Page 1

16

การกาจัดวัชพืช วัชพืชเป็ นปั ญหาสาคัญในพื ้นที่ปลูกข้ าว โดยเฉพาะในพื ้นที่ภาคกลางพบว่าปั ญหาสาคัญอันดับหนึง่ ที่ทาให้ เกษตรกรไม่ได้ ผลผลิตข้ าวสูงและต้ องเสียค่าใช้ จ่ายในการดูแลรักษาแปลงปลูกข้ าวมาก คือการระบาดของวัชพืชหลากหลายชนิดรวมทัง้ ข้ าวปนที่เมล็ดติดมากับเครื่ องจักรที่ใช้ ในการเก็บเกี่ยว การจาแนกชนิดของวัชพืชนันมี ้ วตั ถุประสงค์เพือ่ ที่จะใช้ วางแผนการป้องกันและกาจัดให้ ถกู วิธีและถูกเวลา ทังนี ้ ้ สามารถจาแนกวัชพืชเป็ นประเภทต่างๆได้ ดงั นี ้ 1.วัชพืชใบแคบ (หรื อวัชพืชตระกูลหญ้ า) เช่นหญ้ าข้ าวนก หญ้ านกสีชมพู หญ้ าแดง หญ้ าดอกขาว 2.วัชพืชใบกว้ าง มีลกั ษณะเป็ นพวกพืชใบเลี ้ยงคู่ ใบกว้ าง เช่น ผักปอดนา ผักบุ้ง เทียนนา 3.วัชพืชตระกูลกก ลักษณะทรงต้ นคล้ ายหญ้ า แต่ลาต้ นไม่มีข้อ ไม่มีปล้ อง ลาต้ นเป็ นหลอด หรื อรู ปสามเหลีย่ ม ได้ แก่ กกทราย กกสามเหลีย่ ม กกขนาก หนวดปลาดุก 4.วัชพืชประเภทเฟิ ร์ น ไม่มีเมล็ด ขยายพันธุ์ด้วย ส่วนของลาต้ น และอับเรณู เช่น ผักแว่น ผักกูดนา 5.วัชพืชประเภทสาหร่ าย เป็ นพืชชันต ้ ่า ราก ลาต้ น และใบไม่แตกต่างกัน เช่น สาหร่ ายไฟ ชนิดของวัชพืชที่ชอบขึ ้นในนาข้ าวที่ปลูกด้ วยวิธีตา่ งๆ -นาปั กดา : หญ้ าข้ าวนก ผักปอดนา ขาเขียด ผัก ตับเต่า เทียนนา กกทราย กกขนาก หนวดปลาดุก ผักแว่น สาหร่ายไฟ -นาหว่านน้าตม : หญ้ าข้ าวนก หญ้ านกสีชมพู หญ้ า ดอกขาว หญ้ าแดง ผักปอดนา ขาเขียด กกทราย กกขนาก หนวดปลาดุก ผักแว่น -นาหว่านข้าวแห้ง : หญ้ านกสีชมพู หญ้ าดอกขาว หญ้ าแดง หญ้ าหางหมา หญ้ ากุศลา ผักปราบนา ผักบุ้ง เซ่งใบยาว เซ่งใบมน โสน กกทราย กกขนาก หนวดปลา ดุก วิธีการป้องกันกาจัดวัชพืช หลักการพิจารณาการป้องกันกาจัดวัชพืช มีทงการป ั ้ ้ องกันไม่ให้ วชั พืชจากที่อื่นแพร่ระบาดเข้ ามาในพื ้นที่ ทังเมล็ ้ ด ราก เหง้ า ลาต้ น การควบคุม โดยลดการเสียหายจากการระบาดของวัชพืชที่ขึ ้นรบกวน และทาลายชิ ้นส่วนของวัชพืชให้ หมดไปจากพื ้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายไปที่อื่น ไม่ให้ มีการเพิ่มขยายพันธุ์ในพื ้นทีเ่ ดิม วิธีการป้องกันกาจัดโดยวิธี ต่างๆต้ องเลือกใช้ ให้ เหมาะสม ดังนี ้ 1. การป้ องกันกาจัดโดยวิ ธีกล เป็ นการใช้ แรงงานคน แรงงานสัตว์ การใช้ เครื่ องทุน ่ แรง ใช้ ไฟเผา ใช้ วสั ดุคลุมดิน


17 2. การป้ องกันกาจัดโดยวิ ธีเขตกรรม

เป็ นการจัดการเพื่อลดปั ญหาการแข่งขันจากวัชพืช ได้ แก่ การขังน ้าในนา การ ปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชหมุนเวียน การใช้ อตั ราเมล็ดพันธุ์พชื ที่ปลูกสูงกว่าปกติ และการจัดการปุ๋ยที่ถกู ต้ องและ เหมาะสม 3. การป้ องกันกาจัดโดยใช้วิธี เป็ นการใช้ สงิ่ มีชีวิตมาควบคุมวัชพืช ได้ แก่ แมลง โรคพืช และสัตว์ 4. การป้ องกันกาจัดโดยการใช้สารป้ องกันกาจัดวัชพืช เป็ นวิธีที่เกษตรกรใช้ กน ั มากเพราะสะดวกรวดเร็ว แต่ต้องรู้ วิธีใช้ อย่างถูกต้ อง ไม่เป็ นอันตรายต่อผู้ใช้ และไม่ทาลายสิง่ แวดล้ อม 5. การป้ องกันกาจัดโดยวิ ธีผสมผสาน พบว่าการใช้ วิธีการป้องกันกาจัดศัตรู พืชเพียงวิธีใดวิธีหนึง่ ไม่สามารถแก้ ไข ปั ญหาได้ สมบูรณ์ เพราะแต่ละวิธีมีข้อดีและข้ อจากัดต่างกันไป การปรับใช้ ยทุ ธวิธีหลายๆวิธีเข้ าด้ วยกันตามสภาพปั ญหาทีเ่ กิด จะสามารถลดปั ญหาทีเ่ กิดได้ ระดับความเป็ นพิษของสารกาจัดวัชพืช การใช้ สารป้องกันกาจัดศัตรูพืชชนิดใดก็ตาม ผู้ใช้ ต้องมี ความระมัดระวังในระหว่างการใช้ ฉีดพ่นสารเหล่านัน้ เพราะสาร แต่ละชนิดมีความเป็ นพิษในระดับต่างๆกัน การจัดระดับความ เป็ นพิษของสารกาจัดวัชพืชซึง่ เป็ นเคมีภณ ั ฑ์ที่จาหน่ายใน ท้ องตลาด สามารถสังเกตได้ จากแถบสีที่ฉลากข้ างขวด มีอยู่ ด้ วยกัน 4 สี สีแดง หมายถึง สารเคมีที่มีระดับความเป็ นพิษ ร้ ายแรง สีเหลือง หมายถึง สารเคมีที่มีระดับความเป็ นพิษ ปาน กลาง สีน ้าเงิน หมายถึง สารเคมีที่มีระดับความเป็ นพิษ น้ อย สีเขียว หมายถึง สารเคมีที่มีระดับความเป็ นพิษ ต่า

การกำจัดวัชพืช22  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you