Page 1

‫سال پنجم شمارۀ ‪ 85‬مرداد ‪ 9851‬برابر با آگوست ‪0292‬‬

‫هبٌّبهٔ تجذٗل را هٖتَاً٘ذ ثز رٍٕ آدرس اٌٗتزًتٖ ‪ ٍ www.SimaMasih.com‬هطبلؼِ ًوبٗ٘ذ‪ّ .‬وچٌ٘ي هٖتَاً٘ذ ًظزات خَد را ثزإ هب ثفزست٘ذ‪Tabdil@IRANforCHRIST.com :‬‬


‫صبحت اهت٘بس ٍ هذٗز هسئَل‪ :‬آ‪ٜ‬بتب‪ ٙ‬ثبؿؿتب‪٦ٛ‬‬ ‫ٍٗزاٗص‪ٛ :‬بظ‪ ٚ٨ٛ‬ثبؿؿتب‪٦ٛ‬‬ ‫طزح رٍٕ جلذ‪ :‬آ‪ٜ‬بتب‪ ٙ‬ثبؿؿتب‪٦ٛ‬‬ ‫ًبضز‪ :‬ؾبظٗب‪ ٙ‬ذسٗبت‪ ٦‬ا‪٧‬طا‪ ٙ‬ثطا‪ٗ ٥‬ؿ‪٨‬ح‬ ‫ذ‪ٞ‬ا‪١‬ك٘‪ٜ‬س‪ ٠ً ٖ٧‬ر‪٢‬ت زض‪٧‬بكت ‪ٛ‬ؿر‪ ٤‬آٌتط‪ ٝ ٦ٌ٨ٛٝ‬چبپ‪ٗ ٦‬ب‪ٜ١‬بٗ‪ ٠‬تجس‪،ْ٧‬‬ ‫كطٕ اقتطاى ٗطث‪ ٠َٞ‬ضا پط ًطز‪ ٝ ٟ‬ث‪ ٠‬آزضؼ ٗب اضؾبّ ‪٘ٛ‬بئ‪٨‬س‪.‬‬

‫ضزة الوثلٖ‬

‫هَفم٘ت در‬

‫هطَْر اٗزاًٖ‬

‫سًذگٖ سًبضَئٖ‬

‫ستَى خٌذُ‬

‫هي صل٘ت اٍ را‬

‫طج٘ت‬

‫ضفب ارادٓ خذا‬

‫ثِ دٍش گزفت‪.‬‬

‫هحجَة هي‬

‫وط٘ص رضب صفب‬

‫آدرس هبٌّبهِ‪:‬‬

‫‪Iran for Christ Ministries‬‬ ‫‪P. O. Box: 371043 Reseda, CA 91337 USA‬‬

‫تلفي توبس‪#949$ 681 - 8000 ٝ #818$ 522 - 1525 :‬‬ ‫‪Tabdil@IRANforCHRIST.com‬‬

‫‪www.SimaMasih.com‬‬ ‫‪www.Tabdilmagazine.blogfa.com‬‬ ‫ا ‪ٗ ٚ٧‬ب‪ٜ١‬بٗ‪ ٠‬حن زاضز ً‪ٗ ٠‬وبالت ‪ ٝ‬آُ‪١ ٦٢‬ب ضا چبح ًطز‪٧ ٝ ٟ‬ب ضز ً‪ٜ‬س‬ ‫‪We have the right to refuse publishing.‬‬

‫پخص سًذٓ ثزًبهٔ تلَٗشًَٖٗ س٘وبٕ هس٘ح ّز دٍضٌجِ‬ ‫سبػت ‪ 9 : 03‬صجح ثِ ٍلت لُسآًجلس در ضجىٔ هحجت‬ ‫آزضؼ ا‪ٜ٧‬تط‪ٛ‬ت‪:٦‬‬

‫‪www.SimaMasih.com‬‬

‫دٍستاى حتماً ایه گفتٍ را شىیدٌ اید ي یا شایدد‬ ‫خًد شما از ایه قبیل افراد َستید کٍ بارَا‬ ‫ي بارَا گفتٍ اید‪ :‬خدا مده را فرامًش کدردٌ‬ ‫است‪.‬‬ ‫آیا ایه مًضًع حقیقت دارد کٍ خدا بعضی َدا‬ ‫را فرامًش می کىد؟‬ ‫اٗي سخي حم٘مت ًذارد‪ .‬کتاتومذس تِ کرّرات‬ ‫ًطاى ه٘ذّذ کِ خذا تحت ّ٘چ ضراٗطیٖ هیي ٍ‬ ‫ضوا را فراهَش ًوٖ کٌذ‪ .‬چرا کِ اٍ خالك هاست‬ ‫ٍ تعٌَاى ٗک پذر ًوٖ تَاًذ ًسثت تِ ها ٍ احت٘اجات ها تٖ تفاٍت تاضذ‪.‬‬ ‫ٗکٖ از رٍٗذادّإ تس٘ار هطَْر کِ اٗي حم٘مت را تَضَح ضرح ه٘ذّذ زًذگٖ‬ ‫اسواع٘ل هٖ تاضذ‪.‬‬ ‫اسماعیل یعىی مسمًع شدٌ از خدا‪ ،‬پ٘ذاٗص‪ ،66 :61‬اٍ تمرٗثاً حذٍد ‪5802‬‬ ‫ق‪.‬م‪ .‬زًذگٖ ه٘کردُ است‪ .‬اسواع٘ل پسر تسرگ اتراّ٘ن از ّاجیر‪ٗ ،‬یعیٌیٖ‬ ‫کٌ٘س هصرٕ سارا تَد‪ .‬اتراّ٘ن ّطتاد ٍ ضص سالِ تَد کِ تَسط ّاجر صاحة‬ ‫اٗي فرزًذ ضذ‪ .‬خذا ٍعذٓ پسرٕ را تِ اتراّ٘ن دادُ تَد ٍ هٖ تاٗست از سارا‬ ‫تذً٘ا هٖ آهذ ٍ تٌْا اتراّ٘ن هٖ تاٗست اٗواى هٖ داضت ٍ صثر هٖ کرد تا‬ ‫خذا ٍعذٓ خَد را کاهل کٌذ‪ ،‬اها اتراّ٘ن ترخالف ارادٓ خذا تا ّیویسیرش‬ ‫تصو٘ن گرفت تا خَد ترإ رس٘ذى تِ چٌ٘ي ّذفٖ الذام ًواٗذ (اضیتیثیاُ‬ ‫تسرگ) در ًت٘جِ اسواع٘ل تذً٘ا آهذ‪ .‬اسواع٘ل ٍ چْاردُ سال لثل از تَلذ‬ ‫اسحك تذً٘ا آهذ‪ .‬در سي پاًسدُ سالگٖ تَد اٍ از خاًیِ اتیراّی٘ین رفیت‪ .‬در‬ ‫هَرد اسواع٘ل هٖ خَاً٘ن کِ خطن ٍ استْسا اه٘ذ جاًطٌ٘یٖ اتیراّی٘ین را از‬ ‫ٍٕ سلة کرد‪.‬‬ ‫اٌٗجا تَد کِ سارا درخَاست کرد تا اتراّ٘ن اٍ را از خاًِ ت٘رٍى کٌذ‪ .‬اتراّ٘ن‬ ‫تعٌَاى ٗک پذر از اٗي کار راضٖ ًثَد ٍلٖ خذاًٍذ اٍ را هطوینیي کیرد کیِ‬ ‫خَاستٔ اٍ را تجا آٍرد‪ .‬سپس اتراّ٘ن ًاى ٍ کَزُ إ آب را تِ ّاجر ٍ پسرش‬ ‫داد ٍ آًاى را رٍاًِ کرد‪ .‬در اٗي داستاى کَتاُ لیلیة خیذا را هی٘یتیَاى تیِ‬ ‫رٍضٌٖ دٗذ‪ .‬آرٕ ضاٗذ در تعضٖ هَارد ها اًساًْا کارّاٖٗ اًجام دّ٘ن کیِ‬ ‫سثة ضَد تا اسواع٘لٖ در زًذگٖ ها پذٗذ آٗذ‪ ٍ ،‬اٗي خذا را خطٌَد ًسازد‪.‬‬ ‫اها تا اٗي ٍجَد خذا ٍفادار است ٍ ها را فراهَش ًوٖ کٌذ‪ .‬اٗي لیطی‬ ‫خذاست‪ .‬در ت٘اتاى تنرضثع آب آًْا توام ضذ‪ّ .‬اجر از اسواع٘ل فاصلیِ‬ ‫گرفت ٍ تخاطر ٍضع٘ت تَجَد آهذُ گرِٗ ه٘کرد کِ خذا گرِٗ ضاى را ضٌی٘یذ‬ ‫ٍ چاُ آتٖ را تِ آًاى ًطاى داد‪ .‬چطواى آًْا تاز ضذ‪ .‬پ٘ذاٗص ‪ 60 :56‬تِ‬ ‫ٗاد داضتِ تاض٘ذ کِ حتٖ اگر در ت٘اتاى زًذگٖ تاض٘ذ‪ .‬خذا ضویا را فیراهیَش‬ ‫ًکردُ است‪ .‬خذا ً٘کَست ٍ فکرّإ اٍ ترإ ضوا فکرّإ عالٖ است‪.‬‬ ‫ع٘سٖ هس٘ح آب ح٘یات است‪ .‬اٍ ً٘از ضیوا را هٖ داًیذ ٍ در هطیکیالت‬ ‫تِ سَٕ ضوا هٖ ضتاتذ‪ .‬تِ اٍ اعتواد کٌ٘ذ‪.‬‬ ‫لُس آوجلس‪ ،‬آگًست ‪0202‬‬ ‫الىاتان باغستاوی‬

‫‪2‬‬

‫سال پنجم‬

‫شمارۀ ‪ 85‬آگوست ‪0292‬‬

‫ّوِ چ٘ش ثزػىس ضذ‪...‬‬ ‫چ‪ ْ٢‬ض‪ٝ‬ظ ثؼس اظ ث‪ ٠‬نٔ‪٨‬ت ًك‪٨‬س‪ ٙ‬ػ‪٨‬ؿ‪ٗ ٦‬ؿ‪٨‬ح ز‪ٝ‬ضا‪ ٙ‬ثؿ‪٨‬بض حؿبؼ ‪ ٝ‬هبثْ تؼ٘ن ‪ ٝ‬ؾط‪ٞٛ‬قت ؾبظ‪ ٥‬زض تبض‪٧‬د‬ ‫ٗؿ‪٨‬ح‪٨‬ت ثك٘بض ٗ‪٨‬أ‪٧‬س ظ‪٧‬طا نحت ‪٧‬ب ػسٕ نحت ثب‪ٝ‬ض‪١‬ب‪ٗ ٥‬ؿ‪٨‬ح‪ٝ ٦‬اثؿتِ‪ ٦‬ا‪ٌٛ‬بض ‪ٛ‬بپص‪٧‬ط‪ ٥‬ث‪ٝ ٠‬هب‪٧‬غ ا‪ ٚ٧‬ز‪ٝ‬ضا‪ٙ‬‬ ‫زاضز‪ .‬ثربَط ‪ً ٚ٨٘١‬ال‪ ٝ ٙ‬ضئ‪٨‬ؽ ًب‪ٜ١‬ب‪ً ٝ ٙ‬بتجب‪ ٝ ٙ‬كط‪٧‬ؿ‪٨‬ب‪ٗ ٝ ٙ‬ال‪٧‬ب‪ ٙ‬ض‪ٗ ٥ٝ‬ح‪ ٞ‬حوب‪٧‬ن ثؼس اظ نٔ‪٨‬ت قس‪ٙ‬‬ ‫ػ‪٨‬ؿ‪ٗ ٦‬ؿ‪٨‬ح ؾطٗب‪ُ ٠٧‬صاض‪ ٥‬ؾرب‪ٝ‬ت٘‪ٜ‬سا‪ ٠ٛ‬ا‪ً ٥‬طز‪ٛ‬س ‪١ ٝ‬طُ‪ ٠ٛٞ‬اؾتؼساز ‪ٜ١ ٝ‬ط ‪ ٝ‬ؾ‪٨‬بؾت ‪ ٝ‬تالـ ‪٘١ ٝ‬ت ‪ ٝ‬نطف‬ ‫‪ٝ‬هت ‪ ٝ‬اظ ذ‪ٞ‬زُصقتِ‪ ٝ ٦‬ا‪٧‬خبض‪٨ٗ ٠ً ٥‬ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؿت‪ٜ‬س ثرطد زاز‪ٛ‬س تب حوب‪٧‬ن ضا اثتسا زض چكٖ ٗطزٕ ‪ ٝ‬ثؼس زض چكٖ‬ ‫ؾ‪٨‬بؾت ذبضر‪ٝ ٦‬اض‪ ٠ٛٝ‬رٔ‪ ٟٞ‬ثس‪ٜ١‬س‪ .‬آ‪٢ٛ‬ب ت٘بٕ ؾطٗب‪ُ ٠٧‬صاض‪ ٥‬ذ‪ٞ‬ز ضا ٗت‪ٞ‬ر‪ ٠‬ؾپب‪٨١‬ب‪ً ٦ٛ‬طز‪ٛ‬س ً‪ ٠‬ثطا‪ ٥‬زكبع اظ‬ ‫ال اظ‬ ‫ٗ‪ٜ‬بكغ قره‪ ٦‬ذ‪ٞ‬ز ث‪ٞ‬ر‪ٞ‬ز آ‪ٝ‬ضز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س ٗت‪ ٦‬كهْ ‪٧ِٞ٨ٗ 28‬س‪ٛ :‬وط‪ ٟ‬ثؿ‪٨‬بض‪ ٥‬ث‪ ٠‬ؾپب‪٨١‬ب‪ ٙ‬زاز‪ٛ‬س ‪ ٝ‬آ‪٢ٛ‬ب ضا ًبٗ ً‬ ‫‪١‬ط ‪ٛ‬ظط تإٗ‪ ٝ ٚ٨‬تُ٘‪٨‬غ ًطز‪ٛ‬س تب حو‪٨‬وت ضا ‪ٛ‬عز ٗطزٕ ا‪ٌٛ‬بض ً‪ٜٜ‬س ‪ ٝ‬ه‪ ّٞ‬زاز‪ٛ‬س ً‪ ٠‬اُط تهبزك ًب ‪٘ٛ‬ب‪ٜ٧‬س‪ ٟ‬حٌ‪ٗٞ‬ت ض‪ ٕٝ‬حو‪٨‬وت ضا ك‪٨٘٢‬س ٗب ذ‪ٞ‬زٗب‪ٙ‬‬ ‫ا‪ ٝ‬ضا تُ٘‪٨‬غ ‪ ٝ‬ضاي‪ .ٖ٨ٌٜ٨ٗ ٦‬ثؼجبضت‪ُ ٦‬لت‪ٜ‬س تل‪ٗ ٖ٨٢‬طزٕ ثب ق٘ب ؾطپ‪ٞ‬ـ ُصاقت‪ ٚ‬ض‪ ٥ٝ‬حوب‪٧‬ن زض ‪ٛ‬عز ه‪٨‬هط ض‪ ٖ١ ٕٝ‬ثب هسضت ؾلؿُ‪ٗ ٝ ٠‬ـُٔ‪٠‬‬ ‫ٗب‪ .‬اهب جبلت است ّوِ چ٘ش ثزػىس ضذ ‪ ٝ‬ػ‪٨‬ؿ‪ٗ ٦‬ؿ‪٨‬ح ث٘ست چ‪ ْ٢‬ض‪ٝ‬ظ ثؼس اظ ه‪٨‬بٕ اظٗطزُب‪ ٙ‬ذ‪٧ٞ‬كت‪ ٚ‬ضا ث‪ ٠‬زٓ‪١ ْ٨‬ب‪ ٥‬ثؿ‪٨‬بض ظ‪ٛ‬س‪ٟ‬‬ ‫ظب‪١‬ط ؾبذت اػ٘بّ ضؾ‪ٞ‬ال‪ ٙ‬كهْ ا‪ .ّٝ‬ثٔـ‪ ٠‬زض رٔ‪ ٥ٞ‬چكٖ ه‪٨‬بكب ‪ٝ‬هب‪٧‬غ ثُ‪ٞ‬ض ز‪ِ٧‬ط‪ ٥‬اتلبم اكتبز ‪ ٝ‬حوب‪٧‬ن ثُ‪ٞ‬ضٗتلب‪ٝ‬ت‪ٞٛ ٦‬قت‪ ٠‬قس ‪ ٝ‬ذجط‪١‬ب زض‬ ‫ر‪٢‬ت ٗربٓق ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٝ ٠‬ؾطٗب‪ُ ٠٧‬صاض‪ ٥‬ق‪ٞ‬ضا‪ٗ ٥‬ص‪١‬ج‪ً ٦‬ب‪ٜ١‬ب‪ٗ ٝ ٙ‬كب‪٧‬د پرف قس‪ ٝ .‬زض ‪٢ٛ‬ب‪٧‬ت ثب ظ‪ٛ‬س‪ ٟ‬قس‪ ٙ‬ػ‪٨‬ؿ‪ٗ ٦‬ؿ‪٨‬ح تبض‪٧‬د ثطػٌؽ آ‪ٛ‬چ‪٠‬‬ ‫ٗكب‪٧‬د ذ‪ٞ‬اؾت‪ٜ‬س ‪ُ ٝ‬لت‪ٜ‬س ‪ ٝ‬ازػب ًطز‪ٛ‬س زض ٗؿ‪٨‬ط‪180 ٥‬زضر‪ٗ ٠‬ربٓق َ‪ٜ٨‬ت ‪٨ٛ ٝ‬ت ‪ ٝ‬ش‪٨ٜ١‬ت آ‪٢ٛ‬ب ث‪ ٠‬حجت ضؾ‪٨‬س‪.‬‬ ‫ّوچٌ٘ي‪...‬‬ ‫زض كهْ قكٖ ًتبة زا‪٨ٛ‬بّ كطٗب‪ ٦ٛ‬اظ َطف پبزقب‪ ٟ‬نبزض ‪ ٝ‬اًٗبء قس ً‪ ٠‬زا‪٨ٛ‬بّ زض چب‪ ٟ‬ق‪٨‬طا‪ ٙ‬اكٌ‪ٜ‬س‪ ٟ‬ق‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬چ‪ ٙٞ‬تحت ‪٨١‬چ قطا‪ ٦ُ٧‬كطٗب‪ٙ‬‬ ‫پبزقب‪ٛ ٟ‬جب‪٧‬س ٗ‪ٜ‬ؿ‪ٞ‬خ ٗ‪ ٦‬قس پؽ زا‪٨ٛ‬بّ حو‪٨‬وت ًب ث‪ ٠‬چب‪ ٟ‬ق‪٨‬طا‪ ٙ‬اكتبز ‪ ٝ‬حت‪ ٦‬ؾ‪ ٦ِٜ‬ضا ‪ ٠ً ٖ١‬ثط زضچب‪ ٟ‬اكٌ‪ٜ‬س‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س ث‪٢ٗ ٠‬ط ‪ ٕٞٗ ٝ‬ؿ‪٨‬ط هبثْ قٌؿت‪ٚ‬‬ ‫پبزقب‪ٗ ٟ‬رت‪ً ٕٞ‬طز‪ٛ‬س‪ ٦ٓٝ .‬زض كطزا‪ ٥‬آ‪ٛ‬ط‪ٝ‬ظ ػٔ‪٨‬طؿٖ ت٘بٕ زؾ‪٨‬ؿ‪١ ٠‬ب‪ٝ ٥‬ظ‪٧‬طا‪ ٝ ٙ‬ا‪ٞٛ‬اع ت‪َٞ‬ئ‪١ ٠‬ب‪ ٥‬كطٗب‪ٛ‬ساضا‪ٗ ٙ‬ج‪ ٦ٜ‬ثط ‪ٛ‬بث‪ٞ‬ز‪ ٥‬زا‪٨ٛ‬بّ ً‪ ٠‬ؾس ضا‪ ٟ‬ظض‬ ‫‪ ٝ‬ظ‪ٝ‬ض ‪ٗ ٝ‬وبٕ ‪ ٝ‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ ٙ‬پطؾت‪ ٦‬آ‪٢ٛ‬ب ث‪ٞ‬ز ّوِ چ٘ش ثزػىس ضذ زا‪٨ٛ‬بّ ظ‪ٛ‬س‪ ٟ‬ث‪٨‬ط‪ ٙٝ‬آٗس ‪ ٠٘١ ٝ‬ت‪َٞ‬ئ‪ُ ٠‬طا‪ ٙ‬ث‪٘١ ٠‬ب‪ ٙ‬چب‪ ٠ً ٦١‬ثطا‪ ٥‬زا‪٨ٛ‬بّ تساضى ز‪٧‬س‪ٟ‬‬ ‫ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س اكتبز‪ٛ‬س ‪ ٝ‬ق‪٨‬ط‪١‬ب‪ُ ٥‬طؾ‪ ٠ٜ‬ا‪ ٠ً ٥‬قت هجْ ث‪ ٠‬احتطإ زا‪٨ٛ‬بّ ارجبضا ض‪ٝ‬ظ‪ُ ٟ‬طكت‪ ٠‬ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س ض‪ٝ‬ظ‪ ٟ‬ذ‪ٞ‬ز ضا ثب ُ‪ٞ‬قت‪٢‬ب‪٨ُٓ ٥‬ق ‪ٛ ٝ‬طٕ ‪ ٝ‬آكتبة‬ ‫ٗ‪٢‬تبة ‪ٛ‬س‪٧‬س‪ ٟ‬ا‪ ٥‬اظ ر‪ٜ‬ؽ ‪ٝ‬ظ‪٧‬طا‪ٝ ٝ ٙ‬آ‪٨‬ب‪ ٙ‬ثبظ ًطز‪ٛ‬س ‪ٝ‬پبزقب‪ ٟ‬كطٗب‪ ٦ٛ‬نبزض ًطز ً‪ ٠٘١ ٠‬ث‪ ٠‬ذسا‪ ٥‬زا‪٨ٛ‬بّ احتطإ ثِصاض‪ٛ‬س ‪ٝ‬زا‪٨ٛ‬بّ تب ث‪ ٠‬آذط ػ٘ط‬ ‫زض پ‪٨‬ط‪ٝ‬ظ‪ ٝ ٥‬احتطإ ظ‪٧‬ؿت‪ .‬ث‪٨‬بئ‪٨‬س ‪ِٛ‬ب‪ٗ ٟ‬ص‪١‬ج‪ ٦‬ث‪ ٠‬ا‪ ٚ٧‬ثرف ضا ز‪ٝ‬ض ث‪ٜ٨‬ساظ‪ٝ ٖ٧‬ثب ز‪٧‬س‪ٝ ٥‬اهغ ث‪ٜ٨‬ب‪ ٠ٛ‬ث‪ ٠‬آ‪ ٙ‬ث‪ِٜ‬ط‪ُ٘ٗ ٖ٧‬ئ‪ً ٜ‬ب ًالٕ ذسا ٗبرطا‪ ٥‬زا‪٨ٛ‬بّ‬ ‫ضا ثطا‪ ٥‬زض آ‪ٝ‬ضز‪ ٙ‬اقي ‪ٛ ٝ‬بٓ‪ ٝ ٠‬تطحٖ ٗب ثحبّ ا‪ٜٞٛ ٝ‬قت‪ .٠‬ثٌٔ‪ ٠‬ذسا ث‪ٞ‬ؾ‪ٗ ٠ٔ٨‬برطا‪ ٥‬ك‪ٞ‬م زضؾ‪٢‬ب‪٨١ ٥‬زب‪ ٙ‬ا‪٨ِٛ‬ع‪ ٥‬ثطا‪ٗ ٥‬ب زاضز ً‪ ٠‬اًخط ًا زض‬ ‫ال ثس‪٨١ ٙٝ‬چ‬ ‫ٗ‪ٞ‬هؼ‪٨‬ت ‪ ٝ‬قطا‪ ٍ٧‬زا‪٨ٛ‬بّ اكٌ‪ٜ‬س‪ ٟ‬زض چب‪ ٟ‬ق‪٨‬طا‪١ ٙ‬ؿت‪ .ٖ٨‬پبزقب‪ ٟ‬ػٔ‪٨‬طؿٖ ٗ‪ ْ٨‬ذ‪ٞ‬زـ ارجبض ًا زا‪٨ٛ‬بّ ضا ث‪ ٠‬چب‪ ٟ‬ق‪٨‬طا‪ ٙ‬ا‪ٛ‬ساذت چ‪ ٙٞ‬هج ً‬ ‫تؼ٘ن ‪ ٝ‬حٌ٘ت آؾ٘ب‪ ٦ٛ‬كطٗب‪ ٦ٛ‬نبزض ًطز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز ً‪٨٘ٛ ٠‬ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؿت آ‪ٛ‬طا ثبَْ ً‪ٜ‬س‪ .‬ث‪٨‬چبض‪ ٟ‬پبزقب‪ ٟ‬هجْ اظ ا‪ ٠ٌٜ٧‬زا‪٨ٛ‬بّ ث‪ ٠‬ز‪ٛ‬سا‪٢ٛ‬ب‪ ٥‬ق‪٨‬طا‪ٛ ٙ‬عز‪٧‬ي‬ ‫ق‪ٞ‬ز زض الثال‪ ٥‬ز‪ٛ‬سا‪٢ٛ‬ب‪ ٥‬كطٗب‪ ٠ً ٦ٛ‬نبزض ًطز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز ُ‪٨‬ط ًطز‪ ٝ ٟ‬زض حبّ ذطز قس‪ ٙ‬ث‪ٞ‬ز‪ .‬اٗب زض ث‪٨‬ؿت ‪ ٝ‬چ‪٢‬بض ؾبػت آ‪ٜ٧‬س‪ ٟ‬ذسا زضؾ‪ ٦‬ث‪ ٠‬ا‪ٝ‬‬ ‫زاز تب كطا ثِ‪٨‬طز چُ‪ٞ‬ض قطا‪ ٍ٧‬ؿ‪٨‬ط هبثْ تـ‪٨٨‬ط ضا ثطػٌؽ ً‪ٜ‬س‪ .‬آ‪٧‬ب حبيط‪٧‬س قطا‪ٛ ٍ٧‬بٗؿبػس ٗح‪ ٝ ٍ٨‬ظ‪ٛ‬سُ‪ ٦‬ذ‪ٞ‬ز ضا ثطػٌؽ ً‪٨ٜ‬س؟ ث‪٨‬بئ‪٨‬س اظ‬ ‫ذسا ثر‪ٞ‬ا‪ ٖ٨١‬ا‪ ٚ٧‬زضؼ ضا ثب ٗب ثِصضا‪ٛ‬س‪ .‬زٓ‪ ْ٨‬ا‪ ٠ٌٜ٧‬ز‪٨ٛ‬ب ‪ ٝ‬قطا‪ ٍ٧‬حت٘ ًب تـ‪٨٨‬ط ٗ‪ًٜ ٦‬س ثربَط ا‪ٜ٧‬ؿت ً‪َ ٠‬ج‪٨‬ؼت پسضا‪ ٠ٛ‬ذسا‪ٗ ٥‬ب ‪١‬طُع تـ‪٨٨‬ط‬ ‫‪ٌٜ٨٘ٛ‬س‪ .‬اٗوبى ثِ خذإ تغ٘٘زًبپذٗز ّوِ ضزاٗط را تغ٘٘زپذٗز ه٘ىٌذ‪ .‬اُطُ‪ٜ‬ب‪ ٝ ٟ‬اقتجب‪ ٦١‬اظ ض‪ ٥ٝ‬ارجبض ‪٧‬ب ‪ٝ‬ؾ‪ٞ‬ؾ‪٧ ٠‬ب ث‪ٜ‬بث‪َ ٠‬ج‪٨‬ؼت ُ‪ٜ‬ب‪ ٟ‬آٓ‪ٞ‬ز‬ ‫ُصقت‪ ٠‬تب‪ ٙ‬ا‪ٛ‬زبٕ زاز‪ ٟ‬ا‪٧‬س ‪ٝ‬حبال اظ ا‪ٛ‬زبٕ آ‪ ٙ‬پك‪٘٨‬ب‪١ ٙ‬ؿت‪٨‬س ‪ ٝ‬حبيط‪٧‬س اقتجب‪١‬تب‪ ٙ‬ضا ثپص‪٧‬ط‪٧‬س ‪ٗ ٝ‬ؿئ‪٨ٓٞ‬ت ُ‪ٜ‬ب‪١‬تب‪ ٙ‬ضا ػٔ‪ٜ‬بً ثؼ‪٢‬س‪ ٟ‬ثِ‪٨‬ط‪٧‬س ‪ ٝ‬ثطا‪٥‬‬ ‫رجطا‪ ٙ‬آ‪ ٙ‬ه‪٘٨‬ت پطزاذت ً‪٨ٜ‬س ‪ ٝ‬اظ آ‪ ٙ‬زؾت ثطزاض‪٧‬س ‪ ٝ‬زض ر‪٢‬ت ثطػٌؽ آ‪ ٙ‬هسٕ ثطزاض‪٧‬س ّوِ چ٘ش ثزػىس خَاّذ ضذ‪.‬‬ ‫اهب طزٗك ثزػىس وزدى ضزاٗط‪...‬‬ ‫پبدضبُ اس خَٗطتي خطوگ٘ي ضذ ثؼجبضت‪ ٦‬ذ‪ٞ‬زـ ضا ٗوهط زا‪ٛ‬ؿت ‪ٗ ٝ‬ؿئ‪٨ٓٞ‬ت ػْ٘ ق‪٨ٜ‬غ ذ‪ٞ‬ز ضا ضؾ٘بً پص‪٧‬طكت ‪ ٝ‬ث‪ُ ٠‬طز‪ٝ ٙ‬ظ‪٧‬طا‪ ٝ ٙ‬كطٗب‪ٛ‬ـساضا‪ٙ‬‬ ‫‪ٝ‬ال‪٧‬ت‪٢‬ب ‪ِٛ‬صاقت ا‪ ٝ‬حو‪٨‬وتبً پص‪٧‬طكت ً‪ ٠ٛ ٠‬كط‪٧‬ت ؾبزُ‪ ٦‬اـ ثٌٔ‪ ٠‬كط‪٧‬ت ثس‪ٗ ٙٝ‬ك‪ٞ‬ضت آ‪ ٦٢‬ته٘‪٨ُ ٖ٨‬ط‪ ٥‬اـ ضا ذ‪ٞ‬ضز‪ ٝ ٟ‬ا‪ ٚ٧‬اُطچ‪ ٠‬اثتسا‪٦٧‬‬ ‫تط‪ ٚ٧‬هسٕ ‪٘٢ٗ ٦ٓٝ‬تط‪ ٚ٧‬هسٗ‪ ٦‬اؾت ً‪ ٠‬زض ر‪٢‬ت ثطػٌؽ ًطز‪ ٙ‬قطا‪ ٍ٧‬ثب‪٧‬س ثطزاض‪ .ٖ٧‬پبدضبُ دل خَد را ثِ رّبً٘ذى داً٘بل هطغَل سبختت‪ .‬ا‪ ٝ‬زض‬ ‫ر‪٢‬ت رٔ‪٨ُٞ‬ط‪ ٥‬اظ ا‪ٛ‬زبٕ ُ‪ٜ‬ب‪ ٠ً ٦١‬زضحبّ ا‪ٛ‬زبٕ قس‪ ٙ‬ث‪ٞ‬ز ثطذبؾت ‪ ٝ‬ػْ٘ ‪ٞ٘ٛ‬ز‪ .‬پبزقب‪ِٛ ٟ‬لت ًبض‪ ٥‬اؾت ً‪ ٠‬قس‪ ٟ‬ت‪٨‬ط ‪ ٖ١‬اظ ً٘ب‪ ٙ‬زض ضكت‪ ٠‬ا‪ٝ‬‬ ‫ثب ت٘بٕ ه‪ٞ‬ت زض ر‪٢‬ت ٗت‪ٞ‬هق ًطز‪ُٜ ٙ‬ب‪ ٟ‬حطًت ًطز اُطچ‪ ٠‬ث‪ ٠‬رب‪ٛ ٦٧‬طؾ‪٨‬س ‪ ٝ‬ؾطػت ػْ٘ ا‪ ٝ‬زضثطاثط ؾطػت ػْ٘ ُ‪ٜ‬ب‪ٛ ٟ‬بچ‪٨‬ع ز‪٧‬س‪٨ٗ ٟ‬كـس ‪ٓٝ‬ـ‪٦‬‬ ‫ثطا‪ ٥‬ثطػٌؽ قس‪ ٙ‬قطا‪ ٍ٧‬حت‪ٛ ٦‬بچ‪٨‬عتط‪ ٚ٧‬هسٗ‪٢‬ب ‪ٞٗ ٖ١‬حط ‪ ٝ‬ؾط‪ٞٛ‬قت ؾبظ اؾت‪ ٝ .‬اٗب ٗ‪٘٢‬تط اظ ‪ ٠٘١‬ا‪ٌٜ٧‬ـ‪ ٠‬پبدضبُ توبم اسجبة ػ٘ص را اس ختَد دٍر‬ ‫وزد ‪ٝ‬ت٘بٕ قت ضا تب ث‪ ٠‬نجح زض حً‪ٞ‬ض ذسا ض‪ٝ‬ظ‪ُ ٟ‬طكت ‪ ٝ‬زض زػب ث‪٨‬ساض ا‪٧‬ؿتبز ‪َٞ ٝ‬ض‪ ٥‬زػبًطز ً‪ ٠‬آزٕ قي ٗ‪ٌٜ٨‬س ض‪١‬ب‪ ٦٧‬زا‪٨ٛ‬بّ اظ ز‪١‬ب‪ ٙ‬ق‪٨‬طا‪ٙ‬‬ ‫ر‪ٞ‬اة زػب‪ ٥‬ذ‪ٞ‬زـ ث‪ٞ‬ز ‪٧‬ب ر‪ٞ‬اة ض‪ٝ‬ظ‪ ٝ ٟ‬زػب‪ ٥‬پبزقب‪ٟ‬؟ ث‪٢‬طحبّ كطزا نجح ّوِ چ٘ش ثزػىس ضذ‪ .‬اُط ٗ‪٨‬ر‪ٞ‬ا‪٨١‬س ق‪٨‬ط‪١‬ب‪ ٥‬زض‪ٛ‬س‪ ٟ‬ا‪ ٚ٧‬ز‪٨ٛ‬ـب زض ثـطاثـط‬ ‫رؿٖ ‪ ٝ‬رب‪ ٙ‬رِطُ‪ٞ‬ق‪٢‬ب‪٧‬تب‪٘١ ٠ً ٙ‬چ‪ ٙٞ‬زا‪٨ٛ‬بّ ث‪ ٠‬چب‪ ٟ‬ق‪٨‬طا‪ ٙ‬اكتبز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س ض‪ٝ‬ظ‪ ٟ‬ثِ‪٨‬ط‪ٛ‬س ؾؼ‪٨ًٜ ٦‬س ذ‪ٞ‬زتب‪ ٙ‬زضحً‪ٞ‬ض ذسا ض‪ٝ‬ظ‪ ٟ‬ثِ‪٨‬ط‪٧‬س‪ .‬ض‪ٝ‬ظ‪ُ ٟ‬طكت‪ٚ‬‬ ‫پبزقب‪ ٟ‬ق‪٨‬طا‪ ٙ‬ضا ‪ٝ‬ازاض ث‪ ٠‬ض‪ٝ‬ظ‪ُ ٟ‬طكت‪ً ٚ‬طز‪ .‬آ‪٧ِٞ٨ٗ11 ٠٧‬س ذ‪ٞ‬ز زا‪٨ٛ‬بّ ‪ ٖ١‬ز‪١‬ب‪ٛ‬ف ضا ثبظًطز ‪ ٝ‬قط‪ٝ‬ع ‪ٞ٘ٛ‬ز ث‪ ٠‬زػب ًطز‪ ٚ٨٘١ ٝ ٙ‬ثبػج قس ًـ‪ ٠‬زض‬ ‫آ‪ 23 ٠٧‬ذسا ز‪١‬ب‪ ٙ‬ق‪٨‬طا‪ ٙ‬ضا ثج‪ٜ‬سز‪ .‬ح٘ط‪ ٟ‬ثبظ ًطز‪ ٙ‬ز‪١‬ب‪ٗ ٙ‬ـب ثـ‪ ٠‬قٌطُصاض‪ ٥‬ثؿت‪ ٠‬قس‪ ٙ‬ز‪١‬ب‪ ٙ‬ق‪٨‬طا‪ ٙ‬زض ثطاثط زا‪٨ٛ‬بّ ‪١‬بؾت‪ .‬ث‪٨‬بئ‪٨‬س ‪١‬ـ٘‪ ٠‬چ‪٨‬ع‪١‬ب‪٠ً ٦٧‬‬ ‫اداهتِ در صتفتحتٔ‬ ‫زض ز‪٨ٛ‬ب ث‪ٛ ٠‬لغ قطاضت ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ض‪٧‬ع‪ ٥‬قس‪ ٟ‬ضا ثطػٌؽ ً‪.ٖ٨ٜ‬‬

‫هدایای مالی شما باعث طرقی ماهنامۀ تبدیل خواهد‬ ‫بود‪ .‬برای رفاه حال شما عزیزان سرویس‬ ‫کارتهای اعتباری نیز فراهم می باشد‪.‬‬ ‫کمک مالی شامل معافیت مالی خواهد بود‪.‬‬

‫ماهنامه تبدیل‬

‫هبٌّبهٔ تجذٗل‬


‫ضفب‬ ‫ارادُ ٍ خَاست خذا‬ ‫طزٗك ضفبٕ ًَاٗوبًبى‪:‬‬

‫ث‪ ٠‬هٖٔ‬ ‫وط٘ص رضب صفب‬

‫زض ًتبة ‪٧‬ؼو‪ٞ‬ة ٗ‪٨‬ر‪ٞ‬ا‪ :ٖ٨ٛ‬اُط ًؿ‪ ٦‬زض ٗ‪٨‬ب‪ ٙ‬ق٘ب ث‪٘٨‬بض‬ ‫اؾت‪ ...‬زض ‪ٛ‬ظط ثبق‪٨‬س ً‪٧ ٠‬ؼو‪ٞ‬ة ضؾ‪ ّٞ‬چ‪ ٦ٗ ٠‬كطٗب‪٧‬س‪.‬‬

‫ؾؤاّ ا‪ ٝ‬ا‪ٜ٧‬ؿت ً‪ ٠‬اُط ًؿ‪ ٦‬زض ث‪٨ًٔ ٚ٨‬ؿب ث‪٘٨‬بض اؾت‪.‬‬ ‫چطا ا‪ ٝ‬ا‪ ٚ٧‬ؾؤاّ ضا ٗ‪ًٜ ٦‬س؟ چ‪ ٠ٌٛٞ‬ث‪ٝ ٠‬ؾ‪ ٤ٔ٨‬ا‪٘٧‬ب‪ ٙ‬ث‪٠‬‬ ‫ًالٕ ظ‪ٛ‬س‪ ٣‬ذسا ‪ ٝ‬اظ َط‪٧‬ن ظذ٘‪٢‬ب‪ ٥‬ثس‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ؾت ً‪ٗ ٠‬ب‬ ‫ا‪٘٧‬ب‪ٛ‬ساضا‪ ٙ‬قلب ‪٧‬بكت‪ ٠‬ا‪ .ٖ٧‬اٗب ثؼً‪١ ٦‬ب ‪ٜٞ١‬ظ ا‪٘٧‬ب‪ٛ‬كب‪ ٙ‬ضا ث‪ ٠‬حس‪ ٥‬تو‪٧ٞ‬ت ‪ٌٛ‬طز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س ً‪ ٠‬ثت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س اظ َط‪٧‬ن‬ ‫ا‪٘٧‬ب‪ ٙ‬ث‪ً ٠‬الٕ ذسا‪ٝ ،‬ػس‪١ ٟ‬ب‪ ٥‬ا‪ ٝ‬ضا زض‪٧‬بكت ً‪ٜٜ‬س‪ ٠ٛ .‬ت‪٢ٜ‬ب ا‪ ،ٚ٧‬ثٌٔ‪ ٠‬ثؼً‪ ٦‬اظ ا‪٘٧‬ب‪ٛ‬ساضا‪ ٙ‬ا‪٘٧‬ب‪ٛ‬كب‪ٙ‬‬ ‫ثؿتِ‪ ٦‬ث‪ ٠‬آ‪ٛ‬چ‪ ٦ٗ ٠‬ث‪ٜٜ٨‬س زاضز‪ .‬ثطا‪ ٥‬ا‪٧ ٠ٌٜ٧‬ي ٗؿئٔ‪ ٤‬ض‪ٝ‬حب‪ ٦ٛ‬ضا ثپص‪٧‬ط‪ٛ‬س ثب‪٧‬ؿت‪ ٦‬ا‪ ّٝ‬اظ َط‪٧‬ن احؿبؼ‬ ‫َج‪٨‬ؼ‪ ٦‬قب‪ ٙ‬آ‪ ٙ‬ضا هج‪ًٜٜ ّٞ‬س‪ .‬ا‪ٞٛ ٚ٧‬ع اكطاز ‪٧‬ي تبظ‪ ٟ‬ا‪٘٧‬ب‪١ ٙ‬ؿت‪ٜ‬س‪ .‬چ‪ً ٙٞ‬الٕ ذسا زض ضؾبٓ‪ ٤‬ز‪ٕٝ‬‬ ‫هط‪ٛ‬ت‪٨‬ب‪ ٙ‬كهْ‪7‬آ‪ ٦ٗ 5 ٤٧‬كطٗب‪٧‬س‪ :‬ضا‪ٜ٘١‬ب‪ٗ ٥‬ب زض ظ‪ٛ‬سُ‪ ٦‬ا‪٘٧‬ب‪ٗ ٙ‬بؾت‪ ٠ٛ ،‬آ‪ٛ‬چ‪ ٦ٗ ٠‬ث‪.ٖ٨ٜ٨‬‬ ‫زض ضؾبٓ‪ ٤‬ا‪ ّٝ‬هط‪ٛ‬ت‪٨‬ب‪ ٙ‬كهْ‪ 3‬آ‪٧‬بت‪ 1‬آ‪ ٦ٗ 3٦‬ذ‪ٞ‬ا‪ :ٖ٨ٛ‬اٗب ا‪ ٥‬ز‪ٝ‬ؾتب‪ٛ ٚٗ ،ٚٗ ٙ‬ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؿتٖ ‪٘١‬ب‪َٞ ٙ‬ض ً‪ ٠‬ثب‬

‫اكطاز ض‪ٝ‬حب‪ ٦ٛ‬نحجت ٗ‪ ،ًٖٜ ٦‬ثب ق٘ب ؾر‪ ،ٖ٧ُٞ ٚ‬ثٌٔ‪ٛ ٠‬بچبض قسٕ‪٘١ ،‬ب‪َٞ ٙ‬ض ً‪ ٠‬ثب اقربل‬ ‫‪ٛ‬لؿب‪٧ ٦ٛ‬ب ًؿب‪ ٠ً ٦ٛ‬زض ا‪٘٧‬ب‪ ٙ‬ث‪ٗ ٠‬ؿ‪٨‬ح ‪ٜٞ١‬ظ ذطزؾبّ ‪١‬ؿت‪ٜ‬س ثب ق٘ب نحجت ً‪ .ٖٜ‬ث‪ ٠‬ق٘ب ق‪٨‬ط زازٕ‪،‬‬ ‫‪ ٠ٛ‬ؿصا‪ ٥‬ثعضُؿبال‪ ٙ‬ضا‪ ،‬ظ‪٧‬طا ثطا‪ ٥‬آ‪ ٙ‬آٗبز‪ٛ ٟ‬ج‪ٞ‬ز‪٧‬س ‪ٜٞ١ ٝ‬ظ آٗبز‪٨ٛ ٟ‬ؿت‪٨‬س‪ .‬چ‪ ٙٞ‬ق٘ب ‪ٜٞ١‬ظ ‪ٛ ٖ١‬لؿب‪٦ٛ‬‬ ‫‪١‬ؿت‪٨‬س‪ٝ .‬هت‪ ٦‬حؿبزت ‪ٛ ٝ‬عاع زض ٗ‪٨‬ب‪ ٙ‬ق٘ب ‪١‬ؿت‪ ،‬آ‪٧‬ب ا‪ٛ ٚ٧‬كب‪ ٦٘ٛ ٙ‬ز‪١‬س ً‪ٛ ٠‬لؿب‪١ ٦ٛ‬ؿت‪٨‬س ‪ٗ ٝ‬خْ ؾب‪٧‬ط‬ ‫ٗطزٕ ضكتبض ٗ‪٨ًٜ ٦‬س؟‪ً ...‬ؿ‪ٜٞ١ ٠ً ٦‬ظ ق‪٨‬ط ٗ‪ ٦‬ذ‪ٞ‬ضز هبزض ث‪ ٠‬تكر‪٨‬م ًالٕ ‪ُٔٗ ٦ٌ٨ٛ‬ن ‪٨ٛ‬ؿت‪.‬‬

‫اظ هب‪٧‬ن رب ‪٘ٛ‬ب‪٨ٛ‬س‪ .‬ث‪ ٠‬ذبَط‬ ‫ثؿپبض‪٧‬س ً‪ٗ ٠٘١ ٠‬ب زض ‪٧‬ي هب‪٧‬و‪ٖ٨‬‬ ‫‪$‬ؾط‪ٞٛ‬قت ٗكتطى‪ #‬اظ هجْ ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ض‪٧‬ع‪٥‬‬ ‫ً‪٨ٜ‬س‪ٞٗ .‬هؼ‪ٞٛ ٠ً ٦‬ح ًكت‪٦ٗ ٦‬‬ ‫ؾبذت اظ ثبضا‪ ٙ‬ذجط‪ٛ ٥‬ج‪ٞ‬ز‪ .‬ذ‪ٞ‬ز‬ ‫ضا ؾبٖٓ ‪ ٝ‬ؾطحبّ ‪ ٠ِٛ‬زاض‪٧‬س‪ .‬اٌٗب‪ٙ‬‬ ‫زاضز زض ؾ‪ 60 ٚ‬ؾبِٓ‪ً ٦‬ؿ‪ ٦‬اظ‬ ‫ق٘ب ثر‪ٞ‬ا‪١‬س ً‪ ٠‬زؾت ث‪ً ٠‬بض‬ ‫ثعضُ‪ ٦‬ثع‪٨ٛ‬س‪ .‬ث‪ ٠‬حطف ‪ٛ‬وبزا‪ٝ ٙ‬‬ ‫ػ‪٨‬ت ر‪٧ٞ‬ب‪ُٞ ٙ‬ـ ‪ٛ‬س‪٨١‬س‪ ،‬ث‪ً ٠‬بض‪٥‬‬ ‫ً‪ ٠‬ثب‪٧‬س ا‪ٛ‬زبٕ ز‪٨١‬س ثچؿج‪٨‬س‪.‬‬ ‫آ‪ٜ٧‬س‪ ٟ‬تب‪ ٙ‬ضا زض رب‪ ٦٧‬ثٔ‪ٜ‬س ٗطتلغ ث‪ٜ‬ب ً‪٨ٜ‬س‪ .‬ثطا‪ ٥‬ضػب‪٧‬ت ٗؿبئْ ا‪ ٦ٜ٘٧‬ز‪ٝ‬تب‪ ٦٧‬ؾلط ً‪٨ٜ‬س‪.‬‬ ‫ؾطػت ‪٨١‬چ ٗع‪٧‬ت‪ٛ ٦‬ساضز‪ ،‬حٔع‪ٞ٧ ٝ ٙٝ‬ظپٔ‪١ َٜ‬ط ز‪ ٝ‬زض ًكت‪ ٦‬ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س‪ٞٗ .‬هؼ‪ ٠ً ٦‬زچبض ككبض‬ ‫ض‪ٝ‬ح‪١ ٦‬ؿت‪٨‬س‪ ،‬چ‪ٜ‬س‪ ٥‬ض‪ ٥ٝ‬آة ؿ‪ ٠َٞ‬ذ‪ٞ‬ض‪٧‬س‪ .‬ث‪ ٠‬ذبَط ثؿپبض‪٧‬س ًكت‪ٞٛ ٦‬ح ضا ‪٧‬ي ؿ‪٨‬ط حطك‪٠‬‬ ‫ا‪ ٥‬ؾبذت ‪ً ٝ‬كت‪ ٦‬تب‪٧‬تب‪٨ٛ‬ي ضا حطك‪ ٠‬ا‪١ ٥‬ب ؾبذت‪ٜ‬س! ‪١‬طاؾ‪ ٦‬اظ ت‪ٞ‬كب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬زّ ضا‪ٛ ٟ‬س‪٨١‬س‪ٞٗ .‬هؼ‪٦‬‬ ‫ً‪ ٠‬ثب ذسا‪٨٧‬س‪٨٘١ ،‬ك‪ ٠‬ض‪ً٘ ٚ٨ِٛ‬ب‪ ٦ٛ‬زض ا‪ٛ‬تظبضتب‪ ٙ‬اؾت‪.‬‬

‫آگوست ‪0202‬‬

‫اس وطتٖ ًَح ث٘بهَسٗن‬

‫اٗط‪ٝ‬ظ‪ ٟ‬زض ًٔ‪٨‬ؿب‪١‬ب ا‪٘٧‬ب‪ٛ‬ساضا‪ ٙ‬ظ‪٧‬بز‪١ ٥‬ؿت‪ٜ‬س ً‪ ٠‬زض ظ‪٧‬ط ا‪ ٚ٧‬ت‪ٞ‬ث‪٨‬د ًالٕ ‪١‬ؿت‪ٜ‬س‪ .‬اٗب ‪ُٔٗ ٦ٌ٨ٛ‬ن‬ ‫چ‪٨‬ؿت؟ ‪ُٔٗ ٦ٌ٨ٛ‬ن ا‪٧‬ؿتبز‪ ٙ‬زض حً‪ٞ‬ض ذسا ‪٧‬ب ه‪ٞ‬ا‪ ٥‬ق‪ُ٨‬ب‪ ٙ‬ثس‪٨١ ٙٝ‬چ حؽ تطؼ‪ً٘ ،‬ج‪ٞ‬ز ‪ُٜ ٝ‬ب‪ٟ‬‬ ‫ال ث‪ُٜ ٦‬ب‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ ٦ٓٝ ،‬ذسا ث‪ ٠‬ذبَط ٗب ا‪ ٝ‬ضا‬ ‫اؾت‪ .‬ضؾبٓ‪ ٤‬ز‪ ٕٝ‬هط‪ٛ‬ت‪٨‬ب‪ ٙ‬كهْ‪ 21‬آ‪ ٦ٗ 5 ٤٧‬كطٗب‪٧‬س‪ٗ :‬ؿ‪٨‬ح ًبٗ ً‬ ‫ث‪ُٜ ٦‬ب‪ٛ ٟ‬ك‪ٜ‬بذت تب ٗب ث‪ٝ ٠‬ؾ‪ ٤ٔ٨‬اتحبز ثب ا‪ٗ ٝ‬ب‪ٜٛ‬س ذ‪ٞ‬ز ذسا ًبٗالً ‪٨ٛ‬ي ق‪.ٖ٧ٞ‬‬ ‫ا‪٘٧‬ب‪ٛ‬ساضا‪ ٠ً ٦ٛ‬ث‪ٝ ٠‬ؾ‪ ٤ٔ٨‬ا‪ُٔٗ ٦ٌ٨ٛ ٚ٧‬ن ظ‪٧‬ؿت ٗ‪ًٜٜ ٦‬س ‪ ٝ‬زض ًالٕ ٗؿ‪٨‬ح اؾت‪ٞ‬اض‪ٛ‬س ا‪٘٧‬ب‪ٛ‬ساضا‪١ ٦ٛ‬ؿت‪ٜ‬س‬ ‫ً‪ ٠‬ثط ت٘بٕ ٗ‪ٞ‬هؼ‪٨‬ت َج‪٨‬ؼ‪ ٝ ٦‬ت٘بٕ ه‪ٞ‬ا‪ ٥‬ق‪ُ٨‬ب‪ ٦ٛ‬پ‪٨‬ط‪ٝ‬ظ ‪١‬ؿت‪ٜ‬س‪ً .‬الٕ ذساؾت ً‪ً ٠‬الٕ ‪ُٔٗ ٦ٌ٨ٛ‬ن‬ ‫اؾت ‪ ٝ‬ث‪ٝ ٠‬ؾ‪ ٤ٔ٨‬ا‪ً ٚ٧‬الٕ اؾت ً‪ٗ ٠‬ب ثط ز‪٨ٛ‬ب پ‪٨‬ط‪ٝ‬ظ قس‪ ٟ‬ا‪ .ٖ٧‬ا‪ً ٚ٧‬الٕ ظ‪ٛ‬س‪ ٣‬ذساؾت ً‪ ٠‬ا‪ٛ‬ؿب‪٢ٛ‬ب ضا اظ‬ ‫ث‪ٜ‬س تبض‪١ ٦ٌ٧‬ب‪٧‬كب‪ ٙ‬آظاز ٗ‪٨‬ؿبظز‪ٝ .‬هت‪٧ ٦‬ي ا‪٘٧‬ب‪ٛ‬ساض زض ًالٕ ذسا ضقس ًطز‪ ٝ ٟ‬ثط آ‪ ٙ‬تٌ‪ًٜ ٦ٗ ٠٨‬س‪،‬‬ ‫ا‪ً ٚ٧‬الٕ ذسا اؾت ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬ا‪ ٝ‬ؿصا‪ ٥‬ض‪ٝ‬حب‪٨ٛ‬ف ضا ػُب ٗ‪ًٜ ٦‬س‪٘١ .‬ب‪ُٞٛ‬ض ً‪ ٠‬ذسا‪ٛٝ‬س كطٗ‪ٞ‬ز ٗب ث‪ٝ ٠‬ؾ‪٤ٔ٨‬‬ ‫‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ظ‪٧‬ؿت ‪ ٖ٨ًٜ ٦٘ٛ‬ثٌٔ‪ ٠‬ث‪ٞ‬ؾ‪١ ٤ٔ٨‬ط ًالٗ‪ ٠ً ٦‬اظ ز‪١‬ب‪ ٙ‬ذسا نبزض ٗ‪ ٦‬ق‪ٞ‬ز‪ٜٞ١ ٦ٓٝ .‬ظ اكطاز‪١ ٥‬ؿت‪ٜ‬س‬ ‫ً‪ ٠‬زض ا‪٘٧‬ب‪ٛ‬كب‪َ ٙ‬لْ ‪١‬ؿت‪ٜ‬س ‪ ٝ‬احت‪٨‬بد زاض‪ٛ‬س ً‪ ٠‬ز‪ِ٧‬طا‪ ٙ‬ثطا‪ ٥‬آ‪٢ٛ‬ب زػب ًطز‪ ٝ ٟ‬ر‪ٞ‬اة زػب‪١‬ب‪٧‬كب‪ ٙ‬ضا‬ ‫ثِ‪٨‬ط‪ٛ‬س‪ .‬ا‪٘٧‬ب‪ ٙ‬ا‪ ٠ِٜٛٞ٧‬اكطاز ثط ٗج‪ٜ‬ب‪ ٥‬زػب ‪ُٔٗ ٦ٌ٨ٛ ٝ‬ن ز‪ِ٧‬طا‪ ٙ‬اؾت‪ .‬ذ‪ٞ‬ز اَ٘‪ٜ٨‬ب‪ٛ ٙ‬ساض‪ٛ‬س ً‪ ٠‬ذسا‬ ‫زػب‪ ٥‬ا‪٧‬كب‪ ٙ‬ضا ٗ‪ ٦‬ق‪ٜٞ‬ز‪ .‬ثطا‪ ٚ٨٘١ ٥‬اؾت ً‪٧ ٠‬ؼو‪ٞ‬ة ٗ‪ ٦‬كطٗب‪٧‬س ً‪ ٠‬ا‪ ٠ِٜٛٞ٧‬اكطاز ٗكب‪٧‬د ًٔ‪٨‬ؿب ضا‬ ‫نسا ًطز‪ ٟ‬تب ثطا‪ ٥‬ا‪٧‬كب‪ ٙ‬زػب ً‪ٜٜ‬س ‪ ٝ‬زػب‪ ٥‬ا‪٘٧‬ب‪ ،ٙ‬ث‪٘٨‬بض‪ ٥‬آ‪٢ٛ‬ب ضا قلب ذ‪ٞ‬ا‪١‬س زاز‪ .‬ك‪٨‬ى ‪ٗ ٝ‬حجت‬ ‫ذسا‪ٛٝ‬س ثطا‪ٗ ٤٘١ ٥‬ب زض ‪١‬ط ؾُح‪١ ٠ً ٦‬ؿت‪ ٖ٨‬ت٘بٕ احت‪٨‬بربت ٗب ضا ثطآ‪ٝ‬ضز‪ً ٟ‬طز‪ ٟ‬اؾت‪.‬‬

‫ضفبٕ هْ٘ب ضذُ ثِ ٍس٘لٔ ًجبت هس٘ح‪:‬‬ ‫زض ا‪ ٚ٧‬چ‪ٜ‬س ثرف ُصقت‪ٗ ٠‬ب ٗت‪ٞ‬ر‪ ٠‬قس‪ ٠ً ٖ٧‬قلب چُ‪ٞ‬ض ث‪ٝ ٠‬ؾ‪ٛ ٤ٔ٨‬بٕ ٗؿ‪٨‬ح ا‪ٛ‬زبٕ ٗ‪ ٦‬ق‪ٞ‬ز‪ُٜٞ٨٘١ .‬ض‬ ‫ث‪ ٠‬چ‪ ٠‬قٌْ اكطاز‪ٜٞ١ ٠ً ٥‬ظ زض ا‪٘٧‬ب‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬ز َلْ ‪١‬ؿت‪ٜ‬س ث‪ٝ ٠‬ؾ‪ ٤ٔ٨‬زػب‪ٗ ٥‬كب‪٧‬د ًٔ‪٨‬ؿب قلب پ‪٨‬سا ٗ‪٦‬‬ ‫ً‪ٜٜ‬س‪ .‬حبّ ثِصاض‪٧‬س ثل‪ ٠ً ٖ٨٘٢‬چِ‪ ٠ٛٞ‬قلب زض ٗؿ‪٨‬ح ث‪ٝ ٠‬ؾ‪ٛ ٤ٔ٨‬زبت‪ ٠ً ٦‬ا‪ ٝ‬ثطا‪ٗ ٥‬ب ٗ‪٨٢‬ب ًطز‪ ٟ‬اؾت‬ ‫‪ ٦ٌ٧‬اظ اٗت‪٨‬بظات ٗبؾت‪ .‬ثطا‪ ٥‬ك‪ ٖ٢‬ا‪ٞٗ ٚ٧‬ي‪ٞ‬ع اثتسا ث‪ً ٠‬تبة اقؼ‪٨‬بء ‪ٛ‬ج‪ ٦‬كهْ‪ 53‬آ‪٧‬بت ‪ 3‬آ‪14ٝ 5 ٦‬‬ ‫‪ِٛ‬ب‪ ٦١‬ث‪ٜ٨‬ساظ‪ ٦ٌ٧ .ٖ٧‬اظ تلؿ‪٨‬ط‪١‬ب‪ ٥‬ا‪٨ِٔٛ‬ؿ‪ ٦‬ظثب‪ ٙ‬زض ٗ‪ٞ‬ضز آ‪ 15 ٤٧‬ا‪ُٜٞ٧‬ض ٗ‪٧ُٞ ٦‬س‪ :‬ذ‪١ ٦ٔ٨‬ب زض ٗ‪ٞ‬ضز‬ ‫ا‪ٗ” ٝ‬ؿ‪٨‬ح“ٗتح‪٨‬ط قس‪ٛ‬س‪ .‬ن‪ٞ‬ضت ا‪ ٝ‬چ‪ٜ‬ب‪ ٙ‬قٌؿت‪ ٠‬قس‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬ز‪ِ٧‬ط ‪٧‬ي ٗخْ ن‪ٞ‬ضت ا‪ٛ‬ؿب‪ٛ ٙ‬ج‪ٞ‬ز‪...‬‬ ‫َجن ضؾبٓ‪ ٤‬ز‪ ٕٝ‬هط‪ٛ‬ت‪٨‬ب‪ ٙ‬كهْ ‪21‬آ‪5 ٤٧‬؛ ٗؿ‪٨‬ح ُ‪ٜ‬ب‪ٗ ٟ‬ب قس‪ .‬آ‪ٛ‬چ‪ٗ ٠‬ب ث‪ٞ‬ز‪ ٖ٧‬ا‪ ٝ‬آ‪ ٙ‬چ‪٨‬ع قس‪ٝ .‬هت‪ ٦‬آ‪ ٙ‬ضا ثط‬ ‫ذ‪ٞ‬ز حْ٘ ًطز‪ ،‬ا‪ ٠ٛ ٝ‬ت‪٢ٜ‬ب ُ‪ٜ‬ب‪ٗ ٟ‬ب قس ثٌٔ‪٘١ ٠‬چ‪ ٚ٨ٜ‬ا‪ٗ ٝ‬طو ٗب ضا ثط ذ‪ٞ‬ز ُطكت‪ٝ .‬هت‪ُٜ ٦‬ب‪ ،ٟ‬زضز ‪ٝ‬‬ ‫ٗطو ت٘بٕ ا‪ٛ‬ؿب‪٢ٛ‬ب ثط ض‪ٗ ٥ٝ‬ؿ‪٨‬ح آٗس‪ ،‬ا‪ ٝ‬ز‪ِ٧‬ط ن‪ٞ‬ضت ‪ ٝ‬ظب‪١‬ط ‪٧‬ي ا‪ٛ‬ؿب‪ ٙ‬ضا ‪ٛ‬ساقت‪ .‬ته‪ٞ‬ض ا‪ٚ٧‬‬ ‫ٗؿئٔ‪ ٠‬ثطا‪ ٥‬اًخط ٗب ٗكٌْ اؾت‪ .‬آ‪٧‬ب چ‪ٗ ٚ٨ٜ‬حجت‪ ٌٚ٘ٗ ٦‬اؾت ‪ٝ‬ر‪ٞ‬ز زاقت‪ ٠‬ثبقس؟ ٗت‪ٞ‬ر‪ ٠‬ثبق‪٨‬س زض‬ ‫آ‪ ٝ 4٤٧‬آ‪ ٦ٗ 10٤٧‬كطٗب‪٧‬س‪ :‬ذسا ث‪ٞ‬ز ً‪ٗ ٠‬ؿ‪٨‬ح ضا ًٗط‪ٝ‬ة ًطز‪ ،‬ذسا ث‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬ث‪٘٨‬بض‪ٗ ٥‬ب ضا ثط ض‪ ٥ٝ‬پؿط‬ ‫ذ‪ٞ‬ز ٗؿ‪٨‬ح ػ‪٨‬ؿ‪ُ ٦‬صاقت‪ .‬ا‪ ٚ٧‬ػسآت آ‪ ٦٢‬ث‪ٞ‬ز ً‪َٔ ٠‬ت پطزاذت ٗزبظات ‪ُٜ ٝ‬ب‪١‬ب‪ٗ ٙ‬ب ضا ٗ‪ً ٦‬طز‪.‬‬ ‫تإز‪٧‬ت ؾالٗت‪ٗ ٦‬ب ثط ‪ ٥ٝ‬آٗس‪٧ ،ٟ‬ؼ‪ ٦ٜ‬آ‪ٛ‬چ‪ ٠ً ٠‬رٔ‪ ٥ٞ‬نٔح ‪ ٝ‬آضاٗف ٗب ضا ٗ‪٨ُ ٦‬طز ثط ض‪ ٥ٝ‬ا‪ ٝ‬آٗس‪.‬‬ ‫‪ ٝ‬اظ ظذ٘‪٢‬ب‪ ٥‬ثس‪ ٙ‬ا‪ ٝ‬ض‪ ٥ٝ‬نٔ‪٨‬ت اؾت ً‪ٗ ٠‬ب قلب ‪٧‬بكت‪ ٠‬ا‪ .ٖ٧‬ا‪ ٚ٧‬قلب ز‪١ ٝ‬عاض ؾبّ پ‪٨‬ف هجْ اظ ا‪٠ٌٜ٧‬‬ ‫ٗب ث‪ ٠‬ز‪٨ٛ‬ب ث‪٨‬بئ‪ ٖ٨‬ثطا‪ٗ ٥‬ب ٗ‪٨٢‬ب قس‪ .‬قلب ‪٧‬ي ٗؿئٔ‪ ٤‬ض‪ٝ‬حب‪ ٦ٛ‬اؾت‪ ،‬چطا؟ چ‪ ٠ٌٛٞ‬ؾطچك٘‪ٗ ٤‬طو اظ‬ ‫ُ‪ٜ‬ب‪١‬ب‪ٗ ٙ‬ب ا‪ٛ‬ؿب‪٢ٛ‬ب اؾت‪ .‬هجْ اظ ُ‪ٜ‬ب‪ ٟ‬زض ر‪٢‬ب‪ٗ ٙ‬طو‪ ،‬كوط ‪ ٝ‬ثسثرت‪ٝ ٦‬ر‪ٞ‬ز ‪ٛ‬ساقت‪ٗ .‬طو ‪ ٝ‬زضز ‪ ٝ‬كوط‬ ‫ٗ‪ٞ‬اضز ض‪ٝ‬حب‪١ ٦ٛ‬ؿت‪ٜ‬س‪ ٝ ،‬ذسا ثطا‪ ٥‬آ‪٢ٛ‬ب ‪٧‬ي ضا‪ ٟ‬حْ ض‪ٝ‬حب‪ ٦ٛ‬ثطا‪ٗ ٤٘١ ٥‬ب ا‪ٛ‬ؿب‪٢ٛ‬ب ٗ‪٨٢‬ب ًطز‪.‬‬ ‫ازاٗ‪ ٠‬زض ق٘بض‪ ٣‬ثؼس‪...‬‬

‫برای خریذ کتابمقذس به زبان فارسی‬ ‫با ما تماس حاصل نمائیذ‬ ‫‪)818( 522 – 1525‬‬

‫جؼجٔ وفص‬ ‫ظ‪ ٝ ٙ‬ق‪١ٞ‬ط‪ ٥‬ث‪٨‬ف اظ ‪ 60‬ؾبّ ثب ‪ٌ٧‬س‪ِ٧‬ط ظ‪ٛ‬سُ‪ٗ ٦‬كتطى زاقت‪ٜ‬س‪ .‬آ‪٢ٛ‬ب ‪ ٠٘١‬چ‪٨‬ـع ضا ثـ‪َ ٠‬ـ‪ٞ‬ض‬ ‫ٗؿب‪ ٥ٝ‬ث‪ ٚ٨‬ذ‪ٞ‬ز توؿ‪ً ٖ٨‬طز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س‪ .‬زض ٗ‪ٞ‬ضز ‪ ٠٘١‬چ‪٨‬ع ثب ‪ ٖ١‬نحجت ٗ‪ً ٦‬طز‪ٛ‬س ‪٨١ ٝ‬چ چ‪٨‬ـع ضا‬ ‫اظ ‪ٌ٧‬س‪ِ٧‬ط پ‪٢ٜ‬ب‪ً ٦٘ٛ ٙ‬طز‪ٛ‬س ِٗط ‪٧‬ي چ‪٨‬ع‪٧ :‬ي رؼج‪ً ٠‬لف زض ثبال‪ً٘ ٥‬س پ‪٨‬ط ظ‪ ٙ‬ث‪ٞ‬ز ًـ‪ ٠‬اظ‬ ‫ق‪١ٞ‬طـ ذ‪ٞ‬اؾت‪ ٠‬ث‪ٞ‬ز ‪١‬طُع آ‪ ٙ‬ضا ثبظ ‪ٌٜٛ‬س ‪ ٝ‬زض ٗ‪ٞ‬ضز آ‪ ٖ١ ٙ‬چ‪٨‬ع‪ٛ ٥‬پطؾس‪ .‬زض ‪ ٠٘١‬ا‪ ٚ٧‬ؾبٓ‪٢‬ب‬ ‫پ‪٨‬طٗطز آ‪ ٙ‬ضا ‪ٛ‬بز‪٧‬س‪ُ ٟ‬طكت‪ ٠‬ث‪ٞ‬ز اٗب ثبالذط‪٧ ٟ‬ي ض‪ٝ‬ظ پ‪٨‬ط ظ‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ثؿتط ث‪٘٨‬بض‪ ٥‬اكتبز ‪ ٝ‬پـعقـٌـب‪ ٙ‬اظ‬ ‫ا‪ ٝ‬هُغ اٗ‪٨‬س ًطز‪ٛ‬س‪ .‬زض حبٓ‪ ٠ً ٦‬ثب ‪ٌ٧‬س‪ِ٧‬ط اٗ‪ٞ‬ض ثبه‪ ٦‬ضا ضكغ ‪ ٝ‬ضر‪ٞ‬ع ٗ‪ً ٦‬طز‪ٛ‬س پ‪٨‬ط ٗطز رؼجـ‪٠‬‬ ‫ًلف ضا آ‪ٝ‬ضز ‪ٛ ٝ‬عز ‪٘١‬ؿطـ ثطز‪.‬‬ ‫پ‪٨‬طظ‪ ٙ‬تهس‪٧‬ن ًطز ً‪ٝ ٠‬هت آ‪ ٙ‬ضؾ‪٨‬س‪ ٟ‬اؾت ً‪ ٠٘١ ٠‬چ‪٨‬ع ضا زض ٗ‪ٞ‬ضز رؼج‪ ٠‬ث‪ ٠‬ق‪١ٞ‬طـ ثِ‪٧ٞ‬س‪.‬‬ ‫پؽ اظ ا‪ ٝ‬ذ‪ٞ‬اؾت تب زض رؼج‪ ٠‬ضا ثبظ ً‪ٜ‬س‪ٝ .‬هت‪ ٦‬پ‪٨‬طٗطز زض رؼج‪ ٠‬ضا ثبظ ًطز ز‪ ٝ‬ػط‪ٝ‬ؾي ثبكت‪ٜ‬ـ‪٦‬‬ ‫‪ٗ ٝ‬وساض‪ ٥‬پ‪ ّٞ‬ث‪ٗ ٠‬جٔؾ ‪١ 95‬عاض زالض پ‪٨‬سا ًطز پ‪٨‬طٗطز زض ا‪ ٚ٧‬ثبض‪ ٟ‬اظ ‪٘١‬ؿطـ ؾ‪ٞ‬اّ ‪ٞ٘ٛ‬ز‪.‬‬ ‫پ‪٨‬طظ‪ُ ٙ‬لت‪ِٜ١ :‬بٗ‪ٗ ٠ً ٦‬ب ه‪ ٝ ّٞ‬هطاض اظز‪ٝ‬اد ُصاقت‪ٗ ٖ٨‬بزضثعضُٖ ثـ‪ٗ ٠‬ـ‪ُ ٚ‬ـلـت ًـ‪ ٠‬ضاظ‬ ‫ذ‪ٞ‬قجرت‪ ٦‬ظ‪ٛ‬سُ‪ٗ ٦‬كتطى زض ا‪ ٚ٧‬اؾت ً‪٨١ ٠‬چ ‪ٝ‬هت ٗكبرط‪٨ٌٜٛ ٟ‬س ا‪ ٝ‬ث‪ُ ٚٗ ٠‬لت ًـ‪١ ٠‬ـط‬ ‫‪ٝ‬هت اظ زؾت ت‪ ٞ‬ػهجب‪ ٦ٛ‬قسٕ ؾبًت ث٘ب‪٧ٝ ٖٛ‬ي ػط‪ٝ‬ؾي ثجبكٖ‪.‬‬ ‫پ‪٨‬ط ٗطز ث‪ ٠‬قست تحت تإح‪٨‬ط هطاض ُطكت ‪ ٝ‬ؾؼ‪ً ٦‬طز اقـي ‪١‬ـب‪٧‬ـف ؾـطاظ‪٧‬ـط ‪ٛ‬كـ‪ٞ‬ز كـوـٍ ز‪ٝ‬‬ ‫ػط‪ٝ‬ؾي زض رؼج‪ ٠‬ث‪ٞ‬ز پؽ ‪٘١‬ؿطـ كوٍ ز‪ ٝ‬ثبض زض َ‪ ّٞ‬ظ‪ٛ‬ـسُـ‪ٗ ٦‬كـتـطًكـب‪ ٙ‬اظ زؾـت ا‪ٝ‬‬ ‫ض‪ٛ‬ز‪٨‬س‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز اظ ا‪ ٚ٧‬ثبثت زض زٓف قبزٗب‪ ٙ‬قس پؽ ض‪ ٝ‬ث‪٘١ ٠‬ؿطـ ًطز ‪ُ ٝ‬لت ا‪٘١ ٚ٧‬ـ‪ ٠‬پـ‪ّٞ‬‬ ‫چُ‪ٞ‬ض؟ پؽ ا‪٢ٜ٧‬ب اظًزب آٗس‪ٟ‬؟‬ ‫پ‪٨‬طظ‪ ٙ‬زض پبؾد ُلت‪ :‬آ‪ ٟ‬ػع‪٧‬عٕ ا‪ ٚ٧‬پ‪ ٦ٓٞ‬اؾت ً‪ ٠‬اظ كط‪ٝ‬ـ ػط‪ٝ‬ؾي ‪١‬ب ث‪ ٠‬زؾت آ‪ٝ‬ضز‪ ٟ‬إ‪.‬‬

‫‪)949( 681 - 8000‬‬

‫‪P O Box 371043 Reseda, CA 91337 USA‬‬

‫‪Tabdil@IRANforCHRIST.com‬‬

‫‪595 - 800 - 9808‬‬

‫‪3‬‬


‫ماهنامه تبدیل‬

‫آ‪٧‬ب كطقتِب‪ٙ‬‬ ‫‪ٝ‬ر‪ٞ‬ز زاض‪ٛ‬س؟‬

‫كطقتِب‪ٞٗ ٙ‬ر‪ٞ‬زات ض‪ٝ‬حب‪١ ٦ٛ‬ؿت‪ٜ‬س ً‪٠‬‬ ‫زاضا‪ ٥‬ػوْ ‪ ٝ‬قؼ‪ٞ‬ض‪ ،‬احؿبؾبت‪ٝ ،‬‬ ‫اضاز‪١ ٟ‬ؿت‪ٜ‬س ‪ ٝ‬ا‪٧‬ـ‪ ٚ‬زض ٗـ‪ٞ‬ضز كطقتِب‪ٙ‬‬ ‫ثس ‪$‬ض‪ٝ‬ح‪٢‬ب‪ ٥‬قط‪٧‬ط‪ ٝ #‬ذ‪ٞ‬ة ‪١‬ط ز‪ ٝ‬نبزم اؾت‪ .‬كطقتِب‪ ٙ‬ػوْ ‪ ٝ‬قؼ‪ٞ‬ض زاض‪ٛ‬س ‪ٗ$‬ت‪ 2 ،29 : 8 ٦‬هط‪ٛ‬ت‪٨‬ب‪1 ،3 : 11 ٙ‬‬ ‫پُطؼ ‪ ،#12 : 1‬احؿبؾبت ‪ٛ‬كب‪ ٦ٗ ٙ‬ز‪ٜ١‬س ‪ٞٓ$‬هب ‪٧ ،13 : 2‬ؼو‪ٞ‬ة ‪ٌٗ ،19 : 2‬بقل‪ ٝ ،#17 :12 ٠‬اظ اضاز‪ ٟ‬قب‪ ٙ‬اؾتلبز‪ٟ‬‬ ‫ٗ‪ًٜٜ ٦‬س ‪ٞٓ$‬هب ‪ 2 ،31-28 : 8‬ت‪ٞ٘٨‬تبئ‪ٞ‬ؼ ‪ٞ٢٧ ،26 : 2‬زا ‪ .#6‬كطقتِب‪ٞٗ ٙ‬ر‪ٞ‬زات ض‪ٝ‬حب‪١ ٦ٛ‬ؿت‪ٜ‬س ‪$‬ػجطا‪٨ٛ‬ب‪٠ً #14 : 1 ٙ‬‬ ‫ثس‪ ٙ‬رؿ٘ب‪ ٦ٛ‬حو‪٨‬و‪ٛ ٦‬ساض‪ٛ‬س‪ .‬اُطچ‪ ٠‬آ‪٢ٛ‬ب ثس‪ ٙ‬رؿ٘ب‪ٛ ٦ٛ‬ساض‪ٛ‬س‪ ،‬اٗب قره‪٨‬ت‪٢‬ب‪ ٥‬ذ‪ٞ‬زقب‪ ٙ‬ضا زاضاٗ‪٦‬‬ ‫ثبق‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫چ‪ ٙٞ‬آ‪٢ٛ‬ب ٗرٔ‪ٞ‬م ‪١‬ؿت‪ٜ‬س‪ ،‬زا‪ٛ‬ف آ‪٢ٛ‬ب ٗحس‪ٝ‬ز اؾت‪٧ .‬ؼ‪ ٦ٜ‬آ‪٢ٛ‬ب ‪ ٠٘١‬چ‪٨‬ع ضا ٗخْ ذسا ‪ ٦٘ٛ‬زا‪ٜٛ‬س ‪ٗ$‬ت‪#36 : 24٦‬‬ ‫ث‪ٜ‬ظط ٗ‪ ٦‬آ‪٧‬س ً‪ ٠‬زا‪ٛ‬ف آ‪٢ٛ‬ب اظ ا‪ٛ‬ؿب‪٢ٛ‬ب ث‪٨‬كتط اؾت ً‪ ٌٚ٘ٗ ٠‬اؾت ث‪ ٠‬ؾ‪ ٠‬زٓ‪ ْ٨‬ثبقس‪ .‬ا‪ ّٝ‬ا‪ ٠ٌٜ٧‬كطقتِب‪ٙ‬‬ ‫زض تطت‪٨‬ت ذٔوت اظ ا‪ٛ‬ؿب‪ ٙ‬ثبالتط آكط‪٧‬س‪ ٟ‬قس‪ٛ‬س‪ ،‬ث‪ٜ‬بثطا‪ ،ٚ٧‬اظ زا‪ٛ‬ف ث‪٨‬كتط‪ ٥‬ثـطذـ‪ٞ‬ضزاض‪ٛ‬ـس‪ .‬ز‪ ٕٝ‬ا‪٧‬ـ‪ٜ‬ـٌـ‪٠‬‬ ‫كطقتِب‪ ٙ‬زض ٗ‪ٞ‬ضز ًالٕ ذسا ‪ ٝ‬ز‪٨ٛ‬ب ث‪٨‬كتط ‪ ٝ‬زه‪٨‬وتط اظ ا‪ٛ‬ؿب‪ُٗ ٙ‬بٓؼ‪ًٜٜ ٦ٗ ٠‬س ‪ ٝ‬زض ‪ٛ‬ت‪٨‬ز‪ ٠‬زا‪ٛ‬ف ث‪٨‬كتط‪٥‬‬ ‫اظ آ‪ ٙ‬زاض‪ٛ‬س ‪٧$‬ؼو‪ٞ‬ة ‪ٌٗ ،19 : 2‬بقل‪ ،#12 : 12 ٠‬ؾ‪ ،ٕٞ‬كطقتِب‪ ٙ‬زا‪ٛ‬ف ذ‪ٞ‬ز ضا اظ ٗكب‪١‬س‪َٞ ٣‬ال‪ ٦ٛ‬اظ ًبض‪١‬ب‪٥‬‬ ‫ا‪ٛ‬ؿب‪ ٙ‬ثسؾت ٗ‪ ٦‬آ‪ٝ‬ض‪ٛ‬س‪ .‬ثط ذالف ا‪ٛ‬ؿب‪ ،ٙ‬كطقتِب‪ٗ ٙ‬زج‪ٞ‬ض ‪٨ٛ‬ؿت‪ٜ‬س ُصقت‪ ٠‬ضا ُٗبٓؼ‪ًٜٜ ٠‬س چـ‪ ٙٞ‬زض آ‪ٙ‬‬ ‫ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬ذ‪ٞ‬زقب‪ ٙ‬آ‪ٛ‬طا تزطث‪ً ٠‬طز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س‪ .‬ث‪ٜ‬بثطا‪ ٦ٗ ،ٚ٧‬زا‪ٜٛ‬س ز‪ِ٧‬طا‪ ٙ‬چُ‪ٞ‬ض زضٗ‪ٞ‬هؼ‪٨‬ت‪٢‬ب‪ٗ ٥‬رتٔق ػْ٘ ًطز‪ٟ‬‬ ‫‪٧‬ب ػٌؽ آؼْ٘ ‪ٛ‬كب‪ ٙ‬زاز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س ‪ ٦ٗ ٝ‬ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س ثب زضنس ثبالتط‪ ٥‬حسؼ ثع‪ٜٛ‬س ً‪ٗ ٠‬ب چُ‪ٞ‬ض زضٗ‪ٞ‬هؼ‪٨‬ت ٗكبث‪٠‬‬ ‫ػْ٘ ٗ‪ .ٖ٨ًٜ ٦‬اُط چ‪ ٠‬آ‪٢ٛ‬ب اضاز‪ ٟ‬زاض‪ٛ‬س‪ ،‬كطقتِب‪ٗ ،ٙ‬خْ ‪ٗ ٤٘١‬رٔ‪ٞ‬هبت‪ ،‬ظ‪٧‬ط اضاز‪ ٣‬ذسا ‪١‬ؿت‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫كطقتِب‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬ة ثـ‪ٞ‬ؾـ‪٨‬ـٔـ‪٤‬‬ ‫ذسا كطؾتبز‪ ٦ٗ ٟ‬ق‪ٛٞ‬س تـب‬ ‫ث‪ ٠‬ا‪٘٧‬ب‪ٛ‬ساضا‪ً٘ ٙ‬ي ً‪ٜٜ‬س‬ ‫‪$‬ػجطا‪٨ٛ‬ب‪ .#14 : 1ٙ‬ثؼـًـ‪ ٦‬اظ‬ ‫كؼبٓ‪٨‬ت ‪١‬ب‪ ٥‬آ‪١ ٙ‬ـب ًـ‪ ٠‬زض‬ ‫ًتبة ٗوسؼ ‪ٞٛ‬قـتـ‪ ٠‬قـس‪ٟ‬‬ ‫اؾت ػجبضت‪ٜ‬س اظ‪ :‬آ‪١ ٙ‬ب ذسا‬ ‫ضا تؿج‪٨‬ح ٗ‪ ٦‬ذ‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬ـس‬ ‫‪ٗ$‬عٗ‪ٞ‬ض ‪ ،2-1 : 148‬اقـؼـ‪٨‬ـب ‪.#3 : 6‬‬

‫آ‪٢ٛ‬ب ذسا ضا پـطؾـتـف ٗـ‪٦‬‬ ‫ً‪ٜٜ‬س ‪$‬ػجطا‪٨ٛ‬ب‪ٌٗ ، 6 : 1 ٙ‬بقل‪: 5 ٠‬‬ ‫‪ .#13-8‬آ‪٢ٛ‬ب زض آ‪ٛ‬ـچـ‪ ٠‬ذـسا‬ ‫قـبز‪٥‬‬ ‫ا‪ٛ‬زبٕ ٗ‪ ٦‬ز‪١‬س‬ ‫ٗ‪ًٜٜ ٦‬س ‪$‬ا‪٧‬ـ‪ٞ‬ة ‪.#1 : 2 ،6 : 1‬‬ ‫آ‪٢ٛ‬ب ذسا ضا ذسٗت ٗ‪ٌٜٜ٨‬ـس‬ ‫‪ٗ$‬عٗ‪ٞ‬ض‪ٌٗ ،20 :103‬بقلـ‪.#9 : 22 ٠‬‬ ‫آ‪١ ٙ‬ب ر‪ٞ‬اة زػب‪١‬ب ضا ٗـ‪٦‬‬ ‫آ‪ٝ‬ض‪ٛ‬س ‪$‬اػ٘بّ ضؾ‪ٞ‬ال‪ .#10-5 :12 ٙ‬آ‪٢ٛ‬ب ً٘ي ٗ‪ًٜٜ ٦‬س تب ٗطزٕ ث‪ٗ ٠‬ؿ‪٨‬ح ا‪٘٧‬ب‪ ٙ‬ث‪٨‬ب‪ٝ‬ض‪ٛ‬س ‪$‬اػ٘بّ ضؾ‪ٞ‬ال‪، 26 : 8 ٙ‬‬ ‫‪ .#3 :10‬آ‪٢ٛ‬ب تطت‪٨‬ت ٗؿ‪٨‬ح‪٨‬ب‪ ،ٙ‬اػ٘بّ آ‪٢ٛ‬ب ‪ ٝ‬ظح٘بتكب‪ ٙ‬ضا ٗكب‪١‬س‪ٌٜٜ٨ٗ ٟ‬س ‪ 1$‬هط‪ٛ‬ت‪٨‬ب‪ ،10 :11 ،9 : 4 ٙ‬اكؿؿ‪٨‬ب‪: 3 ٙ‬‬ ‫‪ 1 ،10‬پُطؼ‪ .#12 : 1‬آ‪٢ٛ‬ب زض ‪ٝ‬هت ‪١‬ب‪ ٥‬ذُط تك‪٧ٞ‬ن ً‪ٜٜ‬س‪١ ٟ‬ؿت‪ٜ‬س ‪$‬اػـ٘ـبّ ضؾـ‪ٞ‬ال‪ .#24-23 : 27 ٙ‬زض ظٗـب‪ٙ‬‬ ‫ٗـــــطٍ ػـــــبزال‪ ٙ‬ثـــــ‪ ٠‬ذـــــسٗـــــتـــــكـــــب‪ٗ ٙ‬كـــــــــــ‪ٓٞ‬ـــــ‪ٜ‬ـــــس ‪ٓ$‬ـــــ‪ٞ‬هـــــب ‪.#22 :16‬‬ ‫كطقتِب‪ً ٙ‬بٗالً ٗ‪ٞ‬ر‪ٞ‬زات‪ٗ ٦‬تلب‪ٝ‬ت اظ ا‪ٛ‬ؿب‪٢ٛ‬ب ‪١‬ؿت‪ٜ‬س‪ .‬ا‪ٛ‬ؿب‪ ٙ‬ثؼس اظ ٗطٍ كطقت‪ ٦٘ٛ ٠‬ق‪ٞ‬ز‪ .‬كطقـتـِـب‪ٙ‬‬ ‫‪٨١‬چ‪ٞ‬هت ا‪ٛ‬ؿب‪ٛ ٙ‬ج‪ٞ‬ز‪ٛ ٝ ٟ‬ر‪ٞ‬ا‪ٜ١‬س ث‪ٞ‬ز‪ .‬ذسا كطقتِب‪ ٙ‬ضا آكـط‪٧‬س‪٘١ ،‬ب‪ُٞٛ‬ض ً‪ ٠‬ا‪ٛ‬ؿب‪ ٙ‬ضا آكط‪٧‬س‪ .‬زض رب‪٦٧‬‬ ‫اظ ًتبث٘وسؼ ‪ ٦٘ٛ‬ث‪ً ٖ٨ٜ٨‬ـ‪ٞٛ ٠‬قت‪ ٠‬ثبقس كطقتِب‪ ٙ‬ثه‪ٞ‬ضت ذسا آكط‪٧‬س‪ ٟ‬قس‪ٛ‬س‪ ،‬اٗب ا‪ ٚ٧‬زض ٗ‪ٞ‬ضز ا‪ٛ‬ؿب‪ٙ‬‬ ‫‪ٞٛ‬قت‪ ٠‬قس‪ ٟ‬اؾت ‪$‬پ‪٨‬سا‪٧‬ف ‪ .#26 : 1‬كطقتِـب‪ٞٗ ٙ‬رـ‪ٞ‬زات ض‪ٝ‬حب‪١ ٦ٛ‬ؿت‪ٜ‬س ً‪ ٦ٗ ٠‬ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س‪ ،‬تـب حس‪ ،٥‬قٌـْ‬ ‫رؿ٘ب‪ ٦ٛ‬ثر‪ٞ‬ز ثِ‪٨‬ط‪ٛ‬س‪ ٦ٓٝ .‬ا‪ٛ‬ؿب‪٢ٛ‬ب انالً ٗ‪ٞ‬ر‪ٞ‬زات رؿ٘ب‪١ ٦ٛ‬ؿت‪ٜ‬س‪ ،‬اٗب ثـب ثُؼس‪ ٥‬ض‪ٝ‬حب‪ .٦ٛ‬ثعضُتط‪ٚ٧‬‬ ‫چ‪٨‬ع‪ٗ ٠ً ٥‬ب ٗ‪ ٦‬ت‪ٞ‬ا‪ ٖ٨ٛ‬اظ كطقتِب‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬ة ‪٧‬بز ثِ‪٨‬ط‪ ٖ٧‬ا‪ ٚ٧‬اؾت ً‪ ٠‬آ‪٢ٛ‬ب كطٗب‪٢ٛ‬ب‪ ٥‬ذسا ضا ؾط‪٧‬غ ‪ ٝ‬ثس‪ٙٝ‬‬ ‫ؾ‪ٞ‬اّ ًطز‪ ٙ‬اَبػت ٗ‪ًٜٜ ٦‬س‪.‬‬

‫معلومات کتابمقدسی شما‬ ‫ػْذجذٗذ اس چٌذ وتبة تطى٘ل ضذُ است؟‬ ‫‪72‬‬

‫‪03‬‬

‫‪00‬‬

‫اسبهٖ چْبر اًج٘ل وذاهٌذ؟‬

‫پبؾر‪٢‬ب‪ ٥‬ذ‪ٞ‬ز ضا ثب پبؾر‪٢‬ب‪ ٥‬زاز‪ ٟ‬قس‪ ٟ‬زض نلح‪ 11 ٤‬تُج‪٨‬ن ز‪٨١‬س‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫سال پنجم‬

‫شمارۀ ‪ 85‬آگوست ‪0292‬‬

‫آئ٘ي تذف٘ي هزدگبى ٍ تغ٘٘زات آى اس اثتذا در آئ٘ي َْٗد‬ ‫پؽ اظ تبئ‪٨‬س ك‪ٞ‬ت ‪٧‬ي كطز ثب ضػب‪٧‬ت ر‪ٞ‬ا‪ٛ‬ت احتطإ ث‪ ٠‬رؿس ٗ‪٨‬ت‪ ،‬زض ا‪ ٚ٨ٓٝ‬كطنت ٌٗ٘‪ ٚ‬ثب تـطتـ‪٨‬ـت‬ ‫ذبن‪ ٥ٝ ٦‬ضا ؿؿْ زاز‪ ٝ ٟ‬ؾپؽ ًل‪ ٠ً$ ٚ‬اظ پبضچ‪ٛ ٠‬ر‪ ٦‬ؾل‪٨‬س ض‪ َٛ‬ت‪ِ٨ٗ ٠٨٢‬طزز‪ #‬پ‪ٞ‬قب‪ٛ‬س‪٨ٗ ٟ‬ك‪ٞ‬ز‪ .‬زض ح‪٨‬ـ‪ٚ‬‬ ‫ٗطاؾٖ آ‪٧‬بت‪ ٦‬اظ ًتبة ٗوسؼ ‪ ٝ‬زػب‪١‬ب‪ ٦٧‬زض ظٗ‪ ٤ٜ٨‬ثركف ‪ٗ ٝ‬ـلطت ٗطح‪ ٕٞ‬ذ‪ٞ‬ا‪ٛ‬س‪٨ٗ ٟ‬ك‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ٗ‪ّ٨‬ت زض ظٗ‪ ٚ٨‬ث‪ ٠‬ن‪ٞ‬ضت قطه‪-٦‬ؿطث‪٧$ ٦‬ب ث‪َ ٠‬طف ث‪٨‬ت آ٘وسؼ‪ #‬زك‪ِ٨ٗ ٚ‬طزز‪.‬‬ ‫ زض ظٗب‪٢ٛ‬ب‪ُ ٥‬صقت‪١ 2$ ٠‬عاض ؾبّ هجْ‪ #‬ثطا‪ً ٥‬ل‪٨ٗ ٚ‬ت ثطذ‪ ٦‬اظ پبضچ‪١ ٠‬ب‪ُ ٥‬طا‪ٛ‬و‪٘٨‬ت ‪ ٝ‬تعئ‪ٜ٨‬بت ُطا‪ٛ‬ج‪٢‬ب‬‫ثـ‪ً ٠‬بض ٗ‪٨‬جطز‪ٛ‬س ً‪ ٠‬ثطا‪ ٥‬رٔ‪٨ُٞ‬ط‪ ٥‬اظ ث‪ ٦‬احتطاٗ‪ ٦‬ث‪ ٠‬اكطاز ٗؿٌ‪ ،ٚ٨‬ػٔ٘ب‪ٞ٢٧ ٥‬ز ته‪٧ٞ‬ت ًطز‪ٛ‬س ً‪٤٘١ ٠‬‬ ‫اكطاز ثطا‪ً ٥‬ل‪ ٚ‬اظ پبضچ‪ٛ ٠‬ر‪٧ ٦‬ب ًتب‪ ٦ٛ‬اؾتلبز‪٘ٛ ٟ‬ب‪ٜ٧‬س‪.‬‬


‫آگوست ‪0202‬‬

‫ض‪ٝ‬ظ‪ ٞٛ ٥‬آؿبظ‪ ٞٛ ٥‬ثب ‪ٛ‬بٕ ت‪ٞ‬‬ ‫كهٔ‪ ٦‬تبظ‪ ٟ‬ػكو‪ ٦‬ؾ‪ٞ‬ظا‪ ٙ‬ثب ‪ٛ‬بٕ ت‪ٞ‬‬ ‫ضا‪ ٞٛ ٦١‬ضاظ‪ ٥‬تبظ‪ ٟ‬ثب ‪٧‬بز ت‪ٞ‬‬ ‫ثب ‪ٛ‬ؿ‪ ٖ٨‬ػكن كهْ‬ ‫ض‪٧ٝ‬ف ثب ‪ٛ‬بٕ ت‪ٞ‬‬ ‫چ‪ ٙٞ‬ث‪٢‬بض ظ‪ٛ‬سُ‪٨‬ؿت ثب ‪ٛ‬بٕ ت‪ٞ‬‬ ‫‪١‬ط زّ شض‪ ٟ‬ثر‪ٞ‬ا‪ٛ‬س ‪ٛ‬بٕ ت‪ٞ‬‬ ‫‪١‬ط چ‪ ٠‬ظ‪٧‬جب‪٨٧‬ؿت زض ا‪ ٚ٧‬ػبٖٓ‬ ‫ح٘س ُ‪٧ٞ‬س قٌط ُ‪٧ٞ‬س ‪ٛ‬بٕ ت‪ٞ‬‬ ‫چ‪١ ٠ً ٙٞ‬ؿت‪٦‬‬ ‫رب‪ُ ٙ‬طكت ثب ‪ٛ‬بٕ ت‪ٞ‬‬ ‫‪١‬ط ًالٗت ‪١‬ؿت اؿبظ‪ٞٛ ٥‬‬ ‫چ‪ ٙٞ‬ثط‪٧ٝ‬س ؾ‪ٜ‬جْ‬ ‫زض ث‪٨‬بثب‪ ٙ‬ثب ‪ٛ‬بٕ ت‪ٞ‬‬ ‫‪١‬ؿت ٗطحٖ ‪١‬ؿت زضٗب‪ٛ ٙ‬بٕ ت‪ٞ‬‬ ‫ٗ‪ ٦٘١ ٚ‬ذ‪ٞ‬ا‪ ٖ١‬ت‪ٞ‬ضا زض ‪ٛ‬بٕ ت‪ٞ‬‬ ‫ٗ‪ ٠ً ٚ‬قبز‪ ٌٖٜ٨ٗ ٥‬زض ‪ٛ‬بٕ ت‪ٞ‬‬ ‫ا‪ٗ ٥‬ؿ‪٨‬حب چ‪ ٙٞ‬ت‪ٞ‬ضا ز‪٧‬سٕ‬ ‫ٗ‪ ٚ‬ضا‪ ٟ‬ح‪٨‬بت‬ ‫ٗ‪ ٚ‬ت‪ٓٞ‬س ‪٧‬بكتٖ زض ‪ٛ‬بٕ ت‪ٞ‬‬

‫زذتط ً‪ٞ‬چٌ‪١ ٦‬ط ض‪ٝ‬ظ پ‪٨‬بز‪ ٟ‬ث‪ٗ ٠‬سضؾ‪ ٦ٗ ٠‬ضكت ‪ ٝ‬ثط ٗ‪ُ ٦‬كت‪ .‬ثـب‬ ‫ا‪ ٠ً ٚ٧‬آ‪ ٙ‬ض‪ٝ‬ظ نجح ‪ٞ١‬ا ظ‪٧‬ـبز ذ‪ٞ‬ة ‪ٛ‬ج‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬آؾ٘ب‪٨ٛ ٙ‬ع اثط‪ ٥‬ثـ‪ٞ‬ز‪،‬‬ ‫زذتط ثچ‪َ ٠‬جن ٗؼ٘‪٨٘١ ِّٞ‬ك‪ ،٠‬پ‪٨‬بز‪ ٟ‬ثؿ‪ٗ ٥ٞ‬سضؾ‪ ٠‬ضا‪ ٟ‬اكتبز‪ .‬ثـؼـس اظ‬ ‫ظ‪٢‬ط ً‪ ٠‬قس‪ٞ١ ،‬ا ض‪ ٝ‬ث‪ٝ ٠‬ذبٗت ُصاقت ‪َٞ ٝ‬كب‪ ٝ ٙ‬ضػس ‪ ٝ‬ثطم‬ ‫قس‪٧‬س‪ ٥‬زض ُطكت‪ٗ .‬بزض ً‪ٞ‬زى ً‪ِٛ ٠‬طا‪ ٙ‬قس‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز ٗجبزا زذتـطـ‬ ‫زض ضا‪ ٟ‬ثبظُكت اظ َ‪ٞ‬كب‪ ٙ‬ثتطؾس ‪٧‬ب ا‪ ٠ٌٜ٧‬ضػس ‪ ٝ‬ثطم ثال‪ ٦٧‬ثط ؾط ا‪ٝ‬‬ ‫ث‪٨‬ب‪ٝ‬ضز‪ ،‬ته٘‪ُ ٖ٨‬طكت ً‪ ٠‬ثب ات‪ٗٞ‬ج‪ ْ٨‬ثس‪ٛ‬جبّ زذتطـ ثط‪ٝ‬ز‪ .‬ثب ق‪ٜ‬ـ‪٨‬ـس‪ٙ‬‬ ‫نسا‪ ٥‬ضػس ‪ ٝ‬ز‪٧‬س‪ ٙ‬ثطه‪ ٠ً ٦‬آؾ٘ب‪ ٙ‬ضا ٗب‪ٜٛ‬ـس ذـ‪ٜ‬ـزـط‪ ٥‬زض‪٧‬ـس‪ ،‬ثـب‬ ‫ػزٔ‪ ٠‬ؾ‪ٞ‬اض ٗبق‪ٜ٨‬ف قس‪ ٝ ٟ‬ث‪َ ٠‬طف ٗسضؾ‪ ٠‬زذتطـ حطًت ًـطز‪.‬‬ ‫ا‪ٝ‬اؾٍ ضا‪ٛ ،ٟ‬بُ‪٢‬ب‪ ٙ‬چك٘ف ث‪ ٠‬زذتطـ اكتبز ً‪ٗ ٠‬خْ ‪٨٘١‬ك‪ ٠‬پ‪٨‬بز‪ ٟ‬ث‪٠‬‬ ‫َطف ٗ‪ٜ‬ـعّ زض حطًت ثـ‪ٞ‬ز‪ ٦ٓٝ ،‬ثـب ‪١‬ط ثطه‪ً ٦‬ـ‪ ٠‬زض آؾ٘ب‪ ٙ‬ظز‪ٟ‬‬ ‫ٗ‪٨‬كس‪ ،‬ا‪ ٦ٗ ٝ‬ا‪٧‬ؿتبز‪ ،‬ث‪ ٠‬آؾ٘ب‪ِٛ ٙ‬ب‪ً ٦ٗ ٟ‬طز ‪ٓ ٝ‬جر‪ٜ‬س ٗ‪ ٦‬ظز ‪ ٝ‬ا‪٧‬ـ‪ٚ‬‬ ‫ًبض ثب ‪١‬ط زكؼ‪ ٠‬ضػس ‪ ٝ‬ثطم تٌطاض ٗ‪ ٦‬قس‪ .‬ظٗب‪ٗ ٠ً ٦ٛ‬بزض اتـ‪ٗٞ‬ـجـ‪٨‬ـْ‬ ‫ذ‪ٞ‬ز ضا ث‪ًٜ ٠‬بض زذتطى ضؾب‪ٛ‬س‪ ،‬ق‪٨‬ك‪ ٠‬پ‪ٜ‬زط‪ ٟ‬ضا پب‪ً ٚ٨٧‬ك‪٨‬س ‪ ٝ‬اظ ا‪ٝ‬‬ ‫پطؾ‪٨‬س‪“ :‬چٌبض ٗ‪٦ٌٜ٨‬؟ چطا ‪ُٜٞ٨٘١‬ض ث‪ ٚ٨‬ضا‪ ٦ٗ ٟ‬ا‪٧‬ؿت‪٦‬؟“ زذـتـطى‬ ‫پبؾد زاز‪ ٚٗ“،‬ؾؼ‪ ًٖٜ ٦ٗ ٦‬ن‪ٞ‬ضتٖ هك‪ َٜ‬ثـ‪ٛ ٠‬ظــط ثـ‪٨‬ـب‪٧‬ـس‪ ،‬چـ‪ٙٞ‬‬ ‫ذسا‪ٛٝ‬س زاضز ٗطتت اظ ٗ‪ ٚ‬ػٌؽ ٗ‪٨ُ ٦‬طز؟‬

‫خَاًٌذٓ گزاهٖ آٗب هَضَػٖ در سًذگٖ ضوب ٍجَد دارد وِ احت٘بج ثِ دػبٕ خصَظ دارٗذ؟‬

‫ت٘ن دػبٕ هب در هبٌّبهٔ تجذٗل آهبدٓ خذهت ثِ ضوب هٖ ثبضٌذ‪.‬‬

‫اس ضوب خَاّطوٌذٗن هطبلت دػبٕ خَد را ثِ هب ارسبل وٌ٘ذ تب هب ثب ضوب هتحذ ضَٗن‪.‬‬ ‫تلفن‪ )858( 155 - 5151 :‬و ‪)949( 185 - 8888‬‬ ‫‪Email:Tabdil@iranforchrist.com‬‬ ‫آدرس پستی‪Reseda, CA 91337 USA :‬‬

‫‪P. O. Box: 371043‬‬

‫صحٌٔ دٗذار صحٌٔ دٗذار‪....‬‬ ‫ًك‪٨‬ف تبظ‪ً ٟ‬بض ‪٘١ ٝ‬ؿطـ ثطا‪ٛ ٥‬رؿت‪ٗ ٚ٨‬إٗ‪ٞ‬ض‪٧‬ت ‪ ٝ‬ذسٗت ذ‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬ثبظُكب‪٨ًٔ ٦٧‬ؿب‪٧‬ـ‪ ٦‬زض حـ‪ٗٞ‬ـ‪٤‬‬ ‫ثط‪$ ٚ٨ًٔٝ‬ق‪٢‬ط ‪ٞ٧ٞ٨ٛ‬ضى‪ #‬ث‪ٞ‬ز زض ا‪ٝ‬ا‪ٗ ْ٧‬ب‪ ٟ‬اًتجط ‪ٝ‬اضز ق‪٢‬ط قس‪ٛ‬س‪ .‬ظٗب‪٨ًٔ ٠ً ٦ٛ‬ؿب ضا ز‪٧‬س‪ٛ‬س‪ ،‬زٓكب‪ ٙ‬اظ ق‪ٞ‬ض‬ ‫‪ ٝ‬ق‪ٞ‬م آً‪ٜ‬س‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪٨ًٔ .‬ؿب ً‪ ٝ ٠ٜ٢‬هس‪ ٦٘٧‬ثـ‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬تؼ٘‪٨‬طات ظ‪٧‬بز‪٨ٛ ٥‬بظ زاقت‪ .‬ز‪ٛ ٝ‬لـط‪ٛ ٥‬كـؿـتـ‪ٜ‬ـس ‪ٝ‬‬ ‫ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ض‪٧‬ع‪ً ٥‬طز‪ٛ‬س تب ‪ ٠٘١‬چ‪٨‬ع ثطا‪ ٥‬قت ًط‪٧‬ؿ٘ؽ آٗبز‪ ٟ‬ق‪ٞ‬ز‪ ٦ً٘ .‬ث‪٨‬ف اظ ز‪ٗ ٝ‬ب‪ ٟ‬ثطا‪ ٥‬ا‪ٛ‬زبٕ ًبض‪١‬ب‬ ‫‪ٝ‬هت زاقت‪ٜ‬س‪ً .‬ك‪٨‬ف ‪٘١ ٝ‬ؿطـ ؾرت ٗكـ‪ً ّٞ‬بض قس‪ٛ‬س‪ .‬ز‪ٞ٧‬اض‪١‬ب ضا ثب ًبؿص ز‪ٞ٧‬اض‪ ٥‬پ‪ٞ‬قب‪ٛ‬س‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫رب‪١‬ب‪ ٦٧‬ضا ً‪ ٠‬ض‪ َٛ‬الظٕ زاقت‪ ،‬ض‪ َٛ‬ظز‪ٛ‬س ‪ً ٝ‬بض‪١‬ب‪ ٥‬ز‪ِ٧‬ط‪ ٥‬ضا ً‪ ٠‬ثب‪٧‬س ٗ‪ً ٦‬طز‪ٛ‬س‪ ،‬ا‪ٛ‬زـبٕ زاز‪ٛ‬ـس‪.‬‬ ‫ض‪ٝ‬ظ ‪18‬زؾبٗجط آ‪٢ٛ‬ب اظ ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬قب‪ ٙ‬رٔ‪ ٞ‬ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س ‪ً ٝ‬بض‪١‬ب توط‪٧‬جبً ض‪ ٝ‬ث‪ ٠‬پب‪٧‬ب‪ ٙ‬ث‪ٞ‬ز‪ .‬ض‪ٝ‬ظ ‪19‬زؾبٗجط ثبضا‪ ٙ‬تـ‪ٜ‬ـس‪٥‬‬ ‫ُطكت ً‪ ٠‬ز‪ ٝ‬ض‪ٝ‬ظ ازاٗ‪ ٠‬زاقت‪ .‬ض‪ٝ‬ظ ‪21‬زؾبٗجط پؽ اظ پب‪٧‬ب‪ ٙ‬ثبض‪ٛ‬سُ‪ً ،٦‬ك‪٨‬ف ؾط‪ ٥‬ث‪٨ًٔ ٠‬ؿب ظز‪ٝ ،‬هت‪٦‬‬ ‫‪ٝ‬اضز تبالض ًٔ‪٨‬ؿب قس‪ٛ ،‬عز‪٧‬ي ث‪ٞ‬ز هٔت ًك‪٨‬ف اظ ًبض ث‪٨‬بكتس‪ .‬ؾوق ًٔ‪٨‬ؿب چٌ‪ً ٠‬طز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬زض ‪ٛ‬ت‪٨‬ـزـ‪٠‬‬ ‫ثرف ثعضُ‪ ٦‬اظ ًبؿص ز‪ٞ٧‬اض‪ ٥‬ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬ساظ‪ ٟ‬ا‪ ٥‬حس‪ٝ‬ز ‪ٗ 6‬تط زض ‪ٗ 5/2‬تط اظ ض‪ ٥ٝ‬ز‪ٞ٧‬اض رٔ‪ ٝ ٦٧ٞ‬پكت ٗـ‪٨‬ـع‬ ‫ٗ‪ٞ‬ػظ‪ًٜ ٠‬س‪ ٟ‬قس‪ ٝ ٟ‬ؾ‪ٞ‬ضاخ قس‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ً .‬ك‪٨‬ف زض حبٓ‪ ٠٘١ ٠ً ٦‬ذبًط‪ٝ‬ث‪١ ٠‬ب‪ً ٥‬ق ظٗ‪ ٚ٨‬ضا پبى ٗـ‪٦‬‬ ‫ًطز‪ ،‬ثب ذ‪ٞ‬ز ا‪ٛ‬س‪٧‬ك‪٨‬س ً‪ ٠‬چبض‪ ٟ‬ا‪ ٥‬رع ث‪ ٠‬ػوت ا‪ٛ‬ساذت‪ ٚ‬ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬قت ًط‪٧‬ؿ٘ؽ ‪ٛ‬ساضز‪ .‬زض ضا‪ ٟ‬ثبظُكت ث‪٠‬‬ ‫ذب‪ ٠ٛ‬ز‪٧‬س ً‪ ٦ٌ٧ ٠‬اظ كط‪ٝ‬قِب‪١ ٟ‬ب‪ٗ ٥‬حّٔ‪٧ ،٠‬ي حطاد ذ‪٨‬ط‪ ٠٧‬ثطُعاض ًطز‪ ٟ‬اؾت‪ً .‬ك‪٨‬ف اظ ات‪ٗٞ‬ج‪٨‬ـٔـف‬ ‫پ‪٨‬بز‪ ٟ‬قس ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ؾطاؽ حطاد ضكت‪ .‬زض ث‪ ٚ٨‬ار‪ٜ‬بؼ حطار‪٧ ،٦‬ي ض‪٨ٗٝ‬ع‪ ٥‬ثؿ‪٨‬بض ظ‪٧‬ـجـب‪ ٥‬قـ‪٨‬ـط‪ ٥‬ض‪ٛ‬ـَ‬ ‫زؾتجبكت ز‪٧‬س ً‪ ٠‬ث‪َ ٠‬طظ ‪ٜ١‬طٗ‪ٜ‬سا‪ ٠ٛ‬ا‪ ٥‬ض‪ ٥ٝ‬آ‪ً ٙ‬بض قس‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ .‬ض‪ َٛ‬آٗ‪٨‬ع‪ ٥‬اـ ػبٓ‪ ٦‬ث‪ٞ‬ز‪ .‬زض ٗ‪٨‬ـب‪ٛ‬ـ‪ ٠‬ض‪ٝ‬‬ ‫ٗ‪٨‬ع‪٧ ٥‬ي نٔ‪٨‬ت ُٔس‪ٝ‬ظ‪ ٥‬قس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬چكٖ ٗ‪ ٦‬ذ‪ٞ‬ضز‪ .‬ض‪٨ٗٝ‬ع‪ ٥‬زضؾت ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬ساظ‪ ٟ‬ؾ‪ٞ‬ضاخ ض‪ ٥ٝ‬ز‪ٞ٧‬اض ثـ‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ًك‪٨‬ف ض‪٨ٗٝ‬ع‪ ٥‬ضا ذط‪٧‬س ‪ ٝ‬ث‪٨ًٔ ٠‬ؿب ثطُكت‪ .‬حبال ز‪ِ٧‬ط ثبضـ ثطف آؿبظ قس‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز ظ‪ ٙ‬ؾبٓ٘‪ٜ‬س‪ً ٥‬ـ‪٠‬‬ ‫اظ ر‪٢‬ت ض‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ض‪ً ٥ٝ‬ك‪٨‬ف ٗ‪ ٦‬آٗس ز‪ٝ‬ا‪ ٙ‬ز‪ٝ‬ا‪ًٞ ٙ‬ق‪٨‬س تب ث‪ ٠‬ات‪ٞ‬ث‪ٞ‬ؾ‪ ٠ً ٦‬توط‪٧‬جبً زض حبّ حطًـت ثـ‪ٞ‬ز‬ ‫ثطؾس‪ ٦ٓٝ ،‬تالقف ث‪ ٦‬كب‪٧‬س‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬ات‪ٞ‬ث‪ٞ‬ؼ ضا‪ ٟ‬اكتبز ات‪ٞ‬ث‪ٞ‬ؼ ثؼس‪ 45 ٥‬زه‪٨‬و‪ ٠‬ز‪ِ٧‬ط ٗ‪ ٦‬ضؾ‪٨‬س‪ً .‬كـ‪٨‬ـف‬ ‫ث‪ ٠‬ظ‪ ٙ‬پ‪٨‬ك‪٢ٜ‬بز ًطز ً‪ ٠‬ث‪ ٠‬رب‪ ٥‬ا‪٧‬ؿتبز‪ ٙ‬زض‪ٞ١‬ا‪ ٥‬ؾطز ث‪ ٠‬زض‪٨ًٔ ٙٝ‬ؿب ث‪٨‬ب‪٧‬س ‪ ٝ‬آ‪ٛ‬زب ٗـ‪ٜ‬ـتـظـط قـ‪ٞ‬ز‪ .‬ظ‪ٙ‬‬ ‫زػ‪ٞ‬ت ًك‪٨‬ف ضا پص‪٧‬طكت ‪ ٝ‬ث‪٨ًٔ ٠‬ؿـب آٗس ‪ ٝ‬ض‪ ٦ٌ٧ ٥ٝ‬اظ ‪ٌ٘٨ٛ‬ت‪٢‬ب‪ ٥‬تبالض ‪٨ٛ‬ب‪٧‬ف ‪ٛ‬كـؿـت‪ً .‬كـ‪٨‬ـف‬ ‫ضكت ‪ٛ‬طزثب‪ ٙ‬ضا آ‪ٝ‬ضز تب ض‪٨ٗٝ‬ـع‪ ٥‬ضا ض‪ ٥ٝ‬ز‪ٞ٧‬اض ‪ٛ‬هت ً‪ٜ‬س‪ .‬پؽ اظ ‪ٛ‬هت‪ً ،‬ك‪٨‬ف ‪ِٛ‬ب‪ ٟ‬ضيب‪٧‬ت ٗ‪ٜ‬سا‪ٛ‬ـ‪٠‬‬ ‫ا‪ ٥‬ث‪ ٠‬پطز‪ ٟ‬آ‪٧ٝ‬رت‪ ٠‬قس‪ً ٟ‬طز‪ ،‬ثب‪ٝ‬ضـ ‪ ٦٘ٛ‬قس ً‪ ٠‬ا‪ ٚ٧‬هسض ظ‪٧‬جب ثبقس‪ً .‬ك‪٨‬ف ٗت‪ٞ‬ر‪ ٠‬قـس ًـ‪ ٠‬ظ‪ ٙ‬ثـ‪٠‬‬ ‫ؾ‪ ٥ٞ‬ا‪ ٦ٗ ٝ‬آ‪٧‬س‪ .‬ظ‪ ٙ‬پطؾ‪٨‬س‪ :‬ا‪ ٚ٧‬ض‪٨ٗٝ‬ع‪ ٥‬ضا اظ ًزب ُطكت‪ ٠‬ا‪٧‬س؟ ‪ ٝ‬ثؼس ُ‪ٞ‬ق‪ ٠‬ض‪٨ٗٝ‬ع‪ ٥‬ضا ث‪ ٠‬زهـت ‪ٛ‬ـِـب‪ٟ‬‬ ‫ًطز‪ .‬زض ُ‪ٞ‬ق‪ ٠‬آ‪ ٙ‬ؾ‪ ٠‬حطف ُٔس‪ٝ‬ظ‪ ٥‬قس‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ .‬ا‪٢ٜ٧‬ب ؾ‪ ٠‬حطف ‪ٛ‬رؿت ‪ٛ‬بٕ ‪ٛ ٝ‬بٕ ذب‪ٞٛ‬ازُ‪ ٦‬ا‪ ٝ‬ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬ـس‪.‬‬ ‫ا‪ 35 ٝ‬ؾبّ پ‪٨‬ف ا‪ ٚ٧‬ض‪٨ٗٝ‬ع‪ ٥‬ضا زض ًك‪ٞ‬ض اتط‪٧‬ف زضؾت ًطز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ٝ .‬هت‪ً ٦‬ك‪٨‬ف ثطا‪ ٥‬ظ‪ ٙ‬قـطح زاز‬ ‫ً‪ ٠‬اظ ًزب ض‪٨ٗٝ‬ع‪ ٥‬ضا ذط‪٧‬س‪ ٟ‬اؾت‪ .‬ثب‪ٝ‬ضًطز‪ٛ‬ف ثطا‪ ٥‬ظ‪ ٙ‬ؾرت ث‪ٞ‬ز ؾپؽ ظ‪ ٙ‬ثطا‪ً ٥‬ك‪٨‬ف تؼـط‪٧‬ـق‬ ‫ًطز ً‪ ٠‬چِ‪ ٠ٛٞ‬پ‪٨‬ف اظ ر‪ َٜ‬ر‪٢‬ب‪ ٦ٛ‬ز‪ ،ٕٝ‬ا‪ ٝ ٝ‬ق‪١ٞ‬طـ زض اتط‪٧‬ف ظ‪ٛ‬سُـ‪ ٦‬ذـ‪ٞ‬ثـ‪ ٦‬زاقـتـ‪ٜ‬ـس‪ٓٝ ،‬ـ‪٦‬‬ ‫‪ِٜ١‬بٗ‪٨١ ٠ً ٦‬تٔط ‪ٛ ٝ‬بظ‪٢٧‬ب ؾطًبض آٗس‪ٛ‬س‪ ،‬ا‪ٛ ٝ‬بچبض قس اتط‪٧‬ف ضا تطى ً‪ٜ‬س‪ .‬ق‪١ٞ‬طـ هطاض ث‪ٞ‬ز ً‪٧ ٠‬ي‬ ‫‪١‬لت‪ ٠‬پؽ اظ ا‪ ،ٝ‬ث‪ ٥ٝ ٠‬ثپ‪ٛٞ٨‬سز ‪ ٦ٓٝ‬ق‪١ٞ‬طـ ت‪ٞ‬ؾٍ ‪ٛ‬بظ‪٢٧‬ب زؾتِ‪٨‬ط ‪ ٝ‬ظ‪ٛ‬سا‪ ٦ٛ‬قس ‪ ٝ‬ظ‪ ٙ‬ز‪ِ٧‬ط ‪١‬طُع‬

‫ق‪١ٞ‬طـ ضا ‪ٛ‬س‪٧‬س ‪١ ٝ‬طُع ‪ ٖ١‬ث‪ٜ٢٨ٗ ٠‬ف ثط‪ِٛ‬كت‪ً .‬ك‪٨‬ف ٗ‪ ٦‬ذ‪ٞ‬اؾت ض‪٨ٗٝ‬ع‪ ٥‬ضا ث‪ ٠‬ظ‪ ٙ‬ثس‪١‬س‪ٓٝ ،‬ـ‪ ٦‬ظ‪ٙ‬‬ ‫ُلت‪ :‬ث‪٢‬تط اؾت آ‪ ٙ‬ضا ثطا‪٨ًٔ ٥‬ؿب ‪ ٠ِٛ‬زاض‪٧‬س‪ً .‬ك‪٨‬ف انطاض ًطز ًـ‪ ٠‬اهالً ثِصاضز ا‪ ٝ‬ضا ثب ات‪ٗٞ‬ـجـ‪٨‬ـْ ثـ‪٠‬‬ ‫ذب‪ٛ‬ـ‪ ٠‬اـ ثطؾب‪ٛ‬س ‪ُٝ‬لت ا‪٧‬ـ‪ً٘ ٚ‬تط‪ً ٚ٧‬ـبض‪ ٥‬اؾت ً‪ ٦ٗ ٠‬ت‪ٞ‬ا‪ ٖٛ‬ثطا‪٧‬ـتب‪ ٙ‬ا‪ٛ‬زبٕ ز‪ .ٖ١‬ظ‪ ٙ‬پص‪٧‬طكت‪ .‬ظ‪ ٙ‬زض‬ ‫ؾ‪ ٥ٞ‬ز‪ِ٧‬ط ق‪٢‬ط‪٧ ،‬ؼ‪ ٦ٜ‬رع‪٧‬ط‪ ٟ‬اؾتبت‪ Staten Island ٚ‬ظ‪ٛ‬سُ‪ً ٦ٗ ٦‬طز ‪ ٝ‬آ‪ ٙ‬ض‪ٝ‬ظ ثطا‪ ٥‬ت٘‪٨‬ـع ًـطز‪ ٙ‬ذـب‪ٛ‬ـ‪٠‬‬ ‫‪٧‬ي ‪ٛ‬لط ثـ‪ ٠‬ا‪ ٚ٧‬ؾ‪ ٥ٞ‬ق‪٢‬ط آٗس‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ .‬قت ًط‪٧‬ؿ٘ؽ ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ػبٓ‪ ٦‬ثطُعاضقس‪ .‬تبالض ًٔ‪٨‬ؿب توط‪٧‬جبً پط ث‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ؾ‪٨‬و‪ ٝ ٦‬ض‪ٝ‬ح حٌ٘لطٗب ثطًٔ‪٨‬ؿب ك‪ٞ‬م آؼبز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ .‬زض پب‪٧‬ب‪ ٙ‬ثط‪ٛ‬بٗ‪ٜ١ ٝ ٠‬ـِـبٕ ذـساحـبكـظـ‪ً ،٦‬كـ‪٨‬ـف ‪ٝ‬‬ ‫‪٘١‬ؿطـ ثـب ‪ٌ٧‬ب‪٧‬ي ٗ‪٘٢٨‬ب‪ٛ‬ب‪ ٙ‬زؾت زاز‪ ٝ ٟ‬ذسا ‪ٛ‬ـِ‪٢‬ساض ُلت‪ٜ‬س‪ ،‬ثؿـ‪٨‬بض‪ ٥‬اظ آ‪ٛ‬ـ‪٢‬ب ُلت‪ٜ‬س ًـ‪ ٠‬ثـبظ ‪ ٖ١‬ث‪٠‬‬ ‫ًٔ‪٨‬ؿب ذ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬س آٗس‪ٝ .‬هت‪ً ٦‬ك‪٨‬ف ث‪ ٠‬زض‪ ٙٝ‬تبالض ‪٨ٛ‬ب‪٧‬ف ثطُكت ٗطز ؾبٓ٘‪ٜ‬ـس‪ ٥‬ضا ً‪ ٠‬زض ‪ٛ‬عز‪٨ًٔ ٦ٌ٧‬ؿب‬ ‫ظ‪ٛ‬سُ‪ً ٦ٗ ٦‬طز‪ ،‬ز‪٧‬س ًـ‪ٜٞ١ ٠‬ظ ض‪ٌ٘٨ٛ ٥ٝ‬ت ‪ٛ‬كؿت‪ ٠‬اؾت‪ٗ .‬ـطز اظ ًك‪٨‬ف پطؾ‪٨‬س ًـ‪ ٠‬ا‪ ٚ٧‬ض‪٨ٗٝ‬ع‪ ٥‬ضا اظ‬ ‫ًزب ُطكت‪ ٠‬ا‪٧‬س؟ ‪ ٝ‬ؾپؽ ثطا‪ً ٥‬ك‪٨‬ف قطح زاز ًـ‪٘١ ٠‬ؿطـ ؾبٓ‪٢‬ب پ‪٨‬ف زض اتط‪٧‬ف ً‪ ٠‬ض‪٨ٗٝ‬ع‪ ٥‬زضؾت‬ ‫قج‪ ٠٨‬ث‪ ٠‬ا‪ ٚ٧‬زضؾت ًطز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬قِلت ظز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز ًـ‪ ٠‬چِ‪ ٌٚ٘ٗ ٠ٛٞ‬اؾت ز‪ ٝ‬ض‪٨ٗٝ‬ع‪ ٥‬ػ‪ٜ٨‬ـبً قـٌـــْ ‪١‬ـٖ‬ ‫ثبق‪ٜ‬س‪ٗ .‬طز ث‪ً ٠‬ك‪٨‬ف ُلت ً‪ ٠‬چِ‪ ٠ٛٞ‬ت‪ٞ‬ؾٍ ‪ٛ‬بظ‪٢٧‬ـب زؾتِ‪٨‬ط ‪ ٝ‬ظ‪ٛ‬سا‪ ٦ٛ‬قس‪١ ٝ ٟ‬طُع ‪ٛ‬ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؿت‪٘١ ٠‬ؿط ُُٖ‬ ‫قس‪ ٟ‬اـ پ‪٨‬سا ً‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫پؽ اظ ق‪٨ٜ‬س‪ ٙ‬ا‪ ٚ٧‬ؾر‪ٜ‬ب‪ً ،ٙ‬ك‪٨‬ف ث‪ٗ ٠‬طز ُلت‪ :‬اربظ‪ ٟ‬ثس‪٨١‬س ثب ٗبق‪ ٚ٨‬ز‪ٝ‬ض‪ ٥‬ثع‪ ٝ ٖ٨ٛ‬ثـب ‪١‬ـٖ ُـلـت ‪ٝ‬‬ ‫ُ‪ ٦٧ٞ‬زاقت‪ ٠‬ثبق‪ .ٖ٨‬ؾپؽ ا‪ ٝ‬ضا ؾ‪ٞ‬اض ات‪ٗٞ‬ج‪ً ْ٨‬طز ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬رع‪٧‬ط‪ ٟ‬اؾتبت‪ ٝ ٚ‬ذب‪ ٠ٛ‬ظ‪ً ٦ٛ‬ـ‪ ٠‬ؾ‪ ٠‬ض‪ٝ‬ظ پ‪٨‬ف ا‪ ٝ‬ضا‬ ‫ز‪٧‬س‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ ،‬ثطز‪ً .‬ك‪٨‬ف ث‪ٗ ٠‬طز ً٘ي ًطز تب اظ پٔ‪١ ٠‬ب‪ ٥‬ؾبذت٘ب‪ ٙ‬ؾ‪َ ٠‬جو‪ ٠‬ثبال ثط‪ٝ‬ز ‪ٝ ٝ‬هـتـ‪ ٦‬رـٔـ‪ ٥ٞ‬زض‬ ‫آپبضت٘ب‪ ٙ‬ظ‪ ٙ‬ضؾ‪٨‬س‪ ،‬ظ‪ َٛ‬زض ضا ث‪ ٠‬نسا زضآ‪ٝ‬ضز‪ٝ .‬هت‪ ٦‬ظ‪ ٙ‬زض ضا ثبظ ًطز‪ ،‬صحٌٔ دٗتذار ز‪ٝ‬ثـبض‪ ٟ‬ظ‪ٝ ٙ‬‬ ‫ق‪١ٞ‬ط پؽ اظ ؾبٓ‪٢‬ب ‪ٝ‬نق ‪ٛ‬بقس‪ ٦ٛ‬ث‪ٞ‬ز‪...‬‬

‫‪P O Box 371043 Reseda, CA 91337 USA‬‬

‫‪Tabdil@IRANforCHRIST.com‬‬

‫‪595 - 800 - 9808‬‬

‫‪5‬‬


‫ماهنامه تبدیل‬

‫هي صل٘ت اٍ را ثِ دٍش گزفتن‬

‫اظ رجطا‪ ٙ‬ذٔ‪ ْ٨‬رجطا‪ٙ‬‬

‫رٍسُدارٕ َْٗدٗبى ٍ هس٘ح٘بى‬ ‫رٍسُدارٕ در ػْذ ػت٘ك‬ ‫ض‪ٝ‬ظ‪ُ ٟ‬طكت‪ ٚ‬اظ ػجبزات ‪ٞ٢٧‬ز‪٧‬ب‪ ٙ‬ث‪ٞ‬ز‪ٟ‬اؾت ً‪ ٠‬چ‪ٜ‬س‪ ٚ٧‬ثبض زض ت‪ٜ‬د ‪ٞ٢٧‬ز‪٧ ٥‬ب ػ‪٢‬س ػت‪٨‬ن ث‪ ٠‬آ‪ ٙ‬اقبض‪ ٟ‬قس‪ٟ‬اؾت‪ٞٗ .‬ؾ‪ ٦‬پ‪٨‬ـف‬ ‫اظ زض‪٧‬بكت آ‪ٞ‬اح ػ‪٢‬س اظ ‪ ،ٟٞ٢٧‬چ‪ ْ٢‬قجب‪٠ٛ‬ض‪ٝ‬ظ زض ً‪ ٟٞ‬ؾ‪ٜ٨‬ب ض‪ٝ‬ظ‪ُ ٟ‬طكت ‪ ٝ‬اظ ذ‪ٞ‬ضز‪ ٝ ٙ‬آقبٗ‪٨‬س‪ ٙ‬پـط‪١‬ـ‪٨‬ـعًـطز‪ .‬زا‪ٝٝ‬ز زض‬ ‫‪ِٜ١‬بٕ ث‪٘٨‬بض‪ ٥‬پؿطـ اظ ثتقبثغ ظ‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ض‪٧‬ب‪ ،‬ض‪ٝ‬ظ‪ُ ٟ‬طكت‪ٞ٢٧ .‬قبكٍ پؽ اظ پ‪٨‬ط‪ٝ‬ظ‪ٞ٢٧ ٥‬ز‪ ٠٧‬ثط ٗ‪ٞ‬آث‪١٦‬ب ‪ ٝ‬ػ٘‪٨ٛٞ‬ـب‪ ٙ‬چـ‪٢‬ـْ‬ ‫ض‪ٝ‬ظ ض‪ٝ‬ظ‪ُ ٟ‬طكت‪ٞ٧ .‬ئ‪ٛٞ٧ ٝ ْ٨‬ؽ ‪٨ٛ‬ع ثطا‪ ٥‬ز‪ٝ‬ض ًطز‪ ٙ‬ذكٖ ذسا ث‪ٗ ٠‬طزٕ زؾت‪ٞ‬ض ث‪ ٠‬ض‪ٝ‬ظ‪ُ ٟ‬طكت‪ ٚ‬زاز‪ٛ‬س‪ٗ .‬طزذب‪ ٝ ٥‬اؾتط ‪٨ٛ‬ع‬ ‫اظ ز‪ِ٧‬ط اظ قره‪٨‬ت‪١‬ب‪ ٥‬ػ‪٢‬س ػت‪٨‬ن ‪١‬ؿت‪ٜ‬س ً‪ ٠‬پؽ اظ كطٗب‪١ ٙ‬بٗب‪ٝ ٙ‬ظ‪٧‬ط اذك‪ٞ‬ضـ ثطا‪ ٥‬هتْ ػبٕ ‪ٞ٢٧‬ز‪٧‬ب‪ ٙ‬چ‪ٜ‬س‪ ٚ٧‬قجب‪٠ٛ‬ض‪ٝ‬ظ‬ ‫ض‪ٝ‬ظ‪ُ ٟ‬طكت‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫‪ٞ٢٧‬ز‪٧‬ب‪٘١ ٙ‬چ‪ ٚ٨ٜ‬زض ض‪ٝ‬ظ ت‪٨‬كب ثأ‪٧ ٝ‬ب »‪ ٚ٨٘٢ٛ‬ض‪ٝ‬ظ اظ ٗب‪ ٟ‬ػجط‪ ٥‬آ‪ ٠ً«ٝ‬ض‪ٝ‬ظ‪ ٥‬اؾت ً‪ٗ ٠‬ؼجس ا‪ٝ‬ضقٔ‪ ٖ٨‬ز‪ ٝ‬ثبض ‪ ٝ‬زض ؾبٓ‪٢‬ب‪٥‬‬ ‫‪ 586‬هجْ اظ ٗ‪٨‬الز ‪٨ٗ 70 ٝ‬الز‪ ،٥‬ترط‪٧‬ت قس‪ ،‬ث‪ ٠‬ض‪ٝ‬ظ‪ ٟ‬زاض‪٦ٗ ٥‬پطزاظ‪ٛ‬س‪ .‬ا‪ ٚ٧‬ض‪ٝ‬ظ »ق‪ٕٞ‬تط‪ ٚ٧‬ض‪ٝ‬ظ تبض‪٧‬د ‪ٞ٢٧‬ز« ق‪ٜ‬بذـتـ‪٠‬‬ ‫ٗ‪٦‬ق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫رٍسُدارٕ در ػْذ جذٗذ‬ ‫ثط اؾبؼ ػ‪٢‬س رس‪٧‬س‪ ،‬كط‪٧‬ؿ‪٨‬ب‪ ٝ ٙ‬پـ‪٨‬ـط‪ٝ‬ا‪٧ ٙ‬ـحـ‪٨‬ـ‪ ٦‬ض‪ٝ‬ظ‪ٟ‬‬ ‫ٗ‪ُ٦‬طكت‪ٜ‬س اٗب قبُطزا‪ ٙ‬ػ‪٨‬ؿ‪ ٦‬ض‪ٝ‬ظ‪٘ٛ ٟ‬ـ‪ُ٦‬ـطكـتـ‪ٜ‬ـس‪ .‬زض‬ ‫ا‪ٛ‬ز‪ٗ ْ٨‬ت‪ ٦‬آٗس‪ ٟ‬اؾت‪ ٝ15 :‬قـبُـطزا‪٧ ٙ‬ـحـ‪٨‬ـ‪ٛ ٦‬ـعز ‪٥ٝ‬‬ ‫آٗس‪ ،ٟ‬ا‪ ٝ‬ضا ُلت‪ٜ‬س ً‪ ٠‬چ‪ ٙٞ‬اؾت ً‪ٗ ٠‬ب ‪ ٝ‬كط‪٧‬ؿ‪٨‬ب‪ ٙ‬ض‪ٝ‬ظ‪ٟ‬‬ ‫ٗ‪٦‬زاض‪ ٝ ٖ٧‬قبُطزا‪ ٙ‬ت‪ ٞ‬ض‪ٝ‬ظ‪٨ُ٦٘ٛ ٟ‬ط‪ٛ‬س‪16 .‬ػ‪٨‬ؿ‪ ٦‬ا‪٧‬كب‪ٙ‬‬ ‫ضا ُلت ً‪ ٠‬آ‪٧‬ب ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬س قس ً‪ ٠‬پؿطا‪ ٙ‬زض ػط‪ٝ‬ؾ‪ ٦‬ؿِ٘‪ٚ٨‬‬ ‫ُطز‪ٛ‬س تب آ‪ ٠ًٙ‬زاٗبز ثب ا‪٧‬كب‪ ٙ‬اؾت‪٨ٓ ،‬ـٌـ‪ ٚ‬آ‪ ٙ‬ض‪ٝ‬ظ‪٥‬‬ ‫ً‪ ٠‬زاٗبز اظ ا‪٧‬كب‪ُ ٙ‬طكت‪ ٠‬ق‪ٞ‬ز آ‪ُٙ‬ب‪ ٟ‬نبئٖ ذ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬سُطز‪٧‬س‪٨١17 .‬چٌؽ ثط پ‪٨‬طا‪ ٠ٜ٢ً ٚ١‬پبضچ‪ً ٠‬طثبؼ ‪ٝ ٞٛ‬نٔ‪٘ٛ ٠‬ـ‪ُ٦‬ـصاضز‬ ‫ظ‪٧‬طاً‪ ٠‬آ‪ٛ‬چ‪ ٠‬ث‪ٝ ٠‬نٔ‪ُ٦ٗ ٠‬صاضز‪ ،‬زض‪٧‬سُ‪ ٦‬پ‪٨‬طا‪ ٚ١‬ضا ظقتتط ٗ‪ًٜ٦‬س‪٧18 .‬ب قطاة تبظ‪ ٟ‬ضا زضٗكي‪١‬ب‪٦ٗ ٠ٜ٢ً ٥‬ض‪٧‬ع‪ٛ‬س ‪ٝ‬اال‬ ‫آ‪ٗ ٙ‬كي‪١‬ب زض‪٧‬س‪ ٝ ٟ‬ثبز‪ ٟ‬ض‪٧‬رت‪ ٠‬ق‪ٞ‬ز ‪ٗ ٝ‬كي‪١‬ب ‪ٛ‬جبق‪ٜ‬س ثٌٔ‪ ٠‬قطاة تبظ‪ ٟ‬ضا زض ٗكٌ‪٢‬ب‪٦ٗ ٞٛ ٥‬ض‪٧‬ع‪ٛ‬س تب ‪١‬طز‪ ٝ‬ث٘ب‪ٜٛ‬س‪ .‬ا‪ٛ‬ز‪ْ٨‬‬ ‫ٗت‪ ،٦‬ثبة ‪ ،ٖ٢ٛ‬آ‪٧‬بت ‪ 15‬تب ‪18‬ثب ا‪ ٚ٧‬حبّ ػ‪٨‬ؿ‪ ٦‬زض ث‪٨‬بثب‪ ،ٙ‬چ‪ ْ٢‬قجب‪٠ٛ‬ض‪ٝ‬ظ ض‪ٝ‬ظ‪ُ ٟ‬طكت ‪٧ ٝ‬ح‪ ٦٨‬تؼ٘‪٨‬سز‪ٜ١‬ـس‪ٗ ٟ‬ـٌـطض ض‪ٝ‬ظ‪ٟ‬‬ ‫ٗ‪ُ٦‬طكت‪ٗ .‬ت‪ ٦‬اظ ػ‪٨‬ؿ‪ٛ ٦‬وْ ًطز‪ٟ‬اؾت ً‪ ٠‬ز‪ ٞ٧‬رع ث‪ ٠‬زػب ‪ ٝ‬ض‪ٝ‬ظ‪ ٟ‬اظ رؿٖ ا‪ٛ‬ؿب‪ ٙ‬ث‪٨‬ط‪٨٘ٛ ٙٝ‬ط‪ٝ‬ز‪ .‬اٗب ػ‪٨‬ؿ‪ ٦‬ض‪ٝ‬ظ‪ ٟ‬ض‪٧‬بًـبضا‪ٙ‬‬ ‫ضا توج‪٨‬ح ٗ‪ً٦‬طز‪ٟ‬اؾت‪ ٝ17 .‬چ‪ ٙٞ‬ض‪ٝ‬ظ‪٨ُ٦ٗ ٟ‬ط‪٧‬س چ‪ ٙٞ‬ض‪٧‬بًبضا‪ً ٙ‬ك‪٨‬س‪ٟ‬ض‪ٛ ٝ‬جبق‪٨‬س ً‪ ٠‬چ‪٢‬ط‪ ٟ‬ذ‪٧ٞ‬ف ضا زض ‪ٌ٨ٗ ٖ١‬ك‪ٜ‬س تب زض‬ ‫‪ٛ‬ظط ٗطزٕ ض‪ٝ‬ظ‪ٟ‬زاض ‪٘ٛ‬ب‪ٜ٧‬س‪ ،‬ث‪ ٠‬زضؾت‪ ٦‬ث‪ ٠‬ق٘ب ٗ‪ ٠ً ٖ٧ُٞ٦‬ا‪٧‬كب‪ ٙ‬ارط ذ‪ٞ‬ز ضا ُطكت‪٠‬ا‪ٛ‬س‪ ٌٚ٨ٓ 18 .‬ت‪١ ٞ‬طُب‪ ٟ‬ض‪ٝ‬ظ‪٨ٗ ٟ‬ـِـ‪٨‬ـط‪،٥‬‬ ‫ؾط ذ‪ٞ‬ز ضا چطة ً‪ ٝ ٚ‬ض‪ ٥ٝ‬ذ‪٧ٞ‬ف ضا ثك‪ 19٥ٞ‬تب زض ‪ٛ‬ظط ٗطزٕ ض‪ٝ‬ظ‪ٟ‬زاض ‪ٜ٘ٛ‬ب‪ ٦٧‬ثٌٔ‪ ٠‬زض ‪ٛ‬ظط پسض ذ‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬پسض ت‪٢ٛ ٞ‬ـب‪ ٙ‬ضا‬ ‫ٗ‪٦‬زا‪ٛ‬س ‪ ٝ‬آقٌبضا ت‪ ٞ‬ضا رعا ذ‪ٞ‬ا‪١‬س زاز‪ .‬ا‪ٛ‬ز‪ٗ ْ٨‬ت‪ ،٦‬ثبة ‪١‬لتٖ‪ ،‬آ‪٧‬بت ‪ 17‬تب ‪19‬‬ ‫ٗل‪ٞ٢‬ضٕ انُالح ظ‪٧‬طآة ظز‪ .ٙ‬ظ‪٧‬طآة‪ ،‬زض ذب‪١ ٠ٛ‬ب‪ ٥‬هس‪ ٦٘٧‬تب ً٘تط اظ نس ؾبّ پ‪٨‬ف‬ ‫ً‪ً ٠ٓٞٓ ٠‬ك‪ ٦‬آة تهل‪ ٠٨‬قس‪ٛ ٟ‬ج‪ٞ‬ز‪ٗ ،‬ؼ‪ ٦ٜ‬زاقت‪ .‬ظ‪٧‬طآة زض ا‪ٛ‬ت‪٢‬ب‪ٗ ٥‬رع‪ ٙ‬آة ذب‪١ ٠ٛ‬ب‬ ‫ث‪ٞ‬ز‪ ٠ً ٟ‬ثطا‪ ٥‬ذبٓ‪ً ٦‬طز‪ ٙ‬آة‪ ،‬آ‪ ٙ‬ضا ثبظ ٗ‪ً ٦‬طز‪ٛ‬س‪ .‬ا‪ ٚ٧‬ظ‪٧‬ط آة ث‪ ٠‬چب‪ ٦١‬ضا‪ ٟ‬زاقت ‪ٝ‬‬ ‫ض‪ٝ‬ـ ثبظ ًطز‪ ٙ‬ظ‪٧‬طآة ا‪ ٚ٧‬ث‪ٞ‬ز ً‪ً ٠‬ؿ‪ ٦‬زض‪ ٙٝ‬ح‪ٞ‬و ٗ‪٨‬طكت ‪ ٝ‬ظ‪٧‬طآة ضا ثبظ ٗ‪ً ٦‬طز‬ ‫تب ٓز‪ ٚ‬ت‪ ٠‬ح‪ٞ‬و اظ ظ‪٧‬طآة ث‪ ٠‬چب‪ ٟ‬ثط‪ٝ‬ز ‪ ٝ‬آة پبً‪٨‬ع‪ ٟ‬ق‪ٞ‬ز‪ .‬زض ‪٘١‬ب‪ ٙ‬ظٗب‪ٝ ٙ‬هت‪ ٦‬ثب ًؿ‪٦‬‬ ‫زق٘‪ ٦ٜ‬زاقت‪ٜ‬س‪ .‬ثطا‪ ٥‬ا‪ ٠ٌٜ٧‬ث‪ ٠‬ا‪ ٝ‬يطث‪ ٠‬ثع‪ٜٛ‬س ظ‪٧‬طآة ح‪ٞ‬و ذب‪ ٠ٛ‬اـ ضا ثبظ ٗ‪ٌ٨‬طز‪ٛ‬س تب ‪٠٘١‬‬ ‫آة ت٘‪٨‬ع‪ ٥‬ضا ً‪ ٠‬زض ح‪ٞ‬و زاضز اظ زؾت ثس‪١‬س‪ .‬نبحت ذب‪ٝ ٠ٛ‬هت‪ ٦‬ذجطزاض ٗ‪ ٦‬قس ذ‪٦ٔ٨‬‬ ‫‪ٛ‬بضاحت ٗ‪٨‬كس چ‪ ٙٞ‬ث‪ ٦‬آة ٗ‪٘٨‬ب‪ٛ‬س‪ .‬ا‪ ٚ٧‬كطز آظضز‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ز‪ٝ‬ؾتب‪ٛ‬ف ٗ‪ِ٨‬لت‪ :‬ظ‪٧‬طآثٖ ضا ظز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫سال پنجم‬

‫شمارۀ ‪ 85‬آگوست ‪0292‬‬

‫اس ضوب دٍستبى فبرسٖ سثبى ػشٗش دػَت‬ ‫ثِ ػول هٖآٍرٗن تب در جلسبت ػجبدتٖ‬ ‫اٗي ول٘سب وِ ّز ضٌجِ سبػت ‪ 6‬ػصز در‬ ‫ضْز ٍُدلٌذ ّل٘ش ٍ ّز ٗىطٌجِ سبػت‬ ‫‪ 6‬ػصز در ضْز ارٍاٗي ثزگشار‬ ‫هٖگزدد‪ ،‬حضَر ثْن رسبً٘ذ‪.‬‬ ‫‪)595( 800 - 9808‬‬

‫وط٘ص الٌبتبى ٍ ًبسً٘ي ثبغستبًٖ‬

‫ٗ‪ ،ٚ‬ث‪ ٠‬ؾ‪ً ٥ٞ‬كتعاض‪١‬ب ٗ‪ ٦‬ضكتٖ ً‪ ٠‬ا‪ ٝ‬ضا ز‪٧‬سٕ‪ .‬نٔ‪٨‬جف ضا ثط ز‪ٝ‬ـ ُطكت‪ ٝ ٠‬ا‪ٛ‬ج‪ٟٞ‬‬ ‫ٗطزٗب‪ ٙ‬زض پ‪ ٦‬اـ ض‪ٝ‬ا‪ ٙ‬ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س‪ .‬آ‪ِٛ‬ب‪ ٚٗ ،ٟ‬ز‪ٝ‬ـ ث‪ ٠‬ز‪ٝ‬ـ ا‪ ٝ‬ضا‪ ٟ‬ضكتٖ‪ .‬ثبض‪ ٠ً ٥‬ثط‬ ‫ُطكت‪ ٠‬ث‪ٞ‬ز‪ ،‬ثبض‪١‬ب ا‪ ٝ‬ضا ثبظ ٗ‪ ٦‬ا‪٧‬ؿتب‪ٛ‬س‪ ،‬ظ‪٧‬طا ً‪ ٠‬ثس‪ٛ‬ف اظ ت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬كط‪ٝ‬اكتبز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ .‬آ‪ِٛ‬ب‪ٟ‬‬ ‫‪٧‬ي ؾطثبظ ض‪ ٦ٗٝ‬ث‪ ٠‬ؾ‪ ٚٗ ٥ٞ‬آٗس ‪ُ ٝ‬لت‪ :‬ث‪٨‬ب! ت‪٨ٛ ٞ‬ط‪ٜٗٝ‬س ‪ ٝ‬ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ب‪ .٦٧‬نٔ‪٨‬ت ا‪ٚ٧‬‬ ‫ٗطز ضا ثجط‪ .‬ظٗب‪ ٠ً ٦ٛ‬ا‪ ٚ٧‬ؾر‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ضا ق‪٨ٜ‬سٕ‪ ،‬هٔجٖ تپ‪٨‬س ‪ ٝ‬اظ ؾپبؼ ٗبالٗبّ قسٕ‪ٗ .‬ـ‪ٚ‬‬ ‫نٔ‪٨‬ت ا‪ ٝ‬ضا ث‪ ٠‬ز‪ٝ‬ـ ُطكتٖ‪ .‬نٔ‪٨‬ج‪ ٦‬ؾ‪ ،ٚ٨ِٜ‬ظ‪٧‬طا ً‪ ٠‬اظ چ‪ٞ‬ة ؾپ‪٨‬ساض‪١‬ب‪٠ً ٦٧‬‬ ‫ثبضا‪ ٙ‬ظٗؿتب‪ ٦ٛ‬آ‪٢ٛ‬ب ضا ذ‪٨‬ؿب‪ٛ‬س‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ ،‬ؾبذت‪ ٠‬قس‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ ٝ .‬ػ‪٨‬ؿب ث‪ِٛ ٚٗ ٠‬ط‪٧‬ؿت‪ .‬ػطم‬ ‫اظ پ‪٨‬كب‪ ٦ٛ‬اـ ثط ض‪٧‬ف ا‪ ٝ‬كط‪ ٦ٗ ٝ‬ض‪٧‬رت‪ .‬ا‪ ٝ‬ز‪ِ٧‬ط ثبض ث‪ِٛ ٚٗ ٠‬ب‪ً ٟ‬طز ‪ُ ٝ‬لت‪ :‬آ‪٧‬ب‬ ‫ت‪ ٖ١ ٞ‬اظ ا‪ ٚ٧‬ربٕ ذ‪ٞ‬ا‪ٞٛ ٦١‬ق‪٨‬س؟ ث‪ ٠‬ضاؾت‪ ٦‬ت‪٨ٛ ٞ‬ع زض پب‪٧‬ب‪ ٙ‬ظٗب‪ ٙ‬ثـب ٗ‪ .ٚ‬رطػ‪ ٠‬ا‪٥‬‬ ‫اظ آ‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬ا‪ٞٛ ٦١‬ق‪٨‬س‪ .‬چ‪ ٙٞ‬چ‪ُ ٚ٨ٜ‬لت‪ ،‬زؾتف ضا ثط ض‪ ٥ٝ‬آ‪ ٙ‬قب‪ٗ ٤ٛ‬ـ‪ً ٚ‬ـ‪ ٠‬آظاز‬ ‫ث‪ٞ‬ز ‪٢ٛ‬بز ‪ ٝ‬ثب ‪ ٖ١‬ث‪ ٠‬ؾ‪ ٥ٞ‬رُٔزُتب ض‪ٝ‬ا‪ ٠ٛ‬قس‪ ٦ٓٝ .ٖ٧‬اً‪ ٚٗ ٜٙٞ‬ز‪ِ٧‬ط ؾ‪ ٦ٜ٨ِٜ‬نٔ‪٨‬ت ضا حؽ ‪ً ٦٘ٛ‬طزٕ‪ ٚٗ .‬ت‪٢ٜ‬ب زؾت ا‪ ٝ‬ضا حؽ‬ ‫ٗ‪ً ٦‬طزٕ ً‪ٗ ٠‬ب‪ٜٛ‬س ثبّ پط‪ٛ‬س‪ ٟ‬ا‪ ٥‬ث‪ٞ‬زً‪ ٠‬ثط قب‪ ٚٗ ٤ٛ‬اؾت‪ .‬ؾپؽ‪ٗ ،‬ب ث‪ ٠‬ثبال‪ ٥‬تپ‪ ٠‬ضؾ‪٨‬س‪ ٝ ٖ٧‬زضآ‪ٛ‬زب ا‪ ٝ‬ضا ث‪ ٠‬نٔ‪٨‬ت ًك‪٨‬س‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫‪ ٝ‬آ‪ِٛ‬ب‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز ً‪ ٚٗ ٠‬ؾ‪ ٦ٜ٨ِٜ‬زضذت ضا حؽ ًطزٕ‪ .‬آ‪ ٙ‬ظٗب‪٨ٗ ٠ً ٙ‬د ‪١‬ب ضا ث‪ ٠‬زؾت ‪١‬ب ‪ ٝ‬پب‪١‬ب‪٧‬ف ٗ‪ٌٞ٨‬ث‪٨‬س‪ٛ‬س‪٨١ ،‬چ ‪ِٛ‬لت ‪ٝ‬‬ ‫آ‪ٝ‬ا‪ ٦٧‬اظ ‪ ٥ٝ‬ثط‪٨ٛ‬بٗس‪ ٝ .‬زؾت ‪١‬ب ‪ ٝ‬پب‪١‬ب‪٧‬ف زض ظ‪٧‬ط چٌف ثـ‪ٓ ٠‬طظ‪ ٟ‬زض ‪٨ٛ‬بٗس‪ٛ‬س‪٧ُٞ.‬ب! زؾت ‪١‬ب ‪ ٝ‬پـب‪١‬ب‪٧‬ف ٗطز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س ‪ ٝ‬ت‪٢ٜ‬ـب‬ ‫ظٗب‪ ٦ٛ‬ظ‪ٛ‬سُ‪ ٦‬ثبظ ٗ‪٧ ٦‬بكت‪ٜ‬س ً‪ ٠‬زض ذ‪ ٙٞ‬قؿت ‪ ٝ‬ق‪ً٦ٗ ٞ‬طز‪ٛ‬س‪ .‬چ‪ ٚ٨ٜ‬پ‪ٜ‬ساقت‪ً ٦‬ـ‪ ٠‬ا‪٨ٗ ٝ‬د ‪١‬ب ضا ‪١‬ـ٘ـچـ‪ ٙٞ‬قـب‪١‬ـعاز‪ ٟ‬ا‪ً ٥‬ـ‪٠‬‬ ‫ػهب‪ ٥‬ق‪٢‬ط‪٧‬بض‪ ٥‬ضا ٗ‪ ٦‬ر‪٧ٞ‬س‪ ،‬پص‪٧‬طا ُكت‪ ٠‬ث‪ٞ‬ز ‪٨ٗ ٝ‬ر‪ٞ‬اؾت تب ا‪ٝ‬د ‪١‬ب ثط اكطاقت‪ ٠‬ق‪ٞ‬ز‪ .‬زّ ٗ‪ ٚ‬ثط ‪ ٥ٝ‬قلوت ‪٨ٛ‬ب‪ٝ‬ضز‪ .‬ظ‪٧‬ـطا اظ‬ ‫قِلت‪ ٦‬آً‪ٜ‬س‪ ٟ‬ث‪ٞ‬زٕ‪ .‬اً‪ٗ ٜٙٞ‬طز‪ً ٥‬ـ‪ ٚٗ ٠‬نٔ‪٨‬جف ضا ثط ز‪ٝ‬ـ ًك‪٨‬س‪ ٟ‬ث‪ٞ‬زٕ‪ ،‬ذ‪ٞ‬ز نٔ‪٨‬ت ٗ‪ُ ٚ‬كت‪ ٠‬ث‪ٞ‬ز‪ .‬اُط ز‪ِ٧‬ـط ثـبض ثـ‪٠‬‬ ‫ٗ‪ ٚ‬ثِ‪ٜ٧ٞ‬س‪ .‬نٔ‪٨‬ت ا‪٧‬ـ‪ٗ ٚ‬طز ضا ثجط‪ ٚٗ .‬آ‪ ٙ‬ضا تـب پب‪٧‬ب‪ ٙ‬ضا‪ ٟ‬ذ‪٧ٞ‬ف ًـ‪ ٠‬ث‪ُٞ ٠‬ض ٗ‪ ٦‬ا‪ٛ‬زبٗس‪ ،‬ثـط ز‪ٝ‬ـ ذ‪ٞ‬ا‪ُ ٖ١‬طكت‪ .‬ا‪ٜ٧‬ي‪،‬‬ ‫ؾبّ ‪١‬ب ؾپط‪ ٥‬قس‪ ٟ‬اؾت ‪ٜٞ١ ٚٗ ٝ‬ظ ‪١‬طُب‪ ٟ‬اظ ًكتعاض‪١‬ب‪ً ٥‬طت ث‪ٜ‬س‪ ٥‬قس‪ُ ٦ٗ ٟ‬صضٕ ‪٧ ٝ‬ب زض آ‪ٓ ٙ‬حظ‪١ ٠‬ب‪ ٥‬ذ‪ٞ‬اة آٓـ‪ٞ‬ز‪٣‬‬ ‫پ‪٨‬ف اظ ث‪ ٠‬ثؿتط ضكت‪ٞ٘١ ،ٚ‬اض‪ ٟ‬ث‪ ٠‬آ‪ٗ ٙ‬طز ٗحج‪ٞ‬ة ٗ‪ ٦‬ا‪ٛ‬س‪٧‬كٖ‪ ٝ .‬زؾت ثبٓساض ا‪ ٝ‬ضا ثط قب‪ ٤ٛ‬ذ‪٧ٞ‬ف حؽ ٗ‪.ًٖٜ ٦‬‬

‫‪)141( 659 - 5222‬‬

‫‪21300 Califa st. Woodland Hills, CA 81367‬‬ ‫‪18842 Teller Ave. Irvine, CA 92612‬‬ ‫‪info@IRANforCHRIST.com‬‬

‫‪www.SimaMasih.com‬‬

‫رب‪ٛ‬بتب‪ُٞ ٙ‬ك‪ٞ‬ضت ٗطز زػب‪١‬ب‪ ٥‬هسضت٘‪ٜ‬س ث‪ٞ‬ز‪ .‬زض ٗ‪ٞ‬ضز‬ ‫ا‪ُ ٝ‬لت‪ ٠‬قس‪ ٟ‬اؾت‪ٝ ،‬هت‪ ٦‬ا‪ ٝ‬زضٗ‪ٞ‬ضز اضاز‪ ٟ‬ذسا زض زػب‬ ‫اَ٘‪ٜ٨‬ب‪ ٙ‬حبنْ ٗ‪ً٦‬طز آ‪ٛ‬وسض ثب هسضت ث‪ ٠‬زػب‪١‬ب‪ ٥‬ذ‪ٞ‬ز‬ ‫ازاٗ‪٦ٗ ٠‬زاز تب آ‪ ٙ‬اٗط تحون ٗ‪٧٦‬بكت‪.‬‬ ‫ا‪ٛ‬سض‪ٞٗ ٝ‬ض‪٨ٛ ٥‬ع ‪ ٦ٌ٧‬اظ ثعضُتط‪ٗ ٚ٧‬طزا‪ ٙ‬زػب ث‪ٞ‬ز‪ .‬ا‪ٝ‬‬ ‫زض ًتبث‪ ٦‬تحت ػ‪ٜٞ‬ا‪ٗ ٙ‬ؿ‪٨‬ح‪ ٦‬ا‪ ْ١‬زػب چ‪ٞٛ ٚ٨ٜ‬قتـ‪٠‬‬ ‫اؾت‪ :‬ا‪ ٚ٧‬ضا ‪٨ٗ ٠٘١‬سا‪ٜٛ‬سً‪ ٠‬قرم ٗؿ‪٨‬ح‪٨ٛ ٦‬بظٗ‪ٜ‬ـس‬ ‫هسضت اؾت‪ .‬ا‪٨ٛ ٚ٧‬ع حو‪٨‬وت زاضز ً‪ ٠‬كطز ٗؿ‪٨‬حـ‪ ٦‬اظ‬ ‫ذ‪ٞ‬ز ‪٨١‬چ هسضت‪ٛ ٦‬ساضز‪ .‬اظ ًزب ٗ‪٨‬ت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ا‪ ٚ٧‬هسضت‬ ‫زؾت ‪٧‬بكت؟ ث‪ ٠‬پبؾد ا‪ ٚ٧‬ؾ‪ٞ‬اّ ت‪ٞ‬ر‪٨ًٜ ٠‬س‪:‬‬ ‫ذالن‪٠‬ا‪ ٥‬ثطازضا‪ ٚٗ ٙ‬زض ذسا‪ٛٝ‬س ‪ ٝ‬زض ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ب‪ ٦٧‬ه‪ٞ‬ت ا‪ ٝ‬ظ‪ٝ‬ضآ‪ٝ‬ض ق‪٧ٞ‬س‪$،‬اكؿؿ‪٨‬ـب‪#6:10ٙ‬‬ ‫پ‪ٓٞ‬ؽ زضثبة ‪ٛ‬رؿت ا‪ ٚ٧‬ضؾبٓ‪ ٠‬زضٗ‪ٞ‬ضز ا‪ ٚ٧‬هسضت ‪٧‬ب ه‪ٞ‬ت ؾر‪ ٚ‬ث‪٨ٗ ٠‬ب‪ ٙ‬آ‪ٝ‬ضز‪ ٟ‬ثـ‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫‪$‬اكؿؿ‪٨‬ب‪ 18 :1 ٙ‬آ‪ #20٦‬ا‪ ٝ‬ثطا‪ ٥‬آ‪٢ٛ‬ب زػبًطز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز تب ذسا‪ ،‬ض‪ٝ‬حآوسؼ ضا ث‪ ٠‬آ‪٢ٛ‬ب ػُب ً‪ٜ‬ـس‬ ‫تب آ‪٢ٛ‬ب ػظ٘ت ث‪٢ٛ ٦‬ب‪٧‬ت هسضت ا‪ٛ ٝ‬ؿجت ث‪ ٚ٨ٜٗٞٗ ٠‬ضا ً‪ ٠‬ثطحؿت ػ٘ـْ تـ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ـب‪٧‬ـ‪٦‬‬ ‫ه‪ٞ‬ت ا‪ ٝ‬زض ٗؿ‪٨‬ح ػْ٘ ًطز ‪ ٝ‬ا‪ ٝ‬ضا اظ ٗطزُب‪ ٙ‬ثطذ‪٨‬عا‪٨ٛ‬س‪ ،‬ثسا‪ٜٛ‬س‪.‬‬ ‫حو‪٨‬وت‪ ٠ً ٦‬زض ا‪ ٚ٧‬رب ُلت‪ ٠‬قس‪ ٟ‬اؾت‪ ،‬ا‪ ٚ٧‬اؾت‪ :‬ػظ٘ت ث‪٢ٛ٦‬ب‪٧‬ت هـ‪ٞ‬ت ا‪ً ٝ‬ـ‪٠‬‬ ‫ٗؿ‪٨‬ح ضا اظ ٗطزُب‪ ٙ‬ثطذ‪٨‬عا‪٨ٛ‬س زض ‪ ٠٘١‬ا‪٘٧‬ب‪ٛ‬ساضا‪ ٙ‬ػْ٘ ٗ‪ًٜ٦‬س‪ .‬ا‪ ٚ٧‬هسضت زض ٗـ‪ٝ ٚ‬‬ ‫ت‪ ٞ‬ػْ٘ ٗ‪ًٜ٦‬س‪ٗ .‬ب ث‪ ٠‬ؾرت‪ ٦‬ا‪ ٚ٧‬حو‪٨‬وت ضا ثب‪ٝ‬ض ٗ‪ ٝ ٖ٨ًٜ٦‬حت‪ً٘ ٦‬تط اظ آ‪٨ٛ ٙ‬ع ا‪ٚ٧‬‬ ‫ه‪ٞ‬ت ضا تزطث‪ .ٖ٨ًٜ٦ٗ ٠‬ثطا‪ ٚ٨٘١ ٥‬اؾت ً‪ ٠‬پ‪ٓٞ‬ؽ ضؾ‪ ّٞ‬زػب ٗ‪ًٜ٦‬س ‪ٗ ٝ‬ب ‪٨ٛ‬ع ثب‪٧‬س‬ ‫ثب ا‪ ٝ‬زػب ً‪ ٖ٨ٜ‬تب ذسا ت‪ٞ‬ؾٍ ض‪ٝ‬حآوسؼ ث‪ٗ ٠‬ب تؼٔ‪ ٖ٨‬ز‪١‬س تب ث‪ ٠‬هسضت ُٗٔن ا‪ ٝ‬ا‪٘٧‬ب‪ٙ‬‬ ‫ث‪٨‬ب‪ٝ‬ض‪ .ٖ٧‬اً‪ ٜٙٞ‬ثب ت٘بٕ زّ ا‪َٞ ٚ٧‬ض زػب ً‪٨ٜ‬س‪ :‬پسض‪ ،‬ض‪ٝ‬ح حٌ٘ت ضا ث‪ ٚٗ ٠‬ػُب ًـ‪ٚ‬‬ ‫تب ا‪ ٚ٧‬ه‪ٞ‬ت ضا زض ظ‪ٛ‬سُ‪ ٦‬ذ‪ٞ‬ز تزطث‪٘ٛ ٠‬ب‪.ٖ٧‬زػب ً‪٨ٜ‬س تب ض‪ٝ‬ح ذسا چكـ٘ـب‪ ٙ‬قـ٘ـب ضا‬ ‫ض‪ٝ‬ق‪ ٚ‬ؾبظز‪ .‬ث‪ ٠‬ه‪ٞ‬ت آ‪ ٠ً ٦٢‬زض ‪ٝ‬ر‪ٞ‬ز ق٘ب ػْ٘ ٗ‪ًٜ٦‬س ا‪٘٧‬ب‪ ٙ‬ث‪٨‬ب‪ٝ‬ض‪٧‬س‪ .‬زػب ً‪٨ٜ‬ـس‬ ‫تب ض‪ٝ‬حآوسؼ ا‪ ٚ٧‬ضا ثطا‪ ٥‬ق٘ب ٌٗك‪ٞ‬ف ؾبظز تب ق٘ب ‪ٝ‬ػس‪ ٟ‬ذسا ضاً‪ ٠‬ه‪ ّٞ‬زاز‪ ٟ‬اؾت‬ ‫هسضت ذ‪٧ٞ‬ف ضا زض زّ ق٘ب ‪٘ٛ‬ب‪٧‬ب‪ ٙ‬ؾبظز ًؿت ‪٘ٛ‬ب‪٨٧‬س‪ ،‬هسضت‪٦ٗ ٠ً ٦‬ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬س ‪٨ٛ‬بظ‪١‬ب‪٥‬‬ ‫ق٘ب ضا ثطآ‪ٝ‬ضز‪ ٟ‬ؾبظز‪.‬‬


‫هؿ٘ت ‪٧‬بظز‪ :ٖ١‬پشضه خبًَادُ‬ ‫ثؼس اظ ر‪ َٜ‬ر‪٢‬ب‪ ٦ٛ‬ا‪ ،ّٝ‬ث‪ ٠‬ؾطػت ا‪ٝ‬يبع ا‪٧‬طا‪ ٙ‬تـ‪٨٨‬ط ًطز‪ .‬ثـب‬ ‫ً‪ٞ‬زتب‪ ٥‬ضيب قب‪ً ٟ‬ج‪٨‬ط زض ؾ‪ ٕٞ‬اؾل‪ٜ‬س‪ٛ 1299‬ظٖ ‪ ٝ‬آضاٗف ثطهطاض‬ ‫قس‪ .‬ا‪ ٝ‬ثب انُالحبت ‪ٝ‬ؾ‪٨‬ؼ‪ ٦‬زض حٌ‪ٗٞ‬ت‪ ،‬كط‪ ٝ َٜ١‬ارـتـ٘ـبع‬ ‫ا‪٧‬طا‪ ٙ‬آؿبظ ‪ٞ٘ٛ‬ز‪ .‬زض ‪ٛ‬ت‪٨‬ز‪ ٠‬ا‪ ٚ٧‬تـ‪٨٨‬ط ‪ ٝ‬تح‪ ّٞ‬ؾ‪٨‬بؾ‪ ٝ ٦‬ثطهـطاض‪٥‬‬ ‫اٗ‪٨ٜ‬ت‪ ،‬ظ‪ٛ‬سُ‪ ٦‬زًتط ؾؼ‪٨‬سذب‪ ٙ‬زضًبض َجبثت ث‪ ٠‬آضاٗ‪ِ٨ٗ ٦‬صقت‪.‬‬ ‫زض ا‪ٞٗ ٚ٧‬هغ ‪١‬لتبز ؾبّ اظ ػ٘طـ ُصقت‪ ٠‬ث‪ٞ‬ز‪ٜٗ .‬عّ ‪ُٗ ٝ‬ت ا‪ٝ‬‬ ‫زض ٗطًع ق‪٢‬ط ت‪٢‬طا‪ ،ٙ‬زض ً‪ٜ‬بض ‪٧‬ي ذ‪٨‬بثب‪ٗ ٙ‬كزط ‪ٝ‬اهغ قس‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫زض َ‪ ّٞ‬ز‪َ ٝ‬طف ا‪ ٚ٧‬ذ‪٨‬بثب‪ٗ ٙ‬ـبظ‪١ ٟ‬ب‪ًٞ ٥‬چي ‪ٗ ٝ‬ـتـؼـسز‪٥‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ر‪ٞ‬ز ث‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬چـ‪٢‬بض ضا‪ ٟ‬آ‪ٝ ٙ‬ظاضت ر‪ ٝ َٜ‬زض هؿ٘ت قـطهـ‪،٦‬‬ ‫ٗح‪٨ٗ ٠َٞ‬ؿ‪ ٙٞ٨‬آٗط‪٧‬ـٌبئ‪ ٦‬هطاض زاقت‪ .‬ح‪٨‬ـبٌ ٗ‪ٜ‬عّ زًتط ؾؼ‪٨‬س‬ ‫ذب‪ ٙ‬ز‪ ٝ‬زضة ثعضٍ زاقت ً‪ ٦ٌ٧ ٠‬زضة ‪ٝ‬ض‪ٝ‬ز‪ُٗ ٥‬ت ‪ ٝ‬ز‪ِ٧‬ط‪٥‬‬ ‫ٗرتم ٗ‪ٜ‬عّ قره‪ ٦‬اـ ث‪ٞ‬ز‪ .‬زض ‪ٝ‬ؾٍ ح‪٨‬بٌ ح‪ٞ‬ي‪ ٦‬هطاضزاقت‬ ‫ً‪ ٠‬اَطاف آ‪ ٙ‬ثب ث‪ٞ‬ت‪١ ٠‬ب‪ ٝ ُْ ٥‬زضذتب‪ ٙ‬اهبه‪٨‬ب ‪ً ٝ‬بد ٗحـهـ‪ٞ‬ض‬ ‫قس‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫نجح‪٢‬ب‪ ٥‬ظ‪ٝ‬ز ث‪٨‬ساض ٗ‪٨‬كس‪ ،‬پؽ اظ ضاظ ‪٨ٛ ٝ‬بظ‪ ،‬نجحب‪٨ٗ ٠ٛ‬ر‪ٞ‬ضز ‪ٝ‬‬ ‫ضؤؼ ؾبػت ‪١‬كت ‪ ٖ٨ٛ ٝ‬ث‪ُٗ ٠‬ت ٗ‪٨‬طكت‪ .‬اظ نجح تب ظ‪٢‬ط ‪ ٝ‬اظ ز‪ٝ‬‬ ‫ثؼس اظ ظ‪٢‬ط تـب ‪ٝ‬هت‪١ ٦‬ـ‪ٞ‬ا تبض‪٧‬ي ٗ‪٨‬كس ٗكـ‪ٗ ّٞ‬ؼب‪ٗ ٝ ٠ٜ٧‬ـسا‪ٝ‬ا‪٥‬‬ ‫ٗط‪ً٧‬ب‪ُٛٞ ٙ‬بُ‪ ٙٞ‬ث‪ٞ‬ز‪ٗ .‬ؼ٘‪ٞ‬الً اَبم ا‪ٛ‬تظبضٗ٘ٔ‪ ٞ‬اظٗط‪ً٧‬ب‪ُ ٝ ٙ‬ب‪٦١‬‬ ‫زض اَبم ٗؼب‪ ٝ ٠ٜ٧‬حت‪ ٦‬زضًتبثرب‪ ٠ٛ‬ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬تظبض ‪ٞٛ‬ثت ٗ‪ٛ ٦‬كؿت‪ٜ‬س‪ .‬زض‬ ‫ٗ‪ٞ‬هغ ًبض‪ ،‬ض‪ٝ‬پ‪ٞ‬ـ ؾل‪٨‬س‪ ٦ٗ ٥‬پ‪ٞ‬ق‪٨‬س ‪ُٞٝ‬ق‪ٗ ٦‬ره‪ٞ‬ل ضا ثِطز‪ٙ‬‬ ‫ٗ‪٨‬أ‪٧ٝ‬رت‪ٝ .‬هبض‪ ،‬ثطزثبض‪ ،٥‬ػلت ًالٕ‪ٛ ،‬زبثت ‪ ٝ‬ضكتبضپؿ‪ٜ‬س‪٧‬س‪ ٟ‬اـ‬ ‫احتطإ ‪ ٝ‬اػت٘بز ٗطزٕ ضا ث‪ ٠‬ذ‪ٞ‬ز رٔت ٗ‪ٜٞ٘٨‬ز‪ .‬هـ‪ ٣ٞ‬تكـرـ‪٨‬ـم ا‪ٝ‬‬ ‫چ‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ث‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬ؿبٓجبً ثس‪ ٙٝ‬اؾتلبز‪ ٟ‬اظ ‪ٝ‬ؾبئْ آظٗب‪٧‬كِب‪ ٦١‬ث‪َ ٠‬ـ‪ٞ‬ض‬ ‫ٗؿتو‪ ٝ ٖ٨‬زه‪٨‬ن ث‪ٛ ٠‬ت‪٨‬ز‪ٗ ٠‬خجت ٗ‪٨‬طؾ‪٨‬س‪ .‬زًتط ؾؼ‪٨‬سذب‪ ٙ‬ػال‪ ٟٝ‬ثـط‬ ‫َجبثت ض‪ٝ‬ظا‪ ٝ ٠ٛ‬ؾطًك‪ ٦‬ث‪٘٨‬بضا‪ ٙ‬زض ٗ‪ٜ‬بظّ ‪ ٝ‬نحجت‪٢‬ب‪ ٥‬ا‪ٛ‬لطاز‪٥‬‬ ‫ثب ٗط‪ً٧‬ب‪١ ،ٙ‬لت‪ ٠‬ا‪ ٥‬ز‪ٝ‬ثبض ‪ ٖ١‬زضٗ‪ٜ‬عّ ذ‪ٞ‬ز رٔؿ‪ ٠‬ثكبضت‪ ٝ ٦‬زضؼ‬ ‫ًتبث٘وسؼ زاقت‪ .‬رٔؿبت ض‪ٝ‬ظ‪١‬ب‪ٌ٧ ٥‬ك‪ٜ‬ج‪ ٠ً ٠‬زض ؾلط‪ ٟ‬ذب‪ٛ‬ـ‪٠‬‬ ‫ثطُعاضٗ‪٨‬كس ٗرتم ٗؿ‪٨‬ح‪٨‬ب‪ ٦ٓٝ ،ٙ‬ض‪ٝ‬ظ‪١‬ب‪ ٥‬پ‪ٜ‬زك‪ٜ‬ج‪ ٠‬ػ٘ـ‪ٗٞ‬ـ‪،٦‬‬ ‫ٗره‪ٞ‬نبً ثطا‪ ٥‬ػاله‪ٜٗ ٠‬سا‪ ٙ‬ؿ‪٨‬طٗؿ‪٨‬ح‪ ٦‬تطت‪٨‬ت زاز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ .‬ثؼًـ‪٦‬‬ ‫اظ هؿ٘ت‪٢‬ب‪ً ٥‬تبث٘وسؼ ا‪ٛ‬تربة ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬تطت‪٨‬ت هطائت ‪ ٝ‬تلؿ‪٨‬ط ٗ‪٨‬كس‪.‬‬ ‫زًتط هجالً ٗ‪ٞ‬ي‪ٞ‬ػ‪ ٦‬ضا ت‪ٌ٨٘ٛ ٠٨٢‬طز‪ .‬ا‪ ٝ‬اظاَالػبت ‪ٝ‬ؾ‪٨‬ـغ ذـ‪ٞ‬ز‬ ‫ً‪ٛ ٠‬ت‪٨‬ز‪ ٤‬ؾبٓ‪٨‬ب‪ٗ ٙ‬ت٘بز‪ُٗ ٥‬بٓؼ‪ً ٠‬تبث٘وسؼ ث‪ٞ‬ز ؾر‪ِ٨ٗ ٚ‬لت ‪ٝ‬‬ ‫ق‪ٜٛٞ‬سُب‪ ٙ‬ضا ث‪ ٠‬ػ٘ن تؼبٓ‪ٝ ٖ٨‬حوب‪٧‬ن آ‪ ٙ‬آق‪ٜ‬ب ٗ‪٨‬ؿبذت‪ .‬ثب ‪ٝ‬ر‪ٞ‬ز‬ ‫ًبض ‪ًٞ ٝ‬قف كطا‪ٝ‬ا‪َٞ ،ٙ‬ض‪ ٥‬ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ذ‪ٞ‬ز ضا ت‪ٜ‬ظ‪ٞ٘ٛ ٦ٗ ٖ٨‬ز ًـ‪٠‬‬ ‫ثت‪ٞ‬ا‪ٛ‬س ث‪ ٠‬آؾب‪ ٦ٛ‬ث‪ً ٠٘١ ٠‬بض‪١‬ب ثطؾس‪١ .‬ط ٗ‪ٞ‬هغ ً‪ ٠‬ا‪ ٝ‬ضا ثط ثـبٓـ‪٨‬ـ‪ٚ‬‬ ‫ث‪٘٨‬بضا‪٨ٗ ٙ‬ر‪ٞ‬ا‪ٛ‬س‪ٛ‬س ثب ً٘بّ ٗ‪ ْ٨‬ثس‪ًٞ ٙٝ‬چٌتط‪ ٚ٧‬ػصض‪ ٥‬كـ‪ٞ‬ض‪٥‬‬ ‫هج‪ً ٦ٗ ّٞ‬طز ‪ ٝ‬ث‪ً٘ ٠‬ي زضزٗ‪ٜ‬سا‪٨ٗ ٙ‬كتبكت‪ُ .‬ب‪ِ١‬ب‪ً ٦١‬تـبة‬ ‫ٗوسؼ ضا زض زؾت ُطكت‪ ،٠‬هسٕ ظ‪ٛ‬ب‪ٗٞٔ٨ً ٙ‬تط‪١‬ب ضا‪ ٟ‬پ‪٘٨‬بئ‪ٌ٨ٗ ٦‬طز‬

‫ٓ‪ٞ‬ئ‪ ،ْ٨‬پؿط ً‪ٞ‬چٌتط‪ ،‬ثؼس اظ ر‪ َٜ‬ر‪٢‬ب‪ ٦ٛ‬ا‪ ّٝ‬ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬ـِـٔـؿـتـب‪ٙ‬‬ ‫ثطُكت ‪ً ٝ‬بض‪١‬ب‪ٛ ٥‬وبق‪ ٦‬چ‪ٜ‬س ‪ٛ‬بقط ضا ث‪ ٠‬ػ‪٢‬س‪ُ ٟ‬طكت‪ .‬چ‪ٜ‬س ؾبّ‬ ‫پؽ اظ آ‪ ٙ‬ث‪٧ ٠‬ي ٗطو كوطات‪ٗ ٦‬جتال ‪ ٝ‬زض ث‪٘٨‬بضؾتب‪ ٙ‬ثؿتط‪ ٥‬قس‪.‬‬ ‫زًتط ؾؼ‪٨‬س ذب‪ ٙ‬اظ ‪ٝ‬يـغ ‪ٝ‬ذ‪٨‬ـٖ پؿطـ ُٗٔـغ قس‪ ،‬ثطا‪ ٥‬آ‪ً ٙ‬ـ‪٠‬‬ ‫ذب‪ٞٛ‬از‪ ٟ‬اـ ضا ‪ِٛ‬طا‪ٛ ٝ ٙ‬بضاحت ‪ٌٜٛ‬س اظ اككب‪ ٥‬آ‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬ززاض‪ٞ٘ٛ ٥‬ز‬ ‫‪ ٦ٓٝ‬ذ‪ٞ‬ز ثؿ‪٨‬بضپط‪٧‬كب‪ ٝ ٙ‬ث‪٨‬وطاضث‪ٞ‬ز‪ .‬ؾطا‪ٛ‬زبٕ ً‪ ٠‬ق‪٨ٜ‬س ٗطو ٓ٘‪ٞ‬ئ‪ْ٨‬‬ ‫ػالد ‪ٛ‬بپص‪٧‬ط اؾت‪ٞٗ ،‬ي‪ٞ‬ع ضا آقٌبض ؾبذت ‪ ٠٘١ ٝ‬ضا زض رط‪٧‬ب‪ٙ‬‬ ‫ُصاقت‪ .‬ا‪ ٝ‬زض ث‪ٗ ٚ٘٢‬ب‪ 1306 ٟ‬زض ؾ‪ ٚ‬ؾ‪٧ ٝ ٦‬ي ؾبِٓ‪ ٦‬ر‪٢‬ب‪ٙ‬‬ ‫ضا ثس‪ٝ‬ضز ُلت ‪ ٝ‬زض ا‪ٛ‬ـِٔؿتب‪ ٙ‬زكـ‪ ٚ‬قس‪ٗ .‬ـطٍ ٓ٘‪ٞ‬ئ‪ ْ٨‬يـطثـ‪٠‬‬ ‫ًك‪ٜ‬س‪ ٟ‬ا‪ ٥‬ث‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬ثط ‪ٝ‬آـس‪ٜ٧‬ف ‪ٝ‬اضز آٗس ‪ ٝ‬آ‪١ ٙ‬ب ضا زاؿـس‪٧‬ـس‪ٝ ٟ‬‬ ‫ؾ‪ُٞٞ‬اض ؾبذت‪ .‬ثس‪ ٙٝ‬قطح ث‪٨‬كتط‪ ٥‬زض ٗ‪ٞ‬ضز ًبً‪ ،٠‬ؾطُصقـت‬ ‫ا‪ ٚ٧‬ذب‪ٞٛ‬از‪ ٟ‬تٌ٘‪ٛ ْ٨‬ر‪ٞ‬ا‪١‬س ث‪ٞ‬ز‪ .‬قب‪٧‬س زًتطؾؼ‪٨‬سذب‪ ٙ‬زضَ‪ٗ ّٞ‬ست‬ ‫ظ‪ٛ‬سُ‪ٗ ٦‬ؿ‪٨‬ح‪ ٦‬ذ‪ٞ‬ز ق‪٢‬بزت‪ ٠ً ٦‬ث‪٨‬كتط اظ تـ‪٨٨‬ط ظ‪ٛ‬ـسُـ‪ً ٦‬ـبًـ‪،٠‬‬ ‫حوب‪٨ٛ‬ت ‪ ٝ‬هسضت ٗؿ‪٨‬ح ضا ‪ٛ‬كب‪ ٙ‬ز‪١‬س‪ٛ ،‬ك‪٨ٜ‬س‪ٛ ٝ ٟ‬س‪٧‬س‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ً .‬بًـ‪٠‬‬ ‫پؽ اظ آٗس‪ ٙ‬ث‪٘١ ٠‬سا‪ ٙ‬چ‪ٜ‬س ؾبّ زض پ‪٨‬طاٗ‪ٗ ٙٞ‬ؿ‪٨‬ح‪٨‬ت ث‪ ٠‬تحون ‪ٝ‬‬ ‫تزؿؽ ‪ ٝ‬تلٌط پطزاذت تب آ‪ ٠ٌٛ‬هٔجبً ا‪ ٚ٧‬آئ‪ ٚ٨‬ضا پص‪٧‬طكت‪ .‬ا‪ ٝ‬زض‬ ‫ضا‪ ٦١‬هسٕ ثطزاقت ً‪ ٠‬ثطُكت‪ٜ‬ف ٗحبّ ‪ ٝ‬ؿ‪٨‬ط ٗـ٘ـٌـ‪ ٚ‬ثـ‪ٞ‬ز‪ .‬ز‪٧‬ـس‪ٙ‬‬ ‫ا‪ ٚ٧‬قرم ً‪ ٠‬ض‪ٝ‬ظ‪ٗ ٥‬وبٕ ‪ٜٗ ٝ‬عٓت‪ ٦‬زاقت ‪ ٝ‬اً‪ٜ‬ـ‪ ٙٞ‬ثـطا‪ ٥‬اٗـطاض‬ ‫ٗؼبـ ذ‪ٞ‬ز ًبض ٗ‪٘٢‬تط‪ ٝ ٥‬ت‪٘٨‬بض اؾج‪٢‬ب ضا ثؼ‪٢‬س‪ُ ٟ‬طكت‪ ،٠‬ا‪ٛ‬ؿـب‪ ٙ‬ضا‬ ‫ث‪٨‬بز ػ‪٨‬ؿ‪٨ٗ ٦‬ب‪ٛ‬ساظز ً‪ ٠‬رب‪ ٝ ٟ‬رالّ ذ‪ٞ‬ز ضا ً‪ٜ‬بض ُصاقت‪٢ِٛ ،٠‬ساض‪٥‬‬ ‫پؿطا‪٨ٗ ٙ‬ؿ‪ٜ٧ٞ‬ط‪١‬ب ضا ً‪ ٠‬زض ٗسضؾ‪ ٠‬قجب‪ ٠ٛ‬ض‪ٝ‬ظ‪ ٥‬زضؼ ٗ‪٨‬ر‪ٞ‬ا‪ٛ‬س‪ٛ‬ـس‬ ‫ث‪ ٠‬ػ‪٢‬س‪ُ ٟ‬طكت‪ .‬ؾپؽ ث‪ ٠‬تجٔ‪٨‬ؾ ث‪ ٠‬تجٔ‪٨‬ؾ ‪ ٝ‬تجك‪٨‬ط ٗؿ‪٨‬ح‪٨‬ت پطزاذت‬ ‫ؾبٓ‪٢‬ب‪ٗ ٥‬ت٘بز‪ ٥‬رع‪ٝ‬ات ‪ٛ ٝ‬كط‪٧‬بت ٗؿ‪٨‬ح‪ ٦‬ضا ت‪ٞ‬ظ‪٧‬غ ‪ ٝ‬زض ً‪ٞ‬چ‪٠‬‬ ‫‪ ٝ‬ثبظاض‪٘١‬سا‪ ٙ‬ثب ٗطزٕ زضثبض‪ٗ ٣‬ؿ‪٨‬ح نحجت ٗ‪ٌ٨‬طز ‪٧ ٝ‬ب ؾ‪ٞ‬اض ثطاالؽ‬ ‫ث‪ ٠‬ز‪١‬بت ٗزب‪ٝ‬ض ٗ‪٨‬طكت ‪ ٝ‬ثكبضت ٗ‪٨‬ساز‪ُ .‬ب‪ ٦١‬ث‪ ٠‬ه‪ ٟٞ٢‬ذب‪١ ٠ٛ‬ب‪٥‬‬ ‫ث‪ ٚ٨‬ضا‪ٜٗ ٝ ٟ‬بظّ ز‪١‬بت‪١ ٦‬ب ٗ‪٨‬طكت ‪ ٝ‬اظ ًالٕ ذسا ٗ‪٨‬ر‪ٞ‬ا‪ٛ‬ـس ‪ ٝ‬ثـطا‪٥‬‬ ‫ق‪ٜٛٞ‬سُب‪ ٙ‬تلؿ‪٨‬ط ٗ‪ٜٞ٘٨‬ز‪ .‬ا‪ ٝ‬اظ ا‪ً ٚ٧‬بض ثؿ‪٨‬بض ٓصت ٗ‪٨‬جطز‪ .‬زض ظٗب‪ٙ‬‬ ‫پ‪٨‬ط‪ٓٞ٢ً ٝ ٥‬ت ‪ٛ ٝ‬وم ق‪ٜٞ‬ائ‪ ،٦‬ثبظ ‪ ٦ٗ ٖ١‬ذ‪ٞ‬اؾت ث‪ٗ ٠‬ؿبكـطت‬ ‫ثط‪ٝ‬ز ‪ ٝ‬ث‪ً ٠‬بض‪ ٠ً ٥‬ظ‪ٛ‬سُ‪ ٦‬اـ ضا ‪ٝ‬هق آ‪ٞ٘ٛ ٙ‬ز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز ازاٗ‪ ٠‬ثس‪١‬س‪.‬‬ ‫‪ ٦ٌ٧‬اظ ض‪ٝ‬ظ‪١‬تب‪ ٥‬تبثؿتب‪ 1310 ٙ‬ذـ‪ٞ‬ضق‪٨‬س‪ ٥‬اظ ؾ‪ٜٜ‬سد تِٔـطاكـ‪٦‬‬ ‫ضؾ‪٨‬ـس ًـ‪ ٠‬تـوبيب قس‪ ٟ‬ثـ‪ٞ‬ز زًـتط ؾؼ‪٨‬س ذب‪ ٙ‬ثـطا‪ٗ ٥‬ؼـبٓـز‪ ٠‬ظ‪ٙ‬‬ ‫‪ ْ٨ًٝ‬آ٘ٔي ثسآ‪ٛ‬زب ثط‪ٝ‬ز‪ .‬ؾؼ‪٨‬سذب‪ ٙ‬اظ زاٗـبزـ زًتط تبتب‪ٝٝ‬ؼ‬ ‫ذ‪ٞ‬اؾت ً‪٘١ ٠‬طا‪ ٥ٝ ٟ‬ثط‪ٝ‬ز ‪ ٝ‬ا‪ ٝ‬ضا ‪٧‬بض‪ًٜ ٥‬س‪ .‬ي٘‪ٜ‬بً زًتط ؾؼ‪٨‬ـس‬ ‫ذب‪ ٙ‬ثطا‪ً ٥‬بً‪ ٠‬پ‪٨‬ـبٕ كطؾتبز ً‪ ٠‬حبيط ق‪ٞ‬ز تب ‪ ٥ٝ‬ضا ‪٘١‬طا‪ ٟ‬ذ‪ٞ‬ز‬ ‫ث‪ً ٠‬طزؾتب‪ ٙ‬ثجطز‪ً .‬بً‪ ٠‬پؽ اظ ُصقت ‪ ٖ٨ٛ‬هط‪٨ٗ ٙ‬ر‪ٞ‬اؾت ثـطا‪٥‬‬ ‫ا‪ ٚ٨ٓٝ‬ثبض ث‪ ٠‬ظازُب‪ ٟ‬ذ‪ٞ‬ز ثطُطزز‪ .‬چوسض ثطا‪٧‬ف ‪٨١‬زب‪ ٙ‬ا‪٨ِٛ‬ع ث‪ٞ‬ز!‬ ‫‪ِٜ١ ٝ‬بٕ ‪ٝ‬ض‪ٝ‬ز ث‪ ٠‬ؾ‪ٜٜ‬سد اظ ز‪ ٝ‬ثطازض ث‪ُ ٠‬طٗ‪ ٦‬اؾتوجبّ قس‪.‬‬ ‫‪86‬‬

‫اداهِ در ضوبرٓ ثؼذ‪...‬‬

‫فَائذ داضتي “دهبؽ ثشري”!‬ ‫قب‪٧‬س ثؿ‪٨‬بض‪ ٥‬اظ زاقت‪ ٚ‬ث‪ ٦ٜ٨‬ثعضٍ ‪ٛ‬بضاي‪ ٦‬ثبق‪ٜ‬س اٗب تحو‪٨‬وبت زا‪ٛ‬كـ٘ـ‪ٜ‬ـسا‪ٙ‬‬ ‫‪ٛ‬كب‪٨ٗ ٙ‬س‪١‬س نبحجب‪ ٙ‬ا‪ ٚ٧‬ث‪١ ٦ٜ٨‬ب ث‪٢‬تط ٗ‪ ٦‬ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س ذ‪ٞ‬ز ضا اظ ث‪٘٨‬بض‪١ ٥‬ب‪ٗ ٦٧‬ب‪ٜٛ‬س‬ ‫ؾطٗبذ‪ٞ‬ضزُ‪ٗ ٦‬حبكظت ً‪ٜٜ‬س‪.‬‬ ‫ٗحووب‪ٗ ٙ‬ت‪ٞ‬ر‪ ٠‬قس‪ٛ‬س ‪١‬ط چ‪ ٠‬ارعا‪ ٥‬ن‪ٞ‬ضت ٗب‪ٜٛ‬س ث‪ٓ ٝ ٦ٜ٨‬ج‪٢‬ب ثعضُتط ثبق‪ٜ‬ـس‬ ‫ث‪٘١ ٠‬ب‪ ٙ‬ا‪ٛ‬ساظ‪ ٟ‬شضات ُطز ‪ ٝ‬ؿجبض ‪ ٝ‬ثبًتط‪١ ٥‬ب‪ً٘ ٥‬تط‪ٝ ٥‬اضز ثس‪ ٦ٗ ٙ‬قـ‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ٗحووب‪ ٙ‬زا‪ٛ‬كِب‪ٞ٧ ٟ‬آ زض آٗط‪ٌ٧‬ب ز‪ ٝ‬ث‪ٗ ٦ٜ٨‬ه‪ٜٞ‬ػ‪ ٦‬ؾبذت‪ٜ‬س ً‪ ٦ٌ٧ ٠‬اظ آ‪ٛ‬ـ‪٢‬ـب‬ ‫‪ 3/2‬ثطاثط اظ ز‪ِ٧‬ط‪ ٥‬ثعضٍ تط ث‪ٞ‬ز‪.‬ا‪ ٚ٧‬ز‪ ٝ‬ث‪ ٦ٜ٨‬ض‪ ٥ٝ‬ز‪ ٝ‬ن‪ٞ‬ضت ٗهـ‪ٜ‬ـ‪ٞ‬ػـ‪٦‬‬ ‫هطاض ُطكت ‪ ٝ‬ز‪ٓ ٝ‬ت ٗه‪ٜٞ‬ػ‪ ٦‬ثب قٌٔ‪٢‬ب ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬ساظ‪١ ٟ‬ب‪ٗ ٥‬تلب‪ٝ‬ت ‪٨ٛ‬ع ث‪ ٠‬تطت‪٨‬ت‬ ‫ض‪ ٥ٝ‬ا‪ ٚ٧‬ن‪ٞ‬ضت آظٗب‪٧‬ف قس‪.‬‬ ‫زا‪ٛ‬ك٘‪ٜ‬سا‪ٗ ٙ‬ت‪ٞ‬ر‪ ٠‬قس‪ٛ‬س زض ث‪١ ٦ٜ٨‬ب‪ ٥‬ثعضٍ تط تب ‪ 5/6‬زضنس شضات ً٘تط‪٥‬‬ ‫‪ٝ‬اضز ٗؿ‪٨‬ط ت‪ٜ‬لؿ‪ ٦ٗ ٦‬ق‪ٛٞ‬س‪١ .‬ـٖ چ‪٨ٗ ٚ٨ٜ‬عا‪ٝ ٙ‬ض‪ٝ‬ز شضات اظ ٗـ‪٨‬ـب‪ٓ ٙ‬ـجـ‪٢‬ـب‪٥‬‬

‫آگوست ‪0202‬‬

‫طج٘ت هحجَة‬

‫ث‪٘٨‬بضا‪ ٙ‬ضا ػ‪٨‬بزت‪ ،‬كوـ‪٨‬ـطا‪ٙ‬‬ ‫ضا ٗ‪ٜٞ٘٨‬ز ‪ ٝ‬ثطا‪٧‬كب‪ً ٙ‬تبة‬ ‫ٗوسؼ ٗ‪٨‬ر‪ٞ‬ا‪ٛ‬س ‪ ٝ‬ثب ؾر‪ٜ‬ب‪ٙ‬‬ ‫ُ‪٨‬طا‪٧‬ف آ‪٢ٛ‬ب ضا زٓـساض‪٥‬‬ ‫ٗ‪٨‬ساز‪ .‬ؾلبضـ ٗ‪ٌ٨‬طز ًـ‪٠‬‬ ‫ذ‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬زضٗـب‪ٛ‬ـسُـب‪ٝ ٙ‬‬ ‫ث‪ٜٞ٨‬ا‪٧‬ب‪ ٙ‬ز‪٧‬ـِط زض نـ‪ٞ‬ضت‬ ‫اٌٗب‪ ٙ‬ث‪ٜٗ ٠‬عٓف ثط‪ٛٝ‬س‪.‬‬ ‫ذب‪ ٤ٛ‬ا‪ ،ٝ‬ذب‪ ٤ٛ‬اٗ‪٨‬س ‪ ٝ‬زضـ‬ ‫ثط ض‪٨ٛ ٤٘١ ٥ٝ‬بظٗ‪ٜ‬سا‪ ٙ‬ثـبظ‬ ‫ث‪ٞ‬ز‪ .‬ؾلط‪ ٟ‬اـ ‪٨٘١‬ك‪ُ ٠‬ؿتطز‪ ٝ ٟ‬ػس‪ ٟ‬ا‪٘٢ٗ ٥‬ب‪ٛ ٙ‬ـبذـ‪ٞ‬ا‪ٛ‬ـس‪ ٟ‬ثـ‪ ٠‬ز‪ٝ‬ض‬ ‫آ‪ ٙ‬ر٘غ ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س‪ .‬ز‪ٝ‬ؾتب‪ٛ‬ف ث‪ ٠‬ت‪٢‬طا‪٨ٗ ٙ‬أٗس‪ٛ‬س ‪١ ٝ‬لت‪١ ٠‬ب زض ذب‪ ٠ٛ‬اـ‬ ‫ٗ‪٨‬ر‪ٞ‬ضز‪ٛ‬س ‪٨ٗ ٝ‬ر‪ٞ‬اث‪٨‬س‪ٛ‬س‪.‬اظ ‪ ٠٘١‬ثس‪ ٙٝ‬تؼبضف ‪ ٝ‬تكط‪٧‬لبت ظب‪١‬ط‪،٥‬‬ ‫ثب ذ‪ٞ‬قط‪ ٝ ٦٧ٝ‬ن٘‪٨٘٨‬ت پص‪٧‬طا‪ٌ٨ٗ ٦٧‬طز‪ .‬اظ ؾ‪ ٠‬كطظ‪ٛ‬سـ‪ ،‬كـوـٍ‬ ‫ؾبضا ثب ق‪١ٞ‬طـ زض ‪٘١‬سا‪ ٙ‬ظ‪ٛ‬سُ‪ٌ٨ٗ ٦‬طز‪ .‬ؾ٘‪ٞ‬ئ‪ ْ٨‬ثؼس اظ اتـ٘ـبٕ‬ ‫تحه‪٨‬الت زا‪ٛ‬كِب‪ ٦١‬زض ضقت‪ٜ٢ٗ ٤‬سؾ‪ ،٦‬زض ا‪ِٔٛ‬ؿتب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ذسٗـت‬ ‫ظ‪٧‬ط پطچٖ اػعإ ‪ ٝ‬زض ح‪ ٚ٨‬ا‪ٛ‬زبٕ ‪ٝ‬ظ‪٨‬ل‪ ٠‬قس‪٧‬ساً ٗزط‪ٝ‬ح ُطز‪٧‬س‪.‬‬ ‫ثؼس اظ پب‪٧‬ب‪ ٙ‬ذسٗت ؾطثبظ‪ ٥‬اظ َطف ز‪ٓٝ‬ت ا‪ِٔٛ‬ؿتب‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ػ‪ٜ‬ـ‪ٞ‬ا‪ٙ‬‬ ‫َطاح ثب‪ٛ‬ي ا‪٨ِٔٛ‬ؽ ث‪ ٠‬ا‪٧‬طا‪ ٙ‬آٗس‪ً .‬بض ا‪ ٝ‬ت‪ٞ‬ؾؼ‪ ٝ ٠‬تإؾ‪٨‬ؽ قؼج‪١ ٠‬ب‪٥‬‬ ‫ثب‪ٛ‬ي ٗصً‪ٞ‬ض زض ؾطاؾط ًك‪ٞ‬ض‪١‬ب‪ ٥‬ا‪٧‬طا‪ ٝ ٙ‬ػطام ث‪ٞ‬ز‪ .‬ؾ٘‪ٞ‬ئ‪ ْ٨‬ثب‬ ‫‪٧‬ي زذتط ذب‪٨ٗ ٖٛ‬ؿ‪ٛٞ٨‬ط آٗط‪ٌ٧‬ب‪ ٦٧‬كبضؽ آتحه‪ ْ٨‬زا‪ٛ‬كِب‪٨ٔ٧ٝ ٟ‬ـع‬ ‫ً‪ ٠‬زض ا‪٧‬طا‪ ٙ‬ؾ٘ت آٗ‪ٞ‬ظُبض‪ ٥‬زاقت اظز‪ٝ‬اد ًطز‪ .‬ا‪ ٝ‬پؽ اظ ‪19‬‬ ‫ؾبّ ذسٗت ‪ٌ٘١ ٝ‬بض‪ ٥‬زض اٗ‪ٞ‬ض ثب‪ ٦ٌٛ‬زض ؾبّ ‪ 1321‬ث‪ ٠‬ذب‪ٞٛ‬از‪ٟ‬‬ ‫اـ ً‪ ٠‬زض ٌٗع‪ٞ٧ٞ٨ٛ ٌٞ٧‬ضى ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س ٗٔحن قس‪.‬‬

‫ثعضٍ تط ‪٨ٛ‬ع ‪ 2/3‬زضنس ً٘تط اؾت‪.‬‬ ‫زًتط ض‪ ٦ٛ‬آ‪ٛ‬ت‪ ٦ٛٞ‬اؾتبز‪٧‬بض زپبضت٘ب‪ ٙ‬ؾالٗت ٗح‪ ٍ٨‬اظ زا‪ٛ‬كِب‪ٞ٧ ٟ‬آ ً‪ ٠‬ا‪٧‬ـ‪ٚ‬‬ ‫تحو‪٨‬وبت ضا ا‪ٛ‬زبٕ زاز‪ ٟ‬اؾت زض ا‪ ٚ٧‬ثبض‪ُ ٟ‬لت‪ :‬ث‪ ٦ٜ٨‬ثعضٍ تط ذُـط ‪ٝ‬ض‪ٝ‬ز‬ ‫ػل‪ٛٞ‬ت ث‪ ٠‬ثس‪ ٙ‬ضا ًب‪١‬ف زاز‪٘١ ٝ ٟ‬چ‪ ٌٚ٘ٗ ٚ٨ٜ‬اؾت ٗ‪٨‬عا‪ ٙ‬آٓ‪ٞ‬زُ‪ٞ١ ٦‬ا‪٥‬‬ ‫‪ٝ‬اضز قس‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ثس‪ ٙ‬ضا ‪٨ٛ‬ع ً٘تط ً‪ٜ‬س‪.‬‬

‫ثذى اس ّز لَم‬

‫ا‪ ٙٝ‬هٔت اؾت ػكن ٗحجت ٗ‪٨‬س‪١‬س‬ ‫ا‪ ٚ٧‬ؾط اؾت كطٗب‪ ٙ‬حطًت ٗ‪ ٦‬ز‪١‬س‬ ‫زض پ‪ٛ ٦‬ظٖ آ‪ٝ‬ضز اػًب زُط‬ ‫ا‪ ٚ٧‬ت‪ ٚ‬اؾت ً‪ً ٠‬بض ً‪ٜ‬س اظ پ‪ ٦‬ؾط‬ ‫چ‪ ٠‬ظقت ٗ‪ ٦‬ق‪ٞ‬ز اُ‪ ٠‬آ‪ُٞٛ‬ض ق‪ٞ‬ز‬ ‫زضت‪ٜ‬بؾت ٗ‪٨‬ك‪ٞ‬ز ظ‪٧‬جب زُط‬ ‫ا‪ ٚ٧‬كوٍ زض ‪ٛ‬بٕ ػ‪٨‬ؿ‪٨ٗ ٦‬ك‪ٞ‬ز‬ ‫ا‪ ٙٝ‬ؾط‪ ٟ‬ثعضٍ ثطت‪٨٢ٛ ٚ‬ق ق‪ٞ‬ز‬ ‫اظ ‪ ٠٘١‬ه‪١ ٕٞ‬ب ًٔ‪٨‬ؿب ٗ‪٨‬ك‪ٞ‬ز‬ ‫پ‪ٌ٨‬ط ث‪ ٦‬رب‪ ٙ‬اح‪٨‬ب ٗ‪٨‬ك‪ٞ‬ز‬ ‫اػًب ضا ا‪ ٚ٧‬ت‪ٚ‬‬ ‫ُط ز‪ ٦١‬ضقس ‪٠٘١‬‬ ‫ػٔ‪٧ ٦‬عز‪٧‬ب‪ٙ‬‬ ‫قب‪٧‬ؿت‪ ٠‬ثس‪ ٙ‬ق‪ٞ‬ز‬

‫‪P O Box 371043 Reseda, CA 91337 USA‬‬

‫‪Tabdil@IRANforCHRIST.com‬‬

‫‪595 - 800 - 9808‬‬

‫‪7‬‬


‫زؾت ٗ‪ ٝ ٚ‬ضزا‪ ٥‬ت‪ٞ‬‬

‫ا‪ ٠ً ٥‬ت‪ ٦٧ٞ‬ذسا‪ٚٗ ٥‬‬

‫زض ‪ ٠٘١‬قؼط ‪١‬ب‪ٚٗ ٥‬‬

‫ك‪٨‬ى ت‪ ٞ‬اظ ظٗ‪ٗ ِٚ٨‬ب‬

‫ػُوس‪ُُ ٟ‬كب ظِزؾت ‪ٝ‬پب‬

‫ا‪ ٥‬ت‪ُ ٞ‬ط‪ُُ ٟ‬كب‪ٚٗ ِ ٥‬‬

‫ت‪٘٢‬ت ث‪٨‬ف ‪ ًٖٝ‬ض‪ٝ‬ز‬

‫‪١‬ؿت‪ ٦‬إ اظ ًلٖ ض‪ٝ‬ز‬

‫ضح٘ت ِت‪ٞ‬ؾت زض ر‪٢‬ب‪ٙ‬‬ ‫ُكت‪ٗ ٠‬طا‪ ،‬ثوب‪ٚٗ ٥‬‬ ‫‪ٛ‬عز ِ نٔ‪٨‬ت ِ پبزقب‬ ‫ت‪٘٢‬ت ِث‪٨‬ف ‪ ًٖ ٝ‬ض‪ٝ‬ز‬

‫ث‪ ٠‬ظ ِ ح‪٨‬بت ِ رب‪ٝ‬زا‪ٙ‬‬

‫ً‪٨‬ؿت ث‪ ٠‬رع ت‪ ٞ‬ا‪ ٥‬ذسا‬ ‫قؿت‪ ٠‬قس‪ ٟ‬ذُب‪ٚٗ ٥‬‬ ‫‪١‬ؿت‪ ٦‬إ اظ ًلٖ ض‪ٝ‬ز‬

‫‪١‬ط ؾر‪ ٖٜ‬ح‪ٜ‬ب‪ ٥‬ت‪ٞ‬‬ ‫تب ث‪ ٠‬رالّ ِ ًجط‪٧‬ب‬ ‫ثط ٗ‪ ٚ‬اُط ؾتٖ ض‪ٝ‬ز‬ ‫زاٗ‪ِ ٚ‬ت‪ٞ‬ؾت رب‪ِٚٗ ٥‬‬ ‫چ‪ ٠ٌٛٞ‬ظ ِضح٘تت ػ‪٨‬ب‪ٙ‬‬ ‫زض ز‪ ٝ‬ر‪٢‬ب‪ ٙ‬ذسا‪ٗ ٥‬ب‬ ‫ثط ٗ‪ ٚ‬اُط ؾتٖ ض‪ٝ‬ز‬ ‫زاٗ‪ِ ٚ‬ت‪ٞ‬ؾت رب‪ٚٗ ٥‬‬ ‫ع‪ .‬ؼ‬

‫حکایت زن و خداوند‬ ‫ض‪ٝ‬ظ‪ ٥‬ض‪ٝ‬ظُبض‪ ٥‬ظ‪ ٦ٛ‬زض ًٔج‪ ٠‬ا‪ًٞ ٥‬چي ظ‪ٛ‬سُ‪ً ٦ٗ ٦‬طز‪ .‬ا‪ ٚ٧‬ظ‪٨٘١ ٙ‬ك‪ ٠‬ثـب‬ ‫ذسا‪ٛٝ‬س نحجت ٗ‪ً ٦‬طز ‪ ٝ‬ثب ا‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ضاظ ‪٨ٛ ٝ‬بظ ٗ‪ ٦‬پطزاذت‪ .‬ض‪ٝ‬ظ‪ ٥‬ذسا‪ٛٝ‬س پـؽ‬ ‫اظ ؾبٓ‪٢‬ب ثب ظ‪ ٙ‬نحجت ًطز ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ظ‪ٙ‬‬ ‫ه‪ ّٞ‬زاز ً‪ ٠‬آ‪ ٙ‬ض‪ٝ‬ظ ث‪ ٠‬ز‪٧‬ساض ا‪ ٝ‬ث‪٨‬ب‪٧‬س‪.‬‬ ‫ظ‪ ٙ‬اظ قبزٗب‪ ٦ٛ‬كط‪٧‬بز ًك‪٨‬س‪ً ،‬ـٔـجـ‪٠‬‬ ‫اـ ضا آٗبز‪ً ٟ‬طز ‪ ٝ‬ذ‪ٞ‬ز ضا آضاؾت‬ ‫‪ ٝ‬زض ا‪ٛ‬تظبض آٗس‪ ٙ‬ذسا‪ٛٝ‬س ‪ٛ‬كـؿـت!‬ ‫چ‪ٜ‬س ؾبػت ثؼس زض ًٔج‪ ٠‬ا‪ ٝ‬ث‪ ٠‬نـسا‬ ‫زضآٗس! ظ‪ ٙ‬ثـب قبزٗب‪ ٦ٛ‬ث‪ ٠‬اؾتـوـجـبّ‬ ‫ضكت اٗب ث‪ ٠‬رع ُسا‪ٗ ٦٧‬لٔ‪ٞ‬ى ً‪ ٠‬ثب‬ ‫ٓجبؾ‪٢‬ب‪ٜٗ ٥‬سضؼ ‪ ٝ‬پـبض‪ ٟ‬اـ پكـت‬ ‫زض ا‪٧‬ؿتبز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ً ،‬ؿ‪ ٦‬آ‪ٛ‬زب ‪ٛ‬ج‪ٞ‬ز!‬ ‫ظ‪ِٛ ٙ‬ب‪ ٦١‬ؿًت آٓ‪ٞ‬ز ث‪ٗ ٠‬طز ُسا ا‪ٛ‬ساذت ‪ ٝ‬ثب ػهجب‪٨ٛ‬ت زض ضا ثـ‪ ٠‬ض‪ ٥ٝ‬ا‪ٝ‬‬ ‫ثؿت‪ .‬ز‪ٝ‬ثبض‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ذب‪ ٠ٛ‬ضكت ‪ ٝ‬ز‪ٝ‬ثبض‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬تظبض ‪ٛ‬كؿت! ؾبػت‪ ٦‬ثؼس ثبظ ‪ً ٖ١‬ؿـ‪٦‬‬ ‫ث‪ ٠‬ز‪٧‬ساض ظ‪ ٙ‬آٗس‪ .‬ظ‪ ٙ‬ثب اٗ‪٨‬س‪ٝ‬اض‪ ٥‬ث‪٨‬كتط‪ ٥‬زض ضا ثبظ ًطز‪ .‬اٗب ا‪ ٚ٧‬ثبض ‪ ٖ١‬كـوـٍ‬ ‫پؿط ثچ‪ ٠‬ا‪ ٥‬پكت زض ث‪ٞ‬ز‪ .‬پؿطى ٓجبؼ ً‪ ٠ٜ٢‬ا‪ ٥‬ث‪ ٠‬ت‪ ٚ‬زاقت‪ ،‬ثس‪ٛ ٙ‬ح‪٨‬لف اظ‬ ‫ؾطٗب ٗ‪ٓ ٦‬طظ‪٧‬س ‪ ٝ‬ض‪ِٛ‬ف اظ ُطؾ‪ ٝ ٦ِٜ‬ذؿتِ‪ ٦‬ؾل‪٨‬س قس‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز ‪ .‬ن‪ٞ‬ضتف ؾ‪٨‬ب‪ٟ‬‬ ‫‪ ٝ‬ظذ٘‪ ٦‬ث‪ٞ‬ز ‪ ٝ‬اٗ‪٨‬س‪ٝ‬اضا‪ ٠ٛ‬ث‪ ٠‬ظ‪ِٛ ٙ‬ب‪ٌ٨ٗ ٟ‬طز! ظ‪ ٙ‬ثب ز‪٧‬س‪ ٙ‬ا‪ٝ‬ث‪٨‬كتط اظپ‪٨‬ف ػهجب‪٦ٛ‬‬ ‫قس ‪ ٝ‬زض ضا ٗحٌٖ ث‪ ٠‬چ‪٢‬بض چ‪ٞ‬ثف ً‪ٞ‬ث‪٨‬س‪ ٝ .‬ز‪ٝ‬ثبض‪ٜٗ ٟ‬تظط ذسا‪ٛٝ‬س قس‪ .‬ذ‪ٞ‬ضق‪٨‬س‬ ‫ؿط‪ٝ‬ة ًطز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬ثبض ز‪ِ٧‬ط زض ذب‪ ٠ٛ‬ظ‪ ٙ‬ث‪ ٠‬نسا زضآٗس‪ .‬ظ‪ ٙ‬پ‪٨‬ف ضكت ‪ ٝ‬زض‬ ‫ضا ثبظ ًطز‪ ...‬پ‪٨‬طظ‪ُٞ ٦ٛ‬غپكت ‪ ٝ‬ذ٘‪٨‬س‪ ٠ً ٟ‬ث‪ً٘ ٠‬ي تٌ‪ ٠‬چ‪ٞ‬ث‪ ٦‬ض‪ ٥ٝ‬پب‪١‬ب‪٧‬ف‬ ‫ا‪٧‬ؿتبز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ ،‬پكت زض ثـ‪ٞ‬ز‪ .‬پب‪١‬ـب‪ ٥‬پ‪٨‬طظ‪ ٙ‬تحْ٘ ‪ِٛ‬ـب‪ ٟ‬زاقت‪ ٚ‬ثـس‪ٛ ٙ‬حـ‪٨‬ـلـف ضا‬ ‫‪ٛ‬ساقت‪ ٝ .‬زؾتب‪ٛ‬ف اظ كطٌ پ‪٨‬ط‪ ٥‬ث‪ٓ ٠‬طظـ زضآٗس‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ .‬ظ‪ً ٙ‬ـ‪ ٠‬اظ ا‪٧‬ـ‪١ ٚ‬ـ٘ـ‪٠‬‬ ‫ا‪ٛ‬تظبض ذؿت‪ ٠‬قس‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ ،‬ا‪٧‬ـ‪ ٚ‬ثبض ‪٨ٛ‬ع زض ضا ثـ‪ ٠‬ض‪ ٥ٝ‬پ‪٨‬طظ‪ ٙ‬ثؿت! قت ‪ِٜ١‬بٕ ظ‪ٙ‬‬ ‫ز‪ٝ‬ثبض‪ ٟ‬ثب ذسا‪ٛٝ‬س نحجت ًطز ‪ ٝ‬اظ ا‪ُ ٝ‬ال‪ً ٠٧‬طز ًـ‪ ٠‬چطا ث‪ٝ ٠‬ػس‪ ٟ‬اـ ػـ٘ـْ‬ ‫‪ٌٛ‬طز‪ ٟ‬اؾت!؟ آ‪ِٛ‬ب‪ ٟ‬ذسا‪ٛٝ‬س پبؾد ُلت‪:‬‬ ‫هي سِ ثبر ثِ در خبًِ تَ آهذم‪ ،‬اهب تَ هزا ثِ خبًِ ات راُ ًذادٕ!‬

‫چٌبًچِ هبٗل ّست٘ذ‪ ،‬ه٘تَاً٘ذ ًسخٔ چبپٖ وتبثومذس‬ ‫فبرسٖ را در ٍة سبٗت سٗز هطبلؼِ فزهبئ٘ذ‪.‬‬

‫‪www.SimaMasih.com‬‬

‫‪8‬‬

‫سال پنجم‬

‫شمارۀ ‪ 85‬آگوست ‪0292‬‬

‫ماهنامه تبدیل‬

‫« رحوتِ تَ »‬

‫خذاًٍذا‪ ،‬هي اػتزاف هٖ وٌن گٌبّىبر‬ ‫ّستن‪ .‬اٗوبى دارم وِ ػ٘سٖ هس٘ح‬ ‫ثخبطزگٌبّبى هي ثز رٍٕ صل٘ت‪ ،‬جبى‬ ‫خَد را فذا ًوَد ٍ ثَس٘لٔ رستبخ٘ش اس‬ ‫هزدگبى ٍ غلجِ ثز هزي‪ ،‬هزا در حضَر‬ ‫تَ ػبدل سبخت‪ .‬هي اوٌَى اٍ را ثؼٌَاى‬ ‫ًجبت دٌّذُ در للت خَد هٖ پذٗزم‪ .‬آٗ‪ٚ٨‬‬ ‫ؾر‪ٜ‬ب‪ ٙ‬ك‪ٞ‬م ث‪ ٠‬ا‪ٗ ٚ٧‬ؼ‪ ٦ٜ‬اؾت ً‪ٝ ٠‬يغ ذب‪ٞٛ‬از‪ ٟ‬زضٗوب‪٧‬ؿ‪ ٠‬ثبُصقت تـ‪٨٨‬طات ظ‪٧‬بز‪ ٥‬پ‪٨‬سا ًطز‪ ٟ‬اؾت‪.‬‬ ‫زض ُصقت‪ ٠‬ق‪١ٞ‬ط ت٘بٕ ًبض‪١‬ب‪ ٥‬ذبضد اظ ذب‪ ٠ٛ‬ضا ثـ‪ ٠‬ػ‪٢‬س‪ ٟ‬زاقت ‪ٗ ٝ‬ربضد ذب‪ٞٛ‬از‪ ٟ‬ضا تإٗ‪ٌ٨ٗ ٚ٨‬طز زض‬ ‫حبٓ‪ ٠ً ٦‬ظ‪ً ٙ‬بض‪١‬ب‪ ٥‬زاذْ ذب‪ ٠ٛ‬ضا ‪$‬ث‪ ٠‬اؾتخ‪ٜ‬ب‪ً ٥‬بض‪١‬بئ‪ ٠ً ٦‬ا‪ٛ‬زبٕ آ‪٢ٛ‬ب اظ هسضت ثس‪ ٥ٝ ٦ٛ‬ذبضد ث‪ٞ‬ز‪ #‬ا‪ٛ‬زبٕ‬ ‫ٗ‪٨‬ساز‪ٝ ٦ٓٝ .‬يغ كؼٔ‪ ٦‬ذب‪ٞٛ‬از‪١ ٟ‬ب زض حبّ حبيط ػٔ‪ ٦‬االن‪ ّٞ‬ا‪ ٚ٧‬اؾت ً‪ ٠‬ظ‪ ٝ ٙ‬ق‪١ٞ‬ط زض ا‪ٛ‬زبٕ ًبض‪١‬ب‪ ٥‬زاذْ‬ ‫‪ ٝ‬ذبضد ذب‪ ٠ٛ‬قطًت زاض‪ٛ‬س‪ .‬ا‪ ٚ٧‬اٗط ٗؿتٔعٕ ا‪ٛ‬زبٕ تؼس‪٧‬الت رس‪٧‬س‪ ٥‬زض اظز‪ٝ‬اد اؾت‪ .‬زضٗ‪ٞ‬ضز ًبض ظ‪٢ٛ‬ب زضذبضد‬ ‫اظ ذب‪ ٠ٛ‬زض اثتسا ٗربٓلت‪٢‬ب‪ ٥‬ظ‪٧‬بز‪ ٥‬ث‪ ٠‬ػْ٘ آٗس ‪ ٦ٓٝ‬ث‪ ٠‬تسض‪٧‬ذ پص‪٧‬طكت‪ ٠‬قس‪ .‬زض ت٘بٕ چ‪٢‬ب‪ ٙ‬ظ‪٢ٛ‬ب ث‪َٞ ٠‬ض ض‪ٝ‬ظ اكع‪ ٙٝ‬ث‪٠‬‬ ‫ًبض ذبضد اظ ذب‪٨ٗ ٠ٛ‬پطزاظ‪ٛ‬س‪ .‬زض اتحبز ر٘ب‪٨١‬ط ق‪ٞ‬ض‪ ٥ٝ‬ثؼس اظ ا‪ٛ‬والة ٗطزا‪ ٝ ٙ‬ظ‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ثب قطا‪ٗ ٍ٧‬ؿب‪ ٥ٝ‬ث‪ً ٠‬بض اقتـبّ‬ ‫زاض‪ٛ‬س‪ .‬زض ا‪٧‬بالت ٗتحس‪ ٣‬آٗط‪ٌ٧‬ب تؼساز ظ‪ٛ‬ب‪ ٙ‬قبؿْ ‪١‬ط ض‪ٝ‬ظ ث‪٨‬كتط ٗ‪ ٦‬ق‪ٞ‬ز‪ .‬زضٗ‪ٞ‬ضز ا‪ِٔٛ‬ؿتب‪ُ ٙ‬لت‪ ٠‬قس‪ ٟ‬اؾت ً‪ ٠‬ثس‪ٙٝ‬‬ ‫ًبضًطز‪ ٙ‬ظ‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ق‪١ٞ‬طزاض‪ً ،‬بض‪١‬ب‪ً ٥‬ك‪ٞ‬ض ‪ٛ‬بهم ذ‪ٞ‬ا‪١‬س ٗب‪ٛ‬س‪ .‬ا‪ٝ ٚ٧‬يغ چ‪ ٠‬تإح‪٨‬ط‪ ٥‬زض اظز‪ٝ‬اد زاقت‪ ٠‬اؾت؟ ٗ‪٢ٛٞ٨ٔ٨‬ب ظ‪ٝ‬ر‪٦‬‬ ‫ً‪ ٠‬ثب ا‪ٞٗ ٚ٧‬ي‪ٞ‬ع ض‪ٝ‬ثط‪١ ٝ‬ؿت‪ٜ‬س چ‪ ٠‬ثب‪٧‬س ثٌ‪ٜٜ‬س؟ ٗعا‪٧‬ب ‪ٛ ٝ‬وبئم ا‪ٝ ٚ٧‬يغ رس‪٧‬س چ‪٨‬ؿت؟‬ ‫ثس‪ ٦٢٧‬اؾت ً‪٨٘ٛ ٠‬ت‪ٞ‬ا‪ ٙ‬زؾت‪ٞ‬ضآؼ٘ٔ‪ ٦‬تؼ‪ً ٚ٨٨‬طز ً‪ ٠‬زض ت٘بٕ حبالت هبثْ ارطا ثبقس ثٌٔ‪ ٠‬ثب‪٧‬س ث‪ٝ ٠‬يغ ثره‪ٞ‬ل ‪١‬ط ظ‪ٝ‬د‬ ‫ت‪ٞ‬ر‪ٞ٘ٛ ٠‬ز ‪ ٝ‬ثب‪٧‬س ز‪٧‬س ‪ٝ‬يغ ذب‪ٞٛ‬از‪ ٟ‬زض حبّ حبيط چ‪٨‬ؿت‪ٗ .‬ط‪ ٤ٛٞ٘ٛ ٖ٧‬ذ‪ٞ‬ث‪ ٦‬زضٗ‪ٞ‬ضز ثؿ‪٨‬بض‪ ٥‬اظ ػط‪ٝ‬ؾ‪٢‬ب‪ ٥‬ر‪ٞ‬ا‪ ٙ‬اؾت‪.‬‬ ‫‪ ٥ٝ‬ثؼساظ ز‪١ ٝ‬لت‪ٗ ٠‬ؿبكطت ٗـب‪ ٟ‬ػؿْ ‪٘١‬طا‪ ٟ‬ق‪١ٞ‬طـ ثـ‪ ٠‬آپبضت٘ب‪ًٞ ٙ‬چي ذ‪ٞ‬ز ضكت‪ .‬ض‪ٝ‬ظ ثؼس ‪ٝ‬هت‪ ٦‬ح٘‪٨‬س ث‪ ٠‬ازاض‪ ٟ‬ضكت‬ ‫ٗط‪ ٖ١ ٖ٧‬ث‪ ٠‬ازاض‪ ٣‬ذ‪ٞ‬زـ ضكت‪ .‬ػهط ‪ٝ‬هت‪ ٦‬ث‪ ٠‬ذب‪ ٠ٛ‬ثطُكت‪ٜ‬س ثب ً٘ي ‪ٌ٧‬س‪ِ٧‬ط قبٕ زضؾت‬ ‫ًطز‪ٛ‬س‪ ،‬آپبضت٘ب‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬ز ضا ت٘‪٨‬ع ‪ٞ٘ٛ‬ز‪ٛ‬س‪ ،‬چ‪ٜ‬سؾبػت تٔ‪٧ٞ‬ع‪ِٛ ٚ٧ٝ‬ب‪ً ٟ‬طز‪ٛ‬س ‪ ٝ‬ؾپؽ ذ‪ٞ‬اث‪٨‬س‪ٛ‬س‬ ‫ا‪ ٚ٧‬ثط‪ٛ‬بٗ‪١ ٤‬ط ض‪ٝ‬ظ‪ ٣‬آ‪٢ٛ‬ب ث‪ٞ‬ز‪ .‬زض تؼُ‪٨‬الت پب‪٧‬ب‪١ ٙ‬وت‪ ٠‬آ‪٢ٛ‬ب ث‪ ٠‬قؿت‪ٓ ٚ‬جبؼ ‪١‬ب ‪ٛ ٝ‬ظبكت ًٔ‪٦‬‬ ‫ٗ‪٨‬پطزاذت‪ٜ‬س ‪٧‬ب ُب‪ ٦١‬قت ث‪٨‬ط‪٨ٗ ٙٝ‬طكت‪ٜ‬س ‪ ٦ٓٝ‬ؿبٓجبً زض ذب‪ ٠ٛ‬ضكغ ذؿتِ‪ٌ٨ٗ ٦‬طز‪ٛ‬س تب ثطا‪٥‬‬ ‫ًبض زض ‪١‬لت‪ ٤‬رس‪٧‬س آٗبز‪ ٟ‬ق‪ٛٞ‬س‪ .‬ا‪٧‬ـ‪َ ٚ‬طظ ظ‪ٛ‬سُ‪ ٦‬ثـب ػو‪٨‬س‪ٗ ٣‬بزض ثعضٍ تلب‪ٝ‬ت ظ‪٧‬بز‪٥‬‬ ‫زاقت‪ٗ ٦ٓٝ .‬ط‪ ٝ ٖ٧‬ح٘‪٨‬س ذ‪ٞ‬زقب‪ ٙ‬ا‪ُٜٞ٧‬ض ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ض‪٧‬ع‪ً ٥‬طز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س‪ٝ .‬آس‪ٗ ٚ٧‬بزضثعضٍ‬ ‫اربظ‪٨٘ٛ ٟ‬ساز‪ٛ‬سً‪ ٠‬ا‪ ٝ‬ثب ٗطز‪ ٥‬اظز‪ٝ‬اد ً‪ٜ‬سً‪ ٠‬پ‪ً ّٞ‬بك‪ ٦‬ثطا‪ ٥‬ازاض‪ ٣‬ظ‪ ٝ ٙ‬كطظ‪ٛ‬س ‪ٛ‬ساقت‬ ‫‪ ٦ٓٝ‬اُط ح٘‪٨‬س ٗ‪٨‬ر‪ٞ‬اؾت اظ ا‪ٛ ٚ٧‬ظط پ‪٨‬ط‪٘ٛ ٥ٝ‬ب‪٧‬س ٗزج‪ٞ‬ضٗ‪٨‬كس اظز‪ٝ‬اد ذ‪ٞ‬ز ضا‬ ‫چ‪ٜ‬س ؾبّ ث‪ ٠‬تإذ‪٨‬ط ث‪٨‬ب‪ٛ‬ساظز‪ٗ .‬ط‪ ٖ٧‬ذ‪ٞ‬قحبّ ث‪ٞ‬زً‪٨ٗ ٠‬ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬س ثب زضآٗس ذ‪ٞ‬زـ‬ ‫ً٘ي ً‪ٜ‬سً‪ ٠‬ظ‪ٝ‬زتط اظز‪ٝ‬اد ‪٘ٛ‬ب‪ٜ٧‬س‪ٛ .‬وك‪ ٤‬آ‪٢ٛ‬ب ا‪ ٚ٧‬ث‪ٞ‬زً‪ ٠‬ثب نطك‪ ٠‬ر‪ٞ‬ئ‪٦‬‬ ‫ظ‪ٛ‬سُ‪ًٜٜ ٦‬س ‪ ٝ‬پ‪ً ّٞ‬بك‪ ٦‬پؽ ا‪ٛ‬ساظ ‪٘ٛ‬ب‪ٜ٧‬س تب ٗط‪ ٖ٧‬ثت‪ٞ‬ا‪ٛ‬س ثطا‪ ٥‬ثچ‪ ٠‬زاض‬ ‫قس‪ ٙ‬اظ ًبضًطز‪ ٙ‬زؾت ثٌكس‪ .‬ث‪ ٠‬ػو‪٨‬س‪ ٚٗ ٣‬ا‪ ٚ٧‬ض‪ٝ‬ـ ‪٨١‬چ ػ‪٨‬ج‪٦‬‬ ‫‪ٛ‬ساضز ٗكط‪ ٌٝ‬ثط ا‪ ٠ً ٚ٧‬ظ‪ ٝ ٙ‬ق‪١ٞ‬ط ر‪ٞ‬ا‪ٛ ٙ‬ؿجت ث‪ٌ٧ ٠‬س‪ِ٧‬ط‬ ‫ٗحجت ‪ٝ‬اهؼ‪ ٦‬زاقت‪ ٠‬ثبق‪ٜ‬س‪ٛ .‬جب‪٧‬س ث‪ ٠‬ػْٔ ٗبز‪ ،٥‬اظز‪ٝ‬اد ذ‪ٞ‬ز‬ ‫ضا ث‪ ٠‬تإذ‪٨‬ط ث‪ٜ٨‬ساظ‪ٛ‬س‪ٝ .‬هت‪ ٦‬اظز‪ٝ‬اد ً‪ٜٜ‬س ٗ‪ ٦‬ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س ثب‬ ‫ً٘ي ‪ٌ٧‬س‪ِ٧‬ط ث‪ً ٠‬ـبض ‪ًٞ ٝ‬قف ثپطزاظ‪ٛ‬س ‪ٝ‬‬ ‫ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ض‪٧‬ع‪٘ٛ ٥‬تب‪ٜ٧‬س ‪ ٝ‬ثب ا‪٧‬تزبز ًب‪ٙٞٛ‬‬ ‫ُطٕ ذب‪ٞٛ‬ازُ‪ ٦‬آٗبز‪ُ ٟ‬طز‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫اداهِ در ضوبرٓ ثؼذ‪....‬‬

‫هَفم٘ت در سًذگٖ سًبضَٖٗ‬

‫‪٧ٞٛ‬ؿ‪ٜ‬س‪ :ٟ‬ز‪٧ٞ٧‬س ٗ‪٨‬ؽ‬ ‫ٗتطرٖ‪ٌ٨ٗ .ٌ :‬بئٔ‪٨‬ب‪ٙ‬‬

‫كهْ ‪١‬كتٖ‪ً ،‬بض‬

‫‪Yes! I want to subscribe THE CHANGE $30 for one year‬‬ ‫‪Name‬‬ ‫_______________________________________‬

‫________________________________________ ‪Address‬‬ ‫‪City‬‬ ‫_________ ‪___________________ State‬‬ ‫‪Zip‬‬ ‫______________‬ ‫______________________________ )‬ ‫‪Please clip and return with payment to:‬‬

‫(‬

‫‪Phone‬‬

‫‪Iran for Christ ministries‬‬ ‫‪P. O. Box 371043 Reseda, CA 91337 USA‬‬ ‫‪Tabdil@iranforchrist.com‬‬ ‫‪TEL: 818. 522. 1525‬‬ ‫‪949. 681 . 8000‬‬ ‫‪http://www.iranforchrist.com/Tabdil.htm‬‬

‫‪52‬‬

‫ماهنامۀ تبذیل با پخش در بسیاری‬ ‫از مناطق فارسی زبان در آمریکا‬ ‫ثب درخَاست اضتزان ٍ آگْٖ وبر‬ ‫ٍ خذهبت خَد‪ ،‬هب را در حفظ‬ ‫هبٌّبهٔ تجذٗل ٗبرٕ ًوبٗ٘ذ‪.‬‬ ‫‪The Change Monthly Paper is‬‬ ‫‪Distributed to most of the‬‬ ‫‪Persian speaking community,‬‬ ‫‪and your monthly payment will‬‬ ‫‪help The Change paper to‬‬ ‫‪be more effective for the‬‬ ‫‪Persian speaking world.‬‬


‫‪ٛ‬بنطآس‪ ٚ٧‬قب‪ ٟ‬ؾبٓ‪٧ ٦‬ي ثـبض آـ ‪ٛ‬صض‪ ٦ٗ ٥‬پرت ‪ ٝ‬ذ‪ٞ‬زـ زض ٗطاؾٖ‬ ‫پرت‪ ٚ‬آـ حً‪ٞ‬ض ٗ‪٧ ٦‬بكت تـب ح‪ٞ‬اة ثجطز‪ .‬زض ح‪٨‬بٌ ههط ٗٔ‪ًٞ‬ب‪ ٠ٛ‬اؿٔت‬ ‫ضربّ ٌٗ٘ٔت ر٘غ ٗ‪ ٦‬قس‪ٛ‬س ‪ ٝ‬ثطا‪ ٥‬ت‪ ٠٨٢‬آـ قُٔ‪ ٠‬هٌٔ٘بض ‪١‬ط‪٧‬ي ًبض‪٥‬‬ ‫ا‪ٛ‬زبٕ ٗ‪ ٦‬زاز‪ٛ‬س‪ .‬ثؼً‪ ٦‬ؾجع‪ ٥‬پبى ٗ‪ٌ٨‬طز‪ٛ‬س‪ .‬ثؼً‪ٛ ٦‬ر‪ٞ‬ز ‪ٞٓ ٝ‬ث‪٨‬ب ذ‪٨‬ؽ‬ ‫ٗ‪ً ٦‬طز‪ٛ‬س‪ .‬ؿس‪١‬ب‪ ٥‬ز‪١ َ٧‬ب‪ ٥‬ثعضٍ ضا ض‪ ٥ٝ‬اربم ٗ‪ِ٨‬صاقت‪ٜ‬س ‪ ٝ‬ذالن‪٠‬‬ ‫‪١‬طًؽ ثطا‪ ٥‬ت٘ٔن ‪ ٝ‬توطة پ‪٨‬ف ‪ٛ‬بنط آس‪ ٚ٧‬قب‪ٗ ٟ‬كـ‪ً ّٞ‬بض‪ ٥‬ث‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫ذ‪ٞ‬ز اػٔ‪٨‬حًطت ‪ ٖ١‬ثبال‪ ٥‬ا‪٧‬ـ‪ٞ‬ا‪ٛ ٦ٗ ٙ‬كؿت ‪ ٝ‬هٔ‪٨‬بت ٗ‪ً ٦‬ك‪٨‬س ‪ ٝ‬اظ آ‪ٙ‬‬ ‫ثبال ‪ٛ‬ظبض‪ُ ٟ‬ط ًبض‪١‬ب ث‪ٞ‬ز‪ .‬ؾط آقپعثبق‪ٛ ٦‬بنطآس‪ ٚ٧‬قب‪ٗ ٟ‬خْ ‪٧‬ـي كطٗب‪ٛ‬س‪ٟ‬‬ ‫‪ٛ‬ظبٗ‪ ٦‬اٗط ‪ٌ٨ٗ ٦٢ٛ ٝ‬طز‪ .‬ثسؾت‪ٞ‬ض آقپعثبق‪ ٦‬زض پب‪٧‬ب‪ً ٙ‬ـبض ث‪ ٠‬زض ذب‪١ ٠ٛ‬ط‬ ‫‪٧‬ي اظ ضربّ ًـبؾ‪ ٠‬آق‪ ٦‬كطؾتبز‪٨ٗ ٟ‬كس ‪ ٝ‬ا‪ ٦ٗ ٝ‬ثب‪٧‬ؿت ًـبؾ‪ ٠‬آ‪ ٙ‬ضا اظ‬ ‫اقطك‪ ٦‬پُطً‪ٜ‬س ‪ ٝ‬ثـ‪ ٠‬زضثبض پؽ ثلطؾتس‪ً .‬ؿب‪ ٦ٛ‬ضا ًـ‪ ٠‬ذ‪ ٦ٗ ٦ٔ٨‬ذ‪ٞ‬اؾت‪ٜ‬س‬ ‫تح‪ ْ٧ٞ‬ثِ‪٨‬ط‪ٛ‬س ض‪ ٥ٝ‬آـ آ‪٢ٛ‬ب ض‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬ث‪٨‬كتط‪ ٦ٗ ٥‬ض‪٧‬رت‪ٜ‬س‪ .‬پُط ‪ٝ‬ايح اؾت‬ ‫آ‪ً ٠ٌٛ‬بؾ‪ًٞ ٠‬چٌ‪ ٦‬اظ زضثبض ثطا‪٧‬ف كطؾتبز‪٨ٗ ٟ‬كس ً٘تط يطض ٗ‪ٌ٨‬طز ‪ٝ‬‬

‫آ‪ٌٛ‬ـ‪ٗ ٠‬خالً ‪٧‬ي هـسح ثعضٍ آـ ‪٧ ٠ً$‬ي ‪ٝ‬رت ‪ ٖ١‬ض‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬ض‪٧ٝ‬ف ض‪٧‬رت‪ ٠‬قس‪#ٟ‬‬ ‫زض‪٧‬بكت ٗ‪ٌ٨‬طز حؿبث‪ ٦‬ثسثرت ٗ‪٨‬كس‪ .‬ثـ‪ ٚ٨٘١ ٠‬زٓ‪ ْ٨‬زض َ‪ ّٞ‬ؾبّ اُـط‬ ‫آقپعثبق‪ٗ ٦‬خالً ثـب ‪ ٦ٌ٧‬اظ اػ‪٨‬ب‪٧ ٝ ٙ‬ـب ‪ٝ‬ظضا زػ‪ٞ‬ا‪٧‬ف ٗ‪٨‬كس‪ .‬آقپعثبق‪ ٦‬ث‪٠‬‬ ‫ا‪ِ٨ٗ ٝ‬لت‪ :‬ثؿ‪٨‬بض ذ‪ٞ‬ة! ث‪٢‬ت حبٓ‪ ٌٖٜ٨ٗ ٦‬ز‪٨ٛ‬ب زؾت ً‪!٠٨‬‬ ‫آضٖ ثزات ثپشم وِ ٗه ٍجت رٍغي رٍٗص ثبضذ‪.‬‬

‫ز‪٨ٛ‬ب‪ ٥‬ػٖٔ ؾطقبض اظ ًكل‪٨‬بت ‪ ٝ‬اذتطاػبت اتلبه‪ ٦‬اؾت ً‪ ٠‬ت‪٢ٜ‬ب ش‪ٚ١‬‬ ‫ذالم زا‪ٛ‬ك٘‪ٜ‬سا‪٨ٗ ٙ‬ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ؿت ثب اؾتلبز‪ ٟ‬زضؾت اظ آ‪٢ٛ‬ب ث‪ٛ ٠‬ت‪٨‬ز‪ ٠‬زٓر‪ٞ‬ا‪ٟ‬‬ ‫ثطؾس‪ .‬ثـ‪ُ ٠‬عاضـ ثب‪ ٦ٌٛ‬زات آ‪ ٥‬آض ثـ‪ٛ ٠‬وـْ اظ ذجط آ‪ٛ‬ال‪٧‬ـ‪ ،ٚ‬پـبح‬ ‫ؾب‪ٜ٧‬ؽ ‪٨ٛ‬ع زض ُعاضق‪ ،٦‬ز‪ ٟ‬اذتطاع تهبزك‪ ٦‬هط‪ٞٛ ٙ‬ظز‪ ٝ ٖ١‬ث‪٨‬ؿتـٖ ضا‬ ‫ٗؼطك‪ً ٦‬طز‪ ٟ‬اؾت‪ .‬اربم ٗب‪ٌ٧‬ط‪ – ٞ٧ٝٝ‬پطؾ‪ ٦‬اؾپ‪ٜ‬ؿطپطؾ‪ ٦‬اؾپـ‪ٜ‬ـؿـط‬

‫ٗط‪ٝ‬اض‪٧‬س ‪ٛ‬ـ‪ٞ‬ػ‪ٞٗ ٦‬ر‪ٞ‬ز آثع‪ ٥‬نسف زاض اؾت ًـ‪ ٠‬زض ثؿتط‬ ‫ض‪ٝ‬ز‪١‬ب ‪ ٝ‬زض‪٧‬ب‪١‬ب ظ‪ٛ‬سُ‪ًٜ ٦ٗ ٦‬س ‪ٝ‬هت‪ُ ٦‬طؾ‪ ٦ٗ ٠ٜ‬ق‪ٞ‬ز‪ ،‬ز‪١‬ب‪ٙ‬‬ ‫ثبظ ًطز‪ٗ ٝ ٟ‬وساض‪ ٥‬آة ضا ثـب ٗ‪ٞ‬رـ‪ٞ‬زات ض‪٧‬ع ذ‪ٞ‬ضاً‪٦‬‬ ‫ٗ‪ ٦‬ثٔؼس ُب‪ ٟ‬ق‪ ٚ‬ض‪٧‬ع‪ ٟ‬ا‪٨ٛ ٥‬ع زاذْ نسف ٗ‪ ٦‬ق‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬زضؾت‬ ‫ٗب‪ٜٛ‬س ُطز ‪ ٝ‬ذبً‪ً ٦‬ـ‪ ٠‬چكٖ ا‪ٛ‬ؿب‪ ٙ‬ضا آظاض ٗ‪ ٦‬ز‪١‬ـس ثطا‪ ٥‬ا‪ٝ‬‬

‫ً‪ ٠‬پؽ اظ ا‪ٛ‬زبٕ ذسٗت ؾـطثـبظ‪ ٥‬ذـ‪ٞ‬ز زض ‪ٛ‬ـ‪٨‬ـط‪ ٥ٝ‬زض‪٧‬ـب‪٧‬ـ‪ ٦‬ا‪٧‬ـبالت‬ ‫ٗتحس‪ ،ٟ‬زض قطًت ض‪٧‬ت‪ٗ ٙٞ‬كـ‪ ّٞ‬ث‪ً ٠‬بض قس؛ ثـ‪ ٠‬ػـ‪ٜ‬ـ‪ٞ‬ا‪٧ ٙ‬ـي ‪ٛ‬ـبثـــ‪٠‬‬ ‫آٌتط‪٨ٛٝ‬ي ق‪ٜ‬بذت‪٨ٗ ٠‬كس‪ .‬زض ؾبّ ‪ 1945‬اؾپ‪ٜ‬ؿط ٗكــ‪ٝ ّٞ‬ض ضكـتـ‪ ٚ‬ثـب‬ ‫‪٧‬ي ِٗ‪ٜ‬تط‪ٗ ٙٝ‬ب‪ٌ٧‬ط‪ ٠ً-ٞ٧ٝٝ‬زض آضا‪١٠٧‬ب‪ ٥‬ضازاض‪ ٥‬اظ آ‪ ٙ‬اؾتـلـبز‪ٟ‬‬ ‫ٗ‪٨‬ك‪ٞ‬ز ث‪ٞ‬ز‪ٛ ٠ً ،‬بُ‪٢‬ب‪ ٙ‬نسا‪ ٥‬ػز‪٨‬ج‪ ٦‬قج‪ ٠٨‬رٔع ‪ٓٝ ٝ‬ع ًطز‪ ٙ‬ضا زض قٔ‪ٞ‬اض‬ ‫ذـ‪ٞ‬ز احؿبؼ ًـطز‪ .‬اؾپ‪ٜ‬ؿط ثـب ٗت‪ٞ‬هق ًطز‪ً ٙ‬ـبض ذـ‪ٞ‬ز‪٧ ،‬ي ثؿتـ‪٠‬‬ ‫قٌالت ضا زض ر‪٨‬ت قٔ‪ٞ‬اضـ پ‪٨‬سا ًطز ً‪ ٠‬قط‪ٝ‬ع ث‪ ٠‬ش‪ٝ‬ة قس‪ً ٙ‬طز‪ٟ‬‬ ‫ث‪ٞ‬ز‪ .‬ثب زضى ا‪ُٔٗ ٚ٧‬ت ً‪ ٠‬تكؼكغ ٗب‪ٌ٧‬ط‪ ٞ٧ٝٝ‬ذط‪ٝ‬ر‪ ٦‬اظ ِٗ‪ٜ‬تـط‪ٙٝ‬‬ ‫ثبػج ا‪ ٚ٧‬اتلبم قس‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ ،‬اؾپ‪ٜ‬ؿط ؾط‪٧‬ؼبً زض ذه‪ٞ‬ل اؾتلبز‪١ٟ‬ب‪٥‬‬ ‫ػ٘ٔ‪ ٦‬اظ ا‪٧ٝ ٚ٧‬ػُ‪ ٦‬ثطا‪ ٥‬آقپع‪ٗ ٥‬كـ‪ ّٞ‬ثـ‪ً ٠‬بض قس‪.‬‬ ‫‪ٛ‬ت‪٨‬ز‪٢ٛ ٠‬ب‪ً ٦٧‬بض ‪ ٥ٝ‬اربم ٗب‪ٌ٧‬ط‪٧ ٞ٧ٝٝ‬ب ‪٘١‬ب‪ٗ ٙ‬ب‪ٌ٧‬ط‪ٝ‬كط اؾت ً‪٠‬‬ ‫اٗط‪ٝ‬ظ‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ػ‪ٜٞ‬ا‪ٛ ٙ‬بر‪ ٦‬ت٘بٕ ٗطزا‪ٗ ٙ‬زطز ‪ ٝ‬ز‪ٝ‬ؾتزاضا‪ٙ‬‬ ‫ذ‪ٞ‬ضاً‪١٦‬ب‪ ٥‬ك‪ٞ‬ض‪ ٥‬زض ؾطتبؾط ز‪٨ٛ‬ب ق‪ٜ‬بذت‪٦ٗ ٠‬ق‪ٞ‬ز!‬ ‫ اظ ‪١‬ط نس ‪ٛ‬لط ‪ٛ 57‬لط آؾ‪٨‬ب‪ٛ 21 ،٦٧‬لط اض‪ٝ‬پب‪ٛ 8 ،٦٧‬لط آكط‪٧‬وب‪ٝ ٦٧‬‬‫‪ٛ 6‬لط اٗط‪ٌ٧‬ب‪$ ٦٧‬ر‪ٜٞ‬ث‪ ٝ ٦‬ق٘بٓ‪#٦‬‬ ‫ اظ ‪١‬ط نس ‪ٛ‬لط ‪ 52‬ظ‪ٗ 48 ٝ ٙ‬طز‬‫ اظ ‪١‬ط نس ‪ٛ‬لط‪ٛ 30‬لط ؾل‪٨‬س پ‪ٞ‬ؾت‪ٜ‬س ‪ٛ 70 ٝ‬لط ض‪ ٚ٨ِٛ‬پ‪ٞ‬ؾت‬‫ اظ ‪١‬ط نس ‪ٛ‬لط‪ٛ 30‬لط ٗؿ‪٨‬ح‪ٛ 70 ٝ ٦‬لط ؿ‪٨‬طٗؿ‪٨‬ح‪٦‬‬‫ اظ ‪١‬ط نس ‪ٛ‬لط ‪ٛ 6‬لط‪٧ ٝ$‬ب "‪ ًْ#59‬حط‪ٝ‬ت ز‪٨ٛ‬ب ضا زاض‪ٛ‬س ً‪ ٠‬اظ اٗط‪ٌ٧‬ب‪٥‬‬‫ق٘بٓ‪١ ٦‬ؿت‪ٜ‬س‬ ‫ اظ ‪١‬ط نس ‪ٛ‬لط‪ٛ 80‬لط زض كوط ظ‪ٛ‬سُ‪ًٜٜ ٦ٗ ٦‬س‬‫ اظ ‪١‬ط نس ‪ٛ‬لط‪ٛ 50‬لط اظ ؾ‪ٞ‬ء تـص‪ ٠٧‬ذ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬س ٗطز‬‫ اظ ‪١‬ط نس ‪ٛ‬لط‪ٛ 70‬لط ٗ‪ ٦‬ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س ثر‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س‬‫ اظ ‪١‬ط نس ‪ٛ‬لط كوٍ ‪٧‬ي ‪ٛ‬لط تحه‪٨‬الت ػبٓ‪ ٦‬زاضز‬‫ اظ ‪١‬ط نس ‪ٛ‬لط كوٍ ‪٧‬ي ‪ٛ‬لط ًبٗپ‪ٞ٨‬تط زاضز‬‫اُط ق٘ب ‪١‬طُع ٗطٍ ذ‪٧ٞ‬كب‪ٛٝ‬س‪ ٥‬ضا زض ر‪ٛ َٜ‬س‪٧‬س‪ ٟ‬ا‪٧‬س‬ ‫‪ ٝ‬اُط ‪١‬طُع ثطز‪ٛ ٟ‬ج‪ٞ‬ز‪ ٟ‬ا‪٧‬س ثسا‪٨ٛ‬س ً‪ ٠‬اظ‪ٛ ٙٞ٨ٔ٨ٗ 500‬لط‬ ‫ذ‪ٞ‬قجرت تط‪٧‬س ظ‪٧‬طا آ‪٢ٛ‬ب ز‪٧‬س‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫اُط ذ‪ٞ‬ضاًتب‪ ٙ‬ضا زض‪٧‬رچبّ ‪ِٛ‬ب‪٨ٗ ٟ‬ساض‪٧‬س ‪ ٝ‬پ‪ٞ‬قبًتب‪ ٙ‬ضا زضًُ٘س‪،‬‬ ‫اُط ؾول‪ ٦‬ثبال‪ ٥‬ؾط زاض‪٧‬س ‪ ٝ‬رب‪ ٦٧‬ثطا‪ ٥‬ذ‪ٞ‬اة‪ ،‬ثسا‪٨ٛ‬س اظ "‪ًْ 57‬‬ ‫ر٘ؼ‪٨‬ت ز‪٨ٛ‬ب حط‪ٝ‬ت٘‪ٜ‬ستط‪٧‬س ظ‪٧‬طا اظ ‪١‬ط ‪ٛ 100‬لط ‪ٛ 57‬لط ا‪ ٚ٧‬اٌٗب‪ٛ‬بت‬ ‫ضا ‪ٛ‬ساض‪ٛ‬س‪ .‬پؽ حساهْ ً٘‪ ٦‬قٌطُصاضذسا ثبق‪.ٖ٨‬‬ ‫اُط اٗط‪ٝ‬ظ ً‪ ٠‬ث‪٨‬ساض قس‪٧‬س ث‪٨‬كتط احؿبؼ ؾالٗت ًطز‪٧‬س تب ث‪٘٨‬بض‪،٥‬‬ ‫ق٘ب ذ‪ٞ‬قجرت تط اظ ‪٧‬ي ٗ‪ٛ ٙٞ٨ٔ٨‬لط‪١ ٥‬ؿت‪٨‬س ً‪ ٠‬تب آذط ا‪١ ٚ٧‬لت‪٠‬‬ ‫ث‪٨‬كتط ظ‪ٛ‬س‪٨ٛ ٟ‬ؿت‪ٜ‬س‪ .‬اُط ٗ‪٨‬ت‪ٞ‬ا‪٨ٛ‬س زض ًٔ‪٨‬ؿب قطًت ً‪٨ٜ‬س ثس‪ٙٝ‬‬ ‫اش‪٧‬ت ‪ ٝ‬آظاض‪ ،‬زؾتِ‪٨‬ط‪ ،٥‬قٌ‪ٜ‬ز‪ٝ ٝ ٠‬حكت اظ ٗطٍ زاقت‪٠‬‬ ‫ثبق‪٨‬س‪ .‬ذ‪ٞ‬قجرت تط اظ ٗ‪٢ٛٞ٨ٔ٨‬ب ‪ٛ‬لط زض ر‪٢‬ب‪١ ٙ‬ؿت‪٨‬س‪.‬‬

‫هبٌّبهٔ تجذٗل‪ ،‬در خذهت جبهؼٔ فبرسٖ سثبى‬ ‫خَاًٌذٓ گزاهٖ؛ چٌبًجِ هبٗل ّست٘ذ‪ ،‬ضوب ه٘تَاً٘ذ ًسخٔ چبپٖ‬ ‫وتبثومذس فبرسٖ را در اٗي ٍة سبٗت هطبلؼِ فزهبئ٘ذ‪.‬‬ ‫‪www.SimaMasih.com‬‬

‫‪P O Box 371043 Reseda, CA 91337 USA‬‬

‫آگوست ‪0202‬‬

‫آضٖ ثزاٗت ثپشم وِ‬ ‫ٗه ٍجت رٍغي رٍٗص ثبضذ!‬

‫ثزتزٗي اختزاع تصبدفٖ تبرٗخ‬

‫هزٍارٗذ چگًَِ ثِ ٍجَد هٖ آٗذ؟‬

‫آظاض ز‪ٜ١‬س‪ ٟ‬اؾت ‪ ٝ‬ا‪ ٚ٧‬ثبػج تطقح ٗبز‪ ٟ‬ا‪ ٦ٗ ٥‬ق‪ٞ‬ز ًـ‪٠‬‬ ‫»ٗط‪ٝ‬اض‪٧‬س ظا « ‪ٛ‬ـبٕ زاضز ثـط احـط تطقحـبت چ‪ٜ‬ـب‪ ٙ‬ال‪ ٠٧‬ثـ‪ ٠‬ال‪٠٧‬‬ ‫ق‪ ٚ‬ض‪٧‬ع‪ ٟ‬ضا زض ٗ‪٨‬ـب‪٨ُ ٦ٗ ٙ‬طز ً‪ ٠‬ؾطا‪ٛ‬زبٕ ٗط‪ٝ‬اض‪٧‬س‪ ٥‬ظ‪٧‬جب ث‪٠‬‬ ‫‪ٝ‬ر‪ٞ‬ز ٗ‪ ٦‬آ‪٧‬س‪.‬‬

‫راًٌذُ تبوسٖ‬ ‫ض‪ٝ‬ظ‪ ٥‬ؾ‪ٞ‬اض ‪٧‬ي تبًؿ‪ ٦‬قسٕ تـب ث‪ ٠‬كط‪ٝ‬زُب‪ ٟ‬ثط‪ٗ .ٕٝ‬ب زاقت‪ٖ٨‬‬ ‫زض ضد ‪$‬ذٍ ػج‪ٞ‬ض‪ #٥‬زضؾت‪ ٦ٗ ٦‬ضكت‪ً ٖ٨‬ـ‪ٛ ٠‬بُ‪٢‬ـب‪٧ ٙ‬ـي ذ‪ٞ‬زض‪ٝ‬‬ ‫زضؾت زض رٔ‪ٗ ٥ٞ‬ـب اظ رب‪ ٠ً ٦٧‬ا‪٧‬ؿتبز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز ث‪٨‬ط‪ ٙٝ‬ظز‪ .‬ضا‪ٜٛ‬س‪ٟ‬‬ ‫تبًؿ‪ ٦‬ت‪ٜ‬س ‪ ٝ‬ؾرت تطٗع ضا ُطكت‪ .‬ذ‪ٞ‬ضز‪ ٝ‬ؾُط ذ‪ٞ‬ضز‪ ٝ ،‬زضؾت‬ ‫ث‪ ٠‬ز‪ٝ‬ض‪ٛ‬ب‪$ ٥‬كبنٔ‪ #٠‬چ‪ٜ‬س ؾب‪ٛ‬ت‪٘٨‬تط اظ آ‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬زض‪ِٛ ٝ‬ب‪ ٟ‬زاقت‪ ٠‬قس!‬ ‫ضا‪ٜٛ‬س‪ ٟ‬آ‪ ٙ‬ذـ‪ٞ‬زض‪ ٝ‬ؾطـ ضا ‪ٛ‬بُ‪٢‬ب‪ ٙ‬ثطُطزا‪ٛ‬س ‪ ٝ‬آؿـبظ ثـ‪ ٠‬كط‪٧‬بز‬ ‫ظز‪ً ٙ‬ـطز‪ .‬ضا‪ٜٛ‬س‪ ٟ‬تبًؿ‪ ٦‬إ ت‪ٜ‬ـ‪٢‬ب ٓجـر‪ٜ‬س ظز ‪ ٝ‬ثـطا‪ ٥‬آ‪ ٙ‬ضا‪ٜٛ‬س‪ٟ‬‬ ‫زؾت ر‪ٜ‬جب‪ٛ‬س‪٨ٗ .‬ر‪ٞ‬ا‪ ٖ١‬ثِ‪ ٠ً ٖ٧ٞ‬ا‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ضاؾت‪ ٦‬ز‪ٝ‬ؾتب‪ ٠ٛ‬ثطذ‪ٞ‬ضز‬

‫ًطز‪ .‬ث‪ٜ‬بثط ا‪ ٚ٧‬پطؾ‪٨‬سٕ‪” :‬چـطا ق٘ب آ‪ ٙ‬ضكتبض ضاًطز‪٧‬س؟ آ‪ ٙ‬آزٕ‬ ‫‪ٛ‬عز‪٧‬ي ثـ‪ٞ‬ز ذ‪ٞ‬زض‪ ٥ٝ‬تب‪ ٙ‬ضا زاؿ‪ًٜ ٙٞ‬س ‪ٗ ٝ‬ب ضا ثـ‪ ٠‬ث‪٘٨‬بضؾتب‪ٙ‬‬ ‫ثلطؾتس!“ زضآ‪ِٜ١ ٙ‬بٕ ث‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬ضا‪ٜٛ‬س‪ ٟ‬تبًؿ‪ ٦‬زضؾ‪ ٦‬ضا ث‪ ٚٗ ٠‬زاز‬ ‫ً‪ ٠‬ا‪ٜ٧‬ي ث‪ ٠‬آ‪” :ٖ٧ُٞ ٦ٗ ٙ‬هب‪ً ٙٞٛ‬بٗ‪ ٙٞ٨‬حْ٘ ظثبٓ‪ “.٠‬ا‪ُ ٝ‬لت‬ ‫ً‪ ٠‬ثؿ‪٨‬بض‪ ٥‬اظ ٗطزٕ ٗب‪ٜٛ‬س ًبٗ‪٢ٛٞ٨‬ب‪ ٥‬پؿ٘ب‪ٛ‬س‪$ ٟ‬ظثبٓ‪ #٠‬ثط ‪١‬ؿت‪ٜ‬س‪.‬‬ ‫آ‪٢ٛ‬ب ؾطقبض اظ پؿ٘ب‪ٛ‬س‪$ ٟ‬آقـبّ‪ٛ ،#‬بًبٗ‪ ،٦‬ذكٖ‪ٛ ٝ ،‬باٗ‪٨‬س‪ ٥‬زضا‪ٚ٧‬‬ ‫ؾ‪ ٝ ٞ‬آ‪ٛ‬ؿ‪ِ٨ٗ ٞ‬طز‪ٛ‬س‪ِٜ١ .‬بٗ‪ ٠ٌ٨‬پؽ ٗب‪ٛ‬س‪١ ٟ‬ب زض غضكب‪ ٥‬رب‪ٛ‬كب‪ٙ‬‬ ‫تٔ‪ٜ‬جبض ٗ‪٨‬ك‪ٞ‬ز‪ ،‬ث‪ ٠‬رب‪٨ٛ ٦٧‬بظ زاض‪ٛ‬س تب آ‪ٛ‬طا ت‪ًٜٜ ٦٢‬س ‪ُ ٝ‬ب‪ ٦١‬ض‪٥ٝ‬‬ ‫ق٘ب ت‪ٌٜٜ٨ٗ ٦٢‬س‪ .‬ث‪ ٠‬ذ‪ٞ‬زتب‪٨ِٛ ٙ‬ط‪٧‬س‪ .‬ت‪٢ٜ‬ب ٓجر‪ٜ‬س ثع‪٨ٛ‬س‪٧ ،‬ب زؾت‪٦‬‬ ‫تٌب‪ ٙ‬ز‪٨١‬س ‪ ٝ‬ثطا‪٧‬كب‪ ٙ‬آضظ‪ ٦ٌ٨ٛ ٥ٝ‬ثٌ‪٨ٜ‬س ‪ ٝ‬ثط‪٧ٝ‬س‪ .‬پؽ ٗب‪ٛ‬س‪١ ٟ‬ب‪٥‬‬ ‫آ‪٢ٛ‬ب ضا ‪٨ِٛ‬ط‪٧‬س ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ز‪ِ٧‬طا‪ ٙ‬زض ؾطًبض‪ ،‬زض ذب‪٧ ،٠ٛ‬ب زض ذ‪٨‬بثب‪٢ٛ‬ب‬ ‫پرف ‪٨ٌٜٛ‬س‪ .‬ؾر‪ ٚ‬پب‪٧‬ب‪ ٦ٛ‬ا‪ ٚ٧‬اؾت ًـ‪ٗ ٠‬طزٕ قبز ‪ ٝ‬پ‪٨‬ط‪ٝ‬ظٗ‪ٜ‬س‬ ‫پط‪ٝ‬ا‪ ٦٘ٛ ٠ٛ‬ز‪ٜ١‬سً‪ً ٠‬بٗ‪٢ٛٞ٨‬ب‪ ٥‬پؽ ٗب‪ٛ‬س‪ ٟ‬زا‪ ٦ٛ‬ض‪ٝ‬ظقب‪ ٙ‬ضا ‪ٛ‬بث‪ٞ‬ز‬ ‫‪ ٝ‬ت‪٨‬ط‪ًٜٜ ٟ‬س ‪ ٝ‬ث‪ ٖ١ ٠‬ثط‪٧‬ع‪ٛ‬س‪ .‬ظ‪ٛ‬سُ‪ًٞ ٦‬تـب‪ ٟ‬تط اظ آ‪ ٙ‬اؾت ً‪٠‬‬ ‫ثبٗسازُب‪ ٙ‬ثب زض‪٧‬ـ٘‪ٜ‬س‪ ٥‬اظ ذ‪ٞ‬اة ثطذ‪٨‬ع‪٧‬س‪ ،‬اظ ا‪ ٚ٧‬ض‪ً”ٝ‬ؿب‪٦ٛ‬‬ ‫ضا ً‪ ٠‬ثب ق٘ب ذ‪ٞ‬ة ضكتبضٗ‪ٌٜٜ٨‬س ضا ز‪ٝ‬ؾت زاقت‪ ٠‬ثبق‪٨‬س ‪ ٝ‬ثطا‪٥‬‬ ‫آ‪٢ٛ‬ب‪ ٠ً ٦٧‬ضكتبض زضؾت‪ٛ ٦‬ساض‪ٛ‬س ‪٨ٛ‬ب‪٧‬ف ً‪٨ٜ‬س‪“.‬‬ ‫‪٧ٞٛ‬ؿ‪ٜ‬س‪ٛ :ٟ‬بق‪ٜ‬بؼ‬

‫‪Tabdil@IRANforCHRIST.com‬‬

‫‪595 - 800 - 9808‬‬

‫‪9‬‬


‫‪ 150‬ت‪ ٚ‬اظ ٗؿ‪٨‬ح‪٨‬ب‪ ٙ‬اكـب‪ٗ ٙ‬و‪ٜ١ ٖ٨‬س‪ ،‬ثب ا‪ٛ‬تكبض ‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ؾط‬ ‫ُكـبز‪ ٟ‬ا‪ ٥‬زض ز‪ٛ ٦ٔ١‬ـ‪ ،ٞ‬اظ اكـٌبض ػ٘‪ ٦ٗٞ‬ذ‪ٞ‬اؾت‪ٜ‬س‬ ‫ً‪ ٠‬ث‪ٝ ٠‬يغ ‪ٝ‬ذ‪ٗ ٖ٨‬ؿ‪٨‬ح‪٨‬ب‪ ٙ‬زض اكـب‪ٛ‬ؿتب‪ ٙ‬ت‪ٞ‬ر‪ًٜٜ ٠‬س‪.‬‬ ‫زض ا‪ٛ ٚ٧‬بٗ‪ ٠ً ٠‬اظ ؾ‪”٥ٞ‬ربٗؼ‪ٗ ٠‬ؿ‪٨‬ح‪٨‬ب‪ ٙ‬اكـب‪ٜٗ ،“ٙ‬تكط قس‪،ٟ‬‬ ‫اظ ر٘ٔ‪ ٠‬آٗس‪ ٟ‬اؾت ً‪٨ًٞٛ ٠‬كب‪ٗ ٙ‬ؿ‪٨‬ح‪ ٦‬ضا ذُط اػسإ ت‪٢‬س‪٧‬س‬ ‫ٗ‪ًٜ٦‬س ‪ ٝ‬آ‪١ٙ‬ب زض تطؼ زا‪ ٖ٧‬ث‪ ٠‬ؾط ٗ‪٦‬ثط‪ٛ‬س‪ ،‬قٌ‪ٜ‬ز‪٦ٗ ٠‬ق‪ٛٞ‬س ‪ٝ‬‬ ‫ٗ‪ٞ‬ضز پ‪ِ٨‬طز هطاضٗ‪٨ُ٦‬ط‪ٛ‬س ‪ ٝ‬ثب آ‪ٛ‬ب‪ٗ ٙ‬ب‪ٜٛ‬س ر‪ٜ‬ب‪٧‬تٌبضا‪ ٙ‬ضكتبضٗ‪ ٦‬ق‪ٞ‬ز‪.‬‬ ‫زض ثرك‪ ٦‬اظ ا‪ٛ ٚ٧‬بٗ‪ ٠‬آٗس‪ ٟ‬اؾت‪ٗ” :‬ب ‪ ٦٘ٛ‬ك‪ ٖ٨٘٢‬چِ‪ ٠ٛٞ‬ر‪٢‬ب‪ٝ ،ٙ‬‬ ‫ث‪٧ٝ ٠‬ػ‪٨ًٔ ٟ‬ؿب‪ ٥‬ؾطاؾط‪ ٥‬ر‪٢‬ب‪٦ٗ ٦ٛ‬ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س چك٘ب‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬ز ضا ثط ا‪ ٚ٧‬ر‪ٜ‬ب‪٧‬بت‬ ‫ثج‪ٜ‬س‪ٛ‬س‪ “.‬اًٗبً‪ٜٜ‬سُب‪ٛ ٙ‬بٗ‪ ٠‬اظ ٗؿ‪٨‬ح‪٨‬ب‪ ٙ‬ر‪٢‬ب‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬اؾت‪ ٠‬ا‪ٛ‬س تب ز‪ٓٝ‬ت ‪١‬ب‪٥‬‬ ‫ذ‪ٞ‬ز ضا ثطا‪ ٥‬ا‪٧‬زبز اكـب‪ٛ‬ؿتب‪ ٠ً ٦ٛ‬زض آ‪ ٙ‬ػسآت‪ ،‬نٔح ‪ٗ ٝ‬ساضا حبًٖ ُطزز‪ ،‬تالـ ً‪ٜٜ‬س‪.‬‬ ‫قب‪٧‬ب‪ ٙ‬شًط اؾت ً‪ ٠‬ا‪ٝ‬ا‪ٗ ْ٧‬ب‪ ٟ‬غ‪ٝ‬ئ‪ ،ٚ‬ػجسّ ؾتبض ذ‪ٞ‬ظ‪ٗ ،٥‬ؼب‪ ٙٝ‬پبضٓ٘ب‪ ٙ‬اكـب‪ٛ‬ؿتب‪ ،ٙ‬پؽ اظ‬ ‫ق‪٨ٜ‬س‪ ٙ‬رط‪٧‬ب‪ ٙ‬ؿؿْ تؼ٘‪٨‬س ‪٧‬ي ‪ٗٞٛ‬ؿ‪٨‬ح‪ ٦‬اظ تٔ‪٧ٞ‬ع‪ ،ٙٞ٧‬ذ‪ٞ‬اؾتبض آ‪ ٙ‬قس ً‪ ٠‬تـ‪٨٨‬ط ز‪ٚ٧‬زازُب‪ٙ‬‬ ‫ضا زؾتِ‪٨‬ط ‪ ٝ‬زض ا‪ٛ‬ظبض ػ٘‪ ٦ٗٞ‬اػسإ ً‪ٜٜ‬س‪ ٦ٌ٧ .‬اظ ‪ًٝ‬ال‪ٗ ٥‬زٔؽ ‪٨ٛ‬ع ُلت‪ ٠‬ث‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬هتْ ٗؿٔ٘ب‪ٙ‬‬ ‫ٗؿ‪٨‬ح‪ ٦‬قس‪ ،ٟ‬ر‪ٜ‬ب‪٧‬ت ث‪ ٠‬حؿبة ‪ ٦٘ٛ‬آ‪٧‬س‪ .‬ث‪ُ ٠‬عاضـ قجٌ‪ ٠‬ذجط ٗؿ‪٨‬ح‪٨‬ب‪ ٙ‬كبضؾ‪ ٦‬ظثب‪ٙ‬‬

‫ثبسداضت جوؼٖ اس هس٘حٖ در هطْذ‬ ‫ر٘ؼ‪ ٦‬اظ ٗؿ‪٨‬ح‪٨‬ب‪ ٙ‬ؾبً‪ٗ ٚ‬ك‪٢‬س زض ‪٧‬ي ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ض‪٧‬ع‪ ٥‬اظ پ‪٨‬ف تؼ‪ٚ٨٨‬‬ ‫قس‪ ٟ‬ت‪ٞ‬ؾٍ ‪٨ٛ‬ط‪١ٝ‬ب‪ ٥‬اٗ‪٨ٜ‬ت‪ ٦‬اَالػبت ٗك‪٢‬س ثبظزاقت قس‪ٛ‬س ً‪ ٠‬اظ ؾط‪ٞٛ‬قت‬ ‫ز‪ ٝ‬ت‪ ٚ‬اظ آ‪ٛ‬ب‪ ٙ‬تبً‪ ٜٙٞ‬ذجط‪ ٥‬زض زؾت ‪٨ٛ‬ؿت‪.‬‬

‫ث‪ُ ٠‬عاضـ قجٌ‪ ٠‬ذجط ٗؿ‪٨‬ح‪٨‬ب‪ ٙ‬كبضؾ‪ ٦‬ظثب‪ ٙ‬اظ ق‪٢‬طؾتب‪ٗ ٙ‬ك‪٢‬س ٗطًع اؾتب‪ ٙ‬ذطاؾب‪ ٙ‬ضي‪ ،٥ٞ‬زض ض‪ٝ‬ظ‬ ‫پ‪ٜ‬زك‪ٜ‬ج‪17 ٠‬ت‪٨‬طٗب‪ 8$ ٟ‬ر‪ٞ‬ال‪ #2010٥‬تؼساز ‪ 15‬ت‪ ٚ‬اظ ‪٨ًٞٛ‬كب‪ٗ ٙ‬ؿ‪٨‬ح‪ ٦‬آ‪ ٙ‬ق‪٢‬ط ً‪ ٠‬زض حبّ‬ ‫ػع‪٘٧‬ت ث‪ ٠‬ق‪٢‬طؾتب‪ ٙ‬ثز‪ٜٞ‬ضز اظ ت‪ٞ‬اثغ اؾتب‪ ٙ‬ث‪ٜٗ ٠‬ظ‪ٞ‬ض ز‪٧‬ساض ‪ٗ ٝ‬كبضًت ثب ثطذ‪ٗ ٦‬ؿ‪٨‬ح‪٨‬ب‪ ٙ‬آ‪ٙ‬‬ ‫ق‪٢‬ط ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س زض ‪٧‬ي ثط‪ٛ‬بٗ‪ ٠‬ض‪٧‬ع‪ ٥‬اظ پ‪٨‬ف تؼ‪ ٚ٨٨‬قس‪ ٟ‬ت‪ٞ‬ؾٍ ‪٨ٛ‬ط‪١ٝ‬ب‪ ٥‬اٗ‪٨ٜ‬ت‪ ٦‬ازاض‪ ًْ ٟ‬اَالػبت‬ ‫ذطاؾب‪ ٙ‬ثبظزاقت قس‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫ث‪ُ ٠‬لت‪ٜٗ ٤‬بثغ ُٗٔغ‪٧ُٞ ،‬ب ٗإٗ‪ٞ‬ضا‪ٙ‬‬ ‫اَالػبت زضٗ‪ٞ‬ضز ا‪ ٚ٧‬ؾلط اظ هجْ آُب‪ٟ‬‬ ‫ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س ثُ‪ٞ‬ض‪ٝ ٠ً ٥‬هت‪ ٦‬ا‪ ٚ٧‬اكطاز زض‬ ‫‪٧‬ي ات‪ٞ‬ث‪ٞ‬ؼ ؾ‪ٞ‬اض قس‪ٛ‬س ‪ ٝ‬حطًت‬ ‫ًطز‪ٛ‬س‪ ،‬زهب‪٧‬و‪ ٦‬ثؼس زض ث‪ ٚ٨‬ضا‪ٗ ٟ‬إٗ‪ٞ‬ضا‪ٙ‬‬ ‫اٗ‪٨ٜ‬ت‪ ٦‬ي٘‪ ٚ‬زؾت‪ٞ‬ض ت‪ٞ‬هق ث‪ ٠‬ضا‪ٜٛ‬س‪ٟ‬‬ ‫ات‪ٞ‬ث‪ٞ‬ؼ ًٔ‪ ٠٨‬ؾط‪ٛ‬ك‪ٜ٨‬ب‪ٗ ٙ‬ؿ‪٨‬ح‪ ٦‬آ‪ ٙ‬ضا‬ ‫ً‪ ٠‬اظ هجْ ق‪ٜ‬بؾب‪ً ٦٧‬طز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س ضا‬ ‫ثبظزاقت ‪ٞ٘ٛ‬ز‪ٛ‬س‪ ٠٨ًٔ .‬ا‪ٛ 15 ٚ٧‬لط پؽ‬ ‫اظ زؾتِ‪٨‬ط‪ ٥‬ث‪ ٠‬ثبظزاقتِب‪ ٟ‬ازاض‪ ًْ ٟ‬اَالػبت ذطاؾب‪ٜٗ ٙ‬توْ ٗ‪٨‬ك‪ٛٞ‬س‪ .‬زض آ‪ٛ‬زب ثُ‪ٞ‬ض ٗسا‪ٝ ٕٝ‬‬ ‫ث‪ٗ ٠‬ست ‪٧‬ي ‪١‬لت‪ ٠‬تحت ثبظر‪ٞ‬ئ‪ ٦‬قس‪٧‬س‪ ٥‬ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س ‪ ٝ‬ككبض ظ‪٧‬بز‪ ٥‬ث‪ ٠‬آ‪٢ٛ‬ب ‪ٝ‬اضز قس‪ ٟ‬اؾت‪.‬‬ ‫پؽ اظ ُصقت ‪٧‬ي ‪١‬لت‪ ٠‬ؾطا‪ٛ‬زبٕ ‪ٛ13‬لط اظ آ‪ٛ‬ب‪ ٙ‬ثب اًٗب‪ ٥‬تؼ‪٢‬س‪ٛ‬بٗ‪ ٝ ٠‬ؾب‪٧‬ط كطٗ‪٢‬بئ‪ ٠ً ٦‬زض‬ ‫ا‪ٞٗ ٠ُٛٞ ٚ٧‬اضز ث‪ ٠‬ارجبض ثب‪٧‬س آ‪٢ٛ‬ب ضا اًٗبء ً‪ٜٜ‬س ثُ‪ٞ‬ض ٗ‪ٞ‬هت آظاز ٗ‪٨‬ك‪ٛٞ‬س‪ٛ 2 .‬لط ز‪ِ٧‬ط اظ‬ ‫ثبظزاقت قسُب‪ٗ ٙ‬ؿ‪٨‬ح‪ ٦‬ث‪ ٠‬اؾبٗ‪ ٦‬ضيب ‪$‬اؾت‪٨‬لب‪ 48 #ٙ‬ؾبٓ‪ ٝ ٠‬احؿب‪ ٙ‬ث‪٢‬ط‪ٝ‬ظ ‪ 23‬ؾبٓ‪ ٠ً ٠‬حبيط‬ ‫ث‪ ٠‬اًٗب‪ ٥‬تؼ‪٢‬س‪ٛ‬بٗ‪ ٝ ٠‬كطٗ‪٢‬ب‪ٗ ٥‬صً‪ٞ‬ض ‪ٛ‬كس‪ٛ‬س ‪٘١‬چ‪ٜ‬ب‪ ٙ‬زض ثبظزاقت ثبه‪ٗ ٦‬ب‪ٛ‬س‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س‪ُ .‬عاضقبت‬ ‫حبً‪ ٦‬اظ آ‪ ٙ‬اؾت ً‪” ٠‬احؿب‪ ٙ‬ث‪٢‬ط‪ٝ‬ظ“ زض ‪٘١‬ب‪ ٙ‬ض‪ٝ‬ظ ثبظزاقت ح‪ٞ‬آ‪ ٦‬ؾبػت ‪ 8‬قت ث‪٠‬‬ ‫‪٘١‬طا‪ ٟ‬ؾ‪ ٠‬ت‪ ٚ‬اظ ٗبٗ‪ٞ‬ضا‪ ٙ‬اَالػبت ث‪ٗ ٠‬حْ ؾٌ‪ٛٞ‬تف زض ذ‪٨‬بثب‪ٛ ٙ‬د ض‪٧‬ؿ‪ٗ ٦‬ك‪٢‬س ٗطارؼ‪٠‬‬ ‫ٗ‪ٌٜٜ٨‬س ‪ٗ ٝ‬إٗ‪ٞ‬ضا‪ ٙ‬اٗ‪٨ٜ‬ت‪ ٦‬پؽ اظ ثبظضؾ‪ ٝ ٦‬تلت‪٨‬ف ٗ‪ٜ‬عّ ‪ٞٓ ٠٨ًٔ ٥ٝ‬اظٕ قره‪ً ،٦‬بٗپ‪ٞ٨‬تط‪،‬‬ ‫ًتت ‪ٛ ٝ‬كط‪٧‬بت ا‪٧‬كب‪ ٙ‬ضا يجٍ ‪ ٝ‬ثب ذ‪ٞ‬ز ٗ‪٨‬جط‪ٛ‬س‪ .‬اظ ظٗب‪ ٠ً ٦ٛ‬آهب‪ ٥‬ث‪٢‬ط‪ٝ‬ظ ث‪٘١ ٠‬طا‪ٗ ٟ‬أٗ‪ٞ‬ضا‪ٙ‬‬ ‫‪ٝ ٝ‬ؾب‪ ْ٧‬يجٍ قس‪ ٟ‬اظ ٗ‪ٜ‬عّ ذبضد قس‪ ٟ‬اؾت ذب‪ٞٛ‬از‪ ٥ٝ ٟ‬تب ً‪ ٜٙٞ‬اَالع زه‪٨‬و‪ ٦‬اظ آ‪ٛ‬چ‪ ٠‬ثط‬ ‫ا‪ُ ٝ‬صقت‪ ٠‬اؾت ‪ٛ‬ساض‪ٛ‬س‪ .‬زض َ‪ ٦‬ا‪ٗ ٚ٧‬ست ا‪ ٝ‬كوٍ ز‪ٝ‬ثبض زض ت٘بؾ‪٢‬ب‪ ٥‬تٔل‪ًٞ ٦ٜ‬تب‪ ٠ً ٦١‬ثب‬ ‫ذب‪ٞٛ‬از‪ ٟ‬اـ ُطكت‪ ٠‬اؾت اػالٕ ًطز‪ ٠ً ٟ‬ؾبٖٓ ٗ‪٨‬جبقس‪ .‬احؿب‪ ٙ‬ث‪٢‬ط‪ٝ‬ظ زا‪ٛ‬كز‪ ٝ ٞ‬اظ اػًب‪٥‬‬ ‫ًٔ‪٨‬ؿب‪١‬ب‪ ٥‬ذب‪ٗ ٦ِٛ‬ك‪٢‬س ٗ‪٨‬جبقس‪ .‬ا‪ٜٗ ٚ٧‬بثغ ُعاضـ زاز‪ٛ‬س ً‪ ٠‬ضيب ‪$‬اؾت‪٨‬لب‪ٗ #ٙ‬تب‪ ٝ ْ١‬زاضا‪2 ٥‬‬ ‫كطظ‪ٛ‬س ٗ‪ ٦‬ثبقس ‪ ٝ‬ذب‪ٞٛ‬از‪١ ٟ‬ب‪ ٥‬ا‪ ٚ٧‬ثبظزاقت قسُب‪ٗ ٙ‬ؿ‪٨‬ح‪ ٦‬ث‪ ٠‬قست ‪ِٛ‬طا‪ٝ ٙ‬يؼ‪٨‬ت آ‪٢ٛ‬ب‬ ‫‪١‬ؿت‪ٜ‬س‪ .‬ا‪ ٚ٧‬زض حبٓ‪ ٦‬اؾت ً‪ُ ٠‬لت‪ ٦ٗ ٠‬ق‪ٞ‬ز ‪١‬ط ز‪ ٝ‬آ‪ٛ‬ب‪٘١ ٙ‬چ‪ٜ‬ب‪ ٙ‬زض ثبظزاقتِب‪ ٟ‬اَالػبت‬ ‫ٗك‪٢‬س ثؿط ٗ‪ ٦‬ثط‪ٛ‬س ‪ ٝ‬ثطا‪ ٥‬آ‪ٛ‬ب‪ ٙ‬زض قؼج‪ 901 ٠‬زازُب‪ ٟ‬ا‪ٛ‬والة ‪ٝ‬اهغ زض ذ‪٨‬بثب‪١ًٞ ٙ‬ؿ‪٦ِٜ‬‬ ‫تكٌ‪ ْ٨‬پط‪ٛٝ‬س‪ ٟ‬قس‪ ٟ‬اؾت‪ .‬تب ً‪٨١ ٜٙٞ‬چِ‪ ٠ٛٞ‬ذجط‪ ٥‬اظ تل‪ ٖ٨٢‬ات‪٢‬بٕ ‪ ٝ‬ا‪ٛ‬تربة ‪ ْ٨ًٝ‬ثطا‪٥‬‬ ‫آ‪ٛ‬ب‪٨ٛ ٙ‬ؿت ‪ٗ ٝ‬كرم ‪ٛ‬كس‪ ٟ‬تب چ‪ ٠‬ظٗب‪ ٦ٛ‬ثب‪٧‬س زض ثبظزاقت ‪ ٝ‬ثال تٌٔ‪٨‬ل‪ ٦‬ثؿط ثجط‪ٛ‬س‪.‬‬ ‫ا‪ ٚ٧‬ثبظزاقت ‪١‬ب ‪ ٝ‬ككبض ‪١‬ب ثط ٗؿ‪٨‬ح‪٨‬ب‪ ٙ‬زض ٗك‪٢‬س زض حبٓ‪ ٦‬ن‪ٞ‬ضت ٗ‪٨ِ٨‬طز ً‪ٜٞ١ ٠‬ظ‪٨١‬چ ذجط‬ ‫ذ‪ٞ‬قب‪ٜ٧‬س‪ ٥‬اظ پط‪ٛٝ‬س‪” ٟ‬ػٔ‪ُٔ ٦‬چ‪ “ٚ٨‬ر‪ٞ‬ا‪ ٙ‬ظ‪ٛ‬سا‪ٗ ٦ٛ‬ؿ‪٨‬ح‪ ٦‬ؾبً‪ٝ ٚ‬ضاٗ‪ ٖ١ ٠ً ٚ٨‬چ‪ٜ‬ـب‪ ٙ‬پـؽ اظ‬ ‫ُصقت هط‪٧‬ت ‪ 80‬ض‪ٝ‬ظ زض ظ‪ٛ‬سا‪ ٙ‬ا‪ٛ‬لطاز‪ ٥‬ا‪ ٚ٧ٝ‬ثؿط ٗ‪٨‬جطز ُعاضـ ‪ٛ‬كس‪ ٟ‬اؾت‪.‬‬ ‫الظٕ ث‪ ٠‬شًط اؾت ثبظزاقت قسُب‪ٗ ٙ‬ؿ‪٨‬ح‪ ٦‬زض ؾبٓزبض‪ ٠ً ٥‬ػ٘‪ٗٞ‬بً اظ ‪ٗٞٛ‬ؿ‪٨‬ح‪٨‬ب‪ٙ‬‬ ‫ٗ‪ ٦‬ثبق‪ٜ‬س ‪ ٝ‬تبً‪ ٜٙٞ‬ثُ‪ٞ‬ض ٗ‪ٞ‬هت زض ق‪٢‬ط‪١‬ب‪ٗ ٥‬رتٔق ًك‪ٞ‬ض تب ظٗب‪ ٙ‬تكٌ‪ ْ٨‬زازُب‪ ٟ‬ثب‬ ‫‪ٝ‬ح‪٨‬و‪ ٠‬آظاز قس‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س‪٘١ ،‬چ‪ٜ‬ب‪ ٙ‬زض ا‪ٛ‬تظبض ض‪ٝ‬ظ ٗحبً٘‪ ٠‬ثؿط ٗ‪٨‬جط‪ٛ‬س‪.‬‬

‫‪ 10‬سال پنجم‬

‫شمارۀ ‪ 85‬آگوست ‪0292‬‬

‫ا‪ٗ ٚ٧‬طرغ تؤ‪٨‬س اظ‪٢‬بض ًطز‪ :‬اُط كطز ٗطتس زض ًك‪ٞ‬ض‪١‬ب‪ ٥‬اؾالٗ‪ ٦‬كؼبٓ‪٨‬ت‬ ‫تجٔ‪٨‬ـ‪ ٦‬ا‪ٛ‬زبٕ ز‪١‬س‪ ،‬ا‪ ٚ٧‬اضتساز ‪ٞٛ‬ػ‪ ٦‬ت‪َٞ‬ئ‪ ٠‬ػٔ‪ ٠٨‬آ‪ٛ ٙ‬ظبٕ اؾت ‪ ٝ‬ثب‪٧‬س ثب ا‪ٗ ٝ‬وبثٔ‪ً ٠‬طز‪.‬‬ ‫ا‪ٜٔ٧‬ب‪ ،‬آ‪٧‬ت اهلل ؾجحب‪ ٦ٛ‬زض چ‪٢‬بضٗ‪ٚ٨‬‬ ‫‪ٛ‬كؿت اظ ؾٔؿٔ‪ ٠‬رٔؿبت ًالٕ‬ ‫اؾالٗ‪ ٦‬زض ٗك‪٢‬س ي٘‪ ٚ‬تبً‪٨‬س ثط‬ ‫ػسٕ تلت‪٨‬ف ػوب‪٧‬س زض ز‪ ٚ٧‬اظ‪٢‬بض‬ ‫زاقت‪ :‬زق٘‪ ٚ‬ثطا‪ ٥‬ا‪٧‬زبز ‪١‬ؿت‪١٠‬ب‪٥‬‬ ‫ٗربٓق زض ربٗؼ‪ ،٠‬اظ اثـعاض‪١‬ب‪٥‬‬ ‫ٗرتٔل‪ٗ ٦‬خْ ” اضتـساز“‪ ،‬اؾتلبز‪ٟ‬‬ ‫ٗ‪ًٜ٦‬س ًبض‪ ٥‬ث‪ ٠‬اؾالٗ‪٧ ٦‬ب ٗؿ‪٨‬ح‪٦‬‬ ‫قس‪ٛ ٙ‬ساضز‪ ٥ٝ .‬زض ازاٗ‪ ٠‬زضثبض‪ٟ‬‬ ‫حٌٖ اضتـساز زض اؾالٕ‪ ،‬تهط‪٧‬ح‬ ‫ًطز‪ :‬اٗط‪ٝ‬ظ‪ ٟ‬ثطذ‪ ٦‬اظ اضتساز‪١‬ب ‪ٝ‬‬ ‫ُطا‪٧‬ف‪١‬ـب ث‪ٗ ٠‬صا‪١‬ت ز‪ِ٧‬ط‪ ،‬اضتساز‬ ‫ض‪٧‬بٓ‪ ٝ ٦‬زالض‪ ٥‬اؾت ‪ ٝ‬اضتساز ‪ٝ‬اهؼ‪٦‬‬ ‫‪ ٦٘ٛ‬ثبقس‪ .‬ا‪ٗ ٚ٧‬طرغ تؤ‪٨‬س ثب ث‪٨‬ب‪ ٙ‬ا‪ ٠ٌٜ٧‬كو‪ ٠‬اؾالٗ‪ ،٦‬آظاز‪١٥‬ب‪ً ٥‬بْٗ ‪ ٝ‬كطا‪ٝ‬ا‪ ٦ٛ‬زاضز‪ُ ،‬لت‪ :‬ثطذ‪ٗ ٦‬حس‪ٝ‬ز‪٧‬ت‪١‬ب‬ ‫ث‪ ٠‬ذبَط ُٓ٘‪ ٠‬ظز‪ ٙ‬ث‪ ٠‬ظ‪ٛ‬سُ‪ ٝ ٦‬آظاز‪ ٥‬اكطاز ز‪ِ٧‬ط ٗ‪٦‬ثبقس‪ .‬ؾجحب‪ ٦ٛ‬ثب اقبض‪ ٟ‬ث‪ ٠‬ا‪ ٠ً ٚ٧‬اٗ‪ٞ‬ض اػتوبز‪ ٥‬تؿٔ‪ ٖ٨‬پص‪٧‬ط‬ ‫‪٨ٛ‬ؿت ‪ ،‬اظ‪٢‬بضزاقت‪ :‬پص‪٧‬طـ ز‪ ،ٚ٧‬ثط اؾبؼ ػو‪٨‬س‪ ٝ ٟ‬تهس‪٧‬ن اؾت ًـ‪ ٠‬ا‪ ٚ٧‬تهس‪٧‬ن ثب ٗوسٗبت‪٘١ ٦‬طا‪ ٟ‬اؾت‪٥ٝ .‬‬ ‫تهط‪٧‬ح ًطز‪ :‬اضتساز ث‪ ٠‬ا‪ٗ ٚ٧‬ؼ‪ ٦ٜ‬ثطا‪ٛ ٥‬ظبٕ اؾالٗ‪ٗ ٦‬كٌْ ؾبظ اؾت ‪ ٝ‬اال ثـب ٗطتس‪ً ٥‬ـ‪ ٠‬ػٔ‪ٛ ٠٨‬ظبٕ اؾالٗ‪ ٦‬تجٔ‪٨‬ؾ‬ ‫‪ٛ‬ـٌ‪ٜ‬س‪،‬آ‪ٛ ٙ‬ظبٕ ‪١‬ـٖ ث‪ ٠‬ا‪ً ٝ‬بض‪ٛ ٥‬ساضز‪ .‬ا‪٧‬ـ‪ٗ ٚ‬طرغ تؤ‪٨‬س زض ازاٗ‪ ٠‬تهط‪٧‬ح ًطز‪ :‬ثـب‪٧‬س ت‪ٞ‬ر‪ ٠‬زاقت ًـ‪ ٠‬ث‪٨‬ـ‪ ٚ‬تلت‪٨‬ف‬ ‫ػوب‪٧‬س ‪ ٝ‬اضتساز تلب‪ٝ‬ت ‪ٝ‬ر‪ٞ‬ز زاضز؛ ظ‪٧‬طا انْ انبٓ‪ ٤‬آهح‪ ٠‬زض كو‪ ٠‬اؾالٕ‪ ،‬انٔ‪ٗ ٦‬حٌٖ ‪ٗ ٝ‬تو‪٦ٗ ٚ‬ثبقس ‪ ٝ‬ثط ‪ٚ٨٘١‬‬ ‫اؾبؼ تلت‪٨‬ف ػوب‪٧‬س زض ز‪ٜٞ٘ٗ ٚ٧‬ع اؾت‪.‬‬

‫داستبى ثزق ٍ اختزاػٖ وِ ‪ 03‬سبل خبن خَرد‬ ‫زا‪ٛ‬ف‪ -‬زض ؾبّ‪ٗ ،1821‬ب‪ ٌْ٧‬كبضاز‪ ،٥‬زا‪ٛ‬ك٘‪ٜ‬س ا‪٨ِٔٛ‬ؿ‪ ٦‬ا‪ٞٗ ٚ٨ٓٝ‬ت‪ٞ‬ض آٌتط‪ ٝ ٦ٌ٧‬زض ً٘تط اظ ‪٧‬ي ز‪ ٠١‬ثؼس اظ آ‪،ٙ‬‬ ‫ا‪ٓٞٗ ٚ٨ٓٝ‬س ثطم ضا ؾبذت؛ ‪ ٦ٓٝ‬ثطا‪ ٥‬رس‪ُ ٥‬طكت‪٨ٛ ٚ‬ط‪ ٥ٝ‬ثطم؛ ‪ ٖ٨ٛ‬هط‪ ٙ‬ز‪ِ٧‬ط ظٗب‪ ٙ‬الظٕ ث‪ٞ‬ز!‬

‫ث‪٨‬كتط ا‪٧‬س‪١ٟ‬ب‪ ٥‬رس‪٧‬س ػٔ٘‪١ ٦‬ط هسض ‪ ٠ً ٖ١‬زض اثتسا ‪ٛ‬ج‪ٞ‬ؽآٗ‪٨‬ع ‪ٞ١ ٝ‬ق٘‪ٜ‬سا‪ ٠ٛ‬ث‪ٛ ٠‬ظط ضؾ‪٨‬س‪ ٟ‬ثبق‪ٜ‬س‪ .‬زض ‪٢ٛ‬ب‪٧‬ت ؿٍٔ‬ ‫اظ آة زضآٗس‪ٟ‬ا‪ٛ‬س؛ ‪ ٦ٓٝ‬ثطا‪ ٥‬تؼساز ٗحس‪ٝ‬ز‪ ٥‬اظ ا‪٧‬س‪١ٟ‬ب‪ ،ٞٛ ٥‬زضؾت ػٌؽ ا‪ ٚ٧‬ض‪ٛٝ‬س اتلبم اكتبز‪ ٟ‬اؾت‪ .‬آ‪٢ٛ‬ب زض‬ ‫اثتسا‪ُٗ ٥‬طح قس‪ ٙ‬ثب ‪ٛ‬ل‪ ٝ ٦‬ث‪٢ٗ٦‬ط‪ٜٗ ٥‬توسا‪ ٙ‬ض‪ٝ‬ثط‪ ٝ‬قس‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س‪ ،‬اٗب زض‪٢ٛ‬ب‪٧‬ت ‪ ٠ٛ‬ت‪٢ٜ‬ب زضؾت ث‪ٞ‬ز‪ ٙ‬ذ‪ٞ‬ز ضا ث‪ ٠‬احجبت‬ ‫ضؾب‪ٛ‬س‪ٛ‬س‪ ،‬ثٌٔ‪ ٠‬ز‪٨ٛ‬ب ضا ‪٨ٛ‬ع تـ‪٨٨‬طزاز‪ٛ‬س‪ٛ .‬كط‪ٞ٨ٛ ٠٧‬ؾب‪ٜ٧‬ت‪٨‬ؿت زض ُعاضق‪ٞٗ 10،٦‬ضز اظ ا‪ ٚ٧‬ا‪٧‬س‪١ٟ‬ب‪ ٥‬ا‪ٛ‬والث‪ ٦‬ضا ٗؼطك‪٦‬‬ ‫ًطز‪ ٟ‬اؾت‪ .‬زض ح‪ٞ‬ظ‪١ٟ‬ب‪ ٦٧‬اظ ػٖٔ ً‪ً٘ ٠‬ي‪١‬ب‪ٗ ٥‬بٓ‪ ٦‬ثطا‪ ٥‬تحو‪٨‬وبت ثؿ‪٨‬بض ا‪ٛ‬سى اؾت‪ ،‬ا‪ ٚ٧‬ز‪ ٟ‬ا‪٧‬س‪ ٟ‬اضظـ ػٖٔ‬ ‫ذبٓم ضا ث‪٧ ٠‬بز ٗ‪٦‬آ‪ٝ‬ض‪ٛ‬س‪ ،‬آ‪ ٠ٛ ٖ١ ٙ‬كوٍ ثطا‪ ٥‬اضيب‪ًٜ ٥‬زٌب‪ ٥ٝ‬ثكط ثٌٔ‪ ٠‬ثطا‪ً ٥‬بضثطز‪١‬ب‪ ٥‬ػ٘ٔ‪ ٦‬ث‪٦‬ا‪ٛ‬ت‪٢‬ب‪٧‬ف‪.‬‬

‫داستبى ثزق‬ ‫اظ ٗ‪٨‬ب‪ ٙ‬ثؿ‪٨‬بض‪ ٥‬اظ ًكل‪٨‬بت ؿ‪٨‬ط ٗ‪ٜ‬تظط‪ٟ‬ا‪٥‬‬ ‫ً‪٦ٗ ٠‬ت‪ٞ‬ا‪ٜٛ‬س ز‪٨ٛ‬ب ضا تـ‪٨٨‬ط ز‪ٜ١‬س‪ ،‬ا‪ ٚ٧‬ق‪ٜ‬بذت‪٠‬‬ ‫قس‪ٟ‬تط‪ٗ ٝ ٚ٧‬ت‪ٜ‬بؾتتط‪ٗ ٚ٧‬خبّ ٌٗ٘‪ٚ‬‬ ‫اؾت‪ .‬ا‪ ٠ً ٚ٧‬ا‪ ٚ٧‬زاؾتب‪ٝ ٙ‬اهؼ‪٨‬ت زاضز ‪٧‬ـب‬ ‫كوٍ زاؾتب‪ ٙ‬اؾت‪ ،‬ؾ‪ٞ‬آ‪ ٦‬ث‪٦‬ر‪ٞ‬اة اؾت!‬ ‫زض ؾبّ‪ٝ ،1821‬هت‪ٗ ٦‬ب‪٧‬ـٌـْ كـبضاز‪ ٥‬زض‬ ‫ٗ‪ٞ‬ؾؿ‪ ٠‬ؾُٔ‪ٜ‬ت‪ٜٓ ٦‬س‪ً ٙ‬بض ٗ‪ً ٦‬طز‪ً ،‬بض‬ ‫‪١‬ب‪ٛ‬ؽ ًط‪٧‬ؿت‪ ٚ٨‬ا‪ٝ‬ضؾتس زا‪٘ٛ‬بضً‪ ٦‬ضا ز‪ٛ‬جبّ‬ ‫ًطز‪ ٠ً ،‬ا‪ٛ‬حطاف ؾ‪ٞ‬ظ‪ ٙ‬هُت‪٘ٛ‬ب زض ً‪ٜ‬بض‬ ‫ؾ‪ ٖ٨‬حبْٗ ثطم‪ ،‬ا‪ ٝ‬ضا ‪١‬ك‪٨‬ـبض ًطز ‪ ٝ‬چ‪٨ٜ‬ـ‪ٚ‬‬ ‫‪ٛ‬ت‪٨‬ز‪ُ ٠‬طكت ً‪ ٠‬آٌتط‪٧‬ؿ‪٨‬ت‪ٗ ٝ ٠‬ـ‪ٜ‬بَ‪٨‬ـؽ ثـب‬ ‫‪ ٖ١‬اضتجبٌ زاض‪ٛ‬س‪ .‬كبضاز‪ ٥‬ثب ت‪ٞ‬ر‪ ٠‬ثـ‪ ٠‬ا‪٧‬ـ‪ٚ‬‬ ‫احط‪ٞٗ ،‬ت‪ٞ‬ض آٌتط‪ ٦ٌ٧‬ضا ؾبذت ‪ ٝ‬ؾپـؽ‪،‬‬ ‫‪٧‬ي ز‪ ٠١‬ثؼس‪ ،‬زض‪٧‬بكت ٗـ‪ٜ‬بَ‪٨‬ؿ‪ ٠ً ٦‬زض‬ ‫‪٧‬ي ؾ‪ٖ٨‬پ‪٨‬چ حطًت ً‪ٜ‬س‪٦ٗ ،‬ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬س زض آ‪ٙ‬‬ ‫ؾ‪ٖ٨‬پ‪٨‬چ رط‪٧‬ب‪ ٙ‬ثطم ضا آوب ً‪ٜ‬س‪ .‬زض ؾبّ ‪ ،1845‬ا‪ ٝ‬ؾ‪ َٜ‬ث‪ٜ‬ب‪ٛ ٥‬ظط‪ ٠٧‬آٌتط‪ٗٝ‬ـ‪ٜ‬بَ‪٨‬ؽ ضا ث‪ ٠‬ن‪ٞ‬ضت كطٗ‪ ّٞ‬ثـ‪٨‬ـب‪ٙ‬‬ ‫ًطز‪ .‬زاؾتب‪ٗ ٙ‬ك‪ٞ٢‬ض‪ ٥‬زض ا‪ ٚ٧‬ظٗ‪ٛ ٠ٜ٨‬وْ قس‪ً ٟ‬ـ‪ ٠‬كبضاز‪ ٥‬ثـطا‪ٛ ٥‬رؿت ‪ٝ‬ظ‪٧‬ط ا‪ِٔٛ‬ؿتب‪٧ ٙ‬ـب ‪٧‬ـٌ‪ ٦‬اظ ؾ‪٨‬بؾتـ٘ـساضا‪ٙ‬‬ ‫ثطرؿت‪ ،٠‬آوب‪ ٥‬آٌتط‪ٗٝ‬ـ‪ٜ‬بَ‪٨‬ؿ‪ ٦‬ضا ثـ‪٘ٛ ٠‬ب‪٧‬ف ُصاقت‪ِٜ١ .‬ـبٗ‪ ٠ً ٦‬اظ ا‪ ٝ‬پطؾ‪٨‬س‪ٛ‬س ًـ‪» :٠‬ا‪ً ٚ٧‬ـبض ثـ‪ ٠‬چ‪ ٠‬زضز‪٥‬‬ ‫ٗ‪٦‬ذ‪ٞ‬ضز؟« كبضاز‪ ٥‬پبؾد زاز ً‪٧» ٠‬ي ‪ٞٛ‬ظاز ث‪ ٠‬چ‪ً ٠‬بض ٗ‪٦‬آ‪٧‬س؟« ‪٧‬ب قب‪٧‬س ‪ُ ٖ١‬لت‪ ٠‬ثبقس‪» :‬ث‪ ٠‬ظ‪ٝ‬ز‪٦ٗ ٥‬ت‪ٞ‬ا‪٨ٛ‬س‬ ‫ثط آ‪ٗ ٖ١ ٙ‬بٓ‪٨‬بت ثج‪ٜ‬س‪٧‬س«‪ .‬ا‪ ٚ٧‬زاؾتب‪ٝ ٙ‬اهؼ‪ ٦‬ثبقس ‪٧‬ب ؾبذتِ‪ ،٦‬ا‪ ٚ٧‬زضؼ ضا ث‪٘١ ٠‬طا‪ ٟ‬زاضز ً‪ ٠‬قب‪٧‬س ثـطا‪ ٥‬ثـ‪٠‬‬ ‫ثبض ‪ٛ‬كؿت‪ ٚ‬ؾطٗب‪ُ٠٧‬صاض‪ ٥‬ا‪٠٨ٓٝ‬ا‪ ٥‬زض ػٔ‪ ٕٞ‬پب‪٨ٛ ،٠٧‬بظ ث‪ُ ٠‬صقت ظٗب‪ ٦ٛ‬ث‪ ٠‬ا‪ٛ‬ساظ‪ٖ٨ٛ ٟ‬هط‪ ٙ‬ثبقس‪.‬‬ ‫‪ٛ‬رؿت‪ ٚ٨‬اؾتلبز‪ ٟ‬ػ٘ٔ‪ ٦‬اظ ‪٧‬بكت‪١٠‬ب‪ ٥‬كبضاز‪ ٥‬زض تالق‪ٛ ٦‬بٗ‪ٞ‬كن ثطا‪ ٥‬ؾبذت ‪٧‬ي كب‪ٞٛ‬ؼزض‪٧‬ب‪ ٦٧‬ثطه‪ ٦‬زض ز‪1850٠١‬‬ ‫اتلبم اكتبز؛ ‪٘١‬چ‪ ٚ٨ٜ‬زض ٗربثط‪ ٟ‬تِٔطاف ثطز ثٔ‪ٜ‬س ً‪ٜٗ ٠‬زط ث‪ ٠‬ؾبذت ًبثْ تِٔطاف اه‪٨‬ب‪ٞٛ‬ؼ أَؽ قس ‪٨ٛ‬ع ث‪ً ٠‬ـبض‬ ‫ضكت‪ٗ ٦ٓٝ .‬طزٕ ثطا‪ ٥‬اؾتلبز‪ُ ٟ‬ؿتطز‪ ٟ‬اظ ثطم ٗزج‪ٞ‬ض قس‪ٛ‬س تب ز‪ 1880٠١‬نجطً‪ٜٜ‬س؛ ظٗب‪ ٠ً ٦ٛ‬ظ‪٧‬ؿتق‪ٜ‬بؼ ‪ٛ‬بٗساض‬ ‫ت‪ٗٞ‬بؼ ‪١‬بًؿٔ‪ ٝ ٦‬رب‪ ٙ‬ت‪ٜ٨‬ساّ ك‪٨‬ع‪ٌ٧‬سا‪ ،ٙ‬ز‪ٓٝ‬ت ضا ث‪ ٠‬ح٘ب‪٧‬ت ٗبٓ‪ ٦‬اظ ػٔ‪ٗ ٕٞ‬زبة ًطز‪ٛ‬س‪.‬‬

‫ماهنامه تبدیل‬

‫ٍخبهت ٍضغ هس٘ح٘بى افغبى ٍ سىَت جبهؼِ جْبًٖ‬

‫سجحبًٖ‪ :‬تفت٘ص ػمبٗذ در دٗي هوٌَع است‬


‫هَاد السم‬

‫رٍتِون رٍغي‬

‫‪ -1‬آضز ثس‪ ٙٝ‬ؾج‪ٞ‬ؼ ‪٧‬ي ً‪ُ ٞٔ٨‬طٕ‬ ‫‪ -2‬ترٖ ٗطؽ ؾ‪ ٠‬ػسز‬ ‫‪ -3‬قٌط‪٧‬ي ‪ٞ٨ٓ ٖ٨ٛ ٝ‬ا‪ٙ‬‬ ‫‪ -3‬ض‪ٝ‬ؿ‪٧ ٚ‬ي ٓ‪ٞ٨‬ا‪ٙ‬‬ ‫‪ -4‬ق‪٨‬ط ‪٧‬ي ٓ‪ٞ٨‬ا‪ٙ‬‬ ‫‪ -5‬ث‪ ٌٚ٨‬پب‪ٝ‬زض ‪٧‬ي پبًت‬ ‫‪٧ ِْ١ -6‬ي هبقن ً‪ٞ‬چي‬ ‫طزس تِْ٘‬ ‫ز‪ ٝ‬ػسز ترٖ ٗطؽ ضا ثـ‪٨ٗ ٖ١ ٠‬ع‪ ٖ٨ٛ‬تب ًق ً‪ٜ‬س‪ .‬ؾپؽ‬ ‫قٌط ضا ايبك‪ ٝ ٖ٨ٌٜ٨ٗ ٠‬ثـ‪٨ٗ ٖ١ ٠‬ع‪ .ٖ٨ٛ‬ثؼساً ‪٧‬ي ٓ‪ٞ٨‬ا‪ٙ‬‬ ‫ق‪٨‬ط‪$‬آ‪ ٙ‬ضا زاؽ ً‪٨ٜ‬س‪ #‬ثط‪٧‬ع‪٧‬س ‪ ٝ‬ث‪ ٖ١ ٠‬ثع‪٨ٛ‬س‪ .‬ض‪ٝ‬ؿ‪ ٚ‬ضا ايبك‪٠‬‬ ‫ً‪٨ٜ‬س‪ .‬ؾپؽ آضز ‪ ٝ‬ث‪ ٌٚ٨‬پب‪ٝ‬زض ضا ايبك‪٨ًٜ ٠‬س‪.‬‬

‫ػ٘سٖ هس٘ح زض ٗ‪٨‬ب‪ ٙ‬ض‪١‬جطا‪ٗ ٙ‬صا‪١‬ت ‪ٌٗ ٝ‬بتت ر‪٢‬ب‪ ٠ً ٙ‬زض ؾطاؾط تبض‪٧‬د پ‪٨‬ط‪ٝ‬ا‪ٙ‬‬ ‫ثؿ‪٨‬بض‪٧ ٥‬بكت‪ ٠‬ا‪ٛ‬س‪ٗ ،‬ؿ‪٨‬ح اظ ا‪ ٚ٧‬ر‪٢‬ت ٗ‪ٜ‬حهط ث‪ ٠‬كطز اؾت ً‪ ٠‬ت‪٢ٜ‬ب ا‪ ٝ‬زض رؿٖ ا‪ٛ‬ؿب‪،٦ٛ‬‬ ‫ازػب‪ ٥‬ذسا‪ً ٦٧‬طز‪ .‬زض َ‪ ّٞ‬تبض‪٧‬د اكطاز‪ٛ ٥‬ظ‪٨‬ط ا‪ ٝ‬ز‪٧‬س‪ ٟ‬قس‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س ً‪ ٠‬چ‪ ٚ٨ٜ‬ازػب‪ٗ ٥‬كبث‪٦٢‬‬ ‫‪ٞ٘ٛ‬ز‪ ٟ‬ا‪ٛ‬س‪ ،‬ا‪ُٔٗ ًْ ٚ٧‬ت ‪٨ٛ‬ؿت‪ .‬ثَدا ازػب‪ ٥‬ذسا‪ٌٛ ٦٧‬طز؛ حًطت هَسٖ ‪١‬طُع‬ ‫‪ِٛ‬لت ً‪ ٠‬ا‪ ٝ‬ذسا اؾت؛…سرتطت ازػب ‪ٌٛ‬طز ً‪ ٠‬ا‪ٞ١‬ضا ٗعزا اؾت‪ .‬اٗب ػ٘سٖ‬ ‫ُلت‪١ :‬ط ً‪ٗ ٠‬طا ضا ز‪٧‬س‪ ٟ‬پسض ضا ز‪٧‬س‪ ٟ‬اؾت ‪ٞ٧$‬ح‪ٜ‬ب‪.#9:14‬‬ ‫ازػب‪١‬ب‪ٗ ٥‬ؿ‪٨‬ح ثؿ‪٨‬بض ‪ُٛٞ ٝ‬بُ‪١ ٙٞ‬ؿت‪ٜ‬س‪ .‬ا‪ ٝ‬كطٗ‪ٞ‬ز‪ ٠ً :‬هجْ اظ اثطا‪٦ٗ ٖ٨١‬ظ‪٧‬ؿت‪٠‬‬ ‫‪ٞ٧$‬ح‪ٜ‬ب‪ :ٝ #58 :8‬ثب ذسا ثطاثط اؾت ‪ٞ٧$‬ح‪ٜ‬ب‪ .#18ٝ 17 :5‬ػ‪٨‬ؿ‪ ٦‬ازػب ًطز ً‪ ٠‬هسضت‬ ‫آٗطظ‪٧‬س‪ُٜ ٙ‬ب‪١‬ب‪ ٙ‬ضا زاضز ‪ٗ$‬طهؽ‪#7- 5 :2‬؛ ا‪ُ ٚ٧‬لت‪ُٗ ٠‬بثن تؼٔ‪ً ٖ٨‬تبة ٗوسؼ ًبض‪٥‬‬ ‫اؾت ً‪ ٠‬ت‪٢ٜ‬ب ذسا ٗ‪٨‬ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬س ا‪ٛ‬زبٕ ز‪١‬س ‪$‬اقؼ‪٨‬ب‪ .#25 :43‬ػ‪٢‬سرس‪٧‬س ػ‪٨‬ؿ‪ ٦‬ضا ثطاثط‬ ‫ثب آكط‪ٜٜ٧‬س‪ ٣‬ر‪٢‬ب‪٦ٗ ٙ‬زا‪ٛ‬س ‪ٞ٧$‬ح‪ٜ‬ب‪ٝ ،#3:1‬‬ ‫ا‪ ٝ‬ضا ثطاثط ثب ًؿ‪ ٦ٗ ٦‬زا‪ٛ‬س ً‪ ٠‬ػبٖٓ ‪١‬ؿت‪ ٦‬ضا ‪ِٛ‬ب‪ ٦ٗ ٟ‬زاضز ‪ًٓٞ$‬ؿ‪٨‬ب‪ .#17 :1ٙ‬پ‪ٓٞ‬ؽ ضؾ‪ّٞ‬‬ ‫ًٔ٘‪،٠‬‬ ‫ٗ‪٧ِٞ٨‬س ً‪ ٠‬ذسا زض رؿٖ ظب‪١‬ط قس ‪$‬ا‪ ّٝ‬ت‪ٞ٘٨‬تبئ‪ٞ‬ؼ ‪ٞ٧ ٝ #16 :3‬ح‪ٜ‬ب قبُطز ‪ٛ‬عز‪٧‬ي ا‪٧ُٞ ٦ٗ ٝ‬س‪:‬‬ ‫ث‪٨‬ف اظ ‪٧‬ي‬ ‫ذسا ث‪ٞ‬ز ‪ٞ٧$‬ح‪ٜ‬ب‪ .#1 :1‬ر٘غ ث‪ٜ‬س‪ُٞ ٥‬ا‪١ ٦١‬ب‪ ٥‬قرم ػ‪٨‬ؿ‪٧ٞٛ ٝ ٦‬ؿ‪ٜ‬سُب‪ ٙ‬ػ‪٢‬سرس‪٧‬س آ‪ ٙ‬اؾت ً‪ ٠‬ا‪ٝ‬‬ ‫ٗ‪ًٜ ٦‬س‪ ،‬ثٌٔ‪ ٠‬زق٘‪ٜ‬ب‪ٙ‬‬ ‫ا‪ٛ‬ؿب‪٧ ٝ ٙ‬ي ‪ٛ‬زبض ث‪ٞ‬ز‪ ٟ‬اؾت؛ ا‪ ٝ‬ذسا ث‪ٞ‬ز‪ ٠ٛ .‬ت‪٢ٜ‬ب ز‪ٝ‬ؾتب‪ٛ ٝ ٙ‬عز‪ٌ٧‬ب‪ ٙ‬ا‪ٗ ٝ‬كب‪١‬س‪ً ٟ‬طز‪ٛ‬س ً‪ ٠‬ا‪ ٝ‬ازػب‪ ٥‬ذسا‪٦٧‬‬ ‫ا‪٨ٛ ٝ‬ع قب‪١‬س ا‪ ٚ٧‬اٗط ث‪ٞ‬ز‪ٛ‬س‪ .‬حت‪ ٦‬زض ث‪ٗ ٚ٨‬وبٗبت ‪ٞ٢٧‬ز‪٨١ ٥‬چُ‪ ٠ٛٞ‬تطز‪٧‬س‪ٝ ٥‬ر‪ٞ‬ز ‪ٛ‬ساقت‪ٝ .‬هت‪ ٠ً ٦‬ػ‪٨‬ؿ‪ ٦‬اظ آ‪٢ٛ‬ب پطؾ‪٨‬س ً‪ ٠‬چطا ٗ‪٦‬ذ‪ٞ‬ا‪ٜ١‬س ؾ‪ِٜ‬ؿبضـ‬ ‫ً‪ٜٜ‬س‪ ،‬ر‪ٞ‬اة زاز‪ٛ‬س‪ :‬ث‪ ٠‬ؾجت ػْ٘ ‪٨ٛ‬ي ت‪ ٞ‬ضا ؾ‪ِٜ‬ؿبض ‪ ٖ٨ًٜ٦٘ٛ‬ثٌٔ‪ ٠‬ث‪ ٠‬ؾجت ًلط‪ ،‬ظ‪٧‬طا ت‪ ٞ‬ا‪ٛ‬ؿب‪١ ٙ‬ؿت‪ ٝ ٦‬ذ‪ٞ‬ز ضا ذسا ٗ‪٦‬زا‪ٞ٧$ ٦ٛ‬ح‪ٜ‬ب‪.#33:10‬‬ ‫ا‪ٝ ٚ٧‬اهؼ‪٨‬ت‪ ،‬ػ‪٨‬ؿ‪ ٦‬ضا اظ ؾب‪٧‬ط قره‪٨‬ت‪٢‬ب‪ٗ ٥‬ص‪١‬ج‪ ٦‬رسا ٗ‪٨‬ؿبظز‪ ،‬اػ٘بّ ا‪ ٝ‬زٓ‪ٗ ٦ٔ٨‬حٌ٘تط ‪١‬ؿت‪ٜ‬س ثط ذسا ث‪ٞ‬ز‪ ٙ‬ػ‪٨‬ؿ‪ ٦‬ػ‪٨‬ؿ‪ ٦‬ثطا‪ ٥‬ق٘ب ً‪٨‬ؿت ‪ ٝ‬ثطا‪٧‬تب‪ٙ‬‬ ‫چ‪ ٠‬رب‪ِ٧‬ب‪ ٦١‬زاضز؟‬

‫آگوست ‪0202‬‬

‫آٗب ػ٘سٖ ادػبٕ خذاٖٗ وزد؟‬

‫هزد ثزٍتوٌذ ٍ طالّبٗص‬ ‫ٗطز‪ ٥‬حط‪ٝ‬ت٘‪ٜ‬س ث‪ٞ‬ز ً‪ ٠‬چ‪ٜ‬س هسٗ‪ ٦‬ثب ٗطٍ كبنٔ‪٠‬‬ ‫زاقت‪ ٝ ،‬چ‪ ٙٞ‬آزٕ ذسا تطؾ‪ ٦‬ث‪ٞ‬ز‪ ،‬هجْ اظ ٗطُف‬ ‫ثب ذسا‪ٛٝ‬س ٗالهبت ًطز ‪ ٝ‬اظ ذسا‪ٛٝ‬س ذ‪ٞ‬ا‪١‬ف ًطز‬ ‫ً‪٧ ٠‬ي ٗوساض ثؿ‪٨‬بض ً‪ٞ‬چي اظ اضث ز‪ ٥ٞ٨ٛ‬ذ‪ٞ‬ز‬ ‫ضا ثب ذ‪ٞ‬ز ث‪ ٠‬ث‪٢‬كت ثجطز‪ .‬ذسا‪ٛٝ‬س ث‪ ٠‬ا‪ُٝ‬لت‪ ،‬ذ‪ٞ‬ة‬ ‫اٗب كوٍ اربظ‪ ٟ‬زاض‪٧ ٥‬ي چ٘سا‪ ٙ‬ثب ذ‪ٞ‬ز ث‪٨‬ب‪ٝ‬ض‪!٥‬‬ ‫ٗطز چ٘سا‪ ٦ٛ‬حبيطًطز ‪ ٝ‬آ‪ ٙ‬ضا پط اظ ق٘ف َال‬ ‫ًٖ ًٖ آضز ضا ايبك‪ٞ٘ٛ ٠‬ز‪ ٝ ٟ‬ثب زؾت ذ٘‪٨‬ط ضا ٗكت‬ ‫ٗبّ ز‪٨١‬س‪ .‬ذ٘‪٨‬ط ثب‪٧‬س ‪ٛ‬طٕ ثبقس ‪ ٝ‬ث‪ ٠‬ضاحت‪ٞ٘١ ٦‬اض ُطزز‪.‬‬ ‫كِط ضا ث‪ ٠‬حطاضت زضر‪ُ 200 ٤‬طٕ ً‪٨ٜ‬س‪ .‬تب ُطٕ قس‪ ٙ‬كِط‬ ‫ذ٘‪٨‬ط ضا ث‪ ٠‬هبٓت ‪ٞ٘١‬اض ‪٘ٛ‬ب‪٨٧‬س‪ ٝ .‬اظ ‪ٗ ٚ٨٘١‬وساض ذ٘‪٨‬ط‬ ‫ز‪ ٝ‬ػسز ض‪ٝ‬ت ٗ‪ ٦‬پع‪ ٝ .ٖ٧‬زض ٓحظبت آذـط ترـٖ ٗطؽ‬ ‫ؾ‪ ٦ٗٞ‬ضا ثب هـسض‪ ٥‬آة ثـ‪٨ٗ ٖ١ ٠‬ع‪ ٝ ،ٖ٨ٛ‬ض‪ ٥ٝ‬ض‪ٝ‬ت ‪١‬ب‬ ‫ث٘بٓ‪٨‬س‪.‬‬ ‫دٍستبى ػشٗش‪ ،‬چٌبًچِ دستَر غذإ هخصَصٖ‬ ‫دارٗذ‪ ،‬آى را ثزإ هب ثِ آدرس هبٌّبهِ ارسبل‬ ‫وٌ٘ذ سٗز اسن خَدتبى هٌتطز خَاّ٘ن وزد‪.‬‬

‫اس ضوب دػَت هٖوٌ٘ن تب اس‬ ‫ٍثسبٗتْبٕ هب دٗذى فزهبئ٘ذ‪:‬‬

‫‪www.IRANforCHRIST.com‬‬ ‫‪www.SimaMasih.com‬‬ ‫‪www.TabdilMagazine.blogfa.com‬‬

‫معلومات کتابمقدسی شما‬

‫پبؾد ؾؤاّ ا‪ :ّٝ‬ػْذجذٗذ اس ‪ 72‬وتبة تطى٘ل ضذُ است‪.‬‬

‫پبؾد ؾؤاّ ز‪ :ٕٝ‬اسبهٖ چْبر اًج٘ل اس اٗي لزار ّستٌذ؛ هتٖ‪ ،‬هزلس‪ ،‬لَلب ٍ َٗحٌب‬

‫‪P O Box 371043 Reseda, CA 91337 USA‬‬

‫ًطز‪ٝ ،‬هت‪ ٠ً ٦‬ا‪ُٗ ٝ‬طز‪ ،‬زضحبٓ‪ ٠ً ٦‬چ٘سا‪ ٙ‬ث‪ ٠‬زؾت‬ ‫ث‪ ٠‬ؾ٘ت زض‪ٝ‬اظ‪ ٟ‬ث‪٢‬كت ٗ‪٨‬طكت‪ ،‬كـطقـتـ‪ ٠‬ا‪ ٥‬زَٕ زض‬ ‫ا‪٧‬ؿتبز‪ ٟ‬ث‪ٞ‬ز ث‪ ٠‬ا‪ُ ٝ‬لت‪ٗ :‬تإؾلٖ اٗب ‪٨٘ٛ‬ت‪ٞ‬ا‪ٛ‬ـ‪٨‬ـسًـ‪٠‬‬ ‫چ٘سا‪ ٙ‬ضا زاذْ ثجط‪٧‬س‪ٗ .‬طز ُلت‪ :‬ذسا‪ٛٝ‬س ث‪ٚٗ ٠‬‬ ‫اربظ‪ ٟ‬زاز‪ ٟ‬اؾت‪ .‬كطقت‪ُ ٠‬لت‪ :‬اُط ذسا‪ٛٝ‬س اربظ‪ٟ‬‬ ‫زاز‪ ٟ‬اؾت ٗ‪٨‬ت‪ٞ‬ا‪٨ٛ‬س زاذْ ق‪٧ٞ‬س‪ ،‬اٗب ٗ‪ ٚ‬ثب‪٧‬س چ٘سا‪ٙ‬‬ ‫ضا ً‪ٜ‬تطّ ً‪ .ٖٜ‬كطقت‪ ٠‬زض چ٘سا‪ ٙ‬ضا ثبظًطز ‪ ٝ‬ز‪٧‬ـس‬ ‫ً‪ ٠‬پط اظق٘ف َالؾت‪ ٝ ،‬قط‪ٝ‬ع ًطز ث‪ ٠‬ذ‪ٜ‬س‪٧‬س‪،ٙ‬‬ ‫كطقت‪ ٠‬ز‪ِ٧‬ط‪ ٠ً ٥‬آ‪ٛ‬زب ث‪ٞ‬ز اظ ذ‪ٜ‬س‪ ٟ‬ا‪ ٝ‬ث‪َ ٠‬ـطف ا‪ٝ‬‬ ‫آٗس‪ ٝ ٟ‬ث‪ ٠‬چ٘سا‪ِٛ ٙ‬ب‪ً ٟ‬طز‪ ٝ ،‬ا‪ ٖ١ ٝ‬قط‪ٝ‬ع ًطز‬ ‫ث‪ ٠‬ذ‪ٜ‬س‪٧‬س‪ٝ .ٙ‬هت‪ ٦ً٘ ٠ً ٦‬آضإ قس‪ٛ‬س‪ٗ ،‬طز اظ آ‪٢ٛ‬ب‬ ‫پطؾ‪٨‬س ث‪ ٠‬چ‪٨ٗ ٠‬ر‪ٜ‬س‪٧‬س؟ آ‪٢ٛ‬ب پبؾد زاز‪ٛ‬ـس‪ :‬آ‪٧‬ـب‬ ‫‪٨٘ٛ‬سا‪ ٦ٛ‬ؾ‪ِٜ‬لطـ ث‪٢‬كت اظ َالؾت؟‬

‫‪Tabdil@IRANforCHRIST.com‬‬

‫‪595 - 800 - 9808‬‬

‫‪11‬‬


August 2010, 58th Issue, 5th year

Magazine

A Persian Christian Monthly Magazine

TEL: 818. 522. 1525

Tabdil@iranforchrist.com

{www.Tabdilmagazine.blogfa.com}

...‫ّوِ چ٘ش ثزػىس ضذ‬...2 ٤‫ اظ نلح‬٠ٗ‫ازا‬ ‫ـي‬٨‫ٗـبتـ‬ٞ‫ٖ ات‬٨ًٜ ‫ ضا ثبظ‬ٙ‫٘ب‬ٛ‫ب‬١‫ط اُط ٗب ز‬٧‫ قط‬ٙ‫ب‬١‫ ز‬٥‫ِط‬٧‫ ز‬ٝ ‫ ٗب‬ٙ‫ب‬١‫ ز‬٦ٌ٧ ‫در دً٘ب دٍ دّبى ٍجَد دارد‬ ٍ‫ در دً٘ب د‬.‫ِطزز‬٨ٗ ‫ط ثبظ‬٧‫ قط‬ٙ‫ب‬١‫اض ز‬ٝ ‫ي‬٨‫ٗبت‬ٞ‫ٖ ات‬٧‫س‬ٜ‫ ضا ثج‬ٙ‫٘ب‬ٛ‫ب‬١‫ اُط ٗب ز‬ٝ ‫ز‬ٞ‫ك‬٨ٗ ٠‫ط ثؿت‬٧‫ قط‬ٙ‫ب‬١‫اض ز‬ٝ ‫ط ضا ثجٔؼس‬٧‫ قط‬٥‫ب‬٨ٛ‫ ز‬٠‫رت‬٨‫ ٓزبٕ ُؿ‬٥‫ب‬١ ٦‫بق‬٨‫ ػ‬ٝ ‫ب‬١ ّ‫س آقـب‬١‫ا‬ٞ‫ر‬٨ٗ ٠ً ‫ ٗب‬ٟ‫ ٗؼس‬٦ٌ٧ ‫هؼذُ ّن ٍجَد دارد‬ .‫ح ضا زض ٗب ثجٔـؼـس‬٨‫ ٗؿ‬٦‫ؿ‬٨‫ ػ‬٠‫ ث‬ٙ‫٘ب‬٧‫بت ا‬٨‫ تزطث‬ٝ ‫ ح٘طات‬ٝ ‫س ثطًبت‬١‫ا‬ٞ‫ر‬٨ٗ ٠ً ‫ط اؾت‬٧‫ قط‬ٟ‫ٖ ٗؼس‬١ ٦ٌ٧ ‫؟‬ٙ‫ ٗـب‬٦‫ـسُـ‬ٛ‫ ظ‬٥‫ـب‬١ ّ‫ـب‬٨‫ـ‬ٛ‫ زا‬ٙ‫ـس‬٧‫ زض زض‬ٙ‫طا‬٨‫ ق‬ٙ‫ب‬١‫ب ز‬٧ ‫ ٗب زضپطؾتف ثبظ ثبقس‬ٙ‫ب‬١‫ ز‬٠ً ‫تربة ثب ٗبؾت‬ٛ‫ا‬ ٟ‫ـب ٗـؼـس‬٧ ‫ ثبقس؟‬٠‫ط ثؿت‬٧‫ قط‬٥‫ب‬٨ٛ‫ ز‬٥‫ب‬٢ٓ‫ ت٘بٕ آقـب‬٥ٝ‫ ثط‬ٟ‫ظ‬ٝ‫ ض‬٠ٔ٨‫ؾ‬ٞ‫ ٗب ث‬ٟ‫ٖ ٗؼس‬٨ًٜ ‫تربة‬ٛ‫س ا‬٧‫ض ثب‬ُٜٞ٨٘١ ٟ‫ پـبزقـب‬ٙٞ‫ـ‬ٛ‫ هب‬:ِ‫ ٍ اهب ًىتِ ثس٘بر لبثل تَج‬.‫ح‬٨‫ ٗب ثب ٗؿ‬٦ُ‫س‬ٛ‫بت ظ‬٨‫ تزطث‬ٝ ‫ب‬٢ٛ‫٘ب‬٧‫ ا‬٥ٝ‫ ض‬٠‫ط ث‬٧‫ط قط‬٧‫بپص‬ٛ ٥‫ط‬٨‫ؾ‬ ‫ اظ‬٥‫ـب‬١ ‫طى‬٨‫ ؾ‬٠‫كؿت‬ٛ‫ ثبظ‬٥‫ب‬١‫ط‬٨‫ب ق‬٧ ٝ ٦ٌ٨‫ٖ پالؾت‬١ ‫ب‬١‫ط‬٨‫وت اٗط ق‬٨‫ ػ٘الً ارطاء قس حو‬٠ٌٔ‫كس ث‬ٛ ٠‫قٌؿت‬ ٙ‫ـطا‬٧‫ظ‬ٝ ‫و ًب ثطػٌؽ قـس؟ چـطا‬٨‫ چطا ٗبرطا زه‬ٝ ‫كس؟‬ٛ ٟ‫س‬٧‫بّ زض‬٨ٛ‫س پؽ چطا زا‬ٛ‫ز‬ٞ‫ج‬ٛ ٖ١ ٟ‫ ذبضد قس‬ٟ‫ضز‬ :‫ اؾـت‬ٚ‫ـ‬٧‫ب ا‬١‫ چطا‬ٚ٧‫اة ت٘بٕ ا‬ٞ‫ قس؟ ر‬ٚ٨ٜ‫ چطا چ‬٦‫ قس؟ ثطاؾت‬٦‫ٖ؟ چ‬٨‫اؾت‬ٞ‫ ذ‬٦‫ آهب چ‬:‫س‬ٛ‫بز ظز‬٧‫كطزا كط‬ ‫ ذـسا‬٠‫ ًـ‬ٟ‫ز‬ٞ‫ـجـ‬ٛ ٚ‫ـ‬٨‫ـ‬ٜ‫د چ‬٧‫ زضتبض‬٠‫ك‬٨٘١ ً‫ آعاٗب‬.‫ خذإ هب ّن لبًًَص را ًطىست ٍ آًزا ػوالً اجزاء وزد‬ٙٞ‫چ‬ ٥‫ض‬ٞ‫ب ضا ثـُـ‬٢ٛ‫ت آ‬٧‫ز‬ٞ‫ر‬ٞٗ ٠‫ز‬٨‫ت‬ٛ ٠ٌٔ‫ ثبقس ث‬٠‫ٕ قٌؿت‬ٝ‫ض ٗسا‬ُٞ‫ ضا ث‬ٙ‫ضا‬َٞ‫ اٗپطا‬ٝ ٙ‫ب‬١‫ پبزقب‬٠ٛ‫ ظبٓ٘ب‬ٙٞٛ‫هب‬ ٖ٨ًٜ‫ پطؾتف ثبظ‬ٝ ٙ‫٘ب‬٧‫ز ضا زض اػتطاف ا‬ٞ‫ ذ‬ٙ‫ب‬١‫ اُط ز‬.‫ٌطز ثزػىس وزدُ است‬٨٘ٛ ‫ض‬ُٞ‫ٖ ذ‬١ ٙ‫كب‬ٜ١‫ ش‬٠‫ ث‬٠ً ٟ‫ پـبزقـب‬٠‫ـٌـ‬ٛ‫ـب‬ٜ‫ٖ چ‬٧‫س‬ٜ‫ ثج‬٦ٜ٘٢‫ ر‬٥‫ب‬٨ٛ‫ ز‬ٚ٧‫ ا‬٥‫ب‬١‫ كؿبز‬٥ٝ‫ ض‬٠‫ز ضا ث‬ٞ‫ ذ‬ٟ‫ اُط ٗؼس‬ٝ #‫زػب‬$ ‫بّ ًطز‬٨ٛ‫ زا‬٠ٌٛ‫ب‬ٜ‫چ‬ ٙ‫ـ٘ـب‬٧‫ ا‬ٝ ٦‫سُـ‬ٛ‫ ظ‬٥ٝ‫ ض‬٠‫هف ضا ث‬٧‫ حط‬ٟ‫ ٗؼس‬ٝ ‫ قطاضت‬ٟ‫ ًطز‬ٟ‫ اكؿبض پبض‬ٙ‫ب‬١‫ٖ ز‬٨ٛ‫ا‬ٞ‫ت‬٨ٗ ٖ١ ‫ ٗب‬#ٟ‫ظ‬ٝ‫ض‬$ ‫ثؿت‬ ‫ـؽ‬ٜ‫ رـ‬ٚ٧‫ ا‬:‫ز‬ٞٗ‫ح كط‬٨‫ ٗؿ‬٦‫ؿ‬٨‫ٖ ػ‬٨‫ ثبق‬٠‫ ثربَط زاقت‬.ٖ٨ًٜ ‫ع ضا ثطػٌؽ‬٨‫ چ‬٠٘١ ‫ت‬٧‫ب‬٢ٛ‫ زض‬ٝ ٖ٧‫س‬ٜ‫ ثج‬ٙ‫٘ب‬٧‫ب‬١ ‫ ضا‬ٙ‫ـ٘ـب‬ٛٝ‫ ٍاردات زض‬ٝ ٙ‫٘ب‬ٛ‫ب‬١‫ اُط صبدرات ز‬#21 ٠٧‫ آ‬17 ْ‫ كه‬٦‫ْ ٗت‬٨‫ز‬ٛ‫ا‬$ ‫ز‬ٝ‫ط‬٨٘ٛ ٙٝ‫ط‬٨‫ زػب ث‬ٝ ٟ‫ظ‬ٝ‫ ض‬٠‫رع ث‬ ٖ‫ ثصزاحت ه٘گَٗن تٌْب ثَس٘لِ ػت٘تست‬.‫س قس‬١‫ا‬ٞ‫ع ثطػٌؽ ذ‬٨‫ چ‬٠٘١ ٖ٨١‫ط ثس‬٨٨‫ح تـ‬٨‫ ٗؿ‬٦‫ؿ‬٨‫ ًالٕ ػ‬٠ٔ٨‫ؾ‬ٞ‫ث‬ ٥‫ب‬٢‫ إ تب َطح‬ٟ‫ آٗس‬ٚٗ ‫ز‬ٞٗ‫ ضؾ٘بً كط‬٠ً ‫ اؾت‬٦‫ب ًؿ‬٢ٜ‫ح ت‬٨‫ ٗؿ‬٦‫ؿ‬٨‫هس٘ح ّوِ چ٘ش ثزػىس خَاّذ ضذ چَى ػ‬ ٠‫ٌٗبقـلـ‬$ ًٖٜ ‫ؽ ضا ثطػٌؽ‬٨ٔ‫ اث‬ٟ‫ اثالؽ قس‬٦‫ حت‬ٝ ٟ‫ قس‬٥‫ط‬٨ُ ٖ٨٘‫ ته‬ٝ ٟ‫س‬٨‫ حجت ضؾ‬٠‫ ث‬ٝ ٟ‫ قس‬٥‫ع‬٧‫ ض‬٠ٗ‫ب‬ٛ‫ثط‬ ‫زبٕ زاز در هس٘ح ّوِ چ٘ش ثزػىس ضذ‬ٛ‫ٌبض ضا ا‬ٜ٧‫ف ا‬ٛ‫ساضا‬ٛ‫٘ب‬٧‫ ا‬٠‫ تزطث‬ٝ ‫د‬٧‫بزت تبض‬٢‫ ق‬٠‫ ث‬ٝ‫ ا‬ٝ #8 ٠٧‫ آ‬3 ْ‫كه‬ ٚ‫ـ‬٨‫٘ـ‬١ ‫؟‬٠ٛ ‫ ق٘ب‬٠‫ انُالح ًبض اظ ًبض ُصقت‬٠‫ ث‬٦‫ٍ حت‬٧‫ قطا‬ٝ ‫ت‬٨‫يؼ‬ٝ ٥‫ٍ اهز ثزػىس ّن ه٘طَد چطا ثطا‬ .‫س‬٨ًٜ ٙ‫ اٗتحب‬ٙ‫اال‬ ‫ط‬٢‫ح ؾپ‬٨‫ زض ٗؿ‬ٙ‫ثطازضتب‬

Nine Believers Arrested Nine Christians were arrested recently in Hamedan, Iran, on charges of engaging in journalistic activities. Iranian state television reported that two of those arrested were supported by organizations from the United States and Great Britain, but their nationalities are unknown. The other seven were reportedly accused of cooperating with "Christian-Zionist organizations." The Iranian government uses this terminology to describe Christians who have access to a number of evangelistic networks and TV satellite programs. FCNN concluded that this is the first time in three decades that state TV has broadcast news about the arrest of Christians. Pray that God will equip these believers to share the gospel while in prison, and pray for their release. Pray that the increased persecution in Iran will result in increased boldness among Christians.

{www.SimaMasih.com}

P. O. Box 371043 Reseda, CA 91337 USA

God is Love: How do we Define Love? "God is Love", but how do we define it? The American Heritage Dictionary defines love as "an intense affection for another person based on familial or personal ties". We love other people, or we say we love other people, when we are attracted to them and when they make us feel good. Notice that a key phrase in the dictionary definition of love is the phrase "based on". This phrase implies that we love conditionally; in other words, we love someone because they fulfill a condition that we require before we can love them. How many times have you heard or said, "I love you because you are cute;" or "I love you because you take good care of me;" or "I love you because you are fun to be with"? Our love is not only conditional, it is also mercurial. We love based on feelings and emotions that can change from one moment to the next. The divorce rate is extremely high in today's society because husbands and wives supposedly stop loving one another-or they "fall out of love". They may go through a rough patch in their marriage, and they no longer "feel" love for their spouse, so they call it quits. Evidently, their marriage vow of "till death do us part" means they can part at the death of their love for their spouse rather than at their physical death. Can anyone really comprehend "unconditional" love? It seems the love that parents have for their children is as close to unconditional love as we can get without the help of God's love in our lives. We continue to love our children through good times and bad, and we don't stop loving them if they don't meet the expectations we may have for them. We make a choice to love our children even when we consider them unlovable; our love doesn't stop when we don't "feel" love for them. This is similar to God's love for us, but as we shall see, God's love transcends the human definition of love to a point that is hard for us to comprehend. God is Love: How does God Define Love? The Bible tells us that "God is Love" (1 John 4:8). But how can we even begin to understand that truth? There are many passages in the Bible that give us God's definition of love. The most well known verse is John 3:16, "For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life." So one way God defines love is in the act of giving. However, what God gave (or should we say, "who" God gave) was not a mere giftwrapped present; God sacrificed His only Son so that we, who put our faith in His Son, will not spend eternity separated from Him. This is an amazing love, because we are the ones who choose to be separated from God through our own sin, yet it's God who mends the separation through His intense personal sacrifice, and all we have to do is accept His gift. Another great verse about God's love is found in Romans 5:8, "But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us." In this verse and in John 3:16, we find no conditions placed on God's love for us. God doesn't say, "as soon as you clean up your act, I'll love you; " nor does He say, "I'll sacrifice my Son if you promise to love Me." In fact, in Romans 5:8, we find just the opposite. God wants us to know that His love is unconditional, so He sent His Son, Jesus Christ, to die for us while we were still unlovable sinners. We didn't have to get clean, and we didn't have to make any promises to God before we could experience His love. His love for us has always existed, and because of that, He did all the giving and sacrificing long before we were even aware that we needed His love. God is Love: It's Unconditional God is Love, and His love is very different from human love. God's love is unconditional, and it's not based on feelings or emotions. He doesn't love us because we're lovable or because we make Him feel good; He loves us because He is love. He created us to have a loving relationship with Him, and He sacrificed His own Son (who also willingly died for us) to restore that relationship.

Tabdil Magazine August. 2010  

Tabdil is designed for Christians and non Christians, its informative while staying true to the Word of God. It's the product of Iran for Ch...

Tabdil Magazine August. 2010  

Tabdil is designed for Christians and non Christians, its informative while staying true to the Word of God. It's the product of Iran for Ch...