Page 1

‫ﺳﺎل ﺳﻮم‪ ،‬ﺷﻤﺎرة ‪ ،27‬ژاﻧﻮﻳﻪ ‪2008‬‬

‫ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ در ﺑﺮوﻛﻠﻴﻦ ‪ ...‬اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﺔ ‪2‬‬

‫ﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ را درﺑﺎرة ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺟﺎدوﮔﺮي را درﺻﻔﺤﺔ‪ 2‬ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ‬

‫ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﻣﺸﻬﻮر ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ‬ ‫‪ ...‬اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﺔ ‪3‬‬

‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﺮواز و آﻏﺎز‬ ‫ﻛﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ‬ ‫‪...‬اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﺔ ‪4‬‬

‫اﺛﺒﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻋﺎ‬ ‫در زﻧﺪﮔﻲ‬ ‫‪ ...‬اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﺔ ‪5‬‬

‫ﻣﺮﮔﻬﺎي ﻋﺠﻴﺐ در دﻧﻴﺎ‬ ‫را در ﺻﻔﺤﺔ ‪ 6‬ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ‬

‫ﺳﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﭘ‪‬ﺮ ﺑﺎر و ﻣﺒﺎرﻛﻲ‬ ‫را ﺑﺮاي ﻫﻤﺔ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰان‬ ‫آرزو ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ‪.‬‬

‫ﻳﻚﻛﺎرتﻛﺮﻳﺴﻤﺲﻛﻪ درﺳﺎل‪1914‬ﭘﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﭘﺲ از‪93‬ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲﮔﻴﺮﻧﺪه‬ ‫رﺳﻴﺪ‪.‬اﻳﻦﻛﺎرت ﺑﺮاي ﻓﺮدي ﺑﻨﺎم”اﺗﻞ ﻣﺎرﺗﻴﻦ“ﺳﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮ اوﺑﺮﻟﻴﻦ اﻳﺎﻟﺖ ﻛﺎﻧﺰاس‬ ‫ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد و اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻴﺴﺖﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻲ از ﻣﺮگ وي ﻣﻴﮕﺬرد‪.‬ﻛﺴﻲ‬ ‫ﻧﻤﻴﺪاﻧﺪ اﻳﻦﻛﺎرتﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪﻳﻚ ﻗﺮن از زﻣﺎن ارﺳﺎل آن ﻣﻴﮕﺬرد را ﭼﻪﻛﺴﻲ‬ ‫ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ‪.‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺮﺧﻮاﻧﺪه ”اﺗﻞ“‪ ،‬اﻳﻦ ﻛﺎرت ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ ﺟﺎﻳﻲ در اﻳﺎﻟﺖ‬ ‫اﻳﻠﻴﻨﻮﻳﺰ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ ”ﻣﺎرﺗﻴﻦ“در ﻗﻴﺪ ﺣﻴﺎت ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬اﻳﻦﻛﺎرت ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮاﻧﺪهاش داده ﻣﻴﺸﻮد‪ .‬اﻳﻦ ﻛﺎرت ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ در ﭘﺎﻛﺘﻲ‬ ‫ﺟﺪﻳﺪﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲﮔﻴﺮﻧﺪه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮ اﻳﻦﻛﺎرت‬ ‫ﺗﻤﺒﺮي ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﭘﻨﻲ زده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺮوزه ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در اﻳﺮان‬ ‫ﺳﺎزﻣﺎن ‪Release International‬ـ ‪RI‬ـ درﮔﺰارﺷﻲ‪،‬از اﻓﺰاﻳﺶﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎي‬ ‫زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺧﺒﺮ داد‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎزﺗﺎب)ﭼﺎپ در اﻳﺮان(‪،‬‬ ‫ﺳﺎﻳﺖ”‪ “inspire‬ﻧﻮﺷﺖ‪ :‬ﺑﻪ رﻏﻢ وﺟﻮد ﻳﻚ رژﻳﻢ اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻨﺪرو در‬ ‫اﻳﺮان‪،‬ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬

‫واﺗﻴﻜﺎن ﻓﻴﻠﻢ ﺿﺪ‬ ‫ﻣﺴﻴﺤﻲ را ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮد‬

‫اﻋﻀﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎن)آر‪ .‬آي(ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ‪ ،‬از اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ‬ ‫ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ ﮔﺰارش ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ ﺑﻴﺎن اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ ازﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﻳﺮان‬ ‫ﺑﺎ آﻣﻮزش رﻫﺒﺮان و ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﭘﻴﺮوان زن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ‪ ،‬ﻣﺪﻋﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ‪:‬رﻫﺒﺮان‬ ‫ﺟﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎ‪،‬آﻣﻮزﺷﻬﺎ را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان و زﻧﺎن ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻔﻘﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ رو ﺑﻪ‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ‪،‬ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ‪.‬رﻫﺒﺮان ﻛﻠﻴﺴﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ درﺷﺎﺧﻪ اﻧﺠﻴﻠﻴﺎن درﺷﻬﺮﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫و ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﺎن ﺑﺮاي اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻘﺎﻳﺪﺷﺎن درﻣﻨﺎﻃﻖ دوراﻓﺘﺎده و دور ازﭼﺸﻢ ﻣﻘﺎﻣﺎت وارد ﻋﻤﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ‪،‬ﺑﻪ‬ ‫ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از رﻫﺒﺮان ﺟﻮان‪،‬ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﺧﺎﻧﻮادهاي‪ 6‬ﻧﻔﺮه ـ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺷﺪهاﻧﺪـ ﺑﻪ‬ ‫ﻳﻜﻲ از روﺳﺘﺎﻫﺎ رﻓﺖ و اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻴﺮ‪ ،‬اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺰرﮔﻲ از اوﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ رﻫﺒﺮﺟﻮان‪،‬ﻫﻔﺘﻪاي ﻳﻜﺒﺎر‬ ‫ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻣﻴﺰﻧﺪ وﻣﻴﻜﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ‪ .‬اﻧﺪي دﻳﭙﺮ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺪﻋﻲ‬ ‫اﺳﺖ‪:‬ﺑﻪ رﻏﻢ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎي اﻳﺮان ﺑﺎ آن روﺑﻪروﺳﺖ‪،‬ﺗﻌﺪادﻣﺴﻴﺤﻴﺎن درﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ‬ ‫ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎري را ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺑﺮاي داﻧﺴﺘﻦ ارزش آﻧﻬﺎ وﻧﺤﻮه ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎﻻن‬ ‫آﻧﺎن دراﻳﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬زﻧﺎن از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﺸﻮر وازﺷﺒﻜﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ‬ ‫ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻋﻼم ﻛﺮده اﺳﺖ‪:‬اﻳﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ از اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎ در‪ 30‬ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ‪.‬‬

‫‪...‬اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﺔ ‪6‬‬

‫داﺳﺘﺎن ﺑﻦ ﻫﻮر‬

‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ در زﻧﺪﮔﻲ‬ ‫زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﻢ؟‬ ‫‪ ...‬اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﺔ ‪8‬‬

‫آﻳﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺮﺧﺸﻢ و‬ ‫ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪ؟‬ ‫‪ ...‬اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﺔ ‪8‬‬

‫ﻣﻮت ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻧﻈﺮ وي ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺳﺖ‪.‬‬

‫دوﺳﺖ ﻋﺰﻳﺰ‪ ،‬ﻛﺸﻴﺶ راﻓﻲ ﺷﺎﻫﻮردﻳﺎن‪ ،‬درﮔﺬﺷﺖ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺮ ﻋﺰﻳﺰﺗﺎن ﺧﺎﻧﻢ ﻛﻨﺎرﻳﻚ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده‬ ‫ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮضﻛﺮده‪ ،‬از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺴﻠﻲ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰان ﻣﻴﺒﺎﺷﻴﻢ‪.‬‬

‫ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ در ﺑﺎرة ﻋﻴﻼم‬ ‫‪ ...‬اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﺔ ‪10‬‬

‫اﻟﻨﺎﺗﺎن و ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺑﺎﻏﺴﺘﺎﻧﻲ‬ ‫ﻣﻮت ﻣﻘﺪﺳﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻧﻈﺮ وي ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﺳﺖ‪.‬‬ ‫ايﺧﺪاوﻧﺪﺗﻮ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲدلﺧﻮد ﺣﻤﺪﺧﻮاﻫﻢﮔﻔﺖ‪...‬‬ ‫آﻗﺎي ﻓﺮد اﷲ وردﻳﺎن‪ ،‬درﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺮ ﻋﺰﻳﺰﻣﺎن ﻛﻨﺎرﻳﻚ ﺑﺴﻮي ﻫﻴﻜﻞ ﻗﺪس ﺗﻮ ﻋﺒﺎدت ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮد و ﻧﺎم ﺗﻮ را‬ ‫را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﻴﺘﺎن ﺗﺴﻠﻴﺖ ﻋﺮضﻛﺮده‪ ،‬از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻤﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺣﻤﺖ و راﺳﺘﻲ ﺗﻮ‪ .‬زﻳﺮا‬ ‫ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺴﻠﻲ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﻳﺰان ﻣﻴﺒﺎﺷﻴﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺎن و ﻧﺎزﻧﻴﻦ ﺑﺎﻏﺴﺘﺎﻧﻲ ﻛﻼم ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﺳﻢ ﺧﻮد ﺗﻤﺠﻴﺪ ﻧﻤﻮده اي‪.‬‬

‫ﺑﻴﻤﺎري دروﻏﮕﻮﻳﻲ‬ ‫‪ ...‬اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﺔ ‪10‬‬

‫ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎدﺑﺎدك ﺑﺎز‬ ‫‪ ...‬اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﺔ ‪11‬‬

‫ﺗﻠﻔﻦ اﻃﻼﻋﺎت‪(949) 831 –1020 :‬‬

‫ﻧﻮاﻳﻲ زﻳﺒﺎ‪ ،‬ﭘﻴﺎﻣﻲ دﻟﻨﺸﻴﻦ‬ ‫ﺑﺎ ﺻﺪاي ﻣﺎرﻟﻴﻦ‬

‫ازﻛﻠﻴﺔ ﻫﻤﺰﺑﺎﻧﺎن ﮔﺮاﻣﻲ دﻋﻮت ﻣﻲﺷﻮد ﺗﺎ‬ ‫در ﺟﻠﺴﺎت ﻋﺒﺎدﺗﻲﻛﻠﻴﺴﺎي ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎن‬ ‫ارواﻳﻦﻛﻪﻫﺮﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ ‪ 6‬ﻋﺼﺮ ﺑﺮﻗﺮار‬ ‫ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬

‫ﻫﺪﻳﻪ اي ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﺮاي‬ ‫ﺷﻤﺎ و ﻋﺰﻳﺰاﻧﺘﺎن ﺑﺎ‬ ‫آﻏﺎز ﺳﺎل ﻧﻮ‬ ‫ﻣﻴﻼدي ‪2008‬‬

‫‪15 Orange Tree Lane‬‬ ‫‪Irvine, CA 92620‬‬ ‫‪Info@IRANforCHRIST.com‬‬

‫‪...‬اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﺔ ‪7‬‬

‫ﻫﺮﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻣﺤﺒﺖ‬ ‫آدرس اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ‪:‬‬ ‫‪www.SimaMasih.com‬‬ ‫‪www.Mohabat.tv‬‬

‫‪CD; $12‬‬ ‫‪DVD;$15‬‬

‫ﺟﻬﺖ ﺳﻔﺎرش ﺟﺰﺋﻲ و ﻳﺎ ﻛﻠﻲ اﻳﻦ آﻟﺒﻮم ﺑﺎ آﻗﺎي‬ ‫راﻓﻴﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ‪(925) 286 –1690‬‬

‫و ﻳﺎ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﺔ ﺗﺒﺪﻳﻞ را ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮ روي آدرس اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ‪ www.IRANforCHRIST.com‬ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ www.Tabdilmagazine.blogfa.com .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ‪Tabdil@IRANforCHRIST.com :‬‬


January 2008, 27th issue, 3rd year

A Persian Christian Monthly Magazine

Be thankful for our freedom of religion DEC. 11, 2007

Magazine

By: Massoume Price,

In the early part of the seventeenth century, the kings of Persia sought friendly relations with Europe. This gave a new impetus to Catholic missionary enterprise, and Carmelite, Minorite, and Jesuit missionaries were sent and were well received by Shah Abbas the Great. He allowed them to establish missionary stations all through his dominion and Isfahan became a popular center for missionary work. Soon others such as Augustinians and Capuchins arrived. They enlarged their missionary field, extending it to Armenians and for the first time openly to Muslims. The most distinguished of these missionaries was Father de Rhodes of Avignon, known as 'The Saint' who was so popular that the Shah, his court and many ordinary people in Isfahan attended his funeral in 1646. Under Shah Sultan Husayn and later on Nadir Shah persecutions started again. The missionaries were forced to flee, and thousands of Christians were compelled either to migrate or to apostatize. The second epoch of Catholic missionary work in Persia begin in 1840 by the Lazarists and started with a French civil servant Eugene Boré, a fervent Catholic, he was sent to Persia in1838on a scientific mission by the French Academy and the Minister of Public Instruction. He founded four schools, two in Tabriz and Isfahan for the Armenians, and two in Urumiah and Salmas for the Chaldeans. They were joined later on by the French Sisters of Charity and other priests who took over the schools founded by Boré. The establishment of a new French representative at the Persian Court helped and the Lazarists were permitted by the Persian Government to continue their work

The Change Magazine Tabdil@iranforchrist.com www.IRANforChrist.com TEL: 818. 522. 1525

P. O. Box 371043 Reseda, CA 91337 USA

Unmolested and one of their priests Father Luzel became a great favorite with Mizra Aghasi, the prime minister at the Qajar court. They built a new seminary and a large new church and trained new priests by teaching them Latin, French, Syriac, and Armenian, as well as theology. Besides the seminary, two other colleges were opened, one for boys, the other for girls, the latter under the care and direction of the Sisters of Charity. To these were soon added one hospital and one orphan asylum, where all including Muslims were admitted. Nasr-ed-Din Shah allocated a yearly allowance of 200 tomans ($400) towards the maintenance of the two institutions. Soon after, two more hospitals were opened, one at Urumiah and one at Khosrowa. By late 19th century most missionaries expanded to Tehran and established schools, churches and hospitals at the capital. The missionary schools were instrumental in providing modern thought and education for the Iranians and they were the first who established girls' schools in Iran. Catholics were not the only Christian group interested in missionary work in Iran. The earliest Protestant missionaries Moravians arrived in 1747 but had to withdraw because of political disturbances. The next missioner was Henry Martin, a chaplain in the British army in India, who, in 1811, went to Shiraz and completed his Persian translation of the New Testament in this city. The German missionary Reverend Pfander arrived in 1829 and in his famous books Mohammedanism and "Mizan-ul-Haag" (The Balance of Truth), argued in favor of the superiority of Christianity over Islam. American Protestant missionaries arrived in1830s. They established a school in Urumiah but like most other non-Catholic missionaries lost many adherents to the Catholic missionaries. The first successful Protestant missionary attempt took place in 1834, when the American Board of Commissioners of Foreign Missions (Congregational) commissioned Justin Perkins and Asahel Grant (1835) and their wives to establish a mission among the Persian

Have you been persecuted for your faith lately? Being called a "fundamentalist" or "intolerant" doesn't count. Neither does being unable to sing an explicitly Christian song at a school Christmas play, or shopping at a store with banners reading "Happy Holidays" instead of "Merry Christmas". Those issues are annoyances and should be challenged, but nobody Nestorians. Between 1834 and suffered physically as a result 1871 some fifty-two missionaries of them. If you answered "no," were sent by this organization as nearly every American into Iran with several physicians. should, then it's one of the In 1870 their work was transferred primary reasons we should be to the Board of Missions of the thankful today. American Presbyterian Church, and the mission was divided into those of the Eastern and Western Persia, the former including Tabriz, Tehran, Hamadan, Rasth, Ghazwin, and Kirmanshah: the latter, the Province of Azarbedjan (Urumiah, Khosrowa) and parts of Kurdistan, We should cherish our religious Caucasus, and Armenia.By 1910 liberty and remember the many the American missionaries worldwide who aren't so blessed: managed to establish 62 schools In Iran, a woman who ran a and 4 hospitals educating and tailoring business was teaching providing health care for both three girls how to sew, according Christians and Muslims. More to a report by the Christian news missionaries arrived from other service OneNewsNow.com. countries including Russia and During their lessons, the woman they managed to convert several talked about her Christian faith, thousand Nestorians into the but one of the girls was from a Russian Orthodox Church. The Muslim family that became converts were motivated to seek upset over the conversations. Russia's protection against The sewing shop was broken sporadic persecutions by the into, equipment was destroyed, Muslim rulers of Iran and religious and the woman was beaten authorities. The end of the 19th and threatened with death. She century is the beginning of was then taken to court, and a fundamental changes in Iran and judge said her persecutors were the start of the Constitutional within their rights to attack her. Revolution. Christian partisans Converts from Islam to Christianity such as Yaprem Khan, his daughter in Iran are still subject to the Setareh along with other minorities death penalty. participated in the movement. We should carry on their tradition They were instrumental in by treating people of all faiths with respect. We can't win true converts forming the first multiethnic by force. We win people over Secret Society of 1905, which by demonstrating the value and began the debate on political principles of our faith in daily change. TO BE CONTIUNUED…

living, and by how we treat others.

In the Bible there is a story about a man named Jonah who was swallowed by a whale because he didn't do something God had asked him to do. When Jonah was in the whale's belly he prayed to God and said he was sorry. God then told the whale to spit Jonah out which the whale did. The whole time Jonah was not hurt or afraid because he knew God would always look after him.


‫آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺮس ﻏﻴﺮ‬

‫ﻣﻨﻄﻘﻲ )وﺣﺸﺖ!(‬

‫ﺳﺎل ﺳﻮم ﺷﻤﺎرة ‪27‬‬

‫ﺗﺮﺳﻬﺎي ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲ را ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﺷﻲء ﻫﺮاس آور ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ‪:‬ﮔﺬر ﻫﺮاﺳﻲ ﻳﺎ ﺑﺎزار ﻫـﺮاﺳـﻲ‬ ‫)آﮔﻮراﻓﻮﺑﻴـﺎ(ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎيﺗﺮس از ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪن درﺧﻴﺎﺑﺎن ﻳﺎ اﻣﺎﻛﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺗﺼﻮر ﻣﻴﻜﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﻤﻚ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ او اﻧﺪك‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺮس ﻧﺎﺗﻮان ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮس ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲ و ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤـﺎران را وادار ﺑـﻪ‬ ‫ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﻤﻚ ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ روان ﭘﺰﺷﻚ ﻣﻴﻜﻨﺪ‪ .‬ﺗﺮس اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎيﺗﺮس از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎي‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻏﺬا ﺧﻮردن در رﺳﺘﻮران‪ ،‬رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ‪ ،‬ﻳﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن در ﺟﻤﻊ اﺳﺖ‪ .‬در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻓﺮد ﺗﺼﻮر‬ ‫ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ زﻳﺮ ذره ﺑﻴﻦ دﻳﮕﺮان ﻗﺮار دارد و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻛﻨﺪ و ﻛﺎو و ﺣﺘﻲ ﺳﺮزﻧﺶ و ﺗﺤﻘﻴﺮ وي ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ اﻓـﺮاد از‬ ‫اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺎري ﺑﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد‪ ،‬ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻮﻗﻊ ﺻـﺤـﺒـﺖ ﻛـﺮدن ﺻـﺪاﻳﺸـﺎن ﻣـﻴـﻠـﺮزد‪،‬‬ ‫ﺻﻮرﺗﺸﺎن ﺳﺮخ ﻣﻴﺸﻮد و ﻟﺮزش دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫)‪Ingredients: (4 servings‬‬

‫‪• Vegetables: parsley, dill, coriander‬‬ ‫‪spinach, spring-onion ends, 1/2 pound‬‬ ‫‪• Basmati rice, 20 oz‬‬ ‫‪• Peas, 20 oz‬‬ ‫‪• Beans, 20 oz‬‬ ‫‪• Lentils, 20 oz‬‬ ‫‪• Beef or lamb, 500 grams‬‬ ‫‪• Onions, 3 large‬‬ ‫‪• Turmeric, 1/2 teaspoon‬‬ ‫‪•Cooking oil‬‬ ‫‪•Salt & Black pepper‬‬ ‫‪Directions:‬‬ ‫‪Soak peas, beans and lentils in‬‬ ‫‪water for 4-5 hours. Peel and‬‬ ‫‪chop onions and fry in oil until‬‬ ‫‪slightly golden. Cut meat into‬‬ ‫‪small pieces and fry with‬‬ ‫‪onions until it changes color.‬‬ ‫‪Add peas, beans, lentils,‬‬ ‫‪turmeric, salt, pepper and hot‬‬ ‫‪water, and cook over low heat‬‬ ‫‪for about one hour. Wash rice‬‬ ‫‪and add to the aash. Cook for‬‬ ‫‪another 20-30 minutes.‬‬

‫از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﺗﺎ از‬ ‫‪Wash vegetables and chop‬‬ ‫‪ finely. Add to aash and cook‬وبﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﻣﺎدﻳﺪن ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ‪:‬‬ ‫‪for another 10-15 minutes,‬‬ ‫‪stirring frequently. Add more‬‬ ‫‪hot water during cooking if‬‬ ‫‪necessary.‬‬

‫‪www.IRANforChrist.com‬‬ ‫‪www.SimaMasih.com‬‬ ‫‪www.Tabdilmagazine.blogfa.com‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪P O Box 371043 Reseda, CA 91337 USA‬‬

‫ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎدﺑﺎدك ﺑﺎز‬

‫اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﺔ ‪ ...10‬ﺑﻌﺪاز ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺷﺪن‬

‫اﻣﺎﺑﺮﻋﻜﺲ ﺗﺮﺗﻮﻟﻴﺎن)ﺣﺪود‪ 160‬ﺗﺎ‪ 220‬ﻣﻴﻼدي( ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه‬ ‫ﻻﺗﻴﻨﻲ زﺑﺎن‪ ،‬ﻓﻠﺴﻔﻪ را رﻳﺸﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻋﺖﻫﺎ ﻣﻴﺪاﻧﺴﺖ‬ ‫وﺗﺎﻛﻴﺪﻣﻲﻛﺮدﻛﻪ ﺣﻜﻤﺖ دﻧﻴﻮي ﺑﺪون اﻳﻤﺎن ﺑﺎﻃﻞ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬درﺳﻄﺢ ﻣﺮدم ﻋﺎدي ﻧﻴﺰﻛﺸﻤﻜﺶﻫﺎﻳﻲﭘﺪﻳﺪار‬ ‫ﺷﺪ ﻛﻪ اوﻟﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﮔﻨﻮﺳﻲﻫﺎ و ﭘﻴﺮوان ﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﺪﻛﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪﮔﻨﻮﺳﻲ ﻋﺒﺎرتﺑﻮداز ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ‬ ‫ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﺷﺪه‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ دﻳﺪﮔﺎه آن ﻣﺴﻴﺤﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻳﻮﻧﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ داده ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻔﻜﺮ اﻳﻦ دوره اوﻟﻴﻪ آﮔﻮﺳﺘﻴﻦ)‪ 354‬ﺗﺎ‬ ‫‪430‬ﻣﻴﻼدي(اﺳﻘﻒ ﻫﻴﭙﻮدرﺷﻤﺎل آﻓﺮﻳﻘﺎﺑﻮد‪.‬آﮔﻮﺳﺘﻴﻦ‬ ‫ازﭘﺪري ﻏﻴﺮ ﻋﻴﺴﻮي و ﻣﺎدري ﻋﻴﺴﻮي ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ‪،‬‬ ‫ﻟﻴﻜﻦ ﻏﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﺪ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و اﺻﻮل ﻋﻘﺎﻳﺪ دﻳﻦ‬ ‫ﻣﺴﻴﺢ رادرﺳﺖ ﻧﻤﻲداﻧﺴﺖ وﺑﻲﻧﻈﻤﻴﻬﺎوآﺷﻔﺘﮕﻴﻬﺎي‬ ‫ﺟﻮاﻧﻴﺶ ﻧﻴﺰﻓﺮﺻﺖ اﻳﻨﺮا ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﺧﻮد را در اﻳﻦ ﺑﺎب ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ‪ ،‬او در ﻣﻮرد‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺖ‪ ،‬وﻟﻲ ﻓﻠﺴﻔﻪ او را‬ ‫ﺑﺎ ﺧﺪا آﺷﺘﻲ ﻧﺪاده ﺑﻮد و ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ او‬ ‫ﻧﺒﺨﺸﻴﺪه ﺑﻮد‪ .‬اﻣﺎ روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺢ اﻳﻦ آﺷﺘﻲ را‬ ‫ﺑﺮاي او ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد‪ .‬ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺷﺪن او ﻧﻪ ﻓﻘﻂ‬ ‫زﻧﺪﮔﻲ او را ﻋﻮض ﻛﺮد‪،‬ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻴﺮوي ﺗﻔﻜﺮﺟﺪﻳﺪي‬ ‫ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﻴﺪ‪.‬آﮔﻮﺳﺘﻴﻦ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺑﻪ ﻛﺮدن و ﻣﺴﻴﺤﻲ‬ ‫ﺷﺪن‪ ،‬زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را وﻗﻒ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﺧﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ روز را از دﻳﺪ ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‬ ‫ﻗﺮاردﻫﺪ‪.‬آﮔﻮﺳﺘﻴﻦ ﺑﺎﭘﻴﺮوان ﻣﺎﻧﻲ)ﻛﻪ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻗﺒﻼًﺟﺰو‬ ‫آﻧﻬﺎﺑﻮد( ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺮارت را ﻣﻄﺮح ﺳﺎﺧﺖ‪ .‬ﺑﺮﺧﻼف‬ ‫اﻋﺘﻘﺎد ﭘﻴﺮوان ﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﺮارت را ﻳﻚ اﺻﻞ اﺑﺪي‬ ‫ﺑﺮ ﺿﺪ ﺧﺪا ﻣﻲداﻧﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬آﮔﻮﺳﺘﻴﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲﻛﺮد‬ ‫ﻛﻪ ﺧﺪاﻳﮕﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻖ وﺣﺎﻓﻆ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰاﺳﺖ و ﺷﺮارت‬ ‫ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﻘﺪان ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ و در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن‬ ‫ﺷﺮارت زﻣﺎﻧﻲ آﻏﺎز ﺷﺪ ﻛﻪ از آزادي ﺧﺪادادي‬ ‫ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد‪ .‬آﮔﻮﺳﺘﻴﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ آﺑﺎي‬ ‫ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ و ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻠﻲ آﺑﺎي ﻻﺗﻴﻨﻲ را ﺟﻤﻊ ﻛﺮد و ﺑﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻢ آﻣﻴﺨﺘﻦ اﻧﺠﻴﻞ و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﻓﻼﻃﻮﻧﻲ‪،‬اﺻﻮل ﻋﻘﺎﻳﺪ‬ ‫دﻳﻦ ﻋﻴﺴﻮي را ﻣﺪون و ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎﺧﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ‬ ‫ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻗﺮن ﺣﻜﻤﺎي ﻣﺴﻴﺤﻲ آراي او را ﻣﺎﺧﺬ و‬ ‫ﻣﻼك ﻗﺮار ﻣﻲدادﻧﺪ و آﮔﻮﺳﺘﻴﻦ در ﺷﻜﻞ دادن‬ ‫اﻟﻬﻴﺎت ﻗﺮون وﺳﻄﻲ ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ ﻣﺘﻜﻠﻢ دﻳﮕﺮي‬ ‫ﻣﻮﺛﺮﺑﻮده اﺳﺖ‪ .‬آﮔﻮﺳﺘﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ آﺑﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮده‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻋﺎﻟﻢ را از ﻫﻴﭻ ﺧﻠﻖ ﻛﺮده اﺳﺖ‪.‬‬

‫ژاﻧﻮﻳﻪ ‪2008‬‬

‫ﺣﺴﻴﻨﻲ و اﻣﻴﺮ‪ ،‬ﻗﻬﺮﻣﺎن داﺳﺘـﺎن وﺟـﻮد دارد‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻃﺮات ﺣﺴﻴﻨﻲ از دوران ﺑﺪون ﺟـﻨـﮓ‬ ‫ﻛﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻗﺒﻞ از اﺷﻐﺎل آن ﺑﻮﺳﻴﻠـﻪ‬ ‫ارﺗﺶ ﺷﻮروي و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲاش از‬ ‫ﻗﻮم ﻫﺰاره ﻣ‪‬ﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ر‪‬ﻣﺎﻧﺶ‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎدﺑﺎدكﺑﺎز ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ‪.‬ﻫﻨﮕـﺎﻣـﻲ ﻛـﻪ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺴﻴﻨﻲ در اﻳﺮان زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺮدي ﻫﺰارهاي ﺑﻪ ﻧﺎم ”ﺣﺴﻴﻦ ﺧـﺎن“ﺑـﺮاي‬ ‫آﻧﻬﺎ ﻛﺎر ﻣﻴﻜﺮد‪.‬‬

‫ﺣﺴﻴﻨﻲ وﻗﺘـﻴـﻜـﻪ ﻛـﻼس ﺳـﻮم ﺑـﻮد ﺑـﻪ وي‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻳﺎد داد‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻨﻜـﻪ راﺑـﻄـﻪ‬ ‫ﺣﺴﻴﻨﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺮدﻫﺰارهاي ﻣﺨﺘﺼﺮو رﺳﻤﻲ‬ ‫ﻛﺎرﮔﺮدان؛ﻣﺎرك ﻓﻮرﺳﺘﺮ— ﺑﺎزﻳﮕﺮان؛ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﷲ‪،‬زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻮد وﻟﻲ ﻫﻤﻴﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺪك اﻟﻬﺎمﺑﺨـﺶ وي‬ ‫اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ‪،‬ﻋﻠﻲ داﻧﺶ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻳﻮن ارﺷﺎدي‪ ،‬آﺗﻮﺳﺎ ﻟﻴﻮﻧﻲ‬ ‫درﺧﻠﻖ ﺷﺨﺼﻴﺖ”ﺣﺴﻦ“ در ﺑﺎدﺑﺎدكﺑـﺎز‬ ‫اﺣﻤﺪﺧﺎن ﻣﺤﻤﻮدزاده‪ ،‬ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺎرزﻳﺎ‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در داﺳﺘﺎن ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ درﻣﻘـﺎﺑـﻞ‬ ‫ﺑﺎدﺑﺎدك‪ ،‬ﻧﻤﺎد ﺗﻤﺎﻣﻲ آرﻣﺎﻧﻬﺎ و آرزوﻫﺎي اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﻮﻣﻲ ﻣﻴﺎﻳﺴﺘﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺗﻨﻬﺎ زاﻳﻴﺪه‬ ‫ﺑﺸﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در آﺳﻤﺎن ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﭘﺮواز در ﺗﻔﻜﺮﺧﺎرﺟﻴﻬﺎ ﻣﻴﺪاﻧﺪﻛﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﺮدم ﻛﺸـﻮرش‬ ‫ﻣﻴ‪Ĥ‬ﻳﺪ‪ .‬ﺑﺎدﺑﺎدك ﺣﺎﻣﻞ ارزﺷﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺰرﻳﻖﻛﺮدهاﻧﺪ‪...‬اﺧﺘﻼفﻫﺰاره اي و ﭘﺸﺘﻮن‪...‬‬ ‫ﻫﺰارهاي ﻳﺎ ﭘﺸﺘﻮن‪ ،‬ﻫﻤﻪ را ﺑﺮادر ﻫﻢ ﻣﻴﺪاﻧـﺪ‪ .‬اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲﻛﻪ ﺑـﺎﻋـﺚ ﻛﺸـﺘـﻪ ﺷـﺪن وآواره‬ ‫و ﺟﻨﮓ و درﮔﻴـﺮي‪ ،‬ﻧـﻔـﺎق و ﺣﺴـﺎدت‪ ،‬و ﺷﺪن ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺑﻴﮕﻨﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺳﻨـﺎرﻳـﻮي‬ ‫ﺗﺠﺎوزﻫﺎ را ﺑﻴﻦ آن دو ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻴﻜﻨﺪ‪...‬‬ ‫ﻓﻴﻠﻢ از‪4‬ﻓﻠﺶ ﺑﻚ دوران ﻛﻮدﻛﻲ‪ ،‬ﺣﻀـﻮر‬ ‫ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎدﺑﺎدﻛﻲ اﺳﺖ اﻣﻴﺮ درآﻣﺮﻳﻜﺎ‪ ،‬ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻣﻴﺮ ﺑـﻪﻛـﺎﺑـﻞ و‬ ‫ﺗﺎ آن را ﺑﻴﺎد ﺻﻤﻴﻤﻴﺘﻬﺎي ﻛﻮدﻛﺎﻧﻪﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮدن ﺳﻬﺮاب ﺑﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ‪.‬‬ ‫ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ‪...‬و ﺧﺎﻟﺪﺣﺴﻴﻨﻲ‪،‬ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد درﺑﺎزﮔﺸﺖاﻣﻴﺮﺑﻪﻛﺎﺑﻞﺷـﺎﻫـﺪ روﻳـﺪادﻫـﺎي‬ ‫و ﺑﺎذوق‪،‬از ارزﺷﻬﺎي اﻳﻦ ﺑﺎدﺑﺎدك ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ‪ ...‬دﻟﺨﺮاﺷﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪...‬ﺟﻨﺎﻳﺎت ﻓﺠﻴﻌﺎﻧﺔﻃﺎﻟـﺒـﺎن‬ ‫ﺑﺎدﺑﺎدك ﺑﺎز رواﻳﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺮي ﺑﻨﺎم اﻣﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن‪.‬اﻣﻴﺮﻛﻪ درﻳـﻚ ﺧـﺎﻧـﻮاده ﻣـﺬﻫـﺒـﻲ‬ ‫از ﺧﺎﻧﻮاده اي اﺷﺮاﻓﻲ و راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﻲ او ﺑﺎ ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺎدﻳﺪن ﭼﻨﻴﻦ روﻳـﺪادﻫـﺎﻳـﻲ‬ ‫ﺣﺴﻦ‪ ،‬ﭘﺴﺮﭘﻴﺸﺨﺪﻣﺘﺸﺎن اﺳﺖ‪ .‬رواﻳـﺘـﻲ از ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻳﻦ راﻧﺪه ﻣﻴﺸﻮد‪ ...‬اﻣـﺎ اﻳـﻦ ﭘـﺎﻳـﺎن‬ ‫دوﺳﺘﻴﻬﺎي ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﺔ آن دوﻛﻪ ﺳﺮﺷﺎر از ﻧﺸﺎط ﻛﺎرﻧﻴﺴﺖ‪ ...‬ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺑﺨـﺶ‬ ‫و ﺷﻴﻄﻨﺘﻬﺎي ﻛﻮدﻛﺎﻧﻪ اﺳﺖ‪ .‬اﻣﺎ اﻳﻦ روزﻫﺎي دﻳﮕﺮي از اﻳﻦ روﻳﺪادﻫـﺎي دﻟـﺨـﺮاش در‬ ‫ﺧﻮش دوام زﻳﺎدي ﻧﻤـﻲ آورد‪...‬ﺣـﺎدﺛـﻪاي دل داﺳﺘﺎن اﺳﺖ‪...‬‬ ‫ﭘﺪراﻣﻴﺮﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﻋﻠﻲﭘﻴﺸﺨﺪﻣﺘـﺶ‪،‬ﺧـﻴـﺎﻧـﺖ‬ ‫ﻧﺎﮔﻮارآن دو را از ﻫﻢ دور ﻣﻴﻜﻨﺪ‪...‬‬ ‫ﻣﻴﻜﻨﺪ وﻋﻠﻲ ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻴﮕﻮﻳﺪ‪.‬اﻣﻴﺮدر ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﭘﺪر اﻣﻴﺮ ﺑﻪ ﺣﺴـﻦ ﺣـﺲ‬ ‫دروﻏﻴﻦ ﺷﻌﺮﻫﺎي ﻓﺮدوﺳـﻲ ﺑـﺮاي ﺣﺴـﻦ و‬ ‫ﺣﺴﺎدت و ﻛﻴﻨﻪ را در اﻣﻴﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻴﻜـﻨـﺪ آزار او ازﻫــﻴــﭻﻛــﻮﺷــﺸــﻲ ﻓــﺮوﮔــﺬاري‬ ‫ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ راﺑﻄﻪ ﺻﻤﻴﻤﻲ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨـﻲ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ‪،‬وﻟﻲ ﺣﺴﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣﺎﻣﻲ و دوﺳﺘﺪار‬ ‫اﻣﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﻦﻛﺪر ﻣﻴﺸﻮد‪.‬ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اوﺳﺖ‪ .‬درﻛﻞ ﺑﺎدﺑـﺎدك ﺑـﺎز ﺳـﻌـﻲ دارد‪،‬‬ ‫درﺣﺎدﺛﻪاي اﻣﻴﺮ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻲ ﻣﻬﺮي ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﻴﻄﺮﻓﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎي اﻓﻐﺎﻧـﻬـﺎ‬ ‫ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣﺎﻣﻲ و ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه او ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﭙﺮدازد‪.‬‬ ‫ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ و راﺑﻄﻪ اﻣﻴﺮ و ﺣﺴﻦ ﺑـﻄـﻮر ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸـﺘـﺮداﺳـﺘـﺎن در‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻴﺨﻮرد‪ .‬و درﺳﺖ ﻫﻤﻴﻦ زﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺗـﻔـﺎق ﻣـﻴـﺎﻓـﺘـﺪ وﻟـﻲ ﺑـﻪﺧـﺎﻃـﺮ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﮓ آﻏﺎز ﻣﻴﺸﻮد و اﻣﻴﺮﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ ازﻋﺪم اﻣﻨﻴـﺖ ﺑـﺮاي ﻓـﻴـﻠـﻢ‬ ‫ﭘﺪرش ﻋﺎزم آﻣﺮﻳﻜﺎﻣﻴﺸﻮﻧﺪ‪...‬واﻳﻨﻤﻮﺿﻮع ﺑﺮداري دراﻳﻦ ﻛﺸﻮر‪ ،‬ﺗﻬﻴﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻴـﻠـﻢ‬ ‫ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ در وﺟﺪان اﻣﻴﺮ ﺑﻌﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠـﻮ ﺑـﺮاي ﻳـﺎﻓـﺘـﻦ ﻣـﺤـﻠـﻲ‬ ‫ﺷﺪﻧﺪﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮيﻛﺎﺑﻞ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي‬ ‫ﮔﻨﺎه ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﻲ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ‪...‬‬ ‫ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎي ﻓﺮاوﻧﻲ ﺑﻴﻦ زﻧﺪﮔﻲ واﻗﻌﻲ ﺧﺎﻟﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬


‫ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺧﺪا ﻣﻮﺟﻮدي ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺸﻨﺔ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﺎﺷﺪ!آن ﻫﻢ ﺑﻲ دﻟﻴﻞ! ﻫﺮ‬ ‫ﺳﺎل ﺳﻮم ﺷﻤﺎرة ‪ 27‬ژاﻧﻮﻳﻪ ‪2008‬‬ ‫ﺟﺎ ﻛﻪ ﮔﻨﺎه ﻫﺴﺖ‪،‬ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬و ﺗﻨﺒﻴﻪ و ﻣﺠﺎزات ﮔﻨﺎه ﻣﺮگ‬ ‫ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ درﺑﺎرة ﻋﻴﻼم‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺟﺎ ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎج ﺳﺒﻴﻞ ﻧﻪ‬ ‫)اﻳﺮان ﻓﻌﻠﻲ(‬ ‫ﺑﻪ ﺑﺎﻗﺮ و ﻧﻪ ﺑﻪ اردﺷﻴﺮ‪ ،‬ﻧﻪ ﺑﻪ ژوزف و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻚ!! ﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻐﺮا و ﻧﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻴﺪﻫﺪ!! ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺸﻮر ﺧﺎﺻﻲ‪ ،‬ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﺳﻬﻞ اﺳﺖ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ اورﺷﻠﻴﻢ! دﻳﻮارﻫﺎي آن را ﻓﺮو رﻳﺨﺖ و‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻃﻼ و آﻻت ﻣﻘﺪس ﭘﺮﺳﺘﺸﻲ را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻲ ﺧﺪا و ﻛﺎﻓﺮ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﭙﺮد! ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﺧﻮد‪ .‬ﺷﻬﺮ داود‪ .‬ﭘﺲ‬ ‫ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﺮان ﻛﺸﻮري ﺟﺪا از آن اﺳﺖ!! ﻣﻮرد دﻳﮕﺮي ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﻠﺖ ﮔﺮاﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ درﺳﺖ در ﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﮔﻨﺎه و ﻓﺴﺎد و ﺷﺮارت و ﻧﺎﻋﺪاﻟﺘﻲ و زﻧﺎ و ﻗﻤﺎر و ﻟﻮاط و زورﮔﻮﻳﻲ از دﻳﻮارﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ و‬ ‫‪Tel: 818. 522.1525‬‬ ‫ﻛﻮﭼﻪﻫﺎي ﻣﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺮود‪ .‬درﺳﺖ در ﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﻠﻘﻮم آزاده ﺧﻮاﻫﻲ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻓﺸﺮده ﺷﺪه‪ ،‬ﺑﭽﻪ ﻳﺘﻴﻤﻲ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺧﻮاﺑﻴﺪه‪،‬‬ ‫‪Tabdil@IRANforCHRIST.com‬‬ ‫زن ﺑﻴﻮه اي ﺗﺨﺘﺶ را ﺑﺮاي ﻧﺎن ﺷﺐ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻓﺮوﺧﺘﻪ‪ ،‬دروغ و رﻳﺎ ﻧﻘﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪه‪ ،‬دﺳﻴﺴﻪ و ﻧﻔﺮت در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺨﻢ‬ ‫ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ در ﻫﺎﻟﻪ اي از ﻳﺎس و ﻧﺎاﻣﻴﺪي ﻣﻄﻠﻖ‪ ،‬ﺧﺪا را اﻧﻜﺎر ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻛﻔﺮ روي ﻣﻲآورﻧﺪ و ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺖ‬ ‫ﭘﺲ از ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺷﺪن‬ ‫ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ‪ .‬و ﺷﻤﺎ اﻧﺘﻈﺎر دارﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻲ ﻋﺪاﻟﺘﻲ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻓﺎﺣﺶ و ﮔﺮﻳﻪ ﺳﺎﻛﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﮔﻮش ﺑﻪ ﺟﻤﻼت‬ ‫در دورة اوﻟﻴﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎ‪ ،‬ﻣﺘﻔﻜﺮان ﻣﺴﻴﺤﻲ ﮔﺎه از ﻓﻠﺴـﻔـﻪ ﻋﺮﺑﻲ و ﻧﻤﺎزﻫﺎي ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ؟؟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻣﺮوز اﻳﺮان را‪ 2600،‬ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺒﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻲ ﻛﺮده و ﻣﻠﺖ‬ ‫اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﮔﺎه آن را رد ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ در اﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻳﻦ اﺟﺮاي ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺎدر و ﭘﺪر و ﺑﺮادر و ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺮون وﺳﻄﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺘﻔﻜﺮي وﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ را‬ ‫ﺑﻴﻤﺎري دروﻏﮕﻮﻳﻲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ زن‬ ‫ﺟﺪي ﻧﮕﻴﺮد‪ ،‬ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﺗﺎر و ﭘﻮد اﻟﻬﻴﺎت ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺠﺴﻤﺔ ﻣﺴﻴﺢ در‬ ‫ﻫﻢ در‬ ‫آﺳﻴﺎ ﭘﺮدهﺑﺮداري ﺷﺪ‬ ‫ﻗﺮون وﺳﻄﻲ وارد ﺷﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد در زﻧﺪﮔﻲ‬ ‫و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﺴﻴﺤﻲ دورهﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻣﻮﺛﺮ اﻓﺘﺎد‪ .‬اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮري‬ ‫ﻛﺸﻮر اﻧﺪوﻧﺰي ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺠﺴﻤـﻪ‬ ‫آﮔﻮﺳﺘﻴﻦ‪،‬‬ ‫روﻳﻜﺮدﻳﻜﻲ ازﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎن ﻗﺮون وﺳﻄﻲ‪،‬ﺳﻨﺖ‬ ‫ﻫﺎي ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺴﻴﺢ درآﺳﻴﺎ را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺴﺎﻫﻞ‬ ‫آذرﺑﺎﻳﺠﺎن‬ ‫ﮔﻔـﺖ‬ ‫ﻣﻴﺘﻮان‬ ‫ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﻟﻬﻴﺎت ﻣﻲﭘﺮدازد‪ .‬ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ‬ ‫درﺷﻬﺮﻣﺴﻴﺤﻲ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﺎﻧﺎدو ﭘﺮده ﺑـﺮداري‬ ‫ﭘﻴﺪا ﺷﺪ!‬ ‫ﻛﻪ ﻗﺮون وﺳﻄﻲ از ﺣﺪود ﻗﺮن دﻫﻢ ﻣﻴـﻼدي ﺷـﺮوع‬ ‫ﻣﻴﺸﻮد‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻣﻴﺘﻮان ﻗﺮون وﺳﻄﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ روزﻧﺎﻣﻪ ﮔﻮﻧﺪﻟﻴﮓ آذرﺑﺎﻳﺠـﺎن‬ ‫ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻌﻤﻮل‬ ‫را دوره ﻫﺰار ﺳﺎﻟﻪ از ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﻧـﺰدﻫـﻢ ﻣـﻴـﻼدي‬ ‫‪ .1‬ﻃﻔﺮه رﻓﺘﻦ از ﻧﮕﺎه ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ‪ .‬ﻣـﻌـﻤـﻮﻻً ﭼﺎپ ﺑﺎﻛﻮ زﻧﻲ ﺑﻨﺎم ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻣﺼﻄﻔﻲاوا‪،‬‬ ‫داﻧﺴﺖ‪ .‬ﻗﺮون وﺳﻄﻲ در ﻛﻠﻴﺴﺎي اوﻟﻴﻪ رﻳﺸﻪ دارد و‬ ‫ﻫﻨﮕﺎم ﺻﺤﺒﺖ‪ ،‬ﻻاﻗﻞ ﻧﻴﻤﻲ از زﻣﺎن ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس زﻳﺴﺖ ﺷـﻨـﺎﺳـﻲ ﺟـﻤـﻬـﻮري‬ ‫ﺗﺎ دوره رﻧﺴﺎﻧﺲ و اﺻﻼﺣﺎت ﻛﻠﻴﺴﺎ اداﻣﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ‪ .‬در‬ ‫ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﭼﺸﻢ در ﭼﺸﻢ ﻫﻤﺮاه اﺳـﺖ‪ .‬اﮔـﺮ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن اﺧﻴﺮاً ادﻋﺎي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮي ﻛـﺮده‬ ‫دوران ﻛﻠﻴﺴﺎي اوﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن ژوﺳﺘﻴﻦ ﺷﻬﻴـﺪ‬ ‫ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻳﺪﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ از ﭼﻨـﻴـﻦ اﺳﺖ‪ .‬اﻳﻦ روزﻧﺎﻣﻪ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻧـﻘـﻞ‬ ‫ـﺎن‬ ‫ـ‬ ‫زﻣ‬ ‫در‬ ‫ـﺎ‬ ‫ـ‬ ‫ﻳ‬ ‫ـﺮده‬ ‫ـ‬ ‫ﻛ‬ ‫ـﻮدداري‬ ‫ـ‬ ‫ﺧ‬ ‫ـﻲ‬ ‫ـ‬ ‫ـﺎﻫ‬ ‫ـ‬ ‫ـﮕ‬ ‫ـ‬ ‫ﻧ‬ ‫و ﻛﻠﻤﻨﺖ اﺳﻜﻨﺪراﻧﻲ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺎن ﻣﻲداﺷﺘﻨـﺪ ﻛـﻪ‬ ‫از ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ دي‪.‬آذ‪ ،‬ﻧﻮﺷﺖ‪:‬‬ ‫و‬ ‫زﻣﻴﻦ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺸﺨﺼﻲ‬ ‫ﻣﻴﻜﻨـﺪ‪،‬‬ ‫ﻧﮕﺎه‬ ‫آﺳﻤﺎن‬ ‫ﻋﺪه زﻳﺎدي از ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻠﺴﻔـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫اﻳـﻤـﺎن‬ ‫اﻳﻦ زن ﻣ‪‬ﺴﻦ آذري درﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران‬ ‫اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ راﺳﺖ ﻧﮕﻮﻳﺪ وﺟﻮد دارد‪.‬‬ ‫ﻓـﻠـﺴـﻔـﻪ‬ ‫واﻗﻌﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﻇﻬﺎر ﻣﻲداﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺎﻛﻮ ادﻋﺎ ﻛﺮد دراﻳﻦ ارﺗﺒﺎط از اﺳﺘﻌﺪاد‬ ‫‪ .2‬ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﺪا‪ .‬ﺗﻐﻴﻴـﺮآﻫـﻨـﮓ‪ ،‬ﺑـﻠـﻨـﺪي ﻳـﺎ‬ ‫اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﻳﻬﻮدﻳﺎن‬ ‫ﺑﺮاي ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎن ﻗﺪﻳﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻬﺪﻋﺘﻴﻖ ﺑﺮاي‬ ‫ﺳﺮﻋﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن ﺷـﺨـﺺ ﻫـﻨـﮕـﺎم و ﻗﺪرت ذاﺗﻲ و ﺧﺪادادي ﺑﺮاي ﻫﺪاﻳﺖ‬ ‫اﻣﺎ اﺷﺨﺎص دﻳﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺮﺗﻮﻟﻴﺎن)‪160‬ﺗﺎ‪ 220‬ﻣـﻴـﻼدي(‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ راﺳـﺖ و و اداره ﻛﺮدن ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻﻻت را ﻛﺎﻣﻼً رد ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﭼﺮاﻛﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ‬ ‫دروغ ﺑﻮدﻧﺶ ﺷﻚ دارﻳﺪ ﻫﻢ ﻣﻴـﺘـﻮاﻧـﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﮔﺰارش وي ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﻳﻪ‬ ‫را رﻳﺸﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻋﺖﻫﺎ ﻣﻲداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻛﺮد‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ‪30‬ﻣﺘﺮي ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻤﺎد ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣـﻬـﻤـﻲ ﺑـﺎﺷـﺪ‪”.‬ﻣـﻦ ﻣـﻦ“ﻛـﺮدن و ‪ 7‬ﺳﻮره‪21‬ﻗﺮآن ﮔﻔﺖ‪،‬زن ﻫـﻢ ﻣـﻴـﺘـﻮاﻧـﺪ‬ ‫ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻳﺎ ﺣﻜﻤﺖ دﻧﻴﻮي ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ دﻳﻨﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻠﺐ ﺗﻮرﻳﺴﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﻣﻜﺜﻬﺎي ﺑﻲ دﻟﻴﻞ ﻣﻜﺮر ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺷﻮد‪ .‬ﻣﺼﻄﻔﻲاوا ﺑـﺮاي ﭘـﻴـﺸـﺮﻓـﺖ‬ ‫دروغ ﺑﻮدن ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫آﻳﻨﺪة ﺟﻬﺎن ﺑﺮﻟﺰوم اﺗﺤﺎدي ﺟﺪﻳﺪﺗﺎﻛﻴﺪ‬ ‫ﻣﺴﻴﺢ ﻧﻤﻲرﺳﺎﻧﺪ‪ .‬دراﻳﻦ ﺑﺎره‪ ،‬ﭘﻮﻟﺲ رﺳﻮل در رﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ و ﻣﺴﻴﺢ را درﺣﺎل ﭘﺮواز ﺑﺮاي ﺗﻘﺪﻳﺲ ﻣﺮدم‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫ﻛﺮدن‬ ‫ﭘﺸﺖ‬ ‫‪.‬‬ ‫اﻋﻀﺎ‬ ‫زﺑﺎن‬ ‫‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ﻛﻮﻟﺴﻴﺎن ﻫﺸﺪار ﻣﻴﺪﻫﺪ‪ :‬ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻲ ﺷﻤﺎ را‬ ‫ﻛﺮد و ﺑﺎ ادﻋﺎي اﻳﻦ ﻛـﻪ ﻓـﺮﺳـﺘـﺎده ﺧـﺪا‬ ‫ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻜﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﻃﻌﻤﻪ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ‪ ،‬ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ‪ .‬ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﻔﻴﺪﻛـﻪ دﺳﺖ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﭼـﻬـﺮه ﻳـﺎ دﻫـﺎن ﻫـﻨـﮕـﺎم‬ ‫اﺳﺖ ﺳﺮان ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن و ﻫﻤﭽﻨـﻴـﻦ‬ ‫ﻣﺴﻴﺢ را ﺑﺎ رداﻳﻲ ﺑـﻠـﻨـﺪ و ﺑـﺎزواﻧـﻲ ﮔﺸـﺎده ﺻﺤﺒﺖ‪ ،‬ﺑﻲ ﻗﺮاري دﺳﺖ و ﺣﺮﻛﺎت ﺗﻨﺪ‬ ‫ﻣﺮدم‪،‬ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺻﻮل دﻧﻴﻮي وﻧﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺴﻴﺢ )ﻛﻮﻟﺴﻴـﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ‪ 3‬ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ‪ .‬ﻣﺠﺴﻤﻪ ﭘﺎ و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺣﺮﻛﺎت ﺑﺨﺸﻲ از ﺑـﺪن دﺑﻴﺮﻛﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ را ﺑﻪ ﮔﻔـﺖ‬ ‫‪ .(8:2‬ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﻛﻠﻴﺴﺎي ﻗﺮﻧﺘﺲ ﻫﻢ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ‪ :‬از آن ﺟﺎ ﻣﺴﻴﺢ از‪ 25‬ﺗُﻦ ﻓﻴـﺒـﺮﻓـﻠـﺰي و‪35‬ﺗُـﻦ ﻓـﻮﻻد ﺑﺎ ﺑﺶ دﻳﮕﺮ‪ ،‬ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋـﻼﻳـﻢ ﻧـﺎراﺳـﺖ و ﮔﻮ درﺑﺎره ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﻬﺎن ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ‪.‬‬ ‫وي ادﻋﺎ ﻛﺮد‪ :‬از ﻃﺮف ﺧﺪا ﺑﻪ او اﻟﻬﺎم‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺣﻜﻤﺖ ﺧﺪا‪ ،‬ﺟﻬﺎن از ﺣﻜﻤﺖ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻣﻮزه وﻗﺎﻳﻊ اﻧﺪوﻧﺰي اﻳﻦ ﺑﻮدن ﺳﺨﻨﺎن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا ﻧﺮﺳﻴﺪ‪ ،‬ﺧﺪا ﺑﺪﻳﻦ رﺿﺎ داد ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠـﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ را ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﺴﻴﺢ درآﺳﻴﺎ ‪ .4‬ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺘـﻨـﺎﻗـﺾ‪ .‬ﻃـﺒـﻌـﺎً ﺷـﻨـﻴـﺪن ﺷﺪه ﻛﻪ اﻟﻬﺎم ﻋﻠﻲاف رﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬـﻮري‬ ‫ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺿﺪ و ﻧﻘﻴﻀﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺑﺎﻳﺪاﺳﺘﻌﻔﺎﻛﻨﺪ‪ .‬ﻫﻨﻮز ﻣﻘﺎﻣﺎت‬ ‫ﺟﻬﺎﻟﺖ ﻣﻮﻋﻈﻪ‪ ،‬اﻳﻤﺎﻧﺪاران را ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ‪) .‬اول ﻗﺮﻧﺘﻴﺎن ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻛﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺟﻮر‬ ‫دروغ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫را‬ ‫ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫آﻳﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻧﻤﻲ‬ ‫در‬ ‫‪ .(21:1‬ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﺪوﺳﻴﺖ و ﻣﺎﻳﻪ ﻧﺠـﺎت‬ ‫ذﻳﺼﻼح ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن در ﻣﻮرد‬ ‫ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم ﻳﺎ ﺑﺨﺸـﻲ ازﻣـﺎﺟـﺮا ﻣﺸـﻜـﻮك‬ ‫ﻣﻴﺒﺮﻳﻢ‪،‬‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻛﻪ‬ ‫رﻧﺠﻲ‬ ‫در‬ ‫ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﺎﺳﺖ‪ ،‬ﺣﻜﻤﺖ ﻣﺎ ﻫﻢ اﺳﺖ‪) .‬اول ﻗﺮﻧﺘﻴﺎن ‪ .(30:1‬اﮔﺮ‬ ‫ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ و ﺳﻼﻣﺘﻲ روﺣـﻲ‬ ‫ﻛﻨﺪ‪.‬اﮔﺮ ﺷﻤﺎ‪ ،‬ازﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮادي ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ‬ ‫زﺧﻢ‬ ‫در‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﻧﻪ‬ ‫درد‬ ‫ﻓـﻠـﺴـﻔـﻪ‬ ‫ﻋﻬﺪﻋﺘﻴﻖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً‬ ‫ﺗﻤﺎم ﻣﺪت و درﺑﺎره اﻣﻮر ﭘﻴـﺶ ﭘـﺎ اﻓـﺘـﺎده و رواﻧﻲ اﻳﻦ زن اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻜﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬درآن ﭘﻴﺪا ﻧﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد‪ .‬درﺗﻌﺎﻟـﻴـﻢ ﻫﺎﻳﻤﺎن‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ در اﻋﻤﺎق‬ ‫دروغ ﻣﻴﮕﻮﻳﻴﺪ‪ ،‬ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴـﻴـﺎر دﭼـﺎر‬ ‫ﻋﻴﺴﻲ ﻫﻢ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﻣﻌـﻨـﺎي ﻣـﻌـﻤـﻮﻟـﻲ آن وﺟـﻮد ﻧـﺪارد‪ .‬ﻗﻠﺐ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر‬ ‫ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪﻛﻪ اﮔﺮدرﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﻴﻦ آﻳﺎ ﻣﻴﺪاﻧﺴﺘﻴﺪﻧﻴﺮوي‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﻛﻠﻴﺴﺎي اوﻟﻴﻪ درﻣﻮردﻓﻠﺴﻔﻪ‪،‬اﺣﺴﺎﺳﻲ دوﮔﺎﻧﻪ دارد‪ .‬درﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ‪،‬‬ ‫ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻦ ﺑﺴﺘﻬﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه در ﭘﺎﻫﺎي‬ ‫آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ و ﻧﻔﺮت وﺟﻮد داﺷﺖ‪ .‬ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎ‪ ،‬درﺧﺘﺎن و رودﻫـﺎ ﻇﺎﻫﺮي در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺧﺼﻮﺻـﻲ‪ ،‬اﻣـﻮر ﻋﻨﻜﺒﻮت ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ژوﺳﺘﻴﻦ ﺷﻬﻴﺪ)ﻣﺘﻮﻓﻲ ﺣﺪود‪165‬م(از آﺑﺎي ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ دﮔﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﻴﺎﺑﻨﺪ‪،‬ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﺎﻟﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧـﻮاﻫـﺪﻛﺸـﺎﻧـﺪ‪ .‬اﻳـﻨـﻜـﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺸﺖ ﻋﺪد‬ ‫زﺑﺎن ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺑﻮدﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﻣﺴﻴﺤﻲ را ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮔﺬر ﻋﻤﺮ‪ ،‬ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻳﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻛـﻪ ﺷـﻤـﺎ را ﺑـﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪،‬ﺣﺘﻲ ﺑﺮروي‬ ‫وﻣﻔﻴﺪﻣﻲداﻧﺴﺖ و اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻲﻛﺮد ﻛﻪ ﻟﻮﮔﻮس اﻟﻬﻲ ﺗﺤﻮل ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ‪ .‬در دل ﻫﺮ زﻣﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺗﭙﺸﻲ دروغ ﮔﻔﺘﻦ وادار ﻣﻴﻜﻨﺪﭼﻴﺴﺖ‪-‬ﺗﻤـﺎﻳـﻞ ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف و ﺻﻴﻘﻠﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه اي‬ ‫ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ دﻳﮕﺮان‪ ،‬ﻣﺤـﺒـﻮب ﺑـﻮدن‪،‬‬ ‫ﺳﺒﺐ ﺗﻨﻮﻳﺮاﻓﻜﺎر ﻣﺘﻔﻜﺮاﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪﺳﻘﺮاط ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﺗـﺎ از ﺑﻬﺎر و درﭘﻮﺷﺶ ﺳﻴﺎه ﺷﺐ‪ ،‬ﻟﺒﺨﻨﺪي‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ وزﻧﻲ ﻣﻌﺎدل ﺻﺪ و‬ ‫ﺗﺮس از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ واﻗـﻌـﻴـﺖ و ﻋـﻼﻗـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ را درك ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬اداﻣﻪ درﺻﻔﺤﺔ ‪ ...11‬ازﻃﻠﻮع ﻧﻤﺎﻳﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺟﺒﺮان ﺧﻠﻴﻞ ﺟﺒﺮان ﻫﻴﺠﺎن‪ -‬اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم در راه ﺑﻬﺒﻮدي اﺳﺖ‪ .‬ﺷﺼﺖ ﺑﺮاﺑﺮ وزن ﺧﻮد را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﺪ‪.‬‬

‫‪10‬‬


‫ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻣﺴﻴﺢ ﻋﺠﻴﺐ ﺑﻮد‬

‫ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻋﻴﺴﻲﻣﺴﻴﺢ را ﻣﻴﺸﻨﻴﺪﻧﺪ ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪه ﻣﻴﮕﻔﺘﻨﺪ‪:‬اﻳﻦ ﻣﺮد از ﻛﺠﺎ اﻳﻦﺣﻜﻤﺖ و ﻗﺪرت اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺠﺰات‬ ‫را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ؟! )ﻣﺘﻲ ‪13‬آﻳﻪ‪.( 54‬در اﻳﻨﺠﺎ‪ ،‬ﺑﻌﻀﻲاز ﺳﺨﻨﺎن ﻋﺠﻴﺐ او را ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ‪ :‬ﺧﻮﺷﺎﺑﺤﺎل ﭘﺎك دﻻن‪،‬‬ ‫زﻳﺮا اﻳﺸﺎن ﺧﺪا را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﻳﺪ‪).‬ﻣﺘﻲ‪5‬آﻳﻪ‪... .( 8‬ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدي از روي ﺷﻬﻮت ﺑﻪ زﻧﻲ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﺪ در دل ﺧﻮد ﺑﺎ او زﻧﺎ ﻛﺮده‬ ‫اﺳﺖ‪).‬ﻣﺘﻲ‪ 5‬آﻳﻪ‪... .( 28‬اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﺮﮔﻮﻧﻪ راﺳﺖ ﺗﻮ ﺳﻴﻠﻲ ﻣﻴﺰﻧﺪﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف او ﺑﮕﺮدان‪).‬ﻣﺘﻲ‪ 5‬آﻳﻪ‪ .( 39‬اﻣﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﮕﻮﻳﻢ‪ ،‬دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﺑﺪارﻳﺪ و ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺟﻔﺎ ﻣﻴﺮﺳﺎﻧﻨﺪ دﻋﺎ ﻛﻨﻴﺪ‪) .‬ﻣﺘﻲ‪ 5‬آﻳﻪ‪ .( 44‬ﺑﺎ دﻳﮕﺮان‬ ‫ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻨﺪ‪).‬ﻣﺘﻲ‪ 7‬آﻳﻪ‪... .(12‬ﻫﺮ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﺪ در ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺧﺎدم ﻫﻤﻪ ﮔﺮدد و ﻫﺮﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﻏﻼم ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪).‬ﻣﺘﻲ‪ 20‬آﻳﺎت‪ 26‬و‪ .(27‬دادن از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺗﺮ‬ ‫اﺳﺖ‪) .‬اﻋﻤﺎل‪ 20‬آﻳﻪ‪ .( 35‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺎزه اي ﻣﻴﺪﻫﻢ‪:‬ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﻳﺪ‪ .‬ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪام ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را دوﺳﺖ‬ ‫ﺑﺪارﻳﺪ‪).‬ﻳﻮﺣﻨﺎ ‪13‬آﻳﻪ‪.( 34‬وﻗﺘﻲ اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻋﺠﻴﺐ را ﻣﻴﺸﻨﻮﻳﻢ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ!‬

‫ﺳﺎل ﺳﻮم ﺷﻤﺎرة ‪27‬‬

‫ژاﻧﻮﻳﻪ ‪2008‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪P O Box 371043 Reseda, CA 91337 USA‬‬

‫ﭘﺎپ ‪ :‬ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ‬ ‫اﺳﻘﻒ ﺗﻴﻤﻮﺗﺎﺋﻮس)وﻓﺎت‪823‬م‪ (.‬ﻛﻪ دورة ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻠﻴـﺴـﺎﻳـﻲاش‬ ‫ﺷﺎﻣﻞ دورة اوج ﻗﺪرت ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن درﺑﻐﺪاد‪،‬درزﻣﺎن ﻫﺎروناﻟﺮﺷﻴـﺪ‬ ‫)‪ 809-786‬م‪(.‬ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬درﺟﻠﺴﺎت ﻣـﺒـﺎﺣـﺜـﻪ در درﺑـﺎر ﺧـﻠـﻴـﻔـﻪ‬ ‫ﻣﻮﺳﻲاﻟﻬﺎدي) ‪ 786-785‬م‪(.‬ﺷﺮﻛﺖ ﺟ‪‬ﺴﺖ‪ .‬اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺷﺎﻣـﻞ‬ ‫ﭼﻬﺎر اﻧﺠﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد‪ ،‬ﻫﻴﭽﻜﺲ‬ ‫ﺑﻪ اﻧﺠﻴﻞ ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ اﺷﺎره ﻧﻜﺮد‪ .‬ﻋﻠﻤﺎي اﺳﻼم در ﻣﻮرد اﻟﻮﻫـﻴـﺖ و‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﺤﺚ ﻛﺮدﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﻴﭽﮕﺎه ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﺠﻴـﻞ اﺷـﺎره‬ ‫ﻧﻜﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺟﻌﻔﺮاﻟﻤﺘﻮﻛﻞ )‪ 861-847‬م‪ (.‬ﻛﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺬﻫﺒﻲ‬ ‫و ﺣﻖ ﺑﻨﺎي ﻛﻠﻴﺴﺎ را ﻟﻐﻮ ﻛﺮد و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﺮاي ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن‬ ‫و ﻳﻬﻮدﻳﺎن را وﺿﻊ ﻧﻤﻮد‪ ،‬در درﺑﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺨـﺎﺻـﻲ ﻧـﻈـﻴـﺮ‬ ‫اﺳﻘﻒ اﻳﻠﻴﺎ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﻣﻲﻛﺮد‪ .‬اﻣﺎ در اﻳﻨﺠﺎ ﻧﻴﺰﻫﻴﭽﻜﺲ ﺑﻪ اﻧﺠﻴﻞ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻜﺮد‪.‬‬ ‫ﻛﺘﺎب اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺑﻮاﻟﻔﺮج ﻣﺤﻤﺪاﺑﻦ اﺳﺤﺎق اﻟﻨﺪﻳﻢ)‪-935‬‬ ‫‪990‬م‪(.‬ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮون‬ ‫وﺳﻄﻲ اﺷﺎره ﻛﺮده اﺳﺖ‪،‬ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻃﻮﻳﻠﻲ ازﻛﺘﺎﺑﻬﺎو ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﺑﻪدﺳﺖ داده اﺳﺖ‪ .‬او ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از ﺗﻤﺎم ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﻛﺘﺎب‬ ‫ﻣﻘﺪس را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﻨﺪ اراﺋﻪ داده‪ ،‬اﻣﺎ در ﻫﻴﭻ ﺟﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﻴﻞ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﺑﺎ اﺷﺎره ﻧﻜﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮنﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺣـﻜـﻮﻣـﺖ ﻛـﺮدﻧـﺪ)‪1492-756‬م‪ (.‬و‬ ‫ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮدﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺻﻮرت‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ﻫﺮﮔﺰ اﻳﻦ اﻧﺠﻴﻞ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪي‬ ‫ﺑﺮﻋﻠﻴﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ اراﺋﻪ ﻧﺪاد‪ .‬دراﻳﻦ دوره‪ ،‬ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن‬ ‫و ﻣﻮرﺧﺎن و ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻈـﻴـﺮ اﻟـﻔـﺎراﺑـﻲ‬ ‫)وﻓﺎت‪950‬م‪ ،(.‬اﻟﻤﺴﻌﻮدي)وﻓﺎت‪956‬م‪ ،(.‬اﻟﻘﻨﺪي)وﻓﺎت‪961‬م‪ ،(.‬اﺑـﻦ‬ ‫ﺣﺰم)وﻓﺎت‪1063‬م‪ ،(.‬اﻟﻐﺰاﻟﻲ)وﻓﺎت‪1111‬م‪ ،(.‬اﺑﻮاﻟـﻌـﺒـﺎس اﻟـﻌـﺎرف‬ ‫)وﻓﺎت‪1141‬م‪ ،(.‬اﺑﻦ رﺷﺪ)وﻓﺎت‪1198‬م‪،(.‬ﻣﺤﻲاﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ‬ ‫)وﻓﺎت‪1240‬م‪(.‬و اﺑﻦ ﺧﻠﺪون)وﻓﺎت‪1406‬م‪ .(.‬اﻣﺎ ﻫﻴﭽﻴﻚ از اﻳﺸـﺎن‬ ‫ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب اﺷﺎره ﻧﻜﺮده اﺳﺖ‪.‬ﺑﻪﻋﻼوه‪،‬درﻫﻴﭽﻴﻚ ازﻛﺘﺎﺑﻬـﺎي‬ ‫ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮآن ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از‪1700‬م‪ .‬ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه‪ ،‬از اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻧﺎم‬ ‫ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﻟﺬا ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﺑﺘﻮان ﺑﺎورﻛﺮدﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺠﻴﻞ‬ ‫ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﭘﻴﺶ از ﻗﺮن ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﻴﻼدي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اداﻣﻪ دارد‪....‬‬

‫ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺑﺎﻳﺪ‪10‬ﻳﻚ ﺑﺪﻫﺪ‬ ‫ده ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي دادن ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ از‪10‬‬ ‫ﻗﺴﻤﺖ درآﻣﺪﻣﺎن ﻳﺎ ﻫﺰار دﻻر از ﻫﺮ‪ 10‬ﻫﺰار‬ ‫دﻻر ﻋﺎﻳﺪي ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪ .‬دادن‪10‬ﻳﻚ‪،‬ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ﺧﺪا‬ ‫ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻋﻀﻮي ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻠﻜﻮت او ﺑﺮ‬ ‫روي زﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ‪ .‬اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻳﺎدآوري ﻣﻴﻜﻨﺪﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ دارﻳﺪ‬ ‫ازﺧﺪا اﺳﺖ و ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻴﺴﺎزد ﺗﺎ ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ‬ ‫اﻣﻮاﻟﻲ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺗﺎ‬ ‫ﺳﻬﻴﻢ ﺷﻮﻳﺪ‪ :‬ﻫﺮ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﻲ ﻧﻴﻜﻮ و ﻫﺮ ﺑﺨﺸﺶ ﻛﺎﻣﻞ از ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و‬ ‫ﻧﺎزل ﻣﻲ ﺷﻮد از ﭘﺪر‪...‬ﻳﻌﻘﻮب‪.17 :1‬‬

‫ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺔ ﻣﺴﻴﺢ را ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﭼﻪ ﻏﻮﻏﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ درﻗﺎﻓﻠﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ‬

‫ﭘﺎپ ﺑﻨﺪﻳﻚ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ در‬ ‫اﻳﻦ ﭼﻪ ﺷﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ درﺳﻴﻨﻪ ﻫﻮﻳﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﺟﻤﻌﻲ از ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ‫اﻳﻦ ﭼﻪ ﻋﺸﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺬون ﻫﻤﻪ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺤﺮ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي روزﻫﺎي ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ‬ ‫ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺮاب دل و داﻣﻦ ﻟﻴﻼ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ ﺑﺪون‬ ‫اﻳﻦ ﭼﻪ ﻣﻮﺟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ اﻓﻜﻨﺪ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ‪ ،‬ﻋﻴﺪي‬ ‫در ﮔﻢ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﺮون از ﻛﻒ درﻳﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﺧﺎﻟﻲ از ﻟﻄﻒ اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺎپ‬ ‫اﻳﻦ ﭼﻪ ﻳﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﺮده ز رﺧﺴﺎر درﻳﺪ‬ ‫در دﻳﺪار ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ‬ ‫ﻋﺎﻟﻤﻲ در ﻃﻠﺒﺶ ﻏﺮق ﺗﻤﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺸﺘﺎق ﻛﻪ آﻣﺎده‬ ‫اﻳﻦ ﭼﻪ ﻧﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﺎﺑﺶ آن دﻳﺪه ﻛﻮر‬ ‫ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﺸﻨﻬﺎي ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ‬ ‫ﺑﺎز ﮔﺮدﻳﺪه و ﭼﻨﻴﻦ روﺷﻦ و ﺑﻴﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬اﮔﺮ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻪ‬ ‫اﻳﻦ ﭼﻪ ﻃﺮﺣﻲ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﻴﻨﺎ ز ازل‬ ‫اﻧﺘﻈﺎري از ﺑﺸﺮ در اﻋـﻴـﺎد ﺧـﻮد دارد‪ ،‬ﭼـﻪ اﺣﺴـﺎﺳـﻲ و‬ ‫ﻛﻪ ﺟﻬﺎن ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻦ ﺣﻞ ﻣﻌﻤﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﺗﻮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ دارﻳﻢ؟ وي اﻓﺰود‪ :‬ﻣﺎ‬ ‫ﺳ‪‬ﺮ اﻳﻦ را زﺳﭙﻬﺮ از دل ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻣﭙﺮس‬ ‫ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺴﻴﺤﻴـﺖ در اﻳـﻦ‬ ‫ﻛﺸﻒ اﻳﻦ راز ﺑﻪ ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺤﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻳﻚ ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪاﻟﺖ را‬ ‫ﭼﻮن ﺧﺪا ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺑﻲ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺳﺎﻻر ﺑﺪﻳﺪ‬ ‫ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ‪ .‬ﻣﺎ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻈﺎره ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺟﻬﺎن آﻣﺪه در ﺻﻮرت ﻋﻴﺴﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﻛ ﺸﻴ ﺶ ﺟ ﻠﻴ ﻞ ﺳﭙ ﻬ ﺮ‬ ‫ﭼﺸﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻧﻈﺮ دارد ﻛـﻪ ﭼـﻪ ﻛـﺎري ﺑـﺮاي‬ ‫ﺑﺮﻗﺮاري ﻋﺪاﻟﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻴﻢ‪ .‬رﻫﺒﺮ ﻛﺎﺗﻮﻟﻴـﻚ ﻫـﺎي‬ ‫ﺟﻬﺎن‪ ،‬ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻛﺮد‪ :‬ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺎن را ﺑﺮاي آﻣـﺎدن‬ ‫ﻣﺴﻴﺢ‪ ،‬آﻣﺎده ﻛﻨﻴﻢ و در اﻳﻦ اﻋﻴﺎد ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد را آ ﻣـﺎده‬ ‫ﻧﻴﺎﻳﺶﺿﺮورتاﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﻳﺮﺟﺸﻦﻫﺎيﻛﺮﻳﺴﻤﺲ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺮاي آﻣﺪﻧﺶ ﻧﺸﺎن دﻫـﻴـﻢ‪ .‬وي اﻓـﺰود‪ :‬دو ﻫـﺰار ﺳـﺎل‬ ‫اﺳﻘﻒ اﻋﻈﻢ ﻛﺮه‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﻣﺎ را ﻧﻈﺎره ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈـﺮ‬ ‫اﺳﻘﻒ اﻋﻈﻢ‬ ‫آﻣﺪن او ﻫﺴﺘﻴﻢ‪ .‬ﻣﺎ ﺑﺎﻳـﺪ ﺧـﻮاﺳـﺘـﺔ او را ﻛـﻪ رﻋـﺎﻳـﺖ‬ ‫ﻛﺮه‪ ،‬ﻻزارو‬ ‫اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ‪ .‬ﭘﺎپ در ﭘـﺎﻳـﺎن اﻓـﺰود‪:‬‬ ‫ﻳﻮﻫﻮﻧﮓ ﺳﻴﻚ‬ ‫اﻳﻤﺎن ﺑﺪون اﻣﻴﺪي ﺑﺰرگ ﺑﻪ دﻳﺪن ﻣﺴﻴﺢ‪ ،‬و ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ‬ ‫در ﭘﻴﺎﻣﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﺑﺪون ﻓﻬﻤﻴﺪن ﻣﺴﻴﺢ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ ﻧﺪارد و زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ ﺗﺎرﻳﻚ‬ ‫ﻣﺮدم اﻳﻦ ﻛﺸﻮر‬ ‫و ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﺳﻴﺪﮔﻲ‬ ‫ﺑﻪ اﻣﻮرﺧﻴﺮدر‬ ‫ﻃﻮل ﺟﺸﻨﻬـﺎي‬ ‫ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ ﺷﺪ‪.‬اﺳﻘﻒ اﻋﻈﻢ ﻛﺮه دراﻳـﻦ ﭘـﻴـﺎم آورده اﺳـﺖ‪:‬‬ ‫ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺿﺮورت اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﺟﺸﻨﻬﺎي ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫‪English Service‬‬ ‫ﺑﺎﻳﺪﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و ﻧﺰدﻳﻜـﺎن ﺧـﻮد ﺗـﻮﺟـﻪ و‬ ‫‪Sundays: 1pm‬‬ ‫درﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﺮد‪ .‬وي در اﻳﻦ ﭘﻴﺎم ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ‬ ‫‪Farsi Service‬‬ ‫ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﻛﺮه‪،‬ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮد‪ :‬ﺑﺎﻳﺪﻛﻤﻜﻬﺎي ﺧﻮد را‬ ‫‪Sunday: 3:00 pm‬‬ ‫در ﻗﺎﻟﺐ ﻛﻤﻚﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻜـﻞ اﻣـﻮر‬ ‫ﺧﻴﺮﻳﻪ از ﺳﻮي ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ‪.‬ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻳﻜـﺪﻳـﮕـﺮ‬ ‫ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن را درﺟﻬﺎن و ﻗﺒﻞ ازآن درﻛﺸـﻮر ﺧـﻮد‬ ‫‪21300 Califa St,‬‬ ‫رﻓﻊ ﻛﻨﻴﻢ ‪.‬در اﻳﻦ راﺳـﺘـﺎ اﻧـﺠـﻤـﻦ ﺧـﻮاﻫـﺮان ﻣﺴـﻴـﺤـﻲ ﻛـﺮه‬ ‫‪Woodland Hills, CA 91367‬‬ ‫ﺑﺴﺘﻪﻫﺎي ﻫﺪﻳﺔ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم در ﻣﻴﺎن‪12‬ﻣﻴﻠﻴـﻮن‬ ‫‪TEL: 818.522.1525‬‬ ‫ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﺮدﻧﺪ‪.‬‬


‫ﺳﺎل ﺳﻮم ﺷﻤﺎرة ‪27‬‬

‫ژاﻧﻮﻳﻪ ‪2008‬‬

‫ﺧﺪاوﻧﺪا‪ ،‬ﻣﻦ اﻋﺘﺮاف ﻣﻴﻜﻨﻢ ﮔﻨﺎﻫﻜﺎر ﻫﺴﺘﻢ‪ .‬اﻳﻤﺎن دارم‬

‫‪8‬‬ ‫‪Tel: 818. 522.1525‬‬ ‫‪Tabdil@IRANforCHRIST.com‬‬

‫ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ‬ ‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه‪ :‬دﻳﻮﻳﺪ ﻣﻴﺲ‬ ‫ﻣﺘﺮﺟﻢ‪ :‬ط‪ .‬ﻣﻴﻜﺎﺋﻠﻴﺎن‬ ‫ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ‬

‫درﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪﺗﻮﺟﻪ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮاي‬ ‫زﻧﺎﺷﻮﺋﻲ ﺳﻌﺎدت آﻣﻴﺰﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻃﺮﻓﻴﻦ از‬ ‫ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎت ﺷﺒﻴﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﺗﻔﺎوت‬ ‫ﺳﻠﻴﻘﻪ وﺣﺘﻲ ﺗﺎﺣﺪي ﺗﻔﺎوت اﺧﻼق‪ ،‬ﻣﻤﻜﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ زﻧﺪﮔﻲ زوﺟﻴﻦ‬ ‫ﺷﻮد‪ .‬وﻟﻲ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو‬ ‫در ﻣﻮرد ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎ و اﺻﻮل ﻓﻠﺴﻔﻪ‬ ‫زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺳﻲ‬ ‫آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﺣﻴﺎت ﻳﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ﻓﺮاوانﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻴﺘﻮان ﮔﻔﺖ وﻟﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫دو ﻧﻔﺮي ﻛﻪ در ﻗﻀﺎوﺗﻬﺎي ﺧﻮد رﺷﺪ‬ ‫ﻛﺎﻓﻲ دارﻧﺪ و ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻨﺪ‬ ‫و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ آﺷﻨﺎﺋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ‬ ‫ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺗﺤﺎد و‬ ‫اﺣﺘﺮام آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﻮد‪،‬‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ زوﺟﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺪﻣﻬﺎي ﻻزم در ﻣﻮرد‬ ‫ازدواج را ﺑﺮدارد و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ داراي‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده اي ﺑﺎ دوام و ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫وﻗﺘﻲ ﭘﺮوﻳﺰ و ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻗﺪري‬ ‫اﺣﺴﺎس ﺷﺎدي و وﺟﺪ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ‪.‬آﻧﻬﺎ ﻋﺎﺷﻖ‬ ‫ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ازدواج‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﺷﺎدي آﻧﻬﺎ ﺣﺪي ﻧﺪارد‪ .‬ﻣﮕﺮ ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؟وﻟﻲ وﻗﺘﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ‬ ‫از آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﻤﺎﻧﺪ و درﺑﺎرة آﻳﻨﺪه ﻓﻜﺮ‬ ‫ﻣﻴﻜﻨﺪ‪،‬ﺧﺪا ﻣﻴﺪاﻧﺪﻛﻪ ﭼﻪ ﺳﺌﻮاﻻﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ‬ ‫او ﺧﻄﻮر ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ‪”:‬آﻳﺎ درآﻳﻨﺪه ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﺣﺎﻻ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد؟ ازﻛﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم‬ ‫ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺎدي و ﺷﻴﺮﻳﻨﻲﻛﻪ اﻛﻨﻮن از آن‬ ‫ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﻣﺸﻜﻼت زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ؟ ﭼﺮا‬ ‫ﺑﻌﻀﻲ از ازدواﺟﻬﺎ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪا ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ؟‬ ‫ﭼﻄﻮر ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺗﺪاوم ﺳﻌﺎدت ﺧﻮد را‬ ‫ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ؟‬ ‫اداﻣﻪ دارد‪...‬‬

‫ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻣﻦ ﺑﺮ روي ﺻﻠﻴﺐ‪ ،‬ﺟﺎن‬ ‫ﺧﻮد را ﻓﺪا ﻧﻤﻮد و ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ از ﻣﺮدﮔﺎن و ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ‬ ‫ﻣﺮگ‪ ،‬ﻣﺮا در ﺣﻀﻮر ﺗﻮ ﻋﺎدل ﺳﺎﺧﺖ‪ .‬ﻣﻦ اﻛﻨﻮن او را‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪه در ﻗﻠﺐ ﺧﻮد ﻣﻴﭙﺬﻳﺮم‪ .‬آﻣﻴﻦ‬

‫ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن‬ ‫ﺑﺮﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ و‬ ‫ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي‬ ‫ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ وﻗـﺘﻲ ﺑﻮﺟـﻮد ﻣﻴ‪Ĥ‬ﻳـﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧـﻲ‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ .‬اﮔﺮ ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﺧـﻮد ﻣـﺸﻜﻞ‬ ‫دارﻳﺪ‪ ،‬دﻻﻳﻞ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻣﻬﻤﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﻨﻮز آﻧﻬﺎ را ﺣﻞ‬ ‫ﻧﻜﺮده اﻳﺪ وﻳﺎ از ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ روﺣﻲ ﻧﺎﻛﺎرآﻣـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺮاي روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ‪ ،‬ﺷﻴﻮه ﻫﺎي دروﻧﻲ‬ ‫و ﺑﺮوﻧﻲ زﻳﺎدي وﺟﻮد دارد‪ .‬ﺑﺴﻴﺎري از ﺷـﻴﻮه ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ‬ ‫ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻋـﺼﺒﺎﻧﻴﺖ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر روﻧﺪ‪ .‬ﻋﺪم ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ ارزﺷﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد‬ ‫آﻣﺪن ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮاي ﻓﺎﺋﻖ آﻣﺪن ﺑـﺮ ﻋـﺼﺒﺎﻧﻴﺖ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪارزﺷﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻔﻬﻤﻴﺪ ﭼﺮا ﺑـﻪ‬ ‫ﺗﻮاﻧــﺎﻳﻲ ﺧــﻮد ﺑــﺮاي ﺧﻮﺷــﺤﺎل ﺑــﻮدن اﻋﺘﻤــﺎد ﻧﺪارﻳــﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻘﺼﺮداﻧﺴﺘﻦ دﻳﮕﺮان ﻳـﺎ ﺧﻮدﺗـﺎن و ﻋـﺼﺒﺎﻧﻲ ﺑـﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧـﺪن‪،‬‬ ‫ﭘﻴﻤﻮدن ﻣﺴﻴﺮرا دﺷﻮارﺗﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ‪ .‬ﻳﺎﻓﺘﻦ راﻫﻬﺎي ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﺮاي‬ ‫ﻓﻜﺮ ﻛﺮدن درﺑﺎره ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬـﺎ وﺧﻮﺷـﺤﺎل ﻛـﺮدن ﺧـﻮد ﺑـﻪ‬ ‫ﺗﻼﺷﻬﺎي ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ﻧﻴﺎز دارد‪.‬‬ ‫ﻋﻮاﻃﻒ آﺳﻴﺐ وﺗﺮس را ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ‬ ‫ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ‪،‬ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ از ﺗﺮس و‬ ‫ﻧﻮﻋﻲ ﺣﺲ ﻧﺎ اﻣﻴﺪي ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻴﺸﻮد‪ .‬ﺑﺮﺧﻲ ارزﺷﻬﺎ ﻳﺎ اﻫﺪاف‬ ‫ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗـﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧـﺪ وﺷـﻤﺎ اﺣـﺴﺎس ﻣﻴﻜﻨﻴـﺪ‬ ‫ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻮد را ﺑﺮ اوﺿﺎع از دﺳﺖ ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ‪ .‬ﺷـﺎﻳﺪ دوﺳـﺖ‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس آﺳﻴﺐ وﺗﺮس ﺧﻮد اﻋـﺘﺮاف ﻛﻨﻴـﺪ‬ ‫زﻳﺮا ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاف ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺿﻌﻒ ﺷﻤﺎﺳﺖ‪ .‬وﻟـﻲ‬ ‫اﻳﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﻪ ﺷـﻤﺎ ﻛﻤـﻚ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻛـﺮد ارزﺷـﻬﺎ و‬ ‫اﻫﺪاﻓﻲ را ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ وﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺸﻨﺎﺳـﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻃﻒ ﺗـﺮس وآﺳـﻴﺐ در را ﺑـﺮاي ﻛﻨﻜـﺎش‬ ‫درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ رﻳﺸﻪاي ﺑﺎزﺧﻮاﻫﺪﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺪردي ودرك ﺧﻮد را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﺪ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﺧـﻮد را ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻓـﺮاد‬ ‫ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﺪ‪ ،‬اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﺗﻼش ﺑـﺮاي دﻳـﺪن ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ از‬ ‫زاوﻳﻪ دﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪.‬ﺷﺎﻳﺪ ﻛﺎرﺧﻮد را ﺑـﺎ ﺳـﺆال درﺑـﺎره‬ ‫زاوﻳﻪ دﻳﺪ آﻧﻬﺎ آﻏـﺎز ﻛﻨﻴـﺪ‪،‬آﻧﻬﺎ را ﺗﺮﻏﻴـﺐﻛﻨﻴـﺪ درﺑـﺎره‬ ‫ﻓﺮﺿﻴﺎت واﻋﺘﻘﺎدات رﻳﺸﻪاي ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪاي ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را‬ ‫ﺑﺴﻮي داﺷﺘﻦ زاوﻳﻪ دﻳﺪ ﻳﺎ رﻓﺘﺎري ﻛﻪ ﻣﻮرد رﺿﺎﻳﺖ ﺷـﻤﺎ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ ﺳﻮق داده اﺳﺖ‪ ،‬ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪ .‬ﮔﻔﺘﻪﻫـﺎي آﻧﻬـﺎ را‬ ‫درﺑﺎره اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸﺎن ﺧﻼﺻﻪ ﮔﻮﻳﻲ ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﻣﻌﻤﻮﻻً راه ﺗﺤﺖ‬ ‫ﻛﻨﺘﺮل ﻗﺮار دادن ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ‪ ،‬درك وﺿـﻌﻴﺖ‪ ،‬زاوﻳـﻪ دﻳـﺪ‬ ‫ودﻟﻴﻞ اﻋﺘﻘﺎدات ورﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻓﺮاد اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اداﻣﻪ دارد‪...‬‬

‫ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﮔﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي اﺳﺖ‬ ‫دود ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ و ﺳﻴﮕﺎرﺣﺎوي ﺑﻴﺶ از‪4‬ﻫﺰار ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ‬ ‫اﺳﺖﻛﻪ ﺷﻤﺎر زﻳﺎدي از آﻧﻬﺎ ﻣﻮاد ﻣﺤﺮك ﻳﺎ ﺳﻤﻲ و‬ ‫ﺳﺮﻃﺎن زا ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬دود ﺳﻴﮕﺎر ﺑﻴﺶ از‪40‬ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺐ‬ ‫ﺳﺮﻃﺎن زا دارد‪،‬ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ ﺳﻴﮕﺎر و ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ‬ ‫ﺟﺬب ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﻣﻴﺸﻮد و ﻇﺮف‪30‬ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﻴﺮﺳﺪ‬ ‫و روي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺼﺒﻲ آن اﺛﺮ ﻣﻴﮕﺬارد‪.‬‬ ‫ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻮﺟﺐ اﻋﺘﻴﺎد‬ ‫ﻣﻴﺸﻮد‪ ،‬دود ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ و ﺳﻴﮕﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ آزﻳﺴﺖ)ﭘﻨﺒﻪ ﻧﺴﻮز(‪،‬‬ ‫آرﺳﻨﻴﻚ‪ ،‬ﺑﻨﺰﻳﻦ و ﮔﺎز رادون‪ ،‬ﺟﺰء ﻣﻮاد ﺳﺮﻃﺎن زا‬ ‫درﺟﻪ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﺸﻮد‪ .‬ﻧﻴﺘﺮوزآﻣﻴﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎل ﺗﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻮاد ﺳﺮﻃﺎن زاي ﻣﻮﺟﻮد در دود ﺳﻴﮕﺎر و ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻮاد دﺧﺎﻧﻲ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮد‪.‬ﺧﻄﺮﺑﺮوزﺳﺮﻃﺎن درﺳﻴﮕﺎرﻳﻬﺎ‬ ‫ﺑﻴﺶ از دﻳﮕﺮان اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺣﺪاﻗﻞ‪15‬ﺳﺎل زودﺗﺮ‬ ‫از اﻓﺮاد ﻏﻴﺮ ﺳﻴﮕﺎري ﺑﻪ ﺳﻨﻴﻦ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻃﺎن ﻣﻴﺮﺳﻨﺪ‪ .‬ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻠﺒﻲ و‬ ‫ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ در اﻓﺮاد ﻏﻴﺮ ﺳﻴﮕﺎري ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻌﺮض دود ﺳﻴﮕﺎر اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺧﻮد‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪25 ،‬درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻳﮕﺮان اﺳﺖ‪ .‬ﺧﻄﺮ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺳﺮﻃﺎن ﺳﻴﻨﻪ در زﻧﺎن ﺳﻴﮕﺎري و‬ ‫ﺣﺘﻲ در زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض دود ﺳﻴﮕﺎر اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ )درﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ( را‪ ،‬ﺑﻴﺶ از‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ زﻧﺎﻧﻲ داﻧﺴﺖ‪50.‬درﺻﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي ﻣﺜﺎﻧﻪ در ﻣﺮدان و ﺑﻴﺶ از‪30‬درﺻﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎي‬ ‫ﻣﺜﺎﻧﻪ در زﻧﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﻴﺎت ارﺗﺒﺎط دارد و ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻴﺰدر اﻓﺮاد ﺳﻴﮕﺎري‬ ‫ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي زﻳﺎد ﺣﺘﻲ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻴﺎﻧﺴﺎﻟﻲ ﺳﻴﮕﺎر ﻛﺸﻴﺪه اﻧﺪ‪ ،‬ﻗﻄﻊ‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﻴﺎت ﺧﻄﺮ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺳﺮﻃﺎن رﻳﻪ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﺔ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺎ ﭘﺨﺶ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎن در آﻣﺮﻳﻜﺎ‬ ‫ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اﺷﺘﺮاك و آﮔﻬﻲ ﻛﺎر و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد‪،‬‬ ‫ﻣﺎ را در ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﺔ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﺎري ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬ ‫‪The Change Monthly Paper is Distributed to most of the Persian‬‬ ‫‪speaking community, and your monthly payment will help The Change‬‬ ‫‪paper to be more effective for the Persian speaking world.‬‬ ‫‪for one year‬‬

‫‪Yes! I want to subscribe THE CHANGE $30‬‬ ‫‪Name‬‬

‫_____________________________________________‬

‫_____________________________________________ ‪Address‬‬ ‫_________ ‪___________________ State‬‬

‫‪City‬‬

‫______________ ‪Zip‬‬ ‫______________________________)‬

‫(‬

‫‪Please clip and return with payment to:‬‬

‫‪Iran for Christ ministries‬‬ ‫‪P. O. Box 371043 Reseda, CA 91337 USA‬‬ ‫‪Tabdil@iranforchrist.com‬‬ ‫‪TEL: 818. 522. 1525‬‬ ‫‪http://www.iranforchrist.com/Tabdil.htm‬‬

‫‪Phone‬‬


‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ژﻧﺮال ﻟﻮواﻻس‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﻪ آرﻣﺎن رﺷﺪي‬

‫ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎردﻫﻢ‬ ‫ﺷﻔﺎي اﻟﻬﻲ‬

‫ﺑِﻦ ﻫ‪‬ﻮر‬

‫”ﺑﮕﻮﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ دوﺳﺘﺶ داﺷﺘﻢ!“ ﻣﻴﺮﻳﺎم ﺑﺎاﻧﺪوﻫﻲ ﺟﺎﻧﻜﺎه و‬ ‫ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻒ درﻛﻨﺎرﺗﺮﺻﺎ زاﻧﻮ زد‪ .‬در ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﺎت‪ ،‬دﻳﺪﻧﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﺮدي ﺑﺴﺮﻋﺖ در ﺟﺎده ﺑﻪ آن ﺳﻤﺖ ﻣﻴ‪Ĥ‬ﻳﺪ‪ .‬ﻣﻴﺮﻳﺎم‬ ‫ﮔﻔﺖ‪” :‬ﺗﺮﺻﺎ ﻗﻮي ﺑﺎش! ﺑﺒﻴﻦ‪ ،‬اﻵن از اﻳﻦ ﻣﺮد ﺳﺮاغ‬ ‫ﻧﺎﺻﺮي را ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺷﺠﺎع ﺑﺎش! ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ﻧﺰدﻳﻚ‬ ‫اﺳﺖ!“ ﺗﺮﺻﺎ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻣﺮاه ﻛﻤﻜﺶ ﻣﻴﻜﺮد ﺗﺎ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﮔﻔﺖ‪”:‬ﻣﺎدر‪،‬ﮔﻮﻳﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدهاي ﻛﻪ ﻣﺎ ﺟﺬاﻣﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺮد رﻫﮕﺬار اﮔﺮ از روي ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﺎ را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﻜﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﺣﺘﻤﺎً“ ﻧﺎﺳﺰا ﻧﺜﺎرﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪ “...‬اﻣﺎ ﻣﺎدر ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻲ از‬ ‫ﺟﺎﻳﻲ ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﺗﺎزه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺎده ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪ‬ ‫ودر ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﻓﺮﻳﺎد زد‪:‬‬ ‫”ﻧﺎﭘﺎك ﻫﺴﺘﻴﻢ! ﻧﺎﭘﺎك!“ اﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﺗﻌﺠﺐ دﻳﺪ ﻛﻪ آن‬ ‫ﻣﺮد درﺳﺖ ﺑﻄﺮف او ﻣﻴ‪Ĥ‬ﻳﺪ‪ .‬رﻫﮕﺬر وﻗﺘﻲ ﺑﻪ دو ﺳﻪ ﻗﺪﻣﻲ‬ ‫ﻣﻴﺮﻳﺎم رﺳﻴﺪ‪ ،‬ﭘﺮﺳﻴﺪ‪” :‬اي زن‪ ،‬ﭼﻪ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻲ؟“ ﻣﻴﺮﻳﺎم ﺑﺎ‬ ‫ﺗﻌﺠﺐ ﮔﻔﺖ‪” :‬ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎش‪ ،‬ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﻴﺎ! ﻣﮕﺮ وﺿﻊ ﻣﺎ را‬ ‫ﻧﻤﻴﺒﻴﻨﻲ؟“ﻣﺮدﮔﻔﺖ‪”:‬ﻣﻦ ﭘﻴﺎم آور ﻛﺴﻲ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻓﺮادي‬ ‫ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻮ ﻛﻠﻤﻪ اي ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ و ﺷﻔﺎ ﻣﻴﻴﺎﺑﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻦ‬ ‫ﻧﻤﻴﺘﺮﺳﻢ!“ ﻣﻴﺮﻳﺎم ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﺼﺎدف ﻋﺠﻴﺐ ﺣﻴﺮت ﻛﺮده‬ ‫ﺑﻮد وﺣﺲ ﻣﻴﻜﺮد در ﻳﻚ ﻗﺪﻣﻲ رﺳﺘﮕﺎري ﻗﺮار دارد‪ ،‬ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻴﺠﺎن ﭘﺮﺳﻴﺪ‪” :‬آﻳﺎ ﺗﻮ ﻣﻴﺪاﻧﻲ او از ﻛﺪام راه ﺑﻪ اورﺷﻠﻴﻢ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ؟“ ﮔﻔﺖ‪” :‬از ﻫﻤﻴﻦ راه!“ ﻣﻴﺮﻳﺎم دﺳﺘﻬﺎ را ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻢ زد و ﺑﺎ ﺷﺎدي ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﮕﺎه ﻛﺮد و ﺧﺪا را ﺑﺎ ﺻﺪاي‬ ‫ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻜﺮ ﮔﻔﺖ‪ .‬ﻣﺮد ﭘﺮﺳﻴﺪ‪” :‬ﺗﻮ ﻓﻜﺮ ﻣﻴﻜﻨﻲ او ﻛﻴﺴﺖ؟“‬ ‫ﺟﻮاب داد‪” :‬او ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺪاﺳﺖ!“ ﻣﺮد ﮔﻔﺖ‪” :‬ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ ﻛﻪ‬ ‫داﻧﺸﻲ اﻟﻬﻲ داري‪ ،‬زن! ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ ﺧﻮد‬ ‫ﻗﺮار دﻫﺪ! ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﺑﻤﺎن! ﻋﺪة زﻳﺎدي ﻫﻤﺮاه او دارﻧﺪ‬ ‫ﻣﻲآﻳﻨﺪ‪ .‬ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮوي و ﻛﻨﺎر آن ﺻﺨﺮه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ‪ ،‬آﻧﺠﺎ‬ ‫ﻧﺰدﻳﻚ آن درﺧﺖ‪ .‬وﻗﺘﻲ او از اﻳﻨﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﻴﻜﻨﺪ‪ ،‬ﻓﺮﻳﺎد‬ ‫ﺑﺰن و ﻧﺘﺮس‪ .‬اﮔﺮ اﻳﻤﺎﻧﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه داﻧﺸﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬او ﺻﺪاي‬ ‫ﺗﻮ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﻨﻴﺪ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم آﺳﻤﺎن ﺑﻐُﺮد! ﻣﻦ ﺑﻪ‬ ‫اورﺷﻠﻴﻢ ﻣﻴﺮوم ﺗﺎ ﺑﺮاي ورود او ﺗﺪارك ﺑﺒﻴﻨﻢ! ﺧﺪاوﻧﺪ‬ ‫ﭘﺸﺖ و ﭘﻨﺎﻫﺖ ﺑﺎﺷﺪ!“ ﻣﺮد رﻓﺖ و زﻧﻬﺎ آﻫﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﺮف‬ ‫ﺻﺨﺮه اي رﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود ﺳﻲ ﻗﺪم از ﺟﺎده ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫آﻧﺠﺎ در ﺳﺎﻳﺔ درﺧﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺗﺮﺻﺎ از ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺑﻪ‬ ‫ﺧﻮاب رﻓﺖ‪ .‬ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ ﺻﺒﺢ‪ ،‬ﺟﺬاﻣﻴﺎن از ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻴﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ درﺟﺎده‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮد‪ .‬ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﺟﺎده ﭘﺮاز‬ ‫اﻧﺒﻮه ﻣﺮدم ﺷﺪ‪ .‬زﻧﻬﺎ ﻣﻴﺪﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺷﺎﺧﻪ‬ ‫ﻫﺎي ﻧﺨﻞ در دﺳﺖ دارﻧﺪ‪ ،‬از ﺳﺮﺑﺎﻻﻳﻲ ﺟﺎده ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺮوﻧﺪ‪.‬‬ ‫از ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻴﺰ ﻋﺪة دﻳﮕﺮي ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎن‬ ‫زﻧﺎن‪ ،‬آن دو ﮔﺮوه ﺷﺎدي ﻛﻨﺎن ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ‪ .‬از‬ ‫ﺣﺮﻛﺖ و ﻧﺤﻮة ﺗﺠﻤﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ‪ ،‬ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻮد‪ .‬زﻧﺎن ﺑﻪ آن ﻧﻘﻄﻪ ﻧﮕﺎه ﻛﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻴﺮﻳﺎم ﻛﻪ اﻳﺴﺘﺎده ﺑﻮد‪ ،‬دﻳﺪ ﻛﻪ در وﺳﻂ ﺟﻤﻌﻴﺖ‪ ،‬ﻣﺮدي ﺑﺎ‬ ‫ﺟﺎﻣﻪ اي ﺳﻔﻴﺪ‪ ،‬ﺳﻮار ﺑﺮ اﻻﻏﻲ در ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ‪ .‬دور او‬ ‫ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﺎدي و رﻗﺺ ﻛﻨﺎن ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ ﻛﻪ‬

‫ﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﺎص او ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﻋﻤﺎﻣﻪاي ﺑﺮ ﺳﺮ‬ ‫ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﻮﻫﺎي ﺧﺮﻣﺎﻳﻲاش ﺑﺮدوﺳﻮي ﺷﺎﻧﻪﻫﺎﻳﺶ رﻳﺨﺘﻪ‬ ‫ﺑﻮد‪ .‬او ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪي زﻳﺒﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻧﮕﺎه ﻣﻴﻜﺮد‪ .‬ﻧﻴﺎزي‬ ‫ﻧﺒﻮد ﻛﺴﻲ ﺑﻪ ﺟﺬاﻣﻴﺎن ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ او ﻫﻤﺎن ﻧﺎﺻﺮي اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎ‬ ‫دﻳﺪن او‪ ،‬ﻣﻴﺮﻳﺎم ﺑﻪ ﺗﺮﺻﺎ ﮔﻔﺖ‪ ” :‬آﻧﺠﺎﺳﺖ‪ ،‬دارد ﻣﻲ آﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﺎ ﻓﺮزﻧﺪم!“ وﻗﺘﻲ اﻳﻦ را ﮔﻔﺖ‪،‬ﻛﻤﻲ از ﺻﺨﺮه ﺟﻠﻮﺗﺮ رﻓﺖ‬ ‫و روي زاﻧﻮﻫﺎي ﺧﻮد اﻓﺘﺎد‪ .‬ﻟﺤﻈﺔ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﻓﺮارﺳﻴﺪه‬ ‫ﺑﻮد‪ .‬اﮔﺮ اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ ﻣﻴﺪادﻧﺪ‪ ،‬ﺷﺎﻳﺪ دﻳﮕﺮ‬ ‫ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ اﻣﻴﺪي ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻴﺒﻮد‪ .‬ﺳﭙﺲ ﮔﻔﺖ‪” :‬ﺗﺮﺻﺎ‬ ‫ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﻴﺎ‪ ،‬ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﻴﺎ‪ .‬ﺷﺎﻳﺪ ﺻﺪاﻳﻤﺎن را ﻧﺸﻨﻮد!“ ﻣﻴﺮﻳﺎم‬ ‫ازﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﺟﻠﻮﺗﺮ رﻓﺖ ودرﺣﺎﻟﻴﻜﻪ دﺳﺘﻬﺎﻳﺶ را ﺑﺎﻻ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﺎ ﺻﺪاﻳﻲ دﻟﺨﺮاش ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺎد زدن ﻛﺮد‪.‬‬ ‫ﻋﺪه اي ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و وﻗﺘﻲ ﺻﻮرت ﻫﻮﻟﻨﺎك او را دﻳﺪﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺧﺸﻜﺸﺎن زد‪ .‬ﻓﻼﻛﺖ وﺿﻊ ﺑﺸﺮي‪ ،‬وﻗﺘﻲ ﺑﻪ اوج ﻣﻴﺮﺳﺪ‪،‬‬ ‫ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺖ و ﺣﻴﺮﺗﻲ را در اﻧﺴﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﻮه و‬ ‫ﻋﻈﻤﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن در ﺟﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﺧﺮﺷﺎن! ﺗﺮﺻﺎ ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺮ‬ ‫زﻣﻴﻦ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﻣﻴﺘﺮﺳﻴﺪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺑﺮود‪ .‬ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ‪،‬‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻣﺮدم از ﺗﺄﺛﻴﻴﺮ وﺣﺸﺘﻨﺎك اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻴﺮون آﻣﺪﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﻓﺮﻳﺎد زدﻧﺪ‪” :‬ﺟﺬاﻣﻲ‪ ،‬ﺟﺬاﻣﻲ! ﺳﻨﮕﺴﺎرﺷﺎن ﻛﻨﻴﺪ! اﻳﻦ‬ ‫ﻣﻠﻌﻮﻧﻴﻦ ﺧﺪا را ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻛﻨﻴﺪ!“ اﻣﺎ ﻫﻠﻬﻠﺔ ﺷﺎدي دﻳﮕﺮان و‬ ‫ﺣﻤﺪ و ﭘﺮﺳﺘﺶ اﻳﺸﺎن‪ ،‬اﻳﻦ ﻓﺮﻳﺎدﻫﺎ را ﻗﻄﻊ ﻛﺮد‪ .‬آﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ‬ ‫ﻣﺪﺗﻲ را ﺑﺎ ﻧﺎﺻﺮي ﺑﺴﺮ ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻗﺼﺪي‬ ‫اﻟﻬﻲ در ﭼﻬﺮة ﭘﺮﻋﻄﻮﻓﺖ او ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ اﻳﻦ‬ ‫ﻗﺼﺪ ﭼﻴﺴﺖ‪ .‬دﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﺻﺮي ﻣﺮﻛﺐ ﺧﻮد را آرام ﺑﺴﻮي‬ ‫ﻧﻘﻄﻪ اي ﻣﻴﺮاﻧﺪ‪ .‬ﺳﺎﻛﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪﻛﺮد‪ .‬ﻧﺎﺻﺮي‬ ‫از ﺟﺎده ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺴﻮي زﻧﺎن آﻣﺪ و درﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫اﻳﺸﺎن اﻳﺴﺘﺎد‪ .‬زﻧﺎن روي زاﻧﻮان ﺧﻮد‪ ،‬ﺧﻴﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮة او‬ ‫ﻣﻴﻨﮕﺮﻳﺴﺘﻨﺪ‪ .‬آراﻣﺶ‪ ،‬ﺷﻔﻘﺖ‪ ،‬ﭘﺎﻛﻲ و ﺗﻘﺪس در آن ﻣﻮج‬ ‫ﻣﻴﺰد‪ .‬ﭼﺸﻤﺎن ﻧﺎﻓﺬش ﺣﺎﻛﻲ از ﻧﻴﺘﻲ آﺳﻤﺎﻧﻲ ﺑﻮد‪ .‬ﻋﺪه اي‬ ‫ﻣﺘﺤﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪ ،‬ﻋﺪه اي ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺘﺎب ﺑﺮاي‬ ‫دﻳﺪن ﻳﻚ ﺷﮕﻔﺘﻲ دﻳﮕﺮ‪ .‬در ﺳﻜﻮت ﻋﻤﻴﻖ آن ﺻﺤﻨﺔ‬ ‫ﻣﻠﻜﻮﺗﻲ‪ ،‬اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻴﺎن آﻧﺎن رد وﺑﺪل ﺷﺪ‪” :‬اي ﻣﻮﻻ‪،‬‬ ‫اي ﻣﻮﻻ‪ ،‬ﻧﻴﺎز ﻣﺎ را ﻣﻴﺒﻴﻨﻲ؛ ﺗﻮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻲ ﻣﺎ را ﺷﻔﺎ دﻫﻲ! ﺑﺮﻣﺎ‬ ‫رﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ‪ ،‬رﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ!“ ﺻﺪاي ﻣﻬﺮﺑﺎن ﮔﻔﺖ‪” :‬اﻳﻤﺎن داري‬ ‫ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻢ؟“ﻋﺮض ﻛﺮد‪” :‬ﺗﻮ ﻫﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان‬ ‫وﻋﺪه داده اﻧﺪ‪ .‬ﺗﻮﻳﻲ ﻣﺴﻴﺢ ﺧﺪا!“ ﭼﺸﻤﺎن ﻧﺎﺻﺮي درﺧﺸﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﻟﺤﻨﻲ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﮔﻔﺖ‪”:‬اﻳﻤﺎﻧﺖ ﻋﻈﻴﻢ اﺳﺖ! آﻧﭽﻪ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﻲ‪ ،‬ﺑﺸﻮد!“ ﻟﺤﻈﻪ اي آرام اﻳﺴﺘﺎد‪،‬ﮔﻮﻳﻲ ﻛﺲ دﻳﮕﺮي‬ ‫آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد! ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ! و ﺑﻌﺪ آرام ﺑﻪ راه ﺧﻮد اداﻣﻪ داد‪.‬‬ ‫ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻧﺎﺻﺮي ﺑﺮاه اﻓﺘﺎد‪ .‬ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻴﭽﻜﺲ در آﻧﺠﺎ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮة اﺣﺴﺎس و ﻋﺎﻃﻔﻪ را ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﺎﺻﺮي و آن ﻣﻮﺟﻮدات‬ ‫ﻧﮕﻮن ﺑﺨﺖ رد وﺑﺪل ﺷﺪ‪ ،‬درك ﻧﻜﺮد‪ .‬ﻓﺮﻳﺎدﻫﺎي ﺷﺎدي و‬ ‫ﺳﺘﺎﻳﺶ از ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ‪ .‬ﻣﻴﺮﻳﺎم دﻗﺎﻳﻘﻲ در ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻗﻲ‬ ‫ﻣﺎﻧﺪ‪،‬ﮔﻮﻳﻲ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻟﺤﻈﺎت آن ﺻﺤﻨﻪ را درﻋﻤﻖ‬ ‫وﺟﻮد ﺧﻮد ﺣﻚ ﻛﻨﺪ‪ .‬وﻗﺘﻲ ﻧﺎﺻﺮي دور ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎز ﺻﻮرت‬ ‫ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﻄﺮف ﺗﺮﺻﺎ آﻣﺪ و ﻓﺮﻳﺎد زد‪” :‬دﺧﺘﺮم‪،‬‬ ‫ﺑﺒﻴﻦ‪ ،‬او ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؛ او ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه داد! او ﻫﻤﺎن ﻣﺴﻴﺢ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺎ ﺣﺘﻤﺎً ﺷﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻳﺎﻓﺖ!“ آﻧﻬﺎ روي زاﻧﻮﻫﺎي ﺧﻮد‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﺗﻤﺎﺷﺎي دور ﺷﺪن ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ‪ .‬اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان ﻛﻪ‬ ‫ﻗﺪرت ﺻﺪا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺎﻓﺖ‪ ،‬ﻗﺪرت دﻳﮕﺮي در درون آن دو زن‬ ‫اوج ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ‪ .‬ﻣﻌﺠﺰه آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬اﺑﺘﺪا ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻣﻄﺒﻮع‬ ‫ﻗﻠﺒﺸﺎن ﺗﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ‪ ،‬ﻣﻮﺟﻲ از ﮔﺮﻣﺎ را ﺣﺲ ﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ ذره‬ ‫اداﻣﻪ دارد‪...‬‬ ‫ذرة ﺑﺪن ﭘﻮﺳﻴﺪه ﺷﺎن را ﻣﻴﭙﻴﻤﻮد‪....‬‬

‫ﺳﺎل ﺳﻮم ﺷﻤﺎرة ‪27‬‬

‫ژاﻧﻮﻳﻪ ‪2008‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪P O Box 371043 Reseda, CA 91337 USA‬‬

‫اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﺔ ‪...2‬ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ در ﺑﺮوﻛﻠﻴﻦ‬

‫او‪ 35‬ﺳﺎل ﭘﻴﺶ اﻳﻦ روﻣﻴﺰي را درﻛﺸﻮر اﺗﺮﻳﺶ درﺳﺖ‬ ‫ﻛﺮده ﺑﻮد‪ .‬وﻗﺘﻲ ﻛﺸﻴﺶ ﺑﺮاي زن ﺷﺮح داد ﻛﻪ ازﻛﺠﺎ‬ ‫روﻣﻴﺰي را ﺧﺮﻳﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎورﻛﺮدﻧﺶ ﺑﺮاي زن ﺳﺨﺖ‬ ‫ﺑﻮد‪ .‬ﺳﭙﺲ زن ﺑﺮاي ﻛﺸﻴﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ‫ﭘﻴﺶ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ دوم‪ ،‬او و ﺷﻮﻫﺮش در اﺗﺮﻳﺶ‬ ‫زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺑﻲ داﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﺘﻠﺮ و ﻧﺎزﻳﻬﺎ‬ ‫ﺳﺮﻛﺎرآﻣﺪن‪،‬اوﻧﺎﭼﺎرﺷﺪ اﺗﺮﻳﺶ را ﺗﺮك ﻛﻨﺪ‪ .‬ﺷﻮﻫﺮش‬ ‫ﻗﺮار ﺑﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از او‪ ،‬ﺑﻪ وي ﺑﭙﻴﻮﻧﺪد وﻟﻲ‬ ‫ﺷﻮﻫﺮش ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎزﻳﻬﺎدﺳﺘﮕﻴﺮ و زﻧﺪاﻧﻲ ﺷﺪ و زن دﻳﮕﺮ‬ ‫ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻮﻫﺮش را ﻧﺪﻳﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻨﺶ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ‪.‬‬ ‫ﻛﺸﻴﺶ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺖ روﻣﻴﺰي را ﺑﻪ زن ﺑﺪﻫﺪ‪ ،‬وﻟﻲ زن‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ آن را ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻧﮕﻪ دارﻳﺪ‪ .‬ﻛﺸﻴﺶ‬ ‫اﺻﺮار ﻛﺮد ﻛﻪ اﻗﻼً ﺑﮕﺬارد او را ﺑﺎ اﺗﻮﻣﻮﺑﻴﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش‬ ‫ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ وﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻢ‬ ‫ﺑﺮاﻳﺘﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﻢ‪ .‬زن ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ‪ .‬زن در ﺳﻮي زﻧﺪﮔﻲ‬ ‫ﻣﻴﻜﺮد و آن روز ﺑﺮاي ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮ‪ ،‬ﻳﻌﻨﻲ‬ ‫ﺟﺰﻳﺮة اﺳﺘﺎﺗﻦ ﺧﺎﻧﺔ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮي ﺷﻬﺮ آﻣﺪه‬ ‫ﺑﻮد‪ .‬ﺷﺐﻛﺮﻳﺴﻤﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﺮﮔﺰارﺷﺪ‪ .‬ﺗﺎﻻرﻛﻠﻴﺴﺎ‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﭘﺮ ﺑﻮد‪ .‬ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ و روح ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﺮ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻓﻮق‬ ‫اﻟﻌﺎده ﺑﻮد‪ .‬در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﻲ‪ ،‬ﻛﺸﻴﺶ‬ ‫و ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎ ﻳﻜﺎﻳﻚ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن دﺳﺖ داده و ﺧﺪا‬ ‫ﻧﮕﻬﺪار ﮔﻔﺘﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺴﻴﺎري از آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﻛﻠﻴﺴﺎﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ‪ .‬وﻗﺘﻲ ﻛﺸﻴﺶ ﺑﻪ درون ﺗﺎﻻر ﻧﻴﺎﻳﺶ‬ ‫ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺮد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي را ﻛﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻛﻠﻴﺴﺎ زﻧﺪﮔﻲ‬ ‫ﻣﻴﻜﺮد‪ ،‬دﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز روي ﻧﻴﻤﻜﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﻣﺮد از‬ ‫ﻛﺸﻴﺶ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روﻣﻴﺰي را از ﻛﺠﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﺪ؟ و‬ ‫ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﻛﺸﻴﺶ ﺷﺮح داد ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﻴﺶ‬ ‫در اﺗﺮﻳﺶ ﻛﻪ روﻣﻴﺰي درﺳﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ درﺳﺖ‬ ‫ﻛﺮده ﺑﻮد و ﺷﮕﻔﺖ زده ﺑﻮد ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ‬ ‫دو روﻣﻴﺰي ﻋﻴﻨﺎً ﺷﻜﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬ﻣﺮد ﺑﻪ ﻛﺸﻴﺶ ﮔﻔﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎزﻳﻬﺎ دﺳﺘﮕﻴﺮ و زﻧﺪاﻧﻲ ﺷﺪه و ﻫﺮﮔﺰ‬ ‫ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻫﻤﺴﺮﮔﻢ ﺷﺪهاش ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ‪ .‬ﭘﺲ از ﺷﻨﻴﺪن اﻳﻦ‬ ‫ﺳﺨﻨﺎن‪ ،‬ﻛﺸﻴﺶ ﺑﻪ ﻣﺮد ﮔﻔﺖ‪ :‬اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ‬ ‫دوري ﺑﺰﻧﻴﻢ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﮔﭗ و ﮔﻮﺋﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ .‬ﺳﭙﺲ‬ ‫او را ﺳﻮار اﺗﻮﻣﻮﺑﻴﻞ ﻛﺮد و ﺑﻪ ﺟﺰﻳﺮة اﺳﺘﺎﺗﻦ و ﺧﺎﻧﺔ زﻧﻲ‬ ‫ﻛﻪ ﺳﻪ روز ﭘﻴﺶ او را دﻳﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﺮد‪ .‬ﻛﺸﻴﺶ ﺑﻪ ﻣﺮد‬ ‫ﻛﻤﻚ ﻛﺮد ﺗﺎ از ﭘﻠﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود و‬ ‫وﻗﺘﻲ ﺟﻠﻮي در آﭘﺎرﺗﻤﺎن زن رﺳﻴﺪ‪ ،‬زﻧﮓ در را ﺑﻪ ﺻﺪا‬ ‫درآورد‪ .‬وﻗﺘﻲ زن در را ﺑﺎزﻛﺮد‪ ،‬ﺻﺤﻨﺔ دﻳﺪار دوﺑﺎره‬ ‫زن و ﺷﻮﻫﺮ ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ وﺻﻒ ﻧﺎﺷﺪﻧﻲ ﺑﻮد‪. . .‬‬ ‫آﻧﭽﻪ ﺧﻮاﻧﺪﻳﺪ ﻳﻚ داﺳﺘﺎن واﻗﻌﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻴﺶ‬ ‫”راب رﻳ‪‬ﺪ“ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ‪ :‬ﻛﺎرﻫﺎي ﺧﺪاوﻧﺪ‬ ‫ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ‪. . .‬‬


‫‪6‬‬ ‫‪Tel: 818. 522.1525‬‬ ‫‪Tabdil@IRANforCHRIST.com‬‬

‫ﻣﺮﮔﻬﺎي ﻋﺠﻴﺐ در دﻧﻴﺎ‬

‫ﺳﺎل ﺳﻮم ﺷﻤﺎرة ‪27‬‬

‫ژاﻧﻮﻳﻪ ‪2008‬‬

‫آﮔﺎﺗﻮﻛﺴﻞ‪) :‬ﺧﻮدﻛﺎﻣﻪ ﺳﺮاﻛﻴﻮز ‪ 289 ،361‬ق‪.‬م( در اﺛﺮ ﻗﻮرت دادن ﺧﻼل دﻧﺪان ﺧﻔﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫آﻟﻦ ﭘﻴﻨﻜﺮﺗﻮن‪) :‬ﻣﻮﺳﺲ آژاﻧﺲ ﻛﺎرآﮔﺎﻫﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ‪ (1884 ،1819‬ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺮﻣﺶ‬ ‫ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺧﻮرد و زﺑﺎﻧﺶ ﻻي دﻧﺪان ﻣﺎﻧﺪ و زﺧﻢ ﺷﺪ و در‬ ‫اﺛﺮ ﻗﺎﻧﻘﺎرﻳﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ زﺧﻢ درﮔﺬﺷﺖ‪.‬‬ ‫آﻳﺰادورا داﻧﻜﻦ‪) :‬رﻗﺎص آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ‪(1927 ،1878‬ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ در اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺑﻮد‪،‬‬ ‫ﺷﺎل ﮔﺮدن ﺑﻠﻨﺪش ﺑﻪ ﭼﺮخ ﻋﻘﺐ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﮔﻴﺮ ﻛﺮد وﮔﺮدﻧﺶ ﺷﻜﺴﺖ و ﺧﻔﻪ ﺷﺪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻜﺴﺎﻧﺪر‪) :‬ﭘﺎدﺷﺎه ﻳﻮﻧﺎن‪ (1920، 8931‬ﻳﻚ ﻣﻴﻤﻮن ﺧﺎﻧﮕﻲ ﮔﺎزش ﮔﺮﻓﺖ و در اﺛﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ‬ ‫ﺧﻮن در ﮔﺬﺷﺖ‪.‬‬

‫واﺗﻴﻜﺎن ﻓﻴﻠﻢ ﺿﺪ ﻣﺴﻴﺤﻲ را ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮد‬ ‫واﺗﻴﻜﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮدن” ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎي‬ ‫ﻃﻼﻳﻲ“آن را ﻓﻴﻠﻤﻲ ﺗﻮﺻـﻴـﻒ ﻛـﺮد‬ ‫ﻛﻪ دﻧﻴﺎﻳﻲ ﺳﺮد و ﻋﺎري ازﺧﺪا را ﺗﺒﻠﻴﻎ‬ ‫ﻣﻴﻜﻨﺪ‪ .‬اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎد واﺗﻴـﻜـﺎن‬ ‫از ﻳﻚ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه و ﻳﻚ ﻓﻴﻠـﻢ ﭘـﺲ از‬ ‫ﻣﺤﻜﻮم ﻛﺮدن ﻓـﻴـﻠـﻢ وﻛـﺘـﺎب”رﻣـﺰ‬ ‫داوﻳﻨﭽﻲ“درﺳـﺎﻟـﻬـﺎي‪2005‬و‪2006‬‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬درﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻦ روزﻧﺎﻣﻪ‬ ‫آﻣﺪه‪” :‬در دﻧﻴﺎي ﭘﻮﻟﻤـﻦ‪،‬اﻣـﻴـﺪاﺻـﻼً‬ ‫وﺟﻮدﻧﺪارد‪،‬ﭼﺮاﻛﻪ رﺳﺘﮕﺎري ﻧﻴﺴﺖ‪،‬‬ ‫و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ وﻓﺮدﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﺑـﺮاي‬ ‫ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ و اﺣﺎﻃـﻪ ﺑـﺮﺣـﻮادث‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺮف اﺻﻠﻲ را ﻣﻴﺰﻧﺪ‪.‬‬ ‫“ ﻗﻄﺐﻧﻤﺎي ﻃـﻼﻳـﻲ“ ﻛـﻪ اواﻳـﻞ ﻣـﺎه‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻛـﺮان ﺷـﺪ و درآن ﻧـﻴـﻜـﻮل‬ ‫ﻛﻴﺪﻣﻦ و داﻧﻴﻞ ﻛﺮﻳﮓ ﻧﻘﺶ آﻓﺮﻳﻨـﻲ‬ ‫ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ‪،‬اﻗﺘﺒﺎﺳﻲ ازﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺟﻠﺪﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ‬ ‫ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺷﺪه” ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻫﺮﻳﻤـﻨـﻲ او“‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﻮﻟﻤﻦ اﺳﺖ‪ .‬روزﻧﺎﻣﻪ واﺗﻴﻜﺎن‬ ‫ﻧﻮﺷﺖ‪”:‬ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺻﺎدق ﺟﺰ ﺳﺮﻣﺎي‬ ‫ﺑﺰرگ ﺣﺲ دﻳﮕﺮي دراﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﭘﻴﺪا‬ ‫ﻧﻤﻴﻜﻨﻨﺪ‪“.‬دردﻧﻴﺎي ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﭘﻮﻟﻤﻦ‪،‬‬ ‫ﻛﻠﻴﺴﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮﻗﺪرت و ﻣﺨـﻮف‬ ‫‪Magisterium‬ﺑﺎآزﻣﺎﻳﺶﻫﺎ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ‬ ‫ﺑﻴﺮﺣﻤﺎﻧﻪ درارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﺑﺎﻫـﺪف‬ ‫ﻛﺸﻒ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﮔﻨﺎه ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد و‬ ‫ﺗﻼش ﻣﻴﻜﻨﻨﺪﺑﺮ واﻗﻌﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ‬ ‫و ﻗﺪرت ﻛﻠﻴﺴﺎرا زﻳﺮ ﺳـﻮال ﻣـﻴـﺒـﺮد‪،‬‬ ‫ﺳﺮﭘﻮش ﺑﮕﺬارﻧﺪ‪.‬درﻓﻴﻠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه‬ ‫از روي ﻛﺘﺎب ﺗﻤﺎم ارﺟﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎ‬ ‫ﺣﺬف ﺷﺪه وﻛﺮﻳﺲ واﻳﺘﺰ ﻛﺎرﮔﺮدان‬ ‫ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻌﻲ ﻛﺮده ازﻫﺮﭼﻴﺰﻛﻪ ﻣﻤـﻜـﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎروﻫﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد‪،‬‬ ‫ﭘﺮﻫﻴﺰﻛﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل ﺑﻌﻀﻲ ازﮔﺮوﻫﻬﺎي‬ ‫ﻛﺎﺗﻮﻟﻴﻚ دراﻣﺮﻳﻜﺎازﻣﺪﺗﻬـﺎﭘـﻴـﺶ از‬ ‫اﻛﺮان ﻓﻴﻠﻢ آن راﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮدﻧﺪ‪.‬ﺗﻮﺟﻴﻪ‬ ‫آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﺑﻮدﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ‬ ‫آدﻣﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي راﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎي‬ ‫ﭘﺮﻓﺮوش ﭘﻮﻟﻤﻦ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﻨﺪ‪ .‬روزﻧﺎﻣﻪ‬ ‫واﺗﻴﻜﺎن ﻧﻮﺷﺖ ﻓﻴﻠﻢ وﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﭘﻮﻟﻤـﻦ‬ ‫ﻧﺸﺎن داد”وﻗﺘﻲ اﻧﺴﺎن ﺑﻜﻮﺷـﺪﺧـﺪا را‬ ‫از ﺧﻮد ﺣﺬف ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺳﺮد و‬

‫ﻛﺎﻛﺎ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﺳﺎل ﺟﻬﺎن ﺷﺪ‬

‫‪EXPERT ONE‬‬ ‫‪INSURANCE AGENCY‬‬ ‫‪AUTO. HOME. LIFE. HEALTH.BOAT. PET‬‬ ‫‪COMMERCIAL. BOND. BUSINESS‬‬ ‫‪WEHICLE REGISTRATION‬‬

‫‪818. 887. 2300‬‬ ‫‪818. 887. 2311‬‬ ‫‪818. 402. 8212‬‬ ‫‪877. 786. 6777‬‬

‫ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎﻧـﻲ ﻣـﻴـﺸـﻮد‪ “ .‬دراواﻳـﻞ ﻣـﺎه‬ ‫اﻛﺘﺒﺮ ﻣﺠﻤـﻊ ﻛـﺎﺗـﻮﻟـﻴـﻚ ﺣـﻘـﻮق‬ ‫ﻣﺬﻫﺒـﻲ و ﻣـﺪﻧـﻲ درﻧـﻴـﻮﻳـﻮرك ﺑـﺎ‬ ‫ﺗﺤﺮﻳﻢ” ﻗﻄﺐ ﻧﻤﺎي ﻃـﻼﻳـﻲ“آن را‬ ‫ﻓﻴﻠﻤﻲ ﺧﻄﺎب ﻛﺮدﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺤـﻴـﺖ‬ ‫ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻴﺰﻧﺪ و اﻟﺤﺎد را ﺑﺮاي ﺑﭽﻪﻫـﺎ‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻴﻜﻨﺪ‪.‬‬ ‫روزﻧﺎﻣﻪ واﺗﻴﻜﺎن از اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﻓﻴﻠﻤﻲ” ﺿﺪﻛﺮﻳﺴﻤﺲ“ ﻳـﺎد ﻛـﺮد و‬ ‫ﻧﻮﺷﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻴﻠﻢ درﻫﻔﺘﻪ اول ﻧﻤﺎﻳﺶ‬ ‫ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﺎاﻣﻴﺪﻛﻨﻨﺪه‪26‬ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر‬ ‫دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ‪”،‬ﺗﺴﻠﻲ ﺑﺨﺶ“اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻧﻴﻮﻻﻳﻦ ﺳﻴﻨﻤﺎﻛﻪ ﻓﻴﻠﻢ‪180‬ﻣـﻴـﻠـﻴـﻮن‬ ‫دﻻري” ﻗﻄﺐﻧﻤﺎي ﻃﻼﻳﻲ“را ﺗﻮزﻳﻊ‬ ‫ﻛﺮده‪ ،‬اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ در ﻫﻔﺘﻪ‬ ‫اول اﻛﺮان ﺑﻴﻦ‪ 30‬ﺗﺎ‪40‬ﻣﻴﻠﻴـﻮن دﻻر‬ ‫دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪﻛﻪ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﻧﻴـﻔـﺘـﺎد‪،‬اﻣـﺎ‬ ‫ﻓﺮوش ﻓﻴﻠﻢ درﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر‬ ‫ﺑﻬﺘﺮﺑﻮده اﺳﺖ‪ “ .‬ﻗﻄﺐﻧﻤﺎي ﻃﻼﻳﻲ“‬ ‫داﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮي‪12‬ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻟﻴﺮا اﻫﻞ‬ ‫آﻛﺴﻔﻮرداﻧﮕﻠﺴﺘﺎن وﺳﻔﺮ او ﺑﻪ ﻗﻄﺐ‬ ‫ﺷﻤﺎل و دﻧﻴﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ‪ ،‬ﺟﺎﻳﻴﻜـﻪ‬ ‫درﻧﺒﺮدي ﻣﻴﺎن ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ ﮔﻴﺮ ﻣﻴﺎﻓﺘـﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﻢ ﺗـﺤـﺖ اﻟﺸـﻌـﺎع‬ ‫”ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ“ وﺟﻮد ﺧﻮد ﻗﺮار دارﻧﺪ و‬ ‫دراﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﺣﺮف‬ ‫ﻣﻲزﻧﻨﺪ و روح دارﻧﺪ‪.‬‬ ‫آﻳﺎ ﻣﻲ داﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎن‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ دﻣﺎي اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ‬ ‫ﺷﻤﺎ دﻣﺎي ﭘﻴﺸﺎﻧﻴﺘﺎن را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻴﺪ‬ ‫دﻣﺎي ﺑﺪﻧﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪاره‬ ‫ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ اﻳﻦ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻠﻲ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﻣﺎ ﻣﻴﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ‬ ‫ﻛﻪ آﻳﺎ ﺗﺐ دارﻳﻢ ﻳﺎ ﻧﻪ دﺳﺘﻤﺎن را‬ ‫روي آن ﻣﻴﮕﺬارﻳﻢ‪.‬‬

‫‪Tel:‬‬ ‫‪Fax:‬‬ ‫‪Cell:‬‬ ‫‪Toll-free:‬‬

‫‪BehnazGhiasi@hotmail.com‬‬ ‫‪Behnaz Ghiasi‬‬ ‫‪www.expertoneins.com‬‬ ‫‪President‬‬ ‫‪Lic. # 0E04310‬‬ ‫‪60071/2 FALLBROOK AVE.‬‬ ‫‪WOODLAND HILLS, CA 91367‬‬

‫ﻛﺎﻛﺎ ﺳﺘﺎره ﺑﺮزﻳﻠﻲ و ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻓـﻮﺗـﺒـﺎل آث ﻣـﻴـﻼن‬ ‫اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ از ﺳﻮي ﻓﻴﻔﺎ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﺳﺎل ﺟﻬﺎن ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ‪ .‬وي‬ ‫ﺑﺮاي ﻛﺴﺐ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان از ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو و ﻟﻴﻮﻧـﻞ ﻣﺴـﻲ‬ ‫ﭘﻴﺸﻲ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺑﺎزﻳﻜﻦ‪25‬ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮزﻳﻠﻲ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ را ﭘﺲ‬ ‫از ﺛﺒﺖ ﺳﺎﻟﻲ درﺧﺸﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ‪ .‬اوﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎزﻳﻜـﻦ‬ ‫ﺳﺎل اروﭘﺎ ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد‪ ،‬ﺑﺎ زدن ده ﮔﻞ ﺗﻴﻢ آث ﻣﻴـﻼن را‬ ‫ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزي در ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎي اروﭘﺎ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛـﺮد‪.‬‬ ‫درﻳﻚ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ازﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎﭘﻴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻣـﺮﺑـﻴـﻬـﺎي ﺗـﻴـﻤـﻬـﺎي‬ ‫ﻣﻠﻲ‪،‬ﻛﺎﻛﺎ ‪1047‬راي‪ ،‬ﻟﻴﻮﻧﻞ ﻣﺴـﻲ از آرژاﻧـﺘـﻴـﻦ‪504‬راي و‬ ‫ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪوي ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﻲ‪426‬راي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ‪ .‬وي‬ ‫ﮔﻔﺖ‪” :‬اﻳﻦ واﻗﻌﺎً ﺧﻴﻠﻲ‬ ‫ﺑﺮاﻳﻢ ارزش دارد ‪ -‬زﻣﺎﻧﻲ‬ ‫ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎزي ﺑﺮاي‬ ‫ﺳﺎﺋﻮﭘﺎﺋﻮﻟﻮ و ﻓﻘﻂ ﻳﻚ‬ ‫ﺑﺎزي ﺑﺮاي ﺑﺮزﻳﻞ ﺑﺮاﻳﻢ‬ ‫ﻳﻚ رؤﻳﺎ ﺑﻮد‪” “.‬اﻣﺎ‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﻤﻘﺪس ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ‬ ‫ﺧﺪا ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺶ از آﻧﻜﻪ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﺪ‪.‬‬ ‫“ﻛﺎﻛﺎ روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺑﺎ‬ ‫زدن ﻳﻚ ﮔﻞ و زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي زدن دوﮔﻞ دﻳﮕﺮدر ﻓﻴﻨـﺎل‬ ‫ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﺟﻬﺎن در ژاﭘﻦ ﻛﺎري ﻛﺮد ﺗﺎ ﺗﻴﻢ او ﺑﺮاي‬ ‫ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺑﺎر‪-‬ﻛﻪ ﻳﻚ رﻛﻮرد اﺳﺖ‪-‬ﺑﻪ ﻋـﻨـﻮان ﻗـﻬـﺮﻣـﺎﻧـﻲ‬ ‫دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ‪ .‬او ﺑﺎ ﻛﺴﺐ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﺑﺰرﮔﻲ‬ ‫ﭼﻮن ﻣﺎرﻛﻮ ﻓﺎن ﺑﺎﺳﺘﻦ‪ ،‬زﻳﻦ اﻟﺪﻳـﻦ زﻳـﺪان‪ ،‬روﻧـﺎﻟـﺪﻳـﻨـﻴـﻮ و‬ ‫ﺟﻮرج وه آ‪،‬ﻣﻴﭙﻴﻮﻧﺪد‪ .‬ﻛﺎﻛﺎ‪ ،‬ﻟﻴﻮﻧﻞ ﻣﺴـﻲ) ﻣـﻬـﺎﺟـﻢ آرژاﻧـﺘـﻴـﻨـﻲ‬ ‫ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ(وﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو)ﻫﺎﻓﺒﻚ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ و ﭘﺮﺗﻐـﺎﻟـﻲ ﻣـﻨـﭽـﺴـﺘـﺮ‬ ‫ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ(‪ ،‬ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ ازﻣﺮﺑﻴﺎن ﺗﻴﻤﻬﺎي ﻣﻠﻲ ﻛﺸـﻮرﻫـﺎي‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻛﺎﭘﻴﺘﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻴﻤﻬﺎي ﻣﻠﻲ زﻧﺎن و ﻣﺮدان‪،‬واز ﺟـﻤـﻊ‬ ‫‪ 30‬ﺑﺎزﻳﻜﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﻛﺎﻛﺎ درﻣﺎه اﻛﺘـﺒـﺮ ﺑـﺎ رأي‪45‬‬ ‫ﻫﺰار”ﺣﺮﻓﻪ اي“ﻓﻮﺗﺒﺎل‪ ،‬ﻋﻨﻮان ﻳﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻳﻜﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺳﺎل‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد‪.‬‬

‫رﻫﺒﺮان دﻳﻨﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺷﺪﻧﺪ‬ ‫ﺑﻴﺶ از‪60‬ﻧﻔﺮاز رﻫﺒﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن‪،‬ﻣﺴﻴﺤﻲ وﻳﻬﻮدي‬

‫در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻴﺎﻧﻴﻪاي را اﻣﻀﺎ ﻛﺮده و آن را‬ ‫ﺑﻪ دوﻟﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎ ارﺳﺎل ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﻨﻨﺪ‪.‬ﺑﻨﺎﺑﺮﮔﺰارﺷﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از‬ ‫ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ‪،‬اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎﻋﻨﻮان ﺻﻠﺢ درﺧﺎﻧﻪ‬ ‫ﻫﺎي ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ آﻣﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪... :‬ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﻠﺢ و ﻋﺪاﻟﺖ از اﻳﺮاﻧﻴﻬﺎ و‬ ‫آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻴﻬﺎ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﺻﻠﺢ ﻛﺎﻣﻞ را اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻛﻨﻨﺪو ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺻﻠﺢ و ﺟﻨﮓ ﺗﺮدﻳﺪ‬ ‫ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ اﻧﺠﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ‬

‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮاﻧﺴﺎﻧﻲ ازﺗﺼﻮﻳﺮﺧﺪاوﻧﺪﺧﻠﻖ ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬رﻫﺒﺮان دﻳﻨﻲ در ﻫﺮ ﺑﻨﺪ از اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ‬ ‫ﻋﻠﺘﻲ را ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺻﻠﺢ اﻋﻼم ﻛﺮده و در‬ ‫ﻳﻜﻲ ازﺑﻨﺪﻫﺎ آورده اﻧﺪ‪:‬ﺻﻠﺢ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﺪ‬ ‫ﭼﺮا ﻛﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺷﺮمآور اﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن‪ ،‬ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻳﻬﻮدﻳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺑﺮاز اﻧﺰﺟﺎرﻛﻨﻨﺪ‪.‬اﻳﻦ اﻧﺰﺟﺎرﺑﻪ ﺟﻨﮓ‬ ‫ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮد و ﺟﻨﮓ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮاي اﻧﺰﺟﺎر‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬درﻫﺮﻛﺪام ازﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎ اﻓﺮادي‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ اﻧﺰﺟﺎر و ﻧﻔﺮت را اﺷﺎﻋﻪ ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫رﻫﺒﺮان دﻳﻨﻲ ازدوﻟﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎت‪،‬ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻳﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ازﺟﻨﮓ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺮان ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﺪ‪.‬‬


‫ﻣﺮد ﺳﺎل ﻓﻮﺗﺒﺎل اروﭘﺎ ﻛﺸﻴﺶ ﻣﻲﺷﻮد‬

‫ﻣﺮد ﺳﺎل ﻓﻮﺗﺒﺎل اروﭘﺎ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﻌﺪ از آوﻳﺨﺘﻦﻛﻔﺶﻫﺎﻳﺶ در اﻣﻮر دﻳﻨﻲ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ‬ ‫ﻛﺮده و در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن‪ ،‬ﻛﺸﻴﺶ ﺷﻮد‪ .‬ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﻪ زورﺧﺮ ﺳﺎﻳﺘﻮﻧﮓ ﺳﻮﺋﻴﺲ‪،‬‬ ‫ﺑﺎزﻳﻜﻦ‪ 25‬و ﺑﺮزﻳﻠﻲ ﺗﻴﻢ آث ﻣﻴﻼن ﻛﻪ روزﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮد ﺳﺎل ﻓﻮﺗﺒﺎل اروﭘﺎ درﺳﺎل‪2007‬‬ ‫را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد‪ ،‬ﻋﻨﻮان ﻛﺮد‪ :‬ﺑﻌﺪ از ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻢ‪ ،‬ﻣﺎﻳﻠﻢ در داﻧﺸﮕﺎه در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم دﻳﻨﻲ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻨﻢ و اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻢﺗﺎ رده ﻛﺸﻴﺸﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺮوم‪ .‬وي اداﻣﻪ داداﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ آن ﺣﺪ‪ ،‬راه ﺑﺴﻴﺎردﺷﻮاري‬ ‫را ﭘﻴﺶرو دارم ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم دﻳﻨﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻨﻢ و ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻢ را از اﻧﺠﻴﻞﮔﺴﺘﺮش دﻫﻢ‪ .‬ﻛﺎﻛﺎ ﻛﻪ درﺗﻴﻢ ﻣﻠﻲ ﺑﺮزﻳﻞ ﺑﺎزﻳﻜﻦ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎﻳﻲ اﺳﺖ‪ ،‬ﻗﺼﺪﻧﺪارد ﺑﻌﺪاز ﺗﺮك ﻓﻮﺗﺒﺎل‪ ،‬ارﺗﺒﺎﻃﺶ را ﺑﺎ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ‪ .‬وي اﻇﻬﺎر داﺷﺖ‪ :‬درﻛﻨﺎر ﺗﺤﺼﻴﻞ در اﻣﻮر دﻳﻨﻲ‪ ،‬ﻣﺎﻳﻠﻢ‬ ‫ارﺗﺒﺎﻃﻢ را ﺑﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻢ‪ .‬ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر دوﺳﺖ دارم ﻣﺮﺑﻲ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺷﻮم‪.‬ﻛﺎﻛﺎ روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ از ﺳﻮي ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﻣﺠﻠﻪ ﻓﺮاﻧﺲ‬ ‫ﻓﻮﺗﺒﺎل‪ ،‬ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻧﻮ روﻧﺎﻟﺪو )ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ( و ﻟﻴﻮﻧﻞ ﻣﺴﻲ)ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ( ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ وﻋﻨﻮان ﻣﺮد ﺳﺎل ﻓﻮﺗﺒﺎل اروﭘﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد‪.‬‬

‫اﺛﺒﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻋﺎ‬ ‫و ﻧﻴﺎﻳﺶ در زﻧﺪﮔﻲ‬

‫ﺑﻠﻮﭼﻲﻫﺎ‬

‫ﺑﻠﻮﭼﻬﺎ‪،‬ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن درﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي آواره اﺳﺖ‪ ،‬از ﻣﻌﺪود‬ ‫ﻧﮋادﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺪﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎدﻳﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ‬ ‫ﺧﻮدراﺣﻔﻆ ﻛﺮده اﻧﺪ‪.‬ﺷﺎﻳﺪاﻟﮕﻮي آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺸﻚ‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم اﻳﻦ ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎي وﺳﻴﻊ و ﺑﺴﻴﺎرﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﻣ‪‬ﻨﺘﻬﺎ اﻟﻴﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ‬ ‫اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ دﻋﺎ و ﻧﻴﺎﻳﺶ اﻳﺮان و ﻧﻮاﺣﻲ دور اﻓﺘﺎده ﻏﺮب ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن را در ﺑﺮﻣـﻴـﮕـﻴـﺮد‪،‬‬ ‫ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘﻲ اﻓﺮاد ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻠﻮﭼﻬﺎﺳﺖ‪.‬آﻧﻬﺎﺳﻮارﻛﺎران ﻣﺎﻫﺮ و ﭼﺎﺑﻜﻲ‬ ‫ﺑﺮاي ﭘﻴ‪Ĥ‬ﻣﺪﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ و آﺷﻜﺎر دﻋﺎ ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻠـﻜـﻪ ﺑـﺮاي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺘﺮدواﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﺮاي ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰﻣﺸﺨﺼﻲ ﻫﻢ دﻋﺎ ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ‪ ،‬اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد‪.‬‬ ‫ﺧﻮاﻧﻨﺪة ﮔﺮاﻣﻲ‪ :‬آﻳﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ در زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد‬ ‫ﻳﻚ رﻓﺘﺎرﺳﺎده ﺑﺮاي ﻋﺎدت دﻋﺎ‪،‬ﺣﺲ ﻧﺎﻓﺬي ازﺗﻘﺪس وﻳﻜﺪﻟﻲ‪،‬‬ ‫دارد ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ دﻋﺎي ﺧﺼﻮص دارﻳﺪ؟ ﺗﻴﻢ دﻋﺎي ﻣﺎ‬ ‫ﻧﮕﺮاﻧﻲ و دﻟﺴﻮزي ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ‪،‬ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را ﺑﺮاي درﻣﺎن‬ ‫در ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﺔ ﺗﺒﺪﻳﻞ آﻣﺎدة ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬از‬ ‫و ﺷﻔﺎي آن ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﻜﻨﺪ‪.‬آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪﻳﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ دﻋﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ارﺳﺎل‬ ‫داده اﺳﺖ ﻛﻪ دﻋﺎ و ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺑﺮﻣﻮارد زﻳﺮﻧﻴﺰﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬارﺑﻮده اﺳﺖ‪:‬‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﻓﺸﺎرﺧﻮن ﺑﺎﻻ‪،‬زﺧﻢ وﺟﺮاﺣﺘﻬﺎ‪،‬ﺣﻤﻼت ﻗﻠﺒﻲ‪،‬ﺳﺮدرد‪،‬اﺿﻄﺮاب‪.‬‬ ‫ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮدﻋﺎ و ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻋـﺒـﺎرﺗـﻨـﺪاز‪:‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪(818) 522 - 1525 :‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ‪ ،‬ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن‪ ،‬ﺗﻐﻴﻴـﺮ‬ ‫‪Email:Prayer@iranforchrist.com‬‬ ‫و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ‪ ،‬روﻳﺶ و ﺟﻮاﻧﻪ زﻧﻲ داﻧﻪ ﻫـﺎ و ﺑـﺬرﻫـﺎي‬ ‫‪P. O. Box: 371043‬‬ ‫آدرس ﭘﺴﺘﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠـﺐ‪ ،‬ﺳـﺮﻋـﺖ‬ ‫‪Reseda, CA 91337 USA‬‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد و اﻟﺘﻴﺎم زﺧﻤﻬﺎ‪ ،‬اﻧﺪازه ﺗﻮﻣﺎرﻫﺎ و ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ‪،‬زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي‬ ‫ﺑﻴﺪارﺷﺪن ازﺑﻴﻬﻮﺷﻲ‪،‬ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﭘﻮﺳﺘﻲ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ در ﺟﻤﻊ‬ ‫ﭘﻮﺳﺖ‪ ،‬ﻣﻘﺪار ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺧﻮﻧﻜﺎﻓﺖ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻄـﺢ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺟﺮدن ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ‬ ‫ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ‪ .‬اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮدي ﻛﻪ دﻋﺎ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﭘﻴﺶ ﻛﺴﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛـﻪ وﻗﺘﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﻮپ‬ ‫ﮔﻞ ﻧﻜﺮد‪،‬‬ ‫ﺑﺮاي او دﻋﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻴﺸﻮد ﻳﺎ ﻧﻪ‪ ،‬ﺗﺎﺛﻴﺮي درﻗﺪرت دﻋﺎﻧﺪارد‪ .‬ﺑﺴﻜﺘﺒﺎل آﺷﻨﺎ ﺷﺪ‪10،‬ﭘﺮﺗﺎب اوﻟﺶ را در‬ ‫ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮاي ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر دور از ﺷﻤﺎﺳﺖ دﻋﺎ ﻛﻨﻴﺪ و اﻣﺎﺑﺎﺳﺨﺖ ﻛﻮﺷﻲ و ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺑﺴﻴﺎر‪ ،‬ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺴﻜﺘﺒﺎﻟـﻴـﺴـﺖ‬ ‫ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‪ .‬ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ اﺛﺮ دﻋﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛـﻨـﺪ‪ .‬در دﻧﻴﺎﻣﺒﺪل ﺷﺪ‪ .‬ﻧﻜﺘﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮﺑﺨﻮاﻫﻴﺪﺳﺨﻨﺮان ﺑﻬﺘـﺮي‬ ‫ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻗﻔﺴﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و اﻃﺮاف ﺷﻮﻳﺪﺑﺎﻳﺪﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ‪.‬‬ ‫آن ﺑﺎ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎن ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻣﮕﻨﺘﻴﻚ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺼﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻫﻨﮕﺎم اوﻗﺎت ﺑﻴﻜﺎري ﺟﻠﻮي دوﺳﺘﺎﻧﺘـﺎن‬ ‫ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻋﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن از آن ﻋﺒﻮرﻛﺮد‪.‬ﺑﺎوﺟﻮد ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارك ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﻠﻮي ﺟﻤﻊ اﻳﺴﺘﺎدن ﻋﺎدت ﻛﻨﻴﺪ‪ .‬ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺳﻌﻲ‬ ‫ﻋﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪﻛﻪ درﻳـﻎ ﻛـﺮدن دﻋـﺎ از ﻛﻨﻴﺪﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮاﺗﻲ ﻛﻪ درﻣﻘﺎﺑﻠﺸﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﻳﺪﺑﻴﻔﺰاﻳـﻴـﺪ و‬ ‫از اﻓﺮاد ﻗﻮﻳﺘﺮ اﺳـﺘﻔـﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪ .‬اﻳﺪه اﻳﻨﻜـﺎر اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در‬ ‫ﻳﻚ ﻓﺮد ﺑﻴﻤﺎرﻛﺎري ﻋﺎري از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اداﻣﻪ دارد‪ ....‬ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻧﺪارد‪،‬ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﻧﻘـﺎط‬ ‫ﺿﻌﻒ ﺧﻮد ﺷﻮﻳﺪ‪ .‬ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ روز ﻣﻮﻋﻮد ﻓﺮا‬ ‫ﺗﺮس از ﺗﺎرﻳﻜﻲ‬ ‫ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻨﻔﺴﻲ ﻛﺎﻣﻞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤـﻊ ﻗـﺮارﮔـﺮﻓـﺘـﻪ و‬ ‫آﻧﮕﺎه در ﺗﻨﮕﻲ ﺧﻮد ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺮآوردﻧﺪ و اﻳﺸﺎن را از ﺗﻨﮕﻴﻬﺎي‬ ‫اﻳﺸﺎن رﻫﺎﻳﻲ ﺑﺨﺸﻴﺪ‪ .‬اﻳﺸﺎن را از‬ ‫ﺗﺎرﻳﻜﻲ و ﺳﺎﻳﺔ ﻣﻮت ﺑﻴﺮون آورد و ﺑﻨﺪﻫﺎي اﻳﺸﺎﻧﺮا ﺑﮕﺴﺴﺖ‪ .‬وﻗﺘﻲﻛﻪ ﻣﺮدم ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻴ‪Ĥ‬ﻳﻨﺪ‪ ،‬ﻳﻮﺣﻨﺎ ‪15‬را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ‪.‬‬ ‫)ﻣﺰﻣﻮر‪(14-13 :107‬‬

‫‪www.SimaMasih.com‬‬

‫ﺳﺎل ﺳﻮم ﺷﻤﺎرة ‪27‬‬

‫ژاﻧﻮﻳﻪ ‪2008‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪P O Box 371043 Reseda, CA 91337 USA‬‬

‫ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ و آﻗﺎﻳﺎن‬

‫ﻣﺮدان ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ‬ ‫ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﭘﻴﺎﻣﻬﺎي ﻛﻮﺗﺎه و ﺿﺮوري ﺑﻪ‬ ‫دﻳﮕﺮان درﻧﻈﺮ ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ‪.‬ﻳﻚ زن و دوﺳﺘﺶ‬ ‫ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و‬ ‫ﺑﻌﺪ از ﺟﺪا ﺷﺪن و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺗﻠﻔﻦ‬ ‫را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ‬ ‫ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬

‫آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ و اﺳﺎﻣﻲ درﻛﺘﺎﺑﻤﻘﺪس‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ‪،‬آﻗﺎ و ﻣﺎﻟﻚ‪ ،‬ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه‬ ‫ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﻗﺪرت ﺑﻲﺣﺪ ﺧﺪا‬ ‫ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ اﺳﺖ‪ .‬از اﻳﻦ ﻋﻨﻮان‬ ‫درﻟﻮﻗﺎ‪29:2‬؛ اﻋﻤﺎل‪24:4‬؛ﻣﻜﺎﺷﻔﻪ‪10:6‬؛‬ ‫ﺑﺮاي ﺧﺪا و دردوم ﭘﻄﺮس‪1:2‬وﻳﻬﻮدا‪،4‬‬ ‫ﺑﺮاي ﻣﺴﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫}ﻟﻮﻗﺎ‪ -29:2‬اﻟﺤﺎل اي ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨﺪة ﺧﻮد را رﺧﺼﺖ ﻣﻴﺪﻫﻲ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻼم ﺧﻮد‪{.‬‬ ‫}اﻋﻤﺎل‪ -24:4‬ﭼﻮن اﻳﻦ را ﺷﻨﻴﺪﻧﺪ‪،‬آواز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻳﻜﺪل‬

‫ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻠﻨﺪﻛﺮده‪،‬ﮔﻔﺘﻨﺪ‪ :‬ﺧﺪاوﻧﺪا‪ ،‬ﺗﻮ آن ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻲ ﻛﻪ‬ ‫آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ و درﻳﺎ و آﻧﭽﻪ درآﻧﻬﺎ اﺳﺖ آﻓﺮﻳﺪي‪{،‬‬ ‫}ﻣﻜﺎﺷﻔﻪ‪ -10:6‬و در روز ﺧﺪاوﻧﺪ در روح ﺷﺪم و از ﻋﻘﺐ‬ ‫ﺧﻮد آوازي ﺑﻠﻨﺪ ﭼﻮن ﺻﺪاي ﺻﻮر ﺷﻨﻴﺪم‪{،‬‬ ‫}دوم ﭘﻄﺮس‪-1:2‬ﻟﻜﻦ درﻣﻴﺎن ﻗﻮم‪،‬اﻧﺒﻴﺎي ﻛﺬﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻮدﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﻌﻠّﻤﺎن ﻛﺬﺑﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮدﻛﻪ‬ ‫ﺑﺪﻋﺘﻬﺎي ﻣﻬﻠﻚ را ﺧﻔﻴﻪ‪ ‬ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد و آن آﻗﺎﻳﻲ را‬ ‫ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را ﺧﺮﻳﺪ اﻧﻜﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﻫﻼﻛﺖ ﺳﺮﻳﻊ‬ ‫را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪﻛﺸﻴﺪ؛{‬ ‫}ﻳﻬﻮدا‪-4،‬زﻳﺮا ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از اﺷﺨﺎص درﺧﻔﺎ آﻣﺪه اﻧﺪ‬ ‫ﻛﻪ از ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻗﺼﺎص ﻣﻘﺮّرﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻣﺮدﻣﺎن‬ ‫ﺑﻲ دﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﻴﺾ ﺧﺪاي ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻓﺠﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮده و‬ ‫ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺴﻴﺢ‪،‬آﻗﺎي واﺣﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪﻣﺎ را اﻧﻜﺎرﻛﺮده اﻧﺪ‪{.‬‬ ‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ روز ﺳﺎل ﻣﺴﻴﺤﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻘﻮﻳﻢ ژوﻟﻴﺎن‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻘﻮﻳﻢ ژوﻟﻴﺎن‪ 14 ،‬ژاﻧﻮﻳﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ روز ﺳﺎل ﻧﻮ ﻣﺴﻴﺤﻲ اﺳﺖ ‪ .‬ﺑﺮ اﺳﺎس‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﮕﺎرﻳﻬﺎيﺣﺎﺿﺮ در اروﭘﺎ‪ 6 ،‬ﺗﻘﻮﻳﻢ درﺣﻮزه ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻣﻮرد ﻟﺤﺎظ‬ ‫ﻗﺮارﻣﻴﮕﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪي ﻛﻪ ﻣﺒﺪا آن ﺳﺎل‪ 5777‬ق‪.‬م اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﻗﺪﻳﻤﻴﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻴﺮود‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻘﻮﻳﻢ دوره ژوﻟﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺒﺪا ‪ 4714‬ق‪.‬م از‬ ‫آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ‪.‬ﺗﻘﻮﻳﻢ دﻳﮕﺮﺗﻘﻮﻳﻢ ژوﻟﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺪأ آن ﺳﺎل‪ 45‬ق‪.‬م اﺳﺖ ‪.‬‬ ‫دﻳﮕﺮي ﺗﻘﻮﻳﻢ ﺳﺰار اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺒﺪأ ﺳﺎل‪38‬ق‪.‬م‪ .‬ﻣﺒﺪأ ﺗﺎرﻳﺦ اﻛﺴﻴﻮن ﻫﻢ‬ ‫ﺳﺎل اول‪ ،‬ق‪ .‬م اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺒﺪأ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﭘﻴﺴﺎ ﻧﻴﺰ ﺳﺎل ﻳﻚ ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد اﺳﺖ‪ .‬در‬ ‫ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻏﺎﻟﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺗﻘﻮﻳﻢ ﮔﺮﻳﮕﻮري ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ و‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎي اﻗﺘﺼﺎدي دﻳﮕﺮﻛﺸﻮر اﻳﻦ ﺗﻘﻮﻳﻢ را‬ ‫ﻣﺒﻨﺎي ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﻧﺪ‪.‬‬


‫‪4‬‬ ‫‪Tel: 818. 522.1525‬‬ ‫‪Tabdil@IRANforCHRIST.com‬‬

‫ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﭘﺮواز و آﻏﺎز ﻛﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ‬

‫ﻣﺎﻳﻜﻞ دل ‪Michael Dell‬‬

‫ﻣﻮﺳﺲ و رﻳﻴﺲ‬ ‫‪DELL‬‬ ‫ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي‬ ‫در ﻳﻚ رﺳﺘﻮران ﭼﻴﻨﻲ ﻇﺮﻓﺸﻮر ﺑﻮد‬ ‫و ﺳﺎﻋﺘﻲ‪2/5‬دﻻر دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻲﮔﺮﻓﺖ‪ .‬او از اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪاش‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻲ ﻳﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ آن دوران‪،‬‬ ‫ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻖ ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺘﻮران ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻛﻤﻲ زودﺗﺮ ﺑﻪ‬ ‫رﺳﺘﻮران ﻣﻲ رﻓﺘﻢ‪ ،‬ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺳﺘﻔﺎده را از او ﺑﻜﻨﻢ‪.‬‬ ‫او ﺑﻪ ﻛﺎرش اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻴﻜﺮد و ﺑﻪ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻛﻪ از درب‬ ‫رﺳﺘﻮراﻧﺶ وارد ﻣﻴﺸﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲداد‪.‬‬

‫ﺷﺮﻛﺖ‬

‫آﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻛﺮدن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ؟‬ ‫ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﭙﺬﻳﺮدﻋﻴﺴﻰ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺠﺎى او ﺟﺮﻳﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺶ‬ ‫راﭘﺮداﺧﺘﻪ آﻳﺎ دﻳﮕﺮﮔﻨﺎه ﻣﻴﻜﻨﺪ؟وآﻳﺎﻳﻚ ﻣﺴﻴﺤﻰ ﻛﻪ روح‬ ‫ﺧﺪا را دارد و روح ﭘﺎﻛﻰ دراوﺳﺖ آﻳﺎ ﻗﺎدرﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﻛﺮدن‬ ‫ﻫﺴﺖ؟ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ و اﮔﺮ ﻫﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﻨﺪﻳﺎﻧﻪ؟ آﻳـﻪ اى درﺑـﺎره‬ ‫ﮔﻨﺎه ﻧﻜﺮدن وﻳﺎﮔﻨﺎه ﻛﺮدن ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺤـﻰ دارﻳـﺪ؟آﻳـﺎ ﺑـﺎﻳـﺪ‬ ‫ﮔﻨﺎه ﻛﻨﺪ؟ ﺧﻴﺮ‪ .‬وﻟﻲ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮔﻨﺎه ﺑﻜﻨﺪ؟ﺑﻠﻪ‪.‬‬ ‫)روﻣﻴﺎن ‪1 : 6‬اﻟﻲ‪، 4‬اول ﻳﻮﺣﻨﺎ‪ (1 : 2‬ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺤﻰ واﻗﻌﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ‬ ‫ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﮔﻨﺎه ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ‪ .‬ﭼﻮن ﻣﻴﺪاﻧﺪﺑﺎﻫﺮﮔﻨﺎه او ﻳـﻚ‬ ‫ﭼﻜﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ و ﻳﺎ ﭘﺎى ﻋﻴﺴﻰ در روى ﺻﻠﻴﺐ ﻣﻴﻜﻮﺑﺪ‪.‬‬ ‫ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ و ﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎى ﺧﻮد ﻃﻮرى ﻋﻼﻗﻪ دارﻳﺪ ﻛـﻪ‬ ‫اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ از ﭼﻬﺎر راه ﺧﻴﺎﺑﺎن رﺳـﻴـﺪا و‬ ‫وﻳﻜﺘﻮري اﮔﺮ ﻫﺮ روز رد ﺷﻮﻳﺪ‪ ،‬ﻳﻚ دورﺑﻴﻦ در ﺳﺮآن‬ ‫ﭼﺮاغ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اداره ﭘﻠﻴﺲ ﺧﺒﺮ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ و ﻳﻚ ﻣﺄﻣﻮر‬ ‫ﻣﺨﻔﻰ ﻣﻴﺮود درﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ و ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺳﻮزن ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻴﻠﻲ‬ ‫ﻛﻮﭼﻚ را ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮى ﺑﭽﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺷﻤﺎ ﻣﻴﺰﻧﺪ‪ .‬ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪﭼﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ دﻳﮕﺮ ﺷﻤﺎ ازآن ﭼﻬﺎر‬ ‫راه رد ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺷﺪ؟‬

‫ﻛﻠﻴﺴﺎي ﺳﻔﻴﺮان ﻣﺴﻴﺢ‬ ‫از ﺷﻤﺎ ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎﻧﺎن ﻋﺰﻳﺰ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻴ‪Ĥ‬ورد ﺗﺎ‬ ‫درﺟﻠﺴﺎت ﻋﺒﺎدﺗﻲ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫‪ 3 :00‬ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮﺑﺮﮔﺰارﻣﻴﮕﺮددﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻴﺪ‪.‬‬ ‫)‪21300 Califa St. (between De Soto & Canoga‬‬ ‫‪Woodland Hills, CA 91367‬‬

‫ﺗﻠﻔﻦ اﻃﻼﻋﺎت ‪(818) 522-1525 :‬‬

‫ﻣﻨﻊ ﺟﺎدوﮔﺮي و ﻓﺎل ﺑﻴﻨﻲ درﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن‬

‫ﺳﺎل ﺳﻮم ﺷﻤﺎرة ‪27‬‬

‫ژاﻧﻮﻳﻪ ‪2008‬‬

‫درﭘﻲ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن اداري ﻛﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮده‪ ،‬اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺟﺎدوﮔﺮي و ﻓﺎل ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺸﻐﻮل‬ ‫ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ آﻣﺎر دﻗﻴﻘﻲ درﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﺟﺎدوﮔﺮان و ﻓﺎل ﺑﻴﻨـﻬـﺎ‬ ‫درﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن در دﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ درﻣﻴﺎن ﻣـﺮدم‬ ‫در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺣﻴﻤﻒ‪ ،‬ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات‪ ،‬ﻓﺮدي ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﺑـﺎر اول ﺑـﻪ‬ ‫ﺳﺤﺮوﺟﺎدو و ﻓﺎﻟﺒﻴﻨﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻴﺸﻮد‪ ،‬ﻣﺒﻠﻐﻲ ﺑﺮاﺑﺮ‪ 30‬ﺗﺎ‪ 40‬درﺻﺪﺣﺪاﻗـﻞ ﻣـﻌـﺎش و درﺻـﻮرت‬ ‫ﺗﻜﺮار اﻳﻦ اﻋﻤﺎل‪ ،‬ﻣﺒﻠﻐﻲ ﻣﻌﺎدل‪ 50‬ﺗﺎ‪70‬درﺻﺪﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎش ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺮداﺧﺖ‪ .‬ﺑـﻪ اﻳـﻦ‬ ‫ﺗﺮﺗﻴﺐ‪ ،‬ﻣﻨﺒﻌﺪ ﻫﺮ ﻓﺮدي ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟـﺎدوﮔـﺮي و ﻓـﺎل ﺑـﻴـﻨـﻲ ﺑـﺎزداﺷـﺖ‬ ‫ﻣﻴﺸﻮد‪،‬ﻣﺒﻠﻎ‪170‬ﺗﺎ ‪213‬دﻻر و ﺑﺎردوم ﺗﺎ ﺣﺪود‪400‬دﻻرآﻣﺮﻳﻜﺎﺟﺮﻳﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘـﺮداﺧـﺖ‪ .‬اﻳـﻦ‬ ‫درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎش ﺣﺪاﻗﻞ درﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ‪20‬ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎﺣﺪود ‪ 6‬دﻻر وﻣﻌﺎش ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود‪ 53‬دﻻر اﺳﺖ‪ .‬اﺻﻼح ﻗﺎﻧـﻮن‬ ‫اداري ﺗﻨﻬﺎﭘﺲ ازﺗﺎﻳﻴﺪﻣﺠﻠﺲ ﭘﺎرﻟﻤﺎن و اﻣﻀﺎي رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮري ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻋﻼج واﻗﻌﻪ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع آن‪...‬‬ ‫در زﻣﺎﻧﻬﺎي دور‪،‬ﻛﺸﺘﻲ ﺑﺰرﮔﻲ دﭼﺎر ﺗﻮﻓﺎن ﺷﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻛﺸﺘﻲ‬ ‫در آب اﻓﺘﺎدﻧﺪ‪ .‬درﻣﻴﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮان‪ ،‬ﻣﺮدي ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮدش را ﺑﻪ‬ ‫ﺗﺨﺘﻪﭘﺎرهايﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﺑﭽﺴﺒﺪ‪ .‬ﻣﻮﺟﻬﺎ ﺗﺨﺘﻪﭘﺎره و ﻣﺴﺎﻓﺮش را‬ ‫ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮدﻧﺪ‪ .‬ﻣﺮد ﺑﺪون ﻫﺪف راه اﻓﺘﺎد‪ ،‬راه زﻳﺎدي‬ ‫ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻛﻪ از دور ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻲ را دﻳﺪ‪ .‬در دروازة ﺷﻬﺮ ﮔﺮوه‬ ‫زﻳﺎدي از ﻣﺮدم اﻳﺴﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬ﻫﻤﻪ ﺑﺴﻮي او رﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ﻟﺒﺎﺳﻲ ﮔﺮاﻧﻘﻴﻤﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ‪ .‬او را ﺑﺮ اﺳﺒﻲ ﺳﻮار ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻬﺮ ﺑﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺴﺎﻓﺮ از اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﻮد اﻣﺎ‬ ‫ﺧﻴﻠﻲ دﻟﺶ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻔﻬﻤﺪﻛﻪ اﻫﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮ ﭼﺮا آﻧﻘﺪر ﺑﻪ او‬ ‫اﺣﺘﺮام ﻣﻴﮕﺬارﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ‪:‬ﻧﻜﻨﺪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﻛﺲ دﻳﮕﺮي اﺷﺘﺒﺎه‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪ .‬ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ او را ﻳﻜﺮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺼﺮ ﺑﺎﺷﻜﻮﻫﻲ ﺑﺮدﻧﺪ و‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎه ﺑﺮﺗﺨﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ‪ .‬ﻣﺮد ﻣﺴﺎﻓﺮﻛﻪ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻮد‪ ،‬ﺳﻌﻲﻛﺮد‬ ‫ﺑﻪ اﻳﻦ راز ﭘﻲ ﺑﺒﺮد‪ .‬ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺮﻣﺮدي ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﻪ آدم ﺧﻮﺑﻲ‬ ‫ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻲرﺳﻴﺪ‪.‬درﺿﻤﻦﮔﻔﺘﮕﻮ ﻓﻬﻤﻴﺪﻛﻪ ﻣﺮدم آن ﺷﻬﺮ رﺳﻢ‬ ‫ﻋﺠﻴﺒﻲ دارﻧﺪ‪.‬ﭘﻴﺮﻣﺮد‪ ،‬ﺑﻪ اوﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺎﻫﺎن وﻗﺘﻲ ﭼﻨﺪﺳﺎل‬ ‫ﺑﺮﺳﺮﻗﺪرت ﻣﻴﻤﺎﻧﻨﺪ‪،‬ﻇﺎﻟﻢ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ‪.‬ﻣﺎﺑﻪﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻫﺮﺳﺎل ﻳﻚ ﺷﺎه‬ ‫ﺑﺮايﺧﻮدﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ‪ .‬ﻫﺮﺳﺎل ﺷﺎه ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺧﻮدﻣﺎن‬ ‫را ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲاﻧﺪازﻳﻢ وﻛﻨﺎر دروازة ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻴﻤﺎﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﻛﺴﻲ‬ ‫از راه ﺑﺮﺳﺪ‪ .‬اوﻟﻴﻦﻛﺴﻲﻛﻪ وارد ﺷﻬﺮ ﺑﺸﻮد‪ ،‬او را ﺑﺮ ﺗﺨﺖ‬ ‫ﺷﺎﻫﻲ ﻣﻲﻧﺸﺎﻧﻴﻢ‪ .‬ﺗﺨﺘﻲﻛﻪﻳﻜﺴﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻓﻜﺮ ﻛﺮد ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻲ ! ‪2‬ﻣﺎه ﺑﻮدﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ‬ ‫رﺳﻴﺪه ﺑﻮد‪.‬ﺣﺴﺎب ﻛﺮد و دﻳﺪ‪ 10‬ﻣﺎه ﺑﻌﺪ او را ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻲاﻧﺪازﻧﺪ‪.‬‬ ‫او ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت ﺧﻮدﻓﻜﺮي ﻛﺮد‪ :‬از ﻓﺮدا ﺑﺪون اﻳﻦﻛﻪ اﻃﺮاﻓﻴﺎن‬ ‫ﺑﻔﻬﻤﻨﺪدرﺟﺰﻳﺮهايﻛﻪدرﻫﻤﺎن ﻧﺰدﻳﻜﻲﻫﺎﺑﻮدﻛﺎرﻫﺎيﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ‬ ‫ﻳﻚ ﻗﺼﺮ را آﻏﺎز ﻛﺮد‪ .‬در ﻣﺪت ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه‪ ،‬ﺷﺎه ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﻫﻢ‬ ‫ﻗﺼﺮش را در ﺟﺰﻳﺮه ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﻴﺎز زﻧﺪﮔﻴﺶ را ﺑﻪ ﺟﺰﻳﺮه اﻧﺘﻘﺎل داد‪10.‬ﻣﺎه ﺑﻌﺪ‪ ،‬وﻗﺘﻲ ﺷﺎه‬ ‫ﺧﻮاﺑﻴﺪه ﺑﻮد‪ ،‬ﻣﺮدم رﻳﺨﺘﻨﺪ و ﺑﺪون ﺣﺮف وﮔﻔﺘﮕﻮ ﺷﺎﻫﻲ را‬ ‫ﻛﻪ ﻳﻜﺴﺎل ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲاش ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه ﺑﻮد از ﻗﺼﺮ ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ‬ ‫درﻳﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ‪.‬او درﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺷﺐ ﺷﻨﺎﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻗﺎﻳﻘﻬﺎﻳﻲ‬ ‫ﻛﻪ دﺳﺘﻮر داده ﺑﻮدﻣﻨﺘﻈﺮشﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬رﺳﻴﺪ‪ .‬ﺳﻮار ﻗﺎﻳﻖ ﺷﺪ و‬ ‫ﺑﻪﻃﺮفﺟﺰﻳﺮه راه اﻓﺘﺎد‪ .‬ﺑﻪ ﺟﺰﻳﺮهﻛﻪ رﺳﻴﺪ ﺧﺪا را ﺷﻜﺮ ﻛﺮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﺼﺮي ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد رﻓﺖ اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺎن‬ ‫ﭘﻴﺮﻣﺮدي ﻛﻪ دوﺳﺘﺶ ﺷﺪه ﺑﻮد روﺑﻪرو ﺷﺪ‪.‬ﺑﻪ ﭘﻴﺮﻣﺮد ﺳﻼم ﻛﺮد و‬ ‫ﭘﺮﺳﻴﺪ‪ :‬ﺗﻮ اﻳﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﻜﻨﻲ؟! ﭘﻴﺮﻣﺮد ﺟﻮاب داد‪ :‬ﻣﻦ ﺗﻤﺎم‬ ‫ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﻮ را زﻳﺮﻧﻈﺮ داﺷﺘﻢ‪ .‬ﺑﮕﻮ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﺗﻮ ﭼﻪ ﺷﺪﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ ﻗﺼﺮ در اﻳﻦ ﺟﺰﻳﺮه اﻓﺘﺎدي؟ﻣﺴﺎﻓﺮﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﻦ‬ ‫ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدم ﻛﻪ واﻗﻌﺔ ﺑﻪ درﻳﺎ اﻓﺘﺎدن ﻣﻦ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﮔﻔﺘﻢ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از وﻗﻮع و ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن واﻗﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﻓﻜﺮيﺑﻪ ﺣﺎلﺧﻮدﺑﻜﻨﻢ‪.‬ﭘﻴﺮﻣﺮدﮔﻔﺖ‪:‬ﺗﻮﻣﺮدﺑﺎﻫﻮﺷﻲﻫﺴﺘﻲ‪ .‬اﮔﺮ‬ ‫اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﻲ ﻣﻦ ﻫﻢ درﻛﻨﺎر ﺗﻮ ﻫﻤﻴﻨﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﻢ‪.‬‬ ‫ازآن ﭘﺲ‪ ،‬وﻗﺘﻲ ﻛﺴﻲ دﭼﺎرﻣﺸﻜﻠﻲ ﻣﻴﺸﻮدﻛﻪ ﭘﻴﺶ از آن ﻫﻢ‬ ‫ﻣﻴﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﺸﻜﻠﺶ را ﺑﮕﻴﺮد و ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻛﺴﻲ ﺑﺮاي آﻳﻨﺪه‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﻣﻴﻜﻨﺪ‪،‬ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮدﻛﻪ ﻋﻼج واﻗﻌﻪ ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮد‪.‬‬

‫وﻳﻠﺒﺮ در‪1867‬ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ و‪ 4‬ﺳـﺎل از ﺑـﺮادرش‬ ‫اروﻳﻞ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻮد‪ .‬آﻧﻬﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳـﻮم و ﺷـﺸـﻢ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮادهاي ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬ﭘﺪرﺷﺎن ﻛﺸﻴﺶ‬ ‫ﺑﻮد و ﺗﺎ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﻘﻔﻲ رﺳﻴﺪ‪ ،‬داﺋﻢ در ﺣـﺎل‬ ‫ﺳﻔﺮ ﺑﻮد‪ .‬اﻳﻦ دو ﺑﺮادر ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ”ﺑﺎ‬ ‫ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎزي ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﺑـﺎ‬ ‫ﻫﻢ ﻛﺎر ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ“‬ ‫و ﺑﺎ دﻳﺪهاي ﺗـﻴـﺰﺑـﻴـﻦ ﺑـﻪ دﻧـﻴـﺎي اﻃـﺮاﻓﺸـﺎن‬ ‫ﻣﻲﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن دﻟﺸﺎن ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻫﺮ‬ ‫ﭼﻴﺰي ﭼﻄﻮر ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﺪ‪ .‬ﻫﻴﭽﻜﺪام آﻧﻬﺎ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﻤﺎم ﻧﻜﺮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺘﻔﻜﺮ و‬ ‫ﺧﻮاﻧﻨﺪهاي داﻳﻤﻲ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎرﻫﺎي زﻳﺎدي دﺳﺖ زدﻧﺪ ﻣﺜﻼً روزﻧﺎﻣـﻪ‬ ‫ﻧﮕﺎري ﻳﺎ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ داري اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ‪ 1892‬آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮز دﻳﻮاﻧﻪ واري ﺑﻪ دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮاري روآوردﻧﺪ و دو ﺑﺮادر‬ ‫ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ راه ﻣﻲرﻓﺖ ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻐﺎزهاي اﻓﺘﺘﺎح ﻛﺮدﻧﺪﻛﻪ ﻛﺎرش‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻣﺸﻐﻮل دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬آﻧﻬﺎ ﺷﺮوع ﺑـﻪ ﺟـﻤـﻊ آوري‬ ‫اﻃﻼﻋﺎت راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﺮواز ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﻳﻚ ﮔﻼﻳﺪر ﻃﺮاﺣـﻲ ﻛـﺮدﻧـﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﻌﻲ آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﺑﻮد‬ ‫ﻛــﻪ روﺷــﻲ ﺑــﺮاي‬ ‫ﻛﻨﺘﺮل ﻳـﻚ ﺟﺴـﻢ‬ ‫ﭘﺮﻧﺪه ﭘﻴﺪا ﻛـﻨـﻨـﺪ و‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﻫـﻢ ﻣـﻮﻓـﻖ‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ روش آﻧﻬـﺎ‬ ‫”ﺑــــﺎل ﭼــــﺮﺧــــﺎن“‬ ‫ﻣﻲﮔـﻮﻳـﻨـﺪ در‪1899‬‬ ‫ﮔﻼﻳﺪر ﻣﺪل و درﺗﺎﺑﺴﺘﺎن‪ 1901‬اوﻟﻴﻦ ﮔﻼﻳﺪر واﻗﻌﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ آﻣﺎده ﺷﺪ‪.‬‬ ‫آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﺷﺎن از دﻓﺘﺮ ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ درﺑﺎره ﺑﻬﺘـﺮﻳـﻦ ﻣـﻜـﺎن‬ ‫ﭘﺮواز ﺳﻮال ﻛﺮدﻧﺪ و ﻧﻘﻄﻪاي ﺑﻪ ﻧﺎم ”ﻛﻴﺘﻲ ﻫﺎك“ را ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻛﻴﺘﻲﻫﺎك ﺑﺎ اﻳﻦ‬ ‫ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب و اﺑﺰار ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮد و دﻣﺎي ﻫﻮا‪ ،‬ﺗﻮﻓﺎن‪ ،‬ﺑﺎدﻫﺎي ﺳﺮد‪ ،‬ﺗـﻨـﻬـﺎﻳـﻲ و ﺣـﺘـﻲ‬ ‫ﭘﺸﻪﻫﺎ آﻧﻬﺎ را آزار ﻣﻲدادﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﮔﻼﻳﺪر ”ﭘﺮواز“ﻛﺮد اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ ﻧﻴﺮوﻳﻲ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻻ رﻓـﺖ‪.‬آﻧـﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻬـﺮﺷـﺎن‬ ‫ﺑﺮﮔﺸﺘﻨـﺪ و اﻳـﻦ ﺑـﺎر‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺰرﮔـﺘـﺮي ﺑـﺎ‬ ‫ﺳﻜﺎن اﻓﻘﻲ در ﺟـﻠـﻮي‬ ‫آن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻛﻪ ”ﻗﻨﺎري“‬ ‫ﻧــﺎﻣــﻴــﺪه ﺷــﺪ و در‬ ‫‪1901‬ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ آن‬ ‫دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻛﻴـﺘـﻲ ﻫـﺎك‬ ‫آﻣﺪﻧﺪ‪ .‬آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺧﻮد‬ ‫ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدﻧﺪ آﻧﻘﺪر ﻛﻪ‬ ‫در روز ‪ 17‬دﺳـﺎﻣـﺒـﺮ‬ ‫‪1902‬دورﺑﻴﻦ ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺒﺸﺎن را روي ﻣﺴﻴﺮ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺮواز زوم ﻛـﺮدﻧـﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اﻃﻤﻴﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺎ اﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎي ﻫﻴـﺠـﺎن اﻧـﮕـﻴـﺰ را از ﺟـﺎﻟـﺐ ﺗـﺮﻳـﻦ واﻗـﻌـﻪ‬ ‫ﻫﻮاﻧﻮردي ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻫﻤﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي‪ ،‬در دﺳﺖ دارﻳﻢ‪ .‬اوﻟﻴﻦ ﭘﺮواز‪12‬ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ‬ ‫و‪120‬ﭘﺎ آن ﻃﺮﻓﺘﺮ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ‪.‬‬ ‫‪12‬ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰاران ﺳﺎل آرزو!‬


‫ﺳﺎﻧﺘﺎﻛﻼز ﻳﺎ ﭘﺎﭘﺎﻧﻮﺋﻞ اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﺳﻨﺖ ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻧﺎم داﺷﺖ‪ ،‬در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻣﻴﻼدي در ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ‪ .‬او از ﻫﻤﺎن‬ ‫ﭘﺎﭘﺎ ﻧﻮﺋﻞ دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﺴﻴﺎر دﻳﻨﺪار و وارﺳﺘﻪ ﺑﻮد و زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد‪ .‬او ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﺸﺎده دﺳﺘﻲ و‬ ‫ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻓﻘﺮا ﺷﻬﺮت ﺑﺴﻴﺎريﻛﺴﺐ ﻛﺮد‪ ،‬اﻣﺎ روﻣﻴﺎن ﺑﻪ او اﻫﺎﻧﺖ ﻛﺮده‪ ،‬وي را زﻧﺪاﻧﻲ و ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻛﺮدﻧﺪ‪.‬اﻣﺎ ﺑﺎ روي‬ ‫ﻛﺎر آﻣﺪن ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﻴﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮر روم‪ ،‬ﺳﻨﺖ ﻧﻴﻜﻮﻻس از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪ‪ ،‬ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ اﻳﻤﺎن آورد و در ﺳﺎل‬ ‫‪325‬ﻣﻴﻼدي‪ ،‬اﻧﺠﻤﻦ ﻧﻴﻜﺎ را ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻧﻤﻮد و ﻧﻴﻜﻮﻻس را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻣﻨﺼﻮب ﻛﺮد‪..‬ﺳﻨﺖ ﻧﻴﻜﻮﻻسﺑﻪ ﺧﺼﻮص‬ ‫ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻓﺮاواﻧﺶ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن و ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﻴﺶ ﺷﻬﺮت داﺷﺖ‪.‬اﻫﺎﻟﻲ ﻫﻠﻨﺪ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ ﻧﻴﻜﻮﻻس را ﺣﻔﻆﻛﺮده و‬ ‫زﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻨﺪ‪.‬در ﻫﻠﻨﺪ ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ ،‬ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻔﺸﻬﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻣﻴﺪ درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺪﻳﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺷﻮﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﻣﻴﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ‪ .‬در ﺳﺎل ‪1822‬ﻛﻠﻤﻨﺖ ﺳﻲ‪ .‬ﻣﻮر ﺷﻌﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮد ”ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻧﻴﻜﻮﻻس“را ﺳﺮود ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ”ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ“ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﺪه اي از‬ ‫ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﻦ ﺷﻌﺮ را ﺳﺮوده ﻫﻨﺮي ﻟﻴﻮﻳﻨﮕﺴﺘﻮﻧﻤﻴﺪاﻧﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﻮرﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺪاع ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪرن ﺳﺎﻧﺘﺎ ﻛﻼز ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺮد ﺷﺎد و ﺗﭙﻠﻲ در ﻟﺒﺎس ﻗﺮﻣﺰ ﺷﻬﺮت ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﺳﺎل ﺳﻮم ﺷﻤﺎرة ‪27‬‬

‫ژاﻧﻮﻳﻪ ‪2008‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪P O Box 371043 Reseda, CA 91337 USA‬‬

‫از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻫﺮﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺳﺎﻋﺖ‪ 1 : 30‬ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ‬ ‫در ﺟﻠﺴﺎت ﻋﺒﺎدﺗﻲ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ؛ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ‬ ‫و ﺷﻨﻴﺪن ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﺘﺎﺑﻤﻘﺪسﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ‪.‬‬

‫ﻛﻠﻴﺴﺎي اﻳﺮاﻧﻴﺎن وﻟﻲ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪818 - 832-0943 :‬‬ ‫‪10210 Canoga Ave.‬‬ ‫‪Chatsworth, CA 91311‬‬

‫ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﻣﺸﻬﻮر ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ‬ ‫ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ داروش‬ ‫)ﺳﻤﺖ ﭼﭗ( و راج‬ ‫روز ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ اﻳﺪه‬ ‫ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ‬ ‫در ‪ 25‬دﺳﺎﻣﺒﺮ‪ ،‬ﺑﻪ ﻗﺮن‬ ‫ﭼﻬﺎرم ﻣﻴﻼدي ﺑﺎزﻣﻴﮕﺮدد‪.‬‬ ‫ﻛﻠﻴﺴﺎي ﻛﺎﺗﻮﻟﻴﻚ در آن‬ ‫زﻣﺎن ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﻛﺎري ﻛﻨﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺟﺸﻦ و ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺮ ﺳﺮ و ﺻﺪاﻳﻲﻛﻪ از ﻃﺮف ﻳﻚﺑﺖ‬ ‫ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻴﺸﺪ و از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﺗﻬﺪﻳﺪي ﺑﺮاي‬ ‫ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻴﺮﻓﺖ را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار دﻫﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﮔﺮوه‪ ،‬روﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﺪﺧﺪاي ﺧﻮرﺷﻴﺪ را‬ ‫دراﻳﻦ ﻣﺎه ازﺳﺎل ﺟﺸﻦ ﻣﻴﮕﺮﻓﺘﻨﺪ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ درآن دوره‬ ‫ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺮﺳﻮم ﻧﺒﻮد‪ ،‬اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت‬ ‫ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺸﻦﻛﺎﻓﺮان‪،‬‬ ‫ﺟﺸﻨﻲ ﭘﺮآب و رﻧﮓ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺮﮔﺰار‬ ‫ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻓﺼﻞ دﻗﻴﻖ‬ ‫ﺗﻮﻟﺪ اﻳﺸﺎن ﺑﻬﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ‪ 25‬دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﻳﺦ رﺳﻤﻲ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﺴﻴﺢ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫دوﻳﺴﺖ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ازﻣﻴﻼدﻣﺴﻴﺢ‪،‬ﻛﺎﻫﻨﺎن ﺑﺮاي ﺟﺸﻦ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦآﻏﺎز زﻣﺴﺘﺎن ازﮔﻴﺎه داروش اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺒﺰ را‪-‬ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﺑﺮ‬ ‫روي درﺧﺘﺎن دﻳﮕﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ‪-‬ﺟﻤﻊ آوري ﻛﺮده‬ ‫و از آن ﺑﺮاي ﺗﺰﺋﻴﻦ ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫آﻧﻬﺎاﻋﺘﻘﺎدداﺷﺘﻨﺪﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه داراي ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻲ‬ ‫وﻳﮋهاي داردﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺸﻜﻠﻲ از ﻧﺎزاﻳﻲ زﻧﺎن‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺘﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد‪ .‬اﻫﺎﻟﻲ‬ ‫اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوي ﻧﻴﺰ داروش را ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺻﻠﺢ و‬ ‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ‪.‬آﻧﻬﺎ داروش را ﺑﺎ اﻟﻬﻪ ﻋﺸﻖ ﺧﻮد‬ ‫)ﻓﺮﻳﮕﺎ(ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ‪.‬رﺳﻢ ﺑﻮﺳﻪ در زﻳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي‬ ‫داروش ﻧﻴﺰاﺣﺘﻤﺎﻻً از ﻫﻤﻴﻦ اﻋﺘﻘﺎدﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬

‫ﻛﻠﻴﺴﺎ در اﺑﺘﺪا اﺳﺘﻔﺎده از داروش را ﺑﺨﺎﻃﺮ‬ ‫رﻳﺸﻪ داﺷﺘﻦ دررﺳﻮم ﻏﻴﺮدﻳﻨﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻛﺮد‪.‬‬ ‫ﭘﺪران ﻣﻘﺪس درﻋﻮض ﺑﺮاي ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﻋﻴﺪ‪،‬‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ازﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي راجراﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻛﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫آﻏﺎزاﺳﺘﻔﺎده از درﺧﺖ ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن‬ ‫ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﺮﻣﻴﮕﺮدد‪ .‬ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮد‬ ‫ﻛﻪ اﻫﺎﻟﻲ آﻟﻤﺎن درﺧﺘﺎن ﺻﻨﻮﺑﺮ را در‬ ‫داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻣﻨﺰل‪،‬ﺑﺎ ﮔﻞ ﺳﺮخ‪ ،‬ﺳﻴﺐ‬ ‫و ﻛﺎﻏﺬ رﻧﮕﻲ ﺗﺰﺋﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ‪ .‬اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد‬ ‫وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺎرﺗﻴﻦ ﻟﻮﺗﺮ اﺻﻼح ﻃﻠﺐ‬ ‫ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن‪ ،‬اوﻟﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ درﺧﺖ‬ ‫ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ را ﺑﺎ ﺷﻤﻌﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد روﺷﻦ‬ ‫ﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ او ﺷﺒﻲ‬ ‫ﺗﺎرﻳﻚ در راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ‬ ‫زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺳﺘﺎرﮔﺎﻧﻲﻛﻪ ازﻣﻴﺎن ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻳﻚ‬ ‫ﺻﻨﻮﺑﺮﻛﻮﭼﻚ ﻣﻴﺪرﺧﺸﻴﺪﻧﺪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و‬ ‫ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮ روي درﺧﺖ‬ ‫داﺧﻞ ﻣﻨﺰل‪ ،‬ﺷﻤﻌﻬﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي آن‬ ‫آوﻳﺨﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬درﺧﺖ ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ ﺗﺎ ﻗﺮن‪19‬‬ ‫ﻛﺎرﺑﺮد زﻳﺎدي در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﺪاﺷﺖ و در‬ ‫دﻫﻪ‪1820‬ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻤﺎﻧﻴﻬﺎي ﻣﻘﻴﻢ ﭘﻨﺴﻴﻠﻮاﻧﻴﺎ‬ ‫ﺑﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮده ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻗﺮﻧﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ آﺑﻨﺒﺎﺗﻬﺎي ﻋﺼﺎﻳﻲ درﺑﺴﻴﺎري‬ ‫از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮد اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﺣﺪود‬ ‫ﺳﺎل‪1900‬ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ آﺑﻨﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﻄﻮط‬ ‫ﻗﺮﻣﺰ ﺗﺰﺋﻴﻦ ﺷﺪه و ﺳﺮﺷﺎن درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ‬ ‫ﻋﺼﺎ‪ ،‬ﺧﻤﻴﺪه ﺷﺪ‪ .‬ﮔﺎﻫﻲ اﻳﻦ آﺑﻨﺒﺎﺗﻬﺎ‬

‫ﺑﺮاي ﺳﺎﻛﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻛﻮدﻛﺎن در‬ ‫ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﻴﺸﺪ‪ .‬آﺑﻨﺒﺎﺗﻬﺎي‬ ‫ﻋﺼﺎﻳﻲ دررﻧﮕﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ)رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ و‬ ‫ﺳﻔﻴﺪآن ازﻫﻤﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮاﺳﺖ(دراواﺧﺮﻗﺮن‪19‬‬ ‫ﻳﻚ آﺑﻨﺒﺎت ﺳﺎز اﻫﻞ اﻳﻨﺪﻳﺎﻧﺎﺑﻪ ﻓﻜﺮﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫آﺑﻨﺒﺎﺗﻲ اﻓﺘﺎد‬ ‫ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي‬ ‫ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ را‬ ‫درﺧﻮدداﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬اﻳﺪه او‬ ‫اﻳﻦ ﺑﻮدﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﺑﻨﺒﺎﺗﻬﺎي دراز و‬ ‫ﺳﻔﻴﺪرا ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻋﺼﺎ درآورد‪ .‬او ﭼﻨﺪ‬ ‫ﺳﻤﺒﻞ ازﻋﺸﻖ و اﻳﺜﺎر ﻣﺴﻴﺢ را در اﻳﻦ‬ ‫آﺑﻨﺒﺎت ﻋﺼﺎﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺮد‪ .‬او از ﻳﻚ‬ ‫آﺑﻨﺒﺎت ﻧﻌﻨﺎﻳﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد‪ .‬اﻳﻦ‬ ‫رﻧﮓ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭘﺎﻛﻲ وﺑﻴﮕﻨﺎﻫﻲ اوﺑﻮد‪.‬ﺳﭙﺲ‬ ‫وي ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺳﻪ ﺧﻂ ﺑﺎرﻳﻚ ﺳﺮخ‪،‬‬ ‫ﻧﻤﺎدي از رﻧﺠﻬﺎي ﻣﺴﻴﺢ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮد‬ ‫ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺜﻠﻴﺚ ﺑﻮد‪.‬ﺑﻌﺪ‬ ‫از اﻳﻦ او ﺧﻂ ﺳﺮخ ﺿﺨﻴﻤﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺧﻮن ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد‪.‬‬ ‫ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺳﺮ اﻳﻦ آﺑﻨﺒﺎت ﺧﻤﻴﺪه ﺷﺪه‬ ‫ﺑﺎﺷﺪﺷﺒﻴﻪ ﻋﺼﺎي ﺷﺒﺎﻧﺎن ﻣﻴﺸﻮد و اﺷﺎره‬ ‫ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮاﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺴﻴﺢ‪،‬ﭼﻮﭘﺎن‬ ‫و راﻫﻨﻤﺎي ﺑﺸﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﻋﺼﺎ در ﺣﺎﻟﺖ واروﻧﻪ‪ ،‬اﺑﺘﺪاي ﻧﺎم‬ ‫)‪(Jesus‬درﻣﻴ‪Ĥ‬ﻳﺪ‪.‬‬

‫آﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ زﻳﺮ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ؟‬

‫اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻴـﺪ‪ ،‬ﮔـﻮﺷـﻪ ﭼﺸـﻢ ﻫـﺎى ﺧـﻮد را‬ ‫ﺑﻜﺸﻴﺪ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎن را ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ‪ %90‬ﺑﺒﻨﻴﺪﻳـﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺜﻞ ﭼﺸﻢ ژاﭘﻨﻲﻫﺎ‪ .‬ﺣﺎﻻ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻧﮕﺎه‬ ‫ﻛﻨﻴﺪ ‪.‬اﻳﻦ ﺑﺎر ﺣﺘﻤﺎً ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را‬ ‫ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ‪ .‬ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﻧﻪ؟ ژاﭘﻨﻴﻬﺎ از اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ‬ ‫رﻣﺰﺑﻨﺪى در ﺟﻨﮓ ﺟـﻬـﺎﻧـﻰ دوم اﺳـﺘـﻔـﺎده‬ ‫ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ و ﻫـﻴـﭽـﻜـﺲ ﺑـﺠـﺰﺧـﻮدﺷـﺎن از‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﻳﺸﺎن ﺳﺮ در ﻧﻤﻲآورد‪.‬‬

‫اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺪر و ﻣﺎدر دﺳﺖ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ‪،‬‬ ‫وﻟﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻣﺎدر ﺷﻮﻫﺮ و ﻣﺎدر زﻧﻤﺎن را‬ ‫ﺧﻮدﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﻴﻢ ‪) .‬ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺮل ﺑﺎك(‬


‫ﺳﺎل ﺳﻮم ﺷﻤﺎرة ‪27‬‬

‫ﺷﻴﻮهﺟﺪﻳﺪ ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲﻣﺴﻴﺤﻴﺖ‬

‫ژاﻧﻮﻳﻪ ‪2008‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪Tel: 818. 522.1525‬‬ ‫‪Tabdil@IRANforCHRIST.com‬‬

‫‪Change the World‬‬ ‫‪By: Bethany Baghestani‬‬

‫‪I am a girl that wants the‬‬ ‫‪World to change. I want‬‬ ‫‪people to stop being mean‬‬ ‫‪to people and making fun‬‬ ‫‪of people. It doesn’t seem right. Just look‬‬ ‫‪in your heart and see who you really are.‬‬ ‫‪Change the world. Make the world a‬‬ ‫‪better place for everybody. It doesn’t‬‬ ‫‪matter if you are small, hairy, black‬‬ ‫‪skinned or flunked a grade. It doesn’t‬‬ ‫‪matter on what you look on the outside,‬‬ ‫‪it matters how you look on the inside. As‬‬ ‫‪my teacher says, don’t judge a person by‬‬ ‫!‪it’s outside‬‬

‫ﭼﻪ آرزوي اﻳﺪه آﻟﻲ‪ ،‬ﭼﻘﺪر ﺧﻮب ﻣﻴﺸﺪ‬ ‫ﻛﻪ اﮔﺮ ﻫﻤﺔ ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻦ دﺧﺘﺮ ‪ 8‬ﺳﺎﻟﻪ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ آرزوﻳﻲ ﺑﺮاي دﻧﻴﺎي اﻃﺮاف ﺧﻮد‬ ‫ﻣﻴﺪاﺷﺘﻴﻢ‪ .‬دوﺳﺘﺎن ﮔﺮاﻣﻲ‪،‬ﭼﻘﺪر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ در‬ ‫ﭘﻲ ﺻﻠﺢ ﺑﻜﻮﺷﻴﻢ‪ .‬ﺻﻠﺢ را ﻣﻴﺘﻮان درﺧﺎﻧﺔ ﺧﻮد ﺷﺮوع‬ ‫ﻛﺮد‪ .‬در راﺑﻄﺔ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎ دﻳﮕﺮان‪ .‬ﺑﺠﺎي اﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮان‬ ‫را ﻗﻀﺎوت ﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑـﺠـﺎي آﻧـﻬـﺎ‬ ‫ﺑﮕﺬارﻳﻢ‪ ،‬آﻧﻤﻮﻗﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻋﻤـﻖ‬ ‫ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻔﻬﻤﻴﻢ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺴﻴﺢ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳـﺪ‪ :‬ﺧـﻮﺷـﺎ‬ ‫ﺑﺤﺎل رﺣﻢ ﻛﻨـﻨـﺪﮔـﺎن‪ ،‬زﻳـﺮا ﺑـﺮ اﻳﺸـﺎن رﺣـﻢ ﻛـﺮده‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪ ...‬ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﺻﻠﺢ ﻛـﻨـﻨـﺪﮔـﺎن‪ ،‬زﻳـﺮا‬ ‫ﻣﻠﻜﻮت آﺳﻤﺎن از آن اﻳﺸﺎن اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ در ﻃـﻲ‬ ‫ﺳﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ رو دارﻳﻢ‪ ،‬ﻫﻤﺔ ﻣﺎ ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ را ﺳﺮ‬ ‫ﻟﻮﺣﺔ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ژاﻧﻮﻳﻪ ‪2008‬‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺎن ﺑﺎﻏﺴﺘﺎﻧﻲ‬

‫ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﺔ ﺗﺒﺪﻳﻞ‬ ‫‪The Change‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮﻣﺴﺌﻮل‪ :‬اﻟﻨﺎﺗﺎن ﺑﺎﻏﺴﺘﺎﻧﻲ‬ ‫وﻳﺮاﻳﺸﮕﺮ‪ :‬ع‪ .‬راد‬ ‫ﻧﺎﺷﺮ‪ :‬ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اﻳﺮان ﺑﺮاي ﻣﺴﻴﺢ‬ ‫‪Tabdil@IRANforCHRIST.com‬‬ ‫‪www.IRANforChrist.com‬‬ ‫‪http://TabdilMagazine.blogfa.com‬‬

‫‪TEL: 818. 522. 1525‬‬ ‫‪Iran for Christ Ministries‬‬ ‫‪P. O. Box 371043 Reseda‬‬ ‫‪CA, 91337 USA‬‬ ‫ا ﻳﻦ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺣﻖ دارد ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻻت و آﮔﻬﻲ ﻫﺎ را ﭼﺎپ ﻛﺮده و ﻳﺎ رد ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪We have the right to refuse publishing.‬‬

‫ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﻣﺴﻴﺤﻲ)ﻧﺠﺎت‪،‬ﻣﺤﺒﺖ(وﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ‪ ،‬ﺷﻴﻮه ﺟﺪﻳﺪي را‬ ‫ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﻴﻎ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده اﻧﺪ‪ .‬ﺑﻪ ﮔﺰارش از ﺧﺒﺮﮔﺰاري آرﻳﺎ )داﺧﻞ اﻳﺮان(‪ ،‬ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي‬ ‫ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﻣﺴﻴﺤﻲ)ﻧﺠﺎت‪،‬ﻣﺤﺒﺖ(و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ در اﻗﺪاﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺿﻤﻦ ارﺳﺎل ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ‬ ‫)ﻛﺘﺎﺑﻤﻘﺪس( از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎس ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻫﻮاداران‪ ،‬ﺧﻮاﺳﺘﺎر اداﻣﻪ ارﺗﺒﺎط از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ‪ .‬ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ‬ ‫ﻣﺬﻛﻮر درﮔﺬﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺗﻤﺎس ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺑﻄﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﻮاداران را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎ )ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ(‬ ‫در اﻳﺮان واﮔﺬار ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ‪ .‬ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن”ﻧﺠﺎت“ﺑﻪ ﺻﻮرت‪ 24‬ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎي ر‪ .‬ص‪ .‬از ﺗﻨﺪروﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن‬ ‫ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺣﻤﻼت را ﺑﻪ اﺳﻼم و ﻧﻈﺎم اﻳﺮان داﺷﺘﻪ‪ ،‬ﻣﻲ ﭘﺮدازد‪) .‬ﻧﻘﻞ از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت داﺧﻞ اﻳﺮان(‬

‫ﺟﺎدوﮔﺮان‬

‫ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ در ﺑﺮوﻛﻠﻴﻦ‬ ‫ﻳﻚ داﺳﺘﺎن زﻳﺒﺎي واﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻲ آﻣﻮزد ﻫﻴﭻ‬ ‫روﻳﺪادي ﺑﻲ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺴﺖ‪ .‬ﺷﻬﺮ ﻧﻴﻮﻳﻮرك از‪5‬‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬دو ﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﮕﻮ در‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮاي ﺣﻘﻴﻘﻲ در ﻧﻘﺸﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬

‫درﺗﺮﺟﻤﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻛﺘﺎب‬ ‫ﻣﻘﺪس واﺿﺢ و روﺷﻨﺘﺮ‬ ‫ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻓﺮادي را ﻛﻪ‬ ‫ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺟﺎدوﮔﺮي‬ ‫ﮔﺰﻳﺪة ﺟﻠﻴﻞ ﺳﭙﻬﺮ‬ ‫ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ وزﻳﺮي‬ ‫ﻛﺮده ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻫﻤﺎن‬ ‫ﻛﺸﻴﺶﺗﺎزهﻛﺎر و ﻫﻤﺴﺮش‪ ،‬ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ‬ ‫ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺳﻲ‪ .‬اس ﻟﻮﺋﻴﺰ‬ ‫ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ و ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﻛﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺎﺋﻲ‬ ‫آﻧﺮا ﺑﻴﺎن ﻣﻴﻜﻨﺪ ”اﺷﺘﻴﺎق‬ ‫ﺑﻪ ﺟﺎدوﮔﺮي را دارﻧﺪ“‪ ،‬ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻴﺪﻫـﺪ‪ :‬ﻛﻠﻴﺴﺎﺋﻲ درﺣﻮﻣﺔ ﺑﺮوﻛﻠﻴﻦ ﺑﻮد در اواﻳﻞ‬ ‫”ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﻴﻞ را ﺗﺮك ﻣﺎه اﻛﺘﺒﺮ وارد ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎ‬ ‫ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﻳﺸﺎن از ﺟﺎدوﮔـﺮي را دﻳﺪﻧﺪ‪ ،‬دﻟﺸﺎن از ﺷﻮر و ﺷﻮق آﻛﻨﺪه‬ ‫ﺷﺮﻗﻴﻬﺎ و ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻬﺎ ﭘﺮ ﺷﺪه و ﻣﺮدم رﺳﻮم ﺑﻮد‪.‬ﻛﻠﻴﺴﺎﻛﻬﻨﻪ و ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات‬ ‫زﻳﺎدي ﻧﻴﺎز داﺷﺖ‪ .‬دو ﻧﻔﺮي ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ و‬ ‫اﺟﻨﺒﻴﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻲ آورﻧﺪ‪)“.‬اﺷﻌﻴﺎ‪.(6 :2‬‬ ‫”ﻣﺮدم از ﺗﺮس ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻫﻴﺒﺖ ﺣﻀﻮر او ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺮاي ﺷﺐ‬ ‫ﺑﻪ درون ﻏﺎرﻫﺎ و ﺷﻜﺎف ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ ﻳﻌﻨﻲ‪24‬دﺳﺎﻣﺒﺮآﻣﺎده ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﺧﺰﻳﺪ و ﺧﻮد را در ﺧﺎك ﭘﻨﻬﺎن ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺶ از دوﻣﺎه ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ‬ ‫ﻛﺮد‪ .‬روزي ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮوازي وﻗﺖ داﺷﺘﻨﺪ‪.‬ﻛﺸﻴﺶ و ﻫﻤﺴﺮش ﺳﺨﺖ‬ ‫وﺗﻜﺒﺮاﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﺎﺑﻮدﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺎر ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬دﻳﻮارﻫﺎ را ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ‬ ‫ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪ .‬در آن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر دﻳﻮاري ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ‪ .‬ﺟﺎﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ رﻧﮓ‬ ‫ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ ﺿﺪ اﺷﺨﺎص ﻣﻐﺮور و ﻣـﺘـﻜـﺒـﺮ ﻻزم داﺷﺖ‪،‬رﻧﮓ زدﻧﺪوﻛﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮي‬ ‫ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪﺧﺎﺳﺖ وآﻧﻬﺎراﭘﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪﻛﺮد‪ .‬را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ‪ ،‬اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ‪ .‬روز‬ ‫‪...‬ﺗﻤﺎم ﺷﻜﻮه وﻋﻈﻤﺖ اﻧﺴﺎن ازﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ‪18‬دﺳﺎﻣﺒﺮآﻧﻬﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎن ﺟﻠﻮ ﺑﻮدﻧﺪ و‬ ‫رﻓﺖ وﻏﺮورآدﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﺎك ﻧﺸﺎﻧﺪه ﺧﻮاﻫـﺪ ﻛﺎرﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً رو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻮد‪ .‬روز‪19‬‬ ‫ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺘﻬﺎﺑﻜﻠﻲ ﻧﺎﺑﻮدﺧﻮاﻫﻨﺪﮔﺮدﻳـﺪ و درآن دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎران ﺗﻨﺪي ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ دو روز‬ ‫روزﻓﻘﻂ ﺧﺪاوﻧﺪﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد‪)“ .‬اﺷﻌﻴـﺎ‪ :2‬اداﻣﻪ داﺷﺖ‪ .‬روز‪21‬دﺳﺎﻣﺒﺮ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن‬ ‫‪10‬ـ‪.(18‬ﭘﻮﻟﺲ ﺟﺎدوﮔﺮي رادرﻏﻼﻃﻴﺎن‪19 :5‬ـ‪ 21‬ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ‪ ،‬ﻛﺸﻴﺶ ﺳﺮي ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎ زد‪،‬‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان اﻋﻤﺎل ﺟﺴﻢ ﻣﻴﻨﺎﻣﺪ‪” .‬اﻋﻤﺎل ﻧـﻔـﺲ وﻗﺘﻲ وارد ﺗﺎﻻرﻛﻠﻴﺴﺎ ﺷﺪ‪ ،‬ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮد‬ ‫روﺷﻦ اﺳﺖ‪ :‬ﺑﻲ ﻋﻔﺘﻲ‪،‬ﻧﺎﭘﺎﻛﻲ‪ ،‬و ﻫﺮزﮔﻲ؛ ﻗﻠﺐ ﻛﺸﻴﺶ از ﻛﺎر ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ‪ .‬ﺳﻘﻒ ﻛﻠﻴﺴﺎ‬ ‫ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ و ﺟﺎدوﮔﺮي؛ دﺷﻤﻨﻲ‪ ،‬ﺳﺘﻴـﺰه ﭼﻜﻪﻛﺮده ﺑﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ‬ ‫ﺟﻮﻳﻲ‪ ،‬رﺷﻚ‪ ،‬ﺧﺸﻢ؛ ﺟﺎه ﻃﻠﺒﻲ‪ ،‬ﻧـﻔـﺎق‪ ،‬از ﻛﺎﻏﺬ دﻳﻮاري ﺑﻪ اﻧﺪازهاي ﺣﺪود‪ 6‬ﻣﺘﺮ‬ ‫دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي‪ ،‬ﺣﺴﺪ‪ ،‬ﻣﺴﺘﻲ‪ ،‬ﻋﻴﺎﺷﻲ و ﻣﺎﻧﻨﺪ در ‪2/5‬ﻣﺘﺮ از روي دﻳﻮار ﺟﻠﻮﺋﻲ و ﭘﺸﺖ‬ ‫اﻳﻨﻬﺎ‪.‬ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮﻫﺸﺪاردادم‪،‬ﺑﺎز ﻣﻴﮕﻮﻳـﻢ ﻣﻴﺰ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻛﻨﺪه ﺷﺪه و ﺳﻮراخ ﺷﺪه‬ ‫ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرﻫﺎﭘﺎدﺷﺎﻫـﻲ ﺧـﺪا را ﺑﻮد‪.‬ﻛﺸﻴﺶ درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ ﺧﺎﻛﺮوﺑﻪ ﻫﺎي‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻴﺮاث ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪﺑﺮد‪“.‬ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛـﻪ ﻛﻒ زﻣﻴﻦ را ﭘﺎك ﻣﻴﻜﺮد‪ ،‬ﺑﺎ ﺧﻮد‬ ‫ﻫﺸﺪارﭘﻮﻟﺲ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎي ﻏﻼﻃﻴﻪ ﺑﻪ اﻋﻀـﺎي اﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻛﻪ ﭼﺎرهاي ﺟﺰ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ اﻧﺪاﺧﺘﻦ‬ ‫ﻛﻠﻴﺴﺎ‪،‬ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪،‬داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪ .‬ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺷﺐ ﻛﺮﻳﺴﻤﺲ ﻧﺪارد‪ .‬در راه‬ ‫ﺑﻪ آﻧﻬﺎﻫﺸﺪار داده ﻣﻴﺸﻮد‪،‬ﻛﻪ ﻣﻴﺮاث ﻣﻠﻜﻮت ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ دﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از‬ ‫ﺧﺪا را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ‪ ،‬اﮔﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ رﻓﺘـﺎر ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺤﻠّﻪ‪ ،‬ﻳﻚ ﺣﺮاج ﺧﻴﺮﻳﻪ‬ ‫اداﻣﻪ دارد‪ ...‬ﺑﺮﮔﺰارﻛﺮده اﺳﺖ‪ .‬ﻛﺸﻴﺶ از اﺗﻮﻣﻮﺑﻴﻞ‬ ‫ﮔﻨﺎه آﻟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﻮد ﭘﻴﺎده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺣﺮاج رﻓﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﻤﺎ از‬ ‫در ﺑﻴﻦ اﺟﻨﺎس ﺣﺮاﺟﻲ‪ ،‬ﻳﻚ روﻣﻴﺰي‬ ‫ﺳﺒﺐ‬ ‫ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﺔ ﺗﺒﺪﻳﻞ‪،‬‬ ‫ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎي ﺷﻴﺮي رﻧﮓ دﺳﺘﺒﺎﻓﺖ دﻳﺪ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﺷﺪ‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫رﺷﺪ آن‬ ‫ﻃﺮز ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ اي روي آن ﻛﺎر ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ‬

‫ﻃﺮز ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ اي روي آن ﻛﺎر ﺷﺪه‬ ‫ﺑﻮد‪.‬رﻧﮓ آﻣﻴﺰياش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮد‪ .‬درﻣﻴﺎﻧﻪ‬ ‫رو ﻣﻴﺰي ﻳﻚ ﺻﻠﻴﺐ ﮔﻠﺪوزي ﺷﺪه‬ ‫ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻴﺨﻮرد‪ .‬روﻣﻴﺰي درﺳﺖ ﺑﻪ‬ ‫اﻧﺪازةﺳﻮراخ روي دﻳﻮار ﺑﻮد‪.‬ﻛﺸﻴﺶ‬ ‫روﻣﻴﺰي را ﺧﺮﻳﺪ و ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ‪.‬‬ ‫ﺣﺎﻻ دﻳﮕﺮ ﺑﺎرش ﺑﺮف آﻏﺎز ﺷﺪه‬ ‫ﺑﻮد ‪ .‬زن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﻛﻪ از ﺟﻬﺖ رو ﺑﻪ‬ ‫روﻳﻜﺸﻴﺶ ﻣﻴ‪Ĥ‬ﻣﺪ دوان دوان ﻛﻮﺷﻴﺪ‬ ‫ﺗﺎ ﺑﻪ اﺗﻮﺑﻮﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺣﺎل‬ ‫ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻮد ﺑﺮﺳﺪ‪ ،‬وﻟﻲ ﺗﻼﺷﺶ ﺑﻲ‬ ‫ﻓﺎﻳﺪه ﺑﻮد و اﺗﻮﺑﻮس راه اﻓﺘﺎد‪.‬‬ ‫اﺗﻮﺑﻮس ﺑﻌﺪي‪45‬دﻗﻴﻘﺔ دﻳﮕﺮﻣﻴﺮﺳﻴﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﺸﻴﺶ ﺑﻪ زن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎي‬ ‫اﻳﺴﺘﺎدن در ﻫﻮاي ﺳﺮد ﺑﻪ درون‬ ‫ﻛﻠﻴﺴﺎ ﺑﻴﺎﻳﺪ و آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻮد‪ .‬زن‬ ‫دﻋﻮت ﻛﺸﻴﺶ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺴﺎ‬ ‫آﻣﺪو روي ﻳﻜﻲ از ﻧﻴﻤﻜﺘﻬﺎي ﺗﺎﻻر‬ ‫ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻧﺸﺴﺖ‪.‬ﻛﺸﻴﺶ رﻓﺖ ﻧﺮدﺑﺎن را‬ ‫آوردﺗﺎ روﻣﻴﺰي را روي دﻳﻮارﻧﺼﺐ ﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺲ ازﻧﺼﺐ‪،‬ﻛﺸﻴﺶ ﻧﮕﺎه رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ‬ ‫اي ﺑﻪ ﭘﺮدة آوﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﺮد‪،‬ﺑﺎورش‬ ‫ﻧﻤﻴﺸﺪﻛﻪ اﻳﻨﻘﺪرزﻳﺒﺎﺑﺎﺷﺪ‪.‬ﻛﺸﻴﺶﻣﺘﻮﺟﻪ‬ ‫ﺷﺪﻛﻪ زن ﺑﺴﻮي او ﻣﻴ‪Ĥ‬ﻳﺪ‪ .‬زن ﭘﺮﺳﻴﺪ‪:‬‬ ‫اﻳﻦ روﻣﻴﺰي را از ﻛﺠﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻳﺪ؟ و‬ ‫ﺑﻌﺪ ﮔﻮﺷﺔ روﻣﻴﺰي را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻧﮕﺎه‬ ‫در ﮔﻮﺷﺔ آن ﺳﻪ ﺣﺮف ‪EBG‬ﻛﺮد‪.‬‬ ‫ﮔﻠﺪوزي ﺷﺪه ﺑﻮد‪ .‬اﻳﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﺣﺮف‬ ‫ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ او ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫اداﻣﻪ در ﺻﻔﺤﺔ ‪....7‬‬

‫ﻛﻠﻴﺴﺎي اﻳﺮاﻧﻴﺎن‬ ‫راهِ ﻋﻴﺴﺎ ﻣﺴﻴﺢ‬

‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻧﻴﺎﻳﺶ و ﺗﺪرﻳﺲ ﻛﺘﺎﺑﻤﻘﺪس‬ ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ‪ 7‬ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ‬ ‫و ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ‪12‬ﻇﻬﺮ‬ ‫ﻛﻠﻴﺴﺎي ﺑﺎﭘﺘﻴﺴﺖ دوم‪ ،‬ﻫﻮﺳﺘﻮن‪ ،‬ﺗﮕﺰاس‬

‫ﺗﻠﻔﻦ اﻃﻼﻋﺎت‪(713) 410 - 6085 :‬‬

Tabdil Magazine Jan. 2008  

Tabdil is designed for Christians and non Christians, its informative while staying true to the Word of God. It's the product of Iran for Ch...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you