Page 1

7 / 2 0 15

OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

MLADI IN DRUŽBENI APEL PO TELESNI POPOLNOSTI

7. MARTINOVANJE NA KAPELO

O B V E S T I L A - P O Z I V K J AV N I O B R AV N AV I P R E D L O G A Občinski svet Občine Radenci je na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl,US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/2010, Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. List RS, št. 11/11, 110/11) in Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11), na svoji 8. redni seji dne 20. 10. 2015 sprejel naslednji

S K L E P Občinski svet Občine Radenci sprejme Odlok o proračunu občine Radenci za leto 2016 v prvi obravnavi, z vsemi prilogami, in ga daje v 15-dnevno javno razpravo, ki začne teči z 22. 10. 2015 in traja do vključno 5. 11. 2015. Vpogled je možen v prostorih Občine Radenci. V času javne razprave lahko vsi zainteresirani vpogledajo v predlog proračuna in občinski upravi posredujejo svoje pripombe. Pripombe morajo biti podane v pisni obliki do navedenega roka. Štev.: 4101-0006/2015-2 Datum: 21. 10. 2015 Janez RIHTARIČ, župan Občine Radenci

JAVNE DRAŽBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN: Javne dražbe so V CELOTI objavljene na uradni spletni strani Občine Radenci http://www.radenci.si/

I. Predmet javne dražbe in izklicna cena – Radenski Vrh 8 z zemljiščema Kot celota se prodajata naslednji nepremičnini: Katastrska občina

Parcelna številka

Površina zemljišča v m 2

k. o. Radenci (200), Radenski Vrh 8

1300/16

650

k. o. Radenci (200)

1300/17

3.577

Izklicna cena za navedeni nepremičnini, ki se prodajata kot celota oz. skupaj je je 28.714,50 EUR.


OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci v pisarni župana, in sicer dne 26. 11. 2015 s pričetkom ob 10.00 uri. Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo: »DRAŽBA Radenski Vrh – NE ODPIRAJ« na sedež Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, najkasneje do 24. 11. 2015, do 10.00 ure.

II. Predmet javne dražbe in izklicna cena – Žrnova 2 z zemljišči Kot celota oz. skupaj se prodajajo naslednje nepremičnine: Katastrska občina in naslov stavbe

Parcelna številka

Površina zemljišča v m 2

k. o. Radenci (200)

1151/2

597

k. o. Radenci (200)

1151/3

791

k. o. Radenci (200)

1153

255

k. o. Radenci (200)

1158/1

1139

k. o. Radenci (200)

1158/2

375

k. o. Radenci (200)

1159/1

6570

k. o. Radenci (200)

1161/1

272

k. o. Radenci (200), Žrnova 2

1160/3

331

k. o. Radenci (200)

1160/1

2445

k. o. Radenci (200)

1150/7

575

Izklicna cena za navedene nepremičnine, ki se prodajajo kot celota oz. skupaj je 13.928,71 EUR. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci v pisarni župana, in sicer dne 26.11. 2015 s pričetkom ob 13.00 uri. Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo: »DRAŽBA Žrnova – NE ODPIRAJ«, na sedež Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, najkasneje do 24.11.2015, do 10.00 ure.

III. Predmet javne dražbe in izklicna cena – zemljišče s parc. št. 319/20 k. o. Kapelski Vrh Prodaja se naslednja nepremičnina: Katastrska občina

Parcelna številka

Površina zemljišča v m 2

k. o. Kapelski Vrh (202)

319/20

1.660

Izklicna cena za navedeno nepremičnino je 9.824,88 EUR. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci v pisarni župana, in sicer dne 25. 11. 2015, s pričetkom ob 10.00 uri. Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo: »DRAŽBA Kapelski Vrh – NE ODPIRAJ«, na sedež Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, najkasneje do 24. 11. 2015, do 10.00 ure.


IV. Predmet javne dražbe in izklicna cena – zemljišče s parc. št. 319/22 k. o. Kapelski Vrh Prodaja se naslednja nepremičnina: Katastrska občina

Parcelna številka

k. o. Kapelski Vrh (202)

319/22

Površina zemljišča v m 2 790

Izklicna cena za navedeno nepremičnino je 4.476,87 EUR. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci v pisarni župana, in sicer dne 25.11. 2015 s pričetkom ob 13. uri. Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo: »DRAŽBA Kapelski Vrh-druga – NE ODPIRAJ«, na sedež Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, najkasneje do 24.11.2015, do 10.00 ure. Dodatne informacije za VSE navedena dražbe: Celotno besedilo javnih dražb je objavljeno na spletni strani Občine Radenci http://www.radenci.si/ Vse nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno. Za dodatne informacije lahko pokličete na sedež Občine Radenci, telefon 02-566-96-10. Ogled predmetov javne dražbe bo omogočen po predhodnem dogovoru. Janez RIHTARIČ, župan Občine Radenci

POZIV - POSTANITE DOBRA OPORA VAŠIM NAJDRAŽJIM Za svojce vedno skušamo narediti največ. Pridejo trenutki, ko žal niso več sposobni živeti brez naše pomoči. Tako kot oni sami, si tudi mi želimo, da bi lahko čim dlje živeli na svojem domu, saj se v njem počutimo varno. ZAKAJ? Da se nam ne bo zgodilo, da zaradi pomanjkanja znanja, izkušenj ali časa odgovorne oskrbe in nege svojca ne bi mogli prevzeti. KAKO? S prijavo na kratki izobraževalni program o oskrbi in negi svojca na domu, ki ga je pripravila strokovna služba DOSOR-ja, d. o. o. Radenci. Udeležbo na kratkem tečaju, prvim petnajstim udeležencem, nudi Občina Radenci brezplačno. Informativne prijave zbiramo na telefonsko številko 02 568 46 10 (Jasmina Štandeker) in naslov jasmina.standeker@ dosor.si.


OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

KDAJ? Izobraževanje v obliki delavnic bo potekalo v DOSOR-ju, v naslednjih terminih: - ponedeljek, 16. 11. 2015, od 13.  do  15.00  ure  - torek, 17. 11. 2015, od  13.  do  14.30  ure  - četrtek, 19. 11. 2015, od  13.  do  14.30  ure 

DRUŠTVO SOBIVANJE IN PROJEKT »SLOVENIJA – KOT JO VIDIMO OTROCI« POZIV K SODELOVANJU za vse, ki ste stari od 2 in 15 let in ste občanke/i občine Radenci Spoštovani, Občina Radenci je v letošnjem letu pristopila k projektu za vrtce in osnovne šole, katerega nosilec je društvo Sobivanje in so ga poimenovali »Slovenija – kot jo vidimo otroci« (več o tem najdete na spletni strani: http://www.drustvo-sobivanje.si/slovenija-kot-jo-vidimo-otroci.php). Za sodelovanje v projektu sta se odločili Osnovna šola Radenci in Osnovna šola Kapela, k sodelovanju pa želimo privabiti vse otroke in mladino do 15. leta, ki imate stalno prebivališče v občini Radenci. Tematika: TU SEM DOMA Projekt je zasnovan tako, da na različne načine ali v različnih tehnikah predstavite: - značilnosti in lepote svojega kraja, skrivne kotičke, ki jih drugje po Sloveniji (svetu) še ne poznajo in ki jih želite pokazati in predstaviti tudi drugim vrstnikom in ljudem na sploh, - točke ali območja svojega doma, kraja, naselja, občine …, ki vam posebno veliko pomenijo in želite, da jih spoznajo tudi drugi,

KAJ BOMO PRIDOBILI? Osnovno znanje o negi in oskrbi svojca na domu ter usvojili ključne praktične izkušnje za delo z bolno osebo. V želji, da bomo skupaj dobro skrbeli drug za drugega, vas vabimo, da se prijavite in se izobraževalnega programa udeležite. Občina Radenci in DOSOR d. o. o. Radenci

- točke v okolici svojega doma, kraja, naselja, občine … za katere se vam zdi, da so premalo prepoznavne, zapostavljene ali celo neurejene, - posebnosti domačega kraja na katere bi bilo potrebno posebej opozoriti, jih izpostaviti in jim dati poseben pomen … Ob zaključku projekta bomo, v času občinskega praznika 2016, izbrane izdelke razstavili v avli DOSOR-ja in projekt »Slovenija – kot jo vidimo otroci« predstavili tudi občanom in drugim obiskovalcem. Društvo Sobivanje bo izdalo tudi brošuro/knjigo, ki bo predstavljala celotno Slovenijo, vse regije in bo vključevala vsa prejeta dela. Brošuro/knjigo bodo dobili vsi sodelujoči vrtci in šole ter tudi drugi, če bodo to želeli. Aktivnosti bodo ustrezno promovirane preko FB, na spletni strani društva in v medijih.  Celotna Slovenija, kot tudi naša občina, je zelo lepa dežela. Raznolika, bogata z ravninami, hribovjem, gorami, polji, vinogradi, gozdovi in prepletena z vodami. Polna je naravnih, zgodovinskih in kulturnih znamenitosti, vendar se tega premalo zavedamo, predvsem pa v tem premalo uživamo, sploh v današnjih časih. Želimo, da ste mladi pozornejši do tega bogastva, da čim prej zaznate in vzljubite te lepote ter jih na svoj način izrazite in predstavite tudi nam in širši Sloveniji. Društvo Sobivanje in Občina Radenci


MLADI IN DRUŽBENI APEL PO TELESNI POPOLNOSTI O sodobni družbi in stremljenju po telesni popolnosti »Številne mladostnice in mladostniki se soočajo z negativno telesno samopodobo. V današnjem času je po besedah dr. Lucije Čevnik stremljenje po telesni popolnosti postalo vsesplošni družbeni apel. Medijsko vsiljeni lepotni ideali lahko zbujajo nemoč, frustracije in ustvarjajo notranje nezadovoljstvo z lastnim telesom in videzom. Odraščanje danes spremljajo številne stiske, ki včasih prerastejo tudi v duševne motnje. Prim. Alenka Hafner opozarja, da so med njimi tudi motnje hranjenja kot pogoste duševne motnje mladostniškega obdobja. V ozadju motenj hranjenja se običajno skrivajo težke duševne stiske, zavračanje samega sebe in slaba samopodoba. Motnje hranjenja so duševne motnje, ki se kažejo v spremenjenem odnosu do hrane. Mladostnice in mladostniki, ki zbolijo za motnjami hranjenja, potrebujejo strokovno pomoč in zdravljenje. Strokovno podporo potrebujejo tudi svojci. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) prepoznavajo otroke in mladostnike kot posebej ranljivo skupino z vidika varovanja in krepitve duševnega zdravja. Med varovalnimi dejavniki, ki lahko krepijo njihovo duševno zdravje, izpostavljajo podporno družinsko okolje in varno odraščanje ter pridobivanje socialnih in komunikacijskih veščin. Osvetliti in bolje razumeti motnje hranjenja je le ena od mnogoterih aktualnih nalog na področju varovanja duševnega zdravja.

O motnjah hranjenja »Motnje hranjenja so duševne motnje, ki se kažejo v spremenjenem odnosu do hrane. Čeprav se pri osebah z motnjami hranjenja na videz vse vrti okoli hrane in se zdi problem enostavno rešljiv že z vzpostavitvijo normalnega hranjenja, je v resnici kompleksnejši in težji. Hrana je pri teh osebah le sredstvo za lajšanje duševnih bolečin in stisk, hranjenje in odklanjanje hrane pa način osvoboditve notranjih, bolečih in neprepoznanih čustev. V ozadju se torej skrivajo težke duševne stiske, nesprejemanje samega sebe in slaba samopodoba. Anoreksija, bulimija in prisilno prenajedanje so najbolj poznane oblike motenj hranjenja, v zadnjem času pa se pojavljajo še nekatere novejše, kot sta bigoreksija in ortoreksija. Čeprav te motnje ne sodijo med bolezni odvisnosti, imajo številne takšne značilnosti. Misli oseb z motnjami hranjenja se skoraj ves čas vrtijo le okoli hrane, porabe kalorij in telesne teže. Prizadeti izgubijo občutek lakote in sitosti, ob uživanju hrane pa občutijo strah in krivdo. Strah jih je situacij, ko jih drugi vidijo jesti, zato se takim priložnostim izogibajo. Tudi telesna teža, ukvarjanje s kilogrami oziroma številke na tehtnici pomembno vplivajo na njihovo počutje in razpoloženje. Različne skupine motenj hranjenja pogosto prehajajo druga v drugo, zato se danes vse več govori o motnjah hranjenja kot kontinuumu, kjer pri eni osebi posamezne oblike prehajajo iz ene oblike v drugo. Motnje hranjenja, še posebno anoreksija in bulimija, so pogoste duševne motnje mladostniškega obdobja. Anoreksija se najpogosteje pojavlja med 14. in 18. letom, bulimija nekoliko

Nočem jesti!

kasneje, med 18. in 25. letom. Motnje hranjenja so v zadnjih letih v zahodnem svetu vse pogostejše. Med obolelimi prevladujejo ženske, od 10 do 15 odstotkov je med obolelimi moških. »(Prim. Alenka Hafner, dr. med., specialistka javnega zdravja, Območna enota Kranj, Nacionalni inštitut za javno zdravje)

O razvoju mladostnikovih možganov in duševnem zdravju »Za dobro duševno zdravje so poleg genetskega zapisa, ki ga podedujemo od staršev, pomembni tudi okolje in izkušnje. Za dobro duševno zdravje otrok in mladostnikov je pomembno okolje, ki omogoča varnost, je spodbudno, nudi ustrezne zglede, otroke usmerja in jim omogoča primerne izkušnje. Na vzdrževanje in ohranjanje dobrega duševnega zdravja ter na optimalno delovanje možganov lahko tudi sami vplivamo z zdravim življenjskim slogom – z zdravo prehrano, ustreznim nadomeščanjem tekočin in s pitjem vode, z redno telesno aktivnostjo, zadostnim in kvalitetnim spanjem. Poleg tega je pomembno spregovoriti in govoriti o svojih občutkih, ohranjati stike s prijatelji in ljubljenimi osebami, prositi za pomoč, ko jo potrebujemo in si znati vzeti odmor. Za boljšo samozavest in psihofizično kondicijo pa tudi boljše spoprijemanje s stresom je smiselno gojiti hobije in športne aktivnosti, ki nas veselijo in v katerih smo dobri. Pomaga tudi sprejetje samega sebe, saj nihče ni popoln in vsemogočen, pa tudi skrb za druge, kot so na primer hišni ljubljenčki ali prostovoljstvo.« (Dr. Barbara Lovrečič, dr. med., specialistka javnega zdravja, Nacionalni inštitut za javno zdravje) »Duševno zdravje se tiče nas vseh. Vpliva na naše mišljenje, čustvovanje, vedenje ter na naše odzive v vsakdanjem življenju, ob vseh življenjskih priložnostih in težkih trenutkih. Povezano je tudi z našim telesnim zdravjem in nam omogoča, da živimo polno in kvalitetno življenje. Mladostniki predstavljajo z vidika duševnega zdravja še posebej ranljivo skupino, saj je prav mladostniško obdobje tisto, ko se najpogosteje začnejo različne


OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

duševne motnje. Čeprav so mladostniki po mnogih telesnih in duševnih funkcijah enakovredni in primerljivi z odraslimi osebami, pa zaradi svojih razvojnih sprememb možganov drugače procesirajo informacije, bistveno bolj s čustveno komponento. Možgani otrok so še bolj plastični, prilagodljivi in učljivi, zato je smiselno te lastnosti krepiti in izkoristiti takrat, ko jih možgani imajo. Proces izobraževanja pa ni samo učenje, ampak tudi vzgoja, učenje socialnih veščin, vrednot, etike, resnicoljubnosti, lojalnosti in podobnih osebnih vrlin, pri čemer imajo pomembno vlogo pedagoški delavci, šolski

svetovalci, učitelji, starši, skrbniki, vzorniki in vsi, ki delajo z otroki in mladostniki.« mag. Mercedes Lovrečič, dr. med., specialistka psihiatrije, Nacionalni inštitut za javno zdravje

LOČENO ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE RADENCI

časno bivališče ter vse pravne osebe. V ločeno zbiranje morajo biti vključeni tudi vsi lastniki, uporabniki ali upravljavci vsake stavbe , ki je na območju Občine Radenci in v kateri le-ti nimajo stalnega ali začasnega prebivališča. V tem primeru morajo biti vključeni z najmanj 6 kom tipiziranih vrečk za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov. V primeru, da povzročitelji zbirajo odpadke v tipiziranih zabojnikih ali vrečkah, morajo le-te na dan odvoza najkasneje do 6.00 ure zjutraj, prestaviti z zbirnega na prevzemno mesto, po izpraznitvi pa zabojnik vrniti nazaj na zbirno mesto.

Spoštovani ! 1.) Obvezno ločeno zbiranje komunalnih odpadkov Obveščamo Vas, da je na podlagi Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2011), na območju Občine Radenci obvezno ločeno zbiranje komunalnih odpadkov in sicer tako, da povzročitelji iz celotnega snovnega toka odpadkov, ki nastajajo pri njih izločajo ločene in nevarne frakcije, odpadno embalažo ter druge vrste odpadkov, ki jih je možno predelati in/ali ponovno uporabiti.

2.) Pogoji ločenega zbiranja komunalnih odpadkov Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov zagotavljajo oz. izvajajo njihovi povzročitelji z ločevanjem odpadkov ob njihovem nastajanju (na izvoru nastajanja) in odlaganjem v namenske zabojnike, vrečke oz. kontejnerje za zbiranje posameznih vrst komunalnih odpadkov. Ločeno zbiranje je obvezno za vsa gospodinjstva, ki imajo na območju Občine Radenci stalno ali za-

Tekst za objavo uredila: Jadranka Jovanović, Nacionalni inštitut za javno zdravje Vir:http://www.nijz.si/sl/svetovni-dan-dusevnega-zdravja-2015-mladi-in-druzbeni-apel-po-telesni-popolnosti

3.) Lokacije za prepuščanje komunalnih odpadkov Povzročitelji lahko svoje odpadke prepustijo : - na zbirnih mestih (pri gospodinjstvu ali pravni osebi): - m ešane komunalne odpadke, mešano embalažo, papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo, biološko razgradljive odpadke in kosovne odpadke; - v zbiralnicah ločenih frakcij (ekološki otok): - steklo in stekleno embalažo; - v zbirnem centru v Boračevi: - odpadno komunalno embalažo, nenevarne ločene frakcije, nevarne ločene frakcije iz gospodinjstev, zeleni rez, kosovne odpadke in mešane komunalne odpadke (samo plenice); - s premično zbiralnico nevarnih frakcij: - nevarne frakcije odpadkov iz gospodinjstev


4.) Hranjenje odpadkov pred prepuščanjem izvajalcu zbiranja Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo svoje odpadke po njihovem nastanku in do njihove prepustitve izvajalcu javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Radenci, t.j. družba Saubermacher Slovenija d.o.o., iz Murske Sobote, hraniti tako, da ne predstavljajo nevarnosti za zdravje ljudi in okolje. To pomeni, da morajo vse nenevarne odpadke takoj po njihovem nastanku odložiti v namenski zabojnik ali vrečko, prepustiti na ekološkem otoku ali v zbirnem centru v Boračevi. Vse nastale nevarne odpadke morajo povzročitelji hraniti v zaprtih škatlah, na mestu, ki je nedostopno za otroke (najboljše na policah v kletnih oz. garažnih prostorih.

5.) Zbiranje kosovnih odpadkov Gospodinjstva pri katerih nastajajo kosovni odpadki, lahko le-te brezplačno prepustijo v zbirnem centru v Boračevi, prav tako pa največ trikrat letno v koledarskem letu lahko naročijo brezplačni odvoz, največ do 2 m3 za vsak prevzem. Povzročitelji lahko odvoz kosovnih odpadkov naročijo po telefonu: 02/620 23 00 in 02/620 23 01 ter po elektronski pošti : www.saubermacher.si. Odvoz kosovnih odpadkov bomo izvedli najkasneje v 30 dneh od dneva naročila.

6.) Zbiranje nevarnih frakcij Gospodinjstva pri katerih nastajajo nevarni odpadki, lahko le-te brezplačno prepustijo v zbirnem centru v Boračevi, prav tako pa enkrat letno organiziramo zbiralno akcijo na določenih lokacijah v občini. O terminih in lokacijah zbiranja ter vrstah nevarnih odpadkov bodo gospodinjstva obveščena vsaj 14 dni pred njihovim zbiranjem.

7.) Na kaj morajo paziti povzročitelji pri zbiranju komunalnih odpadkov ? Povzročitelji ne smejo pri zbiranju svojih odpadkov le – te medsebojno mešati, da jih več ni možno izločevati za namene uporabe oz. predelave (npr. v vrečko za mešano embalažo ni dovoljeno odlaganje stekla, papirja, bioloških, nevarnih ali mešanih komunalnih odpadkov). Povzročitelji prav tako ne smejo mešati nevarnih frakcij z drugimi vrstami odpadkov ali mešati posameznih vrst nevarnih frakcij med seboj. Povzročitelji prav tako v embalažo za zbiranje odpadkov ne smejo odložiti, zliti ali postaviti nevarne frakcije, klavniške odpadke, odpadni gradbeni material in kamenje, bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti, tople ogorke in pepel, kosovne odpadke in odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na vrsto odpadka.

8.) Lokacija zbirnega centra ločenih frakcij ter vrste odpadkov, ki se zbirajo v zbirnem centru Zbirni center ločenih frakcij se nahaja v naselju Boračeva, na lokaciji pri stari žagi. V zbirnem centru lahko povzročitelji brezplačno prepustijo odpadno embalažo, nenevarne in nevarne ločene frakcije, kosovne odpadke, plenice ter proti plačilu zeleni rez, mešane gradbene odpadke ter svinjske kože.

9. Zbiralnice ločenih frakcij V zbiralnicah ločenih frakcij, ki so razporejene na območju Občine Radenci se zbira steklo in steklena embalaža.

10. Količine zbranih komunalnih odpadkov na območju Občine Radenci v letu 2014 V letu 2014 smo na območju Občine Radenci zbrani naslednje vrste komunalnih odpadkov : papir in karton 141.480 kg oz. 11,23 % vseh komunalnih odpadkov, mešana embalaža 177.220 kg oz. 14,06 %; steklo in steklena embalaža 91.720 kg oz. 7,28 kg, biološki odpadki 319.230 kg oz. 25,33 %, mešani komunalni odpadki 411.410 kg oz. 32, 64 %, kosovni odpadki 41.560 kg oz. 3,30 %, ostale ločene frakcije 73.740 kg oz. 5,85 % ter nevarne odpadke 3.920 kg oz. 0,31 %. Skupaj smo zbrali 1.260.280 kg komunalnih odpadkov. Dodatne informacije: Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota, telefon : 02 /620 23 00 ali 02/620 23 02, e-pošta: pisarna@saubermacher.si.


OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

VABIMO VAS NA

7. MARTINOVANJE NA KAPELO, ki bo v SOBOTO, 14. novembra 2015. Pričakujemo vas na Kapeli, na turistični točki »Pri preši oz. Vinogradniški hiši«. Zabavala vas bo glasbena skupina PRLEŠKI KVINTET . Prireditev bo spremljal bogat kulturni program. PROGRAM: »Pri preši – Pri vinogradniški hiši«: 11.00 Otvoritev prireditve z Glasbeno skupino PRLEŠKI KVINTET 12.00 »Pri preši – Pri vinogradniški hiši«: • Uradna otvoritev prireditve z nagovori • Nastop Lotmerških tamburašev • Otvoritev kulinarične razstave na temo ozimnice • Nastop folklorne skupine Gornja Radgona • Nastop kvarteta saksofonistov Glasbene šole G. Radgona, mentor: Rok Volk • Nastop Vokalnega kvinteta Klopotec Kapela • Nastop flavtistke Nike Verhovnik • Nastop učencev Glasbene šole G. Radgona na diatonični harmoniki, mentor: Rok Volk 14.00 Spust klopotca in tradicionalni krst mošta s KORLOM

KONCERT GLASBENE SKUPINE PRLEŠKI KVINTET PROGRAM BO DOPOLNJEN: s KULINARIČNO RAZSTAVO »Ozimnica«, strokovni vodja razstave Marija Fras • s ponudbo dobrot iz krušne peči • z Martinovo kulinarično ponudbo Zdravilišča Radenci • z ogledi Vinoteke, in s pokušino traminca v Vinogradniški hiši • s predstavitvijo vinarjev kapelskih vinogradov • s predstavitvijo vinskih kraljic Slovenije • s prikazom domače obrti in ročnih del • s panoramsko vožnjo starodobnega vozila po vinorodni pokrajini

Istega dne vabljeni na 33. Martinov pohod , tek in kolesarjenje KAPELA- BRATONCI ŠTART: Gasilski dom Bratonci, Bratonci 74, CILJ: »Pri preši«, Paričjak 21, 9252 Radenci START POHODNIKI ob 8.00 uri, TEKAČI ob 9.30 uri, KOLESARJI ob 10.30 uri. Organiziran bo prevoz izpred vaško-gasilskega doma v Bratoncih: ob 7.15 za pohodnike, ob 8.20 za tekače. Prevoz z avtobusom iz Kapele v Bratonce ob 14.00 uri. Vljudno vabljeni v osrčje kapelskih goric, prepustite se nam, da vas razvajamo. Organizatorji: TD Klopotec Kapela, Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Kapela Soorganizator: Občina Radenci Sponzorji: Radenska d.d. Več informacij: www.ztsradenci.si

Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, Slovenija T: +386 2 566 96 10, F: +386 2 566 96 20 E: obcina@radenci.si, www.radenci.si

Oktober 2015 | naklada: 1900 Fotografije: internet Oblikovanje in tisk: Tiskarna aiP Praprotnik

Obcina Radenci, informator 7  
Obcina Radenci, informator 7  
Advertisement