Page 1

GaloppInfo 2012 Hästar i träning i Sverige, Norge och Danmark

Alla organisationer och föreningar, hästar i träning, de flesta med FT, sökregister och ryttares teleuppgifter


2012 SALES DATES February Sale

February 3 Europe’s Premier Midwinter Sale

Craven Breeze Up Sale April 17 - 19 Europe’s Leading Breeze Up Sale

Guineas Breeze Up & HIT Sale

May 3 - 4 The Guineas Breeze Up returns with a new Horses in Training Section

July Sale

July 10 - 13 Europe’s Premier Midsummer Sale

October Yearling Sale

Book 1 October 9 - 12 Europe’s Premier Yearling Sale featuring the Tattersalls Millions Books 2+3 October 15 - 19

Autumn Horses in Training Sale

October 29 - November 1 The World’s Largest Horses in Training Sale

Tattersalls December Sale

The World’s most International Thoroughbred Sale Yearling Sale November 26 Foal Sale November 27 - December 1 Mares etc. December 3 - 7

Scandinavia: Lennart Jarven Tel/Fax: + 46 500 450 765, l.jarven@tattersalls.com

Tattersalls, Tel: +44 1638 665931, Fax: +44 1638 660850, sales@tattersalls.com, www.tattersalls.com


SVENSKA GA LO

Utdrag ur Årsboken 2011 . . .

PÅ VÄG IN I FÖRSTA KU RVAN. ALDRIG SER 500 KILO SÅ LÄTTA UT.

PPSPORTENS

p 2011

Fullständig och utförlig statistik över aktiva och häs tar, med deltagarf örteckningar, och övriga up pgifter 2011

ÅRSBOK 2011

moms

Boken är en guldgruva för alla galoppens intressenter!

Svensk Galop

220 sid välmatade med med statistik och fakta. Rekvirera genom SRB AB srbz@home.se Pris 320 SEK inkl moms Finns också i kioskerna på Täby och Jägersro samt genom Svensk Galopp (info@galoppsport.se)

Svenska Galo

ppsportens Å

rsbok

Svenska galoppsiffror 2011 Totoomsättning - Banspel Täby Galopp Jägersro Göteborg Strömsholm Blommeröd 2011 V/P 2 082 324 2 011 665 476 900 282 121 Inga off tävl 4 853 010 Komb 3 238 900 1 534 660 187 530 59 751 5 020 841 TRIO 664 561 289 141 41 964 3 788 999 454 V5/V65 1 244 293 736 319 65 071 29 865 2 075 548 V4 1 039 144 375 032 59 778 13 420 1 487 374 LD/DD 429 993 235 390 16 645 3 455 685 483 V3, Tvilling 77 605 46 770 11230 0 135 605 V75 1) 7 223 17 400 5 476 0 30 099 Totalt banspel 8 784 043 5 246 377 864 594 392 400 15 287 414 1) Banspel på Tvilling och V75 vid direktspelsdagar , alt krysspel på galoppbanorna. Blommeröd hade inga offentliga tävlingar 2011. Totoomsättning - förtid V/P Komb TRIO V5/V65 V4 LD/DD V3, Tvilling Totalt förtid Total oms

Täby Galopp 11 415 882 22 926 092 17 718 117 13 776 551 27 817 955 23 811 535 321 590 117 787 722

Jägersro 8 085 116 14 643 796 11 185 113 12 768 172 17 975 331 18 299 248 344 700 83 301 476

Göteborg 1 660 208 3 697 953 2 531 638 1 056 293 4 140 745 2 454 237 53 050 15 594 124

Strömsholm 240 970 433 220 294 849 100 605 566 406 357 873 0 1 993 923

126 571 765

88 547 853

16 458 718

2 386 323

Blommeröd Inga off tävl

2010 4 477 299 5 048 470 1 068 636 1 888 321 1 669 598 830 143 201 357 76 915 15 260 739

±% +8,39% –0,55% –6,47% +9,91% –10,91% –17,43% –32,65% –60,87% +0,17%

2011 21 402 176 41 701 061 31 729 717 27 701 621 50 500 437 44 922 893 719 340 218 677 245

2010 19 082 359 55 989 655 50 016 344 24 232 587 44 277 967 46 167 572 536 230 240 302 714

+12,16% –25,52% –36,56% +14,32% +14,05% –2,70% +34,15% –9,00%

233 964 659

255 563 453

–8,45%

Pris (inkl bonus) Täby Galopp Jägersro Göteborg Strömsholm Blommeröd 2011 2010 • per bana 44 269 819 27 721 660 4 638 663 840 000 Inga off tävl 77 470 142 76 974 953 +0,64% • per dag 885 396 924 055 579 833 840 000 870 451 606 102 +43,61% • per löpning 125 056 110 007 64 426 93 333 112 766 108 875 +3,57% • per start 13 160 11 970 5 741 10 769 11 799 12 330 –4,31% • per häst 45 781 37 665 9 584 10 769 58 868 58 492 +0,64% I ovanstående prissummor ingår utdelad bonus enligt: Täby 3.387.244 (2.894.000) kr, Jägersro 1.711.610 (1.020.000) kr och Göteborg 185.163 (290.000) kr. Antal tävlingsdagar 50 30 8 1 89 137 • antal löpningar 354 252 72 9 687 658 • antal starter 3 364 2 316 808 78 6 566 6 066 • startande/löpn 9,50 9,19 11,22 8,67 9,56 9,22 • antal startande hästar 1) 967 736 484 78 2 265 2 156 1) Startande hästar - Korrekt antal enskilda startande hästar i Sverige 2011 var 1.423, denna summering visar att samma hästar startat på flera banor.

–35,04% +4,41% +8,24% +3,68% +5,00%


ALLA GALOP PRESULTAT I SKANDINAVIE N 2. HALVÅRET 2011

2012 SALES DAT

ES

February Sa le

February 3 Europe’s Prem ier Midwinter Sale

October Yea rling Sale Boo

Craven Bre eze Up Sa le

k 1 October 9 - 12 Europe’s Prem ier Yearling Sale featuring the Tattersalls Millions Books 2+3 October 15 19

April 17 urope’s Leading 19 Breeze Up Sale

Autumn Ho rses in Training Sa

Guineas Bre eze Up & HIT Sale

le October 29 Novemb The World’s Larg er 1 est Horses in Train ing Sale

May 3 - 4 ineas Breeze Up returns with a new Horses in Train ing Section

Tattersalls

July Sale

December

Sale The World’s mos t International Thoroughbred Sale Yearling Sale November 26 Foal Sale Nov ember 27 - Dec ember 1 Mares etc. December 3 -7

July 10 - 13 pe’s Premier Mids ummer Sale

Sverige: Täb y, Jägersro, Gö teborg. Norge Danmark: Kla : Övrevoll. mpenborg, Årh us, Ålborg, Od ense.

Tertullus från Norg vann Stockholm e, vinstrikaste häst 1. halvå s Stora Pris på ret, Täby Galopp.

Alla galoppresu lt i Skandinav at ien 2. halvåret 2011

avia: Lennar t Jar ven 6 500 450 765 , l.jarven@tatters

alls.com

SRB AB

lls, Tel: +44 1638 665931, Tel: +44 1638 6608 sales@tattersalls.co m, www.tattersall 50, s.com

oms

Utgivna av Scan

1

dinavian Rac

21/03/2012

ing Bureau AB

15:49

(SRB) srbz@ho

me.se

Nu kommer e fterföljaren till den först a skandinavi ska ”halvårsboke n”! Nyhet: Ge neralhandicap 201 1 och alla ”FT ” för varje start i i ndexförteckn ingen! 396 sid (den fö rra var ”bara 24

0”)/A5/300 SE

–Vad vore ga lo

K - srbz@hom

e.se

2. halvåret 1 juli - 31 de cember

ppen utan do kumentati

on av sina re

Köp den direk

t av Sam W Fr

sultat - gripba

iberg om/när

2011

ra direkt ur bo

khyllan? Not

du är på Jäger

sro!

much. BZ.


Svensk Galopps webbplatser www.svenskgalopp.se Välkommen att besöka Svensk Galopps hemsida där du finner färska galoppnyheter, referat och reportage. Här meddelar vi även om förändringar av mer officiell karaktär. Via tydliga länkar tar du dig lätt vidare till banornas hemsidor.

Innehåll Organisationer och allmänt 1 Svensk Galopps webbplatser 2 Svenska organisationer 3 Medlemssällskap 4 Galoppbanor 5 Övriga organisationer 7 Organisationer och förbund 9 Danmark 10 Norge 11 Jockeyagenter 2012 12 Avgifter 2012

Hästar i träning i Sverige 13 Hästar i träning i Sverige 2012 Sammanställning hästar i svensk träning

Hästar i träning i Norge 66 Hester i trening i Norge 2012 Sammenstilling over heste i norsk trening

Hästar i träning i Danmark 80 Heste i træning i Danmark 2012 Sammenstilling heste i dansk træning

Sökregister och telefonlista ryttare 96 Sökregister för hästar i träning 110 Ryttares telefonnummer

Web- och infomaster: Stefan Olsson stefan.olsson@svenskgalopp.se Mobil 070-830 86 27.

www.galoppsport.se Här finns viktig information om vår sport samlad. Via funktionen Sök Sportinfo kan du söka fram information om våra hästar och aktiva samt tävlingsdagsresultat. Här finns även vårt blankettarkiv. E-tjänsten: Via Svensk Galopps webbplats (galoppsport.se) har alla svensk licensierade tränare möjlighet att anmäla hästar till vanliga lopp samt insatslopp i Sverige. Härifrån kan man även stryka häst ur insatslopp. Ansökan om behörighet till tjänsten görs hos Svensk Galopp. Har du frågor eller problem med tjän­sten, t ex lösenord, ska du i första hand vända dig till Margareta Östgård Svennehed 08-627 20 15, e-post: margareta.ostgard@galoppsport.se TDS (Tränardebiteringssystem) för proffstränarna. På denna tjänst kan tränarna bl a själva debitera sina hästägare. För frågor om eller behörighet till TDS på E-tjänsten, kontakta Stina Swartling Ekonomiavdelningen Telefon 08-627 22 18

www.unggalopp.nu unggalopp.nu är webbplatsen för alla unga galopp-intresserade.

Omslagsbilden - Argentinska importen BIEN DICHO (ARG), som var i träning hos Niels Petersen på Övrevoll i Norge 20062010, cantrar i morgonsolen under Rafael de Oliveira. Foto Morten Reinert.


Svenska organisationer Svensk Galopp AB (The Swedish Jockey Club) Svensk Galopp AB (SG) är huvudorgan för svensk galoppsport. SG är galoppsportens central- och serviceorgan, samt leder, organiserar och reglerar verksamheten inom sporten. Det är förbundets uppgift att efter samråd med sportens medlemsorganisationer utfärda gemensamma regler och be­stämmelser samt företräda sporten gentemot utlandet. Svensk Galopp är dessutom ett serviceorgan för alla aktiva inom sporten, vilka faller under galopp­regle­mentet (RG). Styrelse 2011 Hans Hansson, ordf Håkan Fredlund Mats Genberg Bo Helander Jacqueline Henriksson Annelie Telford Revisorer Per Gustafsson, auktoriserad revisor Åsa Persson, suppl Svensk Galopps överdomstol Ronney Hagelberg, ordf Anders Jonsson Jesko von Koenigsegg Staffan Strömer Björn Zacke Gisela Jardby Erik Kylengren, suppl

Svensk Galopp - ideell förening Besöksadress: Telefon Fax Hemsida: E-post Plusgiro Bankgiro

2

161 89 Stockholm Hästsportens Hus, Solvalla 08-627 20 00 08-764 50 28 www.svenskgalopp.se www.galoppsport.se info@galoppsport.se 60 06 90-2 5823-0442

Svensk Galopp AB Besöksadress Telefon Fax E-post Bankgiro

161 89 Stockholm Hästsportens Hus, Solvalla 08-627 20 00 08-764 50 28 info@galoppsport.se 625-7034

Kontaktuppgifter - personal: Gunnar Werner VD E-post gunnar.werner@ galoppsport.se Telefon 08-627 22 16 Mobil 070-567 07 60 Mikael Almén E-post Telefon Mobil

Teknisk chef mikael.almen@galoppsport.se 08-506 366 41 0706-29 18 93

Nicholas Cordrey E-post Telefon Mobil

Sportchef nicholas.cordrey@ galoppsport.se 08-506 366 17 0767-85 94 55

Björn Eklund E-post Telefon

Secretary General of the European and Mediterranean Horseracing Federation (EMHF) bjorn.eklund@galoppsport.se 070-293 61 20

Anna Fischer E-post Telefon Mobil

Sportchefsassistent/ombud anna.fischer@galoppsport.se 08-506 366 00/22 070-773 27 31

Ann Gillberg E-post Mobil

Anläggningschef Göteborg ann.gillberg@galoppsport.se 0767-88 28 01

Helena Gärtner Administrativ chef E-post helena.gartner@ galoppsport.se Telefon 0150-66 41 99 Mobil 070-254 77 14 Utbildning, licenser, försäkringsfrågor, reglemente, djurskydd, Riksgaloppen.


Annika Johansson Ekonomi E-post annika.johansson@ galoppsport.se Telefon 08-627 22 88 Anette Boija Registrering E-post anette.boija@ galoppsport.se Telefon 08-627 22 80 Ägarskiften, registrering av hästägarfärger, pseudonymer, exporter, importer, tillförlig införsel, utlandsanmälningar. Stefan Olsson Informationskoordinator E-post stefan.olsson@ svenskgalopp.se Telefon 046-240 41 01 Mobil 070-830 86 27 Information, foto, web- och programproduktion, presskontakt. Linda Persson E-post Telefon Mobil

Marknadsansvarig linda.persson@ galoppsport.se 08-506 366 13 070-296 15 75

Göran Terninger E-post Telefon Mobil

Anläggningschef goran.terninger @galoppsport.se 08-506 366 31 0702-243 20 29

Stina Swartling E-post Telefon

Ekonomi stina.swartling@ galoppsport.se 08-627 22 18

Marita Wirenstål E-post Telefon Mobil

Tävlingsekreterare marita.wirenstal@ taby.galoppsport.se 08-506 366 14 0733-70 69 77

Monica Wolf E-post Telefon

Registrering, avel monica.wolf@galoppsport.se 08-627 22 79

Margareta Östgård Svennehed IT och Data E-post margareta.ostgard@ galoppsport.se Telefon 08-627 20 15. IT-samordnare, Etjänsten, datahantering

Ung Galopp Hemsida:

www.unggalopp.nu

Lotta Malmborg E-post Mobil

lotta.malmborg@ galoppsport.se 0707-14 78 13

Cecilia Gråberg e-post Mobil

cecilia.graberg@ galoppsport.se 0707-13 65 71

Medlemssällskap Stockholms Galoppsällskap Adress Box 29, 183 21 Täby Telefon 08-560 230 05 ordf 0708-48 18 93 sekr E-post anne-marie.sorensen@ procurama.se Bankgiro 447-3112 Styrelse Jan Kleerup, ordf Lisbeth Bolin Louis De Geer Björn Edgren Caroline Malmborg Solveig Stefansson Leif Wretman

3


Göteborgs Galoppsällskap (GGS)

Strömsholm

Adress c/o Lars Gradin Glasmästaregatan 14 412 62 Göteborg Telefon 031-55 46 10 Plusgiro 68 00 26-2 Bankgiro 768-0150

Ingår i Svensk Galopp E-mail anm m m info@galoppsport.se Hemsida www.gn.svenskgalopp.se Övriga frågor rörande Grand National och kapplöpningarna gm projektledare Elisabeth Oldengren: Telefon 070-794 88 47 E-post elisabeth.oldengren @telia.com

Styrelse Sewerin Ekman, ordf, Anders Garbratt, Lars Gradin, Inger Johansson, Roland Johansson, Lennart Lönneby, Bo Magnusson, Rolf Persson, Ronja Risberg, Jan Holmquist, Magnus Johansson, suppl, Rolf Sahlsten, Charlotte Widell, suppl.

Skånska Fältrittklubben (SFK) Adress Box 9506, 200 39 Malmö Telefon 040-671 82 00 Telefax 040-671 82 53 (polling), 040-671 82 50 Styrelse 2011 Jacqueline Henriksson, ordf Christer Ljnung, v ordf Håkan Birger Mathias Schildt Maria Westman

Galoppbanor Täby Galopp Ingår i Svensk Galopp Adress Box 29 183 21 Täby Telefon 08-506 366 00 Telefax 08-506 366 98 E-post Info@galoppsport.se Hemsida Täby www.tabygalopp.se Bankgiro 625-7034

Göteborg Galopp Ingår i Svensk Galopp Adress Göteborg Galopp AB Box 22010, 400 72 Göteborg Telefon 031-55 46 10 Telefax 031-55 46 11 E-mail: info@goteborggalopp.se Hemsida www.goteborggalopp.se

4

Jägersro Galopp Adress Jägersro trav & galopp (JTG) Box 9506, 200 39 Malmö Telefon 040-671 82 00 Programändr o res 0771-10 20 56 Telefax 040-671 82 53 E-post info@jagersro.m.se Hemsida www.jagersro.m.se Plusgiro 3 94 16-3 Bankgiro 388-3790

Blommeröd Galoppsällskap Adress Telefon Mobil E-post Hemsida Plusgiro

Korsvirkeshuset, Jägersro, 212 37 Malmö 073-205 69 60 (ordf) 070-773 10 07 (sportchef) 0709-22 61 25 (bankontakt) tochristianholm@hotmail.com www.blommerodgalopp.com 128 18 67-0

Styrelse Christian Holm, ordf Alan Jack, sportchef Marcus Bengtsson, markn ansv Thomas Larsson, totochef Helena Fylking, suppl Niels Dreyer, adj Richard Forsman, ek chef

Alla anmälningar, startanmälningar och strykningar till löpningar i Sverige, som inte hanteras via E-tjänsten skall mailas till:

sport@galoppsport.se


Övriga organisationer Jockeyklubben (JK) (The Jockey Club of Sweden) Adress c/o Täby Galopp Box 29, 183 21 Täby Telefon 070-666 25 23 (sekr) Plusgiro 55 838-7

Svenska Fullblodsavelsföreningen (SFAF) (Swedish Thoroughbred Breeders’ Association) Adress c/o Nadja Bellander Centralvägen 8, 2 tr 186 31 Vallentuna Telefon 08-512 416 12 (ordf) 0708-98 14 15 (sekr) Telefax 08-512 416 75 (ordf) Plusgiro 25 30 08-7 Bankgiro 5870-8777 E-post nadja.bellander@telia.com Hemsida www.sfaf.se Styrelse Bo Helander, ordf Ture Lindblad, vice ordf Anna Fischer, Eva CS Pettersson, Helena Sigfridsson, Stefan Uppström, Anna Fischer, suppl, Conny Mobeck, suppl, Bengt Thomasson, suppl, Therese Staffansson, suppl. Nadja Bellander, adj sekr Peter Josefsson, adj kassör

Amatörryttarklubben (ARK) Adress Box 29, 183 21 Täby Telefon o fax 08-756 26 59 (klubbstugan) Mobil ordföranden 073-646 76 44 Plusgiro 19 67 10-8 (klubbsekt) 57 28 66-2 (tävl sekt) Bankgiro 805-8851 Hemsida www.amatorryttarklubben.se Styrelse Hans Engblom, ordf Hillevi Ljungqvist, v ordf Eva Dalbark, skattm Christel Ernst, Tina Henriksson, Christopher Roberts, Milou Samuelsson, Daniel Wirenstål, Jenny Östergen, Jonna Gustafsson, suppl, Mette Kjelsli, suppl

Scandinavian Arabian Racing Association (SARA) Adress Telefon Telefax Plusgiro Hemsida E-post E-post sekretariat

c/o Mats Genberg Örnaberga Gård 272 94 Simrishamn 0414-235 80 (sekr) 0414-231 25 (sekr) 29 61 79-5 www.arabgalopp.com info@arabgalopp.com mats@genberg.se

Skånes Galoppsällskap (SGS) Adress Telefon ordf Epost Telefon kassör Plusgiro

c/o Gerdtsson Stora Mölleberga, Pl 317 245 93 Staffanstorp 040-630 24 60 bost 040-44 93 14 fax tranberga@msn.com 040-44 50 69 1 32 43-1

Styrelse Eva CS Pettersson, ordf Kristina Sandrup, vice ordf Bodil Brandoné, sekr Birgit Gerdtsson, kassör Lena Jarvén-Areskoug Marianne Leander, Amelie von Leithner, Jan Östlund, Jan Carlson, suppl, Ulf Stjernfeldt, suppl

Svenska Galopptränarnas Riksförbund (SGR) Adress Telefon Mobil Plusgiro

c/o Annika Källse Pontongränd 19 183 68 Täby 08-500 801 48 0708-97 29 04 28 59 34-6

5


Täby Galopptränarförening (TGTF)

Sveriges Amatörtränarförening(SATF)

Adress Telefon Telefax Plusgiro

Adress c/o Charlotte Sjögren, sekr Kämpingevägen 282 236 91 Höllviken Telefon 0706-41 80 25 (ordf) 0705-26 58 65 (sekr) Bankgiro 5954-9071 E-post lotta@cs-transporter.com

c/o Täby Galopp AB, Box 29, 183 21 Täby 0708-75 67 56 (ordf) 08-662 46 79 (ordf) 50 81 83-1

Styrelse Claes Björling, ordf Ylva Brandt, Sigyn Dysell, Johan Lindberg, Caroline Malmborg, Bo Neuman Yvonne Durant, suppl, Barry McGann, suppl Alex McLaren, suppl, Annika Källse, suppl, sekr Maud Drews, adj kassör

Södra Sveriges Galopptränarförening (SSGTF)

Styrelse Rein Kuningas, ordf Charlotte Sjögren, sekr Camilla Osterman, ord, Björn Malmberg, Christel Ernst, Karin Tedesund, suppl, Anne-Beth Thörn, adj Revisor: Kisse Lindén, suppl Pia Pålstorp, Bodil Brandoné

Täby Amatörtränarförening (TATF)

Adress c/o Östlund, Tågarpsvägen 79 261 76 Asmundtorp Telefon 0708-17 83 98 (sekr) Telefax 0418-43 25 59 (sekr) Bankgiro 5689-7986

Adress Tel o fax sekr E-post Plusgiro

Styrelse Ole Larsen, ordf, Catharina Östlund, sekr, Jessica Long, Lennart Reuterskiöld, Fredrik Reuterskiöld

Styrelse Kerstin Helander, ordf Ann Bresle, sekr Göran Hesse, klubbm John Kelly, ord, Helena Mansén, Nils Westerlund, suppl.

Göteborgs Galopptränarförening (GGTF) Adress Telefon ordf Telefon sekr

c/o Rolf Persson Doktor Westrings Gata 36 413 24 Göteborg 031-41 27 37 0512-420 20

Styrelse: Rolf Persson, ordf, Bodil Blomqvist, sekr, Claus Jensen, Magnus Johansson, Marie Olsson, Charlotta Ericsson, suppl, Pia Höiom, suppl, Susanne Sivrup-Rosenqvist, suppl.

Amatörtränarnas Riksförbund (ATF) Adress Telefon

c/o Kuningas, Ågården 270 35 Blentarp 046-811 17

Styrelse Rein Kuningas, ordf Ann Bresle, vice ordf Gunilla Johansson, John Kelly 6

c/o Ann Bresle, Rörsby 105 740 10 Almunge 0174-250 89 info@tatf.se 12 98 21-5

Skandinavisk Hindersport (SHS) Adress c/o Nadja Bellander Centralvägen 8, 2 tr 186 31 Vallentuna Telefon 0705-43 73 05 (ordf) 0708-98 14 15 (sekr) Bankgiro 5499-8828 E-post nadja.bellander@telia.com Hemsida www.hindersport.se Styrelse Jesko von Koenigsegg, ordf Nadja Bellander, sekr Dennis Persson, kassör Rein Kuningas Föreningen John Kelly SKANDINAVISK Josephine Kelly, suppl HINDERSPORT Anders Herlin, adj, Per Michanek, adj, Sven Rosenqvist, adj.


Skandinavisk Jockeyförening (SJF)

Belldale Racing School

Adress Mobil E-post

Adress c/o Nadja Bellander Centralvägen 8, 2 tr 186 31 Vallentuna Besöksadress Angarns Träningscamp Telefon 0708-98 14 15 08-512 417 11 Bankgiro 462-9820 Plusgiro 94 37 50-0 E-post nadja.bellander@telia.com Hemsida www.belldale.com Kurser, träningsläger och lektioner i galoppridning. Studiebesök, rådgivning, guidade turer, föredrag, reportage. Handböcker om galoppsport.

c/o Per-Anders Gråberg Norrövägen 41 184 42 Åkersberga 070-440 11 00 pa@namnlos.com

Jägersrogaloppens Vänner (JGV) Adress Telefon sekr Telefon kassör Plusgiro

c/o Ann-Kristin Halpin Västergatan 21 270 33 Vollsjö 070-888 58 01 070-200 42 51 73 28 70-1

Ung Jägersro Adress Telefon Telefax

c/o Jägersro trav & galopp Box 9506, 200 39 Malmö 040-671 82 00 040-671 82 90

Ladies’ Club Adress Telefon Plusgiro E-post

c/o Täby Galopp Box 29, 183 21 Täby 0733-49 97 44 (ordf) 0733-82 88 55 (sekr) 58 53 75-9 birgitta.juneskans@hotmail.com

Styrelse: Birgitta Juneskans, ordf, Margareta Gerdes, sekr, Kerstin Eriksson, skattm, Ulla Gårberg, Karin Vikner, Marianne Peyron, Eva Wallén, ord, Christer Gråberg, revisor.

Scandinavian Racing Bureau AB (SRB) Adress Box 14, 182 05 Djursholm Telefon 08-753 14 57 E-post srbz@home.se Plusgiro 1 73 49-2 publikationer Leverantör till galoppsporten av publ­i­kationer, som Hingstkatalog, propositionshäften och GaloppInfo, Årsboken och auktionskataloger. Även officiell resultatservice till Weatherbys och US Jockey Club (Equibase).

Organisationer och förbund AB Trav och Galopp (ATG) Adress 161 89 Stockholm Telefon 08-627 20 00 Receptionen öppen Mån-fre 08.00-16.30 Besöksadr Hästsportens Hus, Solvalla Telefax 08-98 35 20 Internetadress www.atg.se E-post fornamn.efternamn@atg.se AB Trav och Galopp, ATG, startade sin verksamhet 1 januari 1974 och driver sin verksamhet på grundval av avtal mellan svenska staten å ena sidan samt ST-SG å andra sidan. I bolagets styrelse utses sex ledamöter inkl ordföranden av regeringen medan fyra nomineras av ST och en av SG. Därutöver finns även en personalrepresentant. ATG har att verka för att trav- och galoppsporten inom landet skall kunna bedrivas på ett sådant sätt att de långsiktiga förutsättningarna för sportens u­tveckling tryggas inom de av statsmakterna angivna ramarna. ATG anordnar vadhållning till svenska och utländska trav- och galopptävlingar, genom spel på banor, hos ombud samt via www.atg.se.

Alla anmälningar, startanmälningar och strykningar till löpningar i Sverige, som inte hanteras via E-tjänsten, skall mailas till: sport@galoppsport.se 7


ATG beslutar bl a om dag och plats för tävlingsdagar med totalisatorspel samt om vilka spelformer som får fö­re­komma. ATG antar för samtliga spelformer de vadhåll­ ningsbestämmelser som skall tillämpas. ATG fördelar genom fördelningsskalor medel från totalisatorspel till banorna samt lämnar därutöver olika centrala anslag till prispengar till uppfödar-, unghäst- och trä­­nar­premier, etc. ATG skall samverka med banorna betr ba­nor­ nas budgetar, så att bolaget dels erhåller erforderlig information för de beslut som skall fattas om re­ sursfördelning, m m, dels kan göra den bedömning av banornas ekonomi som erfordras i regeringens tototill­stånd till ATG. ATG:s styrelses ledamöter Tillsatta av regeringen Mats Denninger, ordf Susanne Rystedt Karin Strömberg Ylva Thörn Anne Wartin Bo Netz Nominerade av Svensk Travsport Maria Lejon Hans Ljungkvist Lars Olofsson Arendt Cederqvist Nominerad av Svensk Galopp Hans Hansson Personalrepresentanter Leif-Åke Henrikson Marianne Martinsson, suppl Företagsledning Remy Nilson, VD Benno Eliasson, vice VD

Svensk Travsport Adress 161 89 Stockholm Telefon 08-627 21 20 (Kundtjänst) Telefax 08-627 21 15 E-post kundtjanst@travsport.se Hemsida www.travsport.se Exp tid mån-fre 09.00-16.00 Besöksadr Hästsportens Hus, Solvalla Plusgiro 15 80 30-7 Bankgiro 167-4431 Svensk Travsport är huvudor­gan för svensk travsport. 8

Svensk Travsport är travsällskapens cen­­tral- och serviceorgan samt leder, organiserar och reglerar verksamheten inom sporten. Det är Svensk Travsports upp­­gift att efter samråd med sportens basor­ gani­ sationer utfärda gemensamma regler och bestämmelser samt företräda sporten gentemot utlandet.

Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) Adress 161 89 Stockholm Telefon 08-627 20 00 Växelns öppettider Se ATG Besöksadress Hästsportens Hus, Solvalla Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) bildades 1992 efter förslag från en arbetsgrupp från staten, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och AB Trav och Galopp. Stiftare är ATG och LRF. Stiftelsens uppgift är enligt statuterna att främja häst­­hållningen i Sverige med särskild tonvikt på utbildning, avel/uppfödning och Hästnäringens Riksanläggningar.

Danmark (45) Dansk Galop (Foreningen til den Ædle Hesteavls Fremme) Foreningen er galopsportens hovedorganisation i Danmark og foreningens formål er at fremme fuldblodsavlen samt at lede den danske galopsport. Adresse Hestesportens Hus Travbanervej 10 DK-2920 Charlottenlund Telefon 39 96 20 47/48 Telefax 39 63 55 99 E-post pk@danskgalop.dk Website www.danskgalop.dk Plusgiro 100 10 43 Bestyrelse Nick Elsass, formand Peter Rolin Jens Bechmann Tom Christensen Elo Ervolder Martin Hjorth Jensen Henrik Keller Gert Larsen, Erik Mogensen, Berner Olsen, Mogens Poulsen, Peter B Rasmussen, Mogens Schougaard, Marianne Lohman Seisbøll, Asbjørn Sørensen.


Øvrige danske organisationer Dansk Galop Amatørtræner Forening (DGATF) Klampenborg Galopbane Adresse Traverbanevej 10 2920 Charlottenlund Telefon 39 96 02 15 Økonomi afd 39 96 02 13 Sportssekr 39 96 02 15, 39 96 02 17 Telefax 39 63 13 92 E-mail direktør sport@galopbane.dk Peter Rolin, formand Tom Christensen, direktør E-mail sport mk@galopbane.dk E-mail regnskab admin@galopbane.dk

Adresse Telefon

c/o Gitte Hansen Mallehøjevej 6 7323 Give 51 74 39 93

Foreningen af professionelle galoptrænere i Danmark Adresse Telefon

c/o Elo Ervolder Kirkeltevej 103 3450 Allerød 60 24 61 33

Aalborg Væddeløbsbane Adresse Telefon Telefax E-post

Box 423, 9100 Aalborg 96 30 37 00 96 30 37 11 info@aav.dk

Royal Canin Arena (Odense) (Fyens Væddeløbsbane) Adresse Prins Haralds Allé 51 B 5250 Odense SV Telefon 66 17 17 22 Telefax 66 17 32 63 E-post fvb@trav.dk

Klampenborg Hesteejerforening Adresse E-post

Jydsk Galophesteejerforening Adresse Telefon E-post

Adresse Telefon Telefax E-post

Observatorievejen 2 8000 Århus C 86 14 80 78 86 14 55 03 ag.jvb@trav.dk

c/o Asbjørn Sørensen Skibbyvej 25 8220 Brabrand 86 26 17 48 asbjørn23@gmail.com

Fyens Galopklub Adresse Telefon

Jydsk Væddeløbsbane (Århus)

c/o Flemming Zwicky Gyldenlundsvej 2 2920 Charlottenlund zwicky@zwicky.dk

c/o Gert Larsen Elleholmsvej 26 5250 Odense SV 65 96 76 07

Aalborg Galopforening Adresse Telefon

c/o Keld Christian Karlsen Hjabelundsvej 210 9740 Jerslev 98 83 11 49 9


Norge (47) Norsk Jockeyklub (NJK)

Økonomi 22 95 62 47 Lene Jensen lene.jensen@rikstoto.no Inger Skrede 22 95 62 25 inger.skrede@rikstoto.no Hesteeier konto. Banemester Roald Winger

22 95 62 24 90 59 73 22

Markedssjef Marianne Ek

22 95 62 02 marianne.ek@rikstoto.no

Hotell Sekretariatet Øvrevoll Besøksadresse Postadresse Telefon Løpsdager E-post Web site Bankgiro Åpningstider

Vollsveien 132, 1358 Jar Postboks 134, 1332 Østerås 22 95 62 00 22 95 62 18 22 95 62 62 fax firmapost.ovrevoll@rikstoto.no www.ovrevoll.no 8200 01 81702 Mandag-fredag 8.30-16.00

Norsk Jockeyklub Formann

Sigurd-Armand Hauge

Øvrevoll Galopp AS Formann

Bjørn Jacobsen

Øvrevoll Veddeløpsbane Formann Bjørn Håberg Sekretariat Øvrevoll Adm dir 22 95 62 22 Hans Petter Eriksen hans.eriksen@rikstoto.no Sportsekretær 22 95 62 17 Susanne Kolling susanne.kolling@rikstoto.no Anmeldelser og starterklæringer. Storløp. Liv Kristiansen 22 95 62 18 liv.kristiansen@rikstoto.no Anmeldelser, starterklæringer. Eierskap, drakt farger. Generell informasjon. Registrering 22 95 62 15 Hege E Jenssen hege.jenssen@rikstoto.no Registrering av hester, stambok. 10

Scandic Sjølyst Internettside Eikeli Gjestehus Internettside SAS Fornebu Internettside

23 15 51 00 www.scandic-hotels.no 67 16 53 00 www.eikeli.no 67 82 30 00, kode Øvrevoll www.radissonsas.com

Norsk Rikstoto Adresse Telefon Telefaks

Postboks 464, Økern 0512 Oslo 22 95 61 00 22 95 61 61

Øvrevoll Hesteeierforening Formann Sissel Tangen Telefon 47 45 90 90 E-post sissel@boltcommunication.no Adresse c/o Morten Kleven Postboks 483, Skøyen 0213 Oslo Internettside (www) ovrevollhesteeierforeningen.no

Norsk Forening for Fullblodsavl (NFfF) Kontaktperson Telefon E-post Internettside

Camilla Skotvedt 93 42 50 85 skotv-b@online.no www.ovrevoll.no/avl/NFfF

Norsk Amatørrytterklubb (NoARK) Formann Telefon E-post Adresse E-post Internettside

Helene L Marwell-Hauge 93 25 12 12 helene@noark.info Postboks 95, 1332 Østerås noark@noark.info www.noark.info


Øvrevoll Trenerforening Formann Telefon E-post Adresse

Sven-Erik Lilja 91 12 88 96 svelilja@nokab.no Eventyrveien 8 1482 Nittedal

Dyreklinikker Bjerke Dyrehospital, Rikstotoklinikken Bjerke AS Besøksadresse Økern Torgvei 0580 Oslo Postadresse Postboks 194, Økern 0510 Oslo Telefon/døgnvakt 22 95 60 10 22 95 60 67 fax Internetside www.bjerkedyrehospital.no Veterinærer fra Bjerke Dyrehospital er på Øvrevoll hver fredag formiddag, og da vil det ikke tilkomme kjøregodtgjørelse, for bestilling av veterinær kontakt fred.hellings@rikstoto.no Norges Veterinærhøyskole Adresse Ullevålsveien 72, innkj Thulstrupsgate 0454 Oslo Postadresse Postboks 8146, Dep 0033 Oslo Telefon 22 96 45 00

Mattilsynet Distriktskontoret for Asker og Bærum (offentlig veterinær) Adresse Eiksveien 110 1361 Østerås Telefon 06040 67 16 57 00 67 16 57 01 fax Distriktskontoret for Oslo (offentlig veterinær) Adresse Brynsengfaret 6 B 0667 Oslo Telefon 06040 22 63 92 00 22 63 92 01 fax

Jockeyagenter 2012 Kim Andersen Rafael Schistl

(45) 40 13 43 37

Knut O Arnesen Rodrigo Olechea

(47) 90 10 35 84

Roy Burden Mari Vaadan

(47) 46 22 21 96

Dina Danekilde Elione Chaves

(46) 0702-05 57 89

Pia Höiom (46) 0705-79 78 13 Josefin Landgren, 50 kg (–4 kg) Ola Jakobsen (47) 95 76 36 33 Fredrik Johansson, 55 kg Espen Ski Maria Johansson Leonard Rios

(46) 0760-16 75 76

Arnfinn Lund, kontakt Helena Rosén

(47) 97 77 67 50

Andreas Lydow (46) 0730-59 65 88 Romar Melo De Barros, 57 kg Julian McLaren (46) 0709-23 45 97 Carlos Lopez Danny Patil (–2 kg) Dayverson De Barros, 53 kg Paulo Cardozo (–4 kg) Mario Ridelli Manuel Martinez Valmir De Azeredo

(46) 070-442 83 72

Patrik Tillberg Oliver Wilson

(46) 070-166 34 42

Aldo Videla (46) 070-359 77 64 (46) 070-671 37 79 Luis Santos, 54 kg, Manuel Santos

11


Avgifter 2012 (2011) Allmänt Serviceavgift hästägare vid fakt TDS-fakturor (tränare) JDS-fakturor (jockeys, lärlingar) Dröjsmålsränta Fakturakopia Licensavgifter Professionell tränare Dubbel licens proffs Amatörtränare Dubbel licens amatörtränare Jockey Lärling Amatörryttare Amatörryttare/Ung Galopp

2012 (2011) 60 (60) 75 (75) 12 (12) 8% 8% 40 (40)

1.500 (1.500) 1.563 (1.563) 938 (938) 1.000 (1.000) 1.250 (1.250) 750 (750) 500 (500) 200 (250)

Ägarregistrering Inreg av färger, per år 300 (300) Färger livstid 3.000 (3.000) Färger livs med reklam, inkl pseudonym 8.000 (8.000) Pseudonym och färger, per år 600 (600) Pseudonym och färger, livstid 4.000 (4.000) Försäljning (anm äldre än 30 dgr) 500 (500) Inregistrering av hästar Inregistr av föl (inkl hästpass) Inregistrering av importhäst Inregistrering av återimport DNA-typning av föl DNA-typning av i Sve otypad mod

300 800 400 425 425

(300) (800) (400) (425) (425)

Förseningsavgifter för inregistrering av föl Om ansökan inkommer senast - 3 mån från földatum 0 (0) - 3-6 mån från földatum 1.550 (1.550) - 6 mån – inom födelseåret 3.300 (3.300) - senare än födelseårets utg 6.300 (6.300) Om konturdiagram och DNA-typning inkommer senare än den 31 okt födelseåret 1.000 (1.000) Övrigt Avelsvärderingsavgift Betäckningstillstånd (inkl hingstkatalog) Betäckning med egen hingst Datautdrag, exempelvis resultat Exportcertifikat Hästpass, engelskt fullblod Namngivning/ändring Reklam ryttarbyxor Överklagandeavgift

1) Kan rekvireras som papperspublikation (A5) genom SRB (srbz@home.se) för 80 SEK/ex - i mån av tillgång.

www.hakanshasttransporter.se 12

3.000 (3.000) 3.000 (3.000) 125 (125) 800 (800) 875 (875) 400 (400) 500 (2.000) 4.000 (2.000)

Publikationer Årsboken 2011 320 (500) Tidigare årsböcker (efter tillgång) 100 (100) RG (Tävlings/RegRG) 200 (200) Hingstkatalogen 2012 Fritt (200) Galoppinfo 2012 (svenskglopp.se) 1) Fritt/nät (75) Svensk Stuteribok för Fullblod 350 (350) Supplement 150 (150) Tidigare publicerade stuteriböcker 200 200 Alla priser ovan inkl moms.

Låt din häst åka med Håkans Hästtransporter till vinnarcirkeln! 070-591 24 00

4.000 (4.000)

Håkan mobil


Tränare med hästar i träning i Sverige 2012 För tränare som har lämnat dessa uppgifter har tillförts ställföreträdare, e-postadress och hemsida. Efter träningslistorna följer ett alfabetiskt sökregister (gemensamt för hästar i skandinavisk träning). P står för professionell tränare och A för amatörtränare. E-postadress och hemsidesadress har satts i kursiv stil till höger under mobiltelefonnumret. Som nyhet för 2012 har införts aktuella FT (formtal) för hästar för vilka sådana har varit tillgängliga (utarbetade av Skandinaviens officiella generalhandikapper Pam Cordrey, Danmark). Som regel har för 2012 års upplaga av GaloppInfo, endast ett telefonnummer angivits, och det viktigaste har då ansetts vara mobilnumret. Redaktionen avslutad per den 2012-04-25. HÖRBY A Tommy Ahlbeck 070-255 40 30 Stf Susanne Ahlbeck Västerstad 7107 ahlbeckracing@hotmail.com 242 97 Hörby Ahlbeck Tommy 3 MISS WOLF fux s Swedish Shave-Steel Express e Shining Steel 58 3 CAPO DI TUTTI br v Duty Time-Annie Oakley e Eighty Eight Keys 3 MAYADA mbr s Swedish Shave-In Waiting e In The Wings 53 4 JOHNNY BE GOOD br v Inchrory-Bonnie Sacc e Radetzky 67 6 DAD’S PRIDE br v Inchrory-Bonnie Sacc e Radetzky

Hästar i svensk träning åren 2003-2012 Rubriker

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2-åriga svenskuppfödda 270 263 206 181 169 184 163 168 143 147 2-åriga dansk/norskuppfödda 18 15 16 15 18 17 23 18 8 16 2-åriga övriga 20 13 38 22 24 28 35 32 30 21 Totalt 2-åriga

308 291 260 218 211 229 221 218 181 184

Antalet svenskfödda i % 88% 90% 79% 83% 80% 80% 74% 77% 79% 79% 3-åriga svenskfödda 246 255 271 222 207 194 196 181 189 199 3-åriga dansk/norskuppfödda 16 17 19 19 14 22 17 29 16 13 3-åriga övriga 81 56 47 70 55 63 73 67 76 70 Totalt 3-åriga

343 328 337 311 276 279 286 277 281 282

Antalet svenskfödda i % 72% 78% 80% 71% 75% 70% 69% 65% 67% 70% Äldre svenskuppfödda 392 393 424 446 444 439 400 377 404 386 Äldre dansk/norskuppfödda 47 42 48 49 58 50 39 39 35 40 Äldre övriga 298 254 233 225 262 267 260 272 287 312 Totalt äldre

737 689 705 720 764 756 699 688 726 738

Antalet svenskfödda i % 53% 57% 60% 62% 58% 58% 57% 55% 56% 52% Totalt antal svenskuppfödda 908 911 901 849 820 817 759 726 736 732 Totalt dansk/norskuppfödda 81 74 83 83 90 89 79 86 59 69 Totalt alla övriga 399 323 318 317 341 358 368 371 393 403 Totalt alla fullblod Total andel svenskuppfödda Arabiska fullblod Totalt alla hästar i träning

1 388 1 308 1 302 1 249 1 251 1 264 1 206 1 183 1 188 1 204 65% 70% 69% 68% 66% 65% 63% 62% 61% 61% 66 60 62 65 61 49 57 66 61 76 1 454 1 368 1 364 1 314 1 312 1 313 1 263 1 249 1 249 1 280 13


ANGARN A Karin Altahr-Cederberg 073-920 50 80 Bagarbyvägen 10 karin@stallair.se 191 34 Sollentuna stallair.se Stall Air 3 PEARL SPECIALE (GB) br v Compton Place-Cadeau Speciale e Cadeaux Genereux TORNA HÄLLESTAD A Jaana Alvesparr 070-407 00 27 Vasaholm 421 jaana.alvesparr@spray.se 247 95 Torna-Hällestad Team Alvesparr 3 MONEY IS HONEY br v Bosun’s Watch-Caiza e Danzig Connection 3 MR AFFALT mbr v Jeune Homme-Donna Linda e Be My Chief 64 6 QUEVELL br s Idaho Quest-Cavell e Lion Cavern 41 8 VEGAHOLMS PARTY br s Troon-Expensive e Hilti’s Hut 63 11 LACELLE br v Heart Of Oak-Impington e Mac’s Imp BUNKEFLOSTRAND A Karl Peter Andersen 0707-90 23 50 Lundavägen 67 232 34 Arlöv Stall Australia 58 3 HALF BOY mbr v Songline-Half And Half e Muthhil 58 5 HALF GIRL br s Songline-Half And Half e Muthhil MUNKA LJUNGBY A Andersson Anna-Maria

Anna-Maria Andersson 070-552 63 00 Skillingevägen 187 a.hovslageri@hotmail.com 266 94 Munka-Ljungby 8 TROO LIES sk v Troon-Tree Of Heaven e Robellino

TÄBY A Christer Andersson 070-315 01 15 Stf M-L Andersson, 0703-66 69 75 Tipparvägen 12 christer.andersson@123smart.com 184 70 Åkersberga Carezza Racing o Lidberg Gunnar 64 3 ATTILA br h Mr Wells-Goofy Cat e Leader Of The Pack 3 MOUNTAIN JACK br v Jaunty Jack-Miss Ulleröd e Mas Media 69 4 SIR BOURBON LOVE br v Eishin Dunkirk-Kufoof e Silver Hawk Carezza Racing 72 3 THE WICKED LORD (GB) fux h Byron-Sable ’n Silk e Prince Sabo ANGARN A Maria Andersson 070-456 42 55 Stf Chr Roberts, 070-740 13 13 Sätraängsvägen 71 maria@relationa.se 182 37 Danderyd Andersson Maria 63 6 MRS CASINO ROYAL br s Inchrory-Amorfati e Eighty Eight Keys Andersson Maria o Manning Stables 2 LURIS VIXEN fux s Funambule-Lurifux e Regal Parade 60 3 DRÖMSORKEN br v Mandrake El Mago-Lurifux e Regal Parade BLENTARP A Marie Axell Västerkulla 233 92 Svedala Sjökvist Annika o Axell Marie 50 4 KUSIN VITAMIN br s Nicolotte-Vagott e Jalmood ANGARN A Nadja Bellander 0708-98 14 15 Centralvägen 8, 2 tr nadja.bellander@telia.com 186 31 Vallentuna belldale.com Belldale Racing School 3 ZWEET ZAID br s Troon-Lady Luck e Exceller 65 7 LUCKY LOOK fux v Funambule-Lady Luck e Exceller 14


VALBO A Linn Benlow 070-271 41 16 Hillmanskroken 7 linn.benlow@hotmail.com 802 92 Gävle Benlow Linn o Bror Mattias 76 4 THELONIOUS br v Nicolotte-Zell Amzee Zaid e Troon KRISTIANSTAD A Tommy Benlow 0708-48 59 49 Klabbarpsgården mial222@hotmail.com 291 62 Kristianstad Benlow Tommy 2 HEART OF THE ROSE fux s Heart of Oak-Definite Rose e Definite Article Benlow Tommy o Linn 52 5 KARUIZAWA br s Nicolotte-Turenne e Roi Soleil Odenberg Christina o Benlow Tommy 44 5 THE BISHOP’S MIX fux v Mirio-PM’s Prinsesse e Prince Mab TÄBY A Eva Berglund 0709-22 00 68 Kanalvägen 20, 8 tr hastrehab@tele2.se 183 30 Täby Berglund Eva 66 5 WHIZPER br v Funambule-Weezer e Diaghlyphard TÄBY A Lars Bexell 070-345 25 21 Stf Mette Kjelsli, 0733-18 50 83 Angarns-Rörby bomtsi@hotmail.com 186 91 Vallentuna Bex Racing AB, Hallén K, Eriksson J o A 73 4 MELVILLE br h Melmac-Penny Moor e Polish Precedent Bex Racing AB 2 KIRRIBILLI br s Vita Rosa-Sicarina e Hernando 68 4 HOPE AND GLORY br s Septieme Ciel-Gaelic’s Fantasy e Statoblest Lördagsklubben o Co 86 5 BULLWHIP (IRE) br h Whipper-Flaming Song e Darshaan Bex Racing AB o Stall Pirat 72 5 DE LAMBERT sk v With Approval-Semiramis e Darshaan Happy go Lucky 84 7 MISTER ADMIRAL fux v Most Welcome-Amoulette e Bal du Seigneur Highway Four 3 ARIZONA HIGH mbr s Indesatchel-Be Practical e Tragic Role Bex Racing AB o SRS AB 74 9 ELEGANT SONG mbr v Songline-Saucy Girl e Taufan Dionysos o Co 89 11 MAYBACH (GB) sk h Machiavellian-Capote Line e Capote Bex Racing o T Holmstens Elektriska Kompani 2 DEA KALEJS fux s Eishin Dunkirk-Word In Spanish e Funambule Bexell L, Westerdahl P o Samuelsson U 54 6 BEN SEPTIEME (GB) br s Septieme Ciel-A Rose In The Rain e Swain Dionysos 87 7 BETTER BUILT (GB) mbr v Xaar-Quiz Show e Primo Dominie 85 8 BIG PLAYER (GB) br h Noverre-Maxizone e Linamix El Nino och Systrarna Gråberg 85 7 MIKADO fux v Melmac-Dollar Request e Rainbow Quest Höeg Racing SE 78 4 SCORPIUS br h Orpen-Talaila e Turtle Island Stall Tigris 79 6 TIGER GODDESS (IRE) sk s Verglas-Googoosh e Danehill Bexell Lars o Stall Red Green AB 3 MISS MARPLE fux s Medecis-Tawny Eagle e Eagle Eyed 74 7 TIRIAC mbr v Itsabrahma-Impington e Mac’s Imp HÖRBY A Malin Billberg 0706-89 04 11 Fulltofta 4057 malin@tphsweden.se 242 94 Hörby Billberg Malin o Clinch Anna 41 5 KASHMIRE HEART (POL) br v Hondo Mondo-Kesaro e Gold Crest STRöMSHOLM A Lars Bilock 070-516 29 07 Stf Tina Bilock, 070-516 29 07 Strömsholmsvägen 204, Pliggebo 730 40 Kolbäck Bilock Lars o Rayner Colin 65 6 BELL STREET BLUES br s Most Welcome-Marbella e Bal du Seigneur 15


ANGARN P Björn Björkman 0708-30 53 34 Stf Kerstin Åker Werner, Hummeltorp, Lindholmen bjorkman.b@gmail.com 070-371 60 56 186 94 Vallentuna Björkmans KB, Persson Rickard o Wallin Gunilla o Lars 77 7 SMART TIGER br v Funambule-Iamashedevil e Ballad Rock Björn Björkmans KB o Persson Rickard 73 6 ASTON HALL (GB) br v Fantastic Light-Azucar e Desert Prince TÄBY P Claes Björling 0708-75 67 56 Karlaplan 10 worldracing@hotmail.com 115 20 Stockholm Björling Claes o World Racing S L 65 3 ROYAL PURSE (GB) br s Indesatchel-Royal Future e Royal Academy 79 3 BARN DANCE (FR) br v Country Reel-Happy Clapper e Royal Applause 75 3 DANDY’S HERO (IRE) br v One Cool Cat-Monsusu e Montjeu 69 4 PAINTERS EASEL (IRE) br v Modigliani-Stands with a Fist e Giant’s Causeway 67 4 HORTENSIA (IRE) br s Holy Roman Emperor-Snippets e Be My Guest 79 7 SABRE LIGHT (GB) br v Fantastic Light-Good Grounds e Alleged 86 7 THEOCRITUS (USA) br v Theatrical-Candace In Aspen e Woodman VEDUM P Bodil Blomqvist 0733-82 60 20 Vagnslätt, Larv bodil.blomqvist@vara.se 534 62 Vedum Alfredsson Berit 3 LA PLUS BELLE br s Distant Thunder-Cavell e Lion Cavern Stall Bearmarsh 71 8 AL RAAI ox sk v Riyal-Penelope e Pepi Blomqvist Bodil 3 MR FOO FIGHTER br v Bosun’s Watch-Hiboue e Mirio 3 MRS HORN br s Bosun’s Watch-Mrs Amy Hot e Duty Time 6 SAINT JOHANNES (USA) fux v Johannesburg-Lorie Darlin e West By West Pilroth Anna 56 9 ARAGORN br v Nicolotte-Sephora e Erins Isle Team V Racing 4 BEAUTIFUL fux s Shawdon-Always Leading e Always Fair 53 9 BETWEEN FRIENDS fux v Be My Chief-Talitha e Auction Ring Pilroth Stig 3 NEVER DOUBT ME fux v Sunstreak-Concord e Mas Media Blomqvist Bodil o Pilroth Stig 48 5 RAMBO’S CINDERELLA br s Arkadian Hero-Rambo’s Sister e Rambo Dancer 68 9 W HELGE ox sk v Dorwan Du Cayrou-Winstra e Medalj RIMBO A Elin BorÉn 070-683 24 29 Pl 5300 elin_boren@hotmail.com 762 92 Rimbo Borén Elin 49 8 SOUL CAT fux v Kateb-Soul Sister e Diaghlyphard Borén Elin o Wahlberg Yvonne 3 JUST JUSTIN mbr v Jaunty Jack-Marlene e Komaite Borén Elin, Morén Kate o Telford Anna 72 6 PARTY CAT (IRE) mbr v One Cool Cat-Congress e Dancing Brave

www.svenskgalopp.se 16


ANKARSRUM P Åsa Borger 070-799 21 04 Stf Alvydas Urniezius, 0736-93 82 79 Utrumhult 1 borger@telia.com 590 90 Ankarsrum Borger Åsa 4 BABYLON FLYTE ox sk h Top Flyte-Besma e Cadyk 4 RAYBAN RUBEL fux v Jeune Homme-Roses For You e Most Welcome 56 6 RABALDER fux v El Gran Lode-Roses For You e Most Welcome 62 12 BOMBERBAD ox sk h Eldorado-Besma e Cadyk Borger Åsa o Urniezius Alvydas 60 5 RIPIPPII fux s El Gran Lode-Roses For You e Most Welcome 66 8 DOUBLE U EL TANAM ox sk v Om El Tanam-El Garbo e Eldorado Göran Norenius AB 4 NEIRA ROYAL ox br s Neiron-Efta Royal e Europejczyk Karlsson Sofia 51 8 INSIDE STRAIGHT (IRE) br v Raise A Grand-Starisa e College Chapel Beas Företagsservice 56 6 BLYTE ox sk h Top Flyte-Buszan e Pamir JÄGERSRO P Fabricio Borges 070-699 10 08 Motellet, Agnesfridsvägen fborges_treinamento@hotmail.com 212 37 Malmö Energi Dupla Racing AB 3 ENERGIA EROI (FR) br h Great Journey-Princess Woodman e Roi Normand 4 ENERGIA DUST (BRZ) br h Amigoni-Key Largo e Roi Normand 87 5 ENERGIA CARIOCA (BRZ) br h Thignon Lafre-Bear Hunter e Infamous Deed 93 5 ENERGIA COLONIAL (BRZ) mbr v Giant Gentleman-Karla Dora e Nugget Point 97 5 VERDE MAR (BRZ) br h Gilded Time-Jolie Marcia e Spend a Buck 94 6 OROVESO (BRZ) sk v Fahim-Voile d’Or e Effervescing 92 7 HOT SIX (BRZ) sk v Burooj-Babysix e With Approval Stall In Bloom 91 7 TERTIO BLOOM (SWE) fux v Tertullian-Yankee Bloom e El Gran Senor VÄSTERHANINGE A Ryszard Borko 0708-10 59 72 Ringvägen 63, 2 tr 137 31 Västerhaninge Borko Ryszard o Karlsson Peter 4 COOL LUKE (GB) br v Piccolo-Icy e Mind Games REVINGEBY A Bodil BrandonÉ 0705-28 00 35 Byvägen 10 bodil.brandone@revinge.nu 247 41 Södra Sandby Bodil Brandoné Media 55 4 FIAS FILUR br v King Lion-Finan e Fanaan 54 6 FINE LION fux v King Lion-Finan e Fanaan 40 8 ALMNÄS TROLL sk v Troon-Finan e Fanaan

Alla anmälningar, startanmälningar och strykningar till löpningar i Sverige, som inte hanteras via E-tjänsten, skall mailas till: sport@galoppsport.se 17


ANGARN P Ylva Brandt 073-684 14 41 Stf Tove Gladh-Brandt, 070-663 06 13 Häradshamra 2771 ylva.brandt@telia.com 762 94 Rimbo Stall Amska 3 EUCALYPTOS mbr h Streetlight-Elfe d’Amore e Diaghlyphard 67 4 ELDIVO mbr h Funambule-Imsoexcited e Mujadil 75 4 ENTILLFOTE br v Pastoral Pursuits-Ellamore e Funambule 6 ELLIS LAD fux v Funambule-Ellis Island e Selkirk 65 7 EXXIE (GB) fux v Carnival Dancer-Just My Hobby e Kris 63 8 EASY CHOISE fux v Bahamian Bounty-Rich Choice e Presidium Brandt Ylva 74 5 AVESTRUZ fux h El Gran Lode-Love’s Nest e Victory Note Easy KB o Stall Sisu 3 FLYING SAUCER br v Mirio-Saucy Girl e Taufan Rörsby Gård 3 MAYBEE YOU mbr s Heart Of Oak-Rosebee e Diaghlyphard Ed Racing 79 5 STOCKHOLM LADY (FR) fux s High Yield-La Bomba e Groom Dancer ANGARN A Ann Bresle 070-533 73 59 Rörsby 105 ann.bresle@telia.com 740 10 Almunge Rörsby Gård 54 5 HEARTY ROZE br s Heart Of Oak-Rosebee e Diaghlyphard TÄBY A Sandra Brolin 076-171 20 06 Skarpängsvägen 11 macyver@spray.se 184 94 Åkersberga Stall Bloggen 65 5 BLADES OF GLORY br v Most Welcome-Termini e Diaghlyphard 75 6 INTEGRIA (GB) br v Intikhab-Alegria e Night Shift Brolin Sandra o Brolin Larry 59 5 AILSA CARMEL (IRE) br s Antonius Pius-Dancing Duchess e Danehill Dancer Brolin Sandra o Sahlberg B, Larsson B o Bolin Larry 73 3 ENTILLGLORY fux v Swedish Shave-Casata e Kalanisi EKOLSUND A Susanne Brunius 070-640 87 62 Husby Sjutolst, Husby 740 81 Grillby Brunius Susanne 55 4 INSIDIOUS (GB) br v Sakhee-Inseparable e Insan ANGARN P Lars Bäck 070-513 87 26 Rörby Gård, Angarn back79@ovi.com 186 91 Vallentuna Bäck Lars o Jönsson Carina 40 5 FILLY BAY br s Most Welcome-Kawa-Ib e Nashwan 6 LOUMALOU fux s Lomitas-Shamsat Mtoto e Mtoto 60 7 MY ALIBI fux v Most Welcome-Miss Charlie e Pharly HANINGE P Jan Canvert 0709-68 69 40 Dåntorp ml@marialamm.se 136 50 Jordbro Lamm Maria 3 RAKEL (IRE) br s Rakti-Rainstone e Rainbow Quest 6 JUST LIKE SILK (USA) br v Elusive Quality-Ocean Silk e Dynaformer 7 BILLY SHEARS br h Spectacular Tide-Flighty Frances e Steve’s Friend

18


TÄBY A Gabriella Carlsson Vegagatan 15 bellacarlsson@hotmail.com 172 34 Sundbyberg Carlsson Gabriella 66 7 BLACK DUKE (GB) br v Diktat-Cool Question e Polar Falcon ÖRKELLJUNGA A MaRIA CARLSTEDT 0706-91 22 34 Grytåsa 415 mariacarlstedt@telia.com 286 91 Örkelljunga Carlstedt Maria 54 3 LINE LEADER (DEN) br s Dexterity-Sift e Salse 54 4 IRONIC IRANNIK (DEN) br s Mandrake El Mago-Cascina e Cadeaux Genereux 48 5 IRISH LASSIE (IRE) br s Chevalier-Catch A Smile e Silver Hawk Carlstedt Maria o Gustafsson Jonna 48 4 SESSAMY (DEN) mbr v Samum-Kampada e Doyoun JÄGERSRO P Francisco Castro 070-576 26 34 Stf O Loezer Junior, 073-721 70 85 Kastanjegatan 17 E francisco@stallcastro.com 213 63 Malmö stallcastro.com Al Ghitani Jafar 87 4 ELUSIVE TIME (IRE) br v Elusive City-Brosna Time e Danetime Castro Francisco 64 7 GREAT CHOISIR (IRE) fux v Choisir-Suzette e Zilzal Castro Francisco o Ragnarsson Per Åke o Anna-Lena 2 HOLMA SKYWALKER fux v Funambule-Inger’s Lady e Inchinor Castro Francisco o Zwicky Filip 3 JUSTICIA (IRE) br v Jeremy-Savieres e Sadler’s Wells Cat Racing 2 TREADSTONE (DEN) br h Special Quest-Coolmore Rocks e Rock Of Gibraltar Budokan O R H 90 9 HIGHWAY (IRE) br v King’s Theatre-Havinia e Habitat Budokan O R H o Stall Chicken 3 ON THE TRACKS (IRE) br v King’s Best-St Bride’s Bay e Caerleon 3 CHALLENGER ONE (GB) br v Sakhee-Graduation e Lomitas Stall Genco Oil 94 5 MOE GREEN (IRE) br v Xaar-Scripture e Sadler’s Wells M A C Racing o Bernerup Nils Otto 2 CRUZERO (IRE) br h Invincible Spirit-House in Wood e Woodman 2 MOMO BARONE (GB) br h Motivator-Memory Green e Green Forest 78 3 TOM HAGEN (IRE) br v Kheleyf-Gwyllion e Red Ransom M A C Racing o Stall Chicken 95 8 LUCA BRASI (FR) br v Singspiel-Diamond Field e Mr Prospector Kentaur AS Norge 3 SUMMERTIME (DEN) br s Binary File-Female Voice e Be My Chief 3 TENNESSEE SOUL (USA) br v Mr Greeley-Songerie e Hernando 5 VERGLACIAL (IRE) sk v Verglas-Apostrophe e Barathea 92 7 EXHIBITION (IRE) br v Invincible Spirit-Moonbi Ridge e Definite Article Castro Francisco o Klippt o Skuret Malmö AB 3 ZOOMA ZAID sk s Cajun Cadet-Zell Amzee Zaid e Troon Bernerup Nils Otto o Klippt Skuret Malmö AB 3 VITO CORLEONE (IRE) sk v Verglas-Kamalame e Souvenir Copy Light Valley Stud 2 NN (DEN) br v Cajun Cadet-Media Legend e Mas Media 2 HELLS ANGEL (FR) fux v Silca Legend-Royal Filly e Zilzal 2 MURCIELAGO (DEN) br v Silca Legend-Cocco Pio e Turtle Island Castro Francisco o Linell Inger o Lennart 2 TITICACA (IRE) br h Diamond Green-Tigava e Machiavellian 3 ABSOLUTE SOUL (IRE) fux v Perfect Soul-Walklikeanegyptian e Danehill Castro F o Magnusson Ekonomikonsult KB 2 TRANNEL (IRE) br h Moss Vale-Whistfilly e First Trump 2 CASTLE GIRL mbr s Sabiango-Castle Queen e Mujadil Marttorp Jan o Maj-Lis 3 JAPONICA sk s With Approval-Isabel Grace e Orpen Milo Racing 2 ME FILE (DEN) fux h Binary File-Admecut e Admetos 19


Polytuft of Sweden AB 70 3 PUNTO BANCO br v Bosun’s Watch-Poly e Inchrory Sandberg Linda 2 GOLDEN RAIBANN br h Swedish Shave-Aventurine e Pursuit Of Love Stald Seaside 2 RAW SUGAR (IRE) fux v Iffraaj-Livius Lady e Titus Livius 3 DARCY (DEN) br v Danroad-Calypso Run e Lycius Stall EOS 2 SOLVEY br s Eishin Dunkirk-Simsala e Hernando 3 SALADIN br v Desert Prince-Simsala e Hernando Stall Fyrklövern 2 TAP ON TRACK mbr s Bosun’s Watch-Be My Apache e Be My Chief GEMLA A Mogens Clausen 070-280 97 69 Öja Smedjegård mogensclausen@telia.com 360 32 Gemla Stall Mogani 60 4 SM WAJEEH ox fux h Vokalist-Wahada e Genotic 58 11 VANGOG ox (DEN) sk h Just-Waga e El Mokari HÖRBY A Anna Clinch 0709-84 05 77 Fulltofta 4057 anna@tphsweden.se 242 94 Hörby TPH Racing 58 5 MADAME CELEBRE (IRE) br s Peintre Celebre-Option e Red Ransom BLENTARP A Håkan Crantz 0708-56 99 60 Sövdevägen 180 vallerodsdal@blentarp.nu 275 64 Blentarp Crantz Håkan, Nobel Torbj o Tullberg B 66 6 PLOTTING (GB) br s Medicean-Quite Happy e Statoblest KVARNBY A Sofie Danielsson 0702-37 06 31 Månsgatan 22 sofie.danielsson@hotmail.com 233 34 Svedala Danielsson Sofie 4 FOUR BELLS fux s Distant Thunder-Peanut Wendor e Spectacular Tide 48 4 MEGABITE br s Swedish Shave-Caution e Warning VALLENTUNA A Anna Darling 070-717 27 48 Stf Åke Darling, 070-745 78 72 Solsjö Gård, Astav 13 anna.darling@hotmail.com 186 91 Vallentuna Darling Anna, Åke o Victoria 5 YOU CALLIN MY NAME (USA) fux v Cozzene-MS Hush Money e Quiet American SKURUP A Annika Delinder 076-336 03 52 Allarpsvägen 251-0 Gärdslöv 274 94 Skurup Delinder Annika 2 BOSUN’S WHISTLE br v Bosun’s Watch-Lei’s Lilly e Be My Chief 57 5 QICKILAI mbr s Nicolotte-Caiza e Danzig Connection

Här har du länken till Jägersrogaloppens ordningsregler: www.jagersro.se/index.cfm/s/trav/p/59 20


ANGARN P Erna van Doorn 070-580 77 00 Jägarskogen evd@amska.se 155 94 Nykvarn stallamska.com Stall Amska 2 EMBLA br s Funambule-Our Toy e Diaghlyphard 2 ECHOES fux h Funambule-Gambesina e Acatenango 2 EEZE LADY br s Notnowcato-Maggie Tulliver e Spectrum 2 ECHIPPUS mbr v Bertolini-Ellamore e Funambule 2 EXALTED mbr v Fraam-Imsoexcited e Mujadil 3 ELOVINN fux s Sir Percy-Eowyn e Funambule 3 ENDLESS LOVE mbr s Funambule-Coalminersdaughter e Dynaformer Doorn Erna van 3 ECHINUS fux h Dr Fong-Rose Quantas e Danehill SVEDALA A Alf Dorselius 0708-65 57 17 Tofta gård alfdorselius@hotmail.com 233 35 Svedala Svedala Ridcenter HB 4 BONALY mbr s Final Appearance-Ghasiba e Daylami 46 5 DAMBIER sk v Final Appearance-Ghasiba e Daylami TÄBY A Jeanette Drews 073-340 09 01 Tranebergsvägen 55 167 45 Bromma Drews Jeanette o Maud o Stall Zebb 70 3 MYKONOS sk v Melmac-Monita e Spectacular Tide Easy KB o Stall Spöket 82 4 AGHOSTATGODSPLACE (USA) br h Ghostzapper-India Halo e Halo Sunshine RIMBO A Cecilia Durchbach 073-910 45 41 Närtunaby 8165 cecilia.durchbach@upplandsvasby.se 762 94 Rimbo Team Duria 74 4 TOP NOTCH mbr v Final Appearance-Nordic Victory e Nordico 58 5 SANDY FEET (IRE) br s Footstepsinthesand-Historix e Linamix ÅKERSBERGA P Sigyn Dysell 070-554 08 64 Svinningevägen 144 sigyn@dysell.com 184 94 Åkersberga hakanshasttransporter.se Brolin Sandra 2 JAPPI br s Troon-Joystar e Talinum Dysell Sigyn 66 3 JOHANNES fux v Heart Of Oak-Magic Moment e Magic Ring 78 5 VANUNU fux v Trade Fair-Magic Moment e Magic Ring Rävsta Ridcenter 66 3 THOMAHAWKIE (IRE) br h Ivan Denisovich-Simply Special e Petit Loup Runesson Isabell 2 NEXT STEP br h Swedish Shave-First Steps e Brief Truce Brolin Sandra o Sahlberg B, Larsson B o Bolin Larry 3 MERAGLORY fux v Mirio-Definite Rose e Definite Article HALMSTAD A Mary-Louise Edde Onsjö, Rosendal 449 mledde@hotmail.com 305 91 Halmstad Edde Mary-Louise 52 9 MACLEOD’S br v Nicolotte-Miss Ponnelle e Crofter

21


BRÅLANDA P Åsa Edvardsson 076-170 73 75 Stf Anders Edvardsson, Salbo 170 asa.edvardsson@vgregion.se 0709-34 90 41 464 64 Brålanda galopptranareasaedvardsson.n.nu Edvardsson A, Lindqvist B o E 2 MISTER GREY sk v Mirio-Midnight Moonlight e Bahamian Bounty 2 JACK PLAYER fux v Honeysuckle Player-Russian Rhapsody e Sonnen Gold Edvardsson K R E o J 48 4 AL NERI (GB) br v Dr Fong-Euro Empire e Bartok Edvardsson Åsa o Anders 43 9 ZIT ZAID br s Richard of York-Zoori Zaid e Lotus Pool Edvardsson Åsa o Edvardsson Erika 43 5 MARIMBA br s Melmac-White Strings e Exceller 56 7 ZAFIR ZAID br v Richard of York-Zambi Zaid e Steve’s Friend Stall Teacher 3 SCHOOLGIRL br s Swedish Shave-Zarzini e Mind Games Hammarling Karin 42 4 MIZ ELLA ox br s Elcatero-Miz Evita e Raaji SKURUP A Agnetha Ekholm 073-909 43 35 Hylteberga 2 vasterstad@yahoo.se 274 92 Skurup Ekholm Agnetha 64 4 MENSAJERA (DEN) br s Silca Legend-Love Messenger e Unfuwain 50 5 DOUBLE NATURE br v Double Net-Sentra e Honor Grades MARIEHOLM A Eva Eliasson Regmentsgatan 52 A 217 48 Malmö Stall Jes 58 4 FORCE br h Local Hero-Nadiriyya e Doyoun MELLERUD/TÄBY P Henrik Engblom 073-391 47 80 Kolungens Gård henrik-engblom@spray.se 464 92 Mellerud Cabinet Racing HB 2 RIVERLINE br h Songline-River Aln e Inchinor 3 LUPINE fux s Heart Of Oak-Dubline e Mas Media 75 4 DUNDEE br v Sharp Matt-Debonair e Batshoof Engblom Henrik 2 MELLON br h Melmac-Snowfall e Polar Falcon 2 DON SECCO fux s Distant Thunder-Medina De Rioseco e Puissance 2 MR BROKEN DOOR fux h Nobileo-Lady Cantankerous e Xaar 3 KITCHIWAWA br s Bosun’s Watch-Venetian Scene e Night Shift 3 GO GO mbr s Cajun Cadet-Informacja e Jape 3 MERLOT mbr s Mandrake El Mago-Adventurous Girl e Danzero 61 4 MONS br v Jeune Homme-Mitime e Duty Time Engblom Henrik o Hansson Stig 3 GATTINO fux h Swedish Shave-Primecat e Catrail Engblom Henrik o Champion Club 78 3 PUYOL fux h Swedish Shave-Just In Time e Opening Verse 72 3 KANZEE GOLD fux s Eishin Dunkirk-OK Maite e Komaite 64 4 LIKE A CHARM (IRE) br s Ad Valorem-Midnight Pearl e Woodman 71 9 FAAHEM (GB) br v Selkirk-Alumisiyah e Danzig Hellberg Bo 2 MANICORE LO fux h Eishin Dunkirk-Manique Lo e Bal du Seigneur 48 5 OH FELIA LO mbr s Melmac-Oh Voila e Funambule Henriksson Ulf 2 BOBS HOPE br h Swedish Shave-Nice Big Ears e Elbio Linderholm Ove o Stjernstrand Annette 50 3 TWITTER br s Funambule-Tua e Strong Statement 3 TAITTINGER fux s Trade Fair-Medina De Rioseco e Puissance

22


Mortensen Nathalie 73 3 ABSHIR ZAIN (IRE) br h Green Desert-O Fourlunda e Halling 79 4 HISTORY GIRL (IRE) br s Hernando-City of Gold e Sadler’s Wells 56 4 SANTA ROSA br s Goofalik-Santa Clara e Star Appeal 74 4 LITTLE JAZZ (GB) br s Doyen-Meddle e Diktat 73 4 MOORLAND BOY (GB) sk v Proclamation-Superlove e Hector Protector 62 5 MONTEREY fux v Melmac-La Bonita e Common Grounds 47 7 TOTTE fux v Itsabrahma-Sawlah e Known Fact 78 7 SIRJOSHUA REYNOLDS (GB) mbr v Kyllachy-Alzianah e Alzao 56 8 CHORUSSO br v Songline-Morning Chorus e Prince Sabo 69 9 SZUMA br v Richard of York-Santa Clara e Star Appeal Stall Mahogny 2 SATURDAY GIFT br s Heart Of Oak-Natural Dancer e Shareef Dancer 71 3 SIR THOR br h Mirio-Natural Dancer e Shareef Dancer 62 3 MAHOGNY MAN (GB) br v Red Ransom-Rhumba Rage e Nureyev Ocean Racing 2 DESTINY HOPE fux s Eishin Dunkirk-Never Stop e Music Streak 75 9 EMPHASIS (GB) fux s Pivotal-Matoaka e A P Indy HYSSNA A Pamela Engelbrektsson 0730-44 36 61 Stf J O Engelbrektsson, Dukared 070-367 27 63 511 98 Hyssna Engelbrektsson Jan-Olof 71 7 ROYAL HIGHNESS br v Ballet Prince-Princess Royal e Richard of York KODE A Charlotta Ericsson 070-829 65 96 Klåvränna 110 yrraw@tele2.se 442 98 Kode Ericsson C, Wallin, Löfgren o Ericsson 60 7 REBEL HEART br v Heart Of Oak-Alician Sunhill e Piccolo Ericsson Charlotta 50 4 LEGACY br v Jeune Homme-Sendo e Dolphin Street 40 5 ALIZARIN fux s Mirio-Alician Sunhill e Piccolo 50 8 RAINBOW BARREL mbr s Red Rainbow-Canazé e National Zenith UPPLANDS VÄSBY A Johanna Ericsson 073-391 22 10 Runbyvägen 33 ericsson.racing@hotmail.com 194 44 Upplands Väsby Scandianvian Stud o Racing HB 4 LS FLYING CHANEL ox sk s Top Flyte-Prada e Medalj 38 6 PRADA’S ROSE ox br s Lill Sham-Prada e Medalj HENÅN A Annika Eriksson 0705-11 90 32 Dandalen 217 C annika_eriksson@hotmail.com 473 95 Henån Eriksson Annika 10 HALEY ox sv v JE Amadeuz-Hanaya Saeeda e Ibn Yakout VÄSTERÅS A Ulrika Eriksson 070-343 25 81 Näsby Gård nasbygard@spray.se 725 92 Västerås Gustavsson Per-Inge o Gustavsson Birgitta 3 MONSIEUR MESSI br v Mirio-Maloo e Malvernico 43 7 FAST LANE mbr s Funambule-Spotted Tail e Top Waltz

23


VOLLSJÖ A Christel Ernst 070-848 61 06 Västergatan 21 christelernst@yahoo.se 275 66 Vollsjö Ernst Christel 60 6 IL CAPO (GB) fux v Falbrav-Enrapture e Lear Fan 13 SICKNOTE (IRE) br v Lake Coniston-Maellen e River Beauty HEBERG A Mari Falker-Norin 0737-21 18 76 Stf Göran Norin, 070-985 10 57 Västergård 106 stallteacher@live.se 311 96 Heberg Stall Teacher 3 JUST A DREAM (DEN) fux s Itsabrahma-Stately Favour e Statoblest 3 TOOCOOLFORSCHOOL fux v Terroir-La Fleur Rouge e Prince Of Birds TÄBY A Carlos Figueroa 073-617 49 52 Stf Anna Skoglund-Figueroa Sveavägen 55, 3 tr anna@achorses.se 113 59 Stockholm AC Horses HB 3 FLOR DE LIS (GB) br s With Approval-Polliwilline e Mull Of Kintyre Stall Illumina 2 MOONFLOWER br s Most Welcome-Mazai e Fasliyev 3 MONTUS sk h Funambule-La Bonita e Common Grounds Stall Odd Racing 2 SCILLA mbr s Most Welcome-Lady Alize e Indian Charlie TÄBY A Anders Flodberg 0734-29 63 00 Stf Sandra Brolin, 070-791 09 62 Skälby 3 info@vasterashasttransporter.se 725 96 Västerås vasterashasttransporter.se Flodberg Racing Horses 71 6 CITY BANK (USA) fux v Rahy-Lucrative e Seeking The Gold 43 7 SAGAS ENERGY br s Sizzling Saga-Deri Fach e Warrshan 63 7 FINGERS CROSSED fux s Funambule-Nairasha e Niniski FALSTERBO A Richard Forsman 070-433 68 04 Stf Elisabeth Forsman, 070-415 09 41 Vallbovägen 31 richardf@wp.pl 239 42 Falsterbo Forsman Racing 51 9 KANGARUZ (IRE) br v Fayruz-Super Zoe e Bustino TRELLEBORG A Thomas Fredlund 070-147 04 79 Stf Christina Fredlund, Minnesdalsvägen 15 fredlunds@hovslageri.net 0708-47 37 97 212 91 Malmö Stall Minnesdal 74 4 CANADIAN WINGS (DEN) fux s Cajun Cadet-Wings of A Dove e Hernando 71 6 NICE EFFORT (DEN) br v Richard of York-Nice Girl e Minster Son SÖDRA MUNKARP A Anna Frick 0709-50 58 86 Strömgatan 3 alcapone_rocky@hotmail.com 242 33 Hörby Frick Anna,Kjell o Ingrid 60 4 ISABELIA mbr s Mandrake el Mago-Catella e Caerwent KARLSTAD A Lilian Frick Stf Pia Adolfsson, 0702-33 21 42 Bofasterud 317 655 91 Karlstad Stall 77 40 9 LA REINE DU BAL fux s Bal du Seigneur-Lady Ann e Big Fighter 9 SEIGNEUR FIGHTER fux h Bal du Seigneur-Lilla Ann e Tammer Fors 11 FLYING FIGHTER br v Grand Fighter-Lady Ann e Big Fighter 24


SÖDERTÄLJE A Madeleine Fridlund 070-748 00 75 Lövhagen 30 madeleinefridlund@hotmail.com 153 95 Järna madeleinefridlund.se Fridlund Madeleine o Bexelius Elsa o Ulrica 55 6 WASSIM ox br h El Wodkine-Tujan e Lill Sham Fridlund Madeleine 3 RSA ESCADA ox sk s Don Bull-Exanadu e Europejczyk 52 6 WINDFLOWER ox sk s Luxor-Wisnia e Eldorado 44 7 SHEZZA ox sk s Shakespeare-Show Mee e Dybbuc ANGARN P Helena Fylking 072-302 28 27 Stf Lotta Almqvist, 073-628 77 41 Råsta Gård helena.fylking@hotmail.com 174 46 Sundbyberg Bisell Racing 56 6 DONNA MARA br s Indian Lodge-Nazia e Starry Night Stall Trava Vidare 3 WALMANN mbr v Heart Of Oak-Piccolezza e Piccolo Stabulum Ecclesia 3 LADY BISHOP br s Funambule-River Aln e Inchinor 56 4 STRONG WIND br v El Gran Lode-Wind Mill e Moulin Stall Sudden 3 HOVDAMEN mbr s Mandrake El Mago-Soul Sister e Diaghlyphard VELLINGE P Elisabeth Gautier 070-756 07 04 Norra Kronan 95-96 lisa_gautier1@hotmail.com 235 91 Vellinge Gautier Elisabeth 2 PRISCA (DEN) br s Academy Award-Starving e Starborough 2 KATHERINEA br s Eishin Dunkirk-Edna Boyle e Holy Bull 2 HILMA (DEN) br s Miesque’s Son-Source Jem e Hawk Wing Stall Chikh 3 JACQUIN br v Distant Thunder-Edna Boyle e Holy Bull Gautier Elisabeth o PELU Läkarpraktik AB 79 5 CHIPS O’TOOLE (IRE) br v Fasliyev-Miss Megs e Croco Rouge 90 5 MULAN (GER) br v Marju-Morning Light e Law Society 87 7 NIGHTJAR (USA) br v Smoke Glacken-Night Risk e Wild Again Sinding Torben 3 DOLCETTO (DEN) br v Academy Award-Sky Princess e Lycius SIMRISHAMN A Catarina Genberg 0708-24 58 55 Stf Mats Genberg, 0708-45 15 81 Box 145 catarina@genberg.se 272 23 Simrishamn genberg.se Genberg o Co AB 3 LEE LOO MINAI ox br s Daffaq-Wilma Walewska e Lill Sham 3 BIG BEN ox br h Daffaq-Sweet Kiss e Volpone 68 4 SWEET DAUPHINE ox br s Daffaq-Sweet Kiss e Volpone 4 WINSTON ROCKET ox fux v Daffaq-Wiljana Rocket e Lill Sham 4 DAYTONA ox mbr v Daffaq-FH Honey Mellon e Melon 4 MAD MAKZ ox fux v Makzan-Dermech e Dynamite III 75 7 SANOVAGAN ox sk h Top Flyte-Golmohar e Gokart LJUNGBYHED A Johan Giersing 0709-82 96 12 Stf Kisse Linden, 070-408 34 85 Wessmantorp 1351 kisse.linden@bredband.net 264 54 Ljungbyhed Giersing Lindén HB 3 WATCH UP br h Bosun’s Watch-Caution e Warning 66 11 WINDHOVER br v Troon-Senza Una Donna e Steve’s Friend Giersing Lindén HB o Stall Solvändan 68 3 SAN SIRO LADY mbr s Shawdon-Miss Cotswold Lady e Averti

25


MORGONGÅVA A Monica Goldman 0739-60 22 33 Boksta 401 monicagoldman@hotmail.com 744 95 Vittinge Goldman Monica 50 4 GRANDSTANDING (GB) br v Cacique-La Coruna e Deploy KRISTIANSTAD A Charlotte Goss 0768-55 63 48 Stf Andreas Andersson, 073-414 99 33 Nosabyvägen 300 A charlotte@mossagarden.nu 291 44 Kristianstad gossracing.se Goss Charlotte, Jacobsson Peter o Linde 3 MEXICAN TEMPTATION mbr s Bosun’s Watch-Bold Pollen e The Noble Player Goss Charlotte o Andersson Andreas 58 4 DATE THE LINE (DEN) fux s Silca Legend-Reel Line e Scottish Reel Goss Charlotte o Jungefeldt Siv 67 6 UA BEY SHAKA ox sk v Om El Tanam-Ciekawa e Probat TRELLEBORG A Camilla Green-Lindberg 070-147 04 79 Fjärdingslöv 53 babilina81@hotmail.com 231 91 Trelleborg Ingen häst i träning per 2012-04-15. BILLESHOLM A Öllegård Gren 070-352 24 17 Volontärsgatan 9 A ollegard.gren@atex.com 254 55 Helsingborg Gren Öllegård 67 5 TROMBINO sk v Troon-Bombellina e Robellino 75 7 VIVALDI (DEN) br v Fly To The Stars-Alagna e Spectrum 68 10 TALISKER br v Songline-Lagavulin e Atlantic Boy ANGARN A Ewa Grängsjö 070-493 49 77 Engelbrektsvägen 133 ewa.grangsjo@gmail.com 186 46 Vallentuna PEGAS Massage för häst o ryttare 7 POP’S PEA br s Troon-Clara Peeters e Midyan 65 8 IRISH POET (IRE) br v Trans Island-Abecedarian e Barathea 67 9 HARDY NORSEMAN (IRE) mbr v Mull Of Kintyre-Miss Willow Bend e Willow Hour NYKÖPING A Ann-Charlotte Gustafson 070-759 31 91 Stf Lennart Gustafson Råby Erikslund mcgraf_89@hotmail.com 611 94 Nyköping Stall Frej 3 FREJLINE mbr s Jaunty Jack-Tarena e Malvernico 44 5 WINFREJ fux v Melmac-Tarena e Malvernico 6 CANDY GOLD fux s Heart Of Oak-OK Maite e Komaite 71 6 PEGGY SUE br s El Gran Lode-Suzie-Q e Batshoof 40 7 EL CAMINO br v El Gran Lode-Suzie-Q e Batshoof 15 BULLIT fux v Prairie-Erna’s Hope e Moulin TÄBY P Tommy Gustafsson 070-718 03 73 Stf Ann Pettersson, 070-271 38 21 Drakskeppsvägen 34 C tgracing@telia.com 183 63 Täby tgracing.org Stall Åkerkullen 80 4 MINT CONDITION br s Most Welcome-Inshallah e Diaghlyphard Stall Dollar 2 MAYA mbr s Dustoori-Memory e Diaghlyphard 71 4 GRANNY’S SKY br v Septieme Ciel-Seductive Girl e Bal du Seigneur Easy KB o Stall Victor-y 2 SPADER KNEKT mbr v Academy Award-Pamona e Funambule 26


Easy KB o Stall Take Five 2 PERSIAN QUEEN mbr s Songline-On Light e Midyan Easy KB o Stall Galoppgänget 2 RUNNING EXPRESS mbr v Shawdon-Ess Express e Subotica Easy KB o Stall Silk 2 DONNA DE VARONA mbr s Eishin Dunkirk-Factually e Known Fact Easy KB o Stall Hippodrome 2 LOVESONG br v Songline-Lovely You e Be My Chief Easy KB o Stall Silk 2 BONANZA mbr v Tertullian-Made In Sweden e Songline 3 ZEN ZANSAI ZAID fux v Dubai Destination-La Petite Chinoise e Dr Fong Easy KB o Startälvan 71 3 WATCH ME FLY br v Bosun’s Watch-Ramonia e Miami Springs Easy KB o Stall Silk 3 SIR SILK br v Peintre Celebre-Di’s Pearl e Diaghlyphard Stall Ruter 3 SPADER DAM mbr s Bosun’s Watch-Pamona e Funambule Stall Skumpa 81 4 ANGEL LIGHT br s Most Welcome-Maudie e Diaghlyphard Stall Tango 2 ALVENA TANGO br s Songline-Kombi Plus e Go For Gin Stall Valhall 72 3 EARTH HOUR fux v Eishin Dunkirk-Topcoat e Lomond Stall Direkt 2 DOM PERIGNON sv s Distant Thunder-La Vigne e National Zenith 65 3 TIKKA br s Bosun’s Watch-Amira e Modern Pleasure 70 3 MEXICAN CHECKPOINT fux v Funambule-Silvercoincolector e Silver Kite 70 3 DORNFELDER mbr v Funambule-La Vigne e National Zenith 64 5 NOVASUN br v Most Welcome-Novaux e Deploy Stall Direkt o Stall Ruter 3 MONALISA br s Academy Award-Amourina e Modern Pleasure Peyron Marianne 67 3 MOUSCHKA br s Heart Of Oak-Pamuzinda e Lend A Hand Stall Resemino 2 WINNING SLEIPNER mbr v Songline-Queen of Hearts e Heart Of Oak Riksgaloppen Stall Athena 72 3 ALVENA STORM br v Eishin Dunkirk-Kombi Plus e Go For Gin Stall Swaybus HB 68 3 ELFRIDA br s Bertolini-Zhenyi e Galileo 80 6 KAIBITO fux v Heart Of Oak-Swaybus e Pursuit Of Love Olsson Sonja o Stall Swaybus HB 2 CUBERO fux v Heart Of Oak-Swaybus e Pursuit Of Love TG Racing Tommy Gustafsson AB 2 JANKA mbr s Bosun’s Watch-Can Can e Ocean Of Wisdom SEGLORA A Jan Gustavsson 070-293 93 91 Lönnhult 8 gm-racing@telia.com 515 93 Seglora GM-Racing 4 MADISON (DEN) br v Coneybury-Naita du Montceau e Kadalko 6 MFI’VE (GB) fux v Monsieur Bond-Kastaway e Distant Relative KLIPPAN A Lars Göransson 070-657 82 20 Stf Ricardo Ramallo, 073-908 20 56 Bornslätt Krika 2274 lars@bornslatt.com 264 92 Klippan bornslatt.com Bornslätt 74 6 OUR DECISION (DEN) br v Okawango-Starving e Starborough 77 9 ROCKBRANGLEN (USA) br v Sandpit-Medicine Path e Strawberry Road SKURUP A Marianne Haglind 070-774 43 02 Vommarp 1:8 274 92 Skurup Haglind Marianne 8 RED ELLEN br s Red Rainbow-Come On Eileen e Grey Desire 11 AKIRA mbr v Castlerea Lad-Come On Eileen e Grey Desire Haglind Marianne o Holmbeck Kristina 11 ASHIBA br s Jalmood-Ashwag e Northjet

27


JÄRLÅSA A Maria Hagman-Eriksson 073-088 16 44 Bergbacka hagmanmaria@hotmail.com 740 21 Järlåsa Hagman-Eriksson Maria 4 AL NOTOS ox fux h Top Flyte-Pamill e Pamir 6 MEDUZ ox fux v Medalj-Maizanne e Bistro 7 TANADIK BEY ox sk v Om El Tanam-Aja Bey Khateyna e Ali Khalil 8 NADDE ox br v Pamir-Nadjah e Mamluk 51 11 WIGOR ox sk v Egmont-Wenezia e Emblemat Hagman-Eriksson Maria o Franzen Caroline 7 EL DOR TANAM ox sk h Om El Tanam-Eldorana e Eldorado HööR A Kaj Hagström 070-350 38 08 Norregatan 2 242 31 Hörby Hagström Kaj 4 KELTBRAY (IRE) mbr v Galileo-Mill Guineas e Salse Hagström Kaj o Jack Alan 65 5 CHIEF OF TEN (GB) fux v Doyen-Fudge e Polar Falcon JÄGERSRO P Bodil Hallencreutz 070-345 86 32 Stf Åsa Lundström Falsterbohusvägen 6 C bodhall@gmail.com 239 40 Falsterbo Bodil Hallencreutz AB o Stall Mirage 72 4 AVATEER (DEN) br v Final Appearance-Autarcie e Ski Chief 85 4 WINGS OF THUNDER (IRE) br v Hawk Wing-Askmoll e Peintre Celebre 4 FANLIGHT (GB) br s Shamardal-Lightsabre e Polar Falcon 82 10 EL GOUNA (IRE) fux v Perugino-Kengar e Adieu Au Roi Hallencreutz Bodil o Stjernswärd Lis 67 4 CAT OF EGYPT (IRE) br v One Cool Cat-Queen Of Egypt e King’s Best Hallencreutz Bodil 2 ROAD TO PARADISE (IRE) br v Danroad-Pespita e Desert King Hallencreutz Bodil o Mistral Racing 71 5 ISALINA (FR) br h Freedom Cry-Matthiola e Ela-Mana-Mou 74 10 STORM CHASE (USA) mbr v Awad-Night Duja e Dayjur Hallencreutz Bodil o Fyrgripen 3 KODIAC KING (IRE) br v Kodiac-Prodigal Daughter e Alhaarth 77 3 MOLAMENTO (IRE) br s Elusive City-Satin Cape e Cape Cross Hallencreutz Bodil o Wehtje Barbro 88 4 LET’SGOFORIT (IRE) sk v Verglas-Slewcie e Seattle Slew Hallencreutz Bodil o Stall Glamour 62 6 FASHION (DEN) br s Philidor-Chairmans Daughter e Unfuwain Hallencreutz Bodil o Stall Hansa 68 4 LIONS PROSPECT fux v Heart Of Oak-Saucy Girl e Taufan Svedala Ridcenter HB 2 SALCHOW br h Sabiango-Ghasiba e Daylami Stall Cinderella 77 4 ICEDANCE (IRE) sk s Verglas-Sloats Burg e Woodman 70 4 KALDERA (IRE) fux v Kheleyf-St Finans Bay e Ashkalani 73 4 DUST CLOUD (IRE) sk v Verglas-For Freedom e King Of Kings 85 5 GULAPA (GB) fux h Observatory-Spitting Image e Spectrum 74 7 AU PAIR (IRE) fux s Domedriver-Noble Dane e Danehill VÄNERSBORG A Per Hallqvist 073-244 56 12 Härstad Uppegård 320 461 93 Västra Tunhem Falkenby Ivarsson Pernilla 46 7 MARCELIS fux v Terroir-Grey Express e Grey Desire HB Vänerstall 56 4 CABRIOLET br v Domedriver-Rue d’Alsace e Danehill Dancer 55 6 SWEDISH TIME br v Swedish Shave-Just In Time e Opening Verse 68 6 MOLINO fux v Melmac-La Bonita e Common Grounds 65 8 ZAVANN ZAID fux v Kateb-Zoori Zaid e Lotus Pool 53 10 RUSSIAN ROULETTE fux v Informant-White Pistols e Pistolet Bleu 28


ESLÖV A Anneli Hambraeus 070-273 74 44 Löberöds Säteri 11 241 94 Eslöv Hambraeus Anneli 4 BEETLE BOMB (DEN) br s Final Appearance-Miss Heritage e Saville Row 5 FLYING SQUIRREL (DEN) br s Flyinfact-Victory Mill e Ron’s Victory 47 13 MR MARTIN br v Duty Time-Silvia Bell e Welsh Saint KUNGSBACKA P Christer Hederud 070-772 27 35 Stf Anita Olsson, 070-662 15 50 Älvåkersvägen 1046 hederud@home.se 434 96 Kungsbacka Hederud Christer o Alafors Racing Stables 2 ACROBAT fux h Sakhee’s Secret-Iolanthe e Vettori 63 3 ARRGHH (GB) br s Tobougg-Iolanthe e Vettori Hederud Christer o Wanjura Maria 76 6 FLASHLINE (DEN) br v Primatico-Lets Danz e Prince Sabo Holm Bostäder KB 3 ALTALUS mbr h Singspiel-Veronese e Bianconi Stall Q C 2 AJDO (den) br s Doyen-Ajra e Sakhee ANGARN A Tommy Hedman 070-659 83 01 Stf Bernita Hedman, 0704-92 48 31 Albyvägen 18 tommy.hedman@vallnet.se 186 91 Vallentuna Hedman Racing HB 3 MACCHILI mbr v Melmac-Redhotchilipepper e Strong Statement 16 OLIVER TURF (IRE) fux v Belmez-Salsola e Salse BROTTBY A Kerstin Helander 070-757 78 76 Stf Bo Helander Svista Säteri kerstinhelandersmail@gmail.com 186 97 Brottby Svista Säteri 2 BONGO’S STARDUST fux s Dustoori-Bongo Quest e Be My Guest 2 RUN ALONG br s Songline-Just Walk On By e Jareer 2 HEART AND SOUL fux s Heart Of Oak-Selous e Second Set 3 MUSICAL CONTEST br s Songline-Bongo Quest e Be My Guest 3 MASHAER (USA) br s Street Cry-Judhoor e Alhaarth 3 THREE TOPS (GB) br s Three Valleys-Optimise e Danehill 57 4 WELCOME BACK br h Fasliyev-Selous e Second Set 4 TAJMEEL (USA) br s Cape Cross-Raajiya e Gulch ESKILSTUNA A Bo Hellberg 016-39 50 66 bostad Husby Södergård husby.sodergard@spray.se 635 05 Eskilstuna Hellberg Bo 40 12 MANITS LO fux v Itsabrahma-Maniema e Tanaos Hellberg Bo o Rabelius Ylva 44 4 FUN PEARL br s Funambule-Sheer Pearl e Shernazar HööR P Jacqueline Henriksson 070-731 26 39 Stf L Henriksson 0709-66 66 10 Nötarp 240 jacqueline.henriksson@lympos.se 243 92 Höör Kastanjegården 2 WALONA br s Nobileo-Wanesca e Eighty Eight Keys 3 PLINY (USA) br v Empire Maker-Choice Spirit e Danzig 80 5 AZIMUTH (USA) mbr v Giant’s Causeway-Zoe Montana e Seeking The Gold Kastanjegården o Djurgårdens Ridsport 3 BOLT br h Mandrake El Mago-Alice e Lotus Pool

29


TORNA HÄLLESTAD A Anders Herlin 070-455 51 94 Spannmålsvägen 5 anders.herlin@gmail.com 240 10 Dalby Herlin Anders 5 POKERHUNTRESS (IRE) br s Indian Danehill-Chanson Indienne e Indian River 12 MEDIANOCHE (IRE) br v Spanish Place-Midnights Daughter e Long Pond Herlin Anders o Wahlgren Alexandra 73 7 ANOTHER DECREE (GB) br v Diktat-Akhira e Emperor Jones KLINTEHAMN A Lars Herlin 0739-25 25 25 Fröjel Gustavs 465 lars.herlin@telia.com 623 55 Klintehamn Stall St Martin 4 DEAN ST MARTIN mbr h Heart Of Oak-Glamour Bell e Jalmood 65 5 SAAKHEB (GB) br v Haafhd-Intishaar e Dubai Millennium 58 7 NAMING PROBLEMS (GB) fux s Forzando-Basheera e Bahhare 9 MISS IMPERIOUS (GB) br s Imperial Ballet-Birthday Belle e Lycius ÅRJÄNG A Mette Gro Hermansen 070-369 60 96 Vrängebol Gärdet mettegrorh@gmail.com 672 93 Årjäng Hermansen Mette Gro o Robsrud Ann Kristin 3 ONEOFAKIND br s Ecuadors Dream-Valerine e Final Appearance TIERP A Kicki Herrlin 073-663 63 63 Elingbo 209 onsta@telia.com 815 91 Tierp Herrlin Kicki 5 CHEVEYO br v Arkadian Hero-Lion Dance e Diaghlyphard 58 6 MEJRAM br s Medecis-Pep’n Chilli e Diaghlyphard 73 8 HUNTING CALL (GB) br v Foxhound-Margaret’s Gift e Beveled Familjen Herrlin 9 ELLEN sk s Troon-Caribbean Wind e Ragtime Band HÖRBY A Steven Hill 070-508 70 01 Orås 1322 hildaknafve@hotmail.com 242 97 Hörby Karlsson Sofie 50 4 VILAS fux v Monsieur Bond-Hajat e Mujtahid Knafve Hilda 5 TEACHER’S JOY fux s Jaunty Jack-La Fleur Rouge e Prince Of Birds Hill Steven o Knafve Hilda 55 6 ONTHERUN br v Most Welcome-Media Line e Mas Media VEDDIGE A Christina Hillman 0730-83 12 55 Stf Glenn Johansson, 070-254 34 21 Ekedal Thårstorp 3 432 68 Veddige Johansson Glenn 7 JAZZEIRA sk s Troon-Janeta e Milano II 8 STRICTLY CONFIDENT fux v Troon-Secret Companion e Imp Society 8 JACQULINE sk s Troon-Janeta e Milano II 50 10 ASLAN sk v Troon-Alvala e Valah SÖSDALA A Per-Gunnar Hultgren 0768-60 65 05 Hälledal 280 10 Sösdala E P H Alternativ AB 14 PHONEY PHONIC (IRE) fux s Definite Article-Moon Dust e Caerleon 16 DON DOMME fux v Domynsky-Triomphe Modest e Petorius Hultgren Mia 7 TOLL GATE (IRE) fux s Dr Fong-Knell e Unfuwain 30


KLAGSTORP A Dolores Höeg-Hassing 070-491 24 85 Stf Gay Hassing, 070-491 24 85 Österrikevägen 235-0 team.dodo@tele2.se 231 98 Klagstorp Team Dodo 6 BRIX BAR fux v Swedish Shave-Aventurine e Pursuit Of Love 9 ZLATAN ZAID br v Theatrician-Zambi Zaid e Steve’s Friend ARLÖV A Thomas Högfeldt 070-303 16 28 Stf Janita Nordström, 070-633 25 76 Brönnebergavägen,Sunnanå 232 91 Arlöv Stall Diana 4 RED SHAVE fux s Swedish Shave-Red Lyric e Informant 53 6 RED ROCK fux v Terroir-Blue Ballad e Bal du Seigneur ÅSA P Pia Höiom 0705-79 78 13 Stf Malin J Karlsson, 070-341 68 91 Varbergsvägen 1230 pia@hoiom.se 439 51 Åsa hoiom.se Aspenäs Arabstuteri HB 3 LADY STROMBOLI (USA) fux s Langfuhr-Why Worry e Cadeaux Genereux Stall Racewell 2 BORZAKOVSKI br v Binary File-Beckina e Beckett Stall Granit 75 6 DAYCHAN (IRE) sk v Daylami-Chania e In The Wings Höiom Pia o Stall Funny Farm 65 4 AL RANNAN (GB) fux v Nayef-Oshiponga e Barathea Höiom Pia o Stall Wild West 4 WHATACAT fux v Distant Thunder-Valley Cat e Catrail Landgren Josefin 58 5 CUTE DIAMOND (IRE) br s Clodovil-Deerussa e Jareer Stall Resemino 72 4 AMERICAN ACCENT fux v Heart Of Oak-Florette e Diaghlyphard Stall Grodan KB 74 4 MOSSGORDA (IRE) br v Fasliyev-Punta Gorda e Roi Danzig Höiom Pia o Stall Mixen 2 ALWAYS FIRST br s Jaunty Jack-Marlene e Komaite Stall Höiom HB o Landgren Josefin 2 ZAMANTHA ZAID br s Troon-Zoori Zaid e Lotus Pool Riksgaloppen Stall Poseidon 3 AIM HIGHER (GB) fux v Exceed And Excel-Enemy Action e Forty Niner NORRTÄLJE A Patrik Jacobsson 070-520 97 00 Addarsnäs Gård 7785 patricjacobsson@hotmail.com 761 93 Norrtälje Njorum AB o Gyllenhammar Linda 4 MR CHARLES br h Jeune Homme-Full Rich e Homme D’Honneur 54 5 MR POTTS mbr v Arkadian Hero-Mrs Myles e Ragtime Band KUNGSBACKA A Mikaela Jahreskog 0704-92 55 66 Asserdalsvägen 113 lars.stelius@hotmail.com 434 96 Kungsbacka hiddenfarm.se Jahreskog Marianne o Stelius Lars 63 4 HIDDEN FAIRYTALE (GB) mbr s Bahamian Bounty-Zhenyi e Galileo 45 5 HIDDEN SECRET br v Nicolotte-Hidden Luck e Bin Ajwaad 69 6 HIDDEN TREASURE br s Funambule-Hidden Luck e Bin Ajwaad KÖPING A Maria Jansson 073-544 04 78 Norrsylta 1 blue_lady83@hotmail.com 731 91 Köping Jansson Maria 67 5 YAMAGUCHI br v Eishin Dunkirk-Factually e Known Fact Jansson Maria o Sjöberg Ulf 75 6 PANDURO fux s Most Welcome-Amoulette e Bal du Seigneur

31


TRELLEBORG A Peter Jardby 070-547 26 26 Stf Gisela Jardby, 0708-48 51 48 Domme Gård jardby@telia.com 231 96 Trelleborg Håkansson Gunnel 72 4 MITO fux v Heart Of Oak-Dollar Request e Rainbow Quest Jardby Bo 2 ZVINTO ZAID sk h Troon-Nashida e Richard of York Jardby Peter 4 SHOOTING LINE (IRE) br h Motivator-Juno Marlowe e Danehill Jardby Peter, Gisela o Stall Amska 63 4 CAT WIND (DEN) br s Final Appearance-Top Cat e Be My Chief Jardby Peter o Jardby Bo 63 6 STRIKE COMMAND (USA) br v Van Nistelrooy-Craftimae e Crafty Prospector Jardby Peter o Jardby Gisela 62 4 ASSERTION (GB) sk v Proclamation-Cantina e Tina’s Pet Jardby Peter o Stall Dubbel A Trav HB 71 6 KNOW BY NOW (GB) br v Piccolo-Addicted To Love e Touching Wood Jardby Peter o Wolis HB 74 5 DELLA’ALBA (IRE) fux s Namid-Oriane e Nashwan Jardby Peter o Jardby Bo o Wiveka o Andersson Boel 85 6 AMAZING TIGER (GER) br v Tiger Hill-Allure e Königsstuhl Jardby P, Jardby Bo o S Ingstad o Co AB 84 7 PRINCE HAMLET (IRE) br v Fantastic Light-Hamsaat Hi Haat e Hennessy Jardby P, Jardby Bo o Stall Hofterup Trav 62 7 FAST FEET (GB) mbr v Statue Of Liberty-Landowska e Langfuhr Johansson Jan 2 ZIZOR ZAID fux v Binary File-La Petite Chinoise e Dr Fong Jardby Peter o Johansson Jan 3 ZEE ZAID br s Troon-Zambi Zaid e Steve’s Friend Skånska Hus o Gårdar Fastighetsförmedling o Nilsson Ann 2 WALK OF FAME br s Academy Award-Walk On By e Richard of York Nilsson Ann o Sånesson Elisabeth 3 HI PRESSURE fux h Distant Thunder-Hi Red e Atraf Skånska Hus o Gårdar Fastighetsförmedl 61 5 RUNSONRUN br v Nicolotte-Laguna Lady e Exceller Stall Doncaster HB 3 THE PENNY HORSE (IRE) br v One Cool Cat-Nell Peters e Singspiel 4 AMWELL PINOT (GB) fux v Dubawi-Kartajana e Shernazar 80 4 LORD OF PERSIA (USA) br v Speightstown-Norwoods e Deputy Minister 79 5 UNSHAKABLE WILL (IRE) br v Refuse To Bend-Miss Devious e Dr Devious 83 6 SMART ENDEAVOUR (USA) fux v Smart Strike-Luminance e Deputy Minister Stall JAS Racing HB 3 KO ZIN (IRE) br s Chineur-Erinys e Kendor 75 4 MADAM MARKIEVICZ (IRE) sk s Aussie Rules-Fragrant e Cadeaux Genereux STENSTORP P Lennart JarvÉn 070-520 09 50 Stf Kalindi Jarvén, 070-520 91 50 Brunnhem Örkullen l.jarven@tattersalls.com 521 63 Stenstorp Jarven Birgitta o Investment AB Balticum 56 6 LISTA LIGHTNING (IRE) br v Intikhab-Alassio e Gulch 64 9 LUCKY LUCIONI (IRE) br v Key Of Luck-Fanny Blankers e Persian Heights Jarvén Kalindi o Lennart 63 11 PECOIQUEN (CHI) fux v Hussonet-Tonguie e Big Play MALMÖ A Allan Jensen 070-305 46 69 Stenestadsvägen 409 jallan@spray.se 260 50 Billesholm Jensen Allan 71 5 GOOD TRADE (GB) br v Trade Fair-Composition e Wolfhound 69 7 EL GRANDIOSO fux v El Gran Lode-Dove’s Nest e Common Grounds 32


SKEPPLANDA A Claus Jensen 070-684 58 63 Gunntorp 105 jensenracing66@gmail.com 446 94 Skepplanda Jensen Claus o Jensen Tommy 55 6 FRAANK br v Fraam-Belle De Haarth e Alhaarth 56 10 NAVIGATION (IRE) fux v Bahamian Bounty-Bridge Pool e First Trump FLOBY A Elizabeth Johansson Sipma 070-531 52 44 Skånum Backgården 3 ellensipma@hotmail.com 521 55 Floby Backgårdens Galoppstall HB 5 MRS PICASSO mbr s Inchrory-Sakura e Richard of York FLOBY A Lars Johansson 076-102 16 72 Skånum Backgården 3 dagsverkarn@tele2.se 520 40 Floby Backgårdens Galoppstall HB 66 4 MERCI (ger) fux s Most Welcome-Muja Maiy e Mujadil TÄBY P Maria Johansson 0760-16 75 76 Eskadervägen 8 johanssonaim@gmail.com 183 54 Täby Johansson Maria 2 ONLY WHINNY mbr s Jaunty Jack-Only Bee e Shahdji 2 CARACAS DANCER br s Dustoori-Double Top e Thatching 65 3 INEZ br s Mandrake El Mago-Congress Woman e Desert Style 64 4 ALWAYS DE MAN (IRE) br v Lucky Story-Yes Virginia e Roanoke 61 4 PRIMERO AVRIL br s Eishin Dunkirk-Eskimo Nell e Polar Prince 72 4 RUM SUN N SAND (USA) sk s Speightstown-Terri’s Charmer e Silver Charm Johansson M o Stall Draken o Stall Texas 65 3 EL GRAN MAGO br v Mandrake El Mago-The Spread e Alhaarth Staffansson Gösta o Staffansson Therese 2 SOCKS AND HALO fux h Dustoori-Racine’s Lordi e Heart Of Oak Stall Quadrifolgio HB 59 4 SEA ME SMILE (IRE) fux s Noverre-Halliard e Halling 77 5 EYWA (GB) fux s Mark Of Esteem-Engulfed e Gulch Uppström Stefan o Ulf Sjöbergs Transportfordon AB 2 NN mbr h Dustoori-Stigmata e Nombre Premier ALINGSÅS A Margret Johnson 073-039 52 46 Djupeviksvägen 10 djupevik@live.se 441 91 Alingsås Stall Djupevik 3 LADY HELLO (IRE) br s Baltic King-Persian Light e Persian Heights 4 CULTURAL DESERT (GB) br v Footstepsinthesand-Border Minstral e Sri Pekan 73 5 CIRCUS GIRL (IRE) fux s Bertolini-Blew Her Top e Blushing John 54 11 SPIDER DANCER br v Malvernico-Dancing Spider e Diaghlyphard TORNA HÄLLESTAD A Lisa Johnsson 073-933 60 93 Vasaholm 452 lisajah@gmail.com 240 12 Torna-Hällestad Stall Morgenstjerne o Mulle 62 4 GATE TO SUCCESS br v Jeune Homme-Green Rocket e Funambule Romele Araber o Stall Morgenstjerne 50 4 RUGOSZA ox br s Gosh-Ruwacha e Wachlarz Stall Morgenstjerne o Bolt 2 ROCKY CREEK br v Dustoori-Green Rocket e Funambule

33


TORNA HÄLLESTAD A Nathalie Johnsson 0768-41 38 22 Vasaholm 452 magic_system_@hotmail.com 247 95 Torna-Hällestad Johnsson Nathalie 65 6 RED CAT GO (USA) fux v Cat Thief-Affirmed Legacy e Affirmed Lifestyle 2 CERTO CITO mbr h Bosun’s Watch-Pinwinnie e Caerwent VEDDIGE A Mia Jonasson 0705-60 31 63 Stf Jan Jonasson, 0707-77 14 33 Barnasjö Gård opportunity-knocks@telia.com 432 66 Veddige opportunity-knocks.se Jonasson Jan 38 5 WINCENT WEGA ox fux v Samsheik-Wiljana Rocket e Lill Sham NORRTÄLJE A Therese Juneskans 0735-12 37 19 Torvalla 7622 teamjuneskans@telia.com 761 91 Norrtälje Team Juneskans 2 REGLISSÉ mbr v Mirio-Mountain Crystal e Heart Of Oak 64 4 MELROSE fux s Melmac-Definite Rose e Definite Article ÖSTERVÅLA A Nina Karlsson 076-848 10 82 Bergslagskogen 111, Fallet nina.karlsson@galopptranare.se 740 46 Östervåla galopptranare.se Karlsson Nina o Holmgren John 72 6 FUN DANCER fux v Funambule-Taiwan e Most Welcome 17 TIGER SWEDE br v Diaghlyphard-Luperca Valeria e Dom Racine ANGARN A Frida Krantz 0735-44 57 44 Stf Maja Myrin, 070-019 60 68 Sörahemsvägen 85 fdanielsson@hotmail.com 184 37 Åkersberga Krantz Frida 2 BLAZING TARA br s Eagle Day-Red Blazer e Talinum BLENTARP A Rein Kuningas 0706-41 80 25 Stf Martina Andersson, Ågården rik45@hotmail.se 073-525 79 36 270 35 Blentarp Stall Estonia 74 6 WYCLEF (IRE) br v Tagula-Flying Clouds e Batshoof 51 11 IRISH LAD br v Castlerea Lad-Irish Mist e Premier Violon ANGARN P Roy Arne Kvisla 0708-55 88 97 Stf Eva Kvisla, 076-167 47 98 Rörby Gård, Angarn info@kvisla-racing.com 186 91 Vallentuna cheslook@hotmail.co.uk kvisla-racing.com Easy KB o Stall Top Story 3 TOP STORY mbr v Lucky Story-Double Top e Thatching Easy KB o Stall Law 3 CLEARUP (USA) mbr v Lawyer Ron-Friona e Allen’s Prospect Easy KB o Stall Humor 73 3 FINE HUMOR (USA) br v Sharp Humor-Final Look e Holy Bull Easy KB o Stall Fellowship Racing AB 74 4 AKRIAS (USA) br v Lemon Drop Kid-Prevail e Danzig Easy KB o Stall Avacado 68 4 OLIVMINOT (GB) mbr s Diktat-Polar Dancer e Polar Falcon 73 4 POPEYE BOY (GB) br v Superior Premium-Classical Song e Fayruz Familjen Kvisla 2 NN fux s Royal Experiment-Duty Free e Funambule 62 3 CELINE br s Sleeping Indian-Robin Lane e Tenby 71 5 STEAMSHIP (USA) br h Mizzen Mast-Gombeen e Private Account HB Skattkistan 5 IL CONTE br v Most Welcome-Cherilyn e Duty Time HB Skattkistan, Wreman Stable o MedHorse KB 2 DESERT DAWN mbr v Desert Style-Gaelic’s Fantasy e Statoblest 34


Stall MM 64 3 Rimstad Anne K 2 Stall Silverräven 77 5 Stall Amici 5 Stall Hästnacken HB 4 Riksgaloppen Stall Ikaros 3 Såsta Galopp HB 2

DALENTINE (GER) br v Black Sam Bellamy-Danila e Silvano LAST PAY (NOR) br h Deceptor-Rose Gate e Songline BALSHA (USA) fux s Mr Greeley-Carefree Cheetah e Trempolino DUE AMICI (NOR) mbr v Albaran-Crosskeys Lass e Petorius RAAHIN (IRE) br v Oasis Dream-Sparkle of Stones e Sadler’s Wells TAMIMA (USA) br s Dubai Destination-Zifaaf e Silver Hawk NEMO br h Eishin Dunkirk-Queen Ida e Diligo

STRÖMSHOLM A Maria Källberg 076-765 74 19 Strömsholm Häggholmen 1 maria.kallberg@regdjsh.se 734 94 Strömsholm Källberg Maria 76 6 INITIATION (IRE) br v Rock Of Gibraltar-Alluring Park e Green Desert TÄBY P Annika Källse 0708-97 29 04 Pontongränd 19 annika.kallse@gmail.com 183 68 Täby annikakallse.com Easy KB o Stall Blackburn 72 3 BLACKBURN (GB) br v Elusive City-Cuppacocoa e Bertolini HB Nostalgia Förvaltning 3 THREE WICKETS (IRE) br v Hat Trick-Brattothecore e Katahaula County Källse Annika 80 4 SILENCE IS BLISS (IRE) br v Silent Times-Primrose And Rose e Primo Dominie 64 5 SHABASSH (IRE) br v Antonius Pius-Basin Street Blues e Dolphin Street 80 7 TYRCONNELL br v Nicolotte-Lagavulin e Atlantic Boy Källse Annika o Stall Top Score 58 6 TOP TINKER (GB) br v Vettori-Topatori e Topanoora Källse Annika o Svensson Lars Arne 74 4 LOCH ORDIE (GB) br v Araafa-Waseyla e Sri Pekan Källse Annika o Sextetten 65 7 SON OF A DANCER (IRE) br v Soviet Star-Shantalla Peak e Darshaan Källse Annika, Hagelin G o Lundgren L 3 DEWAR’S br v Nicolotte-Lagavulin e Atlantic Boy Källse Annika o Stall Gången 67 5 CLAN PIPER (GB) br v Exceed And Excel-Song Of Skye e Warning Landström Birgitta o Lennart 3 NIECE PEARL fux s Distant Thunder-Niece e River Scape 68 4 MANHATTAN fux v El Gran Lode-Malla e Le Mans Spritz Media Helena Mansén 50 3 DIABLESSE fux s Most Welcome-Little Fairy e Prince Of Birds Stall Källse HB 64 11 SIMONS WOOD (GB) mbr v Up And At’Em-Roleover Mania e Tragic Role Stall Sudden 3 YUYU mbr v With Approval-Fairy Jane e Fairy King HANINGE A Maria Lamm 070-756 07 69 Stf Gun-Britt Lithander, Dåntorp ml@marialamm.se 070-476 45 54 136 50 Jordbro Lamm Maria 10 DEN DÄR MARY br s Troon-Sweet Form e Formidable 10 EDMOND br v Primatico-Evangelina e Diaghlyphard ANGARN A Katarina Landmark 0703-17 91 79 Stf Urban Landmark, Glimmervägen 2 k.landmark@telia.com 0708-11 40 74 185 94 Vaxholm Granhall Ulf o Pititsa HB 3 JINX mbr v Melmac-Jaba-Dina e Strong Statement Pititsa HB 67 3 CECE DEVIL br v Bosun’s Watch-Fredrika e Desert Story 64 5 PERIQUEEN (GER) br s Königstiger-Pepridge e Indian Ridge

35


HÖRBY A Anja Larsen 0709-76 84 11 Funderset 4339 0709-768411@euromail.se 242 94 Hörby A T Racing o Larsen Max 3 CECE SHADOW br v Swedish Shave-Continuous Time e Shadeed 62 6 FLYING AWARD br v Academy Award-Flying Buttress e Hector Protector JÄGERSRO P Hans-Inge Larsen 0708-37 71 09 Stf Peter Jardby, 070-547 26 26 Domme Gård 231 96 Trelleborg Bonny Hallberg Konsult AB 73 6 SWEDISH CAT fux s Swedish Shave-Primecat e Catrail Stall Mara 53 4 BELLA MARA fux s Jeune Homme-Nazia e Starry Night Stall SweDanes 64 5 DON MARCO fux h Arkadian Hero-Jaybird e Common Grounds Easy KB o Stall Velvet 60 3 MRS VELVET br s Bosun’s Watch-Irish Dolly e Docksider Easy KB o Stall Tintin 64 5 TINTILLON (GB) br v Dansili-Chaffinch e Lear Fan Falkbolagen AB 90 6 GAUNTLETT fux h Swedish Shave-Dynamite Package e Bal du Seigneur Fröslev Jörgensen Tina 75 4 ALFRED CITY (IRE) sk v Elusive City-Lina Bella e Linamix Green-Lindberg Camilla o Sauhke Lotta 81 5 EMBARKATION (GB) fux v Medicean-Embark e Soviet Star 61 6 ESCAPIST (GB) br v Dubai Destination-Elude e Slip Anchor Larsen Hans-Inge 64 3 MR LIMPOPO mbr h Bosun’s Watch-Pak Lin e Lend A Hand 50 4 BUZY LINE (GB) fux s Selkirk-Hippogator e Dixieland Band 70 4 CROSS THE CREEK (IRE) fux h Shirocco-Wivenhoe e Timber Country 87 6 WINDY GAP (USA) br v Distorted Humor-Glimmering e Sadler’s Wells 67 10 CHASMIN sk h Troon-Zecretaria e National Zenith Larsen Hans-Inge o SRS AB 72 3 MRS PERRY br s Bosun’s Watch-Amy Hunter e Jade Hunter 4 SATWA MIESQUE (FR) br s Miesque’s Son-La Bastoche e Kaldoun Pås-Calle KB 80 7 SATANG br v Pennekamp-Vinga e Sadler’s Wells SRS AB 3 GLEN ELLEN br s Nicolotte-Fernet-Branca e Diligo 68 4 BARNUM (USA) br h Distorted Humor-Shady Reflection e Sultry Song 64 4 BROUGHTONS FAWN (GB) fux s Domedriver-Cressida e Polish Precedent 76 4 THE PROVOCATIVE fux h Piccolo-The Spread e Alhaarth 84 7 WEALD (GB) br v Bering-New Abbey e Sadler’s Wells Stall Dejl HB 3 BAMBO br h Bosun’s Watch-Rambo’s Sister e Rambo Dancer Stall Rancho AB 66 4 CZAWARRA br s Ransom O’War-Czardas e Exceller SVEDALA P Ole Larsen 070-755 54 40 Stf Dina Danekilde, 0702-05 57 89 Box 9002 olelarsen0405@hotmail.com 200 39 Malmö galopsport.dk/olarsen_index.htm Brantshammar Stuteri AB 2 QUITERIA br s Funambule-Quite Easy e Roi Danzig Chaves Elione 2 MOZAIKA sk s Melmac-La Bonita e Common Grounds Danekilde Dina 2 JOANINHA (DEN) br s Dexterity-Rose Pearl e Richard of York Danekilde Dina o Chaves Elione 3 KEY TO HEAVEN fux v Swedish Shave-Zack’s Key e Key Of Luck KS Race and Breed 2 SANADOR (USA) fux h Big Brown-Sugar Plum S J R e Point Given 63 3 BEST ONE (DEN) br v Dexterity-L’Arc De Ciel e Bay Comeau Stall Ole Larsen 73 6 CASTLE ZINNIA br s Zieten-Castle Square e Distinctly North Stall Ole Larsen o Castle Stables 63 3 CASTLE LANE fux s Black Sam Bellamy-Castle Light e Be My Chief Stall Daisy 74 4 PIKA (DEN) br s Academy Award-Gypsy Singer e Kingmambo 36


Rodet AB 3 MADAME JANE (IRE) br s Titus Livius-Mevlana e Red Sunset Larsen Ole o Stall Lumen 2 LUMINEUSE (DEN) mbr s Academy Award-Lumen e Verglas Stald Recent AS 79 4 LIVINGSTONE (DEN) br v High Yield-Living Doll e Turtle Island Stall Try again 70 6 CONSERVATOR (IRE) fux v Touch of the Blues-Be Most Welcome e Most Welcome Westh Lone o Jens 2 LADY IN THE SAND (IRE) br s Footstepsinthesand-Lady’s Mantle e Sri Pekan HÖRBY A Sandra Larsen 0768-79 72 83 Västerstad 9254 sandra_6_14@hotmail.com 242 97 Hörby Larsen Tommy 55 3 MAGIC RUNNER mbr s Bosun’s Watch-Magic Spell e Duty Time 3 ALICIA IN MY DREAM br s Shawdon-Angelique e Informant 62 7 MRS CROW br s Inchrory-Bubbles Jinx e Daggers Drawn 66 8 VAN RUYMBEKE (IRE) fux v Indian Ridge-Badrah e Private Account 44 11 TELETUBBIE br s Diaghlyphard-Telepathy e Kahyasi ESLÖV P Annelie Larsson 070-495 64 91 Kastberga 647 an.la@hotmail.se 241 91 Eslöv Larsson Annelie o ACE Racing m fl 10 ANCIENT EGYPT (GB) mbr v Singspiel-Nekhbet e Artaius Larsson Annelie o Larsson Björk Edit 70 4 THE SEA (GB) br s Val Royal-Sea Drift e Warning 69 4 ELIOT NESS (GB) mbr v Xaar-Karijini e Anabaa TRELLEBORG A Jonna Larsson 0730-91 00 71 Skegrie 474 scorpiion88_@hotmail.com 231 93 Trelleborg Ekblad Anna 10 SCOTTISH FUN fux v Funambule-Scottish Mist e Digamist Get Sound AB 40 5 LITTLE GEORG (FR) br v Ocean Of Wisdom-Pretty Gasa e Be My Chief 40 6 UNIQUE CASE br v Funambule-Tough Cookie e Hernando 56 9 INDIAN PALE (IRE) br v Spectrum-Vernonhills e Hard Fought KVARNBY/JÄGERSRO P Karola Larsson 070-662 70 67 Fridhillsvägen 5 A karolalarsson@hotmail.se 230 41 Klågerup klracing.com Decibel Racing KB 4 CUTIE BLOOM mbr s Septieme Ciel-Quinzi Bloom e Diaghlyphard Larsson Karola 56 4 IZOR br v Nicolotte-Glen Dowan e Caerwent 81 7 ITSAGROOM br h Itsabrahma-Saucy Girl e Taufan Larsson Karola o Klågerups Gård AB 69 4 WOOD WOLF fux h Jeune Homme-Dancing Wolf e Wolfhound ANGARN A Eva Lemon Rosengren 070-760 20 55 Slånbärsstigen 4 evalemon@spray.se 184 63 Åkersberga Lemon Rosengren Eva 3 JOLENE MAY br s Most Welcome-Maybellene e Spectacular Tide

NÄSTA PUBLIKATION från SRB:s rikhaltiga produktion genom åren, blir minnesboken ”41 år av Grand National på Strömsholm” - anmäl förhandsintresse på srbz@home.se 37


LÖBERÖD A Staffan Lidbeck 070-374 49 17 Gudmuntorp, Eketorp 405 loberods-hastklinik@loberod.com 241 94 Eslöv Stall Prick 62 7 EXPECTING TO FLY mbr v Academy Award-Freak of Fate e Duty Time 71 8 NAZGUL mbr v Diaghlyphard-Blommogram e Talinum ANGARN P Lotta Lien 073-708 11 75 Engelbrektsvägen 187 lotta.lien@hotmail.se 186 46 Vallentuna Stall Dollar 82 7 EL CLASSICO (IRE) fux v Peintre Celebre-Slewcie e Seattle Slew Berocho AB 4 MOUNTAIN SUPERIOR fux v Mirio-Mixie e Diaghlyphard Kesire HB 2 TOMMIE SONG mbr h Songline-Manick e Bal du Seigneur Lien Lotta 2 MYSTOORI fux s Dustoori-My Pretty Rose e Best of The Bests Stall Caledonien 77 6 SYMPHONIAS MAXIMUS br v Songline-Lady Symphonia e Old Vic Lien Lotta, Evén Maria o Jensen Viktoria 57 5 ALL HEART br s Heart Of Oak-Belle De Haarth e Alhaarth Lien Lotta o Stall Kota 3 SUGAR RAY mbr v Songline-Ticket’s True Blue e Miami Springs Stall Kota 2 SUPERFLY fux v Funambule-Blossom In May e Richard of York I R Hovslageri, Sport o Avel 3 TOMIDA fux s Mirio-Tombella e Local Suitor Team Speed HB 3 MORS br v Songline-Morning Chorus e Prince Sabo 3 WEEWAN mbr s Sharp Matt-Weezer e Diaghlyphard ANGARN P Johan Lindberg 073-404 06 46 Stf Emilie Backlund, 073-757 43 61 Radarvägen 17, 8 tr johan@isolaracing.se 183 61 Täby Stall Noon 74 4 RELEASE ME br v Streetlight-Alnahigher e Mizoram Stall Prärien KB 76 4 KALENDAR GIRL (IRE) br s Motivator-Kalanda e Desert King 66 5 ONE MORE TICO (GB) br v Danehill Dancer-Costa Rica e Sadler’s Wells BJÖRKLINGE A Karin Lindberg-Nilsson 0735-45 85 98 Hocksbo karin_lindbergnilsson@hotmail.com 743 71 Björklinge Knutsson Ellen 7 MAROONOON fux s Funambule-Dark Noon e Domynsky Stall Noon 9 THESIXTHSENSE fux v Sharp Matt-Sweet Ann Go e Sweet Reclaim 9 MY NOON br s Sharp Matt-Dark Noon e Domynsky 11 THEFIFTHELEMENT sk s Troon-Sweet Ann Go e Sweet Reclaim TÄBY P Karin Lindberger Gajda 0739-82 44 10 Stf Pawel Gajda, 0708-45 63 12 Gribbylundsvägen 30 D klindberger@ymail.com 187 65 Täby kglracing.se Hammar Bil AB 49 6 BRIDGE THE GAP br v Inchrory-Mind the Gap e Diaghlyphard Lindberger Gajda Karin 2 PICCADÅREN br v Dustoori-Piccolezza e Piccolo Stall Wind 61 5 THE WINDTESTER (GB) mbr v Imperial Dancer-The Screamer e Insan Lindberger Gajda Karin o Stall Bamse 75 7 CONSTABLE COUNTRY (GB) fux v Peintre Celebre-Serene View e Distant View Lindberger Gajda Karin o Lindberger Olle 65 3 FLOW br v Most Welcome-Apropå e Diligo 66 4 LETTERING (GB) fux s Iceman-Calligraphy e Kris 66 4 MIRROR LAD (GB) sk v Proclamation-Shaieef e Shareef Dancer 70 10 HORNPIPE (GB) br v Danehill-Dance Sequence e Mr Prospector 38


Stall Dreamers 67 4 WEB OF DREAMS (IRE) br v Oasis Dream-Web of Intrigue e Machiavellian Olsson Fanny 52 4 REGALAZO br s Streetlight-Singoalla e Alwuhush Rävdansens Stuteri 70 6 LETS FLY br v Eishin Dunkirk-Evangelina e Diaghlyphard Stall STHT HB 2 ROCKET SCIENTIST br h Mirio-Branston Nell e Classic Cliche 3 NELLA SINIKKA br s Mirio-Branston Nell e Classic Cliche Systrarna Nyberg HB 3 MY PRINCEZZ br s Eishin Dunkirk-Mrs Da Buzz e Eighty Eight Keys Heland Racing 3 DRACH mbr v Streetlight-Medea e Diligo 3 STREET RACE br v Streetlight-Gay Lass e Mujtahid 3 ES CARRER br v Streetlight-College Camp e College Chapel 3 MY GIFT br s Streetlight-Indebted e Royal Applause 3 PAJARITO br v Streetlight-College Girl e College Chapel 56 4 BERSERK br v Streetlight-Fahema e Most Welcome 61 5 PILMENI br s Streetlight-Gay Lass e Mujtahid Williamson Darren o Connor 50 5 MERCURY RISING br v Streetlight-Sparkling Charm e Primo Dominie V NÄSHULTA A Jenny Lindblad 070-301 34 95 Stf Bo Andersson Målsjö Brunnshult ture.jenny.lindblad@hotmail.com 643 97 Västra Näshulta teamlindblad.com Stall Joie De Vie 75 4 BUDDY MIRACLE (GB) fux s Reel Buddy-Sukuma e Highest Honor ANGARN A Anne-Lie Lindgren 0733-78 17 77 Rönnvägen 7 anne-lie.lindgren@spray.se 186 70 Brottby Lindgren Anne-Lie o Zamarash HB 4 SAHAR KAZAM ox sv h GR Faleeh-Serenada e Aloes Zamarash HB 4 NIBELLE ox fux s Neiron-Nickolina e Pamir 58 9 SHARAMAZ ox sk v Shakespeare-Show Mee e Dybbuc HUDDINGE A Jan-Ivan Linhardt 070-161 40 61 Mastrosbacken 9 117 67 Stockholm Linhardt Jan-Ivan o Linhardt Johanna, Joakim o Jeanette 67 4 LINUS br v Songline-Dona Li e Ali-Royal ANGARN P Kristina Lokrantz 073-786 39 33 Stf Eva Beckmann, 070-633 92 17 Skolvägen 9 A 184 30 Åkersberga Beckmann Eva o Jan 3 AISHITERA br v Eishin Dunkirk-Kufoof e Silver Hawk Trajector AB 3 SUSINA br s Eishin Dunkirk-Suzie-Q e Batshoof 55 7 MERRIMAC br v Melmac-Penny Moor e Polish Precedent

Här har du länken till Jägersrogaloppens ordningsregler: www.jagersro.se/index.cfm/s/trav/p/59 39


KLÅGERUP P Jessica Long 0708-64 88 24 Stf Padraig Long, 0708-10 28 54 Norregårdsvägen 33 - 38 jplong@live.se 230 41 Klågerup longracing.se Buck Racing AB 2 MIDNIGHT TABOO (ire) fux s Trempolino-See Me e Spectrum 3 MAGAPAS fux s Trempolino-My Type e Traditionally Chess Racing AB 2 HANKS (gb) mbr v Excellent Art-Vigelegere e Be My Chief 3 OH LA LA br s Shamardal-Brightest Star e Unfuwain 3 VOX (gb) br v Marju-Vigelegere e Be My Chief 76 5 VUVUZELA (USA) br s Arch-Shiny City Shoes e Carson City 88 7 PERKS (IRE) br v Selkirk-Green Charter e Green Desert Chess Racing AB o Nörklit Mona 82 4 JIVE br s Sabiango-Präriens Drottning e Elmaamul Sky Racing o Ernst Holding AB 72 5 ZAVIJAVA (USA) fux v Sky Classic-Cowgirl Wisdom e J P Hamer JP Long HB o Crantz Håkan 3 SLAN ABHAILE (ger) br s Black Sam Bellamy-Safe Trip e Hector Protector Bedrock Stables 64 4 FRECKENHAM TED (GB) br v Bahamian Bounty-Sheer Gold e Cutlass Riksgaloppen Stall Artemis 3 FREE HOUSE (GB) fux v Sir Percy-Coming Home e Vettori STRÖMSHOLM A Karin LovÉn 0760-16 01 76 Nytorp 1 645 91 Strängnäs Lovén Karin o Jönsson Hans o Niklas 4 MR LUNCEFORD fux v Jeune Homme-Jaybird e Common Grounds MORGONGÅVA A Hans Lundell 070-561 39 19 Nilsbo, Skattmansö 321 lundell.hans@hotmail.com 744 95 Vittinge Fransson Johanna 4 BOUSSÉ fux v Island Reef-Miss Quantas e Lion Cavern Lundell Hans, Dorsander Dennis o Stall Högdala 56 4 MY SOUL SISTER (IRE) br s King’s Best-Miss Kriss Kross e Kris Lundell Hans 3 OHLE fux v Island Reef-Miss Quantas e Lion Cavern 5 CALGUST fux v Island Reef-Miss Quantas e Lion Cavern SVEDALA A Helena Lundgren 0735-30 84 73 Sallerup Gård, Brunnarnav 132 helena_nova@hotmail.com 233 91 Svedala helenalundgren.se Lundgren Helena o Ch Fjell Marielle 54 4 CENICIENTA (DEN) sk s Country Reel-Beshara e Doyoun Lundgren Helena, Lundgren Ann-Margret 62 7 SHADOWS FALL (USA) br v Dynaformer-Not Bashful e Seattle Slew ROCKNEBY A Michael Lundgårdh Patamalm 505 rennrott.racing@gmail.com 384 92 Ålem Rennrott Racing o Horsepowers Scandinavia 4 AWESOME DELIGHT (IRE) br v Awesome Again-Flight Delight e Lear Fan Rennrott Racing 84 7 JUST NU mbr v Inchrory-Just In Time e Opening Verse

Alla anmälningar, startanmälningar och strykningar till löpningar i Sverige, som inte hanteras via E-tjänsten, skall mailas till: sport@galoppsport.se 40


ÖRKELLJUNGA A Marie Lustig 0707-75 33 07 Stf S-O Malmqvist 0708-17 14 46 Grytåsa Ridcenter 415 marie@rider.nu 286 91 Örkelljunga rider.nu Grytåsa Ridcenter AB o Gustafsson Jonna 3 SALUTE TO A STAR fux h Distant Thunder-Santa Clara e Star Appeal 57 5 OTAMA TOYBOY br v Richard of York-Miss Elma e Elmaamul 47 5 MERRIE DEL FINE br s Captor-Merrie Melody e Island Reef 52 5 PUBLIC SERVICE (IRE) fux v Danehill Dancer-Sintra e Kris 57 6 HURRY HARRY (USA) br v Strong Hope-Berga e Jade Hunter 40 7 CANADIAN ANGEL mbr s Academy Award-Canadian Friend e Steve’s Friend 59 11 EMILIO (GB) br v Kris-Easter Moon e Easter Sun Grytåsa Ridcenter AB o Lindgren Lars 3 PIA DESIDERIA br s Captor-Elaine’s Rebecca e Missed Flight Grytåsa Ridcenter AB, Rosenlund o Gustafsson 70 7 ROCK’N ROLL (DEN) br v Final Appearance-Relate e Distant Relative Grytåsa Ridcenter AB, Lindgren, Rosenkjaer o Malmqvist 74 5 OTAMA OBAMA (USA) br v Bernstein-Flora’s Temple e Halo Grytåsa Ridcenter AB, Rosenkjaer N, Gustafsson Jonna o Malmqvist 62 5 DANTOLINI (DEN) br v Bertolini-Gryngolette e Linamix TÄBY P Tina Långström 0707-74 85 11 Gräfstavägen 71 tinalangstrom@gmail.com 761 73 Norrtälje Stall Estonia 46 4 MIABEE mbr s Nicolotte-Flo-Jo e Precocious Stall Joie De Vie 2 MY MELANIE HIGH fux s Eishin Dunkirk-Abbey Gale du Vie e Funambule Lovén Karin o Jonsson Helen 3 MOUNTAIN STAR fux s Heart Of Oak-Mixie e Diaghlyphard Långström Tina 72 3 MOUNTAIN ONYX mbr s Melmac-Crystal Rosie e Ardkinglass 64 6 CROWN OF CREATION fux v Eishin Dunkirk-Delta Downs e Deputy Minister 57 7 GOTCHA mbr h Funambule-Morning Chorus e Prince Sabo Långström Tina o Stall Äntligen 49 5 GREEN HARMONY br s Funambule-Ebba Grön e Rambo Dancer Långström Tina o Stall Texas 61 4 MEL STREET br v Melmac-Albemarle Street e Alhaarth MALMÖ A Annika Malmberg 070-965 85 45 Stf Björn Malmberg, 0767-88 88 20 Kvisslevägen 9 malmberg.annika@telia.com 212 91 Malmö Fam Malmberg 4 IRISH HAWK (DEN) br v Final Appearance-Ikon e Cajun Cadet 45 5 KIRLIA br s Nicolotte-Kininvie e Songline

TÄBY STALL OCH FODER Det privata alternativet med personlig service!

Telefon och fax 08-630 06 90 41


TÄBY P Caroline Malmborg 070-441 18 89 Stf S Wikström, 070-323 46 41 Åkerbyvägen 180 caroline@stallmalmborg.se 187 37 Täby Malmborg Go Klas Kjellman Konsultbyrå AB 3 MARIUS FEDERIGO mbr v Academy Award-Casal Velino e Presidium Malmborg Gunilla 2 ANY QUESTIONS fux v Fraam-Peevish Guess e Presidium 2 BERNADETTE br s Eishin Dunkirk-Evangelina e Diaghlyphard United Stables of America 2 AMERICA fux v Eishin Dunkirk-Composit-A e Persian Bold Malmborg Gunilla 2 TIGRIS ALTAICA br s Pastoral Pursuits-Baby Dancer e Rambo Dancer 70 3 MADISON AVENUE fux s Chineur-Stigmata e Nombre Premier 3 DOMO ARIGATO fux s Eishin Dunkirk-Persian Flight e Catrail 70 4 ESKIMO sk v Königstiger-Baby Dancer e Rambo Dancer 72 4 DELAROCHE fux v Heart Of Oak-Bongo Quest e Be My Guest 80 4 CHILOÉ mbr s Mandrake El Mago-Chiwamba e Lotus Pool 79 6 MADDOX br v Most Welcome-Blue Jean Baby e Spectacular Tide 64 6 CHICAGO br v Final Appearance-Chiwamba e Lotus Pool 17 TRAGIC LOVE (GB) sk v Tragic Role-Miss Mirror e Magic Mirror Malmborg Gunilla o Crona David 81 7 GREENDAY mbr v Inchrory-Elaiza Zenith e National Zenith Malmborg G, Vadsmo Ralf o Henriksson Peter 3 LOCKHEED BLACKBIRD (IRE) sk v Clodovil-Masakira e Royal Academy Stall Storgården 2 INDIBOW br v Bosun’s Watch-Indiana Crow e Diaghlyphard 80 4 IMANUEL br v Mandrake El Mago-Indiana Crow e Diaghlyphard Stall Albrektsund 2 INFANTI CROW fux h Sharp Matt-Funny Crow e Funambule Riksgaloppen Stall Hyperion 3 CHEERFUL GIVER (IRE) br v Bachelor Duke-Aoibhneas e Dehere TÄBY A Helena Mansén 070-924 79 98 Klasrovägen 39 A helena@spritzmedia.se 191 49 Sollentuna Spritz Media Helena Mansén 2 REDWING br s Eishin Dunkirk-Little Fairy e Prince Of Birds 62 5 CONCORDE br v Most Welcome-Little Fairy e Prince Of Birds MUNKA LJUNGBY A Emma Markusson 070-557 93 38 Storgatan 81 A emma.marcusson@hotmail.com 262 35 Ängelholm Markusson Emma 51 4 EL GRAN GEORDIE br v El Gran Lode-Queen Isabell e Eagle Day 56 6 NICE AND ROUGH br s Eishin Dunkirk-Tranquila e Mujadil

Låt din häst åka med Håkans Hästtransporter till vinnarcirwww.hakanshasttransporter.se 070-591 24 00 42

Håkan mobil


TÄBY P Alex McLaren 0709-30 67 61 Stf Julian McLaren, 0734-16 11 87 August Wahlströms väg 10 alex@mclarenracing.se 182 31 Danderyd Eustace Jenny 46 5 LITTLE JACK br v Jaunty Jack-Get Rhythm e Diaghlyphard Stall Hagman 4 MILLESIA (GB) br s Intikhab-See Me Well e Common Grounds Humbla Peter 2 TAP DANCER br h Academy Award-Ballet Comique e Docksider McLaren Racing Stables AB 56 4 COURAGE br v Final Appearance-Elms Schooldays e Emarati 61 4 AQUALIMONE (IRE) br s Diamond Green-Kitty Kildare e Seattle Dancer 82 5 HURRY LIME (USA) fux v Limehouse-Stylish Mission e Missionary Ridge Klubb McLaren 3 INTEGRAL br s Lateral-Interviewer e Common Grounds 56 4 GOLD ESCORT (IRE) br v Diamond Green-Just Ice e Polar Falcon Stall Ättarö 63 5 BARSAC fux v Funambule-Simply Big e Bigstone Stall Guldkant HB 67 5 GO FIGURE br v Academy Award-Lady Marion e Charnwood Forest Strandberg Peter 88 5 MAJOR CALLOWAY (USA) br v Sligo Bay-Whatsmineisyours e You And I ANGARN A Anna Meier 073-745 45 55 Västergården 35 anna_meier_80@hotmail.com 186 37 Vallentuna Meier Anna 4 SHERRYMOYA br s Mandrake El Mago-Charming Sally e Charnwood Forest 58 4 TJORNY mbr s Melmac-Swedish Island e Turtle Island 60 6 GARION br h Eishin Dunkirk-Sissone e Diaghlyphard VOLLSJÖ A Ann Michanek 070-211 51 60 Stf Per Michanek Degebergavägen 44-18 per.michanek@gmail.com 270 33 Vollsjö Animal Farm 74 6 CASTLE STING br v Slickly-Castle Queen e Mujadil Bröderna Michanek 76 10 LAVIRDAN mbr v Lavirco-La Grande Danseuse e North Pole LJUNGSKILE A Camilla Moberg 070-352 93 67 Håven 245 info@frumobergs.se 451 93 Uddevalla frumobergs.se Moberg Camilla 33 4 SAHT DAKKHAR ox fux v Daffaq-Pamills Lady e Palett 75 5 JOSHUA BROWN ox br h Samsheik-FH Honey Mellon e Melon 48 6 GRAPHIELLA fux s Terroir-Jade’s Jewel e Mukaddamah 51 8 FIREFOX fux v Tumbleweed Ridge-Out Of Season e Brief Truce 40 8 SWEET SOUL DIVA (GB) br s Cadeaux Genereux-Alarming Motown e Warning ANGARN A Mats Müllern 070-593 49 99 Stf Ylva Brandt, 073-684 14 41 Svista 21 mats.mullern@telia.com 186 97 Brottby Ingen häst i träning per 2012-04-15.

43


ÅKERSBERGA A Maja Myrin 070-019 60 68 Glimshagavägen 10 majamyrin123@hotmail.com 184 92 Åkersberga Myrin Maja 40 10 ANAM CARA fux s Sharp Matt-Lyckliga Lisa e Contract Law Myrin Maja o Gartside John 57 7 BLACK ORCHID sv s Sharp Matt-Sun Orchid e Warning NÖDINGE A Lotta Månsby 070-566 78 86 Stf Mikael Svedberg, 070-579 66 75 N Kilandav 22 lotta.aledjurklinik@telia.com 449 34 Nödinge Stall Häst Vett 78 5 SAINT SEBASTIAN (IRE) fux v Captain Rio-Paris Song e Peintre Celebre 80 6 FORWARD PLANNING (USA) fux s Orientate-Casa’s Kids e Theatrical VELLINGE A Jannica Mårtensson 0708-72 08 11 Klockaredösvägen 66 235 94 Vellinge Mårtensson Jannica 48 9 MIGHT BE DESTINY br s Cajun Cadet-Might Be A Lady e Music Streak KLÅGERUP A Katarina Mårtensson 070-811 04 77 Norra Sturupsvägen 21:51 krylltopp@spray.se 230 41 Klågerup Team Camarina HB 2 WILLOW FROM YORK (DEN) br v Binary File-Today e Royal Academy 2 ZORRO FROM YORK (DEN) mbr v Idaho Quest-Hot Chili e Richard of York 4 AYA FROM YORK (DEN) br s Academy Award-Boss Lady e Last Tycoon 73 5 DUSTY FROM YORK (DEN) br v Academy Award-Boss Lady e Last Tycoon ANGARN A Karin M Möller 070-756 45 45 Stf Carsten N Möller, 070-719 64 41 Idrottsvägen 10 A berocho@telia.com 182 47 Enebyberg Berocho AB 67 5 INDY br s Arkadian Hero-Silana e Duty Time 10 MY MAN fux v Island Reef-Betzy e Radetzky 13 ISLAND MAN fux v Island Reef-Betzy e Radetzky VELLINGE P Sofie Möller 0705-85 25 44 Klockaredösvägen 146 stallproppen@hotmail.com 235 94 Vellinge Stall Amska 2 EMMYLOU (DEN) mbr s Academy Award-Cut Memory e Dunphy 67 6 EVER SO RICH br v Fraam-Rich Choice e Presidium Andersson Kristina med familj 66 9 BE MY WINGS fux v Be My Chief-Shaa Wing e Shadeed Möller Johan, Zerpe Ulf o Svensson Jör’n 76 4 BE MY SURPRISE mbr s Academy Award-Be My Apache e Be My Chief Möller Sofie o Möllers Hovslageri HB 80 11 MUSKATEER STEEL (IRE) mbr h Indian Rocket-Lady Of The Mist e Digamist Froggs 60 5 QAYYAN (DEN) br v Cajun Cadet-Laser Show e Wassl 62 6 EMMESSEN (gb) mbr v Funambule-Sonic Sapphire e Royal Academy Carlsson Racing 2 REFERENCE WATCH br s Bosun’s Watch-Reference Lady e Revoque Wadst Kenneth o Frost Gunlög 69 6 SHARM EL SHEIK br v France-American Pay Day e Cryptoclearance 44


TORNA HÄLLESTAD A Kristina Naranjo 0708-97 83 80 Vasaholm 461 medicinkvinnanab@hotmail.com 247 95 TORNA HÄLLESTAD Medicinkvinnan 52 4 THEA br s Mandrake El Mago-Tonga e Be My Chief 51 4 MEXICAN TOMAHAWK br v Songline-Silvercoincolector e Silver Kite SKURUP A Lena Natt och Dag 0708-14 58 00 Lindbo Gård info@akkaridcenter.se 274 93 Skurup akkaridcenter.se Stall Camino 3 SALVE REGINA mbr s Bosun’s Watch-Pinan e Up And At’Em 47 6 HAWKLEAF FLIER (IRE) br s Hawk Wing-Flyleaf e Persian Bold 40 11 CARNET APACHE mbr s Caerwent-Simone Apache e National Zenith Running Wild 42 6 ZIRKON (GB) br v Zaha-Kintara e Cyrano De Bergerac 78 7 MAGIC CLOUD (GB) br v Cloudings-Magic Orb e Primo Dominie Natt och Dag Lena o Stall Aton 75 5 ZAPHIR (GB) br v Zafeen-Chase The Lady e Atticus Stall Vinco 3 QUEST DYNAMITE (DEN) br h Idaho Quest-Minnie e Arado 64 3 TURN THE PAGE (GB) br v Lucky Story-Maid For Running e Namaqualand Stall Akka 55 4 AVENTURIN (IRE) br v Catcher In The Rye-Classic Silili e Be My Guest 43 9 BEAUCHAMP UNITED (GB) br v Compton Admiral-Beauchamp Kate e Petoski ANGARN A Maria Neil 070-460 46 92 Barkspadevägen 13 756 47 Uppsala Neil Maria 66 5 ZOOGIN ZAID br v Cajun Cadet-Zindy Zaid e Exceller TÄBY P Bo Neuman 070-591 26 34 Stf Richard Costello, 0760-10 04 93 Korsvägen 26 183 30 Täby RTD Racing 2 HARSH MISTRESS fux s Eishin Dunkirk-Crush e Funambule Stall Chelm 3 JIMENEZ br h Mandrake El Mago-Sparkling Outlook e College Chapel Stall Pentagon 61 7 AJAZ fux v Heart Of Oak-Out Of Season e Brief Truce Pettersson Eva C S 69 6 GEORGEBLACK mbr v Eishin Dunkirk-Catella e Caerwent Stall Mahogny 71 3 OAKSANA br s Heart Of Oak-Talaila e Turtle Island 72 4 LUCKYRENO (GB) sk v Kyllachy-Kryena e Kris 79 6 WANDERS (GER) br v Banyumanik-Waconda e Pursuit Of Love

Alla anmälningar, startanmälningar och strykningar till löpningar i Sverige, som inte hanteras via E-tjänsten, skall mailas till: sport@galoppsport.se 45


MARKARYD A Camilla Nilsson 070-585 58 19 Ulvaryd 1103 galopp.nilsson@telia.com 285 91 Markaryd Nilsson Camilla o Ask Kerstin 70 7 EL QUATTRO ox fux v Elcatero-Welona e Mamluk Nilsson Camilla 3 EXCITING AWARD br s Academy Award-Ecstasy Apache e Exceller 4 EL WEIRA ox fux s Neiron-Eldorana e Eldorado 54 5 BIG STAR mbr v Big Foot-Ecstasy Apache e Exceller 64 8 SAKBA ox (HOL) fux s Al Sakbe-Pyreah e Karami Nilsson Camilla o Onsala Arabians AB 4 ARRTALO ox sk h Portmer-Arginina e Fawor 4 DRATZAN ox br h Makzan-Dramiqa e Mamluk 4 DUELL ox sk h Makzan-Dotzie e Donkiszot 5 DRAMILLE ox sk s Amer-Dratidji e Tidjani 5 PAMELOR ox sk h Amer-Portella e Monitor 55 6 PATCHOULI ox fux s Portmer-Patcja e Wadim 70 6 MAGGIA ox sk s Portmer-Madora e Dormane VEDUM A Frida B Nilsson 076-316 82 29 Bitterna Stjärnegärdet 1 530 10 Vedum Fire Moon Horses HB 4 LOCAL HEARTBEAT br v Local Hero-Risk Row e Bal du Seigneur 8 GRANGEHURST (GB) fux s Inchinor-My Way e Marju Fire Moon Horses HB o Nyvaller Emma 2 JOHNNY CASH br h Homme D’Honneur-Stressless Lass e Eighty Eight Keys 3 LOCAL QUADIR br v Local Hero-Querencia e Brewery Boy 4 LOCAL QUINTAZ br v Local Hero-Querencia e Brewery Boy KLÅGERUP A Helen Nilsson 0732-09 88 08 Borupsvägen 28 galopples@hotmail.com 230 41 Klågerup Nilsson Helen, Mårtensson L-E o Wolis HB 55 4 HERALD fux v Swedish Shave-Herald Angel e Double Schwartz Nilsson Helen 5 WOLIS ORINOCCO br v Cajun Cadet-Funny-Lo e Diligo Nilsson Helen o Wolis HB 54 4 SAVAGE ROSE sk s Swedish Shave-Grey Express e Grey Desire HELSINGBORG A Matz Nilsson 070-468 42 61 Kungshultsv. 145 A matz.nilsson@djursjukhus.com 255 91 Helsingborg Stall Jarama o Gustafsson Jonna 50 4 WAITING FOR MANUEL br v Terroir-In Waiting e In The Wings DÖSJEBRO A Tommy K Nilsson 0708-78 43 93 Barsebäcksvägen 170 saccracing@live.se 261 93 Saxtorp Stuteri Saccracing AB 3 NIDABA SACC br s Prince Firebird-Evelip Sacc e Exceller 3 CINDIYA SACC br s Prince Firebird-Anniya Sacc e Governor George 4 PANDORA SACC mbr s Prince Firebird-Athena Sacc e Steve’s Friend 44 7 IFANNIK SACC br h Double Net-Ifrigiya e Iron Duke 76 8 ZABABA SACC br h Prince Firebird-Evelip Sacc e Exceller

46


HÖRBY A Vivika Nilsson 0733-62 21 61 Stf Sanne Magnusson, Bessinge Dahlstorp 7379 galopp1@live.se 073-401 32 23 242 91 Hörby Magnusson Sanne 64 5 MRS WINEHOUSE br s Arkadian Hero-Amy Hunter e Jade Hunter Nilsson Vivika 59 4 SWEET SOLO SONG mbr v Songline-Sweet Malta e Malvernico 59 6 MR MELODYCLUB br v Inchrory-Salobre e Most Welcome 72 8 HUMBLE STAR br v Homme D’Honneur-Lynx Star e Soviet Star Nilsson Vivika o Henriksson Tina 59 5 WALNUT LODGE br v Swedish Shave-Coval Lodge e Primo Dominie BÅSTAD A Torbjörn Nobel 0706-20 25 27 Kattviksvägen 52 torbjorn@pepesbodega.se 269 34 Båstad Pepe’s Bodega 3 SWEA br s Swedish Shave-Always Leading e Always Fair VÄSTERÅS A Inger Nyberg 070-595 20 22 Vasag 87, Rocklunda Gård inyberg@hotmail.com 722 23 Västerås Nyberg Inger 66 6 SCENIC PASS (GB) mbr s Passing Glance-Scenic Air e Hadeer 6 DRESSELLA fux s El Gran Lode-Duress e Hernando FRÖSÖN A Gabriella OdÉn 0722-85 44 69 Genvalla 320 crashdown_87@hotmail.com 832 93 Frösön Hillside Farm 4 SAMSHAYAH ox fux s Samsheik-Emlah e Lill Sham 4 MAHIR ox mbr h Pamir-Andromidha e Elcatero 6 SALLY VALENTINE ox sk s Top Flyte-Golmohar e Gokart RIMBO A Harriet Ohlsson 0709-46 18 80 Norrbacka 8055 harriet.ohlsson@telia.com 762 95 Rimbo Stall Ättarö 56 6 MOULIS fux v Funambule-Foxy News e Diaghlyphard 8 PAUILLAC fux v Malvernico-Foxy News e Diaghlyphard KVARNBY P Rolf Ohlsson Stf Barbro Evers, 070-667 40 75 Kvarnbyvägen 54 212 91 Malmö Ingen häst i träning per 2012-04-15.

070-693 64 66 4200olsson@telia.com

HARLÖSA A Rune Ohlsson 070-748 44 40 Stf Birgitta Boberg, 0707-78 07 18 Harlösa 1960 stall.enur@telia.com 240 35 Harlösa Ohlsson Rune o Boberg Birgitta 52 5 MEXICAN OUTBACK fux v Funambule-Lioness e Diaghlyphard Ohlsson Rune 3 RAFTIN mbr s Inchrory-Brilliant Mistake e Diaghlyphard 9 GILMORE (GER) fux v Acatenango-Green Water e Suave Dancer Ohlsson Rune o Melldén Kenneth 64 6 STORM SWEDE (USA) fux v Van Nistelrooy-Gold N Cash e Gold Case Ohlsson Rune o Horsepowers Scandinavia 72 6 INCHILINE br v Songline-Inger’s Lady e Inchinor

47


MALMÖ A Jane Olin 070-941 62 87 Börringegatan 5 B, 3 tr 217 72 Malmö Johansson Thomas A 56 6 SHE’S SO NICE fux s Swedish Shave-Kiss On Time e Lead On Time 9 IDA mbr s Homme D’Honneur-Minetta e Precocious Johansson Thomas A o Olin Jane 3 STARSHOT (DEN) br s Academy Award-Starving e Starborough 65 9 RED HURRICANE fux h Prince Of Birds-Adolphin e Jimmy Reppin BUNKEFLOSTRAND A Eva Olofsson 0705-75 48 84 Stf Rolf Olofsson, 0702-82 01 85 Domme Ekliden 1 231 96 Trelleborg Triple E 73 4 WILLI CICCI (GB) br v Kingsalsa-Dance A Dream e Sadler’s Wells 75 6 JOHNNY OLA (IRE) br v Royal Applause-Bibi Karam e Persian Bold SKURUP A Denise Olsson 070-718 21 43 Skurup 4839 zaphir1964@hotmail.se 274 92 Skurup Olsson Denise 69 5 BOB GOES ELECTRIC (IRE) br h Camacho-Gracious Gretclo e Common Grounds 7 EL MASIR (GB) br h Dubai Destination-Graceful Lass e Sadler’s Wells 9 LIGER (GB) mbr h Fraam-Periquitum e Dilum TORNA HÄLLESTAD A Maria H Olsson 0730-46 38 60 Solrosvägen 16 zyber80@hotmail.com 247 52 Dalby Olsson Maria 60 3 GERRARDINA mbr s Swedish Shave-Aventurine e Pursuit Of Love BILLESHOLM A Maria Charlotta Olsson 0736-56 16 16 Tunnbyvägen 13 fogdagarden@telia.com 260 50 Billesholm Lundgren Charlotte 49 5 MR MIKA mbr v Inchrory-Senza Una Donna e Steve’s Friend Olsson Magnus 66 4 PICK ME br v Mirio-Piccolezza e Piccolo 5 TICO TICO br s Arkadian Hero-Wings of Steel e Croco Rouge KUNGSBACKA A Marie Olsson 070-4-96 73 37 Dunagårdsvägen 3 secretariat@spray.se 434 97 Kungsbacka Stuteri Stravance 2 GRENOBLE br v Troon-Meribell e Mango Express 70 8 SINGALULLABY (IRE) br v Singspiel-Brief Lullaby e Brief Truce

JÄRLÅSA A Ywonne Ordeus 070-284 64 79 Järlåsa-Darkarlsbo 8 740 21 Järlåsa Ordéus Yvonne o Capitano Trav o Ekonomi KB 52 4 TIRPITZ (DEN) br s Danbird-Polmara e Polish Precedent

48


VEBERÖD P Tony Oscarsson 072-735 44 41 Silent Yard, Vomb tony.oscarsson@vomb.se 247 96 Veberöd Stall Globetrotter 4 SILENT FLY mbr v Flyinfact-Buy Me Love e Be My Chief 8 BARROS JARPA (IRE) br v Alzao-Allamanda e Fairy King Oscarsson Tony 63 4 BLUES MOSTLY mbr s Most Welcome-Safari Blues e Blues Traveller BLENTARP A Camilla Osterman 070-734 76 30 Pepparkakshuset, Karup 4 camilla@ostermanunlimited.se 270 35 Blentarp Osterman Camilla 3 DONNA br s Shawdon-Heart of Valentine e Midyan Osterman Camilla o Johanna 10 PETIT MINOU fux s Sharp Matt-Flickan e Superpower BOTTNARYD A Birgitta Paulsson 0736-79 27 50 Kolgränna kolgranna@telia.com 560 25 Bottnaryd Stall Kolgränna 59 5 ALICIA ISLAND br s Island Reef-Allison e Songline 65 6 CALENDAR GIRL br s Songline-Lady Luck e Exceller TECKOMATORP A Cecilia Persson 0734-43 32 78 Fältgatan 1 A cilla-1@hotmail.com 260 20 Teckomatorp Persson Cecilia 66 5 SHE KNOWS IT ALL (IRE) sk s Verglas-Tatamagouche e Sadler’s Wells Persson Cecilia o Johansson Laila 60 4 MILLEVINI (IRE) br s Hawk Wing-Audacieuse e Rainbow Quest STRÖMSHOLM P Dennis Persson 0708-20 43 86 Stf Russell Muggeridge, 0707-42 13 21 Övernäs 23 persson.dennis@telia.com 734 94 Strömsholm stallstoraskuggan.com Stall ATL 84 7 SUPERMAN (DEN) br v Palatal-Skee The Feen e Viking 90 8 VOLO CAT (FR) fux v Volochine-The Cat Eater e Tagel Stall Stora Skuggan 87 9 HALF PINT BILL (GB) br v Green Horizon-Anywhichway e Bijou D’Inde Nyberg Inger 77 4 KING OF AQUITAINE (IRE) br v Holy Roman Emperor-Plume Rouge e Pivotal Office Depot o Sjöberg Ulf 9 AMBER HILL (GER) br v Tiger Hill-Arroyada e Law Society Renew HB 10 ORANAIS (FR) br v Sleeping Car-Belle D’Oran e Quart De Vin SRS AB 78 6 MORNING DRESS (USA) sk v Smart Strike-Black Tie Kiss e Danzig 84 7 CALVADOS mbr v Trempolino-Sayonara e Vettori Hvitas Stjerna 4 HALLANDALE (FR) br s Numerous-Heritiere e Anabaa Whitehead Arthur James 6 DZIN (CZE) br v Varadar-Dzanetta e Professional TIERP A Majalisa Persson 070-579 65 66 Gripenbergsvägen 6 persson_maja@hotmail.com 815 37 Tierp majapersson.se Stall Långholmen 77 3 LAVINNIA mbr s Songline-Cruella De Ville e Blue Talk 75 4 MOUNTAIN DIAMOND br v Heart Of Oak-Crystal Rosie e Ardkinglass 58 7 CRYSTAL HEART br v Heart Of Oak-Cruella De Ville e Blue Talk

49


STAFFANSTORP A Martin Persson 0768-08 63 70 Stf Lars Tiller, 0703-35 98 30 Madbäcksgatan 9 marper1@live.se 232 35 Arlöv Persson Martin o RedNeck HB 3 DERBY LODGE fux v Shawdon-Coval Lodge e Primo Dominie 63 8 BOSS br v Nicolotte-Siluette e Dalby Mustang GöTEBORG A Rolf Persson 070-201 82 24 Stf Christine Palmgren, Doktor Westrings Gata 36 rp.horseracing@telia.com 0730-49 82 15 413 24 Göteborg Stall Salmo 72 5 WESTERN FIVE (USA) mbr v Yonaguska-Dancapade e Polka 73 6 PROPELINO (ire) fux v Trempolino-Simply Katie e Most Welcome HOLM A Ulrika Persson 070-543 28 93 Stf Jonas Persson Jävsgård 155, Eket persson_galopp@hotmail.com 305 92 Holm perssongalopp.se Persson Ulrika o Jonas o Nordgren Sophie 4 KING PAUL br v Paolini-Amorada e Northern Flagship 7 IRISH SMILE (IRE) br s Chevalier-Catch A Smile e Silver Hawk MALMÖ A Marie Petersson 0768-55 12 05 Agnesfridsvägen 89 212 37 Malmö Petersson Marie 3 BORN TO RUN br s Nicolotte-Strohan e Talinum KVARNBY/JÄGERSRO P Jan-Erik Pettersson 0708-96 63 95 Stf Eva Pettersson, 0708-50 76 88 Värbyängen 91 teampettersson@telia.com 233 65 Bara tranarepettersson.com Akinita Group AB o Sameliste 03 Invest 2 SAMEDI mbr s Fraam-Lady Marion e Charnwood Forest 3 CREME DE LA CREME fux s Swedish Shave-Rue d’Alsace e Danehill Dancer Akinita Group, Sameliste o Thynell Veronica o Daniel 2 SELEKTRA br s Terroir-Eko Normandy e Midyan Andersson Nathalie 67 5 SPUTNIK (DEN) br v Dexterity-Winning Pearl e Great Commotion Grettve Sigrid 2 NARDA mbr s Mandrake el Mago-Ribbon Lake e Namaqualand 77 4 OVERSTEER (USA) br h Empire Maker-Mirabilis e Lear Fan 68 5 BOWATER mbr v Swedish Shave-Ribbon Lake e Namaqualand Pepe’s Bodega 68 4 INTIANGO (ger) br s Sabiango-Interviewer e Common Grounds Pettersson Eva C S 3 FIRETAIL (DEN) fux s Distant Thunder-Mary Mary e Lord Of Men 3 JUMANTHES br v Königstiger-Jade’s Jewel e Mukaddamah Pettersson Jan-Erik 64 4 BLUBERRY (GB) br s Kyllachy-Stormy Monday e Cadeaux Genereux 64 5 HISPANIELLA mbr s Mandrake El Mago-Jade’s Jewel e Mukaddamah 52 8 FOCUS STAR (GB) fux v Auction House-Vida e Wolfhound Sewerin Ekman AB 3 DAISY mbr s Lateral-Doris Decker e Distant Music Riksgaloppen Stall Adonis 70 3 WHATYOUCALLIT (IRE) fux v Kheleyf-Tarbela e Grand Lodge Tranberga Jordbruks AB 3 JUMELLEA br s Toylsome-Ginger e Diaghlyphard 77 5 SWEDISH STREAK fux s Swedish Shave-Cajun Streak e Cajun Cadet 76 6 SALAMANCA br s Swedish Shave-Cajun Streak e Cajun Cadet

50


KVARNBY P Ricardo Ramallo 073-908 20 56 Minnesdalsvägen 7 ricran_82@hotmail.com 212 91 Malmö Jahn Kerstin o Karl-Gustav 52 6 INDI GO br s Indian Lodge-Bombellina e Robellino Ohlsson Roland 3 MR LOTHAR (SWE) mbr v Mandrake el Mago-Amore e Vettori 70 4 EL MAGICO br v Mandrake El Mago-Amore e Vettori LERDALA A Anna Ravik 0704-41 92 53 Hasselkullen 1, Toresäter 540 17 Lerdala Stuteri Cavallo 37 7 ESTRELLA ox fux s Elcatero-El Borra e El Borr Ravik Anna 4 APPOSTROFA ox sk s Orkow-Sippora e Figaro GNESTA A Ida Rehnström 073-563 23 49 Prästhälla Gård 3 rehn81@hotmail.com 646 91 Gnesta sportoavel.se I R Hovslageri, Sport o Avel 64 8 ACCENTUATE (IRE) br v Danehill-Arcade e Rousillon JÄGERSRO P Fredrik Reuterskiöld 0733-86 62 77 Stf S Berneklint 0708-43 65 64 Regementsgatan 21 fredrik-3@hotmail.com 217 53 Malmö Mr Ascot 2 MANDELBLÜTE (GER) fux s Sholokhov-Monbijou e Dashing Blade 2 ZEUS (GER) sk h Lomitas-Zephyrine e Highest Honor 2 BE MY BUCK (gb) br s Whipper-Baroness Happyness e Always Fair 3 GLAD BEAR (GER) fux v Ransom O’War-Glady Beauty e Big Shuffle 3 ZEGNA (GER) sk s Shirocco-Zephyrine e Highest Honor 73 3 MATAURI PEARL (IRE) br s Hurricane Run-Moonrise e Grand Lodge 3 SIR FREDDIE (USA) sk v Unbridled’s Song-Judy Soda e Personal Flag 70 3 SIR BARRY (USA) fux v El Corredor-Dr Cheryl P e Talk Is Money 79 4 ANJIN (USA) br v Orientate-Chatham Hall e Green Dancer 80 4 ANTON (IRE) br v Antonius Pius-Seasonal Pleasure e Graustark 86 5 BEST CROSS (FR) br v Cape Cross-Angelina Carolina e Kris Easy KB o Stall Pozzolan 2 POZZOLAN (USA) br s Elusive Quality-Whats Doin e Relaunch Easy KB o Blue Moon 3 D J FONTANA (USA) mbr v E Dubai-Randy Nance e Dixieland Band Falkbolagen AB o Hästgruppen i Lund AB 77 4 IT’S BROWN (USA) br v Pomeroy-Zaylah e Pulpit Hästgruppen i Lund AB 2 MAX ZORIN (USA) br h Mr Greeley-Flag Support e Personal Flag 2 TIZTWOTIZONE (USA) br h Tiz Wonderful-Imp’s Wild e Wild Gale 3 PROMISING PRAYER (USA) sk v Songandprayer-Showcase e Storm Cat Lars Hallberg Förvaltnings AB 2 GHOST RAPPER (USA) br h Ghostzapper-Gone Singing e Gone West Marttorp Jan 2 WIN WIN br s Simbad-Mayfair e Richard of York Stall Zada 3 PERGITE (USA) br h Master Command-Gambader e Holy Bull 85 5 GLADTOSEEME (USA) mbr v Belong To Me-Richie’s Girl e Black Tie Affair Stall Tandem 2 ISOBEL br s Byron-Impich e Selkirk Pigvet AB 65 3 TRULY CHARMING (GER) sk s Clodovil-Truly Bewitched e Affirmed Reuterskiöld Fredrik o MedHorse HB 94 8 CALRISSIAN (GER) fux v Efisio-Centaine e Royal Academy

51


Fredrik Reuterskiöld forts Reuterskiöld Fredrik o U S Star Racing 73 3 EAGLE EYE STAR (USA) br v Thunder Gulch-Merry Eagle e Beau’s Eagle 85 5 FRONTIER STAR (USA) br v Canadian Frontier-Famous Colony e Pleasant Colony Reuterskiöld Fredrik o U S Star Racing 89 5 ACES STAR (USA) sk h Monarchos-Pray For Aces e Pulpit Stall DIF 3 THE BLACK BALSAM br v Black Sam Bellamy-Loose And Lethal e Mark Of Esteem JÄGERSRO P Johan Reuterskiöld 0701-60 01 60 Stf L Reuterskiöld, 0701-60 61 60 Roslinsväg 12 A jreuterskiold@hotmail.com 217 55 Malmö jvlracing.se Christer Svanholm AB 3 AMERICAN KISS br s American Post-Power Kiss e Richard of York Easy KB o Reuter Carl 64 3 SEIGNEUR THUNDER br v Distant Thunder-Seigneur’s Lady e Bal du Seigneur 3 ROYAL REFERENCE br v Königstiger-Reference Lady e Revoque Easy KB o Street Band 82 4 STREET BAND (IRE) br v Desert Style-Savoy Street e Vettori Reuterskiöld Johan o IKC Racing 2 I K C KICK BACK (USA) br h Stormy Atlantic-Casual Attitude e Formal Gold 2 I K C SWEET CANDY (USA) br s Candy Ride-Northern Vacation e Yankee Victor 2 I K C DRAGON HEART (USA) br h Lion Heart-Champaigne Amelia e Cure The Blues 2 LAKE MCQUIRE (ger) br v Sabiango-Lake St Clair e Revoque 70 3 TUSEN TAKK br s Academy Award-Seeking The Storm e Lujain Lödder HB 82 6 SHARAV (GB) br v Monsieur Bond-May Light e Midyan Stall Now or Never 3 NEVER SAY NEVER fux v Most Welcome-Never Stop e Music Streak Stall Julianus 3 LAKE COOLOOLA (ger) br v Black Sam Bellamy-Lake St Clair e Revoque Carlsson Racing 2 INTERWATCH br h Bosun’s Watch-Interviewer e Common Grounds Reuterskiöld Johan 2 VESPER fux s Eishin Dunkirk-Persian Flight e Catrail 2 MATEUS br h Melmac-Crystal Air e Distant Music 70 4 CHOOSE THE MOMENT (GB) br s Choisir-Enclave e Woodman 11 CITIZEN KANE (DEN) br v Rock City-Herniece e Weldnaas Riksgaloppen Stall Helios 74 3 NIGHT ANGEL (IRE) sk s Dark Angel-Dangle e Desert Style Stall Reuterskiöld HB 3 ONE NEW CAT (IRE) mbr v One Cool Cat-Iris May e Brief Truce Stall Reuterskiöld HB o Anderberg Henrik 78 5 DELORIA (GB) fux s Mark Of Esteem-Denica e Night Shift Stall Reuterskiöld HB o Minnestad AB 82 8 WOY WOY (IRE) fux v City On A Hill-Best Niece e Vaigly Great Stall Skåne HB 3 ART LAW (IRE) br v Kheleyf-Snippets e Be My Guest Heideken Helene von 2 CASTLE DOT br s Königstiger-Castle Square e Distinctly North Westman Maria 77 5 LOVEINTHESAND (IRE) br v Footstepsinthesand-Love Emerald e Mister Baileys 83 9 NOTTINGHAM br v Richard of York-Ibri e Ore

Alla anmälningar, startanmälningar och strykningar till löpningar i Sverige, som inte hanteras via E-tjänsten, skall mailas till: sport@galoppsport.se 52


Zawawi Omar

77 4 LUCKY LAD (ger) mbr v Black Sam Bellamy-Lake St Clair e Revoque 65 5 ALABAMA (DEN) br v Academy Award-Amalia e Be My Chief

JÄGERSRO P Lennart Reuterskiöld jr 0708-53 98 34 Stf Linda Reuterskiöld, Vintergatan 4 lenreu@telia.com 070-586 57 79 233 35 Svedala Björns Konditori i Vellinge AB 2 BE MY AWARD br h Academy Award-Bea Apache e Be My Chief Easy KB o Stall Rasmus 65 3 JONNY NO NOSE mbr v Binary File-Mitime e Duty Time Jönsson Vivi-Ann 62 3 GLEN RANOCH br s Nicolotte-Uisge Beatha e Caerwent 78 4 BLACK GROUSE mbr s Nicolotte-Fernet-Branca e Diligo L o L Jr Reuterskiöld HB 72 3 JOBIM fux v Eishin Dunkirk-Composit-A e Persian Bold 79 5 WHITE CHEEK FOX (USA) fux s Consolidator-Crafty Luck e Crafty Prospector Stall Tandem 2 SHOWBORN (ger) br h Oratorio-Simply Katie e Most Welcome Silfverschiöld Otto 2 VIRGIL fux h Eishin Dunkirk-Little Green Apple e Funambule Stall Anderberg AB 2 MR EDGE (USA) br h Added Edge-Beauty Times e Salt Lake 69 4 FANCY DANCY (USA) fux s Purge-Fancy Injun e North Pole Stall Rasmus HB 79 4 SIR POSTILLION (ger) br v Black Sam Bellamy-Safe Trip e Hector Protector Zawawi Omar 67 3 LOYAL (DEN) br v Final Appearance-Dominet Hope e Primo Dominie 87 4 INSPIRED CRY (USA) fux h Street Cry-Inspired Kiss e Inspired Prospect 84 5 FAITHFUL (DEN) mbr v Final Appearance-Dominet Hope e Primo Dominie 95 7 ALCOHUAZ (CHI) br v Merchant Of Venice-Giverny e Hussonet 93 9 PEAS AND CARROTS (DEN) br v Final Appearance-Dominet Hope e Primo Dominie Stall Gransäter 2 GOLDEN HIT br v Songline-Solid Snake e Golden Snake 2 CASANOVA STAR br h Sixties Icon-Inching e Inchinor 2 WHITE POKER FACE br v Piccolo-White Heather e Selkirk 3 JUST A CAT mbr v One Cool Cat-La Lula e Lahib 88 4 UPPERCUT ACTION mbr h Statue Of Liberty-Pep’n Chilli e Diaghlyphard 93 6 SEHOY (USA) br v Menifee-Another Storm e Gone West UCKLUM A Ronja Risberg 0708-15 24 43 Stubberöd 132 444 94 Ucklum Risberg Ronja 7 NO FLOOZY br s Nicolotte-College Camp e College Chapel HÄSTVEDA A Gina Rooth 0706-33 00 74 Stf Jonas Persson, 070-634 46 64 Norreskog 2372 norreskogsgard@telia.com 280 23 Hästveda Persson Jonas o Ragnarsson Per-Åke 53 3 LEXIE LADY (DEN) br s Aramus-Lexmark e Kateb Rooth Gina o Ragnarsson Per-Åke o Anna-Lena 66 4 HOLMA ARAMIS mbr v Aramus-Forsaken e Lake Coniston Rooth Gina o Persson Jonas 54 5 VAL FLEUR br s Swedish Shave-Zarzini e Mind Games 59 6 HOLMA INDI LOVE fux v Indian Lodge-Forsaken e Lake Coniston 83 7 HOLMA IVORY br s Inchrory-Forsaken e Lake Coniston 53


TINGSRYD P Malin Roth 0705-14 45 22 Iremåla Västergård 9 cece.runner@hotmail.com 362 91 Tingsryd Roth Malin 2 CECE RACER br h Nicolotte-Compact Light e Efisio 11 CECE RUNNER br v Caerwent-Compact Light e Efisio KOPPARBERG A Lars Rydén 070-205 49 60 Sysslomansgatan 15 A leryden@spray.se 753 14 Uppsala Rydén Lars 53 7 CELTIC sk s Slickly-Czardas e Exceller 42 15 BEST WISHES br v Billion-Brown Bows e Fools Holme KVARNBY A Sandra Sandqvist 0768-11 41 31 Stf Jan Sandqvist, 0417-304 90 Hålsjögatan 13, lgh 1108 sandqvist2002@yahoo.se 217 66 Malmö Sandqvist Sandra 3 CARABELLA br s Melmac-Marbella e Bal du Seigneur MALMÖ P Vanja Sandrup 0709-26 35 68 Stf Sara Nilsson, 0768-69 56 10 Vitoxelgatan 28 vanja.sandrup@live.se 213 63 Malmö Easy KB o Stall Grace 70 3 GRACE FROM GRASSE (IRE) mbr s Iffraaj-Spinsky e Spinning World Easy KB o Jack’s Pack 83 5 PANAMA JACK (GB) br v Dubai Destination-Clear Impression e Danehill Falkbolagen AB 2 DE NIRO br h Desert Style-Irish Corner e Fraam 2 CAPONE mbr h Desert Style-Falcons Choice e Choisir Tegelberga Dressyrstall 2 SPIRIT OF LIFE br s Chain of Life-Take A Risk e Risk Me 75 4 SUN LIFE br v Chain of Life-Take A Risk e Risk Me 79 8 MOON LIFE br v Chain of Life-Take A Risk e Risk Me Kuningas R, Nilsson, Johansson o Nilsson 67 4 GIBO SIMONI br s Nicolotte-Appsolut e Grant’s Stall RSMSN 62 5 THE MATE (den) br v Dexterity-L’Arc De Ciel e Bay Comeau Sandrup V, AB Funktioner o Sundbo EL AB 3 MANDEO mbr h Gentlewave-Morning Rose e Acatenango Sandrup Vanja 2 SHAKIRA fux s Fraam-Robin Lane e Tenby 2 KOELLENSTEIN mbr h Desert Style-Catella e Caerwent 2 STJÄRNAN mbr h Mirio-Saucy Heart e Heart Of Oak 69 4 IN GOOD VOICE (GB) br v Oratorio-Miswaki Belle e Miswaki 81 5 WRIGGLE (IRE) br v Refuse To Bend-Isana e Sunday Silence Stall Lex 3 LEX (fr) br h Lateral-Spasiba e Be My Chief Silfverschiöld Otto 2 LIGETY br s Academy Award-Sweeten e Cherokee Run SGS III 75 3 LATITUDE br s Lateral-By The Book e Definite Article 89 6 MASERATI fux v Bertolini-By The Book e Definite Article FLYINGE A Ewa Sarlöv 0708-26 87 97 Flyinge 802 ewa.sarlov@gmail.com 247 93 Flyinge almitas.se Almitas 2 WATCH ME PROSPER br v Bosun’s Watch-Miss Odette e Nice Havrais 68 4 NO REDUNDANCY br s Duty Time-Miss Odette e Nice Havrais 62 9 ROCK OF KILDARE (IRE) br s Indian Rocket-Paris Joelle e Fairy King

54


STAFFANSTORP A Angela Sederblad 0739-70 54 24 Johan Anders Väg 57 angela.sederblad@skanemejerier.se 245 93 Staffanstorp sunnanahast.se Sederblad Angela 70 7 DEL PIERO br v Terroir-Aventurine e Pursuit Of Love HÖRBY A Agneta Silverstolpe-Björne 0709-70 23 00 Stf Kjell Björne, 0708-94 03 96 Köinge 5378 agneta@ozzy.se 242 92 Hörby AB Björneborg i Köinge 3 IT’S A CLOUDY BAY br v Itsabrahma-Blue Taboo e Eighty Eight Keys ÄLVÄNGEN P Susanne Sivrup-Rosenqvist 070-604 73 37 Stf Sven Rosenqvist, 0703-39 44 91 Ölanda 207 susanne@aleracing.se 446 95 Älvängen alehastspa.se Andersson Mathilda 48 4 MIRLITON br v Mirio-Impington e Mac’s Imp Johansson Ann-Charlott 3 LEAVE THE LIGHT ON br h Streetlight-Tadila e Irish River 3 STREET PIRATE br h Streetlight-Antiloop e Tragic Role Sivrup-Rosenqvist Susanne o Rosenqvist S 68 8 BIRDIE fux s Prince Of Birds-Gloria Fun e Funambule Ale Racing Stables 3 AMALTHEA mbr s Flyinfact-Hot Beignet e Devil His Due 60 4 PHYXIUS sk v Flyinfact-Hot Beignet e Devil His Due Örnästet 66 7 MIDNIGHT EAGLE mbr v Eagle Day-Madeline Bassett e Kahyasi Rosenqvist Sven o Sivrup Anita 61 4 PROMISE br v Jeune Homme-Dove’s Nest e Common Grounds Sivrup-Rosenqvist Susanne 62 7 BONNE GENI (NOR) br v Academy Award-Bonne Gaz e Northern Park Skrede Inger 42 4 TALWANDA (NOR) fux s Talwandi-Futuna e Tagula HÖLLVIKEN A Charlotte Sjögren 0705-26 58 65 Stf Christer Peters, 0708-45 66 19 Kämpingevägen 282 lotta@cs-transporter.com 236 91 Höllviken cs-transporter.com Höllviken Häst o Foder AB 65 4 GREEN WITH ENVY (IRE) br v Diamond Green-Merci e Cadeaux Genereux 69 4 JEUNE FILS br v Jeune Homme-Yorkshire Pride e Night Shift 49 5 SOUL OF GOLD (IRE) br s Bahamian Bounty-Modelliste e Machiavellian 69 5 RIVER SID br v Songline-Never Stop e Music Streak 54 5 BANDEAR (IRE) br s Royal Applause-Royals Special e Caerleon 81 6 VIEJO PERRO (IRE) br v Soviet Star-Lasting Chance e American Chance 44 6 POSTCARD (GB) mbr v Dubai Destination-Dance Of Leaves e Sadler’s Wells 62 7 SWALLOW FOREST (GB) br s Averti-Sangra e El Gran Senor MALMÖ A Cecilia Sjöholm 0702-45 99 43 Skönavall Fårabäcksvägen cillasjoholm@hotmail.com 212 91 Malmö Sjöholm Georg 3 KASANS KICKA br s Inchrory-Bahia Del Duque e Risk Me 3 KASANS JÖNS br v Jeune Homme-Mamouna e Moulin 63 7 DAYTIME (DEN) fux s Kateb-Mighty Miss Magpie e Red Sunset

55


KLÅGERUP A Annika Sjökvist 0736-80 65 22 Agnesfridsvägen 101, vån 3 saccracing@hotmail.com 212 37 Malmö Sjökvist Annika 3 ROYAL FIREBIRD br h Prince Firebird-Pamela Sacc e Lotus Pool 63 4 CANELLA (DEN) fux s Cajun Cadet-Pianella e Revoque 68 6 MIND THE GAP (GER) fux v Ekraar-Munda Nai e Spinning World Sjökvist Annika o Antonsson Lillemo 40 4 IMPPRESSIVE PEARL ox sk s Daffaq-Pearl e Da Capo Sjökvist Annika o Håkansson Josefin 58 7 SAND ROSE (IRE) br s Daylami-Sand Pigeon e Lammtarra Sjökvist Annika o Pålsson Per 3 MAZETTI br s Mandrake El Mago-Penny Marit e Pennekamp Sjökvist Annika o Thulin Gustaf 60 10 PRINCE OF DARKNESS br v Prince Of Birds-Brora e Atlantic Boy TÄBY A Anna Skoglund-Figueroa 073-617 49 52 Sveavägen 55, lgh 2303 anna@achorses.se 113 59 Stockholm AC Horses HB 51 5 CARDIFF BOY (USA) br v Fusaichi Pegasus-April Starlight e Storm Bird TÄBY A Mona Smedman 0708-11 03 44 Stf Lena Smedman, 0737-81 59 39 Efraimsbergsvägen 21 mona.sme@hotmail.com 187 75 Täby Stall Haaga 2 MULAMA br s Melmac-Lamasat e Silver Hawk 2 MYRINA br s Dustoori-Monita e Spectacular Tide 4 WILMER WALEWSKI ox fux v Daffaq-Wilma Walewska e Lill Sham 5 MIRIFICO br v Melmac-Dollar Request e Rainbow Quest 8 MAALOOF (GB) ox sk v Makzan-Ietlato de Carrere e Tidjani 8 NARANJI GILFI ox fux s Garizim-Implora Natascha e El Colorado TÄBY P Madeleine Smith 070-867 41 81 Stf Hillevi Ljungqvist 070-457 63 84 Össeby Granby 14 info@smithracing.se 186 91 Vallentuna ALL Grundberg AB 71 6 MYSTIK sk v Melmac-Monita e Spectacular Tide BeWe Horseshoes AB 71 3 LUNA VALE (GB) br s Dubai Destination-Fly Me To The Moon e Galileo 64 4 IMPERIAL UNITY (USA) br v Empire Maker-Dokki e Northern Dancer 84 5 TIMELESS STRIDE (IRE) mbr v Kyllachy-Trois Heures Apres e Soviet Star BeWe Horseshoes AB o Salming o Co AB 78 4 ADONE (IRE) mbr v Araafa-Athene e Rousillon Easy KB o Getåsen Racing 2 DUETTE br s Dustoori-Inquiette e Inchrory Easy KB o Stall Easy Cash 3 JUSTIC BUY CASH (IRE) br s Grand Slam-Hidden Heart e Kingmambo Stall Trend Eagle 3 INTEGRITY (IRE) br h Dark Angel-Law Review e Case Law 3 ASHBINA (GB) br s Royal Applause-Crystal Power e Pleasant Colony Smith Madeleine o Hahne Sebastian 81 7 HAWK AND I (IRE) fux v Hawk Wing-Dos Talas e You And I Joy For Run HB 70 3 FLAMING FERRARI (IRE) br s Authorized-Spirit of Pearl e Invincible Spirit Smith Madeleine o Norrskenet 2 DUELL br v Dustoori-Barbicel e Belmez Landström Birgitta o Lennart o Sandgren B 2 MANBOY br v Funambule-Malla e Le Mans Ljungqvist Hillevi 67 5 MUGURU br v Ishiguru-Lamasat e Silver Hawk 74 5 NEVIUSZ (POL) br v Exaltation-Novanta e Who Knows 56


Smith Madeleine o Longwood 2 EDDIE SHOESTRING (GB) mbr v Josr Algarhoud-Medici Princess e Medicean 3 FARMVILLE STREET br s Streetlight-Wings of Fire e Fire Worshipper 3 VICTORY FOR ATIGER (ger) br s Königstiger-Vinjett e Mango Express Smith Madeleine o BeWe Horseshoes AB 86 5 BARLAMAN (USA) fux v Langfuhr-Party Circuit e Kingmambo STOBY A Khalil Soufi 070-586 06 66 Stobyhus 1023 hemma@polytuft.se 281 44 Stoby Soufi Khalil 4 MILADY ox br s Milord-Expressa e Wojslaw 30 5 PORSCHE ox sk s Top Flyte-Expressa e Wojslaw 53 6 AL TAYAR ox br v Alt-Expressa e Wojslaw 60 12 MILORD ox sk h Alt-Espmira e Ali Mir JÄGERSRO P Katharina Stenefeldt 070-229 63 18 Trangränden 1 H k_stenefeldt@hotmail.com 235 34 Vellinge stenefeldtracing.se Jacobson Katarina 3 GREGOR HILL sk v Sternkönig-Grey Flannel e Priolo 4 MR HILL fux v Terroir-Murooj e Bal du Seigneur 4 IONOPSIS br v Black Sam Bellamy-Ancellia e Caerwent Klagsh Måleri,Anderberg AB,AB Ekbladhs 58 4 EL PINTOR (GB) sk v Diktat-Heaven-Liegh-Grey e Grey Desire Stall Shejkerna 87 9 SNOW RUNNER (ARG) fux v Lode-Snow Pac e Snow Satyr Klagshamns Mål o Fasad AB, Ikaros Cleant o Akinita G 3 IKAROSTECH br v Heart Of Oak-Pep’n Chilli e Diaghlyphard Klagshamns Mål o Fasad AB o Ekbladhs Måleri AB 85 5 PO PO POKER FACE (IRE) br v Whipper-Sheer Dane e Danehill Klagshamns Måleri o Fasad AB 2 JUST BRIMONA mbr s Swedish Shave-Just In Time e Opening Verse 75 3 BANKSY (GB) fux h Dutch Art-Far Post e Defensive Play 69 4 HOOFPRINTINTHESNOW (GB) mbr v Footstepsinthesand-Spring Snowdrop e Danehill Dancer 65 5 GOLDEN PACEMAKER fux h Swedish Shave-Gold And Grey e Informant Stall Kul 70 5 SAN JEMENIANO (IRE) br v Bertolini-Kafayef e Secreto Klagshamns Mål o Fasad AB o Säwe Hyrmaskiner 3 LADY BISAZZA (IRE) br s Bahri-Woodren e Woodman Lennardssons Maskin o Lantbruk AB 2 BONIEK br v Terroir-Twisted Singer e Informant Ljungstorps Gård AB 2 RONALDO br v Terroir-Gold And Grey e Informant Stenefeldt Katharina o Akinita Group m fl 72 3 PA PA PAPARAZZI (IRE) sk v Diamond Green-Petula e Petong Stenefeldt Katharina 2 BAD ROMANCE (DEN) br v Diamond Green-Orchestrina e Mozart 3 ASHWAAT (GB) br v Authorized-Asawer e Darshaan Racing Partners 4 HUWAYIT (IRE) fux s Dalakhani-Matin de Tempete e Cardoun TIERP A Olle Stenström 070-674 84 88 Smedsbo 111 olle.stenstrom@telia.com 815 91 Tierp Stenström Olle 40 5 MIDNIGHT HEART fux s Heart Of Oak-Ramonia e Miami Springs 40 8 SONJA mbr s Songline-Impington e Mac’s Imp 48 9 BILLSSON br v Tiger Bill-Sky Girl e Statoblest 9 WELSH DRAGON (GB) br v Cape Cross-Blorenge e Prince Sabo 57


SÄVSJÖ A Kim Stern 0733-78 83 56 Högaholmen, Lämmarp hoofslayer@hotmail.com 576 91 Sävsjö Stern Kim 4 MAGOLINO br v Mandrake El Mago-Piggelina e Precocious 7 TRAFFIC CHAOS (IRE) br v Zagreb-Classic Material e Classic Cliche 7 MERRION TIGER (IRE) fux v Choisir-Akita e Foxhound 72 8 APOCAL (IRE) br v Anabaa Blue-Always Glitter e Always Fair MALMÖ A Jhannah Stolt 070-461 06 40 Agnesfridsvägen 95, 2tr Jhannah_stolt@hotmail.com 212 37 Malmö Stolt Jhannah 57 4 QUICK DIAMOND fux v Heart Of Oak-Blossom In May e Richard of York Stolt Jhannah o Stolt Hans-Olov 2 ZALSA ZAID br s Troon-Zindy Zaid e Exceller LÖDDEKÖPINGE A Susanne Strand 0736-16 19 10 Björnvägen 16 susannestrand489@hotmail.com 246 52 Löddeköpinge Strand Susanne 58 4 MAN AFTER MIDNIGHT br v Eagle Day-Madeline Bassett e Kahyasi 55 5 CECE TOP br v Nicolotte-Compact Light e Efisio 57 6 ORZINI br s Orpen-Zarzini e Mind Games 60 10 EAGLECOTT fux v Eagle Day-My Valentine Card e Forli STAFFANSTORP A Per Strömberg 070-315 61 41 Lagerbrings väg 7 A stromberg_per@yahoo.se 224 60 Lund Help 61 9 HEAD ABOVE CLOUDS (IRE) mbr v Cloudings-Troys Guest e Be My Guest ELDSBERGA A Ann-Carin Svedberg 0703-49 49 47 Andersfälts Gård turfman-racing@hotmail.com 310 31 Eldsberga Svedberg Ann-Carin 4 ONE MORE (IRE) fux v Beat Hollow-Three More e Sanglamore 75 5 ALVENA QULING br v Songline-Kombi Plus e Go For Gin 8 FALDOR br v Inchrory-Gyllenette e Modern Pleasure MUNKA LJUNGBY A Anne-Catherine Svedberg-Karlsson 070-787 32 97 Stf H Strömstedt, 070-602 41 43 Tunnbindarvägen 61 ankisvedbergkarlsson@telia.com 266 92 Munka-Ljungby Svedberg-Karlsson A-C o Karlsson L 59 4 AVORIAZ sk v Troon-Meribel e Mango Express 68 7 STATE OF FREEDOM (IRE) br v Statue Of Liberty-Mazarine Blue e Chief’s Crown 68 9 LE CORBIER br v Troon-Meribel e Mango Express Svedberg-Karlsson Anne-Catherine, Karlsson Lennart o Strömstedt Helen 3 WALKINTHESUN br v Troon-Winona Apache e Most Welcome 3 GREY FEATHER sk s Shawdon-Grey Express e Grey Desire 57 4 ME EL MAGO (DEN) mbr v Mandrake El Mago-Admecut e Admetos

58


SMEDSTORP A Britt-Marie Svendsen 0708-37 61 04 Stf Bo Göran Svensson Allehem 33 britt-marie-svendsen@spray.se 273 98 Smedstorp Svendsen Britt-Marie 59 12 OMINSKY br v Domynsky-Omega e Lyphaizia KVARNBY A Anette Svensson 0708-77 33 49 Kvarnbyvägen 48 anette.svensson@euromail.se 212 36 Malmö Svensson Anette 68 8 DOWNBEAT (GB) br v Fantastic Light-Green Charter e Green Desert 71 8 SOUMAORO ox (FR) fux v Kesberoy-Svetlana e Manganate HOVA A Gunilla Svensson 0730-25 08 47 Folkebergs Gård gunilla_s@telia.com 548 92 Hova Stall PG HB 59 6 MISS SUCCESS fux s Bal du Seigneur-Malla e Le Mans 14 UNREAL WONDER (USA) mbr v Unreal Zeal-Wondera e The Wonder GEMLA A Jessica Svensson 070-226 42 37 Vänortsvägen 10 352 46 Växjö Rooth Maria o Svensson Jessica 31 7 EL MANITU ox fux v Elcatero-Afisza e Lekier NORRTÄLJE A Caroline Söderberg 073-645 19 93 Stf Daniel Wirenstål, 073-631 76 83 Ösbyvägen 26 danne.w@live.se 761 75 Norrtälje Stall Ekeby o Wirenstål Daniel 2 SPITFIRE br s Bosun’s Watch-Rambo’s Sister e Rambo Dancer 3 DAPHNE mbr s Don Corleone-Diafa e Juror HÖRBY A Karin Tedesund 070-739 80 22 Stf Michael Tedesund, Söderto 3253 info@stalldiamond.se 0733-31 23 63 242 93 HÖRBY Tedesund Karin o Michael 4 SECRET DIAMOND fux s Black Diamond-Elaiza Zenith e National Zenith 42 4 JEUNE GARCON br v Jeune Homme-Rambo’s Sister e Rambo Dancer 64 6 ARCTIC DIAMOND fux v Indian Lodge-Natuna e Tagula 48 6 MR TIMBERLAKE mbr v Indian Lodge-Sunglo e Lugana Beach BILLESHOLM A Lennart Thuresson 0709-24 33 74 Sven Tveskäggs gata 22 253 62 Helsingborg Thuresson Lennart 68 4 TRIPLE AGENT (IRE) fux v Monsieur Bond-Dream Dance e Diesis KUNGSBACKA A Anne-Beth Thörn 0707-12 27 08 Berndt Anders Väg 35 439 53 Åsa Thörn Anne-Beth 5 GOLDEN SHINE br s Academy Award-Gyllenette e Modern Pleasure 48 14 CITY OF LONDON (IRE) fux v Grand Lodge-Penny Fan e Nomination

59


MULLSJÖ A Anneli Thörnblom 070-796 67 75 Utvängstorp, Ekelund thornblom54@hotmail.com 522 92 Tidaholm Thörnblom Anneli 4 CURRAWINYA br s El Gran Lode-Cloncurry e Island Reef 40 5 ESPERANCE br s El Gran Lode-Cloncurry e Island Reef SÄFFLE A Satu Tiikkaja 070-601 95 29 Billsvik Hagen satu.tiikkaja@lillerud.se 661 94 Säffle Stall Saga 5 SPEEDWAY br v Mandrake El Mago-Runaway Bride e Songline 80 6 EL MIRACLE br v Funambule-L’Arc De Ciel e Bay Comeau 7 MONSTER OF SPEED br v Songline-April Whip e Royal Whip HÖRBY A Patrik Tingvall 0703-42 26 92 Svensköp 6768 patrik@rampljus.com 242 95 Hörby limelightarabians.se Limelight Arabians Eicker - Tingvall 60 7 MONDIALE KOSSACK ox (RUS) sk s Madiar-Milia e Parusnik Tingvall Patrick, Eicker M o Gustafsson J 33 5 LL DONNER ox sk h Drug-Relacja e Algorytm TÄBY P Mikael Tjernström 070-731 19 62 Stf Maria Tjernström, G Solbergavägen 22 stall.tjernstrom@gmail.com 0708-13 26 29 184 91 kersberga Mr Ascot 2 MOUCHIE fux v Mirio-I Could e Johannesburg 2 ESCAPE (FR) br s Binary File-Female Voice e Be My Chief 83 3 BUZZ LIGHTYEAR br v High Chaparral-Fortunate Star e Soviet Star Stall Erstavik 3 TAI LIN br s Songline-Taiwan e Most Welcome Stall Amska 90 9 ELDFOTE mbr v Mujahid-Ellamore e Funambule Stall Sans Doute 71 8 COMMON PURPOSE (USA) br v Elusive Quality-Kithira e Danehill Easy KB o Stall Olympos 76 4 EXODUS mbr v Avonbridge-Ambitious e Ardkinglass Energi Dupla Racing AB 2 ENERGIA PRINCESS (FR) mbr s Great Journey-Princess Woodman e Roi Normand 76 4 ENERGIA PRINCE (FR) fux h Muhtathir-Princess Woodman e Roi Normand 85 5 ENERGIA CENTRAL (BRZ) mbr v Fahim-Dona Thereza e Hibernian Rhapsody 82 6 ENERGIA BETA (BRZ) sk v Hard Buck-Kathedrale e Ramirito 82 7 ESTRELA SUPERIOR (BRZ) sk v Wild Event-Heavenly Band e Dixieland Band Lars Hallberg Förvaltnings AB 73 3 RED HORIZON (IRE) fux v Redback-Summer Sunshine e Dubai Destination 3 SHARP INTENTIONS (IRE) br v Amadeus Wolf-Shivaree e Rahy 74 4 FULL FOOTAGE (GB) br s Lando-Widescreen e Distant View Expensive Hobby HT o Lundvall K o Y 3 BIG RED fux v Heart Of Oak-Midnight Moonlight e Bahamian Bounty Navesta Hästklinik AB o Equo Bloodstock HB 2 QUEENS PARK br s Deceptor-Kings Express e Desert King Stall Insider 68 4 MARC DE SAVOIE (IRE) sk v Aussie Rules-Guantanamera e Sadler’s Wells Skutvik Bjarne 3 BINARY STAR br h Binary File-Gypsy Singer e Kingmambo Stall Tjernström AB 2 ALL GOOD br v Fraam-Belle De Haarth e Alhaarth 71 6 NOVACON fux v Most Welcome-Novafun e Funambule 60


Tjernström AB o Stall Everyday Racing 79 5 TYCHO TYCHO (FR) br v Galileo-Marella e Desert Prince Sto Nova AB 2 NOVANITA fux s Eishin Dunkirk-Novafun e Funambule 3 NOVAGEM mbr s Diamond Green-Novapearl e Spectacular Tide BJÖRKLINGE A Bernice Tufvesson 070-644 44 08 Nyslätt, Götbrunna 22 bernice.tufvesson@gmail.com 740 30 Björklinge Beromant AB o Animal Farm 69 5 OSSO BUCCO br v Academy Award-Tamara Red e Mukaddamah KVARNBY A Elin Tunå 0708-35 03 69 Stf Karl-Bertil Tunå, 035-430 55 Allahelgona kyrkogata 6 B kinglion@tele2.se 223 62 Lund Stall Curlew HB 45 7 CAPTAIN GREY (IRE) fux v Captain Rio-La Shalak e Shalford SKANÖR A Arne Tuunanen 0708-88 32 82 Askeröd 1114 arnet@live.se 242 97 Hörby Stall Tunne 2 MY LIGHT br s Streetlight-My Secret e Secret Destination 3 MUDDY STREET mbr s Streetlight-Muddy Blue e Old Blue 3 STREET FIZZ mbr h Streetlight-Little Fizz e Efisio 3 LIGHT BLUE br h Streetlight-Annie Blue e Old Blue 10 COOL BLUE br h Old Blue-Margo e Rustan GAMLEBY A Katarina Törngård 0708-12 25 85 Stf Håkan Lerman Stångeland 594 92 Gamleby tjustaraber.se Tjust Araber 46 7 SHAH HABIB ox fux h Elcatero-Shananaa e Figaro VAGNHÄRAD A Liane Vannerstedt Kestalund kestalund@hotmail.com 610 74 Vagnhärad Vannerstedt Gunilla 5 MY GOLDEN HEART ox fux s Lill Sham-Celica e Zloty Rog 7 NACHMIRA ox sk s El Yashmir-Nanna e Chock 48 9 NADJINJAH ox fux s Pamir-Nadjah e Mamluk 63 10 MY GOLD LADY ox fux s Lill Sham-Celica e Zloty Rog UPPSALA P Catharina Vång 0708-58 06 25 Stf Torbjörn Vång, 0707-73 64 02 Ullbollsta Gård ninna@ullbolsta.com 740 22 Bälinge ullbolsta.com BWP Watertech AB 76 3 PERLA DU MA (IRE) fux h Shamardal-Genoa e Zafonic 83 4 FALMOUTH BAY (USA) sk h Elusive Quality-Halo America e Waquoit 86 6 CRUIKADYKE (GB) mbr h Kyllachy-Shoshone e Be My Chief Easy KB o Stall Pepper 2 PEPPER mbr v Academy Award-Sweet Chili e Diaghlyphard Easy KB o Stall Alarm 76 4 SILENT ALARM (GB) br h Rahy-La Sylphide e Barathea Lundberg Peter o Brehammar Helene 66 4 HARD ROK (IRE) sk v Verglas-Emerald Dancer e Groom Dancer Lindberg Johan o Lundberg Peter 70 4 READY SOLACE (USA) fux v More Than Ready-Grand Prayer e Grand Slam LuxHorseRacing SA 70 8 EMPEROR COURT (IRE) fux v Singspiel-Tarquina e Niniski

61


Catharina Vång forts D A Racehorses 80 3 YOUNG PRINCE (IRE) mbr v Strategic Prince-Aspasias Tizzy e Tiznow 3 MISS ASTRAGAL (IRE) br s Oratorio-Mansiya e Vettori Stall Oxalis 2 ROYAL LEO br v Nobileo-Royal Review e Cadeaux Genereux Vång Catharina o Swahn Thomas 57 3 EASTER STAR br v Eishin Dunkirk-Eskimo Nell e Polar Prince Triple Crown Bloomers AB 2 BLOOMERETTA fux s Tertullian-Yankee Bloom e El Gran Senor 76 5 SENORITA BLOOM (fr) fux s Tertullian-Yankee Bloom e El Gran Senor Vång C, Karlsson Hans, Örlander Gun-Br 67 5 CHARMEUR (USA) mbr v War Chant-Arme Ancienne e Sillery Vång Catharina 2 BILLIE JEAN HIGH br s Eishin Dunkirk-Be Practical e Tragic Role 2 WILD RED fux s Eishin Dunkirk-Wild at Heart e Heart Of Oak 3 ARISTOCAT br v Mandrake El Mago-Amorada e Northern Flagship 69 3 ANGEL OF HOPE (IRE) br s Dark Angel-Amaniy e Dayjur Vång Catharina o G:son Racing 63 4 PINE WOOD fux v Heart Of Oak-Gloria Fun e Funambule Vång Catharina o Persson Kurt 2 NIGHTMARE fux s Heart Of Oak-Safarinight e Night Shift Vång Catharina o Örlander Gun-Britt 63 5 AS BRAVE AS YOU (IRE) br v Hawk Wing-Scanno’s Choice e Pennine Walk Vång Catharina o Wibling Eva 64 6 BATTLE ROYAL (IRE) mbr v Refuse To Bend-Style Of Life e The Minstrel Vång C, Stall ULW HB, Örlander Gun-Britt 72 3 FESTIVAL SPIRIT (GB) fux v Notnowcato-Party Doll e Be My Guest Vång Torbjörn 75 6 LOW TIDE (GB) mbr v Falbrav-On The Tide e Slip Anchor TÄBY P Patrick Wahl 070-496 16 69 Stf Anneli Camilleri, 0708-62 70 50 Sundbyvägen 16 pwahlracing@hotmail.com 186 70 Brottby pwahlracing.se Andersson Claes 2 BROR JELLY fux h Fraam-Mercurial e Highest Honor Bergquist Maja 67 5 HEXALECTRIS br v Academy Award-Ancellia e Caerwent Stall Tjäder 2 DOUBLE NINE fux s Eishin Dunkirk-Jezebel e Diaghlyphard 3 DOUBLE AGAIN br s Eishin Dunkirk-Word In Spanish e Funambule Team Duria 68 3 KRASHNIJ GIGANT fux v Metternich-Elms Schooldays e Emarati Easy KB o Stall Fellowship Racing AB 2 DANCING VA BENE br s Bosun’s Watch-Dancing Wolf e Wolfhound 74 3 GOLDINOVA (USA) mbr s Touch Gold-Soiree Russe e Nureyev Easy KB o Stall Banditos 77 3 BANDITOS br v Funambule-Tess e Spectacular Tide Easy KB o Stall Fellowship Racing AB 3 PRAISE mbr v Most Welcome-Redbone e Spectacular Tide Easy KB o Stall Pegasos 76 4 SIBENIK br v Septieme Ciel-Sweet Marguerite e Diktat Easy KB o Stall SKS Black 67 5 HUNTLEY mbr v Doneraile Court-Edna Boyle e Holy Bull Fällbro Gård 78 5 BLACK MAGIC WOMEN mbr s Country Reel-Madeline Bassett e Kahyasi Fällbro Gård, Bröderna o Cervin Invest 3 CLOSE THE DOOR br v Country Reel-Rumbunctious e Charnwood Forest Stall Jalih 2 TENNESSEE BLOOM fux s Tertullian-Quinzi Bloom e Diaghlyphard 70 3 WINSOME ANGEL br s Septieme Ciel-Whish Me Luck e Exit To Nowhere 3 ZEKE br v Dexterity-Sweet Marguerite e Diktat 73 4 ZIP fux v Jeune Homme-Indy Knight e Indian Ridge High Society Handelsbolag 64 3 VOLITA HIGH br s Academy Award-Mercurial e Highest Honor Stall Ferrita 74 4 FERRITA br s Academy Award-Tess e Spectacular Tide Johansson Jan 80 4 ZINGOALLA ZAID mbr s Troon-Kinclaith e Miami Springs 62


Stall Högsmölla 3 FELICITY br s Dexterity-Tremendous Girl e Rudimentary Almrin Racing Stable 75 3 JIMMY MACK fux h Eishin Dunkirk-Delta Downs e Deputy Minister 72 4 RICH AND FAMOUS fux s Eishin Dunkirk-Jezebel e Diaghlyphard Litzén Lena och Robert 71 3 RACE ACE br v Funambule-Ace of Clubs e Spectacular Tide Malea Racing AB 2 EL GRINGO br v Funambule-Tess e Spectacular Tide 73 3 GIRL FROM IPANEMA fux s Eishin Dunkirk-Little Green Apple e Funambule Malea Racing AB o Almrin Racing Stable 2 OBVIOUS CHILD fux s Eishin Dunkirk-Mathilde Bozo e Unfuwain Mec-Com Klippan AB o Fourfold HB 70 5 WIND WHISTLE (USA) br h Tiznow-Summer Wind Storm e Storm Cat Norin Christer o Kerstin 2 MIXED VA BENE br s Bosun’s Watch-Mixed Bells e Sagamix Racemusic HB 2 BESSIE SMITH mbr s Academy Award-Sweet Marguerite e Diktat 93 6 ERROLL fux h King Charlemagne-Trisha e Brief Truce Roth Malin 2 CECE TISSOT mbr h Bosun’s Watch-Continuous Time e Shadeed Rävdansens Stuteri 2 LORCA mbr s Eishin Dunkirk-Redbone e Spectacular Tide 3 ROCKPORT SUNDAY br h Eishin Dunkirk-Blue Jean Baby e Spectacular Tide S Roséns Trädgård 2 CECILIA (DEN) br s Academy Award-Alagna e Spectrum 3 CLARK KENT (DEN) mbr v Academy Award-Lois e Fraam Sabis AB 66 3 MARSHMALLOWS mbr s Septieme Ciel-Tam O’Shanter e French Groom Sandås Ann-Louise 2 YAMATO fux h Eishin Dunkirk-Escallonia e Desert Style 84 4 EDE SENSATION fux s Eishin Dunkirk-Maycy Star e Malvernico Stall PM 3 MARDI GRAZ br s Bosun’s Watch-American Pay Day e Cryptoclearance Stall Texas o Stall LATA 83 4 RACING LADY br s Academy Award-Tamara Red e Mukaddamah P Wahl Racing 68 4 TAMBOURIN MAN sk v Baryshnikov-Tam O’Shanter e French Groom 64 5 SON OF SKY (USA) fux v Silver Deputy-Dance Hall Girl e Gulch 72 6 DOUBLE PAT (USA) mbr v Stravinsky-Steno e Devil’s Bag 78 7 MOGUL sk v Heart Of Oak-La Bonita e Common Grounds Åberg Peter 3 LITTLE BIG MAN br h Bosun’s Watch-Little Mary e Bal du Seigneur FLYINGE A Seamus Walsh 076-709 89 02 Dirigentgatan 4, lgh 1302 215 85 Malmö Walsh Seamus 66 4 CARONA (GB) fux v Haafhd-Oops Pettie e Machiavellian 66 6 EKO MIRABELLE br s Cajun Cadet-Eko Mirifique e Midyan Walsh Seamus o Lundström H, K, M 58 4 GIGABITE fux s Swedish Shave-Lady Lonsdale e Big Shuffle KOLBÄCK A Marie Westberg 070-882 65 48 Hällby 730 40 Kolbäck GMH Racing 14 CLEAR AMBITION (GB) fux v Definite Article-Canlubang e Mujtahid STENSTORP A Ulla Wiklund-TurÉn 070-684 68 93 Stf Jan-Åke Turén Segerstad Påvagården 2 wiklund_ulla@verizon.net 521 63 Stenstorp Wiklund-Turén Ulla o Turén Jan-Åke 68 4 VELLDONE br v Distant Thunder-Cavell e Lion Cavern 58 11 APACHE RUN (DEN) br v Hot Run-Antique Fair e Kris

63


HÅLTA A Cecilia Winkler 0763-79 10 94 Vävra 720 cissi_w_i@hotmail.com 442 95 Hålta Stall Winkler 7 MOONLIGHT STAR br s Starry Night-Luna e Chief Singer 18 POLGARA ox br s Faczet-Poreka e Probat MÖLNDAL A Li Wolf 0706-69 15 51 Landsvägsgatan 4 li.pantzare@vgregion.se 413 04 Göteborg Wolf Li 54 13 MY PAL AL (IRE) mbr v Java Gold-Elacata e Acatenango VELLINGE A Owe Wramhed 070-323 00 49 Stf Maria Murphy 040-13 11 55 Box 116, Lillgården skrittmaskin@horsewalk.com 235 22 Vellinge horsewalk.se Wramhed Owe 53 5 MATCH THE LINE (DEN) br v Dexterity-Mongolian One e Monsanto GENARP A Annika Wulff 0705-44 41 97 Stf Claes Lindbäck, 0708-32 36 83 L Trällekilla 791, Lyngby 247 99 Genarp Wulff Annika 4 MISS VALPARISO mbr s Mandrake El Mago-Miss Kentucky e Mr Eubanks 5 MONSIEUR DEAUVILLE br v Swedish Shave-Miss Kentucky e Mr Eubanks 11 MR NEWMARKET sk v Troon-Surfing Lass e Mummy’s Game KLÅGERUP A Bo Zetterström 0703-24 48 63 Stf Susanne Gustavsson, 0707-36 67 68 Södra Prästavägen 87 stall.z@swipnet.se 275 64 Blentarp Stall Zäta, B O Mark undh AB o Lööv F 3 USHER’S br s Nicolotte-Noveau e Atlantic Boy Stall Zäta o RC Måleri AB 68 6 SWEDISH STEP br v Swedish Shave-First Steps e Brief Truce Stall Zäta 4 HANKEY BANNISTER br v Nicolotte-Bladnoch e Atlantic Boy 56 6 PIERRE ANA fux v Funambule-Fahema e Most Welcome 7 MR LONELY WOLF br h Zieten-Dancing Wolf e Wolfhound 58 7 MONTGOMERY br v Mujahid-Mercurial e Highest Honor TJÖRNARP A Gert-Åke Åberg 0708-39 06 71 Ramonia Gård 6124 info@ramonia.com 240 40 Tjörnarp Ramonia Gård AB 44 4 RM ELLIOT ox br v Millennium-Elcanta e Pamir 63 7 RM EXPLORER ox mbr v Alt-Expressa e Wojslaw 46 9 RM EL NINO ox br v Samsheik-Elcanta e Pamir 68 12 HESPESHAL ox sk h Izentespeshal-Tatarka e Probat Åberg Gert-Åke o Åberg Johanna 46 8 POSH ox fux v Alt-Baska e Sparto RYDSGÅRD A Peter Åberg 070-306 32 70 Trunnerup-Lerholmen 274 62 Rydsgård Åberg Peter 74 5 IT’S MONEY HONEY br s Arkadian Hero-Time To Go e Duty Time 66 5 LITTLE WARRIOR fux h Arkadian Hero-Little Mary e Bal du Seigneur 62 6 TIME FOR FUN br s Funambule-Time To Go e Duty Time 64


67 7 WAY AHEAD br v Pennekamp-Little Mary e Bal du Seigneur 70 8 MATRERO CAT (ARG) fux h Easing Along-La Martina e Shy Tom 40 9 TIME GOES BY br v Duty Time-Little Mary e Bal du Seigneur

MÖRARP A Liz-Marie Åkerberg 070-738 48 74 Stf Carsten Hult, 073-691 60 53 Mörshögsvägen 12 liza.akerberg@hoganasbjuf.se 260 34 Mörarp chenergy.se Stall Twist 4 TWISTBLADE (GB) br v Needwood Blade-Rileys Rocket e Makbul 68 5 IMMOVABLE (USA) br v Rock Of Gibraltar-Passive Action e Double Negative 76 8 CHATTAN CLAN (GB) fux v Kyllachy-Shona e Lyphard 53 9 STEEL FANTASY (USA) br v Fusaichi Pegasus-Lyric Fantasy e Tate Gallery 9 COMPLETO (IRE) br v Mull Of Kintyre-Bold Avril e Persian Bold 83 10 CAVORTING (GB) fux v Polar Falcon-Prancing e Prince Sabo TÄRNSJÖ A Anne-Li Ädel 073-550 44 47 Falkenberg gård info@teamspeed.nu 740 45 Tärnsjö teamspeed.se Stall Speed 11 ADONIS CLUB br v Be My Chief-Artemis Club e Funambule VISBY A Susanne Öslöf 0737-07 19 36, 0498-540 48 Vall Mickels Gård 198 susanneoslof@hotmail.com 621 93 Visby susanneoslof.wordpress.com Öslöf Susanne 63 4 MYSTERIOUS BOUNTY (IRE) fux v Bahamian Bounty-Soubrette e Opening Verse UPPSALA A Catrine Östberg 0730-45 77 76 Ekbolanda Gård 17 catrineostberg@hotmail.com 740 20 Vänge Östberg Catrine o Ekbolanda Racing 56 6 RIO DEL ORO (USA) br v Touch Gold-Diablo’s Girl e Diablo Östberg Catrine o Eriksson Anders 54 6 GREEN MISSY br s Funambule-Ebba Grön e Rambo Dancer ASMUNDTORP P Catharina Östlund 070-817 83 98 Stf Jan Östlund, 070-652 08 84 Tågarpsvägen 79 catharina.ostlund.k@spray.se 261 76 Asmundtorp Stall Sågarna 2 MADAME TERROR br s Tertullian-What Line e Risk Me 4 WHAT LEGEND br s Silca Legend-What Line e Risk Me 6 NAVAJO (IRE) br v Danehill Dancer-Pipalong e Pips Pride Stall Citadellet 8 WHAT SHUFFLE fux v Big Shuffle-What Line e Risk Me Stall Körolen KB 2 GIPSY TERROR br h Tertullian-Gipsy L’Aguna e Lagunas 2 BIG TERROR fux h Tertullian-Vegashuffle e Big Shuffle 5 GIPSYMANIK mbr v Banyumanik-Gipsy La e Big Shuffle 69 8 JUMBO (ARG) fux h Easing Along-Ritza e Time For A Change Körolen Racing 3 GIPSY SPLIT sk s Pistachio-Gipsy La e Big Shuffle 3 WIESENPRINZ br v Next Desert-Wiesenblüte e Big Shuffle 69 6 FULL INDY (ARG) br v Indygo Shiner-Fairish e Southern Halo 81 8 ALWAYS WINNER (ARG) br h Painter-Aqua Real e Royal Reasoning

65


Hester i trening i Norge 2012 Den norske fortegnelse over Hester i trening 2012 er oppsat like som med den svenske modell og er aktuel per dato 2012-04-23. Ev E-postadresser under treningssted. Suffix er utsat for utenlandskfødte hester. En nyhet är att det officiella formtalet (FT) før de hästar som varit i träning i Skandinavien 2011 och åsatts sådant tal, även publicerats i treningslisterne i førekommende fall (senaste notering per den 2012-04-17). ENEBAKK P Knut O Arnesen 90 10 35 84 mobil knutoarn@online.no Hammerveien 115 1912 Enebakk Arnesen Knut O 70 5 MISS KITTY GREY (IRE) sk he One Cool Cat-Nortolixa e Linamix 65 8 FLYING FALK (IRE) br v Stravinsky-Raymouna e High Top Fornes Enrique 85 6 BUEN RUMBERO (USA) f v City Zip-Knoosh e Storm Bird Hansen Bibbi H 50 5 LIBERTY CASH (SWE) br he Statue of Liberty-Baroness Happyness e Always Fair Skrede Inger 42 4 TALWANDA (NOR) f he Talwandi-Futuna e Tagula 62 7 AYLAR br he Academy Award-Futuna e Tagula

Hester i norsk trening 2003-2012 Rubriker

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2-årige norskoppdrettede 54 54 37 44 34 31 29 29 27 36 2-årige dansk/svenskoppdrettede 7 16 22 17 18 26 27 27 18 18 2-årige övrige 16 8 14 21 20 28 27 14 16 17 Total 2-årige

77 78 73 82 72 85 83 70 61 71

Andel norskopppdrettede i % 70% 69% 51% 54% 47% 36% 35% 41% 44% 51% 3-årige norskoppdrettede 54 50 57 36 46 33 31 24 32 27 3-årige dansk/svenskoppdrettede 27 14 20 17 17 19 25 27 30 15 3-årige övrige 29 19 17 21 32 27 37 38 26 27 Total 3-årige

110 83 94 74 95 79 93 89 88 69

Andel norskoppdrettede i % 49% 60% 61% 49% 48% 42% 33% 27% 36% 39% Eldre norskoppdrettede 81 83 74 79 73 74 61 50 40 50 Eldre dansk/svenskoppdrettede 47 52 48 44 45 37 32 37 49 50 Eldre övrige importerte 106 81 64 66 65 75 85 90 98 96 Total eldre

234 216 186 189 183 186 178 177 187 196

Andel norskoppdrettede i % 35% 38% 40% 42% 40% 40% 34% 28% 22% 26% Antall norskoppdrettede - alle 189 187 168 159 153 138 121 103 99 113 Antall dansk/svenskoppdrettede - alle 81 82 90 78 80 82 84 91 97 83 Antall øvrige - alle 151 108 95 108 117 130 149 142 140 140 Total alle av engelskt fullblod 421 377 353 345 350 350 354 336 336 336 Andel norskopppdrettede i % Araberheste i trening Total alle hester i norsk trening 66

45% 50% 47% 46% 44% 39% 34% 31% 30% 34% 11 7 5 3 2 5 2 0 0 0 432

384

358

348

352

355

356

336

336 336


NITTEDAL P Morten Arnesen 67 07 98 66 bost morten.arnesen@getmail.no Myrveien 14 67 07 98 67 fax 1482 Nittedal 90 76 09 72 mobil Stall Tress 78 4 THE SYDNEY ARMS (IRE) br he Elusive City-Daftara e Caerleon ÅS A Helle Bakken 95 09 42 59 mobil hellebakken82@hotmail.com Løvåsveien 2 3531 Krokkleiva Bakken Helle 65 8 DZIUS (POL) mbr v Roulette-Dziuseppa e Who Knows ØVREVOLL P Zoltan Benedek 99 35 76 67 mobil dzb02@yahoo.com Skogliveien 82, Gullskogen 3032 Drammen Antonio 51 6 DECIBEL br he Deceptor-Cheeky Anie e High Estate Benedek Zoltan 2 VALLEYS ROCK (DEN) br h Dexterity-Vallee Aux Fees e Fairy King 58 4 HUDSON RIVER mbr h Brown Ale-Licanray e Masked Dancer Malmedal Trond 3 ELECTRICAL br v Royal Experiment-Goodrun e Oktan Stall EOS 64 4 OMAR br v Lorofino-Omara e Hernando Stall Ganga 74 5 WELCOMETOMYWORLD (SWE) f v Most Welcome-Blue Jean Baby e Spectacular Tide 51 8 NAJA (DEN) br he Richard of York-Natalja e Niniski Stall Kormos 57 8 REACHING NIRVANA mbr v Chequer-Faustine e Priolo

67


ØVREVOLL P Jan Bjørdal 41 47 22 37 mobil normbj@online.no Haugane 2 6200 Stranda Storfjord Stutteri 2 BARONESS DE LAY br he Lorofino-Top Action e Top-Boot 3 ROCABYE (IRE) br he Manduro-Rockerlong e Deploy 4 DAZZLING DREAM (GB) f he Hernando-Dazzling Dancer e Nashwan ØVREVOLL P Cathrine Erichsen 67 14 71 11 bost cathrine.erichsen@gmail.com Vollsveien 132 67 14 71 11 fax 1358 Jar 90 61 48 33 mobil Buck Racing AB 3 SALANDER (FR) br he Academy Award-See Me e Spectrum 3 SHERRYPOP (IRE) f he Dylan Thomas-Simply Katie e Most Welcome Erichsen Racing 2 NN mbr he Deceptor-Cul de Sac e Cajun Cadet 2 NN (GB) br h Compton Place-Broughtons Revival e Pivotal Heman Racing 2 CEKATH (GB) f he Medicean-Fleur de Lis e Nayef 4 COPRAH (GB) br v Bertolini-Oatcake e Selkirk 90 6 PALERMO (GER) br h Kalatos-Palma e Goofalik IKC Racing 3 ROCKINGER (GB) f v Byron-Last Romance e Last Tycoon 89 7 HANSINGER (IRE) br v Namid-Whistfilly e First Trump Jørgensen Jostein 3 MR LUMBERJACK (GB) mbr v Iffraaj-Uppskittled e Diktat Møyland Kari B 3 SILKE sk he Royal Experiment-Cul de Sac e Cajun Cadet Non Stop Racing 69 6 COOL MATCH mbr v Albaran-Cul de Sac e Cajun Cadet Speedy Racing 2 SPEEDY SPIRIT br h Deceptor-Xaar Queen e Xaar Stall En Hest 61 4 SORAYA (SWE) mbr he Academy Award-Sayonara e Vettori Stall Puma 2 NN br he Royal Experiment-Goodrun e Oktan Stall Spillerforeningen 68 3 SECOND FLOOR br he Funambule-Xaar Queen e Xaar 64 5 SO TRENDY (ger) br he Diktat-Safe Trip e Hector Protector Stall Tramp 73 5 VESTANO (GB) br v 5 Doyen-Last Romance e Last Tycoon Sunny Mount 3 KOHTAN br he Oktan-Philitagain e Philidor Syvertsen Bjørn 2 XO (SWE) br h Black Sam Bellamy-Capitana e Lando The Baxter Boys 2 SWEETY (den) br he Special Quest-Vista Hermosa e Acclamation Stall Gammel Dansk 79 5 FEMALE SPRING (GB) br he Mujahid-In The Woods e You And I Østerås Stutteri 2 NN (IRE) br h Oratorio-Jus’Chillin’ e Elbio ÅRNES A Charlotte Fidje 95 75 01 43 mobil charlottefidje@hotmail.com Langårdsveien 18 1404 Siggerud Stall Symbol 5 SYMBOL OF SUPPORT (USA) f he Limehouse-Miz Lynne Kelly e Langfuhr ANDEBU P Waila Forsth 90 78 97 24 bost wailaforsth@hotmail.com Granholt Gård, Nes 90 78 97 24 mobil 3158 Andebu Haraldsen Toril 54 5 PHILI BOY mbr v Oktan-Playing Philigirl e Philidor Stall Forsth 2 HOT CHICK br he Deceptor-Troonie Legend e Troon 60 3 AMENINA DA ILHA sk he Ihla Grande-Knife Edge e Cajun Cadet 4 CHEEKY CHICK br he Royal Experiment-Troonie Legend e Troon

68


SKOGER P Jacob Hveding Fretheim 32 88 00 01 bost jacob.fretheim@eikgalopp.no Lerpeveien 66 B 32 88 05 25 fax 3036 Drammen 90 65 06 23 mobil IS Stjernestallen 70 3 RED OAK f v Royal Experiment-Clearwater Lady e Nordance 60 6 MOST WANTED (SWE) f v Most Welcome-Diamond Falls e River Falls 78 7 VAMP (FR) br v Dubai Destination-Tropezina e Entrepreneur Seaside Racing 3 HERMANO MIO mbr h Brown Ale-Madre Mia e Deep Forest Stall Aagoler 60 3 CHICA CHICA BONITA sk he Royal Experiment-Top Action e Top-Boot Stall Scope 61 5 INTRICATE TALENT (USA) sk he Aptitude-Complex e Unbridled’s Song 67 10 ROYAL HILL br v Philidor-Billie’s Bounce e Royal Academy Vaadan Mari o Bugge Pål 65 5 HIGH DESIRE mbr he Oktan-Playing Again e The Noble Player RØYSE P Bjørn Gulbransen 92 88 86 46 mobil kr-arnkv@online.no Gomnesveien 254 3530 Røyse Team Gulbransen 70 3 LUCKY SONG (SWE) br he Songline-Quite Lucky e Sharp Matt 3 QUITE FLIRTY (SWE) br he Funambule-Quite Easy e Roi Danzig 78 8 MASSENZIO (IRE) br v Green Desert-Monnavanna e Machiavellian TOMTER A Arne Haaje 92 88 44 66 mobil Bregneveien 9 1825 Tomter Haaje Arne K 6 NOBEL RUNNER (GER) f v Nobel Prize-Named Francesca e Horst-Herbert ØVREVOLL P Jenny B Hansen 67 14 18 85 bost j-hansen@online.no Fredheimlia 63 67 14 18 85 fax 1362 Hosle 93 42 54 65 mobil Heggum Dina 64 5 HAKUNA MATATA (fr) mbr v Kønigstiger-Vinjett e Mango Express

f

mortenreinert@hotmail.com

reinerts

www.reinertsfoto.com

oto.com

Morten Reinert: Tidligere jockey på hinder/flatt, tre hinderchampionat og seire i Svenskt Grand National og Norsk Grand National. Freelancefotograf med hester som spesialitet. Tar oppdrag. Bl å følge hester foran, under og etter løp.

tlf (47) 92 28 81 30 69


ØVREVOLL P Mette Hanssen 98 81 62 82 mobil mette.hanssen@gmail.com Agmund Boltsvei 42 0664 Oslo Erik o Jentene 81 7 FILLIGREE (IRE) br he Kyllachy-Clunie e Inchinor SKOGER P Rune Haugen 32 81 22 44 bost galopprh@online.no Vestbysvingen 14 45 20 90 84 arb/stall 3039 Drammen 90 10 12 05 mobil Campbell Andenæs Mette 2 WORDS ARE EASY (GB) f h Cockney Rebel-Querida e Rainbow Quest Flesche Hans 2 NN br he Deceptor-Lloret de Mar e Philidor Foldvik Anvik Martine o Bergan Svein 3 PELAMBRE (SWE) br v Jeune Homme-Clois Mor e Ela-Mana-Mou Grey International 3 GREY’S DOMINATOR (GB) f h Nayef-Hermanita e Hernando 75 3 GREY’S ELECTRA (IRE) br he Pivotal-Red Empress e Nashwan 3 GREY’S RED REBEL (IRE) f h Cadeaux Genereux-Leenane e Grand Lodge H W Brunla Gård 71 5 MERSEYSIDE STAR (IRE) f v Kheleyf-The Oldladysays No e Perugino 69 7 MONFALCONE (GER) br v Big Shuffle-Molto In Forma e Surumu Jørgensen Jostein 80 3 AVON PEARL (GB) f h Avonbridge-Warden Rose e Compton Place Kjerulf Tor Arne 60 4 GREY’S EXPERIMENT br he Royal Experiment-Grey Star e Troon Magnier, Coolmore Stud o Ash Racing 3 RAGO (IRE) br h Galileo-Pharapache e Lyphard Olafsen Trond Erik 2 BLACK IS BLACK (ITY) f h Dr Devious-Pivobattle e Pivotal 3 COURT CIRCULAR (GB) f he Pivotal-Noble Lady e Primo Dominie 4 CARD TRICK (IRE) br v Danehill Dancer-Juno Madonna e Sadler’s Wells 79 5 COURT CIRCLE (GB) f v Pivotal-Noble Lady e Primo Dominie Roarsen Heidi o Nilsen Randi 2 ROXANNE br he Kalanisi-Beautiful Game e Montjeu Sandman Stables 2 NN (IRE) f h Footstepsinthesand-Lavender List e Pivotal 93 5 GIANT SANDMAN (IRE) br h Footstepsinthesand-Sharamana e Darshaan Silkoset Wenche 2 AMIGO SYNERGI br h Deceptor-Miss Mirio e Mirio Stall All Star 2 ALBERT mbr v Arlberg-Grey Star e Troon Stall Kjaer 77 7 WATTAN br v Oktan-Scenic Waters e Scenic Stall NOR 65 4 GATLING GUN (IRE) f v Hurricane Run-Dalannda e Hernando 72 4 MAX MANUS f v Septieme Ciel-Borena fr e Diaghlyphard Stall NOR o Lagulise Racing 93 4 TOUZ PRICE (FR) br h Priolo-Touz de Saint Cyr e Saint Cyrien 71 6 THEODERICH (FR) br v Singspiel-Tryphosa e Be My Guest 94 9 TERTULLUS (FR) br h Monsun-Tryphosa e Be My Guest Stall RH 2 ARES mbr h Deceptor-Strapina e Stravinsky 2 NN (GER) br h Alhaarth-Firedance e Lomitas 2 WUNSCHKIND (GER) br he Sinndar-Wonderful Day e Kahyasi 70 3 CINCINNATUS mbr v Lateral-Strapina e Stravinsky 68 4 ENTOURAGE (IRE) br v Montjeu-Metaphor e Woodman 75 6 BIG MASTER (GER) mbr v Speedmaster-Burgberg Lady e Fleetwood Stall Smitt og Smule 7 AQUILA FLYER f v Most Welcome-Romola e Wolfhound ØVREVOLL P Siv Hanne Holden 92 44 16 86 mobil courtesy16@yahoo.no Ridder Flemmingsvei 40 1397 Nesøya Johansen Stenvik Sara 62 5 HABENARIA (SWE) br he Mandrake El Mago-Dynamite Package e Bal du Seigneur Stall Linn Madeleine o Evelyn 64 7 DALMENY (GB) br he Daylami-Amaryllis e Sadler’s Wells EIKER P Steinar Holm 92 22 43 67 mobil tohagelu@online.no Eid 1925 Eiker Holm Nora H 2 SORDNSAWAN br v Special Quest-Playing Philigirl e Philidor 70


ÅRNES P Per-Dave Holtung 91 34 45 11 mobil perdh@online.no Nedre Hagavei 683 2150 Årnes Stall Impulse 2 DAYDREAM BELIEVER (den) br h Special Quest-Philitagain e Philidor 2 IMPULSE br v Lorofino-Clearwater Lady e Nordance ØVREVOLL P Are Hyldmo 67 10 44 27 bost arehyldmo@hotmail.com Ringkroken 2 98 41 67 12 mobil 1356 Bekkestua Fam Grande 5 LOIRE (DEN) br v Dexterity-Danseuse et Toi e Richard of York Grande Silje Victoria 5 EMMA (DEN) br he Final Appearance-Elysian Fields e Marju Folkehesten Øvrevoll 78 3 HOLIDAY READING (USA) br v Harlan’s Holiday-County Fair e Mr Prospector Hove Martin 2 DICKIE DICKENS mbr v Deceptor-Sarina e Diaghlyphard Jacobson Katarina 4 COOL HILL (SWE) mbr h Flyinfact-Candy Longing e Island Reef 53 4 STAR BALLET (DEN) br s Ballet Prince-Starinna e Mendocino Konvertert 67 3 RED NIBBLE (den) f v Funambule-Ailes de Grace e In The Wings Sissener Jan Petter 2 ROYAL HOPE br he Deceptor-Vivendi e Royal Academy Stall Big Horn 80 7 ARCHIVED (IRE) br h Millkom-La Fija e Dixieland Band Stall Bonne Nuit 78 4 WELL FITTED (ire) br h Xaar-Oopsie Daisy e Singspiel 77 5 HOME STRAIGHT (USA) mbr v Lion Heart-Lone Peak e Wild Rush Stall O Retorno 68 4 EQUITO HILL (SWE) mbr v Mandrake El Mago-Energiya Sacc e Exceller Stall Old Crows 2 SEEKING DUNKIRK (SWE) f h Eishin Dunkirk-Seeking The Storm e Lujain 68 3 CAVE MAN br h Academy Award-Romola e Wolfhound 57 6 EMPEROR (SWE) f v Most Welcome-Composit-A e Persian Bold 60 6 WOOD TOP (GB) br v Sulamani-Tintera e King’s Theatre Stall Racing Invest 66 5 MAJESTIC SONG (SWE) mbr v Songline-Sun Orchid e Warning Stall Skagg 2 NAIMA br he Academy Award-Billie’s Bounce e Royal Academy 71 5 DANCING PARTY (DEN) br he Academy Award-Liffey Moon e Irish River Stall Troika 3 GOLDMASTER br h Deceptor-Golden Party e Diaghlyphard Støren Silja 75 4 ROYAL GAMES mbr h Royal Experiment-Silora e Lorofino Swartling Kjell Erik 65 3 FRU JOHNSEN br he Deceptor-Vivendi e Royal Academy SKOPPUM A Wibecke Jegard 91 86 15 44 mobil stallbecky@c2i.net Adalsveien 62 3185 Skoppum Jegard Wibecke 56 4 SOPHIES LOVE br he Oktan-Playing Philigirl e Philidor 67 6 WINDIANA (SWE) br he Indian Lodge-Wanesca e Eighty Eight Keys NITTEDAL P Hanne C Jørgensen 45 27 23 21 mobil 1 hannejorgensen@aol.com Stasjonsveien 39 B 45 26 64 45 mobil 2 go.north.racing@gmail.com 1482 Nittedal Go North Racing 66 4 SYMBOL OF GOLD (USA) f he Touch Gold-Grooms Derby e Groomstick

www.ovrevoll.no 71


ÅSGÅRDSSTRAND A Arne O Karlsen 33 38 08 55 bost karsom@online.no Bollerød Gård 90 14 38 20 mobil 3179 Åsgårdstrand Bollerød Stutteri 67 4 FULL STRETCH (USA) mbr v Aptitude-Overwhelmed e Unbridled Showjumpers Racing Club 2 MACBETH (NOR) mbr he Deceptor-Omara e Hernando 80 4 DRAMATIC ACT (GB) br v Dansili-Winter Solstice e Unfuwain 57 4 GUCCI LORENZO br v Lorofino-Arnela e Ashkalani 58 4 HEATHER HONEY br he Deceptor-Xcaret e Ezzoud 85 4 NONE SHALL SLEEP (IRE) br v Invincible Spirit-Moonbi Ridge e Definite Article 79 6 THIN RED LINE (IRE) br v Red Ransom-Albaiyda e Brief Truce PORSGRUNN A Siri Kolflaath Auen 33 19 08 88 bost siri@auen.no Mørjeveien 359 93 88 99 08 mobil 3947 Langangen Kolflaath Auen Siri 40 7 INDIAN DRIVE mbr v Indian Danehill-Snap Drive e Hernando ØVREVOLL P Tollef Langvad 67 14 18 29 bost t_langvad@hotmail.com Konglefaret 77 90 01 33 03 mobil 1359 Eiksmarka Stall Fellow 56 6 MOHIKAN (SWE) f v Indian Lodge-Amourina e Modern Pleasure ENEBAKK A Hege Larsen 63 97 71 02 bost hege_larsen86@hotmail.com Borterveien 34 91 81 48 19 mobil 1912 Enebakk Bønder i by’n 70 7 LISSELAN PROSPECT (USA) mbr v Suave Prospect-Right Again Rose e Royal and Regal Mjønli Christian 44 12 DESERT FUSE (SWE) br v Desert Sport-Shimmy e Bustino NITTEDAL P Sven Erik Lilja 67 07 14 12 bost svelilja@nokab.no Eventyrveien 8 91 12 88 96 mobil 1482 Nittedal Lilja Sven Erik o Stall Laish 76 4 WALINDA (SWE) br he Mandrake El Mago-Wanesca e Eighty Eight Keys RISØR P Jens E Lindstøl 92 23 94 76 mobil lindstolracing@hotmail.com Bjerkheim 4950 Risør Lindstøl Racing o Partners 73 3 HOPE ON EARTH (FR) f he Footstepsinthesand-Alyousufeya e Kingmambo 78 4 MAJESTIC MAX (IRE) sk v Verglas-Your Village e Be My Guest Stall Bjerkheim 50 4 QUICK BRAZILERA sk he Joup-Quick Carisma e Viking 89 9 HEUREUX (USA) br v Stravinsky-Storm West e Gone West 83 9 ROYAL POWER (IRE) br v Xaar-Magic Touch e Fairy King 43 11 QUICK SHANIA sk he Final Appearance-Sekkina e Nishapour

Skulle du vilja ha denna publikation ”på papper”? Möjligheten finns. Den är ganska enkel. Du hör av dig med ett jakande besked på email till srbz@home.se 72


ØVREVOLL P Arnfinn Lund 22 52 30 74 bost Griniveien 42 22 52 30 74 fax 0756 Oslo 97 77 67 50 mobil Bøhn Reidun 57 3 VORTEX br v Deceptor-Norella e Common Grounds Isabel, Freddy o Arnfinn 70 4 BERTA ISABEL (GB) br he Bertolini-Bight Over Day e Most Welcome KAOK 87 5 ALIGHT(GB) br he Pivotal-Catherine Wheel e Primo Dominie 95 6 ENTANGLE (GB) br he Pivotal-Entwine e Primo Dominie Lund Arnfinn 68 3 KLANG VALLEY (GB) f he Dubai Destination-Kelang e Kris St Petersburg Stables 67 4 ARN (DEN) br v Northern Hill-Salida e Spectacular Tide Stall Bonne Nuit 2 PAL O’MINE (IRE) br h Dylan Thomas-Xaara e Xaar 2 TAKE ON ME (SWE) sk v Pistachio-Point Taken e Thunder Gulch 74 3 EASY COME EASY GO (den) br v Songline-Point Taken e Thunder Gulch 74 3 EXTRICATE (IRE) br he Exceed and Excel-Entwine e Primo Dominie 82 4 MIKKELANGELO (SWE) f v Most Welcome-Point Taken e Thunder Gulch 92 4 WITHOUT FEAR (FR) br v Refuse to Bend-Kansas e Kahyasi 83 9 OMOTO SANDO (FR) br v Trempolino-Mayreau e Slip Anchor Stall Exclusive 70 3 ADORE ME (den) br he Academy Award-Viviente e Honor Grades Stall Fun Game 2 ROCK THE BOAT mbr v Deceptor-Miss the Boat e Mtoto Stall Funny 84 5 SWEET BABY JANE (IRE) br he Royal Applause-Nabulae e Unfuwain Stall Haugstad 54 5 DUTCHESS OF BOGSTAD br he Royal Experiment-Bonne Gaz e Northern Park Stall Jersey 2 STYRBJØRN (den) br v Special Quest-Anna Rustung e Charnwood Forest Stall Lilleville 3 ELIS BOY (IRE) br v Elnadim-Idrisette e Idris Stall MCM 70 3 SIENNA br he Lorofino-Morten’s Secret e Blair’s Cove Stall Mojito 2 BITS AND PIECES br he Pistachio-Danetime Music e Danetime Thoresen Leif-Erik 79 6 LAZY LORD (GB) br v Fantastic Light-Yanka e Blushing John ANDEBU A Gina Mathisen 92 88 93 64 mobil ginkma@online.no Håskenveien 96 3158 Andebu Stall GM 2 NN br he Deceptor-Zantana e Ballet Prince 3 CRAZY br v Academy Award-Zantana e Ballet Prince 59 6 IMPERIAL SKYLIGHT (GB) sk v Imperial Dancer-Sky Light Dreams e Dreams to Reality SKOGER A Annie de Mora 41 25 67 55 mobil annie.demora@gmail.com Hanevollveien 17 3039 Drammen De Mora Annie 65 4 THEATRICAL SKY br he Septieme Ciel-Theatre Hall e Cajun Cadet 74 4 VOTE FOR ME (GER) br v Xaar-Vinjett e Mango Express ØVREVOLL A Gunnhild Naustdal 92 03 94 14 mobil gnaus@online.no Eiksveien 94 B 1361 Østerås Fritzenwanker René 83 6 THE ONE AND ONLY (DEN) sk v Pistachio-Blizzard Queen e Forzando

www.ovrevoll.no 73


ØVREVOLL P Wido Neuroth 67 53 71 76 bost wido@neuroth.no Kveldsroveien 8 B 67 14 59 59 arb/stall 1368 Stabekk 67 14 37 86 fax 92 02 03 19 mobil Drew William P 82 4 GEORDIE IRIS (IRE) br he Elusive City-Tiger Desert e Desert King Neuroth Wido 72 3 KID CREOLE (DEN) br v Academy Award-Creole Legend e Cajun Cadet 76 4 VIVERE COSI (IRE) br he Hawk Wing-All Time Great e Night Shift Nygård Bo Tommy 81 3 BOMAR (IRE) mbr h Sir Percy-Rubileo e Galileo Nygård Bo Tommy, Stall Moreno o Stahl B 78 5 TIGER FOR TWO (GB) br v Tiger Hill-Tawoos e Rainbow Quest Stall 2 B 66 4 MARABOUX JAVILEX (FR) f v Le Fou-Instant Karma e Desert Style Stall Aton 84 5 RED COLORI (GB) f v Le Vie Dei Colori-Las Arenas e King Charlemagne Stall E o F 2 ROCK THE LEGEND (ire) br he Rock Of Gilbraltar-Funny Legend e Funambule 80 3 FUNINTHESAND (IRE) br v Footstepsinthesand-Funny Legend e Funambule 94 6 TOUCH OF HAWK (FR) br v Hawk Wing-Touch of Class e Be My Guest Stall EOS 2 DIAMANT (GER) br h Zamindar-Diamantgottin e Fantastic Light 2 SALGADO (SWE) f h Byron-Solvana e Selkirk 76 3 CASSANO (den) mbr v Kheleyf-Chiquette e Selkirk 73 5 DISTANT BEAT br he Muhtathir-Distant Lover e Distant Relative 86 7 SIMIAN (SWE) br v Okawango-Simmering e Mas Media Stall L A 3 T BAG (IRE) br h Bachelor Duke-Pharao’s Delight e Fairy King Stall Perlen AB 2 MILL MARIN (IRE) br he Pivotal-Mill Guineas e Salse 2 NOBEL BRIDE (SWE) br he Nobileo-Mariee Celebre e Peintre Celebre 75 3 VAINQUEUR (SWE) f h Dalakhani-Mariee Celebre e Peintre Celebre 95 5 SIR LANDO (GB) br h Lando-Burqa e Nashwan 90 6 HANDSOME HAWK (IRE) br v Hawk Wing-She is Zen e Zieten 92 6 LA ZONA (IRE) br he Singspiel-Reine De Neige e Kris Stall Tabasco 3 TABASCO (DEN) br v Desert Prince-Sweet Chili e Diaghlyphard Stall Vamos 3 MAGICA VON TRYLL (GER) br he Lomitas-Mattinata e Tiger Hill SØRKEDALEN P Pål J Nordbye 22 49 91 27 paa-jn@online.no Nordre Solberg Gård 22 49 49 09 0759 Oslo 92 22 00 51 Nordbye Pål Jørgen 45 4 TESSERON f v Albaran-Tia Maria e Call To Honor Stall Blue Sky 3 DOFFEN br v Deceptor-Tia Maria e Call To Honor

74

bost fax mobil


Stall Hope

55 57 65 81

4 FUNNY’S BROTHER mbr v Funambule-Leap Day Legend e Petorius 5 RIVER LANDING (GB) br v Lucky Story-Beechnut e Mujadil 5 BITTERSWEET (SWE) mbr he Academy Award-Sweet Chili e Diaghlyphard 8 FAIR FLAIR (IRE) f he Fruits of Love-Percision Vision e Eagle Eyed

ØVREVOLL P Annike Bye Nunez 41 40 57 84 mobil annikehernan@hotmail.com Eiksveien 54 1359 Eiksmarka Nunez Hernan o Stall Trotting 73 4 MARKED BY ZORRO (IRE) br h Alhaarth-Uva Fragola e Nashwan Ski Espen 2 CAPTAIN AMERICA (SWE) br h Academy Award-Muja Maiy e Mujadil 3 REVEENKA (SWE) br he Noroit-Muja Maiy e Mujadil Stall Clue 76 3 RED HEARTS (IRE) br he Red Clubs-Red Trance e Soviet Star 75 4 COOL WATER OASIS (GB) br he Elnadim-Creek Dancer e Josr Algarhoud Max Racing 75 5 MINNIE MCGINN (USA) sk he Maria’s Mon-Reluctant Diva e Sadler’s Wells Stall PHM 79 7 DESERT RALLY (SWE) mbr v Desert Sport-Marlene e Komaite Stall Spinat 2 OLIVE OYL (den) f he Special Quest-Ailes de Grace e In the Wings Stall Tres Mosqueteros 75 6 MEDALLIC (SWE) br v Funambule-Melanie e Music Streak 85 9 TUMACO (CHI) br v Special Quest-Starwars e Stagecraft Stall Trotting 62 3 CAMPANITA f he Ransom O’War-Folita e Lomitas 3 RAGAZZO br he Academy Award-Private Property e Pips Pride 76 5 LE PETIT CAPORAL (CHI) f v Crocker Road-Lamenta Con Pena e The Great Shark Ulvestad Mette 3 QUORATE’S NOBLIGE br he Oktan-Madeineid e Quorate ØVREVOLL P Lisette Olai-Olssen 67 14 88 40 bost lisette.olaiolssen@gmail.com Elgefaret 32 67 14 88 40 fax 1362 Hosle 97 77 25 04 mobil Lindsjø Heléne 58 13 ONKEL BLAA (DEN) br v Asaasy-La Natte e Native Guile Stall Fighting Spirit 63 6 FIGHTING SPIRIT sk v Troon-Crystal Light e Lotus Pool Værelse 9 45 5 CLAUSES MISTRAL (DEN) br he Most Welcome-Feuer-Flashlight e Feuerbach ØVREVOLL P Niels Petersen 67 14 17 60 bost niels@npracing.no Vakåsveien 18 67 14 17 60 arb/stall 1395 Hvalstad 98 85 41 45 mobil Autoindustri AB 93 4 SILVER OCEAN (USA) mbr v Silver Train-Endless Sea e Mt Livermore Casa del Sol Racing 2 NN (IRE) br he Aussie Rules-Miss Asia Quest e Rainbow Quest 66 3 SHABBY CHIC br he Arlberg-Shaisa e Shalford Fam E Nagell-Erichsen 2 FANCOURT br v Deceptor-Fortaleza e Cajun Cadet 2 FREDDE br v Deceptor-Folita e Lomitas 2 MARMALA (FR) br he Astronomer Royal-Misty Daylight e Seeking Daylight 2 NN (IRE) f h Duke of Marmalade-Simaat e Mr Prospector 2 WHISTLER (DEN) br he Academy Award-Wings Of A Dove e Hernando 3 BIRKEBEINERN (IRE) br h Librettist-Stellarette e Lycius 71 3 CAMOMILLA br he Ransom O’War-Capote Line e Capote 70 3 JOHAUG (IRE) br he Imperial Dancer-Aces Dancing e Big Shuffle 77 4 CHELSEA (SWE) br v Trempolino-Capote Line e Capote 74 4 MILLY br he Royal Experiment-Final Call e Groom Dancer 84 6 MATCH POINT (FR) sk he Verglas-Danira e Danehill 88 7 GRAFITTI (GB) br he Dansili-Reading Habit e Half a Year IORR Stables 70 3 FOOL TOO COOL (IRE) f he One Cool Cat-Memory Motel e Always Fair 87 4 CAWETT COVE (IRE) f h Hawk Wing-Memory Motel e Always Fair Myhre Tanja Ravn o Eriksen Camilla 88 6 TATOOSH (IRE) mbr he Xaar-Dictatrice e Anabaa 75


Niels Peterse forts

Nordic Girl Power 83 4 GOLDEN MEMORY (DEN) br he Dexterity-Golden Line e Gabitat NP Racing 2 NN (USA) sk h Rockport Harbor-Endless Sea e Mt Livermore 69 4 MAD MEN (SWE) sk v Melmac-La Bonita e Common Grounds 89 9 FRICOTEIRO (ARG) f h Lode-Fricote e Ogygian Oslo Racing Stables AS o IORR Stables 94 5 BANK OF BURDEN (USA) f v Hawk Wing-Wewantitall e Pivotal Petersen Marianne 82 9 THE PIRATE (DEN) mbr h Primatico-Medinova e Mas Media Run For Fun 2 MINK’S CHANEL (DEN) br he Sabiango-Sangarra e Great Lakes Stall Bonne Nuit 2 PROUD POSSIBILITY (USA) f h Tale Of The Cat-Mysterious Lina e Linamix Stall Madinath 73 3 PROUD CASH FLOW (USA) mbr v Proud Citizen-Great Lady Slew e Seattle Slew Stall NOK 2 FOXY NOXY mbr he Deceptor-I Dont Do Walking e Orientate 82 4 FABIAN (DEN) f v Distant Thunder-Fablie e Ali-Royal 75 5 KING’S DANCER (DEN) br v Priolo-Cadeaux d’Honfleur e Cadeaux Genereux Stall Nytt Håp 68 3 BINAMIX (SWE) sk he Binary File-Gryngolette e Linamix Stall Rhythm 2 NAMIBIAN DESERT (DEN) f v Refuse To Bend-Achambra e Desert Prince Stall Trick or Treat 2 FLYIN HAWK LAU (DEN) mbr h Flyinfact-Pollenca e Law Society 2 HURRICANE EYE (SWE) f h Eishin Dunkirk-Theatre Antique e Theatrical 67 3 ACCOMPLISHED (DEN) f v Most Welcome-Alamea e Ela-Mana-Mou 70 3 BRAT CAMP mbr v Funambule-Theatre Hall e Cajun Cadet Stall WiWal KB 86 3 OLD PAL (FR) br h Soldier Hollow gb-Syllable e Halling Stall Zuccini 90 4 MANCHESTER (FR) f v Domedriver-Metaline e Dr Fong 86 6 LIGHT THE FIRE (IRE) br v Invincible Spirit-Rouge Noir e Saint Ballado Walgren Atle o Hege 70 3 NOTNOWHONEY (GB) br h Notnowcato-Spirito Libro e Lear Fan 87 5 BEAT BABY (IRE) f v Johannesburg-Najiyah e Nashwan 9 PROFESSOR HIGGINS (IRE) f v Flemensfirth-Shuil Iontach e Oscar SKOTSELV P Maria Robertz 48 29 08 08 mobil mrobertz@online.no Haereberget 25 3330 Skotselv Robertz Maria 58 6 SEND AN INVITATION (SWE) f v Most Welcome-Sendo e Dolphin Street HOSLE A Elisabeth H Rud 99 11 96 41 mobil elisabethrud@mac.com Langmyrgrenda 10 0861 Oslo Stall Pilgrim 77 6 PILGRIM (SWE) mbr v Slickly-Sweet Chili e Diaghlyphard LIER A Hanne Rådstoga 97 04 07 01 mobil hannestoga@gmail.com Brurbervejen 13 3400 Lier Rådstoga Hanne 2 DENICO (NOR) br v Deceptor-Tiger Lily e Malvernico 55 6 DELILY br he Deceptor-Tiger Lily e Malvernico GARDERMOEN P MeREte C Rønås 97 59 68 73 mobil meretec@online.no Grasmoveien 72 2030 Nannestad Carter G R 57 4 MARNIE OAK (SWE) br he Heart Of Oak-Marlene e Komaite 76


NITTEDAL P Espen Schem 92 81 02 84 mobil nina.an@online.no Øvre Nygård 9 M 1482 Nittedal Andersen Nina Henriette 2 PERDIFUMO br he Deceptor-Morten’s Secret e Blair’s Cove 80 4 POPPI br he Lorofino-Morten’s Secret e Blair’s Cove GJERDRUM P Cathrine Slettemark 41 42 04 42 mobil cathwit@online.no Lerenga 2022 Gjerdrum Stall Exit 60 3 ONE br v Distant Thunder-Blue Sunshine e Primatico 75 4 MINK’S AISHA (DEN) mbr he Black Sam Bellamy-Gogopogo e Dare and Go 64 6 TAHAYAB (ITY) br he Nayef-Zaffrani e Danehill 84 7 LIVIGNO (SWE) f v Funambule-Pearly Pet e Kefaah KANA/ØVREVOLL P David Smith 32 79 85 15 bost kris-sm@online.no Nordjordkroken 10 93 61 26 39 mobil 3483 Kana Gerhardsen Anne Mari 53 10 FENDI br he King Krimson-Dance Across e Nabeel Dancer Smith David 7 CHECK RAISE (GB) br he Largesse-Not A Word e Batshoof Smith Kristin 68 6 BELLO SECONDO (POL) br v Special Power-Bella Ballerina e Alamo Bay 72 7 ARTIE BUCCO (DEN) f v Funambule-Alamea e Ela-Mana-Mou ØVREVOLL P Hallvard Soma 92 22 73 18 mobil hasoma@online.no Nordveien 21 1358 Jar Scanhorse Racing 66 4 MISSISSIPPI (DEN) br v Final Appearance-Miss Lovely e Magic Ring Stall Askim 71 7 ARTISTIC LIGHT (GB) f he Fantastic Light-Artisia e Peintre Celebre Stall Cavalier 62 6 ILLUSIVE SPIRIT (IRE) br v Clodovil-Poker Dice e Primo Dominie Stall Dennis 8 PARTY BOOSTER (IRE) br v Abou Zouz-Party Girl e Unfuwain Stall Helge 2 JEANNE D’ARC f he Funambule-Romola e Wolfhound Stall Million 60 9 MILLIONDOLLARBABY (IRE) mbr he Lahib-Film Lightning Girl e Persian Bold Stall Nille 57 6 SUNCELEB (IRE) f he Peintre Celebre-Suntory e Royal Applause Stall Running Expences 54 5 PANNACOTTA (DEN) br he Academy Award-Top Cat e Be My Chief Stall Soltun 74 4 FAVORITTEN f v Royal Experiment-Folita e Lomitas Stall Trojan 68 3 JOUYE (SWE) f v Distant Thunder-Clan Campbell e Lyphaizia Stallkroen 3 MESSI (DEN) br v Academy Award-Mish e Hernando Tangen Sissel 2 LINDA LOVELACE (NOR) mbr he Deceptor-Lost Lady e Final Appearance ÅSGÅRDSSTRAND A Caroline Sommerfelt 33 38 08 55 bost sommerfelt1@hotmail.com Bollerød Stutteri 48 29 40 07 mobil 3179 Åsgårdstrand Sommerfelt Caroline 82 7 LISSELAN CASTLE (USA) f v Weekend Cruise-Dinner Speaker e Formal Speaker SKIEN P Jane-Helen Stareng 35 59 89 93 bost hessport@online.no Tollmo 23 90 60 93 00 mobil 3736 Skien Stareng Jane-Helen 2 ACT LIKE DAISY br he Academy Award-Lady Of The Orient e Lord of Men 74 4 RED EISHIN (DEN) f he Eishin Dunkirk-Viviente e Honor Grades

77


ØVREVOLL P Eva Sundbye 46 54 54 64 eva.sundbye@yahoo.no Mølleveien 11 3490 Klokkestua Gutta Boys 2 REDLOVE br h Royal Experiment-Red Line e St Remi Lühnenschloss Tinus 71 4 BENTLEY (DEN) br v Silca Legend-Cocco Pio e Turtle Island 83 8 RAPPONGHI (IRE) br v Efisio-Armungia e Shareef Dancer Lühnenschloss Tom o Gjerde Ole Einar 2 OAKLI (SWE) br he Heart Of Oak-Dona Li e Ali-Royal Stall Alba 40 6 OVATION (swe) f v Most Welcome-Viviente e Honor Grades

mobil

81 5 HAPPY LARRY (SWE) br v Melmac-Miss Ullerød e Mas Media ØVREVOLL P Kjell Erik Swartling 67 14 51 90 bost keswartling@nordisk.no Ovenbakken 21 A 22 13 56 00 arb/stall 1361 Østerås 92 09 87 04 mobil Stall Jets 72 5 NATANIEL (POL) br v Roulette-Natanja e Dixieland Stall X 70 6 REQUESTED mbr h Deceptor-Frøken Lea e Noble Patriarch Swartling Kjell Erik 53 4 BRIDGET JONES f he Brown Ale-Frøken Lea e Noble Patriarch 2 NN br he Deceptor-Frøken Lea e Noble Patriarch 78 6 CAERUS (USA) br h Greatness-Bellewood e Alydar 65 7 SURFER (POL) br v Great Lakes-Safrane e Eternity’s Breath NITTEDAL A Bjørn Svenkerud 67 07 26 34 bost bsvenke@frisurf.no Svartkruttveien 54 92 21 88 44 mobil 1482 Nittedal Stall OJOJ 71 7 MONTGOMERY (GER) f v Sholokhov-Monbijou e Dashing Blade ANDEBU A Ragnar Sørhaug 33 44 02 20 bost bjorg.sorhaug@c2i.net Vesledalsveien 9 90 17 82 01 mobil 3158 Andebu Stall Maiann 43 11 DARK PRIDE br he Zoukris-Village Talk e Known Fact LUNNER A Lise Tandberg 22 49 41 17 bost lisetand@start.no Kjørkeveien 70 92 61 89 81 mobil 2730 Lunner Tandberg Lise 4 TIGER COWRIE br he Final Appearance-Cowrie e Efisio 56 5 INGVILD br he Nicolotte-Gale Warning e Valiyar HOKKSUND P Sigmund Tandberg 32 75 48 01 bost sohta@online.no Terassen 8 91 67 72 83 mobil 3300 Hokksund Tandberg Solveig B o Stall Avant 3 TARKOOR (GB) br v Cape Cross-Bakhoor e Royal Applause Tandberg Solveig o Stall Comet 66 4 PALINDROMIC (IRE) f v Chineur-Compton Girl e Compton Place

For bestilling av bilder fra løp Øvrevoll kontakt bestilling@hesteguiden.com eller telefon 481 50 156 Det er dessverre ikke mulig å bestille film fra løp på Øvrevoll, men man kan se løpene på nett gratis i en uke, gå til: https://www.rikstoto.no/RikstotoDirekte/RDsisteuke/ 78


ØVREVOLL P Michael Taylor 41 79 28 28 mobil tayl1@hotmail.com Vollsveien 132 1358 Jar Brandstorp Ellen 2 NN mbr he Deceptor-Blue Babe e Jalmood Stall Amska 2 EDDWINA (SWE) mbr he Avonbridge-Elvina e Danzig Connection 3 EMAIL (SWE) mbr v Academy Award-Queens Hand e Lend A Hand 3 OUR ROMEO (DEN) f v Lomitas-Miss August e Be My Chief 80 4 EDGE OF ETERNITY (DEN) sk he Academy Award-All Right e Always Fair 4 ESTANCIA (SWE) br he Mujahid-Our Toy e Diaghlyphard Stall Bånski 3 FREDDIE MAY mbr v Deceptor-Best Offer e Danehill Dancer Stall Lucky Lips 2 SWEET AS CANDY br he Deceptor-Epitaph e Cajun Cadet Østerås Stutteri 2 TURTLE DOVE br he Deceptor-Turf Turtle e Alzao MAGNOR A Gro-Helen Thonander 48 35 74 62 mobil grohelenthonander@hotmail.no Grenseveien 27 2240 Magnor Thonander Gro Helen o Tuhus Line 76 4 HAYLEY CROPPER (GB) f he Bertolini-Lavender Dancer e Tragic Role 62 10 THE SHADOW sk v Troon-Nordic Pet e Petorius NYKIRKE P Wera Torgersen 33 07 85 71 bost thor.henning.dovle@larvik.kommune.no Solberg, Vikveien 438 33 07 85 71 fax 3180 Nykirke 98 63 53 97 mobil Døvle Henning 79 7 DUBAI SAMURAI (GB) br v Dubai Destination-Eishin Eleuthers e Sadler’s Wells Stall Solberg 2 FAIRPLAY mbr he Deceptor-Fortezza e Muhab 2 MAGIC MORNING (SWE) br he Funambule-Morning Rose e Acatenango 4 FRATELLA mbr he Muhab-Fillippika e Dalby Jaguar 73 5 FERROZZO mbr v Muhab-Fillippika e Dalby Jaguar ÅRNES A Charlotte Myren Tuverud 97 61 63 15 charlotte_mt@yahoo.com Vormsundveien 196 2150 Årnes Stall Unik 61 5 LORD ROSSMO sk v Slickly-Ticket to Ride e Prince Sabo

mobil

NYKIRKE P Gerd Tønnessen 63 97 81 05 bost gerdtoen@hotmail.com Mauraveine 105 97 14 71 31 mobil 2032 Maura Stall Herstua 2 SUNNY APPEARANCE br he Final Appearance-Dama Kier e Philidor Stall Norway Design 2 ANCHOR’S AWARD br h Academy Award-Otemba e Slip Anchor Tønnessen Gerd 73 4 RONALDO f v Joup-Otemba e Slip Anchor ØSTERÅS P Isidro Vergara 67 14 85 77 bost evergara@online.no Østeråsen 11 93 05 95 37 mobil 1361 Østerås AK-ELI 71 6 WOODLAND MUSIC (USA) br v Forestry-Charm A Song e Unbridled’s Song Stall Fredbo 4 SILVANI (SWE) br he Academy Award-Simsala e Hernando 5 KETCHIKAN (SWE) sk v Equadors Dream-Kursian e Petong Stall Magic o Skrzydlo Roman o Gull 84 5 HOT WING (IRE) br v Hawk Wing-Crystal Theatre e King’s Theatre Fam Vergara 65 4 CAVALLINA br he Lorofino-Lady of the Orient e Lord of Men 56 4 FACALANI br v Lorofino-Marietta Nordic e Nordico 70 4 HOT TYRA (IRE) br he Singspiel-Medina e Pennekamp Øvrevoll Stutteri 2 MIRABELLE UNIQUE mbr he Deceptor-Silora e Lorofino 74 4 SONG D’AMOUR (SWE) mbr v Songline-Tremendous Girl e Rudimentary 79


Heste i træning i Danmark 2012 Den danske fortegnelse over heste i træning 2012 er ajourført per 2012-04-20. Heste uden suffix er opdrættede i Danmark. FT (Scand generalhcp for 2011) er påført så langt vi mulig. ODENSE A Kristina Bolbro Agerholm 21 28 65 10 Egholtvej 8 kbni@fertin.com 6600 Vejen Dittman Camilla 4 SPEEDY FAQ ox fux h Daffaq-Skazka Kossack e Balsam ÅLBORG P Bager Lone 62

Lone Bager 26 25 89 84 Tingskovvej 24 jankjeld@hotmail.com 9460 Brovst 2 ANEWSTARFROMNOVA fux h Silca Legend-Sypha e Saumarez 2 SETTING THE PACE fux h Special Quest-Ma Ani e Mujtahid 2 SIGGI mbr hp Final Appearance-Glistening Silver e Puissance 2 THAT WAS EASY br h Special Quest-Beshara e Doyoun 3 FABLELINE fux hp Dexterity-Fastina e Dunphy 3 LASERLINE br hp Dexterity-Mamonia e Final Appearance

Heste i dansk træning 2003 - 2012 Rubrik

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2-årige danskopdrættede 69 75 66 75 83 75 78 82 87 77 2-årige norsk/svenskopdrættede 11 11 7 6 7 7 5 1 7 2 2-årige øvrige 10 9 3 8 6 10 6 7 2 8 Ialt 2-årige Andel danskopppdrettede i %

90 95 76 89 96 92 89 90 96 87 77% 79% 87% 84% 86% 82% 88% 91% 91% 89%

3-årige danskopdrættede 59 72 75 70 76 81 73 67 76 83 3-årige norsk/svenskopdrættede 15 11 14 8 8 9 7 5 3 5 3-årige øvrige 13 13 13 19 21 21 28 34 26 25 Ialt 3-årige Andel danskopdrættede i %

87 96 102 97 105 111 108 106 105 113 68% 75% 74% 72% 72% 73% 68% 63% 72% 73%

Ældre danskopdrættede 111 120 124 142 137 139 136 110 108 110 Ældre norsk/svenskopdrættede 8 17 14 20 21 19 15 20 20 16 Ældre øvrige importerede 91 56 66 64 57 78 74 90 108 84 Ialt ældre Andel danskopdrættede i %

210 193 204 226 215 236 225 220 236 210 53% 62% 61% 63% 64% 59% 60% 50% 46% 52%

Antal danskopdrættede - alle 260 287 275 301 309 312 298 267 280 280 Antal norsk/svenskopdrættede 34 39 35 34 36 35 27 26 30 23 Antal øvrige heste 114 78 82 91 84 109 108 131 136 117 Ialt alle engelske fuldblod Andel danskopdrettede i % Araberheste Ialt alle heste i træning 80

387

384

382

412

416

439

422

416

437 410

67% 75% 72% 73% 74% 71% 71% 64% 64% 68% 13 12 9 5 7 5 2 0 0 1 400

396

391

417

423

444

424

416

437 411


3 MR BING br h Fabuleux Indien-Danse Du Feu e Rurik 3 PEAS AND PISTACHIE sk hp Pistachio-Peas And Love e Cajun Cadet 79 4 JUMEIRAH br v Black Sam Bellamy-Sypha e Saumarez 54 4 NOBEL PENANG mbr v Cajun Cadet-Only Penang e Perugino 48 4 NOMINE DE JOUR br v Final Appearance-Etoile De Jour e Saint Cyrien 60 5 AZZAH (IRE) br hp Fath-Mildred e Peintre Celebre 6 FIRST CHOICE (IRE) br hp Choisir-Ardent Lady e Alhaarth 45 7 LAGOA DO PAU br hp Final Appearance-Cascina e Cadeaux Genereux 74 7 WHISPERINGLINE mbr hp Primatico-White Hare e Indian Ridge Bager Lone o Anders 40 7 ARCHER’S UP (SWE) br v Nicolotte-Clan Campbell e Lyphaizia Kjeld Jan o Bager Lone 4 TOFASTFORDUBAI br hp Final Appearance-Creole Legend e Cajun Cadet Bager Lone o Kjeld Jan 57 7 DE LUCA mbr hp Final Appearance-Mirice e Riverquest Bager Lone, Anders o Sofie 50 4 YOUNEVERCATCHME sk hp Ivan Denisovich-The Foundout e Dr Devious Team Blue Touch o Rytter Jens 65 4 BLUE TOUCH br v Touch Of The Blues-Misratah e Anabaa KLAMPENBORG A Torp Rikke Bay 66

RIKKE BAY TORP 25 23 75 85 Otto Mallingsgade 10, st th rikke_bay@hotmail.com 2100 København Ö 5 SIKORSKY br v Sholokhov-Tres Bien e Local Suitor

KLAMPENBORG P Hanne Bechmann 20 65 66 37 Karlebovej 87 bechmannracing@hotmail.com 3400 Hillerød Bechmann Racing 2 MAMBA sk hp Pistachio-Miss Chelsea e Richard of York 3 IMAGINENOWAR sk hp Pistachio-Phoenix Phantom e Charnwood Forest 3 INCEPTION br v Pistachio-Miss Moet e Richard of York 79 4 MISS VALUEV sk hp Pistachio-Phoenix Phantom e Charnwood Forest Buskop Morten 80 8 SIMBAD (FR) br v Danehill-Napoli gb e Baillamont 11 NEPTUNE JOLY (FR) br v Chef de Clan-Fortune Jolie e Un Numide Holmbæck Lene 2 UNA VITA sk hp Pistachio-Phoenix Phantom e Charnwood Forest Lind Isabelle 54 4 GOOD TUNE mbr v Pistachio-Shangri La e Mas Media Mink Stud 3 MINK’S BE SOLDIER br h Soldier Hollow-Sangarra e Great Lakes NVA Racing o Kjems Racing 79 3 THE KICKER br v Binary File-Munay e Desert King Stald Amigos IS 2 ROYAL LANE fux hp Silca Legend-Lois Lane e Academy Award Stald Caledonia 3 CALEDONIA br v Final Appearance-Atlantid Winner e Grand Lodge Stald Frydenlund 3 RIVERDANCE fux h Captain Rio-Sheer Dane e Danehill The Breezers IS 2 MISS BACARDI sk hp Pistachio-Munay e Desert King Zwicky Racing 70 3 ROAD TO GLORY (GB) br h Kyllachy-Danalova e Groom Dancer 78 5 AIR STRIKE ELEVEN mbr hp Final Appearance-Alioli e Nishapour 77 5 MAJESTIC ELEVEN br h Academy Award-Royal Eleven e Ballet Prince Zwicky Racing o Stald Santa Anita m fl 80 4 TIGRESS ELEVEN br hp Academy Award-Kutbeya e Diesis ÅLBORG A Gitte Bjeldbak 61 75 96 10 Klabbesbrovej 25 bjeldbak@dgltele.dk 9370 Hals Bjeldbak Gitte 3 LITTLE CLOUDS br hp Secret Destination-Clouds and Lines e Domynsky 4 FIRST AVENUE br h Fanaan-Avenue e Shahdji 4 MYSTERY br h Secret Destination-Shannon e Arado 49 6 BIGGIE br hp Cajun Cadet-Little Erica e Polar Falcon 81


ÅLBORG A Ditte Bundgård 31 21 31 34 Uttrupvej 7, 3 th choko-Dytte@ofir.dk 9400 Nr Sundby Bundgård Ditte 47 7 ANDY CAPP fux v Coneybury-Amber Night e Starry Night 62 8 SANGREAL (GB) fux hp Medicean-La Belle Dominique e Dominion 67 11 DIVINE SPIRIT (GB) br v Foxhound-Vocation e Royal Academy KLAMPENBORG P Andersen Martin o Stald Five Stars Boltegaard o Kjems Racing 81 Larsen Jensen Pia 72 Stald Clos Beylesse Stald Five Stars 71 84 Stald Guran 90 Stork, Knudsen o Nielsen

Helle Christensen 27 49 79 54 Charlottenlundvej 2 E, mf hellegalop@gmail.com 2900 Hellerup helle-chr-galop.ucoz.com 2 HARMONIA br hp Special Quest-Afrodite e Kateb 4 MADAME ESPRIT br hp Esprit Du Nord-Kinky Spot e Mas Media 3 VERONA br hp Binary File-Crystal Glazer e Richard of York 2 CLOS BEYLESSE br hp Academy Award-Miss Et Toi e Richard of York 3 PHOEBE br hp Dexterity-Phoenix Fantasy e Richard of York 6 RUNNER RUNNER br v Academy Award-Afrodite e Kateb 6 MALTHO br v Academy Award-Gaelic’s Fantasy e Statoblest 2 RED PEARL fux hp Special Quest-Top Pearl e Itsabrahma

KLAMPENBORG A Sven Christensen 31 12 37 19 Ordrupvænge 96 sven00@webspeed.dk 2920 Charlottenlund Christensen Sven 89 7 QUICK RELEASE (IRE) br h Red Ransom-Set the Mood e Dixie Brass ÅRHUS P Torben Christensen 23 46 46 78 Grøndalsvej 68, 2 tv tcracing@stofanet.dk 8260 Viby J tc-racing.dk Andersen Kristian 80 4 MALGOOF (IRE) mbr hp Kodiac-Mira e Turtle Island 84 7 CLASSICAL WORLD (USA) sk v El Prado-Tethkar e Machiavellian Christensen Inger 2 PEAS AND CAKE br hp Final Appearance-Peas And Love e Cajun Cadet Junker Birgitte o Sørensen Jesper 2 HALF KINGDOM br h Academy Award-Cut So Sharp e Final Appearance 56 5 WHAT AN ANGEL br hp Final Appearance-Relate e Distant Relative Olsen Jan o Marianne o Schønneman L 2 MARADONA br h Academy Award-Ikon e Cajun Cadet Olsen Jan o Spring Finn 75 4 FATIMA br hp Esprit Du Nord-Perle d’Or e Rurik Stald Aros 3 HASEEN (IRE) br h Invincible Spirit-Elshamms e Zafonic Sørensen Ariette o Christensen Inger 72 5 ACQUAVIVA (GB) br hp Medicean-Amazing Bay e Mazilier Sørensen Jens 70 5 FIRE AND STONE (IRE) br v Hawk Wing-Shinkoh Rose e Warning 70 4 ARAMID (IRE) mbr v Aussie Rules-Bollicina e Woodman Werlauff Torben 3 MR DREAM X br h Mr Din X-Anadi e Arado KLAMPENBORG P Inge Mette Dejgaard 22 47 73 44 Lundtoftegaardsvej 7, 6. mf 2800 Lyngby Dejgaard Inge Mette 61 6 SESSAN br hp Cajun Cadet-Tower Of Menga e Afleet Halberg Marianne 62 4 BLACK ANGEL mbr hp Imperial Dancer-Lake Pleasant e Elegant Air Hansen Pirjo 2 REEL QUEST br h Special Quest-Reel Line e Scottish Reel Jaybird Stable 6 LADYBIRD (SWE) fux hp Indian Lodge-Jaybird e Common Grounds Kaj-Nielsen Lone 2 AUTUMN LEAVES br hp Academy Award-Atlantid Winner e Grand Lodge 78 3 ANTHONY br v Final Appearance-Antoinette e Mas Media 63 6 HARLEY (SWE) mbr v Indian Lodge-Tree Of Heaven e Robellino 82


Stald Finn Ind 73 4 ET TOI br v Final Appearance-Miss Et Toi e Richard of York 84 6 FINN IND AGAIN mbr v Primo Valentino-Adept e Efisio Stald Søholm 2 ROSY RED br hp Special Quest-Front Pearl e Starry Night KLAMPENBORG A Mille Eisner 22 40 70 99 Enghavevej 4 lovsnulp@yahoo.com 2930 Klampenborg Stald 2 + 2 71 5 BYE BYE BANDIT br h Cajun Cadet-Munay e Desert King 8 SHAREHOLDER (GER) sk v Act One-Secret Energy e Alwuhush KLAMPENBORG P Ervolder, Schougaard, Blume o Nielsen 60

ELO ERVOLDER 60 24 61 33 Kirkeltevej 103 eloervolder@gmail.com 3450 Allerød 3 BE BE KING br v Binary File-African Bell e African Song

KLAMPENBORG A Gunnar Ferdinand 21 45 89 24 Tessebøllevej 57 gfriis@csc.com 4681 Herfølge Ferdinand Gunnar o Friis Gitte 62 6 PRIVATE EQUITY (SWE) br hp Academy Award-La Duquesa e Cajun Cadet 54 6 SABA ROCK (SWE) fux h Swedish Shave-Miss Bordeaux e Try My Best 45 10 ESTOY ENAMORADA (IRE) br hp Titus Livius-El Corazon e Mujadil ÅLBORG A Mette Fruergård 20 78 40 89 Milbakvej 50 mette.fruergaard@jubii.dk 9381 Sulsted Fam Fruergård 67 5 SO SURREAL (IRE) br hp Avonbridge-Secret Circle e Magic Ring 74 5 TEMPLE QUEEN (GB) fux hp Sulamani-Indiana Blues e Indian Ridge 62 7 EXTREME NORTH (USA) br v Stravinsky-North Dream e Unbridled’s Song 66 10 BAGGINS (SWE) br v Funambule-Saucy Girl e Taufan ÅLBORG A Helle Frydensberg 22 29 20 33 Kæragerholmvej 30 fryd.racing@yahoo.dk 9382 Tylstrup Frydensberg Helle 4 BONJOUR BONGEE (GB) fux v Monsieur Bond-Bond Babe e Forzando Team Quark Horseracing 72 5 GENTLE BEAT (IRE) mbr v Whipper-Soft e Lear Fan ÅLBORG A Ulla Frydensberg 24 24 13 98 Milbakvej 76 galoply@mail.dk 9381 Sulsted Frydensberg Ulla 67 5 TAMARIND HILL (IRE) br v Shamardal-Amandian e Indian Ridge 6 BLACK RIVER FALLS (USA) br v Fusaichi Pegasus-La Lorgnette e Val De l’Orne 7 REEL BUDDY BLAZE (GB) fux v Reel Buddy-Hope Chest e Kris 66 9 CATABOUND (USA) br v Black Minnaloushe-Castellina e Danzig Connection

www.danskgalop.dk 83


ÅRHUS P Jane E Grove 26 21 88 00 Testrupvej 12 hzztehzz@hotmail.com 8320 Mårslet Gram Pia 5 MORNING SUN (DEN) br v Mandrake El Mago-La Libre e Dashing Blade 48 11 CROSTINI (SWE) br hp Ballet Prince-Bridge Girl e Hilti’s Hut Grove Jane E 66 7 ZACHO THE BUTCHER fux v Silca Legend-Hå Te Hå e Melmac 67 8 AIR FORCE ELEVEN mbr v Cajun Cadet-Alioli e Nishapour Grove Jane m fl 3 NIELS JUNIOR br v Final Appearance-Hå Te Hå e Melmac Johansen Trine 2 TAKETHEMONEYCONNI fux hp Cajun Cadet-Park Lane e Quilted 4 IN EXCESS sk v Northern Hill-Mighty Miss Magpie e Red Sunset 63 5 STEEL MY HEART (IRE) br hp Clodovil-Antigonel e Fairy King 73 6 KEEP ON FLYING mbr v Richard of York-Cut So Sharp e Final Appearance Pedersen Kasper 67 6 DO IT TIGER br v Kateb-Tigerdyret e Richard of York 55 6 HANDCUFF (GB) mbr v Lend A Hand-Peruvian Jade e Petong Stutteri Poulsensminde 3 FONGKY fux hp Dr Fong-Aqua Duce e St Jovite ODENSE A Gitte Hansen 51 74 39 93 Mallehøjvej 6 hansen@dlgnet.dk 7323 Give Hansen Gitte o Pilgaard Hansen Peter 62 4 INSEL (SWE) br v Distant Thunder-Sparkling Outlook e College Chapel ODENSE A Hansen Jette Mose Mose Hansen Jette 60 Racing Club Fyn 64 67

Jette Mose Hansen 40 34 96 65 Hedebovej 6, Heden erik-ellebaek@mail.tele.dk 5750 Ringe 3 STEADY THE BUFFS (GB) br hp Piccolo-Artistry e Night Shift 5 ROSSO (GB) fux hp Piccolo-Naughty Pistol e Big Pistol 4 BLACKJACK sk v Blackdoun-Manalous e Black Minnaloushe 8 JOE RICH (GB) br v Piccolo-Lady Lacey e Kampala

KLAMPENBORG P Tine Hansen 22 17 32 46 Langs Hegnet 9 tinegalop@webspeed.dk 2800 Lyngby Koch Peter o Vivi 63 3 LADY FILE br hp Binary File-Cinnamon e Diaghlyphard Larsen Peter Niels 2 CERTINO mbr h Academy Award-Liffey Moon e Irish River Nybri AB 3 ANOTHER ONE br hp Final Appearance-Blizzard Queen e Forzando Persson Ulrika o Jonas o Nordgren Sophie 2 ANTIOPE (SWE) fux hp Special Quest-Amazone e Samum 2 PRUDENCE (SWE) br hp Special Quest-Might As Well e Fire Worshipper Rasmussen Bjørn 3 Le CHIFFRE br h Daliapour-Fleur En Fleur e Hernando 70 3 NICK NACK br h Academy Award-Liffey Moon e Irish River Stald Spitco 2 NN br v Final Appearance-Autarcie e Ski Chief 3 MYLOVELYROSEOFCLARE (IRE) br hp Antonius Pius-Hebrides e Gone West 3 POLLY MOLLY br hp Academy Award-Misratah e Anabaa 71 8 ARABIAN WORD (GB) fux v Diesis-Duchcov e Caerleon Takashi Saito 3 HER BIRTHDAY (IRE) br hp Ivan Denisovich-Foolish Gift e Barathea Øvilsen Helle 85 7 DAN TUCKET (GB) br v Dansili-Fanfare e Deploy

84


ÅRHUS A Knud Hjorth AS 76 67 69

Knud Hjorth 40 47 86 34 Resendalgaard, Resendalvej 3 knudhjorth@hotmail.com 8600 Silkeborg 2 DALMARY br hp Philidor-Rough Enough e Poliglote 4 GOLD BRIDGE br h Philidor-Rough Enough e Poliglote 5 STARS PRIDE br v Philidor-Pink Cadillac e Celtic Swing 6 BONEFISH br v Philidor-Pink Cadillac e Celtic Swing

ÅRHUS A Tinna Hovgaard Meier 29 20 45 97 Åstrup Strandvej 15 thc@aarhus.dk 8250 Egå Bispelund Nanna o Övlisen Helle 47 4 KENZA (IRE) br hp Rakti-Molehill e Salse 57 5 MOLLIE JO (IRE) br hp Chevalier-Molehill e Salse Hovgaard Meier Tinna 49 4 SHAMSIIN br v Dexterity-Castlecary Lass e Namid 70 13 NEW CALADONIA (USA) fux v Trempolino-Tea Cozzy e Irish River HORTEN A Michelle Husted 24 45 22 63 Holstensvejen 9 michelle.husted@gmail.com 4584 Hørve Husted Michelle 4 DIAMOND LADY fux hp Itsabrahma-Lady Boss e Hero’s Honor ÅLBORG A Højbjerg Benthe o Jens 69 Højbjerg Jens o Andersen Bente 47 Maints Camilla o Søren Møller Lars Ole R

JENS HÖJBJERG 21 22 48 23 Stadevej 117 jens@568.dk 9700 Brønderslev 4 DEERE HUNTER mbr h Primatico-Dialitha e Diaghlyphard 8 CHEITHA mbr v Chequer-Dialitha e Diaghlyphard 6 RIVER BOAT (FR) br hp Equerry-Sailing Away e Night Shift 7 STRAX (GB) br v Songline-Fairy Jane e Fairy King 5 HURRICANE LINE br hp Arado-Sift e Salse

KLAMPENBORG P Axel Jacobsen 40 76 17 62 Skjoldhøj Allé 20 A friskyfrazer@hotmail.com 2920 Charlottenlund Stald Ras 72 4 CHIROCCO br v Cajun Cadet-Liffey Moon e Irish River KLAMPENBORG A Jacobsen Unnie 72

UNNIE JACOBSEN 21 49 55 51 Clarasvej 1 B, st 1 unniej@yahoo.dk 2920 Charlottenlund 5 OUT THE RING (IRE) br v Acclamation-Residual e Trempolino

ÅLBORG A CHARLOTTE JENSEN 40 91 08 21 Elkærvej 121 charlottemullepigenjensen 9381 Sulsted @gmail.co Jensen Charlotte 66 6 SAPPHIRE ROSE (GB) br hp Tobougg-Pearly River e Elegant Air Sørensen Finn 3 LOOK HERE’S LADY (GB) br hp Kyllachy-Look Here’s Carol e Safawan 59 11 POKER (GB) f v Hector Protector-Clunie e Inchinor ÅLBORG A Ida Jensen 50 55 44 38 Smedehøjvej 2 heart-king@forum.dk 9500 Hobro Jensen Ida 3 COOL BELLE BEAUTY br hp Final Appearance-Cool Adventure e Final Jeopardy 6 MISS EG br hp Coneybury-Kays Brown Sugar e Slew Machine 85


ÅLBORG A Karen Grethe Jensen 40 29 17 01 Havreholmvej 345 kgjensen@mail.dk 9760 Vrå Jensen Karen Grethe 54 4 HOBBESIAN WAR (GB) br v Danehill Dancer-Bold Classic e Pembroke 68 6 LASTBUSTOWOODSTOCK (IRE) sk v Kheleyf-Strelitzia e Bluebird Jensen Karen Grethe o Poul Erik 74 4 DIGGER JOHN (GER) fux v Samum-Dominant Dancer e Primo Dominie ODENSE A Lis Lentz Jensen 64 75 12 22 Vesterlaugsvej 35 hestagergaard@vip.cypercity.dk 5690 Tommerup Laursen Christel W 58 3 AKVAMARIN mbr hp Pistachio-Pearl of York e Richard of York Lentz Jensen Lis 2 JAMES BOND fux v Bodfari Street-Derniere Levee e Free and Gay 60 4 BOLOU fux hp Most Welcome-Tempi e Final Appearance Nielsen Margit 5 COSCO fux v Abaco Prince-Sui e Free and Gay KLAMPENBORG P Søren Jensen 40 53 04 19 Enghavevej 2 soren-jensen@hotmail.com 2930 Klampenborg Castenschiold Benedicte 71 6 MEYDAN MILLENNIUM fux v Abaco Prince-Dominet Hope e Primo Dominie Elkær Stutteri 2 ZARZUELA fux hp Singspiel-Singita e Diaghlyphard 3 IMAGINE br hp Singspiel-Liberty e Kris 88 7 CONDOR br v Kendor-Liberty e Kris JOCA Stable 2 CANAZEI (IRE) br hp Teofilo-All Began e Fasiliyev Klub Lemmon 2 KING DIAMOND br h Academy Award-Diamond of York e Richard of York Lutzhoft Beslagsmede 3 TALLULAH br hp Binary File-Trabea e Big Shuffle 77 4 MEGA BLAST mbr h Final Appearance-La Sall e Cajun Cadet Marsing Beatrice 88 7 ST JEAN CAP FERRAT (GB) mbr v Domedriver-Miss Cap Ferrat e Darshaan Mme Fernande 2 SIR WINSTON sk h Academy Award-Lady Clementine e Richard of York 82 5 SIR HENRY br h Academy Award-Lady Clementine e Richard of York 84 5 SIR RANDOLPH br h Academy Award-La Sall e Cajun Cadet Rolin, Leth o Mullertz m fl 2 LOCAL CHIEF br h Desert Style-Living Doll e Turtle Island Stald Chili 3 AMELIE br hp Academy Award-Afrodite e Kateb 75 3 HOVSA br h Academy Award-Tempi e Final Appearance Stald Cinco 3 LOVE AWARD sv hp Academy Award-Love Affair e Richard of York Stald Ras 2 CARL RAS DANA LIM fux h Sabiango-Kutbeya e Diesis 2 LIVEGOALS COM (IRE) br hp Kheleyf-Blue Crystal e Lure 2 RIGHT QUEST fux h Special Quest-All Right e Always Fair 69 3 CARLRAS DEWALT br v Flyinfact-Victory Mill e Ron’s Victory 68 3 KHAN br v Binary File-Kutbeya e Diesis 82 7 FLYER br v Academy Award-Miss Et Toi e Richard of York Stald Seaside Navigation 2 KOO KOO SINT fux hp Mount Nelson-Skytrial e Sky Classic 3 SECOND AVENUE br h Dexterity-Queen Mat e Fairy King 3 SILVERTOWN sk hp Academy Award-Lady Clementine e Richard of York Stald Seeland 2 ANNABODA (IRE) br hp Duke of Marmalade-Moonbi Ridge e Definite Article 2 FILIPPA (IRE) sk hp Verglas-Oblique e Giant’s Causeway 68 3 PRO HUNTER sv h Academy Award-Cote e Sicyos Sørensen Aage 70 3 MISS NICOLE br h Academy Award-Autarcie e Ski Chief Team Ten4You 76 4 BACCHUS br v Songline-Athene den e Final Appearance 86


KLAMPENBORG A Susanne Johansen 28 34 56 58 Karl Gjellerups Allé 13 susanne.johansen@forum.dk 2860 Søborg Aaquist Jens 2 NEW TRACK br h Dexterity-Nanette e Richard of York 69 3 PYRUS mbr v Academy Award-Beauty Winner e King Of Kings Johansen Susanne 2 PADDINGTON br h Special Quest-Our Actress e Act One 2 PINOCCHIO sk v Pistachio-Miss Moet e Richard of York ODENSE P Line Juhl Nielsen 30 70 32 18 Assersvej 181 linejuhl@linejuhl.dk 5750 Ringe linejuhl.dk Jensen Allan 68 4 MISS BEHAVE (GB) br hp Invincible Spirit-Violettas Ginger e Giant’s Causeway Juhl Nielsen Line o Thorsen Betina 3 FILLIPAS O’LEIDA br hp Binary File-O’Kelly e Last Tycoon Kirkegård Olesen Olav 46 5 MAY GIRL br hp Mind Games-Seashore e Prince Sabo Malling Beth 2 MARGOT FONTEYN br hp Academy Award-Ballet Princess e Ballet Prince Meyn Ann o Per 65 4 GAINSBOROUGHS BEST (IRE) br hp Invincible Spirit-Catherinofaragon e Chief’s Crown Stutteri Korsgården 3 MY GIRL br hp Academy Award-Biscuit e Muthhil Stutteri Poulsensminde 2 SPEED br v Cajun Cadet-Fine Palledine e Palatal ÅLBORG P Keld Chr Karlsen 50 57 02 33 Grønhøj, Hjabelundsvej 210 kckarlsen@email.dk 9740 Jerslev J Beck Christina 4 DANZING PRINCESS br hp Ballet Prince-Let’s Danz e Prince Sabo Christensen Allan 3 AMADEUS br h Final Appearance-Min Amanda e Itsabrahma Karlsen Keld Chr 4 REDFORD fux h Heart Of Oak-Front Pearl e Starry Night 53 5 THE DUKE br h Dexterity-Medinova e Mas Media 69 8 THE PROFESSOR br h Primatico-Medinova e Mas Media ÅRHUS A Nina Koustrup Nørremosevej 21 8640 Rødkasbro Ingen hest i træning pr 2012-04-19.

86 68 07 08 sr@arabian-racing.dk

ÅLBORG A Lone Kålund Thiel 98 34 24 06 Restrup Engvej 26 kaalundthiel@jubii.dk 9000 Ålborg Stald Ålborg 75 8 BERRY fux v Itsabrahma-Stately Favour e Statoblest ODENSE A Gert Larsen 20 25 15 26 Elleholmvej 26 ninagert@smilepost.dk 5250 Odense SV staldjupiter Christensen Flemming o Hansen Ole 64 7 GOLDEN PENNY (GB) br v Xaar-Dog Rose e Fort Wood ODENSE A Marianne Lohmann Seisbøll 40 16 44 21 Nymarksgyden 14, nr Lyndelse marianne.lohmann@mail.dk 5792 Årslev Ingen hest i træning pr 2012-04-19.

87


ÅLBORG A Jytte Løgtved 41 16 68 15 Store Tingbakke 165 oo-millah-oo@hotmail.com 9310 Vodskov Løgtved Camilla 54 5 HOLMGAARDS FINESS fux hp Silca Legend-Fable e Huckster 45 10 SIR SPENCER br h Richard of York-All Right e Always Fair Løgtved Jytte o Maria 58 8 FEDTMULE br v Kateb-Mighty Miss Magpie e Red Sunset Løgtved Maria 73 7 NARUG fux v Silca Legend-Mrs Jekyll e Sure Blade Skovsgaard Jan o Nanna o Munch J 50 3 RUBBERMAN br v Final Appearance-Half Sister e Muthhil ODENSE A Per Meyn 40 31 65 13 Vejrupvej 63 permeyn@live.dk 5491 Blommenlyst Meyn Ann o Per 68 4 MARY BOYLE (GB) br hp Proclamation-Inchalong e Inchinor 66 5 GOLD DIAMOND (USA) br v Seeking The Gold-Dubai Diamond e Octagonal ODENSE P Tina Mortensen 26 27 06 08 Fædresmindevej 2 A tinamortensen@hotmail.com 5250 Odense SV tmracingteam.dk Altenborg Jakob o Pernille 2 EASY SWEETIE mbr hp Academy Award-Senta e Final Appearance 2 HIGH HEELED HONEY br hp Special Quest-Kirobel e Robellino Basse Poul m fl 3 LOXTON LAD (GB) br v Lawman-Scoring e Giant’s Causeway Cafe Vaskehuset o Stald Rosenhøj 67 5 GOLD GLEAM (USA) fux hp Forest Wild Cat-Spinner e Conquistador Cielo Carden Stephen 66 3 GALDESSA br hp Binary File-Today e Royal Academy Hald Sussi 72 4 HONGKONG BLADE br v Dashing Blade-Sangarra e Great Lakes 67 4 STRIKING EYES (GB) br hp Striking Ambition-Tullochrome e Foxhound Jakobsen Poul Erik o Karin 3 FILLIP STARK br v Academy Award-Filibra e Kornado Mortensen Lise o Jörn 74 5 CUT IMPERIAL br v Academy Award-Half Row e Saville Row 73 6 BE MY CONSCIENCE mbr v Kanudos-Lime Line e Basiluzzo Mortensen Tina 2 ACEY DUCEY br h Academy Award-Elegant Girl e Final Appearance 2 ASK FOR THE MOON br hp Special Quest-Lake Pleasant e Elegant Air Nguyen Thanh Tung 62 3 VICTORIA NGUYEN br hp Academy Award-San Luca e Be My Chief Nielsen Lars Chr 2 ATTIKA br hp Sabiango-Forza e Diaghlyphard 2 JUTU (IRE) mbr hp Captain Rio-Tafira e Invincible Spirit 74 4 RAYNA br hp Songline-Ray Motion e Motley Paganini Stud 70 3 SARAH br hp Binary File-Alagna e Spectrum Pedersen Anna o Emil 3 HUDSON br h Final Appearance-Park Lane e Quilted Pedersen Sarah H 67 3 CHAMILLIONAIRE mbr h Cajun Cadet-Elegant Girl e Final Appearance Petersen Inge 76 4 AFRICA IN MAY br hp Final Appearance-Mayfair e Richard of York Stald Hong Kong 85 7 HONGKONG LEGEND (IRE) br v Mull of Kintyre-Raazi e My Generation Stott Marc 2 BREAKING DAWN (GB) sv hp Avonbridge-Miller’s Melody e Chief Singer 2 DRESS TO IMPRESS br hp Academy Award-Blue Magic e Diaghlyphard Stutteri Laser IS 3 ANGEL EYES br hp Academy Award-Alisa e Slip Anchor Thim Pernille 3 FAST LANE sk hp Northern Hill-Tepana e Polish Precedent

Skulle du vilja ha denna publikation ”på papper”? Möjligheten finns. Den är ganska enkel. Du hör av dig med ett jakande besked på email till srbz@home.se 88


ÅRHUS P Ann-Charlotte Nielsen 25 30 08 58 Højbjergparken 2, 1 th lottekn2@hotmail.com 8270 Højbjerg Brendholdt K, P o M 64 3 CUT FATHER fux h Binary File-Cut Best e Final Appearance Galoppens Venner 3 PAPAL POWER (IRE) br h Holy Roman Emperor-Summerhill Parkes e Zafonic Hansen Margit 42 5 FANZET mbr hp Mandrake El Mago-Farinelli e Buster Brown Nielsen Ann-Charlotte 3 ANUSHKA SHARMA br hp Gold Away-Annette Girl e Mtoto Nielsen B, Idskov K o Nielsen E 4 LOOK WHO’S KOOL (GB) br v Compton Place-Where’s Carol e Anfield Nielsen Connie o Rasmussen Tonny 68 5 APPLEBY FAIR (GB) sk v Paris House-Gipsy Fair e Compton Place Nielsen Villy o Thorsen Terje 60 3 PINEAU br hp Sholokhov-Bowl of Luck e Big Shuffle Pedersen Lone o Finn 2 NN (DEN) br hp Hot Run-Do Me A Favor e Informant 2 SECOND CHANCE br hp Hot Run-Second Interest e Hamas Rungsted Elisabeth 2 FERRARI JUNIOR br h Academy Award-Flywithme e Funambule Stald Søndervang 2 CHA CHA AWARD br hp Academy Award-Chalet e Singspiel 2 HALF BROTHER br h Academy Award-Cut Best e Final Appearance 3 ALEXANDRA PALACE GB) br hp Oratorio-Alexandra S e Sadlers Wells 3 ALI HOPE (IRE) fux v Three Valleys-Alexander Duchess e Desert Prince 3 MACKI mbr v Primatico-Nanette e Richard of York 3 SHOW OF FAITH (IRE) br hp Acclamation-Khalkissa e Diesis 80 4 DISPOL SNAPPER (IRE) br h Whipper-Laylati e Green Desert 66 4 THAKEHAM (IRE) br v Elusive City-American Queen e Fairy King 70 4 THE OBOIST (IRE) br hp Clodovil-Desert Bride e Key to the Kingdom 73 5 CAMBUSLANG (IRE) mbr h Chevalier-Zafine e Zafonic Stald Søndervang o Stald Ibæk 55 3 HALF EAGLE br h Academy Award-Cut So Sharp e Final Appearance 73 7 HENDERSYDE (USA) fux v Giant’s Causeway-Cimmaron Lady e Grand Slam Stald Søndervang o Tsang Patrick 60 3 HONGKONG CHAMP fux v Avonbridge-Chalet e Singspiel ÅRHUS P Birgitte Nielsen 30 51 87 63 Rosenvangs Alle 185 birgitteniels@gmail.com 8270 Højbjerg Brendholdt L O o Brodersen B 5 QUEEN’S HAWK (GB) fux v Hawk Wing-Queen of Africa e Peintre Celebre Bøtcher Katya 52 6 TITBIT ROSE (DEN) br s Diktat-Rose des Andes e Royal Academy Elkær Stutteri 3 HONEYMOON br hp Desert Prince-Matchmaker e Funambule 77 5 SOMERVILLE fux v Mark Of Esteem-Singita den e Diaghlyphard 66 9 POLEMIC br v Polish Precedent-Mambo e Quilted Feel Racing 66 3 ROBBIE mbr h Academy Award-Dyonisienne e Groom Dancer Frost Karen 2 BITEWING br h Itsabrahma-LB Seawing e Presidium 61 5 GINGER ATTITUDE fux hp Itsabrahma-Lime Line e Basiluzzo Galoppens venner 3 FARZAN (IRE) br h Elusive City-Brosna Time e Danetime LK Holdings Egå ApS 2 CLASSIQUE DANSE br h Academy Award-Danseuse et Toi e Richard of York Nielsen Birgitte 2 JUST A LINE br h Primatico-Katahena e Domynsky 70 6 GOLDEN ROCK br v Primatico-Golden Line e Gabitat Nielsen Birgitte o Team Horze 57 11 KAT MALOU (SWE) br hp Itsabrahma-Orange Cure e Cure the Blues Nielsen Djanna 80 4 MISS COOPER br hp Most Welcome-Female Voice e Be My Chief Paganini Stud m fl 73 5 PLAYBOY fux v Most Welcome-Bombay e Be My Chief Schlawitz Jørgen o Jacob 2 MAXIMILLA br hp Special Quest-Kassandra e Palatal 56 5 PRIME GREY sk h Primatico-Kassandra e Palatal Stald Absalon 83 5 SADDLE THE STORM (GB) br v Xaar-Descriptive e Desert King 89


Birgitte Nielsen forts Stald KTAS Stald Snap o Sørensen Olav Stutteri Thorskovgård 75 Svan-Olsen Jørn Søby Gitte 70 Team Horze 63 75

2 2 3 4 4 3 3 4

SPECIAL BLUE br h Special Quest-Blue Mary e Richard of York FREIHEIT br v Academy Award-Beauty Shine e Selkirk BLIXEN br hp Dexterity-Synolite e Be My Guest TEITUR br v Dexterity-Winning Pearl e Great Commotion ZENVO br h Dexterity-She’s Anita e Sherzad FLYINCEPTION sk h Flyinfact-Deebee e Kaldoun MEDINA br hp Inchrory-Silana e Duty Time FABINHO br h Painter’s Row-Orange Match e Final Appearance ÅLBORG A John Nielsen 98 85 13 12 Strandvejen 270 joha@nielsen.mail.dk 9340 Aså Nielsen John 3 DICKY MINT (GB) fux v Osorio-Oh Bej Oh Bej e Distinctly North 4 AQUA LAD (GB) br v Garrison Savannah-Caysue e Cayman Kai 4 WELLMIND (IRE) br hp Ransom O’War-Wellvita e Vettori 65 5 ANGIE’S NAP (USA) fux hp Lion Heart-Magick Top e Topsider 72 5 PARBOLD HILL (GB) br hp Exceed and Excel-Let Alone e Warning 5 WATCH CHAIN (IRE) br v Traditionally-Dangle e Desert Style 75 6 ON OFFER (IRE) br hp Clodovil-Camassina e Taufan 61 6 SALUTE br v Coneybury-Starboard e Stanford 55 7 MISS MONTANA (FR) fux hp Garuda-Montana Rosa e Funambule 61 9 AMBER LADY fux hp Ecossais-Amber Night e Starry Night Nielsen John o Anne Marie 5 KILLINEY fux hp Domedriver-Killgra e Grand Lodge ODENSE A Ove Nielsen 26 19 39 10 Saxovej 75 G, 5 5210 Odense NV Nielsen Ove 64 5 RAMAYANA (IRE) br s Arakan-Dance Lad e Nordance ÅLBORG A Torben Wedel Nielsen 98 85 16 58 Östkystvej 432 wedel@hotmail.com 9340 Aså Wedel Nielsen Torben o Jørn 3 DIANA br hp Dexterity-Medusa e Final Appearance 3 RAINBOW CHORUS (GB) br h Royal Applause-Seren Devious e Dr Devious 4 VALEO SI VALES (IRE) br v Oratorio-Eurostorm e Storm Bird 76 5 GILLBURG (USA) fux v Johannesburg-Bourbon Bell e Peintre Celebre 77 6 ALADDIN’S LAMP (IRE) br h Cape Cross-Luminata e Indian Ridge 65 7 FARS FERRARI fux v Silca Legend-Fable e Huckser KLAMPENBORG P Sandie Kjær Nortoft 40 81 93 12 Smedevej 13 info@healthyhorse.dk 4070 Kirke Hyllinge healthyhorse.dk Kjær Nortoft S o Westh Lone o Jens 57 4 VIKTORIA DREAM br hp Cajun Cadet-Alacrity e Alzao 78 5 DUSTIN br v Diktat-Lyceta e Shirley Heights Kjær Nortoft Sandie, Bregnager Kasper o Westh Lone o Jens 3 VERA VOLKOVA fux hp Dubai Destination-Violetta’s Ginger e Giant’s Causeway

90


Westh Lone o Jens 2 ALL IN ALL br hp Special Quest-All Grey e Academy Award 2 FLOWER SPRING (USA) br v Flower Alley-Milago e Danzig 2 GOLDEN QUEST (DE) fux hp Special Quest-Flip The Switch e Ballet Prince 2 HAPPY FEET br v Orpen-Lyceta e Shirley Heights 3 AMAZING PRINCESS (IRE) br hp Authorized-Easter Princess e Grand Lodge 3 FLAWLESS BEAUTY br hp Academy Award-Kirobel e Robellino ODENSE A Peter Nyby 29 60 60 22 Ravnshøjdgyden 8 peternyby@hotmail.com 57050 Ringe Nyby Peter 2 SPEEDY AWARD br hp Academy Award-Alisa e Slip Anchor 70 4 CUT COOL br v Cajun Cadet-Cut Supreme e Final Appearance KLAMPENBORG P Bent Olsen 21 46 66 28 Klampenborgvej 38 racing@bent-olsen.dk 2930 Klampenborg bent-olsen.dk Akinita Group AB o Sameliste 03 Inv 68 3 ALE ALEJANDRO (IRE) fux v Captain Rio-Matetsi e Wagon Limit Akinita Group AB, Sameliste o Jacobson 62 3 SPECIFIC HILL (SWE) fux v Sternkönig-Scenic Waters e Scenic Carpe Diem IS 2 GREY GOOSE br hp Academy Award-Jolie Fleur e Richard of York 2 TANQUERAY br hp Binary File-Dianella e Bin Ajwaad Elsborg Marc 4 CURTAIN PATCH (USA) sk hp Macho Uno-Bioti’s Kids e Lemon Drop Kid Elsborg Marc 75 4 KARAKORUN (GB) br hp Kheleyf-Assuage e Wolfhound Ervolder Puk o Elo o Olsen Berner 2 EXQUEST fux h Special Quest-Il-X e Fanaan Ferdinand Gunnar o Friis Gitte 3 MON AMI br hp Idaho Quest-Banana e Primo Dominie Fruens Vilje 70 3 SOLO fux h Cajun Cadet-Serangela e Green Tune Gotfredsen Per 75 3 MISS ROSIE mbr hp Final Appearance-Miss Lovely e Magic Ring Haugaard Jens 2 FAIR QUEST br hp Special Quest-All Fair e Always Fair Kaj-Nielsen Lone 2 FALCONET mbr h Falco-Seattle’s Wood e Woodman 3 JUBILANCE (IRE) br h Oratorio-Literacy e Diesis 3 LANCIER br h Lando-Awesome Miss e Awesome Again 79 4 CANTENAC br h Academy Award-Raadyr e Cajun Cadet 89 5 BOXING DAY (GB) br h Galileo-Special Oasis e Green Desert 88 7 MASTER KID br h Academy Award-Stolga e Baillamont Konsortie (Bresson Vivi) 69 3 DON’T LOSE (SWE) br h Jeune Homme-Don’tlie e Lomond

Låt din häst åka med Håkans Hästtransporter till vinnarcirkeln! www.hakanshasttransporter.se 070-591 24 00

Håkan mobil 91


Bent Olsen forts Olsen Bent 71 3 FLORENCE CRAYE (GB) br hp Pastoral Pursuits-Darya e Gulch 68 3 GALLANT FILE br v Binary File-Boss Lady e Last Tycoon 3 MAJESTIC DOWSING (IRE) br h Majestic Missile-Go Likecrazy e Dowsing 3 YAMMOS (IRE) br v Sir Percy-Carenage e Alzoa 85 11 ALNITAK (USA) mbr v Nureyev-Very True e Proud Truth Olsen Berner 2 SPECIAL DANZ br h Special Quest-Lets Danz e Prince Sabo Olsen Rasmus 69 3 BORDERLINE br h Primatico-Il-X e Fanaan Pirgos Invest AB 87 10 RUNAWAY (GB) br h King’s Best-Anasazi e Sadler’s Wells Scandinavian Racing Team 2 CALL OF DUTY br h Academy Award-Fleur en Fleur e Hernando Stald Fortyfour 74 5 FREJA (IRE) br hp Singspiel-La Belle Simone e Grand Lodge Stald St George 87 5 REGGAE DANCER (IRE) br h Rock of Gibraltar-Don’t Care e Nordico 82 6 SMOKEY STORM (GB) mbr v One Cool Cat-Marisa e Desert Sun Stall Cambre 3 EAST MEETS WEST (IRE) br h Dansili-Minkova e Sadler’s Wells 68 3 MISS PIUS br hp Antonius Pius-Miss Skycat e Tale of the Cat 91 4 DINGLE VIEW (IRE) br hp Mujadil-Livius Lady e Titus Livius 86 7 MASTER CHEF (IRE) br h Oasis Dream-Miss Honorine e Highest Honor Stall Inco 63 3 DAWN RAID (SWE) br hp Academy Award-La Duquesa e Cajun Cadet Stall Inco o Stald Forty Four 72 3 ONE DIRECTION br h Final Appearance-Half Row e Saville Row Stall Inco o Stald Fortyfour 2 GO ON DIRECTION br v Final Appearance-Half Row e Saville Row Stall Lillö 69 3 HANNA (SWE) br hp Academy Award-Hertha e Hernando 72 3 OPENING DAY (SWE) br hp Academy Award-Logical Song e Troon 67 4 SAPHIRA STREET (SWE) fux hp Paolini-Pickabo Street e Carmelite House

92


ÅLBORG A Lone Pedersen 40 18 32 48 Lupinvej 31, Sterup lop9740@mail.tele.dk 9740 Jerslev J Pedersen Lone o Finn 3 NOTABIGONE mbr hp Hot Run-Second Interest e Hamas 69 6 CRAFTY CLEANER (IRE) br v Daggers Drawn-Motocross e Cape Cross Pedersen Lone o Finn 70 6 RED JUNIOR br v Red Ransom-Island Destiny e Kris Elsborg Marc 73 3 RELEASETHECRACKEN (IRE) fux h Choisir-Hernandita e Hernando ODENSE P Johnny Reimer 24 65 72 30 Væddeløbsvej 74 5250 Odense SV KB Opdræt o Olesen Olav K 3 ICE DUCHESS fux hp Iceman-Red Duchess e Halling Mme Fernande 66 6 LADY MARY br hp Cajun Cadet-Cut Memory e Dunphy 70 6 LADY SARAH br hp Richard of York-La Sall e Cajun Cadet Wortmann Christensen Nils 3 MOSTLEY br h Binary File-Islande e Kingmambo ODENSE A Jeanette Rosenby 23 80 78 77 Rørkrogen 9 rosenbyrasmussen 5270 Odense N @hotmail.com Familien Rosenby 71 4 HALLØJSA mbr v Academy Award-Gryngolette e Linamix 75 8 MARRON br v Be My Chief-Relate e Distant Relative ÅLBORG A Louisa Sheldon Hammervej 28 9381 Sulsted

40 33 97 08 isheldon.racing@gmail.com

KLAMPENBORG A Irina Skjødt 56 31 52 52 Vordingborgvej 454 irina@racehorses.dk 4690 Haslev Skjødt Irina 2 LADY DYLAN (IRE) br hp Dylan Thomas-Gilah e Saddlers’ Hall 2 TIGER QUEEN br hp Königstiger-Relate e Distant Relative 69 3 ENARA (GB) fux hp Sakhee-Mays Alreem e Johannesburg 3 WELCOMETOMYDREAMS (GB) fux hp Beat Hollow-Shore Light e Gulch 47 4 ZAFEENA br hp Zafeen-Alisa e Slip Anchor 64 5 POWER OF DREAMS (IRE) br v Pearl Of Love-Pussie Willow e Catrail KLAMPENBORG P Bang Møller Birgitte Møller Mette 69 Slot Bente 65 78

Sara Slot 20 68 25 89 Kalredvej 54 sara.slot@hotmail.com 4593 Eskebjerg 3 HOLLER HIGH br hp Dexterity-Mamaia e Kateb 5 MAMALOCA fux hp Indian Lodge-Mamaia e Kateb 4 FUEGO br h Funambule-Senorita e Richard of York 4 MANCHEGO br v Dexterity-Mamaia e Kateb

ÅRHUS A Jan Bødker Sørensen Sortehøjvej 36, Lee 8850 Bjerringbro Ingen häst i træning pr 2012-04-12.

86 68 62 45 janbodker@hotmail.com

93


KLAMPENBORG A Stengaarden IS 67 54 Stengaarden IS, Valentin L o Thelix P

Allan Thelix 40 68 49 17 Havreholmvej 22 thelix@mail.dk 3100 Hornbæk 2 LITTLE QUEST br hp Special Quest-The Foundout e Dr Devious 2 MAKEITSPECIAL br hp Special Quest-Polmara e Polish Precedent 3 BACK IN BUSINESS br hp Dexterity-Polmara e Polish Precedent 3 MR TIGER br v Final Appearance-La Menorquina e Woodman 12 METROLINE (SWE) fux v Helenikos-Ribogirl e Riboboy 2 RAZELLO br v Academy Award-Dominet Hope e Primo Dominie

ODENSE P Jørgen Tølbøll 23 20 05 24 Goe Bakke 7 le.toelboell@gmail.com 5750 Ringe Fionia 57 8 FAKIR br v Cajun Cadet-Farinelli e Buster Brown Olsen Gitte o Jens 74 4 AFRICAN AWARD br hp Academy Award-African Bell e African Song Stald Brændeholm 3 MYTHO (GB) fux h Needwood Blade-Captain Margaret e Royal Applause 59 4 GO GODSPEED br hp Abaco Prince-Caerless e Caerwent 56 8 JOSEPH LOCKE (IRE) br h Indian Rocket-Faypool e Fayruz 54 13 BOOB’S PRESSURE (SWE) fux v Abaco Prince-Under Pressure e Keen Stald Brændeholm o Damsted Maiken 63 9 BOWLAND BOY (GB) br v Diktat-Antonia’s Folly e Music Boy KLAMPENBORG P Bettina Wilson 27 64 18 78 Fredensborg Kongevej 30 wilsons@get2net.dk 2980 Kokkedal bettinawilson.dk Blue Saphire Racing 68 3 BLUE SAPHIRE br hp Academy Award-Blue Magic e Diaghlyphard Erichsen Katarina 66 3 MARLEY br v Binary File-North Angel e Dinstinctly North Grenouille Stald 55 12 BOSSA NOVA br v Cajun Cadet-Nan Greaves e Aragon Hotel Fortunen 74 7 FORTUNENS BOSS br h Cajun Cadet-O’Kelly e Last Tycoon Jensen Per o Dorthe 66 8 ZAZOO br v Primatico-Kazoo e Domynsky Larsen Hans-Inge 2 SPECIAL MOON br v Special Quest-Tempi e Final Appearance 2 USAIN JERSEY br v Idaho Quest-Dancing Flo Jo e Amazing Dancer Reimer Høgenhaug m fl 49 10 FEUER CLAUS br v Feuerbach-Jump Ahead e Double Jump Schlawitz Jørgen o Jacob 2 ROCKYTO br h Special Quest-Pivoline e Pivotal 3 LUCKY SHOT mbr h Academy Award-Cut Siegerin e Muthhil 71 7 FABIOLA br hp Ballet Prince-Fastina e Dunphy Sofienhøj Stutteri 2 ANTONIUS MERIDIUS br h Antonius Pius-Darling Clementine e Lion Cavern Stald Grenouille o Ratell Stefan 56 4 ZOLITALL (IRE) br hp Balmont-Novosibirsk e Distant View

www.galopbane.dk 94


KLAMPENBORG P Brian Wilson 26 18 91 78 Baunehøjvej 15, st tv brianwilson@live.dk 2800 Lyngby Andersen Claus Reinhold 2 CLAUSES ANGOLA br hp Academy Award-Andalousie e Spinning World 2 CLAUSES REKA fux v Special Quest-Clauses Surprise e Rainbows for Life 2 CLAUSES SOCO fux v Special Quest-Clauses Doll e Guys and Dolls 2 CLAUSES VIBBER fux hp Special Quest-Moto-Moonlight e Basiluzzo 68 3 CLAUSES ANDORRA br hp Enrique-Andalousie e Spinning World 62 3 CLAUSES SUNSHINE br hp Dexterity-Moto-Moonlight e Basiluzzo Gross Michelle 61 4 SHREK br v Academy Award-Islande e Kingmambo Iuul Annie 3 KANTHAKA br hp Academy Award-La Sall e Cajun Cadet Kajian 78 5 HIS HIGHNESS (SWE) fux v Heart Of Oak-Blue Eagle e Eagle Eyed Stald Oxen 2 BARON FIRST br v Special Quest-Lady Fonteyn e Bal du Seigneur 54 4 LILLE TUC br hp Academy Award-Ballet Princess e Ballet Prince Wilson Patrick 2 JACK OF CLUBS br v Red Clubs-Carrozzina e Vettori

Den danske årbog 2011! Kontakt Dansk Galop! 95


Sökregister Samtliga hästar har medtagits i ett gemensamt sökregister. Fr v läses häst, tränare och landsbeteckning (D - Danmark, N - Norge och S - Sverige).

A Abshir Zain Absolute Soul Accentuate Accomplished Aces Star Acey Ducey Acquaviva Acrobat Act Like Daisy Adone Adonis Club Adore Me Africa in May African Award Aghostatgodsplace Ailsa Carmel Aim Higher Air Force Eleven Air Strike Eleven Aishitera Ajaz Ajdo Akira Akrias Akvamarin Al Neri Al Notos ox Al Raai ox Al Rannan Al Tayar ox Alabama Aladar Aladdin’s Lamp Albert Alcohuaz Ale Alejandro Alexandra Place Alfred City Ali Hope Alicia in My Dream Alicia Island Alight Alizarin All Good

96

Engblom S Castro S Rehnström S Petersen N N Reuterskiöld F S Mortensen T D Christensen T D Hederud S Stareng N Smith M S Ädel S Lund N Mortensen T D Tölböll Jö D Drews Je S Brolin S Höiom P S Grove D Bechmann D Lokrantz K S Neuman S Hederud S Haglind S Kvisla S Jensen L L D Edvardsson S Hagm-Eriksson S Blomqvist B S Höiom P S Soufi S Reuterskiöld J S Bager D Nielsen T W D Haugen N Reuterskiöld jr S Olsen B D Nielsen AC D Larsen H-I S Nielsen AC D Larsen S S Paulsson B S Lund N Ericsson Ch S Tjernström S

All Heart Lien L S All In All Nortoft D Almnäs Troll Brandone S Alnitak Olsen B D Altalus Hederud S Always de Man Johansson Ma S Always First Höiom P S Always Winner Östlund S Alvena Quling Svedberg Ann S Alvena Storm Gustafsson T S Alvena Tango Gustafsson T S Amadeus Karlsen K D Amalthea Sivrup S Amazing Princess Nortoft D Amazing Tiger Jardby S Amber Hill Persson D S Amber Lady Nielsen J D Amelie Jensen S D Amenina Da Ilha Forsth N America Malmborg C S American Accent Höiom P S American Kiss Reuterskiöld J S Amigo Synergi Haugen N Amwell Pinot Jardby S Anam Cara Myrin M S Anchor’s Award Tönnessen G N Ancient Egypt Larsson Ali S Andy Capp Bundgård D Anewstarfromnova Bager D Angel Eyes Mortensen T D Angel Light Gustafsson T S Angel of Hope Vång S Angie’s Nap Nielsen J D Anjin Reuterskiöld F S Annaboda Jensen S D Another Decree Herlin A S Another One Hansen Ti D Anthony Dejgaard D Antiope Hansen Ti D Anton Reuterskiöld F S Antonius Meridius Wilson Be D Anushka Sharma Nielsen AC D Any Questions Malmborg C S Apache Run Wiklund-Turen S Apocal Stern S Appleby Fair Nielsen AC D

Appostrofa ox Aqua Lad Aqualimone Aquila Flyer Arabian Word Aragorn Aramid Archer’s Up Archived Arctic Diamond Ares Aristocat Arizona High Arn Arrghh Arrtalo ox Art Law Artie Bucco Artistic Light As Brave As You Ashbina Ashiba Ashwaat Ask for the Moon Aslan Assertion Aston Hall Attika Attila Au Pair Auktumn Leaves Avateer Aventurin Awesome Delight Avestruz Avon Pearl Avoriaz Aya from York Aylar Azimuth Azzah

Ravik S Nielsen J D McLaren S Haugen N Hansen Ti D Blomqvist B S Christensen T D Bager D Hyldmo N Tedesund S Haugen N Vång S Bexell S Lund N Hederud S Nilsson Ca S Reuterskiöld J S Smith D N Soma N Vång S Smith M S Haglind S Stenefeldt S Mortensen T D Hillman S Jardby S Björkman S Mortensen T D Andersson C S Hallencreutz S Dejgaard D Hallencreutz S Natt och Dag S Lundgårdh S Brandt Y S Haugen N Svedb-Karlsson S Mårtensson K S Arnesen K N Henriksson J S Bager D


B Babylon Flyte ox Bacchus Back in Business Bad Romance Baggins Balsha Bambo Bandear Banditos Bank of Burden Banksy Barlaman Barn Dance Barnum Baron First Baroness de Lay Barros Jarpa Barsac Battle Royal Be Be King Be My Award Be My Buck Be My Conscience Be My Surprise Be My Wings Beat Baby Beauchamp United Beautiful Beetle Bomb Bell Street Blues Bella Mara Bello Secondo Ben Septieme Bentley Bernadette Berry Berserk Berta Isabel Bessie Smith Best Cross Best One Best Wishes Better Built Between Friends Big Ben ox Big Master Big Player Big Red Big Star Big Terror

Borger S Jensen S D Thelix D Stenefeldt S Fruergård D Kvisla S Larsen H-I S Sjögren S Wahl S Petersen N N Stenefeldt S Smith M S Björling S Larsen H-I S Wilson Br D Björdal N Oscarsson S McLaren S Vång S Ervolder E D Reuterskiöld jr S Reuterskiöld F S Mortensen T D Möller So S Möller So S Petersen N N Natt och Dag S Blomqvist B S Hambraeus S Bilock L S Larsen H-I S Smith D N Bexell S Sundbye N Malmborg C S Kålund Thiel D Lindberger S Lund N Wahl S Reuterskiöld F S Larsen O S Ryden S Bexell S Blomqvist B S Genberg C S Haugen N Bexell S Tjernström S Nilsson Ca S Östlund S

Biggie Bjeldbak D Billy Jean High Vång S Billsson Stenström S Billy Shears Canvert S Binamix Petersen N N Binary Star Tjernström S Birdie Sivrup S Birkebeinern Petersen N N Bitewing Nielsen B D Bits and Pieces Lund N Bittersweet Nordbye N Black Angel Dejgaard D Black Duke Carlsson G S Black Grouse Reuterskiöld jr S Black Is Black Haugen N Black Magic Women Wahl S Black Orchid Myrin M S Black River Falls Frydensberg U D Blackburn Källse S Blackjack Hansen J M D Blades of Glory Brolin S Blazing Tara Krantz S Blixen Nielsen B D Bloomeretta Vång S Bluberry Pettersson JE S Blue Saphire Wilson Be D Blue Touch Bager D Blues Mostly Oscarsson S Blyte ox Borger S Bob Goes Electric Olsson D S Bobs Hope Engblom S Bolou Jensen L L D Bolt Henriksson J S Bomar Neuroth W N Bomberbad ox Borger S Bonaly Dorselius S Bonanza Gustafsson T S Bonefish Hjorth D Bongo’s Stardust Helander S Boniek Stenefeldt S Bonjour Bongee Frydensberg H D Bonne Geni Sivrup S Boob’s Pressure Tölböll Jö D Borderline Olsen B D Born To Run Petersson M S Borzakovski Höiom P S Boss Persson Mt S Bossa Nova Wilson Be D Bosun’s Whistle Delinder S Boussé Lundell S Bowater Pettersson JE S Bowland Boy Tölböll Jö D Boxing Day Olsen B D

Brat Camp Breaking Dawn Bridge the Gap Bridget Jones Brix Bar Bror Jelly Broughtons Fawn Buddy Miracle Buen Rumbero Bullit Bullwhip Buzy Line Buzz Lightyear Bye Bye Bandit

Petersen N N Mortensen T D Lindberger S Swartling N Höeg-Hassing S Wahl S Larsen H-I S Lindblad J S Arnesen K N Gustafson A-C S Bexell S Larsen H-I S Tjernström S Eisner D

C Cabriolet Hallqvist S Caerus Swartling N Caledonia Bechmann D Calendar Girl Paulsson B S Calgust Lundell S Call of Duty Olsen B D Calrissian Reuterskiöld F S Calvados Persson D S Cambuslang Nielsen AC D Camomilla Petersen N N Campanita Nunez N Canadian Angel Lustig S Canadian Wings Fredlund S Ganazei Jensen S D Candy Gold Gustafson A-C S Canella Sjökvist S Cantenac Olsen B D Capo di Tutti Ahlbeck S Capone Sandrup S Captain America Nunez N Captain Grey Tunå E S Carabella Sandqvist S Caracas Dancer Johansson Ma S Card Trick Haugen N Cardiff Boy Skogl-Figueroa S Carl Ras Dana Lim Jensen S D Carlras Dewalt Jensen S D Carnet Apache Natt och Dag S Carona Walsh S Casanova Star Reuterskiöld jr S Cassano Neuroth W N Castle Dot Reuterskiöld J S Castle Girl Castro S Castle Lane Larsen O S

97


Castle Sting Michanek S Castle Zinnia Larsen O S Cat of Egypt Hallencreutz S Cat Wind Jardby S Catabound Frydensberg U D Cavallina Vergara N Cave Man Hyldmo N Cawett Cove Petersen N N Cavorting Åkerberg S Cece Devil Landmark S CeCe Racer Roth S Cece Runner Roth S Cece Shadow Larsen Aj S CeCe Tissot Wahl S Cece Top Strand S Cecilia Wahl S Cekath Erichsen N Celine Kvisla S Celtic Ryden S Cenicienta Lundgren H S Certino Hansen Ti D Certo Cito Johnsson N S Cha Cha Award Nielsen AC D Challenger One Castro S Chamillionaire Mortensen T D Charmeur Vång S Chasmin Larsen H-I S Chattan Clan Åkerberg S Check Raise Smith D N Cheeky Chick Forsth N Cheerful Giver Malmborg C S Cheitha Höjbjerg D Chelsea Petersen N N Cheveyo Herrlin S Chica Chica Bonita Fretheim J N Chicago Malmborg C S Chief of Ten Hagström S Chiloé Malmborg C S Chips O’Toole Gautier S Chirocco Jacobsen A D Choose the Moment Reuterskiöld J S Chorusso Engblom S Cincinnatus Haugen N Cindiya Sacc Nilsson TK S Circus Girl Johnson M S Citizen Kane Reuterskiöld J S City Bank Flodberg S City of London Thörn S Clan Piper Källse S Clark Kent Wahl S Classical World Christensen T D Classique Danse Nielsen B D Clauses Andorra Wilson Br D

98

Clauses Angola Wilson Br D Clauses Mistral Olai-Olssen N Clauses Reka Wilson Br D Clauses Soco Wilson Br D Clauses Sunshine Wilson Br D Clauses Vibber Wilson Br D Clear Ambition Westberg S Clearup Kvisla S Clos Beylesse Christensen Hl D Close The Door Wahl S Common Purpose Tjernström S Completo Åkerberg S Concorde Mansen S Condor Jensen S D Conservator Larsen O S Constable Country Lindberger S Cool Belle Beauty Jensen I D Cool Blue Tuunanen S Cool Hill Hyldmo N Cool Luke Borko S Cool Match Erichsen N Cool Water Oasis Nunez N Coprah Erichsen N Cosco Jensen L L D Courage McLaren S Court Circle Haugen N Court Circular Haugen N Crafty Cleaner Pedersen L D Crazy Mathisen N Creme de la Creme Pettersson JE S Cross the Creek Larsen H-I S Crostini Grove D Crown Of Creation Långström S Cruikadyke Vång S Cruzero Castro S Crystal Heart Persson Mj S Cubero Gustafsson T S Cultural Desert Johnson M S Currawinya Thörnblom S Curtain Patch Olsen B D Cut Cool Nyby D Cut Father Nielsen AC D Cut Imperial Mortensen T D Cute Diamond Höiom P S Cutie Bloom Larsson K S Czawarra Larsen H-I S

D D J Fontana Dad’s Pride Daisy Dalentine Dalmary Dalmeny Dambier Dan Tucket Dancing Party Dancing Va Bene Dandy’s Hero Dantolini Danzing Princess Daphne Darcy Dark Pride Date The Line Dawn Raid Daychan Daydream Believer Daytime Daytona ox Dazzling Dream De Lambert De Luca De Niro Dea Kalejs Dean St Martin Decibel Deere Hunter Del Piero Delaroche Delily Della’Alba Deloria Den Där Mary Denico Derby Lodge Desert Dawn Desert Fuse Desert Rally Destiny Hope Dewar’s Diablesse Diamant Diamond Lady Diana Dickie Dickens Dicky Mint Digger John

Reuterskiöld F S Ahlbeck S Pettersson JE S Kvisla S Hjorth D Holden N Dorselius S Hansen Ti D Hyldmo N Wahl S Björling S Lustig S Karlsen K D Söderberg S Castro S Sörhaug N Goss S Olsen B D Höiom P S Holtung N Sjöholm C S Genberg C S Björdal N Bexell S Bager D Sandrup S Bexell S Herlin L S Benedek N Höjbjerg D Sederblad S Malmborg C S Rådstoga N Jardby S Reuterskiöld J S Lamm S Rådstoga N Persson Mt S Kvisla S Larsen He N Nunez N Engblom S Källse S Källse S Neuroth W N Husted D Nielsen T W D Hyldmo N Nielsen J D Jensen K G D


Dingle View Olsen B D Dispol Snapper Nielsen AC D Distant Beat Neuroth W N Divine Spirit Bundgård D Do It Tiger Grove D Noffen Nordbye N Dolcetto Gautier S Dom Perignon Gustafsson T S Domo Arigato Malmborg C S Don Domme Hultgren P S Don Marco Larsen H-I S Don Secco Engblom S Don’t Lose Olsen B D Donna Osterman S Donna de Varona Gustafsson T S Donna Mara Fylking S Dornfelder Gustafsson T S Double Again Wahl S Double Nature Ekholm S Double Nine Wahl S Double Pat Wahl S Double u El Tanam ox Borger S Downbeat Svensson A S Drach Lindberger S Dramatic Act Karlsen A O N Dramille ox Nilsson Ca S Dratzan ox Nilsson Ca S Dress to Empress Mortensen T D Dressella Nyberg S Drömsorken Andersson Ma S Dubai Samurai Torgersen W N Due Amici Kvisla S Duell Smith M S Duell ox Nilsson Ca S Duette Smith M S Dundee Engblom S Dust Cloud Hallencreutz S Dustin Nortoft D Dusty from York Mårtensson K S Dutchess of Bogstad Lund N Dzin Persson D S Dzius Bakken N

E Eagle Eye Star Eaglecott Earth Hour East Meets West Easter Star Easy Choise

Reuterskiöld F Strand Gustafsson T Olsen B Vång Brandt Y

S S S D S S

Easy Come Easy Go Easy Sweetie Echinus Echippus Echoes Eddie Shoestring Eddwina Ede Sensation Edge of Eternity Edmond Eeze Lady Eko Mirabelle El Camino El Classico El Dor Tanam ox El Gouna El Gran Geordie El Gran Mago El Grandioso El Gringo2 El Magico EL Manitu El Masir El Miracle El Pintor El Quattro ox El Weira ox Eldfote Eldivo Electrical Elegant Song Elfrida Eliot Ness Elis Boy Ellen Ellis Lad Elovinn Elusive Time Email Embarkation Embla Emilio Emma Emmessen Emmylou Emperor Emperor Court Emphasis Enara Endless Love Energia Beta Energia Carioca

Lund N Mortensen T D Doorn S Doorn S Doorn S Smith M S Taylor N Wahl S Taylor N Lamm S Doorn S Walsh S Gustafson A-C S Lien L S Hagm-Eriksson S Hallencreutz S Markusson E S Johansson Ma S Jensen Al S Wahl S Ramallo S Svensson Je S Olsson D S Tiikkaja S Stenefeldt S Nilsson Ca S Nilsson Ca S Tjernström S Brandt Y S Benedek N Bexell S Gustafsson T S Larsson Ali S Lund N Herrlin S Brandt Y S Doorn S Castro S Taylor N Larsen H-I S Doorn S Lustig S Hyldmo N Möller So S Möller So S Hyldmo N Vång S Engblom S Skjödt D Doorn S Tjernström S Borges S

Energia Central Energia Colonial Energia Dust Energia Eroi Energia Prince Energia Princess Entangle Entillfote Entillglory Entourage ire Equito Hill Erroll Es Carrer Escape Escapist Eskimo Esperance Estancia Estoy Anamorada Estrela Superior Estrella ox Et Toi Eucalyptos Ever So Rich Exalted Exciting Award Exhibition Exodus Expecting to Fly Exquest Extreme North Extricate Exxie Eywa

Tjernström S Borges S Borges S Borges S Tjernström S Tjernström S Lund N Brandt Y S Brolin S Haugen N Hyldmo N Wahl S Lindberger S Tjernström S Larsen H-I S Malmborg C S Thörnblom S Taylor N Ferdinand D Tjernström S Ravik S Dejgaard D Brandt Y S Möller So S Doorn S Nilsson Ca S Castro S Tjernström S Lidbeck S Olsen B D Fruergård D Lund N Brandt Y S Johansson Ma S

F Faahem Fabian Fabinho Fabiola Fableline Facalani Fair Fair Fair Quest Fairplay Faithful den Fakir Falconet Faldor Falmouth

Engblom S Petersen N N Nielsen B D Wilson Be D Bager D Vergara N Nordbye N Olsen B D Torgersen W N Reuterskiöld jr S Tölböll Jö D Olsen B D Svedberg Ann S Vång S

99


Fancourt Fancy Dancy Fanlight Fanzet Farmville Street Fars Ferrari Farzan Fashion Fast Feet Fast Lane Fast Lane Fatima Fatima Favoritten Fedtmule Felicity Female Spring Fendi Ferrari Junior Ferrita Ferrozzo Festival Spirit Feuer Claus Fias Filur Fighting Spirit Filippa Filligree Fillip Stark Fillipas O’Leida Filly Bay Fine Humor Fine Lion Fingers Crossed Finn Ind Again Fire and Stone Firefox Firetail First Avenue First Choice Flaming Ferrari Flashline Flawless Beauty NN u Polliwiiline Florence Craye Flow Flower Spring Flyer Flyin Hawk Lau Flyinception Flying Award Flying Falk Flying Fighter

100

Petersen N N Reuterskiöld jr S Hallencreutz S Nielsen AC D Smith M S Nielsen T W D Nielsen B D Hallencreutz S Jardby S Mortensen T D Eriksson U S Christensen T D Olsen J D Soma N Lögtved D Wahl S Erichsen N Smith D N Nielsen AC D Wahl S Torgersen W N Vång S Wilson Be D Brandone S Olai-Olssen N Jensen S D Hanssen N Mortensen T D Juhl Nielsen D Bäck S Kvisla S Brandone S Flodberg S Dejgaard D Christensen T D Moberg S Pettersson JE S Bjeldbak D Bager D Smith M S Hederud S Nortoft D Figueroa S Olsen B D Lindberger S Nortoft D Jensen S D Petersen N N Nielsen B D Larsen Aj S Arnesen K N Frick L S

Flying Saucer Flying Squirrel Focus Star Fongky Fool Too Cool Force Fortunens Boss Forward Planning Four Bells Foxy Noxy Fraank Fratella Freckenham Ted Fredde Freddie May Free House Freiheit Freja Frejline Fricoteiro Frontier Star Fru Johnsen Fuego Full Footage Full Indy Full Stretch Fun Dancer Fun Pearl Funinthesand Funny’s Brother

Brandt Y S Hambraeus S Pettersson JE S Grove D Petersen N N Eliasson S Wilson Be D Månsby S Danielsson S S Petersen N N Jensen Cl S Torgersen W N Long J S Petersen N N Taylor N Long J S Nielsen B D Olsen B D Gustafson A-C S Petersen N N Reuterskiöld F S Hyldmo N Slot S D Tjernström S Östlund S Karlsen A O N Karlsson N S Hellberg B S Neuroth W N Nordbye N

G Gainsboroughs Best Galdessa Gallant File Garion Gate To Success Gatling Gun Gattino Gauntlett Gentle Beat Geordie Iris Georgeblack Gerrardina Ghost Rapper Giant Sandman Gibo Simoni Cigabite Gillburg Gilmore

Juhl Nielsen D Mortensen T D Olsen B D Meier S Johnsson L S Haugen N Engblom S Larsen H-I S Frydensberg H D Neuroth W N Neuman S Olsson Mh S Reuterskiöld F S Haugen N Sandrup S Walsh S Nielsen T W D Ohlsson Ru S

Ginger Attitude Nielsen B D Gipsy Split Östlund S Gipsy Terror Östlund S Gipsymanik Östlund S Girl from Ipanema Wahl S Glad Bear Reuterskiöld F S Gladtoseeme Reuterskiöld F S Glen Ellen Larsen H-I S Glen Ranoch Reuterskiöld jr S Go Figure McLaren S Go Go Engblom S Go Godspeed Tölböll Jö D Go On Direction Olsen B D Gold Bridge Hjorth D Gold Diamond Meyn D Gold Escort McLaren S Gold Gleam Mortensen T D Golden Hit Reuterskiöld jr S Golden Memory Petersen N N Golden Pacemaker Stenefeldt S Golden Penny Larsen G D Golden Quest Nortoft D Golden Raibann Castro S Golden Rock Nielsen B D Golden Shine Thörn S Goldinova Wahl S Goldmaster Hyldmo N Good Trade Jensen Al S Good Tune Bechmann D Gotcha Långström S Grace from Grasse Sandrup S Grafitti Petersen N N Grandstanding Goldman S Grangehurst Nilsson F B S Granny’s Sky Gustafsson T S Graphiella Moberg S Great Choisir Castro S Green Harmony Långström S Green Missy Östberg S Green With Envy Sjögren S Greenday Malmborg C S Gregor Hill Stenefeldt S Grenoble Olsson Me S Grey Feather Svedb-Karlsson S Grey Goose Olsen B D Grey’s Dominator Haugen N Grey’s Electra Haugen N Grey’s Experiment Haugen N Grey’s Red Rebel Haugen N Gucci Lorenzo Karlsen A O N Gulapa Hallencreutz S


H Habenaria Holden N Hakuna Matata Hansen J B N Haley ox Eriksson A ’s Half Boy Andersen K P S Half Brother Nielsen AC D Half Eagle Nielsen AC D Half Girl Andersen K P S Half Kingdom Christensen T D Half Pint Bill Persson D S Hallandale Persson D S Hallöjsa Rosenby D Handcuff Grove D Handsome Hawk Neuroth W N Hankey Bannister Zetterström S Hanks Long J S Hanna Olsen B D Hansinger Erichsen N Happy Feet Nortoft D Happy Larry Sundbye N Hard Rok Vång S Hardy Norseman Grängsjö S Harley Dejgaard D Harmonia Christensen Hl D Harsh Mistress Neuman S Haseen Christensen T D Hawk and I Smith M S Hawkleaf Flier Natt och Dag S Hayley Cropper Thonander N Heads Above Clouds Strömberg P S Heart and Soul Helander S Heart of the Rose Benlow S Hearty Roze Bresle S Heather Honey Karlsen A O N Hells Angel fr Castro S Hendersyde Nielsen AC D Her Birthday Hansen Ti D Herald Nilsson He S Hermano Mio Fretheim J N Hespeshal ox Åberg G S Heureux Lindstöl N Hexalectris Wahl S Hi Pressure Jardby S Hidden Fairytale Jahreskog S Hidden Secret Jahreskog S Hidden Treasure Jahreskog S High Desire Fretheim J N High Heeled Honey Mortensen T D Highway Castro S Hilma Gautier S His Highness Wilson Br D

Hispaniella Pettersson JE S HJistory Girl Engblom S Hobbesian War Jensen K G D Holiday Reading Hyldmo N Holler High Slot S D Holma Aramis Rooth S Holma Indi Love Rooth S Holma Ivory Rooth S Holma Skywalker Castro S Holmgaards Finess Lögtved D Home Straight Hyldmo N Honeymoon Nielsen B D Hongkong Blade Mortensen T D Hongkong Champ Nielsen AC D Hongkong Legend Mortensen T D Hoofprintinthesnow Stenefeldt S Hope and Glory Bexell S Hope on Earth Lindstöl N Hornpipe gb Lindberger S Hortensia ire Björling S Hot Chick Forsth N Hot Six Borges S Hot Tyra Vergara N Hot Wing Vergara N Hovdamen Fylking S Hovsa Jensen S D Hudson Mortensen T D Hudson River Benedek N Humble Star Nilsson V S Hunting Call Herrlin S Huntley Wahl S Hurricane Eye Petersen N N Hurricane Lane Höjbjerg D Hurry Harry Lustig S Hurry Lime McLaren S Huwayit Stenefeldt S

I I K C Dragon Heart I K C Kick Back I K C Sweet Candy Ice Duchess Icedance Ida swe Ifannik Sacc Ikarostech Il Capo Il Conte Illusive Spirit Imagine

Reuterskiöld J S Reuterskiöld J S Reuterskiöld J S Reimer J D Hallencreutz S Olin S Nilsson TK S Stenefeldt S Ernst S Kvisla S Soma N Jensen S D

Imageinenowar Bechmann D Imanuel Malmborg C S Immovable Åkerberg S Imperial Skylight Mathisen N Imperial Unity Smith M S Imppressive Pearl ox Sjökvist S Impulse Holtung N In Excess Grove D In Good Voice Sandrup S Inception Bechmann D Inchiline Ohlsson Ru S Indi Go Ramallo S Indian Drive Auen N Indian Pale Larsson J S Indibow Malmborg C S Indy Möller K M S Inez Johansson Ma S Infanti Crow Malmborg C S Ingvild Tandberg L N Initiation Källberg S Insel Hansen Gi D Inside Straight Borger S Insidious Brunius S Inspired Cry Reuterskiöld jr S Integral swe McLaren S Integria Brolin S Integrity Smith M S Interwatch Reuterskiöld J S Intiango Pettersson JE S Intricate Talent Fretheim J N Ionopsis Stenefeldt S Irish Hawk Malmberg A S Irish Lad Kuningas S Irish Lassie Carlstedt S Irish Poet Grängsjö S Irtish Smile Persson U S Ironic Irannik Carlstedt S Ironic Irannik Carlstedt S Isabelia Frick A S Isalina Hallencreutz S Island Man Möller K M S Isobel Reuterskiöld F S It’s A Cloudy Bay Silverstolpe-Björne S It’s Brown Reuterskiöld F S It’s Money Honey Åberg P S Itsagroom Larsson K S Izor Larsson K S

101


J Jack of Clubs Jack Player Jacquin Jacquline James Bond Janka Japonica Jappi Jazzeira Jeanne d’Arc Jeune Fils Jeune Garcon Jimenez Jimmy Mack Jinx Jive Joaninha Jobim Joe Rich Johannes Johaug Johnny Be Good Johnny Cash Johnny Ola Jolene Mago Jonny No Nose Joseph Locke Joshua Brown ox Jouye Jubilance Jumanthes Jumbo Jumeirah Jumellea Just A Cat Just A Dream Just a Line Just Brimona Just Justin Just Like Silk Just Nu Justic Buy Cash Justicia Jutu

102

K Wilson Br D Edvardsson S Gautier S Hillman S Jensen L L D Gustafsson T S Castro S Dysell S Hillman S Soma N Sjögren S Tedesund S Neuman S Wahl S Landmark S Long J S Sandrup S Reuterskiöld jr S Hansen J M D Dysell S Petersen N N Ahlbeck S Nilsson F B S Olofsson S Lemon Rosengr S Reuterskiöld jr S Tölböll Jö D Moberg S Soma N Olsen B D Pettersson JE S Östlund S Bager D Pettersson JE S Reuterskiöld jr S Falker-Norin S Nielsen B D Stenefeldt S Boren S Canvert S Lundgårdh S Smith M S Castro S Mortensen T D

Kaibito Kaldera Kalendar Girl Kangaruz Kanthaka Kanzee Gold Karakorun Karuizawa Kasans Jöns Kasans Kicka Kashmire Heart Kat Malou Katherinea Keep On Flying Keltbray Kenza Ketchikan Key to Heaven Khan Kid Creole Killiney King Diamond King of Aquitaine King Paul King’s Dancer Kirlia Kirribilli Kitchiwawa Kitchiwawa Klang Valley Know By Now Ko Zin Kodiac King Koellenstein Kohtan Koo Koo Sint Krashnij Gigant Kusin Vitamin

Gustafsson T S Hallencreutz S Lindberg Jo S Forsman S Wilson Br D Engblom S Olsen B D Benlow S Sjöholm C S Sjöholm C S Billberg S Nielsen B D Gautier S Grove D Hagström S Hovgaard Meier D Vergara N Larsen O S Jensen S D Neuroth W N Nielsen J D Jensen S D Persson D S Persson U S Petersen N N Malmberg A S Bexell S Engblom S Engblom S Lund N Jardby S Jardby S Hallencreutz S Sandrup S Erichsen N Jensen S D Wahl S Axell S

L La Plus Belle La Reine Du Bal La Zona Lacelle Lady Bisazza Lady Bishop Lady Dylan

Blomqvist B S Frick L S Neuroth W N Alvesparr S Stenefeldt S Fylking S Skjödt D

Lady File Lady Hello Lady in the Sand Lady Mary Lady Sarah Lady Stromboli Ladybird Lagoa do Pau Lake Cooloola Lake McQuire Lancer Laserline Last Pay Lastbustowoodstock Latitude Lavinnia Lavirdan Lazy Lord Le Chiffre Le Corbier Le Petit Caporal Leave The Light On Lee Loo Minai ox Legacy Let’sgoforit Lets Fly Lettering Lex Lexie Lady Liberty Cash Liger Ligety Light Blue Light The Fire ire Like A Charm Lille Tuc Linda Lovelace Line Leader Line Leader Linus Lions Prospect Lisselan Castle Lisselan Prospect Lista Lightning Little Big Man Little Clouds Little Georg Little Jack Little Jazz Little Quest Little Warrior Livegoals Com Livigno

Hansen Ti D Johnson M S Larsen O S Reimer J D Reimer J D Höiom P S Dejgaard D Bager D Reuterskiöld J S Reuterskiöld J S Olsen B D Bager D Kvisla S Jensen K G D Sandrup S Persson Mj S Michanek S Lund N Hansen Ti D Svedb-Karlsson S Nunez N Sivrup S Genberg C S Ericsson Ch S Hallencreutz S Lindberger S Lindberger S Sandrup S Rooth S Arnesen K N Olsson D S Sandrup S Tuunanen S Petersen N N Engblom S Wilson Br D Soma N Carlstedt S Carlstedt S Linhardt S Hallencreutz S Sommerfelt N Larsen He N Jarven L S Wahl S Bjeldbak D Larsson J S McLaren S Engblom S Thelix D Åberg P S Jensen S D Slettemark N


Livingstone Larsen O S LL Donner ox Tingvall S Local Chief Jensen S D Local Heartbeat Nilsson F B S Local Quadir Nilsson F B S Local Quintaz Nilsson F B S Loch Ordie Källse S Lockheed Blackbird Malmborg C S Loire Hyldmo N Look Here’s Lady Jensen Ch D Look Who’s Kool Nielsen AC D Lorca Wahl S Lord of Persia Jardby S Lord Rossmo Tuverud N Loumalou Bäck S Low Tide Vång S Love Award Jensen S D Lovinthesand Reuterskiöld J S Lovesong Gustafsson T S Loxton Lad Mortensen T D Loyal Reuterskiöld jr S LS Flying Chanel Ericsson J S Luca Brasi Castro S Lucky Lad Reuterskiöld J S Lucky Look Bellander S Lucky Lucioni Jarven L S Lucky Shot Wilson Be D Lucky Song Gulbransen N Luckyreno Neuman S Lumineuse Larsen O S Luna Vale Smith M S Lupine Engblom S Luris Vixen Andersson Ma S

M Maaloof ox Smedman M S Macbeth Karlsen A O N Macchili Hedman S Macki Nielsen AC D Macleod’s Edde S Mad Makz ox Genberg C S Mad Men Petersen N N Madam Markievicz Jardby S Madame Celebre Clinch S NN u Kinky Spot Christensen Hl D Madame Terror Östlund S Maddox Malmborg C S Madison Gustavsson J S Madison Avenue Malmborg C S Magapas Long J S

Maggia ox Nilsson Ca S Magic Cloud Natt och Dag S Aston St Martin Torgersen W N Magic Runner Larsen S S Magica von Tryll Neuroth W N Magolino Stern S Mahir ox Oden S Mahogny Man Engblom S Majestic Dowsing Olsen B D Majestic Eleven Bechmann D Majestic Max Lindstöl N Majestic Song Hyldmo N Major Calloway McLaren S Makeitspecial Thelix D Malgoof Christensen T D Maltho Christensen Hl D Mamaloca Slot S D Mamba Bechmann D Man After Midnight Strand S Manboy Smith M S Manchego Slot S D Manchester Petersen N N Mandelblute Reuterskiöld F S Mandeo Sandrup S Manhattan Källse S Manicore Lo Engblom S Manits Lo Hellberg B S Maraboux Javilex Neuroth W N Maradona Christensen T D Marc de Savoie Tjernström S Marcelis Hallqvist S Mardi Graz Wahl S Margot Fonteyn Juhl Nielsen D Marimba Edvardsson S Marius Federigo Malmborg C S Marked by Zorro Nunez N Marley Wilson Be D Marmala Petersen N N Marnie Oak Rönås N Maroonoon Lindberg-Nilsson S Marron Rosenby D Marshmallows Wahl S Mary Boyle Meyn D Maserati Sandrup S Mashaer Helander S Massenzio Gulbransen N Master Chef Olsen B D Master Kid Olsen B D Matauri Pearl Reuterskiöld F S Match Point Petersen N N Match the Line Wramhed O S Mateus Reuterskiöld J S Matrero Cat Åberg P S

Max Manus Haugen N Max Zorin Reuterskiöld F S Maximilla Nielsen B D May Girl Juhl Nielsen D Maya Gustafsson T S Mayada Ahlbeck S Maybach Bexell S Maybee You Brandt Y S Mazetti Sjökvist S Me El Mago Svedb-Karlsson S Me File Castro S Medallic Nunez N Medianoche Herlin A S Medina Nielsen B D Meduz ox Hagm-Eriksson S Mega Blast Jensen S D Megabite Danielsson S S Mejram Herrlin S Mel Street Långström S Mellon Engblom S Melrose Juneskans T S Melville Bexell S Mensajera Ekholm S Meraglory Dysell S Merci Johansson La S Mercury Rising Lindberger S Merlot Engblom S Merrie Del Fine Lustig S Merrimac Lokrantz K S Merrion Tiger Stern S Merseyside Star Haugen N Messi Soma N Metroline Thelix D Mexican Checkpoint Gustafsson T S Mexican Outback Ohlsson Ru S Mexican Temptation Goss S Mexican Tomahawk Naranjo S Meydan Millennium Jensen S D Mfi’ve Gustavsson J S Miabee Långström S Midnight Eagle Sivrup S Midnight Heart Stenström S Midnight Taboo Long J S Might Be Destiny Mårtensson K S Mikado Bexell S Mikkelangelo Lund N Milady ox Soufi S Mill Marin Neuroth W N Millesia McLaren S Millevini Persson C S Milliondollarbaby Soma N Milly Petersen N N Milord ox Soufi S

103


Mind the Gap Sjökvist S Mink’s Aisha Slettemark N Mink’s Be Soldier Bechmann D Mink’s Chanel Petersen N N Minnie McGinn Nunez N Mint Condition Gustafsson T S Mirabelle Unique Vergara N Mirifico Smedman M S Mirliton Sivrup S Mirror Lad Lindberger S Miss Astragal Vång S Miss Bacardi Bechmann D Miss Behave Juhl Nielsen D Miss Cooper Nielsen B D Miss EG Jensen I D Miss Imperious Herlin L S Miss Kitty Grey Arnesen K N Miss Marple Bexell S Miss Montana Nielsen J D Miss Nicole Jensen S D Miss Pius Olsen B D Miss Rosie Olsen B D Miss Success Svensson G S Miss Valpariso Wulff S Miss Valuev Bechmann D Miss Wolf Ahlbeck S Mississippi Soma N Mister Admiral Bexell S Mister Grey Edvardsson S Mito Jardby S Mixed Va Bene Wahl S Miz Ella ox Edvardsson S Moe Green Castro S Mogul Wahl S Mohikan Langvad To N Molamento Hallencreutz S Molino Hallqvist S Mollie Jo Hovgaard Meier D Momo Barone Castro S Mon Ami Olsen B D Monalisa Gustafsson T S Mondiale Kossack ox Tingvall S Money is Honey Alvesparr S Monfalcone Haugen N Mons Engblom S Monsieur Deauville Wulff S Monsieur Messi Eriksson U S Monster Of Speed Tiikkaja S Monterey Engblom S Montgomery ger Svenkerud N Montgomery swe Zetterström S Montus Figueroa S Moon Life Sandrup S

104

Moonflower Figueroa S Moonlight Star Winkler S Moorland Boy Engblom S Morning Dress Persson D S Morning Sun Grove D Mors Lien L S Mossgorda Höiom P S Most Wanted Fretheim J N Mostley Reimer J D Mouchie Tjernström S Moulis Ohlsson H S Mountain Diamond Persson Mj S Mountain Jack Andersson C S Mountain Onyx Långström S Mountain Star Långström S Mountain Superior Lien L S Mouschka Gustafsson T S Mozaika Sandrup S Mr Affalt Alvesparr S Mr Bing Bager D Mr Broken Door Engblom S Mr Charles Jacobsson S Mr Dream X Christensen T D Mr Edge Reuterskiöld jr S Mr Foo Fighter Blomqvist B S Mr Hill Stenefeldt S Mr Limpopo Larsen H-I S Mr Lonely Wolf Zetterström S Mr Lumberjack Erichsen N Mr Lunceford Loven K S Mr Martin Hambraeus S Mr Melodyclub Nilsson V S Mr Mika Olsson Ma S Mr Newmarket Wulff S Mr Potts Jacobsson S Mr Tiger Thelix D Mr Timberlake Tedesund S Mrs Casino Royal Andersson Ma S Mrs Crow Larsen S S Mrs Horn Blomqvist B S Mrs Perry Larsen H-I S Mrs Picasso Johans’n Sipma S Mrs Velvet Larsen H-I S Mrs Winehouse Nilsson V S Muddy Street Tuunanen S Muguru Smith M S Mulama Smedman M S Mulan Gautier S Murcielago Castro S Musical Contest Helander S Muskateer Steel Möller So S My Alibi Bäck S My Gift Lindberger S

My Girl My Gold Lady ox My Golden Heart My Light My Man My Melanie High My Noon My Pal Al My Princezz My Soul Sister Mykonos Mylovelyroseofclare Myrina Mysterious Bounty Mystery den Mystik Mystoori Mytho

Juhl Nielsen D Vannerstedt S Vannerstedt S Tuunanen S Möller K M S Långström S Lindberg-Nilsson S Wolf S Lindberger S Lundell S Drews Je S Hansen Ti D Smedman M S Öslöf S Bjeldbak D Smith M S Lien L S Tölböll Jö D

N Nachmira ox Nadde ox Nadjinjah ox Naima Naja Namibian Desert Naming Problems Naranji Gilfi ox Narda Narug Nataniel Navajo Navigation Nazgul Neira Royal ox Nella Sinikka Nemo Neptune Joly New Caladonia New Track Never Doubt Me Never Say Never Neviusz Next Step Nibelle Nice And Rough Nice Effort Nick Nack Nidaba Sacc Niece Pearl

Vannerstedt S Hagm-Eriksson S Vannerstedt S Hyldmo N Benedek N Petersen N N Herlin L S Smedman M S Pettersson JE S Lögtved D Swartling N Östlund S Jensen Cl S Lidbeck S Borger S Lindberger S Kvisla S Bechmann D Hovgaard Meier D Johansen Su D Blomqvist B S Reuterskiöld J S Smith M S Dysell S Lindgren A-L S Markusson E S Fredlund S Hansen Ti D Nilsson TK S Källse S


Niels Junior Grove D Night Angel Reuterskiöld J S Nightjar Gautier S Nightmare Vång S No Floozy Risberg S No Redundancy Sarlöv S Nobel Bride Neuroth W N Nobel Penang Bager D Nobel Runner Haaje N Nomine De Jour Bager D None Shall Sleep Karlsen A O N Notabigone Pedersen L D Notnowhoney Petersen N N Nottingham Reuterskiöld J S Novacon Tjernström S Novagem Tjernström S Novanita Tjernström S Novasun Gustafsson T S

O Oakli Sundbye N Oaksana Neuman S Obvious Child Wahl S Oh Felia Lo Engblom S Oh La La Long J S Ohle Lundell S Old Pal Petersen N N Olive Oyl Nunez N Oliver Turf Hedman S Olivminot Kvisla S Omar Benedek N Ominsky Svendsen S Omoto Sando Lund N On Offer Nielsen J D On the Tracks Castro S One Slettemark N One Direction Olsen B D One More Svedberg Ann S One More Tico Lindberg Jo S One New Cat Reuterskiöld J S Oneofakind Hermansen S Onkel Blaa Olai-Olssen N Only Whinny Johansson Ma S Ontherun Hill S Opening Day Olsen B D Oranais Persson D S Oroveso Borges S Orzini Strand S Osso Buco Tufvesson S Otama Obama Lustig S

Otama Toyboy Our Decision Our Romeo Out the Ring Ovation Oversteer

Lustig S Göransson S Taylor N Jacobsen U D Sundbye N Pettersson JE S

P Pa Pa Paparazzi Stenefeldt S Paddington Johansen Su D Painters Easel Björling S Pajarito Lindberger S Pal O’mine Lund N Palermo ger Erichsen N Palindromic Tandberg S N Pamelor ox Nilsson Ca S Panama Jack Sandrup S Pandora Sacc Nilsson TK S Panduro Jansson S Pannacotta Soma N Papal Power Nielsen AC D Parbold Hill Nielsen J D Party Booster Soma N Party Cat Boren S Patchouli ox Nilsson Ca S Pauillac Ohlsson H S Pearl Speciale Altahr-Cederberg S Peas And Cake Christensen T D Peas And Carrots Reuterskiöld jr S Peas and Pistachie Bager D Pecoiquen Jarven L S Peggy Sue Gustafson A-C S Pelambre Haugen N Pepper Vång S Perdufimo Schem N Pergite Reuterskiöld F S Periqueen Landmark S Perks Long J S Perla du Ma Vång S Persian Queen2 Gustafsson T S Petit Minou Osterman S Phili Boy Forsth N Phoebe Christensen Hl D Phoney Phonic Hultgren P S Phyxius Sivrup S Pioa Desideria Lustig S Piccadåren Lindberger S Pick Me Olsson Ma S Pierre Ana Zetterström S

Pika Pilgrim Pilmeni Pine Wood Pineau Pinocchio Playboy Pliny Plotting Po Po Poker Face Poker Pokerhuntress Polemic Polgara ox Polly Molly Pop’s Pea Popeye Boy Poppi Porsche ox Posh ox Postcard Power of Dreams Pozzolan Prada’s Rose ox Praise Prime Grey Primero Avril Prince Hamlet Prince of Darkness Prisca Private Equity Pro Hunter Professor Higgins Promise Promising Prayer Propelino Proud Cash Flow Proud Possibility Prudence Public Service Punto Banco Puyol Pyrus

Larsen O S Rud N Lindberger S Vång S Nielsen AC D Johansen Su D Nielsen B D Henriksson J S Crantz S Stenefeldt S Jensen Ch D Herlin A S Nielsen B D Winkler S Hansen Ti D Grängsjö S Kvisla S Schem N Soufi S Åberg G S Sjögren S Skjödt D Reuterskiöld F S Ericsson J S Wahl S Nielsen B D Johansson Ma S Jardby S Sjökvist S Gautier S Ferdinand D Jensen S D Petersen N N Sivrup S Reuterskiöld F S Persson R S Petersen N N Petersen N N Hansen Ti D Lustig S Castro S Engblom S Johansen Su D

Q Qayyan Qickilai Queen’s Hawk Queens Park Quest Dynamite

Möller So S Delinder S Nielsen B D Tjernström S Natt och Dag S

105


Quevell Quick Brazilera Quick Diamond Quick Release Quick Shania Quite Flirty Quiteria Quorate’s Noblige

Alvesparr S Lindstöl N Stolt S Christensen Sv D Lindstöl N Gulbransen N Larsen O S Nunez N

R Raahin Rabalder Race Ace Racing Lady Raftin Ragazzo Rago Rainbow Barrel Rainbow Chorus Rakel Ramayana Rambo’s Cinderella Rapponghi Raw Sugar Rayban Rubel Rayna Razello Reaching Nirvana Ready Solace Rebel Heart Red Cat Go Red Colori Red Eishin Red Ellen Red Hearts Red Horizon Red Hurricane Red Junior Red Nibble Red Oak Red Pearl Red Rock Red Shave Redford Redlove Redwing Reel Buddy Blaze Reel Quest Reference Watch Regalazo

106

Kvisla S Borger S Wahl S Wahl S Ohlsson Ru S Nunez N Haugen N Ericsson Ch S Nielsen T W D Canvert S Nielsen O D Blomqvist B S Sundbye N Castro S Borger S Mortensen T D Thelix D Benedek N Vång S Ericsson Ch S Johnsson N S Neuroth W N Stareng N Haglind S Nunez N Tjernström S Olin S Pedersen L D Hyldmo N Fretheim J N Christensen Hl D Högfeldt S Högfeldt S Karlsen K D Sundbye N Mansen S Frydensberg U D Dejgaard D Möller So S Lindberger S

Reggae Dancer Reglisse Release Me Releasethecracken Requested Reveenka Rich and Famous Right Quest Rio del Oro Ripippii Risky Lady River Boat River Landing River Sid Riverdance Riverline RM El Nino ox RM Elliot ox RM Explorer ox Road to Glory Road to Paradise Robbie Rocabye Rock of Kildare Rock the Boat Rock The Legend Rock’n Roll Rockbranglen Rocket Scientist Rockinger Rockport Sunday Rocky Creek Rockyto Ronaldo Ronaldo Rosso Rosy Red Roxanne Royal Firebird Royal Games Royal Highness swe Royal Hill Royal Hope Royal Lane Royal Leo Royal Power Royal Purse Royal Reference RSA Escada Rubberman Rugosza ox Rum Sun N Sand

Olsen B D Juneskans T S Lindberg Jo S Pedersen L D Swartling N Nunez N Wahl S Jensen S D Östberg S Borger S Olsen J D Höjbjerg D Nordbye N Sjögren S Bechmann D Engblom S Åberg G S Åberg G S Åberg G S Bechmann D Hallencreutz S Nielsen B D Björdal N Sarlöv S Lund N Neuroth W N Lustig S Göransson S Lindberger S Erichsen N Wahl S Johnsson L S Wilson Be D Tönnessen G N Stenefeldt S Hansen J M D Dejgaard D Haugen N Sjökvist S Hyldmo N Engelbrektsson S Fretheim J N Hyldmo N Bechmann D Vång S Lindstöl N Björling S Reuterskiöld J S Fridlund S Lögtved D Johnsson L S Johansson Ma S

Run Along Helander S Runaway Olsen B D Runner Runner Christensen Hl D Running Express Gustafsson T S Runsonrun Jardby S Russian Roulette Hallqvist S

S Saakheb Saba Rock Sabre Light Saddle The Storm Sagas Energy Sahar Kazam Siba ox Saint Johannes Saint Sebastian Sakba ox Saladin Salamanca Salander Salchow Salgado Sally Valentine ox Salute Salute to a Star Salve Regina Samedi Shamsayah ox San Jemeniano San Siro Lady Sanador Sand Rose Sandy Feet Sangreal Sanovagan ox Santa Rosa Saphira Street Sapphire Rose Sarah Satang Saturday Night Satwa Miesque Savage Rose Scenic Pass Schoolgirl Scilla Scorpius Scottish Fun Sea Me Smile

Herlin L S Ferdinand D Björling S Nielsen B D Flodberg S Lindgren A-L S Moberg S Blomqvist B S Månsby S Nilsson Ca S Castro S Pettersson JE S Erichsen N Hallencreutz S Neuroth W N Oden S Nielsen J D Lustig S Natt och Dag S Pettersson JE S Oden S Stenefeldt S Giersing S Larsen O S Sjökvist S Durchbach S Bundgård D Genberg C S Engblom S Olsen B D Jensen Ch D Mortensen T D Larsen H-I S Engblom S Larsen H-I S Nilsson He S Nyberg S Edvardsson S Figueroa S Bexell S Larsson J S Johansson Ma S


Second Avenue Jensen S D Second Chance Nielsen AC D Second Floor Erichsen N Secret Diamond Tedesund S Seeking Dunkirk Hyldmo N Sehoy Reuterskiöld jr S Seigneur Fighter Frick L S Seigneur Thunder Reuterskiöld J S Selektra Pettersson JE S Send An Invitation Robertz N Senorita Bloom Vång S Sessamy Carlstedt S Sessamy Carlstedt S Sessan Dejgaard D Setting The Pace Bager D Shabassh Källse S Shabby Chic Petersen N N Shadows Fall Lundgren H S Shah Habib ox Törngård S Shakira Sandrup S Shamsiin Hovgaard Meier D Sharamaz ox Lindgren A-L S Sharav Reuterskiöld J S Shareholder Eisner D Sharm El Sheik Möller So S Sharp Intentions Tjernström S She Knows It All Persson C S She’s So Nice Olin S Sherrymoya Meier S Sherrypop Erichsen N Shezza ox Fridlund S Shooting Line Jardby S Show of Faith Nielsen AC D Showborn Reuterskiöld jr S Shrek Wilson Br D Sibenik Wahl S Sicknote Ernst S Sienna Lund N Siggi Bager D Sikorsky Bay Torp D Silence Is Bliss Källse S Silent Alarm Vång S Silent Fly Oscarsson S Silke Erichsen N Silvani Vergara N Silver Ocean Petersen N N Silvertown Jensen S D Simbad Bechmann D Simian Neuroth W N Simons Wood Källse S Singalullaby Olsson Ma S Sir Barry Reuterskiöld F S Sir Bourbon Love Andersson C S

Sir Freddie Reuterskiöld F S Sir Henry Jensen S D Sir Lando Neuroth W N Sir Postillion Reuterskiöld jr S Sir Randolph Jensen S D Sir Silk Gustafsson T S Sir Spencer Lögtved D Sir Thor Engblom S Sir Winston Jensen S D Sirjoshua Reynolds Engblom S Slan Abhaile Long J S SM Wajeeh ox Clausen M S Smart Endeavour Jardby S Smart Tiger Björkman S Smokey Storm Olsen B D Snow Runner Stenefeldt S So Surreal Fruergård D So Trendy Erichsen N Socks and Halo Johansson Ma S Solo Olsen B D Solvey Castro S Somerville Nielsen B D Son of a Dancer Källse S Son of Sky Wahl S Song d’Amour Vergara N Sonja Stenström S Sophies Love Jegard N Soraya Erichsen N Sordnsawan Holm S N Soul Cat Boren S Soul of Gold Sjögren S Soumaoro ox Svensson A S Spader Dam Gustafsson T S Spader Knekt Gustafsson T S Special Blue Nielsen B D Special Danz Olsen B D Special Moon Wilson Be D Specific Hill Olsen B D Speed Juhl Nielsen D Speedway Tiikkaja S Speedy Award Nyby D Speedy Faq ox Agerholm K D Speedy Spirit Erichsen N Spider Dancer Johnson M S Spirit of Life Sandrup S Sputnik Pettersson JE S St Jean Cap Ferrat Jensen S D Star Ballet Hyldmo N Stars Pride Hjorth D Starshot Olin S State of Freedom Svedb-Karlsson S Steady The Buffs Hansen J M D Steamship Kvisla S

Steel Fantasy Åkerberg S Steel My Heart Grove D Stjärnan Sandrup S Stockholm Lady Brandt Y S Storm Chase Hallencreutz S Storm Swede Ohlsson Ru S Strax Höjbjerg D Street Band Reuterskiöld J S Street Fizz Tuunanen S Street Piranter Sivrup S Street Race Lindberger S Strictly Confident Hillman S Strike Command Jardby S Striking Eyes Mortensen T D Strong Wind Fylking S Styrbjörn Lund N Sugar Ray Lien L S Summertime Castro S Sun Life Sandrup S Sunceleb Soma N Sunny Appearance Tönnessen G N Superfly Lien L S Superman Persson D S Surfer Swartling N Susina Lokrantz K S Swallow Forest Sjögren S Swea Nobel S Swedish Cat Larsen H-I S Swedish Step Zetterström S Swedish Streak Pettersson JE S Swedish Time Hallqvist S Sweet As Candy Taylor N Sweet Baby Jane Lund N Sweet Dauphine ox Genberg C S Sweet Solo Song Nilsson V S Sweet Soul Diva Moberg S Sweety Erichsen N Symbol of Gold Jörgensen H N Symbol Of Support Fidje N Symphonias Maximus Lien L S Szuma Engblom S

T T Bag Tabasco den Tahayab Tai Lin Taittinger Tajmeel Take On Me

Neuroth W N Neuroth W N Slettemark N Tjernström S Engblom S Helander S Lund N

107


Takethemoneyconni Grove D Talisker Gren S Tallulah Jensen S D Talwanda Arnesen K N Tamarind Hill Frydensberg U D Tambourin Man Wahl S Tamima Kvisla S Tanadik Bey ox Hagm-Eriksson S Tanqueray Olsen B D Tap Dancer McLaren S Tap On Track Castro S Tarkoor Tandberg S N Tatoosh Petersen N N Teacher’s Joy Hill S Teitur Nielsen B D Teletubbie Larsen S S Temple Queen Fruergård D Tennessee Bloom Wahl S Tennessee Soul Castro S Tertio Bloom Borges S Tertullus Haugen N Tesseron Nordbye N Thakeham Nielsen AC D That Was Easy Bager D The Bishop’s Mix Benlow S The Black Balsam Reuterskiöld F S The Duke Karlsen K D The Kicker Bechmann D The Mate Sandrup S The Oboist Nielsen AC D The One And Only Naustdal N The Penny Horse Jardby S The Pirate Petersen N N The Professor Karlsen K D The Provocative Larsen H-I S The Sea Larsson Ali S The Shadow Thonander N The Sydney Arms Arnesen M N The Wicked Lord Andersson C S The Windtester Lindberger S Thea Naranjo S Theatrical Sky Mora N Thefifthelement Lindberg-Nilsson S Thelonious Benlow L S Theocritus Björling S Theoderich Haugen N Thesixthsense Lindberg-Nilsson S Thin Red Line Karlsen A O N Tomahawkie Dysell S Three Tops Helander S Three Wickets Källse S Tico Tico Olsson Ma S Tiger Cowrie Tandberg L N

108

Tiger for Two Neuroth W N Tiger Goddess Bexell S Tiger Queen Skjödt D Tiger Swede Karlsson N S Tigress Eleven Bechmann D Tigris Altaica Malmborg C S Tikka Gustafsson T S Time for Fun Åberg P S Time Goes By Åberg P S Timeless Stride Smith M S Tintillon Larsen H-I S Tiriac Bexell S Tirpitz Ordeus S Titbit Rose Nielsen B D Titicaca Castro S Tiztwotizone Reuterskiöld F S Tjorny Meier S Tofastfordubai Bager D Toll Gate Hultgren P S Tom Hagen Castro S Tomida Lien L S Tommie Song Lien L S Toocoolforschool Falker-Norin S Top Notch Durchbach S Top Story Kvisla S Top Tinker Källse S Totte Engblom S Touch of Hawk Neuroth W N Touz Price Haugen N Traffic Chaos Stern S Tragic Love Malmborg C S Trannel Castro S Treadstone Castro S Triple Agent Thuresson S Trombino Gren S Troo Lies Andersson AM S Truly Charming Reuterskiöld F S Tumaco Nunez N Turn the Page Natt och Dag S Turtle Dove Taylor N Tusen Takk Reuterskiöld J S Twistblade Åkerberg S Twitter Engblom S Tycho Tycho Tjernström S Tyrconnell Källse S

U UA Bey Shaka ox Una Vita Unique Case

Goss Bechmann Larsson J

S D S

Unreal Wonder Unshakable Will Uppercut Action Usain Jersey Usher’s

Svensson G S Jardby S Reuterskiöld jr S Wilson Be D Zetterström S

V Vainqueur Val Fleur Valeo di Vales Valleys Rock Vamp Van Ruymbeke Vangog ox Vanunu Vegaholms Party Velldone Vera Volkova Verde Mar Verglacial Verona Vesper Vestano Victoria Nguyen Victory for Atiger Viejo Perro Viktoria Dream Vilas Virgil Vito Corleone Vivaldi Vivere Cosi Volita High Volo Cat Vortex Vote for Me Vox Vuvuzela

Neuroth W N Rooth S Nielsen T W D Benedek N Fretheim J N Larsen S S Clausen M S Dysell S Alvesparr S Wiklund-Turen S Nortoft D Borges S Castro S Christensen Hl D Reuterskiöld J S Erichsen N Mortensen T D Smith M S Sjögren S Nortoft D Hill S Reuterskiöld jr S Castro S Gren S Neuroth W N Wahl S Persson D S Lund N Mora N Long J S Long J S

W W Helge ox Waiting for Manuel Walinda Walk of Fame Walkinthesun Walmann Walnut Lodge

Blomqvist B S Nilsson Mz S Lilja N Jardby S Svedb-Karlsson S Fylking S Nilsson V S


Walona Henriksson J S Wanders Neuman S Wassim ox Fridlund S Watch Chain Nielsen J D Watch Me Fly Gustafsson T S Watch Me Propser Sarlöv S Watch Up Giersing S Wattan Haugen N Way Ahead Åberg P S Weald Larsen H-I S Web of Dreams Lindberger S Weewan Lien L S Welcome Back Helander S Welcometomydreams Skjödt D Welcometomyworld Benedek N Well Fitted Hyldmo N Wellmind Nielsen J D Welsh Dragon Stenström S Western Five Persson R S What An Angel Christensen T D What Legend Östlund S What Shuffle Östlund S Whatacat Höiom P S Whatyoucallit Pettersson JE S Whisperingline Bager D Whistler Petersen N N White Cheek Fox Reuterskiöld jr S White Poker Face Reuterskiöld jr S Whizper Berglund S Wiesenprinz Östlund S Wigor ox Hagm-Eriksson S Wild Red Vång S Willi Cicci Olofsson S Willow from York Mårtensson K S Willow from York Mårtensson K S Wilmer Walewski ox Smedman M S Win Win Reuterskiöld F S Wincent Wega ox Jonasson S Wind Whistle Wahl S Windflower ox Fridlund S Windhover Giersing S Windiana Jegard N Windy Gap Larsen H-I S Winfrej Gustafson A-C S Wings of Thunder Hallencreutz S Winning Sleipner Gustafsson T S Winsome Angel Wahl S Winston Rocket ox Genberg C S Without Fear Lund N Wolis Orinocco Nilsson He S Wood Top Hyldmo N Wood Wolf Larsson K S Woodland Music Vergara N

Words Are Easy Haugen N Woy Woy Reuterskiöld J S Wriggle Sandrup S Wunschkind Haugen N Wyclef Kuningas S

X XO

Erichsen N

Y Yamaguchi Jansson S Yamato Wahl S Yammos Olsen B D You Callin My Name Darling S Younevercatchme Bager D Young Prince Vång S Yuyu Källse S

Z Zababa Sacc Zacho the Butcher Zafeena Zafir Zaid Zalsa Zaid Zamantha Zaid Zaphir Zarzuela Zavann Zaid Zavijava Zazoo Zee Zaid

Nilsson TK S Grove D Skjödt D Edvardsson S Stolt S Höiom P S Natt och Dag S Jensen S D Hallqvist S Long J S Wilson Be D Jardby S

Zegna Zeke Zen Zansai Zaid Zenvo Zeus Zingoalla Zaid Zip Zirkon Zit Zaid Zizor Zaid Zlatan Zaid Zolitall Zoogin Zaid Zooma Zaid Zorro from York Zweet Zaid Zvinto Zaid

Reuterskiöld F S Wahl S Gustafsson T S Nielsen B D Reuterskiöld F S Wahl S Wahl S Natt och Dag S Edvardsson S Jardby S Höeg-Hassing S Wilson Be D Neil S Castro S Mårtensson K S Bellander S Jardby S

Ej namngivna hästar pr 2012-04-24 NN u Autarcie Hansen Ti D NN u Blue Babe Taylor N NN u Broughtons Revival Erichsen N NN u Cul de Sac Erichsen N NN u Do Me A Favor Nielsen AC D NN u Endless Sea Petersen N N NN u Firedance Haugen N NN u Fröken Lea Swartling N NN u Goodrun Erichsen N NN u Jus’Chillin’ Erichsen N NN u Lavender List Haugen N NN u Lloret de Mar Haugen N NN u Media Legend Castro S NN u Miss Asia Quest Petersen N N NN u Simaat Petersen N N NN u Stigmata Johansson Ma S NN u Zantana Mathisen N

Rune Ohlssons Hästtransporter Mobil 0707-48 44 40 Fax 046-611 95

109


Ryttares telefonnummer Efternamn

Förnamn

Lic Ld

Rikt Mobil

Albornoz

Johann

J

N

(47) 96 81 34 84

Allers

Victoria

A N

(47) 98 64 14 18

Andersen

Dorte

A D

(45) 20 88 95 23

Andersson

Andreas

A S

(46) 073-414 99 33 dirrtydevil85@hotmail.com

Andersson

Anna-Maria

A S

(46) 070-552 63 00 a.hovslageri@hotmail.com

Andersson

Nathalie

L S

(46) 070-974 66 96 namking86@hotmail.com

Arnshed

Louise

A S

(46) 0763-48 46 03 louise.arnshed@hotmail.com

Aske

Veronika

A N

(47) 99 33 08 47

Aslam

Mohammed

J

D

(45) 40 53 04 19

Backlund

Emilie

J

S

(46) 073-757 43 61

Bager

Anders

L D

(45) 28 18 58 06

andbager@hotmail.com

Bay Torp

Rikke

A D

(45) 26 82 77 79

rikke_bay@hotmail.com

Benlow

Linn

A S

(46) 070-271 41 16 linn.benlow@hotmail.com

Berlin

Helena

A S

(46) 073-336 08 88 berlin_helena@hotmail.com

Bogren

Lina

A S

(46) 073-643 05 07 lina999@hotmail.com

Borén

Elin

A S

(46) 070-683 24 29 elin_boren@hotmail.com

Brismar

Vendela

A S

(46) 070-838 62 01 vendela@brismar.se

Brolin

Sandra

A S

(46) 076-171 20 06 macyver@spray.se

Brolin

Petra

A S

(46) 0762-38 91 62

Brown

Aase Marie

A N

(47) 90 17 08 73

aase_brown@hotmail.com

Bruun Höjelse

Helena

A D

(45) 30 62 04 42

helena94@live.dk

Buch

Cecilie

A D

(45) 22 99 60 71

b.buch@mail.dk

Bundgård

Ditte

A D

(45) 31 21 31 34

choko-Dytte@ofir.dk

Butenko

Tamara

A N

(47) 40 24 89 91

tamara.butenko@gmail.com

Caceres

Sebastian

A S

(46) 070-671 37 79

Cardozo

Paulo

L S

(46) 0708-88 83 03

- agent Paulo Cardozo

S

Agent, email, lärling hos tränare victoria.allers@gmail.com

veronika_aske@hotmail.com

(46) 0709-23 45 97 Julian McLaren

Carlstedt

Maria

A S

(46) 0706-91 22 34 mariacarlstedt@telia.com

Chaves

Elione

J

S

(46) 0733-86 62 77 elionechavess@hotmail.com

S

(46) 0702-05 57 89 Dina Danekilde

S

(46) 070-581 21 31 rebeccacolldin@home.se

- agent Elione Chaves

Colldin

Rebecca

J

Costello

Richard

A S

(46) 0760-10 04 93 richardcostello1985@hotmail.com

Curran

Kimberly

A S

(46) 073-659 45 05 hurdle22@hotmail.com

110


Efternamn

Förnamn

Lic Land Rikt Mobil

Agent, email, lärling hos tränare

Da Costa

Pascolina

J

N

(47) 40 56 07 03

pascolina@hotmail.com

Danekilde

Dina

J

S

(46) 0702-05 57 89 dinadanekilde@hotmail.com

Davies

Lewis

L S

(46) 072-914 84 94

De Azeredo

Valmir

J

S

(46) 0760-24 02 82 chukylopp2@hotmail.com

S

(46) 070-442 83 72 Mario Riderell

S

(46) 0722-98 01 98

S

(46) 0709-23 45 97 Julian McLaren

- agent Valmir De Azeredo

De Barros

Dayverson

J

- agent Dyverson De Barros

De Geer

Fabienne

L S

(46) 070-777 28 77 fabbi7@hotmail.com

De Menezes

Francisco

J

N

(47) 92 54 38 85

De Oliveira

Rafael

J

S

(46) 0762-40 64 69

De Souza

Ariel

J

S

(46) 072-226 14 64

Delgado

David

J

N

(47) 90 13 83 23

Delinder

Annika

A S

(46) 076-336 03 52 a.delinder@hotmail.com

Edvardsson

Erika

A S

(46) 0720-26 70 03 erika_edvardsson@hotmail.com

Elmerskog

Alice

A S

(46) 070-403 51 70 aliceelmerskog@hotmail.com

Engblom

Henrik

J

(46) 073-391 47 80 henrik-engblom@spray.se

Engelbrektsson

Pamela

A S

(46) 0730-44 36 61

Ericsson

Charlotta

A S

(46) 070-829 65 96 yrraw@tele2.se

Eriksson

Camilla

A S

(46) 0707-15 58 05 camilla.pt@swipnet.se

Ernst

Christel

A S

(46) 070-848 61 06 christelernst@yahoo.se

Fortune

Cathrine

A N

(47) 99 48 92 29

Fredlund

Thomas

A S

(46) 070-147 04 79 fredlunds@hovslageri.net

Fretheim

Marie

J

(47) 95 17 35 96

Friberg

Max W

L S

(46) 073-800 09 22 friberg_91@hotmail.com

Friis Thomasen

Jenny

A D

(45) 51 88 00 37

jennift@live.dk

Gram

Pia

A D

(45) 20 20 78 30

pgvj@tdc.dk

Graver

Camilla

A N

(47) 99 54 55 55

cga@tv2.no

Gross

Michelle

A D

(45) 30 70 60 04

Gråberg

Per-Anders

J

(46) 070-440 11 00 pa@namnlos.com

Gustafson

Fredrik

A S

(46) 070-759 31 91 johan.g.85@telia.com

Gustafsson

Jonna

A S

(46) 070-146 83 67

S

N

S

franciscojuniormenezes@hotmail.com

daviddelgadojockey@hotmail.com

cathrine.engebretsen@gmail.com marie.fretheim@hotmail.com

111


Efternamn

Förnamn

Lic Land Rikt Mobil

Hallenheim

Martina

A S

(46) 0760-51 60 49 martina_hallenheim@hotmail.com

Hammer

Lennart

J

D

(45) 29 10 36 48

lhammer@mail.dk

Hanssen

Mette

J

N

(47) 98 81 62 82

mette.hanssen@gmail.com

Harbjerg

Amanda Sofie A D

(45) 40 98 85 82

amandaharbjerg@yahoo.dk

Haugland

Madeleine

L N

(47) 90 93 00 69

kongmadde@hotmail.com

Hellgren

Tobias

A S

(46) 070-336 89 51 tobbetheking@hotmail.com

Henriksson

Tina

A S

(46) 070-253 75 25 th_7@hotmail.com

Hofossaeter

Thea

A N

(47) 91 83 25 22

Hollstenius

Annelie

J

(46) 0733-34 36 28

Hvitved

Emilia

L D

(45) 31 51 86 98

Jahreskog

Mikaela

A S

(46) 0704-92 55 66 lars.stelius@hotmail.com

Jankerup

Jessica

A S

(46) 070-298 35 70 jessicajankerup@hotmail.com

Jarvén

Kalindi

J

(46) 070-520 91 50 kalindi@telia.com

Jarvén

Peter

A S

(46) 0708-94 83 13 peter.jarven@live.se

Jenner

Michael

A N

(47) 45 26 64 45

mickbjenner@gmail.com

Jensen

Charlotte

A D

(45) 40 91 08 21

cjensen.cpoulsen@anarki.dk

Jensen

Allan

A S

(46) 070-305 46 69 jallan@spray.se

Johansen

Trine

A D

(45) 29 82 43 48

Johansen

Jacob

J

S

(46) 0705-35 75 89 jacob.johansen.72@bredband.net

Johansson

Fredrik

J

S

(46) 070-591 28 47 johanssonfredde@hotmail.com

N

(47) 95 76 36 33

- agent Fredrik Johansson

S

S

Agent, email, lärling hos tränare

theahofo@gmail.com

frkenlilla@yahoo.dk

Ola Jakobsen

Johansson

Glenn

A S

(46) 070-254 34 21 glenn.johansson@hotmail.com

Johnson

Stephen

A N

(47) 94 11 72 23

Johnsson

Nathalie

A S

(46) 0768-41 38 22 magic_system_@hotmail.com

Juhl Nielsen

Line

J

D

(45) 30 70 32 18

hallulajah@hotmail.com

Jörgensen

Trond

J

N

(47) 93 02 13 39

trond06@hotmail.com

Karlsson

Isadora

L S

(46) 073-906 28 16

Karlsson

Sabina

A S

(46) 070-977 17 53 hoony_@hotmail.com

Karlsson

Shane

J

(46) 0735-39 93 88 coookiejar@hotmail.com

Karlsson M A

Malin Anna

A D

(45) 42 57 58 64

Kelly

Josephine

A S

(46) 0735-44 89 68 jozzie_gozzie@hotmail.com

Kjaer

Kjetil

A N

(47) 48 28 38 84

Kjelsli

Mette

A S

(46) 076-031 73 00 kjelslitoptop@hotmail.com

Klaesson

Anna

A S

(46) 0733-39 51 29

Kumar

Umesh

J

(47) 96 84 65 67

112

S

N

steviej1@hotmail.com

malen88@hotmail.com kjetilkjar@yahoo.no

umesh_kjack@rediffmail.com


Efternamn

Förnamn

Lic Land Rikt Mobil

Kümmel

Line

A D

(45) 24 45 12 30

Källse

Annika

J

(46) 0708-97 29 04 annika.kallse@gmail.com

Landgren

Josefin

L S

- agent Josefin Landgren

S

Agent, email, lärling hos tränare

(46) 0733-32 91 71

S

(46) 0705-79 78 13 Pia Höiom

N

(47) 90 01 33 03

Langvad

Tollef

J

Larsson

Jonna

A S

(46) 0730-91 00 71 scorpiion88_@hotmail.com

Lind Laurenborg

Isabelle

A D

(45) 22 83 29 83

Lindberg

Jessica

J

(46) 070-282 64 38

Lindfors

Monica

A S

(46) 076-762 65 47 monica.lindfors@cygate.se

Ljungqvist

Hillevi

A S

(46) 070-457 63 84 hillevi_w@hotmail.com

Loezer

Junior

A S

(46) 073-721 70 85 juniorloezer@hotmail.com

Lopez

Carlos

J

N

(47) 93 22 22 87

S

(46) 0709-23 45 97 Julian McLaren

S

(46) 070-645 38 66 niklasloven@hotmail.com

- agent Carlos Lopez

S

t_langvad@hotmail.com isabellelind92@gmail.com

carlitojockey@hotmail.com

Lovén

Niklas

J

Lustig

Marie

A S

(46) 0707-75 33 07 marie@rider.nu

Långström

Tina

J

(46) 0707-74 85 11 tinalangstrom@gmail.com

Lögtved

Camilla

A D

(45) 98 29 10 69

Magnusson

Lisa

J S

(46)

Markusson

Emma

A S

(46) 070-557 93 38 emma.marcusson@hotmail.com

Martinez

Manuel

J

S

(46) 0704-42 83 72

S

(46) 070-442 83 72 Mario Riderell

S

(46) 073-643 84 61 strongen@hotmail.com

- agent Manuel Martinez

S

Mattsson

Daniel

J

McLaren

Julian

A S

(46) 0709-23 45 97 jmclaren_@hotmail.com

Melo De Barros

Romar

J

S

(46) 0730-59 65 88 Andreas Lydow, agent

S

(46) 0730-59 65 88 Andreas Lydow

- agent Romar Melo De Barros

Moriarty

Birgitta

A S

(46) 0709-45 46 73 birgitta.moriarty@hotmail.com

Mortensen

Nathalie

L S

(46) 070-589 19 99

Mårtensson

Hanna

A S

(46) 0704-68 63 41 hannamartensson96@live.se

Möller

Louise

J

D

(45) 98 18 50 44

Möller

Sofie

J

S

(46) 0705-85 25 44 stallproppen@hotmail.com

Neil

Maria

A S

(46) 070-460 46 92

Neuroth

Jan-Erik

J

N

(47) 93 41 15 90

jan-erik@neuroth.no

Nielsen AC

Anne-Charlotte J

D

(45) 25 30 08 58

lottekn2@hotmail.com

omn@stofanet.dk

113


Efternamn

Förnamn

Lic Land Rikt Mobil

Nielsen D

Djanna

A D

(45) 22 76 31 77

Nilsson

Frida

A S

(46) 073-651 69 44 v_srita_v@hotmail.com

Nilsson

Yasmine

A S

(46) 0738-31 63 81 yasse.parad@hotmail.com

Ohlson

Jessica

A S

(46) 0708-47 68 36 jessica-ohlson@hotmail.com

Olechea

Rodrigo

J

N

(47) 96 81 34 84

rolechea@hotmail.com Knut O Arnesen

- agent Rodrigo Olechea

Agent, email, lärling hos tränare

N

(47) 90 10 35 84

Olsen

Lea

A D

(45) 24 47 82 58

Olsson

Emma

A S

(46) 073-771 09 10 fogdagarden@telia.com

Olsson

Fanny

A S

(46) 076-836 66 82 fannyolsson_93@hotmail.com

Oscarsson

Tony

J

S

(46) 072-735 44 41 tony.oscarsson@vomb.se

Ovalle

Joselito

J

N

(47) 40 57 77 44

Pacheco

Sergio Martin A N

(47) 46 21 78 49

Parkin

Kevin

J

(47) 91 00 19 98

Patil

Danny

L S

- agent Danny Patil

N

kevin.parkin1@hotmail.com

(46) 076-271 32 06 dyneshwar@hotmail.se

S

(46) 0709-23 45 97 Julian McLaren

S

(46) 070-931 71 83 pawargul@hotmail.com

Pawar

Sriram

J

Pedersen

Christina

A D

(45) 27 38 90 97

Persson

Cecilia

A S

(46) 0734-43 32 78 cilla-1@hotmail.com

Persson

Maja

A S

(46) 070-579 65 66 persson_maja@hotmail.com

Pilroth

Anna

J

S

(46) 0733-55 94 42

Pinto

Juan

J

S

(46) 076-797 22 55 japvchile@hotmail.com

Polanco

Andres

J

S

(46) 070-825 95 39 lasuerte_07@hotmail.com

Quigley

Jonathan

A S

(46) 072-701 69 13

Ramallo

Ricardo

J

(46) 073-908 20 56 ricran_82@hotmail.com

Reinhold

Michael

A N

(47) 94 05 84 98

Rios

Leonard

J

S

(46) 0760-42 54 45 leonard.alberto.rios@gmail.com

S

(46) 0760-16 75 76 Maria Johansson

- agent Leonard Rios

S

michaelreinhold1@hotmail.com

Robaldo

Marcos

L D

(45) 52 50 44 27

Roberts

Christopher

A S

(46) 070-740 13 13 christopher@relationa.se

Rodriguez

Martin

J

(46) 070-671 37 79

Rosén

Helena

L N

114

- kontakt Helena Rosén

S N

(47) 93 88 46 39

helena.rosen@hotmail.com

(47) 97 77 67 50

Arnfinn Lund


Efternamn

Förnamn

Lic Land Rikt Mobil

Agent, email, lärling hos tränare

Salvador

Frederick

J

N

(47) 90 10 12 05

freddpapichulo@hotmail.com

Sandh

Maria

J

S

(46) 0707-69 28 10 mariasandh1@hotmail.com

Santos

Luis

J

S

(46) 070-359 77 64

Santos

Manuel

- agent Santos, Luis o Manuel

Schistl

Rafael

J

S

(46) 070-359 77 64

S

(46) 070-359 77 64 Aldo Videla, även 070-671 37 79

J

N

(47) 46 21 70 01

rafaelschistl@hotmail.com

- agent Rafael Schistl

D

(45) 40 13 43 37

Kim Andersen

Sheldon

Louisa

A D

(45) 40 33 97 08

isheldon.racing@gmail.com

Sjögren

Charlotte

A S

(46) 0705-26 58 65 lotta@cs-transporter.com

Sjölund

Angelica

A S

(46) 0704-22 53 73 angelica.sjolund@hotmail.com

Ski

Espen

J

N

(47) 40 23 00 31

espenski@hotmail.com

N

(47) 95 76 36 33

Ola Jakobsen

- agent Espen Ski

Slot

Sara

J

S

(45) 20 68 25 89

sara.slot@hotmail.com

Smith

Tina

J

N

(47) 98 83 03 46

tina.smith_77@hotmail.com

Smith M

Madeleine

J

S

(46) 070-867 41 81 info@smithracing.se

Solhaug

Marte

A S

(46) 072-229 93 50 marte_solhaug@hotmail.com

Solis

Gustavo

J

(46) 073-907 33 25

Stenström

Märta

A S

(46) 0293-520 82

Stern

Kim

A S

(46) 0733-78 83 56 hoofslayer@hotmail.com

Stolt

Jhannah

A S

(46) 070-461 06 40 Jhannah_stolt@hotmail.com

Stott M

Marc

J

D

(45) 31 71 49 81

Stott N

Nicolaj

J

D

(45) 22 81 61 20

Strand

Susanne

A S

(46) 0736-16 19 10 susannestrand489@hotmail.com

Stören

Silja

A N

(47) 97 10 76 36

Svensson Krupke

Sara

A S

(46) 0733-91 50 90 sara.krupke@spray.se

Säberg

Ann-Marie

A S

(46) 0739-67 47 41 hells002@hotmail.com

Söndergaard

Louise

A D

(45) 28 18 24 84

Sörensen

Rikke Munk

A D

(45) 60 35 48 11

Tangen

Sissel

A N

(47) 47 45 90 90

sissel@boltcommunication.no

Thorsen

Maria

A N

(47) 93 84 77 72

mmht24@hotmail.com

Tjernström

Maria

J

(46) 0708-13 26 29 stall.tjernstrom@gmail.com

Tunå

Elin

A S

(46) 0708-35 03 69 kinglion@tele2.se

Tölböll Le

Le

J

(45) 20 12 45 73

S

S D

sils04@hotmail.com

le.toelboell@gmail.com

Skulle du vilja ha denna publikation ”på papper”? Möjligheten finns. Den är ganska enkel. Du hör av dig med ett jakande besked på email till srbz@home.se 115


Efternamn

Förnamn

Lic Land Rikt Mobil

Agent, email, lärling hos tränare

Vaadan

Mari

J

N

(47) 94 18 44 32

marivaad@online.no

N

(47) 46 22 21 96

Roy Burden

D

(45) 23 34 80 57

Vittarp

Susanne

J

Wahlgren

Alexandra

A S

(46) 0766-33 77 88 e_girl66@hotmail.com

Weilby

Cathrine

J

S

(46) 0768-60 60 67 cweilby@yahoo.dk

Westerlund

Ninni

J

S

(46) 073-983 50 59 ninniwesterlund@yahoo.se

Williamson

Darren James L S

(46) 0762-04 23 51

Wilson Be

Bettina

J

D

(45) 27 64 18 78

Wilson O

Oliver

L D

(45) 27 64 18 78

Wilson O

agent Wilson

(46) 070-166 34 42 Patrik Tillberg

Winkler

Cecilia

A S

(46) 0763-79 10 94 cissi_w_i@hotmail.com

Wirenstål

Daniel

A S

(46) 073-631 76 83 danne.w@live.se

Wolf

Li

A S

(46) 0706-69 15 51 li.pantzare@vgregion.se

Österberg

Jennie

A S

(46) 0709-52 32 31 jen_ost89@hotmail.com

Östman

Gabriella

A S

(46) 073-919 77 84 gabriella.ostman@live.se

wilsons@get2net.dk

TÄBY STALL OCH FODER Det privata alternativet med personlig service ✔ Hippo Foder ✔ Fibergi ✔ Dodson & Horrell ✔ Spån & torv

✔ Skrittmaskiner ✔ Uteboxar ✔ Elstängselmaterial ✔ Galopputrustn till häst o jockey

Öppettider Måndag-fredag Lördagar 116

10 - 18 10 - 14

Telefon och fax: 08-630 06 90 www.tabystallofoder.se tsf@tele2.se

Redigering och prepress SRB AB 2012, mångfaldigande LaserTryk AS, Århus, Danmark 2012 - 500 ex

- agent Mari Vaadan

Galoppinfo 2012  

Galoppinfo

Galoppinfo 2012  

Galoppinfo

Advertisement