Page 19

081,&,3,26

ZZZWDEDVFRDOGLDFRPP[

05*9,7(+6WVYSHNLU[LYLZWLJ[VHSHMHS[HKLHWV`V

7$%$6&2

-<,LUJLYYHKV\UYH[VLUSH+LSLNHJP}U4\UPJPWHS

9,//$+(5026$/81(6-81,26;6+6:VUHKPLKPQLYVUSVZT\S[LJVZ

&255(1$)81&,21$5,26'(6('(62/

ร†7VISHKVYLZKL4\S[tSLZ ZLU[LUJPHYVUX\LZPUVOH` LTWSLV[LTWVYHSWHYH[VKVZ SVZHMLJ[HKVZX\LUVOH`H WHYHUPUN\UV -8/,ร‰10$/'21$'2 /$,1(6&RUUHVSRQVDO 2วกวกวควฆวฒย‹ยย‘ยŠยƒย› ย’ยƒย”ยƒ ย–ย‘ย†ย‘ย• ยŽย‘ย• ยƒยˆย‡ย…ย–ยƒย†ย‘ย•วก ย“ย—ย‡ ยย‘ ยŠยƒย›ยƒ ย’ยƒย”ยƒยย‹ยย‰ย—ยย‘วณวกยˆย—ย‡ย‡ยŽย‰ย”ย‹ย–ย‘ย‰ย‡ยย‡ย”ยƒยŽย‹ยœยƒย†ย‘ ย†ย‡ย—ยยƒย–ย—ย”ย„ยƒย†ย‡ย’ย‘ย„ยŽยƒย†ย‘ย”ย‡ย•ย†ย‡ย‡ย•ย–ยƒย…ย‘วฆ ยย—ยย‹ย†ยƒย†ย„ยƒยŽยƒยย…ยƒยย‡ย…ยƒวกย“ย—ย‡ย‡ยยƒย”ย†ย‡ย…ย‹ย†ย‘ย• ย‹ยย…ย”ย‡ย’ยƒย„ยƒย ยƒ ย˜ยƒย”ย‹ย‘ย• ยˆย—ยย…ย‹ย‘ยยƒย”ย‹ย‘ย• ย†ย‡ ยŽยƒ ย‡ย†ย‡ย•ย‘ยŽวกย“ย—ย‡ยƒย’ย‡ยยƒย•ย—ยยƒยย‡ย†ย‹ยƒยŠย‘ย”ยƒยƒยวฆ ย–ย‡ย• ยŠยƒย„ร€ยƒย ยŽยŽย‡ย‰ยƒย†ย‘ ยŠยƒย•ย–ยƒ ย‡ย•ย–ยƒ ยŽย‘ย…ยƒยŽย‹ย†ยƒย† วฆวฆย—ย„ย‹ย…ยƒย†ยƒยƒอตอณวคอทยย‹ยŽร—ยย‡ย–ย”ย‘ย•ยƒยŽย•ย—ย”ย‡ย•ย–ย‡ย†ย‡ ยŽยƒย…ยƒย„ย‡ย…ย‡ย”ยƒยย—ยย‹ย…ย‹ย’ยƒยŽวฆวฆวกย…ย‘ยยŽยƒย‹ยย–ย‡ยย…ย‹ร—ย ย†ย‡ย•ย—ย’ย‡ย”ย˜ย‹ย•ยƒย”ย›ย‡ยยŽย‹ย•ย–ยƒย”ยƒยŽย‘ย•ย’ย”ย‘ย’ย‹ย‡ย–ยƒวฆ ย”ย‹ย‘ย•ย†ย‡ยŽยƒย•ย˜ย‹ย˜ย‹ย‡ยย†ยƒย•ย“ย—ย‡ยˆย—ย‡ย”ย‘ยยƒยˆย‡ย…ย–ยƒวฆ ย†ยƒย•ย‡ยย•ย—ย‹ยย–ย‡ย”ย‹ย‘ย”ย’ย‘ย”ยŽยƒย•ย’ยƒย•ยƒย†ยƒย•ยŽยŽย—ย˜ย‹ยƒย• ย†ย‡ยŽยˆย‡ยร—ยย‡ยย‘ยย‡ย–ย‡ย‘ย”ย‘ยŽร—ย‰ย‹ย…ย‘วฎย‘ย”ย‹ย•วฏวค ยย…ย‡ยย–ย‡ยยƒย”ย‡ยย–ย”ย‡ยŠย‘ยย„ย”ย‡ย•วกยย—ยŒย‡ย”ย‡ย• ย› ยŒร—ย˜ย‡ยย‡ย•วก ย’ย‘ย…ย‘ ยƒ ย’ย‘ย…ย‘ ย•ย‡ ยˆย—ย‡ย”ย‘ย ย…ย‘ยวฆ ย…ย‡ยย–ย”ยƒยย†ย‘ ย‡ย ย‡ยŽ ย’ยƒย”ย“ย—ย‡ ย…ย‡ยย–ย”ยƒยŽ ย†ย‡ ย‡ย•ย–ย‡ ย’ย‘ย„ยŽยƒย†ย‘วก ย–ย”ยƒย• ย…ย‘ย”ย”ย‡ย”ย•ย‡ ยŽยƒ ย˜ย‘ยœ ย†ย‡ ย“ย—ย‡ ยƒยŽ ย’ย—ย‡ย„ยŽย‘ยŠยƒย„ร€ยƒยŽยŽย‡ย‰ยƒย†ย‘ย—ยยƒย…ยƒยย‹ย‘ยย‡ย–ยƒย…ย‘ย ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒยŽ ย†ย‡ ย‡ย†ย‡ย•ย‘ยŽวก ย“ย—ย‹ย‡ยย‡ย• ยƒย…ย‘ยย’ยƒวฆ ร“ยƒย†ย‘ย• ย†ย‡ยŽ ย†ย‡ยŽย‡ย‰ยƒย†ย‘ ยย—ยย‹ย…ย‹ย’ยƒยŽ ย‡ย‘ย†ย‘ย”ย‘ ยƒย‹ยย‡ย•ย‡ย•วกย‹ย„ยƒยยƒย‹ยย•ย…ย”ย‹ย„ย‹ย”ยƒยŽยƒย•ย’ย‡ย”ย•ย‘วฆ

ยยƒย• ยƒยˆย‡ย…ย–ยƒย†ยƒย• ย‡ย ย‡ยŽ ย’ย”ย‘ย‰ย”ยƒยยƒ วฎยย’ยŽย‡ย‘ ย‡ยย’ย‘ย”ยƒยŽวฏวกย‡ยย‡ย•ย–ย‡ย…ยƒย•ย‘ย’ย‘ย”ยŽยƒย†ย‡ย…ยŽยƒย”ยƒย–ย‘วฆ ย”ย‹ยƒ ย†ย‡ ย‡ยย‡ย”ย‰ย‡ยย…ย‹ยƒ ย‡ย ย‡ยŽ ยย—ยย‹ย…ย‹ย’ย‹ย‘ ยย‡วฆ ย†ย‹ยƒยย–ย‡ ยƒย’ย‘ย›ย‘ย• ย‡ย…ย‘ยร—ยย‹ย…ย‘ย• ย–ย‡ยย’ย‘ย”ยƒยŽย‡ย•วก ย’ย‡ย”ย‘ยƒยŽย…ย‘ยย‘ย…ย‡ย”ย•ย‡ยŽยƒยย‘ย–ย‹ย…ย‹ยƒย’ย‘ย”ย‡ยŽย˜ย‘ย…ย‡ย‘ ยŽย‘ย…ยƒยŽย†ย‡ย“ย—ย‡ย•ร—ยŽย‘ย•ย‡ยŽย‡ย†ยƒย”ร€ยƒย‡ยŽย’ย”ย‘ย‰ย”ยƒยยƒ ยƒอบย˜ย‹ย˜ย‹ย‡ยย†ยƒย•ย†ย‡ยŽยƒย…ย‘ยย—ยย‹ย†ยƒย†วกย•ย‡ย’ยŽยƒยวฆ ย–ยƒย”ย‘ยยƒยŽยƒย•ยƒยˆย—ย‡ย”ยƒย•ย†ย‡ยŽยƒย†ย‡ยŽย‡ย‰ยƒย…ย‹ร—ยยย—วฆ ยย‹ย…ย‹ย’ยƒยŽย‡ยย„ย—ย•ย…ยƒย†ย‡ย”ย‡ย•ย’ย—ย‡ย•ย–ยƒย’ย‘ย”ย’ยƒย”ย–ย‡ ย†ย‡ยŽยˆย—ยย…ย‹ย‘ยยƒย”ย‹ย‘ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย•ยƒย„ยŽย‡วกย’ย—ย‡ย•ย–ย‘ย†ย‘ย• ย’ย‡ย†ร€ยƒยย•ย‡ย”ย–ย‘ยยƒย†ย‘ย•ย‡ยย…ย—ย‡ยย–ยƒวค ย‘ยยŽย‘ย•ยžยย‹ยย‘ย•ย‡ยย…ย‡ยย†ย‹ย†ย‘ย•ย›ย„ยƒยŒย‘ยŽย‘ย• ย…ยƒยย†ย‡ยย–ย‡ย•ย”ยƒย›ย‘ย•ย†ย‡ยŽย•ย‘ยŽวกยŽย‘ย•ย‹ยย…ย‘ยยˆย‘ย”ยย‡ย• ย‡ยย…ยƒย”ยƒย”ย‘ย ยƒยŽ ยŒย‘ย˜ย‡ย ยˆย—ยย…ย‹ย‘ยยƒย”ย‹ย‘วก ย“ย—ย‹ย‡ย ย…ย‘ย ยˆย—ย‡ย”ย–ย‡ ย˜ย‘ยœ ย–ย”ยƒย–ยƒย„ยƒ ย†ย‡ ย…ยƒยŽยยƒย” ยŽยƒ ย‹ย”ยƒ ย†ย‡ยŽยƒย•ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒย•วกวฒยย‘ย•ย‘ย–ย”ย‘ย•ย–ยƒยย„ย‹ยฑยยย‘ย• ยˆย—ย‹ยย‘ย• ยƒยŽ ยƒย‰ย—ยƒวณศ„ย‰ย”ย‹ย–ยƒย„ยƒย ย˜ยƒย”ย‹ยƒย• ย•ย‡ร“ย‘วฆ ย”ยƒย•ศ„วฒย•ย‹ย‡ยย’ย”ย‡ยŠยƒย…ย‡ยยŽย‘ยย‹ย•ยย‘วกย•ร—ยŽย‘ยŽย‡ย• ย†ยƒยย‡ยŽยƒย’ย‘ย›ย‘ยƒยŽย‘ย•ย†ย‡ย•ย‹ย‡ยย’ย”ย‡วณวกวฆวฆย‰ย”ย‹ย–ยƒย„ยƒย ย‘ย–ย”ย‘ย•วกยย‹ย‡ยย–ย”ยƒย•ย‡ยŽย†ย‡ยŽย’ย”ย‘ย‰ย”ยƒยยƒยย‘ย„ย—ย•วฆ ย…ยƒย„ยƒย…ย‘ยย‘ย‡ยšย’ยŽย‹ย…ยƒย”ยŽย‡ย•ยƒยŽยƒย‰ย‡ยย–ย‡ยŽยƒย…ย‘ยย‹วฆ ย•ย‹ร—ยย“ย—ย‡วฎยฑยŽยŽยŽย‡ย˜ยƒย„ยƒวกย†ย‡ย†ยƒย”ยŽย‡ย•ย‡ยŽยƒย’ย‘ย›ย‘ยƒ ย“ย—ย‹ย‡ยย‡ย•ยŽย‡ย•ย‡ยย–ย”ร—ยƒย‰ย—ยƒย‡ยย•ย—ย•ย˜ย‹ย˜ย‹ย‡ยย†ยƒย•วก ยย‘ ยƒ ยŽย‘ย• ย“ย—ย‡ ยˆย—ย‡ย”ย‘ย ย”ย‘ย†ย‡ยƒย†ย‘ย• ย’ย‘ย” ยŽยƒย• ยƒย‰ย—ยƒย•ย‡ยย…ยŠยƒย”ย…ยƒย†ยƒย•ย†ย‡ยŽยƒยŽยŽย—ย˜ย‹ยƒวค ยŽ ยย‘ ย’ย‘ย†ย‡ย” ย…ย‘ยย–ย”ย‘ยŽยƒย” ยƒ ยŽย‘ย• ย‹ยย…ย‘ยวฆ ยˆย‘ย”ยย‡ย•วก ย‡ย•ย–ย‡ ยˆย—ยย…ย‹ย‘ยยƒย”ย‹ย‘ ย“ย—ย‡ ยย‘ ย†ย‹ย‘ ย•ย— ยย‘ยย„ย”ย‡วกย•ย‡ยย‡ย–ย‹ร—ยƒยŽยƒย†ย‡ยŽย‡ย‰ยƒย…ย‹ร—ยยย—ยย‹วฆ ย…ย‹ย’ยƒยŽวกยŠยƒย•ย–ยƒย†ย‘ยย†ย‡ยŽย‘ย•ย‹ย‰ย—ย‹ย‡ย”ย‘ยยŽยƒย•ยƒยยƒย• ย†ย‡ย…ยƒย•ยƒย›ย…ยƒยย’ย‡ย•ย‹ยย‘ย•วกย’ยƒย”ยƒย‡ยšย‹ย‰ย‹ย”ยŽย‡ย“ย—ย‡ ยŽย‘ย•ยƒยย‘ย–ยƒย”ยƒย‡ยย‡ยŽย’ย”ย‘ย‰ย”ยƒยยƒวค ย—ย‡ย‰ย‘ ย†ย‡ ย˜ย‡ย‹ยย–ย‡ ยย‹ยย—ย–ย‘ย• ย†ย‡ ย‡ย•ย–ยƒย” ย‡ยย…ย‡ย”ย”ยƒย†ย‘วก ยŽย‘ย‰ย”ร— ย•ยƒยŽย‹ย” ย› ยŽย‡ย• ย‡ยšย’ยŽย‹ย…ร— ยƒ ยŽยƒ ย‰ย‡ยย–ย‡ ย“ย—ย‡ ยฑยŽ ยย‘ ย’ย‘ย†ร€ยƒ ยŠยƒย…ย‡ย” ยยƒย†ยƒ ย’ย‘ย”วฆ

ยŠยƒย„ยŽยƒย”ย…ย‘ยย•ย—ย•ย•ย—ย’ย‡ย”ย‹ย‘ย”ย‡ย•ย’ยƒย”ยƒย˜ย‡ย”ย“ย—ยฑ ย”ย‡ย•ย’ย—ย‡ย•ย–ยƒยŽย‡ย†ยƒย„ยƒยวค ย‘ย•ย–ย‡ย”ย‹ย‘ย”ยย‡ยย–ย‡วก ย†ย‡ย…ย‹ย†ย‹ย‡ย”ย‘ย ยย‘ ยƒยย‘วฆ ย–ยƒย” ยƒ ยยƒย†ย‹ย‡ ย‡ย ย‡ยŽ ย’ย”ย‘ย‰ย”ยƒยยƒ ย› ย’ย”ย‘ย…ย‡ย†ย‹ย‡วฆ ย”ย‘ย ยƒ ย•ย—ย„ย‹ย”ย•ย‡ ยƒยŽ ย˜ย‡ยŠร€ย…ย—ยŽย‘ ย†ย‡ ยŽยƒ ย†ย‡ย’ย‡ยวฆ ย†ย‡ยย…ย‹ยƒยˆย‡ย†ย‡ย”ยƒยŽย›ย”ย‡ย–ย‹ย”ยƒย”ย•ย‡ย†ย‡ยŽยŽย—ย‰ยƒย”ย…ย‘ย ย”ย—ยย„ย‘ยƒยŽย’ย‘ย„ยŽยƒย†ย‘ย‡ย–ยœยƒยŠย—ยƒยŽย…ร—ย›ย‘ย–ยŽวค ย—ยŽย–ยฑ ยˆย—ย‡ ย—ยยƒ ย†ย‡ ยŽยƒย• ย…ย‘ยย—ยย‹ย†ยƒย†ย‡ย• ย“ย—ย‡ ย•ย‹ย‡ยย’ย”ย‡ ย”ย‡ย•ย—ยŽย–ยƒ ยƒยˆย‡ย…ย–ยƒย†ยƒ ย…ย‘ย ยŽยƒย• ,3-<5*065(906KL:,+,:63[YH[HIHKL ย‹ยย—ยย†ยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย•ย›ยŽยŽย—ย˜ย‹ยƒย•วกย›ยƒย“ย—ย‡ย‡ย•ย–ยžยƒย‘ย”ย‹วฆ JHSTHYSVZmUPTVZ ยŽยŽยƒย•ย†ย‡ยŽย”ร€ย‘ย•ย—ยยƒย…ย‹ยย–ยƒย›ย‡ยยŽยƒย’ยƒย”ย–ย‡ย†ย‡ ย“ย—ย‡ย†ย‡ยƒย…ย—ย‡ย”ย†ย‘ยƒยŽย‘ย•ย†ยƒย–ย‘ย•ย“ย—ย‡ยŽยŽย‡ย˜ยƒย„ยƒ ยƒย–ย”ยžย•ย‡ย•ย–ยžยŽยƒยŽยƒย‰ย—ยยƒย†ย‡ยŽยย‹ย•ยย‘ยย‘ยย„ย”ย‡วก ย†ย‡ย”ย‘ย–ย‡ย…ย…ย‹ร—ยย‹ย˜ย‹ยŽวกย•ร—ยŽย‘ย‡ย•ยƒย•อบย˜ย‹ย˜ย‹ย‡ยย†ยƒย• ยŽยƒ ย…ย—ยƒยŽ ย…ย”ย‡ย…ย‡ ย› ยƒยˆย‡ย…ย–ยƒ ยƒ ยŽย‘ย• ย…ย‘ยŽย‹ยย†ยƒยย–ย‡ย• ยˆย—ย‡ย”ย‘ยยŽยƒย•ยƒยˆย‡ย…ย–ยƒย†ยƒย•วกย›ย“ย—ย‡ย–ย‡ยย†ย”ร€ยƒย“ย—ย‡ ย…ย‘ยย‡ย•ย–ย‡ย…ย—ย‡ย”ย’ย‘ย†ย‡ยƒย‰ย—ยƒวค

&<$10$*(17$<(//2:%/$&.

23dejunio  
23dejunio  
Advertisement