Page 1

5 / 2 0 16

OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

NOV PRIKAZOVALNIK HITROSTI V OBČINI RADENCI

PODELITEV PRIZNANJ MOJA DELEŽELA LEPA IN GOSTOLJUBNA

OBVESTIL A OSNOVNA ŠOLA RADENCI BO ODSLEJ NOSILA IME KAJETANA KOVIČA Na pobudo župana in nekaterih občanov smo za 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Radenci (dne 24. maja 2016) pripravili predlog Sklepa o soglasju k pričetku postopka za spremembo imena javnega VIZ Osnovne šole Radenci. Navedeni sklep št. 1002-0005/2016-2 je bil soglasno potrjen, zato smo na občinski upravi lahko začeli s postopkom preimenovanja – spremembe imena. Zakon o zavodih v svojem 17. členu določa, da lahko zavod spremeni ime le s soglasjem ustanovitelja in v 13. členu

določa, da lahko ime zavoda vsebuje ime zgodovinske ali druge pomembne osebnosti, vendar je zato potrebna privolitev njenih zakonitih dedičev. Soglasje svojcev k predvideni spremembi imena smo prejeli 16. junija 2016, na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Radenci (dne 30. avgusta 2016) pa je bil potrjen tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna Šola Radenci, ki bo objavljen v naslednjem Uradnem glasilu slovenskih občin. Postopek spremembe imena šole bo zaključen s pridobitvijo izpisa iz sodišča, ki bo izdan na podlagi predloga za vpis spremembe v sodni register pri Okrožnem sodišču Murska Sobota. Od tistega dne se bo Osnovna šola v Radencih tudi uradno imenovala Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci, s skrajšanim imenom OŠ Kajetana Koviča Radenci.

Slovesnost z odkritjem plošče, ob preimenovanju osnovne šole, bo v petek, 21. oktobra 2016, ob 13. uri pred Osnovno šolo Kajetana Koviča Radenci. Občinska uprava


OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

ZBIRANJE POBUD IN PREDLOGOV ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE RADENCI Na podlagi 5. in 47. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter Sklepa 12. redne seje Občinskega sveta Občine Radenci, z dne 30. 8. 2016 obvešča Občina Radenci občane in vso drugo zainteresirano javnost, da bo v času od 15. 9. 2016 do 15. 12. 2016 sprejemala pobude in predloge za spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 33/2016; v nadaljevanju OPN Občine Radenci). I. Pobude in predlogi za spremembe in dopolnitve OPN Občine Radenci morajo biti ustrezno prikazane in utemeljene. II. V spremembah in dopolnitvah OPN Občine Radenci bodo upoštevane le pobude in predlogi, ki bodo ustrezno prikazane in utemeljene ter izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru ter ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo. III. Občina se bo do pobud in predlogov, ki bodo prispeli v času od 15. 9. 2016 do 15. 12. 2016, opredelila in sprejemljive uvrstila v spremembe in dopolnitve OPN Občine Radenci. Obravnavane bodo pobude in predlogi, ki bodo na sedež Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci prispeli v razpisanem roku (do vključno 15. 12. 2016). Vsi zainteresirani lahko pobude in predloge oddate v tajništvu Občine Radenci (vsak delovni dan med 8. in 13. uro), pošljete po pošti na zgoraj naveden naslov ali posredujete preko elektronske pošte na naslov: obcina@radenci.si Pobude in predlogi za spremembe in dopolnitve OPN Občine Radenci, z ustreznimi prilogami, naj bodo podane pisno na obrazcu, ki je dosegljiv na spletni strani Občine Radenci www.radenci.si in na sedežu Občine Radenci. IV. To obvestilo je objavljeno na spletni strani Občine Radenci www.radenci.si in v Informatorju Občine Radenci. Janez RIHTARIČ Župan Občine Radenci

NOV PRIKAZOVALNIK HITROSTI V OBČINI RADENCI Agencija za varnost prometa je v mesecu juliju objavila razpis, na katerem smo se lokalne skupnosti potegovale za brezplačni najem prikazovalnikov hitrosti oziroma preventivnih radarskih tabel. Ob zaključku razpisa je bilo izbranih 15 slovenskih občin, med njimi tudi naša občina, tako smo v enoletni brezplačni najem prejeli prikazovalnik hitrosti. Tokrat sta z agencijo sodelovali podjetji Intermatic d.o.o. in Sipronika d.o.o., ki sta donirali vsako po pet prikazovalnikov, pet pa jih je v najem dala Agencija za varnost v prometu. Občine so bile izbrane na podlagi razpisnih kriterijev, prednost so imele občine, ki so izkazale slabše stanje prometne varnosti na odseku, kjer želijo postaviti prikazovalnik - kjer je večja ogroženost ranljivih skupin udeležencev v prometu in je bolj prometno območje. V Občini Radenci je prikazovalnik hitrosti montiran v Rihtarovcih ob državni cesti - ob regionalni cesti I. reda, št. R1-230, na odseku 1308, Radenci-Vučja vas, na desni strani v smeri stacionaže državne ceste. S tem želi občina zagotoviti večjo prometno varnost za vse udeležence v prometu, saj bo prikazovalnik hitrosti opozarjal voznike na prekoračitev hitrosti. Povezava na objavo na spletni strani Agencije RS za varnost prometa: https://www.avp-rs.si/prikazovalniki-hitrosti-v-15-slovenskih-obcin/ Občinska uprava


ZANIMIVOSTI, RAZMIŠLJANJA IN ŠE KAJ … Razmišljanje radenskih gimnazijcev se nadaljuje. Kako sta na o izhodiščnih točkah razmišljali Urška Otrin in Maja Zamuda, ki v šol. letu 2016/17 obiskujeta 4. d letnik Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. … volilni pravici pri 16-ih letih Urška: Ideje, da bi se volilna pravica podelila slovenskim državljanom, starim 16 let, še nisem nikoli prej zasledila in je nikakor ne podpiram. Pri predmetu sociologija sicer natanko obravnavamo snov o politiki, političnih strankah, volitvah in prepričana sem, da nisem edina, ki je o večini stvari (o političnih strankah, volilnemu sistemu ipd.) slišala prvič. Volite poslancev, predsednikov, županov so pomembne, a kot najstniki preprosto nimamo dovolj znanja za sprejemanje tako pomembnih odločitev, katerih posledice (tako dobre, kot slabe) bi kasneje moral nositi nihče drug, kot mi sami. Recimo, da se volilna pravica vseeno podeli 16-letnikom. Koliko bi se jih dejansko udeležilo volitev? Vsi vemo, da je udeležba na volitvah večinoma nizka in da večina volivcev, ki dejansko gredo na volitve, spada med starostno “zrelejše” prebivalce Republike Slovenije. Pri najstnikih dandanes prevladujejo popolnoma drugačne vrednote, zanimanja, a (vsaj pri večini) politika ni ena izmed njih. Maja: Volilna pravica je ena izmed mnogih pravic, ki je na žalost večina državljanov ne ceni, še posebej se to pojavlja med mladimi. Tudi sama imam nekaj prijateljev, ki so stari že krepko čez 18 let, pa volišča še niso obiskali. Menim, da je znižanje meje volilne pravice na 16 let nepotrebno. V teh letih najstniki bolj ali manj ne spremljamo politike, saj nas le-ta ne zanima. Večina mladih sploh ne pozna vseh strank, ki jih imamo v Sloveniji, zato bi po mojem mnenju na njihovo odločitev, koga voliti, vplivalo mišljenje njihovih staršev in ne volja njih samih. … medijih kot nosilcih resnice ali sredstvu manipulacije Urška: Dandanes nas mediji spodbujajo, da se vključujemo v različna

socialna omrežja, kot so Facebook, Twitter ali/in Instagram in tam spoznavamo nove prijatelje, po možnosti partnerje. Recite mi, da sem staromodna, ampak vseeno menim, da se prava ljubezen ali prijateljstvo ne moreta razviti preko računalniških zaslonov. Na prej naštetih socialnih omrežjih se prav tako nenehno pojavljajo razne slavne osebnosti, modeli, igralci, pevci …, ki predstavljajo veliko mlajšim dekletom in fantom nekakšne vzornike. Na vsak način jim hočejo biti podobni, to pa, na žalost, velikokrat vodi v depresijo, anoreksijo, bulimijo, razmišljanje o samomoru ... Kaj je njihov namen? Postati dober tip, tipica? Maja: Dandanes si mladi nikakor ne moremo predstavljati sveta brez množičnih medijev. V bistvu skorajda ne najdemo mladega, ki svojih informacij ne bi dobival preko televizije, radia, računalnika ali najbolj pogostega vira informacij – pametnega telefona. Na žalost se vedno bolj pogosto pojavlja, da preko medijev dobivamo napačne informacije ali pa smo žrtve razno raznih manipulacij. Še posebej pogoste so reklame, ki nas spremljajo na vsakem koraku. Zato bi rekla, da so mediji dvorezni meč; brez njih se težko vključimo v socialno življenje sodobnega najstnika, a nas hkrati tudi hitro zavedejo.

… kdo je dober TIP / TIPICA Urška: Čeprav dandanes prevladuje pomembnost zunanjega izgleda, vseeno menim, da je prava tipica oziroma pravi tip - poštena oseba, polna sočutja, pripravljena pomagati sočloveku, dobre volje, da velik pomen izobrazbi in je nekakšen “sonček” v družbi. Maja: Vsaka skupina mladih ima nekoga v družbi, ki med njimi izstopa - da to osebo vsi poznajo, si po njej jemljejo zgled, velikokrat pa to osebo mladi skušajo tudi posnemati. Dober »tip oziroma tipica« je zame tista oseba, ki zna ceniti vse - je pridna, delovna, se izobražuje in sodeluje pri različnih projektih, hkrati pa uživa v svoji mladosti. Torej se zabava, se druži s prijatelji in seveda »hodi ven« kot vsak normalni najstnik.

… treh najpomembnejših vrednotah Urška: Vrednote, ki bi morale biti pomembne vsem ljudem, tudi najstnikom, so vsekakor družina in dobri odnosi v njej, izobrazba ter dobro prijateljstvo. Sem pa seveda ne sodijo “Facebook friendsi”. Maja: V najstniških letih se lahko vrednote spreminjajo zelo hitro. En dan nam je najbolj pomembno eno, že drugi dan pa nekaj povsem drugega. A čeprav mnogi menijo drugače, tiste vodilne vrednote vedno ostanejo na prvem, nenadomestljivem mestu. Zame so to družina, ljubezen in prijateljstvo. Zdi se mi, da so vse tri vrednote tesno povezane, in če ne ceniš ene izmed njih, tudi drugi dve izgubita pomen.

Klopote, foto: F. Pelc

Vrelec pri Slatinskem domu, foto: Dani Mauko


OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

DOGODKI VAŠKA TRŽNICA V soboto, 10. 9. 2016, med 9. in 13. uro na platoju pred Pošto Radenci.

MEDGENERACIJSKI POHOD IN PRIREDITEV »DELAM S SRCEM« Druženje ob mednarodnem dnevu srca in svetovnem dnevu turizma – dan poln aktivnosti in presenečenj. V nedeljo, 25. septembra 2016, med 9. in 13. uro, pred Zdraviliščem Radenci: - medgeneracijski pohod in družinski tek - brezplačne meritve in svetovanja - sejem zdrave prehrane in domače obrti - Vzajemkova dežela zdravja - interaktivna otroška predstava »Petjin kolesarski izlet« - zabava s plesno šolo ZEKO, veveričko Muki in Vzajemkom…

Organizatorji: Društvo upokojencev Radenci, ZTIŠ Radenci in Zdravilišče Radenci

IŠČETE NOVO STANOVANJE IN SO PRAV TO KLJUČI VAŠEGA NOVEGA STANOVANJA? Iščete zase, morda za vaše otroke, morda iščejo vaši prijatelji, znanci? Lokacija stanovanja: Kidričevo naselje v Radencih – bližina šole, vrtca, trgovine, pošte, banke, Zdravilišča ,… v mirni soseski in zeleni okolici Velikost stanovanja: 42 m 2 stanovanje + 2,20 m2 klet

PODELITEV PRIZNANJ MOJA DELEŽELA LEPA IN GOSTOLJUBNA V torek, 27. 9. 2016, ob 17. uri na golf igrišču in vzletišču Radenci

Tip stanovanja: dvosobno – dve sobi, kuhinja, kopalnica Stanovanje se prodaja delno opremljeno – kompletna kuhinja z vgradnimi električnimi aparati, ter velika vgradna omara v spalnici (narejena po meri). Za dodatne informacije in najavo za ogled stanovanja pokličite: 040 – 172 – 730

Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, Slovenija T: +386 2 566 96 10, F: +386 2 566 96 20 E: obcina@radenci.si, www.radenci.si

september 2016 | naklada: 1900 Fotografija: arhiv, Dani Mauko, F. Pelcl, internet Oblikovanje in tisk: Tiskarna aiP Praprotnik

Obcina radenci informator 5 2016  
Advertisement