Page 1

2012

VAIM JA

VÄÄRTUSED ww w.ut.ee/suveulikool

TÄIENDUSÕPE TARTU ÜLIKOOLIST

TARTU ÜLIKOOL SU VE ÜL IK OO L


TARTU ÜLIKOOL SUVEÜLIKOOL 2012

VAIM JA VÄÄRTUSED

TARTU 2012


Koostaja Tartu Ülikooli elukestva õppe keskus ©Tartu Ülikool 2012


Head suveülikooli sõbrad Ootame teid uuendatud sisu ja vormiga Tartu Ülikooli suveülikooli „Vaim ja väärtused“, mille 13. hooaja avab sissejuhatava loenguga tuntud semiootikaprofessor Peeter Torop. Loodame, et suveülikooli uus formaat teeb sobiva kursuse leidmise lihtsamaks ning toob juurde õpihimulisi, kel muul ajal ei ole enesetäiendamine töökohustuste tõttu võimalik. Suveülikooli kursuste väljatöötamisel lähtusime konkreetsetest sihtrühmadest ning nende vajadustest ja soovidest. Samas juhindusime ka põhimõttest, et suveülikool on katus, mille alla paigutuvad suvekoolid, mis moodustavad temaatiliselt ühtse terviku. Vaim ja väärtused on täna oluline teema nii ühiskonna, ülikooli kui ka indiviidi jaoks. Püüame seda avada erinevatest vaatenurkadest suvekoolides ettevõtjatele, avaliku sektori ametnikele, keskastmejuhtidele, kultuuri-, sotsiaal- ja haridustöötajatele. Me ei ole unustanud ka õpihimulisi, kel soov end huvialaselt harida. Jooksukool, tennisekool, maali- ja keelekursused ning mitmed teised koolitused on just neile avatud. Terves kehas terve vaim. Suveülikool on meeldiva enesetäiendamise ja puhkamise sümbioos. Õppimise protsess ei pea olema raske ja pingeline. Suveülikooli teeb erilisemaks vabam õhkkond – see loob õppimisele erilise väärtuse. Me ei ole jäänud Tartu keskseks, vaid pakume koolitusi üle Eesti erinevates looduskaunites paikades. Õppimist saab ühendada kultuuriürituste külastamise, looduse nautimise, kaaslastega suhtlemise ja paljude muude lõõgastavate tegevustega. Nii saab igas mõttes oma vaimu eest hoolt kanda. Tartu Ülikool on tõusnud viimastel aastatel suurimaks täiendusõppe pakkujaks Eestis. Eelmisel aastal osales ligi 1600 täiendusõppekursusel üle 30 000 õppija. Tule ja osale suveülikoolis, olles üks neist kolmekümnest tuhandest vaimu väärtustajast.

Tiia Ristolainen TÜ elukestva õppe keskuse juhataja


SUVEÜLIKOOL 2012 Suvekursusel osalemiseks on vaja registreeruda. Palume võimaluse korral registreeruda elektrooniliselt suveülikooli kodulehel kursuse kirjelduse juures oleva registreerumislingi kaudu. Registreeruda saab ka, teatades oma täpsed andmed kursuse info juures olevatel või elukestva õppe keskuse kontaktidel. Registreerumistähtaeg on 8. juuni 2012. Vabade kohtade olemasolul saab liituda ka hiljem. Kui olete registreerunud, kuid ei saa mingil põhjusel osaleda, palume sellest kindlasti esimesel võimalusel teatada. Koolituse eest tasumine toimub enne kursust ülikoolist väljastatavate arvete alusel Tartu Ülikooli arveldusarvele. Arve esitamise aluseks on kursusele registreerumine. Vastavalt “Täienduskoolituse õppeteenustasu kehtestamise ja arveldamise korrale” 17. juunist 2003 tagastatakse koolitusest loobumise korral osa õppeteenustasust alljärgnevalt (kehtib ka esitatud, kuid veel maksmata arve puhul):

•• 70 % õppeteenustasust, kui loobumisest teatakse vähemalt 7 tööpäeva enne koolituse algust;

•• 50 % õppeteenustasust, kui loobumisest teatatakse 3 kuni 6 tööpäeva enne koolituse algust.

Linnadest väljaspool toimuvatel koolitustel pakume reeglina ka ööbimisvõimalust. Täpsem info on koolituse kirjelduses. Linnades toimuvatel kursustel reeglina majutust ei korraldata. Info erinevate majutusvõimaluste kohta Tartus võib leida Tartu koduleheküljelt http://www.visittartu.com/tartu-linna-turismiinfo/majutus-tartu-linnas. Koolituse läbinud õppijad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse koos hinnetelehega. Saadud ainepunkte on soovijail, sh avatud ülikooli üliõpilastel võimalik arvestada ülikooli õppekavade läbimisel. Käesolev teatmik aitab Teil leida sobiva koolituse. Täpsem informatsioon on meie koduleheküljel www.ut.ee/suveulikool. Tere tulemast Tartu Ülikooli suveülikooli! Esta Pilt suveülikooli programmijuht TÜ elukestva õppe keskus Lossi 24, Tartu 51003 Tel 737 5560, 737 5620, faks 737 5562 taiendusope@ut.ee www.ut.ee/suveulikool

4


TALLINNAS AVALIKU HALDUSE SUVEKOOL “KOMMUNIKATSIOON JA SOTSIAALNE TURUNDUS” 16.08-17.08.2012 Toimumiskoht: TÜ Tallinna esindus, Teatri väljak 3, Tallinn Õppejõud: Kristina Reinsalu, Triin Vihalemm Sihtrühm: riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud, avaliku sektori organisatsioonide spetsialistid ja juhid, kelle tööülesandeks on (all)poliitikate elluviimine avaliku kommunikatsiooni ja tegevusprogrammide kaudu ning tervise, teadliku/säästva tarbijahariduse, riskiennetuse, keskkonna jmt valdkondade projektide juhtimine Eesmärk: Anda ülevaade avaliku sektori kommunikatsioonijuhtimise eripäradest, probleemidest, leida ja analüüsida õnnestunud ning ebaõnnestunud kommunikatsioonijuhtimise kaasusi, õpetada nägema ja tajuma kommunikatsioonijuhtimise rolli erinevate organisatsiooni tegevusega seotud probleemide lahendamisel. Anda teadmised sotsiaalse turunduse kui poliitikate ellurakendamise abivahendi spetsiifikast avalikus sektoris ning omandada baasoskused erinevate kommunikatiivsete meetmete (informeerimine, harimine, veenmine jne) ja struktuursete meetmete eristamiseks ning nende otstarbekuse hindamiseks konkreetse sihtrühma ja eesmärkide puhul. Kursuse täies mahus läbinu

•• omab ülevaadet avaliku sektori kommunikatsioonijuhtimisega seonduvast õiguslik-regulatiivsest keskkonnast ja eetilistest põhimõtetest;

•• on tänu probleemipõhisele õppemeetodile ja konkreetsete case study’de

analüüsile võimeline välja tooma avaliku sektori kommunikatsioonijuhtimise eripärasid ning neid oma igapäevases tegevuses arvestama;

•• oskab määratleda oma organisatsiooniga seotud võimalikke kommunikatsiooniprobleeme ning leida sobivaid meetodeid ning lahendusteid nende lahendamiseks;

•• on omandanud põhiteadmised ja -oskused nii sotsiaalse turunduse kui üldisemate kommunikatiivsete meetmete rakendamiseks avaliku sektori projektide ja programmide puhul

°° teadmised sotsiaalse turunduse kui poliitikate ellurakendamise abivahendi

spetsiifikast avalikus sektoris võrreldes informeerimise, veenmise, harimise jm meetmetega,

°° baasoskused sotsiaalturundusliku programmi/projekti eesmärgiseadeks,

sihtrühmade ja konteksti analüüsiks ning ülesandepüstituseks (loov)lahenduste pakkujaile.

Maht: 2 EAP (52 tundi), sh 16 tundi auditoorset tööd Hind: 180 eurot

5


Sisu:

•• Kommunikatsioonijuhtimine avalikus sektoris °° Avaliku halduse põhimõtted laiemalt ja avalik haldus Eestis °° Kommunikatsioonijuhtimist puudutav seadusandlus, erinevate seaduste

„augud“; kaasamine, avalikkuse ootused; kriisid ja eetikanormid; onlinekommunikatsioon ja e-kaasamine

•• Sotsiaalne turundus poliitikate ja praktikate vahel °° Sotsiaalse turunduse eripära võrreldes muude, peamiselt kommunikatiivsete meetmetega (teavituskampaania, sotsiaalreklaam jne) avalike poliitikate toetamisel

°° Sotsiaalse turunduse eri suunad: indiviidi mõjutamine vs taristu kujundamine

°° °° °° °° °° °° °° °°

Sotsiaalse turunduse programmi komponendid Ühekordse ja korduva/püsiva tegevuse saavutamine Sotsiaalsed praktikad Konteksti analüüs läbi praktikate prisma Sihtrühma analüüs: barjäärid ja nende madaldamise võimaluste hindamine Sotsiaalse turunduse „toote“ loomine Briifi koostamine Näpunäited pakkumiste hindamiseks

Nõuded lõpetamiseks: osalemine auditoorses õppetöös, aruteludes ja kohapeal tehtavates rühmatöödes, iseseisvate kodutööde sooritamine (oma valdkonnas briifi koostamine individuaal- või grupitööna) Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ elukestva õppe keskus, Esta Pilt, taiendusope@ut.ee, 737 5560, 737 5620

EESTI AJALOO SUVEKOOL “HILISSTALINISTLIK EESTI NSV” 06.08-08.08.2012 Toimumiskoht: TÜ Tallinna esindus, Teatri väljak 3, Tallinn Õppejõud: Tõnu-Andrus Tannberg Sihtrühm: eesti keele ja kirjanduse ning ajaloo õpetajad,ajaloo huvilised, üliõpilased Eesmärk: Anda ülevaade Eesti NSV poliitilistest oludest, majandusest ja vaimuelust NSV Liidu ja Ida-Euroopa arengute kontekstis alates 1944. aasta sügisest kuni 1950. aastate keskpaigani. Kursuse täies mahus läbinu

•• tunneb sõjajärgsete aastate Eesti ajaloo põhisündmusi;

6


•• oskab neid asetada tollase suurriikidevahelise vastasseisu – külma sõja – arengute konteksti;

•• mõistab sovetiseerimisprotsessi eripalgelist mõju ja tagajärgi Eesti ühiskonnale.

Maht: 3 EAP (78 tundi), sh 20 tundi auditoorset tööd Hind: 75 eurot. Kursus on tasuta eesti keele ja kirjanduse õpetajatele ning soodushinnaga 40 eurot ajalooõpetajatele. Sisu:

•• Sissejuhatus °°  Eesti lähiajaloo historiograafia põhijooned. Periodiseerimine. Sovetiseerimise mõiste

•• Territoorium ja haldusjaotus °° Moskva piiripoliitika üldiseloomustus Ida-Euroopas. Piirimuudatused

Baltikumis ja nende tagamaad. Haldusjaotuse sovetiseerimine. 1950. aasta haldusreform. Oblastieksperiment. Muudatused haldusjaotuse pärast 1953. aastat

•• Eesti NSV valitsemine °° Võimuorganid ja võimuvertikaal (partei ja riik, keskus ja liiduvabariik). Valimised ja ülemnõukogu. Nomenklatuur. Võimuvõitlus, konfliktid ja puhastused võimuaparaadis

•• Vastupanu ja repressioonid °° Sõjajärgse vastupanu mastaapsus. Metsavendlus. Noorte salaorganisatsioonid. Repressiivaparaadi struktuur ja juhid. Repressiivpoliitika mitmekesisus ja ulatus

•• Majandus ja rahvastik °° Nõukoguliku majandusmudeli üldiseloomustus. Maareform ja kolhoseeri-

mine. Sõjajärgse tööstuse põhijooned. Elanikkonna arvukus ja muudatused rahvuslikus kooseisus. Suur põgenemine. Repatrieerimine. Võõrtööjõu sissetoomine

•• Vaimuelu palgejooni °° Nõukoguliku kultuuripoliitika olemus. Haridusolud. Kiriku koht ühiskonnas. Vaimuelu kontrollimehhanismid. Tsensuur. Elu-olu ja mentaliteedi muutused

•• Külm sõda ja Eesti NSV °° Külma sõja väljakujunemine ja Eesti strateegiline tähtsus uues situatsioonis. Lääneriikide eriteenistuste tegevus Eestis ja Läänemerel ning nõukogude vastumeetmed

Nõuded lõpetamiseks: osalemine auditoorses õppetöös, kirjaliku kodutöö esitamine Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ elukestva õppe keskus, Esta Pilt, taiendusope@ut.ee, 737 5560, 737 5620

7


TARTUS KESKASTMEJUHTIDE SUVEKOOL “TÖÖMOTIVATSIOON. ORGANISATSIOONIKULTUUR JA VÄÄRTUSPÕHINE JUHTIMINE” 01.08-03.08.2012 Toimumiskoht: Lossi 3, Tartu Õppejõud: Anne Reino, Maret Ahonen Sihtrühm: spetsialistid, keskastmejuhid ja juhid Eesmärk: Saada teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud inimeste ja organisatsiooni arengu juhtimisel, töömotivatsiooni suurendamisel ja organisatsioonikultuuri tugevdamisel. Kursuse täies mahus läbinu

•• •• •• ••

on saanud teadmisi töömotivatsiooni ja töörahulolu kujundavate tegurite kohta; suudab määratleda töömotivatsiooni mõjutegureid oma organisatsioonis; oskab kavandada töömotivatsiooni suurendamist toetavaid tegevusi; oskab kriitiliselt hinnata motivatsiooni kujundamise võimalusi töises kontekstis ning on teadlik motiveerimisega kaasnevatest probleemidest ja ohtudest;

•• on saanud teadmisi organisatsioonikultuuri ja väärtuspõhise juhtimise olemuse ning mõjutegurite kohta;

•• on analüüsinud organisatsioonikultuuri avaldumisvorme; •• mõistab juhi rolli organisatsioonikultuuri kujundamisel; •• mõistab organisatsioonikultuuri ja organisatsiooni väärtuste seoseid töötajate motivatsiooniga;

•• suudab määratleda organisatsioonikultuuri muutumisvõimelisust soodustavad ja takistavad tegurid;

•• on saanud enesekindlust ja uusi oskusi positiivse koostööõhkkonna kujundamise kohta oma organisatsioonis.

Maht: 3 EAP (78 tundi), sh 24 tundi auditoorset tööd Hind: 250 eurot Sisu:

•• Töömotivatsioon, organisatsioonikultuur ja väärtuspõhine juhtimine •• Organisatsioonikultuuri kujunemise seaduspärasused (selle tundmine võimaldab juhtida erinevaid, organisatsiooni jaoks kriitilisi valdkondi, nt tarbijakesksus, kvaliteet, töömotivatsioon, koostöö jt)

•• Kuidas juhina hoida ja suurendada organisatsiooniliikmete töömotivatsiooni

ning kuidas organisatsioonikultuuri ja väärtuspõhise juhtimise kaudu kujundada tulemuslikku koostööõhkkonda?

8


•• Analüüs, mil moel oleks võimalik tõsta enese, aga ka oma kaastöötajate motivatsiooni

•• Milline roll on juhil ja igal töötajal selles, et organisatsioonikultuur toetaks

organisatsiooni eesmärkide saavutamist, võimaldades samal ajal realiseerida ka iga töötaja personaalseid sihte?

•• Osalejate innustamine, olemaks avatud, arengut ja positiivseid suhteid väärtustav partner kõikidele organisatsiooniga seotud osapooltele

•• Ülesanded, mille abil analüüsitakse iseennast ja oma organisatsiooni Nõuded lõpetamiseks: osalemine auditoorses õppetöös, koduste ülesannete sooritamine Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ elukestva õppe keskus, Esta Pilt, taiendusope@ut.ee, 737 5560, 737 5620

PSÜHHOLOOGIA SUVEKOOL „SÕLTUVUSKÄITUMINE JA SELLEGA TOIMETULEK“ 03.08-04.08 ja 16.08-17.08.2012 Suvekool koosneb kahest alljärgnevast kursusest: I. Sõltuvus – haigus või harjumus? Sõltlaste psühholoogiline nõustamine II. Sõltuvushäirete kognitiiv-käitumusliku psühhoteraapia sekkumisviisid Kursustest võib valida ühe või osaleda mõlemal. Osalemine mõlemal kursusel soodushinnaga (hind kokku 420 eurot).

I. SÕLTUVUS – HAIGUS VÕI HARJUMUS? SÕLTLASTE PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE

03.08-04.08.2012 Toimumiskoht: Lossi 3, Tartu Õppejõud: Danny-Karl Soosuu, Triinu Niiberg-Pikksööt Sihtrühm: psühholoogid, sotsiaaltöötajad, sotsiaalpedagoogid, meditsiinitöötajad, haridustöötajad, sotsiaalpedagoogid, abistavate elukutsete esindajad (ei eelda psühholoogilise nõustamise või psühhoteraapia kogemust) Eesmärk: Jagada teadmisi erinevate sõltuvushäirete olemusest ja kujunemisest. Tutvustada sõltuvushäirete diagnostilisi kriteeriume ning kaasneda võivaid häireid. Tutvustada teraapiaprotsessi ülesehitust, tuginedes kognitiiv-käitumuslikule teooriale. Käsitleda sotsiaalsete oskuste õpetamise vajadust sõltlasele. Tutvustada perekonna kaasamist teraapiaprotsessi.

9


Kursuse täies mahus läbinu

•• tunneb erinevaid sõltuvushäireid ning teab sõltuvushäirete diagnostilisi kriteeriume;

•• teab sõltuvushäirete kujunemise aluseks olevaid tuntumaid teooriaid; •• teab sõltuvushäirete keskkondlikke, bioloogilisi, sotsiaalseid ja psühholoogilisi tegureid;

•• tunneb kognitiiv-käitumusliku teraapiaprotsessi ülesehitust sõltuvushäirete korral;

•• suudab eristada sõltuvushäireid; •• oskab hinnata sotsiaalsete oskuse õpetamise vajadust; •• oskab planeerida perekonna kaasamist teraapiaprotsessi. Maht: 1 EAP (26 tundi), sh 16 tundi auditoorset tööd Hind: 190 eurot Sisu:

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Sõltuvushäirete olemus ja kujunemise aspektid Sõltuvushäirete diagnostilised kriteeriumid Sõltuvushäirete sarnasused ja erinevused Sõltuvuse keskkondlikud, bioloogilised, sotsiaalsed ja psühholoogilised tegurid Muud sõltuvusega kaasnevad sotsiaalsed probleemid Kuidas ehitada üles teraapiaprotsess? Sõltuvushäirete individuaal- ja grupiteraapia Mida veel peaks sõltlasele õpetama? Perekonna kaasamine teraapiaprotsessi Sõltuvust alalhoidvad tegurid ja nende muutmise võimalused Ohud, mis on seotud sõltlaste nõustamisega Tagasilanguste vältimine ja normaliseerimine Toetus pärast teraapiaprotsessi lõppu

Nõuded lõpetamiseks: osalemine auditoorses õppetöös, arvestuse sooritamine Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ elukestva õppe keskus, Esta Pilt, taiendusope@ut.ee, 737 5560, 737 5620 TÜ psühholoogia instituut, Signe Reppo, signe.reppo@ut.ee, 737 5959

10


II. SÕLTUVUSHÄIRETE KOGNITIIV-KÄITUMUSLIKU PSÜHHOTERAAPIA SEKKUMISVIISID

16.08-17.08.2012 Toimumiskoht: Lossi 3, Tartu Õppejõud: Danny-Karl Soosuu, Kaia Kastepõld-Tõrs Sihtrühm: psühholoogid, sotsiaaltöötajad, sotsiaalpedagoogid, meditsiinitöötajad (eeldame psühholoogilise nõustamise või psühhoteraapia alast kogemust) Eesmärk: Anda osalejatele ülevaade sõltuvushäirete kognitiiv-käitumusliku psühhoteraapia protsessist ning sekkumise põhimõtetest. Kursuse täies mahus läbinu

•• teab sõltuvushäirete kognitiiv-käitumusliku psühhoteraapia põhimõtteid ja teraapiaprotsessi osi;

•• oskab analüüsida häiret kognitiiv-käitumusliku mudeli alusel; •• tunneb peamisi sekkumisvõtteid. Maht: 1 EAP (26 tundi), sh 14 tundi auditoorset tööd Hind: 260 eurot Sisu:

•• Kognitiiv-käitumusliku psühhoteraapia tutvustus – terminid ja konstruktid •• Sõltuvushäirete kognitiiv-käitumuslik mudel •• Häire funktsionaalne analüüs (sõltuvus koos teiste häiretega, häirete „järjekord“ – millest alustada sekkumist)

•• Motivatsioon – hindamine ja kujundamine •• Vallandavate stiimulite avastamine ja neile reageerimine (väliste ja sisemiste

stiimulite eristamine, erinevate tehnikate rakendamine nendega toimetulekul)

•• Tungiga toimetulek – eneseabivõtete õpetamine •• Sõltuvuskäitumise tagajärgede analüüs (kulud-tulud; pika- ja lühiajalised tagajärjed)

•• Tagasilanguste ennetamine •• Terapeutiline suhe – raskused (motiveeritus, järjekindlus, manipuleerimine, valetamine) ja sekkuja eneseabi

Nõuded lõpetamiseks: osalemine auditoorses õppetöös 100% ja praktilise kodutöö kohta kirjaliku kokkuvõtte esitamine Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ elukestva õppe keskus, Esta Pilt, taiendusope@ut.ee, 737 5560, 737 5620 TÜ psühholoogia instituut, Signe Reppo, signe.reppo@ut.ee, 737 5959

11


RAHVUSVAHELISTUMISE SUVEKOOL ETTEVÕTJATELE “PÕNEV JA VÕIMALUSTEROHKE AASIA” 13.08-16.08.2012 Toimumiskoht: Jakobi 2, Tartu Õppejõud: Aune Valk, Eri Miyano, Märt Läänemets, Siim Sikkut Sihtrühm: ettevõtjad ja huvilised, kel on kontakte Aasia kultuuridega või kes tahavad nendega suhtlemist alustada Eesmärk: Anda ülevaade kultuurierinevustest ja usalduslike suhete loomisest teisest kultuurikeskkonnast pärit inimestega. Teha ülevaade Hiina kultuurist ja ajaloost, praegusest poliitilisest ja majanduslikust olukorrast, hiinlaste kommetest, olmest, harjumustest ja igapäevaelust. Tutvustada jaapani ühiskonda, kultuuri, kombeid ja igapäevaelu. Anda ülevaade ja ideid ärivõimalustest Aasia turgudel, samuti teadmisi neile turgudele mineku esimeste sammude kohta. Kursuse täies mahus läbinu

•• omab ülevaadet kultuurierinevustest; •• on saanud ülevaate Hiina ning Jaapani kultuurist, kommetest ja harjumustest; •• on saanud ideid ärivõimalusteks Aasia turgudel. Maht: 3 EAP (78 tundi), sh 30 tundi auditoorset tööd Hind: 280 eurot Sisu:

•• Kultuuriti võrdlev psühholoogia °° Väärtused, isiksuseomadused ja suhtlemistavad eri kultuurides: mille poo-

lest erinevad ja sarnanevad eestlased ja Aasia kultuurist pärit inimesed. Tegelikud ja stereotüüpsed erinevused. Elamine kahes kultuuris. Kuidas luua usalduslikku suhet teisest kultuurist pärit inimestega?

•• Kuidas läheneda Hiinale? °° Kas Hiina riik on olnud 5000 aastat ühtne ja jagamatu? Kas hiina keeli on üks või mitu? Kuidas lugeda hiina hieroglüüfe? Mida hiinlased mõtlevad välismaalastest? Kas Hiina on ikka veel kommunistlik riik? Miks Hongkong ühines Hiinaga, aga Taiwan ei ühine? Kas meil on üldse võimalust Hiinas läbi lüüa? Kuidas valmistuda esimeseks Hiina-reisiks?

•• Jaapani hüppepakk °° Jaapan numbrites: faktid, statistilised andmed, ajaloo ülevaade. Jaapan kaardil:

olulisemad teadmised geograafia vallas. Jaapanlase elu: elutsükkel, igapäevaelu, pühad ja kombed. Jaapani ärimaailm: omapära, erinevus lääne ärimaailmast, jaapani ärimehed. Tervitamine jaapani keeles: elementaarseid tervitussõnu ja nende juurde käivad käitumised. Käitumisvead, mida lääne inimesed jaapanlaste arvates “valesti” teevad ja mida jaapanlased eurooplaste arvates “valesti” teevad. Kuidas süüa ehk käitumisest söögilauas

12


•• Tuleviku ärivõimalused Aasias °° Aasia majanduste, ärikeskkonna ja turunõudluse tulevikutrendid. Aasia turgudel tegutsemine ja neile sisenemise eripärad tänases olukorras. Tärkav Aasia (Hiina, India, Kagu-Aasia), senised liidrid (Singapur, Lõuna-Korea, Jaapan)

Nõuded lõpetamiseks: osalemine auditoorses töös, kirjaliku kodutöö sooritamine ja soovitatava kirjanduse läbitöötamine Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ elukestva õppe keskus, Esta Pilt, taiendusope@ut.ee, 737 5560, 737 5620

VÕÕRKEELEÕPETAJATE SUVEKOOL 16.08-17.08.2012 Toimumiskoht: Lossi 3, Tartu Õppejõud: Ülle Türk, Tiina Kikerpill, Evi Saluveer, Katri Sirkel, Piret Kärtner, Axel Carsten Jagau, Merje Miliste, Silke Pasewalck, Irina Külmoja, Jelisaveta-Kaarina Kostandi, Oksana Palikova Sihtrühm: üldhariduskoolide inglise, saksa ja vene keele õpetajad Eesmärk: Anda võõrkeele õpetajatele teadmisi keeleoskuse mõõtmisest, tutvustada võõrkeele õpetamise teooriaid, võtteid ja tehnikaid, tutvustada uusimaid suundi keelte arengus, avardada õpetajate sihtkeele-alast maailmapilti. Kursuse täies mahus läbinu

•• teab keeleoskuse mõõtmise põhimõtteid ja viise ning oskab neid rakendada oma kutsetegevuses;

•• teab uusi suundi keelte ja didaktika arengus; •• oskab kasutada käsitletud võtteid ja tehnikaid õpetajatöös. Maht: 0,5 EAP (16 tundi auditoorset tööd) Hind: 100 eurot Sisu: Kursus on 2-päevane. Esimesel päeval toimub õppetöö kõikide keelte õpetajatele ühiselt ja eesti keeles. Teisel päeval on eri keelte õpetajad eraldi rühmades ja õppetöö toimub vastavalt kas inglise, saksa või vene keeles. 1. päev Keeleoskuse mõõtmine, osaoskuste testimine ja keeleteadmiste mõõtmine 2. päev Inglise keele õpetajad

•• British Monarchy today •• Matering passive constructions in appropriate contexts •• Lauamängude ettevalmistamine ja kasutamine keeletunnis Saksa keele õpetajad

•• Mida ütleks õpilase aju võõrkeeleõpetajale? 13


•• Sorbid ja Saksamaa •• Sümbolpädevuse vahendamine ilukirjanduslike tekstide kaudu. Impulsse saksa keele õpetamiseks võõrkeelena Vene keele õpetajad

•• Vene keele võõrkeelena testimise süsteemi ülesehitus ja eripära •• Individuaalne lähenemine õpilasele vene keele õpetamisel •• Vene keel Eestis, vene keel Venemaal Nõuded lõpetamiseks: osalemine auditoorses töös Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ elukestva õppe keskus, Helve Raik, taiendusope@ut.ee, 737 5561, 737 5620

LOODUSÕPETUSE ÕPETAJATE SUVEKOOL “VEE JA MULLA TEEMADE KÄSITLEMINE” 05.06-06.06.2012 Toimumiskoht: Lossi 3, Tartu Õppejõud: Enn Pärtel, Lauri Mällo, Merike Kilk, Ülle Liiber Sihtrühm: 5. ja 6. klassi loodusõpetuse õpetajad Eesmärk: Tutvustada uurimusliku õppe võimalusi vee ja mulla teemade õpetamisel. Kursuse täies mahus läbinu

•• oskab planeerida vee- ja mullateemalisi tunde II kooliastmes; •• oskab kasutada uurimuslikku õpet vee ja mulla teemade õpetamisel; •• kasutab Vernieri moodustamisvahendeid vee ja mulla teemade õpetamisel. Maht: 0,5 EAP (16 tundi auditoorset tööd) Hind: 64 eurot Sisu:

•• •• •• ••

Näidisajakavade koostamine vee ja mulla teemade õpetamiseks II kooliastmes Uurimuslik õpe ja selle kasutamine loodusõpetuses Katsete planeerimine ja läbiviimine vee ja mulla teemade õpetamisel Vernieri vahendite kasutamine

Nõuded lõpetamiseks: osalemine auditoorses õppetöös ja praktiliste tööde sooritamine kursuse käigus Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ elukestva õppe keskus, Helve Raik, taiendusope@ut.ee, 737 5561, 737 5620

14


TENNISEKOOL 11.06-31.07.2012 Toimumiskoht: Tamme tenniseväljak, Tartu Õppejõud: Mart Polakene Sihtrühm: algajad ja edasijõudnud mängijad Eesmärk: mänguteooria ja -praktika omandamine Kursuse täies mahus läbinu oskab kasutada õiget mängutehnikat. Maht: 1,5 EAP (40 tundi), sh 6 tundi juhendatavat tööd Hind: 105 eurot Sisu:

•• Tennise teoreetiline algõpetus •• Mängupraktika Nõuded lõpetamiseks: osalemine juhendatavates tundides (reketi laenutamise võimalus ka kohapeal) Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ elukestva õppe keskus, Esta Pilt, taiendusope@ut.ee, 737 5560, 737 5620

15


VILJANDIS HÕRGU TOIDU JA TERVISE SUVEKOOL 01.06-03.06.2012 Toimumiskoht: Männiku Metsatalu, Paistu vald, Viljandimaa Õppejõud: Marika Blossfeldt Sihtrühm: kõik tervisest huvituvad inimesed Eesmärk: Anda teadmisi tervislikest söömisharjumustest ja elustiilist. Kursuse täies mahus läbinu teab tervisliku eluviisi põhimõtteid. Maht: 1 EAP (26 juhendatavat tundi) Hind: 218 eurot registreerumisel enne 1. märtsi ja 230 eurot registreerumisel 1. märts – 1. mai, sh lõuna- ja õhtusöögid. Majutus eraldi hinna eest (2 ööd koos hommikusöögiga 36 eurot) Sisu:

•• •• •• •• •• ••

Kundalini hommikujoogad Kokatunnid Loengud tervisliku toitumise teemadel Hingamisjalutuskäigud Massaaž Õhtumeditatsioonid

Nõuded lõpetamiseks: programmis osalemine 80% ulatuses Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, Anu Sööt, anu.soot@ut.ee, 435 5248

MÄNGULISE HÄÄLETÖÖ SUVEKOOL 15.08-17.08.2012 Toimumiskoht: Männiku Metsatalu, Paistu vald, Viljandimaa Õppejõud: Eve Lukk, Riina Trumm Sihtrühm: muusikaõpetajad, tantsuõpetajad, näitlejad jt hääletööga või hääle kui töövahendiga seotud spetsialistid Eesmärk: Pakkuda süvendatud teadmisi ja praktilisi kogemusi loomuliku hääle ja häälelise vabaduse saavutamiseks liikumise ja kujutlustööga, tutvustada terapeutilise hääletöö võtteid hääle seadmises, korrashoius ja eneseregulatsioonis. Kursuse täies mahus läbinu omab teadmisi ja praktilisi kogemusi loomuliku hääle

16


ja häälelise vabaduse saavutamiseks liikumise ja kujutlustööga. Maht: 1 EAP (26 tundi), sh 24 tundi auditoorset tööd Hind: 232 eurot, sh majutus ja toitlustus Sisu:

•• Mängulise hääletöö baasmaterjal: hääl, keha, kujutlus ja tunded •• Häälesõbralik hääleseade: loomuliku hääle, kujutluse ja liikumise integreeritud kasutamine

•• •• •• •• ••

Üldised häälehoiu põhimõtted Teadlik ja mõtestatud hääletöö Vokaalteose tehniliste momentide efektiivne harjutamine etüüdidena Terapeutilised lähenemised ja meetodid hääletööle Harjutused ja häälemängud hääle parameetrite muutmiseks ning kvaliteedi parandamiseks soovitud suunas

•• Hääle ja keha hommikuhäälestused ja õhtuuinutused Nõuded lõpetamiseks: programmis osalemine 80% ulatuses Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, Anu Sööt, anu.soot@ut.ee, 435 5248

INGLISE KEELE SUVEKOOL 02.07-07.07.2012 Toimumiskoht: Männiku Metsatalu, Paistu vald, Viljandimaa Õppejõud: Liina Soobik Sihtrühm: Inimesed, kellel on passiivne keel tugevam kui aktiivne, kes teavad rohkem, aga räägivad vähe. Tegemist on meeldetuletuse ja julgustuskursusega vanusegrupile 40+, inimestele, kes on inglise keelt õppinud, kuid ei julge rääkida. Eesmärk: Tuletada meelde oma seniseid võõrkeeleoskusi ja erinevate aktiivõppe meetodite kaudu omandada uusi, tuletada meelde varemõpitut (nt tähestik, põhilised ajavormid aktiivis ja passiivis, igapäevasõnavara jne), parandada kõnelemise ja kuulamise osaoskust monoloogide ja vestluste kaudu, tõhustada arusaamist ja osalemist ingliskeelses suhtlemises. Kursuse täies mahus läbinu

•• saab aru tuttaval teemal (päevateemad, talle tuttavad teemad) lühidalt ja selgelt esitatud ütluste põhisisust;

•• saab aru ja oskab kaasa rääkida igapäevastes infovahetust nõudvates suhtlussituatsioonides;

•• oskab lihtsate lausetega kirjeldada kogemusi, selgitada seisukohti. 17


Maht: 2 EAP (52 tundi) Hind: 310 eurot, sh majutus ja toitlustamine. Hind ilma majutuseta 295 eurot. Sisu:

•• Senise inglise keele oskuse meeldetuletamine ja arendamine erinevate aktiivõppe meetodite abil

•• Vestlusteemad: elukestva õppe võimalused, töökoht, tööalane suhtlemine, keskkond, tervis, vaba aeg, hobid

Nõuded lõpetamiseks: programmis osalemine 100% ulatuses Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, Anu Sööt, anu.soot@ut.ee, 435 5248

MAALIMISE SUVEKOOL 25.08-27.08.2012 Toimumiskoht: Männiku Metsatalu, Paistu vald, Viljandimaa Õppejõud: Kersti Rattus Sihtrühm: kunstihuvilised Eesmärk: Õppida looduse keskel värvide abil loodust kujutama. Kursuse täies mahus läbinu omandab ja arendab maalioskusi vabas looduses. Maht: 1 EAP (26 tundi), sh 24 juhendatavat tundi Hind: 196 eurot, sh majutus Sisu:

•• Maalimisoskuste omandamine ja edasiarendamine vabas looduses •• Valguse ja varju kujutamise abil maalilise terviku saavutamine ja pildimeeleolu loomine

•• Koloriidi ja pintslitöö roll maaliterviku loomisel ja oma käekirja kujundamisel •• Töö erinevate maalimisvahenditega (mõeldud on kaasavõetud akvarellvärvide või pastellide kasutamist, kui need on enesel kaasas)

•• Vestlusringid, arutlused kunsti teemal Nõuded lõpetamiseks: aktiivne osalemine õppetöös, tööde sooritamine Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, Anu Sööt, anu.soot@ut.ee, 435 5248

18


PÄRNUS REISIALASE INGLISE KEELE SUVEKOOL 09.08-10.08.2012 Toimumiskoht: TÜ Pärnu kolledž, Ringi 35, Pärnu Õppejõud: Katrin Saks Sihtrühm: reisihuvilised eestlased, kes soovivad parandada oma reisimisega seotud inglise keele oskust ning kelle inglise keele ja arvutikasutamise oskus on vähemalt kesktasemel Eesmärk: Anda ülevaade, kuidas luua endale reisiplaani virtuaalsete vahenditega, kust leida internetis informatsiooni vajaliku sihtkoha kohta ning kuidas kasutada online broneerimissüsteeme, täiendada reisimisega seotud inglise keele sõnavara. Kursuse täies mahus läbinu

•• •• •• •• •• ••

teab põhilist reisimisega seotud ingliskeelset sõnavara; on omandanud teadmisi vabalt valitud sihtkoha kohta; oskab leida internetist vajalikku informatsiooni vabalt valitud sihtkoha kohta; oskab kasutada põhilisi online broneerimissüsteeme; oskab kirjutada kirja, broneerimaks ööbimiskohta; oskab täita viisataotlusvormi.

Maht: 1 EAP (26 tundi), sh 16 tundi auditoorset tööd Hind: 70 eurot Sisu:

•• •• •• ••

Reisiplaani loomine virtuaalsete vahenditega Sihtkoha otsimine internetis Online broneerimissüsteemi kasutamine Reisimisega seotud sõnavara

Nõuded lõpetamiseks: osalemine auditoorses õppetöös, reisipaketi koostamine vabalt valitud vahendit kasutades Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ Pärnu kolledž, Liisi Holter, liisi.holter@ut.ee, 5669 3294

19


TURUNDUSALASE INGLISE KEELE SUVEKOOL 09.08-10.08.2012 Toimumiskoht: TÜ Pärnu Kolledž, Ringi 35, Pärnu Õppejõud: Reet Soosaar Sihtrühm: teemast huvitatud, kelle inglise keele oskus vähemalt B1-B2 tasemel Eesmärk: Teha põgus sissevaade projekti- ja turundustöösse ning selle käigus omandada ja praktiseerida vastavat sõnavara mingi uue toote või teenuse turule toomiseks. Kursuse täies mahus läbinu on omandanud ja kasutab projekti- ja turundustööks olulist sõnavara. Maht: 1 EAP (26 tundi), sh 16 tundi auditoorset tööd Hind: 70 eurot Sisu: Osalejad jagunevad 2-3 liikmelistesse gruppidesse. Kahepäevase praktilise õppetöö käigus läbitakse järgmised teemad:

•• •• •• •• ••

toote/teenuse kirjeldamine; projektiplaani koostamine; turundusmeetmete väljatöötamine; reklaamivahendite valimine; toote/teenuse esitlemine.

Nõuded lõpetamiseks: osalemine auditoorses õppetöös ja grupitöö ülesannete sooritamine. Iga konkreetse teemaga on seotud ülesanne, mille osalejad täidavad, esitavad, analüüsivad ning kaitsevad oma seisukohti. Kursus lõpeb toote/teenuse esitlusega. Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ Pärnu kolledž, Liisi Holter, liisi.holter@ut.ee, 5669 3294

20


TANTSUKUNSTI SUVEAKADEEMIA „KAASAEGNE TANTS“ 21.08–24.08.2012 Toimumiskoht: Gabriele Moe- ja Tantsukool, Pargi 1, Pärnu Õppejõud: Anu Ruusmaa, Merle Saarva, Karl Saks, Ele Viskus, Mart Kangro, Rauno Zubko, Helena Pihel Sihtrühm: eelneva tantsualase kogemusega tantsuõpetajad Eesmärk: Kutsuda kokku Eesti erinevad kaasaegse tantsuga tegelevad õpetajad. Kogeda erinevaid lähenemisi kaasaegsele tantsule. Kursuse täies mahus läbinu

•• kogeb tehnikatundides erinevate õpetajate lähenemist kaasaegsele tantsule; •• oskab mõtestada kaasaegset tantsu. Maht: 1,5 EAP (39 tundi) Hind: 148 eurot registreerimisel enne 1. maid ja 168 eurot registreerimisel 1. mai – 1. august 2012. Hinna sisse kuulub koolitus ja koolimajutus Gabriele Moe- ja Tantsukoolis. Sisu:

•• Eesti kaasaegne tants •• Konkreetsele koolkonnale baseeruvad liikumistehnika põhiprintsiibid, näited repertuaarist

Nõuded lõpetamiseks: kursuse programmi 90% ulatuses läbimine Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, Anu Sööt, anu.soot@ut.ee, 435 5248

21


VÕRUMAAL LASTEAIAÕPETAJATE SUVEKOOL „ÕPPIDES MÄNGIMA – MÄNGIMA ÕPPIDES“ 15.08-17.08.2012

Toimumiskoht: Vaskna turismitalu, Haanjamaa Õppejõud: Margit Teller, Meeme Liivak, Marge Kimmel, Airi Niilo, Laivi Raamat-Boeke, Heli Kudu Sihtrühm: koolieelsete lasteasutuste õpetajad jt huvilised Eesmärk: Praktiliste ülesannete abil pakkuda õpetajatele ideid mängu kaudu õppe- ja kasvatustöö läbiviimiseks ning toetada õpetajate eneserefleksiooni mängu- ja õpioskuste juhendajana. Kursuse täies mahus läbinu teab, kuidas kasutada mängu õppe- ja kasvatustöös ning reflekteerida ennast mängu toetajana. Maht: 1 EAP (26 tundi) Hind: 210 eurot, sh majutus Sisu:

•• •• •• •• •• ••

Mäng õppe- ja kasvatustöös Liikumismängud Laulumängud Näpumängud Loodusmängud Õpetaja kui mängu juhtija

Nõuded lõpetamiseks: osalemine auditoorses õppetöös 100% ulatuses Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ haridusteaduste instituut, Anne Raam, anne.raam@ut.ee, 737 6445

22


VENTSPILSIS FÜÜSIKAÕPETAJATE SUVEKOOL „KOSMOSEFÜÜSIKA RAKENDAMINE ÜHISKONNA TEENISTUSSE“ 26.06-28.06.2012 Toimumiskoht: Ventspils ja Irbene, Läti Õppejõud: Ventspilsi kolledži õppejõud ja raadioastronoomia keskuse direktor Ivars Smelds Sihtrühm: üldhariduskoolide füüsikaõpetajad Eesmärk: Anda füüsikaõpetajatele ülevaade Ventspilsi lähedal oleva signaali-luure antenni kasutamisest raadioastronoomias ja satelliitside teenistuses. Kursuse täies mahus läbinu omab ülevaadet raadioastronoomia võimalustest, satelliitside tehnoloogiast, Läti Vabariigi füüsikaharidusest ja füüsikateaduse suundadest. Maht: 0,5 EAP (16 tundi) Hind: 200 eurot, sh majutus Sisu:

•• •• •• •• •• ••

Raadioantenni ehitus ja tööpõhimõte Raadioantenni rakendused Raadioastronoomia uurimissuunad Lätis Satelliidiprojekt ja rakendused Füüsika teadusuuringud Lätis Läti koolide füüsika ainekava

Nõuded lõpetamiseks: osalemine loengutes, seminarides ja ekskursioonidel Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ elukestva õppe keskus, Helve Raik, taiendusope@ut.ee, 737 5561, 737 5620

23


SUVEÜLIKOOLIS OSALENUTE TAGASISIDEST Hea oli jälle Tartus ja ülikoolis tagasi olla! kursuselt „Enesekehtestamine“ väga head mälestused! Koolituse „Eesti II maailmasõjas“ läbiviija oli erakordselt paindlik ning vastas auditooriumi ootustele ja soovidele, samas säilitas kursuse struktuuri. Väga hea oli osalejate kogemuse integreerimine koolituse „Leinanõustamine ja leinateraapia“ läbiviimisse. Kursusel „Enese- ja suhete juhtimine tööl“ meeldisid väga lektorid, erinevad inimesed grupis, huvitavad diskussioonid ja mitmekesised meetodid. Koolitus „Õnne valem“ haris mind väga. Paljudele asjadele polnud varem mõelnud. Lektoril oli väga hea side koolitusel osalejatega – vaba, usaldusväärne, tempokas. Meeldis vaba, õdus ja kodune õhkkond koolitusel „Toitumine, psüühika ja kultuurilised erinevused“, samuti suvine Tartu oma üritustega. „Enese- ja suhete juhtimine tööl“ oli väga praktiline ja mõtlemapanev koolitus. Grupp tegutses hea ja ühtse meeskonnana.


Tartu Ülikooli suveülikool 2012  

Tartu Ülikooli suveülikooli kursused 2012. aastal.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you