Page 1

2 / 2 0 16

OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

KOPALNE KARTE ZA OBČANE IDENTIFIKACIJSKA KARTICA

MED SLOVENSKIH ČEBELARJEV JE VARNO ŽIVILO

JAVNI R AZPISI I. JAVNI RAZPISI ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV IN SKUPIN IZ OBČINE RADENCI Občinska uprava Občine Radenci obvešča vsa društva, organizacije in skupine, ki so registrirani za izvajanje kulturne, športne, turistične, humanitarne, socialne in drugih dejavnosti ter organizacijo in izvajanje prireditev, da so na podlagi Odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin. št. 67/15) ter v skladu s predmetnimi pravilniki, v času od 15. 2. do 16. 3. 2016 odprti

JAVNI RAZPISI ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV ZA LETO 2016 in sicer: Javni razpis za sofinanciranje kulturnih društev Občine Radenci v letu 2016 (št.: 431-0001/2016-1), dodatne informacije: 02 566 96 14, veras@radenci.si Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov v Občini Radenci za leto 2016 (št.: 431-0003/2016-1), dodatne informacije: 02 566 96 14, veras@radenci.si

Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Občini Radenci za leto 2016 (št.: 431-0004/2016-1), dodatne informacije: 02 566 96 17, natasa.toplak@radenci.si Javni razpis za sofinanciranje prireditev na območju Občine Radenci v letu 2016 (št.: 431-0006/2016-1), dodatne informacije: 02 566 96 17, natasa.toplak@radenci.si PREDMET RAZPISA: sofinanciranje dejavnosti društev in skupin iz Občine Radenci v letu 2016 - v skladu z veljavnimi pravilniki za posamezno področje – (www.radenci. si). Natančnejši podatki o razpisu so navedeni pri posameznem razpisu posebej. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI IZVAJALCI: v skladu s predmetnimi pravilniki in razpisno dokumentacijo – (www.radenci.si).

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz Občine Radenci v letu 2016 (št.: 431-0005/2016-1), dodatne informacije: 02 566 96 14, veras@radenci.si

NAMENI, KI SO PREDMET SOFINANCIRANJA: v skladu s predmetnimi pravilniki in razpisno dokumentacijo – (www.radenci.si).

Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev športa v Občini Radenci za leto 2016 (št.: 431-0002/2016-1), dodatne informacije: 02 566 96 17, natasa.toplak@radenci.si

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za vse navedene razpise je na voljo od 15. februarja do 16. marca 2016 in je dosegljiva v tajništvu občine (vsak delovni dan, med 8. in 13. uro) ter na spletni strani občine: www.radenci.si.


ROK PRIJAVE za vse navedene razpise: sreda, 16. marec 2016, do 11. ure. Prijavitelji oddajo prijave ter spremembe in umik prijave s priporočeno pošto na naslov: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci ali osebno v vložišče naslovnika, vsak delovni dan med 8. in 11. uro. Skrajni rok za oddajo velja, ne glede na način oddaje prijave, spremembe ali umika prijave, 16. marec 2016, do 11. ure. Prijava bo šteta za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov do navedenega datuma in ure. Vse nepravočasno predložene prijave bodo izločene in shranjene v arhivu strokovne službe občine.

OPREMA PRIJAVE: prijavitelj mora prijavo predložiti v zaprti kuverti. Na ovitku mora biti vidna oznaka - levo spodaj: »NE ODPIRAJ - JR ….. npr: KD, ŠD, HD… - vpišete kratico javnega razpisa na katerega se prijavljate) 2016«. Na hrbtni strani mora biti obvezno zapisan popolni naslov pošiljatelja. Rok, v katerem bodo prijavitelji s sklepom obveščeni o izidu je 30 dni od roka oddaje prijave. DODATNA POJASNILA v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko dobite na tel. št. (02) 566 96 10 (tajništvo občine). Številka: 431-0001 do 0006/2016 Radenci, 15. 2. 2016

II. JAVNE DRAŽBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN 1. Predmet javne dražbe in izklicna cena – Radenski Vrh 8 z zemljiščema Katastrska občina

Parcelna številka

Površina zemljišča v m2

k. o. Radenci (200), Radenski Vrh 8

1300/16

650

k. o. Radenci (200)

1300/17

3.577

Izklicna cena za navedeni nepremičnini, ki se prodajata kot celota, oz. skupaj, je 33.225,00 EUR. Kraj in čas javne dražbe: dne 4. 3. 2016, s pričetkom ob 07.00 uri - na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, v pisarni župana. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena – Žrnova 2 z zemljišči

Katastrska občina in naslov stavbe

Parcelna številka

Površina zemljišča v m2

k. o. Radenci (200)

1151/2

597

k. o. Radenci (200)

1151/3

791

k. o. Radenci (200)

1153

255

k. o. Radenci (200)

1158/1

1139

k. o. Radenci (200)

1158/2

375

k. o. Radenci (200)

1159/1

6570

k. o. Radenci (200)

1161/1

272

k. o. Radenci (200), Žrnova 2

1160/3

331

k. o. Radenci (200)

1160/1

2445

k. o. Radenci (200)

1150/7

575

Izklicna cena za navedene nepremičnine, ki se prodajajo kot celota oz. skupaj je 11.117,39 EUR. Kraj in čas javne dražbe: dne 4.3. 2016, s pričetkom ob 08.00 uri - na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, v pisarni župana. 3. Predmet javne dražbe in izklicna cena – zemljišče s parc. št. 319/20 k. o. Kapelski Vrh

Katastrska občina k. o. Kapelski Vrh (202)

Parcelna številka 319/20

Površina zemljišča v m2 1.660

Izklicna cena za navedeno nepremičnino je 7.279,00 EUR. Kraj in čas javne dražbe: dne 4.3.2016, s pričetkom ob 10.00 uri - na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, v pisarni župana.


4. Predmet javne dražbe in izklicna cena – zemljišče s parc. št. 319/22 k. o. Kapelski Vrh

Katastrska občina k. o. Kapelski Vrh (202)

Parcelna številka 319/22

Površina zemljišča v m2 790

Izklicna cena za navedeno nepremičnino je 3.487,00 EUR. Kraj in čas javne dražbe: dne 4.3. 2016, s pričetkom ob 12. uri - na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, v pisarni župana. Zainteresirani dražitelji pošljete dokumentacijo z vsemi dokazili (velja za vse zgoraj navedene dražbe), na naslov Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, najkasneje do 2. 3. 2016, do 10.00 ure. Pošto pošljete s priporočeno pošiljko ali jo v zapečateni pisemski ovojnici osebno oddate v tajništvu občine, vsak delovni dan, med 8. In 13. uro. Oprema ponudbe: Na sprednji strani ovojnice mora biti obvezno zapisana navedba za katero dražbo oddajate ponudbo, in sicer, za ponudbo:

- pod št. 1: »DRAŽBA Radenski Vrh – NE ODPIRAJ«. - pod št. 2: »DRAŽBA Žrnova – NE ODPIRAJ«. - pod št. 3: »DRAŽBA Kapelski Vrh – NE ODPIRAJ« - pod št. 4: »DRAŽBA Kapelski Vrh-druga – NE ODPIRAJ« Dodatne informacije za VSE navedena dražbe: Celotno besedilo javnih dražb je objavljeno na spletni strani Občine Radenci: http://www.radenci.si/. Vse nepremičnine se prodajajo po načelu videno - kupljeno. Za dodatne informacije lahko pokličete v tajništvo občine, telefon 02 566 96 10. Ogled predmetov javne dražbe bo omogočen po predhodnem dogovoru.

KOPALNE KARTE ZA OBČANE IDENTIFIKACIJSKA KARTICA Glede na določila zakonodaje, vezana na varovanje osebnih podatkov in preverjanja le-teh, vas obveščamo, da boste od 1. 3. 2016 lahko koristili subvencijo za kopalne karte samo z identifikacijsko kartico. Urejanje kartice je sicer mogoče skozi vse leto, pomembno pa je, da imate ob prihodu na kopališko blagajno Zdravilišča Radenci s seboj fotografijo in osebno izkaznico - identifikacijsko kartico vam bodo uredili takoj. Z njo boste lahko koristili subvencionirano vstopnino takoj in tudi naslednja tri leta (seveda do takrat, dokler boste naš/a občan/ka). Za

vstopnico boste plačali 50% njene celotne vrednosti, preostali znesek krijeta Občina Radenci in Zdravilišče Radenci. Za ureditev identifikacijske kartice potrebujete: - osebno sliko (format potni list, osebna izkaznica), - osebno izkaznico in - 3,00 € (za kritje stroška izdelave izkaznice - samo na dan urejanja). Ob kopanju v domačem kopališču vam želimo obilo užitkov! Občina Radenci in Zdravilišče Radenci

MED SLOVENSKIH ČEBELARJEV JE VARNO ŽIVILO Znano poreklo in način pridelave hrane sta lastnosti živila, ki jima osveščeni potrošniki iz dneva v dan namenjajo večjo pozornost. Izrednega pomena za ohranjanje našega zdravja in dobrega počutja je prav uživanje lokalno pridelane hrane iz domačega okolja. Takšna živila pridejo tako rekoč neposredno na naš krožnik in niso izpostavljena dolgim transportnim potem, saj s tem živila izgubljajo svojo biološko vrednost. Zaradi kratkih transportnih poti se v živilih predvsem v sadju in zelenjavi ohranijo vitamini in ostale bioaktivne snovi, ki krepijo naš organizem in so tudi življenjskega pomena za naše telo. Tudi kakovost čebeljih pridelkov se z dolgimi transportnimi potmi in nepravilnim skladiščenjem poslabšuje, zato je najbolje, če jih uživamo čim bolj sveže in iz domačega okolja. Kratke transportne poti predstavljajo tudi manjše obremenitve za naše okolje, predvsem glede sproščanja toplogrednih plinov, ki nastajajo zaradi dolgih transportov hrane. Uživanje živil iz tujega okolja poveča tudi tveganje za pojav alergij, ki so v zadnjem času v porastu tako pri odraslih ljudeh,

kot tudi otrocih. Ker imamo v Sloveniji izredno nizko oskrbo s hrano, z uživanjem lokalno pridelanih živil izražamo tudi podporo lokalnim proizvajalcem oz. domačemu gospodarstvu, saj prispevamo delček k ohranjanju delovnih mest in poseljenosti na podeželju. Uživanje domače hrane je neposredno povezano tudi z varovanjem in ohranjanjem okolja. Ustrezno naravno okolje je predpogoj, tako za življenje ljudi in živali, kot tudi za pridobivanje hrane.


OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

Velikokrat zaradi onesnaževanja okolja slišimo o pomorih čebel. Čebele so prvi indikatorji onesnaženosti okolja. Premalo se zavedamo, da je vsaka tretja žlica hrane po vsem svetu odvisna od opraševanja čebel in da so čebele v naravi nepogrešljiv člen v verigi pridelave hrane. Zagotoviti potrošniku kakovostno in varno živilo je poglavitnega pomena pri ohranjanju zaupanja in pridobivanju novih uporabnikov čebeljih pridelkov, česar se čebelarji dobro zavedamo. Čebelarji se z ustreznimi postopki čebelarjenja, z upoštevanjem dobre čebelarske prakse in ustrezne tehnologije čebelarjenja, trudimo ohranjati kakovost medu takšno, kot jo pridelajo čebele v panju. Čebelarimo v skladu s Smernicami dobrih higienskih navad v čebelarstvu, ki so osnovane na načelih sistema HACCP in zagotavljamo sledljivost. Na nalepki za med je poleg točnega izvora medu označen tudi poln naslov čebelarja, ki je med pridelal. To je velika razlika od označb medu, ki so opredeljeni kot »mešanica

medu držav, ki so ali niso članice ES«. Rok uporabe medu je lahko zelo dolgotrajen, če je med skladiščen v ustreznih razmerah. Med, ki je shranjen na toplem, veliko hitreje izgublja svojo vrednost. Kakovost medu ogrožajo zlasti dolgotrajni prevozi na velike razdalje in skladiščenje v neustreznih razmerah. Med in drugi čebelji pridelki slovenskih čebelarjev pa pridejo v naše roke tako rekoč neposredno iz čebeljega panja, zato je ohranjena tudi njihova kakovost. Kakovost medu nadziramo tudi z vsakoletnimi analizami, v internem laboratoriju na ČZS. Tudi varnosti čebeljih pridelkov vsa leta namenjamo veliko pozornosti in ni odveč podatek, da je bilo v zadnjih desetih letih na ostanke kemijskih sredstev analiziranih preko 1.200 vzorcev medu. Rezultati v vseh analiziranih primerih kažejo, da varnost medu pridelanega v Sloveniji, ni ogrožena. Da svojim potrošnikom zagotavljamo še višjo kakovost in dodatno kontrolo medu, ki ga pridelujemo v Sloveniji, se čebelarji združujemo v kakovostne sheme kot so Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo ter kakovostni shemi zaščitenega geografskega porekla – akacijev, lipov, cvetlični med pomurskih čebelarjev, Kočevski gozdni med, Kraški med in med iz ekološke pridelave. V Sloveniji pridelan med je, glede na izsledke interne kontrole kakovostno in varno živilo, priporočamo uživanje čebeljih pridelkov iz lokalnega območja, z znanim poreklom in od domačega pridelovalca. mag. Andreja Kandolf Borovšak in Nataša Lilek, ČZS, JSSČ

P OGOSTA VPRAŠANJA OBČANOV - ODGOVORI ODLOK O POKOPALIŠKEM REDU IN POGREBNIH SVEČANOSTIH V OBČINI RADENCI Občani se velikokrat obračate na naš naslov glede vprašanja o izvajanju pokopališke dejavnosti v naši občini. V sled tega smo se odločili, da nekoliko predstavimo še veljavni Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v Občini Radenci (v nadaljevanju besedila: odlok; Ur. l. RS, št. 1/98), ki ga je Občinski svet Občine Radenci sprejel 21. 11.1997. Odlok določa način opravljanja te dejavnosti, urejanje pokopališč ter pogrebnih svečanostih na obeh pokopališčih v naši občini (v Radencih in na Kapeli). K opravljanje pokopališke dejavnosti šteje opravljanje pokopaliških storitev, opravljanje pogrebne dejavnosti, urejanje pokopališč, način in čas pokopa, stroške pokopa, oddajo in najem grobov, vzdrževanje reda in miru na pokopališču ... Najpogostejša vprašanja se nanašajo na »način in čas pokopa« - odlok pravi, da je pokop in pogrebno svečanost treba opraviti v skladu z voljo umrlega; če je umrli ne izrazi, določi to druga, v skladu z navedbo v odloku, pristojna oseba. Pokop se

opravi s pokopom krste ali žare oziroma raztrositvijo pepela na posebej določenem prostoru, brez označbe imena umrlega. Raztrositev pepela umrlega se lahko opravi tudi zunaj pokopališča, vendar je pred tem potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega organa za notranje zadeve. Na podlagi veljavnega odloka, je možno raztros pepela umrlega opraviti na obeh naših pokopališčih. Ker ni oznake imena umrlega, so svojci pokojnika dolžni letno prispevati cca. 15,00 eur za vzdrževanje tega dela pokopališča (urejanje, obrezovanje, košnja …). Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega oziroma oseba, ki je naročila pokop. Pokopi so vsak dan. Pogrebna svečanost je del pogreba in ima javni pieteni značaj, lahko pa se opravi tudi v ožjem družinskem krogu ali anonimno. Za urejanje pokopališč skrbita krajevni skupnosti, vsaka na svojem območju, v okviru prenesenih nalog izvajanja javne službe. Sklep o določitvi cen najema grobov, vzdrževanja, uporabe mrliške vežice in vozička ter cene soglasja za postavitev spomenika potrdi, za vsako pokopališče posebej, Občinski svet Občine Radenci. Občinska uprava

Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, Slovenija T: +386 2 566 96 10, F: +386 2 566 96 20 E: obcina@radenci.si, www.radenci.si

februar 2016 | naklada: 1900 Fotografija: ČZS, internet Oblikovanje in tisk: Tiskarna aiP Praprotnik

Obcina radenci informator 2 2016  
Advertisement