จดหมายข่าว ปี 1 ฉบับ 1

Page 1

จดหมายข่าว

สมาคมสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมษายน พ.ศ.2557 “วิจิตรภาคียสถาน” ที่ทำกำร     

มูลนิธิศำสตรำจำรย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน สมำคมวิจัยสถำบันและพัฒนำอุดมศึกษำ สมำคมสุโขทัยธรรมำธิรำช สมำคมสหกิจศึกษำไทย สมำคมนำยจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์

สารจากนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย สมาคมสหกิจศึกษาไทยได้รื้อฟื้นการจัดทาจดหมายข่าวขึ้นมาอีกครั้งหลังจากขาด ช่วงไประยะเวลาหนึ่งด้วยเหตุผลที่ว่า 1. สมาคมมีส มาชิ กมากขึ้นโดยเฉพาะสมาชิกตลอดชี พที่ผ่ านการอบรมหลักสูตร ต่างๆ ของสมาคม จานวนกว่า 3,000 คน จากสถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการ ทั่วประเทศ 2. สมาคมมีกิจกรรมมากขึ้นทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมสหกิจศึกษาระดับชาติ และนานาชาติ การส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ในการจั ด สหกิ จ ศึ ก ษานานาชาติ ใ นอาเซี ย น และในประชาคมโลก 3. สมาคมได้ ร่ ว มลงทุ น กั บ สมาคมและมู ล นิ ธิ ก ารกุ ศ ลรวม 4 องค์ ก ร จั ด ซื้ อ ที่ทาการในบริเวณหมู่บ้านเมืองทองธานี ใกล้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยได้เปิด ทาการมาตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2556 มีความพร้อมที่จะรองรับการประชุม การติดต่อ และเป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมและบริการ แก่สมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จดหมายข่าวเป็นศูนย์รวมของการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการของสมาคมที่ ส าคัญที่ จ ะช่ ว ยท าให้ ส มาชิ กมีสื่ อ กลางของการติ ด ต่ อ และประสานสั มพัน ธ์ อัน จะทาให้ สมาคมเป็นของสมาชิก โดยสมาชิกและเพื่อสมาชิกตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้ง ขอให้สมาชิกได้ร่วมกันใช้ประโยชน์ในการส่งข่าวเผยแพร่กิจกรรมที่ทาและให้ ข้อคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาสหกิจศึกษาให้สามารถส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและการพัฒนา อาชีพของบัณฑิตให้ก้าวหน้ามั่นคงยิ่งขึ้นตลอดไป

(ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน) นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย


การเจรจาความร่วมมือ ระหว่างสมาคมสหกิจศึกษาไทย สมาคมสหกิจศึกษาออสเตรเลีย สมาคมสหกิจศึกษาญี่ปุ่น

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยให้การ ต้ อ น รั บ Ms. Judie Kay, National Director of Australian Collaborative Education Network Limited (ACEN) แ ล ะ Ms. Keiko Saito Miyakawa, President of NPO Japan Forum for Work-Integrated Learning ประเทศ ญี่ ปุ่ น & Executive Committee of WACE ซึ่ ง ได้ เ ดิ น ทางเข้ า ร่ ว มเจรจาความ ร่วมมือด้านสหกิจศึกษากับ สมาคมสหกิจศึกษาไทยเพื่อสร้างความร่ว มมือในการ พัฒนาสหกิจศึกษาร่วมกัน เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2557 ณ วิจิตรภาคียสถาน เมืองทองธานี อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมการเจรจาครั้งนี้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นพ.กาจร ตติยกวี รองเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการ การอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ดร.สุ เ มธ แย้ ม นุ่ น นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลธั ญ บุ รี ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สื บ ค้ า อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีสุรนารี ดร. สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากั ด และ Co-Chair of WACE และผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร. บุญชัย วิจิตรเสถียร เลขาธิการสมาคมสหกิจศึกษาไทย และผู้อานวยการศูนย์สหกิจ ศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมแขกต่างประเทศจาก ประเทศญี่ ปุ่ น ได้ แ ก่ Ms. Keiko Kobayashi, Secretary-General of NPO Japan Forum for Work-Integrated Education และ Ms. Shoko Watanabe, Manager of International Language & Culture Center Co., Ltd., (ILCC)

การเจรจาในครั้ ง นี้ ไ ด้ ห าแนวทาง ร่ ว มมื อ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สหกิ จ ศึ ก ษา นานาชาติ ระหว่า งญี่ ปุ่น ออสเตรเลี ย และประเทศไทย การแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นเรื่องมาตรฐานสหกิจศึกษาไทย และการจัดการฝึกอบรมสหกิจศึกษาที่ จัดโดยสมาคมสหกิจศึกษาไทย ซึ่งผล ของการเจรจาครั้งนี้จะเป็นการต่อยอด ร่ ว มมื อ ในการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา สหกิจศึกษาระหว่างญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และประเทศไทยต่อไป

ความรู้สึกจากผู้ผ่านการฝึกอบรม ด้ ว ยวิ ท ยาลั ย ราชพฤกษ์ มี ห ลั ก สู ต รที่ เ ป็ น สหกิ จ ศึ ก ษาและท่ า น ศ.ดร.วิ จิ ต ร ศรี ส อ้ า น ได้ ม าประเมิ น สมศ. ที่ วิ ท ยาลั ย ฯ จึ ง แนะน าให้ ดิ ฉั น เข้ า ร่ ว มฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสหกิ จ ศึ ก ษา ดิ ฉั น จึ ง ได้ เ ข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรมในหลั ก สู ต รผู้ บ ริ ห ารสหกิ จ ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา และหลั ก สู ต ร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรมนั้นต้องบอกว่าเป็นการอบรมที่เข้มข้น จริงจัง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ท าให้ดิ ฉัน เข้ า ใจสหกิ จ ศึ กษาได้ อ ย่ า งลึ กซึ้ ง จากที่ ไ ม่ รู้ว่ า สหกิ จ ศึ กษาคื ออะไร จนสามารถนาความรู้ วิธีการที่ได้หลังจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานสหกิจศึกษาที่ วิ ท ยาลั ย ฯ โดยเริ่ ม จากการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสหกิ จ ศึ ก ษาเป็ น ผู้ ด าเนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษา ให้ ค วามรู้ แ ละท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สหกิ จ ศึ ก ษาระหว่ า งคณาจารย์ และนั ก ศึ ก ษาให้ ต รงกั น โดยวิ ท ยาลั ย ได้ ส่ ง คณาจารย์ ไปอบรมหลั ก สู ต รคณาจารย์ นิ เ ทศสหกิ จ ศึ ก ษา อี ก ทั้ ง ได้ ส่ ง นั ก ศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษารุ่ น แรกในปี ก ารศึ ก ษา 2552 จากการด าเนิ น งานดั ง กล่ า ว ท าให้ ส หกิ จ ศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย เติ บ โต และเข้ ม แข็ ง มากขึ้ น จนได้ รั บ รางวั ล สถานศึ ก ษาดาวรุ่ ง ด้า นการดาเนิน งานสหกิจ ศึกษาระดับ เครือข่า ยปี 2554 ซึ่ งมาจากความตั้ ง ใจของคณาจารย์ และการเห็นประโยชน์ ส หกิจ ศึกษา ของนักศึกษา อีกทั้งการสนับสนุนจากท่านอธิการบดี ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ สมาคมสหกิจศึกษาไทย


นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยบรรยายพิเศษ CWIE Forum ณ ประเทศญี่ปุ่น

ศาสตราจารย์ ดร.วิ จิ ตร ศรี ส อ้ าน นายกสมาคม สหกิจศึกษาไทย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานสัมมนาสหกิจศึกษา ซึ่ ง จั ด โ ด ย Japan Cooperative and Work Integrated Education Forum ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเจรจา ความร่วมมือ และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสหกิจศึกษาของไทย ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยวันที่ 1 ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม กั บ ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย Aoyama Gakuin เพื่อหารื อเรื่องความร่ วมมือการจัดสหกิจ ศึกษานานาชาติระหว่างไทยกับญี่ปุ่น และแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นเกี่ยวกับความสาคัญของสหกิจศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่ว ม ไ ด้ แ ก่ Mr Koshiro Ando, Chair of the Board of Trustees Professor Ken-ichi Semba, President แ ล ะ Professor Dr Nobuto Iwata, Director of International Exchange Centre ผลจากการเจรจาความร่วมมือครั้งนี้มี มห าวิ ท ยา ลั ย Aoyama Gakuin มี คว า มส น ใจ ใ นก า ร แลกเปลี่ ย นนั ก ศึก ษา และพิจ ารณาจะส่ ง นั ก ศึ กษาเข้ าร่ ว ม สหกิจ ศึกษาในโครงการน าร่ องสหกิจ ศึกษานานาชาติ และ หลั งจากนั้ น ศาสตราจารย์ ดร.วิจิ ตร ศรี ส อ้ า น ได้เ ข้า พบ อธิ บ ดี ก ารอุ ด มศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และคณะที่ สานักงานกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นเพื่อหารือเรื่องการจัดการ สหกิจศึกษานานาชาติระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดสหกิจศึกษาในประเทศ ไทย โดยกระทรวงศึ ก ษาของญี่ ปุ่ น ให้ ค วามสนใจ และมี นโยบายที่ จ ะสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ ในญี่ ปุ่ น จั ด สหกิจศึกษาให้กว้างขวางขึ้น

วั น ที่ 2 ศ าส ต ร าจ า ร ย์ ด ร . วิ จิ ต ร ศ รี ส อ้ า น ได้ บ รรยายน า ในการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในหั ว ข้ อ ‘Development of Cooperative and Work Integrated Education in Thailand’ แก่ผู้เข้าร่วม ประชุ ม จากมหาวิ ท ยาลั ย 4 แห่ ง ได้ แ ก่ Kyoto-Sangyo University Niigata University Seijo University แ ล ะ Fukuoka Institute of Technology โ ด ย ไ ด้ มี ก า ร ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นสถาบันที่ดาเนินงานสหกิจศึกษาแห่งแรกในประเทศ ไทย และกรณี ศึ ก ษาระดั บ ชาติ เกี่ ย วกั บ นโยบายการ สนับสนุนของรัฐบาลในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทา ให้ ส หกิ จ ศึ ก ษามี ก ารขยายไปยั ง มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ มากขึ้น ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 4 แห่ง มีความสนใจในการ เข้าร่วมจัดสหกิจศึกษาเพิ่มมากขึ้น วั น ที่ 3 ศาสตราจารย์ ดร.วิ จิ ต ร ศรี ส อ้ า น ได้ บรรยายพิ เ ศษเรื่ อ ง Current State and Challenges of Industry-University Cooperative Education in ASEAN Countries: What can Japan learn as a late starter? ซึ่ ง ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ ง 4 ป ร ะ เ ด็ น ห ลั ก ดั ง นี้ 1) สถานะปัจจุบันของสหกิจศึกษาและการบูรณาการเรียนรู้ กับการทางาน (CWIE) ในประเทศไทย 2) การเปลี่ยนแปลง ของ CWIE ในอาเซียน 3) ความท้าทาย และ 4) สิ่งที่ญี่ปุ่น สามารถเรียนรู้จากสหกิจศึกษาและการบูรณาการเรียนรู้กับ การทางานของไทย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมีความประทับใจ เกี่ยวกับการบุกเบิกงานด้า นสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีสุรนารีที่ได้ขยายสู่ระดับชาติและนานาชาติ ในการเดินทางเพื่อเจรจาความร่วมมือและบรรยาย พิเ ศษเกี่ ยวกั บ สหกิ จศึ ก ษาไทยครั้ ง นี้ ศาสตราจารย์ ดร. วิ จิ ต ร ศรี ส อ้ า น ได้ ท าให้ ญี่ ปุ่ น เล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของ สหกิจศึกษาเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะทาให้ประเทศ ไทยมี โ อกาสได้รั บความร่ ว มมือ สหกิจ ศึก ษานานาชาติไ ด้ กว้างขวางขึ้นทั้งในอาเซียนและในประชาคมโลกต่อไป

สมาคมสหกิจศึกษาไทย


กิจกรรมของสมาคมสหกิจศึกษาไทย ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ร่ ว มกั บ สมาคมสหกิ จ ศึ ก ษาไทยจั ด การฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร สหกิจศึกษา หลักสูตรการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 1 ระหว่างวัน ที่ 20 - 21 มกราคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับทีม วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ ใ นการฝึ ก อบรมครั้ งนี้ Ms. Judie Kay จากออสเตรเลี ย และ Ms. Keiko Saito Miyakawa จาก ญี่ปุ่น และคณะได้เข้าร่ ว มสังเกตการณ์การฝึ กอบรมเชิง ปฏิ บั ติ ก ารสหกิ จ ศึ ก ษา หลั ก สู ต รการจั ด สหกิ จ ศึ ก ษา น า น า ช า ติ ด้ ว ย ทั้ ง นี้ มี ผู้ ผ่ า น ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ทั้ ง สิ้ น จานวน 97 คน

สมาคมสหกิจศึกษาไทยจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 17 ระหว่า งวันที่ 18 - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ณ โรงแรม กรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยให้เกียรติเป็น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด และเป็ น วิ ท ยากรบรรยายร่ ว มกั บ ที ม วิ ท ยากรผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง นี้ มี ผู้ ผ่ า นการฝึ ก อบรมทั้ ง สิ้ น จานวน 165 คน

ปฏิทินกิจกรรม วันที่ 19 - 22 พฤษภาคม พ.ศ.2557

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 18 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 7 - 10 กรกฎาคม พ.ศ.2557

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 19 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

จัดทำโดย สมำคมสหกิจศึกษำไทย 55/33 เมืองทองธำนี โครงกำร 5 ซอย 5 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-5032628-9 โทรสำร 02-5032630 อีเมลล์ tace@sut.ac.th เว็บไซต์ www.tace.or.th สมาคมสหกิจศึกษาไทย


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.