Page 1


“Thom Yorke has a beautiful brain”


9 TMW HOTNEWS

COLUMNS

1

2

4

8

I N S I D E

MyStyle

4

14

S t o r y

S e r i e s

16

27 www.tmwworld.com


TMW magazine

A lbum ReleasES No Doubt – Push & Shove

Muse - The 2nd Law

Green Day - ¡Uno! Matchbox Twenty - North

Bob Dylan – Tempest

The Vaccines - Come Of Age

Two Door Cinema Club - Beacon Dinosaur Jr. – I Bet on Sky

Grizzly Bear – Shields

The Killers - Battle

The xx - Coexist

Amanda – Theatre Is Evil

www.tmwworld.com


TMW magazine

HOT News

ผงาด!! ว STone Roses

ทำ�สถิติขายบัตรคอนเสิร์ต

โดยบัตรคอนเสิร์ตที่ Heato park คาดว่ามีจำ�นวนทั้งสิ้นสองแสน กว่าใบ ขายหมดภายในเวลาเพียง 68 นาที เท่านั้น โดยสถิตินี้เจ้าเก่า ก็ไม่ใช่ใคร อื่น Robbie Williams

นั่นเอง “มันสุดยอดไปเลย ใครๆก็ต้องดี ใจอยู่แล้วเมื่อได้เป็นเจ้าของสถิติ อะไรสักอย่าง แต่ที่เหนือกว่านั้น

ภาพข่าวเอทีพี

1

คือแฟนเพลงที่ยังสนับสนุนเรา ไม่เสื่อมคลาย ผมตั้งตารอให้ ถึงวันงานจนอดใจไม่ไหวแล้ว”

Ian Brown กล่าวด้วยสีหน้า

เขินเล็กน้อย

www.tmwworld.com

หมดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ ของสหราชอาณาจักร

งร็อคจากเมืองแมนเชสเตอร์ TheStone Roses ได้ถูก บันทึกสถิติใน Guinness Book of World Records เนื่องจาก กลายเป็นเจ้าของสถิติคอนเสิร์ต ที่บัตรขายหมดเร็วที่สุด ในประ วัติศาสตร์ของสหราชอาณาจักร


นตอนนี้ถ้าจะถามว่าดีเจหรือศิลปิน เพลงเต้ น รำ � คนไหนมาแรงที่ สุ ด คำ � ตอบ ที่ได้คงหนีไม่พ้น Skirllex เจ้าของราง วั ล แกรมมี ใ นปี ที่ ผ่ า นมาเพราะนอก จากรางวัลการันตีความสำ�เร็จแล้ว เขายัง เป็นดีเจที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในเวลา นี้ ด้วยผลงานเพลง และการไปรีมิกซ์ให้ ศิลปินอื่นรวมไปถึงการเป็นที่ถกเถียงถึง ความเจ๋งในหมู่นักฟังเพลงไม่แปลกอะไรที่ จะบอกว่าเขาเป็นดีเจที่มาแรงที่สุดในตอน นี้ Skirllex หรือชื่อจริงคือ Sonny John Moore (ซอนนี) เติบโตขึ้นมาโดยย้ายไป ย้ายมาระหว่างเมืองต่างๆ ในแคลิฟอร์เนีย งานเพลงแรกๆที่ เขาได้ เ ป็ น เจ้ า ของคื อ The Fat of The Land ของ The Prodigy และ Come to Daddy ของ Aphex Twinsซึ่งทั้งสองก็เป็นศิลปินเพลงเต้นรำ� ที่โดดเด่นทั้งคู่และเขาก็สนุกกับการฟังเ พลงในคลับตั้งแต่ยังอายุน้อย แต่ว่าเส้น ทางดนตรีของเขากลับมีจุดเริ่มต้นที่แปลก ประหลาดกว่ า ศิ ล ปิ นเพลงเต้นรำ�คนอื่น เพราะแทนที่ จ ะเริ่ ม ต้ น กั บ เพลงเต้ น รำ � แบบที่ เ ค้ า สนใจอะไรดลใจก็ ไ ม่ ท ราบ เขากลั บ ไปขอร่ ว มวงเล่ น กี ต าร์ ใ ห้ กั บ วง From First to Last วงร็อกจากแคลิฟอร์ เนียเช่นกัน ก่อนที่เขาจะถูกสลับให้ไป เป็น นักร้องนำ�แทน เขาอยู่กับวงตั้งแต่ปี 2004 ทั้ ง ที่ อ ายุ แ ค่ 1 6แต่ ต่ อ มาเขาก็ มี ปั ญ หา ทางด้านเส้นเสียงจนต้องถอนตัวจากทัวร์ บ่อยๆแม้จะได้รับการผ่าตัดรักษาจนหาย แต่เขาก็ตัดสินใจลาออกจากวงอย่างเป็น ทางการในปี 2 007พื่ อ ทำ � งานเดี่ ย วช่ ว ง เป็นศิลปินเดี่ยวเขาได้ร่วมงานกับศิลปิน มากมายมีโอกาสได้ออกทัวร์กับวงต่างๆ เช่นTeamSleep(ของชิโนจากDeftones) หรือ All Time Low และ Chiodosแม้ท่า ทางอนาคตจะไปได้ไม่เลวในนาม

Sonny และได้ออก EP ที่ได้รับการยอมรับ แต่สุดท้ายเขาก็ทิ้งงานเพลงร็อกเหล่านั้น ไปไม่ ไ ด้ อ อกเป็ น อั ล บั้ ม เต็ ม แบบศิ ล ปิ น คนอื่ น เขาทิ้ ง ตั ว ตนเดิ ม และหั น มาเรี ย ก ตัวเองว่าSkrillex(สคริลเล็กซ์)และเริ่ม ทำ � งานเพลงเต้ น รำ � อย่ า งเต็ ม ที่ แ ละออก EP ชื่อ My Name Is Skrillex เป็นงาน ดาวน์โหลดฟรีทางเน็ตและจากนั้นเขาก็ได้ เซ็นสัญญากับค่าย mou5trap ของดีเจ ดัง Deadmou5และออกทัวร์ร่วมกันและ จากการที่เขาเซ็นสัญญากับmou5trapทำ� ให้เขาได้ออกงาน EPชิ้นที่2ในช่วงปลายปี 2010ซึ่ ง ก็ เ ป็ น งานที่ ส ร้ า งชื่ อ ให้ กั บ เขา อย่ า งมากเพราะเพลงScaryMonsters And Nice Sprites กลายเป็นเพลงดังใน วงการเพลงเต้นรำ�และรวมถึงวงกว้างด้วย กระแสDubstepที่กำ�ลังร้อนแรงในตอน นั้ น (ขนาดที่ R ihannaยั ง เอ่ ย ปากว่ า เป็ น แนวเพลงที่มาแรงจริงๆ)ทำ�ให้เขากลาย เป็นดีเจที่ทำ�ให้คนอเมริกันได้รู้จักDubstepแม้คิดว่าDubstepคือเพลงที่มีท่อน เบรกด้วยเบสที่หนักหน่วงแบบนั้นไปแต่ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ScaryMonsters And Nice Sprites กลายเป็นงานเพลงที่ได้ รับความนิยม นอกจากเพลงของเขาเอง แล้วยังมีฉบับรีมิกซ์เด็ดๆโดยNoisiaและ เพลงเด็ดอย่าง Scatter หรือเพลงที่หนัก ไปในทาง Electro อย่าง Kill Everybody ที่พร้อมจะดึงดูดคนไปยังฟลอร์ได้ ไม่ยากเลยแถมฉบับรีมิกซ์ของBoyNoize ที่ เจ๋ ง ไม่ แ พ้ ต้ น ฉบั บ เลยที เ ดี ย วและจาก ความมาแรงแซงโค้งของเขาทำ�ให้เขาถูก วงKornดึงตัวเข้าไปร่วมโปรดิวซ์งานเพลง ชุดล่าสุดThe Path of Totality งาน เพลงที่เป็นที่ถกเถียงของวงนิวเมทัลระดับ ตำ�นานซึ่งโดยส่วนตัวผมชื่นชอบงานชุดนี้ มากที่สุด เพราะมันเต็มไปด้วยความกล้า หาญที่จะแหวกไปจากกับดักเดิมๆที่พวก เขาสร้างมันขึ้นมาเองคารวะจริงๆและการ ได้ Skrillex มาร่วมงานด้วยก็ท�ำ ให้ได้งาน

2

ที่หนักหน่วงสมกับที่Kornต้องการจริงๆ กลับมาเรื่องงานของ Skrillex เมื่อกลาย เป็ น หนุ่ ม ฮอตขนาดนั้ น แล้ ว มี ห รื อ ที่ เขา จะพลาดออกงานใหม่เขาออก EP ใหม่ ชื่อBangarangก่อนสิ้นปี2011และมีเพลง ใหม่ล้วนๆ 7 เพลง เหตุผลที่เขาออกงาน เป็ น EPไม่ ไ ด้ อ อกอั ล บั้ ม เต็ ม เพราะเขา ต้องการอิสระในการทำ�งานไม่ได้ต้องการ ถู ก ผู ก มั ด กั บ ค่ า ยเพลงใหญ่ ทุ ก วั น นี้ เขา ก็ ยั ง คงสถานะศิ ล ปิ น อิ น ดี้ อ ยู่ ดี แ ม้ จ ะดั ง เอาเรื่ อ งแล้ ว ก็ ยั ง คงรอยงานเพลงของ เขาได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเพลงBangarangที่ ห นั ก หน่ ว งเช่ น เคยแต่ จั ง หวะ มันเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกทั้งEPเหมือนกับ การเอากระทิงแดงมาอัดลงแผ่ น ซี ดี เ ลย (ไว้ อ าลั ย คุ ณ เฉลี ย วด้ ว ยครั บ )ก่ อ นจะไป ปิดท้ายด้วยงานเพลงที่เบาลงหน่อยอย่าง Summit ที่ร่วมงานกับ Ellie Goulding สาวน้อยมหัศจรรย์ (อีกแล้ว)จากอังกฤษ และหลังจากสร้างผลงานมานานในที่สุด วงการเพลงก็เห็นคุณค่าของเขาซึ่งในการ ประกาศรางวั ล แกรมมี ค รั้ ง ที่ ผ่ า นมาก เขาได้ เข้ า ชิ ง ถึ ง 5สาขาและกวาดรางวั ล กลั บ บ้ า นทั้ ง หมด3สาขาการั น ตี ค วาม สำ�เร็จของหนุ่มที่มาแรงสุดๆในตอนนี้ได้ เป็นอย่างดีจึงไม่น่าแปลกใจนักที่เค้าจะ มีแฟนคลับอยู่มากมายและได้ข่าวแว่วๆ มาว่ า เจ้ า ตั ว กำ � ลั ง ซุ่ ม ทำ � เพลงใหม่ ๆ ออก มาเซอร์ไพร้แฟนๆอีกด้วย ซึ่งอาจจะนำ�ดี เจ 2 พี่น้องตระกูลฟู lmfao มาร่วมแจม


3

www.tmwworld.com


TMW magazine

INSIDE

NATHAN น ยืนยัน Kings Of LEON กำ�ลังจะเริ่มลงมือทำ�ชุดใหม่

ภาพข่าวเอทีพี

าธาน ฟอลโลวิลล์ มือเบส แห่งวง Kings Of Leon เปิดเผยว่าทางวง กำ�ลังเริ่มต้น ลงมือทำ�งานอัลบั้มชุดใหม่ในเร็วๆ นี้ พร้อม ทั้งโวว่า ตอนนี้ตัวเขาไอ เดียกำ�ลังแล่นเลยทีเดียว “พวกเราประชุมร่วมกับกับโปรดิว เซอร์เกือบทุกวันซึ่งพวกเรากำ�ลัง จะเริ่มหมุนล้อทำ�งานชุดที่หกกัน

แล้วหล่ะผมยังไม่รู้ว่าจะพูดได้มาก “คุณจะได้พบกับแนวใหม่ของ ขนาดไหนแต่อยากจะบอกว่าตอน KINGS OF LEON ที่คุณไม่เคย นี้พวกเรามีแผนจะลงมือบันทึก เห็นมาก่อนแน่นอน” เสียงงานชุดใหม่ในอนาคนอันใกล้” ทั้งนี้ในชุดที่ผ่านมาพวกเขาประสบ ความสำ�เร็จอย่างมากมายและสุด ท้ายนาธานได้ฝากข้อความถึงแฟน เพลงที่ตั้งตารอผลงานใหม่อยู่ว่า

4

www.tmwworld.com


TMW magazine

INSIDE

Blink182 เผย!!

“จับตาดูดี ยังปล่อยทีเด็ด ออกมาไม่หมด” ภาพข่าว INN

ราวิส บาร์คเกอร์ มือกลอง สักเลอะ Blink-182 ออก มาเผยว่า “ฟอร์มที่เจ๋งที่สุดของวง ยังไม่ออกมา”

ฝั ก เหมื อ นที่ มั น ควรจะเป็ น บาร์ คเกอร์ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ กั บ นิ ต ยสาร TMW ถึงแผนการในอนาคตของวง ว่า“พวกเราพักการทำ�งานไปเกือบ 7 ปีและสำ�หรับอัลบั้มชุดล่าสุดของ โดยวงป๊อป-พังค์ 3 ชิ้น เพิ่งปล่อย เรามันยังไม่กลับเข้าจังหวะที่ควร งานล่าสุด ‘Neighborhoods’ เมื่อ จะเป็นผมคิดว่า ฟอร์มที่เจ๋งที่สุดยัง กันยายนปีก่อน และมันเป็นอัลบั้ม ไม่มาแต่อัลบั้มชุดต่อไปมันคงเป็น ชุดแรกในรอบ 7 ปี แต่บาร์คเกอร์ อะไรที่ตื่นเต้นมาก มันแน่นอนอยู่ รู้สึกว่า อัลบั้มชุดดังกล่าวยังไม่เข้า แล้ว เราทำ�งานกันอย่างหนัก”

5

แต่ อ ั ล บั ้ มใหม่ น ี ้ ทางวงยังไม่มี กำ�หนดว่าจะเริ่มจัดทำ�เมื่อไหร่ คุณสามารถติดตามข่าวคราวได้ ก่อนใครที่ TMW ที่นี่ที่เดียว

www.tmwworld.com


TMW magazine

INSIDE

Noel โ กร้าว

O A SIS จะไม่มีวันกลับมาอีกแล้ว

ภาพข่าวเอทีพี

ปี 2 015ว่ า “ตั ว เขานั ้ น ไม่ ส นใจ ที่ จ ะทำ � อย่ า งแน่ น อนไม่ เ คยแม้ แต่ จ ะคิ ด ”เมื่ อ ถู ก ถามว่ า จะกลั บ มาร่ ว มงานกั บ เลี ย มได้ ห รื อ ไม่ เขาตอบชั ด เจนว่ า เขาไม่ อ ยาก จ ะ ก ลั บ ม า ร่ ว ม ง า น กั บ ค น ที่ เคยพยายามจะฟ้ อ งร้ อ งตั ว เขา “ผมรู้ว่าการฟื้นวงมันจะให้ กลับมายิ่งใหญ่ขึ้นมากกว่าที่เคย ประสบความสำ�เร็จมากกว่าที่เคย ได้รับ แต่สำ�หรับผมนั้น Oasisเป็ นวงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ แล้ว” “ในช่วงเวลาหนึ่งง พวกเรา

นเอล กัลลาเกอร์ เจ้าของผล งาน High Flying Birds และอดี ต แกนหลั ก คนสำ � คั ญ ของ วงOasis ออกมาประกาศชัดเจนว่า ตัวเขาไม่มีแนวคิด จะกลับไปฟื้นวง Oasis อีกแล้ว แม้ว่าตัวเขาจะรู้ดีกว่า การรียูเนียน จะช่วยปลุกยอดขายอัลบั้มและ ตั๋ว คอนเสิ ร์ ต ให้ คึ ก คั ก อี ก ครั้ ง แต่ เขา พิจารณาดูแล้ว เชื่อว่าOasis นั้นดัง เพียงพอแล้ว โนเอลตอบคำ�ถามกับ TMW Radio ถึงเรื่องที่เลียม กัลลา เกอร์ ประกาศจะฟื้นวง Oasis ใน

6

เป็นวงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ ติด 1 ใน 5 ของโลกพวกเราสร้างความยิ่งใหญ่ ให้กับวงการดนตรีของอังกฤษ ใน รอบ35 ปี อยู่แล้ว คำ�ถามก็คือ ทำ � ไมเราจำ � เป็ น ต้ อ งรี ยู เ นี ย นอี ก ครั้ง? ทำ�เพื่อแฟนๆเหรอ? ไม่เคย มี ใ ครในวงที่ ส นใจแฟนๆหรอก”

มั น จบไปแล้ ว !

www.tmwworld.com


TMW magazine

INSIDE

The Vaccines จั เผย!! อยากแต่งเพลงให้ ริฮันนา และ เลดี้ กาก้า ภาพข่าว INN

สติน ยังก์นักร้องนำ�และ คนแต่งเพลงหลักของวง The Vaccines ออกมาเปิดเผยว่า ตัวเขามีความสนใจ อยากจะเขียน เพลงให้ป๊อปสตาร์สาวคนดังระดับ โลก อย่าง ริฮันนา และ เลดี้ กาก้า ยังก์ ระบุว่า เขาอยากจะแต่งเพลง ให้กับศิลปินคนอื่นนอกจากตัวเอง บ้างอย่างพวกป๊อปสตาร์ดาวดังจาก

8

อเมริกาทั้งหลาย“ผมอยากจะเขียน เพลงให้ ศิล ปิ น คนอื่น เนื่อ งจากผม มี ทำ� นองที่แ ต่ ง ไว้ จำ� นวนมากมาย จนไม่ รู้ว่า จะใช้ พ วกมั น ทำ � อะไรดี มั น เป็ น เพลงที่ไ ม่ ค่อ ยเข้ า แก๊ ป กั บ งานของวงเท่ า ไหร่ แ ต่ มัน อาจจะ เหมาะกั บ ศิ ล ปิ น คนอื่น มากกว่ า ” “ผมจะมีความสุขมาก ถ้ามีศลิ ปินดังๆ เอาเพลงผมไปร้อง”

แ ล ะ เ มื่ อ ถู ก ถ า ม ว่ า อ ย า ก ใ ห้ ศิ ล ปิ น คนไหนเอาเพลงไปร้ อ ง หนุ่มจัสติน ยังก์ชี้ว่าถ้าเป็น ริฮัน นา หรือ เลดี้ กาก้าจะแจ๋วมากเลย

www.tmwworld.com


TMW magazine

INSIDE

ลือสนั่น

Arctic Monkeys

เข้าห้องอัดทำ�งานชุดที่ 5 ภาพข่าว INN

ริงไม่จริงไม่รู้แต่มีขา่ วลือใน อินเทอร์เน็ต อ้างว่า ตอนนี้ 4 ลิงขั้วโลก Arctic Monkeys ได้ เลื อ กห้ อ งอั ด ที่ จ ะใช้ ทำ � งานอั ล บั้ ม ชุดที่ 5 เรียบร้อยแล้ว และเตรียม ตัวที่จะบันทึกเสียงเร็วๆนี้

โดยผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งที่ใช้ชื่อ ว่า ArcticMonkeysUS ปล่อย ข่าวผ่านโลกโซเซียลระบุว่าสี่หนุ่ม จากอังกฤษตัดสินใจที่หวนกลับไป ใช้ห้องอัดที่Joshua Tree desert ในแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นสถาน ที่ เ ดี ย วกั บ ที่ พ วกเขาใช้ บั น ทึ ก เสียงอัลบั้ม ‘Humbug’ ร่วมกับ โปรดิวเซอร์ Josh Homme แห่ง วง Queens Of The Stone Age โดนเมื่ อ ต้ น ปี A lexTurnerให้ สัมภาษณ์ว่า งานชุดใหม่จะมีซาวด์ ที่หนักแน่นขึ้น และ เพลง ‘R U Mine?’ จะเป็นต้นแบบ

9

สำ�หรับอัลบั้มชุดใหม่ของวง นัก ข่าว TMW ก็ไม่พลาดถามตัวตัว จากนายเทอเนอร์ ไ ด้ คำ � ตอบว่ า “อัลบั้มชุดที่ 5 มีแน่นอนครับ แต่ ทางเรายั ง ไม่ มี แ ผนเกี่ ย วกั บ งาน เพลงเลย คนที่บอกว่าเห็นผม คง เป็นวันที่ผมเข้าไปนั่งเล่นเฟสบุ๊ค อยู่ในนั้นก็ได้นะครับ ฮ่าๆ“

www.tmwworld.com


TMW magazine

INSIDE

Will.I.Am ทำ�อึ้ง

เปิดตัวเพลงใหม่บนดาว อังคาร

ภาพข่าวเอทีพี

วิ

ล ไอ แอม (Will.I.Am) นัก ร้องนำ�วงแบล็คอายด์พีส์วง แร็ พ ชื่ อ ก้ อ งโลกพร้ อ มเปิ ด ซิ ง เกิ ล เพลงใหม่ล่าสุดด้วยความร่วมมือ จากองค์การนาซาถ่ายทอดสดเพ ลงริชฟอร์เดอะสตาร์ส (Reach for the Star) จากพื้นผิวดาวอังคาร ผ่านทางยานอวกาศ คิวริออซิตีโร เวอร์ (CuriosityRover)

มายั ง พื้ น โลกที่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร เครื่ อ งยนตไอพ่ น ที่ พ าซาเดนารั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย โดยเพลงดั ง กล่ า ว จะอั พ โหลดไปยั ง ยานอวกาศ มูลค่า 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ บนดาวอังคาร ก่อนที่จะเล่นเพลง ความยาว 4 นาที 25 วินาที กลับ ลงมายั ง พื้ น โลกรวมระยะทาง รวม 700 ล้านไมล์ในช่วงหัวค่ำ�วัน อังคารที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่น

10

ทั้งนี้ วิล ไอ แอม ได้ร่วมมือกับ ทางองค์ ก ารนาซาเพื่ อ โปรโมท การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และ คณิ ต ศาสตร์ โ ดยเพลงดั ง กล่ า ว มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสำ�รวจอวกาศ โดยได้แต่งขึ้นในช่วงที่ส่งยานลำ� ดังกล่าวไปสำ�รวจดาว

www.tmwworld.com


างครั ้ ง การที ่ จ ะกล้ า ทำ � อะไรใหม่ ๆ ก็ จ ะทำ � ให้ เ รา ค้นพบความเป็นตัวเรา“Muse”เริ่มต้นขึ้นในช่วงที่พวกเขาเป็น นักศึกษาอยู่ Matt Bellamy (แมต-ร้องนำ�,กีตาร์) ถูกเลือกเข้า ร่วมวงของ Dominic Howard (โดมินิค-กลอง)และพวกเขาก็ วานให้ Chris Wolstenholme(คริส)ให้หันมาเล่นเบสให้แทนจน กลายเป็นวงMuse พวกเขาเข้าประกวดแบรนด์แพต เทิ ล และชนะเลิ ศ ทั้ง ๆที่ทุบ เครื่อ ง ดนตรีประชดพวกเขาจึงมุ่งมั่นกับ ดนตรีและทิ้งทั้งมหาวิทยาลัยและ บ้ า นเกิ ด ของพวกเขาพวกเขาเริ่ม ออกเล่ น ไปในหลายๆที่ แ ละถู ก แมวมองดึ ง ตั ว เขาสั ง กั ด EPแผ่ น ที่ ส องชอฃพงกเค้ า ไปเตะหู ข อง นั ก วิ จ ารณ์ ดั ง ๆทำ � ให้ พ วกเขาได้ ฤกษ์ออกผลงานชุดแรกในปี1999 แม้จะเริ่มต้นได้ไม่งามนักพวกเขาก็ กลับมาสู้ต่อด้วยผลงานชุดที่สองOriginof-Symmetryที่เป็นงานที่ เติบโตขึ้นกว่าเดิมเพิ่มความหนักห น่วงเสียงกีตาร์ ขยายชุดกลองและ เพิ่มเครื่องดนตรีอ่ืนเข้าไปทำ�ให้ซา วนด์ของพวกเขาแน่นขึ้นมากเป็น จุดเริ่มต้นของซาวนด์ในแบบของ Muse นัน่ เอง Muse สามารถสร้าง ความเป็ น ตั ว ของตั ว เองได้ อ ย่ า ง ชัดเจนเอาชนะใจทั้งแฟนเพลงและ นั ก วิ จ ารณ์ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี จ ากผล งานชุดนี้ผลงานชิ้นที่สามในปี2003 ชื่อAbsolutionเปิดตัวที่อันดับหนึ่ง และกลายเป็นงานทีไ่ ด้รบั คำ�ชมจาก ทั่ว สารทิ ศ ซาวนด์ เ ฉพาะทางของ Museนั้ น ยิ่ ง อลั ง การยิ่ ง กว่ า เดิ ม Time Is Running Out ทีม่ ี ท่ อ นฮุ ค เหมื อ นเตรี ย มไว้ ใ ห้ ร้ อ ง ตามในคอนเสิ ร์ต แท้ ๆ Hysteriaก็ มี ท่ อ นเบสที่ เ ด่ น เหลื อ เกิ น เช่ น เดี่ ย วกั บ การค่ อ ยๆไล่ เรี ย งความ หนั ก หน่ ว งที่ ทำ � ได้ อ ย่ า งไร้ ท่ี ติ

ก่ อ นที่ แ ฟนๆจะลื ม พวกเขา ก็ ก ลั บ มากั บ งานชุ ด ใหม่ T he Resistance ในปี2010 ที่เป็น งานที่ยิ่งอลังการยิ่งกว่าเดิมมัน คื อ งานที่ แ สดงให้ เ ห็ น ได้ อ ย่ า ง ชั ด เจนว่ า พวกเขาเป็ น วงเพื่ อ การแสดงสดแค่ไหนแต่ละเพลง เน้ น เพื่ อ ให้ แฟนร้ องตามจริงๆ เพลงอย่าง Uprising ก็ชา่ งยิ่ง ใหญ่เหลือเกิน ยังมี Exogenesis: Symphony ที่ถูกแบ่งออก เป็ น สามภาคด้ ว ยมั น คื อ งาน ที่รับเอาอิทธิพลของ Queen มาเต็ ม ๆและเป็ น อั ล บั้ ม ที่ ย อด เยี่ยม น่าเสียดายที่พวกเขามอง ข้ามอารมณ์ของมนุษย์มากไป หน่อย และสุดท้ายอัลบั้มล่าสุด “The 2nd Law” จะเป็นอย่างไรนั้น คงไม่ต้องอธิบายมากกับอันดับ หนึ่งทั้งชาร์จในอังกฤษ และ สหรัฐอย่างเพลง madnessผ มเชื่อว่าพวกเขาจะมีพัฒนากา รทางดนตรี ที่ ส มบู ร ณ์ แ บบยิ่ ง ขึ้นไปอีกแน่นอน

www.tmwworld.com


TMW magazine

MUSE STORY

16

www.tmwworld.com


TMW magazine

17

www.tmwworld.com


TMW magazine

18

www.tmwworld.com


TMW magazine

19

www.tmwworld.com


TMW magazine

20

www.tmwworld.com


TMW magazine

21

www.tmwworld.com


TMW magazine

22

www.tmwworld.com


TMW magazine

23

www.tmwworld.com


TMW magazine

24

www.tmwworld.com


TMW magazine

25

www.tmwworld.com


TMW magazine

26

www.tmwworld.com


s e r i e s

TMW magazine

www.tmwworld.com


28

www.tmwworld.com


TMW magazine

29

www.tmwworld.com


TMW magazine

30

www.tmwworld.com


TMW magazine

31

www.tmwworld.com


TMW magazine

32

www.tmwworld.com


TMW magazine

33

www.tmwworld.com


TMW magazine

34

www.tmwworld.com


www.tmwworld.com


www.tmwworld.com


TMW magazine

BEST MUSIC MAGAZINE

35

www.tmwworld.com


TMW

36

www.tmwworld.com www.tmwworld.com


TMW Magazine  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you