Page 1

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

จัดทำ�โดย

นายธาดากร นางวิภาวี นางสาวสุชีวัน

นิลชัด รหัสนิสิต 55071920 นิลชัด รหัสนิสิต 55071951 กิตติจารุขจร รหัสนิสิต 55071975


คำ�นำ� รายงานเล่มนี้นำ�เสนอในเรื่องของ การปฐมพยาบาล ถือว่าเป็นประโยชน์อย่าง ยิ่งในชีวิตประจำ�วันของทุกคน การปฐมพยาบาล เป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ อย่างทันทีทันใดที่ได้รับอันตรายจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุซึ่งอาจจะรุนแรงจนถึง แก่ชีวิตได้ โดยใช้เครื่องมือเท่าที่พอหาได้ในขณะนั้น เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บมี อันตรายน้อยลงก่อนที่จะนำ�ตัวส่งไปให้แพทย์รักษา การให้การปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง จะต้องช่วยลดอาการเจ็บป่วยและอาการแทรกซ้อนให้น้อยลง ป้องกันความพิการบาง อย่างมิให้เกิดขึ้น และยังช่วยลดระยะเวลาการรักษาพยาบาลให้หายได้เร็วยิ่งขึ้น โดยใน ส่วนของเนื้อหานั้นได้กล่าวถึงประโยชน์ของการปฐมพยาบาล วัตถุประสงค์และความ หมายของการปฐมพยาบาล และยังกล่าวถึงหลักการปฐมพยาบาลที่เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน มีวิธีการรักษาผู้ป่วยในกรณีต่างๆที่ฉุกเฉินหรือไม่ก็ตาม โดยผู้ที่ทำ�การปฐมพยาบาลนั้น ควรจะมีความรู้มากพอสมควร หากทำ�ผิดวิธีจะไม่เกิดประโยชน์ก็ได้ ทั้งนี้ผู้จัดทำ�หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเรื่องการปฐมพยาบาลฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับ ผู้ที่ได้ศึกษาความรู้ที่มีในเนื้อหาเล่มนี้และนำ�ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ หากมีข้อผิด พลาดประการใดผู้จัดทำ�ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ผู้จัดทำ�


สารบัญ หัวข้อ หน้า บทนำ� 1 บทที่ 1 ประโยชน์ของการปฐมพยาบาล 2 บทที่ 2 วัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาล 3 บทที่ 3 ความหมายของการปฐมพยาบาล 4 บทที่ 4 ความสำ�คัญของการปฐมพยาบาล 5 บทที่ 5 ลักษณะของผู้ปฐมพยาบาลที่ดี 6 บทที่ 6 วิธีปฏิบัติเมื่อแรกพบผู้ป่วย 7 บทที่ 7 บทบาทและหน้าที่ของผู้ให้การปฐมพยาบาล 9 บทที่ 8 กฎหมายที่เกี่ยวข้องและสิทธิของผู้ป่วย 16 เอกสารอ้างอิง


aaasss  

aaaaaaaassssssss