Page 1

Innate Immunity เรียนวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2552 ผูบ้ รรยาย อ.น.สพ.ดุลยทรรศน์ กรณฑ์แสง ผูล้ อกคาบรรยาย นศ.สพ.ณัฐพล สีหาวัฒน์ Innate immunity มีช่อื เรียกได้หลายชื่อ อาจจะ เรียกว่าเป็ น natural หรือ native immunity ก็ได้ ในตารา สมัยก่อนเรียก non-specific immunity ไม่เรียกชื่อดังกล่าว แล้วเนื่องจากปัจจุบนั ค้นพบว่า innate immunity มี ความจาเพาะอยู่บา้ งเช่นกัน

ความหมายของ Innate immunity เป็ น host defense mechanism อย่างหนึ่ง คือเป็ น วิธกี ารทางานในระบบภูมคิ ุม้ กันของร่างกายชนิดหนึ่ง ซึง่ ปกติ แล้วจะมีในแต่ละบุคคลหรือในสัตว์แต่ละตัว โดยที่ระบบการ ทางานดังกล่าวสามารถทีจ่ ะทางานได้ทนั ที สามารถหยุดยัง้ หรือ ปิ ดกัน้ (block) การเข้าของเชื้อจุลชีพต่างๆสู่ร่างกายได้ รวมทัง้ สามารถกาจัด (elimination) หรือทาลายเชื้อจุลชีพทีเ่ ข้ามาสู่ ร่างกายได้ เพราะฉะนัน้ innate immunity ก็คือการทางาน อะไรก็ได้ของร่างกายทีม่ คี ุณสมบัตใิ นการปกป้ อง (protect) สาหรับ adaptive immunity หรือ specific immunity หรือ acquired immunity เป็ นรูปแบบการตอบสนองในระบบ ภูมคิ ุม้ กันของร่างกายรูปแบบหนึ่ง มีความจาเพาะสูง เช่นการ ทางานของ adaptive immunity ต่อเชื้อ TB ก็จะพบว่า adaptive immunity ตัวนี้มคี วามจาเพาะต่อเชื้อ TB อย่าง เดียว เป็ นต้น

ความแตกต่างระหว่าง innate และ adaptive immunity

รูปที่ 1

ทีเ่ ห็นเป็ นภาพการเปรียบเทียบระหว่าง innate immunity และ adaptive immunity Innate immunity จะประกอบด้วยการทางานของ 1) Epithelium barrier 2) Phagocytes (macrophage, neutrophil) 3) Complement 4) NK cells ในภาพจะเห็นว่า innate immunity สามารถยับยัง้ และปิ ดกัน้ การเข้ามาของ microbes ได้ตงั้ แต่แรก และมีการ ตอบสนองอย่างรวดเร็วในระดับชัว่ โมง แต่ถา้ เป็ น adaptive immunity จะเป็ นการทางานผ่านทางด้าน lymphocyte ชนิด B cell หรือ T cell ในทาง function การทางาน ถ้าหากเป็ น B lymphocytes จะทางานผ่านไปเป็ น antibody (เปลีย่ นเป็ น plasma cells ก่อน) ซึง่ จัดเป็ นภูมคิ ุม้ กันแบบสารนา้ (humoral immunity response; HIR) ถ้าเป็ น T lymphocytes จะเป็ น การตอบสนองของระบบภูมคิ ุม้ กันรูปแบบเซลล์ (cell mediated immunity; CMI) adaptive immunity จะใช้ เวลาในการตอบสนองในระดับวันจึงจะสามารถทางานได้ซง่ึ ต่าง จาก innate immunity ทีใ่ ช้เวลาในระดับชัว่ โมง นอกจากนี้ท่ี สาคัญคือ adaptive immunity จะมี memory cells ก่อนอ่านต่อกรุณาดูรูปที่ 2 ประกอบ หลังจากที่ adaptive immunity ถูกกระตุน้ จากการ นาเสนอของ antigen ทีอ่ ยู่ในรูปของ peptide ผ่านการทางาน ของ antigen presenting cell; APC เมือ่ T หรือ B lymphocytes ถูกกระตุน้ จะเข้าสู่ระยะ proliferation ทัง้ B และ T cells จะเข้าสู่ระยะการแบ่งตัวเรียกว่า clonal expansion แล้วทาการ differentiation กลายไปเป็ น lymphocyte activation ซึง่ แล้วแต่ชนิด เช่น ถ้าเป็ น B cells จะกลายไปเป็ น plasma cells แล้วกลายไปเป็ น antibody ส่วน T cells อาจเปลีย่ นไปเป็ น CD8+ หรือ CD4+ โดยที่ถา้ เป็ น CD8+ ก็จะ differentiation กลายไปเป็ น cytotoxic T lymphocytes; CTL เข้าสู่ระยะ effector phase ทาลายเชื้อโรค แล้วเข้าสู่ระยะ decline หลังจากทีร่ ะบบ การทางานสามารถจัดการกับพวกเชื้อจุลชีพได้หมด จะมีเซลล์

1


ในระบบ adaptive immunity ทีต่ ายไป โดยตายแบบ apoptosis มีบางส่วนที่รอดจะกลายไปเป็ น surviving memory cells เมือ่ มีการติดเชื้อซา้ อีกรอบโดยทีเ่ ป็ นเชื้อตัวเดิม จะเกิดการตอบสนองอย่างรุนแรง

Innate immunity จัดเป็ น first line defense mechanism คอย จัดการกับจุลชีพทัง้ หลาย ส่วนใหญ่แล้วกระบวนการดังกล่าวมี อยู่แล้วเป็ นปกติของร่างกาย innate immunity ถือเป็ นตัว เริ่มแรกในการเริ่มต้นการทางานของ adaptive immunity หากไม่มกี ารทางานของ innate immunity จะทาให้ adaptive immunity ไม่สามารถทางานหรือทางานได้ไม่ดี Innate immunity มีการทางานที่สาคัญอยู่ 2 ประการ 1) เป็ น initial response คือเป็ นตัวเริ่มตัวแรกในการ ตอบสนองต่อเชื้อจุลชีพ โดยจะมีการ prevent, control และคอย elimination การติดเชื้อในร่างกาย 2) เป็ นตัวกระตุน้ adaptive immune response โดยที่ innate immunity เป็ นตัวคอยกาหนดว่าจะให้ adaptive immunity ทางานแบบไหนต่อ เนื่องจากการทางานในการ ตอบสนองต่อการติดเชื้อจุลชีพ ไม่ว่าจะป็ น แบบทีเรีย รา หรือ ไวรัส จะมีการตอบสนองและใช้องค์ประกอบในการตอบสนอง แตกต่างกันไปซึง่ innate immunity จะเป็ นตัวคอยกาหนดว่า จะให้ adaptive immunity ทาการจัดการกับเชื้อโรคต่างๆนัน้ โดยวิธีการอย่างไรต่อไป

ความจาเพาะของ innate immunity Innate immunity มีความจาเพาะอยู่บา้ ง แต่ไม่ได้ หมายความว่าจะจาเพาะเหมือนในกรณีของ adaptive immunity คือจาเพาะในระดับกว้าง โดยทีค่ วามจาเพาะของ innate immunity จะมีความสาคัญอยู่ดว้ ยกันหลายประการ เช่น 1) การที่ innate immunity สามารถทีจ่ ะ recognize (จดจา) โครงสร้างและลักษณะจาเพาะของพวก microbial pathogen ได้ ทาให้ innate immunity สามารถทีจ่ ะรับรูไ้ ด้ว่า ตัวไหนคือ โปรตีนของสิง่ แปลกปลอม และสามารถทราบได้ทนั ทีว่ามีความ ผิดปกติเกิดขึ้น

2) Innate immunity จะไม่ทาปฏิกริ ิยาต่อต้านต่อร่างกาย ตัวเอง ซึง่ ต่างกันกับ adaptive immunity ทีส่ ามารถชักนาให้ เกิดการต่อต้านตัวเอง (autoimmunity) ขึ้นมาได้ 3) Receptor ของ innate immune system ส่วนใหญ่แล้วจะ บรรจุอยู่ในข้อมูลสารพันธุกรรมของเซลล์ และจะไม่เกิด somatic recombination หรือการเปลีย่ นแปลง หมายความ ว่า ตัง้ แต่อดีต ปัจจุบนั และอนาคตในคนหนึ่งๆ receptor ของ ระบบ innate immune system จะไม่มกี ารพัฒนา เป็ น อย่างไรก็จะเป็ นอยู่อย่างนัน้ ซึง่ ต่างจาก receptor ของ adaptive immunity ทีจ่ ะต้องมีการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ตอบสนองต่อพวกเชื้อโรคต่างๆทีเ่ ข้ามาในร่างกายอย่างจาเพาะ เพราะเชื้อโรคบางอย่างมีการเปลีย่ นแปลง กรณีงา่ ยๆเช่นโรค ไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ๆ เพราะฉะนัน้ หากไม่มกี าร เปลีย่ นแปลงผลที่ตามมามนุษย์กอ็ าจสูญพันธุไ์ ด้ถา้ ไม่มกี าร เปลีย่ นแปลง 4) การตอบสนองของ innate immunity เกิดขึ้นอย่างปกติ ไม่ มีกระบวนการทีจ่ ะปรับตัว (adaptation) ซึง่ แตกต่างจาก adaptive immunity ทีม่ กี ารปรับตัว ก่อนอ่านต่อกรุณาดูรูปที่ 3 ประกอบ ในกรณีของ innate immunity ประกอบด้วย receptor ทีม่ คี วามจาเพาะแบบกว้างๆ สามารถทีจ่ ะแยกเชื้อจุล ชีพได้เป็ นประเภทใหญ่ๆ เช่น แบคทีเรีย รา ไวรัส แต่ไม่ สามารถรับรูแ้ บบเฉพาะเจาะจงว่าเป็ นราหรือไวรัสตัวไหน แต่ สามารถรับรูไ้ ด้ว่า เชื้อดังกล่าวเป็ นแบคทีเรีย ไวรัส หรือรา ซึง่ แตกต่างจาก adaptive immunity ทีจ่ ะมีการผลิต antibody ทีม่ คี วามจาเพาะต่อเชื้อ ยกตัวอย่าง คาถาม : สมมติตวั อักษร A-Z เป็ นเชื้อโรคถามว่า T-cells cone ทีจ่ ะรับรูเ้ ชื้อมีทงั้ หมดกี่โคน คาตอบ : จากสริตา กิตติวรี นนท์ 26 คาถาม : ถ้าเชื้อตัวอักษร A เข้ามาในร่างกาย T-cell โคนไหนที่ จะรับรูก้ ารเข้ามาของเชื้อนัน้ คาตอบ : A

2


สมมติมเี ชื้อโรคอักษรภาษาอังกฤษและอักษรภาษาไทย ถ้าเป็ น การตอบสนองของ innate immunity จะมีความจาเพาะคือ แยกได้แค่ว่าเชื้อตัวไหนเป็ นอักษรภาษาไทย หรือเชื้อตัวไหนเป็ น อักษรภาษาอังกฤษ

innate immunity จะมี receptor ทีส่ าคัญคือ Toll-like receptor; TLRs ซึง่ มีหลายตัวและแต่ละตัวก็มคี วามจาเพาะต่อ โครงสร้างของเชื้อบางอย่าง เช่น TLR1, TLR2 จะมี ความจาเพาะต่อพวก bacterial lipopeptides จะเห็นว่าแต่ละ ชนิดก็จะมีความจาเพาะแตกต่างกันไป ความสาคัญคือถ้าหากมีการกระตุน้ ของ TLRs โดย พวกเชื้อจุลชีพทัง้ หลาย ผลทีต่ ามมาคือการเกิด gene transcription เพือ่ สร้างโปรตีนทีม่ คี วามสาคัญในการ ตอบสนองของพวก innate immunity พวก cytokines ต่างๆ

องค์ประกอบของ innate immune system ประกอบด้วย 4 อย่างที่สาคัญ คือ Receptor ต่างๆในระบบของ innate immunity เช่น Toll-like receptor, N-formyl-methionyl receptor, Mannose receptor, Scavenger receptor เป็ น receptor ที่ บรรจุอยู่ใน germ line เกิดมาทัง้ อดีต ปัจจุบนั และอนาคตจะ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง ซึง่ receptor พวกนี้จะจับกับชิ้นส่วน บางอย่างของเชื้อโรค ต่างจาก adaptive immunity ทีม่ กี ลุม่ receptor ของ TCR ซึง่ สามารถจับกับชิ้นส่วนของเชื้อได้ หลากหลายรูปแบบ เกิด somatic recombination ได้

1) 2) 3) 4)

Barrier Circulating effector cells Circulating effector proteins Cytokines of innate immunity

1) Barrier - จะเป็ นพวก epithelial surface ทัง้ หลาย ซึง่ จะเป็ นการทา หน้าที่ physical barrier หรือด่านป้ อมปราการป้ องกันทาง กายภาพ ไม่ให้เชื้อจุลชีพ invasion เข้าสู่ร่างกายได้ - พวก epithelial cells สามารถทีจ่ ะผลิต peptides ทีม่ ี คุณสมบัติเป็ น antibiotic ได้ จัดเป็ น natural antibiotic สามารถทีจ่ ะทาลายหรือฆ่าเชื้อได้ - ในส่วนของ barrier จะมี special like T-cells ตัวหนึ่งเรา เรียกว่า intraepithelial T lymphocytes ซึง่ อาศัยอยู่ตาม epithelium ทาหน้าทีเ่ หมือนยามคอยรับรูว้ ่าเกิดการติดเชื้อ หรือไม่ สามารถทีจ่ ะทาลายเชื้อจุลชีพได้ ก่อนอ่านต่อกรุณาดูรูปที่ 5 ประกอบ

ลักษณะของ structure ทีเ่ ชื้อโรคมีร่วมกันเรียกว่า Pathogen-associated molecular patterns; PAMPs หมายความว่าเชื้อโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น แบคทีเรีย รา ไวรัส จะ มีการใช้ receptor ร่วมกัน ความสาคัญของ PAMPs ต่อ

1) เป็ น physical barrier to infection 2) Epithelial สร้างพวก antibiotic ทาลายเชื้อ 3) มี intraepithelial lymphocytes คอยจัดการกับเชื้อ

3


2) Circulating effector cells - เด่นๆเลยคือกลุม่ เซลล์ phagocytes ทัง้ หลายได้แก่ neutrophils macrophages NK cells - Leukocytes เช่น neutrophils และ macrophages จะมี หน้าที่คือ คอย identified เชื้อ ingest เชื้อ และ destroy เชื้อ Leukocytes: neutrophils and macrophages มีการตอบสนองอยู่ดว้ ยกัน 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ A) ระดมพลของ leukocytes ไปยังบริเวณที่ตดิ เชื้อ B) จดจาพวกเชื้อจุลชีพ C) Phagocytosis แดกเชื้อเข้าไป D) Destruction of digested microbes ก็ย่อยเชื้อที่ แดกเข้าไปไง รายละเอียดของแต่ละขัน้ ตอน A) Recruitment of the leukocytes ทีเ่ ด่นๆคือ neutrophils และ macrophages การ ทางานจะเกี่ยวข้องกับ adhesion molecule ทีอ่ ยู่บน endothelial cells รวมถึงเกี่ยวข้องกับ chemokine ทีเ่ กิดขึ้น จากการตอบสนองต่อการติดเชื้อ ก่อนอ่านต่อกรุณาดูรูปที่ 6 ประกอบ - เชื้อแบคทีเรียทะลุผ่าน physical barrier - ร่างกายมี macrophage ด่านแรกตอบโต้ จับกินแบคทีเรีย Macrophages สร้าง TNF, IL1 เป็ น chemokine มีผลที่ endothelial cells - Endothelial cells สร้างพวก chemokine receptor, ligand ต่างๆ ให้มกี าร express มากขึ้น - Leukocytes ทีโ่ ดยปกติเคลือ่ นทีไ่ ปตาม blood flow - บริเวณทีม่ กี าร infection พวก epithelial cells จะมีการ นาเสนอพวก selectin และ integrin ligand เพิม่ ขึ้น - Leukocytes ไปจับกับ ligand พวกนัน้ บน epithelial cells จับกันไม่ค่อยแน่นสูแ้ รง blood flow ไม่ได้จงึ เกิด rolling step หมุนไปเลือ่ นไปเรื่อยๆ - ช่วงที่ rolling จะมีส่วนของ integrin และ selectin ligand จะจับแบบ low affinity state คือจับแบบหลวมๆ พอเริ่มจับ

แบบ high affinity state ก็จะเริ่มหยุด เพราะจับแน่นมากขึ้น อาศัยฤทธิ์ของ chemokine ทาให้ส่วนของ neutrophils เกิดปฏิกริ ิยาเคลือ่ นทีผ่ ่านรูพวก PECAM-1 หรือพวก CD31 ผ่านเข้าไปบริเวณทีม่ กี ารติดเชื้อ ผลทีต่ ามมาก็เกิด inflammation B) Recognition of microbes ก่อนอ่านต่อกรุณาดูรูปที่ 8 ประกอบ ดูรูปจะเห็น cell membrane ของ macrophage จะ มี receptor ด้วยกันหลายตัว เช่น Scavenger receptor จะ จับกับส่วนทีเ่ ป็ นไขมันของเชื้อจุลชีพ Mannose binding receptor ก็จะจับกับส่วนทีเ่ ป็ น mannose ของเชื้อจุลชีพ MAC-1 integrin เป็ น receptor จับกับ complement protein จับกับเชื้อจุลชีพได้ พอจับเชื้อได้จะเข้าสู่กระบวนการ phagocytosis ส่วนของ membrane ของ phagocytes จะบุม๋ เข้าไป เกิดการ กลืนกินเชื้อจุลชีพ เกิดเป็ นถุง liposome เมือ่ จะทาลายเชื้อก็ จะต้องรวมกับ lysosome เพราะมี enzymes ไว้ย่อย ในกรณี ของพวก macrophages จะอาศัยการทางานของ iNOS และ arginine เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย กล่าวคือ iNOS เข้า ไปเปลีย่ น arginine ให้เกิด NO (nitric oxide) เกิดขึ้น ทาหน้าที่ในการ ทาลายเชื้อจุลชีพได้ ในส่วนของ phagocyte oxidase จะทา หน้าที่เปลีย่ น oxygen ให้ไปเป็ น reactive oxygen species; ROS สามารถทาลายเชื้อจุลชีพได้เช่นกัน ก่อนอ่านต่อกรุณาดูรูปที่ 9 ประกอบ ในการทางานของ effector cells ในระบบ innate immunity พวกเม็ดเลือดขาวต่างๆ บางครัง้ นอกจากจะทาลาย เชื้อจุลชีพแล้ว สามารถทีจ่ ะ 1) สร้าง cytokines ทีจ่ ะคอย recognize เชื้อจุลชีพด้วย เช่น cytokines พวก TNF, IL-1, IL-12 ซึง่ พวก cytokines พวก นี้จะ promote ให้เกิด inflammation และการทางานของ adaptive immunity (IL-12 key inducer ของ adaptive immunity เลย)

4


2) ชักนาให้เกิด tissue remodeling หรือเกิดการซ่อมแซม เนื้อเยือ่

การทาลาย viral infected cells ด้วยวิธกี ารดังกล่าว จะมีลกั ษณะการทางานคล้ายกับ CTL

สรุปคือนอกจากจะทาลายเชื้อจุลชีพแล้วคือจะหลัง่ cytokines ที่ promote inflammation และเกิด tissue remodeling

จะเห็นได้ว่าการทางานของ NK cells แตกต่างไปจาก การทางานของพวก phagocytes (จับกิน แล้วทาลาย) คือ NK cells จะต้อง recognize ให้ได้ก่อนโดยใช้ receptors แล้วทา การหลังสารที ่ ส่ าคัญ 2 ตัวคือ 1) Perforin ทาหน้าทีเ่ จาะรูเซลล์ท่ตี ดิ เชื้อ 2) Granzyme B1 ทาหน้าทีผ่ ่านรูท่ี perforin สร้างแล้ว เข้าไปใน cytoplasm ของเซลล์ทต่ี ดิ เชื้อไวรัส เป็ นตัว ทีเ่ กี่ยวข้องทาให้เกิดกระบวนการ apoptosis

Natural killer cells; NK cells - จัดเป็ นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง ในอดีตเรียกเป็ น large granular lymphocytes คือเป็ น lymphocytes ทีม่ ขี นาด ใหญ่ มีการตอบสนองแตกต่างจาก leukocytes ทัว่ ไป - ความสาคัญของ NK cells ในระบบ innate immunity คือ สามารถทีจ่ ะทาลายพวก infected cells ได้ เช่น พวก viral infected cells นอกจากนี้ NK cells สามารถทีจ่ ะหลัง่ cytokines คอยตอบสนองทาให้เกิด inflammation ก่อนอ่านต่อกรุณาดูรูปที่ 10 ประกอบ เทียบระหว่างเซลล์ปกติกบั เซลล์ทต่ี ดิ เชื้อไวรัส ปกติ NK cells จะมี receptors อยู่ดว้ ยกัน 2 ตัวคือ 1) Activating receptor 2) Inhibiting receptor ซึง่ ligand ทีจ่ ะจับกับ inhibiting receptor จะ express บนส่วนของ normal cells เพราะฉะนัน้ ตัวทีจ่ ะจับกับ receptor ตัวนี้คือ self MHC class I peptide เมือ่ inhibiting receptor จับกับ self MHC class I peptide จะ กระตุน้ ให้ enzymes protein tyrosine phosphatase: PTP ทางาน คือไป remove หมู่ phosphate ออกจาก protein tyrosine kinase; PTK ซึง่ จับกับ activating receptor อยู่ ทาให้ NK cells ไม่ทางาน คือยังอยู่ในสภาวะปกติอยู่ ในกรณีของเซลล์ทต่ี ดิ เชื้อไวรัส (viral infected cells) สิง่ ทีเ่ กิดขึ้นคือไวรัสจะไปลดการ express MHC class I peptide ทาให้ไม่มี ligand ทีจ่ ะไปจับกับ inhibiting receptor ของ NK cells ทาให้ PTK ทีม่ หี มู่ phosphate อยู่ เกิดการทางาน เกิด activating signals ผลของ activating signals คือเกิดการทาลายเซลล์ดงั กล่าว (เซลล์ท่ตี ดิ เชื้อไวรัส)

โดยที่ perforin และ granzyme B เป็ น mechanism เดียวกันกับกระบวนการการทาลายเซลล์ทต่ี ิดเชื้อ ของ CTL cells สรุป functions ของ NK cells 1) ทาลายพวก infected cells 2) สร้าง cytokines ที่ promote inflammation คือ IFN- γ จากผลของ IL-12 ทีก่ ระตุน้ NK cells พัก 10 นาที Recall ส่วนประกอบของ innate immunity 1) Barrier ทาหน้าที่ป้องกันไม่ให้เชื้อจุลชีพเข้าสู่ร่างกาย, สร้างสาร peptide ทีท่ าหน้าทีเ่ หมือนเป็ น antibiotic คอยทาลายเชื้อจุลชีพ, มี special like T cells ที่ แอบอยู่ตาม epithelial คอยจับกินเชื้อจุลชีพ 2) Effector cells พวก neutrophil, macrophage และ NK cells ขึ้นส่วนที่ 3 กัน คือ 1

Wow... นี่เป็ นหนึ่งในความรูท้ าง general pathology ของเราแหละ ตัวนี้ (granzyme B) เป็ นโปรตีนตัวหนึ่งทีม่ บี ทบาทสาคัญในการกระตุน้ เอนไซม์ caspase (caspase activator) ทีเ่ ป็ นตัวการสาคัญในการเกิดการตายแบบ apoptosis โดยทีโ่ ปรตีน granzyme B ตัวนี้เกิดจากกระบวนการ cytotoxicmediated killing (รัตนา บรรเจิดพงศ์ชยั , 2544)

5


3) Circulating effector proteins of innate immunity แบ่งได้เป็ น 2 จาพวกคือ 3.1) acute phase protein เป็ นโปรตีนทีม่ กี ารสร้างขึ้นจานวน มาก เป็ นการตอบสนองของ innate immunity ผ่านทาง cytokines เช่น IL-6 ทีก่ ระตุน้ ให้ตบั สร้าง acute phase proteins มากขึ้น โดยที่โปรตีนดังกล่าวประกอบด้วย 1) C-reactive protein 2) Manna-binding lectin 3) Coagulation factor 4) Collection: surfactants A and D

3.2) Complement proteins เป็ นโปรตีนชนิดหนึ่งทีอ่ ยู่ในส่วนของ plasma โดยที่ เชื้อจุลชีพจะเป็ นตัวกระตุน้ ให้ complement เกิดการทางาน ผลทีต่ ามมาจากการกระตุน้ ระบบ complement คือ ทาให้เชื้อ ถูกทาลายรวมถึงการ promote ปฏิกิรยิ า inflammation ด้วย Pathway ของ complement ประกอบด้วย 3 pathway หลัก คือ 1) Alternative pathway 2) Classical pathway 3) Lectin pathway ก่อนอ่านต่อกรุณาดูรูปที่ 13 ประกอบ

ก่อนอ่านต่อกรุณาดูรูปที่ 12 ประกอบ Macrophages ทีจ่ บั กินเชื้อจะสร้าง IL-6 ไปออกฤทธิ์ ทีต่ บั ทาให้เซลล์ตบั สร้าง acute phase proteins จานวนมาก ขึ้น เกิดการตอบสนองทาง innate immunity ทีแ่ ตกต่างกัน ไป โดยหน้าที่หลักของ acute phase proteins จะไปเกี่ยวข้อง กับการช่วยให้เกิดการจับทาลายเชื้อจุลชีพได้งา่ ยขึ้น ในรูปคือ C-reactive protein จะจับกับส่วนของ phosphorylcholine บนผิวของแบคทีเรีย พอจับจะทาให้เกิด ปฎิกิรยิ าการตรึง เรียก opsonization ทาให้ส่วนของ phagocyte จับส่วนของเชื้อจุลชีพได้ดขี ้นึ เพราะฉะนัน้ Creactive protein จัดเป็ น opsonin ชนิดหนึ่ง ในส่วนของ Manna-binding lectin ทาหน้าทีค่ ล้าย กับ C-reactive protein คือช่วยให้ phagocytes จับกินพวก เชื้อจุลชีพได้งา่ ยขึ้น โดยจับกับส่วนของ mannose ของ แบคทีเรีย ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ สุนขั ทีผ่ ูกเชือกกับไม่ได้ผูก เชือก ตัวทีผ่ ูกเชือกก็จะจับได้งา่ ยกว่า เพราะเราไม่จาเป็ นต้องไป จับตัวสุนขั เราจับทีเ่ ชือกแทนได้ ตัวอย่างดังกล่าวเทียบได้กบั การทางานของ opsonin

ภาพรวมของ complement activation เริ่มแรกคือ เชื้อจุลชีพกระตุน้ complement proteinsใน plasma ทาให้เกิด inflammation opsonization เกิดการฟอร์ม Membrane attract complex; MAC ทาหน้าทีเ่ จาะทะลุ cell membrane ของเชื้อ จุลชีพ ทาให้เชื้อจุลชีพตายแบบ cell lysis โดยที่ complement ประกอบด้วย 3 pathway หลักทีก่ ล่าวมาแล้ว ความแตกต่างของแต่ละ pathway คือ - Alternative pathway ตัวเชื้อจุลชีพจะกระตุน้ การ ทางานของ complement ได้โดยตรง - Classical pathway ต้องอาศัย antibody จับกับ เชื้อจุลชีพหรือ antigen โดยทีก่ ารเกิด antigenantibody complex จะเป็ นการกระตุน้ ให้เกิด complement activation - Lectin pathway จะมี Mannose-binding lectin ทาหน้าทีจ่ บั กับพวกเชื้อจุลชีพและกระตุน้ ให้เกิด complement activation ลงรายละเอียดกัน

Alternative pathway Fibrinogen มีบทบาทเกี่ยวข้องกับ innate immunity คือการสร้างตาข่าย fibrin สามารถที่กกั ขังไม่ให้เชื้อ แบคทีเรียไปทีอ่ ่นื ๆได้

ก่อนอ่านต่อกรุณาดูรูปที่ 14 ประกอบ

6


ตัวเริ่มต้นคือ C3 ทีเ่ ป็ น complement protein ชนิด หนึ่งทีอ่ ยู่ใน plasma โดยปกติแล้วมันสามารถทีจ่ ะ cleavage ออกได้เป็ น C3a และ C3b โดยทีไ่ ม่ตอ้ งอาศัยการกระตุน้ ใดๆ ซึง่ C3b เป็ นตัวทีจ่ ะไปจับกับ microbial surface ดังรูป หาก ไม่มเี ชื้อจุลชีพจะถูก hydrolysis กลายไปเป็ น inactive C3b หากมีการติดเชื้อจุลชีพเข้ามาในร่างกาย ส่วนของ C3b จะจับกับ surface ของเชื้อจุลชีพ ขัน้ ตอนต่อมา จะจับกับ factor B แล้วส่วนของ factor B จะถูกย่อยสลายโดย factor D ได้ C3b และส่วนของ factor B ทีโ่ ดนย่อยสลาย ซึง่ ทา หน้าที่เป็ น C3 convertase ทาหน้าทีย่ ่อย C3 ให้เป็ น C3a และ C3b โดยที่ C3 convertase ทีม่ สี ่วนประกอบของ C3b และ factor B ทีถ่ กู ย่อยสลายแล้ว มันจะคงรูปอยู่ได้ (stabilization) ต้องอาศัยโปรตีนทีช่ ่อื properdin จะเห็นได้ว่า C3 convertase จะทาหน้าทีเ่ หมือนตัวขยายสัญญาณ ทาให้ เกิดการ cleavage ของ C3 มากขึ้น ส่วนของ C3 convertase เมือ่ โดน C3b จับอีก จะ เปลีย่ นไปเป็ น C5 convertase C5 convertase จะมีหน้าที่ในการสลาย C5 ให้ เปลีย่ นไปเป็ น C5a กับ C5b ก่อนอ่านต่อกรุณาดูรูปที่ 17 ประกอบ หลังจากทีเ่ กิด C5 convertase ผลทีต่ ามมาคือเกิด การสลาย C6, C7, C8 ฟอร์มเป็ น C9 เกิดขึ้น C9 ทีเ่ กิดขึ้นทา ให้เกิด pore เกิด cell lysis ตามมา โดยที่ C5b, C6, C7, C8 จะทาหน้าทีค่ ล้ายตัวล็อก กับ C9 ถ้าไม่มโี ปรตีนในฟอร์มดังกล่าว C9 จะไม่เสถียร

Classical pathway ก่อนอ่านต่อกรุณาดูรูปที่ 16 ประกอบ ตัวทีเ่ ริ่มต้นคือ antigen-antibody complex จับกับ complement protein C1 โดยที่ C1 จะมีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วนเรียก Q, R และ S รูปร่างเป็ น hexamer มีอยุ่ดว้ ยกัน 6 head แต่ละหัวจะมี protein 1 ตัว มี 2 แขน รวมกันคล้ายๆ กับร่ม มี 3 ท่อ จับกับส่วนของ antigen-antibody complex

ทีเ่ ห็นขนาดใหญ่คือ C1Q ถ้าเป็ น C1R กับ C1S จะจับอยู่ ระหว่างง่าม (ระหว่าง Y) ทาหน้าทีเ่ หมือนเป็ นเอนไซม์ย่อยสลาย พวก complement อีกที หลังจากที่ C1 จับกับ antigen-antibody complex แล้ว จะจับกับ C4 โดยที่ C4 จะถูกย่อยสลายโดย C1R และ C1S ได้เป็ น C4b กับ C4a C4b จะรวมกับ C2 ทาหน้าทีเ่ ป็ น C3 convertase แล้วทาการสลาย C3 ให้ได้เป็ น C3a และ C3b จะเห็นได้ว่า C3 convertase ใน alternative pathway กับ classical pathway จะแตกต่างกัน C3b รวมกับ C3 convertase จะทาหน้าทีเ่ ป็ น C5 convertase ผลที่ตามมาคือการสลาย C5 C5 ถูกกระตุน้ ไปเรื่อยๆ ผลทีต่ ามมาคือฟอร์มเป็ น MAC ผลทีต่ ามมาคือ cell lysis เหมือนกับ alternative pathway เลย ก่อนอ่านต่อกรุณาดูรูปที่ 18 ประกอบ ผลของ complement activation นอกจากจะทาให้ เกิด cell lysis แล้วจะเกิด 1) Opsonization โดยที่ C3b ทีจ่ บั กับ surface ของ เชื้อจุลชีพจะทาหน้าที่เป็ น opsonin 2) กระตุน้ ให้เกิดปฏิกริ ิยา inflammation ผ่านทาง C3a และ C5a ทาหน้าที่ดงึ ดูด neutrophils ให้มาบริเวณ ทีเ่ กิดการติดเชื้อ สรุป complement activation สามารถชักนาให้เกิด เกิด cell lysis ของพวกเชื้อจุลชีพซึง่ ถือว่าเป็ นการทางาน โดยตรงของ complement activation เกิด opsonization ทาให้ phagocytes จับกินเชื้อจุลชีพได้งา่ ยขึ้น ชักนาให้เกิด inflammation

Lectin pathway หลักการคล้ายคลึงกับ classical pathway คือ เปลีย่ นจาก C1 เป็ น Mannose-binding lectin รูปร่างคล้าย C1 ทุกประการ ทาให้เข้าขัน้ ตอนของ classical pathway เลย

7


คาถาม : คิดว่าใน 3 pathway อันไหนเป็ น primitive ทีส่ ุด คาตอบ : alternative pathway เนื่องจากซับซ้อนน้อยที่สุด แล้ว โดยที่ในสัตว์ทม่ี วี วิ ฒั นาการชัน้ ตา่ จะมีการทางานของ complement activation แบบ alternative pathway โดยที่ classical pathway ค้นพบขึ้นมาก่อน เลยทาให้ถกู ตัง้ ชื่อว่า เป็ น classical pathway

ถ้ารูปนี้เป็ น T-cells บนผิวเซลล์กจ็ ะมี T-cell receptor ทาหน้าที่ recognize peptide ทีอ่ ยู่บน MHC class I หรือ class II ก็ได้ เป็ นสัญญาณตัวที่ 1 ส่วนสัญญาณ ตัวที่ 2 จะผ่านทาง B7 ของ APC และ CD28 บน T-cell โดย ทีก่ ารสร้าง B7 ก็จะเป็ นอิทธิพลจาก cytokines ของระบบ innate immunity

คาถาม : เคยได้ยนิ ไหมว่าเวลาทีจ่ ะทา cell culture จาเป็ นที่ จะต้องไป heat inactivate ที่ 56o C อย่างน้อยครึ่งชัว่ โมง คาตอบ : เนื่องจาก complement สามารถทีจ่ ะ inactivate ได้ในอุณหภูมแิ ละเวลาดังกล่าว หากไม่ inactivate complement จะทาให้ cells ตายแบบ cell lysis ได้

จะเห็นได้ว่าถ้าไม่มี innate immunity จะทาให้ adaptive immunity ทางานได้ไม่ดี หรือทางานไม่ได้

4) Cytokine of innate immunity Principle cells source ทีส่ าคัญในการสร้าง cytokines ในระบบ innate immunity คือพวกเม็ดเลือดขาว neutrophils, macrophage และ NK cells สอนไปแล้วใน ครัง้ ทีแ่ ล้ว บทบาทของ innate immunity ในการกระตุน้ adaptive immune response ก่อนอ่านต่อกรุณาดูรูปที่ 19 ประกอบ จากภาพการเกิด T หรือ B cells activation ต้องการ 2 signals ทีส่ าคัญคือ 1) Recognize protein ของ microbial antigen ซึง่ ถ้า หากสามารถ recognize ได้กจ็ ะเป็ นสัญญาณตัวแรก 2) Molecule ทีส่ ร้างโดย innate immunity เช่น complement fragment ต่างๆ เป็ นสัญญาณตัวที่ สอง หากจับได้ทงั้ 2 สัญญาณแบบสมบูรณ์จงึ จะเกิด lymphocyte proliferation and differentiation ได้ คือ ถ้าหากเป็ น B-cells ก็จะแบ่งตัวและเพิ่มจานวน เปลีย่ นเป็ น plasma cells แล้วสร้าง antibodies

อย่างเยอะเลยอะ ยินดีดว้ ยทีอ่ ่านมาถึงบรรทัดนี้ เพือ่ นๆ พีๆ่ ทีเ่ จอข้อผิดพลาดอย่าลืมมาบอกกันบ้างนะครับ แต่ ทัง้ หมดก็เอามาจากคาพูดอาจารย์ทงั้ นัน้ แหละ ขอให้ทกุ ๆคนโชคดีในการสอบนะครับ ไม่มอี ะไรทีเ่ รา ทาไม่ได้หรอกเนอะ สูๆ้ ขอบคุณเพียวที่เอาเทปเสียงให้เรา เสียงดังชัดเจนดี มาก (จริงๆนะ)

8

Innate immunit1  
Innate immunit1  
Advertisement