Page 1

LCI

-

LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION PROVES THAT THE ANCIENT PEOPLE OF OPHIR (NOW PHILIPPINES) PRACTICED THE JUBILEE YEAR

ni Isagani Datu-Aca Tabilog


LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION PROVES THAT THE ANCIENT PEOPLE OF OPHIR (NOW PHILIPPINES) PRACTICED THE JUBILEE YEAR

BAKIT ANG PANGALAN NG MESSIAH AY

YAHWEH – SHU’A Ano ang Ayon sa mga Tao na Mapagkakakilanlan na Pangalan ng Messiah ? Ang itinuro ng Tao na pangalan ng Messiah ay Yahshu’a na naisulat na Yeshu’a sa wikang Aramaic at naisalin sa wikang Grego na ‘Iesous’ na binibigkas na ‘Yehsous’. Itong pangalan na naisalin sa wikang Grego ay naisalin naman sa wikang Latin na ‘Iesus’ na binibigkas na ‘Yaysus’ at naisalin naman sa wikang sina-unang English na ‘Iesus’ na mababasa sa King James Bible 1611 A.D. (King Iames Bible 1611).

Nang naimbento ang Letrang ‘J’ ay ang pangalang ‘Iesus’ ay isinulat na ‘Jesus’ na hanggang sa ngayon ay kilalang-kilala pa na naisalin naman sa wikang Tagalog na ‘Hesus’. Samakatwid ang itinuro ng Tao na pangalan ng Messiah na Yahshu’a naisalin ng maraming beses sa ibat-ibang wika ay naging ‘Jesus’ sa English at ‘Hesus’ sa Tagalog.

Ano Naman ang Inihayag ng Amang YAHWEH na nasa Langit na Mapagkakakilanlan na Pangalan ng Messiah ? Mateo 16:13-17 ‘Nang dumating si Yahweh-shu’a sa lupain ng Caesaria ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ‘sino raw ang ‘Anak ng Tao’, ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si YahYah Bautista, sabi naman ng iba ay si EliYah, at may nagsabi pang si YeremiYah o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, ‘kayo po ang Messiah ang Anak ni Yahweh na buhay’, sinabi sa kanya ni Yahweh-shu’a, mapalad ka Simon na anak ni Yonas, sapagkat ang katotohanang ito’y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking Ama na nasa langit’.

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

1


“Kayo po ang Messiah ang Anak ni YAHWEH na buhay”. Sinabi ba na siya ay anak ni YAH? Sino ba si Yah? Exodus 23:13 “ huwag babanggitin o mamutawi man sa ating mga labi ang pangalan ng mga sinasamba ng mga taga ibang bansa”. Si Yah ay isa sa maraming istatwa na sinasamba ng Bansang Egypto.

YAH, THE OTHER EGYPTIAN MOON GOD Many topics in ancient Egyptian religion can be fraught with complexities. Trying to understand the changing roles of gods such as Re, Osiris and Amun are difficult if not impossible with the limited text available to us today. However, there are none of these more difficult, or certainly more controversial than the Moon God, Yah.

Moon It is interesting that the earliest references to the name Yah (Yaeh) refer to the moon as a satellite of the earth in its physical form. From this, the term becomes conceptualized as a lunar deity, pictorially anthropomorphic but whose manifestations, from hieroglyphic evidence, can include the crescent of the new moon, the ibis and the falcon, which is comparable to the other moon deities, Thoth and Khonsu.

Of course, the complexity and controversy of Yah stem from the term's similarity to the early form of the name for the modern god of the Jews (Yahweh), Christians and Muslims, as well as the fact that their ancestors were so intermingled with those of the Egyptians. In fact, this distinctive attribute of this god makes research on his ancient Egyptian mythology all the more difficult. Little is really know of this god's cult, and there is no references to actual temples or locations where he may have been worshipped.

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

2


Paano naman ang HalleluYah? Ang salitang ‘Alleluiah’ ay wikang Grego na binibigkas na ‘halleluyah’. Ang 72 Hebrew Scholars na Translators ng Septuagint ay hindi sila Levita na lahi ni Aaron. Sa wikang Hebreo ang papuri ay HALAL YAHWEH ngunit dahil umiiral sa kapanahunang iyon ang pagbabawal sa pagbigkas ng pangalang YAHWEH naisulat ito sa Grego na “iah” o Ye o jah, Yo (Je, Jo) makikita sa Ezra 3:2.

Mga Propeta kagaya ni Zechariah, Isaiah, Jeremiah na may Yah sa Pangalan Paano naman ang mga pangalan ng mga propeta kagaya ni Zechariah, Isaiah, Yeremiah na may Yah sa pangalan nila? Ang mga propeta na may iah o YAH sa kanilang pangalan ay mga Tao. ‘sino raw ang ‘Anak ng Tao’, ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si YahYah Bautista, sabi naman ng iba ay si EliYah, at may nagsabi pang si YeremiYah o isa sa mga propeta’. Ang Messiah ay hindi Anak ng Tao kundi siya ay Anak ni YAHWEH, ang anak ng Tao ay iba sa Anak ni YAHWEH. Ibinilin ng Messiah na naisulat ni Lukas sa Luke 24:44 na ang patungkol sa kanya ay makikita sa mga isinulat ni Moses at ng mga Propeta at sa Psalmo ni Haring David. Sa isinulat ni Moses sa Genesis 19:24 ay dalawang YAHWEH na nagpapatunay lamang na ang isa sa YAHWEH ay ang nagpaulan ng apoy at asupre na siyang nakausap pa ni Abraham at ang isa pang YAHWEH ay pinagmulan ng apoy at asupre na nagmula sa langit. Alam naman ng lahat ng nakakilala kay Yahshu’a na ang pangalang iyan ibig sabihin ay YAHWEHSHU’A na ang ‘shu’a’ ang ibig sabihin ay YAHWEH-Tagapagligtas, YahYah (John) 5:43, Matthew 1:21. Ang konsyensya natin ang magpapaliwanag na ang Yah sa Yahshu’a ay Yahweh. Kagaya sa panahon ng mga Pekeng Pari na siyang pumalit sa mga tunay na mga Levitang Pari ay Ipinagbawal Banggitin ang pangalang YAHWEH na mababasa sa Encyclopedia Judaica, vol.7, page 680 “at least until the destruction of the First Temple in 586 B.C.E. this name was regularly pronounced with its proper vowels, as is clear from Lachish Letters, written shortly before that date”. Maliwanag na bago (before) masakop ang huling depensa ng mga Hudyo sa Lachish ay HINDI ipinagbabawal ang pagbigkas sa pangalang YAHWEH . Ang pagbabawal sa pagbigkas ng pangalang YAHWEH ay umiral hanggang madatnan sa kapanahunan ng ina ng Messiah na si Mirriam. Sa palagay ninyo susundin ng Tunay na Levitang si Mirriam na ina ng Messiah ang utos ng mga Pekeng Pari na bawal banggitin ang pangalang YAHWEH. Ang mga Translators ng Septuagint na 72 Hebrew scholars ay hindi naman mga Levita ay sumunod sa ganitong patakaran at itinago ang pangalang YAHWEH na mababasa sa Ezra 3:2 na Yeshu’a ang isinulat, imbes na Yahweh ay ginawa itong ‘iah’, ‘jah’, ‘Ye’ o ‘Yo’ na naisulat naman ang letrang ‘Y’ na ‘J’ kaya naging ‘Je’ o ‘Jo’ sa ‘Jeshua’. Walang tanging pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas kundi sa Kanyang pangalan, samakatwid Wala Siyang KAPANGALAN sa lupa. Kung Yeshu’a ang kanyang pangalan ay paano na ang Yeshu’a sa Ezra 3:2 at kung Yahshu’a naman ay paano na ang Yahshu’a Son of Nun na siyang humalili kay Moses. Samakatwid lumalabas na hindi tutuo ang Gawa 4:12 na naisulat ni Lukas kung may kapangalan ang Messiah? Napakahalaga na Tama at Tunay na Pangalan ng Messiah dahil ipadadala ang Banal na Ispiritu ni YAHWEH na siya ring Banal na Ispiritung iyan ang siyang Magtuturo at Magpapa-alala sa ating ng LAHAT ng mga bagay na itinuro ng Messiah na mababasa sa YahYah (John) 14:26. Ang LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

3


konsyensya natin sa tulong ng Banal na Ispiritu ni YAHWEH ang magpapa-unawa at magpapaliwanag na ang ‘Yah’ sa Yahshu’a ay Yahweh, at upang hindi mabanggit ang pangalan ng Istatwa ng ibang bansa na si Yah ay ang tamang pangalang YAHWEH ang dapat itatawag sa Messiah na si YAHWEH SHU’A o YAHWEH Tagapagligtas. Ano ang Itinuro ni Amang YAHWEH sa langit na HINDI itinuro ng Tao ? ‘kayo po ang Messiah ang Anak ni Yahweh na buhay’, sinabi sa kanya ni Yahweh-shu’a, mapalad ka Simon na anak ni Yonas, sapagkat ang katotohanang ito’y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking Ama na nasa langit’. Pinahayagan ka na ba ni Amang YAHWEH na nasa langit ? siya ay ‘Anak siya ni YAHWEH’.

Samakatwid Hindi siya ‘Anak ni YAH’ kundi

HOW YESHU’A BECOME JESUS

Catholic Digest January 1992 vol.32,no.6

The Mystery of the Magi We usually don’t think about it, but our Lord’s name was not always Jesus. It was in fact originally the popular Aramaic name Yeshu’a. In first century Judea and Galilee, the name Yeshu’a was very common and shared fifth place with Eleazar (Lazarus) in popularity as a name for Jewish men. The most popular male names at that time were Shime’on (Simon), Yosef (Joseph), Yehuda (Judah or Judas) and Yochanan (John). In the Holy Land at the time of Christ, Aramaic had replaced Hebrew in everyday conversation, but Hebrew remained the holy language and was used in worship and daily prayers. The rabbis also used Hebrew when instructing their disciples. The two languages were closely related, however, as close as Italian is to Spanish, and both used the same alphabet. Yeshu’a was the Aramaic version of the Hebrew name Yehoshu’a (Joshua), and means “Yahweh saves”. Throughout Christ’s lifetime in Galilee, Samaria and Judea of course the name Yeshu’a presented no problem for those who spoke Aramaic and read the Bible and prayed in Hebrew. But outside the Holy Land it become a different story as Good News spread. The Gentiles of the Roman Empire spoke Greek and Latin and simply could not pronounce Yeshu’a. It contained sounds that did not exist in their language. When the Gospels were written in Greek, therefore, the Evangelists had a real problem regarding how they might render our Lord’s name into acceptable Greek. The initially ‘Y’ (Hebrew and Aramaic letter ‘yod’) was easy. The Evangelists could use the Greek letter ‘iota’, written ‘I,’ since it was pronounced like the ‘y’ in yet. LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

4


The next sound was a vowel, and that was a little more difficult. Unlike Greek, all the letters of the Aramaic-Hebrew alphabet are consonants. The marks for the vowels were not invented until some centuries after Christ and were simple dots and dashes, placed above or beneath the letters. At the time of Christ apparently, the first vowel in our Lord’s name was pronounced like the ‘a’ in gate. And the Evangelists believed they could approximate that sound by using the Greek letter ‘eta’. (The capital Greek letter looks just like our English letter H). Then followed the first of two almost insurmountable problems with Hebrew and Aramaic pronunciation. There was no letter for the ‘sh’ sound in the Greek alphabet. Such a familiar name as Solomon was actually Sh’lomo in Hebrew, Samson was Shimson and Samuel was Sh’mu-El. Like the Greek translators of these Old Testament Hebrew names, the Evangelists used the Greek sigma (s) for the Hebrew shin (sh) when rendering Christ’s name. The first three Greek letters ‘iota’, ‘eta’, and ‘sigma’, moreover came to be used in early Byzantine religious art as an abbreviation of Jesus name. As they look very much like the Latin letters IHS, the letters were adapted in Western European religious paintings and church architecture as a symbol for Christ’s name. The next letter in the Aramaic name Yeshu’a was the Hebrew letter ‘waw’, which here represents the sound ‘oo’, as in too. It was easy for the Evangelists to duplicate this sound in Greek. It takes two letters, however, the omicron (o) and upsilon (u). But that easy substitution was followed by the biggest problem of all: the final ‘a’ sound. In Greek, there was no substitute for the Hebrew letter ‘aiyin’. Though the ‘aiyin’ has no sound of its own, it causes the vowel that it controls to be pronounced deep in the throat. The Greek couldn’t do that, and neither could the Romans when speaking in Latin. Usually, a Greek or Roman would pronounce an ‘aiyin’controlled ‘a’ like the ‘a’ in father. A final ‘a’ on a name however was most commonly feminine in both Greek and Latin. Thus it was decided to drop the Hebrew ‘aiyin’ completely and replace it with the final Greek sigma (s) which most often indicates the masculine gender in nouns. Throughout the Roman Empire then our Lord’s Aramaic name Yeshu’a, had become the Greek name Iesous, pronounced yeh-SOOS. And this remained Christ’s name throughout the Roman Empire as long as Greek remained the dominant language. But after some centuries Greek lost its favored position and Latin took its place. In the last quarter of the fourth century, the Bible was translated from Greek into Latin by *St. Jerome who had no trouble rendering the Greek Iesous into Latin, it became Iesus. The accent, however, was moved to the first syllable and the name pronounced YAY-soos, since the Romans liked to accent the second from the last syllable. In about 14th century, in the scriptoria of the monasteries where Bibles were copied by hand, Monks began to elongate the initial ‘I’ of the words into a ‘J’. (The pronounciation remained the same-like the ‘y’ in yet but the Monks thought a ‘J’ looked better). Probably the first Monks to do this were Germans because the letter ‘j’ in that language sounds the same as the ‘y’ in English. The name Iesus, consequently, evolved into the familiar written form of Jesus by the 17th century. Everyone still pronounced it YAY-soos, however, as it was in the official liturgical Latin. Way back in the fifth and sixth centuries, some pagan Germanic tribes called the Angles and Saxons invaded England. St Augustine of Canterbury came to convert them to Christianity in A.D.396. Of course St. Augustine established Jerome’s Latin translation as England’s official Bible. The Anglo-Saxon learned that our Lord’s official Latin name was Iesus. Naturally the Germanic Anglo-Saxon converted the initial Latin ‘I’ into the German ‘J’. They pronounced the name, however, as YAY-zoos, since a single ‘s’ between two vowels is sounded like our ‘z’ in Germanic languages. When the Normans invaded England in A.D.1066 they brought with them the French language. Since neither the Anglo-Saxons nor the Normans would surrender their language to the other, the two become wedded and eventually evolved into Modern English. The Normans did influence the pronunciation of the first letter of Our Lord’s name, though, they brought the French pronunciation of ‘j’ (jh), which evolved into our English sound of ‘j’. When King James commissioned the first official translation of the Bibles into English in the early 17 th century, the Latin Iesus was carried over unchanged into the new English Bible. The average English citizen of the day probably pronounced the name JAY-zus which ultimately evolved into our modern English JEE-zus. The long process was now complete. A name that began as the Aramaic **Yeshu’a would remain written in English as it was in Medieval Latin, but now would be pronounced in English speaking countries as the familiar and loving name of the One who is our Savior, JESUS.

*St. Jerome name is Eusebius Hieronymus A.D.347 – A.D.419 **Aramaic Name “Yeshu’a” is pronounced “Yahshu’a” and by common Hebrew, but for Levites is “Yahweh-Shu’a” LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

5


LCI

PROVES THAT THE ANCIENT PEOPLE OF OPHIR (NOW PHILIPPINES) PRACTICED THE JUBILEE YEAR

Leviticus 25:8 And thou shalt number seven Sabbaths of years unto thee, seven times seven years; and the space of the seven Sabbaths of years shall be unto thee forty and nine years. Leviticus 25:9 Then shalt thou cause the trumpet of the jubile to sound on the tenth day of the seventh month, in the day of atonement shall ye make the trumpet sound throughout all your land. Leviticus 25:10 And ye shall hallow the fiftieth year, and proclaim liberty throughout all the land unto all the inhabitants thereof: it shall be a jubile unto you; and ye shall return every man unto his possession, and ye shall return every man unto his family. Leviticus 25:11 A jubile shall that fiftieth year be unto you: ye shall not sow, neither reap that which groweth of itself in it, nor gather the grapes in it of thy vine undressed. Leviticus 25:12 For it is the jubile; it shall be set-apart unto you: ye shall eat the increase thereof out of the field. Leviticus 25:13 In the year of this jubile ye shall return every man unto his possession. Leviticus 25:14 And if thou sell ought unto thy neighbour, or buyest ought of thy neighbour's hand, ye shall not oppress one another: Leviticus 25:15 According to the number of years after the jubile thou shalt buy of thy neighbour, and according unto the number of years of the fruits he shall sell unto thee: Leviticus 25:16 According to the multitude of years thou shalt increase the price thereof, and according to the fewness of years thou shalt diminish the price of it: for according to the number of the years of the fruits doth he sell unto thee. Leviticus 25:17 Ye shall not therefore oppress one another; but thou shalt fear thy Elohim: for I am

your Elohim.

Leviticus 25:18 Wherefore ye shall do my statutes, and keep my judgments, and do them; and ye shall dwell in the land in safety. Leviticus 25:19 And the land shall yield her fruit, and he shall eat your fill, and dwell therein in safety.

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

6


Leviticus 25:20 And if ye shall say, What shall we eat the seventh year? behold, we shall not sow, nor gather in our increase: Leviticus 25:21 Then I will command my blessing upon you in the sixth year, and it shall bring forth fruit for three years. Leviticus 25:22 And ye shall sow the eighth year, and eat yet of old fruit until the ninth year; until her fruits come in ye shall eat of the old store. Leviticus 25:23 The land shall not be sold for ever: for the land is mine; for ye are strangers and sojourners with me. Leviticus 25:24 And in all the land of your possession ye shall grant a redemption for the land. Leviticus 25:25 If thy brother be waxen poor, and hath sold away some of his possession, and if any of his kin come to redeem it, then shall he redeem that which his brother sold. Leviticus 25:26 And if the man have none to redeem it, and himself be able to redeem it; Leviticus 25:27 Then let him count the years of the sale thereof, and restore the overplus unto the man to whom he sold it; that he may return unto his possession. Leviticus 25:28 But if he be not able to restore it to him, then that which is sold shall remain in the hand of him that hath bought it until the year of jubile: and in the jubile it shall go out, and he shall return unto his possession. Leviticus 25:29 And if a man sell a dwelling house in a walled city, then he may redeem it within a whole year after it is sold; within a full year may he redeem it. Leviticus 25:30 And if it be not redeemed within the space of a full year, then the house that is in the walled city shall be established for ever to him that bought it throughout his generations: it shall not go out in the jubile. Leviticus 25:31 But the houses of the villages which have no wall round about them shall be counted as the fields of the country: they may be redeemed, and they shall go out in the jubile. Leviticus 25:32 Notwithstanding the cities of the Levites, and the houses of the cities of their possession, may the Levites redeem at any time. Leviticus 25:33 And if a man purchase of the Levites, then the house that was sold, and the city of his possession, shall go out in the year of jubile: for the houses of the cities of the Levites are their possession among the children of Israel. LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

7


Leviticus 25:34 But the field of the suburbs of their cities may not be sold; for it is their perpetual possession. Leviticus 25:35 And if thy brother be waxen poor, and fallen in decay with thee; then thou shalt relieve him: yea, though he be a stranger, or a sojourner; that he may live with thee. Leviticus 25:36 Take thou no usury of him, or increase: but fear thy Elohim; that thy brother may live with thee. Leviticus 25:37 Thou shalt not give him thy money upon usury, nor lend him thy victuals for increase. Leviticus 25:38 I am your Elohim, which brought you forth out of the land of Egypt, to give you the land of Canaan, and to be your Elohim. Leviticus 25:39 And if thy brother that dwelleth by thee be waxen poor, and be sold unto thee; thou shalt not compel him to serve as a bondservant: Leviticus 25:40 But as an hired servant, and as a sojourner, he shall be with thee, and shall serve thee unto the year of jubile: Leviticus 25:41 And then shall he depart from thee, both he and his children with him, and shall return unto his own family, and unto the possession of his fathers shall he return. Leviticus 25:42 For they are my servants, which I brought forth out of the land of Egypt: they shall not be sold as bondmen. Leviticus 25:43 Thou shalt not rule over him with rigour; but shalt fear thy Elohim. Leviticus 25:44 Both thy bondmen, and thy bondmaids, which thou shalt have, shall be of the heathen that are round about you; of them shall ye buy bondmen and bondmaids. Leviticus 25:45 Moreover of the children of the strangers that do sojourn among you, of them shall ye buy, and of their families that are with you, which they begat in your land: and they shall be your possession. Leviticus 25:46 And ye shall take them as an inheritance for your children after you, to inherit them for a possession; they shall be your bondmen for ever: but over your brethren the children of Israel, ye shall not rule one over another with rigour. Leviticus 25:47 And if a sojourner or stranger wax rich by thee, and thy brother that dwelleth by him wax poor, and sell himself unto the stranger or sojourner by thee, or to the stock of the stranger's family: LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

8


Leviticus 25:48 After that he is sold he may be redeemed again; one of his brethren may redeem him: Leviticus 25:49 Either his uncle, or his uncle's son, may redeem him, or any that is nigh of kin unto him of his family may redeem him; or if he be able, he may redeem himself. Leviticus 25:50 And he shall reckon with him that bought him from the year that he was sold to him unto the year of jubile: and the price of his sale shall be according unto the number of years, according to the time of an hired servant shall it be with him. Leviticus 25:51 If there be yet many years behind, according unto them he shall give again the price of his redemption out of the money that he was bought for. Leviticus 25:52 And if there remain but few years unto the year of jubile, then he shall count with him, and according unto his years shall he give him again the price of his redemption. Leviticus 25:53 And as a yearly hired servant shall he be with him: and the other shall not rule with rigour over him in thy sight. Leviticus 25:54 And if he be not redeemed in these years, then he shall go out in the year of jubile, both he, and his children with him. Leviticus 25:55 For unto me the children of Israel are servants; they are my servants whom I brought forth out of the land of Egypt: I am

your Elohim.

Let’s read articles from sources of LCI

THE LCI OR LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION By Paul Morrow © NOTE: THE INFORMATION IN THIS ARTICLE IS BASED ON EARLY RESEARCH INTO THE LCI. FOR UP-TO-DATE INFORMATION, VISIT WWW.BAYANGPINAGPALA.ORG

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

9


Very little of what we know about the Philippines before the Spanish invasion came from written records. Aside from some documents in China that refer to the islands, there have only been a few artefacts found in the Philippines that actually have writing on them. There was a clay pot found in Calatagan, Batangas, a small strip of silver and an ivory seal, both found in Butuan, Agusan del Norte, but until now, the writing on these objects has not been reliably deciphered. There have also been several forged documents over the years that have been exposed as fakes. And even though Filipinos were writing with their own baybayin script when the Spaniards arrived, no baybayin documents have survived from before the Spanish era. So, until recently, we have never had the chance to read the actual words and thoughts of an ancient Filipino without the obscuring effects of foreign interpretations, centuries of unreliable hearsay and even outright lies and fabrications. That is, until a document was found in 1989 that was written in a much older and more complex writing system than the baybayin. On that day in 1989, a man in the concrete business was dredging sand at the mouth of the Lumbang River near Laguna de Ba’y when he uncovered a blackened roll of metal. Usually he would just throw away such junk, as it tended to get jammed in his equipment, but when he unfurled the roll he saw that it was a sheet of copper with strange writing on it, about the size of a magazine. He offered the copper sheet to one of the antiques dealers in the area who bought it for next to nothing. The dealer, in turn, tried to sell it for a profit but when he found no buyers, he eventually sold it to the Philippine National Museum for just 2000 pesos.

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

10


In 1990, Antoon Postma, a Dutch expert in ancient Philippine scripts and Mangyan writing, and a long-time resident of the Philippines, translated the document that The Laguna Copperplate Inscription came to be known as the Laguna Copperplate Inscription (LCI). When he saw that the writing looked similar to the ancient Indonesian script called Kavi, and that the document bore a date from the ancient Sanskrit calendar, he enlisted the help of fellow Dutchman, Dr. Johann de Casparis, whose area of expertise was ancient Indonesia. Casparis confirmed that the script and the words used in the Laguna document were exactly the same as those that were used on the island Java at the time stated in the document, which was the year 822, in the old Hindu calendar or the year 900 C.E. (Common Era) on our calendar. In 1996, a Filipino history buff in California, Hector Santos, precisely converted the Sanskrit date over to our calendar by using astronomical software and some historical detective work. He determined that the Sanskrit date written on the plate was exactly Monday, April 21, 900 C.E. In spite of the similarities to Javanese documents, the copper plate had some peculiarities that led scholars to believe that it was not from the island of Java. First: the LCI did not mention the king of Java at that time, King Balitung. It was the custom at that time to always mention the name of the king in official documents. Second: the language used in the document was not only Sanskrit. It was a mixture of Sanskrit, Old Javanese, Old Malay and Old Tagalog. And third: the method of writing was different. At that time in Java the characters were impressed into heated copper, but the characters on the Laguna plate seemed to have been hammered into cold copper. In his examination, Postma learned that the inscription was a pardon from the Chief of Tondo that erased the debt of a man named Namwaran. His debt was one kati and eight suwarna, or about 926.4 grams of gold. Today in 2006, this is equal to about $18,600 Canadian. The document mentioned a few towns that still exist today: Tundun, which is now LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

11


Tondo in Metro Manila and three towns in Bulakan; Pailah or Paila, Puliran or Pulilan, and Binwangan. A town in Agusan del Norte on Mindanao called Dewata or Diwata also appears in the text. Diwata is near Butuan, which has been a rich source of ancient artefacts. A place called Medang was mentioned, too, which is possibly Medan in Sumatra, Indonesia. Also, the name of Namwaran’s son was given as Bukah, a name that may have some relation to the town of Gatbuka in Bulakan. Gat is a title similar to “Sir” for a knight.

Places Mentioned in the L.C.I.

So, because of the places mentioned in the text and because of the plate’s differences to typical Indonesian documents, it was Postma’s opinion that it was an inhabitant of the ancient Philippines who made the LCI and that it was most likely not the work of a hoaxer. As is often the case, though, this discovery has raised more questions than answers. It is only one document but it seems to have revealed a widespread culture with Hindu influences in the Philippines before the arrival of the Spaniards and even before the Muslims. Did ordinary Filipinos share this culture or were the people mentioned in the document just members of a small ruling class of foreigners? Was their culture pushed out of the islands when the Muslims arrived in the 12th or 13th century? Did Filipinos once speak Sanskrit or was it reserved for important documents written by an elite minority? There are certainly some Sanskrit influences in Philippine languages but nobody was speaking it by the time the Spaniards arrived. And what happened to this Kavi style of writing? It was a far more advanced and accurate way to write than the baybayin script that Filipinos were using 500 years later. Perhaps only that elite minority used it and so it disappeared with them. Whatever the answers, it hints at some exciting discoveries to come in the future.

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

12


The LCI in English In 1994 Hector Santos asked me to write a Filipino translation of the Laguna Copperplate Inscription. I wrote two. The first was based on his English translation. The second was based on his glossary, called the LCI Dictionary, and on my own research. It closely followed the word order of the original document. My latest translation (which can be seen in the Filipino version this article) changed the sentence structure to make it more readable. Here is my rough English translation of that Filipino version.

Long Live! Year of Siyaka 822, month of Waisaka, according to astronomy. The fourth day of the waning moon, Monday. On this occasion, Lady Angkatan, and her brother whose name is Buka, the children of the Honourable Namwaran, were awarded a document of complete pardon from the Commander in Chief of Tundun, represented by the Lord Minister of Pailah, Jayadewa. By this order, through the scribe, the Honourable Namwaran has been forgiven of all and is released from his debts and arrears of 1 katĂŽ and 8 suwarna before the Honourable Lord Minister of Puliran, Ka Sumuran by the authority of the Lord Minister of Pailah. Because of his faithful service as a subject of the Chief, the Honourable and widely renowned Lord Minister of Binwangan recognized all the living relatives of Namwaran who were claimed by the Chief of Dewata, represented by the Chief of Medang. Yes, therefore the living descendants of the Honourable Namwaran are forgiven, indeed, of any and all debts of the Honourable Namwaran to the Chief of Dewata. This, in any case, shall declare to whomever henceforth that on some future day should there be a man who claims that no release from the debt of the Honourable...

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

13


TAGALOG VERSION

ANG KASULATANG TANSÔ NG LAGUNA Ni Paul Morrow ©

Nagsisimulâ ang kasaysayan ng isáng lipunan batay sa káuná-unahang kasulatan nitó. Noón, ang pangkalahatang palagáy ng mga mananalaysáy ay nagsimulâ ang naitaláng kasaysayan ng Filipinas sa mga kasulatan ng isáng banyagang si Antonio Pigafetta na kasama ni Ferdinand Magellan noóng 1521. Ngayón, mayroón nang Kasulatang Tansô ng Laguna, ang sulat ng sinaunang Pilipino, na naglálarawan ng buhay sa Pilipinas 1100 taón na ang nakaraán. Sa pagsusurì at pag-aaral ng kasaysayan ng Pilipinas, itó ang pinakamahalagáng kasulatan.

Isáng araw noóng 1989, may isáng mamang naghuhukay ng buhangin sa wawà ng Ilog Lumbáng sa may Laguna de Ba’y. Ang hanapbuhay niyá ang pagbibilí ng buhangin para sa paggawâ ng simento. Paminsan-minsan ay nadaragdagán ang kaniyáng kita kapág may nahuhukay siyáng mga lumang bagay na maipagbíbilí niyá sa mga kolektór. Sa araw na iyón, nátuklasán niyá ang isáng itím na balumbóng kansa (metál). Dati-rati’y itinatapon na lang niyá ang ganitóng basurang nakasisirà sa kaniyáng kagamitán. Ngunit nang ilatag ng mamà ang balumbón, nákita niyá ang isáng dahong tansô na may kakaibáng sulat at halos kasíng lakí ng isáng magasin. Inalók niyá ang dahong tansô sa iláng kolektór ngunit waláng bumilí dahil mukháng hindî mahalagá itó kung iháhambíng sa gintô, porselana o garing (ivory). Sa wakás, inalók niyá ang kasulatan sa Philippine National Museum at binilí nilá itó sa mababang halagáng P2000. Doón na lamang nanatili ang mahiwagang kasulatan, na pinangalanang Laguna Copperplate Inscription, sapagkát walâ namáng nakabábasa nitó.

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

14


Ang Pagsasalin Si Antoon Postma ay isáng lalaking tagáHolland na dalubhasà sa mga lumang sulat ng Pilipinas lalò na sa mga sulat ng mga Mangyán. Siyá ang patnugot ng Mangyán Assistance & Research Centre sa Panaytayan, Mansalay, Silangang Mindoro. Matagál na siyáng nakatirá sa Pilipinas at tuwíng nasa Maynilà siyá, dinadalaw niyá ang Ang Kasulatang Tansô ng Laguna kaniyáng mga kaibigan sa National Museum. Noóng 1990, ipinakita nilá kay Postma ang kasulatang tansô. Nagkainterés si Postma kayâ humingî siyá ng mga larawan nitó at sinimulán niyá ang pagsasalin.

Noóng una, inakalà ni Postma na ang kasulatan ay mulâ sa Indonesia dahil nakasulat itó sa Kawi, ang sinaunang sulat doón at ang petsa nitó ay 822 sa kalendaryong Sanskrit o 900 A.D. Upang makatiyák na hindî huwád ang kasulatan, sumanggunì siyá sa kaniyáng kababayang si Dr. J.G. de Casparis, ang batikáng dalubhasà ng mga lumang sulat ng Indonesia. Ayon kay de Casparis, ang sulat at mga salitáng ginamit sa Kasulatang Tansô ng Laguna ay siyá na rin yaóng ginagamit sa Java noóng naturang panahón. Ngunit may pagkakáibá ang kasulatang itó kung iháhambíng sa mga kasulatan ng Java. Una: Ang ugalì noón sa Java ay laging banggitín ang pangalan ng harì sa mahahalagáng kasulatan. Hindî binanggít sa kasulatan ng Laguna si Haring Balitung, ang harì ng Java noón. Pangalawá: Kakaibá ang wikà nitó dahil may mga kahalong salitáng Sanskrit, Lumang Javanese, Lumang Maláy at Lumang Tagalog. Pangatló: Ibá ang paraán ng pagsulat. Noóng araw sa Java, ang mga titik ay idinídiín sa tansô habang mainit itó, samantalang pinukpók na lamang ang mga titik sa Kasulatang Tansô ng Laguna.

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

15


Ang Nilálamán ng Kasulatan Sa kaniyáng pag-aaral, nalaman ni Postma na itó ay isáng bahagi lamang ng isáng kasulatan mulâ sa Punò ng Tundó na nagsasaád ng kaniyáng pagpapatawad sa utang ng isáng lalaking nagngangalang Namwarán. Ayon sa kasulatan, may halagáng isáng katî at walóng suwarna ang kaniyáng utang o 926.4 na gram ng gintô. Itó ang katumbás ng $14,800 sa Canada ngayón (1998).

Bukód sa ibá’t ibáng mga pinunò at kamag-anakan ni Namwarán, tinukoy rin ng kasulatan ang iláng bayan sa Pilipinas na umíiral hanggáng ngayón. Mayroóng Tundun na ngayón ay Tundó sa Maynilà. May tatló sa Bulakán: Pailah o Pailá, Puliran o Pulilan, at Binwangan. Binanggít din ang Dewata o Diwatà, isáng bayang malapit sa Butuán, Hilagang Agusan, Mindanao at Medang na máaarì ay Medan sa Sumatra, Indonesia. Bukah ang pangalan ng isáng anák ni Namwarán. Marahil may kaugnayan siyá sa bayan ng Gatbuka sa Bulakán, malapit sa Pampanga.

Ang Mga Bayang Binanggít sa Kasulatang Tansô.

Pinatunayan ang Kasulatan Dahil sa mga bayang binanggít sa kasulatan at sa pagkakáibá nitó sa mga kasulatan ng Indonesia, ipinalagáy ni Postma na ang Kasulatang Tansô ng Laguna ay totoó at talagáng gawâ ng sinaunang Pilipino at hindî gawâ lamang ng isáng napakagalíng na manlilinláng. LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

16


Noóng 1993, ipinakita ni Jesus Peralta ng Philippine National Museum ang sanaysáy ni Postma sa isáng balikbayang si Hector Santos. Si Santos ay isáng Pilipinong nakatirá sa California. Mahilig siyá sa kasaysayan at sa mga lumang sulat kayâ nákita niyá agád ang kahalagahan nitó. Nagsimulâ siyáng maglathalà noóng 1994 ng isáng muntíng pahayagán, ang “Sulat Sa Tansô”, upang ikalat ang balità tungkól sa Kasulatang Tansô ng Laguna. Noóng 1996 inilunsád niyá ang “A Philippine Leaf” isáng internet web site na náuukol sa kasaysayan ng Pilipinas. Nadagdagán ang ating pagkáunawà sa Kasulatang Tansô dahil sa matiyagáng panánaliksík ni Hector Santos. Iminungkahì niyá ang katagáng Puliran Malay para sa wikang ginamit sa kasulatan at kinalkulá niyá sa pamamagitan ng computer ang eksaktong petsa ng pagkákasulat nitó, Lunes, ika-21 ng Abríl, taóng 900 A.D.

Ang Kasulatan sa Wikang Filipino Noóng 1994, hinilingán akó ni Hector Santos na gumawâ ng isáng salin ng Kasulatang Tansô ng Laguna sa wikang Tagalog. Gumawâ akó ng dalawá. Ang una’y nakabatay sa kaniyáng saling Inglés. Ang pangalawá namán ay nakabatay sa kaniyáng talásalitaan, ang LCI Dictionary at batay na rin sa aking sariling panánaliksík at alinsunod sa pagkakásunúdsunód ng mga salitâ sa kasulatang tansô. Náritó ang aking panibagong salin na ibinagay ko sa ating kasalukuyang pananalitâ.

Mabuhay! Taóng Siyaka 822, buwán ng Waisaka, ayon sa aghámtalà. Ang ikaapat na araw ng pagliít ng buwán, Lunes. Sa pagkakátaóng itó, si Dayang Angkatán sampû ng kaniyáng kapatíd na nagngangalang Buka, na mga anák ng Kagalang-galang na si Namwarán, ay ginawaran ng isáng kasulatan ng lubós na kapatawarán mulâ sa Punong Pangkalahatan sa Tundún sa pagkatawán ng Punong Kagawad ng Pailáh na si Jayadewa. Sa atas na itó, sa pamamagitan ng Tagasulat, ang Kagalang-galang na si Namwarán ay pinatawad na sa lahát at inalpasán sa kaniyáng utang at kaniyáng mga náhulíng kabayarán na 1 katî at 8 suwarna sa harapán ng Kagalang-galang na Punong Kagawad ng Puliran na si Ka Sumurán, sa kapangyarihan ng Kagalang-galang na Punong Kagawad ng Pailáh. Dahil sa matapát na paglilingkód ni Namwarán bilang isáng sakop ng Punò, kinilala ng Kagalang-galang at batikáng Punong Kagawad ng Binwangan ang lahát ng nabubuhay pang kamag-anak ni Namwarán na inangkín ng Punò ng Dewatà, na kinatawán ng Punò ng Medáng. Samakatwíd, ang mga nabubuhay na inapó ng Kagalang-galang na si Namwarán ay pinatawad sa anumán at lahát ng utang ng Kagalang-galang na si Namwarán sa Punò ng Dewatà. Itó, kung sakalì, ay magpapahayag kaninumán na mulâ ngayón kung may taong magsasabing hindî pa alpás sa utang ang Kagalang-galang...

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

17


Ang Simulâ ng Kasaysayang Filipino Nápakahalagá ng kasulatang itó sa ating pag-unawà sa pinagmulán ng lahing Pilipino. Dahil sa Kasulatang Tansô ng Laguna, nalaman nating mayroóng kalinangán at kabihasnán ang Pilipino mulâ pa noóng taóng 900 A.D. Isang libo’t isáng daáng taón ang nakaraán o 621 taón bago dumatíng ang mga Kastilà! Nalaman rin nating may kalinangáng Hindu sa Pilipinas at may mga tao nang nakatirá sa Maynilà bago pa man dumatíng ang mga Muslim sa ika-12 o ika-13 dantaón.

Subalit marami ring katanungang kailangang bigyán ng kásagutan tulad ng: Anó ang nangyari sa kalinangáng inilarawan sa Kasulatang Tansô? Bakit nawalâ ang kaniláng wikà ngunit nanatili pa rin ang mga pangalan ng mga naturang bayan? Bakit nápalitán ng Baybayin ang Kawi samantalang higít na mahusay itó at laganap noón sa Timog Silangang Asya? Nabuksán ang maraming bagong larangan ng panánaliksík para sa mga mánanalaysáy at ibá pang dalubhasà sa aghám. Itinurò ng Kasulatang Tansô ng Laguna ang limáng bayan sa Pilipinas na dapat suriin ng mga archaeologist dahil alám na nating umíiral ang mga itó noóng taóng 900 A.D. Máaarì na ring balikán ang mga lumang kasulatang Intsík na tumukoy sa mga mahiwagang poók sa Pilipinas dahil alám na natin ang dating mga pangalan ng mga naturang bayan. At ang dating pinabulaanang kaugnayan ng Pilipinas sa mga lumang kaharián ng Java at Sumatra ay dapat na ring suriing mulî. ANCIENT PEOPLE OF OPHIR (NOW PHILIPPINES) PRACTICED THE JUBILEE YEAR JUBILEE YEAR Ang Kapatawaran sa Mga Kasalanan Leviticus 25:8-55, ang Jubilee Year ay ang KAPATAWARAN sa mga materyal na mga pagkakautang, ngunit ang espiritual na utang ay mga kasalanan na katulad sa Jubilee Year na PINATATAWAD ang materyal na utang ay ganoon din PINATATAWAD ang espiritual na utang na mga kasalanan. Lukas 4:19 ‘upang ituro ang Katanggap-tanggap na Taon ni Yahweh’. Ang tinutukoy na Katanggap-tanggap na Taon ni Yahweh ay ang Jubilee Year. Lahat ng mga Escolar ay naniniwala na ang Katanggap-tanggap na Taon ni Yahweh ay ang Jubilee Year. Lukas 7:36-50 ‘si Yahweh-shu’a ay inimbitahan ni Simon na isang Pariseo upang kumain sa kanyang tahanan, at ang isang masamang babae ay hinugasan sa luha at pinunasan ng kanyang buhok, nilagyan ng pabango at hinalikan ang mga paa ni Yahweh-shu’a. Ang mga nanduroong Pariseo ay nagsabi na kung talagang Propeta si Yahwehshu’a ay makikilala niya agad ito na isang masamang babae. Ngunit tinanong ni Yahweh-shu’a si Simon (na Pariseo) tungkol sa dalawang tao na may pagkakautang na 500 Dinaryo at 50 Dinaryo, Nang hindi parehong makapagbayad ay agad na pinatawad sa pagkakautang ang dalawa. Ngayon sino sa kanila ang higit na magmamahal sa nagpatawad sa utang? Sumagot si Simon na ang mas Malaki ang pagkakautang ang mas higit na magmamahal. Sa ganitong sagot ni Simon ay itinuro ni Yahweh-shu’a ang makasalanang babae (Lukas 7:47) at sinabi na kahit Marami o Malaki ang kasalanan ng babae ay PINATAWAD NA dahil Malaki rin ang isinukli niyang pagmamahal. At sinabi ni Yahweh-shu’a sa babae ‘Ang iyong mga kasalanan ay PINATAWAD NA’ (Lukas 7:48). At ang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, ‘sino ba ito na pati pagpapatawad ng kasalanan ay

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

18


pinanga-ngahasan? Ngunit sinabi ni Yahweh-shu’a sa babae ‘INILIGTAS KA NG IYONG PANANALIG, YUMAON KA NA AT IPANATAG MO ANG IYONG KALOOBAN’. Samakatwid ang may malaking pagkakautang na pinatawad ay kagaya noong babae na may malaking kasalanan, ito ay ang ibig sabihin ng Jubilee Year, na mas-Malaki ang halaga na maisasanla ang ari-arian kung Malaki pa ang panahon bago dumating ang Jubilee Year, at mas-Maliit naman ang halaga kung maliit na ang panahon bago dumating ang Jubilee Year. Ang Jubilee Year ay nagpapatawad sa mga utang na materyal, samantala ang utang na espiritual ay ang mga kasalanan ay ganoon din ay PINATATAWAD sa Taon na Katanggap-tanggap kay Yahweh . Ang pananampalataya ng babae ang nagligtas sa kanya, ito ang pananampalataya sa itinuro ni Yahweh-shu’a sa Lukas 4:19 na Jubilee Year. Kung ang pananampalataya sa Taon na Katanggap-tanggap kay Yahweh (Jubilee Year) ay isang daan sa IKAPAPATAWAD sa mga utang na kasalanan, Bakit kailangan pang mamatay ang Messiah sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan? ( Please see articles in www.scribd.com Golgotha Conspiracy and another article Sabwatan sa Golgota).

IN THE BOOK OF LUZANO PANCHO CANLAS “PHILIPPINES 2 MILLENNIUM HISTORY” Page 43 , When the Spanish ruled the Philippines, they purposely destroyed books and other documents on History of the Pilipinos so that they can easily Christianize the people and make them forget their belief. The old books that were not destroyed by the Spaniards were the Tarsillas of the Muslim, the Book of Datu Sumakwel (which was the History of Panay) and that of Datu Kalantiaw. The Spaniards called the Pilipinos as Pagan (for their Christian belief is different from Original belief of Sacerdotes of Yahshear (Israel) What are these differences: TEACHING OF DATU

TEACHING OF SPANIARDS FAKE PRIEST

1.Yahweh known short form is Yah is 1. Dius is the is name of God the name of Almighty ( ‘Wa’ means not in you, Ya-wa meaning Devil from Datu’s teachings ) Piste is Hebrew meaning stupid 2.Messiah is not yet heard

2. Iesus (Yahsus) is the name of Christ

3.Feasts of Yahweh being practiced

3. Feast of Sto. Nino and images

4. Circuncision

4. Uncircumcised

5. Datu or Levites the only descendants to be Priest

5. Andres Urdaneta a Spanish soldier turned Priest

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

19


Yahweh-shu’a is a Levite Jesus is a Jew according to Fake Priest but the Messiah the son of Yahweh and the son of Mirriam who was given the name Yahweh-shu’a is a Levite Yahweh-shu’a is a Levite son of Mirriam a Levite the cousin of Elizabeth decendant of Aaron the Levite Luke 1-36. If they are aware of the characteristics of TRUE Levites they supposed to know that All Levites were Circumcised, that only Levites in the lineage of Aaron were appointed as Priest, All Levites know the name of whom they served in Temple Worship, All Levites keep the Feast of Yahweh in all their dwelling in their seasons, All Levites keep the Sabbath days. How can they say they are Israeli if they were not circumcised. How can they tell they are descendants of Levites if they were not circumcised. How can they say the Truth is in them but they don’t have even a single truth because they don’t know YAHWEH-SHU’A and if they don’t know YAHWEH-SHU’A they have no Holy Spirit to teach them the truth, YahYah (John) 14:26. Everything is coming from their own personal view and from tradition of man, they don’t based what their saying on the History written in the Bible. Kung sila ay may kaalaman sa mga kagawian ng mga TUNAY na Levita dapat alam nila na ang Lahat ng mga Levita ay mga Tuli, na tanging Levita lamang ang naitalagang Pari, Lahat ng LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

20


Levita ay alam ang pangalan ng kanilang sinasamba at pinagsisilbihang Templo ng Pananampalataya, lahat ng Levita ay iniingatan ang mga Kapistahan ni Yahweh sa lahat ng kanilang tinitirhan at ginaganap ang mga kapistahan sa tamang kapanahunan, Lahat ng Levita ay iniingatan ang araw ng mga Sabbath. Paanong masasabi nila na sila ay may dugo ng mga Israelita kung hindi naman sila mga TULI, hindi naman sila gumaganap ng mga Kapistahan ni Yahweh sa lahat ng kanilang tinitirhan at sa tamang kapanahunan at hindi nila iniingatan ang mga araw ng Sabbath Exodus 31:13. Paanong magsasalita sila ng Tama kung walang Banal na Ispiritu sa kanilang sinasabi, Hindi nila kilala si Yahweh-shu’a ang pangalan ng Messiah na siyang pangalan na ipadadala ang Banal na Ispiritu at ang Banal na Ispiritu ang siyang magtuturo ng lahat ng bagay at magpapa-alala sa mga itinuro ni Yahweh-shu’a ang Messiah. Iyan ang sinabi ni Yahweh-shu’a Messiah na pinagiingat tayo at binilinan na pagkatapos ng kanyang ministerial ay darating ang mga bulaang Propeta at mga bulaang Tigapagturo upang Iligaw tayo at pati ang mga itinanging mga napili. Lahat ay na-iligaw pagkatapos ng ministerial ni Yahweh-shu’a Messiah. Lahat ng mga tumayong grupo ng pananampalataya ay mga nailigaw dahil hindi nila nakilala ang Tanging pangalan na sukat nating ikaligtas na si Yahweh-shu’a Messiah, ito ay pinalitan ng Iesous (Yehsous) Iesus (Yaysus) at nailigaw nila sa pamamamagitan ng ipinalit nilang pangalan na tinawag nilang Iesus ay tinawag na Issa at tinawag na Dyezuz. LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

21


LISTAHAN NG MGA ARAL NG MGA PEKENG PARI; 1. Walong (8) araw kailangang Tuliin 2. Tinawag nila ang sinasamba ng mga tunay na Israelita ng ELOHIM imbes na sa tamang pangalang YAHWEH 3. Hindi Levita ang kanilang Pari 4. Maling pagganap at maling panahon ng mga Kapistahan ni Yahweh 5. Ipinagbawal ang pagbigkas ng pangalang Yahweh ginawang iah, Yah o Ye o Yo (Jah, Je, Jo)

ALAMIN NATIN AT IKUMPARA SA MGA (FOREVER) PAGPAILANMANG PUNDASYON NI YAHWEH ( Please see articles in www.scribd.com Pilipinas ay Nasa Biblia 2010 and another article Tagalog At Bisaya ).

Law given to Moses that only Levites could be Priests and all Levites were Circumcised

All Levites served on the Temple of All Levites observed and keep the Feasts of their seasons

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

in all dwelling in

22


NASAAN NA ANG MGA TUNAY NA LEVITA NA LAHI AT DUGO NI AARON

Law given to Moses that only Levites could be Priests and all Levites were Circumcised

All Levites served on the Temple of All Levites observed and practice the Feasts of

YAHSHEAR-DATH (SACERDOTE)

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

in all dwelling in their seasons

KADATUAN

23


Levite Aaron and his Sons Generations to come was Appointed to Priesthood of Yahweh for Perpetual Statute meaning Forever Exodus 29:9 And thou shalt gird them with girdles, Aaron and his sons, and put the bonnets on them: and the priest's office shall be theirs for a perpetual statute: and thou shalt consecrate Aaron and his sons.

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

24


Sons of Levi called Yahshear-Dath (Sacerdote) was distributed to 12 Tribes The 13 Sons of Yahshear (Jacob) from Leah, Rachel, Bilha, Zilpa & Yohseph: Joshua 21:1-8, 1Chronicles 6:63-81, distribution of Levites to 12 Tribes, Judges 17:7 12 tribes

13 Tribes

Levites Distributed to 12 Tribes

1. Ruben --------1. Ruben (Leah) ---------------1. Ruben- YahshearDath Merari the Priest 2. Simeon ------2. Simeon (Leah) –-------------2. Simeon- YahshearDath Kohath the Priest 3. Levi -----------3.Levi(Leah)sons YahshearDath-Gershon, YahshearDath-Kohat and YahshearDath-Merari 4. Yahuwdah---4. Yahuwdah (Leah) ----------3. Yahuwdah- YahshearDath Kohath the Priest 5. Dan -----------5. Dan (Bilha-Rachel ) –------4. Dan- YahshearDath Kohath the Priest 6. Nepthali -----6. Nepthali (Bilha-Rachel) –-5. Nepthali- YahshearDath Gershon the Priest 7. Gad -----------7. Gad (Zilpa-Leah) –----------6. Gad- YahshearDath Merari the Priest 8. Asher ---------8. Asher (Zilpa-Leah) –-------7. Asher- YahshearDath Gershon the Priest 9. Isachar -------9. Isachar (Leah) –-------------8. Isachar-YahshearDath Gershon the Priest 10.Zabulon -----10. Zabulon (Leah) –-----------9. Zabulon- YahshearDath Merari the Priest 11.Yohseph --- Yohseph (Rachel) sons Manaseh and Efraim 12.BenYahmin-11. Manaseh--------------------10. Manaseh half Tribe – YahshearDath-Gershon the Priest Manaseh- half Tribe – YahshearDath-Kohath the Priest 12. Efraim –----------------------11. Efraim- YahshearDath-Kohath the Priest 13. BenYahmin (Rachel) -----12. BemYahmin- YahshearDath-Kohath the Priest

Judges 17:7 And there was a young man out of Bethlehemjudah of the family of Judah, who was a Levite, and he sojourned there. (That Levite comes from blood of Kohath who was assigned to Yahuwdah)

Yisrawale (Israel) asked for King King Saul (Tribe of BenYahmin) King David (Tribe of Yahuwdah) King Solomon (King YahdidiYah) (Tribe of Yahuwdah)

King Saul (Tribe of BenYahmin) King David (Tribe of Yahuwdah) King Solomon son of King David

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

25


874 1Kings 6:1 480 years From Exodus to 4th year of King YahdidiYah (Solomon) 1Kings 9:26 King Solomom made Navy of Ships to go to Ophir for Gold

Navy of Ships going to Ophir for Gold and return every three (3 ) years

Divided Kingdom 838 1Kings 11:42 Divided Kingdom (Kingdom of Yahuwdah & Kingdom of Yisrawale) Kingdom of Yahuwdah (Jews)

=

Kingdom of Yahuwdah (Jews) 838 1Kings 14:2 King Rehoboam-Rakhobam 2 tribes City of Yahrusalem 1Kings 11:26 King 1Kings 12:31-32 /1Kings 13:33-34

= = = = =

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

Kingdom of Yisrawale (Israel)

Kingdom of Yisrawale (Israel) King Jeroboam-Yeroboam 10 tribes City of Samaria Jeroboam from Efraim Tribe Jeroboam replaced Levites Priest by ordinary Israeli to become Priest (the illegitimate, non-Levite)

26


Kohen Illegitimate Priest of Israel 2Chronicles 13:9 Have ye not cast out the priests of , the sons of Aaron, and the Levites, and have made you priests after the manner of the nations of other lands? so that whosoever cometh to consecrate himself with a young bullock and seven rams, the same may be a priest of them that are no elohim.

LEGITIMATE AND ILLEGITIMATE PRIESTS 2Chro.11:13-17

=

all legitimate (Sacerdote) Levite Priest YahshearDath-Gershon, YahshearDath-Kohat And YahshearDath-Merari left Samaria to Yahrusalem and stay for three (3) years.

Solomon’s Navy of Ships coming from OPHIR arrived with Golds in Yahrusalem every three (3) years 2Chro.9:21 Solomon’s Navy of Ships arrived with Golds from OPHIR in Yahrusalem every three (3) years. Yisrawale (Israel) legitimate Levites Priest YahshearDath-Gershon, YahshearDath-Kohat and YahshearDath-Merari after three (3) years stay they cannot be found in Yahrusalem.

This is the FIRST TIME Yahweh recover the remnant of his people and the SECOND TIME is in Isaiah 11:11 “And it shall come to pass in that day, that Yahweh shall set his hand again the SECOND TIME to recover the remnant of his people, which shall be left, from Assyria, and from Egypt, and from Pathros, and from Cush, and from Elam, and from Shinar, and from Hamath, and from the islands of the sea”.

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

27


WHERE IS OPHIR? "Ophir," the biblical name of a secret land, where Hiram's ... a pot of gold stored in the hold of an ancient Phoenician merchant ship . ... that this symbol marked all the ships that travelled to Ophir in Solomon's navy. Hiram was the Phoenician king of Tyre. The two kings also joined forces in starting a trade route over the Red Sea, connecting the Israelite harbour of Ezion-Geber with a land called Ophir (2 Chronicles 8:16,17).

In the book entitled Collecion General de Documentos Relativos a las Islas Filipinas, the author has described how to locate Ophir. According to the book, particularly in Documento No. 98, Ophir can be found by travelling from the Cape of Good Hope in Africa, to India, to Burma, to Sumatra, to Moluccas, to Borneo, to Sulu, to China, then finally Ophir. Ophir was said to be "[...] in front of China towards the sea, of many islands where the Moluccans, Chinese, and Lequios met to trade..." This group of islands could not be Japan because the Moluccans did not get there. It could also not be Taiwan since it is not composed of "many islands." Only the present-day Philippines could fit the description. Spanish records also did mention of the presence of Lequious (big, bearded white men, probably descendants of the Phoenicians, whose ships were always laden with gold and silver) in the Islands to gather gold and silver. Other evidences have also pointed out that the Philippines was indeed the biblical Ophir.

WHERE IS TARSHISH ? Joseph and Ismael together fought against the children of Tarshish In the Book of Jasher, Chapter 50 5 And they went to the land of Havilah to the children of Ishmael, to assist them against the children of Tarshish, and the children of Ishmael fought with the children of Tarshish, and Joseph smote the Tarshishites and he subdued all their land, and the children of Ishmael dwell therein unto this day.

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

28


"Where is Tarshish and Ophir" The truth is that the search for “Tarsis and Ofir� was directly related to the "discovery" of these islands by Magellan!

During the early period of European colonization, the Biblical lands of Tarshish and Ophir, or Tarsis and Ofir, as they were called, held the imagination of European explorers. Not only was it believed that the "lost tribes" of Israel were to be found in these lands, but also untold wealth. To these kingdoms King Solomon and King Hiram of Tyre sent ships for trade that "brought from Ophir great plenty of almug trees, and precious stones," (I Kings 10:11). Concerning Tarshish it is written: "Fro the king's ships went to Tarshish with the servants of Hiram: every three years once came the shop sof Tarshish bringing gold and silver, ivory, and apes, and peacock." (II Chronicles 9:21) In Samuel Purchas's well-known travel compendium Purchas His Pilgrim, he devotes the entire first chapter to a discussion of Tarshish and Ophir. In particular, he argues strenously that it is beloved Britain and not Spain that deserved the title as the modern Tarshish and Ophir. Curiously, in Careri's journal of his visit to the Philippines, he mentions that he would not go into the argument raging in Europe at that time over whether the Philippines was originally populated by the descendants of Biblical Tarshish. In modern times, scholars have attempted to relate Tarshish and Ophir with a number of areas, none of which include the Philippines. However, things were different in Europe prior to the discovery of the Philippines. There, they believed that Tarsis and Ofir were some lands far to the east of biblical Israel. Their reasoning was actually quite logical. King Solomon built the port from which ships departed for Tarsis and Ofir at Ezion-Geber on the coast of the Red Sea. The return journey took about three years, so obviously the location must be somewhere far to the East. In modern times, some scholars have tried to suggest that Solomon's navy circumnavigated Africa to reach the Mediterranean, but the seafaring Europeans of those times would not consider such nonsense. Tarsis and Ofir were unknown lands beyond the Golden Chersonese of Ptolemy. Their discovery would undoubtedly bring untold wealth and great fame in the minds of the people of those times. But what, one may ask, has this to do with the Philippines? The truth is that the search for Tarsis and Ofir was directly related to the "discovery" of these islands by Magellan!

Magellan and the Search for Ophir Magellan's contemporary, Duarte Barbosa, wrote that the people of Malacca (in modern Malaysia) had described to him an island group known as the Lequios whose people were as "rich and more eminent than the Chins (Chinese)," and that traded "much gold, and sliver in bars, silk, rich cloth, and much very good wheat, beautiful porcelains and many other merchandises." However, Barbosa was not the only one to mention the Lequios during Magellan's time. About a decade after Magellan's voyage, Ferdinand Pinto had wrote in his journal of the experience of his crew and himself after being shipwrecked on the Lequios! Pinto was traveling through the Malay Archipelago at the time and he describes the Lequios islands (see Luzon Empire) as belonging to large group of islands many of which were rich in gold and silver. He mentions that at that time the Portugese were familiar with Japan and China, and also with the island of "Mindanaus" or Mindanao, so the Lequois islands must have been somewhere between these two areas. Furthermore, Pinto even goes as far as to give the exact latitude of the main Lequios island. He states that is was situated at 9N20 latitude and that the island was on a merdian similar to that of Japan.

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

29


Now, in Magellan's time all exploration was done by latitude sailing and dead reckoning, as no navigational clocks were in use. Latitude sailing required fixing one's latitude precisely by means of an astrolabe. Longitude could only be approximated roughly by using a patent log to track the distance the ship has travelled in any particular direction. When Magellan began to suspect he was nearing the region of the Moluccas he deliberately steered on a north course and then turned westward at a latitude of 13 degrees North according to both Pigafetta and Albo. Pigafetta states that the reason was to get near the port of "Gaticara" which was the Cattigara mentioned by Ptolemy. In the book, Magellan's Voyage around the World, the author, Charles E. Nowell, offers another possible reason for Magellan steering so far to the north of the Moluccas. He notes that Magellan himself had rewrote part of Barbosa's book referring to the Lequios, and in his version Magellan substituted "Tarsis" and "Ofir" for the world "Lequios." Although these lands are not mentioned in Magellan's contract, less than six years after his voyage, Sebastian Cabot signed a contract with Spain which did have as one of its objectives the "lands of Tarshish and Ophir." Magellan had been to Malacca himself, and probably many have heard of the community of Filipino workers and merchants that lived there under the protection of the king of Malacca. Probably many of you already know of the theory that Black Henry, the slave Magellan purchased at Malacca, may have belonged to the Filipino community of Malacca as he was able to speak with the natives at Limasawa. Whatever the case, we know from his own pen that Magellan thought the Lequios islands might be the same as the Biblical Tarsis and Ofir, and it may be that his idea of the position of the Lequios was partly shaped by Barbosa's book, and partly by information he may have received from Filipinos in Malacca. Was the fact that Black Henry was able to converse with the people living at the latitude given by Pinto (but not with the people of Samar or Leyte) a coincidence, or something planned in advance from information gleaned in Malacca? Even after their discovery, many still regarded the Philippines, rich in gold and silver, to be the same as ancient Tarsis and Ofir. Father Colin, referred to them as such in the early 1600's and even at the turn of the century, the Philippine historian Pedro Paterno also the second Prime Minister of the Philippines under Aguinaldo, still claimed that the Philippines were really Tarshish and Ophir! Whatever one thinks of these claims though, the search for the Biblical El Dorado appears to have played an important role in the European discovery of the Philippines.

Ferdinand Magellan

While in the service of Spain, the Portuguese explorer Ferdinand Magellan (1480-1521) led the first European voyage of discovery to circumnavigate the globe. Ferdinand Magellan was born in Oporto of

noble parentage. Having served as a page to the Queen, Magellan entered the Portuguese service in the East in 1505. He went to East Africa and later was at the battle of Diu, in which the Portuguese destroyed Egyptian naval hegemony in the Arabian Sea. He went twice to Malacca, the Malayan spice port, participating in its conquest by the Portuguese. He may also have gone on an exploratory mission to the Molucca Islands (Spice Islands), the original source of some of the most valuable spices. In 1513 Magellan was wounded in one of the many frustrating battles against the Moors in North Africa. But all of his services brought him little favor from the Crown, and in 1517, accompanied by his friend the cosmographer Ruy Faleiro, he went to Seville, where he offered his services to the Spanish court. The famous Treaty of Tordesillas (1494) had divided the overseas world of the "discoveries" between the two powers. Portugal acquired everything from Brazil eastward to the East Indies; the Spanish hemisphere of discovery and conquest ran westward from Brazil to 134째E meridian. This eastern area had not yet been explored by the Spaniards, and they assumed that some of the Spice Islands might lie within their half of the globe. They were wrong, but Magellan's scheme was to test that assumption. In addition it must be recalled that Columbus had made a terrible mistake, brought home by his "discovery" of America. Accepting the academic errors of learned geographers, ancient and modern, he had grossly underestimated the distance between Europe and the East (sailing westward from the former). Balboa's march across the Panamanian Isthmus had subsequently revealed the existence of a "South Sea" (the Pacific) on the other side of Columbus's "mainlands in the Ocean Sea." Thereafter, explorers eagerly sought northern and southern all-water passages across the stumbling block of the Americas; Magellan, too, sought such a passage.

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

30


Major Voyage King Charles V of Spain (the emperor Charles V) endorsed the design of Magellan and Faleiro, and on Sept. 20, 1519, after a year's preparation, Magellan led a fleet of five ships out into the Atlantic. Unfortunately the ships - the San Antonio, Trinidad, Concepción, Victoria, and Santiago - were barely seaworthy, and the crews, including some officers, were of international composition and of dubious loyalty to their leader. With Magellan went his brother-in-law, Duarte Barbosa, and the loyal and able commander of the Santiago, João Serrão. Arriving at Brazil, the fleet sailed down the South American coast to the Patagonian bay of San Julián, where it wintered from March to August 1520. There an attempted mutiny was squelched, with only the top leaders being punished. Thereafter, however, the Santiago was wrecked, and its crew had to be taken aboard the other vessels. Leaving San Julián, the fleet sailed southward; on Oct. 21, 1520, it entered the Strait of Magellan. It proceeded cautiously, taking over a month to pass through the strait. During this time the master of the San Antonio deserted and sailed back to Spain, and so only three of the original five ships entered the Pacific on November 28. There followed a long, monotonous voyage northward through the Pacific, and it was only on March 6, 1521, that the fleet finally anchored at Guam. Magellan then passed eastward to Cebu in the Philippines, where, in an effort to gain the favor of a local ruler, he became embroiled in a local war and was slain in battle on April 27, 1521; Barbosa and Serrão were killed shortly thereafter. With the crew wasted from sickness, the survivors were forced to destroy the Concepción, and the great circumnavigation was completed by a courageous former mutineer, the Basque Juan Sebastián del Cano. Commanding the Victoria, he picked up a small cargo of spices in the Moluccas, crossed the Indian Ocean, and traveled around the Cape of Good Hope from the east. With a greatly reduced crew he finally reached Seville on Sept. 8, 1522. In the meantime the Trinidad, considered unfit to make the long voyage home, had tried to beat its way against contrary winds back across the Pacific to Panama. The voyage revealed the vast extent of the northern Pacific, but the attempt failed, and the Trinidad was forced back to the Moluccas. There its crew was jailed by the Portuguese, and only four men returned after 3 years to Spain. Magellan's project brought little in the way of material benefit to Spain. The Portuguese were well entrenched in the East, their trans-African route at that time proving to be the only feasible maritime connection to India and the Spice Islands. Charles V acknowledged the political and economic facts by selling his vague East Indian rights to Portugal, rights that were later in part resumed with the Spanish colonization of the Philippines. Yet though nearly destroying itself in the process, the Magellan fleet for the first time revealed in a practical fashion the full extent of humanity's inheritance upon this globe. And in this, its scientific aspect, it proved to be the greatest of all the "conquests" undertaken by the gold-, slave-, and spice-seeking overseas adventurers of early modern Europe. Further Reading A primary source is the narrative of Antonio Pigafetta, principal chronicler of the expedition, Magellan's Voyage around the World by Antonio Pigafetta, translated by James A. Robertson (2 vols., 1906). The Pigafetta translation and other source narratives are included in Charles E. Nowell, ed., Magellan's Voyage around the World: Three Contemporary Accounts (1962). The best works on Magellan, by Jean Denuce and Jose Toribio Medina, are in Spanish. In English, Francis H. H. Guillemard, The Life of Ferdinand Magellan (1890), is still good. Another study is Charles M. Parr, So Noble a Captain: The Life and Times of Ferdinand Magellan (1953; 2d ed. entitled Ferdinand Magellan, Circumnavigator, 1964). George E. Nunn, in The Columbus and Magellan Concepts of South American Geography (1932), shows the Magellan voyage to have been a logical consequence of the final views of the Columbus brothers.

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

31


Map of Spice Routes or Maritime Silk route as verified by UNESCO:

Nang panahong iyon bago masakop ang mga Israelita at bago tumakas sa barko patungong Ophir ang mga Yahshear Dath o Lehitimong Sacerdote ng Israel, ang kulay ng kanilang balat ay “Kayumanggi” sa Songs of Solomon 1:5-6. Dala nila ang Susi (Luke 11:52) na tinatawag na “Yawe”. Ang salitang “wa” ang ibig sabihin ay “wala”, kaya ang “Yawa” ay “wala si Ya” kapag wala si “Ya” ay “dimonyo” ang ibig sabihin sa wika ng taga-Ophir na lugar na pinuntahan ng mga Levitang Yahshear Dath o Lehitimong Sacerdote ng Israel. Ang “Yah” ay ang pinaikling pangalan ni Yahweh sa Psalms 68:4. Ayon naman sa Chinese at Islamic Historians ay ang Sampung (10) Datu na Pinamunuan ni Datu Puti ay nanirahan sa isla ng Panay, si Datu Puti kasama ang dalawa pang Datu ay tumungo sa Mindoro at Taal (Batangas). Ang Natirang pitong (7) Datu ay tumungo sa Sugbu (Cebu), Samar at Ybalon (Bicol). Ang mga Datu ang pinaniniwalaang pinagmulan ng wikang Tagalog at wikang Bisaya (Hiligaynon sa Hebreo ang “Higaynon” ang ibig sabihin ay “solemn sound”) at wikang Bicol na malaking porsyento ay magkakatulad. Nang dumating ang mga Kastila ay pinatunayan naman ni Padre Pedro Chirino isang Kastilang Jesuit Historian na ang wikang Tagalog ay may misteryo at pagkakahawig sa wikang Hebreo na wika ng mga Sacerdote (Yahshear dath) ng Israel na dumating sa tawag na Datu. Ang Sampung Datu:

1. Datu Putih 2. Datu Sumakwel 3. Datu Bangkaya 4. Datu Paiborong 5. Datu Paduhinogan 6. Datu Dumangsol 7. Datu Libay 8. Datu Dumangsil 9. Datu Domalogdog 10.Datu Balensuela LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

32


Ang mga inapo ni Ophir ay ang mga Pilipino, at ang sinasalita ay ang Wikang Lumang-Hebreo hindi ang Makabagong-Hebreo dahil nakatakas sila bago pa masakop ng Assyria ang Yisrawale (Israel) na siyang nagbago sa wika at naging Modern-Hebreo 2 Kings 18:26. Ito ay pinatunayan ni Padre Chirino na naisulat ni Gregorio F. Zaide “History Of The Filipino People” pahina 24 “Of all our languages, the Tagalog has been adjudged the best by scholars. “I found in this language,” said Padre Chirino, eminent Jesuit-historian, “four qualities of the four greatest languages of the world – Hebrew, Greek, Latin and Spanish. It has “MYSTERY and OBSCURITIES of the HEBREW”, ang wikang Tagalog ay may misteryo at pagkakahawig sa wikang Hebreo.

Wikang Tagalog ay Sina-Unang Wikang Hebreo TAGALOG

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

HEBREW WORD

MEANING IN HEBREW

ABA AGAM AGAP AHA ALILA ALE ALAM

Abah Agam Aggaph Ahahh Alilah Ale Alam

be dense a marsh a cover exclamatory to overdo female master concealed

8. ALIS 9. ANAK 10.ANTIK 11. ANIYA 12. ASA 13. ASAYA 14. ASAL 15. AYAW

Alees Anak Anthiyq Aniyah Awsaw Asayah Azal Ahyaw

jump for joy to be narrow antique sorrow to do or make Yah has made depart screamer

1. BAKA 2. BAKYA 3. BALAM 4. BALAK 5. BAROK 6. BASURA 7. BATA 8. BATAK 9. BATAK 10. BAWAT 11. BAWAL 12. BAWAT 13. BAWAS 14. BUKID 15. BWISIT

Bawkah Bekee-ah Balam Balaq Baruwk Besowrah Bata Bathaq Batach Baw-at Baw-al Bawat Baw-ash Bukki Bosheth

be ready to burst break forth in pieces to be held in to annihilate blessed reward for good news to babble in speech thrust through be bold to trample down to be master kick to smell bad to depopulate shame, confusion

1. CUBAO

Chobawb

to hide, hiding place

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

33


1. KAANAK 2. KABA 3. KABA 4. KABARET 5. KABAYAN 6. KABOD 7. KABILA 8. KAGAYA 9. KALAM 10. KALAS 11. KALUKAW 12. KAMAO 13. KAMOT 14. KANAN 15. KANAN 16. KANILA 17. KANYA 18. KAPA

Chanaq Chaba Kabah Chabareth Chabayah Kabod Khav-ee-law Khag-ghee-yaw Chalam Khaw-lash Khal-ook-kaw Khaw-mawn Khamoth Chanan Khanaw Khan-nee-ale (el) Khan-nee-ale (el) Kapa

to narrow to cherish, love to expire in heart female consort Yah has hidden weight circular festival of Yah to bind to overthrown division image wisdom to favor to in dine favor of Yah become favor of Yah become to cover

19. KAPAS 20. KAPIT 21. KARIT 22. KARAS 23. KARAYOM 24. KASA 25. KATAS 26. KATAL 27. KILYA 28. KISAY 29. KUPE

Chaphas Chaphets Charits Charash Charayown Kasah Kathash Chathal Chelyah Kissay Khofe (kupe)

disguise self, hide to incline to incisure, sharf to scratch doves dung to grow fat to butt to swathe jewel overwhelm a cove

1. DAGAN 2. DALAG 3. DAMA 4. DAMA 5. DARAK 6. DATU 7. DAYA 8. DIBA 9. DODONG 10. DUWAG

Dagan Dalag Dama Damah Darak Dath Dayah Dib-bah Dowdow Du-weg

increase grain leap to weep to compare draw a royal edict or commandment fly rapidly evil report King David - love be afraid

1. 2. 3. 4.

Gabbay Galah Gerah Gibah

GABAY GALA GERA GIBA

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

curve, rounded to exile, depart continuing, destroy house, cup, pot 34


5. GINAW

Ghinnaw

a garden

6. GULAT

Giylath

joy, rejoicing

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

HAH HALA HALAK HALAL HALIKA HAPAK HILIGAYNON

Hahh Hala Halak Halal Haliykah Haphak Higaynon

express grief to remove to walk, be conversant celebrate, renowned company, going to change solemn sound

1. 2. 3. 4.

IBSAN ILAW INDAY ITAY

Ibtsan Illaw Dowdah Ittay

inflammatory to ascend female of Dowdow -love unadvisedly

Lavah Laban Labash Lahat Lakad Lachash Lawag Laphath La-yaw Leh-kakh Luchowth Luwa

to unite white wrap around tower to catch amulet to deride, speak take hold weary to take to glisten swallow down

1. LABA 2. LABAN 3. LABAS 4. LAHAT 5. LAKAD 6. LAKAS 7. LAOAG 8. LAPAT 9. LAYAW 10. LEKAT 11. LUKOT 12. LUWA 1. MAGALAW 2. MAGALAW 3. MAGARA 4. MAGINAW 5. MAGDALO 6. MAHABA 7. MAHAL 8. MAHALAL 9. MAHALAY 10. MAKALAT 11. MAKIRI 12. MALAKI 13. MALAKI 14. MALAT 15. MALAYAW 16. MALAYU 17. MALE 18. MATA

Mah-gaw-law Mah-gaw-law Maguwwrah Maginnaw Migdalah Mahavahee Mahal Mahalal Mahalay Machalat Makiyriy Mahlake Malakiy Malat Meleah(mel-ay-aw) Mala Male Mattah

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

a track to revolve permanent residence shield tower desire to adulterate fame steep sickness salesman walking mininstrative be smooth female of Mala, abundance to fulfilled filling rod 35


19. MATSAKAW 20. MAYKAYA

Mutsa-kaw Mayka-Yah

something pound out who is like Yah

21. MINDANAO 22. MOOG 23. MULA 24. MUOK 25. MURA

Mig-daw-naw Moog Muhlah Mook Morah

be eminent, preciousness flow down circumcision to become thin fear

1. 2. 3. 4. 5. 6.

PALAG PALAYAW PANAW PARA PARAM PARA

Palag Pel-aw-yaw Pa-naw Parah Param Para

divide Yah has favored go away, cast out increase to tear to bear fruit

7. PASA 8. PASAK 9. PASAY 10. PATAK 11. PATAW 12. PETSA 13. PILI 14. PILILLA 15. PILEGES 16. PINILI 17. PINYA 18. PISIL 19. PISTE 20. PITAK 21. PO (Po) 22. POOK 23. PUKAW 24. PUTA 25. PUTI

Pasa Pasaq Paw-say-akh Pathach Paw-thaw Petsa Pilee Peliyla Piylegesh Peneeale Peneeale Pehsel Pishteh Pethach Po or Hoo (1931) Pook Pookaw Pothah Poothe

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Saba Sabak Zabad Saybaw Shakah Shakab Shekanyah Shaqal

abundance to intwine to confer old age to roam to lie down Yah has dwell to suspend

Shaqa

to subside

SABA SABAK SABAD SABAW SAKA SAKAB SAKANYA SAKAL

9. SAKA

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

to stride to disport exemption, skip over to open persuade wound secret judge,Yah has judge concubine face of Yah(el), Piniyah-face of Yah Piniyah-face of Yah carve images stupidity opening derive from Hoo,third person obtain stumbling block hinge or the female pudenda scatter into corner

36


10. SAKAY

Zakkay

pure

11. SAKIT

Sheqets

abominable

12. SAGAD

Saw-gad

fall down

17. SAMA 18. SAMAR 19. SAMAT 20. SANAYIN 21. SAPAT 22. SAPAW 23. SARAT 24. SARA 25. SARAP 26. SAWA 27. SELOSA

Shamma Shamar Shamat Shenayin Shaphat Shawfaw Sarat Sara Saraph Shawah Shelowshah

desolation save yourself fling down to transmute to judge to abrade cut in pieces to prolong thought please, amuse third wife

28. SIBOL 29. SIBOL 30. SIKIP 31. SILAY 32. SILO 33. SITAHIN 34. SUMAKWEL 35. SUMAYAW 36. SULTAN

Zebool Shibbol Sheqeph Selay Shiyloh Shettayim Shemuwel Shemayaw Sholtan

dwelling, residence ear of grain loophole be in safety tranquil two fold hear intelligently, cast out Yah has heard ruler, dominion

1. TABAK 2. TAKA 3. TAKAS 4. TAKIP 5. TAGA 6. TALA 7. TANAW 8. TANIM 9. TAPAK 10.TAPAL

Tabach Takah Tachash Taqqiyph Tagah Tala Tannaw Tsanim Taphach Taphal

to slaughter sit down, to strew bottom strong slap hang, suspended female jackal thorn flatten down stick on as a patch

11.TAPAT 12.TATUWA

Taphath Tatua

a dropping error

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

37


13.TAWA 14.TEKLA 15.TENA 16. TENGA 17. TERA 18. TIKOM 19. TIMPLA

Tawah Tiklah Tenah Teqa Tera Tiykom Tiphlah

to cheat perfection, completeness fig tre sound adoor middle, central unsavoury

20. TIRA 21. TORE 22. TUMIRA 23. TUNAW

Tiyrah Tore Tiymarah Toanaw

a wall, fortress ring dove be erect purpose

1. URI

Uwriy

1. YAKAL 2. YAMAN 3. YARE

Yachal Yaman Yare

east the region of the light be patient right hand side afraid, frighten

Mines Dating Back to at least 1,000 B.C. during the Time of Solomon Masagana sa mga Ginto ang OPHIR Bago Dumating ang mga Kastila Pinabayaan Na Ang Minahan ng Ginto sa Ophir

According to De Morga: Mines dating back to at least 1,000 B.C. have been found in the Philippines. When the Spanish arrived the Filipinos worked various mines of gold, silver, copper and iron. They also seemed to have worked in brass using tin that was likely imported from the Malay Peninsula. The iron work in particular was said to be of very high quality in some cases, and occasionally in some areas, even better than that found in Europe. When the Spanish arrived, the Philippines was so gilded with gold that most of the gold mines had been neglected. "... the natives proceed more slowly in this, and content themselves with what they already possess in jewels and gold ingots handed down from antiquity and inherited from their ancestors. This is considerable, for he must be poor and wrethced who has no gold chains, calombigas, and earrings."

Pambayad ay Ginto sa Ophir As the missionary Francisco ColĂ­n wrote in 1663: LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

38


In the punishment of crimes of violence the social rank of the slayer and slain made a great deal of difference. If the slain was a chief, all his kinsfolk took the warpath against the slayer and his kinfolk, and this state of war continued until arbiters were able to determine the amount of g o ld w h i c h h a d t o b e p a i d fo r t h e k i l l i n g ‌ T h e d ea t h p e n a l ty w a s no t imposed by public authority save in cases where both the slayer and slain were commoners, and the slayer could not pay the blood price.

Nabigador na Nagmula sa OPHIR: Blair and Robertson, Vol. II, p. 116. Legazpi describes one of the "Moro" pilots captured from Butuan: "...a most experienced man who had much knowledge, not only of matters concerning these Filipinas Islands, but those of Maluco, Borney, Malaca, Jaba, India, and China, where he had had much experience in navigation and trade."

Ginto Ang Palamuti sa Loob at Labas ng Bahay sa Ophir ay Ipinagaya ni Haring Dowdow (David) sa Paggawa ng Bahay Para kay Yahweh According to Pigafetta: However, things seem to already diminished from Pigafetta's time: "On the island [Butuan] where the king came to the ship, pieces of gold as large as walnuts or eggs are to be found, by sifting the earth. All the dishes of the king are of gold, and his whole house is very well set up." Pigafetta goes on to describe the huge gold ornaments, gold dagger handles, tooth plating and even gold that was used to decorate the outside of houses! On the gold work of the Filipinos is this description of the people of Mindoro: ( ginaya ng Yisrawale o Israel naitala sa 1Chronicles 29:4 Even three thousand talents of gold, of the gold of Ophir, and seven thousand talents of refined silver, to overlay the walls of the houses withal) "...they possess great skill in mixing it [gold] with other metals. They give it an outside appearance so natural and perfect, and so fine a ring, that unless it is melted they can deceive all men, even the best of silversmiths."

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

39


Arts of Asia, Jul-Aug 1988, p. 131 Arts of Asia 1981, no.4, p.54 Apparently, even foreigners desired Filipino gold products. Recent discoveries show that gold jewelry of Philippine origin was found in Egypt near the beginning of the era. These finds are mentioned in Laszlo Legeza's "Tantric elements in pre-Hispanic Philippines Gold Art," (Arts of Asia, Jul-Aug 1988, p. 131) along a discussion of Philippine Tantric art. Some outstanding examples of Philippine jewelry, which included necklaces, belts, armlets and rings placed around the waist, are showcased in J. T. Peralta's "Prehistoric gold ornaments from the Central Bank of the Philippines," Arts of Asia 1981, no.4, p.54.

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

40


Mga Apo ni Levi 1Chronicles 6:1 Mga Lahi ng mga Anak ni Levi: Gerson Libni Shimei Jahath Zimmah Joah Iddo Zerah Jeaterai

Cohat Amran Ishar Hebron Uzziel Aaron Korah Eleazar Ebiasaph Phinehas Assir Abishua Tahath Bukki ZephaniYah Uzzi Azariah Zerahiah Joel Maraioth Elkanah Amariah Amasai Ahitub Mahath Zadok Elkanah Ahimaaz Zuph Azariah Toah Johanan Eliel Azariah- Jeroham (Priest of Elkanah Solomon Shumuel temple ) Joel Amariah Heman Ahitub Zadok Shallum Hilkiah Azariah Seraiah Jehozadak-captive in Babylon

Merari Mahli Mushi Libni Shimea Uzza Shimea Haggiah Asaiah

Mapapansin na ang lahi ni Cohat kay Ishar ay nagsilbi sa Kaharian ni Haring Dowdow (David). Mapapansin na ang lahi ni Cohat kay Amran si Jehozadak ay umabot sa Pagkakasakop ng Babylonian. Mapapansin na ang lahi ni Gerson at Merari ay tumigil sa ika- 7th henerasyon na panahon ng pagtakas ng Natirang-Nakatakas mula sa Assyria, Isaiah 11:11. Ang nakatalagang Pari sa Kaharian ng Yisrawale ay sina Gerson, Merari at Cohat, samantalang sa Kaharian ng Yahuwdah ay si Cohat lamang. LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

41


THE NAME ‘ISRAEL’ ORIGINATED FROM THE NAME (YASHAR) ‘YAHSHEAR’ yaw-shar' a primitive root; to be straight ‘yesh-oo-roon' Jeshurun, a symbol. name for Israel yis-raw-ale' a symbolical name of Jacob

Strong’s Exhaustive Concordance Hebrew-Greek Dictionary ‘search’ for "Israel"–₃₄₇₄ Genesis 32:28 And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel –₃₄₇₄ for as a prince hast thou power with Elohim and with men, and hast prevailed. 3474 yashar yaw-shar' a primitive root; to be straight or even; figuratively, to be (causatively, to make) right, pleasant, prosperous:--direct, fit, seem good (meet), + please (will), be (esteem, go) right (on), bring (look, make, take the) straight (way), be upright(-ly). 3475 Yesher yay'-sher from 3474; the right; Jesher, an Israelite: -Jesher. 3476 yosher yo'-sher from 3474; the right:--equity, meet, right, upright(-ness). 3477 yashar yaw-shawr' from 3474; straight (literally or figuratively):--convenient, equity, Jasher, just, meet(-est), + pleased well right(-eous), straight, (most) upright(-ly, -ness). 3484 Yshuruwn yesh-oo-roon' from 3474; upright; Jeshurun, a symbol. name for Israel:--Jeshurun. 3478 Yisra'el yis-raw-ale' from 8280 and 410; he will rule as God; Jisrael, a symbolical name of Jacob; also (typically) of his posterity: --Israel. 3479 Yisra'el yis-raw-ale' (Aramaic) corresponding to 3478:--Israel. 3481 Yisr'eliy yis-reh-ay-lee' patronymically from 3478; a Jisreelite or descendant of Jisrael:--of Israel, Israelite. 3484 Yshuruwn yesh-oo-roon' from 3474; upright; Jeshurun, a symbol. name for Israel:--Jeshurun.

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

42


YAHSHURUN FROM THE NAME YAHSHEAR THE 12 TRIBES OF YAHSHURUN WAS CALLED YISRAWALE IN MASRY (NOW EGYPT) 3478 from no. 8280 Yisrawale (Israel) means “Prince of Sarah” to distinguished from Ismael means “In the name of my master Sarah” (“ale” means female master)

dath <1881> Strong’s Exhaustive Concordance Hebrew Dictionary

Pronunciation:

Dawth (dawthu)

Definition:

1) decree, law, edict, regulation, usage 1a) decree, edict, commission 1b) law, rule of uncertain (perhaps foreign) derivation: a royal edict or statute:-commandment, commission, decree, law, manner.

DaTH

I used to think of DaTH (dawth-hu) as meaning void, since that's the way the fluffy bunny new age kabbalah books present it. I was curious one day and decided to see if the word was in the Bible (in Hebrew version) and found that it means something like the Law written in our hearts, a kosmic consciousness that lets us know if we are in sync with the Tao That Be (or however you want to describe it). Here are a few of my notes on my research into DaTH. Go on a spiritual quest to find values you can hold up as being what you stand for. You have found your inner DaTH. You have found the law written in your heart. What is law? A king gives a decree or edict that is the expression of the king’s will. *Esther 3:14, 8:13, 9:14] There was the concept that once a king issued this DaTH, it cannot be altered or revoked. [Daniel 2:15, 6:16] DaTH is entrusted to people. In the case of civil law, this DaTH is in the hands of judges, enforced by police, argued by lawyers, voted upon and recorded by politicians. The Israelites had the concept of the ToWRaH being the DaTH of Yahweh. Ezra was given the title of Secretary of the irrevocable DaTH of the Almighty of heaven. [Ezra 7:2, 1 Esdras 8:9] The irrevocability of the DaTH from Yahweh was not questioned by Yahwehshua. Yahweh-shua was not out to destroy the ToWRaH representing the DaTH from Yahweh, but to bring it to life in the hearts of people. [Matthew 5:17] He was not getting out a giant cosmic eraser. What he challenged was that DaTH of Yahweh was complete and contained in scriptures and traditions. He offered that DaTH of Yahweh can be known in the heart, directly experienced, with continued insights into this DaTH, renewed revelation, and ongoing prophecy. This was not anti-Jewish at all. The idea was found in the Dead Sea Scrolls. The Jews continued to redefine DaTH with the Mishnah, the Talmud, the Kabbalah, and to this day with books being published, web sites being built, deeper insights explored and lived out.

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

43


Here is something you can count on to be true for your entire life—CHoKMaH/Sophia and DaTH are treasures that will be your salvation. The greatest treasure comes from uniting with Yahweh. [Isaiah33:6] A treasure is a reward after following a treasure hunt. A gift is never really valued as a treasure. YAHWEH with a multitude approaches, from his right hand comes a shining DaTH. [Deuteronomy 33:2] DaTH is the invisible SHiPHRaH, the Law in the heart of Yahweh. DaTH is Law, but DaTH is also having an active conscious, a living Law written in the heart. DaTH is being conscious of the will of Yahweh, which we can concentrate upon, which we can be mindful of, which can direct our view of what Yahweh wants in each given situation. DaTH is beyond memorizing a collection of ancient rules. DaTH is a living part of each of us. I would dare say that people who have never heard one word of religion still know that it would be wrong to go on a murdering spree or steal from the neighbors when they are not at home. The commandments part of ToWRaH are not the DaTH, but are examples of using the DaTH in specific situations. The DaTH extends far beyond the few ancient case-by-case examples of what would not be acceptable behavior.Thus the Jewish/Kabbalist quest for the invisible DaTH is much like the Gnostic quest for direct connect, for gnosis. Maybe it is invisible because it is from another dimension, that light trapped in the darkness, our core Messiah’s Consciousness, our native our Nature. Wikipedia, the Free Encyclopedia - Dath Mosha Middle Eastern and North African Jewish community headdress may also resemble that of the ancient Israelites. In Yemen, the wrap around the cap was called ַ‫ רצַמ‬massar; the head covering worn by all women according to Dath Mosha was a ַ‫" שּוגרג‬Gargush"

ANAK NI YAHWEH Nagsimula ang mga Anak ni Yahweh nang likhain ni Yahweh si Adan, si Enoch ang ika-pito, si Noah ang ikasampu nang panahong tumaas ang tubig sa mundo. Si Heber ang ika-labinglima ay nagkaroon ng mga anak sina Peleg at Yoktam sa panahong iyon ay nagkaiba-iba ang mga wika ng mga tao. Tinawag ang wika ni Heber na Hebrew hango sa kanyang pangalang Heber. Ang apo ni Heber kay Yoktam si OPHIR ay tumungo sa Silangan sa Genesis 10:30. Ang apo ni Heber kay Peleg ang naging ninuno ni Abram. Si Abram ay tinawag ni Yahweh na Abraham. Si Abraham ay tinawag na “Hebrew” sa Genesis 14:13 ay nagkaroon ng anak si Ismael sa kanyang katulong na si Hagar at si Yahshaak sa kanyang asawang si Sarah. Si Yahshaak ay nagkaroon ng dalawang anak si Enoch at si Yahcoob. Si Yahcoob ay tinawag ni Yahweh na Yahshear sa Genesis 32:28. Si Yahshear ay nagkaroon ng 12 anak na lalaki at isang babae si Dinah sa kanyang apat na asawa. Ang isa sa anak ni Yahshear si Yohseph ay ipinagbili ng kanyang mga kapatid sa dumaraang Ismaelita at dinala sa Misrayim (Egypt) at ipinagbili sa isang Egyptian. Si Yohseph ay nakulong hanggang sa makapanghula siya sa kulungan. Ipinatawag si Yohseph ng Paraon ng Egypt upang hulaan niya ang napanaginipan ng Paraon. Nahulaan ni Yohseph ang panaginip at ginawa si Yohseph na prinsipe ng Egypt. Si Yohseph ay binigyan ng asawa si Azenath na lahi ni Ismael dahil ang Alipin ay ibabalik sa kanyang pinagkunang magulang kapag natapos na ang pagkaalipin, si Yohseph ay galing sa Ismaelita na nagbenta sa kanya sa Egyptian. Dumating sa Egypt ang kanyang mga kapatid at magulang na si Yahshear. Nang makita ni Yahshear ang dalawang anak ni Yohseph sina Manase at Efraim ay ibinilang na sa mga anak ni Yahshear ang dalawang anak ni Yohseph at kung magkaanak pang muli si Yohseph ay ibibilang nalang sa lahi nila Manase at Efraim sa Genesis 48:5-6. Ang 12 anak ni Yahshear ay naging 13 dahil nadagdag si Efraim at Manase at nabawas si Yohseph sa bilang. Nanirahan sila sa Egypt hanggang ipinanganak si Moses na apo ni Levi na naglabas sa kanila sa Egypto. Inihiwalay ni Yahweh ang lahi ng anak ni Yahshear na si Levi upang magsilbi bilang pari ni Yahweh Magpakailanman sa Exodus 29:1-9. Ang Tribo ni Yahshear ay tinawag na Yahshurun na binibigkas na Tribo ng Yisrawale (Israel) o ‘Prinsipe ni Sarah’. LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

Page 44


Sa pagkamatay ni Moses ay pinalitan siya ni Yahshua na anak ni Nun ay inihalo ang lahat ng mga Levita sa bawat Tribo ng Israel sa Joshua 21:1-8. Ang 13 Tribo ay naging 12 Tribong muli dahil ang Tribo ni Levi ay inihalo sa 12 Tribo. Sa bawat Tribo ay may Levita na mababasa sa Judges 17:7. Naghangad ng Hari ang mga Yisrawale na ikinagalit ni Yahweh at ang unang naging Hari si Saul mula sa Tribo ng BenYahmin. Sumunod si Haring David mula sa Tribo ng Yahuwdah at ang sumunod si Haring Solomon na anak ni Haring David. Si Haring Solomon ay nagpagawa ng maraming Barko upang lumayag at kumuha ng mga Ginto sa OPHIR at bawat ikatlong (3) taon ay dumarating na may dalang mga ginto galing sa OPHIR sa 1 Kings 9:26, 1 Kings 10:22, 2 Chronicles 9:21. Pagkamatay ni Haring Solomon ay nahati ang kaharian, naging Dalawang (2) Kaharian ang Kaharian ng Tribo ni Yahuwdah at BenYahmin ay pinamunuan ni Haring Rehoboam na anak ni Haring Solomon at ang Sampung (10) Tribo ay pinamunuan ni Haring Yeroboam na nagmula sa tribo ng Efraim at dating katiwala ni Haring Solomon sa 1 Kings 11:26. Sa Bawat tribo ay may nagsisilbibing Levita at namamahalang Levitang Pari sa pagsamba kay Yahweh. Ang mga Levitang Pari ay tinatawag na Yahshear-Dath o “Sacerdote” o “Pari ni Yahshear”, ang “Dath” ay “Pari”, ang “Yahshear” ay naisalin na “Sacer” na naging “SacerDote”. Si Haring Yeroboam ng Sampung (10) Tribo ng Kaharian ng Yisrawale (Israel) ay PINALITAN ang mga Levitang-Pari ng ORDINARYONG Israelita o “Pekeng-Pari” sa 1 Kings 12:31-33, 1 Kings 13:33-34 at ang Sampung (10) Yahshear Dath (Sacerdote) o mga Levitang-Pari ng Kaharian ng Yisrawale (Israel) ay PINALAYAS ni Haring Yeroboam ay tumungo naman sa Kaharian ng Yahuwdah sa Lungsod ng Yahrusalem (Jerusalem) at nanirahan sila ng tatlong (3) taon doon sa 2 Chronicles 11:13-17. Sa Bawat ika-tatlong (3) taon naman ay dumarating sa Yahrusalem ang dala ng mga Barko na ipinagawa ni Haring Solomon na nanggaling sa OPHIR sa 2Chronicles 9:21. Ang mga Levitang-Pari ng Kaharian ng Yisrawale (Israel) na tinatawag na Yahshear-Dath o ‟Sacerdote‟ ay SUMAMA sa mga Barko ni Haring Solomon na Lumalayag patungong OPHIR. Ang tanging naiwan lamang sa Yahrusalem na mga nagsisilbi sa Kaharian ng Tribo ng Yahuwdah at BenYahmin ay ang mga nakatalagang Sacerdote ng Yahuwdah at BenYahmin na lahi no Kohat. Ang Sampung Tribo naman ng Israel na pinagsisilbihan ng mga ‘Pekeng Pari’ na mga Israelitang-Hindi Levita sa Kaharian ng Israel ay ipinatapon sa bansang Assyria ay “PINALITAN” sila ng mga taga-Limang Bansa (1.Abba, 2.Cutha, 3.Hammath, 4.Separvaim at 5.Babylonians) sa kanilang lupain sa 2 Kings 17:23-28. Nakasama sa naipatapon ang mga “Pekeng-Pari” na Israelitang-Hindi Levita. Pinabalik ng hari ng Assyria sa Lungsod ng Samaria ang Isa sa “Pekeng-Pari” na Israelitang-Hindi Levita upang turuan ng pamamaraan ng pagsamba ang mamayan ng Limang (5) bansa na siyang ipinalit sa mga Israelita doon sa kanilang lupain. Sila ay pinilit na magsalita ng Aramaic at pinagbawalang magsalita ng Hebrew sa 2 Kings 18:26. Ang tawag sa mga Sacerdote ay pinalitan ng tawag na “Kohan” na salitang Aramaic na wika. Nang panahong iyon bago masakop ang mga Israelita at bago tumakas sa barko patungong Ophir ang mga Yahshear Dath o Lehitimong Sacerdote ng Israel, ang kulay ng kanilang balat ay “Kayumanggi” sa Songs of Solomon 1:5-6. Dala nila ang Susi (Luke 11:52) na tinatawag na “Yawe”. Ang salitang “wa” ang ibig sabihin ay „wala‟, kaya ang “Yawa” ay “wala si Ya” kapag wala si “Ya” ay „dimonyo‟ ang ibig sabihin sa wika ng taga-Ophir na lugar na pinuntahan ng mga Levitang Yahshear Dath o Lehitimong Sacerdote ng Israel. Ang “Yah” ay ang pinaikling pangalan ni Yahweh sa Psalms 68:4. Ayon naman sa Chinese at Islamic Historians ay ang Sampung (10) Datu na Pinamunuan ni Datu Puti ay nanirahan sa isla ng Panay, si Datu Puti kasama ang dalawa pang Datu ay tumungo sa Mindoro at Taal (Batangas). Ang Natirang pitong (7) Datu ay tumungo sa Sugbu (Cebu), Samar at Ybalon (Bicol). Ang mga Datu ang pinaniniwalaang pinagmulan ng wikang Tagalog at wikang Bisaya (Hiligaynon sa Hebreo ang “Higaynon” ang ibig sabihin ay “solemn sound”) at wikang Bicol na malaking porsyento ay magkakatulad. Nang dumating ang mga Kastila ay pinatunayan naman ni Padre Pedro Chirino isang Kastilang Jesuit Historian na ang wikang Tagalog ay may misteryo at pagkakahawig sa wikang Hebreo na wika ng mga Sacerdote (Yahshear dath) ng Israel na dumating sa tawag na Datu.

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

Page 45


Ang Sampung Datu: 1.Datu 2.Datu 3.Datu 4.Datu 5.Datu 6.Datu 7.Datu 8.Datu 9.Datu 10Datu

821 818 816 815 792 791 787

1Kings 15:20 King Abia-AbiYah-father is Yah 1Kings 15:10 King Asa-Awsaw 1Kings 15:25 1Kings 15:28 1Kings 16:18 1Kings 16:15 1Kings 16:23

780 1Kings 16:29

Puti Sumakwel Bangkaya Paiborong Paduhinogan Dumangsol Libay Dumangsil Domalogdog Balensuela

King Nadab King Baasha King Elah King Zimri King Omri-bought the hills of Samaria from Shemer later become Samaria King Ahab-EliYah, ObadiYah, Elisha, MicaYah period

Archaeological Findings:

Moabite Stone

-

King Mesha of Moab inscribed in stone erected as historical record of his revolt against Yisrawale as recorded in 2Kings 1:1,3:4-5. The name Yahweh inscribed in ancient Paleo-Hebrew characters while the whole text was written in PhoenicianMoabite form. Reason is that they cannot pronounced the name Yahweh in their Moabite language so they just copied the name in original form of writings.

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

Page 46


Moabite Stone

Merneptah Stele

The Merneptah Stele—also known as the Israel Stele or Victory Stele of Merneptah—is an inscription by the Ancient Egyptian king Merneptah (reign:1213 to 1203 BC) discovered by Flinders Petrie in 1896 at Thebes, and now housed in the Egyptian Museum in Cairo. The text is largely an account of Merneptah's victory over the Libyans and their allies, but the last few lines deal with a separate campaign in Canaan, then part of Egypt's imperial possessions, and include the first probable instance of the name "Israel" in the historical record.

776 1Kings 22:51 King Yehoshaphat 760 1Kings 22:51

King Ahaziah

2Chro.20:18-19 Yisrawale (Israel) Levites Priest YahshearDath-Gershon, YahshearDath-Kohat and YahshearDath-Merari cannot found in Yahrusalem. This is the FIRST TIME Yahweh recover the remnant of his people mentioned in Isaiah 11:11.

2Chro.20.35-37 King Yehoshaphat and King Ahaziah made alliance to construct fleet of ships to go to Tarshish.

BOTH KING JEHOSHAPHAT OF YAHUWDAH AND KING AHAZIAH OF ISRAEL WANT TO GO TO TARSHISH AND OPHIR 2Chronicles 20:35-37” And after this did Jehoshaphat king of Judah join himself with Ahaziah king of Israel, who did very wickedly: And he joined himself with him to make ships to go to Tarshish: and they made the ships in Ezion-geber. Then Eliezer the son of Dodavah of Mareshah prophesied against Jehoshaphat, saying, Because thou hast joined thyself with Ahaziah, Yahweh hath broken thy works. And the ships were broken, that they were not able to go to Tarshish

758 2Kings 3:1 744 2Chro.21.5 King Yoraim – Yaham-people of Yahweh 744 2Chro.22:2 King Ahaziah-AwkhasYah-Yah has siezed LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

King Yoram

Page 47


743 2Kings 9:24 King Yehu-he killed both kings Yoram and Ahaziah 743 2Chor.22:12 Queen Atali-Athlahee-Yah strength of Yah 737 2Chro.24:1 King Yoash-Yahaysh-Yah fired 715 2Kings 13:1 (ZechariYah stoned to death) King Yehoahaz 700 2Kings 13:10 King Yoash 697 2Chro.25:1 King Amasiah-AwmatsYah-strength of Yah 682 2Kings 14:23 King Yeroboam 668 2Kings26:3 King Uziah-OozeeYah-power of Yah - Isaiah, Hosea, Amos 630 2Kings 15:8 King ZachariYah 629 629 619 617

2Kings 15:13 2Kings 15:17 2Kings 15:23 2Kings 15:23

616 600 588 584

2Chro.27:1 King Yoatam-Yahthawn-Yah is perfect 2Chro.28:1 King Acaz-Awkhaz-to sieze possesor 2Kings 15:30 2Chro.29:1 King Ezequiaz-ChawzkYah-strengt of Yah

578 2Kings 17:24

2Kings 17:23-28

King Shallum King Menahim King Pekahiah King Pekah-Tribe of Nepthali deported to Assyria

King Hoshea

Shalmanazer King of Assyria deported 9 tribes of Yisrawale into Assyria. Start of Captivity. Ezekiel period = Israeli deported to Assyria replaced by Five (5) Nations in the land of Israel, One (1) ordinary Israeli Priest but Not Levite Returned to Samaria and ordained other Priest from five (5) Nations to be called Israel Priest.( the illegitimate, non-Levite priest ordained non-Israeli Priests)

Five (5) Nations Replaced Yisrawale (Abba, Cutha, Hammath, Separvaim and Babylon) Isaiah 11:11 And it shall come to pass in that day, that Yahweh shall set his hand again the SECOND TIME to recover the remnant of his people, which shall be left, from ASSYRIA, and from Egypt, and from Pathros, and from Cush, and from Elam, and from Shinar, and from Hamath, and from the islands of the sea. 2Kings 18:26 Then said Eliakim the son of Hilkiah, and Shebna, and Joah, unto Rab-shakeh, Speak, I pray thee, to thy servants in the Aramaic Syrian language; for we understand it: and talk not with us in the Jews' language in the ears of the people that are on the wall.

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

Page 48


DURING ASSYRIAN CAPTIVITY THE PRIEST OF YISRAWALE WHICH WERE NOT THE SONS OF LEVI WAS CALLED ‘KOHAN’

‘KOHAN’ MEANS PRIEST IS ARAMAIC WORD THAT REPLACED THE FORMER LEVITE PRIEST OR YAHSHEAR-DATH OR SACERDOTE 3547 kahan kaw-han' a primitive root, apparently meaning to mediate in religious services; but used only as denominative from 3548; to officiate as a priest; figuratively, to put on regalia:--deck, be (do the office of a, execute the, minister in the) priest('s office). 3548 kohen ko-hane' active participle of 3547; literally, one officiating, a priest; also (by courtesy) an acting priest (although a layman):--chief ruler, X own, priest, prince, principal officer. 3549 kahen kaw-hane' (Aramaic) corresponding to 3548:--priest. (KOHAN IS ARAMAIC)

THEREFORE THE PRIEST BEFORE ASSYRIAN CAPTIVITY WAS CALLED ‘YAHSHEAR-DATH’ or “SACER-DOTE” AND DURING ASSYRIAN CAPTIVITY WAS CHANGED TO ARAMAIC WORD ‘KOHAN’.

Encyclopedia Judaica YHWH vol.7 p.680

BLASPHEMY =

The Sacred Name pronounced Yahweh (Yah-oo-ay) was avoided to pronounced during Assyrian Captivity but only High Priest can utter that Name eight (8) times on the Day of Atonement, a day of fasting on the th th 10 day of the 7 month. Sanhedrin (Highest Court) ruled a decree of offense of BLASPHEMY to whoever pronounced and uttered that name in public or in solemn assemblies and instead they substituted the word ADONAI the name of diety of Canaan where they were living.

555 2Chro.33:1 King Manases-Nawshaw-causing to forget 500 2Chro.33:21 King Amon-Awmone-skilled 498 2Chro.34:1 King Yosias-YahayshYah-fire of Yah, ZephaniYah period 480 2Chro,35:19 King Yosias restored the Feast of Passover 2Chro.36:2 King Yoacas-EeshYah-formation of Yah 467 2Chro.36:4-5 King Yoaquim-YahkoonYah-Yah will establish 464 Daniel 1:1 King Nebuchadnesar of Babylonia Start of Babylonian Captivity464 BCE is 463 years BCE plus

27-28 CE the 49th year Sabbathical Year=490 years as prophesied by Daniel in 9:24-27.

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

Page 49


27-28 CE the 49th year Sabbathical Year=490 years as prophesied by Daniel in 9:24-27. Daniel 9:24-27

â&#x20AC;&#x153;Seventy weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression, and to make an end of sins, and to make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most Holy. Know therefore and understand, that from the going forth the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be seven weeks, and three score and two weeks: the street shall be built again, and the wall, even in trouble times. And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined. And he shall confirm the covenant with many for one week: and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate.â&#x20AC;? 490 years from Babylonian Captivity (70 x 7 = 490 years)( Sabbathical Year) On year 0027-0028 A.D. Sabbathical year or 49th year (seven weeks Sabbathical Year) On year 0028-0029 A.D. Jubilee year or first year or the 50th year On year 0029-0030 A.D. second year On year 0030-0031 A.D. third year ( and three) On year 0031-0032 A.D. fourth year, on 14th day of the first month (Aviv) is Passover day (two weeks) On year 1987-88 A,D. a Sabbathical Year or 49th year On year 1988-1989 A.D. is a Jubilee Year On year 2036-2037 A,D. a Sabbathical Year or 49th year On year 2037-2038 A.D. is a Jubilee Year

70th Jubilee Year

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

Page 50


70th Jubilee Year In Leviticus 25 was mentioned the Jubilee year is the 50th year and the first year of the 49th year cycle. From Exodus of Moses to start of Babylonian Captivity happened 19 Jubilee Years. From Babylonian Captivity to Ministerial of Yahweh-shu’a Messiah of Nazareth in Yisrawale happened 10 Jubilee Years. From ministerial of Yahweh-shu’a Messiah of Nazareth in Yisrawale to year 1988-1989 A.D. happened 40 Jubilee Years.Total of 69 Jubilee Years happened from Exodus of Moses to year 19881989 A.D.Jubilee Year. The next Jubilee Year on year 2037-2038 A.D. will be the 70th Jubilee Years from Exodus of Moses.

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

Page 51


SABWATAN SA GOLGOTA Kilala mo ba si YAHWEH-SHU’A ang pangalan ng Messiah na nagturo sa Israel 2,000 taon na ang nakakalipas ? Ang pangalang itinawag sa kanya ng kaniyang Hebreong magulang ay pangalang Hebreo na Yahweh-shu’a na isinusulat sa wikang Aramaic na YESHU’A. Dahil ipinagbabawal ang pagbanggit sa pangalang YAHWEH ay tinawag siyang Yahshu’a sa Hebreo ngunit ang tawag sa kanya ng mga Tunay at Legitimate na Paring Levita ay Yahweh-shu’a. Ang Aramaic na pangalang Yeshu’a ay isinalin sa pangalang Greek na Iesous na binibigkas na Yehsous, at isinalin sa Latin na Iesus na binibigkas na Yay-sus at ng maimbento ang letrang ‘J’ noong 1633 A.D. ay naisalin sa English na Jesus, mababasa sa ‘How Yeshu’a Become Jesus’ .

Mas Mahalaga ba ang pangalang Yahweh-shu’a kaysa Jesus ? Sa YahYah (Juan) 14:26 “ang Mang-aaliw na siyang Banal Na Ispiritu ay ipadadala ng Ama sa pamamagitan ng Aking Pangalan, at iyang Banal Na Ispiritung iyan ang siyang Magtuturo sa iyo ng lahat ng bagay at Magpapa-alala ng lahat ng sinabi ko sa iyo”. Ang pangalan niya nang binangit sa YahYah (Juan) 14:26 ay Yahshu’a, hindi pa na-iisalin ang pangalan niya sa Iesous o Jesus, samakatwid ipadadala ng Amang Yahweh ang Banal Na Ispiritu sa pamamagitan ng Pangalang YAHWEHSHU’A. Bago tayo magpatuloy alam natin na bagong imbento lamang ang Letrang ‘J’ kaya imposibleng Jesus ang pangalan ng Messiah, ganoon din ang pangalan ni Juan o ‘John’ ay ang dapat ay ‘YahYah’. Sa Israel ngayon ang tawag kay John ay ‘Yochanan’ na isang kontradiksyon sa nakasulat sa YeremiYah (Jeremiah) 43:4 at sa Luke 1:61. Tangi ang Banal na Pangalan ni Yahweh na ‘Yah’ sa Awit 68:4 ang may kapangyarihan na pagsalitaing-muli si ZechariYah sa Luke 1:22, Luke 1:59-64. Ang Semetic na kapatid na wika ng Hebreo at sa Arabic ang pangalan ni John ay ‘Yahya’.

Si Yahweh-shu’a ang Messiah ay ANAK NI YAHWEH o ANAK NG TAO ? Noong kapanahunan pa ni Emperor Constantine na nagtatag ng Romano Katoliko ay pinagtatalunan na kung ang Messiah (na naisalin na sa pangalang Latin na ‘Iesus’) ay ‘Anak ng Kataas-taasan’ o ‘Anak ng Tao’. Nang ipatawag ni Emperor Constantine noong 325 A.D. ang 1,800 na Bishop na ang dumalo ay 318 Bishop lamang sa Council of Nicea, ang pinagkatiwalaan ni Bishop Alexander na si Athanasius ay ipinipilit na si Iesus ay ‘Anak ng Kataas-taasan’ at ang Banal na Ispiriti at ang Ama ay iisa o ang ‘Paniniwala sa Trinity’. Si Arius naman ay ipinagpilitan na si Iesus ay ‘Anak ng Tao’.

Si Yahweh-shu’a ay Anak Ni Yahweh: Sa geneology sa Luke 3:23-38 “Si Yahweh-shu’a ay magtatatlumpong taon na ay anak ni Yohseph na anak ni……. si Seth na anak ni Adam na Anak ni Yahweh”. Si Yahweh-shu’a raw ay anak ni Yohseph na ang ninuno ay si Adam na Anak ni Yahweh. Sa Genesis 6:2-4 sa kapanahunan ni Adam “At nakita ng mga ‘Anak ni Yahweh’ na magaganda ang mga babaeng ‘Anak ng Tao’ at pumili sila ng kani-kanilang mapapangasawa”. May mga higante sa mundo ng kapanahunang iyon, at ang naging supling ng Anak ni Yahweh sa mga babaeng Anak ng Tao ay naging Magigiting (Mighty men) o tinawag na Elohim.

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

Page 52


Nalito ang mga Translators kung Sino ang Anak ni Yahweh at Sino ang Anak ng Tao: YahYah (Juan) 12:32-34 “at Ako, kung Ako at maitaas na, ilalapit ang lahat ng tao sa akin (and I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me)”. YahYah (Juan) 12:33 ay komentaryo ng Translators. YahYah (Juan) 12:34 “Ang mga tao ay sumagot, ‘narinig namin sa batas na ang Messiah ay lalagi magpakailanman, bakit sinasabi mo na ang Anak ng Tao ay kailang maitaas, sino ba itong Anak ng Tao ? (“The people answered him, We have heard out of the law that Messiah abideth forever, and how sayest thou, The Son of Man must be lifted up ? who is this Son of Man ?). Wala naman binanggit sa YahYah 12:32 ang Translators na Anak ng Tao ay kailang maitaas, bakit sa isinagot ng mga tao at nagtatanong sino ba itong Anak ng Tao ? Samakatwid sa YahYah 12:32 ay ang binanggit ni Yahweh-shu’a ay HINDI ‘Ako’ KUNDI ‘Anak ng Tao’ ay maitaas na. Bakit nalito ang mga Translators ?

Si Yahweh-shu’a Messiah ay Anak Ni Yahweh na Buhay: Mateo 16:13-17 “Nang dumating si Yahweh-shu’a sa lupain ng Caesaria ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga Alagad. Sino raw ang Anak ng Tao ayon sa mga tao? At sumagot sila na sabi po ng ilan ay si YahYah (Juan Bautista), sabi naman ng iba ay si EliYah, at may nagsabi pang si YeremiYah o isa sa mga Propeta”. Kayo naman ano ang sabi ninyo ? sino ako ? tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, “Kayo po ang Messiah, ang Anak Ni Yahweh na Buhay”. Sinabi sa kanya ni Yahweh-shu’a “mapalad ka Simon na Anak ni Yonas sapagkat ang KATOTOHANANG ITO’Y HINDI INIHAYAG sa iyo ng laman at ng dugo (ng sinumang tao) kundi nang aking Ama (Amang Yahweh) na nasa langit”.

Tanging si Simon Pedro na anak ni Yonas ang pinahayagan ni Amang Yahweh ng KATOTOHANAN na si Yahwehshu’a ay ANAK NI YAHWEH NA BUHAY. Ang mga Translators ay nalito dahil hindi sila pinahayagan ni Amang Yahweh ng katotohanang ito kaya inakala nila na si Yahweh-shu’a ay Anak ng Tao kagaya ng ayon sa mga Tao.

Ano ang Inihayag ni Amang Yahweh kay Simon Pedro na Anak ni Yonas na Hindi inihayag sa sinumang tao ? Marcos 4:11 ‘sa inyo’y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ni Yahweh, ngunit sa iba ay ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga’. Kung inihayag din sa inyo ito ay matatanggap ninyo ang mga SUSI sa Kaharian ni Amang Yahweh na nasa Mateo 16:19 at maiintindihan ninyo ang nangyaring sabwatan sa Golgotha. Matthew 16:19 And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Mateo 16:19 At aking ibibigay sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: kung sinoman ang iyong pigilan sa mundo ay pipigilan sa kalangitan: at kung sinoman ang iyong pakawalan sa mundo ay pakakawalan sa kalangitan.

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

Page 53


SABWATAN SA GOLGOTHA ANG BULAANG PROPETA NA SI CAIPAS: YahYah 11:51 ‘sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang, bilang punong Seserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Yahweh-shu’a dahil sa bayan’. YeremiYah 23:31-32 ‘ako’y laban sa mga propetang kumakatha ng sariling pangitain saka sasabihing iyon ay ang sabi ni Yahweh. Ako’y laban sa propetang nagsasalaysay ng kasinungalingan upang dayain ang aking bayan, hindi ko sila sinugo at wala silang kabuluhang idudulot sa bayang ito’. Deuteronomo 18:21-22 ‘upang matiyak ninyo kung ano ang sinasabi ng propeta ay kung galing kay Yahweh o hindi, ito ang palatandaan: kapag hindi nagyari o hindi nagkatutoo ang sinabi niya, yaon ay hindi mula kay Yahweh, sariling katha niya iyon, huwag ninyo siyang paniwalaan’. Si Caipas ay isang bulaang Propeta at hindi karapat-dapat na maging punong Seserdote dahil hindi siya nanggaling sa lahi ni Aaron na Levita. Samakatwid hindi mula kay Yahweh ang kanyang inihula. Bakit ang mga tigapagturo ng Jesús ay naniniwala sa hula ng bulaang propetang si Caipas, at pati na ang mga naniniwala sa tunay na pangalan ni Amang Yahweh at Yahweh-shu’a Messiah ay pinaniwalaan din ang hula ng bulaang propetang si Caipas at naniniwala sa Hindi Seserdote ni Amang Yahweh.

PINANGGALINGAN NG BULAANG SESERDOTE NA KAGAYA NI CAIPAS 1 Hari 12:31 ‘nagtayo pa sila ng mga sambahan sa burol at naglagay ng mga Seserdote na hindi mula sa lipi ng Levita, kundi pangkaraniwang tao lamang (NehemiYah 7:63-65)’. 1 Hari 13:33 ‘sa ginawang kasamaang ito ni Yeroboam, hindi siya tumigil sa paggawa ng kasamaan, patuloy parin siyang nagtatalaga ng mga Seserdote na hindi lahing Levita kundi pangkaraniwang tao lamang’. Si Caipas ay hindi nanggaling sa lahi ni Aaron na Levita, samakatwid si Caipas ay hindi tamang Seserdote.

ANG TAMANG SESERDOTE Lukas 1:5 ‘Nang si Herodes ang hari ng Judea, may isang Seserdote na ang pangalan ay ZechariYah sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawa na si Elizabeth’. NehemiYah 12:4 ‘mga Seserdote’ na Levita, ‘Iddo, Ginetoi, Abias’. Exodus 29:1 ‘Ganito ang gagawin mo sa pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki bilang Seserdote’.

SINO ANG NAGPLANO NA IPAPATAY ANG MESSIAH? YahYah 11:45-54 ‘marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Yahweh-shu’a at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila’y pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Yahweh-shu’a, kaya’t tinipon ng mga punong Seserdote at ng mga Pariseo ang mga Kagawad ng Sanhedrin. ‘Ano ang gagawin natin’? Wika nila, gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong iyon, kung siya’y pababayaan natin mananampalataya sa kanya ang lahat, paparito ang mga Romano at wawasakin ang Templo at ang ating bansa. Ngunit ang isa sa kanila si Caipas ang pinaka-punong Seserdote noon ay nagsabi ng ganito, ‘Ano ba kayo, hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa. (sinabi niya ito LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

Page 54


hindi sa ganang kanyang sarili lamang bilang punong-Seserdote sa panahong iyon – hinulaan niya na mamamatay si Yahweh-shu’a dahil sa bansa – at hindi lamang sa bansang iyon lamang kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga Anak ng Maykapal). Mula noon ay binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Yahweh-shu’a. Kaya’t siya’y hindi na hayagang naglakad sa Hudea. Sa halip, siya’y nagpunta sa Efraim, isang bayang malapit sa ilang at doon siya nanirahan kasama ng kanyang mga alagad’.

BINALAK NA IPAPATAY NA RIN SI LAZARO YahYah 12:10-11 ‘Binalak ng mga punong Seserdote na ipapatay din si Lazaro, sapagkat dahilan sa kanya’y maraming Hudyong humihiwalay na sa kanila at nananalig na kay Yahweh-shu’a’. IBIG IPAPATAY NI HERODES SI YAHWEH-SHU’A Lukas 13:31 ‘Dumating noon ang ilang Pariseo, sinabi nila kay Yahweh-shu’a, ‘umalis ka rito, sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes’. Lukas 3:6 ‘umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Yahweh-shu’a’.

ANAK NI YAHWEH AY IBA SA ANAK NG TAO Genesis 6:2 ‘ang mga Anak ni Yahweh ay nakita ang mga babaeng ‘Anak ng Tao’ na magaganda, kaya pumili sila ng kanikanilang mapapangasawa’

ANAK NG TAO Genesis 11:5 ‘bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang toreng itinatayo ng mga Anak ng Tao’.

SI YAHWEH-SHU’A HANGGANG SA NINUNO NIYANG SI ADAN AY MGA ANAK NI YAHWEH Lukas 3: 23 – 38 ‘ si Yahweh-shu’a ay mag-tatatlumpung taon na ng magsimulang magturo, na anak ni Yahseph, na anak ni Heli,………38..na anak ni Enos, na anak ni Seth, na anak ni Adan na Anak ni Yahweh’.

SINO ANG ANAK NG TAO, SINO AKO? SI YAHWEH-SHU’A AY ANAK NI YAHWEH NA BUHAY Mateo 16:13-17 ‘Nang dumating si Yahweh-shu’a sa lupain ng Caesaria ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ‘sino raw ang ‘Anak ng Tao’, ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si YahYah Bautista, sabi naman ng iba ay si EliYah, at may nagsabi pang si YeremiYah o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, ‘kayo po ang Messiah ang Anak ni Yahweh na buhay’, sinabi sa kanya ni Yahweh-shu’a, mapalad ka Simon na anak ni Yonas, sapagkat ang katotohanang ito’y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking Ama na nasa langit’.

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

Page 55


ANO ANG KATOTOHANAN NA HINDI INIHAYAG NG SINUMANG TAO KUNDI ANG AMANG YAHWEH LAMANG? Na makilala na BUHAY si Yahweh-shu’a ang Messiah na ANAK NI YAHWEH

SINO BA ANG ANAK NG TAO? YahYah 12:32-34 ‘at kung ako’y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao’, sumagot ang mga tao, ‘sinasabi sa Kasulatan na ang Messiah ay mananatili Magpakailanman, sino ba itong Anak ng Tao?’ Samakatwid, ang binanggit ni Yahweh-shu’a ‘at kung ako’y maitaas na’ ay ang tamang pagkakasulat ay ‘at kung ang ‘Anak ng Tao’ ay maitaas na’. Ito’y mapapansin sa kasagutan ng mga tao sa pagtatanong ng ‘sino ba itong Anak ng Tao?’ Ang Translators ay hindi “Mapalad’ na kagaya ni Simon na anak ni Yonas na pinahayagan ni Amang Yahweh na si Yahweh-shu’a ang Messiah ay BUHAY na ANAK NI YAHWEH

NAGPAKILALA SI YAHWEH-SHU’A NA ANAK NI YAHWEH YahYah 10:36 ‘ako’y hinirang at sinugo ng Ama, sinabi ko na Ako ay Anak ni Yahweh’.

paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko si Yahweh sa

KINILALA SI YAHWEH-SHU’A Mateo 3:17 ‘ito ang minamahal kong Anak na lubos kong kinalulugdan’.

SINO BA ANG BINANGGIT NI YAHWEH-SHU’A NA KAILANGANG MAMATAY? Markos 8:31 ‘Anak ng Tao’ ay dapat magbata ng maraming hirap, siya ay itatakwil ng Matatanda ng Bayan, ng mga punong Seserdote at ng mga Eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw muli siyang mabubuhay’. Lukas 9:21-22 ‘Anak ng Tao’ ay dapat magbata ng maraming hirap at itatakwil ng Matatanda ng Bayan, ng mga punong Seserdote at ng mga Eskriba, ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw siya ay muling mabubuhay’.

MULING IPINAHAYAG NI YAHWEH-SHU’A ANG KAMATAYAN NG ANAK NG TAO Lukas 9:44-45 ‘ipagkakanulo ang Anak ng Tao’, ngunit ito’y hindi nila maunawaan sapagkat inilihim ito sa kanila’. Markos 9:31 ‘Ang Anak ng Tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw’. Mateo 17:22-23 ‘sinabi sa kanila ni Yahweh-shu’a na ang Anak ng Tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw’.

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

Page 56


IKATLONG BESES NA INIHAYAG NI YAHWEH-SHU’A ANG KAMATAYAN NG ANAK NG TAO Markos 10:33-34 ‘ang Anak ng Tao ay ipagkakanulo sa mga punong Seserdote at sa mga Eskriba, siya’y kanilang hahatulan ng kamatayan at ibibigay sa mga Gentil, siya’y tutuyain nila, luluraan, hahagupitin at papatayin, ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng tatlong araw’. Mateo 20:18 ‘aakyat tayo sa Yahrusalem. Doo’y ipagkakanulo sa mga punong Seserdote at sa mga Eskriba ang Anak ng Tao, hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga Gentil. Siya’y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus, ngunit muli siyang bubuhayin sa ikatlong araw’. Lukas 18:31-34 ‘tandaan ninyo ito pupunta tayo sa Yahrusalem at doo’y matutupad ang lahat ng sinulat ng mga propeta tungkol sa ‘Anak ng Tao’. Ipagkakanulo siya sa mga Gentil, tutuyain, dudustain at luluraan siya ng mga ito. Siya’y hahagupitin at papatayin nila, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Subalit wala silang maunawaan sa kanilang narinig, hindi nila nakuha ang kahulugan niyon, at hindi man lamang nalaman kung ano ang sinabi ni Yahweh-shu’a’. Samakatwid ay tinutukoy ni Yahweh-shu’a ay ang ‘Anak ng Tao’ ay dapat magbata ng maraming hirap, siya ay itatakwil ng Matatanda ng Bayan, ng mga punong Seserdote at ng mga Eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw muling mabubuhay’. Si Yahweh-shu’a ay ‘Anak ni Yahweh’ na inihayag kay Simon Pedro na anak ni Yonas, ito ay hindi inihayag ng tao kundi tanging si Amang Yahweh lamang ang naghayag nito.

UNANG ITINURO NI APOSTOL SAUL (PABLO) NA SI YAHWEH-SHU’A AY ANAK NI YAHWEH Gawa 9:20

‘Una niyang itinuro sa mga sinagoga na si Messiah Yahweh-shu’a ay siya’ng Anak ni Yahweh

BAGO MAGBAUTISMO SI FELIPE NA DISIPOLO NI YAHWEH-SHU’A Gawa 8:37 ‘at si Felipe ay nagsabi ‘kung ikaw ay naniniwala ng buong puso, maniwala ka’, at siya’y sumagot, ‘naniniwala ako na si Yahweh-shu’a ay Anak ni Yahweh’.

PINANGGALINGAN NG ALAMAT NA ‘NABUHAY NA MULI’ ALAMAT NI MYTHRA BAGO LUMITAW SI YAHWEH-SHU’A MESSIAH (1200 B.C.E.) Si Mythra ng Persia ay ipinanganak ng inang Birhen noong December 25, ipinako sa krus hanggang mamatay at ‘Nabuhay Na Muli’ sa ikatlong araw.

ALAMAT NI ATTIS BAGO LUMITAW SI YAHWEH-SHU’A MESSIAH NG NAZARETH (1200 B.C.E.) Si Attis ng Gresya ay ipinanganak ng inang Birhen noong December 25, ipinako sa krus hanggang mamatay at ‘Nabuhay Na Muli’ sa ikatlong araw.

ALAMAT NI KRISHNA BAGO LUMITAW SI YAHWEH-SHU’A MESSIAH NG NAZARETH (900 B.C.E.) Si Krishna ng India ay ipinanganak ng inang Birhen noong December 25, ipinako sa krus hanggang mamatay at ‘Nabuhay Na Muli’ sa ikatlong araw. LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

Page 57


ALAMAT NI TAMMUZ BAGO LUMITAW SI YAHWEH-SHU’A MESSIAH NG NAZARETH Ezekiel 8:14 (597 B.C.E) Si Nimrod II ay tinawag naTammuz ng mga Babylonia, Azur naman ang tawag ng mga Asyrian, at Osiris naman ang tawag ng mga Egyptian. Si Nimrod II ay napatay at ang kanyang asawa ay nagbuntis sa ibang lalaki at pinalabas na ang bata ay si Nimrod II na ‘NABUHAY NA MULI’.Mula noon ang Alamat na ito ay naging bantog sa mga Alamat ng Griyego at Romano kahanay nila Jupiter at Zeus.

ALAMAT NI HORUS BAGO LUMITAW SI YAHWEH-SHU’A MESSIAH NG NAZARETH (300 B.C.E.) Si Horus ng Egypt ay ipinanganak ng inang Birhen noong December 25, ipinako sa krus hanggang mamatay at ‘Nabuhay Na Muli’ sa ikatlong araw.

ALAMAT NI DIONYSUS BAGO LUMITAW SI YAHWEH-SHU’A MESSIAH NG NAZARETH (200 B.C.E.) Si Dionysus ng Gresya ay ipinanganak ng inang Birhen noong December 25, ipinako sa krus hanggang mamatay at ‘Nabuhay Na Muli’ sa ikatlong araw. Mapapansin na ang mga unang nagsalin (translators) ng Biblia ay nanggaling sa bansang naimpluwensyahan ng mga Alamat na ‘NABUHAY NA MULI’. Mapapanood sa Google video clipping ‘Part 1 The Greatest Story Ever Told’.

NADALANG PANINIWALA NI HERODES Markos 6:14-16, Mateo 14:1-22 ‘nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Yahweh-shu’a, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsabi, siya’y si YahYah Bautista na muling nabuhay, kaya nakakagawa siya ng mga himala. May nagsabi naman na siya’y si EliYah, siya’y propeta, katulad ng mga propeta noong una anang iba. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, ‘NABUHAY NA MULI’ si YahYah Bautista na pinapugutan ko’. Mapapansin na dati nang pinaniniwalaan ang alamat na ‘NABUHAY NA MULI’ ay sikat na sikat na paniniwala ng halos lahat ng Paganong Bansa bago pa magturo si Yahweh-shu’a Messiah.

ANO BA ANG TALINGHAGA SA NABUHAY NA MULI? Lukas 15:32 ‘ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat ‘NAMATAY NA’ ang kapatid mo, ngunit –‘MULING NABUHAY’, ‘NAWALA’ ngunit muling nasumpungan’ Epeso 2:5

‘tayo’y ‘BINUHAY’ niya kay Messiah kahit noong tayo’y mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway’.

Lukas 9:60 ‘ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay’. Marcos 4:11 ‘sa inyo’y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ni Yahweh, ngunit sa iba ay ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga’.

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

Page 58


PANALANGIN NI YAHWEH-SHU’A Lukas 22:42 ‘Ama’, wika niya, ‘kung maaari’y ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayunma’y huwag ang kalooban ko ang masunod kundi ang KALOOBAN MO’.

DININIG ANG PANALANGIN NI YAHWEH-SHU’A Hebreo 5:7-8 ‘Noong si Yahweh-shu’a ay namumuhay rito sa lupa, siya’y nanalangin at lumuluhang sumamo kay Amang Yahweh na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan, at DININIG SIYA dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba’.

KALOOBAN NG NAGMAMAY-ARI NA MAKAKUHA NG PRUTAS HINDI ANG MAPATAY ANG KANYANG ANAK Mateo 21:33-41 Pakinggan ninyo ang isang Talinghaga: May isang nagmamay-ari ng pataniman ng ubasan at tinayuan niya ng gawaan ng alak at tore at iniwan niya sa kanyang mga Magsasaka at siya ay pumunta sa ibang bansa. Nang dumating ang panahon na malapit ng magbunga ang mga pananim ay ipinadala niya ang ang kanyang mga Tagasunod sa Magsasaka upang makatanggap ng mga prutas. Ang Tagasunod ay binugbog at pinatay at ang iba ay pinagbabato. Muling nagpadala ng iba pang Tagasunod at ganoon din ang ginawa ng Magsasaka. Ngunit sa huli ay ipinadala ang kanyang anak sa paniwalang kanilang igagalang ang kanyang anak. Ngunit ng makita ng mga Magsasaka ang anak ay nagkaisa sila na sinabing “ito ang Tigapagmana, atin siyang Patayin at ating angkinin ang kanyang pagmamanahan” At ang Anak ay kanilang kinuha sa Pataniman ng ubas at kanilang Pinatay. Ngayon kung dumating na ang Nagmamay-ari ng pataniman ng ubas, ano ang kanyang gagawin sa mga Magsasaka? At sumagot sila na matinding sisirain ang mga masasamang tao at ibibigay ang kanyang pataniman ng ubas sa ibang Magsasaka na magsusukli sa kanya ng mga Prutas sa Tamang Panahon”. KALOOBAN ba ng Nagmamay-ari ng ubasan na mapatay ang kanyang Anak o ang KALOOBAN niya ay Makakuha ng Prutas sa tamang panahon?

INILAGAY SA KANILANG ISIP NA AKO’Y PATAY Awit 31:12 ‘ako ay kinalimutan nila at inilagay sa kanilang isip na ako ay patay’

Awit 118:17-22 ‘hindi ako mamamatay kundi mabubuhay, ihahayag ang kagila-gilalas na ginawa ni Yahweh. Kinastigo ako ni Yahweh, ngunit hindi ako ibinigay sa kamatayan’. 118:22 ‘ang batong inayawan ay siyang naging pinaka-saligang bato’ Ito ay naisalin sa Gawa 4:11-12 ‘ang batong inayawan ay naging pinaka-saligang bato, walang kaligtasan sa kaninuman, dahil walang tanging pangalan sa silong ng langit na ipinagkaloob sa mga tao kundi sa pangalan ni Yahshu’a Messiah’. Lukas 24:44 ‘ito ang tinutukoy ko ng sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako, ‘dapat matupad ang lahat ng nakasulat tungkol sa akin sa Kasulatan ni Moses, sa Aklat ng mga Propeta, at sa mga Aklat ng Awit ni David’.

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

Page 59


ANG MGA NAKASULAT SA MGA KASULATAN NI MOSES, AKLAT NG MGA PROPETA AT SA AKLAT NG AWIT NI DAVID Deuteronomo 18:15 ‘si Yahweh ay magtatalaga ng Propeta sa kalagitnaan ninyo, na kalahi ninyo, na kagaya ko (si Moses ay Levita rin), sa kanya kayo dapat makinig’. Si Yahweh-shua ay anak ng Levitang si Marriam Luke 1:5 at luke 1:36. Awit 118:17-22 ‘hindi ako mamamatay kundi mabubuhay, ihahayag ang kagila-gilalas na ginawa ni Yahweh. Kinastigo ako ni Yahweh, ngunit hindi ako ibinigay sa kamatayan’. 118:22 ‘ang batong inayawan ay siyang naging pinaka-saligang bato’ Daniel 9:26 ‘at paglipas ng animnapu at dalawang linggo ang Messiah ay mapuputol, ngunit hindi para sa kanyang sarili’: Mapuputol ngunit hindi sinabing mamamatay. Isaiah 53:8 ‘siya ay inilabas sa kulungan at sa paghatol: at sino ang makakapagsabi sa kasama niya sa kanyang henerasyon na siya ay pinutol sa lupain ng mga buhay? Dahil sa kasalanan ng kanyang bayan siya ay nagdalamhati’. Si Propeta Isaiah ay sumulat ng pangsubok na katanungan na sino sa kanyang kapanahunang ka-henerasyon na makakapagsabi na siya ay naputol sa lupain ng mga buhay. Dahil sa kasalanan ng kanyang bayan siya ay nagdalamhati (stricken).

WALANG NAKASULAT SA MGA KASULATAN NG MGA HUDYO NA ANG MESSIAH AY MAGBABATA NG HIRAP. ITO AY DAGDAG NG NAGSALIN NG SULAT NI MATEO NA ANG MESSIAH AY MAGBABATA NG HIRAP

Mateo 26:27-28 ‘NAGPASALAMAT’. Tingnan ang Mateo 15:36 ‘ibinigay niya sa kanila – LAHAT KAYO, kagaya sa Markos 14:23-24, sa sunud-sunod na ulat ni Markos ang mga Disipolo ay UMINOM at pagkatapos ay sinabi ni Yahshu’a ang salitang ito. Sa Mateo ay PINALITAN ITO at ginawang pautos na INUMIN NINYO sinundan ng salitang ‘AKING DUGO’, tingnan ang Leviticus 17:11 dahil ang dumanak na dugo ang dahilan ng buhay at kung ilalagay ito sa altar ay MAKAKAPAGPATAWAD ng mga KASALANAN na may relasyon sa Huling Hapunan. Sa mga salita na nasalin sa Griyego, tingnan ang Markos 14:24 ‘MARAMI’, tingnan ang Mateo 20:28, dahil sa ‘KAPATAWARAN NG KASALANAN’ AY IDINUGTUNG SA AKLAT NI MATEO. Parehas na salita ang nasa Markos 1:4 sa pagbabautismo ni YahYah Bautista ngunit sa Mateo ay INIWASAN ITO (Mateo 3:11). Ginawa ito maari dahil ‘NAIS NIYANG IPALAGAY NA ANG PAGSASAKRIPISYO NG MESSIAH SA KAMATAYAN AY ANG MAGBIBIGAY NG KAPATAWARAN NG MGA KASALANAN’.

Maliwanan na IDINAGDAG lamang sa Mateo na ang ‘KAPATAWARAN NG MGA KASALANAN AY ANG KAMATAYAN NG MESSIAH’. Ano ba ang KAPATAWARAN ng mga kasalanan?

JUBILEE YEAR Ang Kapatawaran sa Mga Kasalanan Leviticus 25:8-55, ang Jubilee Year ay ang KAPATAWARAN sa mga materyal na mga pagkakautang, ngunit ang espiritual na utang ay mga kasalanan na katulad sa Jubilee Year na PINATATAWAD ang materyal na utang ay ganoon din PINATATAWAD ang espiritual na utang na mga kasalanan. Lukas 4:19 ‘upang ituro ang Katanggap-tanggap na Taon ni Yahweh’. Ang tinutukoy na Katanggap-tanggap na Taon ni Yahweh ay ang Jubilee Year. Lahat ng mga Escolar ay naniniwala na ang Katanggap-tanggap na Taon ni Yahweh ay ang Jubilee Year.

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

Page 60


Lukas 7:36-50 ‘si Yahweh-shu’a ay inimbitahan ni Simon na isang Pariseo upang kumain sa kanyang tahanan, at ang isang masamang babae ay hinugasan sa luha at pinunasan ng kanyang buhok, nilagyan ng pabango at hinalikan ang mga paa ni Yahweh-shu’a. Ang mga nanduroong Pariseo ay nagsabi na kung talagang Propeta si Yahweh-shu’a ay makikilala niya agad ito na isang masamang babae. Ngunit tinanong ni Yahweh-shu’a si Simon (na Pariseo) tungkol sa dalawang tao na may pagkakautang na 500 Dinaryo at 50 Dinaryo, Nang hindi parehong makapagbayad ay agad na pinatawad sa pagkakautang ang dalawa. Ngayon sino sa kanila ang higit na magmamahal sa nagpatawad sa utang? Sumagot si Simon na ang mas Malaki ang pagkakautang ang mas higit na magmamahal. Sa ganitong sagot ni Simon ay itinuro ni Yahweh-shu’a ang makasalanang babae (Lukas 7:47) at sinabi na kahit Marami o Malaki ang kasalanan ng babae ay PINATAWAD NA dahil Malaki rin ang isinukli niyang pagmamahal. At sinabi ni Yahweh-shu’a sa babae ‘Ang iyong mga kasalanan ay PINATAWAD NA’ (Lukas 7:48). At ang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, ‘sino ba ito na pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinanga-ngahasan? Ngunit sinabi ni Yahweh-shu’a sa babae ‘INILIGTAS KA NG IYONG PANANALIG, YUMAON KA NA AT IPANATAG MO ANG IYONG KALOOBAN’. Samakatwid ang may malaking pagkakautang na pinatawad ay kagaya noong babae na may malaking kasalanan, ito ay ang ibig sabihin ng Jubilee Year, na mas-Malaki ang halaga na maisasanla ang ari-arian kung Malaki pa ang panahon bago dumating ang Jubilee Year, at mas-Maliit naman ang halaga kung maliit na ang panahon bago dumating ang Jubilee Year. Ang Jubilee Year ay nagpapatawad sa mga utang na materyal, samantala ang utang na espiritual ay ang mga kasalanan ay ganoon din ay PINATATAWAD sa Taon na Katanggap-tanggap kay Yahweh . Ang pananampalataya ng babae ang nagligtas sa kanya, ito ang pananampalataya sa itinuro ni Yahweh-shu’a sa Lukas 4:19 na Jubilee Year. Kung ang pananampalataya sa Taon na Katanggap-tanggap kay Yahweh (Jubilee Year) ay isang daan sa IKAPAPATAWAD sa mga utang na kasalanan, Bakit kailangan pang mamatay ang Messiah sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan?

IMBISTIGASYON SA MGA NAGANAP: SINO ANG NAGPLANO NA IPAPATAY ANG MESSIAH? (Si Caipas ay Pekeng Pari Huwag paniwalaan sabi ni Yahweh sa Deut. 18:21-22 ) ANG BULAANG PROPETA NA SI CAIPAS: YahYah 11:51 ‘sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang, bilang punong Seserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Yahweh-shu’a dahil sa bayan’. YeremiYah 23:31-32 ‘ako’y laban sa mga propetang kumakatha ng sariling pangitain saka sasabihing iyon ay ang sabi ni Yahweh. Ako’y laban sa propetang nagsasalaysay ng kasinungalingan upang dayain ang aking bayan, hindi ko sila sinugo at wala silang kabuluhang idudulot sa bayang ito’. Deuteronomo 18:21-22 ‘upang matiyak ninyo kung ano ang sinasabi ng propeta ay kung galing kay Yahweh o hindi, ito ang palatandaan: kapag hindi nagyari o hindi nagkatutoo ang sinabi niya, yaon ay hindi mula kay Yahweh, sariling katha niya iyon, huwag ninyo siyang paniwalaan’. Si Caipas ay isang bulaang Propeta at hindi karapat-dapat na maging punong Seserdote dahil hindi siya nanggaling sa lahi ni Aaron na Levita. Samakatwid hindi mula kay Yahweh ang kanyang inihula. Bakit ang mga tigapagturo ng Jesús ay naniniwala sa hula ng bulaang propetang si Caipas, at pati na ang mga naniniwala sa tunay na pangalan ni Amang Yahweh at Yahweh-shu’a Messiah ay pinaniwalaan din ang hula ng bulaang propetang si Caipas at naniniwala sa Hindi Seserdote ni Amang Yahweh. YahYah 11:45-54 ‘marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Yahweh-shu’a at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila’y pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Yahweh-shu’a, kaya’t tinipon ng mga punong Seserdote at ng mga Pariseo ang mga Kagawad ng Sanhedrin. ‘Ano ang gagawin natin? Wika nila, ‘gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong iyon, kung siya’y pababayaan natin mananampalataya sa kanya ang lahat, paparito ang mga Romano at wawasakin ang Templo at ang ating bansa. Ngunit ang isa sa kanila si Caipas ang pinaka-punong LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

Page 61


Seserdote noon ay nagsabi ng ganito, ‘Ano ba kayo, hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa. ( sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang bilang punong-Seserdote sa panahong iyon – hinulaan niya na mamamatay si Yahweh-shu’a dahil sa bansa – at hindi lamang sa bansang iyon lamang kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga Anak ng Maykapal). Mula noon ay binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Yahweh-shu’a. Kaya’t siya’y hindi na hayagang naglakad sa Hudea. Sa halip, siya’y nagpunta sa Efraim, isang bayang malapit sa ilang at doon siya nanirahan kasama ng kanyang mga alagad’.

IBIG IPAPATAY NI HERODES SI YAHWEH-SHU’A Lukas 13:31 ‘Dumating noon ang ilang Pariseo, sinabi nila kay Yahweh-shu’a, ‘umalis ka rito, sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes’. Lukas 3:6 ‘umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Yahweh-shu’a’.

BLASPHEMY Noong kapanahunan nang ang Israel ay masasakop na ng Bansang Assyria ay naglabas ng Batas ang Sanhedrin, sa sinumang bumanggit ng Banal na pangalang Yahweh ay magkakasala ng ‘Pamumusong’ (Blasphemy). Ito ay mababasa sa Encyclopedia Judaica sa Titulong ‘YHWH”. Kahit na ang pinaikling tawag kay Yahweh na ‘Yah’ ay binibigkas na ng ‘Ye’ (Ezra 2:2) sa pag-iwas sa pagbanggit ng pangalang Yahweh. Sa kapanahunan ni Yahweh-shu’a Messiah ay pinatawan siya ng pagkakasala ng Blasphemy. Mateo 26: 64-65 ‘sinasabi ko sa inyo na ang ‘Anak ng Tao’ ay uupo sa kanan ng ‘Makapangyarihan’ at darating sa mga alapaap ng kalangitan’ sa ganoon ay pinunit ng punong Seserdote ang sariling kasuutan at pinatawan ng kasalanang ‘Kapusungan’ (Blasphemy) si Yahweh-shu’a. Ang ‘Blasphemy’ ay pagkakasala sa pagbigkas ng Banal na pangalang Yahweh, kaya hindi ‘Makapangyarihan’ ang binanggit ni Yahweh-shu’a kundi ang pangalang Yahweh kaya siya ay pinatawan ng pagkakasala ng “Pamumusong’ (Blasphemy). Si Yahweh-shu’a ay dinala ng mga tauhan ng punong seserdote kay Gobernador Pilato at ipinadala naman ni Pilato si Yahweh-shu’a kay Tetraikang Herodes, ngunit hindi hinatulan ng Kamatayan ni Herodes si Yahweh-shu’a, at si Yahweh-shu’a ay ibinalik kay Gobernador Pilato. Naging magkaibigan tuloy sila na dati’y magkagalit. Sa ganiton pananaw ay hindi sasalungatin ni Pilato ang naging desisyon ni Herodes na kabago-bago palang niyang kaibigan, (Lukas 23:13-15). Si Gobernador Pilato naman ay pinagsabihan ng kanyang asawa na huwag pakialaman si Yahweh-shu’a dahil pinahirapan siya sa panaginip sa nakaraang gabi. Sa ganito ay hindi nanaisin ni Pilato na hindi pagbigyan ang kahilingan ng kanyang asawa, (Mateo 27:19). Dahil lamang sa pangangailangang pagbigyan ang mga tao na alam ni Pilato na sinuhulan ng mga punong Seserdote ay kinailangang baguhin ang una niyang desisyon na ‘walang kasalanan si Yahweh-shu’a at kanyang palalayain, (YahYah 18:38, Luke 23:4, Luke 23:13-16, Luke 23:20).

ANO ANG UGALI NI GOBERNADOR PILATO? Paanong maging sunod-sunuran si Pilato sa kagustuhan ng mga tao lamang, kung ang ugali niya ay ganito, ‘ ang naisulat na niya’y hindi na pwedeng baguhin? Samakatwid, ang unang desisyon ni Pilato na si Yahweh-shu’a ay walang kasalanan at palalayain ay hindi pwedeng magbago. Ngunit dahil sa pagnanais ng mga punong Seserdote (na mas mababa ang kapangyarihan kaysa kay Gobernador Pilato) na maipapatay si Yahweh-shu’a, kinakailangan pulungin ni Pilato ang lahat ng kanyang batalyon. Pinapasok niya ang mga ito sa kanyang palasyo at doon ay sila-sila lamang ang nag-usap na paanong ipatupad ang kagustuhan ng mga tao na sinuhulan ng mga punong Seserdote at ang pagsunod sa unang desisyon ni Pilato na LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

Page 62


palayain si Yahweh-shu’a. (Hindi nakapasok sa Palasyo ang mga Hudyo dahil maituturing silang marumi at hindi karapatdapat sa Hapunang pang-Paskua, (YahYah 18:28, YahYah 19:19-22). Lumabas ang Batalyon na kasama si Yahweh-shu’a na may buhat na kahoy (o krus). Nang makita nila si Simon na tagaCyrene (Libya sa ngayon), kanilang ipina-buhat kay Simon ang kahoy na buhat ni Yahweh-shu’a at si Yahweh-shu’a ay inilagay sa likuran. Ang kanilang dinaanan ay pasilyong makitid na daanan lamang, kaya sa susunod na pagliko ay ang nakita na ng mga tao na may buhat ng kahoy ay si Simon na. Mapapansin na sa ika-labingdala ng tanghali hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa kapaligiran. Mapapansin din na walang nakasulat sa Bagong Tipan na ‘isinauli ni Simon kay Yahweh-shu’a ang kahoy o krus kaya ng siya ay sumigay ng ‘Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa’. Si Simon na taga Cyrene ay nagsasalita ng Griyegong wika. Sa Cyrene hanggang sa ngayon ay marami pang lahi ng mga Griyego sa Susa, sa Shihat, sa Beda at sa iba pang lugar sa Libya. YahYah 8:29 ‘at kasama ko ang nagsugo sa akin, hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa kanya’. Paanong si Yahweh-shu’a ay magsasalita ng ‘Ama, Ama bakit mo ako pinabayaan? o ang ‘Eli, Eli lama Sabacthani’ kung hindi naman siya iniiwan ng nagsugo sa kanya?

Ayon sa Strong’s Exhaustive Concordance of the Hebrew Bible Chaldean Hebrew at Greek Dictionary: Greek Dictionary: 2241 (Greek) ELI = my God – in Hebrew (EL) ‘Ale’ = mighty, Almighty 1682 (Greek) ELOI = my God 2982 (Greek) LAMA = why – in Hebrew 4100 MAH = why In Hebrew 3027 YAD = Thou 4518 (Greek) SABACTHANI = thou has left me – in Hebrew 7662 In Hebrew 7662 SHEBAQ = allow to remain ‘Ama, Ama, Bakit Mo Ako Pinabayaan’ ay salitang sumisisi sa Ama. Yob (Job) 1:22 ‘sa kabila ng mga pangyayaring ito ay hindi nagkasala si Yob, hindi niya sinisi si Yahweh’. Hindi maaring sisihin ni Yahweh-shu’a ang Ama sa Langit dahil ito ay kasalanan. Si Yob ay hindi nagkasala dahil hindi niya sinisi ang Ama sa Langit.

MGA SAKSI May mga saksi na ang taong nakabayubay sa kahoy (krus) ay sumigaw ng Eli, Eli Lama Sabacthani na isang salitang Griego. Hinintay ng mga saksi na baka dumating si Propeta EliYah na tinawag ng nakabayubay sa kahoy. Kung ang Messiah iyon ang kanyang babanggitin ay MAH YAD SHEBAQ hindi LAMA SABACTHANI. SI YAHWEH-SHU’A AY HINDI NAGSASALITA NG SALITANG GRIYEGO KUNDI SALITANG HEBREO LAMANG Gawa 10:28, Gawa 26:14 ‘alam ninyo na ang isang Hudyo ay pinagbabawalan ng kanyang pananampalataya na makisama o dumalaw sa isang hindi Hudyo’. ‘ Nakarinig ako na nagsasalita sa wikang Hebreo’ LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

Page 63


KASABWAT SI PILATO SA SABWATAN SA GOLGOTHA Markos 15:44 ‘hindi magugulat si Gobernador Pilato at magtatanong pa, ‘kung may napatay’ at kung tutuo na desisyon ni Pilato na ipapatay si Yahweh-shu’a. ANG DECOY YahYah 19:39 ‘sumama sa kanya si Nicodemus, may dalang pabango, mga 100 libra ng pinaghalong mira at aloe (si Nicodemus ang nagsadya kay Yahweh-shu’a isang gabi). Mateo 27:62-65‘kinabukasan, pagkatapos ng Araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong Seserdote at mga Pariseo. Sinabi nila ‘Naaalala po namin na sinabi ng mapagpanggap na iyon noong nabubuhay pa na siya’s muling mabubuhay pagkaraan ng tatlong araw. Baka pumaroon ang kanyang mga alagad at nakawin ang bangkay at sabihin nila sa mga tao na siya’y muling nabuhay. At ang pandarayang ito ay magiging ‘MASAHOL PA SA NAUNA’(dahil nagsalita ng Gregong wikang eli lama sabacthani ay aalamin nila kung sino ang talagang napatay) Mateo 28:65 ‘ dahil sa ang napatay ay nagsasalita ng wikang Griyego na Eli, Eli Lama Sabacthani ay pinuntahan kaagad ng mga punong seserdote si Gobernador Pilato upang matiyak nila kung sino ang talagang napatay. Nagdahilan pa sila na baka mabuhay muli ang napatay ayon sa sinabi nito ng nabubuhay pa at baka nakawin ng kanyang alagad at palabasing nabuhay na muli. Ito ay mababaw na dahilan dahil kakailanganing maipakita ang taong napatay na ito ay buhay. Kaya sinabi sa kanila ni Gobernador Pilato na mayroon silang sariling kawal (kawal ng punong Seserdote na dumakip kay Yahweh-shu’a) kaya sinabihan sila ni Pilato na ‘bantayan nila ang libingan’ (Mateo 27:65) Mateo 28:14-15 ‘bukas na ang libingan ng datnan ng mga kawal at ipinakita sa mga punong Seserdote. Inakala naman nila na makakarating sa Gobernador na pinakialaman nila ang libingan na buksan upang masiguro kung sino ang nailibing doon, ngunit wala silang natagpuang bangkay, kaya nagkatha sila ng salita at sinuhulan ang mga kawal ng punong Seserdote na palabasin na kinuha ang bangkay ng mga alagad ni Yahweh-shu’a. ‘Sinabi ng mga Seserdote na ‘huwag kayong mag-alala, makarating man ito sa Gobernador ‘KAMI ANG BAHALA’.Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila – hanggang sa ngayon ito parin ang sabi ng mga Hudyo’. MGA SAKSI NA SI YAHWEH-SHU’A AY BUHAY Si Gobernador Festo at Si Apostol Saul Gawa 25:19 ‘ ang pinagtatalunan lamang nila ay tungkol sa kanilang pananampalataya at sa isang tao na ang pangalan ay Yahweh-shu’a, patay na ang taong ito ngunit ipinipilit naman ni Saul (Pablo) na siya’y SIGURADONG BUHAY. Si Gobernador Festo ang pumalit kay Gobernador Felix at nang dumating si Haring Agrippa upang bumati kay Festo, inilahad ni Festo kay Haring Agrippa ang tungkol kay Pablo, at sa kanyang salita sa Hari ay nabanggit niya na ipinipilit ni Saul na SIGURADONG BUHAY si Yahweh-shu’a. Sa pagsasalita sa kagalang-galang na Hari, ang isang Gobernador ay magsasalita ng tamang salita, at si Gobernador Festo ay nakapag-aral na tao at alam niya ang salitang ‘RESURRECTION’ o nabuhay na muli, ngunit bakit hindi niya ginamit ang salitang ‘NABUHAY NA MULI’ kundi ang kanyang tinuran ay ‘ipinipilit ni Saul na si Yahweh-shu’a ay SIGURADONG BUHAY’. Anghel ni Yahweh Lukas 24:5 ‘bakit ninyo hinahanap ang BUHAY sa gitna ng mga patay? Ito ang tinuran ng Anghel ni Yahweh na sinabing si Yahweh-shu’a ay ‘BUHAY’ at hindi ang ‘Resurrection o Nabuhay na Muli’. Ang isang Anghel ni Yahweh ay hindi magsasalita ng mali, sa Lukas 24:23 ‘mga Angel na nagsabing ‘BUHAY SI YAHWEH-SHU’A’.

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

Page 64


Si Yahweh-shu’a na mismo ang Saksi Lukas 13:31-33 ‘dumating doon ang ilang Pariseo, sinabi nila kay Yahweh-shu’a na ‘umalis ka dito sapagkat ibig kang ipapatay ni Herodes’. At sumagot si Yahweh-shu’a, ‘sabihin mo sa kanya na nagpapalayas pa ako ngayon ng mga demonyo at nagpapagaling, bukas ay ganoon din, at sa ikatlong araw tatapusin ko ang aking gawain. Ngunit dapat akong magpatuloy sa lakad ngayon, bukas at sa makalawa sapagkat ‘IMPOSIBLENG MAMATAY ANG ISANG PROPETA SA LABAS NG YAHRUSALEM’. (Hosea 6:2). Si Yahweh-shu’a narin ang nagsabi na imposibleng mamatay ang propeta na tinutukoy niya ang sarili niya (Deoteronomo 18:15). Sa Awit ni Haring David Awit 118:17-22 ‘hindi ako mamamatay kundi mabubuhay, ihahayag ang kagila-gilalas na ginawa ni Yahweh. Kinastigo ako ni Yahweh, ngunit hindi ako ibinigay sa kamatayan’. 118:22 ‘ang batong inayawan ay siyang naging pinaka-saligang bato’ Sa Isinulat ni Lukas Ito ay naisalin sa Gawa 4:11-12 ‘ang batong inayawan ay naging pinaka-saligang bato, walang kaligtasan sa kaninuman, dahil walang tanging pangalan sa silong ng langit na ipinagkaloob sa mga tao kundi sa pangalan ni Yahweh-shu’a Messiah’. HINDI PWEDENG PATAYIN ANG ANOINTED NI YAHWEH 1 Samuel 24:4-7 “Ang mga tauhan ni David ay sinabihan siya, dumating na ang araw sa sinabi ni Yahweh na aking ipagkakaloob sa iyong kamay ang iyong kaaway upang gawaan mo siya ng iyong ikatutuwa. At si David ay pinutol ang laylayan ng damit ni Saul ng palihim”. Sa puso ni David ay pinatay na niya si Saul dahil pinutol niya ang laylayan ng damit ni Saul. At sinabi ni David sa kanyang mga tauhan “patawarin ako ni Yahweh sa ginawa kong ito sa aking amo na ‘Anointed ni Yahweh’ na lumaban ako sa kanya na alam nating siya ay Anointed ni Yahweh”. Sinabihan ni David ang kanyang mga tauhan na huwag silang gagawa ng masama kay Saul. At si Saul ay nagising at lumabas ng kweba”. 1 Samuel 24:10 “Ngayong araw na ito nakita ng mga mata mo sa loob ng kweba ay ipinagapi ka sa akin, ang iba ay sinabihan ako na patayin ka, ngunit sa aking mata ay iniligtas kita at sinabi ko na hindi ko gagamitin ang aking kamay laban sa aking amo DAHIL SIYA AY ANOINTED NI YAHWEH”. 2 Samuel 1:14-16 “sinabi ni David ‘Hindi kaba Natakot na ginamit mo ang iyong kamay upang wasakin ang Anointed ni Yahweh?, at tinawag ni David ang isang kabataang lalaki at ipinapatay ang Amalekita. At sinabi ni David ‘ang dugo mo ay sumaiyong ulo dahil sa iyong labi ay sumaksi ka laban sa iyong sarili nang sinabi mong ‘Pinatay Mo ang Anointed ni Yahweh’.

Natagpuang aklat ni Pedro sa isang Libingan sa Egypto Bible Dictionary of the Holy Bible Natagpuan sa isang libingan sa Egypto noong 1886 A.D. ang ‘THE GOSPEL OF PETER’ at nailathala noong 1892 A.D. ay maaaring DOCETIC GOSPEL at mahalagang katibayan sa istorya na CRUCIFIXION at RESURRECTION kahit na ito ay may halatang BINAGO sa pag-pabor sa mga HERESY na iyan.

Ang Ibinayubay sa Punong kahoy ay Makasalanan, Pinalalabas nila na Makasalanan ang Messiah kaya pinalalabas nilang nabayubay sa punong Kahoy Deuteronomy 21:22 And if a man have committed a sin worthy of death, and he be to be put to death, and thou hang him on a tree:

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

Page 65


Deuteronomy 21:23 His body shall not remain all night upon the tree, but thou shalt in any wise bury him that day; (for he that is hanged is accursed of Elohim;) that thy land be not defiled, which Yahweh thy Elohim giveth thee for an inheritance.

LCI - LAGUNA COPPERPLATE INSCRIPTION

Page 66

Laguna Copperplate Inscription is Jubilee Year of Yahweh  
Laguna Copperplate Inscription is Jubilee Year of Yahweh  

LCI proved that ancient people of Ophir now Philippines practiced Jubilee Year

Advertisement