Page 1

เรนโบว์

ช็อคโกแลตชิพ รัมเรซิน

ช็อคโกแลต คุ๊กกี้แอนด์ครีม สตอร์เบอรี่ กะทิ มอคค่า มะนาว วนิลา ไมโล บลูเบอร์รี่

ไอติมทอด ทำ�ง่ายลงทุนต�ำ่ กำ�ไรงาม คืนทุนภายในวันเดียว

22 เงินหมื่นสร้างเศรษฐี


“ไอติมทอด” By I-timtod.com ไม่มีค่าแฟรนไชส์ ใครๆ ก็ทำ�ได้ แถมมีกำ�ไรเรือนหมื่นต่อเดือน

ขนมหวานอย่าง “ไอศกรีม” ถือเป็นอีกหนึง่ ธุรกิจทีน่ า่ สนใจไม่นอ้ ย เพราะทุกวันนี้ อากาศในบ้านเรามีแต่ค�ำ ว่าร้อนกับร้อนมาก ไอศกรีมจึงกลายเป็นสินค้าทีข่ ายดิบขายดี ในทุกฤดู แต่ปัญหาใหญ่ที่ทำ�ให้คนที่อยากทำ�ธุรกิจที่มีอนาคตสดใสนี้ต้องหยุดชะงัก เลิกคิดไป คือเรื่องของเงินลงทุนจำ�นวนมากที่ต้องจ่ายไปกับค่าแฟรนไชส์ และกังวล กับรูปแบบของไอศกรีมที่อร่อยอย่างเดียวคงไม่สามารถแข่งขันกับเจ้าอื่นได้ และถ้าคุณคือคนหนึ่งที่กำ�ลังขบคิดกับปัญหานี้แล้วล่ะก็ “ไอติมทอด” By I-timtod.com อาจเป็นคำ�ตอบที่คุณกำ�ลังมองหาอยู่ ทั้งนี้เพราะ I-timtod.com เจ้าของ ธุรกิจขายส่ง “ไอติมทอด” เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของธุรกิจไอติมทอด ของตนเอง หรือมีรายได้เสริมจากการขายไอติมทอดได้งา่ ย โดยทีไ่ ม่ตอ้ งเสียค่าแฟรนไชส์ แต่อย่างไร และไม่ต้องลงทุนในการเริ่มต้นทำ�ธุรกิจมากมาย เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ ในการทอดไอติมส่วนใหญ่นั้นล้วนเป็นอุปกรณ์ที่ทุกบ้านมีอยู่ภายในห้องครัวอยู่แล้ว ทีส่ �ำ คัญด้วยเอกลักษณ์เฉพาะของ “ไอติมทอด” ทีเ่ ป็นของหวานทีอ่ ร่อย และแปลกใหม่ สะดุดตา โดนใจคนทุกเพศทุกวัย ทำ�ให้ขายง่าย ขายคล่อง ในทุกทำ�เล แม้แต่ขาย หน้าบ้านก็สามารถทำ�ได้ ฉะนั้นเมื่อการทำ�ธุรกิจขาย ไอติมทอด By I-timtod.com ไม่ต้องลงทุนมากมาย เพียงแค่จา่ ยเงินจริงตามจำ�นวนการสัง่ ซือ้ ไอติมทอด ไม่มกี ารแบ่งเปอร์เซ็นต์จากการขาย แต่อย่างใด จึงไม่นา่ แปลกใจทีธ่ รุ กิจ ไอติมทอด By I-timtod.com นีจ้ ะสามารถสร้างรายได้ เรือนหมื่นได้ง่ายๆ เพียงขอแค่มีทำ�เลดีเท่านั้น หรือถ้าขายในงานกิจกรรมที่จัดขึ้น วันเดียวก็สามารถได้กำ�ไร คืนทุนทั้งหมดอย่างแน่นอน ลงทุนน้อย แค่หลักร้อยหลักพัน ก็เปิดร้าน “ไอติมทอด” สร้างกำ�ไรได้ไม่ยาก

เงินหมื่นสร้างเศรษฐี

23


คุณพรทิพา จันทรสาขา เจ้าของ “ไอติมทอด By I-timtod.com” ที่ทำ�มานาน กว่า 4 ปีแล้ว กล่าวว่า แต่เดิมเปิดร้านเล็กๆ บริเวณหน้าบ้านขายไอติมทอดซึง่ ก็ได้รบั ความสนใจจากลูกค้ามาก โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กๆ จากนั้นจึงลองหันมาทำ�ธุรกิจ อย่างจริงจัง โดยเปลีย่ นจากผูข้ ายปลีกทีค่ อยทอดขายมาเป็นผูค้ า้ ส่ง ไอติมทอดภายใต้ชอ่ื I-timtod.com ให้แก่ผู้ที่สนใจอยากมีรายได้เสริมนอกเหนือจากงานประจำ� โดยแนวคิดในการทำ�ธุรกิจของ “ไอติมทอด By I-timtod.com” นั้นคุณพรทิพา กล่าวว่า คิดถึงใจนักลงทุนเป็นหลัก เพราะตัวเองเคยลงทุนเปิดร้านทำ�มาก่อน จึง เข้าใจว่าคนที่เริ่มต้นทำ�ธุรกิจ หรืออยากมีรายได้เสริม ล้วนแต่ไม่อยากลงทุนในธุรกิจ ที่ใช้เงินมาก เพราะไม่รู้ว่าจะประสบความสำ�เร็จคุ้มกับเงินที่ลงทุนไปหรือไม่ ฉะนั้น “ไอติมทอด By I-timtod.com” จึงไม่มีการคิดค่าแฟรนไชส์ หรือ แบ่ง เปอร์เซ็นต์จากการขายทัง้ สิน้ เพือ่ ให้ทกุ คนสามารถเริม่ ต้นทำ�ธุรกิจของตัวเองได้แม้จะ มีเงินลงทุนเพียงแค่หลักร้อยหลักพันก็ตาม และสามารถคืนทุนภายใน 1 วัน พร้อมกันนี้ คุณพรทิพา ยังแนะนำ�วิธกี ารทำ�ธุรกิจไอติมทอดว่า มีความเสีย่ งน้อย เพราะสามารถทอดขายได้ทกุ ทำ�เล ไม่ตอ้ งใช้พนื้ ทีม่ าก เพราะอุปกรณ์ในการขายมีแค่ กระทะไฟฟ้าสำ�หรับทอด อุปกรณ์ทอดเล็กๆน้อยๆ และตูส้ �ำ หรับใส่ไอติมทอดสำ�เร็จรูป ที่แช่แข็งเท่านั้น ส่วนขั้นตอนการทอดก็ง่าย เพียงแค่นำ�ไอติมทอดที่ทางร้านส่งไปให้ นำ�ไปทอดในกระทะ โดยอาจยึดหลักการทอดเหมือนกับการการทำ�กุ้งชุบแป้งทอด เมื่อทอดเสร็จแล้วนำ�มาตกแต่งด้วยท้อปปิ้ง ก็สามารถขายทำ�กำ�ไรได้แล้ว ทาง I-timtod.com ยังมีป้ายโฆษณา ขนาดใหญ่ รูปแบบสวยงาม ทั้งแนวตั้ง แบบธงญี่ปุ่น และ แนวนอน พิมพ์ใส่พลาสติกไวนิลอย่างดี ให้แก่ลูกค้ายืมใช้ฟรี!

24 เงินหมื่นสร้างเศรษฐี


เพื่อเป็นการเริ่มต้นเปิดร้าน แบบไม่ต้องลงทุนใดๆ หรือหากท่านใดประสงค์จะสร้าง ชือ่ แบรนด์ของตนเองขึน้ มา ก็สามารถทำ�ได้เพราะ “ไอติมทอด By I-timtod.com” ไม่มี เงื่อนไขข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น

และสำ�หรับนักลงทุนมือใหม่ทไี่ ม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการทำ�ธุรกิจ ทาง “ไอติมทอด By I-timtod.com” พร้อมให้คำ�แนะนำ�ทั้งในส่วนของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ และวิธีการทอด รวมถึงเคล็ดลับการแต่งหน้า และเทคนิคการขาย นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเข้าไป ชมข้อมูล พร้อมทัง้ การสาธิตวิธกี ารทำ�ธุรกิจอย่างละเอียดได้ภายใน www.i-timtod.com รูปแบบการลงทุน เน้นจ่ายตามจริง ไม่บอกราคาเพิ่ม ปัจจุบัน “ไอติมทอด By I-timtod.com” มีอยู่ทั้งหมด 12 รสชาติ (ช็อคโกแลต, ช็อคโกแลตชิพ, วนิลา, มะนาว, สตอเบอร์รี่, รัมเรซิน, บลูเบอร์รี่, คุกกี้แอนด์ครีม, กาแฟมอคค่า, เรนโบว์, ไมโล และกะทิ) จ�ำหน่ายในราคาส่งลูกละ 8 บาท โดยลูกค้า สามารถน�ำไปทอดแล้วขายต่อได้ในราคา 15-25 บาท/ลูก ขึน้ อยูก่ บั ท�ำเล และท้อปปิง้ แต่งหน้า) แต่เชือ่ ว่าเมือ่ หักกับต้นทุนทัง้ หมดแล้วจะได้ก�ำไรลูกละประมาณ 4.5 - 5.5 บาท ตารางผลก�ำไรตอบแทน ท�ำเลยอดนิยม ปริมาณขั้นต�่ำที่ขายได้ ก�ำไร/ชิ้น ก�ำไร/วัน ก�ำไร/เดือน หน้าบ้าน ตลาด/ชุมชน หน้า/ใน โรงเรียน และชุมชน

50.- 100.- 250.-

5.- 5.- 5.-

250.- 500.- 1,250.-

7,500.15,000.37,500.-

เงินหมื่นสร้างเศรษฐี

25


ส�ำหรับขัน้ ตอนการสัง่ ซือ้ “ไอติมทอด By I-timtod.com” นัน้ คุณพรทิพา กล่าวว่า ลูกค้าสามารถเลือกรสชาติไอศกรีมทีต่ อ้ งการ และสามารถโทรสัง่ สินค้าได้ทนั ที ยืนยัน การสั่งซื้อล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเวลา 14.00 - 15.00 น. เช่น สั่งสินค้าวันจันทร์ก่อนเวลา 15.00 น. ทาง ไอติมทอด By I-timtod.com พร้อมจัดส่งสินค้าให้ ในวันอังคารทันที แต่ถ้าสั่งสินค้าในวันจันทร์หลังจาก 15.00 น. สินค้าจะสามารถจัดส่งให้ในวันพุธ โดยสาเหตุส�ำคัญที่ต้องมีการก�ำหนดช่วงเวลาในการสั่ง เพราะในการจัดส่ง ไอติมทอดนัน้ ต้องใช้ “น�ำ้ แข็งแห้ง” ในการจัดส่งสินค้า ซึง่ ใช้เวลาสัง่ สินค้า ล่วงหน้า 1 วัน และเหตุผลที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ นโยบายการผลิตสินค้า “ไอติมทอด By I-timtod.com” ผลิตของสดใหม่ทุกวัน ฉะนั้นจึงท�ำให้ ลูกค้าต้องออเดอร์ล่วงหน้า ส่วนกระบวนการส่งสินค้านั้นถ้าเป็นลูกค้าในพื้นที่กทม และ ปริมณฑลนั้น สามารถสั่งซื้อได้ 250 ลูกขึ้นไป ทาง “ไอติมทอด By I-timtod.com” พร้อมบริการส่ง ให้ฟรี ส่วนในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้ส่งไปยังนอกพื้นที่ในกทม. และปริมณฑล แต่ อยู่ไกลจากคลังสินค้า จะมีการคิดค่าขนส่งเล็กน้อยขึ้นอยู่กับระยะทาง ส่วนในกรณีที่ต้องการให้จัดส่งไปต่างจังหวัดนั้น ปัจจุบันได้ท�ำการจัดส่งผ่าน ทางรถทัวร์ รถตู้ และรถไฟ โดยทางบริษัทขนส่ง คิดค่าขนส่งเฉลี่ยไม่เกินราคาดังต่อ ไปนี้ จ�ำนวนไอติมทอด (ลูก)

250 400

ค่าขนส่งทางรถไฟ (บาท) ค่าขนส่งทางรถทัวร์(บาท) 130 - 150 170 – 190

200 250

หมายเหตุ : ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่ท่ารถทัวร์ / รถตู้ และ รถไฟ

สนใจสัง่ ซือ้ “ไอติมทอด By I-timtod.com” ติดต่อได้ท่ี คุณพรทิพา จันทรสาขา ทีอ่ ยู่ ประชาอุทศิ 27 แยก 2 (ลงจากสะพานพระรามเก้า 2 กม.ถึงเลย) ประชาอุทศิ ทุง่ ครุ กทม. 10140 โทรศัพท์ 08-1612-0621, 08-7711-1202 เว็บไซต์ www.i-timtod.com

26 เงินหมื่นสร้างเศรษฐี


m o c . d o t m i t i . www

” ที่ขายส่ง m o .c d to m I-ti ิมทอด By มานานถึง 4 ปี ท�ำให้ ต อ ไ “ จ ิ ก ร ุ เทศ ท�ำธ ง ารณ์ในการ ันที ให้กับลูกค้าทั่วประ ม่ สด อร่อย นี้ จะยังค ก บ ส ะ ร ป ก ให ด้ท ทั้งนี้จา มทอดขายไ ิมทอด” ไอศกรีมแปลก งแค่หลักร้อยก็สามารถ อ ้ ร พ ป ู ร จ ็ เร ีย �ำ ต ไอติมทอดส ทรสาขา มั่นใจว่า “ไอ ้วยงบการลงทุนที่ต�่ำเพ ใจวา่ ไมม่ คี �ำวา่ ขาดทนุ ด น ั ะ จ มนั่ คุณพรทิพา ผู้บริโภคไปอีกนาน แล มี่ นั่ คงอกี ทาง พรอ้ มกบั อง มิ ท เป็นที่สนใจข ใหน้ กั ลงทนุ มรี ายไดเ้ สร om” อย่างแน่นอน d.c ว่ ย ท�ำไดน้ ี้ จะช “ไอติมทอด By I-timto กิจ ในการท�ำธุร

เงินหมื่นสร้างเศรษฐี

27

ไอติมทอด  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you