Page 1


KEEP TALKING.. แรงบันดาลใจจากการทำ�หนังสือเรื่องเล่มนี้เกิดจาก รุ่นพี่คน หนึ่งที่จบทางด้านสายอาร์ท แต่ได้แปรผันชีวิตประเป็นชาวสวน เปิด ฟาร์มออร์แกนิก แต่จุดที่น่าสนใจไม่ใช่เพียงแค่ “ออร์แกนิก” แต่มาก จากที่เค้าได้นำ�ความสามารถในการสร้างงานศิลปะมาเป็นจุดขาย ให้ดูน่าสนใจ ปัจจุบันสวนออร์แกนิกยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง แต่ถ้าคนที่ สนใจติดตามผลิตภัณฑ์จากออร์แนิกจะเห็นว่า ออร์แกนิกมี”สีสัน”ที่ สามารถดึงดูดเราได้ดี โดยเฉพาะถ้าผสมผสาน DIY ลงไปในการ สร้างสรรค์ผลิตภันฑ์ด้วยแล้ว จะทำ�ให้ดูน่าหลงไหลโดยไม่น่าเชื่อ นิตยสารเล่มนี้ไม่ใช่หนังสือที่สอนการทำ�สวนที่จริงจัง แต่เป็น นิตยสารที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนอยากหันมาให้ความสำ�คัญ กับออร์แกนิกว่าผลิตภัณฑืที่ได้จากออร์แกนิกมีประโยชน์ทั้งทาง โภชณาการและความสวยงามของสวนที่เราก็สามารถสร้างได้ ธัญญารัตน์ หล่อธนารักษ์ บรรณาธิการ

facebook.com/taew.lorhanarak


CONTENTS

04 / CONTENTS


CONTENTS / 05


GOOD NEWS

รอบโลกมีสวนสวยต่างๆมากมาย ซึ่งที่แต่ละที่ก็เป็นสวนที่สวนงามแตกต่างกันตามสไตล์ จึงได้มีการจัดอันดับ สวนสวยที่สุด ในโลก ให้ได้ยลโฉมความสวยงามของสวนแต่ละที่ว่า สวยงามมากเพียงใด

อันดับ 1

สวนแบบ ฝรั่งเศส แห่ง พระราชวังแวร์ซายส์ ในรัชสมัยพระ เจ้าหลุยส์ที่ 14 สวนนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถมองเห็นภาพรวม ทั้งหมดได้จากจุดเดียว และจากจุดนี้จะมีแกนกลางซึ่งเป็นหัวใจของ สวนทอดยาวออกไปจนสุดตา ต้นไม้ดอกไม้ถูกจัดวางตัดแต่งเป็นรูป ทรงเรขาคณิตภายในกรอบที่วางไว้อย่าง เข้มงวด โดยพระองค์ถึง ขนาดสั่งให้ทลายเนินดินและต้นไม้ที่ตัดขวางวิวของแกน

อันดับ 3

เกียวโต เป็น 1 ใน 4 เมืองสำ�คัญในภูมิภาคคันไซของประเทศ ญี่ปุ่น ที่นอกจากเกียวโตแล้วก็ยังมีนาระหรือนารา-เมืองหลวงแห่ง แรก โกเบ (จังหวัดเฮียวโงะ)-เมืองท่าสำ�คัญ และโอซากา-เมือง ศูนย์กลางการค้า ซึ่งล่าสุดสายการบิน “ทรานส์ เอเชีย”(TransAsia) ได้เปิดเส้นทางใหม่ “สุวรรณภูมิ-โอซากา” (สนามบินคันไซ) ด้วย เครื่อง Airbus 330 จำ�นวน 300 ที่นั่ง พร้อมบริการและสิ่งอำ�นวย ความสะดวกต่างๆ

อันดับ 2

สวน Keukenhof, Lisse, เนเธอร์แลนด์ สวนดอกไม้ที่เปิดให้ บริการตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาของฤดู ใบไม้ผลิ จึงมีดอกไม้ผลิดอกให้สีสันต์สวยงาม

อันดับ 4

เกียวโต เป็น 1 ใน 4 เมืองสำ�คัญในภูมิภาคคันไซของประเทศ ญี่ปุ่น ที่นอกจากเกียวโตแล้วก็ยังมีนาระหรือนารา-เมืองหลวงแห่ง แรก โกเบ (จังหวัดเฮียวโงะ)-เมืองท่าสำ�คัญ และโอซากา-เมือง


อันดับ 5

เกียวโต เป็น 1 ใน 4 เมืองสำ�คัญในภูมิภาคคันไซของประเทศ ญี่ปุ่น ที่นอกจากเกียวโตแล้วก็ยังมีนาระหรือนารา-เมืองหลวงแห่ง แรก โกเบ (จังหวัดเฮียวโงะ)-เมืองท่าสำ�คัญ และโอซากา-เมือง

อันดับ 7

สวน Keukenhof, Lisse, เนเธอร์แลนด์ สวนดอกไม้ที่เปิดให้ บริการตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาของฤดู ใบไม้ผลิ จึงมีดอกไม้ผลิดอกให้สีสันต์สวยงาม

อันดับ 6

สวน Keukenhof, Lisse, เนเธอร์แลนด์ สวนดอกไม้ที่เปิดให้ บริการตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาของฤดู

อันดับ 8

สวนแบบ ฝรั่งเศส แห่ง พระราชวังแวร์ซายส์ ในรัชสมัยพระ เจ้าหลุยส์ที่ 14 สวนนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถมองเห็นภาพรวม ทั้งหมดได้จากจุดเดียว และจากจุดนี้จะมีแกนกลางซึ่งเป็นหัวใจของ สวนทอดยาวออกไปจนสุดตา ต้นไม้ดอกไม้ถูกจัดวางตัดแต่งเป็นรูป


KNOW OTHER ORGANICS “you are what you eat” ถ้าพูดถึงออร์แกนิค หลายคนคงนึกถึงแต่ ผักสีเขียวๆ ดูสะอาดตา แต่นอกเหนือจาก ผักที่คนส่วนมากคิดว่าเป็นออร์แกนิค ยังมี ของอีกหลายอย่าง ทีเ่ ป็นออร์แกนิค ซึง่ ของ เหล่านี้ อยูร่ อบตัวเรา เพียงแค่เราใส่ใจและ เลือกสรรค์สง่ิ ทีด่ ที ส่ี ดุ ให้กบั ชีวติ ออร์แกนิค คือคำ�ตอบเรื่องสุขภาพได้เป็นอย่างดี

WORDS TANYARAT LORTHANARAT WATER COLOR FOR ORGANIC WAYS.COM

KNOW OTHER / 011


ORGANIC MILK DRINKS SOMETHING “GOOD”

นมออร์แกนิค คือนมทีผ่ ลิตมาจากนำ�น้ ม ธรรมชาติ อย่างวัว หรือแพะ แต่พิเศษก็ ตรงทีม่ คี วามเป็นธรรมชาติตง้ั แต่การเลีย้ ง ดู โดยให้อาหารตามธรรมชาติ ไม่เจือ สารสังเคราะห์ ไม่เร่งโต ไม่เร่งการเกิด นม เพือ่ ให้เกิดสารอาหารมากที่สุด

012 / KNOW OTHER

ข้อดีของนมออร์แกนิคคือ นำ�้นมมีคุณ ภาพสูง โดยเฉพาะสารเมลาโทนิน ทีม่ กี าร วิจัยพบว่าช่วยเรื่องระบบประสาท ทำ�ให้ คนที่ นอนไม่ค่อยหลับ รู้สึกสบายขึ้นเมื่อ ได้ดื่มนมอุ่นๆก่อนเข้านอน ช่วยสร้างภูมิ ต้านทาน โรค ชะลอความร่วงโรยของวัย

นมออร์แกนิคในบ้านเราหาซือ้ ได้บา้ ง แต่ อาจเป็นร้านเล็กๆ ที่ยังไม่เป็นที่นิยมมาก นัก ด้วยเพราะทั้งผลิตได้ในจำ�นวนน้อย ยังอยูใ่ นช่วงการยืน่ ขอจดทะเบียจาก(อย.) และยังมีคนชืน่ ชอบเพียงกลุม่ น้อย แต่หาก ได้ดม่ื บ่อยๆ นับว่า ดูแลสุขภาพด้วแนว ทางธรรมชาติไม่น้อยเลย


ORGANIC RICE EAT SOMETHING “BEST”

ข้าวออร์แกนิค เป็นข้าวที่ปลูกในผืนนา เกษตรอินทรียต์ ามวิถธี รรมชาติ ปราศจาก การใช้ปยุ๋ เคมี ยาฆ่าแมลง ได้รบั มาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ในทุกขั้นตอนการปลูก ได้ รับการรับรองโดยกรมวิชาการการเกษตร มีหลายชนิด 1.ข้าวกล้อมหอมมะลิออร์ แกนิค เป็นข้าวที่อุดมไปด้วยสารอาหาร

ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเหมาะ สำ�หรับสตรีมคี รรภ์ ผูส้ งู อายุ ผูป้ ว่ ยพักฟืน้ และบุคคลทั่วไปที่ใช้ความคิดและสมอง 2. ข้าวกล้องหอมมะลิแดงออร์แกนิค มี ลักษณะหอมนุ่มเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งมี มีคณ ุ ค่าทางโภชนาการสูง มีเบต้าแโรทีน และธาตุเหล็กสูง รวมทั้งสารต้านอนุมูล

อิสระในกลุม่ “โพลีฟนิ อล” สูงกว่าข้าวกล้อง ทั่วไป 3. ข้าวกล้องหอมนิลออร์แกนิค เป็นข้าวทีพ่ ฒ ั นาพันธุเ์ พือ่ ให้มคี ณ ุ ค่าทาง โภชนาการสูงกว่าข้าวทัว่ ไป โดยเฉพาะ โปรตีน ธาตุเหล็ก และสารต้านอนุมลู อิสระซึ่งมีมากกว่าข้าวทั่วไปถึง 7 เท่า

KNOW OTHER / 013


Organic Eggs FRY SOMETHING “GREAT”

ไข่คุณภาพเหล่านี้คือไข่จากไก่ที่เลี้ยงดู ในฟาร์มเปิดปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติ ในเวลากลางวันจะมีเพียงตอนกลางคืน เท่านัน้ ทีอ่ ยูใ่ นโลกเลีย้ ง ทำ�ให้ไก่มสี ขุ ภาพ ที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ เนื่องจากไม่ถูก จำ�กัดให้อยูใ่ นพืน้ ทีแ่ คบ ๆและยังได้หากิน ตามธรรมชาติไม่ตอ้ งกินอาหารทีม่ โี ปรตีน สัตว์สัตว์ ไม่มีการฉีดสารเร่งไข่แดง และ ไม่มียาปฏิชีวะนะใดๆ 014 / KNOW OTHER

จากการวิจยั พบว่า ไข่ประเภทนีม้ ปี ริมาณ วิตามินเอ และ อี มากกว่าปกติและ มีปริ มาณคอเรสเตอรอลกับไขมันอิ่มตัวน้อย จึงไม่มีผลเสียต่อร่างกาย เหมือนการรับ ประทานไข่ทว่ั ไป แถมยังช่วยลดอัตราเสีย่ ง ต่อการเป็นโรคหัวใจช่วยบำ�รุงสมอง และ สายตา ทีส่ �ำ คัญคือ “แทบไม่มกี ลิน่ คาว” และรสชาติกย็ งั เหมือนเดิม

การเลือกซื้อไข่ให้สด และใหม่ควรเลือก ที่เปลือกดูนวลคล้ายมีแห้งฉาบอยู่ เมื่อ ตอกออกมาแล้วไข่แดงต้องกลมนูนไม่ แบนราบไปกับไข่ขาว การเก็บไข่ให้แช่ใน ตู้เย็น (โดยให้เอาด้านแหลมลง) เพื่อให้ ไข่แดงลอยขึ้นไม่จมติดเปลือก ซึ่งเป็น สาเหตุที่ทำ�ให้ไข่แดงแตกเวลาตอกส่วน ไข่ออร์แกนิก


Organic SOIL USE SOMETHING “BEtter”

ดินทีใ่ ช้ในการทำ�เกษตรแบบออร์แกนิค ต้องเป็นดินที่ดี ดินที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย แร่ธาติ สารอาหาร ดินดีคอื ดินทีอ่ มุ้ นำ�ไ้ ด้ ดี ระบายน้�ำ ได้ดี มีจลุ นิ ทรียท์ ม่ี ปี ระโยชน์ อยู่ในดินมาก ในตอนที่เราใส่ปุ๋ยลงไปใน ดิน พืชจะยังไม่สามารถดูดซึมสารอาหาร ไปใช้ได้ ต้องให้จุลินทรีย์เป็นตัวทำ�การ ย่อยสลายก่อนแล้วรากของพืชจึงจะนำ� สารอาหารไปใช้ได้ ดังนั้น ดินที่ดี จะต้อง

มีจลุ นิ ทรียท์ ม่ี ปี ระโยชน์รวมอยูม่ ากในการ ช่วยย่อยสลายสารอาหาร ฮาร์โมนี ไลฟ์ ให้ความสำ�คัญกับการปรับปรุงดินให้มี ประสิทธิภาพนีอ้ ย่างมาก ดินทีด่ จี ะต้อง มีจุลินทรีย์อยู่ในดินมาก จุลินทรีย์ช่วย ในการย่อยสลายสารอาหาร และให้ราก ดูดซึมสารอาหารได้งา่ ย รวมถึง จุลนิ ทรีย์ ยังป้องกันโรค ป้องกันแมลง ช่วยเร่งการ เจริญเติบโตของพืช ยิง่ ใช้สารเคมีและปุย๋

เคมีมากเท่าไหร่ ยิ่งทำ�ให้จุลินทรีย์มีอยู่ ในดินน้อยลง และทำ�ให้เกิดโรคพืชมาก ขึ้น ที่ไร่ฮาร์โมนีไลฟ์ ออแกนิค ฟาร์ม เรา ใช้จลุ นิ ทรียใ์ นการปลูกผัก ใช้ในการบำ�รุง ปรับปรุงดิน ใช้ในการทำ�ปุย๋ หมัก หากดิน มีจลุ นิ ทรียท์ ม่ี ปี ระสิทธิภาพอยูม่ าก จะทำ� ให้พืชแข็งแรง และแมลงต่างๆ จะไม่มา รบกวน KNOW OTHER / 015


TALKING WITH

UNCLE REE

พูดถึงฟาร์มออร์แกนิค ใครหลายคนคงนึกถึง คุณลุง คุณ ป้า ทีเ่ ข้าไร่เข้าสวนปลูกพืชผักตามปะสาคนแก่รกั ธรรมชาติ ใครจะรูว้ า่ ในกรุงเทพฯ เมืองทีม่ แี ต่ความวุน่ วาย จะมีฟาร์ม ออร์แกนิคสไตล์ DIY ทีว่ ยั รุน่ เห็นแล้วยังติดใจ วันนีเ้ ราได้ ลุยฟาร์มเพื่อเข้าไปพูดคุยกับ “ลุงรีย์” ผู้เป็นเจ้าของฟาร์ม เพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนทำ�ปุ๋ยออร์แกนิค ที่นำ�ความเป็น ดีไซน์เนอร์ มาเป็นจุดเด่นสร้างความแตกต่างให้กบั ฟาร์ม ของตัวเอง จนสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นหลาย คนปรับเปลีย่ นมุมมอง มาชอบออร์แกนิค และรักธรรมชาติ มากขึ้น

TALKING WITH UNCLE REE / 017


บทสัมภาษณ์ ลุงรีย์ ประวัติโดยสังเขป ชื่อ นายชารีย์ บุญญวินิจ ชื่อเล่น รีย์ อายุ 26 ปี ประวัติการศึกษา 2537-2548 รร.อัสสัมชัญธนบุรี 2549-2553 มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์ ปริญญาโท นิเทศศิลป์ : Studying / Research >> Organic cycle

อะไรเป็นแรงบันดาลใจ แรงบันดาลใจแรกที่ทำ�ให้เกิดฟาร์ม ลุงรีย์คือ ได้ไปบวชอยู่ช่วงหนึ่งฉุกคิด ได้ตอนบวช ก็คิดขึ้นมาว่า เราจะทำ� อาชีพอะไรที่มันเกิดประโยชน์กับ คนอื่น และทำ�ไปด้วยมีความสุขไป ด้วย อยากรู้สึกว่าทำ�งานแต่เหมือน ไม่ได้ทำ�งาน แล้วก็ได้มาเจอกับธุรกิจ สีเขียว เราสามารถตื่นแต่เช้ามืดมา ทำ�งานได้ทุกวัน มันรู้สึกว่าเราไม่ได้เข้า งาน เราเหมือนทำ�อะไรในสิ่งที่ชอบ เหมือนอ่านหนังสือการ์ตูน ถ้าเรา ชอบก็อ่านมันได้ทั้งวัน เลยเริ่มรู้สึก โอเกับงานนี้ ก็เลยเริ่มศึกษา พอศึกษา ก็ชอบหลายอย่าง ไก่ก็ชอบเลี้ยง ผักก็ ชอบปลูก แต่จะทำ�ยังไงให้รวมทุกอย่าง ที่ชอบเป็นอย่างเดียว แต่ที่เป็นที่มาของ ธุรกิจนี้จริงๆคือ ชอบทำ�อาหาร เคยไป ทำ�อยู่ที่ฟูดแลนด์ เห็นวัตถุดิบต่างๆก็ สงสัยว่าต้นตอของวัตถุดิบมาจากไหน จึงได้เริ่มร่างมายแม็พปิ๊งของตัวเอง คือ การทำ�อาหาร ดีไซน์ เกษตร ครอบครัว เรียบเรียงให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ใช้ ประโยชน์จากสิ่งที่มี เรามีที่ มีครอบครัว ที่พึ่งพาอาศัยได้ ศึกษาไปเรื่อยๆ จนมา เจอกับ”ไส้เดือนดิน” ทำ�ปุ๋ยจากไส้เดือน ดิน คือถ้าเรามีปุ๋ยออร์แกนิค เราจะเลี้ยง 018 / TALKING WITH UNCLE REE

ไก่ เราก็มีไส้เดือน เราจะอยากปลูกผัก ก็ได้ จะปลูกเห็ดก็ได้ ไม้เศรษฐกิจที่เข้า มาตามเทรนด์เราปลูกได้หมด และก็ รู้สึกว่าธุรกิจสีเขียวมันไม่มีทางน้อย ลง มันมีแต่จะมากขึ้น ประเทศไทย มีภูมิประเทศที่เอื้ออำ�นวยทุกอย่าง พอมองข้อดีของรอบๆตัว มองข้อดีรอบๆ ประเทศ เลยทำ�ให้เจอธุรกิจนักเลี้ยงไส้ เดือนแอฟริกันตัวนี้

เลีย้ งไส้เดือน มันออร์แกนิคยังไง?

ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าไส้เดือนให้ ผลผลิตจากเรานั่นก็คือ ปุ๋ยจากมูล ของเค้าและน้ำ�หมักจากเอนไซม์หรือ เมือกของตัวไส้เดือนเองก็เป็นปุ๋ยชั้นดี ไส้เดือน มีหลายพันธุ์ แต่ลักษณะทาง กายภาพจะคล้ายๆกันหมด ต่างกันนิดๆ หน่อย ก็มีธุรกิจที่ขายตัวไส้เดือน เพื่อ เอาไปเลี่ยงสัตว์บ้าง ราคาก็ต่างกันตาม ขนาดของตัวไส้เดือน พันธุ์ที่เราเลี้ยงคือ พันธุ์แอฟริกัน เอเอฟ เป็นพันธุ์ซุปเปอร์ สตาร์ ลักษณะของเค้าคือกินเก่ง ลูกดก และก็ขยายพันธุ์ได้ดี แต่ข้อเสียคือหนี เก่ง ถ้าบ้านเค้าไม่น่าอยู่ เราต้องควบคุม บ้านให้เค้าน่าอยู่ เค้าก็จะทำ�ประโยชน์ ให้เรา ผสมพันธุ์ 24 ชม. กิน 24ชม. คือ เหมือนเป็นเครื่องจักรดีๆ เราไม่ต้องดูแล เค้าตลอดเวลา สามารถเอาเวลาไปทำ� อย่างอื่นได้ มีความรู้เกี่ยวกับต้นตอของ ออร์แกนิคที่แท้จริง เพราะว่าไม่มีสาร เคมีเลย อาหารก็คือเศษพืช เศษผักที่ กินเหลือ แต่ต้องปลอดสาร ส่วนนำ�้หมัก เกิดจากนำ�้ที่อยู่ในไส้เดือน พูดง่ายๆว่า เป็นเมือกไส้เดือน หรืออะไรก็ตามที่ขับ ออกมาจากลำ�ไส้ไส้เดือน เค้าเรียกว่า “อีเวิร์ม” มันจะมีสารจุลินทรีย์ 343 สปีชี่ คิดว่าเป็นน้ำ�หมักที่ดีที่สุดใน ยุคนี้ เพราะไม่ใช่แค่ซากพืชซากสัตว์ มันมีเอนไซม์ของส่วนที่เป็นผู้ย่อย สลายระดับโลก มีเค้าเป็นผู้ช่วยใน

การย่นอายุการเน่าเปื่อย หลายคน ถามว่า เป็นดีไซเนอร์ อยู่ๆทำ�ไมมาเลี้ยง ไส้เดือน เรามีคำ�ตอบอยู่ในใจทุกอย่าง อยู่แล้ว อยู่ที่ว่าเราจะเอาข้อมูลตรงนั้น ออกมาเมื่อไหร่ เราค่อยๆป้อนให้ลูกค้า ไม่อย่างนั้นเราจะเหมือนขาบของเกินไป ต้องคนที่สนใจจริงๆ

เป็นมากกว่าแค่ปยุ๋

เรานำ�มูลของวัวมาเลี้ยงไส้เดือน พวก เศษผักอินทรีย์ที่มีล้นตลาด การขาย ผักมันต้องมีการลอกเปลืกผักทิ้ง ต้องมี การตัดแต่งผักให้สวยงาม เพราะฉะนั้น เรามีวัตถุดิบอยู่2อย่างคือ มูลวัวกับ เศษผักอินทรีย์ เรานำ�2อย่างนี้มาเลี้ยง ไส้เดือน ได้ผลิตภัณฑ์2อย่างคือ ปุ๋ยมูล ไส้เดือนและน้ำ�หมักไส้เดือน เราสาร ต่อโดยการเอาปุ๋ยไปใส่ผักที่ปลูก ผักที่ ปลูกก็ได้แก่พวกผักกินต้นงอก ต้นอ่อน ทานตะวัน ต้นอ่อนไชเท้า ที่ไม่ต้องผ่าน ความร้อนเพื่อปรุงสุกเพื่อฆ่าเชื่อ เรา ใช้ปุ๋ยที่ดีเพื่อให้ได้ผักที่มีคุณภาพ หรือ อาจใช้เพื่อปรับสภาพดิน เพิ่มแร่ธาตุให้ กับดิน เพราะฉะนั้น มันเป็นการลงทุน ระยะยาว ซึ่งถ้าลูกค้าเข้าใจในส่วนนี้ เค้าจะเป็นลูกค้าของเราไปตลอด พูด ง่ายๆว่า ที่ไหนมีต้นไม้ ที่ไหนมีการปลูก พืช มีดิน ทั้นั่นมีสินค้าของเราอยู่ เราโปร เจคทำ�กิมจิ ถ้าถามว่าทำ�ไมต้องกิมจิ กิมจิเป็นการทำ�อาหารโดยไม่ใช้ความ ร้อน เป็นแค่ตัววัตถุดิบ แต่วัตถุดิบต้อง ดี ถึงจะกล้าเอามาทำ�หมักใส่โหล ไม่ใส่ อะไรเลย ปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติ ยิ่ง กว่านั้น การทำ�กิมจิแต่ละครั้งต้องปอก เปลือกออก มันสร้างขยะเป็นจำ�นวน มาก ขยะอินทรีย์ที่มันเกิดขึ้นเยอะๆ ถ้าเรามีความรับผิดชอบต่อสังคม เราจัดการขยะได้ โดยการเอามาเป็น ปุ๋ยให้ไส้เดือนกิน เพราะฉะนั้น มัน ครบวงกลม นี่คือสิ่งที่เราตั้งใจ ที่ ริเริ่มทำ�ฟาร์มลุงรีย์ขึ้นมาก็เพราะ อย่างนี้


อย่างคือเป็นฉายาสมัยตอนมหาลัย ใครๆก็เรียกลุง เพื่อนก็เรียกลุงเพราะเรา เราคิดว่า วัยรุ่นทั่วไป พอนึกถึงเกษตร แบบหนวดเยอะ เพื่อนเรียกลุงๆๆๆ เป็น อาจนึกถึงความไกลตัว ความล้าหลัง ฉายาด้วยก็ตลกดี พูดถึงธุรกิจเกษตร ความโบราณ ความยากจน แต่เรา กรรมเนี่ย ถ้าอายุงานไม่ถึง มันไม่น่า พยายามให้วัยรุ่นมีความคิดว่า เรื่องของ ไว้วางใจ เกษตรกรอายุ 50-60 เหมือน อาหาร มันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องใส่ใจ พ่อแม่เรามักจะไม่ยอมรับ เกษตรกรที่ เราเองเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ เป็นดีไซนเนอ อายุน้อยๆ เค้าจะรู้สึกว่า มันทำ�ไม่ได้ ร์ เรามีหน้าที่ที่จะนำ�เสนอเรื่องของ มันประเดี๋ยวประด๋าว มันเหยียบขี้ไก่ เกษตร เรื่องของอาหารโดยดีไซน์ให้ ไม่ฝ่อ ซึ่งมันเป็นข้อที่ยากมาก ที่เรายัง วัยรุ่นยอมรับ เปิดกว้างให้เข้าใจ ให้ ชะลอธุรกิจไว้เพราะว่าอายุงานของเรา ข้อมูลผ่านการทำ�อินโฟกราฟฟิก ทำ� ยังน้อย อยู่ๆจะมาตีตลาดแบบเถ้าแก่ ดีไซน์ต่างๆ เราเอาดีไซน์เหล่านั้นมา น้อย มันไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆแบบนั้น ประกอบ เข้ามาใช้ในชีวิต สร้างจุดยืน เราค่อยๆ ความรู้ความเข้าใจของเรา จุดเด้นให้แบรนด์ มันก็เป็นการตลาด เกี่ยวกับเกษตรเราก็เพิ่งมีได้แค่ปีเดียว ทั่วๆไป แต่เราจะนำ�แนวทางของศาสนา เราเพิ่งมาจับ แต่เราจับเป็นเรื่องๆ เก่ง มาประกอบด้วย คือ เราต้องมีความ เรื่องไส้เดือนเรื่องเดียวไปเลย ถามว่า อดทนอดกลั้น ความขยันหมั่นเพียร ละ เก่งมามั้ย ก็ไม่มาก ก็รู้พอสมควร ไม่ ก็ด้วยความที่เป็นยังหนุ่ม มีความคิด ได้ว่าที่สุดในประเทศ แต่เราก็มีแผน สร้างสรรค์ เราเอามาใช้ประยุกต์ให้เข้า พัฒนาต่อไปเรื่อยๆ กับยุคสมัย เราอยากทำ�ให้เป็นฟาร์ม แฟชั่น อยากให้รู้สึกว่า เป็นฟาร์มเมอร์ ก็เท่ได้ เป็นจุดขายของลุงรีย์ ในตอนนี้ ถ้าเห็นเอี๊ยมยีน เห็นหมวกฟาง เห็นงาน เป้าหมายสูงสุดของการทำ�ปุ๋ยออร์แก นิคจากมูลไส้เดือนคือ ถ้าเมื่อไหร่ที่ กราฟฟิกสไตล์นี้ก็นึกลุงรีย์ ก็ถือว่าเรา ประสบความสำ�เร็จในระดับหนึ่งแล้ว ให้ เศษผักเอามาเป็นตัวเลขได้ เศษ ปุ๋ยมันเป็นของที่ผ่านการดีไซน์เนี่ย มัน เปลือกแครอท ต้นหอม นั่นคือเป็น ยากพอสมควร เรามีทีมดีไซน์เนอร์ เห็น จุดประสงค์สูงสุดที่คิดว่าถ้าเกิด เล็กๆอย่างนี้เราก็มีทีม มี conslt pack- ทำ�ได้ ประเทศไทยอย่างน้อยมันก็ เจริญขึ้น ทั้งระบบทั้งประเทศ เป็นของ aging ที่เป็นรุ่นน้องจากศิลปากรด้วย กัน มาช่วยงานที่ฟาร์ม ภาพประกอบก็ รัฐหรือเอกชนก็ได้ ทำ�ที่ทิ้งขยะแบบนี้ เกิดจากไอเดียผมและก็มีทีมงาน ทำ�คน ออกมา ไส้เดือนต่อต้านสารพิษได้อยู่ แล้วถ้ามันไม่เป็นกรด คือเค้ากินละเค้า เดียวไม่ไหว ต้องมีทีมงาน ก้ไปปรับสภาพในท้องเค้า ออกมาเป็น จุลินทรีย์แบบดี นี่คือหน้าที่หลักของมัน เหมือนว่าที่ไหนมีไส้เดือนที่นั่นคือดิน อุดมสมบูรณ์ ถ้าเกิดทำ�ได้อย่างที่บอก ตอนแรกก็คิดว่าเรายังเด็ก ใช้ชื่อลุงรีย์ คือทุกบ้านมีที่ทิ้งขยะของตัวเอง มีที่ทิ้ง เพราะว่ามั่นใจแล้วว่าเราจะทำ�อาชีพ ขยะประจำ�ชุมชน มันก้เป็นรายรับเป็น นี้ไปตลอดชีวิต จะเบนเข็มมาทางนี้ เพราะฉะนั้น อีกไม่กี่ปี สิบปี ยี่สิบปี เรา รายได้ของชุมชนด้วย

อะไรทีท่ �ำ ให้เราแตกต่าง

ให้ปยุ๋ มันเป็นของ ทีผ่ า่ นการดีไซน์ ได้เนีย่ มันยากพอ สมควรเลยหล่ะ

เป้าหมายสูงสุดคืออะไร

ทำ�ไมต้องลุงรีย์

ก็เป็นลุง อีกอย่าง มันเรียกติดปากง่าย ด้วย มันเป็น Uncle Ree ก็ได้ และอีก

TALKING WITH UNCLE REE / 021


Organic mag2  
Organic mag2  
Advertisement