Page 1

7 / 2 0 16

OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE RADENCI VPRAŠALNIK

FILIP KOVAČIČ – SVETOVNI EKIPNI PRVAK IN POSAMEZNI PODPRVAK

OBVESTIL A OBVESTILO O JAVNEM RAZPISU ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI RADENCI ZA LETO 2016 Občina Radenci bo izvedla postopek Javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Radenci za leto 2016. Razpis bo objavljen predvidoma od uveljavitve Rebalansa proračuna občine Radenci za leto 2016 do 14. novembra 2016. V skladu s sklepi Odbora za kmetijstvo z dne 13. 10. 2016 bosta razpisana dva ukrepa, in sicer: • Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetij, v skladu s katerim se bodo dodelila sredstva za:  stroške izdelave projektne dokumentacije za novogradnje (rekonstrukcije) hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji, stroške gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetiji, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov za živali (stroški materiala in storitev), stroške nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti, stroške nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, stroške nakupa in postavitve zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže…) in stroške nakupa računalniške

programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk – vse potrebno za primarno kmetijsko proizvodnjo; • Ukrep 4: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij v kmetijstvu v letu 2016, kar pomeni sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov. • Razpoložljivih bo 15.000,00 EUR; za podukrep 1.1. Posodabljanje kmetij 7.000,00 EUR in za ukrep 4. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij 8.000,00 EUR. • Za pregled vlog bo Župan Občine Radenci imenoval komisijo, ki bo vloge pregledala in pripravila predlog dodelitve nepovratnih sredstev pomoči za oba razpisana ukrepa. O podatkih glede višine izplačanih denarnih sredstev in prejemnikih le teh vas bomo obvestili v prihodnjem informatorju, ko bo zaključen postopek Javnega razpisa.

Odbor za kmetijstvo

OBVESTILO ZA PRAVNE OSEBE - NAČIN VROČANJA ODLOČB O ODMERI NUSZ ZA LETO 2016 Obveščamo Vas, da so bile pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost, odločbe o odmeri nadomestila za uporabo


OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2016 vročene elektronsko - preko informacijskega sistema Finančne uprave portala eDavki, kar je uvedel Zakon o davčnem postopku. To pomeni, da pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost odločb ne prejemejo v fizični obliki – preko klasične pošte. Povezava do spletne strani Finančne uprave, kjer lahko dobite podrobnejše informacije glede e-vročanja: http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve.

OBVEŠČA

KAJ JE OSEBNO DOPOLNILNO DELO IN KDO GA LAHKO IZVAJA Vrste osebnega dopolnilnega dela V prvo skupino (A) se štejejo dela, ki jih posameznik opravlja sam, in sicer gre za dela: • pomoč v gospodinjstvu, pri čiščenju stanovanja, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin, • občasna pomoč pri kmetijskih delih. • občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim ali invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego. • občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih ali študijskih obveznosti, • občasno prevajanje ali lektoriranje, • občasno izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih, • občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika živali. V drugo skupino (B) se za dopolnilno delo šteje, kadar posameznik sam izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, in ki niso namenjeni zaužitju, druge izdelke, ki se izdelujejo na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih in jih prodaja (npr. spominki, posoda, galanterijski izdelki…), kadar nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča v njihovi osnovni obliki ali kadar melje žito, žge apno ali oglje na tradicionalen način in prodaja. POZOR! Ta dela se ne smejo opravljati za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo.

Pogoji za opravljanje osebnega dopolnilnega dela Osebno dopolnilno delo lahko opravlja posameznik, ki je brezposeln, zaposlen ali upokojenec, ki je priglašen pri AJPES, kot oseba, ki opravlja osebno dopolnilno delo in ima za obdobje, v katerem opravlja tako delo, plačano vrednotnico iz tega naslova. Doseženi prihodek iz opravljanja osebnega dopolnilnega dela v posameznem polletju koledarskega leta ne sme preseči treh povprečnih mesečnih neto plač v RS v preteklem koledarskem letu. Priglasitev osebnega dopolnilnega dela in uporaba seznama Posameznik mora biti pred začetkom opravljanja osebnega dopolnilnega dela vpisan v seznam pri AJPES. Priglasitev lahko z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila opravi sam prek spletnega portala AJPES (aplikacija eSODD) ali pa se osebno oglasi na upravni enoti, kjer zanj opravijo priglasitev v seznam. AJPES na spletnem portalu zagotavlja tudi vpogled v javne podatke seznama (podatki o osebnem imenu posameznika, vrsti osebnega dopolnilnega dela, zaporedni številki posameznika in kontaktnem podatku). Z uporabo iskanja med osebami, ki opravljajo osebno dopolnilno delo je moč kadarkoli poiskati dodatno pomoč. Naj bo to varuška za čas počitnic, inštruktor za pomoč pri študijskih obveznostih ali pomoč v gospodinjstvu, na vrtu... Uporaba aplikacije eSODD je brezplačna. Postopek pridobitve vrednotnice Pogoj za legalno opravljanje del je vnaprej pridobljena vrednotnica, ki se vnaprej kupi na upravni enoti. Vrednotnica velja za koledarski mesec za posameznega izvajalca osebnega dopolnilnega dela. Trenutna cena vrednotnice znaša 9,06 EUR. Lahko se jo kupi za tekoči ali prihodnji mesec. Pri delih, ki se opravljajo pod točko A, mora vrednotnico kupiti naročnik del za posameznika, ki bo delo opravljal. Če izvajalec opravlja dela za več naročnikov, mora vrednotnico kupiti vsak od teh naročnikov. Pri delih, si se pretežno opravljajo za večinoma neznane naročnike – dela pod točko B, pa mora vrednotnico zase kupiti posameznik, ki ima priglašeno osebno dopolnilno delo. Vrednotnico pridobite z vložitvijo zahtevka za pridobitev vrednotnice prek spletnega portala e-uprava ali osebno na upravni enoti. Vplačana vrednotnica prinaša pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter pravice iz zdravstvenega zavarovanja. Obdavčitev osebnega dopolnilnega dela Dohodek iz osebnega dopolnilnega dela je obdavčen kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja po 38. členu ZDoh-2. V davčno osnovo od tega dohodka se všteva vsak posamezni dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % dohodka in za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih izvajalec plača sam (izvajalec osebnega do-


polnilnega dela iz točke B seznama del, ki mora sam zase pridobiti vrednotnico). Akontacija dohodnine od dohodka iz osebnega dopolnilnega dela se izračuna in plača od davčne osnove po stopnji 25 %. Izvajalec osebnega dopolnilnega dela mora mesečno vse svoje dohodke iz osebnega dopolnilnega dela napovedati za odmero akontacije dohodnine pri finančni upravi. Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela Izvajalec osebnega dopolnilnega dela posreduje poročilo finančni upravi polletno in sicer najpozneje: - do 10. julija v tekočem koledarskem letu za prvo polletje tekočega koledarskega leta oziroma - do 10. januarja v naslednjem koledarskem letu za drugo polletje preteklega.

Za opravljena dela mora izvajalec izdati račun, najmanj v dveh izvodih, od katerih prejme enega kupec. Izdan račun je potrebno hraniti 10 let. Podrobnosti najdete na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije. Dodatne informacije Vrste osebnega dopolnilnega dela: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gp.mddsz@gov.si Uporaba aplikacije eSODD: AJPES sodd@ajpes.si Julijana Meckar, Izpostava AJPES Murska Sobota

ZA VSE ŽIVALI NI DOVOLJ DOMOV ZA VSE ŽIVALI NI DOVOLJ DOMOV ZA VSE ŽIVALI NI DOVOLJ ZA VSE ŽIVALI/ KASTRIRAJ NI DOVOLJ DOMOV DOMOV STERILIZIRAJ STERILIZIRAJ // KASTRIRAJ STERILIZIRAJ KASTRIRAJ STERILIZIRAJ / KASTRIRAJ

AKCIJA AKCIJA

STERILIZACIJ/KASTRACIJ STERILIZACIJ/KASTRACIJ PSOV IN MAČK PSOV IN MAČK NA VSEH VETERINARSKIH POSTAJAH NA VSEH VETERINARSKIH POSTAJAH V V POMURJU POMURJU NA NA VSEH VSEH VETERINARSKIH VETERINARSKIH POSTAJAH POSTAJAH V V POMURJU POMURJU

od 1. 10. do 30.11. 2016 od od 1. 1. 10. 10. do do 30.11. 30.11. 2016 2016

20% CENI PRI CENI STORITVE STORITVE 20% POPUST POPUST PRI PRI PRI CENI CENI STORITVE STORITVE

KUPON ZA POPUST DOBITE NA VETERINARSKIH POSTAJAH, OBČINAH KUPON ZA KUPON ZA POPUST POPUST DOBITE DOBITE NA NA VETERINARSKIH VETERINARSKIH POSTAJAH, POSTAJAH, OBČINAH OBČINAH KUPON ZA POPUSTZADOBITE NAŽIVALI VETERINARSKIH OBČINAH ali pokličite DRUŠTVO ZAŠČITO POMURJA POSTAJAH, : 070/879-212 ali pokličite DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI POMURJA : 070/879-212 ali pokličite DRUŠTVO ZAmačke ZAŠČITO ŽIVALI POMURJA : 070/879-212 Pokličite nas tudi, če se vaše ne pustijo ujeti. ali pokličite DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI POMURJA : 070/879-212 Pokličite Pokličite nas nas tudi, tudi, če če se se vaše vaše mačke mačke ne ne pustijo pustijo ujeti. ujeti. Po končaninas akciji bomo izžrebali 5 nagrajencev. Pokličite tudi, če se vaše mačke ne pustijo ujeti. Po Po končani končani akciji akciji bomo bomo izžrebali izžrebali 5 5 nagrajencev. nagrajencev. Po končani akciji bomo izžrebali 5 nagrajencev.

POSEBNI DOSEŽKI FILIP KOVAČIČ – SVETOVNI PRVAK (EKIPNO) IN PODPRVAK (SOLO)

Hvala vam! Hvala Hvala vam! vam!

17 plesalcev Plesnega kluba Zeko, med njimi tudi Filip Za Filipa Kovačiča je obdobje od junija letošnjega leta zaKovačič, ki je postal Evropski prvak med posamezniki v znamovano z izjemnimi uspehi. Od 9. do 12. junija je v kategoriji breakdance mladinci. Bil je tudi član mladinske Ostravi na Češkem potekalo Evropsko prvenstvo v breakekipe, ki je osvojila 2. mesto. dancu, hip hopu in electric boogiu 2016. V štirih tekmo22. junija pa jePOMURJA bilo državno prvenstvo, kjer je Filip ubranil ZA ZAŠČITO ŽIVALI valnih dneh se je tekmovanja udeležilo 2700DRUŠTVO plesalcev DRUŠTVO ŽIVALI POMURJA DRUŠTVO ZA ZA ZAŠČITO ZAŠČITO ŽIVALI POMURJA naslovŽIVALI državnega prvaka med mladinci in v skupnem seDRUŠTVO ZA ZAŠČITO POMURJA iz 22-ih držav. števku pokala Slovenije osvojil 1. mesto. Z ekipo pa postal Tekmovanje je bilo za vse starostne kategorije: otroci, mladržavni prvak v ekipni tekmi. dinci, člani in člani 2. Na tekmovanje se je uvrstili tudi


OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

Od 19. do 23. oktobra pa je v Avstrijskem Gradcu potekalo IDO Svetovno prvenstvo v Hip hopu, Breakdancu in Electricboogiu, kjer je nastopilo 3600 plesalcev iz 40 držav in 3 kontinentov. Iz Plesnega kluba Zeko se je tekmovanja udeležilo 14 plesalcev. Domov so prinesli kar 3 medalje. Svetovni prvaki so postali mladinska breakdance skupina »The chosen ones jr« (Petra Rajh, Gal Vrbnjak, Elias Ljubec, Enej Koprivec, David Copot in Filip Kovačič) Filip Kovačič je osvojil 2. mesto v kategoriji breakdance, solo mladinci. Filipu, mentorjem ter ostalim plesalcem iskreno čestitamo!

ČLANI ŠD NK KAPELA SE BODO S PONOSOM SPOMINJALI LETA 2016 ŠD NK KAPELA obstaja že od leta 1997 in bo naslednje leto praznovalo 20-letnico svojega delovanja. Ob ustanovitvi je bilo 10 članov - ustanoviteljev ŠD NK Kapela. V obdobju delovanja so pridobili veliko novih članov, si uredili nogometno igrišče na katerem trenirajo, z leti pa so pridobili tudi veliko novih izkušenj v igranju malega nogometa. Ves čas so si prizadevali, da bi dosegli čim boljše športne uspehe in dočakali so jih prav v letošnjem letu, v letu 2016.

4

Posebej ponosni so na naslednje dosežke: - 1. mesto v občinski ligi Gornja Radgona so si razdelili z ekipo Lomanoš - 1. mesto na državnem prvenstvu v malem nogometu (Piran, med 24. in 26. 6. 2016) – in s tem osvojili naziv DRŽAVNI PRVAKI SLOVENIJE - 9 igralcev iz njihove ekipe je bilo pozvanih v slovensko reprezentanco U21 in so se med 15. in 17. 7. 2016 udeležili U21 EMF EURO 2016 v Pragi, kjer so dosegli 6. mesto - 8 igralcev iz njihovega društva je bilo pozvanih v slovensko državno reprezentanco, ki so se med 21. in 27. 8. 2016 udeležili evropskega prvenstva EMF EURO 2016 v Szekesfehervarju, kjer so med 32. reprezentancami iz Evrope osvojili 10. mesto - za svoj največji uspeh štejejo, da so bili kot državni prvaki povabljeni k sodelovanju v ligi EMF CHAMPIONS LEAGUE (liga prvakov v malem nogometu na travi) v Mariboru, ki je potekala med 23. in 25. 9. 2016 in na katerem je sodelovalo 68 ekip iz celotne Evrope državnih prvakov posameznih držav - v skupini so osvojili 1. mesto, saj so premagali Bolzing (prvaka Nemčije), LSA Sixte (prvaka Belgije) in FC Deltum (prvaka Bolgarije), za uvrstitev med 16 najboljših so premagali prvaka Srbije (Šabac), za uvrstitev med 8 ekip v Evropi so premagali podprvaka Madžarske (Szigetszentmiklós), žal pa jih je v četrtfinalu premagala ekipa iz Romunije (FC Boromir). Na koncu so osvojili odlično 6. mesto v Evropi, kar je predstavljalo za vse sodelujoče ekipe in organizatorja pravo senzacijo, saj nihče ni mogel verjeti,


da prihaja klub s Kapele, ki je samo majhna vas. Vse ostale ekipe so namreč prihajale iz velikih evropskih mest, z veliko večjo finančno podporo in vložki. ŠD NK Kapela sodeluje tudi v novo ustanovljeni 1. slovenski ligi malega nogometa. Sodelovali bodo pod okriljem NZ Slovenije, ki zajema skupno 12 ekip iz celotne Slovenije in se bo začela v oktobru 2016. Vse te uspehe so dosegli z veliko vloženega truda igralcev, vodstva in trenerja. Posebej se zahvaljujejo se Termam Maribor, EKOSEN-u, pa tudi predsedniku MZS-ja Slovenije v malem nogometu, Andreju Manfredi, brez katerih si vsega tega ne bi mogli pričarati.

donci, Telekom Slovenija, Rdeči Križ M. Sobota, Občina Radenci, Golf klub Radenci z gospo Jadranko Šimonka, družine Benkič – Bjelič - Beznovci, družina Černel - Zenkovci, družina Bašič - Avstrija, podjetje SIM Radenci, poliranje vozil Marko Slemenšek, urarstvo Vlado Vesel Radenci, družina Bjelič - Radenci, družina Matjašec - M. Sobota, Rotary klub Martjanci. Odrešitelj je že 25 let mehanik Avtoreal Benko Viktor iz Sotine. Vsem dobrotnikom se naša družina zahvaljuje z čutnostjo in spoštljivostjo, da ste nam pomagali osrečit našo veliko srečo, to so naše noge v svet enakopravnih.

Enkrat Kapela-vedno Kapela!

Lep dan, družina Dervarič« Člani ŠD NK Kapela

ZAHVALA DRUŽINE DERVARIČ IZ RADENCEV

(dobesedni zapis zahvale)

»ZAHVALA DOBROTNIKOM Družina Dervarič s Kidričevega naselja 4, 9252 Radenci. Smo ponosni, da ste naši družini priskočili na pomoč z finančnimi sredstvi. Se vidi, da še imajo ljudje veliko srce. Naša srca so pela od veselja, ko smo dobivali od ljudi podporo ter ko so nakazovali denar za naš namen. Denarja se je nateklo 3.880,00 evrov in kupili smo avto Renault modus 1,6, letnik 2006 /3 avtomatik. Je prišel 2.600,00 evrov, napravili smo velik servis in zavarovanje. Dobrotniki so naslednji: Rok Bagoroš, Janko Zemljič, evangeličanska cerkev M. Sobota, evangeličanska cerkev Bo-

DOGODKI SPREMEMBA TERMINA SLOVESNOSTI OB ODKRITJU PLOŠČE NA OSNOVNI ŠOLI V RADENCIH V predhodni številki Informatorja Občine Radenci je bil objavljen termin dogodka na datum 18. oktober 2016. Obveščamo, da bo slovesnost ob preimenovanju šole potekala 18. novembra 2016, ob 13. uri pred Osnovno šolo Kajetana Koviča Radenci. Ob odkritju plošče bo sodelovala tudi hčerka Kajetana Koviča, Nina Brala Kovič. Vljudno vabljeni!

KRAJEVNA ORGANIZACIJA BORCEV ZA VREDNOTE NOB RADENCI vabi vse občanke in občane na koncert partizanskih pesmi, ki bo v petek, 11. novembra 2016, v Kongresni dvorani hotela Radin s pričetkom ob 19. uri. Nastopila bo pevka Marjetka Popovski s pevsko skupino Cvet v laseh.

5


OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

8. TRADICIONALNO MARTINOVANJE NA KAPELI

VPRAŠALNIK - POZIV K SODELOVANJU! Spoštovani občani! Občina Radenci izvaja proces priprave in uresničitve Celostne prometne strategije Občine Radenci. To je strateški dokument, s katerim bo planirano učinkovito zaporedje ukrepov na področju prometa z namenom zagotavljanja višje kakovosti bivanja. Središče načrtovanja prometa so ljudje, ki težijo k prometni varnosti, čistemu in prijaznemu bivalnemu okolju ter uspešnemu gospodarskemu razvoju. Pri pripravi celostne prometne strategije Občine Radenci s ciljem zagotavljanja življenju prijazne mobilnosti želimo pridobiti tudi vaše mnenje. V anketi sodelujejo vsi občani starejši od 14 let. Prosimo vas, da izpolnjen vprašalnik oddate najkasneje do 25. 11. 2016: - na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci (nabiralnik Celostna prometna strategija - CPS), - na Osnovni šoli Kajetana Koviča Radenci, Radgonska cesta 10, 9252 Radenci - na Osnovni šoli Kapela, Kapelski Vrh 95, 9252 Radenci - v Vrtcu Radenci-Radenski Mehurčki, Titova cesta 1, 9252 Radenci - v Vrtcu Radenci-enota Na hribčku, Janžev Vrh 37, 9252 Radenci - v Vrtcu Radenci-enota Grozdek, Kapelski Vrh 95, 9252 Radenci - Turistični pisarni Radenci, Radgonska cesta 27, 9252 Radenci (na avtobusni postaji Radenci) Vprašalnik z informacijami o namenu, ciljih in poteku projekta je dostopen: - na spletni strani Občine Radenci http://www.radenci.si/vsebina/celostna-prometna-strategija-občine-radenci. Občinski svet Občine Radenci se je na svoji 13. redni seji, dne 25. 10. 2016 seznanil s cilji in potekom projekta. V procesu priprave želimo upoštevati tudi prevozne navade staršev in otrok, ki obiskujejo vrtec oz. šolo v Radencih in na Kapeli, zato vas prosimo, da nam s svojim sodelovanjem pomagate, zato je anketa dostopna tudi na spletnih straneh obeh osnovnih šol. Za vaše cenjeno sodelovanje se zahvaljujemo!

6


»CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA OBČINE RADENCI« VPRAŠALNIK - Prosim vpišite podatke oz. označite vaše mnenje Živim v naselju (obkrožite ali podčrtajte): Boračeva, Hrastje-Mota, Hrašenski Vrh, Janžev Vrh, Kapelski Vrh, Kobilščak, Kocjan, Melanjski Vrh, Murski Vrh, Murščak, Okoslavci, Paričjak, Radenci, Radenski Vrh, Rački Vrh, Rihtarovci, Spodnji Kocjan, Šratovci, Turjanci, Turjanski Vrh, Zgornji Kocjan, Žrnova Starost: Status:

Imam posebne potrebe (gibalna ovira):

(dijak, študent, zaposlen, kmet, upokojenec, ostalo)

DA

NE

1. Moje najpomembnejše vsakodnevne potovalne navade/potrebe v primeru, da ste predhodno odgovorili z DA služba šola - prevoz otrok šola – sam/a sem učenec/dijak nakupovanje interesne dejavnosti otrok ostalo (rekreacija, obiski, …)

DA    

NE    

znotraj občine

 

 

       

zunaj občine          

2. Za najpomembnejša vsakodnevna potovanja uporabljam naslednja prevozna sredstva (označite pogostost vaše uporabe vseh prevoznih možnosti) Prevozno sredstvo

vedno

pogosto

redko

nikoli

Avtomobil (lastni) Avtomobil (sopotnik) Avtobus / šolski kombi Vlak Taksi Motorno kolo Kolo Peš Kombinacija več prevoznih sredstev

3. Opišite stanje prometa v naselju, kjer živite (označite): PEŠ PROMET Trenutno stanje

zelo dobro

dobro

slabo

zelo slabo

zelo dobro

dobro

slabo

zelo slabo

Zagotovljen varen peš promet Urejenost pločnikov v naselju Ustreznost, označenost pločnikov do šole, trgovine, zdravnika Primerna lokacija prehodov za pešce Prilagojenost pločnikov starejšim in invalidom

KOLESARSKI PROMET

Tukaj odrežite!

Trenutno stanje Zagotovljen varen kolesarski promet Urejenost kolesarske steze v naselju Ustreznost, označenost kolesarskih poti do šole, trgovine Možnost varnega parkiranja kolesa (kolesarnice, stojala za kolesa,…)

7


OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

AVTOMOBILSKI PROMET Trenutno stanje

zelo dobro

dobro

slabo

zelo slabo

zelo dobro

dobro

slabo

zelo slabo

Urejenost parkirnih mest Primernost lokacije parkirnih mest Število parkirnih mest Časovna omejitev parkiranja Polnilnice za električna vozila Ustrezne omejitve hitrosti, oznake nevarnosti ipd.

AVTOBUSNI PROMET Trenutno stanje Bližina postajališča Urejenost postajališča Dostopnost po številu prevozov in voznem redu Dostopnost (cena vozovnice)

V trenutnem stanju prometa v Občini Radenci opažam naslednje pomanjkljivosti: V trenutnem stanju prometa v Občini Radenci lahko pohvalim:

4. Katere splošne vrednote se vam zdijo najpomembnejše, ko je govora o strateškem načrtovanju prometa (označite najmanj 1 izbrano vrednoto) kakovost bivanja v občini zagotovljenost prostorov za druženje in rekreacijo privlačna središča naselij enostaven dostop do pomembnih ustanov ustreznost prometnih ureditev za vse uporabnike (otroke, starejše, invalide,…) varnost udeležencev v prometu možnost potovanj brez uporabe avtomobila dostopnost javnega prevoza zdravje prebivalstva ostalo (navedite)

                 

5. Katera prevozna sredstva bi potencialno pogosteje uporabljali, če bi se zagotovila / izboljšala njihova dostopnost (označite lahko več odgovorov) Prevozno sredstvo Avtomobil Avtobus / šolski kombi Vlak Taksi Motorno kolo Kolo Peš

6. Moja pobuda in predlog za ureditev prometa v mojem naselju in na območju Občine Radenci

Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, Slovenija T: +386 2 566 96 10, F: +386 2 566 96 20 E: obcina@radenci.si, www.radenci.si

november 2016 | naklada: 2000 Fotografija: arhiv, internet Oblikovanje in tisk: Tiskarna aiP Praprotnik

Obcina radenci informator 7 www  
Advertisement