Page 1

Technische fiche / Fiche Technique / Technical sheet

P e li lig h t s - s u b m e r s ib le t o r c h - F la s h lig h t s f o r f ir e f ig h t e r s P opula ir bij br a ndbe s tr ijde r s e n a vontur ie r s . De unie ke e e nvoudige s chuifs cha ke la a r op de S te a lthLite 2 4 0 0 is ge m a kke lijk te be die ne n, ze lfs m e t ha nds choe ne n. De s te vige ha r s be huizing is

be s ta nd te ge n cor r os ie e n

e xtr e m e te m pe r a tur e n. De Xe non-la m p we r kt op 4 AAa lka line ba tte r ije n

(inbe gr e pe n)

voor

een

he lde r e

lichts tr a a l die dichte r ook, m is t e n s tofwolke n door dr ingt. B e ve s tig de

S te a lthLite

op e e n va n onze

optione le

la nta a r nhoudclips voor he lm e n e n u he bt e e n ha nde nvr ije la nta a r n voor we r k of vr ije tijd. O nde r dom pe lba a r.

Z wa r t

Geel

Wa te r dicht

M a te r ia ls P e li lig h t s - s u b m e r s ib le t o r c h - F la s h lig h t s f o r B e h u iz in g f ir e f ig h t e r s A N S I F L 1 S p e c if ic a t io n s Hoog L IC H T B R ON

B AT T E R IJE N

Xe non

L A A DDUUR

Re s in

L A NGT E

1 6 . 5 cm (6 . 4 9 " )

G E W IC H T Z ON D E R B AT T E R IJE N

0 . 1 kg (3 . 5 oz. )

S T R A A LA FS TA N D (m eter)

125m

O -rin g

N a c h tvis ie f ilm Nie t be s chikba a r

Nie t

S ta inle s s

E thyle ne

be s chikba a r

S te e l a nd

P r opyle ne

C a t . n r.

B e s c h rijvin g

P e li lig h ts - s u b m e r s ib le to r c h F la s h lig h ts f o r f ir e f ig h te r s A c c e s s o ir e s

Hoog

3h 45m

s witch ope r a tion

C o n f ig u r a tie

C a t . n r.

L IC H T O P B R E N G S T

G E B R U IK S D U U R ( u u r /m in )

O ne -ha nde d s a fe ty

B r onze

6

0 . 1 7 kg (6 oz. )

C o n ta c t, ve e r e n houde r

K-Re s in

S c h a k e la a rty pe

P hos phor e

V OLTA G E

MA X IMA L E S T R A A L IN T E N S IT E IT

P olyca r bona te

Re s in

N/A

G E W IC H T ME T B AT T E R IJE N

Af w e rk in g

LE XAN E XL

C lip

4 AA Alka line (Include d)

Le ns

B e s c h rijvin g

3 9 3 4 cd

W a t e r b e s t e n d ig

C e r t if ic a t e n - C la s s I, Div. 2 ; G p AB C D, T 3 C ; C la s s ll; Div. 2 ; G p G. - C la s s I, Div. 2 ; G p. AB C D, T 3 A. - C la s s I, Div. 1 , G P. D, C L. I, Z one 1 , G P. IIA O P E RAT ING T E MP. C LAS S T 3 C O NFO RMS T O S T D. UL 7 8 3 E ne r gize r E 9 1 only

700

He lm e t Light Holde r

710

He lm e t Light Holde r

711

He lm e t Light Holde r

712

He lm e t Light Holde r

750

He lm e t Light Holde r

760

He lm e t Light Holde r

770

Unive r s a l He lm e t Light Holde r

2404

S te a lthLite 2 4 0 0 Xe non La m p Module

Westkaai 7 - B2170 Merksem / Antwerpen - Tel. 03 646 99 60 - Fax 03 646 00 25 info@safetyshop.be - www.safetyshop.be

TF_PELI_2400  

Technische fische, Peli, 2400, Lights