ ว ทีช่ อบบรรยากาศเป็นธรรมชาติ มีหอ้ งครัวรวม ทีส่ ามารถนำ�อาหารมาทำ�กินกันเองได้ หรือ จะกางเต็นท์นอนชมจันทร์กไ็ ด้ บ้านพักมีทงั้ บ้านแบบทรงไทย และบ้านสมัยใหม่ ภายใน มีอุปกรณ์อำ�นวยความสะดวกที่ครบครัน บ้านพันพิศาข์โฮมสเตย์ ตั้งอยู่เลขที่ 4-9 ม.3 ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

สไตล์ที่นอน

99


Enjoy@Chainat

ChaINAT

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

100

วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท


เที่ยวชัยนาท 2 วัน 1 คืน ถวายสักการะเป็นพุทธบูชา ตามรอยเสด็จประพาสต้น รัชกาลที่ 5 อำ�เภอสรรพยา สัมผัสชีวิตชุมชนชาวสรรพยา ริมฝั่งแม่น้ำ� เจ้าพระยา ชมวิหารน้อยสร้างในศตวรรษที่ 25 กราบพระอุเทสิกะเจดีย์ “พระฉาย” พระพุทธเจ้า ประทับเงาพระองค์ ณ วัดสรรพยาวัฒนาราม วัดพระบรมธาตุวรวิหาร นมัสการพระบรมธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล ชมวิหารเก้าห้อง ประพรม น้ำ�ศักดิ์สิทธิ์จากบ่อพระพุทธมนต์อายุเก่าแก่กว่า 500 ปี ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร เขาธรรมามูล ชมทิวทัศน์ แม่น้ำ�เจ้าพระยามุมสูงเชิงเขาธรรมามูล กราบไหว้ขอพร “หลวงพ่อธรรมจักร” วัดหัวหาดอำ�เภอ มโนรมย์ นมัสการขอพรพระพุทธรูปให้อุ่นใจ เยี่ยมชม สิ่งของพระราชทานรัชกาลที่ 5 และให้อาหารหมู่ลิงแสนรู้ ล่องลำ�น้ำ�มะขามเฒ่า (แม่น้ำ�ท่าจีน) วัดปากคลอง มะขามเฒ่า กราบไหว้ขอพรพระอริยสงฆ์ “หลวงปู่ศุข” พระเกจิอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ผูม้ บี ารมี สูงส่ง มาที่อำ�เภอวัดสิงห์ วัดหนองแค-วัดทรงเสวย ชมวิว ทิวทัศน์ล�ำ น้�ำ ท่าจีน จุดพักเสวยพระกระยาหารรัชกาลที่ 5 ชมสิง่ ของพระราชทานฯ เรือไม้โบราณ เดินเทีย่ วชมตลาดเก่า 100 ปี ที่อำ�เภอหันคา ไปวัดมหาธาตุ เมืองแพรกศรีราชา สรรคบุรี นมัสการหลวงพ่อพุทธมหาธาตุ หลวงพ่อหมอ อายุกว่า 700 ปี เยีย่ มชมวัดพระยาแพรก วัดสองพีน่ อ้ ง วัดโตนดหลาย และชมเจดียเ์ ก่า วัดพระแก้วทีส่ มบูรณ์ และงดงามที่สุดในประเทศไทย “ราชินีแห่งเจดีย์ ทั้งมวลในเอเชียอาคเนย์” และพระพุทธรูปทับหลัง กลับหัวอายุกว่าพันปี ชมสถาปัตยกรรมวัดโบราณริมแม่น้ำ�น้อย พระอุโบสถรูปทรงเรือสำ�เภาสมัยอยุธยาตอนปลาย และชมพระพุทธบาทจำ�ลอง ที่วัดวิหารทอง

www.เที่ยวภาคกลาง.com

l

l

l

ททท. สำ�นักงานสุพรรณบุรี รับผิดชอบ สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง

ล่อง 3 แม่นํ้าไหว้พระ เยือนแหล่งผลิตพันธุ์ข้าวไทย

101


Enjoy@Chainat

ChaINAT

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อำ�เภอหนองมะโมง โทร. 0 5646 6213

งาน “ต้อนฮับสังขาร บุญสงกรานต์ปใี หม่ไท” ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามดั้งเดิิมของชาวลาวครั่ง ในงาน “ต้อนฮับสังขาร บุญสงกรานต์ปีใหม่ไท” ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2556 ณ วัดศรีสโมสร อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท ชมการจัดงาน “วันสังขารล่วง” ขบวนแห่นางสังขาร และดอกคูณ การจัดงาน “วันเนา” พิธแี ห่นางแมวขอฝน รดน้ำ�ดำ�หัวขอพรผู้เฒ่าผู้แก่ บายศรีสู่ขวัญ โฮมแลง และการจัดงาน “วันสังขาร ขึ้น” มีการขนทรายเข้าวัด การตบพระทราย ปักธุง และขบวนแห่ธุงใหญ่

งาน “เทศกาลกินกุง้ กินปลา เจ้าพระยาชัยนาท” สไตล์ที่นอน

พักผ่อนชิวๆ แบบครบรส ทั้งนอนป่า นอนถ้ำ� หรือรีสอร์ตสุดเก๋ (สุวรรณา ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท) เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

102

ช้อป ชิม กิน จังหวัดภาคกลาง นอน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำ�นักงานประมง จังหวัดชัยนาท โทร. 08 9457 4790

ถึงช่วงเวลาแห่งความสุขของคนชอบ กินกุ้ง กินปลา มาที่งาน “เทศกาลกินกุ้ง กินปลา เจ้าพระยาชัยนาท” บริเวณเขื่อน เรียงหิน ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2556 ชม ขบวนแห่เรือที่สวยงาม จำ�นวน 30-40 ลำ� การแข่งขันตกกุง้ ตกปลา การประกอบเมนู อาหารปลา การแข่งขันจับปลามหาสนุก การทอดแหวิบาก การจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำ� การจำ�หน่ายสินค้า OTOP และ อาหารพื้นบ้าน ฯลฯ


หุ่นฟางนกจำ�ลอง ทำ�จากฟางข้าว และวัสดุเหลือใช้ (อ.เมือง)

l

l

l

ททท. สำ�นักงานสุพรรณบุรี รับผิดชอบ สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง

นกยักษ์ที่ชัยนาท

งาน “เมล็ดพันธุ์ข้าวดีที่ 1 เมืองไทย” สำ�นักงานพาณิชย์จงั หวัดชัยนาท จัดงาน “เมล็ดพันธุข์ า้ วดีที่ 1 เมืองไทย” ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2556 ณ ต.นางลือ-ท่าชัย (แยกหัวนา) อ.เมือง จ.ชัยนาท มหัศจรรย์พันธุ์ข้าวไทย Miracle Creative City Certificate 2010 พบกับนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผสมผสานกับภูมปิ ญ ั ญาไทยในการผลิตพันธุข์ า้ วไทยชัน้ เลิศ ของประเทศ พิธที �ำ ขวัญแม่โพสพ พิธที อดผ้าป่าเมล็ดพันธุข์ า้ วปลูก ขบวนแห่แม่โพสพ สินค้าเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ การประมูล พันธุ์ข้าวปลูก การประกวดเทพีข้าวพันปี การประกวดรวงข้าว การแข่งขันทางการเกษตร และการประกวดผลผลิตการเกษตร การแสดงดนตรี การแข่งขันกีฬามหาสนุก เป็นต้น

www.เที่ยวภาคกลาง.com

สอบถามเพิม่ เติมได้ที่ สำ�นักงานพาณิชย์จงั หวัดชัยนาท โทร. 0 5641 1069, 0 5641 2507 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท โทร. 0 5641 1115

103


เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

104 Enjoy@Ang thong

ANG THONG


l

l

l

ททท. สำ�นักงานสุพรรณบุรี รับผิดชอบ สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง

ชมโบสถ์ไฮเทคร้อยล้าน เล่นสงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์

พระอุโบสถวัดขุนอินทประมูล สร้างขึ้นใน รูปแบบอาคาร 3 ชัน้ ทีส่ วยงามวิจติ รตระการตา และไฮเทค ภายในครบครันด้วยสิง่ อำ�นวยความ สะดวกทีท่ นั สมัย ทัง้ บันไดเลือ่ น ลิฟต์ โซฟาปรับ นัง่ -นอน ด้วยไฮดรอลิกเพือ่ เตรียมรับรองผูส้ งู อายุ ทีเ่ ดินทางเข้ามาเทีย่ วชม พระอุโบสถหลังนีม้ มี ลู ค่า ในการก่อสร้างสูงถึง กว่า 100 ล้านบาท ตัวพระอุโบสถมี 3 ชัน้ ชัน้ ล่างเป็นโถง จัดทำ�ขึน้ เพือ่ เป็น ใช้สถานทีพ่ กั ผ่อน และจัดงานเลี้ยง ชั้ น ที่ ส อง เป็ น ส่วนของอุโบสถ จริงๆ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมหามงคล จินดาพลบพิธ พระประธานของพระอุโบสถหลังนี้ ซึง่ บริเวณ ชัน้ นีจ้ ดั ให้มที น่ี งั่ ทีน่ อนแบบพับเก็บติดผนังแบบใช้ระบบ ไฮโดรลิค สามารถพับเก็บเข้าช่องผนังได้ และพื้นที่ชั้นที่ 3 จัดไว้ส�ำ หรับเป็นทีพ่ กั ของพระผูใ้ หญ่โดยเฉพาะ นับเป็น พระอุโบสถแห่งแรกของโลกทีม่ สี งิ่ อำ�นวยความสะดวก ที่ครบครัน ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางเข้ามา ท่องเที่ยวชมและถ่ายภาพเป็นจำ�นวนมาก วัดขุนอินทประมูล ตัง้ อยูห่ มูท่ ี่ 3 ต.ขุนอินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

www.เที่ยวภาคกลาง.com

ชมโบสถ์ไฮเทค ณ วัดขุนอินทประมูล

105


Enjoy@Ang thong

งาน “สงกรานต์ถนนข้าวสุก สนุกปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” เล่นสงกรานต์อย่างสนุก ปลอดภัย ไปที่เทศบาล ตำ�บลวิเศษไชยชาญ ในงาน “สงกรานต์ถนนข้าวสุก สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์” บริเวณถนนหน้าเทศบาลตำ�บล วิเศษไชยชาญ (ถนนข้าวสุก) ซึง่ เป็นถนนสายหลักในการเล่น น้ำ�สงกรานต์ในเขตพื้นที่ของจังหวัดอ่างทอง มีการรณรงค์ ต่อต้านพฤติกรรมการเล่นน้�ำ สงกรานต์ทไี่ ม่เหมาะสม เพือ่ ให้ ถนนข้าวสุกเป็นถนนสงกรานต์ที่ปลอดสิ่งมึนเมาต่างๆ ให้ นักท่องเทีย่ ว และประชาชนได้เล่นน้�ำ สงกรานต์อย่างสบายใจ ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่งดงามสืบไป

ANG THONG

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำ�บล วิเศษไชยชาญ โทร. 0 3563 1413

ของใช้เก๋ๆ จากกลุม่ แม่บา้ นผักตบชวาบ้านมหานาม เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

106

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณประสิทธิ์ ทับทิมศรี โทร. 0 3564 151

ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา กระเป๋า ตะกร้า ของใช้ต่างๆ ที่มีสีสันสวยสดงดงามประณีต จากฝีมือคนไทยล้วนๆ ที่ได้รับ การรับรองมาตรฐานคุณภาพที่ดี สามารถส่งออกไปจำ�หน่ายยัง ต่างประเทศได้ ทำ�ให้ออร์เดอร์มีการสั่งผลิตเป็นจำ�นวนมาก การจัดทำ�ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็นการรวมตัวของกลุม่ สมาชิกภายใน หมู่บ้านมหานาม โดยมีแหล่งผลิตตั้งอยู่เลขที่ 19 ม. 3 บ้าน มหานาม ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง


l

l

l

ททท. สำ�นักงานสุพรรณบุรี รับผิดชอบ สุพรรณบุรี ชัยนาท อ่างทอง

พระพุทธไสยาสน์ ที่ใหญ่และยาวที่สุด ในประเทศไทย (วัดขุนอินทรประมูล อ.โพธิ์ทอง)

งาน “ประเพณีสงกรานต์วัดป่าโมกวรวิหาร” ขอเชิญร่วมงาน “ประเพณีสงกรานต์ วัดป่าโมกวรวิหาร” ในวันที่ 13 เมษายน 2556 ณ วัดป่าโมกวรวิหาร อำ�เภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ชมขบวนแห่ประเพณี สงกรานต์ของแต่ละชุมชนในเทศบาลตำ�บล ป่าโมก ขบวนแห่พระพุทธไสยาสน์จำ�ลอง การแห่ผา้ ห่มหลวงพ่อโตสูว่ หิ าร การสรงน้�ำ พระสงฆ์ รดน้ำ�ขอพรผู้ใหญ่ และกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น

สไตล์ที่กิน

ผัดไทยไชโย เส้นนุ่ม รสชาติอร่อย ครบเครื่อง สูตรเด็ด ของคนอ่างทอง

ช้อป ชิม กิน จังหวัดภาคกลาง นอน

www.เที่ยวภาคกลาง.com

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำ�บลป่าโมก โทร. 0 3566 1327, 0 3566 1347

107


ข่าวสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยว ขอแนะนำ�พันธมิตรทางธุรกิจการท่องเทีย่ ว ของการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ​(ททท.) ผูช้ ว่ ยขับเคลือ่ น และผลักดันธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย ให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและมีคุณภาพ คุณศิษฏิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) 33/42-43 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ออฟฟิตคอนโดมิเนียม ชั้น 10 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2237 6046-8, 0 2632 7400 - 2 www.atta.or.th

คุณธนา สาธร นายกสมาคมผู้ประกอบการนำ�เที่ยวไทย (สนท.)

สมาคมผู้ประกอบการนำ�เที่ยวไทย (ATTO/สนท.) 116/13 หมู่ 9 ซอยโชคชัย 4 ถนนลาดพร้าว แขวง/เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 0 2933 4322 - 3 www.attothai.com

คุณวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.)

มาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (TTPA/สธทท.) 5/91 ซอยรามอินทรา 123 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 0 2540 2971 - 2, 0 2918 6067 - 8 โทรสาร 0 2540 2971 - 2 www.thaitourism.or.th

คุณยุทธชัย สุนทรรัตน์เวช นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ( ADT / สทน.) 599/29 หมู่บ้านกลางกรุง ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2192 1924 - 6 โทรสาร 0 2192 1951 - 2 www.domesticthailand.com

คุณสุมิตรา มัทธุรนนท์   นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.)

สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA / สทอ.) 133/14 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2642 5465  สายด่วนทีต้า : 08 9794 1748 www.teata.or.th

www.เที่ยวภาคกลาง.com

109


เที่ยวตามรอยสายแร่ เหมืองเก่า ชมวิวทิวเขาชายแดน วันแรก

เที่ยวภาคกลาง MAGAZINE

110

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร สู่จังหวัด กาญจนบุรี แวะแหล่งผลิตวุน้ เส้นชือ่ ดังและกินข้าวแกง ร้อนๆ กัน ก่อนเดินทางต่อไปยังอำ�เภอทองผาภูมิ ชมวิว และถ่ายภาพทะเลสาบเหนือ เขื่อนวชิราลงกรณ์ (เขื่อนเขาแหลม) แล้วเลาะเลียบไปตามไหล่เขา ชม ทิวทัศน์ขา้ งทางสวยงามจากป่าไม้เขียวชอุม่ และทิวเขา สลับซับซ้อน มุ่งสู่ บ้านอีต่อง หมู่บ้านชายแดน ไทย-พม่า 1 ในหมู่บ้านแห่ง ต.ปิล็อก เปลี่ยนมานั่ง รถ 4 WD เข้าทีพ่ กั ตามเส้นทางขนแร่เก่า รับประทาน อาหารกลางวัน ในบรรยากาศน่ารักสไตล์ฝรั่งใน โรงเหมืองเก่า เหมืองสมศักดิ์ จากนัน้ เดินทางไปชม น้ำ�ตกผาแป ร่วมรับประทานอาหารค่ำ�แบบบาบีคิว ในบรรยากาศหนาวในหุบเขา


วันที่สอง

ออกเดินทางในวันที่ 4-5 พ.ค. / 8-9 มิ.ย. / 20-21 ก.ค. / 24-25 ส.ค. / 14-15 ก.ย. และ 12-13 ต.ค. 2556 สนใจสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) โทร. 0 2642 5465 หรือ บริษัท เพื่อนธรรมชาติ จำ�กัด โทร. 0 2642 4426-8, 08 1458 6386

www.เที่ยวภาคกลาง.com

เดินทางกลับโดยใช้เส้นทางเดิม แวะชมอุโมงค์แร่ ร่องรอย ของสายแร่และลักษณะการทำ�เหมืองขุดในสมัยก่อน จากนั้น ขึ้นไปชมวิวฝั่งเมียนมาร์ที่ เนินช้างศึก บริเวณฐานปฏิบัติการ ช้างศึกตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ 135 และเที่ยวชมเนินประสงค์ เหมืองปิลอ๊ ก เนินเสาธง และช่องทางมิตรภาพไทย-พม่า เดิน เที่ยวชม หมู่บ้านอีต่อง ดินเเดนที่เคยรุ่งเรืองด้วยธุรกิจเหมืองแร่ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในทองผาภูมิ แล้วเดินเท้าเข้าไปชมน้�ำ ตกจ๊อกกะดิน่ ให้ น้�ำ ตกใสไหลเย็นกระเซ็นโดนตัว จากนัน้ เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ ทองผาภูมิ รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิคที่ เนินกูดดอย ชมวิวทะเลสาบเหนือเขือ่ นวชิราลงกรณ์แบบพาโนราม่า ชมภาพเขา ช้างเผือก ไปชมบ้านทาร์ซาน ก่อนอำ�ลานกเงือก ไปแวะช้อปที่ ตลาดทองผาภูมิ ซือ้ ของฝากจากเมืองกาญจน์ ก่อนเดินทางกลับ กรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

111


www.go2isan.com

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) นำ�ท่านเยือนถิ่นอีสาน 2 เส้นทาง ท่องเทีย่ วใหม่ เดือนกรกฎาคม ร่วมบุญใหญ่ อาสาฬหบูชา ตักบาตรบนหลังช้าง อลังการงานบุญประเพณีขบวนช้างแห่เทียนพรรษา ต่อด้วย เดือนสิงหาคม ทดแทนคุณสร้างบุญในวันแม่ พาแม่สกั การะพระธาตุ 4 เมือง รุง่ เรืองตลอดชีวติ

เส้นทางที่ 1

“ขึ้นรถไฟ ไปตักบาตรบนหลังช้าง” ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2556 (ขึ้นรถไฟที่หัวลำ�โพงเวลา 19.00 น.) รถนอนปรับอากาศ

เส้นทางท่องเที่ยว 20 กรกฎาคม 21 กรกฎาคม 22 กรกฎาคม

ต้นที่ ราคาเริ่ม าท 90 บ

6,7

ลงรถไฟสถานีบุรีรัมย์ ชิมของอร่อยบุรีรัมย์ ชมสนามฟุตบอล I-mobile Stadium ชมปากปล่องภูเขาไฟ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง/ปราสาทเมืองต่ำ� (พักที่บุรีรัมย์) หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง หมู่บ้านทอผ้าไหมท่าสว่าง ชมขบวนแห่เทียนพรรษา (พักที่สุรินทร์) ร่วมงานตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลก ช้อปกระจายที่ตลาดช่องจอม ชมโบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน/ ปราสาทตาควาย

เส้นทางที่ 2

“สิงหา พาแม่ไหว้พระธาตุ”

ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม

ต้นที่ ราคาเริ่ม าท 90 บ

6,7

วันที่ 9-13 สิงหาคม 2556 (ขึ้นรถไฟที่หัวลำ�โพงเวลา 19.00 น.) รถนอนปรับอากาศ เส้นทางท่องเที่ยว 10 สิงหาคม ชมพิพิธภัณฑ์จำ�ปาศรี พระธาตุนาดูน เจดีย์ทรายวัดป่ากุง (พักที่ร้อยเอ็ด) 11 สิงหาคม นั่งสามล้อชมเมือง ซอกแซกตรอกซอย ชิมของอร่อยเมืองร้อยเอ็ด พระมหาเจดีย์ชัยมงคล พระธาตุยาคู (พักที่ขอนแก่น) 12 สิงหาคม ร่วมตักบาตรวันแม่ พระธาตุขามแก่น พระมหาธาตุแก่นนคร สิมวัดไชยศรี ผ้าไหมมัดหมี่ อำ�เภอชนบท

รับฟรี กระเป๋า Handy bag 1 ใบ มูลค่า 790 บาท*

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตท่องเที่ยว ธนาคารกรุงเทพ ครบทุก 5,000 บาท หรือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทอื่นๆ ครบทุก 8,000 บาท *เงื่อนไข สงวนสิทธิ์ส�ำหรับสมาชิกบัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพเท่านั้น โดยจ�ำกัดสิทธิ์การรับกระเป๋า HANDY BAG 2 ใบ / ท่าน / เส้นทาง

สนับสนุนโดย : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) สมาคมผู้ประกอบการนำ�เที่ยวไทย (สนท.) ติดต่อสอบถาม และสำ�รองที่นั่ง โทร.02 919 6037, 02 919 6039-40, 085 065 8144, 081 251 2207 และ 081 263 2919 หมายเหตุ : กำ�หนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า โดยถือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำ�คัญ


Pakklang v10  

E-Book เที่ยวภาคกลาง magazine V.10

Advertisement