จดหมายข่าว ปี 1 ฉบับ 2

Page 1

จดหมายข่าว

สมาคมสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2557

การประชุมทางวิชาการ WACE 10th International Symposium

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย รองอธิการบดีฝ่าย พั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ กั บ องค์ ก รชุ ม ชน มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี อดี ต เลขาธิ ก ารสมาคมสหกิ จ ศึ ก ษาไทย รองศาสตราจารย์ ดร. วีรพงษ์ พลนิกรกิจ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิทยากรสมาคมสหกิจศึกษาไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา ประมูลศุข เลขานุการนายกสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี และกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สมาคมสหกิจศึกษาไทย เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ WACE 1 0 th International Symposium ภ า ย ใ ต้ หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง “Creating an Excellent Foundation for CWIE Research” ณ มหาวิทยาลัยเวสต์ เมืองทรอลล์ฮัตตัน ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ก่อนจะเริ่มการประชุม ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ได้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสมาคมสหกิจศึกษาโลกในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2557 โดยการประชุมครั้งนี้ได้รายงานความก้าวหน้า เกี่ยวกับการจัดตั้งเครือข่ายสหกิจศึกษาอาเชียน (CWIE ASEAN Network Establishment) ในช่วงปลายปี พ.ศ.2557 และการจัดการฝึกอบรมสหกิจศึกษานานาชาติ ในปี พ.ศ.2558 และ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย อดีตเลขาธิการสมาคม สหกิ จ ศึ ก ษาไทยเป็ น ผู้ แ ทนจากสมาคมสหกิ จ ศึ ก ษาไทยเข้ า ร่ ว มการประชุ ม สมาคมสหกิ จ ศึ ก ษานานาชาติ (International Association for Cooperative Education) ร่ ว มกั บ สมาคมสหกิ จ ศึ ก ษาจากประเทศอื่ น ๆ อาทิ ประเทศออสเตรเลีย แคนาดา อังกฤษ ญี่ปุ่น นามิเบีย นิวซีแลนด์ และแอฟริกาใต้ โดยในการประชุมนี้ได้มีการ รายงานสถานภาพการดาเนินสหกิจศึกษาของแต่ละประเทศ รวมถึงทิศทางในการดาเนินการสหกิจศึกษาในอนาคต ร่วมกัน


th

การประชุมทางวิชาการ WACE 10 International Symposium (ต่อ) ก า ร ป ร ะ ชุ ม ท า ง วิ ช า ก า ร WACE 10th International Symposium ในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการนาเสนอบทความทาง วิชาการและผลงานวิจัยด้านสหกิจศึกษาและการบูรณาการเรียนรู้กับ การทางาน (CWIE) มีผู้เข้าร่วมจากทั้งหมด 11 ประเทศ บทความทาง วิ ช าการและผลงานวิ จั ย จ านวน 34 เรื่ อ ง โดย ดร.กั ณ ทิ ม า ศิ ริ จี ร ะชั ย เป็ น ผู้ แ ทนจากประเทศไทยขึ้ น น าเสนอผลงานชื่ อ เรื่ อ ง “Current and Future Trends in Cooperative Education Research in Thailand” ซึ่งผลงานการวิจัยเชิงสารวจนี้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มในการวิจัย ด้านสหกิจศึกษาและการบูรณาการเรียนรู้กับการทางาน (CWIE) ที่เป็น ประโยชน์แก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยที่สนใจ 4 ข้อ ดังนี้ ส่วน รศ.ดร. วีรพงษ์ พลนิกรกิจ หัวหน้า สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีสุ ร นารี วิทยากรสมาคมสหกิจ ศึกษา ไทย ได้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม กลุ่ ม การวิ จั ย นานาชาติ (International Research Group) ด้านสหกิจศึกษาและการบูรณาการเรียนรู้กับการ ท า ง า น ( CWIE) เ พื่ อ แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ ประสบการณ์ ความรู้ ประเด็นที่สาคัญในการวิจัย ของนานาประเทศ รวมถึ ง รั บ ฟั ง การน าเสนอ ผลงานวิจัยด้านสหกิจศึกษา และซอฟต์แวร์ที่ใช้ ในการด าเนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษาท าให้ ไ ด้ เ รี ย นรู้ แนวโน้มและทิศทางการวิจัยในอนาคต และวิธีการ วิ จั ย ที่ เ ป็ น ประโยชน์ เ พื่ อ พั ฒ นางานวิ จั ย ด้ า น สหกิ จ ศึ ก ษาและการบู ร ณาการเรี ย นรู้ กั บ การ ทางาน (CWIE) ให้กว้างขวางขึ้น

สมาคมสหกิจศึกษาไทย

1. การวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ 2. การวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 3. การวิจัยในบริบทอาเซียน 4. การวิ จั ย ส าหรั บ การด าเนิ น งานสหกิ จ ศึ ก ษาและการ บูรณาการเรียนรู้กับการทางาน (CWIE) ตลอดระยะเวลาการประชุมทางวิชาการทั้ง 4 วัน นับได้ว่า บุคลากรจากสมาคมสหกิจศึกษาไทยได้เข้าร่ ว ม แลกเปลี่ ย นเรียนรู้ ส่งเสริมงานวิจัย เพื่อนามาพัฒนางานด้านสหกิจศึกษาและการบูรณา การเรียนรู้กับการทางาน (CWIE) ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ ระดับทั่วโลกต่อไป


ความรู้สึกจากผู้ผ่านการฝึกอบรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วฒ ั นา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้นาสหกิจศึกษามา บรรจุในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ทั้งนี้เพื่อให้ เข้าใจในหลักการสหกิจศึกษา และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากร และนั ก ศึ ก ษาได้ จึ ง เข้ า ร่ ว มรั บ การฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสหกิ จ ศึ ก ษา หลักสูตรเตรียมวิทยากรสหกิจศึกษา หลังจากอบรมแล้วได้นาองค์ความรู้มาสู่ แนวทางการปฏิบัติ อาทิ การปรับปรุงหลักสูตร การดาเนินงานสหกิจศึกษาที่ เข็มแข็งในทุกคณะของมหาวิทยาลัย โดยหวังว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สหกิจศึกษาจะเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ สามารถนาความรู้ทาง วิชาการวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่สถาน ประกอบการ และมีงานทาหลังสาเร็จการศึกษา

ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมทาให้ทราบข้อดี ข้อจากัดของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่ดาเนินงานสหกิจศึกษามาแล้ว จึงนามาประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยโดยวางแผนกาหนดนโยบายไว้ล่วงหน้า รวมถึงการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้ ภายหลังจากการดาเนินงาน จากการชี้แนะแนวทางที่ผ่านมาของวิทยากรจัดการฝึกอบรมรวมถึงแนวทางจะทาอย่างไร ให้สหกิจศึกษายั่งยืนและมีคุณประโยชน์สืบไป ซึ่งการดาเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยในระยะที่ผ่านมาพบปัญหา และอุปสรรคอยู่บ้าง อาทิ การนิเทศงาน การเดินทางนิเทศ สวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัย แต่ไม่ใช้ ข้อจากัดที่ทาให้การดาเนินงานสหกิจศึกษาสะดุดหรือล้มลงแต่ประการใด ทุกสิ่งทุกอย่างได้รับการแก้ไขทั้งหน่วยงาน ภายในและภายนอก ในฐานะผู้นาองค์กรสูงสุดยังเชื่อว่าสหกิจศึกษาเป็นกลไกที่จะนาพาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยดังที่ ว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน” ไปสู่ความสาเร็จ และสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน ตลอดไป

กิจกรรมของสมาคมสหกิจศึกษาไทย

สมาคมสหกิจศึกษาไทยจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับทีมวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้นจานวน 175 คน สมาคมสหกิจศึกษาไทย


กิจกรรมของสมาคมสหกิจศึกษาไทย

สมาคมสหกิ จ ศึ ก ษาไทยจั ด การฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสหกิ จ ศึ ก ษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่ 7-10 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เปิด และเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ มีผู้ผ่านการ ฝึกอบรมทั้งสิ้นจานวน 163 คน

สมาคมสหกิ จ ศึ ก ษาไทยร่ ว มกั บ ส านั ก งานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาเพื่อเสริม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การสหกิ จ ศึ ก ษา รุ่ น ที่ 1 ระหว่ า งวั น ที่ 1 - 2 กั น ยายน พ.ศ.2557 ณ โ ร ง แ ร ม ก รุ ง ศ รี ริ เ ว อ ร์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายก สมาคมสหกิจศึกษาไทยให้ เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และเป็น วิทยากรบรรยายร่วมกับทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ มีผู้ผ่านการ ฝึกอบรมทั้งสิ้น จานวน 135 คน

ปฏิทินกิจกรรม วันที่ 2-5 มีนาคม พ.ศ.2558

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 21 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

จัดทำโดย สมำคมสหกิจศึกษำไทย 55/33 เมืองทองธำนี โครงกำร 5 ซอย 5 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-5032628-9 โทรสำร 02-5032630 อีเมล์ tace@sut.ac.th เว็บไซต์ www.tace.or.th สมาคมสหกิจศึกษาไทย


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.