Page 1

Wetchaphan News ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๑ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

วันงดสูบบุหรี่โลก โรงเรียนสนับสนุนกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือโรงเรียนจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อเป็นการรณรงค์และกระตุ้นให้ความสาคัญกับการงด ละ เลิก การสูบบุหรี่ โดยมี การเชิญชวนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การตอบคาถาม การเขียนเรียงความ การจัดป้ายนิเทศ และการวาดภาพ ในวันที่ 31 พ.ค. 2556 ณ บริเวณใต้ อาคาร 216ค โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันอนุสรณ์) เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดโพธิ ์ผักไห้(เวชพันธุอ์ นุสรณ์)

หน้าที่ 1

Wetchaphan News  
Wetchaphan News  
Advertisement