Page 1

WZz} F,  ƒ


2'O'W Zz} F ,  ƒ


3'O'W Zz} F ,  ƒ

WZz} F,  ƒ

"@* ` DC Ù¤


4'O'W Zz} F ,  ƒ

pôt £] Y â20 1 2 a g â

:

) ® á Z

ð‚z} F,  ƒ

:

[ Âx **

"@* ` DC Ù¤

:

² á

¾Z±

:

yzç

ág(Zi%

:

^ƒ Má

)â Z1Z

:

tgzu

yÔ3, g», -

:

Ñ**


5'O'W Zz} F ,  ƒ

[^ OZ x **Æ g ZzŠ Z XÆ Ãz z Gz mï x ** Æ gZG } F, VY ~%} Z Ô COŠ ~% ~> Ø eC Ù 3g xl à ! Z} .} Z x ** Æ g \ uZ C Ù 3k Ð G} F,Î Ð ñÑ®Š @ÆXÌ[Z~Š c* I g8 x ** Æ g Äg z ¨  ,è } F,ÔL Þ ‡ êL F LZ ìg „ å yi £ x **Æ g #Z î0ªGÒ7 z ¤ / G z Û**


6'O'W Zz} F ,  ƒ

» ãZzZ Û Âì ¤ /Z Ô§ ì 7 E ’ x **Æ g ë¤ /Æ êL ‹Ò Î Z÷ gl ‚ Vê ñƒ L I ê x ** Æ g ¼Z ñƒ RÑÆ Vî Ç } F, † Q ** Î Ìä è~÷ Vð; Æ X x ** Æ g°Z Æ Š Z] .Z }÷ ÔY !* W }÷ ?** ™ › : c* W N C Ù"¤ ÈY x ** Æ g ¤ Æ › Vƒ q „ ~


7'O'W Zz} F ,  ƒ

z „ ~}g!* LZ¼ ëñ;K û £ü

vZy4ÔY zD™Ô‡zÒtÔzng Zt

ûÆü

~÷[ì { Ñ ÃwŠ Èj yZg3+/x Z Z~ ZŠ Z WZz}¾ƒ  Ô ÃzÔ¿Q ~÷ ¶Š c* ~ F, {zÔ¶Š c* Û uZ~[¡Z}÷ Ðg c* Š}¾¸`QZ # ¶ŠgŠ´ÂŠ c* ~ F, H`@* Š Ç„~ õÄM ÅV¼ Zp~ ì CYwÈ*Št @* ƒ7gŠ"&î Î~wŠ ? \ 5w™zc* óêL ñ ÇA:¼"ÐVwñƒ¿ W *Zzg -g »x 8 á VZðŠ »VzŠ * c ú1ì »wŠ


8'O'W Zz} F ,  ƒ

ã0 +e~ F, Q~V\W½]Zgœœ w2g ·Ô»VZ  ^ XËÓ gƒZp E " 4J5É èG ¿Î** Ñ é¹O™ŠVâ‰ Ü z Vî 0* ßÔ 5gÆõ»ÔVî WJ -y}¾ù D Y{g}gðŠ ZvßáZzä™å[Zp < c* S:™É?e $gV- ì ÏVZ  VYäY~+ÆwŠ LZ @* ƒwqtZ÷: LÔ @* ƒwìZ÷ » G ~Š™ÁlzgÅY ä ð$N}H äYZ~‹‹ÔCZì x **  D™ Hx ÓäYÆÃ~ F,  Zƒ³ñZb „ ÔGñZw ì VQ ‚g ½ Ôõ Z ñz' , wŠ Z÷ G NŠÆ™=CZ ð$N!áZzàz¥ w!* z»VYì µ¿QÃí Æñ{ZðZŠÐVŠ» VŒvß¼ Ë: L "VƒLg7ù D z¾Ø A y CZ~Õà  è ŠÃ¾ è “ tØÁ2


9'O'W Zz} F ,  ƒ

¸D™Zƒ[c* ** Ìë Zƒ[Lâ ~R Û Šp x ** " îG 00_Ig ùùxa e~VŠ»¸ ºÃàÆyQg ÏñW7kZg=ðËè‘  G áuzg !›} Z ð$NÔ=ì ** Y` W y‘~ F, }g Z’Ælñ{ E 4J5"~0 èG + ƒÀ} Z ZY ôZÔ az}Šó} Z Š HIÞz z™x ** }÷ðZÎg ðÃÔoðà HðŠÃVz©á®Šá®Š Š g ŒzZŠöŠ6, D‚ Vâ ?ˆÌ{ nÁŠÔÝqZ÷ ?ƒñÑ~¾t ä[[!*  Æ¿Q ƒ M Y4-Å®ÿL X3Zì CY– / ǃVIðÃäÐN ‘wY ;g:m{z?0~g · å ¬Š H á Ó~*Šx^HN CÃ?[Z


10'O'W Zz} F ,  ƒ

Æäâ i¸8 -g=Ô {Šß Wd $ Û zŠ gÏVZðŠçWt Zƒy·Š LZ?wqA $ äY: äYtzZi »Ã ì Ýq»Ï0 + i ~÷{zÔ }ì w™z§ðŠ HYV-?kˆZ}% ì$z½H »Vzg }§ <:Ô YZ?Ô]ZZÃ è ƒ Y !* WèÚ


11'O'W Zz} F ,  ƒ

~}g !* LZ¼ G & 5.ÀÅ ]‡zZ[sQc* ì CYƒbq UÅg ZzŠ Z FÂc* ~VÿLG Ä N • {zg »y W ì êŠ lZF, Ä (Z ðÃVð; {!* LZÈ Ü Zç'œ  ‚ ðÃˆÆ & X D W™áŠp^z¯KZg ÃZ,ZXì @* Y™2~ëÌò á wçî0*gBE ~{ÆlZ F, kZÃX ðƒ‚ðÉgÅ{ E +‚ Z,Z=~gzŠ (LZ ~g@a xj%yY ZŠ ZŠ }÷Š *Z ¬ Ð ƒ  }÷X ¶Ýq ]g'w¾ Y" ÅL 5EØZ† Æ.w¾KZ „Ð ‚ä VMygzZ ê ¬ Ô² áq -Z ~ß G é5½E

6,x ** Æ X c* Zz™kÙzg ÌÐ x¯Æ Y ZÄyZÆ !ºgzZ Ïg ÃB‚B‚

X f equÐ*±Y ZÄ} (, } (,

w°Ô wD Z‹àÔƒ "qÈZ-Š Ô ~ " ÄÈ*1zyIJ -î~u¢ a Å „ЂX å[| 7, ~ðÉgÅyYZŠ ZŠÃÜuðÒ) Z¢gzZò "zg+−Z åª z$ +Å)z ÏZ~V£Æ~i !* M gzZk š , g »Ô ãZpÆÔ]PŒ Û èE L j8 X ÅÝq!x»Vc* ú 7ÌŠp= Ât X Å qzÑ“  ~² á D™g §Z ÒZ„  zŠ +Š ݬ ~g@a ZŠ ZŠ 7,}÷Xì+{ »yp}÷t Vƒ }Y ÚZpx¥


12'O'W Zz} F ,  ƒ

J 7,g ÃZt LZ— ¯ ZzW !* ~ 5g ÂD™ c* Y ä™ ZŠ Z i úZ #‰ Ü zÆò" C ¸D ™ g c*{1 J Q ÔvZ p | 7,

gZ¦ / iú · ^ " H'N 45JE g Zi !*öZ V** î W èG ç

g lZ | 7, ì

~ Z c* g å Â ZŠ ~ T

C ¸D™ ¹ÒZgzZ ´ | hzg V@* Š „ ôÀÉM xÑ

~ Z c* g »gŠ e ä [g VzgzŠ ~ Z c* h Çz Á V1Zz ~Šp -8E ~ Z c* gZ ¦ / az ~ b ¬ Z çHX=G

Þz

H +ƒ ‰ V** uZ Š ( 9N V„g ÿ£MF-ÎÔV„g ë£E

Ï yY Þz {zZ + "Š ݬ

.(ZÊ Z ÐS ~g g { á vZ Y «±<Ñ çLG Û Z XãŒ Û Æ yZ0 +{ , k ½gzZ î OÆp ÖZÃr # ™{ á ®Á¾ X ðƒ‚ÕZzÅ+ M qzgzZ + ‚lpÌa kZÃyY ZŠ ZŠ Xì+{ „ »Ö; µ Ô åÝq6,ßF, xàÆ lgØgzZ S~gg { á vZ e $ÁÔ S~g g { á vZ Y «7Z Vƒ }ZŠ¤ / » M ZuzÒoX „g‚+²sîðÉggzZ‰ Ü ÃgÅV−Ü~ª» è gzZ+ X ZƒäZzÌ~gÃZÆyZVZi Zˆ8 -g¸ »q -’Å]t C Iu"=g ÃZPÆÄq -ZÅØ "Z†yYZŠ ZŠ Vâ Ò u C Ù !*Ô**i ðà ZŠ Vc* q

-8E**éG 4´L ðà Á Ï Vâ !* i VZ¼ Z çHX=G 5G

„Zz }/ ~g ‚ Ôຠ}Š ~Š Zƒ mw

c* Ñ ÐR V ä }÷ Ñ VùZz x 5 9 5ŸF ZƒŠz Î è Ô} / wig Z ÔY z æH¾G

Z÷ } Z ŠgÌ ·Z ÔxŠ C Ù V* *™ /Â /Â

Vß q C Ù C Ù © ÔÑñ Ï Z¾ xe

Vß ** }Š }¾ « Ô{ Fì ~¾ Øg " 4J5E 4´èG à{Vp,â ¸Ô} /~g ‚ éG 5G uÑ~

àZÎ c* ƒ D gŠ Ññ Æ ™ È ·Z

ZŠ` V‚ „g ~ ÔÄW ! ;z uß 

Š™ V‚ „g IN @*V»ß VÃÑ Ô Vo$ +


13'O'W Zz} F ,  ƒ

C g ÃZ ~y WÆÄÏZ

N ¾ a ·Z D Q V1Zz G g "7, YM 4JE " ² éE 5Ò£ èG5 £ Vu Ôá ™ ZŠ G ˆ " ay 

N ‚ Ññ V èE_N Ô**éZp ~÷ öÐO® G %N¶‚}Š »~zV ð$N·ZÔ}0 +Y}ŠæH

4)Л!LZ ¢Ô£Z tËZuÔ *™a7â X Vƒ &~gz¢™f » èEG

$yˆZæ # "Wz6,gzZvZDWz6,Æ]Z| Ò»g ZŒi¯gÍÔr # ™vZ Ð nz²êL ‘äø "** wD Z;Wz6,VZi Zˆ X „gÝq ðÉg Å{ E +‚ Z b‰ X c* Zz™kÙzgÐ X HÐ]Z| Awaz FM 105~Y 2004i ¸W»], PÆ-i +g =6,-i +g sÜ: ä VMÇVƒg yNå »r # ™h·Zi%~ KkZ Xìg D™ÌðZ‚ Û Z,jgzZ ðÉg b§Å ð¸ } (,q -ZÉ c* Zz™sg ” Rose FM

VZi Z ˆ gzZ Hamara Kharian FM 97 ~ Y 2007

gƒÑX BeVc* g ZŠ)f ŧøZgzZ ¨ez6,¨~òŠ Zi Wg7÷90 VñZ¤ / z6,LZgzZ;g @* ™x Z¤ / z6,Ì?FM 101 gzZ 8 -g [ºFM 95 ~ Ð s§Å¥‚a ÏZ X ;g @* ™ï á Ì~² á KZ6,öâ Û Å¥‚~ ìyZXce ãƒù á Ì~]gß!  ~² რ t ;g Ÿ»¸å XЩqJ½ÑÃ]g kZ ~÷x Z™{ E +‚ Z w‚&V;zgzZZ 7,** Y Њ ~ eÆ # Ö i 5 ~y ZzZÆ Y 2008 X ;g @* ™x Z¤ / z6, 6, i-i +g FMZyZgzŠÆx ª

ÆЊ VZi ZˆgzZ 2008 ~ "– þ ! Š Z kLzg "þô! Š ZÆy

k(,Ð s§Å[xZ Ÿ» »® ) á Z Å[ ÂÅg (ZqË~ Vò! Š Z XŠ H`


14'O'W Zz} F ,  ƒ

~÷å ~^kZ}÷ä VMVƒyNÐ wŠµ»VÍßyZ kZ X c* Š,j »"(,ÐW= Ð ðZ ‚ Û Z,jgzZ ðÉg KZgzZ ðJÈ kg J e z$ ª +ÅVî ¬Š ÅXXì @* W™f » { çE O•ZgzZ+−Zz}÷¬Ðƒ  ~K vZD~g@aËZ e −Zz }÷„  zçLa~ yZ X ðâ Û «− Âz ]³ä vZ ¹!* gzZ º Zsg ¬~g@aWz6, ÔvZY «~g@aRÔvZe $Á~g@ac* @* Ô™ " á Ô ã5vZæ±ÔwD Z·~g@a Ôr # ™ { á vZ Y M±X [g ‡Z zm, ³x Ó Ôi Zâ„o Ô /Z x ðZ ~g@a Ôe $Á c Û ~g@a Ôá g( Zi%ÔK¦

vŠgzZ ( i ðšg ÃwjAKAB)[-Zk1Z·Wz6,ÔyZ/·Ôyò~g@a }÷N ¬Š Ń  \Wå Vƒ yNzg‡Ð wŠµÌ» [g ‡Z x Ó X Cƒ~ˆ Ü ¬ "@* ` DC Ù¤


15'O'W Zz} F ,  ƒ

ëñ;K ~ªm{ËXì ®+F, ui ** gzZw=Ð~[È.~² á ÅV„ZÅÏ0 + iXì @* B~² á Šzgz~^ÅVziñį6, ‚f »p ÖZ Y Å7Ýq~ Ò»wjËì ÚIzq -Zt Xì ªq -Z Ìt b§ X M hY¼gz¢iñgzg ZuZÆkZ%Z $ Ë ¹Æ! ºgzZzŠg QXì &gi °»ÐáZj! Š Z}iuÅ]Z| ÏZXì ~g ‚z ~gY Ì~gzš {ŠñŸt gzZ 1À6,COŠ kZ ä Y ZÄÐ ÏÙKyT yYÐ yZ ~÷X ÌÅ ~g@a DC Ù ¤,q -Z ÅŸ »ïz „gzZ {ûzW C ¯ »z6,]&ÅyZ X ðƒÐzz Å „ ~gz KgzZ ìÄ~Vâ !* iVâzŠ ! ºgzZzŠgQsßñXì ì‡Ð w‚zŠ nµŸ »]¬çñV; Æ yZ@' ,ÆVß Zz™ 6 Ð ¹ X n pg ¢ A &Å ¥ Ë Â]&‰Xì Wz Z(,kO » ~² á Å yZÉ @* Y c* 0* 7yZh ~(,~ s 0ZÆ]†gzZ ÄÔwçä VrZX D™Ï?Ų á ñƒ :,™±5g ÃZP6, gîÆ:%Xì Åðâ i M TÐ! p


16'O'W Zz} F ,  ƒ

x ¬è©™ƒ3 Zg MÐ T§-i óW ó Zz} F,  L· ƒ L ù~Īt»yZ TXì ;gƒ T„x¯ÉÐ ~² á ÅyZ~‰ Ü zŠzö„¹ Xì ;g M6, {Š Zg Z » ä™ Zg7 ÌökZ~ ci +Z {Ò M 1ì @* Y c* 0* gz¢kˆZ » m~ x¯ÆyZgzZ Çìg ~g Y b§ÏZ^~Ä»yZ Vƒ @* ™yQ~X n pg X ǃZa g …gzZéiz' , izg~ ág(Zi%


17'O'W Zz} F ,  ƒ

£ vZ y4 ÔY z D™ Ô‡z Òt Ô z ng Z t vZ y4 ÔY I z Š gzZ Ôx™ ? ƒ  ƒ ðà t‘ VÒ ƒ HÝz Å$Z" ÔY z ~¾ H}™Šzö vZ y4Ô ï c* ÜÜÔHz x á H Ô} F,,@*  ƒ F,Ñ!* Ð yÒ ]Z f ~¾ Ô ZŠ Z ƒ ù h »  vZ y4 ÔvZ y4 ÔV!* i ›gz ì ~¾ £ ' Ù7 {Š6,}™ ÂAŠ ÌÃwqZ }' ,Ð }Š6, vZ y4 Ô ¬Š Å b ¬ }™ w= Å kZ Øg


18'O'W Zz} F ,  ƒ

Ì´ â » x° ÁZjZ Ô ì ´ â » yŠ Æ 7L {z Ôí!* vZ y4Ô ÕäE ÔC Ù ª ÔVÈ? kZ ƒ  ~ F, £ VÒ Vƒ @* ™ÔvZõz ì = ò Ò vZ y4 Ô « Ã C Ù"¤ Ô Zƒ x ÅZ x™ Z¾ ì _________


19'O'W Zz} F ,  ƒ

Æ ~÷ [ ì { Ñ Ã wŠ Èj ~÷zig Wì Üæ º è Å MÑ = Ô Â ñY V wì V;z ~÷ z° ì ÂAŠ çW: ÐQ c* Å Ã Vߊ ä T { â z $ {z ~÷1 z 8 -g ñ*Šì Ð Y M Ï Q ‚ ~¢q?kŠZRzgì ðƒ ~÷ W F g {z ì ¸ =


20'O'W Zz} F ,  ƒ

c* CZ Ð Z # ÃÔ Z < L è ÅMÑ E N ~÷%ì ~ Ð þÒ7z G ì sÌwŠ ÂÜæ ñÎì^ ~÷ Î g X ì Ô è" Ì Ã ~ VƒÍÆ »yZt ` "@* ì x™ ~÷Ã/ à i ZzWì ºœÆ 4Z


21'O'W Zz} F ,  ƒ

yZg3+/x Z Z ~ ZŠ Z ** Z F, S D kZ Å Ô G é5Ò$L Pgz x¯ K ** ¯ Á ä T Ô Z åÓ$L : G VÂ Ô å !* -Ÿ² w**kg 0*Ô ~¾ ]gŠ G B\ éE 5;XG } åE é5F &Og -8E^ ( z 0 ~ Z ** 5;XG } åE Î Ôyzƒ ,â ¸ az ~çHX=G 4´ : uÑ ~z ~ Ôc* éG 5G 0*{o w**ÔÚ ¥ Vzg— G ÔäY : wq ðà ZŠ g0 +Z ð¯ uZ ÄÆ z6,az ˆ @*}Š ó ó³ Z L L ( N -8E ðZ} . ÿ® äY ~Šç¡LF w**Ñ G ~çHX=G


22'O'W Zz} F ,  ƒ

N èE8F N ñz6,az Vc* ± æ ´ Î èE8F ÅL ñƒ ê ¬ D à Ë g0 +Z }Š ~± öZ ~÷ VY ƒ ôZz VxzZ Ô Ññ ™ « sÑ V " : { å ZŠ }¾ x™ VYñ Vc* Š c* gŠ {Ø ÔîE 0OE }Š àe ÑZz ~ b ¬ Æ ™ c ZŠ ~± öZ }Š 8 -g az 8 -g ÐzZ ÔÆ™ƒ  o w** }¾ ( Z0 +W V : ñ Ô ZŠçL¡F Z0 + zg ,g— 7 ’ ó óZ0 +âÑ Z÷ wŠ Æ N z 1 à Zz V Õä) L L ’ $ g 0*} zÑ Ô**} hñ Vâ V äÕ) " 9 -8E gŠ k Q C Ù"¤ ¶Œ Û ñ0*‘zZ Ô õÁO£NE Z çHX=G


23'O'W Zz} F ,  ƒ

 WZz }¾ ƒ  Ô Ãz Ô¿Q ~÷ WZz }¾ ƒ  Ô ¬Š Å V0Zg G å : 2Zz ð$N  “ }÷ Ð wŠ Áq WZz }¾ ƒ  Ô– ¼ Ì Q ä& + ðe

Ø

t(

WZz }¾ ƒ  ØÑ „z }Š , $Î = „( Ô Zƒ0 +Z t Y &g WZz }¾ ƒ  b4 Û µ ¸ ëL E


24'O'W Zz} F ,  ƒ

ƒ xY ¤ /Z » áCZ ' WZz }¾ ƒ  ! ª‚ }÷  ÙW }÷ ¼ ¸ }) }k , Z WZz }¾ ƒ  å Ì m {z x½ 3g » VJZ ä C Ù"¤ ` W WZz }¾ ƒ  ?Z} . }Z n ¾


25'O'W Zz} F ,  ƒ

 ¶Š c*~ F,{z Ô ¶Š c* Û uZ ~ [ ¡Z }÷ ¶Š c*~ F,{z Ô¶Š !* W ~ Váz ëz gzZ b§ Å ï ›!*kˆZ » kZ ;g ~g ¤ ? í ¶Š c*~ F,{z Ô¶Š Zi m ‰ ì 4 (Z c* Š : 3 Zg = ä ^ Zƒ Ì V- Æ [Z ¶Š c*~ F,{z Ô ¶Š Zi W Ð Vzu ÔÐ V+Ã å ™f Z% {z ÔH : L Ì ä [xZ }% O “ } F, ¶Š c*~ F,{z Ô ¶Š c* Û ?¨  Æ t éhI


26'O'W Zz} F ,  ƒ

» h +Š ~¾ Q Ô »h +‰ ñW  ðà ³% ¶ Š c*~ F,{z Ô ¶ Š !* ,aÎ Ô ¶ k8 x ' á 7{ Zz6,̼ … ÂB yV¤ /Ãä™ Ì¼ ¶Š c*~ F,{z Ô ¶Š : à ¿z „ }÷ ¸ g6 ? Ì ë ` "@*!Î L }g !*LZ ¶Š c*~ F,{z Ô ¶Š ëZ q -Z H V7 ä T


27'O'W Zz} F ,  ƒ

 Ð g c* Š }¾ ¸ `Q Z # ¶ŠgŠ ´ÂŠ c*~ F, E ’ Ð g y Æ Ï0 + i êL Y ðà Šg Z Û B: H « ä T w¾ å ; „ » V!Ãg {z Ð g · 'zZ°[Z Ô ÌÐ VZ ¶4zŠ L G [! ¬ u ð$N å Ôz' , W ~ F,~ u { B Ð g Zi ÁŠ 5 H N Ô6,tØ Óg y' × Ç å ƒ^ÅÌ~ VÂg „ ÔKHÌ“  âŠpÌZ Ð gZŒ Û ì c* Š w$ +V- OY ä Âà g Z Û


28'O'W Zz} F ,  ƒ

I G ì wZ ç c* ì wç ð$NÔì nz² þL i!we ~¾ Ð g c*ïE L Å B‡ 5 ÔÐ i ZgŠ è³i pŠg ì H « ä T w¾ Ô å Ð ` "@*w™z t E E ’ ’ Ð g c*ÁŠ @¬ êL ÔÐ g Zi ÁŠ Ï0 + i êL


29'O'W Zz} F ,  ƒ

 H ` @* Š Ç „ ~ õÄM Å V¼ Zp ~ H ` @* Š S B‚ » Ï0 + i V,j » ä% Zƒ Z ð^L Ð ÷‚ C Ù H ` @* Š * à ë sp » ë {m H ä ë Ð ‰ Ü z Ì b§ T T H ` @* Š ¯ Ã ë ‰ Ü z „ ,z 9 å Í ðà » k Q ~ ¯ }÷ é5ŸNF F H ` @* Š  ~ sw sw {z


30'O'W Zz} F ,  ƒ

Vî W à N* g ~ zigW mZ ¶ H ` @* Š J(, gzZ à V+à {z ~ ]Zg Å ~Šu L Ô L ~ ]‚' , H ` @* Š Ñ¥ Ô c* W Ì ðà Ìñ 3g W ? i‚ 7Z ä sø Æ VzØ H ` @* Š · ÔáZ e h M nZ â %N ~Š , Ï0 + i §»æF $Î ä  à C Ù"¤ H ` @* Š ƒ à T ~ Vz], ZŠ {z


31'O'W Zz} F ,  ƒ

ì CYwÈ*Št ì CYwÈ*™t VƒVe VƒVˆZ {z VƒV¨ KZÆb§Ë Vƒx^ÐVß ‚F VƒV¶Æ> Þ zŠ> Þ ì CYwÈ*Št Vƒ}Š Zg ZÔVƒìZ ³ Vƒ}°zc* Vƒ²W{z ì e?C Ù Š¹ Î Vƒ}Š \ ÔVƒ{ ÷ ì CYwÈ*Št Vƒ›ÈZ§Z Vƒízyx î0<Ez Æèâ ]Ï?


32'O'W Zz} F ,  ƒ

Vƒ# Ö Z0 + œ§{c* ì CYwÈ*Št Vƒäâ i}g ¦ / ‰ VƒäYHŠ¹ »¿Zƒ´gx½ VƒäS}°zZ # ì CYwÈ*Št ƒ" $Œ Û ÅV-œF ƒ~gz™Å½œ ©»ÝzÆË ƒ~gz¢´gŠ c* ì CYwÈ*Št ã!* Û ƒÅVY{z Œ ãÎzL» O ãÃÔèg ¬*Š ãäÔã.6, ì CYwÈ*Št


33'O'W Zz} F ,  ƒ

 @* ƒ 7 gŠ " & î Î ~ wŠ ? @* ƒ 7 y 1 » V Z' × {g ZzW ÐZ 3Zh Z „ 70 +Z w– @* ƒ 7 g¹ ñY ¤ / ? wâ bŠ U» ^ Ë [Z = !zg c* @* ƒ 7 Úg L Z' ðà áï ðà = Ð gq Æ [™ kZ @* ƒ 7 gi W Â Ì ~g ù q -Z C Ù Ù"¤ V¼ {0 C + gŠ ù ~ à y¨ KZ @* ƒ 7 ÒZ ~ y KZ \W ~


34'O'W Zz} F ,  ƒ

 5

w™z

c* ó

\ êL ñ

5 w¾ Ô5 Ã ë Ì å ˜Ó Ÿ

»

÷‚

wb Ÿ

»

sp

5

… ~ VÂï Å í!*LZ 5

Z F, Y Zg W

{

ì Vˆ Z q -Z ? » ` "@* 5 Ôwõ Zƒ N Ì Z #


35'O'W Zz} F ,  ƒ

 Ç A : ¼ " Ð Vw ñƒ ¿ W Ç A : ¼ " Ð VÍß ñƒ } a Z  ?ƒ ? h¤ /Z CZ ß á h Ç A : ¼ " Ð VƒW V} yZ xì ¼ ƒ   k0*¤ /Z Vƒ LZ Ç A : ¼ " Ð V- Å öŠ6, î = à VƒZg  ì c* W Æ ^ß {z Ç A : ¼ " Ð VÂ!*ðƒ m Cñ Æ k W bŠ wñ " N C Ù"¤ Ç A : ¼ » Ð VJZ å eÎ


36'O'W Zz} F ,  ƒ

¼e]æ… }nÐbZ~ÂKZ ~÷ M7ÙW~yZ=Ìðà M7š‡{zZôÐT ~ ,Š »ðŠ B2 M73 Zg »äYöŠ LZ ~éZpÅgizwâ ì ** YgzŠÃ? ** Y™ aÎt6, LZVƒ:Z # k0* QÂV`ÅVz/Ɖ Ü z M7,j ì IÌ ` W ß Z eÈ{zuPŠ"


37'O'W Zz} F ,  ƒ

´g~y·ŠtgzZ CƒÂxZpÔñYg¦ /Z #‰ Ü z M7·Vp »Vw@6, ì. Þ ‡{zÆŠ ZŠ BZ e™È?íZgÅGäT VƒVZŠ ** Ì[ Z ~ VƒV.6, akZ M7Ãz!* ~Â~¾ðà tÔÅŠ ZŠ6, VƒZgÅ’ W »Vˆ}¾ƒH÷ZzVÒlW ì SgQŠ ZŠÐVß Zz*ŠÃX M7Z} .6, M7‚Zg »vgî>X\IKZÃX M7tzZi »VƒZg 


38'O'W Zz} F ,  ƒ

 -g » x 8 á VZðŠ » VzŠ c* ú1 ì » wŠ -g » x 8 á V. ›gŠ [Z ì Ô\zg Z F,å ²YN

}½Q ²W  ~ Vî c ê Š Hƒ -g » x 8 á VŒ à V'¾ ì êŠ h   Ù Š Ð b z Zi u Z C Ù ~ VZ0 + i  [Z -g » x 8 á V¹ ì Ô ÑYZ » yŠ V¹ ì ~ ä) ì k , Š Ô™  g OZ ¼ -g » x 8 á ÔVZu ÇW ÄŠ Ô Èp


39'O'W Zz} F ,  ƒ

™ Äg ~ ‚f à VØ} . F Æ t Z Û & -g » x 8 á Vj ðLB VZ™ / @*VZ™ i Z , k ’ Å ¦ ? Ò Å g« ì -g » x 8 á V¾ t h + á ì Å VzØ f(, ì 4 V-  ì @* ƒ y.6, wŠ -g » x 8 á V. ì h + á Ì~ J g }÷ Ù"¤ Ã Ë å Zg @* C Z ~ V\W ,Z -g » x 8 á VZ ì @* F, Z ~ ã0*‰


40'O'W Zz} F ,  ƒ

 ã0 +e ~ F, Q ~ V\W ½ ] Zg œ œ ã0 +e ~µ {z Ô£Z Ï g Äg } F,¶ w á Å ñ0 +» }¾ gzZ Z¾ B‚ {z ì Š c* ã0 +e ‚ ‚ {z ~ ]Zg Å V-Šu Ð xÑ S ~ Vƒ!*„ KZ Z F,{z ã0 +e 2 {z 6, }n x9 } F,gzZ ó ówç Ä) , L L ~÷ ú 7 ? lzŠ Æ Zƒ Z # ó óã0 +e ~) ~ ‰W }÷ ì L L I Ð í ~ öŠ6, Î Y Z÷ 0 +e  [Z !0 +e ã0 +e ! ì @ 7 hZ [ Z à wŠ


41'O'W Zz} F ,  ƒ

%N Å Š c*~¾ ~ õ ¬ ZzæF Z Æ wŠ ã0 +e ´ Ï Vzg Zi m ~ Vß ì Q H Z< Š Í Ð ñ ‚ LZ ~ h + á n kZ ã0 +e £ Q n Æ Vî 0*à Z e 0 + zg m$ Ö : m ~g ø ~ V1Zu Z # ã0 +e à 8 ä ë Æ á ÷‚ D q -Z 0 z Õ » y¨ KZ 6, y¨ KZ ™ NŠ ã0 +e J J ¶ Å Šzg!*~ ôÍ E šE! O ~ à : e Î ö » ]¡ ÔH ã0 +e ShzZ ä k Q_ » õ Z ™ wÅ ~ ] Zg ì Š HÅ C Ù"¤ {z Ô² á Z F,{z ã0 +e ~i !*` W ƒ ˆ á ¸ H


42'O'W Zz} F ,  ƒ

 w2 g·

Ô»

VZ ^

w2 g D Å V+à ì õ sp t ä Ï Q = w2 g JŠ Z ¶ ~Š ä T G }Š ,j „ ð$N ¼ ÞZ w2 g Z ¦ /Ð u Å Ã G Ãí Û A Ô Ç ñY Û A ð$N w2 g ; ì » Œ } F,


43'O'W Zz} F ,  ƒ

Vîzg Ì ~ ¶ Ô N w2 g · z g Zi NŠ W å

tZ

»

Šy 

w2 g { Â ÔZg [† f

ÁV

w2 g ð

Ô ¹‚ Ô „Zg

ñ§ »

Ãz

à y LZ  Æ ° w2 g ½ ÔZg Ï VZðŠ „g 9Z c‚ ~÷ w2 g å à í  ÌZ c* W ^ß {z ì B ¸ w2 g Zz Ð 6,u nZ [Z


44'O'W Zz} F ,  ƒ

Vƒ Å Ã Vâ W ~ w2 g 0* ì ê Z å ‹ ì ~ lˆ Å $ +Z Ôwi Z w2

g Z’

ÔZg

wYZ

:gz å zg N Šp ` "@* w2 gZ Œ Û " ¶~ Ô


45'O'W Zz} F ,  ƒ

äj + Ü+ åô… h ô ]çì 1[ZpdŠÐtØV; aÆXdŠ:[ Zp{z ñY7, ** ÅÃVJZ 1[ZpdŠÐtØ? Vƒ: w%Z¹[ Zp{z Vƒßc* Vƒè{z Vƒ: wñ" VƒÌ¼ ǃH™| (, ÐVJZ ǃYZ î Y: ? §{ÅVâ Z  w%Z î YÅ ƒ: (Z ñY7, ** Î~VƒZg


46'O'W Zz} F ,  ƒ

1[ZpdŠÐtØV; aÆXdŠ:[ Zp{z ñY7, ** ÅÃVJZ 1[ZpdŠÐtØ? ðÃw2ÅV1ZpyZ ì e** YƾV; IF 4&6, ðÃi‚ÃøL G N YË}g ‚:[ Zpt N YÈÔÔgzZ ì °»„\W CZ" ñY7, ** ðetú1 1[ZpdŠÐtØV; aÆXdŠ:[ Zp{z ñY7, ** ÅÃVJZ VZ0 + iÆŠy  [ Zpt Í1„¹[ Zpt }k , “ b  Š [ Zpt L Þ ‡ÆVj[ Zpt


47'O'W Zz} F ,  ƒ

ƒ6ÆðŠ [ZpC Ù ƒ(Z z™n Û? /Z¨ñYÌï ¤ ñY7, ** zgÃk , ¼ ÃV#ûZÆ]Ñq ñY7, ** ðŠÐV“Z 1[ZpdŠÐtØV; aÆXdŠ:[ Zp{z ñY7, ** ÅÃVJZ


48'O'W Zz} F ,  ƒ

 E 4J5" É ¿Î * èG * Ñ é¹O™Š Vâ ‰ Ü z E 4J5" É ¿Î ** èG Œ ~z Vâ wŠ 3 VyÎ VZƒZg Vc* g‚ sZ Vc* Š öŠ6, E ( 4J5" É ¿Î ** èG Y ÿ£NE Vâ VZŠ c*6, Z0 +Y ñ e az > Þ D ]Ô ZŠ }È ( " 4J5E èG É ¿Î ** P ZŠ V Õä£NF 4$L Vc* 1ÅL V G é5H Š k , ¼ D Q ò }Š V é¹G E 4J5" É ¿Î ** èG eg 8 -g Vc* m


49'O'W Zz} F ,  ƒ

G }Z * c â i Z Vâ ‚ V ð$N } / Å " 4J5E èG É ¿Î xZz è 5 6, G ( M £ Ñ } Z àÌ ~z wY ZŠ , k¼ õ ÛD + E 4J5" É ¿Î : ZŠ } Z n ëY7N èG F 4É á {È D V3zZ az }Š G 5G Z åE J5E " 4 èG É ¿Î ** S w** V3zZ 6, }Z ¥ J5E " 4 G è É

V‚Z

ÑZz

¿Î

** Y C Ù

} hgz ZŠ

Ùi C 3Î

VG é5J4É Ñ az }Š „ Zz6, " C Ù"¤ E 4J5" É ¿Î ** èG Ñ w** { Zz6, " 6,


50'O'W Zz} F ,  ƒ

 Vî 0*ß Ô 5g Æ õ» ÔVî W J - y }¾ ù Vî 0*ß Ô 5g Æ õ» ÔVî Y Ì6,5g T ~ G ì©„q -Z ð^N ÙC Ô> Þ C Ù ~^Æ ó ï L ^IŠ Vî 0*ß Ô 5g Æ õ» ÔVî Y r Å VZ À' , VdŠ : Zk , z à à Ôì Z 7, yª ô ô Vî 0*ß Ô 5g Æ õ» ÔVî Ç Vî Ç ìg ’ » ™ F, Z g 0*¤ /‚ Ô » Ì g0*kS Æ ¤ /‚ Vî 0*ß Ô 5g Æ õ» ÔVî 0*}k , [Zp w−Š b


51'O'W Zz} F ,  ƒ

ì : Z- Š Ôì Ô Ô6,í ì x Z²Z t Ð Z # Vî 0*ß Ô 5g Æ õ» ÔVî Î i ZzW ‹ ‹ Vî Y ƒ Ë ~ Ì Z # Ô›I ä– [Zp Ì Z # Vî 0*ß Ô 5g Æ õ» ÔVî 0*~ gzZ Vzg e LZ i‚ g« u " wŠ Ô3' ,@W Ô à Î éZp Vî 0*ß Ô 5g Æ õ» ÔVî Y à ô ’ Ì Z # ¬Š @* g e Ð \W LZ ÑZz g » û ê Vî 0*ß Ô5g Æ õ» ÔVî S vzg » kZ ù 6,ì » „ x Ç zŠ ' ÔC Ù"¤ Vß g ™ J (,B; Vî 0*ß Ô5g Æ õ» ÔVî VZ xŠ Ì q -Z ù


52'O'W Zz} F ,  ƒ

 D Y {g }gðŠ Z vß áZz ä™ å [Zp D Y {g }gðŠ Z vß áZz W ~ v W KZ Dƒ F “  }°z Æ Ãz z G Ô› Ôg \ D Y {g }gðŠ Z vß á Zz © ? Vz°z yZ DY ¤ /? xŠ xŠ  „Zg Æ w2 " D Y {g }gðŠ Z vß á Zz ½ ? Ãz ÓZg ZI xiÑ ** Zr lƒ à ä0*£ ~ > Ø e D Y {g }gðŠ Z vß áZz ’ { Zg Ö @


53'O'W Zz} F ,  ƒ

ì “  6,Vâ ¨ KZ V** ** Y ]¡ Å Ìñ D Y {g }gðŠ Z vß áZz Âe ~ \zg uZ C Ù Ì Ã §à N Y 0 Z # á Zz p pg wŠ ß D Y {g }gðŠ Z vß áZz ä½ xŠ » > Ø e ² ì Õä£N Ÿ ? ë C Ù"¤ Q  KI # Ö ª ? Šp D Y {g }gðŠ Z vß á Zz %$ +c ƒ 


54'O'W Zz} F ,  ƒ

 < c* S : ™ É ? e $g V-  < c* Ñ Ì? VŠƒ ÔVY ì ~ wŠ ]!* ~ Vß ì }% } F,ì ~È  b  [Z G E OI i$ § < c* W „ izg C Ù Ã ö ~% # Zz 6, \ W ì s Z # Ÿz Å ÷ Z% < c* ‹ Ð VŠƒ LZ {Š ( × C Ù k0*6W sÜ ì ZzŠ Å ~išŠ ~% <

c* ö C Ù i ì e à ~i ‚ {g e


55'O'W Zz} F ,  ƒ

7 „ <

F Å í!* Òh ‚ +Š m

c* 3Š izg Ë Â ]gß KZ

² õG/Í£N gŠ Æ ª Þ z ÷¡ Ð kZ < c* Z h Z ~ VÂ!*: V- ~÷ ]!* © » ]Zg ` W ` "@*ì ‚ Û VY < c* Ö Ì ðà : ]!* Ð yZ


56'O'W Zz} F ,  ƒ

 ì Ï VZ VY äY ~ + Æ wŠ LZ IÒ7E +E ? Ù ø C Ù ì Ï VZ™ " çL ÔWZ uZ C Ï à®Š ஊ Õ ÿ ~ VzŠ6,Æ Vz½» G G ©G3©8 H ì Ï Vá Ì ` W " $U* ï LG ì CY Cƒ G ]‹ uZ q -Z  Vì Ï VZ Ì ` W éZp Å Ýz }¾ DW + $Y ~÷ Ð uz**„ ƒ  }g @* ì Ï V¾ ·W ]gß Å 0 +e ? kZ à kZ c* Š C ƒ  Ô¸ ë ` "@*  ? ?ì Ï V. VY ÌQ }¾ ¡ uZ ~ wŠ


57'O'W Zz} F ,  ƒ

 @* ƒ wq t Z÷ : L Ô@* ƒ wì Z÷ » @* ƒ wõ Z÷ : ÔD Y V- ? Ã í ™ hg : G @* ƒ gOZ Z÷ N Ô @* ƒ g Zp Ì ð$N b§ ~% G @* ƒ w¾ Ô @* ƒ (Z Ô Ì ð$N èG,~ Ô ~% CZ G Â @* ƒ V- ¤ /Z Ô @* ƒ g \ : I @W : E&N @* ƒ w!* z » Ï0 + i : Ô éG 54E wY » ™ ? í : Lg c* Y? ‚' , Z Ô‚ rg ñX Ã Ð Š @* ƒ w á Åñ0 +»}¾~ ÌñD@Æ V- Šu c*


58'O'W Zz} F ,  ƒ

 G ~Š ™ Á lzg Å Y ä ð$N } H ~Š ™ Á Š Å Õ ~ J g LZ Zƒ kC  ¬Š N / q - ˆ E I ~Š ™ Á Ô øÒ7 ¶~ wŠ Å ä0*à XXXXXXXXXXX


59'O'W Zz} F ,  ƒ

 äYZ ~ ‹ ‹ ÔCZ ì x **  äZ- Š V- ë ¶ ú Æ ¾ î C „ ? ì @* zg ~ wŠ „ wŠ VY wŠ t äY „ wŠ ä[ Ð ZzŠ uZ ñƒ „ wŠÔ H t p Æ lz» ,h x V- ? 5 Å yZ ä á » ‰ Æ yQ Ô}g ø [Zp ‰ Vá


60'O'W Zz} F ,  ƒ

,™ ]!* : VY Ð í ÔÆ g ZÜ VY Ð í ² äZg c* VY ,Z t 6,í : L õÑ£N G 5O©! \W CZ ~ Š H 7,~ aÎ kZ Ô c* 0*åG äZŠ Æ { }÷ } ) VY ™ W ? wY G ' ì g" » Vw¥ Zg é£+ Ÿ } H äZz6, ‰ C Ù"¤ ñW ¤ „ izg ? T


61'O'W Zz} F ,  ƒ

 D™ H x Ó äY Æ Ã ~ F, D™ H x ÈZ ¼ } F, ~ t Z Û ãZg

… Z 7, ** % Ã äX

N

D™ H xÝ }¾ ? C Ù Š ¹Î XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


62'O'W Zz} F ,  ƒ

  Z ƒ³ ñZ b „  ÔG ñZw  Z ™ z ® §Ó Ôg c* §ó „ ¯ ïE L Å z c ¥ Á) Ôg c*Á™z ?9 Ôg c* èó  Z / VZ¤ „ / çLE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


63'O'W Zz} F ,  ƒ

 ì V Q ‚ g ½ Ôõ Z ñz' ,wŠ Z÷ G ì VQ ‚ g ½ (Z ì c* Š § ä ð$N ™ W ~ V† è“  Š ì „g ƒ Ï ù Dz ì VQ ‚ g ½ Ë Vƒ ;g x ~ ÷ gØ t B ì ? ~iu Å wŠ }% ì VQ ‚ g ½ c* gŠ ì ;g F, Zt îY I k , Š Zgf Vƒ ¸ Le  ~ ì VQ ‚ g ½ {Š Zg Z Ì » Zƒ ì


64'O'W Zz} F ,  ƒ

d1Š W : S0 +W Å § à V‹ ~% ì VQ ‚ g ½ ´ Vƒ ~ aÎ ÏZ ñVZ „ ; Z‡ Ð VÈñ cØ Z% ì VQ ‚ g½ (Z : ¾ L {z Ù"¤ Ð VâW }% ÔÐ zz „ Å Vzg c* C ì VQ ‚ g ½ VZ VZðŠ {z h + á


65'O'W Zz} F ,  ƒ

áZzàz¥ G NŠ Æ ™ = CZ ð$N !áZz àz¥ Vz™ g ! ~ yY œ  yf S Z F,ƒ N à y‘ ~ F, Vâp Å y˜ Vß èE8F Vz™ g !*—Z çW KZ  Œ : ~ VƒZg ~ F,Vî Y _  àQ Ñ Vz™ g å ~ F, ‹ C Ù Â ñY ` G ì ª ñq u ð$N ÔVƒ èG, ~ Vz™ g ZD Ù Ì Q à äo } F, ì à Z3, ZŠ Z C Ù ~ F, !áZz àz¥ Vî Y 8 Š  VdŠ tØ Z% ì


66'O'W Zz} F ,  ƒ

IÒ7E xW » ]‹ Å ‰ Ü z V. ~ ø ~% xW » ù D z ì yW C Ù Â x **Z% ƒ ® ,Z ¼ hZz Ð x **} F, Vz™ g Ñ " ]!*C Ù Â ] !*~ F,ƒ G ™ : g DW i Zg t ð$N !áZz àzg Ð ¿Z KZ R Â á Zz V˜ ì ðW ¬ t ¹ Å Vâ Z- Š V Ð Ë ~g ‚ Z] . Ô8 -g Z] .ì D W Ã ( ¼ ` W Ð Z] . D W { Æ b U“ Î G Ã í }Š C Â Ú Z ð$N !áZz àzg ?Vz™ g (Z \zg H Ã äo } F,


67'O'W Zz} F ,  ƒ

 w!* z » V Y ì µ ¿Q à í w!* z » VY ì µ ]Ð ~¾ Vî Y à “ Š ì H t Y w!* z » VY ì µ ù D z Å wŠ x Y z {Š !*ñÑ› èâ ›c* w!* z » VY ì µ ]Š ¬ ~÷ ² á Š H 0  c* Å jZ w!* z » V Y ì µ ë KZ


68'O'W Zz} F ,  ƒ

Z÷ Š H wŠ „ X çW w!* z » VY ì µ ® )‚ q -Z Dƒ zy  u ~ Vp Æ . w!* z » VY ì µ ]‹ t Ù"¤ VY ƒ 5Ã Ã k` C  w!* z » VY ì µ ê ~¾


69'O'W Zz} F ,  ƒ

 Æ ñ{Z ðZŠ Ð VŠ» VŒ vß¼ Æ ñÖ ŠgŠ ¼ Ô Æ ñÎ vzg ¼ è: Å V\WÌk\ Ô Ï/~ [ Œ Û Æ X {z G B ¤ Æ yQ ** Æ ñ° yâg Z ~ V ðF â Æ ñ{Z ðZŠ Ð VŠ» VŒ vß¼ Hµ » kZ 8 Š -g V; Ô Š H) ~ Vz•Î  Æ ñÎ k WQ ÔÅ ^a ð3Ð q -Z C Ù Æ ñ{Z ðZŠ Ð VŠ» VŒ vß¼ : Z- Š uZì ´ V˜ Ô: { w t ‚Æ y} F, Æ ñÅ ¾‚ ƒ  ¹!*Ô ‚\ » h +Š {z Æ ñ{Z ðZŠ Ð VŠ» VŒ vß¼


70'O'W Zz} F ,  ƒ

 Ë : L " Vƒ Lg 7 ù D z ¾Ø ˃  Æ ƒ  Dg e Ð ðZÎg ¾î 6 LZ ðà VdŠ ì K» ]Zg Ë ¨  / VY ? VW ì Zg @* q -Z XXXXXXXXXXXXXXXX


71'O'W Zz} F ,  ƒ

 A y CZ ~ Õ à  è Š þ è “ A gi ' A gi Ôà ËC Ù ì Îu Z A g e VYQ Ð Ô c* Š Éâ Ð yp A ' ,)** p ì Ýz §OZ # ä ðG $N ! c* Š ™ ~ à + èE LE N A æF M% L I ? Vzg Äg Æ { i @*ÿL ¯C Ù ™ [ze ~ Û „ LZ å ** ƒ zy  u Au# Ö s 6,yŠ¤ /: Æ kZ t ‚ WZz Æ ** Z KZ D h  x½ » ¾ ¾ A u Šp ÌÐ Šp à ë g c*ÒZ ` "@*


72'O'W Zz} F ,  ƒ

tØÁ2 Ð ¾ ,™ Š  ? Æ ) ñƒ n : ÿ$L Æ ÿ$L : â i §2Š t ì ~ *Š §» ŠÎ " g » Vc* i ë N Y D ) Ð g¦ Æ KZ A : A { Zp g (Z ? Vk LZ N Y D¤ / Ð ^a 5 ? bv ÁŠ † {ŠfZ ðƒ C9Z Ð V²‚ HŠ ì îŠ Zœ ,Z ` W à $ " Ë


73'O'W Zz} F ,  ƒ

xÈ ›!* c

„ Zg

ñƒ

z ‰ ±

ì îŠ Ø » äô Ð V2g LZ Cñ

¾{Š ]

»

V\W KZ

N Y 7,0 +â Ì }g @*ñƒ Dƒ Æ X N Y I a Æ kZ  k W ¼ ƒ N Y g¦ / ë Ð w2 Å tØ :¤ / z


74'O'W Zz} F ,  ƒ

 ¸ D™ Zƒ [ c* **Ì ë ¸ D™ Zƒ [ Zp » Ë å }â ÷0 +Z í ~ Î ¸ D™ Zƒ [xZ ,Z ì Ï c* gŠ ñƒ ÇÎ çW ¸ D™ Zƒ [c ~ kZ


75'O'W Zz} F ,  ƒ

 Zƒ [ Lâ ~ R Û Šp Zƒ [W ñzg » T sW § p H Í

Zƒ [ZÑ ˜ ¥ z 0 ƒW ¿Z ƒÂ D Y _7, Zƒ [ » ðà “  » ƒ D™ H Ð Ë Ú Å § Zƒ [ ˆ ðà : J - `W


76'O'W Zz} F ,  ƒ

X ‰ K íB Zƒ [Z± t  ãâ Å wŠ Y 7 ]g ì ~g ¦ // „ ~ V ð½E Å Zƒ [Zp ‰ Ýz î0@+ V!* @*Ì ™ . $!*Ýzg Zƒ

[ ëW

Ù"¤ C


77'O'W Zz} F ,  ƒ

Ý^Þ 1e äÿj… !x^’ }g \ }% §= è g} Z ì CƒÏù D z= кgx ** "kZ[Z кgx ,Ëì QyTV¹ ë… Y| mì‡VxgŠ}g ø ì ‚ŠZz ì ‚èg ¬¼ ÌkˆZt»§gzZÙp úgx ** "kZ ` WzŠ}Šx ** ÂðÃ


78'O'W Zz} F ,  ƒ

ß™, ÃuZVxgŠ ì‡c* ñYƒ: (Z} кgx ** +kZ ñYƒ: ù $ D z" E §þLG3¢gÔ}g \ }%!x^’ кgx ** "kZ[Zì CƒÏù D z=


79'O'W Zz} F ,  ƒ

 ù ù xa e ~ VŠ» ¸ ù ù { ñ0* ä o E Zg DW i Zg t ì 7 ? Šæ:L ù ù $ ~ Vq Å V† AŠ ä ë ? u#Z Æ äâ i ù ù ‡ ~g ö Æ Y M


80'O'W Zz} F ,  ƒ

ìŠ H‚ W ? Vß Z e Å V– ù ù º @* 7, » Ä) ¬Š ~ „ ^ ¬Š ì ä ë ù ù y¸ ù ù ê [ ä  ~ ³ C Ù"¤ E ’ ù ù C Ù i Æ Ï0 + i êL


81'O'W Zz} F ,  ƒ

6na 1j×2 çÒ †` 1Ò á]ö ç×2 ºÃàÆyQg RV˜bŠx á çLa #LV˜ wŠ !* 3' , ÌñèEE GÍ£² ö- LVàÅg \ V˜ ÃVß ÇÆV1† cuV˜ C™ âaVœ s 6, gŠ eÅ~i!V˜ ì ïÀÅVùg ¹N Zƒ~QgzZ ]¥ 3' , 6, y WV˜ ì CQñ=ߊuZ Åg«ØÔi‚T ì C™ âaÃVñŠ


82'O'W Zz} F ,  ƒ

ì CÇÁPŠ ÅwŠV˜ C™ â Ñc‚gzZ ~VƒZg4- VâpV˜ C™ â ˜Ñ" ì @* WäÎ~l¨WÅi‚Æë`gÎV˜ ar ZŠÆw›ZPV˜ "L‰ ì @* Wä éG 5E Ü z¼

NÅVzg @* .;F V˜ ñhzZ ~çE C™{'Zg {z 3@* ïÃÅVáV˜ C½xŠ »¿Z ~ F, }½zŠ YÌñ}g ‚t Ù|ÆV\WyQ D & + ðeÃV\WyQg ºÃ^ÐQg ºÃàÆyZg RV˜bŠx á èu


83'O'W Zz} F ,  ƒ

 Ï

ñW 7 kZg

=

ðË è‘ 

áZz %$ + aÎ ~÷ Â [ Z Y Ì W


84'O'W Zz} F ,  ƒ

 G á uzg !›} Z ð$N Ô= ì ** Y `W á uzg Ô½ Ï0 + i Q Ç Vî W: ™ ^ß ƒ yp Z÷? Vð; Æ [8 Vƒ lp á uzg á{z VY ÔÐ VªAŠ {z ? sW » wŠ }÷ ñY : ƒ { m, g { m, g á uzg ß Æ V“Z Zg f !gz6,0} Z Ãk , ¦ÎÐJ g D™ 1 zg á uzg gl à X ~ öŠ6,Y gzŠ


85'O'W Zz} F ,  ƒ

}% à wŠ ì ñY á · §Z F,uZ á uzg g« Ôc* gŠ Ô {z ì ß t :gz G ì gzZ ¼ m ~÷ !x ú ö0 ‚ á uzg ¾‚ z x Y Ô CZ B; }Š J (,Ñ Ö Ð *Š {z C Ù"¤ G ä k Q 0 á uzg ' , Z' ,Æ wŠ A eZ x™ 


86'O'W Zz} F ,  ƒ

 y‘ ~ F, }g Z’ à † lñ{ y‘ ~ F, }g \ Ð yY …ì ~g \ y‘ ~ F,}g ZÑ Æ V’ à äZz6, y‘ ~ F,}g ) Æ g« à õ Z w1 } F,Ôg Ò Ôó' × i Ô ï ›!*t y‘ ~ F,Ô}g  t ÔMt ÔwY t Ð ZŠ Z q -Z C Ù ~ F,ì wŠ Z% bv y‘ ~ F,Ô}g á Z Æ z' , Z } F,L Þ ‡ 4Ó£L²g Äg t Ð ]¯ Å Û Ð èG A ¤ / y‘ ~ F,}g ; : ? Vzg ; ~ g !*C Ù


87'O'W Zz} F ,  ƒ

ì §„ Z¾ uZ Ô… x ì ôÀ]N ÙC y‘ ~ F,}g ø §¤ /Ô7§V; !* ze Z÷ wŠ gzZ ‰ 7,g= ~ yZ  y‘ ~ F,}g ¸Z à ng Zú }¾ Z # ‘ ðà ù > 0* Zu Z¾ [Z y‘ ~ F,}g â ~ yW uZ  à Ԭ Ìñ ì * @Y µ Vƒ H 8 Š ~ y‘ ~ F,}g … {n Z F,à ì


88'O'W Zz} F ,  ƒ

 " 4J5E èG ~0 + ƒ À} Z ZY ôZ Ô az }Š ó } Z Š HIÞz " 4J5E èG ~0 + ƒ i Ô} Z Â 6,ÔVZz ZŠ™ fz ‰ Ü zC Ù E 4J5" ~0 *L ~Š GkS .F èG + ƒ wË } Z Ï0 + i ~g ‚ Ô} Z þ zZ çHG 9 " 9 az wŠ çH¡À£E 4J5E èG ~0 + ƒ ÉC Ù !*6,3 } åÓ£NE }Z

XXXXXXXX


89'O'W Zz} F ,  ƒ

 z™ x **}÷ ðZÎg ðà Ôo ðà z™ x **}÷ ðË : ÔVƒ ~Š ¬ » kZ


90'O'W Zz} F ,  ƒ

 HðŠ à Vz© ᮊ ᮊ Š H zg ²W Æ M t yà Š ~ ‚f }÷ » ë å sp H  Ô~ F, Š Q ~ V\W Z # ’ 6,x » à ä Æ wŠ H Î gzZ ~ öŠ6, Å Ï Š Ð x **Æ Ãz Ì ~ å g ZÜ Hƒ ß ‰ Ì wŠ » k Q Š ñƒ D Y ß NŠ C Ù"¤ jZ H Å œ Ç ñ0*: ï Š


91'O'W Zz} F ,  ƒ

…^`mæ ] ‹m †µ 1i à¶3e èE_M } h ŒŠ [p ~z {zZ ( 4É / ÔÏ ~Y ôÀ£NE 5G V‚ } åE 4É 3 Ô Ï ~0 5G V‚ } åE +Y _ V‚ }© zg Ô~åÓ$L Ï 7 V‚ }yg Î }0 + zg }0 + zg 3 } h ŒŠ [p ~z sZ ( } å»] 7/ Ô} Z ~Y ôÀ£NE } å»] 7 3 Ô} Z ~0 +Y _ E E 4J5" Î D èG 4J5" }0 } å»] èG +3 } å»] 7 ðe ~z g ¸ CZ " 4J5E zg 6,VW }j .Î } å»] èG 3 } h ŒŠ [p ~z sZ


92'O'W Zz} F ,  ƒ

7^ Ú Å ci' ,êL ¬VŒì @=*™ A ‹gßVâ ìŠÍ~¾q ¼ -Z' ™| hzZÚW} F, V â ì Le Y ™0 + ñÃV\W~’~$Vî YÎ ñW: k0* }%aÎðÃÃ> Þ ¼ Å ñY‚wÈ=wq$ +î0@+C Ù ™fÐðZŠ} F, ~VƒLe! Vâ ™ƒ~Vƒ!* ~ F, VzŠ ·—ZC Ù


93'O'W Zz} F ,  ƒ

 ?ˆ Ì { n ÁŠ ÔÝq Z÷ ?ˆ Ì { k HC Ù » à ~¾ n Æ ZŠ Z uZ Ï Ñ ~ F, I ˆ Ì { C " þL i“ Z÷ t ~I § Ô_Q : . Z # ˆ Ì { ó {z  Z # ˆ JZ ƒ D™ ]!*Å „ á z L B²  ƒ « : ˆ Ì { Õä¹E Ù"¤ {z ì ò Ò ÿLuq C G ˆ Ì { Zg ï L ^IŠ Â ì‡ G


94'O'W Zz} F ,  ƒ

[ça 1ñŸ 6nÚ ojŠe ‹Ò äm GG3F "L… ¶ãSe $§Å ï ¶ãÎ5~ô… ¶ãÎ5ÂuZ ÏA~0 +eÅðV˜ Ç„Š ** λ\zgV˜ ǵw1»y$ +V˜ ÇÔλðZV˜ ÏN ›zŠ Y3™V˜ ÏN ‹ŒVc* + 0 V˜ Vƒ5g{{V˜ Vƒ}nD Ç ¨gzZ ¶ãÎ…~ô{z


95'O'W Zz} F ,  ƒ

ƒñÑ~¾t {nC Ù !* ze~„V˜ {P»ù D z?\zgV˜ } 7, yª5gƒ  V˜ } 9yZªot‚" ƒñÑ~~ô¾t 4L3Xg×N c~g ‚V˜ èG GG3F "LgzZ IÄÎVc* +Å ï 0 Zƒu { ** λ\zgV˜ ~ 7, #â ~0 +eÅðV˜ } 9yZª©ƒ  }n}g ‚D Ç ¨ } 9y)ZÐÄŠõ } 7, yY"y$ +Ðw1 ?ƒñÑ~¾t


96'O'W Zz} F ,  ƒ

 ä[ [!*ƒ  Æ ¿Q ä[ [ òZ Æ

Dz ù

| g Zp w gzZ ¹‚ ä[

z

{Š !*

f z ¹‚ Ô¾‚ z x Y ä[ [ Zp ƒ  Æ Vz0 + g à gŠ z g Z-Š Æ Í ä [ Ô[ Z î D h Â


97'O'W Zz} F ,  ƒ

à í }n ƒ  n p› ä[ [W " b§ KZ ¸g » t Á Ð Ô¬ G ä[ [ @*" Ô ï L ^Š Ù"¤ > C Ø e gzZ mï Ô Ãz ä[ [c* **ƒ  Æ ƒ 


98'O'W Zz} F ,  ƒ

 M Y 4- Å ® ÿL 3XZ ì CY  –/ !Î 'Zg  ~ _Š Zj ì @* g¦ /yŠ u| (Z }™ Ð wŠ C Ù Ô mQ ðZŠ Z ¼ D h  à Vzß Ô V c* gŠ ! 6,x » Ì Ë Dƒ 7 „ bâ  [Z b ; à VY z Ÿ ì ¬ ƒ ]æ q -Z


99'O'W Zz} F ,  ƒ

ÐQ ì c* › ÒZ ä [Zp uZ ‘ Û ² Ù Š s§ mQ ë Ð V\W öУN |Š Z ˆ K» Ï0 + i V- Ô Z% ì sg ¬ t D hg å**Æ Ï0 + i }g ‚ x » ì Šñ z Ì [ Z {z t C Ù"¤  s b Ä g0 +Z Æ wŠ L @W ™ 0 + ñ


100'O'W Zz} F ,  ƒ

 Ç ƒ VI ðà ä Ð N ‘ wY Ç ƒ VZ0 + i Š !* W Ð Š: ƒ è Ç ƒ VZ m, /Ð *Š ]Zg Å Ýz ¤ ǃ VÎ {z gî ¾ ~ KZ {Ši ó ÁŠ Ð § ì kâ â Ú Z G ǃ V.6, gzZ Â Ç ñY ï ð$N ß Í z' Æ ‘  } Z  x¤ ë ǃ VZÄ » ð 5 ñ ñZ b  êŠ − { z C Ù"¤ „ ÆW ~ [Zp Ç ƒ Vâ ‚ » G [Z Ô Ð wŠ _ ƒ


101'O'W Zz} F ,  ƒ

 ;g : m {z ? 0 ~ g · å ;g : ‡ è É z v' ,~ ` Zg Æ VZ  N ì ÑZ e w$ + 8 ä ]Ñq ›¤ / ;g : q!*‚ ¬ ~ Ÿ }¾ XXXXXXXXXXXXXXXXX


102'O'W Zz} F ,  ƒ

 ¬Š H á Ó ~ *Š x^ H N C à ? [Z E& ¬Š P ðZŠ CZ ~ VZg c*ÿL ¨B ä q -Z C Ù ¹ w'Ô¹ sz^~ Vñ» LZ LZ ƒ  ¬Š CZ ~ öŠ6,Ô… g !*C Ù 5 „ §uZ Ð J g c* Î Ã Ô ñ é¹i!N Zhð Ô ñW {z ¬Š ö 7t ] Zg ÀÔ7~ 1‡wŠ t Ð A $ ó óÇ ñWÌ(Z yŠ uZ ÔÐ B$ +t ]Ñq8 L L ¬Š Ô eÎ Ô 0* G,Ë Ô” ]!*mQ t g !*C Ù óC Ù" ó ¤ ì : Z- Š ÷ L LÔ ë „ ƒ  ~à kZ ¬Š Ë ¬Š Ì Z # Ô ‚ c*  Z Ð *Š kS


103'O'W Zz} F ,  ƒ

 Æ äâ i ¸ 8 -g = Ô {Šß W d $ Û Æ ä· Ë Ì ë ¸ : b‡ :gz õ VY { » äh à x x Æ äZ¤ / V ÷ ¼ ¸ [ òZ ¤ /Z G à ( ( Z& + ðe Â ì Š H Å ð$N Æ ä1 Ë : ìg ~ Ô ~ F, c* W {™E +: ~ T » «g }% Æ äY ìg }gðŠ Z {z tgz X


104'O'W Zz} F ,  ƒ

3g xl CZ Š ¢ ä Vß Zz *™ Æ ä¾ V × > ¼ ¸ . Þ ‡ Ìë ì ÈÃ  Ð ã0*z : ZŠ ~ m Æ äâW „ ë Ù Š [Zp ? &Š [ Zp . “ /ŸÀG Ù"¤ ¸ s ì Ô õG C  Æ äW 7 Ô}gJ‡ öŠ6, {z


105'O'W Zz} F ,  ƒ

æ 1ßa… o‰ 7]çâ >ÓÞ äm 9 LE ñYíê x§ÅÝzZ # wŠÁq Z # ƒwq$ + zŠì Â]!* ÅwŠQÔÃíÐVzg Âlñ{ zŠ gÏVZðŠçWt Ñyâg ZÔÑ[ ZpZ # ÑyZ0 + iÆVzŠ c* gzZ ~ÂRRZ # Ñy¨ KZÙÙ zŠì Â]!* ÅhA $ zŠ gÏVZðŠçWt Í1Ð’@W[Z ÆðŠ}g ‚}¾ÄŠ å** W Âx Z²Z ðÃ


106'O'W Zz} F ,  ƒ

Æz6, +e?ÞZ 0 E  æL:W‰?rŠ ‘ -r 5!Z Æâ ÷LEåLG z™„ŧLZ ? Æzg²WLZë zŠOÌÄŠÆVzgzZ zŠ gÏVZðŠçWt


107'O'W Zz} F ,  ƒ

 Zƒ y·Š LZ ? wq A $ Zƒ yZÄ V† Áq Z # å Zg \ „ Z (, ¿ Zƒ

y)Z

¹

¿ {z

‰ Ð W ²W ~ çW ¼ Zƒ yv Ì » wŠ V„g : éZp Å ë ¼ Zƒ

y‚W Ì ** % ¼


108'O'W Zz} F ,  ƒ

Q

7 G

mZ

yÎ ?

COŠ

ì

@* W ì Ç ì Ç [Z

»

`W 

VzŠ c* 

Ãz åL<X’ H ä k Q Zƒ yZª ¹ ` "@* A $


109'O'W Zz} F ,  ƒ

 ä Y : ä Y t z Zi » à äY : äY ¬æ ÔÐ } ~ ~u Šp ì ;g ™ › äY : äY ê Z÷ {z ì Z 7,^ Ôì | 6,äY äY : äY 3 Zg ì e {z ì } Y „ „g wq }g ø äY : äY ÉZg Zg ø


110'O'W Zz} F ,  ƒ

ƒ ;g ™ '!*sÜ '!* äY : äY ZçaL » VÂ* ! {z » y LZ ðƒ ]æ ¹ äY : äY sW [ Z = Vƒ 7h + á ~ y KZ ~ ä Y : äY ú V ¨ KZ = ì }Y Ô Å ƒ  ì ù 7 Z} . äY : äY ¹ ä ¾ "


111'O'W Zz} F ,  ƒ

 ì Ýq » Ï0 + i ~÷ {z Ô} ì ì L Þ ‡ Z% g \ Z% ë vß G ' à wŠ − ì Q Ð h +Š ~g é£+ G ì ï á ð$N ~ ÷‚ ~÷ Ì ™ ƒ gzŠ e : ƒ Q ;e N ™ ^I VG ì …¸ Ð zigW ~÷ ÌQ ì ð$N ]§ ¼ Zl  Z% ×zg Ð Š c*„ ~ F, G ì À ÈY „ ð$N Ô» Ä) ,îL<Ez Â


112'O'W Zz} F ,  ƒ

Ç ƒ H y á Èc* á }¾ j ðà ì wŠ Z% Ô ì yY ~% k0*}% ‰ [ze X ¬Š t Â È ~hg ì w2  t ‚ {z ¸ ë Æ ë Ç ñY hg ˆ LZ ™f Zg v ì Z¾ Ô„  zŠ Z¾ ` "@*Z¾


113'O'W Zz} F ,  ƒ

 w™z §ð Š HY V- ? kˆZ }% w™z §(Z : ¹!* ì g ±Z : ™ }Š 9 5 }°z 6 ì Š Hh Q w™z §ÖZ å ~ Vw Æ ó §¼ ÒZ c* 1e à i‚ „ ä g« kZ w™z §!*Š H : c* VZ Ð Vñ , ‰ ñ á g ZŠ g { ' ? d Æ k W w™z §vZ A : Ô¹  ½ ä ë


114'O'W Zz} F ,  ƒ

ì @* ™ Š c*à Vw ñƒ ¿ W B‚ w™z §ÖZ V- ì @* ™ {z Æ ™ Y gzŠ ,Z A ñƒ } ô ~ g Zæ }÷ w™z §U* W ñƒ Vc* ú ~ ^ ^ ì ** Z6, ‚Zg Ð §  CZ " ` @* Y w™z §Z Œ Û : ó öL²ŠÎW A


115'O'W Zz} F ,  ƒ

 ì $z½ H » Vzg } § ì $z½ H » Vzg – " B zg ~ ^zZ Å wŠ !* ƾ ì $z½ H » Vzg @*0 +e ¶ ú1 » V Z ë j ì $z½ H » Vzg · yZ


116'O'W Zz} F ,  ƒ

à yZ g \ ƒ Ð gzZ Ë “  ì $z½ H » Vzg\ LZ ~ Vð; Æ X c ¶À ì $z½ H » Vzg !Y Y Z°Z

I æL¾hÅ {z

Þ £ ì .

ì $z½ H » Vzg c*gzZ


117'O'W Zz} F ,  ƒ

 <

:

Ô YZ ?

Ô] Z Z

Ã è ƒ

< : ZÎg ~ ) Ä) , V- Ã í £Š hg n }g ø § z ôg ƒ  < : eÎ ? ]!*Kg Kg VY &g ? ÿ]L Å ß B; » yQ gzZ Ô ¦ ëL E < :

ÔG 

¸

b§ kZ


118'O'W Zz} F ,  ƒ

ñZ— Ð áƒ Æ [ZŠ iZ ~ VÕZŠ < : vZz Ôì ú1 » ZŠ Z 6, wŠ 6,¿ q -Z C Ù Ô ñY ^I : wŠ V<

:

ÚZ ?

Ô$z½

<

V;

bg å Û » : à }uzŠ q -Z V< : ÕäO$ z Û** í §» t


119'O'W Zz} F ,  ƒ

ð^e kôfŠÞ ì Lg kˆZ ¸ Ã Vz§Z Æ › ì Lg k0*X U* Zì M ~ V $Zgz ì Lg k0*Æ ® Ôì òë Å K ì Lg kZ´ n Ôì Ñ0* ŠgŠ Ð Z # Vƒ © 8yY¼ ¹ Ð ãj" ÅVzy ì Lg k#Z V;z Cƒ 7# Ö } .V˜ Y ƒ ‚ wY k Q Â: C Ù"¤ ™ wÈ ºg {z #L Z‡ ™ ƒ Z] ì Lg k!*èEE .Ð à Z e 


120'O'W Zz} F ,  ƒ

mZ lˆì Sg ÌQ 7uZc Í ~ ì Lg kÓZ çL8X ~ `ñ Å { ÒZ „g Ú ¸ ~ ZŠ Û z iz%Z }% ì Lg kZg ̼ Ôì @* WkZg {z = » Vî ¬Š Å Vâ ƒ ` "@* 6,u Æ Tt‚ ì Lg kZŠ » ÏZ { ¨f uS q -Z » ~i

سب ترے واسطے  

ریڈیو اور ٹی وی کے مشہور اینکر چودھری طاہر عبید تاج کا پہلا شعری مجموعہ