Issuu on Google+

Technische fiche / Fiche Technique / Technical sheet

He a d s U p L it e ™ 2 6 1 0 L E D Z o n e 0 F la s h lig h t T he 2 6 1 0 pr ovide s ha nds -fr e e light whe r e you ne e d it, whe n you ne e d it. A dua l m ode button a ctiva te s a ll 3 LE Ds for full br ightne s s , or jus t 1 to e xte nd ba tte r y life . T he a djus ta ble cloth s tr a p fits com for ta bly a nd s e cur e ly on your he a d, while the r ubbe r s tr a p gr ips tightly to ha r d ha ts a nd he lm e ts . B oth a r e include d, a s we ll a s 3 AAA a lka line ce lls . T he He a ds Up Lite 2 6 1 0 is ide a l for r e a ding m a ps or lig ht dutie s a r ound the ca m ps ite a s we ll a s for wor k. C e r tifie d to AT E X s a fe for us e in ha za r dous Z one 1 (C a te gor y 2 ) loca tions .

Z wa r t

M a te r ia ls H e a d s U p L it e ™ 2 6 1 0 L E D Z o n e 0 F la s h lig h t A N S I F L 1 S p e c if ic a t io n s Hoog L IC H T B R ON

B e h u iz in g

Af w e rk in g

P olyca r bona te

S c h a k e la a rty pe

Nie t

P us h button O n/O ff

be s chikba a r

s witch

LE D C lip

B AT T E R IJE N

Le ns

P olyca r bona te

3 AAA Alka line (Include d)

L A A DDUUR

N/A

V OLTA G E

4.5

L A NGT E

3 . 8 cm (1 . 4 9 " ) 0 . 1 3 kg (4 . 5 oz. ) 0 . 0 5 kg (1 . 9 oz. )

S T R A A LA FS TA N D (m eter)

28m

MA X IMA L E S T R A A L IN T E N S IT E IT

Nie t be s chikba a r

Nie t

S ta inle s s

E thyle ne

be s chikba a r

S te e l a nd

P r opyle ne

C o n f ig u r a tie C a t . n r. 2610Z 0

La a g

L IC H T O P B R E N G S T

19h

N a c h tvis ie f ilm

B ras s

G E W IC H T Z ON D E R B AT T E R IJE N

G E B R U IK S D U U R ( u u r /m in )

O -rin g

Nicke l P la te

G E W IC H T ME T B AT T E R IJE N

Hoog

C o n ta c t, ve e r e n houde r

B e s c h rijvin g He a ds Up Lite ™ 2 6 1 0 LE D Z one 0 Fla s hlight

H e a d s U p L it e ™ 2 6 1 0 L E D Z o n e 0 F la s h lig h t A c c e s s o ir e s E r zijn m om e nte e l ge e n a cce s s oir e s be s chikba a r voor dit pr oduct.

19 m .

9 1 cd

C e r t if ic a t e n - II 1 G E x ia IIC T 4 G a C e r tifica te : IT S 0 9 AT E X2 6 1 8 5 X

Westkaai 7 - B2170 Merksem / Antwerpen - Tel. 03 646 99 60 - Fax 03 646 00 25 info@safetyshop.be - www.safetyshop.be


nl--2610z0nl