Page 1


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 2

คณะผู้จัดทำ นศ.สพ.กฤติกา นศ.สพ.สาวิณี นศ.สพ.จนัญญาพร นศ.สพ.จีราภา นศ.สพ.เจษฎา นศ.สพ.ภูวรักษ์ นศ.สพ.ณัฐพล นศ.สพ.ภูริณัฐ นศ.สพ.จรินทร์ นศ.สพ.สายทิพย์

กีรติคุณากร พูลเอี่ยม โพธิ์พฤกษ์ สารธรรม พูลสมบัติ กามเลศ สีหาวัฒน์ สิริมโนเสถียร ดังก้อง เตชะเอี่ยมอมร

รหัสนักศึกษา รหัสนักศึกษา รหัสนักศึกษา รหัสนักศึกษา รหัสนักศึกษา รหัสนักศึกษา รหัสนักศึกษา รหัสนักศึกษา รหัสนักศึกษา รหัสนักศึกษา

4916001 4916011 4916020 4916022 4916023 4916036 5016007 5016036 5016024 5016040


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 3

คำนำ รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา VSCS 660 โครงการฝึกปฏิบัติทางสัตวแพทย์ สาธารณสุข (Clerkship in veterinary public health) โดยนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 6 โดยมี จุดประสงค์เพื่อรวบรวมความรู้ที่ได้ระหว่างการศึกษารายวิชานี้ ซึ่งเนื้อหาของรายงานจะมีความเกี่ยวกับ โรคสัตว์ติดคนที่สาคัญในทางสาธารณสุข วิธีการสอบสวนโรค รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาด วิทยา ในระหว่างการเรียนการสอนของโครงการฝึกปฏิบัติทางสัตวแพทย์สาธารณสุข นั้นทางคณะ ผู้จัดทาได้รับโอกาสฝึกปฏิบัติในด้านรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนสัตว์ป่วยของโรงพยาบาล ปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน ระหว่างปี พ.ศ.2552-2554 เพื่อทาการวางแผนพัฒนาการเก็บรวบรวม ข้อมูลระบาดวิทยาเพื่อการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง ทางคณะผู้จัดทาได้เล็งเห็นประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการ วิเคราะห์ จึงได้มีการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการเก็บรวบรวม ข้อมูลเชิงระบาดวิทยานาเสนอในรายงานฉบับนี้โดยครบถ้วน ทางคณะผู้จัดทาหวังใจว่าท่านผู้อ่านจะได้รับองค์ความรู้และข้อมูลทางด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข อันเป็นประโยชน์ที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการศึกษาและฝึกปฏิบัติในขั้นสูงต่อไป เพื่อนาความรู้มาปรับใช้ ในงานด้านระบาดวิทยา และเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติให้เกิดความเจริญ ผาสุขต่อไป คณะผู้จัดทาขอขอบคุณ อ.นพ.ธวัช จายนียโยธิน อ.ประหยัด แดงสุภา น.สพ.พรพิทักษ์ พันธ์ หล้า อ.สพ.ญ.ดร.ขวัญวลัย มากล้น และ อ.สพ.ญ.ดร.สินีนาถ เจียมทวีบุญ ผู้ให้ความรู้และแนวทางใน การศึกษาจัดทารายงานเล่มนี้ คณะผู้จัดทา ธันวาคม 2555


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 4

สำรบัญ ส่วนที่ 1 ................................................................................................................................................9 หลักระบาดวิทยา ................................................................................................................................10 การกระจายทางระบาดวิทยา (distribution) ......................................................................................10 งานระบาดวิทยาในประเทศไทยปัจจุบัน...........................................................................................10 นิยามของ Surveillance ...................................................................................................................10 องค์ประกอบของการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ................................................................................11 สิ่งกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการเกิดและการกระจายของโรค .................................................................11 การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ..........................................................................................................12 การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล และการนาเสนอข้อมูลทางระบาดวิทยา .......................................13 Descriptive Statistics......................................................................................................................13 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล .........................................................................................................13 เครื่องมือทางระบาดวิทยา ...............................................................................................................14 อัตรา (Rate) ....................................................................................................................................14 อัตราการป่วย (Morbidity Rates) .....................................................................................................15 อัตราการตาย (Mortality Rates) .......................................................................................................16 อัตราส่วน (Ratio) ............................................................................................................................17 สัดส่วน (Proportion)........................................................................................................................18 Presentation of Epidemiologic Information ........................................................................................18 กราฟ (Graph) .................................................................................................................................19 กราฟความถี่สะสม (Ogive) ..............................................................................................................22 Histogram ......................................................................................................................................24 รูปหลายเหลี่ยมแห่งความถี่ (frequency polygon).............................................................................25 Charts ............................................................................................................................................27


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 5

แผนภูมิแท่ง (Bar chart) ..................................................................................................................27 แผนภูมิวงกลม (Pie chart) ...............................................................................................................28 แผนภูมิภาพ (Pictogram) ................................................................................................................29 แผนที่แบบจุด (Spot map) ..............................................................................................................29 แผนที่แบบพื้นที่ (area map) ............................................................................................................31 การเฝ้าระวังสอบสวน และป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกในคน .............................................................32 ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ ....................................................................................................................38 กรณีตัวอย่างผู้ป่วยที่ไม่ได้มีประวัติการสัมผัสโรค .............................................................................38 ข้อมูลเชื้อไข้หวัดนกในคน ................................................................................................................40 ความคงทนของเชื้อไข้หวัดนก (H5N1) ปี พ.ศ. 2547 .......................................................................41 แนวทางการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกที่สถานบริการสาธารณสุขและโรงพยาบาล ..................................41 Wildlife-livestock-human interface..................................................................................................41 สถานบริการสาธารณสุข/โรงพยาบาล ..............................................................................................42 เหตุการณ์ไข้หวัดนกที่สวนเสือศรีราชาปี พ.ศ. 2547.........................................................................43 ประเด็นการสอบสวนโรคที่สาคัญ ....................................................................................................44 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ............................................................................................................45 ระบาดวิทยาของโรค Leptospirosis ในประเทศไทย .............................................................................47 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเชื้อ .........................................................................................................47 ลักษณะทั่วไปของโรค Leptospirosis................................................................................................47 กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ...................................................................................................................48 อาการ ............................................................................................................................................49 การรักษาในคน ...............................................................................................................................49 การระบาดของโรค leptospirosis ในประเทศไทย .............................................................................49 Case definition for surveillance ......................................................................................................49


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 6

การสอบสวนโรค (Epidemiology Investigation ) ..............................................................................50 การป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส ......................................................................................50 โรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส (Streptococcus suis ) .....................................................................52 สถานการณ์โรคในประเทศไทย ปี 2550 ...........................................................................................52 ข้อมูลทั่วไปของ Streptococcus suis...............................................................................................52 การเฝ้าระวังโรค : นิยามการเฝ้าระวังโรค .........................................................................................52 การควบคุมโรคในคน .......................................................................................................................53 การป้องกันควบคุมโรคที่สาคัญ ........................................................................................................53 เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสาธารณสุข ปศุสัตว์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...................................53 หลักบริหาร .........................................................................................................................................55 ภาวะผู้นาและการสร้างทีม ..............................................................................................................55 อานาจและบารมี.............................................................................................................................57 หลักการพัฒนาทักษะในการเป็นผู้นา ...............................................................................................57 สรุป ................................................................................................................................................58 การสอบสวนโรค .................................................................................................................................59 โรคแท้งติดต่อในมนุษย์และสัตว์ ..........................................................................................................62 ความสาคัญของโรคแท้งติดต่อ.........................................................................................................62 ทางติดต่อของเชื้อ ...........................................................................................................................62 โรคแท้งติดต่อในมนุษย์....................................................................................................................62 โรคแท้งติดต่อในฝูงปศุสัตว์ ..............................................................................................................63 ความชุกของโรคติดเชื้อแท้งติดต่อในประเทศไทย .............................................................................64 การวินิจฉัยโรคในมนุษย์ ..................................................................................................................65 การวินิจฉัยโรคแท้งติดต่อในสัตว์......................................................................................................66 แนวทางการรักษาโรคแท้งติดต่อในมนุษย์ ........................................................................................66


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 7

การป้องกันโรคแท้งติดต่อสู่มนุษย์ ....................................................................................................67 การป้องกันโรคแท้งติดต่อในสัตว์ .....................................................................................................67 ส่วนที่ 2 ..............................................................................................................................................68 บทที่ 1................................................................................................................................................69 ประวัติความเป็นมา .........................................................................................................................70 วันที่เริ่มดาเนินงาน .........................................................................................................................70 สถานที่ตั้ง .......................................................................................................................................70 แผนยุทธศาสตร์ 9 ด้าน ...................................................................................................................70 เป้าหมายและภารกิจหลัก ................................................................................................................70 เวลาตรวจรักษาโรคทั่วไป.................................................................................................................71 โครงสร้างการบริหารงานภายในโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน .......................................71 อุปกรณ์และวิธีการศึกษา .................................................................................................................72 ตารางบันทึกข้อมูลสุนัข ...................................................................................................................74 ตารางบันทึกข้อมูลแมว................................................................................................................76 ตารางข้อมูลห้องปฏิบัติการ .........................................................................................................78 วิเคราะห์ข้อมูลสุนัข .........................................................................................................................80 ข้อมูลสุนัขทั่วไปที่เข้ารับบริการ ....................................................................................................80 ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละโรค .......................................................................................83 วิเคราะห์ข้อมูลแมว .........................................................................................................................90 วิเคราะห์ข้อมูลสัตว์ชนิดพิเศษ .........................................................................................................97 วิเคราะห์ข้อมูลปศุสัตว์ ..................................................................................................................101 บทที่ 2..............................................................................................................................................102 ประวัติความเป็นมา .......................................................................................................................103 วันที่เริ่มดาเนินงาน .......................................................................................................................103


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 8

สถานที่ตั้ง .....................................................................................................................................103 แผนยุทธศาสตร์ 9 ด้าน .................................................................................................................103 เป้าหมายและภารกิจหลัก ..............................................................................................................103 เวลาตรวจรักษาโรคทั่วไป...............................................................................................................104 โครงสร้างการบริหารงานภายในโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน .....................................104 บุคลากร โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน จาแนกตามประเภทการจ้าง ............................104 สรุปจานวนสัตว์ป่วยเข้ารับบริการโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน ...................................105 สรุปจานวนสัตว์ป่วยเข้ารับบริการโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน ...................................105 บทที่ 3..............................................................................................................................................106 ตารางบันทึกสัตว์ป่วยในแต่ละโรค (E.1) .........................................................................................107 บัญชีสัตว์ป่วยประจาปี (E.2) ..........................................................................................................108 ตารางบัญชีสัตว์ป่วยประจาปีแยกตามกลุ่มอายุ (E.3) .....................................................................108 ตารางบันทึกสถิติสัตว์ป่วยประจาเดือน ส่วนปศุสัตว์ ......................................................................109 ตารางบันทึกสถิติสัตว์ป่วยประจาปี ส่วนปศุสัตว์ (Excel) .................................................................110 ตารางบันทึกการใช้ยา ...................................................................................................................111


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 9

ส่วนที่ 1 เนื้อหำเรียน วิชำ โครงกำรฝึกปฏิบัติทำงสัตวแพทย์สำธำรณสุข 1


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 10

หลักระบำดวิทยำ อ.นพ.ธวัช จายนียโยธิน โรคติดเชื้อเป็นโรคที่มีการถ่ายทอดโรคได้ แต่ในขณะเดียวกันโรคไร้เชื้อบางโรคก็มีความสามารถ ในการถ่ายทอดได้เช่น เบาหวานที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม มะเร็งและทาลัสซีเมีย (พบมากที่จังหวัดพัทลุง) ส่วน Honda disease เป็นโรคจากการที่รถทรงตัวไม่ดีแล้วทาให้เกิดปัญหาทางร่างกาย ซึ่งเป็น ตัวอย่างของการถ่ายทอดของโรคทางอารมณ์

กำรกระจำยทำงระบำดวิทยำ (distribution) 1) บุคคล กลุ่มอายุเป็นปัจจัยสาคัญที่บ่งบอกถึงการเกิดโรค นอกจากนี้การกระจายของโรคทาง ระบาดวิทยายังมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาและศาสนาอีกด้วย 2) เวลำ หลักการคือให้นับวันเริ่มป่วยเป็นหลัก สาคัญในโรคที่เกี่ยวกับ food poisoning ซึ่งบาง โรคใช้ เวลาเป็ นชั่ ว โมง (เอแคลล์มี ปั ญหาพบได้บ่ อ ยเนื่องจากไส้มี แบคทีเรีย Staphylococcus aureus) 3) สถำนที่ ที่อยู่เป็นปัจจัยสาคัญในการพิสูจน์ตรวจการเกิดโรคทาให้ผู้สืบสวนสามารถทราบได้ว่า ปัญหามาจากที่ใด

งำนระบำดวิทยำในประเทศไทยปัจจุบัน 1) งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา คือการสังเกตพิจารณาหาเหตุผลทุกแง่มุมในแง่การเปลี่ยนแปลง การเกิด การกระจายและสิ่ง กาหนดของโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์ เฝ้าระวังเพื่อให้รู้ว่าปกติและผิดปกติเป็นอย่างไร 2) งานสอบสวนโรค 3) งานวิเคราะห์ข้อมูลและเผยแพร่ข่าวสาร เปลี่ยนจาก data ไปเป็น information ที่ถูกต้อง 4) งานศึกษาวิจัย

นิยำมของ Surveillance คือ กระบวนการที่กระทาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในการรวบรวมข้อมูล สอบทาน จัดเรียง วิเคราะห์และเผยแพร่ข่าวสารให้ทันเวลาไปยังองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรารถนาที่จะรับรู้เพื่อนาไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 11

องค์ประกอบของกำรเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ 1) รายงานการป่วย 2) รายงานการตาย 3) รายงานการระบาด 4) รายงานการชันสูตรโรค 5) รายงานการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย 6) ผู้สัมผัส คือผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย แบ่งเป็น family และ community contact 7) รายงานการสอบสวนการระบาดในท้องที่ 8) รายงานการสารวจทางระบาดวิทยา 9) รายงานการศึกษาสัตว์รังโรคและการกระจายของแมลงนาโรค 10) Reservoir คือ สัตว์ที่มีโรคอยู่ในร่างกายและสามารถแพร่เชื้อในตามธรรมชาติ 11) ยุงลายเป็น Vector 12) รายงานการใช้วัคซีน ซีรั่มและยา 13) รายงานเกี่ยวกับประชากรและสิ่งแวดล้อม สาคัญที่สุด เป็นการรู้สถานการณ์ในชุมชน

สิ่งกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกำรเกิดและกำรกระจำยของโรค

รูปที่ 1 แผนภำพแสดงสิ่งกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกำรเกิดและกำรกระจำยของโรค ประกอบไปด้วย 1) Education เช่น การศึกษาของเจ้าของฟาร์มและคนงานในฟาร์ม 2) Environment สิ่งแวดล้อมรอบๆ ฟาร์มหรือพื้นที่นั้นๆ 3) Economic เงินเดือน และเงินบริหารงานต่างๆ 4) Society สังคมรอบๆ ฟาร์ม 5) Policy นโยบายของฟาร์ม


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 12

กำรเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ นิยำม การติดตาม สังเกต พินิจพิจารณา ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของการเกิด การกระจายของ โรค หรือปัญหาสาธารณสุข รวมทั้ งปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ อย่างต่อเนื่องด้วย กระบวนการที่เป็นระบบประกอบด้วย การรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์แปลผล และกระจาย ข้อมูลข่าวสารสู่ผู้ใช้ ประโยชน์ เพื่อการวางแผน กาหนดโยบาย การปฏิบัติงานและการประเมิน มาตรการควบคุมป้องกันโรค อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบกำรเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ 10 อย่ำง 1) รายงานการป่วย 2) รายงานการตาย 3) รายงานการระบาด 4) รายงานการชันสูตรโรค 5) รายงานการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย 6) รายงานการสอบสวนการระบาดในท้องที่ 7) รายงานการสารวจทางระบาดวิทยา 8) รายงานการศึกษาสัตว์รังโรคและการกระจายของแมลงนาโรค 9) รายงานการใช้วัคซีน เซรุ่ม และยา 10) รายงานเกี่ยวกับประชากรและสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ของกำรเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ - รู้ปกติ - รู้ผิดปกติ - สัญญาณเตือนภัย - พร้อมใจปฏิบัติ - สกัดการระบาด - ป้องกันดี ไม่มีอะไรให้ควบคุม


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 13

กำรประมวลผล กำรวิเครำะห์ข้อมูล และกำรนำเสนอข้อมูลทำงระบำดวิทยำ อ.ศิริชัย วงศ์วัฒนไพบูลย์

Descriptive Statistics ระเบียบวิธีกำรทำงสถิติ มี 4 ขั้นตอน 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 2) การเรียบเรียงและนาเสนอข้อมูล 3) การวิเคราะห์ข้อมูล 4) การแปลความหมายข้อมูล ข้อมูล 1) ลักษณะข้อมูล 1.1) ข้อมูลเชิงคุณภำพ เช่น เพศ อาชีพ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา สถานที่ - ได้จากการนับ - จานวนเต็ม - การคานวณ No./Rate/Ratio/Proportion - การนาเสนอข้อมูล ตาราง, แผนภูมิ 1.2) ข้อมูลเชิงปริมำณ เช่น อายุ เวลาเริ่มป่วย เวลาเกิดโรค - ได้จากการชั่ง/ตวง/วัด - ค่าต่อเนื่อง/จานวนเต็ม - การคานวณ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง, การวัดการกระจาย - การนาเสนอข้อมูล ตาราง, กราฟ, แผนภูมิ 2) ประเภทของข้อมูล 2.1) ข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่ 2.2) ข้อมูลแจกแจงความถี่แบบธรรมดา 2.3) ข้อมูลแจกแจงความถี่แบบมีอัตรภาคชั้น 3) คุณสมบัติที่ดีของข้อมูล 3.1) ครบถ้วน 3.2) ถูกต้อง 3.3) ทันเวลา

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 1) ค่าเฉลี่ย (Mean)


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 14

2) 3) 4) 5) 6) 7)

ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสัย (Range) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) อัตรา (Rate) อัตราส่วน (Ratio) สัดส่วน (Proportion)

เครื่องมือทำงระบำดวิทยำ -

อัตราการป่วย (Morbidity Rates) อัตราการตาย (Mortality Rates) อัตราส่วน (Ratios) สัดส่วน (Proportions)

อัตรำ (Rate) X/Y*k - เป็นการคิดจานวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นทั้งหมด ภายใต้เงื่อน เวลาที่กาหนดไว้


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 15

อัตรำกำรป่วย (Morbidity Rates) 1) อัตรำอุบัติกำรณ์ (Incidence rate) เป็นการวัดเฉพาะผู้ป่วยรายใหม่ เป็นการวัดเฉพาะจานวนผู้ป่วยใหม่ (new cases) ของความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในชุมชน ใน “ช่วงเวลาหนึ่ง” (a period of time) ต่อจานวนประชากรทั้งหมดของชุมชนที่เสี่ยงต่อโรคใน ช่วงเวลาเดียวกัน I.R. = X/Y * k - ทราบโอกาส/ ความเสี่ยงของการเกิดโรค - ใช้ศึกษาหาสาเหตุของโรค - เป็นเครื่องบ่งชี้มาตรการที่จะใช้ป้องกันควบคุมโรค - ใช้ประเมินผลการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรค ตัวอย่ำง พ.ศ. 2545 จังหวัด ก. มีรายงานผู้ป่วยโรค A จานวน 412 ราย มีประชากรกลางปี 212,000 คน คานวณหาอัตราอุบัติการณ์ของโรค A/ประชากรแสนคน วิธีคำนวณ Incidence rate = X / Y * k เมื่อ X = 412 , Y = 212,000 และ k = 100,000 I.R. = 412/212,000 x 100,000 = 194.3/ ประชากร 100,000 คน 2) อัตรำควำมชุกของโรค (Prevalence rate) เป็นการวัดจานวนผู้ป่วยทุกราย (ทั้งเก่าและใหม่) เป็นการวัดจานวน ผู้ป่วยทุกราย (ทั้งเก่าและใหม่) ของความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในชุมชน ใน “ขณะเวลาหนึ่ง” (a point of time) หรือ ใน “ช่วงเวลาหนึ่ง” (a period of time) ต่อจานวน ประชากรทั้งหมด หรือประชากรเฉลี่ยในกาหนด เวลาเดียวกัน P.R. = X/Y * k 2.1) Point prevalence rate = X/Y * k X = จานวนผู้ป่วยทุกราย (ทั้งเก่าและใหม่) ในขณะเวลาหนึ่ง Y = จานวนประชากรทั้งหมดในขณะเวลานั้น k = 100 ; 1,000 ; 10,000 ; 100,000 2.2) Period prevalence rate = X/Y * k X = จานวนผู้ป่วยทุกราย (ทั้งเก่าและใหม่) ในช่วงเวลาหนึ่ง Y = จานวนประชากรเฉลี่ยในช่วงเวลานั้น k = 100 ; 1,000 ; 10,000 ; 100,000 - ใช้บอกปัญหาโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่ในขณะนั้น - ใช้บอกถึงขนาดของปัญหา


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 16

- เป็นแนวทางในการจัดบริการสาธารณสุขให้ชุมชน - มีประโยชน์ในการศึกษาโรคเรื้อรัง 3) อัตรำป่วย (Attack rate) คืออัตราอุบัติการณ์ที่มักใช้กับโรคติดเชื้อเฉียบพลัน หรือการระบาด คือ อัตราอุบัติการณ์ (Incidence Rate) ซึ่งมักจะใช้กับโรคติดเชื้อเฉียบพลัน หรือ เมื่อมี การระบาดของโรค มีหน่วยเป็นร้อยละ A.R. = X/Y * 100 - ทราบโอกาส/ ความเสี่ยงของการเกิดโรค - ใช้ศึกษาหาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรค - เป็นเครื่องบ่งชี้มาตรการที่จะใช้ป้องกันควบคุมโรค - ใช้ประเมินผลการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรค ตัวอย่ำง ในการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่พบผู้ป่วย 26 คน จากห้องเรียนที่มีนักเรียนทั้งหมด 96 คน ให้คานวณหาอัตราป่วย (attack rate) วิธีคำนวณ Attack rate = X / Y x 100 เมื่อ X = 26 ราย, Y = 96 คน Attack rate = 26 / 96 x 100 = 27.1 %

อัตรำกำรตำย (Mortality Rates) - อัตราตายอย่างหยาบ - อัตราตายเฉพาะ - อัตราผู้ป่วยตาย อัตรำตำยอย่ำงหยำบ (Crude Death Rate) เป็นการวัดจานวนคนตายทั้งหมดด้วยทุกสาเหตุของชุมชน ในช่วงเวลาหนึ่ง ต่อจานวนประชากร ทั้งหมด (กลางปี) ในช่วงเวลาเดียวกัน C.D.R. = X/Y * k - บอกสภาวะอนามัยของชุมชนจะมีค่าสูงในกลุ่มประชากรที่มีสภาวะเศรษฐกิจและสังคมต่า และมีบริการด้านการแพทย์ไม่ดี - บ่งบอกระดับการครองชีพของชุมชน - เป็นอัตราที่แท้จริงของการตายในชุมชน ตัวอย่ำง Crude death rate (C.D.R.) ประเทศไทย พ.ศ. 2526


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 17

เมื่อ

X Y k C.D.R.

= 252,592 ราย = 49,459,000 คน = 100,000 = 252,592 / 49,459,000 x 100,000 = 510.7/ประชากร 100,000 คน อัตรำตำยเฉพำะ (Specific Death Rate) เป็ นการวั ดการตายด้ว ยลั กษณะเฉพาะอย่ าง เช่ น อายุ เพศ และสาเหตุ ในกลุ่ม ประชากรที่ กาหนดในช่วงเวลาหนึ่ง S.D.R. = X/Y * k - ใช้บ่งชี้สภาวะอนามัย บริการทางการแพทย์ สิ่งอานวยความสะดวกด้านสุขภาพอนามัย สภาวะ เศรษฐกิจและสังคม และอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชน - ใช้เปรียบเทียบได้ดีกว่า C.D.R. - บอกลักษณะเฉพาะของโรคหรือการเสี่ยงต่อการตายด้วยโรคได้ดี อัตรำผู้ป่วยตำย (Case Fatality Rate) หรืออัตรำส่วนผู้ตำยต่อผู้ป่วย (Death to Case Ratio) เป็นการวัดจานวนผู้ป่วยที่ตายด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ต่อจานวนผู้ป่วยด้วยสาเหตุนั้น มีหน่วย เป็นร้อยละ C.F.R. = X/Y * 100 - ใช้บ่งชี้ถึงความรุนแรงของโรค - ใช้บ่งชี้ถึงคุณภาพของบริการทางการแพทย์ ตัวอย่ำง CFR โรคบาดทะยักในเด็กแรกเกิด ประเทศไทย พ.ศ. 2526 เมื่อ X = จานวนเด็กตายด้วยโรคบาดทะยักในเด็กแรกเกิด = 122 ราย Y = จานวนเด็กป่วยด้วยโรคบาดทะยักในเด็กแรกเกิด = 566 ราย CFR = 122 / 566 x 100 = 21.6 %

อัตรำส่วน (Ratio) - ค่าเปรียบเทียบระหว่างตัวเลข 2 จานวน หรือเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ ว่าเป็นกี่เท่าซึ่งกันและกัน - เลขตัวเศษไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเลขตัวส่วน อัตราส่วน = X/Y * k = X/Y * 1 = X:Y


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 18

X Y k

= จานวนเหตุการณ์ (ประชากร) ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ = จานวนเหตุการณ์/ประชากร ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจาก X = 1

สัดส่วน (Proportion) เป็นการวัดร้อยละของการกระจายของเหตุการณ์ย่อยๆ จากเหตุการณ์ทั้งหมด สัดส่วน = ร้อยละ = X/Y * k = X/Y * 100 X = จานวนเหตุการณ์หรือประชากรประเภทต่างๆ หรือกลุ่มย่อย Y = จานวนเหตุการณ์หรือประชากรทั้งหมด k = 100

Presentation of Epidemiologic Information วัตถุประสงค์ 1) จัดข้อมูลต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่เห็นและเข้าใจง่าย 2) สื่อข้อมูลข่าวสารให้ผู้อื่นเข้าใจ 3) ช่วยให้ผู้อ่านได้ทราบผลอย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ 4) เตรียมพร้อมสาหรับการวิเคราะห์และแปลความหมายต่อไป วิธีกำรนำเสนอข้อมูล 1) ตำรำง (tables) 1.1) ตารางหนึ่งตัวแปร (one-variable tables) 1.2) ตารางสองตัวแปร (two-variable tables) 1.3) ตารางสามตัวแปร (three-variable tables) 2) กรำฟ (graphs) 2.1) กราฟเส้น (line graphs) 2.1.1) กราฟเส้นมาตราส่วนเลขคณิต (arithmetic scale line graph) Cumulative frequency polygon/Ogive 2.1.2) กราฟเส้นมาตราส่วนกึ่งลอการิธึม (semi-logarithmic scale line graph) 2.2) ฮีสโตแกรม (histograms) - Epidemic curve 2.3) รูปหลายเหลี่ยมแห่งความถี่ (frequency polygons) 3) แผนภูมิ (charts) 3.1) แผนภูมิแท่ง (bar charts) 3.1.1) แผนภูมิแท่งเชิงเดี่ยว (simple bar charts)


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 19

3.2) 3.3) 3.4)

3.1.2) แผนภูมิแท่งซับซ้อน (multiple bar charts) 3.1.3) แผนภูมิแท่งเชิงประกอบ (component bar charts) 3.1.4) แผนภูมิแท่งสัดส่วน (proportional bar charts) 3.1.5) แผนภูมิแท่งแรเงาซ้อนเหลื่อมกัน (shaded and overlapping bar charts) แผนภูมิวงกลม (pie charts) แผนภูมิภาพ (pictograms) แผนภูมิทางภูมิศาสตร์ (geographical charts) 3.4.1) แผนที่แบบจุด (spot map) 3.4.2) แผนที่แบบพื้นที่ (area map)

กรำฟ (Graph) เป็ นเครื่อ งมื อ ที่ ช่ ว ยให้ผู้อ่ านเห็นลักษณะของข้ อ มู ลทั้ งหมดได้อ ย่ า งชั ดเจนและรวดเร็ว เพื่ อ ประโยชน์ในการดึงดูดความน่าสนใจของผู้อ่านทั่ว ไป เนื่องจากตารางอาจจะมี แค่ตัวเลข ดังนั้น สิ่งที่ เหมาะสมคือเราควรทากราฟมาเพิ่มเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขั้นและสามารถแปลข้อมูล ที่ได้รับจากเราได้ ง่ายขึ้น เช่น เส้นขึ้นลงของกราฟ จะทาให้เห็นการเปลี่ยนแปลงหรือเปรียบเทียบได้ดีขึ้น กราฟจะใช้กับข้อมูลปริมาณชนิดต่อเนื่อง (continuous Qn data) ดังนั้นตัวเลขสามารถที่จะไม่ เป็นจานวนเต็มได้ เช่น ทศนิยม เป็นต้น ดังนั้นจะเหมาะมากที่จะใช้กับข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณ กราฟเป็นการนาเสนอด้วย แกน x และแกน y ทั้งสองแกนจะต้องมีมาตราส่วนเพียงอย่างเดียว เท่านั้นเพื่อป้องกันความเข้าใจผิด ยกตั วอย่างเช่น การตั้งแกน x ควรใช้แสดงตัวแปรด้านเวลาหรืออายุ (สามารถกาหนดเป็นช่วงอายุก็ได้) และ แกน y ใช้แสดงความถี่เช่น จานวน, เปอร์เซ็นต์, อัตรา เป็นต้น แบบของกราฟประกอบไปด้วย 1. กรำฟเส้น (line graph) แสดงให้เห็นถึงการกระเพื่อม ขึ้นลง หรือ fluctuation หรือ แนวโน้ม (trend) หรือการเปลี่ยนแปลง (change) ไปตามเวลา หรือ อายุของเหตุการณ์ หรือการเกิดโรค คาว่าแนวโน้ม จะต้องอาศัยฐานข้อมูลเป็นระยะเวลานาน มากกว่า 10 ปี สามารถสร้าง trend หรือแนวโน้มของเหตุการณ์ได้และใช้พยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้ ส่วนการเปลี่ยนแปลงสามารถใช้ข้อมูลเป็นระยะเวลาสั้นๆได้เช่น 2-3 ปี เป็นต้น จะแสดงให้เห็น ถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่เราได้ฐานข้อมูลมา แต่ไม่มากพอที่จะกาหนดหรือคาดคะเนแนวโน้มได้ 1.1 กราฟเส้นมาตรฐานส่วนเลขคณิต (arithmetic scale line graph) ทั้งแกน x และ y จะต้องมีมาตราส่วนแบบเลขคณิตเท่ากัน


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 20

SIRICHAI,BOE

30

รูปที่ 2 แสดงลักษณะส่วนต่างๆ ของกราฟ จากกราฟนี้จะเห็นได้ว่ามาตราส่วนของแต่ละแกนจะมีเท่ากัน กราฟแบบนี้จะเห็นได้ว่ามีความ ห่างของช่วงข้อมูลเท่ากันสม่าเสมอทั้ง 2 แกน ถ้ามีหลายมาตรส่วนนั้นจะทาให้กราฟเปลี่ยนแปลงไปได้ ทาให้เกิดการแปลผลผิดพลาด ดังนั้นกราฟแบบนี้ห้ามมี scale break (การย่นกราฟ) จาไว้เสมอว่าการย่น กราฟจะมีข้อจากัดในการใช้ Fig.3 : Rate/100,000 pop. of Poliomyelitis Cases, Thailand, B.E.2495-2520 Rate/100,000 pop.

3 2 1 0

2495

2500

2505

2510

2515

2520

เน้นย้าในเรื่องของการหา "แนวโน้ม" จะต้องมีฐานข้อมูลมากกว่า 10 ปีขึ้นไป แต่ถ้า น้ อ ยสิ บ ปี ไม่ ค วรพู ด ว่ า แนวโน้ ม โดยอาจจะอธิ บ ายในเชิ ง ว่ า "ลั ก ษณะของเหตุ ก ารณ์ นั้ น มี ก าร เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา ... อย่างไร มากขึ้น ลดลง หรือคงที่" เป็นต้น


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 21

Fig.6 : Reported Cases of DHF, by Month, Thailand, 2000-2004 30000

Number of Cases

25000 20000 15000 10000 0

Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov Jan Mar May Jul Sep Nov

5000

2000

2001

2002

2003

2004

ปั ญ หาในเรื่ อ งการน าเสนอข้ อ มู ล ตามปี ง บประมาณ เหตุ เ พราะจะเริ่ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคมกันยายน ปัญหาที่สาคัญคือถ้าเรานาเสนอแบบนี้แล้วจะไม่สามารถบอกได้ว่าว่าโรคสัมพันธ์กับฤดูกาล อย่างไร แต่ถ้าเริ่มจากต้นปีเช่น มกราคม -ธันวาคม จะทาให้สามารถดูการเปลี่ยนแปลงเป็นฤดูกาลได้ ดีกว่าและทาให้การมองเป็นภาครวมว่า ต้นปี กลางปี ปลายปี มีการเปลี่ยนแปลง หรือ แนวโน้มของการ เกิดโรคอย่างไร นอกจากนี้ก็จะสามารถเห็น "วงจร(cycle)" ของการเกิดโรคได้ ตัวอย่างเช่น โรคไข้เลือดออกจะเกิดมาเป็นระลอก ช่วงสูงสุดที่มีผู้ป่วยเยอะจะเป็นช่วงกลางปี ในช่วงปลายปีและต้นปีจะมีการเกิดลดลง จากข้อมูลนี้เราสามารถที่จะคาดเดาได้ว่าหากปีใดก็ตามที่การ เกิ ด โรคในช่ ว งปลายปี มี ม ากหรื อ ไม่ ล ดลงจากกลางปี หมายถึ ง ปี ห น้ า อาจจะมี ก ารระบาดของโรค ไข้เลือดออกมากกว่าปีนี้อย่างแน่นอน

Fig. 7 : IMR and MMR/1,000 L.B., Thailand, 2485-2515


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 22

Fig. 7 : IMR and MMR/1,000 L.B., Thailand, 2485-2515

อัตราทารกตายในช่วงปี 2485-2515 กราฟทั้ง 3 นี้มาจากฐานข้อมูลเดียวกัน แต่การแบ่ง อัตราส่วนของกราฟต่างกันทาให้คนดูหรือเวลาที่เรานาเสนอเกิดความแตกต่างขึ้น ถ้าเป็นกราฟที่ 2 จะดู เหมือนมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนั่นหมายถึงทางานดีสามารถคุมการเกิดปัญหาได้ แต่ถ้ากราฟที่ 3 จะ เหมือนเกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา ดังนั้นต้องการจะบอกว่าการนาเสนอข้อมูลนั้นสามารถหลอก ตาด้วยกราฟได้

กรำฟควำมถี่สะสม (Ogive) เป็นกราฟชนิดเดียวที่ใช้ประมาณค่า medians (มัธยฐาน) ได้ จะอยู่ที่ 50% ของกราฟแกน x และ แกน y


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 23

Fig. 8 : Cumulative Percentage of Rubella, by Age, Thailand, 1984, 1990 and 1995

ความหมายของกราฟนี้หมายความว่าผู้ป่วยที่มีอายุมากขึ้นจะมีการป่วยมากขึ้น นั้นหมายความ ว่าข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลง shift to the right แต่ถ้าในกรณีของบางโรคที่ผู้ป่วยอายุน้อยลงเป็นโรคได้ มากขึน้ จะเรียกว่าเป็นแบบ "shift to the left" 1.2 กรำฟเส้นมำตรฐำนส่วนกึ่งลอกำริธึม (semilog scale line graph)

การ plot graph ชนิดนี้จะต้องใช้กระดาษ semi log ซึ่งในแต่ละการเพิ่มขึ้น 1 ช่วงหมายถึงข้อมูล มีการเปลี่ยนแปลง 100


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 24

จะเห็นว่า scale ของกราฟจะแตกต่างกัน (หาซื้อยากเหมือนกันนะกระดาษแบบนี้) แต่จะสามารถ แสดงอัตราหรือการเปลี่ยนแปลงในแต่ละ cycle ของการเกิดโรค ลักษณะสำคัญของกรำฟชนิดนี้ 1) การลาดเอียงของเส้น แสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้นหรือลดลง 2) เส้นที่ไม่ค่อยมีการลาดเอียงแสดงถึงความคงที่ของข้อมูล 3) หากเส้น 2-3 เส้นที่มีการขนานกันแสดงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน การเลือกกราฟจะต้อง plot ให้สามารถอ่านค่าสูงสุด และค่าต่าสุดอยู่ในกราฟได้ เช่น ข้อมูล ต่าสุดเท่ากับ 0.002 สูงสุดอยู่ที่ 10 ห่างกันตั้ง 500 เท่า ดังนั้นกระดาษกราฟจะใช้ยาวมาก แต่การอ่าน กราฟก็จะอ่านคล้ายๆกับกราฟทั่วไป สรุปคือ ถ้าข้อมูลต่างกันมากกว่า 100 เท่าต้องนาเสนอแบบ semilog

2. Histogram ข้อมูลต้องมีการแจกแจงความถี่แบบมีอันตรภาคชั้น กราฟจะแสดงปริมาณด้วยกรอบสี่ เหลี่ยม ย่อยๆ


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 25

จากกราฟจะเห็นว่าเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน จะมีผู้ป่วยเยอะที่สุด จะมีประโยชน์มากในเชิง ระบาดวิทยาเพราะสามารถอธิบายถึงการระบาดได้เห็นชัดเจนที่สุด โดยอาจจะแบ่งเป็นเวลาทาให้การ สอบสวนได้แม่นยา พื้นที่ =ควำมกว้ำงxควำมสูง = ควำมถี่ แสดงถึงปริมาณข้อมูล ดังนั้นถ้ากราฟที่ความกว้างเท่ากันแล้วเราสามารถใช้ความสูงในการแปล ผลได้เลย

3. รูปหลำยเหลี่ยมแห่งควำมถี่ (frequency polygon) มีความคล้ายคลึงกับ histogram แต่สามารถแสดงข้อมูลปริมาณที่ มีการแจกแจงความถี่เมื่อมี ข้อมูลมากกกว่า 1 ชุด โดยในที่นี้จะมีการเปรียบเทียบพื้ นที่ใต้กราฟ โดยมากแล้วจะมีการสร้าง histogram ก่อน แล้วค่อยสร้างรูปหลายเหลี่ยม โดยเราจะสร้างหลายเหลี่ยมด้วยการลากเส้นกึ่งกลาง ของแต่ละ box histogram แล้วลากเชื่อมกันทุกแท่ง ก็จะได้รูปหลายเหลี่ยมแห่งความถี่ ที่สาคัญคือต้อง แยกให้ออกว่ารูปหลายเหลี่ยมแห่งความถี่ไม่ใช่ "กราฟเส้น" เพราะพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมเป็นความถี่ ไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงเหมือนกราฟเส้น


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 26

Fig. 17 : Comparison of Frequency Polygon and Histogram

Fig. 19 : Number of Cases/Years of Age, Enteric Fever, by Age and Sex, Thailand, 1977

รูปหลายเหลี่ยมแห่งความถี่เหมาะสาหรับการสร้างข้อมูลที่มีมากกว่า 1ชุด กราฟนี้แสดงถึงการ เกิดโรค enteric fever จะเห็นได้ว่าเพศชายจะมีจานวนผู้ป่วยมากกว่าผู้หญิงทุกอายุ แต่อย่างไรก็ตามการ นาเสนอข้อมูลจะต้องมีตารางกากับไว้เสมอนะเพื่อที่จะเห็นภาพให้ชัดเจนขึ้น


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 27

Charts 1. แผนภูมิแท่ง (Bar chart) ใช้นาเสนอข้อมูลปริมาณชนิดไม่ต่อเนื่อง (discrete Qn data) หรือข้อมูลเชิงคุณภาพ (QI data) แสดงการเปลี่ยนแปลงในแกน y อย่างเดียวเท่านั้นนะ ข้อสาคัญคือไม่ควรใช้ scale break และใน 1 cell ไม่ควรแสดงมากกว่า 5 แท่ง แผนภูมิควรมีช่องว่างระหว่าง cell และควรมีการเรียงลาดับตามขนาดหรือปริมาณมากไปหาน้อย ทั้งนี้การเรียงข้อมูลต้องแสดงให้เห็นถึงระบบการจัดแจงข้อมูลเพื่อดูง่ายและการเปรียบเทียบที่เกิดขึ้น สามารถนาเสนอได้ง่ายขึ้น เป็นต้น 1.1 แผนภูมิแท่งเชิงเดี่ยว (simple bar chart) Fig.21 : IMR/1,000 L.B. in a Province, B.E.2500-2503 (1957-1960) 30

Rate/1,000 L.B.

29 28 27 26 25 2500

2501

2502

2503

ภาพนี้เรียกว่าแผนภูมิเชิงเดี่ยว จะเห็นว่ าข้ อมูลที่มี การลดลงไปอย่ างเรื่อ ยๆ คาถามคือ เรา คิดมั้ยว่าในปีต่อๆไปจะลดลงเป็น "zero" คาตอบคือไม่ใช่นะ เพราะแผนภูมิของเราไม่ได้เริ่มต้นข้อมูลจาก "zero" แต่เป็นที่ 25 ดังนั้นในปีต่อไปถ้าลดลงก็อย่างราวๆ 25 เท่านั้น ไม่มีทางลงเป็นศูนย์ หมายเหตุ แกน x และ แกน y มีคุณสมบัติแสดงทิศทาง (vector) และมีคุณสมบัติแสดงความถี่ที่ มากขึ้นหรือน้อยลง (ไปทางขวาและซ้ายตามลาดับ ) แต่แผนภูมิไม่ใช่ "กราฟ" ดังนั้นจะไม่มีคุณสมบัติบ่ง ของ vector นะ โดยแผนภู มิ จ ะแสดงในแนวตั้ ง หรื อ แนวนอนก็ ไ ด้ ขึ้ น กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ว่ า ต้ อ งการ เปรียบเทียบอะไร 1.2 แผนภูมิแท่งซับซ้อน (Multiple bar chart) 1.3 แผนภูมิแท่งเชิงประกอบ (Component bar chart) 1.4 แผนภูมิแท่งสัดส่วน (Proportional bar chart) จะดูข้อมูลและเปรียบเทียบข้อมูลได้ยาก หน่อย


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 28

Fig.34 : Proportion of DHF Cases, by Region, Thailand, 2003-2004 100% 75% 50% 25% 0% 2546

North

2547

North Eastern

Central

South

1.5 แผนภูมิแท่งแรเงำซ้อนเหลื่อมกัน (Shaded and overlapping bar chart)

2. แผนภูมิวงกลม (Pie chart) ป ้ ่ วยโรคโปลิ โอ จำแนกตำมภำค รูปที 3ร้อยละผู : ร้อยละผู ป ้ ่ วยโรคโปลิ โอ จำแนกตำมภำค ประเทศไทย,พ.ศ.2519 ประเทศไทย พ ศ 2 1 5.2 14.4

19.9

60.5 กลำง เหนือ ตะว ันออกเฉียงเหนือ ใต้ SIRICHAI,BOE

99


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 29

วิธีการสร้างแผนภูมิวงกลม ให้เหมือนเป็นนาฬิกา เรียงลาดับจากข้อมูลมากที่สุดเรียงตามเข็ม นาฬิกา จากตาแหน่ง 12.00 น. ไปเรื่อยๆ แล้วในคอมพิวเตอร์จะมี technique แยกแผนภูมิ คาถามคือ "ไม่ทราบว่าแยกตัวออกมาทาไม" เพราะมันจะทาให้ความหมายเปลี่ยนไปนะ ถ้าต้องการเอาข้อมูลจากแผนภูมิวงกลมมาเปรียบเทียบกันจะก็ควรสร้างให้วงกลมเท่ากัน แต่ไม่ เท่าก็ได้เพราะมันก็มี % ตัวเลขกากับไว้อยู่แล้ว ภาพ 3 มิติ มันจะดูยาก ขอเถอะทาแค่ 2 มิติก็พอแล้ว อ่าน และดูเข้าใจง่ายกว่า นอกจากนี้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์จะมีรูปการ์ตูนให้เลือกในการทาแผนภูมิแต่อย่างไรก็ตามภาพ จะต้องมีขนาดเท่ากันนะ เพื่อไม่ให้ความหมายผิดไปจากที่ควรจะเป็น

3. แผนภูมิภำพ (Pictogram) 4. แผนที่แบบจุด (Spot map)

จะแสดงการกระจายของการเกิดโรคในพื้นที่ต่างๆได้ดี


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 30 Fig. 44 : Example of spot map: Histoplasmosis, by residence Austin, Minnesota, October- November 1984

SIRICHAI,BOE

111

แสดงการเกิดโรคกระจายตามพื้นที่หมู่บ้าน เพื่อให้ดูการกระจายตัวและถ้าสามารถหาคนแรกที่ ป่วยได้อาจจะแปลความการกระจายของโรคได้ว่าไปทางไหน Fig. 4 : Counties Reporting One or More Cases of Animal Rabies, United States, 1968

SIRICHAI,BOE

ภาพจะเห็นการเกิดโรคในทางตะวันออกมากกว่าพื้นที่ตะวันตก

112


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 31

5. แผนที่แบบพื้นที่ (area map) Fig.47 : DHF, RATE/100,000 , Thailand, 2004

Top 10 Provinces 1. Nakhon Pathom

160.33

2. Chumphon

149.39

3. Rayong

142.28

4. Chanthaburi

106.60

5. Samut Sakhon

103.72

6. Kanchanaburi

101.64

7. Lamphun

100.27

8. Ratchaburi

SIRICHAI,BOE

95.95

9. Bangkok

91.60

10.Samut Songkhram

91.18

115

ใช้การแรงเงา หรือความเข้มของพื้นที่ แต่อย่าลืมว่าเราไม่สามารถแปลได้ทันทีว่าพื้นที่มีความ เข้มมากคือพื้นที่เกิดโรคมากสุด แต่เราสามารถบอกได้ต่อเมื่อเราเทียบให้เป็นการเกิดโรคต่อ 100.000 คนแล้ว เป็นต้น ดังนั้นเราจะสามารถระบุพื้นที่การเกิดโรคมากสุดได้


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 32

กำรเฝ้ำระวังสอบสวน และป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนกในคน ดร.นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ช่องทำงของกำรระบำดโรคสัตว์สู่คนประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ 1) Wildlife 2) Non-wildlife 3) Vector borne 4) Drug resistant

แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิที่ แสดงช่องทางการแพร่กระจายของเชื้อ EIDs ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1940-2004 จากรายงานจะพบว่าประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเกิดโรคจากสัตว์ป่าเป็นหลัก โรค ที่มาจาก vector borne จะเป็นโรคไข้เลือดออก และ มาเลเลีย (สามารถพบได้ในแถบพื้นที่ชายแดนที่ติด กับประเทศพม่า เป็นต้น) ปุจฉำ : วิสัชนำ :

โรคไข้หวัดนกระบาดครั้งแรกในประเทศไทยเกิดขึ้นที่จังหวัดอะไร “จังหวัดกาญจนบุร”ี ผู้ป่วยรายแรกเป็นเด็กชายชื่อ “กัปตัน”


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 33

แผนภูมิที่ 2 จานวนผู้ป่วยด้วยโรคสัตว์สู่คนผ่านช่องทางต่างๆ ในปี ค.ศ. 1940-2000 จากการแสดงจานวนผู้ป่วยด้วยโรคสัตว์สู่คนผ่านช่องทางต่างๆ พื้นที่ในแต่แถบสีของแผนภูมิ แท่งแสดงถึงร้อยละของจานวนผู้ป่วยทั้งหมดในแต่ละปีที่ติดเชื้อผ่านช่องทางการติดเชื้อต่างๆ จะเห็นได้ ว่าพื้ นที่สี ข าวมี มากที่สุด ซึ่งแสดงผู้ป่ วยมี การติดเชื้ อ โดยสัตว์ ป่ า (wildlife) ดังนั้น อาชีพ สัตวแพทย์ จ ะมี บทบาทสาคัญเกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคสัตว์สู่คน โดยทุกปี นั้นจะพบว่ ามี โรคอุบัติ ใหม่ เกิด ขึ้นอย่ างน้อย 1 โรค เช่ น เมื่ อ นี้พ บอาการของ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปประเทศซาอุดิอาราเบีย มีอาการปอดบวม ไตวาย มีไข้ ปรากฏว่าเป็นอาการ ของโรค SARs ซึ่งเกิดจากเชื้อ corona virus (แต่เป็นเชื้อที่แตกต่างกับที่เคยระบาดในครั้งแรก) จะเห็นว่า แนวโน้มของโรคอุบัติใหม่ที่เกิดในช่วงหลังๆนี้ จะมาจากเชื้อไวรัสจะเป็นหลัก ข้อมูลในเบื้องต้นนี้เพื่อ ต้องการชี้ให้เห็นความสาคัญของโรค “ไข้หวัดนก” ถึงแม้ว่าจะมีโรคอุบัติ ใหม่ หรือโรคเก่าที่มีความอยู่แล้วก็ตาม แต่เนื่องด้วยผู้ที่ป่วยด้วยโรคไข้หวัดนกนั้นจะพบว่า มีอัตราการ เสียชีวิตสูง จึงกล่าวได้ว่าโรคไข้หวัดนกเป็นโรคที่รุนแรง เช่นเดียวกับโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ที่เคยเชื่อ กันว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ได้รับเชื้อมีมากถึงร้อยละ 100 แต่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ได้มีรายงานจากประเทศ สหรัฐอเมริกาว่ามีผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากโรคร้ายนี้เป็นรายแรกของโลก ทั้งนี้อ าจเกี่ยวข้องกับ strain ของ เชื้อก็ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับบ้านเราโรคพิษสุนัขบ้าส่วนใหญ่ติดต่อจากสุนัข แต่ในประเทศสหรัฐอเมริกา มักจะพบว่าผู้ป่วยได้รับเชื้อมาจากค้างคาว ปุจฉำ : หากประเทศเพื่อนบ้านของไทยมีการเกิดโรคไข้หวัดนก ประเทศไทยจะมีโอกาสเกิดโรคไหม วิสัชนำ : มีโอกาสแน่นอน โดยช่องทางการนาโรคที่น่าเป็นห่วงคือ การขนส่งสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ข้ามประเทศ เช่น เนื้อไก่แช่แข็ง เป็นต้น


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 34

พื้นที่ที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนาครั้งแรกเกิดที่ “ฮ่องกง” พบว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ 10 ราย ส่วนพื้นที่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบการระบาดครั้งแรกใน “ประเทศเวียดนาม” และจาก รายงานการเกิดโรคในประเทศไทยปี พ.ศ. 2555 พบว่าผู้ป่วยรายสุดท้ายของไทยเกิดในปี พ.ศ. 2548 และผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกจะมีโอกาสเสียชีวิตร้อยละ 68 หากพิจารณาในแง่ของการกระจายโรคไข้หวัดนกที่มีการระบาดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 ใน ประเทศจี น กระจายไปยัง ประเทศเวีย ดนาม, ประเทศไทย, ประเทศกัม พูชา, ประเทศอินโดนีเซีย ตามลาดับ ภาพรวมของการระบาดขยายออกเป็นวงกว้าง โดยเริ่มตั้งแต่ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป และทวีป แอฟริกา ตามลาดับ หากพื้นใดที่พ บจานวนผู้ป่ว ยน้อ ยแต่ ผู้ป่ว ยเสียชีวิ ตทุกราย ให้ระวั งพื้นที่ที่ป รากฏข้อ มูลเชิงนี้ เพราะอาจเกิดจากปัญหาระบบการทางานของการป้องกันเผ้าระวังไม่เพียงพอ ยกตัวอย่ำง ในประเทศกัมพูชาพบรายงานจานวนผู้ป่วยน้อย แต่ผู้ป่วยทั้งหมดเสียชีวิต ปุจฉำ : คุณคิดอย่างไรกับข้อมูลนี้ วิสัชนำ : เมื่อพบว่าโรคมีความรุนแรงสูง (ดูจากอัตราการเสียชีวิต)อาจจะเกิดจากรวมถึงระบบเผ้า ระวังเชิงรุกไม่มีประสิทธิภาพจึงไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างทันท่วงทีว่าเกิดการระบาดของโรคขึ้น จึงไม่ สามารถที่จะตรวจสอบว่ามีผู้ป่วยเกิดขึ้นแล้วรีบเข้าไปแก้ไข รวมถึงระบบการเฝ้าระวังเชิงรับและการ รักษาผู้ป่วยไม่เพียงพอ เป็นต้น

แผนภูมิที่ 3 จานวนผู้ป่วยไข้หวัดนกในคนตามลาดับสัปดาห์ที่เริ่มป่วยตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2549 ปุจฉำ : แผนภูมิจานวนผู้ป่วยไข้หวัดนกในคนตามลาดับสัปดาห์ที่เริ่มป่วยตั้งแต่ พ.ศ. 2547-2549 ที่เห็นนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง วิสัชนำ : -มีการป่วยเป็นช่วงๆ


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 35

-การป่วยเกิดเป็นกลุ่มก้อน (cluster) คือ ผู้ป่วยมักอยู่ในพื้นที่เดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน -มีจานวนผู้ป่วยลดลงในแต่ละปี -การป่วยมักจะเกิดในช่วงกลางปี และปลายปี -มีลักษณะของการเกิดโรคเป็นช่วงๆ (wave)

รูปที่ 3 ภาพแสดงการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทยแยกตามพื้นที่จังหวัด จากภาพแสดงการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทยแยกตามพื้นที่จังหวัด พบว่าในปี พ.ศ. 2547 มีการจานวนผู้ป่วย และพื้นที่การเกิดโรคกระจายตัวมากที่สุด โดยพบว่าจานวนผู้ป่วยในภาคกลาง มากที่สุด และภาคอื่นๆที่เกิดโรคมักเป็นพื้นที่ที่ติดกับภาคกลาง ข้อมูลได้แสดงให้เห็นว่าจานวนผู้ป่วยใน พื้นที่ที่เคยเกิดการระบาดนั้นลดลงในปีถัดมา ในทางกลับกันจานวนผู้ป่วยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่เคยมีการ ระบาดของโรคจ านวนที่มากกว่าพื้นที่ที่เคยเกิดการระบาด ข้ อมู ลนี้ชี้ให้เห็นถึงความอ่อนแอของการ เตรียมตัวเฝ้าระวังและการจัดการกับปัญหาของพื้นที่ระบาดใหม่ ดังนั้นสาหรับประเทศที่มีโรคไข้หวัดนก ระบาดสิ่งที่ไม่ควรละเลยคือ “การเฝ้าระวัง”เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนกได้อย่าง มีประสิทธิภาพ


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 36

รูปที่ 4 ข้ อมูลผู้ป่วยไข้ หวัดนกในประเทศไทย *CFR=case fatality ratio ปุจฉา : ข้อมูลข้างต้นบ่งบอกถึงอะไรบ้าง วิสัชนา : 1) เด็กชายมี ความเสี่ ย งการเกิดโรคมากกว่า เด็กหญิง อาจเพราะพฤติกรรมซุกซนของเด็กชายมี มากกว่า ดังนั้นสามารถนาข้อมูลนี้มาใช้ในการตั้งเป้าหมายการแก้ไขปัญหาในเด็กชายได้ เช่น ให้ ความรู้อย่างละเอียดกับเด็กชาย 2) จากข้อมูลจะพบว่าอัตราป่วยตายในเด็ก (ร้อยละ 66) ไม่แตกต่างกับผู้ใหญ่ (ร้อยละ 70) 3) การเปรียบเทียบอัตราการเกิดโรคนั้นจะต้องเปรียบเทียบเป็นอัตราการเกิดโรคเทียบกับจานวน ประชากรทั้งหมด จึงจะนาเอาข้อมูลของกลุ่มประชากร 2 กลุ่มมาเปรียบเทียบกันได้ 4) อัตราการเกิดโรคของเด็กจะเกิดมากกว่าผู้ใหญ่ เมื่อเทียบผู้ป่วยกับประชากรทั้งหมดของเด็กและ ผู้ใหญ่ตามลาดับโดยการคาดคะเนว่ากลุ่มประชากรเด็กมีจานวนประมาณ 20 ล้านคน และกลุ่ม ประชากรผู้ใหญ่มีจานวนประมาณ 40 ล้านคน แต่จานวนผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มมีจานวนใกล้เคียงกัน ลักษณะอาการทั่วไปของโรคไข้หวัดคือ “ไข้-ไอ-เจ็บคอ” แต่เชื้อไข้หวัดนกสามารถนาไปสู่ความ ผิดปกติของระบบทางเดินอาหารได้ด้วย เช่น ท้องเสีย เป็นต้น เหตุผลเพราะเชื้อไข้หวัดนกสามารถเข้า ทางช่องปากได้ แสดงให้เห็นว่าเชื้อสามารถเดินทางเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจหรือระบบทางเดินอาหารได้ ซึ่งในส่วนของระบบทางเดินหายใจนั้น เชื้อ ไข้หวัดนกสามารถเดินทางเข้าไปในปอดได้ลึกกว่าเชื้อไข้หวัด ทั่วไปเป็นผลทาให้เกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อปอดที่รุนแรงกว่า


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 37

รูปที่ 5 ภาพแสดงตู้เย็นที่เก็บซากไก่ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีการเลี้ยงไก่ เมื่อไก่แสดงอาการเจ็บป่วยให้เห็นชาวบ้านจะ นาไก่นั้นมารับประทานและจะมีการเก็บเนื้อไก่ที่เหลือจากการประกอบอาหารไว้ในตู้เย็น นับเป็นความ เสี่ยงที่เพิ่มช่องทางการแพร่ระบาดให้แก่ผู้อาศัยในครัวเรือนนั้นๆ เพราะเชื้อไวรัสสามารถอยู่ในอุณหภูมิ ต่าได้ดี


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 38

ระบำดวิทยำเชิงวิเครำะห์ โดยทั่วไปแล้วจะดูการกระจายตัวของโรคตามเงื่อนไข ดังนี้ 1) เวลา (Time) 2) สถานที่ (Place) 3) บุคคล (Person)

รูปที่ 6 ภาพแสดงข้อมูลประวัติสัมผัสโรคของผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก จากข้อมูลประวัติสัมผัสโรคของผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดนกแสดงให้เห็นว่า พบผู้ป่วยที่มีไก่ที่บ้านตาย ผิดปกติมากถึง 15 ราย แสดงว่าผู้ป่วยได้รับเชื้อจากที่บ้านเป็นหลัก หรือ “บ้าน” เป็นแหล่งโรคนั่นเองและ จากประวั ติ การสั ม ผัส ข้ างต้นนี้ อาจจะทาให้ สังคมลดความตระหนกไปได้ ส่ว นหนึ่ง เพราะเชื้อ ชนิดนี้ อาจจะไม่ได้ติดต่อผ่านทางการหายใจ ซึ่งถ้าข้อมูลดังกล่าวเป็นจริงก็จะสื่อความได้ว่าโรคไข้หวัดนกจะ แพร่กระจายได้ช้า แต่อย่างไรก็ตามพบว่ามีผู้ป่วย 2 ราย ไม่มีประวัติสัมผัสไก่หรือสัตว์ปีก ในประเด็นนี้หากมองโดย ละเอียดแล้วถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าตระหนกว่าโรคไข้หวัดนกมีช่องทางอื่นๆในการติดต่อได้หรือไม่ เช่น ติดต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์ เป็นต้น

กรณีตัวอย่ำงผู้ป่วยที่ไม่ได้มีประวัติกำรสัมผัสโรค กรณีแรก เด็กหญิงคนหนึ่งใช้เวลาทอผ้าประมาณวันละ 6-8 ชั่วโมง และไม่ได้มีการสัมผัสสัตว์ ปีก แต่เมื่อทาการสอบสวนโรคแล้วพบว่า บ้านของเด็กหญิงรายนี้มีการเลี้ยงไก่ที่ใต้ถุนบ้าน และพื้นที่ ทางานของเด็กหญิงก็อยู่ในบริเวณดังกล่าว อาจเป็นไปได้ว่าเด็กหญิงได้รับเชื้อจากการสัมผัสอุจจาระของ ไก่ที่ป่วยด้วยโรคไข้หวัดนก เป็นต้น ในกรณีนี้ถือได้ว่าเป็นการสัมผัสกับเชื้อทางอ้อม (indirect contact) กรณีที่สอง มารดาของเด็กคนหนึ่งที่มีการป่วยด้วยอาการเป็นไข้ และได้เสียชีวิตลงโดยไม่ทราบ สาเหตุ หลังจากที่ได้จัดการพิธีศพของบุตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่ามารดาผู้นั้นได้มีอาการป่วยอาการ คล้ายไข้หวัด และเสียชีวิตลงในที่สุด


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 39

ประเด็นที่ต้องเฝ้าระวัง คือ การพั ฒนาของเชื้อ ไข้ หวัดนกจะมีการติดต่อจากมนุษ ย์สู่ม นุษ ย์ได้ เพราะการป่วยในขณะนี้มักจะเกิดการกระจายตัวแบบ “family cluster” กล่าวคือผู้ป่วยมักเป็นผู้ใกล้ชิด หรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ปัจจัยเหล่านี้อาจทาให้เชื้อมีวิวัฒนาการ และ/หรือ เกิดการกลายพันธุ์ขึ้น

รูปที่ 7 ภาพแสดงระยะฟักตัวของเชื้อและกลุ่มอาการของผู้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดนกมีระยะฟักตัว 2-8 วัน ต่างกับไข้หวัดทั่วไปที่มีระยะฟักตัวประมาณ 1-3 วัน ดังนั้น หากมีการสัมผัสไก่หรือสัตว์ที่สามารถป่วยด้วยโรคไข้หวัดนกได้ ให้ผู้สัมผัส รีบไปพบแพทย์ รวมทั้งบอก ประวัติสัมผัส หรือโอกาสเสี่ยงให้ครบถ้วนมากที่สุด ผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าป่วยเป็นไข้หวัดนกหรือไม่นั้นควรจะรีบพบแพทย์ภายใน 6 วัน หลังจาก สัมผัสสัตว์ เพราะ 6 วันหลังจากได้รับเชื้อผู้ป่วยจะเกิดภาวะ pneumonia ถัดจากนั้นในวันที่ 10 มีโอกาส สูงที่ผู้ป่วยจะเกดภาวะระบบหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (acute respiratory distress syndrome, ARDs) หากผู้ป่วยเกิดภาวะดังกล่าว มีโอกาสสูงมากที่จะเสียชีวิต ดังนั้น “นาทีทอง” ที่ผู้ป่วยจะสามารถรักษาและ ปกป้องชีวิตของตนเองจากโรคไข้หวัดนกมีเพียง 4-5 วันหลังได้รับเชื้อเท่านั้น


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 40

ข้อมูลเชื้อไข้หวัดนกในคน

รูปที่ 8 ภาพแสดงข้ อมูลเชื ้อไข้ หวัดนก วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในคน จะมี 3 ชนิด คือ 1) H1N1 2) H2N2 3) Influenza อาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับคนและสัตว์ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ทั้งนี้ควร เข้ารับวัคซีนทุกปี เพราะวัคซีนจะมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนชนิดเชื้อทุกปี โดยจะผลิตจากเชื้อที่คาดว่าจะ ระบาดในปีนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีการเลือกชนิดเชื้อในช่วงเดือนเมษายน เป็น ต้น

รูปที่ 9 ภาพแสดงการเกิด Reassortment ของไวรัสไข้ หวัดใหญ่ นอกเหนือจากการป้องกันตนจากเชื้อแล้ว สิ่งสาคัญคือการศึกษาค้นคว้าหาวิธีการป้องกันการเกิด Reassortment ของไวรัส หรือ การผสมผสานยีนส์ของไวรัสซึ่งอาจจะทาให้เกิดความรุนแรงมากขึ้น จาก


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 41

ภาพแสดงการเกิด Reassortment ของไวรัสไข้หวัดใหญ่ พบว่าโรคไข้หวัดใหญ่เคยเกิด pandemic ไปทั่ว โลก บางเหตุการณ์เกิดการเสียชีวิตขึ้นกว่า 20-30 ล้านคน ยกตัวอย่างเหตุการณ์ เช่น 1) เหตุกำรณ์ในปี ค.ศ.1918 : ระบาดจากสัตว์ปีกสู่มนุษย์ 2) เหตุกำรณ์ในปี ค.ศ.1968 : ระบาดจากสัตว์ปีกสู่มนุษย์ 3) เหตุกำรณ์ในปี ค.ศ.1977 : ระบาดจากสัตว์ปีกและ/หรือสุกรสู่มนุษย์

ควำมคงทนของเชื้อไข้หวัดนก (H5N1) ปี พ.ศ. 2547 เชื้ อที่คงทนอยู่ในสิ่ งแวดล้ อมจะเป็ นความเสี่ยงที่เกิดขึ้ น กับมนุษ ย์ ที่จ ะไปสัมผัส หรือ รับ เข้ าสู่ ร่างกายแล้ ว ก่อให้เกิดโรค ดัง นั้นควรจะมี ความรู้ธรรมชาติข องเชื้ อ เพื่ อที่จ ะตรวจวั ดความเสี่ย ง และ แนวทางการขจัดเชื้อ ยกตัวอย่างความสามารถในการอยู่รอดของเชื้อไข้หวัดนกในสภาพแวดล้อมต่างๆ 1) ในห้องทดลอง : อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส อยู่ได้ 6 วัน (ปีค.ศ. 1997 : 2 วัน) 2) ในอุจจำระ : อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส อยู่ได้ 35 วัน อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส อยู่ได้ 4 วัน 3) ในน้ำ : อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส อยู่ได้ 4 วัน

แนวทำงกำรเฝ้ำระวังโรคไข้หวัดนกที่สถำนบริกำรสำธำรณสุขและโรงพยำบำล One heath คือการร่วมมือกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์และมนุษย์

Wildlife-livestock-human interface การนาโรคอุ บั ติ ใหม่ ในปั จ จุ บั น มี การศึ กษาพบว่ าเกิดจากการแพร่กระจายเชื้ อ จากสัต ว์ ป่ าใน ธรรมชาติมาสู่ฝูงปศุสัตว์ และมนุษย์ได้รับเชื้อจากการทางานใกล้ชิดฝูงปศุสัตว์รวมถึงผู้บริโภคเนื้อสัตว์ Wildlife  Livestock  Human


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 42

รูปที่ 10 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าสัตว์ป่า ปศุสัตว์ และมนุษย์กับการเกิดโรค Bridging population คือกลุ่มประชากรเชื่อมโยงระหว่างสัตว์ - คน เช่น ผู้เลี้ยงสัตว์, นายพราน และสัตวแพทย์ เป็น ต้น ซึ่งกลุ่มประชากรที่มีอาชีพเหล่านี้จะเป็นตัวกลางในการนาโรคจากสัตว์มาสู่คน

สถำนบริกำรสำธำรณสุข/โรงพยำบำล 1) 2) 3) 4)

จัดจุดตรวจ คัดกรอง : ซักประวัติอาการ และประวัติสัมผัส วินิจฉัย รักษา ผู้ป่วยให้ได้อย่างรวดเร็ว เก็บตัวอย่าง NPS ส่งกรมวิทย์ฯ/ศูนย์วิทย์ฯ เพื่อตรวจยืนยัน รายงานผู้ป่วยเข้าข่ายเฝ้าระวังทุกราย ภายใน 24 ชม. โดยแบบฟอร์ม AI 1 หรือ ทางโทรศัพท์


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 43

รูปที่ 11 ภาพแสดงแผนผังการเฝ้าระวังไข้หวัดนกในผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาล

เหตุกำรณ์ไข้หวัดนกที่สวนเสือศรีรำชำปี พ.ศ. 2547 มีการทาลายเสือที่สวนเสือศรีราชาไปกว่า 100 ตัว สาเหตุเพราะเสือกินโครงไก่ดิบ จากเหตุการณ์ นี้ยั ง ทาให้เชื่ อ ว่าความน่าจะเป็ นที่ช่ อ งทางการติดต่อ โรคระหว่างเสื อ สู่ เสือ เป็นไปได้สูงมาก จึ งท าให้ ผู้บริหารสวนเสือศรีราชาจึงพิจารณากาจัดเสือไปทั้งหมด ซึ่งก่อให้ เกิดความสูญเสียเป็นมูลค่ามหาศาล เพราะฉะนั้นหลังเหตุการณ์นี้ควรมีการป้องกันและเฝ้าระวัง ทั้งนี้มีความพยายามที่จะใช้ยา “Tamiflu (ทา มิฟลู)” เพื่อจะรักษาแต่มีข้อจากัดในการป้อนยาซึ่งต้องป้อนวันละ 2 เวลา อย่างต่อเนื่อง และยาชนิดนี้ไม่ มีในรูปแบบยาฉีดจึงไม่สามารถใช้ปืนยิงลูกดอกเพื่อบริหารยาเข้าสู่ร่างกายเสือได้ ดังที่ได้กล่าวในเบื้องต้นจะเห็นว่าระบบการป้องกันควบคุมโรคนั้นจะมีหลายขั้นตอน ทาให้ต้องใช้ เวลาในการดาเนินงานเยอะ ดังนั้นทาให้โรคเกิดการระบาดและสร้างความเสียหายได้มาก


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 44

รูปที่ 12 ความเสียหายของการเกิดโรคในระหว่างขั้นตอนการดาเนินงาน ฉะนั้นสิ่ ง ที่ควรจะเป็ นคื อ ระบบการแจ้ งข้ อ มู ลและเข้ าถึงพื้ นที่ปั ญหาควรจะเป็ นไปได้อ ย่ า ง ทันท่วงที เวลาที่เสียไปลดลงก็จะทาให้โอกาสที่โรคจะแพร่กระจายและสร้างความเสียหายลดลง

รูปที่ 13 ความเสียหายของการเกิดโรคที่ลดลงเมื่อทราบปัญหาเร็วขึ้น

ประเด็นกำรสอบสวนโรคที่สำคัญ 1. ข้อมูลผู้ป่วย อำกำร อำกำรแสดง 1) วันเริ่มป่วย (date of onset)


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 45

2) 3) 4) 5)

อาการไข้ (ระบุองศาเซลเซียส) อาการของระบบทางเดินหายใจ อาการร่วมอื่นๆ วันที่ทา CBC, CXR พร้อมทั้งระบุผล วันที่ทา rapid influenza test ชนิดที.ใช้ผล การให้ยาต้านไวรัส กรณีเป็นผู้ป่วยสงสัย/ ยืนยัน/ เสียชีวิต pneumonia ให้ถ่ายรูป CXR ด้วยกล้องดิจิตอล เพื่อส่งให้ ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา

2. ประวัติกำรสัมผัสกับปัจจัยเสี่ยง 1) สัตว์ที่สงสัย จานวน วันเวลาที่สัมผัส ครัง้ สุดท้ายที่สัมผัส ลักษณะการสัมผัส 2) การเดินทางหรืออาศัยในพื้นที่ที่มีสัตว์ปีกป่วย / ตายผิดปกติ 3) การสัมผัสกับผู้ป่วยปอดอักเสบรายอื่นก่อนป่วย 4) การเก็บวัตถุตัวอย่าง ชนิด วันที่เก็บ การนาส่ง 3. จัดทำทะเบียนผู้สัมผัส ในครอบครัว บุคลำกรทำงกำรแพทย์ 1) ผู้สัมผัสติดตามอาการจนกว่าจะครบ 10 วัน 2) สัมผัสสัตว์ปีกติดตามอาการ 7 วัน 3) อยู่ในพื้นที่สัตว์ปีกป่วย / ตาย ติดตามอาการ 14 วัน

รูปที่ 14 ภาพแสดงตัวอย่างยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่

กำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 1. Routine Lab 1) CBC 2) X-ray ทุกรายที.มีอาการเข้ากับไข้หวัดนก 3) Hemoculture


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 46

2. Specific Lab 1) Nasopharyngeal swab (NPS) หรือ Nasopharyngeal aspirate ใส่หลอด Viral transport media 2) Pair sera 2 ครัง้ ห่างกัน 14 วันขึ้นไป

รูปที่ 15 ภาพแสดงการเคลื่อนย้ายของสัตว์ (ข้อมูลจาก OIE)

รูปที่ 16 ภาพแสดงการขนส่งทางอากาศ เช่นที่พัทยามีการท่องเที่ยวเยอะและมีการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวไต้หวัน ทาให้มีการมีการ แพร่ระบาดมาในไทย


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 47

ระบำดวิทยำของโรค Leptospirosis ในประเทศไทย อ.นสพ.ดุลยทรรศน์ กรณฑ์แสง Outline 1) องค์ความรู้ที่สาคัญของเลปโตสไปโรสิส 2) การเฝ้าระวังเลปโตสไปโรสิส 3) การควบคุมเลปโตสไปโรสิส

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวเชื้อ ชื่อพ้อง (Synonym) Autumm fever Field fever Mud fever Canicola fever

Seven day fever Weil’s disease Swine-herd’s disease Cane-cutter disease

ในปี 1886 Adoll Weil ได้อธิบายถึงโรคนี้ แต่คนที่ระบุ pathogen ของโรคนี้ได้คือ Inaba Ryokichi และ Ido Yutaka

ลักษณะทั่วไปของโรค Leptospirosis - เป็นโรคติดเชื้อชนิดหนึ่ง ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย และเป็น โรคสัตว์สู่คน (zoonosis disease) - การติดเชื้อพบได้ตั้งแต่ไม่แสดงอาการ มีอาการอย่างอ่อน อาการรุนแรง และถึงขั้นเสียชีวิต - พบมากในคนที่มีอาชีพต้องย่าน้า เช่น ทานา ทาสวน เก็บขยะ ขุดท่อ เลี้ยงสัตว์ หรือทางานใน โรงฆ่าสัตว์ - เชื้อแบคชนิดนี้มีรูปร่างเป็นเกลียว (spirochete) ซึ่งมีลักษณะเป็นเกลียวแน่น หัวท้ายงอคล้าย ตะขอ - เชื้อเลปโตสไปรามี 2 แบบ คือ - เชื้อที่ไม่ก่อโรค ( L.biflexa ) - เชื้อที่ก่อโรค ( L.interrogans ) ซึ่งเชื้อกลุ่มนี้มีมากกว่า 230 serovar - เชื้อสามารถเคลื่อนไหวรวดเร็วโดยการหมุนตัว ซึ่งสามารถดูด้วยกล้องจุลทรรศน์พื้นมืด (darkfield microscope) แต่ไม่สามารถแยกระหว่างเชื้อก่อโรคกับไม่ก่อโรคได้ เพราะฉะนั้นต้องแยกด้วย PCR - เชื้อสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อม ดิน โคลน แอ่งน้า ร่องน้า น้าตก แม่น้า ลาคลอง ได้นานนับเดือน


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 48

- เชื้อต้องการความชื้น ออกซิเจน สภาพกรด-ด่าง เป็นกลาง (pH 7.0-7.4) และอุณหภูมิที่ เหมาะสม 28-30 องศาเซลเซียส - ที่อุณหภูมิ 57 องศาเซลเซียส เชื้อจะตายใน 2-3 นาที - แสงแดด ความแห้ง สามารถทาลายเชื้อได้ - แหล่งรังโรคคือ สุนัข แมว สุกร โค กระบือ ม้า แพะ แกะ ฯลฯ และที่สาคัญคือหนู แต่สัตว์ต่างๆ อาจไม่แสดงอาการป่วย - เชื้อก่อโรคมี 7 species ที่สาคัญ คือ L.interrogans ,L.borgpetersenii ,L.santarosal ,L.noguchii ,L.weilli ,L.kirschneri และ L.alexanderi ที่สามารถแยกได้ด้วย genotyping - Rodent เป็นรังโรคที่สาคัญ ที่สาคัญในประเทศไทยมี 2 species ที่สาคัญคือ - Rattus norvigicus : หนูท่อ - Bandicota indica : หนูพุก - Mode of transmission : rodent เป็นแหล่งรังโรคที่สาคัญ นอกจากนั้นยังมีพวกสัตว์ป่า และปศุ สัตว์เป็นแหล่งรังโรคเช่นกัน ซึ่งสามารถถ่ายเชื้อสู่กันได้ โดยจะปล่อยเชื้อทาง urine และเมื่อมีคน เข้าไปในพื้นที่เหล่านี้ ก็มีโอกาสได้รับเชื้อ

กลุ่มเสี่ยงต่อกำรติดเชือ้ - กลุ่มอาชีพ : เกษตรกร ,พรานดักสัตว์ ,สัตวแพทย์ ,นักวิทยาศาสตร์ ,คนงานลอกท่อ ,ทหาร, ตารวจ ฯลฯ - กลุ่มนันทนาการ : ว่ายน้าในสระธรรมชาติ ,นักท่องเที่ยวที่นิยมเที่ยวป่า ,ไตรกีฬา ,ล่าสัตว์ - สิ่งแวดล้อมบริเวณบ้าน : สัตว์เลี้ยง ,ภาชนะเก็บกักน้า ,มีหนูชุกชุม


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 49

อำกำร ในคนที่ได้รับเชื้ออาจมีหรือไม่มีอาการ ในผู้ที่มีอาการมักแสดงหลังจากได้รับเชื้อ 2-3 วัน จนถึง 2-3 สัปดาห์ อาการที่สาคัญ คือ มีไข้ ปวดศีรษะ ตาแดง ปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น่อง ถ้าไม่ได้ รับการรักษาที่ถูกต้อง ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการแทรกซ้อน คือ ตัวเหลือง ตาเหลือง ไตวาย หรืออาการ ทางสมองและระบบประสาท และอาจถึงตายได้ (อัตราการตายอาจสูง ถึงร้อยละ 10-40) ในสัตว์ส่วนมากจะไม่แสดงอาการ

กำรรักษำในคน 1) ให้ยาปฏิชีวนะที่รวดเร็ว และเหมาะสมสามารถช่วยลดความรุนแรง รวมถึงป้องกันอาการแทรก ซ้อนของโรคได้ 2) ให้การรักษาตามอาการเพื่อแก้ไขภาวะผิดปกติ และภาวะแทรกซ้อน

กำรระบำดของโรค leptospirosis ในประเทศไทย - มีรายงานผู้ป่วยครั้งแรกในประเทศไทย จานวน 4 ราย (เสียชีวิต 2 ราย) เมื่อปีพ.ศ. 2485 ซึ่งเกิด น้าท่วมกรุงเทพครั้งใหญ่ - จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด 5 อันดับ จาก 1 ม.ค. 2555 – 24 พ.ย. 2555 คือ ระนอง ศรีษะเกษ สุรินทร์ พังงา และมหาสารคาม - ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคใต้ 10.53 ต่อแสนประชากร ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9.74 ต่อแสนประชากร ,ภาคเหนือ 4.21 ต่อแสนประชากร ,ภาคกลาง 0.58 ต่อแสนประชากร

Case definition for surveillance 1. เกณฑ์ทำงคลินิก (Clinical criteria) มีไข้สูง หนาวสั่น และปวดศีรษะรุนแรง ร่วมกับอาการ อื่นๆเช่น ปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง ตาแดง มีอาการทางระบบประสาท ไอแห้งหรือไอมีเสมหะ ปนเลือด อย่างน้อย 1 อาการ และมีประวัติสัมผัสกับน้า พื้นที่ชื้นแฉะ หรือ สิ่งแวดล้อมที่ ปนเปื้อนสิ่งขับถ่ายของสัตว์ 2. เกณฑ์ทำงห้องปฏิบัติกำร (Laboratory criteria) 2.1 Screening test ข้อหนึ่งข้อใดที่ให้ผลบวก 2.1.1 Latex agglutination test (LA) 2.1.2 Dipstick test 2.1.3 Lateral flow test 2.1.4 Microcapsule agglutination test (MCAT) 2.2 Confirmatory test: ข้อหนึ่งข้อใดให้ผลบวก


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 50

2.2.1 Immunofluorescent antibody test (IFA) 2.2.2 Microscopic agglutination test (MAT) 2.2.3 ELISA test 2.2.4 เพาะเชื้อจากเลือด หรือน้าไขสันหลัง หรือ ปัสสาวะ 2.2.5 PCR 3. ประเภทผู้ป่วย (Case classification) 3.1 ผู้ป่วยที่สงสัย (Suspected case): ผู้ป่วยที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก และมี ประวัติเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค หรือเจาะเลือดตรวจ Screening test แล้วให้ผลลบ 3.2 ผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed case): ผู้ป่วยที่สงสัย ร่วมกับเจาะเลือดตรวจ Screening test แล้วให้ผลบวก

กำรสอบสวนโรค (Epidemiology Investigation ) - สอบสวนเฉพาะราย (Individual investigation ) : โดยเฉพาะผู้ป่วยรายแรกในพื้นที่นั้นๆ ควรรีบ ดาเนินการสอบสวนโรคในทันที เพื่อหาปัจจัยเสี่ยง แหล่งแพร่โรค และให้สุขศึกษาเพื่อป้องกันโรค ในผู้ป่วยรายอื่นต่อไป - สอบสวนการระบาด (Outbreak investigation) : ในกรณีที่เกิดโรคเป็นกลุ่มก้อน ให้รีบทาการ สอบสวนระบาดทันที

กำรป้องกันและควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิส - กำรควบคุมแหล่งแพร่เลปโตสไปโรสิส o ลดจานวนประชากรของสัตว์รังโรค o แยกที่อยู่ของสัตว์รังโรคกับคน o ฉีดวัคซีนในสุนัขและสัตว์เศรษฐกิจ o ลดขยะและปรับปรุงสุขาภิบาลในที่อยู่อาศัย o ลดการทิ้งเศษอาหาร โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยว o แยกสัตว์ที่ป่วยออกจากสัตว์ปกติ - ควบคุมทำงเข้ำของเชื้อมำสู่คน o หลีกเลี่ยงการสัมผัสปัสสาวะสัตว์ o หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งแวดล้อมที่อาจปนเปื้อนเชื้อ o สวมใส่เสื้อผ้าที่ป้องกันการเกิดแผล รวมถึงถุงมือและรองเท้าบูท o ปิดบาดแผล หลีกเลี่ยงแผลต่อการสัมผัสเชื้อ - ควบคุมป้องกันโรคในคน o ต้องทราบข้อมูลทางระบาดวิทยา


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 51

o เพื่อความตระหนักต่อการป่วยของประชากรกลุ่มเสี่ยง และผู้ให้บริการทางการแพทย์ ให้ สามารถวินิจฉัย และรักษาได้อย่างรวดเร็ว o การให้ยาป้องกัน Doxycycline 100 mg 2 เม็ดหลังอาหารทันที สัปดาห์ละครั้ง o ฉีดวัคซีนป้องกันแก่คนงาน และผู้ที่ประกอบอาชีพเสี่ยงต่อโรค o ควบคุมป้องกันในภาวะที่ระบาด - กำรควบคุมผู้ป่วย ผู้สัมผัส และสิ่งแวดล้อม o การรายงานโรค : เมื่อพบผู้ป่วยต้องแจ้งโรคไปยังเจ้าหน้าที่สาธารณสุข o การแยกผู้ป่วย : ระมัดระวังการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย o การทาลายเชื้อ : สิ่งของเครื่องใช้ที่ปนเปื้อนปัสสาวะ ต้องนาไปฆ่าเชื้อ o การกักกัน : ไม่จาเป็น o การให้ภูมิคุ้มกันแก่ผู้สัมผัส : ไม่จาเป็น o การสอบสวนผู้สัมผัสและแหล่งโรค : ค้นหาแหล่งที่มาของสัตว์ หรือแหล่งน้าที่ปนเปื้อน o มาตรการการระบาด : ค้นหาแหล่งที่มาของการติดเชื้อ o สัญญาณภัยที่ควรระวัง : อาจเกิดโรคระบาดในขณะที่เกิดน้าท่วม o มาตรการการควบคุมระหว่างประเทศ : ประสานความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 52

โรคติดเชื้อสเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส (Streptococcus suis ) น.สพ.พรพิทักษ์ พันธ์หล้า

สถำนกำรณ์โรคในประเทศไทย ปี 2550 พบผู้ป่วย 131 ราย เสียชีวิต 16 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือ และมีประวัติการบริโภคเนื้อหรือ เลือดสุกรดิบ มีบ้างที่ป่วยจากการสัมผัส

ข้อมูลทั่วไปของ Streptococcus suis - มี 35 serotype - เป็น zoonosis - Serotype ที่ก่อโรคในคนส่วนใหญ่ คือ 2,4 และ 14 ตัวที่ก่อโรคมากสุดคือ serotype 2 แต่เชื้อ บางตัวใน serotype 2 ก่อไม่ได้ก่อโรค - Serotype 1 ก่อโรคส่วนใหญ่ในลูกสุกรอายุ 10-14 วัน - การติดเชื้อในสัตว์ o ทางระบบทางเดินหายใจ o ระบบผิวหนัง o จากแม่สู่ลูก o ติดระหว่างฝูง - การติดเชื้อในคน o ทางผิวหนัง : เชื้อจะเข้าทางบาดแผล รอยถลอก o ทางการกิน : จากการบริโภคเนื้อสุกร หรือเลือดสุกรที่ไม่สุก o ทางเยื่อบุตา - อาการทางคลินิกและรอยโรค o อัตราป่วยส่วนใหญ่ไม่เกิน 5 % o ร้อยละ 85 จะมีอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ได้แก่ คอแข็ง กลัวแสง สับสน ปวดศรีษะ o มักมีอาการปวดในข้อนามาก่อน 1-2 วัน o ร้อยละ 54-80 สูญเสียการได้ยิน จนถึงขั้นหูหนวกถาวรภายใน 24 ชั่วโมง o รายที่มีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต เนื่องจากภาวะติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือด

กำรเฝ้ำระวังโรค : นิยำมกำรเฝ้ำระวังโรค - เกณฑ์ทางคลินิก


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 53

o เกณฑ์ทั่วไป : ไข้สูงเฉียบพลัน ร่วมกับการมีประวัติเสี่ยง คือ สัมผัสหรือรับประทานสุกร หรือเลือดสุกรดิบ ภายใน 1 สัปดาห์ o เกณฑ์จาเพาะ : กลุ่มอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ,กลุ่มติดเชื้อในกระแสโลหิต ,กลุ่ม อาการ toxic shock syndrome ,กลุ่มอาการอื่นๆ ได้แก่ ข้ออักเสบ หรือลิ้นหัวใจอักเสบ - ผู้ป่วยยืนยัน ( confirmed case) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก และได้รับการ ยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการ

กำรควบคุมโรคในคน - กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ ควรป้องกันและระวังตนเองในการสัมผัสสุกร - กลุ่มผู้ทางานในโรงฆ่าสัตว์ จาเป็นต้องมีการป้องกันอย่างดี ใส่รองเท้าบู๊ต ใส่เสื้อผ้ามิดชิด ไม่ เหยียบย้าบนซากสุกร - กลุ่มผู้จาหน่ายเนื้อสัตว์ มีความสาคัญต่อผู้บริโภค ต้องป้องกันการนาเชื้อสู่ผู้บริโภค เช่น เนื้อสุกร ต้องมาจากโรงฆ่าที่ได้มาตรฐาน แผงจาหน่ายเนื้อสุกรต้องสะอาด ควรจาหน่ายเนื้อที่สดใหม่ ควร เก็บรักษาที่อุณหภูมิ ต่ากว่า 10 องศาเซลเซียส - กลุ่มผู้บริโภค จะต้องป้องกันโดยเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเนื้อจนถึงการปรุงบริโภค

กำรป้องกันควบคุมโรคที่สำคัญ - ให้ ความรู้ ความเข้ าใจที่ ถู กต้ อ งเพื่ อ ปรับ เปลี่ ย นพฤติ กรรมทั้ ง ผู้ป ระกอบการโรงฆ่า สัต ว์ และ ประชาชนทั่วไป - ผู้เลี้ยงสุกรจะต้องคานึงถึงมาตรฐานฟาร์มตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์ - เด็กหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ภูมิคุ้มกันเสื่อม หรือสุขภาพไม่แข็งแรง ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไป ในโรงเรือนสุกร - สัตว์ที่ตายหรือสงสัยว่าตายด้วยโรคนี้ ควรทาการวินิจฉัย และทาลายซาก ไม่ควรนาไปจาหน่าย

เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสำธำรณสุข ปศุสัตว์ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง - กระทรวงสาธารณสุข o กรมควบคุมโรค : มีภารกิจในการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค และป้องกันควบคุมการระบาด ในพื้นที่อย่างรวดเร็ว o กรมอนามัย : รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องสุขอนามัย และการป้องกันตนเอง o กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : ตรวจวิเคราะห์ ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจด้วยวิธีมาตรฐาน o กรมการแพทย์ : ดาเนินการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาพยาบาล ผู้ป่วย - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 54

o กรมปศุสัตว์ : ทาการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค และควบคุมป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง o สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และสานักสุขศาสตร์ และสุขอนามัย 9 แห่ง : ทาหน้าที่ ชั น สู ต รโรคในพื้ น ที่ สนั บ สนุ น งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด และการเฝ้ า ระวั ง เชิ ง รุ ก ทาง ห้องปฏิบัติการ - กระทรวงมหาดไทย o กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น : ให้การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อ.บ.จ. , อ.บ.ต. เทศบาล สามารถสนับสนุนในด้านงบประมาณและปฏิบัติการ รวมทั้งดาเนินงานประสังคมในท้องถิ่น


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 55

หลักบริหำร อ.นพ.ธวัช จายนียโยธิน

ภำวะผู้นำและกำรสร้ำงทีม องค์ประกอบของการบริหารจัดการ คือ การให้ input ผ่านกระวนการเพื่อให้ได้ process ที่ ต้องการ ทั้งนี้ process เป็นกระบวนการบริหารจัดการตามแผนภูมิ

แผนภูมิที่ 4 แผนภูมิแสดงการจัดการบริหาร - จุ ด ประสงค์ คื อ ส่ ว นส าคั ญสุ ด ของการบริ ห ารจั ด การเนื่ อ งจากการบริ หารจั ด การเพื่ อ บรรลุ วัตถุประสงค์ - ทีมงานเป็นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างหนึ่งของการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดรูปองค์กร - หมดสมัย “ข้าเก่งคนเดียว” เพราะปัจจุบันเป็นสังคมของการเรียนรู้มีคนเก่งมาก - การบริหารคือ การร่วมกันใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของ องค์กรตามกาหนดเวลา - การร่วมมื อกันสื่อความหมายว่าไม่ใช่ ทาคนเดียวแต่ร่วมมือกันวางแผนงานจัดรูปองค์กร การ สั่งงาน การควบคุมกากับ และประเมินผล - สมาชิกของทีมงานมีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งกว่าในกลุ่มงาน เช่น total football - เกิดการ “รวมพลัง” จากความรู้ ประสบการณ์ และทักษะของแต่ละคนในทีม - หลายหัวดีกว่าหัวเดียว - ระวัง “มากหมอมากความ” จึงต้องมีกัปตัน - ทีมงานคือ กลุ่มของบุคคลที่ทางานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยสมาชิกต้องเสียสละ ความเป็นส่วนตัวเท่าที่จาเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว - ปรัชญาของบริษัท แมคคินซี่ “ลูกค้ามาก่อน บริษัทรองลงมา เรื่องส่วนตัวทีหลัง” - การทางานเป็นทีมขึ้นอยู่กับใจ - การทางานเป็นทีมคือ o ทุกคนผลักดันในส่วนของตน o ทุกคนผลักดันไปในทิศทางเดียวกัน o ทุกคนช่วยกันแก้ไขวิกฤติการณ์ร่วมกัน o ทุกคนรับผลของ ความสาเร็จหรือล้มเหลวร่วมกัน


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 56

- รูปแบบของทีม o ทีมแก้ไขปัญหา QCC (Quality control cycle) o การบริหารงานด้วยตัวเอง สมาชิกของทีมช่วยกันคิดและช่วยกันปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาหรือ พัฒนาคุณภาพ o ทีมข้ามสายงาน สมาชิกระดับเดียวกัน ต่างหน่วยงานในองค์กรหรือ ต่างองค์กรรวมตัว กันแลกเปลี่ยนข้อมูล พัฒนาความคิด สร้างสรรค์ ประสานงานแก้ปัญหาซับซ้อน - ทีมงานที่ประสบผลสาเร็จควรต้องประกอบด้วย o ผู้นาที่ดี o มีเป้าชัด o จัดเป็นหนึ่ง(สามัคคี) o พึงสร้างสรรค์ o กันกินแรง o แสดงได้เต็มที่ - ประโยชน์ของการทางานเป็นทีม o สร้างความไว้วางใจ o ช่วยเหลือกันทางานเต็มศักยภาพ o บรรยากาศการทางานดี o ผลงานมีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ - ภาวะผู้นา คือ ความสามารถที่ทาให้ทีมงานทาสิ่งที่ผู้นาต้องการให้ทาโดยทีมงานคิดว่าเป็นสิ่งที่ เขาต้องการทาเอง (ทีมงานเต็มใจทา) - ศิลปะการบังคับบัญชา การนาทีมโดยใช้ 3H o Heart การรวมทีมเป็นใจ เอื้อเฟื้อ ห่วงใย เชื่อใจ ศรัทธา ค่านิยมร่วม รวมทัศนคติ o Head หัวหน้าเปิดโอกาสให้ทีมงานใช้สมองและความคิดร่วมกาหนอเป้าหมาย วางแผน และดาเนินงาน o Hand ทางานร่วมกันโดยมีพันธะสัญญาทางใจ - แนวคิดในการบังคับบัญชา “คนเราทาอะไรก็ได้ถ้ามีศรัทธา” o ศรัทธา คือ ความเชื่อ เกิดจากใจ เชื่อใจ ใจเชื่อ ดังนั้น “มโนมยา” แปลว่าสาเร็จที่ใจจึง เป็นคาที่ผู้บังคับบัญชาพึงต้องทาความเข้าใจให้แจ้ง - ผู้นาที่เป็นที่พึงประสงค์ o ผู้นาใฝ่สัมพันธ์ เป็นแบบไม่สามารถด่าใครได้ o ผู้นาใฝ่อานาจ เป็นแบบด่าอย่างเดียว o ผู้นาแบบโค้ช เป็นแบบสอน(แบบสัมฤทธิ์) ควรที่จะเป็นแบบนี้ - หน้าที่และบทบาทของผู้นา o บอกให้ทีมงานรู้เป้าหมายและรู้จักมาตรฐานการทางาน


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 57

o ประเมินผลการทางาน o แนะนา ฝึกสอนทีมงานให้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ - เข้าใจความต้องการของทีมงานตามทฤษฎีของ Maslow o ความต้องการทางสรีระ o ความต้องการความมั่นคงและสวิสดิภาพ o ความต้องการเข้าสังคม o ความต้องการการยอมรับ o ความต้องการการพัฒนาศักยภาพ o ทั้งหมด ทั้งหลายทั้งปวง คือ การต้องการความยุติธรรม

อำนำจและบำรมี - อานาจที่ได้จากโลก สามารถรับมอบหมายและถ่ายทอดได้อย่างดี - บารมี ที่ให้ในการปกครอง คือ พรหมวิหาร๔ o เมตตา คือ ความปรารถนาอยากให้ผู้อื่นมีความสุข o กรุณา คือ ความปรารถนาอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ o มุทิตา คือ ความยินดีที่ผู้อื่นมีความสุขในทางที่เป็นกุศล o อุเบกขา คือ การวางจิตเป็นกลาง การมีเมตตา กรุณา มุทิตา เป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าตนไม่ สามารถช่วยเหลือผู้นั้นได้ จิตตนจะเป็นทุกข์ ดังนั้น ตนจึงควรวางอุเบกขาทาวางใจให้ เป็นกลาง และพิจารณาว่า สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ได้เคยกระทาไว้ จะดีหรือชั่วก็ ตาม กรรมนั้นย่อมส่งผลอย่างยุติธรรมตามที่เขาผู้นั้นได้เคยกระทาไว้อย่างแน่นอน

หลักกำรพัฒนำทักษะในกำรเป็นผู้นำ 1) จงเป็นตัวของตัวเองในบุคลิกภาพที่แท้จริง 2) จงรู้จกั ตัวเอง พัฒนาจุดอ่อน ดารงจุดแข็ง 3) กาหนดบทบาทในฐานะผู้นาโดยบอกทีมงานว่า a. เรื่องใดที่ขอเป็นผู้ตัดสินใจบ้าง b. เรื่องใดที่ทีมงานต้องขออนุญาต c. อะไรคือนโยบายที่แน่นอนขององค์กร d. เรื่องใดที่ผ่อนผันได้บ้าง ถ้าจาเป็น 4) กาหนดสไตล์ของทีม 5) ควรเปิดเผยความจริง (ที่เปิดเผยได้) และแผนงานของทีม 6) Feedback อย่างสร้างสรรค์ 7) ให้รางวัลอย่างเหมาะสม


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 58

8) ทาตัวให้คงเส้นคงวา 9) อย่ากินแรงเยอร์ ไม่เอาเปรียบลูกทีม 10) หัดนอนหลับให้สนิท การไม่อิจฉาลูกทีม 11) ปิดตาไม่รู้ ปิดหูสองข้าง ปิดปากเสียบ้าง ลุกนั่งสบาย 12) หรี่ตา มองดู(บ้าง)

สรุป -

ชาติเถระ ผู้ใหญ่จากการเกิด สมมุติเถระ ผู้ใหญ่สักแต่เรียกกัน ธรรมเถระ ผู้ใหญ่โดยการปฏิบัติธรรม “จะเป็นผู้นาที่ดีได้อย่างไร ถ้าไม่เป็นผู้ตามที่ดีมาก่อน”


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 59

กำรสอบสวนโรค อ.นพ.ธวัช จายนียโยธิน - วัตถุประสงค์ของวิชาชีพ o การรักษาผู้ป่วยให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ - ปัญหาสุขภาพ และปัญหาสาธารณสุข o ทั้งโรคและภัย เป็นปัญหาสาธารณสุข - มี วิ ธี เดี ย วที่จ ะบอกว่ า โรคหรือ ภัย เกิด ได้ อ ย่ างไร นั่ นคื อ บอกวิ ธี การป้ อ งกัน และควบคุม โดย อัตโนมัติ วิชานี้คือวิชาระบาดวิทยา - แนวคิดของระบาดวิทยา คือสัจธรรมของการเกิดโรคและภัย หมายถึงข้อความจริงอย่างมีเหตุผล ของการเกิดโรคและภัย โดยอธิบายว่าโรคและภัยเกิดขึ้นได้อย่างไร - งานสาธารณสุข แบ่งออกเป็น 4 สาขาคือ o การส่งเสริมสุขภาพ o การป้องกันควบคุมโรค และภัย o การรักษาพยาบาล o การฟื้นฟูสภาพ - แนวคิดของงานสาธารณสุขปัจจุบันเป็นแบบองค์รวม (1+1+1+1=5) - ถ้าส่งเสริมป้องกันควบคุมดี ก็ไม่มีอะไรให้รักษาและฟื้นฟูโดยต้องเริ่มตั้งแต่ส่งเสริมสุขภาพ - งานระบาดวิทยาอยู่ในสาขาการป้องกันและควบคุมโรคและภัย - ป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัย - ควบคุมไม่ให้มีการระบาดมากขึ้น - งานระบาดวิทยาในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 4 งานย่อย o งานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา o งานสอบสวนโรค o งานวิเคราะห์ข้อมูลและเผยแพร่ข่าวสาร o งานศึกษาวิจัย - การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เพื่อให้รู้ภาวการณ์เกิดโรคตามปกติ เมื่อมีการเกิดโรคมากผิดปกติ (ระบาด) จะรู้ได้เร็ว แล้วๆ ไปสอบสวนโรค - ระหว่างเฝ้าระวังทางระบาดวิทยามีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจจับสัญญาณเตือนและพิจารณา แนวโน้มการเกิดโรคและเผยแพร่ข่าวสารสู่สาธารณะ - การศึกษาวิจัยที่ทาเองและทาร่วมกับต่างประเทศ เพื่อตอบคาถามทางด้านระบาดวิทยาที่ยังเป็น ปัญหา - บทบาทที่สาคัญของแพทย์เมื่อให้การรักษาผู้ป่วย ได้แก่ การสังเกต ซักถาม ตรวจสอบ บันทึก ให้ การรักษา และรายงาน


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 60

- ควรจะคิดเพิ่มว่า โรคนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร มีผู้ป่วยคนอื่น หรือไม่ จะมีการระบาดได้หรือไม่ เพื่อ ดาเนินการป้องกันควบคุมโดยเร็ว - องค์ ป ระกอบของการเกิ ด โรคติ ด เชื้ อ คื อ แหล่ ง โรคถ่ า ยทอดโรคให้ แ ก่ ผู้ ที่ มี ค วามไวรั บ ซึ่ ง จะ เปลี่ ย นเป็ นผู้ป่ ว ยหรื อ ผู้ติ ดเชื้ อ โดยมี สิ่ง แวดล้อ ม(ภาวะแวดล้อ ม)เป็ นตัว เสริม แล้ว ผู้ป่ ว ยก็จ ะ กลายเป็นรังโรคต่อไป - องค์ประกอบของการเกิดโรคไร้เชื้อ คือ ปัจจัยอันตรายเกิดกรถ่ายทอดโรคไปสู่ผู้มีความไวรับ กลายเป็นผู้ป่วยโดยมีสิ่งแวดล้อมเสริมและผู้ป่วยส่งต่อปัจจัยอันตรายต่อไป - สอบสวนโรคเพื่อให้รู้อย่างแน่ชัดว่า o แหล่งโรค คืออะไร อยู่ที่ไหน ใครเป็นแหล่งโรคบ้าง o ตัวก่อโรค หรือปัจจัยเสี่ยง คืออะไร o การถ่ายทอดโรค ทางใดบ้าง o ใครเป็นผู้มีความไวรับหรือกลุ่มเสี่ยงบ้าง - หลักในการสอบสวนโรค 5 ข้อ ได้แก่ o รวบรวมและจั ด หาข้ อ มู ล ทางระบาดวิ ท ยาเชิ ง พรรณนาเกี่ ย วกับ การระบาดครั้ ง นี้ ใ ห้ ครบถ้วนสมบูรณ์ o วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นและสรุปผลการวิเคราะห์ o นาข้อสรุปผลการวิเคราะห์มาตั้งสมมุติฐานให้ครอบคลุม o หาข้อมูลจาเพาะบางประการมาพิสูจน์สมมุติฐาน o ดาเนินการพิสูจน์สมมุติฐานไห้ได้ - ผลสัมฤทธิ์ของการสอบสวนโรค o ประหยัด o กาลังคน o งบประมาณ o เวลา ยิ่งช้ายิ่งเหนื่อย o ให้ยาเท่าที่จาเป็น เชื้อจะไม่ดื้อยา - การสอบสวนโรคเป็นงานที่ยุ่ง ยาก และแย่ แต่มีคนช่วย o ทีมงานเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับตาบลและ อสม. o ทีมงานเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับอาเภอ o เครือข่ายการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาทุกจังหวัด o ศิษย์เก่าหลักสูตร FETP (Field Epidemiology Training Program) ทั่วทั้งประเทศ o วทม.วิทยาการระบาดวิทยา - ทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือ ในการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา o ทางก้าวหน้า o แพทย์ประจา รพช. รพท. หรือ รพศ.


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 61

o o o o o o o o o o

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชน ผชพว. หัวหน้ากลุ่มงานใน รพศ. รพท. นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัด ผู้อานวยการ รพท. รพศ. ผู้อานวยการกอง รองอธิบดี อธิบดี สาธารณสุขนิเทศ ผู้ตรวจราชการกระทรวง รองปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวง


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 62

โรคแท้งติดต่อในมนุษย์และสัตว์ ผศ.สพ.ญ.ดร.สุกัญญา มณีอินทร์ โรคแท้งติดต่อ หรือ Brucellosis เกิดจากเชื้อ Brucella spp. ที่สาคัญ 6 ชนิด ได้แก่ 1) B. abortus ในวัว 2) B. suis ในสุกร 3) B. melitensis ในแพะและแกะ สามารถติดจากสัตว์สู่คนและเป็นเชื้อที่มีความรุนแรง 4) B. neotomae 5) B. ovis ในแกะ 6) B. canis ในสุนัข

ควำมสำคัญของโรคแท้งติดต่อ โรคแท้งติดต่อเป็นโรคที่สามารถติดได้จากสัตว์สู่คน (Zoonosis) โดยสามารถติดต่อได้จากการ สัมผัสทั้งทางตรง (Direct contact) กับสัตว์ที่ติดเชื้อ หรือทางอ้อม (Indirect contact) กับสิ่งคัดหลั่งหรือ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ติดเชื้อ

ทำงติดต่อของเชื้อ เชื้อ Brucella spp. สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางบาดแผลทางผิวหนังหรือ Conjunctival sac การ หายใจนาเชื้อจากอากาศเข้าสู่ร่างกาย การบริโภคนมหรือผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์โดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ การถ่ายเลือดหรือการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ หรือแม้กระทั่งการมีเพศสัมพันธ์

โรคแท้งติดต่อในมนุษย์ อำกำรทำงคลินิก ผู้ป่วยโรคแท้งติดต่อ ร้อยละ 50 ติดต่อมีอาการแบบเฉียบพลัน โดยมีระยะเวลาฟักตัวของเชื้อ ประมาณ 2-3 สัปดาห์ อาการแสดงของโรคมักไม่จาเพาะและหลากหลาย เช่น มีไข้ เหงื่อออก ปวดตามตัว อ่อนเพลีย ปวดหลังหรือปวดข้อ ลักษณะเด่นของอาการในมนุษย์คือ มีไข้หนาวสั่น สามารถติดต่อได้ในทุกช่วงอายุ และสามารถส่งผลต่อระบบใดๆในร่างกาย เชื้อสามารถอยู่ในร่างกายได้เป็นเวลานาน ผู้ป่วยโดยมากมัก ป่วยด้วยเชื้อ B. melitensis โดยเชื้อ B. melitensis และ B. suis สามารถก่อให้เกิดความรุนแรงมากกว่าเชื้อ B. abortus และ B. canis ความชุกของโรคติดเชื้อแท้งติดต่อในประเทศไทย


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 63

ปี 2009 มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อแท้งติดต่อ 7 ราย จากการเฝ้าระวังเชิงรับ โดยมีร ายงาน ผู้ป่วยมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ 7 ราย, ชลบุรี 1 ราย, นครปฐม 1 ราย ปี 2010 มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อแท้งติดต่อ 11 ราย จากการเฝ้าระวังเชิงรับ โดยมีประวัติ สัมผัสกับแพะ วัว และมีประวัติการบริโภคเนื้อดิบ โดยผู้ป่วยมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยนาท ระยอง ราชบุรี นครปฐม ลพบุรี และกรุงเทพมหานคร ปี 2012 17% ของผู้ป่วย 53 ราย มาจากอาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

โรคแท้งติดต่อในฝูงปศุสัตว์ โรคแท้งติดต่อ หรือ Brucellosis เกิดจากเชื้อ Brucella spp. ที่สาคัญ 6 ชนิด ได้แก่ B. abortus ในวัว, B. suis ในสุกร, B. melitensis ในแพะและแกะ, B. neotomae, B. ovis ในแกะ, B. canis ในสุนัข โดยสัตว์แต่ละชนิดสามรถติดเชื้อได้มากกว่า 1 ชนิด อาการแสดงของโรค เป็นแบบ Sub-acute หรือ chronic ทาให้เกิดภาวะ placentitis ในสัตว์ที่ตั้งท้อง รวมถึงภาวะ epididymitis หรือ orchitis ในสัตว์เพศผู้

รูปที่ 17 การแท้งในแพะอันเกิดจากเชื้อ Brucella melitensis


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 64

รูปที่ 18 ลักษณะ Epididymitis

ควำมชุกของโรคติดเชือ้ แท้งติดต่อในประเทศไทย


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 65

กำรวินิจฉัยโรคในมนุษย์ Bacteriological diagnosis หรือ การเพาะหาเชื้อแบคทีเรีย Brucella spp. จากเลือดหรือเนื้อเยื่อ วิธีการนี้จะได้ผลในกรณีเกิด bacteremia มักใช้ในกรณีเกิดการติดเชื้อแบบเฉียบพลัน แต่ในกรณีที่โรคเกิด แบบเรื้อรังมักให้ผลลบ Serological diagnosis เพื่อหาแอนติบอดี้ต่อ S-LPS (smooth-lipopoly saccharid) ของตัวเชื้อ และ Cytosolic protein ในเซลล์ของเชื้อแบคทีเรีย โดยวิธีการที่มีการแนะนาให้ใช้ คือ Rose Bengal plate test, Tube agglutination และ ELISA หากสามารถแยกได้ว่าเป็น IgM หรือ IgG จะสามารถบอกได้ว่าเป็นการติดเชื้อแบบใด โดยที่ หาก เป็น IgM แสดงว่าร่างกายเพิ่งจะมีการติดเชื้อ แต่หากเป็น IgG แสดงว่าร่างกายเคยได้รับเชื้อแต่ไม่มีการ แสดงอาการแล้ว

รูปที่ 19 Rose Bengal plate test

รูปที่ 20 Complement fixation test


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 66

รูปที่ 21 ELISA Intradermal test ใช้ทดสอบกรณีสัตว์ผู้ป่วยไม่แสดงอาการ แต่สงสัยการได้รับเชื้อ

กำรวินิจฉัยโรคแท้งติดต่อในสัตว์ 1. Bacteriological methods 1) Stained smears, Stamp method เพื่อแยกจากแบคทีเรียแกรมลบตัวอื่นๆ 2) การเพาะเชื้อ จากเลือด เนื้อเยื่อหรือสิ่งที่ได้จากการแท้ง 2. Serological methods เป็นวิธีการที่สะดวกและมักนิยมใช้ในการตรวจคัดกรองโรค แต่ B. canis ต้ อ งใช้ แ อนติ เ จนที่ จ าเพาะ เนื่ อ งจากมี แ อนติ เ จนไม่ เ หมื อ นเชื้ อ ชนิด อื่ น คื อ rough-specific antigen 1) Rose Bengal plate test 2) ELISA 3) CFT 3. Supplementary tests a. Milk ring test ในผลิตภัณฑ์ที่ได้จากฟาร์ม เพื่อคัดกรองโรค โดยในวัวมักใช้ Rose Bengal plate test และ Milk ring test ในการตรวจคัดกรองโรค และใช้ การตรวจ ELISA หรือ CFT ในการตรวจการติดเชื้อในสัตว์แต่ละตัว ในแพะ แกะ และวั ว ส าหรั บ การตรวจคั ด กรองโรคสามารถใช้ วิ ธี ต รวจทาง Serological methods และ Intradermal skin test ในการตรวจคัดกรองในฝูงที่ไม่ทาวัคซีน แต่ต้องใช้วิธีตรวจทาง Serological methods หลายวิธีร่วมกันในการตรวจการติดเชื้อในสัตว์แต่ละตัว

แนวทำงกำรรักษำโรคแท้งติดต่อในมนุษย์ แนวทางการรักษาโรคแท้งติดต่อในมนุษย์ คือ การให้ยาปฏิชีว นะที่ได้ผลในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยในเด็กอายุ 8 ปีขึ้น ดังนี้


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 67

1. ไปมักให้ยาปฏิชีวนะ Doxycyclin 100 mg/คน วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ร่วมกับการให้ Streptomycin 1 g/คน วันละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 2-3 สัปดาห์ 2. หรือให้ยาปฏิชีวนะ Doxycyclin 100 mg/คน วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ร่วมกับการให้ Rifampicin 600-900 mg/คน วันละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 3. Tetracyclin เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ในกรณีเด็กและสตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการรับยาปฏิชีวนะ Tetracyclin เนื่องจากยาสามารถจับ กับแคลเซียมทาให้เกิดผลตามมาได้ และในกรณีที่สัมผัสเชื้อแล้วสามารถให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติด เชื้อได้ จากนั้น 2-3 สัปดาห์จึงตรวจทาง Serological method เพื่อดูการติดเชื้อ

กำรป้องกันโรคแท้งติดต่อสู่มนุษย์ การป้องกันโรคแท้งติดต่อสู่มนุษย์เน้นการป้องกันทั้งทางด้าน Occupational hygiene และ Food hygiene ผู้ที่ทางานเกี่ยวข้องกับโรคแท้งติดต่อควรมีการระวังการติดเชื้อ เช่น ควรแยกชุดที่ใช้ทางานกับชุด อื่นๆ ผลิตภัณฑ์จากนมควรผ่านความร้อนก่อนนามาบริโภค ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์จาก สัตว์ที่ไม่ผ่านความร้อน โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ควรมี การปรุงสุกก่อ นนามาบริโภค และควรให้ความรู้กับ สาธารณชนเกี่ยวกับโรคแท้งติดต่อ โรคแท้งติดต่อไม่มีการแนะนาให้ทาวัคซีน

กำรป้องกันโรคแท้งติดต่อในสัตว์ โรคแท้งติดต่อในฝูงสัตว์สามารถป้องกันได้ด้วยการจัดการฝูงและ Hygiene เช่น การป้องกันไม่ให้ สัตว์ป่วยเข้าฝูง ในสัตว์ประเภทวัว ควาย แพะ แกะ สามารถทาวัคซีนโรคแท้งติดต่อได้ โดยในวัวมีการแนะนาให้ ทาวัคซีน B. abortus strain 19 และ RB51 ส่วนในแพะและแกะแนะนาให้ทาวัคซีน B.melitensis Rev1 แต่การทาวัคซีนอาจล้มเหลมได้หากสัตว์มีการติดเชื้อปริมาณมาก การกาจัดโรคออกจากฝูงสามารถทาได้โดยส่งโรงฆ่า


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 68

ส่วนที่ 2 เนื้อหำรำยงำน กำรวำงแผนพัฒ นำกำรเก็บรวบรวมข้ อมู ล ระบำดวิทยำเพื่อ กำรวิ เครำะห์ ที่ ถูกต้อง โรงพยำบำลปศุสัตว์และสัตว์ป่ำ ปศุปำลัน ระหว่ำงปี พ.ศ.2552-2554


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 69

บทที่ 1


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 70

ประวัติควำมเป็นมำ โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุ ปาลัน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ ฝึกการปฏิบัติของนักศึกษา สัตวแพทย์ในส่วนของคลินิกปฏิบัติสาขาวิชาเกี่ยวกับปศุสัตว์และสัตว์ป่า และให้บริการตรวจวินิจฉัยและ รักษาโรคแก่ปศุสัตว์ ทั้งที่ใช้บริโภคและสัตว์เศรษฐกิจ เช่น วัว กระบือ สุกร แพะ แกะ เป็ด ไก่ ปลา ฯลฯ

วันที่เริม่ ดำเนินงำน โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลันเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2547

สถำนที่ตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ถนนกาญจนบุรี -ทองผาภูมิ ตาบลลุ่มสุ่ม อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

แผนยุทธศำสตร์ 9 ด้ำน เนื่ อ งจากโรงพยาบาลปศุ สั ต ว์ แ ละสั ต ว์ ป่ า ปศุ ป าลั น เป็ น หนึ่ ง ในหน่ ว ยงานของคณะสั ต ว แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้มีการสร้างเป้าหมายและภารกิจหลัก โดยได้มีการนาแนวทางมา จากแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 9 ด้าน ซึ่งได้แก่ 1. Research Excellence สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย 2. Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 3. Healthcare and Services Excellence สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและวิชาการ 4. Internationalization สร้างความเป็นสากล 5. Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม 6. ICT – based University สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น พื้นฐาน 7. Harmony in Diversity ความกลมกลืนในความหลากหลาย 8. Management for Sustainability การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน 9. Human Resource Excellence สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล

เป้ำหมำยและภำรกิจหลัก 1. 2. 3. 4.

จัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาวิชาการทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ รักษาสัตว์ ให้คาปรึกษาและวางแผนบริหารจัดการสุขภาพฝูงปศุสัตว์ เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ และการจัดฝึกอบรมแก่กลุ่มเกษตรกรผู้สนใจ


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 71

เวลำตรวจรักษำโรคทั่วไป โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ในวันและเวลา ราชการ ดังนี้ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 16.30 น. วันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และมีบริการหน่วยรักษาสัตว์เคลื่อนที่ (Mobile clinic) โดยให้บริการนอกสถานที่หรือเคลื่อนที่ไป ตามบ้านของเกษตรกรเพื่ออานวยความสะดวกแก่เจ้าของสัตว์

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในโรงพยำบำลปศุสัตว์และสัตว์ป่ำ ปศุปำลัน

ปีงบประมำณ พนักงำนมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงประจำ ลูกจ้ำงชั่วครำว ข้ำรำชกำร รวม เงินอุดหนุน เงินรายได้ 2552 4 2 10 5 21 2553 5 1 9 18 33 2554 5 2 8 19 34 ตำรำงที่ 1 แสดงจานวนบุคลากร โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน จาแนกตามประเภทการจ้าง


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 72

ปีงบประมำณ

รำยกำร

จำนวน/ตัว

สุนัข แมว ปศุสัตว์ สัตว์อื่น ปีงบ 2552 1873 286 124 171 2454 ปีงบ 2553 2842 485 46 39 3412 ปีงบ 2554 3275 556 123 95 4049 ตำรำงที่ 2 จานวนสัตว์ป่วยเข้ารับบริการโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน

แผนภูมิที่ 5 จานวนสัตว์ป่วยเข้ารับบริการโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน

อุปกรณ์และวิธีกำรศึกษำ 1. ออกแบบการออกแบบตารางรวบรวมข้อมูลจากทะเบียนรักษาสัตว์ป่วยประจาวันในแต่ละ เดือนตั้งแต่ พ.ศ. 2552 – 2554 เพื่อนามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลสัตว์ป่วยในโรงพยาบาล และ พัฒนาตารางและการบันทึกข้ อ มูลเพื่อ ให้ ได้ข้อ มู ลที่ถูกต้อ ง ครบถ้วน และสะดวกในการ นามาวิเคราะห์ 2. วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการเก็บ รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลทะเบียนรักษาสัตว์ ป่วยประจาวันในแต่ละเดือนตั้งแต่ พ.ศ. 2552 – 2554 โดยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel® และโปรแกรม Microsoft PowerPoint® 3. อภิปรายและสรุปข้อบกพร่องการเก็บรวบรวมข้อมูลทะเบียนรักษาสัตว์ป่วยในแต่ละแผนก ของโรงพยาบาลสัตว์


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 73

4. พัฒนาแบบบันทึกข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์ ได้จริง

รูปที่ 22 แสดงทะเบียนรักษาสัตว์ป่วยประจาวันในแต่ละเดือนตั้งแต่ พ.ศ. 2552 – 2554

รูปที่ 23 ตารางบันทึกในทะเบียนรักษาสัตว์ป่วยประจาวันในแต่ละเดือน


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 74

จากตารางบันทึกในทะเบียนรักษาสัตว์ป่วยประจาในแต่ละเดือน แสดงรายการบันทึก รหัส ชนิด สั ต ว์ เพศ อาการทางคลิ นิก การตรวจวิ นิจ ฉัย และการรัก ษา แต่ไ ม่ มี ต ารางบั นทึก รวบรวมเพื่ อ การ วิเคราะห์

ตำรำงบันทึกข้อมูลสุนัข ในส่วนของตารางบันทึกข้อมูลสุนัข ทางคณะผู้จัดทาได้แบ่งตารางบันทึกออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนสุนัขเพศผู้และสุนัขเพศเมีย จากนั้นแบ่งช่วงอายุ ทาให้รู้ถึงการเกิดโรคในช่วงอายุต่างๆของสัตว์ โดย แบ่งช่วงอายุเป็น 4 ช่วง ประกอบไปด้วย 1. 2. 3. 4.

ช่วงอายุน้อยกว่า 1 ปี คือกลุ่มของลูกสุนัข (puppy) ช่วงอายุ 1-3 ปี คือ กลุ่มของสุนัขวัยรุ่น ช่วงอายุ 3-7 ปี คือ กลุ่มของสุนัขโตเต็มวัย (adult) ช่วงอายุมากกว่า 7 ปี คือ กลุ่มของสุนัขสูงอายุ (geriatric)

โดยกลุ่มของโรคที่บันทึกจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักๆ เพื่อแยกโรคที่สามารถทาการป้องกันได้ด้วย การฉีดวั คซีนและการดูแลออกจากโรคในระบบต่างๆที่เราไม่มี วัคซีนป้ องกัน ซึ่งกลุ่มของโรคที่บั นทึก ประกอบไปด้วย 1. กลุ่มโรคติดเชื้อที่สำมำรถวินิจฉัยได้ ประกอบไปด้วย 1) 2) 3) 4) 5)

BP (Blood parasites) กลุ่มโรคพยาธิเม็ดเลือด CDV ( Canine distemper virus) โรคไข้หัดสุนัข CCV (Canine corona virus) โรคลาไส้อักเสบที่เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัส CPV (Canine parvo virus) โรคลาไส้อักเสบที่เกิดจากเชื้อพาโวไวรัส TVT (transmissible venereal tumor)

2. กลุ่มโรคและปัญหำต่ำงๆ แยกตำมระบบ ประกอบไปด้วย 1) Cardi = Cardiac diseases หมายถึงโรคของระบบหัวใจทั้งหมด เช่น heart worm infection, Congestive heart failure, Mitral Valve Degeneration 2) Respi = Respiratory diseases หมายถึงโรคทางระบบทางเดินหายใจทั้งหมด เช่น pneumonia 3) GI diseases หมายถึงโรคระบบทางเดินอาหารทั้งหมด ไล่ไปตั้งแต่ช่องปาก ฟัน ไปจนถึงทวาร หนัก


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 75

4) Urinary หมายถึงโรคระบบทางเดินปัสสาวะทั้งหมด เช่น Chronic kidney disease, Cystitis เป็น ต้น 5) Genital หมายถึงโรคในระบบสืบพันธุ์ทั้งหมด เช่น Pyometra แผลที่อวัยวะเพศ รวมไปถึง prostate gland abnormality ทั้งนี้ไม่รวม TVT เพราะถือเป็นโรคติดต่อ 6) MusSkel = Musculoskeletal diseases หมายรวมถึงโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกทั้งหมด เช่น Bone fracture, Lameness เป็นต้น 7) Neuro = Neurological diseases หมายรวมถึงโรคระบบประสาททั้งหมด เช่น ชัก ataxia เป็นต้น 8) Toxin = โรคที่เกิดจากการได้รับสารพิษ และ venom (จากงูกัด) เช่น paracetamol toxicity, organophosphate การได้รับยาเบื่อ เป็นต้น 9) Special organs ได้แก่ dermatological diseases = โรคผิวหนังทั้งหมด รวมไปถึงแผลที่เกิดจาก อาการคันและ ophthalmological diseases = โรคตาทั้งหมด เช่น glaucoma, cataracts 10) Acci = Accidents คืออุบัติเหตุทั้งหมด เช่น รถชน โดนสุนัขตัวอื่นกัด 11) Wound คือแผล ทั้งนี้ไม่รวมถึงแผลที่เกิดจากโรคผิวหนัง 12) Etc. คือโรคอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรายการนี้ นอกจากนี้มีการเพิ่มในส่วนของการรักษา เพื่อแยกรูปแบบการรักษาและอัตราการทางานของ สัตวแพทย์ใน 1 เดือน ทั้งในส่วนการรักษาด้วยการผ่าตัดและการรักษาทางยา เพื่อเป็นข้อมูลในเรื่อง ระยะเวลาการทางาน


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 76

รูปที่ 24 แสดงตารางบันทึกข้อมูลสุนัข ตำรำงบันทึกข้อมูลแมว ในส่วนของตารางบันทึกข้อมูลแมว ทางคณะผู้จัดทาได้แบ่งตารางบันทึกออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแมวเพศผู้และแมวเพศเมีย จากนั้นแบ่งช่วงอายุเพื่อเก็บข้อมูลอายุสัตว์ โดยแบ่งช่วงอายุเป็น 4 ช่วง ประกอบด้วย 1) 2) 3) 4)

ช่วงอายุน้อยกว่า 1 ปี คือกลุ่มของลูกแมว (kitten) ช่วงอายุ 1-3 ปี คือ กลุ่มของแมวโตเต็มวัยช่วงต้น ช่วงอายุ 3-7 ปี คือ กลุ่มของแมวโตเต็มวัยช่วงปลาย ช่วงอายุมากกว่า 7 ปี คือ กลุ่มของแมวสูงอายุ (geriatric)

โดยกลุ่มของโรคที่บันทึกจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก เพื่อแยกโรคที่สามารถทาการป้องกันได้ด้วยการ ฉี ด วั ค ซี น และการดู แ ลออกจากโรคในระบบต่ า งๆที่ เ ราไม่ มี วั ค ซี น ป้ อ งกั น ซึ่ ง กลุ่ ม ของโรคที่ บั น ทึ ก ประกอบด้วย 1. กลุ่มโรคติดเชื้อที่สามารถวินิจฉัยได้


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 77

ประกอบไปด้วย 1) 2) 3) 4)

FeLV= Feline Leukemia Virus FPV = Feline Parvovirus FIP = Feline Infectious Peritonitis FeFlu = Cat Flu ได้แก่ Feline herpes virus, Feline calici virus, Bordetella bronchiseptica, Chlamydophilafelis และ Feline reovirus

2. กลุ่มโรคและปัญหาต่างๆ แยกตามระบบ ประกอบไปด้วย 1) Cardi = Cardiac diseases หมายถึงโรคของระบบหัวใจทั้งหมด เช่น heart worm infection, Congestive heart failure, Mitral Valve Degeneration 2) Respi = Respiratory diseases หมายถึงโรคทางระบบทางเดินหายใจทั้งหมด เช่น pneumonia 3) GI diseases หมายถึงโรคระบบทางเดินอาหารทั้งหมด ไล่ไปตั้งแต่ช่องปาก ฟัน ไปจนถึงทวาร หนัก 4) Urinary หมายถึงโรคระบบทางเดินปัสสาวะทั้งหมด เช่น Chronic kidney disease, Cystitis เป็น ต้น 5) Genital หมายถึง โรคในระบบสืบ พั นธุ์ทั้งหมด เช่ น Pyometra แผลที่อ วั ย วะเพศ รวมไปถึง prostate gland abnormality ทั้งนี้ไม่รวม TVT เพราะถือเป็นโรคติดต่อ 6) MusSkel = Musculoskeletal diseases หมายรวมถึงโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกทั้งหมด เช่น Bone fracture, Lameness เป็นต้น 7) Neuro = Neurological diseases หมายรวมถึงโรคระบบประสาททั้งหมด เช่น ชัก ataxia เป็นต้น 8) Toxin = โรคที่เกิดจากการได้รับสารพิษ และ venom (จากงูกัด) เช่น paracetamol toxicity, organophosphate การได้รับยาเบื่อ เป็นต้น 9) Special organs ได้แก่ dermatological diseases = โรคผิวหนังทั้งหมด รวมไปถึงแผลที่เกิดจาก อาการคันและ ophthalmological diseases = โรคตาทั้งหมด เช่น glaucoma, cataracts 10) Acci = Accidents คืออุบัติเหตุทั้งหมด เช่น รถชน โดนสุนัขตัวอื่นกัด 11) Wound คือแผล ทั้งนี้ไม่รวมถึงแผลที่เกิดจากโรคผิวหนัง 12) Etc. คือโรคอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรายการนี้ ในส่วนของการรักษามีการเพิ่มเข้าไปเพื่อแยกว่ามีการรักษาแบบไหนเพื่อดูอัตราการทางานว่าสัตว แพทย์ใน 1 เดือนนั้นต้องทางานในการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือการรักษาทางยาเพราะการรักษาจะใช้ เวลาไม่เท่ากันในแต่ล่ะราย


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 78

รูปที่ 25 แสดงตารางบันทึกข้อมูลแมว ตำรำงข้อมูลห้องปฏิบัติกำร ในส่วนของตารางบันทึกข้อมูลข้อมูลทางห้องปฏิบัติการที่ทางคณะจัดทา ทางคณะผู้จัดทาได้แบ่ง ตารางบันทึกการตรวจทางห้องปฏิบัติการณ์ออกเป็น 8 ส่วนหลักๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูล คือ 1. Hematology  CBC (Complete blood count)  Blood smear 2. Biochemistry profile  AST (Aspartate aminotransferase)  ALP (Alkaline phosphatase)  ALT (Alanine aminotransferase)  Creatinine  BUN (blood urea nitrogen) 3. Imaging technique  X-rays  Ultrasound


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 79

4. Test kit  CPV+CCV  CDV  E.canis  Heart worm  Rabies 5. UA (Urinary analysis) 6. Fecal smear 7. Cytology  Impression smear  Scotch tape technique  Scraping  FNAP (fine needle aspiration) 8. Eye  Fluorescence  Tear test 9. Other


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 80

รูปที่ 26 แสดงตารางบันทึกข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ

วิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล สุ นั ข ที่ เ ข้ ำ รั บ บริ ก ำรในโรงพยำบำลปศุ สั ต ว์ แ ละสั ต ว์ ป่ ำ ปศุ ป ำลั น ระหว่ำงปี 2552-2554 ข้อมูลสุนัขทั่วไปที่เข้ำรับบริกำร โรคติดเชื้อในสุนัข 2552 2553 2554 รวม CCV 0 6 3 9 TVT 4 4 2 10 CDV 10 10 24 44 Blood parasite 48 46 59 153 CPV 51 84 78 213 รวม 83 150 166 399 ตำรำง 1 แสดงโรคติดเชื้อในสุนัขที่สามารถวินิจฉัยได้ระหว่างปี 2552-2554


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 81

โรคตำมระบบ 2552 2553 2554 รวม โรคหัวใจ 6 13 20 39 โรคระบบประสำท 19 15 18 52 โรคจำกสำรพิษ 23 21 19 63 โรคระบบขับปัสสำวะ 24 26 21 71 โรคมะเร็ง 25 34 35 94 อุบัติเหตุ 50 47 34 131 โรคตำ 56 43 52 151 โรคระบบสืบพันธุ์ 63 64 74 201 โรคทำงเดินหำยใจ 94 87 121 302 โรคระบบทำงเดินอำหำร 156 76 79 311 โรคกระดูกและกล้ำมเนื้อ 122 91 117 330 บำดแผล 143 133 113 389 โรคผิวหนัง 168 166 127 461 โรคอื่นๆ 151 205 166 522 รวม 1100 1021 996 4113 ตำรำง 2 แสดงโรคในสุนัขแบ่งตามระบบระหว่างปี 2552-2554

แผนภูมิที่ 6 แสดงสัดส่วนสุนัขแยกยามวัตถุประสงค์ที่เข้ารับบริการเฉลี่ย ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 82

จากข้อมูลข้ างต้นนี้แสดงให้เห็นสัดส่วนของสุนัขที่มาเข้ารับบริการของโรงพยาบาล ปศุปาลัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2554 มีสุนัขปกติเข้ารับบริการคิดเป็นร้อยละ 33 และสุนัขป่วยคิดเป็นร้อยละ 67 โดยสุนัขสุขภาพปกติเข้ารับบริการในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1) รับบริการด้านวัคซีน เช่น วัคซีนรวม 6 โรค วัคซีนรวม 5 โรค วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2) ให้บริการด้านการป้องกันปรสิตภายในและภายนอก เช่น พยาธิหนอนหัวใจ, กาจัดเห็บหมัด, ถ่ายพยาธิ เป็นต้น 3) ให้การบริการด้านการทาหมันเพศผู้ หรือ เพศเมีย 4) ให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป หรือ ตรวจสุขภาพประจาปี สาหรับกลุ่มประชากรสุนัขป่วยที่เข้ารับบริการอีกร้อยละ 67 สามารถจาแนกจานวนประชากร สุนัขป่วยตามกลุ่มโรคและกลุ่มอาการความผิดปกติ ดังนี้ 1. กลุ่มโรคติดเชื้อที่สำมำรถวินิจฉัยเบื้องต้นได้ ได้แก่ โรคลาไส้อักเสบที่พาโวไวรัส, กลุ่มโรคพยาธิเม็ด เลือด, โรคไข้หัดสุนัข, TVT (transmissible venereal tumor) และโรคลาไส้อักเสบโคโรนาไวรัส เรียงลาดับ จากจานวนสุนัขป่วยจากน้อยไปมาก 2. กลุ่มโรคแยกตำมระบบ ได้แก่ โรคหัวใจ, โรคระบบประสาท, สารพิษ , โรคไต, โรคมะเร็ง, อุบัติเหตุ, โรคตา, โรคระบบสืบพันธุ์ , โรคทางเดินหายใจ, โรคระบบทางเดินอาหาร, โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ , บาดแผล, โรคผิวหนัง และโรคอื่นๆ โดยเรียงตามลาดับจากจานวนสุนัขป่วยจากน้อยไปมาก


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 83

แผนภูมิที่ 7 แสดงจานวนสุนัขที่เข้ารับบริการจาแนกตามกลุ่มโรค ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554 ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์ข้อมูลในแต่ละโรคจำกฐำนข้อมูลของโรงพยำบำลปศุสัตว์และสัตว์ป่ำ ปศุปำ ลัน


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 84

โรคลำไส้อักเสบ พำโวไวรัส

แผนภูมิที่ 8 แสดงจานวนสุนัขป่วยด้วยโรคเชื้อลาไส้อักเสบจาแนกตามฤดูกาลระหว่างปี พ.ศ.25522554 เมื่อนาข้อมูลที่ได้มาทาการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของจานวนสุนัขป่วยด้วยโรคติดเชื้อลาไส้ อักเสบจาแนกตามช่วงอายุระหว่างปี พ.ศ.2552-2554 พบว่า 90% ของจานวนสุนัขป่วยด้วยโรคติดเชื้อ ลาไส้อักเสบอยู่ในช่วงอายุที่ต่ากว่า 1 ปี และ 10% ของจานวนสุนัขป่วยด้วยโรคติดเชื้อลาไส้อักเสบมีอายุ มากกว่า 1 ปี เนื่องจากสุนัขเด็กยังมีภูมคุ้มกันที่ไม่สมบูรณ์ ประกอบกับภูมิคุ้มกันจากแม่ไม่สามารถ ป้องกันโรคนี้ได้ แต่ยั งมีปั จจั ย อื่นๆอีกที่โน้ม นาให้เกิดโรคนี้ได้ เช่น พันธุ์ ประวัติการรับวั คซีน สภาพ สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย ดังนั้นควรจะมีรายละเอียดส่วนอื่นในระบบการบันทึกข้อมูล เช่น พันธุ์ แหล่งที่มาของสัตว์ พื้นที่ อยู่อาศัย ประวัติถ่ายพยาธิและทาวัคซีน อาหาร เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการวินิจฉัยแยกโรค การ รักษา การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคลาไส้อักเสบ พาโวไวรัสต่อไป


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 85

แผนภูมิที่ 9 แสดงจานวนสุนัขป่วยด้วยโรคติดเชื้อลาไส้อักเสบจาแนกตามช่วงอายุ เนื่ อ งจากทะเบี ย นสั ต ว์ ป่ ว ยไม่ มี รูป แบบการบั น ทึ ก ที่อ ยู่ สั ตว์ ทางคณะผู้ จั ดท าจึ งไม่ ส ามารถ รวบรวมข้อมูลและจาแนกพื้นที่สัตว์ป่วยด้วยโรคลาไส้อักเสบที่เกิดจากเชื้อพาโวไวรัสได้ ว่าในช่วง 3 ปีที่ ทาการศึกษาพบการเกิดโรคนี้มากในเขตพื้นที่ใด และมีลักษณะของการแพร่กระจายโรคดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตามจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนสัตว์ป่วย ประจาโรงพยาบาลปศุสัตว์ และสัตว์ป่า ปศุอาทร สามารถแสดงให้เห็นว่าทางโรงพยาบาลควรมีการเตรียมความพร้อมสาหรับ วางแผนป้องกันและควบคุมโรคลาไส้อักเสบโดยเชื้อพาโวไวรัสที่เกิดมากในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน และกลุ่มสุนัขที่มีความเสี่ยงจะอยู่ในช่วงแรกเกิดถึง 1 ปี


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 86

โรคพยำธิเม็ดเลือด

แผนภูมิที่ 10 จานวนสัตว์ป่วยด้วยโรคพยาธิเม็ดเลือดจาแนกตามฤดูกาลระหว่างปี พ.ศ.2552-2554 เมื่อจาแนกจานวนสุนัขป่วยหรือสงสัยว่าป่วยด้วยในกลุ่มพยาธิเม็ดเลือดตามฤดูกาล พบว่าในแต่ ละช่วงฤดูกาลมีจานวนสุนัขป่วยที่เข้ามารับบริการในโรงพยาบาลไม่แตกต่างกัน แต่ที่น่าสังเกตคือจานวน สุนัขป่วยในปี พ.ศ. 2554 พบว่ามีจานวนเพิ่มขึ้นมากกว่าปี พ.ศ. 2552-2553 จึงเป็นสิ่งที่ทางโรงพยาบาล ควรตระหนักถึงการเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคในกลุ่มโรคพยาธิเม็ดเลือดในสุนัข แต่อ ย่างไรก็ตามจากแบบบันทึกรวบรวมข้อ มูลทะเบี ยนสัตว์ที่ผู้จัดทาได้กาหนดไว้ มิได้มีการ จาแนกสาเหตุการเกิดโรคพยาธิเม็ดเลือด จึงไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าโรคพยาธิเม็ดเลือดในสุนัขที่เข้า รับการรักษาที่โรงพยาบาลมักเกิดจากเชื้อปรสิตใด ดัง นั้นหากทางโรงพยาบาลมีความประสงค์ที่จ ะเก็บ รวบรวมข้อ มูลโรคในกลุ่มนี้ ควรจะมีการ ออกแบบบันทึกแยกโรคตามชนิดเชื้อก่อโรค เช่น E.canis, H.canis, B.canis เป็นต้น และควรมีการเก็บ ข้ อ มู ล ประวั ติ ก ารป้ อ งกั นพยาธิภ ายนอก รวมถึ ง พื้ น ที่ อ าศั ย ของสั ต ว์ ที่ ป่ ว ย เพื่ อ ที่ จ ะสามารถน ามา วิเคราะห์เปรียบเทียบในแนวทางของระบาดวิทยาเชิงลึกต่อไป 1. โรคผิวหนัง


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 87

จากการรวบรวมทะเบียนสัตว์จะพบว่าสุนัขที่มีปัญหาระบบผิวหนังมักมีสาเหตุมาจาก โรคผิวหนัง จากการติดเชื้อ (เช่น แบคทีเรีย, ยีส, เชื้อรา เป็นต้น), โรคผิวหนังที่เกิดจากปรสิตภายนอก (เช่น เห็บและ หมัด), โรคผิวหนังที่เกิดระบบภูมิคุ้มกันไวเกิน (แพ้แมลง, แพ้น้าลายเห็บหรือหมัด และแพ้อากาศ เป็นต้น) และโรคผิว หนัง ที่ไม่ส ามารถระบุส าเหตุได้ ซึ่งความผิดปกติดังที่กล่าวมาข้ างต้นนี้ทางคณะผู้จั ดทาได้ รวบรวมไว้ในความผิดปกติในระบบผิวหนัง อันเนื่องมาด้วยข้อจากัดในเรื่ องของระยะเวลาการรวบรวม ข้อมูลและนามาวิเคราะห์

แผนภูมิที่ 11 แสดงจานวนสุนัขป่วยด้วยโรคผิวหนังจาแนกตามฤดูกาล ระหว่างปี พ.ศ.2552-2554 เมื่อนาข้อมูลจานวนสุนัขป่วยด้วยความผิดปกติในระบบผิวหนังมาจาแนกตามฤดูกาล จะพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างจานวนสุนัขที่ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยเมื่อเทียบกับฤดูกาล หมายความว่าทาง โรงพยาบาลมีโอกาสที่จะให้บริการสุนัขที่มีความผิดปกติในระบบนี้อย่างต่อเนื่องทั้งปี อำยุสัตว์ แต่อย่างไรก็ตาม จากแบบบันทึกรวบรวมข้อมูลทะเบียนสัตว์ที่ผู้จัดทาได้กาหนดไว้ ไม่ได้มีการ จาแนกโรคผิวหนังอย่างชัดเจน เช่น ปรสิตภายนอก ติดเชื้อแบคทีเรีย ยีสต์ เชื้อ รา แพ้น้าลายเห็บหมัด


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 88

แพ้อาหาร และโรคในกลุ่มความผิดปกติของฮอร์โมน เป็นต้น จึงไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าโรคผิวหนัง ในสุนัขชนิดใดที่เป็นสาเหตุของการขอรับบริการในโรงพยาบาลมากที่สุด

4. ปัญหาบาดแผลทั่วไป

แผนภูมิที่ 12 จานวนสุนัขป่วยที่มีปัญหาบาดแผลจาแนกตามฤดูกาล ระหว่างปี พ.ศ.2552-2554 สุนัขที่มีปัญหามาทาแผลที่โรงพยาบาลปศุสัตว์ และสัตว์ป่า ในปี พ.ศ. 2552-2554 เมื่อจาแนก ตามฤดูกาลพบว่ามีจานวนไม่แตกต่างกัน ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงในช่วงปี พ.ศ. 2552 จะพบว่ามีการเพิ่ม สูงขึ้นในช่วงฤดูฝน (ดังแสดงในแผนภูมิแท่งที่ 6) สิ่งที่ทางคณะผู้จัดทาได้ตรวจพบคือ การบันทึกข้อ มูลสุนัขที่มารับบริการทาแผลมัก ไม่มีการลง บันทึกถึงสาเหตุของการเกิดบาดแผล เช่น แผลที่เกิดจากอุบัติเหตุ แผลที่เกิดจากการผ่าตัด แผลที่เกิดจาก การกัดหรือถูกทาร้าย เป็นต้น ดังนั้นการจาแนกข้อมูลในส่วนของการทาแผลนั้นจึง อาจมีบาดแผลที่เกิด จากสาเหตุอื่นๆที่สาคัญรวมอยู่ด้วย เช่น อุบัติเหตุ เป็นต้น ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงในเรื่องของการลง บันทึกสาเหตุของการเกิดบาดแผล 5.โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 89

เนื่องด้วยข้อจากัดในเรื่องของเวลาการรวบรวมข้อมูล ทางคณะผู้จัดทาได้ทาการรวบรวมโรคและ ความผิดปกติของระบบโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อในสุนัขที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลปศุสัตว์ และ สั ต ว์ ป่ า ปศุ อ าทร ไว้ ดั ง นี้ กระดู ก หั ก , กระดู ก ผิ ด รู ป , ข้ อ เสื่ อ ม, ข้ อ อั กเสบ, สุ นั ข ไม่ ล งน้ าหนั ก และ กล้ามเนื้ออักเสบ เป็นต้น ดังนั้นจึงได้เกิดปัญหาการนาข้อมูลมาวิเคราะห์เช่นเดียวกับการรวบรวมปัญหา ตามระบบการทางานของร่างกายอื่นๆ คือ ไม่สามารถระบุแยกโรคได้ชัดเจน ทาให้ไม่สามารถวิเคราะห์ เชิงลึกได้ว่าปัญหาของโรคใดในระบบนี้เกิดขึ้นมากที่สุด แต่อย่างไรก็ ตามสามารถนาข้อมูลสุนัขเข้ารับการ รักษาความผิดปกตินี้มาวิเคราะห์จาแนกตามเวลาและอายุได้ดังนี้

แผนภูมิที่ 13 แสดงจานวนสุนัขป่วยด้วยโรคกระดูกและกล้ามเนื้อจาแนกตามฤดูกาล สุนัขที่เข้ารับบริการด้วยปัญหาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในโรงพยาบาลปศุสัตว์ และสัตว์ป่า ปศุ ปาลัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2554 พบปัญหาดังกล่าวในปี พ.ศ. 2552 มากกว่าปีอื่นๆ โดยข้อสังเกตจะพบ ปัญหามากในช่วงต้นปีและมีการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปลายปี ในส่วนปัญหาที่พบใน ปี พ.ศ. 2553 และ 2554 ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างชัดเจน


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 90

วิเครำะห์ข้อมูลแมวที่เข้ำรับบริกำรในโรงพยำบำลปศุสัตว์และสัตว์ป่ำ ปศุปำลัน ระหว่ำง ปี 2552-2554

แผนภูมิที่ 14 แสดงสัดส่วนแมวแยกตามวัตถุประสงค์ที่เข้ามารับบริการที่โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลันในช่วงปี พ.ศ.2552-2554 ระหว่างปี พ.ศ.2552-2554 มีจานวนแมวรับบริการจากทางโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน ทั้งหมด 1,016 ตัว พบว่ามีแมวที่เข้ามาตรวจสุขภาพทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 34 และมีแมวที่มาด้วยปัญหา อื่นๆคิดเป็นร้อยละ 64 (ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2) จะเห็นได้วัตถุประสงค์ที่เจ้าของพาสุนัขและแมวเข้ารับ บริการในโรงพยาบาลไม่แตกต่างกัน โดยตรวจสุขภาพทั่วไปในแมว คือ 1. การรั บ วั ค ซี น เช่ น วั ค ซี น รวม วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า การป้ อ งกั น ปรสิ ต ภายในและ ภายนอก เช่น พยาธิหนอนหัวใจ, กาจัดเห็บหมัด, ถ่ายพยาธิ เป็นต้น 2. การทาหมันเพศผู้ หรือ เพศเมีย 3. ตรวจสุขภาพทั่วไปประจาปี


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 91

แผนภูมิที่ 15 แสดงจานวนแมวที่เข้ารับบริการจาแนกตามกลุ่มโรคระหว่างปี พ.ศ.2552-2554 สาหรับกลุ่มประชากรแมวป่วยที่เข้ามาขอรับบริการสามารถจาแนกจานวนประชากรแมวป่วยตาม กลุ่มโรคและกลุ่มอาการความผิดปกติ (ดังแสดงในแผนภูมิที่ 7) สามารถสรุปได้ดังนี้ 1. กลุ่มโรคติดเชื้อที่สำมำรถวินิจฉัยเบื้องต้นได้ ได้แก่ โรคช่องท้องอักเสบจากการติดเชื้อ (Feline infectious peritonitis, FIP), โรคเอดส์แมว (Feline immunodeficiency virus), โรคลาไส้อักเสบพา โวไวรัส (Feline pavovirus, FPV), โรคกลุ่มพยาธิเม็ดเลือด (blood parasite), โรคติดเชื้อไวรัส มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Feline leukemia virus, FeLV) และโรคไข้หวัดแมว (Feline influenza เกิดจาก เชื้อ Feline herpes virus, Feline calicivirus, Bordetella bronchiseptica, Chlamydophila felis และ Feline reovirus) ตามลาดับจากจานวนแมวป่วยน้อยไปมาก (ดังแสดงในแผนภูมิที่ 7) จานวนแมวที่ป่วยด้ว ยโรคไข้หวัดแมวมี จานวนสูงสุดจากโรคติดเชื้อที่สามารถวินิจฉัย ยืนยันเบื้องต้นได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าโรคหวัดแมว และ Blood parasite สามารถพบได้ทุกปี แต่โรค ติดเชื้ออื่นๆ นั้นจะพบเพียงบางปี ซึ่ง โรค FeLV ที่มีจานวนสัตว์ป่วยเป็นอันดับสองซึ่งไม่พบในปี


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 92

พ.ศ. 2553 แต่มีจานวนสัตว์ป่วยเท่ากันทั้งในปีพ.ศ. 2552 และพ.ศ. 2553 เช่นเดียวกันกับโรค FIV นอกจากนี้ยังมีโรคที่พบเพียงปีเดียวคือ FPV และ FIP โดยเมื่อเรานามาเปรียบเทียบกันแล้ว จะเห็นว่า จานวนแมวที่เ ข้ามารักษาในแต่ละปีนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับโรคติดเชื้อที่สาคัญไม่มากนัก เมื่อเทียบกับจานวนแมวที่ป่วยทั้งหมด อย่างไรก็ตามจากการรวบรวมข้อมูลโรคในกลุ่มนี้จะเป็นโรคที่ได้รับการวินิจยืนยันจากผล การตรวจจากชุ ดทดสอบโรค หรือ ผลจากห้องปฏิบั ติการแล้วเท่านั้น ซึ่งมีความเป็น ไปได้ว่ามี ประชากรแมวที่ป่ ว ยด้ ว ยโรคติ ดเชื้ อ ไวรัสเหล่านี้ อ าจจะแสดงอาการความผิด ปกติข องระบบ ทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ และแสดงอาการในกลุ่มอาการที่ไม่จาเพาะต่อระบบใด แล้วมิได้ถูกวินิจฉัยยืนยันว่าสาเหตุการเกิดโรค ทาให้อาจมีการรวบรวมจานวนประชากรแมวป่วย ด้วยโรคกลุ่มนี้แฝงอยู่ในประชากรป่วยในระบบอื่นๆ ซึ่งสาเหตุที่กล่าวมาในส่วนนี้จะทาให้เราไม่ สามารถรับรู้ข้อมูลที่แท้จริงของจานวนแมวป่วยในโรคกลุ่มนี้ได้ ทั้งนี้โรคติดเชื้อที่ทางคณะผู้จัดทาได้จาแนกขึ้นมานี้สามารถป้องกันการเกิดโรคได้โดยการ ได้รับวัคซีน หากการบันทึกข้อมูลมีประวัติการได้รับวัคซีนจะสามารถนามาวิเคราะห์ต่อได้แมวที่ ป่วยเป็ นแมวที่ได้รับวั คซีนป้อ งกันโรคนั้นๆ เป็ นประจ าหรือไม่ เพื่อ ให้ได้ข้อมู ลสนับสนุนการ ป้องกันโรคโดยการทาวัคซีนในกลุ่มประชากรแมวป่วย ณ โรงพยาบาลปศุสัตว์ และสัตว์ป่า ปศุ อาทร เป็นต้น นอกจากนี้แล้วข้อมูลในเรื่องของประวัติการเลี้ยงก็เป็นสิ่งสาคัญเช่น แมวที่ป่วยโรคใน กลุ่มโรคนี้เป็นแมวที่มีการเลี้ยงแบบปล่อย, เลี้ยงในบ้าน, หรือแมวจรจัด เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ก็จะ สามารถนามาวิเคราะห์ต่อได้ว่ าแมวที่มีการเลี้ยงแบบใดมีความเสี่ยงเป็นโรคติดเชื้อเหล่ านี้ได้ มากกว่า 2. กลุ่มโรคแยกตำมระบบ ได้แก่ ปัญหาการได้รับสารพิษ, ความผิดปกติระบบประสาท, ความ ผิดปกติ ระบบหัวใจและหลอดเลื อด, โรคมะเร็ง, โรคตา, ความผิดปกติระบบผิว หนัง, ปัญหา อุบัติเหตุ ความผิดปกติระบบทางเดินหายใจ, ความผิดปกติระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ, ความ ผิดปกติระบบทางเดินปัสสาวะ, ความผิดปกติระบบสืบพันธุ์, ความผิดปกติระบบทางเดินอาหาร, โรคอื่ น ๆ และปั ญ ญหาบาดแผลทั่ ว ไป เรี ย งล าดั บ จ านวนแมวป่ ว ยน้ อ ยไปมาก (ดั งแสดงใน แผนภูมิที่ 7) โดยจะเห็นว่าโรคอื่นๆ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือไม่เข้ากลุ่มความผิดปกติที่ได้แบ่ง ไว้ นั้นมีจานวนมาก ทาให้เป็นปัญหาในการนาข้อมูลส่วนนี้มาวิเคราะห์ และจากการรวบรวมข้อมูลทะเบียน รักษาสัตว์ป่วยประจาวันในแต่ละเดือนเพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ พบว่ายังขาดข้อมูลจาเป็นของสัตว์ป่วย


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 93

ยกตัวอย่างเช่น ที่อยู่สัตว์ป่วย ประวัติการได้รับวัคซีน ประวัติการทาหมั น เป็นต้น ซึ่งทาให้การรวบรวม ข้อมูลนั้นขาดความถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงการเก็บบันทึกไม่เป็นระบบ ทาให้ไม่สามารถรวบรวมข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์การเกิดโรคได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดไปจนกระทั่งหาสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค หรือความผิดปกติได้ เป็นอุปสรรค์สาคัญที่จะทาให้การวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคในสัตว์ กลุ่มแมวเป็นไปได้ยาก จากการรวบรวมข้อมูลทะเบียนสัตว์ป่วย ทางคณะผู้จัดทาได้ยกตัวอย่างการวิเคราะห์โรคและ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในแมว 5 ตัวอย่าง คือ 1. ปัญหาบาดแผลทั่วไป (wound) 2. ความผิดปกติระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal system) 3. ความผิดปกติระบบสืบพันธุ์ (Genital system) 4. โรคติดเชื้อที่สามารถวินิจฉัยเบื้องต้นได้

แผนภูมิที่ 16 แสดงจานวนแมวป่วยทีม่ ีปัญหาบาดแผลจาแนกตามฤดูกาลระหว่างปี พ.ศ.2552-2554 แมวที่เข้ารับบริการด้วยปัญหารักษาบาดแผลทั่วไป (wound) จะพบว่ามีจานวนมากในช่วงฤดู หนาว โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2552 และเมื่อเทียบกันในแต่ล่ะปีพบว่าแมวที่มาด้วยปัญหารักษาบาดแผล


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 94

ทั่วไปนั้นมีจานวนลดลงเรื่อยๆ แต่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเกิดจากสาเหตุใดเนื่องจากการบันทึก ข้อมูล มิได้มีการระบุสาเหตุของการเกิดบาดแผล เช่น เกิดจากการถูกกัด, อุบัติเหตุ, แผลผ่าตัด และแผลจากโรค ผิวหนังอื่น เป็นต้น

แผนภูมิที่ 17 แสดงจานวนแมวป่วยโรคระบบทางเดินอาหารจาแนกตามฤดูกาลระหว่างปี พ.ศ.25522554 แมวที่ เ ข้ า รั บ การรั ก ษาด้ ว ยความผิ ด ปกติ ข องระะบบทางเดิ น อาหาร เช่ น แผลในช่ อ งปาก, ท้อ งเสี ย และอาเจี ย น เป็ นต้ น โดยส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว กลุ่ม ความผิ ดปกติ ที่บั น ทึก ในกลุ่ ม นี้มั กเป็ น อาการ ท้องเสียโดยไม่ทราบสาเหตุ จากสถิติพบว่าในปีพ.ศ. 2553 พบแมวป่วยด้วยกลุ่มความผิดปกติในระบบนี้ มากที่สุด รองลงมาคือปี พ.ศ. 2554 และ 2552 ตามลาดับ โดยความผิดปกติสามารถพบกระจายในทุก ฤดูกาล ยกเว้นในปี พ.ศ. 2552-2553 ที่พบแมวป่วยมากสุดในฤดูฝน แต่ทั้งนี้ไม่สามารถนาข้อมูลที่จัดเก็บ ไว้มาวิเคราะห์ต่อได้เพราะข้อมูลประวัติของแมวส่วนใหญ่มักจะขาดการบันทึกแยกเพศ และอายุ จึงไม่ สามารถวิเคราะห์ได้ว่าปัญหามักเกิดในแมวช่วงอายุใด


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 95

แต่อย่างไรก็ตามปัญหาที่ทางคณะผู้จัดทาเป็นห่วงมากที่สุดคือกลุ่มอาการความผิดปกติในระบบ ทางเดินอาหาร มิได้มีการวินิจฉัยแยกโรคว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุใดบ้าง ทาให้การลงบันทึกข้อมูลในแบบ บันทึกที่ได้จัดทาขึ้นอาจมีแมวป่วยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสแฝงอยู่ในกลุ่มนี้ได้ เป็นต้น

แผนภูมิที่ 18 แสดงแสดงจานวนแมวป่วยที่มีปัญหาระบบสืบพันธ์โดยจาแนกตามฤดูกาล ความผิดปกติในระบบสืบพันธุ์ของแมวเมื่อเทียบกับฤดูกาลแล้วจะพบว่า ความผิดปกติดังกล่าวไม่ มีสัมพันธ์กับฤดูกาล แต่จะพบว่าในปี พ.ศ. 2553 มีจานวนแมวป่วยด้วยระบบสืบพันธุ์สูงขึ้นอย่างเห็นได้ ชัดในช่วงฤดูร้อน โดยมากแล้วจะพบว่าเป็นปัญหาของแมวเพศเมียที่มาด้วยอาการคลอดยาก แท้ง และ มดลูกอักเสบ เป็นต้น


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 96

20 15 จำนวนแมว(ตัว)

9

10

2553

5 0

2554

1

1 2

3

1 1 3

FIP

FIV

FPV

BP

4

6

4

3

FeLV

cat flu

2552

แผนภูมิที่ 19 แสดงจานวนแมวป่วยด้วยโรคติดเชื้อที่สามารถวินิจฉัยได้ ระหว่างปี พ.ศ.2552-2554

2552 2553 2554 รวม(ตัว)

FIP FIV FPV BP FeLV Cat flu 0 2 0 3 4 3 0 0 3 1 0 6 1 1 0 1 4 9 1 3 3 5 8 18 ตำรำงที่ 3 แสดงโรคติดเชื้อในแมวที่สามารถวินิจฉัยได้ระหว่างปี 2552-2554 โรคตำมระบบ โรคจำกสำรพิษ โรคทำงระบบประสำท โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคตำ โรคผิวหนัง อุบัติเหตุ โรคระบบทำงเดินหำยใจ โรคกระดูกและกล้ำมเนื้อ โรคระบบขับปัสสำวะ

2552 2 1 0 4 4 6 10 17 17 23

2553 0 0 3 3 4 7 14 7 9 11

2554 3 6 5 6 6 12 9 16 19 14

รวม(ตัว) 5 7 8 13 14 25 33 40 45 48

รวม(ตัว) 12 10 16 38


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 97

โรคระบบสืบพันธุ์ 13 20 40 73 โรคระบบทำงเดินอำหำร 16 32 33 81 โรคอื่นๆ 24 49 34 107 บำดแผล 33 40 44 117 รวม(ตัว) 170 199 247 616 ตำรำงที่ 4 แสดงโรคในสุนัขแบ่งตามระบบระหว่างปี 2552-2554 เนื่องจากจากข้อมูลในตารางมีจานวนสัตว์ป่วยน้อย ทาให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้

วิเครำะห์ข้อมูลสัตว์ชนิดพิเศษที่เข้ำรับบริกำรในโรงพยำบำลปศุสัตว์และสัตว์ป่ำ ปศุปำลัน ระหว่ำงปี 2552-2554 จากข้ อ มู ล ของโรงพยาบาลปศุ สั ต ว์ แ ละสั ต ว์ ป่ า ปศุ ป าลั น ในส่ ว นของสั ต ว์ ช นิ ด พิ เ ศษที่ นอกเหนือจากสุนัขและแมว ที่เข้ารับการบริการในช่วงปี พ.ศ. 2552-2554 มีสัตว์พิเศษเข้ารับการบริการ ทั้งหมด 176 ตัว ซึ่งในแต่ละปีมีกลุ่มสัตว์ชนิดพิเศษเข้ารับบริการจานวน 46 69 และ 58 ตัวตามลาดับ ดัง แสดงในแผนภูมิซึ่งจะพบว่าในแต่ละปีนั้นมีสัตว์ชนิดพิเศษเข้ารับบริการในจานวนที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน เฉลี่ยปีละ 59 ตัว

แผนภูมิที่ 20 แสดงจานวนของสัตว์ชนิดพิเศษทั้งหมดที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 98

สัตว์ชนิดพิเศษ คือสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงต่างถิ่น กลุ่มสัตว์เหล่านี้ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลปศุ สัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน ระหว่างปี พ.ศ.2552-2554 มีหลากหลายชนิดมาก ทาให้ต้องมีการกาหนด เกณฑ์ในการจาแนกชนิดสัตว์สัตว์พิเศษออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ กระต่าย สัตว์ต ระกูลลิง สัตว์ฟันแทะ สัตว์ปีก สัตว์เคี้ยวเอื้อง สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์อื่นๆนอกเหนือจากกลุ่มที่กล่าวมา และเมื่อพิจารณา จานวนของสัตว์ที่เข้ารับบริการนั้นพบว่าตลอดทั้งสามปีนั้น กระต่ายเป็นสัตว์ที่เข้ารับบริการมากที่สุด รองลงมาคือสัต ว์ในตระกูลลิง และกลุ่ม สัตว์ ที่เข้ารับบริการน้อยที่สุดคือ สัตว์เลื้อยคลาน ดังแสดงใน แผนภูมิ

แผนภูมิที่ 21 แสดงจานวนของสัตว์ชนิดพิเศษที่เข้ารับการบริการในปี พ.ศ. 2552-2554 แบ่งตาม ประเภทของสัตว์ สาเหตุของการเข้ารับบริการของสัตว์พิเศษในช่วงปี พ.ศ. 2552-2554 สามารถจาแนกกลุ่มการ ให้บริการออกเป็น การตรวจสุขภาพและทาวัคซีนสาหรับสัตว์ปกติ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ กลุ่ม ความผิดปกติระบบทางเดินอาหาร กลุ่มความผิดปกติระบบทางเดินปัสสาวะ กลุ่มความผิดปกติระบบ กระดูกและกล้ ามเนื้อ กลุ่ ม ความผิดปกติร ะบบประสาท กลุ่ม ความผิ ด ปกติระบบผิว หนัง กลุ่ม ความ ผิดปกติระบบผิวหนัง ความผิดปกติตา การทาแผล และโรคอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ดังที่


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 99

แสดงตามแผนภูมิ แสดงให้เห็นสาเหตุของกลุ่มสัตว์พิเศษที่เข้ารับการบริการมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ความผิดปกติระบบทางเดินอาหาร การตรวจสุขภาพและการทาวัคซีนสาหรับสัตว์ปกติ ความผิดปกติ ระบบผิ ว หนั ง ความผิ ด ปกติ ร ะบบกระดู ก และกล้ า มเนื้ อ และความผิ ด ปกติ ร ะบบทางเดิ น หายใจ ตามลาดับ

แผนภูมิที่ 22 แสดงจานวนสัตว์ชนิดพิเศษที่เข้ารับการบริการจาแนกตามสาเหตุ 5 อันดับแรก กระต่ายเป็นสัตว์พิเศษที่เข้ารับการบริการมากที่สุดในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ทาการรวบรวมข้อมูล ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554 มีจานวน 11 20 และ 16 ตัว ตามลาดับ และจาแนกจานวนตามสาเหตุการ เข้ารับบริการของกระต่ายดังแสดงในแผนภูมิ พบว่าสาเหตุที่เข้ามารับบริการมากที่สุดนั้น ได้แก่ ความ ผิดปกติระบบผิวหนัง ซึ่งการเข้ารับบริการรวมทั้งหมด 12 ตัว ลาดับที่สองคือ การตรวจสุขภาพสาหรับ สัตว์ปกติ และโรคอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการกล่าวมาข้างต้น ซึ่งมีจานวนกระต่ายเข้ามารับบริการเท่ากัน คือ 9 ตัว


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 100

แผนภูมิที่ 23 แสดงจานวนกระต่ายที่เข้ารับบริการแยกตามสาเหตุในปี พ.ศ.2552-2554 อย่างไรก็ตามจากข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดพบว่าโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน ใน หน่วยสัตว์เล็กระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554 ได้มีการให้บริการแก่สัตว์พิเศษในปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับ สุนัขและแมว แต่อย่างไรก็ตามสัตว์พิเศษเป็ นสัตว์ที่มีความหลายหลายทั้งชนิดสัตว์และชนิดโรค ถึงแม้ว่า จะสามารถจาแนกความผิดปกติออกเป็นระบบได้ แต่รายละเอียดของชนิดความผิดปกติในสัตว์พิเศษก็มี ความแตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อการจัดเก็บข้อมูลจึงควรจะมีการจาแนกความผิดปกติตามชนิดสัตว์ เพื่อได้ ข้อมูลที่ความถูกต้องครบถ้วน และสามารถรวบรวมได้รวดเร็ว ซึ่งเป็นประโยชน์ในอนาคตที่จะสามารถ นาข้อมูลที่ได้เก็บบันทึกไว้มาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 101

วิเครำะห์ข้อมูล ปศุสั ตว์ที่ เข้ำรับบริ กำรในโรงพยำบำลปศุสั ตว์แ ละสั ตว์ป่ำ ปศุปำลั น ระหว่ำงปี 2552-2554 จากข้ อมู ลจ านวนของสั ตว์ ที่ข อรับ บริการตรวจระบบสืบพั นธุ์ด้วยเทคนิครังสีวินิจฉัย (อัลตรา ซาวด์ ) จากหน่ว ยการตรวจรัก ษาสั ต ว์ เ คลื่อ นที่ ระหว่ างเดือ นมกราคม – ตุลาคม ปี พ.ศ.2555 ของ โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลันในส่วนงานของปศุสัตว์

แผนภูมิที่ 24 แสดงจานวนปศุสัตว์ที่ขอรับบริการ ตรวจระบบสืบพันธุ์ด้วยเทคนิครังสีวินิจฉัย (อัลตรา ซาวด์) จากหน่วยการตรวจรักษาสัตว์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน ระหว่าง เดือนมกราคม – ตุลาคม ปี พ.ศ.2555 จากข้ อมู ล ด้านปศุสั ต ว์ข องโรงพยาบาลปศุสัตว์ แ ละสัตว์ ป่า ปศุปาลัน ในช่ ว งเดือ นมกราคมตุลาคม ปี พ.ศ. 2555 พบตัวอย่างฟาร์มโคนม 5 แห่ง ขอรับการบริการตรวจระบบสืบพันธุ์ด้วยเทคนิค รังสีวินิจฉัย (อัลตราซาวด์) ของหน่วยการตรวจรักษาสัตว์เคลื่อนที่โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ ป่า ปศุปา ลัน คิดเป็นจานวนโคนมที่ได้รับการตรวจทั้งหมด 523 ตัว แบ่งเป็นการตรวจระบบสืบพันธุ์ทั่วไป 315 ตัว และการตรวจการตั้งครรภ์ 203 ตัว จากข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงความต้องการของเจ้าของฟาร์มโคนมที่จะขอรับบริการงานด้านการ ตรวจในเรื่องการตรวจระบบสืบพันธุ์โคนมเพศเมีย


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 102

บทที่ 2


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 103

ประวัติควำมเป็นมำ โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งฝึกการปฏิบัติของนักศึกษาสัตว แพทย์ในส่วนของคลินิกปฏิบัติสาขาวิชาเกี่ยวกับปศุสัตว์และสัตว์ป่า และให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา โรคแก่ปศุสัตว์ ทั้งที่ใช้บริโภคและสัตว์เศรษฐกิจ เช่น วัว กระบือ สุกร แพะ แกะ เป็ด ไก่ ปลา ฯลฯ

วันที่เริ่มดำเนินงำน เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2547

สถำนที่ตั้ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ถนนกาญจนบุรี -ทองผาภูมิ ตาบลลุ่มสุ่ม อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

แผนยุทธศำสตร์ 9 ด้ำน เนื่ อ งจากโรงพยาบาลปศุ สั ต ว์ แ ละสั ต ว์ ป่ า ปศุ ป าลั น เป็ น หนึ่ ง ในหน่ ว ยงานของคณะสั ต ว แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้มีการสร้างเป้าหมายและภารกิจหลัก โดยได้มีการนาแนวทางมา จากแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 9 ด้าน ซึ่งได้แก่ 10. Research Excellence สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย 11. Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง 12. Healthcare and Services Excellence สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ 13. Internationalization สร้างความเป็นสากล 14. Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม 15. ICT – based University สร้างมหาวิทยาลัยที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นพื้นฐาน 16. Harmony in Diversity ความกลมกลืนในความหลากหลาย 17. Management for Sustainability การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน 18. Human Resource Excellence สร้างความเป็นเลิศด้านทรัพยากรบุคคล

เป้ำหมำยและภำรกิจหลัก 5. 6. 7. 8.

จัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาวิชาการทางด้านสัตวแพทยศาสตร์ รักษาสัตว์ ให้คาปรึกษาและวางแผนบริหารจัดการสุขภาพฝูงปศุสัตว์ เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ และการจัดฝึกอบรมแก่กลุ่มเกษตรกรผู้สนใจ


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 104

เวลำตรวจรักษำโรคทั่วไป โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน ได้เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปในวันและเวลา ราชการ ดังนี้ วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 16.30 น. วันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และมีบริการหน่วยรักษาสัตว์เคลื่อนที่ (Mobile clinic) โดยให้บริการนอกสถานที่หรือเคลื่อนที่ไปตามบ้าน ของเกษตรกรเพื่ออานวยความสะดวกแก่เจ้าของสัตว์

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในโรงพยำบำลปศุสัตว์และสัตว์ป่ำ ปศุปำลัน

บุคลำกร โรงพยำบำลปศุสัตว์และสัตว์ป่ำ ปศุปำลัน จำแนกตำมประเภทกำรจ้ำง ปีงบประมำณ

พนักงำนมหำวิทยำลัย ลูกจ้ำงประจำ ลูกจ้ำงชั่วครำว ข้ำรำชกำร รวม เงินอุดหนุน เงินรายได้

2548

2

1

-

16

-

19

2549

4

1

1

12

-

18

2550

4

2

1

14

-

21

2551

4

2

8

7

-

21

2552

4

2

10

5

-

21


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 105

2553

5

1

9

18

-

33

2554

5

2

8

19

-

34

สรุปจำนวนสัตว์ป่วยเข้ำรับบริกำรโรงพยำบำลปศุสัตว์และสัตว์ป่ำ ปศุปำลัน ปีงบประมำณ

รำยกำร สุนัข แมว ปศุสัตว์ สัตว์อื่น

จำนวน/ตัว

ปีงบ 2548

585

43

341

67

1036

ปีงบ 2549

600

80

535

53

1268

ปีงบ 2550

676 134

280

51

1141

ปีงบ 2551

1757 271

194

61

2283

ปีงบ 2552

1873 286

124

171

2454

ปีงบ 2553

2842 485

46

39

3412

ปีงบ 2554

3275 556

123

95

4049

ปีงบ 2555

3476 607

1216

227

5526

สรุปจำนวนสัตว์ป่วยเข้ำรับบริกำรโรงพยำบำลปศุสัตว์และสัตว์ป่ำ ปศุปำลัน


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 106

บทที่ 3


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 107

จากการวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน ทางคณะผู้จัดทาเล็งเห็นปัญหา เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ทั้งในส่วนสัตว์เล็ก และปศุสัตว์ ทางคณะผู้จัดทาจึงร่วมกันหาแนวทางเพื่อร่วมกันสร้างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลสัตว์ป่วยในส่วน ต่างๆ เสนอแก่ทางโรงพยาบาล ดังนี้

ตำรำงบันทึกสัตว์ป่วยในแต่ละโรค (E.1) ตารางบันทึกสัตว์ป่ วยในแต่ ละโรคประจาวัน จัดทาขึ้ นคล้ายรูปแบบตาราง E.1

เพื่อบันทึก

รายละเอียดของสัตว์ป่วยในแต่ละวัน โดยจะทาให้ทราบถึงชนิดสัตว์ เพศ อายุ สถานที่ วันที่เริ่มป่วยของ สัตว์ วันที่เริ่มรักษา สถานที่รักษา ผลการรักษา รวมทั้งผลการชันสูตรโรค

ตำรำงที่ 5 แสดงตารางบันทึกสัตว์ป่วยในแต่ละโรค (E.1)


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 108

บัญชีสัตว์ป่วยประจำปี (E.2) บัญชีสัตว์ป่วยประจาปี จัดทาขึ้นคล้ายตาราง E.2 เพื่อบันทึกจานวนการป่วย จานวนการตาย ของแต่ละโรค ในแต่ละเดือน และตลอดปี

ตำรำงที่ 6 แสดงตารางบัญชีสัตว์ป่วยประจาเดือน (E.2)

ตำรำงบัญชีสัตว์ป่วยประจำปีแยกตำมกลุ่มอำยุ (E.3) บัญชีสัตว์ป่วยประจาปีแยกตามกลุ่มอายุ จัดทาขึ้นคล้ายตาราง E.3 เพื่อบันทึกจานวนการป่วย จานวนการตาย ของแต่ละเพศในกลุ่มอายุที่สนใจ ในแต่ละเดือน และตลอดปี


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 109

ตำรำงที่ 7 แสดงตารางบัญชีสัตว์ป่วยประจาปีแยกตามกลุ่มอายุ (E.3)

ตำรำงบันทึกสถิติสัตว์ป่วยประจำเดือน ส่วนปศุสัตว์ ตารางบันทึกสถิติสัตว์ป่วยประจาเดือน ส่วนปศุสัตว์ เพื่อบันทึกจานวนสัตว์ป่วยในแต่ละเพศ แยกตามโรค ประจาเดือน

ตำรำงที่ 8 แสดงตารางบันทึกสถิติสัตว์ป่วยประจาเดือน ส่วนปศุสัตว์


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 110

ตำรำงบันทึกสถิติสัตว์ป่วยประจำปี ส่วนปศุสัตว์ (Excel) ตารางบันทึกสถิติสัตว์ป่วยประจาเดือน ส่วนปศุสัตว์ (Microsoft Excel) เพื่อบันทึกจานวนสัตว์ ป่วยในแต่ละเพศ แยกตามโรค ประจาปี แยกตามจานวนเดือน

ตำรำงที่ 9 แสดงตารางบันทึกสถิติสัตว์ป่วยประจาปี ส่วนปศุสัตว์ (Excel)


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 111

ตำรำงบันทึกกำรใช้ยำ นอกจากนี้โรงพยาบาลปศุสัตว์ และสัตว์ป่า ปศุปาลัน ยังไม่มีระบบเก็บข้อมูลในส่วนของยา และ เวชภัณฑ์ ต่างๆอย่ างครบถ้ว นเหมาะสม ทาให้ไม่ มีข้อมู ลที่จ ะนาไปวิ เคราะห์ถึงข้อ มูลการใช้ยา และ เวชภัณฑ์เหล่านี้ว่ามีการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล เพื่อให้เป็นแนวทางในการจัดทาระบบบันทึกข้อมูลให้ ครบถ้วน ถูกต้องและตรงเวลา เพื่อให้ สามารถนาข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ ตามแนวคิดของวิชาระบาดวิทยา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ ใช้ทรัพยากรส่วนนี้ทางผู้จัดทาจึงร่วมกันจัดทาบัญชีการเบิกยาสัตว์และเวชภัณฑ์ประจาวันเพื่อใช้บันทึก ยา และเวชภัณฑ์ต่างๆที่เบิกออกไปจากส่วนกลาง โดยเป็นบันทึกประจาวัน และมีการนามาวิเคราะห์เป็น รายเดือน และข้อมูลสาคัญที่ต้องบันทึกคือ ยา หรือเวชภัณฑ์อะไร หน่วยนับ คืออะไร และเบิกจานวน เท่าไร และมีวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่ออะไร ดังนี้ 1) งานบริการวิชาการ 2) เพื่อการเรียนการสอน 3) เพื่องานวิจัย 4) อื่นๆ โปรดระบุ ข้ อ มู ล ในส่ ว นนี้ส ามารถนาไปตรวจสอบความถู กต้อ งของการเบิ กจ่ ายยา และประเมิ นความ เหมาะสมของปริมาณการสั่งซื้อเวชภัณฑ์ต่างๆกับความต้องการในการใช้ของโรงพยาบาลสัตว์

ตำรำงที่ 10 แสดงตารางบันทึกการเบิกยาสัตว์ตามวัตถุประสงค์


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 112

ตารางบัญชีการใช้ยาสัตว์และเวชภัณฑ์ประจาวัน เป็นระบบบันทึกต่อเนื่องกับระบบบันทึกการ บันทึกการเบิกจ่ายยา ซึ่งเป็นการบันทึกยาและเวชภัณฑ์ที่ใช้จริงในวันหนึ่งๆ โดยเป็นบันทึกประจาวัน และมีการนามาวิเคราะห์เป็นรายเดือน โดยมีการแบ่งกลุ่มยาและเวชภัณฑ์เป็น 7 กลุ่ม ดังนี้ 1. ยากิน 2. ยาฉีด และสารน้า 3. ยาใช้ภายนอก 4. Vaccine 5. เวชภัณฑ์ 6. วัสดุเย็บ 7. วัสดุเพื่อการวินิจฉัย เนื่องจากในบัญชีได้มีการรวบรวมชื่อยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ไว้เป็นหมวดเป็นหมู่แล้ว เพื่อง่ายต่อ การค้นหาและบันทึก ดังนั้นข้อมูลสาคัญที่ต้องบันทึก คือ หน่วยนับ และปริมาณที่ใช้ต่อวัน ข้ อ มู ล ในส่ ว นนี้ส ามารถนาไปตรวจสอบความถู กต้อ งของการเบิ กจ่ ายยา และประเมิ นความ เหมาะสมของปริมาณการสั่งซื้อเวชภัณฑ์ต่างๆกับความต้องการในการใช้ของโรงพยาบาลสัตว์ และทาให้ เห็นภาพรวมของการใช้ยาและเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้อย่างแท้จริง เพื่ อนาไปพิจารณาในการ สั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์

ตำรำงที่ 11 แสดงตารางบันทึกการใช้ยาสัตว์ประจาวันแยกตามประเภทยา


โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ท า ง สั ต ว แ พ ท ย์ ส า ธ า ร ณ สุ ข 1 | 113

ตำรำงที่ 12 แสดงตารางบันทึกการใช้ยาสัตว์ประจาปีแยกตามประเภทยา

รายงานvphกลุ่มโรงพยาบาลสัตว์  
รายงานvphกลุ่มโรงพยาบาลสัตว์  
Advertisement