จดหมายข่าวสมาคมสหกิจศึกษาไทย ปี 3 ฉบับ 2

Page 1

จดหมายข่าว

สมาคมสหกิจศึกษาไทย ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน พ.ศ.2559

ขอเชิญสมาชิกสมาคมสหกิจศึกษาไทย

และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม โดยภายในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความสาคัญสหกิจศึกษาสู่การพัฒนาประเทศ”

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการจัดสหกิจศึกษาในศตวรรษที่ 21” โดยนายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย การเสวนา “การจัดสหกิจศึกษาและบูรณาการการเรียนกับการทางาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ” การเสวนาครบเครื่องเรื่องสหกิจศึกษา Showcase : สหกิจศึกษาและการบูรณาการการเรียนกับการทางาน

พิธีมอบรางวัล และนาเสนอผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.tgde.kmutnb.ac.th/extra/register/ (รับจานวนจากัด)


การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรการจัดสหกิจศึกษานาชาติ รุ่นที่ 3 สมาคมสหกิจศึกษาไทยจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ.2559 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารอิ ม แพ็ ค ฟอรั่ ม โดยศาสตราจารย์ ดร.วิ จิ ต ร ศรี ส อ้ า นนายกสมาคมสหกิ จ ศึ ก ษาไทย ให้ เ กี ย รติ เ ป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด และเป็ น วิ ท ยากรบรรยายร่ ว มกั บ ที ม วิ ท ยากรผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง นี้ มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้นจานวน 81 คน

WACE 11th International Symposium ภายใต้หัวข้อเรื่อง “CWIE Research: Beyond the Edge” ณ University of Victoria, CANADA

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ

ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ภายในงานจะประกอบด้วยกิจกรรมการนาเสนอบทความทางวิชาการ และผลงานวิจัยด้านสหกิจศึกษาและการบูรณาการเรียนรู้กับการทางาน (CWIE) สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.waceinc.org/uvictoria2016/index.html

สมาคมสหกิจศึกษาไทย


ความรู้สึกผู้ผ่านการฝึกอบรม

อ.วราภรณ์ จันทร์เวียง รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเพิ่งเริ่มต้นอาชีพการเป็นอาจารย์ จึงไม่มีประสบการณ์ใดๆ ด้านการสอนและการรับมือต่อปัญหา ในการดูและนักศึกษา ทางมหาวิทยาลัยเดิมได้มอบโอกาสให้ไป อบรม หลั ก สู ต รคณาจารย์ นิ เ ทศสหกิ จ ศึ ก ษา รุ่ น ที่ 17 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.อยุธยา ส่วนตัวก็ยังไม่รู้ระบบการ ทางานของสหกิจศึกษา ไม่รู้ว่าคืออะไร รู้แค่ว่าคล้ายกับฝึกงาน แต่ฝึ กระยะเวลานานกว่ า พอไปครั้ งแรกก็มี การจั ดกลุ่ม ตาม วิชาชีพ ที่ใกล้เ คียงกัน จึ งได้ มีโ อกาสพู ดคุ ยกับ คณาจารย์ ที่ มี ประสบการด้ า นการสอนมาแล้ ว จากหลากหลายสถาบั น ซึ่งทุกคนก็ ดูเหมือนหอบความหวัง เพื่อมารับความรู้จ ากการ อบรมครั้งนี้ เมื่อได้ฟังวิทยากร เล่าถึงประสบการณ์ ด้านการก่อ ร่าง สร้างคาว่าสหกิจศึกษาให้เป็นที่รู้จัก ความรู้สึกตอนนั้นคือ กลัว และคิดว่าน่า จะทาไม่ได้ เพราะเป็นการประสานงานกับ หน่วยงานภายนอก ต้องมีทั้งความรู้และทักษะการประสานงาน ที่เยี่ยมยอด เพื่อขับเคลื่อนระบบสหกิจศึกษาให้ดาเนินต่อไป

ในระหว่า งการอบรมเป็นการอบรมที่เข้มข้น และได้ใช้ความรู้แสดงความคิดเห็นออกมาอย่า งเต็มที่ เนื่องจากมีกิจ กรรมที่ให้ทุกคนได้ล องใช้ทักษะการแก้ปัญหา ตลอดจนความคิดริเริ่มสร้า งสรรค์ เพื่อสร้าง ระบบสหกิ จ ศึ ก ษาในแบบฉบั บ ของแต่ ล ะกลุ่ ม อยากให้ เ กิ ด ขึ้ น ในอนาคต พร้ อ มทั้ ง มี ก ารน าเสนอและ แลกเปลี่ยนความรู้ในการสร้างสรรค์ระบบสหกิจศึกษาต่อผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์จากหลายๆ สถาบัน การรับฟั งการบรรยาย ที่มี กรณี ศึก ษาต่ า งๆ จากผู้ เชี่ ยวชาญก็ เป็ นส่ว นกระตุ้ นให้ ผู้อบรมตื่นตั วอยู่ ตลอดเวลา เพราะแต่ละปัญหาเป็นปัญหาที่น่า จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตเป็นแน่ วิทยากรก็ยังได้ให้วิธีการ แก้ไขและรับมือกับปัญหา ในส่วนตัวชอบฟังประสบการณ์และการแก้ไขปัญหาจากวิทยากรรับเชิญซึ่งเป็น นักศึกษาที่ได้รับโอกาสออกปฏิบัติสหกิจศึกษา จากที่เคยเป็นนักศึกษาท้ายแถวจนได้งานในบริษัทอันดับต้นๆ ของประเทศไทย เป็ น ผลจากการท าโครงงานร่ ว มกั บ บริ ษั ท ซึ่ ง ก็ ไ ด้ น าประสบการณ์ ต รงนี้ ไ ปเล่ า ต่ อ เพื่อสร้างกาลังใจให้กับนักศึกษาในการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา จากการฝึกอบรมดัง กล่าวเป็นการจุดประกายและสร้า งโอกาสให้ดิฉันได้นาความรู้ที่ได้จ ากการฝึ ก อบรมฯ มาใช้ในการดาเนินงานสหกิจศึกษาภายในหน่วยงาน จนสามารถเพิ่มระดับขีดความสามารถในการ ก้าวสู่การเป็นสถาบันดาวรุ่งระดับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และหวังเป็น อย่างยิ่งว่า จะสามารถพัฒนาการด าเนินงานสหกิจ ศึกษา พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาก้า วสู่สังคมอย่า ง ภาคภูมิใจ

สมาคมสหกิจศึกษาไทย


การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 24 สมาคมสหกิจศึกษาไทยจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่ น ที่ 24 ระหว่ า งวั น ที่ 11-14 มกราคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมกรุ ง ศรี ริ เ วอร์ จ.พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดยศาสตราจารย์ ดร.วิ จิ ตร ศรี ส อ้ าน นายกสมาคมสหกิ จ ศึ ก ษาไทยให้ เกี ย รติ เ ป็น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด และเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้นจานวน 138 คน

ปฏิทินกิจกรรม 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 ประจาปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา

จัดทำโดย สมำคมสหกิจศึกษำไทย 55/33 เมืองทองธำนี โครงกำร 5 ซอย 5 ต.บำงพูด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 02-5032628-9 โทรสำร 02-5032630 อีเมล์ tace@sut.ac.th เว็บไซต์ www.tace.or.th


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.