Page 1

Onderhoud van uw brandblusmateriaal Nederlands

Geachte klant , Wij herinneren u graag aan het belang van een regelmatig onderhoud van uw brandblusmateriaal. Wij kunnen dit nazicht verzekeren mits uw betaling van een jaarlijkse premie, zoals in bijlage vermeld. Het jaarlijks nazicht van uw brandblusapparaten wordt uitgevoerd door onze onderhoudstechnici volgens TECHNISCHE NOTA 117 van de N.V.B.B. De voornaamste werken van TECHNISCHE NOTA 117 zijn in het kort samengevat als volgt: -controle van de cilinder van het blusapparaat, -nazicht van de vrije opening, de algemene staat en de bindingen van het spuitstuk, -wegen van de CO2 sparklet, -controle van de datum van herbeproeven en wegen van de blusapparaten die gevuld zijn met stikstof of koolzuur onder druk, -controle van de veiligheidsklep en haar dichtingsringen, -controle van de staat van de leidingen, -controle van de klep en haar dichtingsringen, -controle van het additief voor schuimblussers met drukpatroon. Dit jaarlijks nazicht abonnement wordt onderschreven voor een periode van 1 jaar. Het is stilzwijgend vernieuwbaar voor een periode van 1 jaar, tenzij verbreking bij aangetekend schrijven wordt gestuurd aan SAFETY SHOP nv, 3 maanden voor de vervaldag van het contract. De beide partijen behouden zich evenwel het recht voor, jaarlijks aan deze overeenkomst een einde te stellen, mits vooropzeg drie maanden voor de vervaldag, bij aangetekend schrijven gegeven. Indien het de onderschrijver is die gebruik maakt van dit recht, en indien de verbreking niet tijdig werd opgestuurd, zal hij een vergoeding moeten betalen gelijk aan 50% van het totaal der premie. De vergoedingen voor het jaarlijks nazicht der apparaten kunnen door ons steeds herzien of aangepast worden. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst ingevolge de algemene marktomstandigheden of door omstandigheden buiten onze wil een prijsverhoging ontstaat zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs evenredig te verhogen of de aangegane verbintenissen te herzien. N.B: Wij herinneren er u aan dat het “BELGISCH COMITE VAN BRANDVERZEKERAARS” in het “Reglement voor de niet-automatische blustoestellen” in haar artikel 2.6.1 “Het nazicht voorziet van al de brandblustoestellen en hun lading minstens 1 maal per jaar”. DIT IS GEEN FACTUUR. DEZE WORDT U NA HET NAZICHT TOEGEZONDEN.

Westkaai 7 - B2170 Merksem / Antwerpen - Tel. 03 646 99 60 - Fax 03 646 00 25 info@safetyshop.be - www.safetyshop.be

Nl onderhoud%20van%20uw%20brandblusmateriaalnl  

http://www.safetyshop.be/producten/1422/documenten/nl--onderhoud%20van%20uw%20brandblusmateriaalnl.pdf