Page 1

Europese normen REACH REACH betekent Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals, dus de registratie, beoordeling en toelating van chemicaliën. Het betreft hier een EU- chemicaliën verordening, die op 1 juni 2007 van kracht werd. Als EU – verordening is REACH geldig in alle lidstaten. Door REACH werd het toenmalige chemicaliënrecht geharmoniseerd en vereenvoudigd. Binnen het geldigheidsbereik mogen alleen nog chemische stoffen in omloop gebracht worden die al geregistreerd zijn. Iedere fabrikant of importeur, die zijn stoffen in de EU in omloop wil brengen, moet voor deze stoffen een eigen registratienummer bezitten. Doel is, een nieuwe Europese chemicaliënpolitiek in de EU landen in te stellen. Iedere producent/importeur moet principieel voor gevaarlijke stoffen een actueel veiligheidsblad ter beschikking stellen. Voor toepassing en opslag moeten daarin precieze aanwijzingen gegeven worden, welke persoonlijke beschermingsmiddelen een passende bescherming geven. Werknemers in ondernemingen waren voordien vaak blootgesteld aan vermijdbare gevaren. Een verdere bijzonderheid van REACH is de verbreding van de communicatie in keten van leveranciers. Verdere gebruikers in de keten krijgen aanvullende taken en plichten. Zo moeten de leveranciers of importeurs informatie over het precieze gebruik aanleveren, zodat de fabrikant voor ieder gebruik risicobeperkende maatregelen aanbevelen kan. De gebruiker heeft de plicht, deze risicobeperkende maatregelen op te volgen. Dit heeft ook betrekking op persoonlijke beschermingsmiddelen en dus ook op beschermende handschoenen. Een precieze opgave van een handschoenfabrikant is hier mogelijk en ter bescherming van de gebruiker zinvol. Veiligheidsbladen conform de REACH- verordening bevatten voor de gebruiker belangrijke informaties, die voor een veilig gebruik noodzakelijk zijn. REACH zorgt dus voor een betere bescherming van gebruikers en eindgebruikers. KCL biedt de service, chemische bestendigheid van de KCL – handschoenen bij contact met de betreffende chemische stof te testen en aanbevelingen aan te geven. Dit geldt in het bijzonder bij mixen. Deze opgaven gebruikt de producent voor zijn veiligheidsblad. Zo heeft de eindgebruiker het voordeel, met een blik in het veiligheidsblad een geteste veiligheidshandschoen voor de handeling met de gevaarlijke stof voorhanden te hebben. Dit verhoogt de veiligheid in de betreffende onderneming. Deze KCL dienst is kosteloos.

EG Richtlijn 89/391/EWG

34

Bij de EG-richtlijn 89/391/EWG betreft het een verordening, die in alle EU -landen van toepassing is. Het omvat de invoering van maatregelen ter verbetering van de veiligheid en bescherming van de gezondheid van de werknemers tijdens het werk.


Europese normen Deze verordening verplicht de werkgever er voor te zorgen, de werknemer te beschermen op de betreffende werkplek. De werkgever moeten maatregelen nemen en middelen ter beschikking stellen, die conform de actuele stand der techniek zijn. Conform artikel 6 (1) is de werkgever verplicht, gevaren voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer “onder andere bij keuze van arbeidsmiddelen, chemische stoffen of bereiding daarvan en bij de inrichting van de werkplek” te beoordelen. In artikel 7 geeft de verordening de werkgever de opdracht, vaklieden van buiten het bedrijf deze opgave over te nemen, indien hij er zelf niet toe instaat is. Artikel 9 eist vastlegging en documentatie van de ingevoerde beschermende maatregelen en de daarbij behorende beschermende middelen (modernste persoonlijke beschermingsmiddelen). De werkgever heeft dus de plicht, door middel van een risico analyse in de onderneming de gevaren risico’s te onderkennen en deze door persoonlijke beschermingsmiddelen te minimaliseren. De medewerker moet altijd toegang hebben tot de daarin gevonden kennis (documentatie). Het is voor de werkgever uitermate zinvol, handschoenplannen en andere hulpmiddelen in de onderneming op te hangen. Echter, de werknemer is verplicht, de door training geleerde mogelijkheden te gebruiken en de betreffende veiligheidsuitrusting te dragen. REACH en de EG richtlijn 89/391/EWG eisen van alle ondernemingen

in de EU – landen een documentatie en invoering van veiligheidsmaatregelen. KCL helpt u graag te voldoen aan deze aan eisen m.b.t. handbescherming: - KCL maakt samen met de afd. veiligheid een risico analyse. - KCL begeleid ter plekke draagtesten met de afd. veiligheid.

- KCL maakt testen in haar laboratorium en stelt haar databank ChemPRO® met meer dan 200.000 geteste stoffen ter beschikking. - KCL stelt een complete en veel omvattende documentatie ter beschikking. - KCL maakt voor de afd. veiligheid een handschoenplan en een gebruiksaanwijzing voor het gebruik van handschoenen in de onderneming. - KCL geeft samen met de afd. veiligheid een medewerkers training, gelijktijdig worden de maatregelen besproken die bijdragen tot meer motivatie bij de handschoendragende. Al deze diensten zijn kosteloos in het kader van een handschoenkoncept.

35

TF_REACH  
TF_REACH  

Technische fishe, Reach