Page 1

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การเลี้ยงกระรอก

จัดทำ�โดย Clinical Rotation กลุ่มที่ 2 นศ.สพ.เกียรติศักดิ์ จุ้ยปาน 5016002 นศ.สพ.ชานนท์ ขำ�ตา 5016004 นศ.สพ.ณัฐพล สีหาวัฒน์ 5016007 นศ.สพ.ปารัชญ์ โพธิ์เนียม 5016011 นศ.สพ.สิริกร ภมรสุพรวิชิต 5016019

ลักษณะทางกายภาพ กระรอก (Squirrel) จัดเป็นสัตว์ในกลุม ่ ฟันแทะ (Rodent) มีลักษณะเด่นก็คือมีฟันหน้าที่ใหญ่ และแข็งแรง อยู่สองคู่ อยู่ด้าน บนหนึ่งคู่ และด้านล่างอีกหนึ่งคู่ ไม่มีฟันเขี้ยว กระรอกนั้นมีลักษณะร่างกายหลักๆ 3 แบบ คือ กระรอกต้นไม้ กระรอกดิน และกระรอกบิน 1) กระรอกต้นไม้ จะมีหางยาวเป็นพวงกรงเล็บที่แหลมคมและมีหู ขนาดใหญ่บางพันธุ์ที่ปลายหูมีขนเป็นพู่ 2) กระรอกบิน มีผว ิ หนังทีป ่ กคลุมด้วยขนยืน ่ ออกจากลำ�ตัวยาวจาก ข้อมือจนถึงข้อเท้าเพื่อให้สามารถร่อนไปมาระหว่างต้นไม้ได้ 3) กระรอกดิน โดยทั่วไปมีลักษณะแข็งแรงกว่ากระรอกต้นไม้และ มีขนทีส ่ น ั้ กว่ามีขาหน้าทีแ ่ ข็งแรงไว้ส�ำ หรับขุดมีหางทีม ่ ล ี ก ั ษณะเป็น fur และไม่เป็นพวงเหมือนกระรอกต้นไม้ กระรอกมีลักษณะเหมือนสัตว์ฟันแทะอื่นๆ คือมีนิ้วเท้า 5 นิ้วในเท้าหลัง และ 4 นิ้วในเท้าหน้า ซึ่งมีการพัฒนาเป็นอุ้งเท้าเป็น อย่ า งดี กระรอกมี ข นาดตั้ ง แต่ เ ท่ า หนู อย่ า งเช่ น กระรอกปิ ก มี่ แอฟริกา (Myosciurus pumilio) ไปจนถึงไปจึงถึงพวกขนาดใหญ่ อย่างมาร์มอทและวูดชัค (Genus Marmota) กระรอกนั้นกะโหลกศีรษะกับจะงอยปากสั้นและมีรูปร่าง โค้ง ส่วน postorbital process มีการพัฒนาดีและมีระยะห่างระหว่าง orbital กว้าง กระดูกแก้มยาวถึง frontals เพดานปากค่อนข้างสั้น และกว้าง ฟันกรามอยู่ระดับเดียวกัน Bullae มีขนาดใหญ่แต่ไม่ ขยาย สูตรฟันของสัตว์กลุ่มกระรอกคือ 1/1, 0/0, 1-2/1, 3/3 = 20 -22 ซี่ premolar อาจมีขนาดเล็กและมีรูปร่างเหมือนหมุด ฟัน cheekteeth มีรากฟันที่พัฒนาเป็นอย่างดีเป็นแนวขวาง กระรอกที่พบในประเทศไทยนั้น ตัวเต็มวัยส่วนใหญ่มี ขนาดลำ�ตัวที่วัดรวมส่วนหัวและลำ�ตัวประมาณ 200 มม.มีกรงเล็บ ที่แข็งแรงทั้งนิ้วมือและนิ้วเท้า กรงเล็บนี้กระรอกใช้เกาะกิ่งไม้และ ลำ�ต้นขณะวิง่ ทำ�ให้สามารถวิง่ ไปตามต้นไม้ได้ มีตาขนาดใหญ่และ โปน ทำ�ให้มองเห็นชัดเจนและสามารถแยกแยะวัตถุโดยเฉพาะแนว ตั้งได้ดีความสามารถนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำ�หรับสัตว์ที่ใช้ชีวิต ส่วนใหญ่บนต้นไม้ ด้วยตำ�แหน่งของตาทำ�ให้กระรอกสามารถมอง เห็นด้านหน้า ด้านหลัง ด้านบนและด้านล่างได้โดยไม่ตอ ้ งหมุนศีรษะ ช่วยให้สามารถสำ�รวจและระวังอันตรายได้ ดวงตาของกระรอกมี เซลล์รป ู กรวยในเรตินาอยูม ่ ากทำ�ให้สามารถมองเห็นสีในเวลากลาง วันได้ดี กระรอกที่สามารถพบได้ในประเทศไทย สามารถแบ่งได้ เป็น สองกลุ่มใหญ่ๆดังนี้คือ กระรอก และกระรอกบิน ในที่นี้จะขอ ยกตัวอย่างแค่บางชนิด กระรอกที่ พ บ ได้ แ ก่ พญากระรอกดำ � (Black giant squirrel), กระรอกท้องแดง (Pallas squirrel), กระรอกหลายสี (Variable squirrel), กระรอกปลายหางดำ� (Grey-bellied squirrel), กระรอกดินแก้มแดง (Three-striped ground squirrel) กระรอกบินที่พบ ได้แก่ พญากระรอกบินหูแดง (Red giant flying squirrel), กระรอกบินเท้าขน (Hairy-footed flying squirrel), กระรอกบินแก้มสีแดง (Red-cheeked flying squirrel) พฤติกรรมของกระรอก กระรอกเป็นสัตว์ที่ออกหากินในตอนกลางวัน (ยกเว้น ตระกูลกระรอกบิน) แต่ส่วนใหญ่แล้ว จะออกหาอาหารในช่วงเช้า

มืดหรือตอนเย็น เราสามารถพบกระรอกอยู่เป็นกลุ่มได้ในต้นไม้ที่ ออกผลมาก มีความเชื่อกันว่ากระรอกตัวที่โตเต็มที่นั้นจะแบ่งเมล็ด พืชให้กับกระรอกที่ยังเล็กอยู่ เชื่อกันว่ากระรอกนั้นจะซ่อนอาหาร อย่างเช่น ผลไม้สุก ไว้ในรอยแตก หรือรอยแยกของกิ่งไม้ อาณาเขตของทีอ ่ ยูอ ่ าศัยของกระรอกทีโ่ ตเต็มวัยนัน ้ อาจ ซ้ อ นเหลื่ อ มกั น แต่ บ ริ เ วณที่ เ กิ ด การซ้ อ นเหลื่ อ มนี้ อ าจขยาย อาณาเขตมากขึ้นเมื่อตัวเมียมีน้อยลงและอาจทำ�ให้ กระรอกมา เผชิญหน้ากัน เมื่อเป็นเช่นนี้ กระรอกตัวที่เป็นเจ้าของอาณาเขตจะ ไล่กระรอกตัวอืน ่ ไปจนกระทัง่ กระรอกตัวนัน ้ ออกจากอาณาเขตของ ตนไป หรือกระรอกตัวที่เป็นเจ้าของอาณาเขตอาจไม่แสดงอาการ ใดๆ เลยแล้วใช้ชีวิตตามปกติต่อไป กระรอกตัวที่ปกครองเป็นใหญ่ ในบริเวณนั้นจะยังคงอยู่โดยเฉพาะบริเวณที่ใช้เป็นที่หาอาหาร ประจำ�และมีกระรอกอยูท ่ งั้ 2 เพศ ซึง่ จะเป็นเช่นนีไ ้ ปตลอดชีวต ิ ของ มัน เขตที่พบกระรอก กระรอกเป็นสัตว์ที่ พบว่ามีอาศัยอยูท ่ ว ั่ โลกยกเว้นในทวีป ออสเตรเลีย, ตอนใต้ของทวีปอเมริกาใต้, และบริเวณทะเลทราย กระรอกสามารถอาศั ย อยู่ ใ นถิ่ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ตัง้ แต่ปา่ ฝนเขตร้อนไปจนถึงเขตอาร์คติกทุนดรา และจากชัน ้ เรือน ยอดของต้นไม้ไปจนถึงโพรงใต้ดิน ถิ่นที่อยู่อาศัย กระรอกจะอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15.8 องศาเซลเซียสและมีปริมาณน้ำ�ฝน 1455 มม. จะสามารถพบ กระรอกได้มากในป่าเขตอบอุน ่ โดยเฉพาะป่าทีม ่ ไ ี ม้ผลมาก สำ�หรับ ในประเทศไทยนั้นสามารถพบเห็นกระรอกได้ทุกภูมิภาค แต่จะพบ ได้มากทีภ ่ าคใต้และพบว่ามีจ�ำ นวนน้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระรอกบางพันธุน ์ น ั้ จะสามารถพบได้เฉพาะในภาคใต้เท่านัน ้ เช่น พญากระรอกเหลือง กระรอกสามสี กระรอกหางม้าใหญ่ กระรอก หน้ากระแต ซึง่ กระรอกเหล่านีล ้ ว ้ นเป็นกระรอกพันธุห ์ ายาก และใกล้ จะสูญพันธุ์ อาหารของกระรอก กระรอกในประเทศไทย นั้นก็มีลักษณะการหาอาหาร คล้ายกับกระรอกต้นไม้อื่นๆ คือ ดำ�รงชีวิตด้วยการกินใบไม้ ผลไม้ เมล็ดพืช แมลง ผลไม้เปลือกแข็ง และโคนต้นสน กระรอกเหล่านีใ ้ ช้ ชีวิตส่วนใหญ่หากินบนต้นไม้ แต่บางเวลาหากินบนพื้นดิน และ แน่นอนว่าอาหารส่วนใหญ่ของกระรอกล้วนเกี่ยวกับต้นไม้ ทำ�ให้ กระรอกมักจะเก็บสะสมอาหารอยูบ ่ นกิง่ ไม้ กระรอกมีการปรับตัวต่อ การเปลีย ่ นแปลงของฤดูกาลและอาหารตามฤดู ในฤดูหนาว กระรอก จะกินดอกที่ยังอ่อนๆ ของต้นแต้ฮวย ซึ่งจะออกดอกตั้งแต่เดือน ตุลาคมไปจนถึงเดือนมิถน ุ ายนในปีถด ั ไป จากนัน ้ กระรอกจะเปลีย ่ น มากินใบไม้ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนพฤษภาคม และเมื่อถึง เดื อ นมิ ถุ น ายนกระรอกก็ จ ะเริ่ ม กิ น ผลไม้ เมื่ อ ฤดู ใ บไม้ ร่ ว งมาถึ ง กระรอกจะกินแมลงที่มีคุณค่าทางอาหารสูง โดยเฉพาะมดที่กำ�ลัง กักตุนอาหารก่อนที่ฤดูหนาวจะมาเยือน พฤติกรรมการกินอาหารของกระรอก อาหารหลัก : กระรอกเป็นสัตว์กน ิ พืชเป็นอาหารหลัก โดย


มากจะกินผลไม้และธัญพืช อาหารทีเ่ ป็นสัตว์: แมลง บางครัง้ กระรอกจะกินแมลงเมือ ่ ต้องการแร่ ธาตุบางชนิด อาหารที่เป็นพืช: ได้แก่ ใบไม้ เมล็ดพืช ธัญพืช ผลไม้เปลือกแข็ง และผลไม้ พฤติกรรมการหาอาหาร: มีการสะสมหรือซ่อนอาหารไว้กินในฤดู หนาว การสืบพันธุ์ กระรอกมีการสืบ พันธุ์แบบ promiscuous หรือ polygynandrous คือตัวผู้หรือตัวเมียหลายๆ ตัวผสมกับเพศตรงข้าม 1 ตัว ในวันทีต ่ ว ั เมียเป็นสัด ตัวผูห ้ ลายตัวจะมารวมกันล้อมรอบตัวเมียและ เริ่มส่งเสียงร้อง การส่งเสียงร้องนี้เป็นการเริ่มต้นแข่งขันกันในหมู่ ตัวผู้ ซึง่ จะมีตว ั ผูต ้ ว ั หนึง่ ทีช ่ นะและได้ผสมพันธุก ์ บ ั ตัวเมียตัวนัน ้ ตัวผู้ ตัวที่ชนะจะได้ครอบครองตัวเมียในช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อให้แน่ใจว่า ไข่ของตัวเมียนั้นได้รับการผสมจากตนเอง แต่ถ้าจำ�นวนตัวผู้ที่เข้า แย่งชิงนั้นมีจำ�นวนมาก ตัวผู้ตัวนั้นก็อาจไปจากตัวเมีย และตัวเมีย ก็อาจจะเริ่มผสมกับตัวผู้ตัวหนึ่งที่ชนะตัวผู้ตัวอื่นๆ ที่เข้ามาในขณะ นั้น หลังจากผสมพันธุ์แล้ว ในตอนแรกตัวเมียจะออกสำ�รวจ หาบริเวณและสร้างรังในบริเวณที่เหมาะสมและค่อน ข้างปลอดภัย พฤติกรรมนี้จะพบมากที่สุดในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงที่ ตรงกับฤดูผสม พันธุ์ของกระรอก ภายในรังของกระรอกนั้นพบว่า แม่กระรอกสามารถให้กำ�เนิดลูกได้ครั้งละหลายตัว

3-4 สัปดาห์ เริ่มมีขึ้นเป็นสีๆขึ้นบริเวณ ที่เป็นลาย ของผิวหนังในตอน แรก 5-7 สัปดาห์ ขนจะเริ่มปุกปุย ทั้งลำ�ตัว และ ที่หาง และตาเริ่มจะเปิด

10 สัปดาห์ขึ้นไป กระรอกสามารถกินอยาก อื่นได้บ้างแล้วนอกจากนม แต่ก็ ยังต้องกินนมเสริม 5 เดือน กระรอกโตเต็มวัย

อายุขัยของกระรอก อายุขย ั ของกระรอกยังไม่เคยมีการ รายงานเป็นตัวเลขที่ แน่นอนแต่สำ�หรับกระรอกที่ถูกคนเลี้ยงดูนั้น โดยเฉลี่ยแล้วมีอายุ ประมาณ 17 ปี และบางพันธุ์อาจมีอายุยืนถึง 21 ปี (เลี้ยงขังในกรง) เช่น กระรอกสามสี ศัตรูตามธรรมชาติในธรรมชาตินน ั้ กระรอกมีศต ั รูคอ ื สัตว์ กินเนื้อขนาดเล็ก เช่น อีเห็น ชะมด พังพอน แมวป่า รวมทั้งเหยี่ยว นอกจากนี้ กระรอกอาจถูกคนจับมาขายหรือฆ่าทิง้ เนือ ่ งจากทำ�ลาย ผลผลิตของเกษตรกร โดยเฉพาะกระรอกที่ไปอาศัยในสวนปาล์ม

เลี้ยงลูกกระรอกอย่างไร การเลี้ยงลูกกระรอก ลูกกระรอกจะเลีย ้ งค่อนข้างยากเนือ ่ งจาก ผูข ้ ายมักจะนำ� มาจากแม่ในธรรมชาติ มากกว่าที่จะมีการเพาะเลี้ยงได้เอง ดังนั้น จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพพอสมควร เพราะไม่ได้รับน้ำ�นมจากแม่มา อย่างเพียงพอ ดังนั้นจึงไม่แนะนำ�ให้เลี้ยงกระรอกที่เล็กเกินไป ลูก กระรอกที่ยังไม่ลืมตาต้องมีการกระตุ้นให้ตาเปิดโดยใช้สำ�ลี ชุบน้ำ� หมาดเช็ดที่ตามทุกวัน นอกจากนี้ต้องเช็ดที่ก้นด้วยเพื่อกระตุ้นการ ขับถ่าย

ช่วงอายุของกระรอก

อาหารลูกกระรอก ลูกกระรอกทีย ่ งั ไม่หย่านมจำ�เป็นต้องกินน้�ำ นม น้�ำ นมส่วน ใหญ่ทใี่ ห้กน ิ จะเป็นนมผงสำ�หรับเด็กแรกเกิด หรือนมผงสำ�หรับเลีย ้ ง ลูกสุนัข หรือกระต่าย หรือหนู นอกจากนี้อาจให้เป็นนมถั่วเหลือง ได้ สำ�หรับนมวัวไม่แนะนำ�ให้ใช้ เพราะมักจะเป็นสาเหตุให้กระรอก ท้องเสียได้ เนื่องจากมีปริมาณน้ำ�ตาลที่ลูกกระรอกไม่สามารถย่อย ได้มาก การชงนม ต้องชงใหม่ทก ุ ครัง้ และไม่ให้นมทีร่ อ ้ นเกินไปแก่ ลูกกระรอก การชงนมไม่ควรให้เข้มข้นเกินไปเพราะจะกินยาก และ ทำ�ให้เกิดการท้องอืด หรือท้องเสียได้ การป้อนนมนิยมใช้กระบอก ฉีดยาขนาดเล็กค่อยๆ หยอดให้กิน อย่าให้เร็วหรือมากเกินไปใน แต่ละครั้ง เพราะอาจทำ�ให้สำ�ลักได้ซึ่งจะส่งผลให้ลูกกระรอกเป็น ปอดบวมได้ ลูกกระรอกควรได้กน ิ นมประมาณ 5 ครัง้ ต่อหนึง่ วัน ใน แต่ละครั้งไม่ควรให้จนอิ่มเกินไปเพราะจะทำ�ให้ท้องอืดได้

0-2 สัปดาห์ ช่วงนี้ลูกกระรอกจะตัว แดงๆ จนถึงเริ่มไม่แดง แล้วก็ จะยังไม่มีลายให้เห็นนัก 2-3 สัปดาห์ จะเริ่มเห็นสีของผิวหนัง ซึ่งจะเป็นบริเวณที่ ขนจะขึ้น เป็นลาย

ที่อยู่ของลูกกระรอก ลูกกระรอกต้องการความอบอุ่นมากกว่ากระรอกโต ดัง นั้นที่อยู่ของมันควรจะปราศจากลมพัด อากาศอบอุ่น ควรมีการตั้ง หลอดไฟ เพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ลูกกระรอก มีผ้าเพื่อให้ลูก กระรอกซุกตัว และปลอดภัยจากสัตว์อื่นรวมทั้ง เด็กที่อาจจะเข้ามา รบกวน และอันตรายแก่ลูกกระรอกได้ การหย่านม ควรเริ่มให้อาหารอ่อนเมื่อเมื่อลูกกระรอกอายุประมาณ 2-3 เดือน แต่คนเลี้ยงไม่นิยมหย่านมลูกกระรอกเนื่องจากสามารถ ให้นมเป็นอาหารลูกกระรอก ทีโ่ ตได้เช่นกัน จริงๆแล้วควรฝึกให้ลก ู กระรอกเริ่มกินผลไม้ ผัก ใบไม้เป็นหลัก และให้นมเป็นอาหารเสริม เพราะจะช่วยให้กระรอกมีร่างกายที่แข็งแรงมากกว่า การอาบน้ำ�กระรอก ผูเ้ ลีย ้ งบางท่านชอบอาบน้�ำ ให้กระรอก ซึง่ สามารถทำ�ได้ แต่ควรจะเช็ดตัว และทำ�ให้กระรอกตัวแห้งโดยเร็วเพื่อไม่ให้เป็น ปอดบวม การอาบน้ำ�ทำ�ได้โดยใช้น้ำ�เปล่าอาบ หากจำ�เป็นต้องใช้ แชมพู ใ ห้ ใ ช้ แ ชมพู ข องสุ นั ข ที่ อ่ อ นที่ สุ ด โดยนำ � ไปละลายน้ำ� ให้ เจือจางอีก 3-4 เท่า ก่อนอาบ

การเลี้ยงกระรอก  
การเลี้ยงกระรอก  
Advertisement