Page 2

‫صبحت اهت٘بس ٍ هذٗز هسئَل‪ :‬آ‪ٜ‬بتب‪ ٙ‬ثبؿؿتب‪٦ٛ‬‬ ‫ٍٗزاٗص‪ٛ :‬بظ‪ ٚ٨ٛ‬ثبؿؿتب‪٦ٛ‬‬ ‫طزح رٍٕ جلذ‪ :‬آ‪ٜ‬بتب‪ ٙ‬ثبؿؿتب‪٦ٛ‬‬ ‫ًبضز‪ :‬ؾبظٗب‪ ٙ‬ذسٗبت‪ ٦‬ا‪٧‬طا‪ ٙ‬ثطا‪ٗ ٥‬ؿ‪٨‬ح‬ ‫ذ‪ٞ‬ا‪١‬ك٘‪ٜ‬س‪ ٠ً ٖ٧‬ر‪٢‬ت زض‪٧‬بكت ‪ٛ‬ؿر‪ ٤‬آٌتط‪ ٝ ٦ٌ٨ٛٝ‬چبپ‪ٗ ٦‬ب‪ٜ١‬بٗ‪ ٠‬تجس‪،ْ٧‬‬ ‫كطٕ اقتطاى ٗطث‪ ٠َٞ‬ضا پط ًطز‪ ٝ ٟ‬ث‪ ٠‬آزضؼ ٗب اضؾبّ ‪٘ٛ‬بئ‪٨‬س‪.‬‬

‫ضزة الوثلٖ‬

‫هَفم٘ت در‬

‫هطَْر اٗزاًٖ‬

‫سًذگٖ سًبضَئٖ‬

‫ستَى خٌذُ‬

‫هي صل٘ت اٍ را‬

‫طج٘ت‬

‫ضفب ارادٓ خذا‬

‫ثِ دٍش گزفت‪.‬‬

‫هحجَة هي‬

‫وط٘ص رضب صفب‬

‫آدرس هبٌّبهِ‪:‬‬

‫‪Iran for Christ Ministries‬‬ ‫‪P. O. Box: 371043 Reseda, CA 91337 USA‬‬

‫تلفي توبس‪#949$ 681 - 8000 ٝ #818$ 522 - 1525 :‬‬ ‫‪Tabdil@IRANforCHRIST.com‬‬

‫‪www.SimaMasih.com‬‬ ‫‪www.Tabdilmagazine.blogfa.com‬‬ ‫ا ‪ٗ ٚ٧‬ب‪ٜ١‬بٗ‪ ٠‬حن زاضز ً‪ٗ ٠‬وبالت ‪ ٝ‬آُ‪١ ٦٢‬ب ضا چبح ًطز‪٧ ٝ ٟ‬ب ضز ً‪ٜ‬س‬ ‫‪We have the right to refuse publishing.‬‬

‫پخص سًذٓ ثزًبهٔ تلَٗشًَٖٗ س٘وبٕ هس٘ح ّز دٍضٌجِ‬ ‫سبػت ‪ 9 : 03‬صجح ثِ ٍلت لُسآًجلس در ضجىٔ هحجت‬ ‫آزضؼ ا‪ٜ٧‬تط‪ٛ‬ت‪:٦‬‬

‫‪www.SimaMasih.com‬‬

‫دٍستاى حتماً ایه گفتٍ را شىیدٌ اید ي یا شایدد‬ ‫خًد شما از ایه قبیل افراد َستید کٍ بارَا‬ ‫ي بارَا گفتٍ اید‪ :‬خدا مده را فرامًش کدردٌ‬ ‫است‪.‬‬ ‫آیا ایه مًضًع حقیقت دارد کٍ خدا بعضی َدا‬ ‫را فرامًش می کىد؟‬ ‫اٗي سخي حم٘مت ًذارد‪ .‬کتاتومذس تِ کرّرات‬ ‫ًطاى ه٘ذّذ کِ خذا تحت ّ٘چ ضراٗطیٖ هیي ٍ‬ ‫ضوا را فراهَش ًوٖ کٌذ‪ .‬چرا کِ اٍ خالك هاست‬ ‫ٍ تعٌَاى ٗک پذر ًوٖ تَاًذ ًسثت تِ ها ٍ احت٘اجات ها تٖ تفاٍت تاضذ‪.‬‬ ‫ٗکٖ از رٍٗذادّإ تس٘ار هطَْر کِ اٗي حم٘مت را تَضَح ضرح ه٘ذّذ زًذگٖ‬ ‫اسواع٘ل هٖ تاضذ‪.‬‬ ‫اسماعیل یعىی مسمًع شدٌ از خدا‪ ،‬پ٘ذاٗص‪ ،66 :61‬اٍ تمرٗثاً حذٍد ‪5802‬‬ ‫ق‪.‬م‪ .‬زًذگٖ ه٘کردُ است‪ .‬اسواع٘ل پسر تسرگ اتراّ٘ن از ّاجیر‪ٗ ،‬یعیٌیٖ‬ ‫کٌ٘س هصرٕ سارا تَد‪ .‬اتراّ٘ن ّطتاد ٍ ضص سالِ تَد کِ تَسط ّاجر صاحة‬ ‫اٗي فرزًذ ضذ‪ .‬خذا ٍعذٓ پسرٕ را تِ اتراّ٘ن دادُ تَد ٍ هٖ تاٗست از سارا‬ ‫تذً٘ا هٖ آهذ ٍ تٌْا اتراّ٘ن هٖ تاٗست اٗواى هٖ داضت ٍ صثر هٖ کرد تا‬ ‫خذا ٍعذٓ خَد را کاهل کٌذ‪ ،‬اها اتراّ٘ن ترخالف ارادٓ خذا تا ّیویسیرش‬ ‫تصو٘ن گرفت تا خَد ترإ رس٘ذى تِ چٌ٘ي ّذفٖ الذام ًواٗذ (اضیتیثیاُ‬ ‫تسرگ) در ًت٘جِ اسواع٘ل تذً٘ا آهذ‪ .‬اسواع٘ل ٍ چْاردُ سال لثل از تَلذ‬ ‫اسحك تذً٘ا آهذ‪ .‬در سي پاًسدُ سالگٖ تَد اٍ از خاًیِ اتیراّی٘ین رفیت‪ .‬در‬ ‫هَرد اسواع٘ل هٖ خَاً٘ن کِ خطن ٍ استْسا اه٘ذ جاًطٌ٘یٖ اتیراّی٘ین را از‬ ‫ٍٕ سلة کرد‪.‬‬ ‫اٌٗجا تَد کِ سارا درخَاست کرد تا اتراّ٘ن اٍ را از خاًِ ت٘رٍى کٌذ‪ .‬اتراّ٘ن‬ ‫تعٌَاى ٗک پذر از اٗي کار راضٖ ًثَد ٍلٖ خذاًٍذ اٍ را هطوینیي کیرد کیِ‬ ‫خَاستٔ اٍ را تجا آٍرد‪ .‬سپس اتراّ٘ن ًاى ٍ کَزُ إ آب را تِ ّاجر ٍ پسرش‬ ‫داد ٍ آًاى را رٍاًِ کرد‪ .‬در اٗي داستاى کَتاُ لیلیة خیذا را هی٘یتیَاى تیِ‬ ‫رٍضٌٖ دٗذ‪ .‬آرٕ ضاٗذ در تعضٖ هَارد ها اًساًْا کارّاٖٗ اًجام دّ٘ن کیِ‬ ‫سثة ضَد تا اسواع٘لٖ در زًذگٖ ها پذٗذ آٗذ‪ ٍ ،‬اٗي خذا را خطٌَد ًسازد‪.‬‬ ‫اها تا اٗي ٍجَد خذا ٍفادار است ٍ ها را فراهَش ًوٖ کٌذ‪ .‬اٗي لیطی‬ ‫خذاست‪ .‬در ت٘اتاى تنرضثع آب آًْا توام ضذ‪ّ .‬اجر از اسواع٘ل فاصلیِ‬ ‫گرفت ٍ تخاطر ٍضع٘ت تَجَد آهذُ گرِٗ ه٘کرد کِ خذا گرِٗ ضاى را ضٌی٘یذ‬ ‫ٍ چاُ آتٖ را تِ آًاى ًطاى داد‪ .‬چطواى آًْا تاز ضذ‪ .‬پ٘ذاٗص ‪ 60 :56‬تِ‬ ‫ٗاد داضتِ تاض٘ذ کِ حتٖ اگر در ت٘اتاى زًذگٖ تاض٘ذ‪ .‬خذا ضویا را فیراهیَش‬ ‫ًکردُ است‪ .‬خذا ً٘کَست ٍ فکرّإ اٍ ترإ ضوا فکرّإ عالٖ است‪.‬‬ ‫ع٘سٖ هس٘ح آب ح٘یات است‪ .‬اٍ ً٘از ضیوا را هٖ داًیذ ٍ در هطیکیالت‬ ‫تِ سَٕ ضوا هٖ ضتاتذ‪ .‬تِ اٍ اعتواد کٌ٘ذ‪.‬‬ ‫لُس آوجلس‪ ،‬آگًست ‪0202‬‬ ‫الىاتان باغستاوی‬

‫‪2‬‬

‫سال پنجم‬

‫شمارۀ ‪ 85‬آگوست ‪0292‬‬

‫ّوِ چ٘ش ثزػىس ضذ‪...‬‬ ‫چ‪ ْ٢‬ض‪ٝ‬ظ ثؼس اظ ث‪ ٠‬نٔ‪٨‬ت ًك‪٨‬س‪ ٙ‬ػ‪٨‬ؿ‪ٗ ٦‬ؿ‪٨‬ح ز‪ٝ‬ضا‪ ٙ‬ثؿ‪٨‬بض حؿبؼ ‪ ٝ‬هبثْ تؼ٘ن ‪ ٝ‬ؾط‪ٞٛ‬قت ؾبظ‪ ٥‬زض تبض‪٧‬د‬ ‫ٗؿ‪٨‬ح‪٨‬ت ثك٘بض ٗ‪٨‬أ‪٧‬س ظ‪٧‬طا نحت ‪٧‬ب ػسٕ نحت ثب‪ٝ‬ض‪١‬ب‪ٗ ٥‬ؿ‪٨‬ح‪ٝ ٦‬اثؿتِ‪ ٦‬ا‪ٌٛ‬بض ‪ٛ‬بپص‪٧‬ط‪ ٥‬ث‪ٝ ٠‬هب‪٧‬غ ا‪ ٚ٧‬ز‪ٝ‬ضا‪ٙ‬‬ ‫زاضز‪ .‬ثربَط ‪ً ٚ٨٘١‬ال‪ ٝ ٙ‬ضئ‪٨‬ؽ ًب‪ٜ١‬ب‪ً ٝ ٙ‬بتجب‪ ٝ ٙ‬كط‪٧‬ؿ‪٨‬ب‪ٗ ٝ ٙ‬ال‪٧‬ب‪ ٙ‬ض‪ٗ ٥ٝ‬ح‪ ٞ‬حوب‪٧‬ن ثؼس اظ نٔ‪٨‬ت قس‪ٙ‬‬ ‫ػ‪٨‬ؿ‪ٗ ٦‬ؿ‪٨‬ح ؾطٗب‪ُ ٠٧‬صاض‪ ٥‬ؾرب‪ٝ‬ت٘‪ٜ‬سا‪ ٠ٛ‬ا‪ً ٥‬طز‪ٛ‬س ‪١ ٝ‬طُ‪ ٠ٛٞ‬اؾتؼساز ‪ٜ١ ٝ‬ط ‪ ٝ‬ؾ‪٨‬بؾت ‪ ٝ‬تالـ ‪٘١ ٝ‬ت ‪ ٝ‬نطف‬ ‫‪ٝ‬هت ‪ ٝ‬اظ ذ‪ٞ‬زُصقتِ‪ ٝ ٦‬ا‪٧‬خبض‪٨ٗ ٠ً ٥‬ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؿت‪ٜ‬س ثرطد زاز‪ٛ‬س تب حوب‪٧‬ن ضا اثتسا زض چكٖ ٗطزٕ ‪ ٝ‬ثؼس زض چكٖ‬ ‫ؾ‪٨‬بؾت ذبضر‪ٝ ٦‬اض‪ ٠ٛٝ‬رٔ‪ ٟٞ‬ثس‪ٜ١‬س‪ .‬آ‪٢ٛ‬ب ت٘بٕ ؾطٗب‪ُ ٠٧‬صاض‪ ٥‬ذ‪ٞ‬ز ضا ٗت‪ٞ‬ر‪ ٠‬ؾپب‪٨١‬ب‪ً ٦ٛ‬طز‪ٛ‬س ً‪ ٠‬ثطا‪ ٥‬زكبع اظ‬ ‫ال اظ‬ ‫ٗ‪ٜ‬بكغ قره‪ ٦‬ذ‪ٞ‬ز ث‪ٞ‬ر‪ٞ‬ز آ‪ٝ‬ضز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س ٗت‪ ٦‬كهْ ‪٧ِٞ٨ٗ 28‬س‪ٛ :‬وط‪ ٟ‬ثؿ‪٨‬بض‪ ٥‬ث‪ ٠‬ؾپب‪٨١‬ب‪ ٙ‬زاز‪ٛ‬س ‪ ٝ‬آ‪٢ٛ‬ب ضا ًبٗ ً‬ ‫‪١‬ط ‪ٛ‬ظط تإٗ‪ ٝ ٚ٨‬تُ٘‪٨‬غ ًطز‪ٛ‬س تب حو‪٨‬وت ضا ‪ٛ‬عز ٗطزٕ ا‪ٌٛ‬بض ً‪ٜٜ‬س ‪ ٝ‬ه‪ ّٞ‬زاز‪ٛ‬س ً‪ ٠‬اُط تهبزك ًب ‪٘ٛ‬ب‪ٜ٧‬س‪ ٟ‬حٌ‪ٗٞ‬ت ض‪ ٕٝ‬حو‪٨‬وت ضا ك‪٨٘٢‬س ٗب ذ‪ٞ‬زٗب‪ٙ‬‬ ‫ا‪ ٝ‬ضا تُ٘‪٨‬غ ‪ ٝ‬ضاي‪ .ٖ٨ٌٜ٨ٗ ٦‬ثؼجبضت‪ُ ٦‬لت‪ٜ‬س تل‪ٗ ٖ٨٢‬طزٕ ثب ق٘ب ؾطپ‪ٞ‬ـ ُصاقت‪ ٚ‬ض‪ ٥ٝ‬حوب‪٧‬ن زض ‪ٛ‬عز ه‪٨‬هط ض‪ ٖ١ ٕٝ‬ثب هسضت ؾلؿُ‪ٗ ٝ ٠‬ـُٔ‪٠‬‬ ‫ٗب‪ .‬اهب جبلت است ّوِ چ٘ش ثزػىس ضذ ‪ ٝ‬ػ‪٨‬ؿ‪ٗ ٦‬ؿ‪٨‬ح ث٘ست چ‪ ْ٢‬ض‪ٝ‬ظ ثؼس اظ ه‪٨‬بٕ اظٗطزُب‪ ٙ‬ذ‪٧ٞ‬كت‪ ٚ‬ضا ث‪ ٠‬زٓ‪١ ْ٨‬ب‪ ٥‬ثؿ‪٨‬بض ظ‪ٛ‬س‪ٟ‬‬ ‫ظب‪١‬ط ؾبذت اػ٘بّ ضؾ‪ٞ‬ال‪ ٙ‬كهْ ا‪ .ّٝ‬ثٔـ‪ ٠‬زض رٔ‪ ٥ٞ‬چكٖ ه‪٨‬بكب ‪ٝ‬هب‪٧‬غ ثُ‪ٞ‬ض ز‪ِ٧‬ط‪ ٥‬اتلبم اكتبز ‪ ٝ‬حوب‪٧‬ن ثُ‪ٞ‬ضٗتلب‪ٝ‬ت‪ٞٛ ٦‬قت‪ ٠‬قس ‪ ٝ‬ذجط‪١‬ب زض‬ ‫ر‪٢‬ت ٗربٓق ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٝ ٠‬ؾطٗب‪ُ ٠٧‬صاض‪ ٥‬ق‪ٞ‬ضا‪ٗ ٥‬ص‪١‬ج‪ً ٦‬ب‪ٜ١‬ب‪ٗ ٝ ٙ‬كب‪٧‬د پرف قس‪ ٝ .‬زض ‪٢ٛ‬ب‪٧‬ت ثب ظ‪ٛ‬س‪ ٟ‬قس‪ ٙ‬ػ‪٨‬ؿ‪ٗ ٦‬ؿ‪٨‬ح تبض‪٧‬د ثطػٌؽ آ‪ٛ‬چ‪٠‬‬ ‫ٗكب‪٧‬د ذ‪ٞ‬اؾت‪ٜ‬س ‪ُ ٝ‬لت‪ٜ‬س ‪ ٝ‬ازػب ًطز‪ٛ‬س زض ٗؿ‪٨‬ط‪180 ٥‬زضر‪ٗ ٠‬ربٓق َ‪ٜ٨‬ت ‪٨ٛ ٝ‬ت ‪ ٝ‬ش‪٨ٜ١‬ت آ‪٢ٛ‬ب ث‪ ٠‬حجت ضؾ‪٨‬س‪.‬‬ ‫ّوچٌ٘ي‪...‬‬ ‫زض كهْ قكٖ ًتبة زا‪٨ٛ‬بّ كطٗب‪ ٦ٛ‬اظ َطف پبزقب‪ ٟ‬نبزض ‪ ٝ‬اًٗبء قس ً‪ ٠‬زا‪٨ٛ‬بّ زض چب‪ ٟ‬ق‪٨‬طا‪ ٙ‬اكٌ‪ٜ‬س‪ ٟ‬ق‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬چ‪ ٙٞ‬تحت ‪٨١‬چ قطا‪ ٦ُ٧‬كطٗب‪ٙ‬‬ ‫پبزقب‪ٛ ٟ‬جب‪٧‬س ٗ‪ٜ‬ؿ‪ٞ‬خ ٗ‪ ٦‬قس پؽ زا‪٨ٛ‬بّ حو‪٨‬وت ًب ث‪ ٠‬چب‪ ٟ‬ق‪٨‬طا‪ ٙ‬اكتبز ‪ ٝ‬حت‪ ٦‬ؾ‪ ٦ِٜ‬ضا ‪ ٠ً ٖ١‬ثط زضچب‪ ٟ‬اكٌ‪ٜ‬س‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س ث‪٢ٗ ٠‬ط ‪ ٕٞٗ ٝ‬ؿ‪٨‬ط هبثْ قٌؿت‪ٚ‬‬ ‫پبزقب‪ٗ ٟ‬رت‪ً ٕٞ‬طز‪ٛ‬س‪ ٦ٓٝ .‬زض كطزا‪ ٥‬آ‪ٛ‬ط‪ٝ‬ظ ػٔ‪٨‬طؿٖ ت٘بٕ زؾ‪٨‬ؿ‪١ ٠‬ب‪ٝ ٥‬ظ‪٧‬طا‪ ٝ ٙ‬ا‪ٞٛ‬اع ت‪َٞ‬ئ‪١ ٠‬ب‪ ٥‬كطٗب‪ٛ‬ساضا‪ٗ ٙ‬ج‪ ٦ٜ‬ثط ‪ٛ‬بث‪ٞ‬ز‪ ٥‬زا‪٨ٛ‬بّ ً‪ ٠‬ؾس ضا‪ ٟ‬ظض‬ ‫‪ ٝ‬ظ‪ٝ‬ض ‪ٗ ٝ‬وبٕ ‪ ٝ‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬پطؾت‪ ٦‬آ‪٢ٛ‬ب ث‪ٞ‬ز ّوِ چ٘ش ثزػىس ضذ زا‪٨ٛ‬بّ ظ‪ٛ‬س‪ ٟ‬ث‪٨‬ط‪ ٙٝ‬آٗس ‪ ٠٘١ ٝ‬ت‪َٞ‬ئ‪ُ ٠‬طا‪ ٙ‬ث‪٘١ ٠‬ب‪ ٙ‬چب‪ ٠ً ٦١‬ثطا‪ ٥‬زا‪٨ٛ‬بّ تساضى ز‪٧‬س‪ٟ‬‬ ‫ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س اكتبز‪ٛ‬س ‪ ٝ‬ق‪٨‬ط‪١‬ب‪ُ ٥‬طؾ‪ ٠ٜ‬ا‪ ٠ً ٥‬قت هجْ ث‪ ٠‬احتطإ زا‪٨ٛ‬بّ ارجبضا ض‪ٝ‬ظ‪ُ ٟ‬طكت‪ ٠‬ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س ض‪ٝ‬ظ‪ ٟ‬ذ‪ٞ‬ز ضا ثب ُ‪ٞ‬قت‪٢‬ب‪٨ُٓ ٥‬ق ‪ٛ ٝ‬طٕ ‪ ٝ‬آكتبة‬ ‫ٗ‪٢‬تبة ‪ٛ‬س‪٧‬س‪ ٟ‬ا‪ ٥‬اظ ر‪ٜ‬ؽ ‪ٝ‬ظ‪٧‬طا‪ٝ ٝ ٙ‬آ‪٨‬ب‪ ٙ‬ثبظ ًطز‪ٛ‬س ‪ٝ‬پبزقب‪ ٟ‬كطٗب‪ ٦ٛ‬نبزض ًطز ً‪ ٠٘١ ٠‬ث‪ ٠‬ذسا‪ ٥‬زا‪٨ٛ‬بّ احتطإ ثِصاض‪ٛ‬س ‪ٝ‬زا‪٨ٛ‬بّ تب ث‪ ٠‬آذط ػ٘ط‬ ‫زض پ‪٨‬ط‪ٝ‬ظ‪ ٝ ٥‬احتطإ ظ‪٧‬ؿت‪ .‬ث‪٨‬بئ‪٨‬س ‪ِٛ‬ب‪ٗ ٟ‬ص‪١‬ج‪ ٦‬ث‪ ٠‬ا‪ ٚ٧‬ثرف ضا ز‪ٝ‬ض ث‪ٜ٨‬ساظ‪ٝ ٖ٧‬ثب ز‪٧‬س‪ٝ ٥‬اهغ ث‪ٜ٨‬ب‪ ٠ٛ‬ث‪ ٠‬آ‪ ٙ‬ث‪ِٜ‬ط‪ُ٘ٗ ٖ٧‬ئ‪ً ٜ‬ب ًالٕ ذسا ٗبرطا‪ ٥‬زا‪٨ٛ‬بّ‬ ‫ضا ثطا‪ ٥‬زض آ‪ٝ‬ضز‪ ٙ‬اقي ‪ٛ ٝ‬بٓ‪ ٝ ٠‬تطحٖ ٗب ثحبّ ا‪ٜٞٛ ٝ‬قت‪ .٠‬ثٌٔ‪ ٠‬ذسا ث‪ٞ‬ؾ‪ٗ ٠ٔ٨‬برطا‪ ٥‬ك‪ٞ‬م زضؾ‪٢‬ب‪٨١ ٥‬زب‪ ٙ‬ا‪٨ِٛ‬ع‪ ٥‬ثطا‪ٗ ٥‬ب زاضز ً‪ ٠‬اًخط ًا زض‬ ‫ال ثس‪٨١ ٙٝ‬چ‬ ‫ٗ‪ٞ‬هؼ‪٨‬ت ‪ ٝ‬قطا‪ ٍ٧‬زا‪٨ٛ‬بّ اكٌ‪ٜ‬س‪ ٟ‬زض چب‪ ٟ‬ق‪٨‬طا‪١ ٙ‬ؿت‪ .ٖ٨‬پبزقب‪ ٟ‬ػٔ‪٨‬طؿٖ ٗ‪ ْ٨‬ذ‪ٞ‬زـ ارجبض ًا زا‪٨ٛ‬بّ ضا ث‪ ٠‬چب‪ ٟ‬ق‪٨‬طا‪ ٙ‬ا‪ٛ‬ساذت چ‪ ٙٞ‬هج ً‬ ‫تؼ٘ن ‪ ٝ‬حٌ٘ت آؾ٘ب‪ ٦ٛ‬كطٗب‪ ٦ٛ‬نبزض ًطز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز ً‪٨٘ٛ ٠‬ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؿت آ‪ٛ‬طا ثبَْ ً‪ٜ‬س‪ .‬ث‪٨‬چبض‪ ٟ‬پبزقب‪ ٟ‬هجْ اظ ا‪ ٠ٌٜ٧‬زا‪٨ٛ‬بّ ث‪ ٠‬ز‪ٛ‬سا‪٢ٛ‬ب‪ ٥‬ق‪٨‬طا‪ٛ ٙ‬عز‪٧‬ي‬ ‫ق‪ٞ‬ز زض الثال‪ ٥‬ز‪ٛ‬سا‪٢ٛ‬ب‪ ٥‬كطٗب‪ ٠ً ٦ٛ‬نبزض ًطز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز ُ‪٨‬ط ًطز‪ ٝ ٟ‬زض حبّ ذطز قس‪ ٙ‬ث‪ٞ‬ز‪ .‬اٗب زض ث‪٨‬ؿت ‪ ٝ‬چ‪٢‬بض ؾبػت آ‪ٜ٧‬س‪ ٟ‬ذسا زضؾ‪ ٦‬ث‪ ٠‬ا‪ٝ‬‬ ‫زاز تب كطا ثِ‪٨‬طز چُ‪ٞ‬ض قطا‪ ٍ٧‬ؿ‪٨‬ط هبثْ تـ‪٨٨‬ط ضا ثطػٌؽ ً‪ٜ‬س‪ .‬آ‪٧‬ب حبيط‪٧‬س قطا‪ٛ ٍ٧‬بٗؿبػس ٗح‪ ٝ ٍ٨‬ظ‪ٛ‬سُ‪ ٦‬ذ‪ٞ‬ز ضا ثطػٌؽ ً‪٨ٜ‬س؟ ث‪٨‬بئ‪٨‬س اظ‬ ‫ذسا ثر‪ٞ‬ا‪ ٖ٨١‬ا‪ ٚ٧‬زضؼ ضا ثب ٗب ثِصضا‪ٛ‬س‪ .‬زٓ‪ ْ٨‬ا‪ ٠ٌٜ٧‬ز‪٨ٛ‬ب ‪ ٝ‬قطا‪ ٍ٧‬حت٘ ًب تـ‪٨٨‬ط ٗ‪ًٜ ٦‬س ثربَط ا‪ٜ٧‬ؿت ً‪َ ٠‬ج‪٨‬ؼت پسضا‪ ٠ٛ‬ذسا‪ٗ ٥‬ب ‪١‬طُع تـ‪٨٨‬ط‬ ‫‪ٌٜ٨٘ٛ‬س‪ .‬اٗوبى ثِ خذإ تغ٘٘زًبپذٗز ّوِ ضزاٗط را تغ٘٘زپذٗز ه٘ىٌذ‪ .‬اُطُ‪ٜ‬ب‪ ٝ ٟ‬اقتجب‪ ٦١‬اظ ض‪ ٥ٝ‬ارجبض ‪٧‬ب ‪ٝ‬ؾ‪ٞ‬ؾ‪٧ ٠‬ب ث‪ٜ‬بث‪َ ٠‬ج‪٨‬ؼت ُ‪ٜ‬ب‪ ٟ‬آٓ‪ٞ‬ز‬ ‫ُصقت‪ ٠‬تب‪ ٙ‬ا‪ٛ‬زبٕ زاز‪ ٟ‬ا‪٧‬س ‪ٝ‬حبال اظ ا‪ٛ‬زبٕ آ‪ ٙ‬پك‪٘٨‬ب‪١ ٙ‬ؿت‪٨‬س ‪ ٝ‬حبيط‪٧‬س اقتجب‪١‬تب‪ ٙ‬ضا ثپص‪٧‬ط‪٧‬س ‪ٗ ٝ‬ؿئ‪٨ٓٞ‬ت ُ‪ٜ‬ب‪١‬تب‪ ٙ‬ضا ػٔ‪ٜ‬بً ثؼ‪٢‬س‪ ٟ‬ثِ‪٨‬ط‪٧‬س ‪ ٝ‬ثطا‪٥‬‬ ‫رجطا‪ ٙ‬آ‪ ٙ‬ه‪٘٨‬ت پطزاذت ً‪٨ٜ‬س ‪ ٝ‬اظ آ‪ ٙ‬زؾت ثطزاض‪٧‬س ‪ ٝ‬زض ر‪٢‬ت ثطػٌؽ آ‪ ٙ‬هسٕ ثطزاض‪٧‬س ّوِ چ٘ش ثزػىس خَاّذ ضذ‪.‬‬ ‫اهب طزٗك ثزػىس وزدى ضزاٗط‪...‬‬ ‫پبدضبُ اس خَٗطتي خطوگ٘ي ضذ ثؼجبضت‪ ٦‬ذ‪ٞ‬زـ ضا ٗوهط زا‪ٛ‬ؿت ‪ٗ ٝ‬ؿئ‪٨ٓٞ‬ت ػْ٘ ق‪٨ٜ‬غ ذ‪ٞ‬ز ضا ضؾ٘بً پص‪٧‬طكت ‪ ٝ‬ث‪ُ ٠‬طز‪ٝ ٙ‬ظ‪٧‬طا‪ ٝ ٙ‬كطٗب‪ٛ‬ـساضا‪ٙ‬‬ ‫‪ٝ‬ال‪٧‬ت‪٢‬ب ‪ِٛ‬صاقت ا‪ ٝ‬حو‪٨‬وتبً پص‪٧‬طكت ً‪ ٠ٛ ٠‬كط‪٧‬ت ؾبزُ‪ ٦‬اـ ثٌٔ‪ ٠‬كط‪٧‬ت ثس‪ٗ ٙٝ‬ك‪ٞ‬ضت آ‪ ٦٢‬ته٘‪٨ُ ٖ٨‬ط‪ ٥‬اـ ضا ذ‪ٞ‬ضز‪ ٝ ٟ‬ا‪ ٚ٧‬اُطچ‪ ٠‬اثتسا‪٦٧‬‬ ‫تط‪ ٚ٧‬هسٕ ‪٘٢ٗ ٦ٓٝ‬تط‪ ٚ٧‬هسٗ‪ ٦‬اؾت ً‪ ٠‬زض ر‪٢‬ت ثطػٌؽ ًطز‪ ٙ‬قطا‪ ٍ٧‬ثب‪٧‬س ثطزاض‪ .ٖ٧‬پبدضبُ دل خَد را ثِ رّبً٘ذى داً٘بل هطغَل سبختت‪ .‬ا‪ ٝ‬زض‬ ‫ر‪٢‬ت رٔ‪٨ُٞ‬ط‪ ٥‬اظ ا‪ٛ‬زبٕ ُ‪ٜ‬ب‪ ٠ً ٦١‬زضحبّ ا‪ٛ‬زبٕ قس‪ ٙ‬ث‪ٞ‬ز ثطذبؾت ‪ ٝ‬ػْ٘ ‪ٞ٘ٛ‬ز‪ .‬پبزقب‪ِٛ ٟ‬لت ًبض‪ ٥‬اؾت ً‪ ٠‬قس‪ ٟ‬ت‪٨‬ط ‪ ٖ١‬اظ ً٘ب‪ ٙ‬زض ضكت‪ ٠‬ا‪ٝ‬‬ ‫ثب ت٘بٕ ه‪ٞ‬ت زض ر‪٢‬ت ٗت‪ٞ‬هق ًطز‪ُٜ ٙ‬ب‪ ٟ‬حطًت ًطز اُطچ‪ ٠‬ث‪ ٠‬رب‪ٛ ٦٧‬طؾ‪٨‬س ‪ ٝ‬ؾطػت ػْ٘ ا‪ ٝ‬زضثطاثط ؾطػت ػْ٘ ُ‪ٜ‬ب‪ٛ ٟ‬بچ‪٨‬ع ز‪٧‬س‪٨ٗ ٟ‬كـس ‪ٓٝ‬ـ‪٦‬‬ ‫ثطا‪ ٥‬ثطػٌؽ قس‪ ٙ‬قطا‪ ٍ٧‬حت‪ٛ ٦‬بچ‪٨‬عتط‪ ٚ٧‬هسٗ‪٢‬ب ‪ٞٗ ٖ١‬حط ‪ ٝ‬ؾط‪ٞٛ‬قت ؾبظ اؾت‪ ٝ .‬اٗب ٗ‪٘٢‬تط اظ ‪ ٠٘١‬ا‪ٌٜ٧‬ـ‪ ٠‬پبدضبُ توبم اسجبة ػ٘ص را اس ختَد دٍر‬ ‫وزد ‪ٝ‬ت٘بٕ قت ضا تب ث‪ ٠‬نجح زض حً‪ٞ‬ض ذسا ض‪ٝ‬ظ‪ُ ٟ‬طكت ‪ ٝ‬زض زػب ث‪٨‬ساض ا‪٧‬ؿتبز ‪َٞ ٝ‬ض‪ ٥‬زػبًطز ً‪ ٠‬آزٕ قي ٗ‪ٌٜ٨‬س ض‪١‬ب‪ ٦٧‬زا‪٨ٛ‬بّ اظ ز‪١‬ب‪ ٙ‬ق‪٨‬طا‪ٙ‬‬ ‫ر‪ٞ‬اة زػب‪ ٥‬ذ‪ٞ‬زـ ث‪ٞ‬ز ‪٧‬ب ر‪ٞ‬اة ض‪ٝ‬ظ‪ ٝ ٟ‬زػب‪ ٥‬پبزقب‪ٟ‬؟ ث‪٢‬طحبّ كطزا نجح ّوِ چ٘ش ثزػىس ضذ‪ .‬اُط ٗ‪٨‬ر‪ٞ‬ا‪٨١‬س ق‪٨‬ط‪١‬ب‪ ٥‬زض‪ٛ‬س‪ ٟ‬ا‪ ٚ٧‬ز‪٨ٛ‬ـب زض ثـطاثـط‬ ‫رؿٖ ‪ ٝ‬رب‪ ٙ‬رِطُ‪ٞ‬ق‪٢‬ب‪٧‬تب‪٘١ ٠ً ٙ‬چ‪ ٙٞ‬زا‪٨ٛ‬بّ ث‪ ٠‬چب‪ ٟ‬ق‪٨‬طا‪ ٙ‬اكتبز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س ض‪ٝ‬ظ‪ ٟ‬ثِ‪٨‬ط‪ٛ‬س ؾؼ‪٨ًٜ ٦‬س ذ‪ٞ‬زتب‪ ٙ‬زضحً‪ٞ‬ض ذسا ض‪ٝ‬ظ‪ ٟ‬ثِ‪٨‬ط‪٧‬س‪ .‬ض‪ٝ‬ظ‪ُ ٟ‬طكت‪ٚ‬‬ ‫پبزقب‪ ٟ‬ق‪٨‬طا‪ ٙ‬ضا ‪ٝ‬ازاض ث‪ ٠‬ض‪ٝ‬ظ‪ُ ٟ‬طكت‪ً ٚ‬طز‪ .‬آ‪٧ِٞ٨ٗ11 ٠٧‬س ذ‪ٞ‬ز زا‪٨ٛ‬بّ ‪ ٖ١‬ز‪١‬ب‪ٛ‬ف ضا ثبظًطز ‪ ٝ‬قط‪ٝ‬ع ‪ٞ٘ٛ‬ز ث‪ ٠‬زػب ًطز‪ ٚ٨٘١ ٝ ٙ‬ثبػج قس ًـ‪ ٠‬زض‬ ‫آ‪ 23 ٠٧‬ذسا ز‪١‬ب‪ ٙ‬ق‪٨‬طا‪ ٙ‬ضا ثج‪ٜ‬سز‪ .‬ح٘ط‪ ٟ‬ثبظ ًطز‪ ٙ‬ز‪١‬ب‪ٗ ٙ‬ـب ثـ‪ ٠‬قٌطُصاض‪ ٥‬ثؿت‪ ٠‬قس‪ ٙ‬ز‪١‬ب‪ ٙ‬ق‪٨‬طا‪ ٙ‬زض ثطاثط زا‪٨ٛ‬بّ ‪١‬بؾت‪ .‬ث‪٨‬بئ‪٨‬س ‪١‬ـ٘‪ ٠‬چ‪٨‬ع‪١‬ب‪٠ً ٦٧‬‬ ‫اداهتِ در صتفتحتٔ‬ ‫زض ز‪٨ٛ‬ب ث‪ٛ ٠‬لغ قطاضت ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ض‪٧‬ع‪ ٥‬قس‪ ٟ‬ضا ثطػٌؽ ً‪.ٖ٨ٜ‬‬

‫هدایای مالی شما باعث طرقی ماهنامۀ تبدیل خواهد‬ ‫بود‪ .‬برای رفاه حال شما عزیزان سرویس‬ ‫کارتهای اعتباری نیز فراهم می باشد‪.‬‬ ‫کمک مالی شامل معافیت مالی خواهد بود‪.‬‬

‫ماهنامه تبدیل‬

‫هبٌّبهٔ تجذٗل‬

Tabdil Magazine August. 2010  

Tabdil is designed for Christians and non Christians, its informative while staying true to the Word of God. It's the product of Iran for Ch...

Tabdil Magazine August. 2010  

Tabdil is designed for Christians and non Christians, its informative while staying true to the Word of God. It's the product of Iran for Ch...