Page 1

“Reproductive problems in Mare” วันพฤหัสบดีท่ ี 23 ธันวาคม 2553 บรรยายโดย อ.สพ.ญ.ดร.ปั ทมา ฤทธิ์ฤาชัย ถอดค�ำบรรยายโดย ณัฐพล สีหาวัฒน์ มีของทิพยวดี ถมยา ต่ อนะครั บ

ช่ วงบ่ าย ตอนที่ 1

Infertility Leiomyosarcoma เป็ นเนื ้องอกในมดลูก เกิดที่ smooth muscle ชนิด malignancy บางครั ง้ อาจท�ำให้ misdiagnosis ได้ ถ้ าใช้ การตรวจด้ วยมืออย่ างเดียวเราจะมักคิดว่ ามันท้ อง เพราะ ฉะนันจ� ้ ำเป็ นต้ องตรวจดูด้วย ultrasound หรือตรวจดูวา่ ถ้ าเป็ น ลูกจริ งๆ มันจะมีการตอบสนองจากลูก แต่ถ้าเป็ นมะเร็งตบลง ไปมันจะแน่น ไม่มีลกั ษณะว่ามีสงิ่ มีชีวิตอยูภ่ ายใน จะยืนยันว่าเป็ นมะเร็ งหรื อท้ องต้ องตรวจด้ วย ultrasound เท่านัน้ โดยใช้ หวั probe ประมาณ 3.5 MHz ถึงจะลึก พอ Ovary Persistence corpus luteum เป็ นภาวะที่ corpus luteum คงอยู่ ไม่หายไปสักที ปกติแล้ ว luteal phase ควรจะอยูท่ ี่ 15-16 วัน หลังจากนัน้ corpus luteum ควรจะฝ่ อไปโดยฤทธิ์ของฮอร์ โมน prostaglandin แล้ วท�ำให้ ม้ากลับเข้ าสูว่ งรอบการเป็ นสัดอีกครัง้ หนึง่ การเกิด persistence corpus luteum เกิดได้ ทกุ ช่วง อายุหลัง puberty แล้ ว และทุกสายพันธุ์

อาการ แม่ม้าจะไม่เป็ นสัดในช่วง breeding season

Recall ในม้ าจะมีอยู่ 2 ช่วงหลักๆ คือ breeding season กับ non-breeding season ถ้ าเป็ นเมืองนอกจะแบ่ง 2 ช่วงนี ้ได้ อย่างชัดเจน เพราะฤดูร้อนหนาวจะชัดเจนมาก ฤดูหนาวบ่าย

รู ปจาก >>>

Therinogenology II І 1


3 โมง ก็มืดแล้ ว ท�ำให้ ชว่ งแสงน้ อย อย่างที่ทราบกันดี ในม้ า วงรอบการเป็ นสัดจะขึ ้นกับช่วงของแสง วันไหนที่แสงยาวจะ ท�ำให้ ระบบสืบพันธุ์ของแม่ม้า active เนื่องจาก melatonin ลด ลง ท�ำให้ GnRH หลัง่ ออกมามากขึ ้น กระตุ้น FSH, LH ท�ำให้ เกิดวงรอบการเป็ นสัดตามมา

การตรวจคล�ำผ่านทวารหนัก ปกติถ้ารั งไข่ active จะมีขนาดเท่ ากัมปั ้น แต่ ถ้ามันใหญ่ เท่ าส้ มโอ สงสัยได้ ว่ าเป็ นเนือ้ งอก เนื ้องงอกจะรบกวนการผลิตฮอร์ โมน ท�ำให้ แม่ ม้า แสดงพฤติกรรมเหมือนพ่ อม้ า (stallion-like behavior) การตรวจวินิจฉัยภาวะโรคนี ้ท�ำได้ โดยการท�ำ ultra- ดุร้ายมากขึน้ ไล่ กัดตัวอื่น หรื อขึน้ ขี่ตวั อื่น sound โดยหากพบว่ายังพบ CL อยูเ่ กิน 15 วันก็แสดงถึงภาวะ โรคนี ้ การตรวจเช็คท�ำได้ ด้วย ultrasound จะสังเกตได้ งา่ ย มาก หรื อตรวจเลือดหาปริ มาณ testosterone แต่สว่ นใหญ่จะ วิธีการรักษาท�ำได้ โดยการใช้ Prostaglandin (Luta- ไม่ท�ำ เพราะแพงแค่ ultrasound ก็เห็นแล้ ว lyse®) 0.01 mg/kg ผ่านทาง IM หรื อใช้ 5-10 mg ต่อตัว การรักษาผ่าตัดเอาออกอย่างเดียว Prolonged estrus เกิดขึ ้นในแม่ม้าที่แก่ เป็ นลักษณะที่มี follicle ขนาด Mammary gland ใหญ่ ไม่ยอมตก ขนาดขยายใหญ่มากกว่า 5 cm มีอาการ heat Mastitis ไม่หยุดติดต่อกัน 10 วัน เกิ ดขึน้ ไม่บ่อ ย ส่ ว นใหญ่ เ จอช่ ว งหลั ง ของการ หย่ านม เนื่องจากนมมันคัด หรื อนมมันคั่งอยู่ ท�ำให้ เกิด ตรวจสอบได้ ด้ ว ย ultrasound รั ก ษาด้ ว ยการใช้ การอักเสบ หรื อในแม่ม้าที่ไม่ท้องมานานหลายปี จูๆ่ ก็เต้ านม ฮอร์ โมน LH หรื อ GnRH อักเสบ Ovarian cyst อาการ ปวม ร้ อน แดง จับนมม้ าแล้ วมันร้ อน และเจ็บ เกิดขึ ้นได้ ไม่บ่อย มีโอกาสเป็ นมากในแม่ม้าแก่ ul- บางทีเตะคนจับเลย ม้ าอาจเบือ่ อาหาร ซึม และมีไข้ เห็นง่ ายๆ trasound พบว่าส่วนของผนัง follicle จะบาง มี cyst หลาย คือเวลาเดินเจ็บขาหลัง ไม่ ค่อยอยากเดินเพราะไม่ อยาก รูปแบบ เป็ น single หรื อ multiple ก็ได้ อาการ จะมีวงรอบ โดนเต้ านม เพราะฉะนัน้ เวลาตรวจ lameness ไม่ ควรพุ่ง การเป็ นสัดไม่ แน่ นอน (irregular estrus) เช่ นอาจมีระยะ เป้าไปที่การเจ็บขาอย่ างเดียว estrus นานกว่ าปกติ พฤติกรรมจะเปลี่ยนไปเหมือนพ่ อ ม้ า จะก้ าวร้ าว ขึ ้นขี่ตวั เมียด้ วยกัน Melanoma อยูส่ ว่ นของ vulva จากภาพ ultrasound จะเห็น follicle ทีม่ ผี นังบาง และ มีขนาดใหญ่ ไม่เหมือน follicle ทัว่ ไป Twin foals ลูกแฝดในม้ า ม้ ามีโอกาสเกิดลูกแฝดเพราะมัน การรักษา ให้ GnRH หรื อ LH เป็ น multiple ovulation สามารถตกไข่ พร้ อมกันหลายๆ ใบ Granulosa cell tumor เกิดขึ ้นได้ บอ่ ยมากในแม่ม้า เป็ น neoplasia เห็นเป็ น ปั ญหาจะท�ำให้ แท้ ง (abortion) คลอดยาก (dyscyst หลายๆ อัน (multi-cystic) รวมๆ กันเหมือน follicle แต่ tocia) retained placenta ตามมาแน่ นอน ว่ามันจะอยูต่ ดิ กัน ในระยะแรกๆ ผนัง cyst จะบาง แล้ ว การเข้ าอู่ (uterine retention) จะช้ า ท�ำให้ เกิด endoหลังๆ จะมีผนังหนาเพิ่มขึน้ จากการเกิด fibrosis บางที metritis ตามมาได้ นอกจากนี ้ลูกที่ออกมาอาจตาย หรื อไม่ก็ อาจมีเลือดคั่งอยู่ใน cyst อ่อนแอ ไม่แข็งแรง

Reproductive problem in Mare І 2


Fetal weakness & death อาจตายทังคู ้ ป่ ระมาณ 31% เจริ ญเติบโตเป็ น single fetus ได้ ประมาณ 60% แต่ถ้าสามารถรอดออกมาเป็ นลูกแฝดแล้ ว มีโอกาส แค่ 9% ซึง่ ในส่วนของ 9% ที่ออกมานัน้ - 65% จะตายทัง้ คู่ - เหลือตัวเดียว 21% - รอดทัง้ คู่มีประมาณ 14% เท่ านัน้

การตกไข่หา่ งกันเกิน 24 ชัว่ โมง ขนาดจะแตกต่ างกัน ใบที่ ตกก่ อนจะมีขนาดใหญ่ กว่ า 2) แบ่ งตาม Position มี 2 แบบอีก 2.1) Unicornual fixation (เจอบ่ อย) คืออยู่ใน horn เดียวกัน มันดึงดูดกัน ท�ำให้ เวลาบีบจะบีบยากมาก ต้ อง ไล่อีกใบให้ ไปอีกข้ างหนึง่

2.2) Bicornual fixation อยู่คนละปี กของมดลูก ไม่ จะเห็นว่ าโอกาสตายมากกว่ ารอดสูงมากๆ ดังนัน้ ค่อยเจอ ถ้ าเจอก็บีบง่ายมาก จ�ำเป็ นต้ องเข้ าไปช่วยเลี ้ยงดูลกู ม้ าทุกอย่าง ตังแต่ ้ แรกคลอด บางทีอาจพบว่าตัวหนึง่ เล็กกว่าอีกตัว จับดูมี muscle tone ที่ การวินิจฉัยลูกแฝด weak มาก ต้ องช่วยให้ ได้ กินนมน� ้ำเหลือง ท�ำ ultrasound ต้ องมีคอกอนุบาลลูกม้ าที่ป่วยเลย เพื่อช่วยดูแล การรั กษา ปกติแล้ วตามธรรมชาติจะมีการลดจ�ำนวนของมันเอง แต่เป้าหมายของเราคือ ต้ องการลูกทีส่ มบูรณ์แข็งแรง อยูแ่ ล้ ว ถ้ าเราไม่ท�ำอะไรก็มีโอกาสที่อีกใบจะสลายไปเองหรื อ ที่สดุ เพียงตัวเดียว สลายไปทังคู ้ อ่ ยูแ่ ล้ ว แต่เนือ่ งจากฟาร์ มม้ าแข่งต้ องการผลผลิต ต่อปี เพราะฉะนันจึ ้ งต้ องช่วยท�ำ การเกิดลูกแฝด ขึ ้นกับสายพันธุ์ด้วย มักเกิดในม้ าพันธุ์ Thorough- 70% ของแม่ ม้าที่มีลูกแฝดมันจะสลายไปเอง bred พันธุ์ Quarter horse และ pony จะเจอลูกแฝดบ่อย ช่วง อายุแม่ม้าส่วนใหญ่จะอยูท่ ี่ 6-10 ปี ถ้ าเป็ น unicornual จะสลายมากกว่า bicornual การแยกชนิดลูกแฝด ส่วนใหญ่จะสลายก่อน 40 วัน ถ้ าหลังจากนันอาจตาย ้ แยกได้ 2 แบบ ทังคู ้ ่ เนื่องจากอาหารไม่พอ 1) Ovulation (แยกตามการตกไข่ ) 2) Position (แยกตามต�ำแหน่ งที่ฝังตัว) การรั กษา บีบ (crushing) ให้ ไข่ อีกใบมันแตกไป อาจบีบ 1) Ovulation ด้ วยมือเปล่ าก็ได้ แต่ถ้ายังไม่ฝังตัวอาจต้ องท�ำ transrectal 1.1) Monozygotic twin มีไข่ใบเดียว แล้ วไข่แบ่งตัว ultrasound เอา probe บี ้ให้ มนั ยุบ ต้ องท�ำก่ อนการฝั งตัว จะ เป็ น 2 ตัว ท�ำให้ ลกู แฝดที่ได้ มี genome เดียวกัน ใช้ ถงุ หุ้มรก ได้ ไม่ trauma มาก หรื อท�ำการเจาะเอาน� ้ำที่อยูใ่ น yolk sac เดียวกันไม่แยก เพศเดียวกัน ออก ในช่วงก่อน 40 วัน เนื่องจาก yolk sac เป็ นแหล่งอาหาร ของลูกม้ า 1.2) Dizygotic twin มีไข่ตกพร้ อมกัน 2 ใบ มีรกแยก คนละถุง คนละ genome อาจเป็ นเพศเดียวกันหรื อต่างเพศ Aspiration ก็ได้ มี 2 แบบ ท�ำได้ โดยวิธี transvaginal ultrasound ใช้ เข็มเจาะดูด - Synchronous คือการตกไข่ ทงั ้ 2 แบบ ห่ างกัน เข้ าไปผ่านช่องท้ อง ต้ องให้ sedative agent ก่อน แล้ วใช้ วิธี ไม่ เกิน 24 ชั่วโมง ท�ำให้ มีขนาดใกล้ เคียงกัน aseptic techniques มากที่สดุ เท่าที่จะมากได้ ให้ systemic - Asynchronous (เจอบ่ อย) ส่วนใหญ่จะเป็ นอันนี ้ antibiotics ด้ วย ให้ NSAID ลดปวด ให้ progesterone เพื่อ Therinogenology II І 3


maintain การตังท้ ้ อง

one น้ อยอะ ดู CL จาก ultrasound ก็ได้ ถ้ ามันเล็กก็แสดงว่า ไม่มี hormone ที่ผลิตออกมา แก้ ไขเรื่ องนี ้โดยใช้ progesterIntra-cardiac puncture one สังเคราะห์ชว่ ยได้ (Legumate®) อันนี ้โหดมาก แทงเข้ าหัวใจเลย ฉีด KCl เข้ าไปใน - เกิด endometritis หัวใจของลูกม้ าโดยตรงเลย ท�ำยาก ประสบความส�ำเร็ จน้ อย - อายุแม่ม้ามาก กว่า aspiration ท�ำโดยผ่าน transvaginal ultrasound ยกเว้ น - ภาวะที่ให้ นม พอให้ นมลูกอีกตัวเยอะขณะท้ อง ก็ ท�ำ blind techniques ที่ท�ำ transrectal ได้ ซึง่ ท�ำยากมาก ไม่มีอาหารไปเลี ้ยงลูกในท้ อง - จากการติดเชื ้อ Terminal pregnancy ฉีด prostaglandin 10 mg/ตัว เพื่อหยุดการตังท้ ้ อง 2) Embryonic factor ไปเลย หรื อไม่ก็ลดอาหารลงท�ำให้ มนั ฝ่ อไปเอง - ลูกมีขนาดเล็ก - มีความผิดปกติของ chromosome การจัดการท้ องแฝด แบ่งเป็ น 3 ช่วงหลัก 3) External factor 1) Before fixation ก่อนการฝั งตัวถ้ ามี conceptus - จากความเครี ยด เครี ยดจากการขนส่งหรื อจากการ เดียวรอก่อนภายใน 21 วันตรวจสอบดู ถ้ าเจอว่ามีหลาย con- เจ็บปวด ceptus ดูวา่ เป็ น bicornual หรื อ unicornual ถ้ าเป็ น bi ก็บีบ - จากการขาดสารอาหาร หรื ออาหารที่ให้ ไม่เพียงพอ เลย เป็ น uni ก็แยกก่อนค่อยบีบ หรื อใช้ วิธีธรรมชาติ หรื อหยุด การตังท้ ้ องเลย 2) After fixation เหมือนกับ before แหละ แยกว่า เป็ น bi หรื อ uni Bicornual ท�ำ Crushing หรื อ Aspiration Unicornual ท�ำ Natural reduction หรื อ Terminal 3) After endometrial cup formation ท�ำ Aspiration หรื อ Intra-cardiac puncture หรื อ ลดอาหาร (Endometrial cup จะฟอร์ มระหว่างวันที่ 35 ถึง 40 วันนะ) Pregnancy failure แบ่ งได้ เป็ น 4 อย่ าง 1) Embryonic death (0-40 วัน) 2) Fetal death (40-150 วัน) 3) Abortion (150-300 วัน) 4) Still birth (มากกว่ า 300 วัน) Embryonic death (0-40 วัน) แยกได้ จาก 3 สาเหตุ 1) Maternal factor อาจเกิดจาก - Hormone มีฮอร์ โมนการตังท้ ้ องน้ อย มี progester-

Reproductive problem in Mare І 4

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change” Charles Darwin

แปลเทป therio  
แปลเทป therio  
Advertisement