Page 1

/DF

RW

RUU

LW D

 £4XHU£4XHU£4XHU(OSULPHUIXQFLRQDULRGHSULPHUQLYHO TXH TXHWLUDODWRDOOD\DSXVRVXUHQXQFLDVREUHHOHVFULWRULRGHOMHIH«(OPX\ LQFDSD]QRSXGRFRQHOSDTXHWHDGHPiVGHTXHVHOHGHWHFWDURQDFWRVGH LQFD FRUUXSFLyQ&ODURDSURYHFKDUiODRFDVLyQSDUDODUJDUVHD&XED\OOHYDUDVX FRUU PHGLDQDUDQMDDUHFLELUWUDWDPLHQWRFRQWUDHOFiQFHU£4XHU£4XHU PH £4XHU £4XH

&GPWPEKC%KWFCFCPC 

WDEDVFRDOGLD

7$%$6&2$/'Ë$ 7$%$6&2$/'Ë$

#WDEDVFRDOGLD

/$&25583&,Ð1 (67É(13(0(;

9,//$+(5026$-8(9(6$*2672$f2;;,,, 127,&,$67$%$648(f$6 ',5(&725)81'$'255$)$(/0$57,1(='((6&2%$5//(5$1R

'(6)$/&2'( 0,/0,//21(6

Æ,53(*<,5;(7Ø)30*( +,3,1,*<;0=6,:;(;(3 9,=,3(3,.0:3(+69(+,3( *640:0Ô5+,/(*0,5+(

3É*,1$ 3É*, 3É *,1$ 

3É*,1$

+,:(996336:6*0(3

(/()$17( %/$1&2

Æ ,3 +,-0 : ;0; ,5 69 6;67 <3(9 +, +  *6 Ôj,A 4(5<+, 5: , ;() ;9< .(3Í 3 (* (:8<*;69 5( <: ,: , 9( (+6: j6: ;,9 + 6: ,

Æ3(:,*9,;(9Ð(+, 5<,=(*9,(*0Ô556;0,5, 796.9(4(::6*0(3,:50 (76@6(3(76)3(*0Ô5

3É*,1$

05(<.<9(-6965(*065(3 $*5292&$&,Ð1352'8&7,9$ Æ,34(5+(;(906 +,(.965,.6*06:,5*304( '(7$%$6&21Ôf(= ;9670*(3@;9670,?76

ZZZWDEDVFRDOGLDFRP &<$10$*(17$<(//2:%/$&.

3É*,1$

#WDEDVFRDOGLD

WDEDVFRDOGLD#KRWPDLOHV


VILLAHERMOSA / JUEVES 15 / AGOSTO 2013

2

MรS COCHAMBRE EN EL TRANSBUS

LA GALERรA DE Arte El Jaguar Despertado fue el escenario ideal para deleitar a los abuelitos con el concierto de piano ofrecido por Edgar Sรกnchez Samudio.

Festejos organizados por el Dif Tabasco

Lleno completo de abuelitos LAIRES CARRERA Pรฉrez de ARVIT, denunciando corrupciรณn en los TransBus de la via universidad

ร†Encuentran irregularidades por diez millones con proveedores MIGUEL รNGEL DE LA ROSA

ยย…ย—ย‡ยย–ย”ยƒย ย‹ย”ย”ย‡ย‰ย—ยŽยƒย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย• ย› ย†ย‡ย—ย†ยƒย• ย†ย‡ อณอฒ ยย‹ยŽยŽย‘ยย‡ย• ย†ย‡ ย’ย‡ย•ย‘ย• ยƒ ยŽย‘ย• ย’ย”ย‘ย˜ย‡ย‡ย†ย‘ย”ย‡ย•วก ย‡ย ยŽยƒ ย‡ยย’ย”ย‡ย•ยƒ ย”ยƒยย•ย—ย• ย†ย‡ยŽ ย…ย‘ย”ย”ย‡ย†ย‘ย” ยย‹ย˜ย‡ย”ย•ย‹วฆ ย†ยƒย† ย“ย—ย‡ ย†ย‹ย”ย‹ย‰ย‡ ย…ย‘ยย‘ ย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ ยƒย—ย•ย–ย‘ ยฑยย†ย‡ยœ ย‘ยร€ยย‰ย—ย‡ยœวก ย†ย‡ยŽ ย“ย—ย‡ย•ย‡ย‡ย•ย–ยžย’ย‹ย†ย‹ย‡ยย†ย‘ยŽยƒย†ย‡ย•ย–ย‹ย–ย—ย…ย‹ร—ยวก ย‹ยยˆย‘ย”ยร—ย‡ยย”ย—ย‡ย†ยƒย†ย‡ย’ย”ย‡ยย•ยƒยƒย‹ย”ย‡ย• ยƒย”ย”ย‡ย”ยƒ ยฑย”ย‡ยœวก ย“ย—ย‹ย‡ย ยƒย‰ย”ย‡ย‰ร— ย“ย—ย‡ ย’ยƒย”ยƒ ย‡ยŽ ย’ย”ร—ยšย‹ยย‘ อดอถ ย†ย‡ยŽ ยย‡ย• ย•ย‡ ย˜ยƒ ยƒยŠยƒย…ย‡ย”ยŽยƒย‡ยŽย‡ย…ย…ย‹ร—ยย†ย‡ยŽย—ย‡ย˜ย‘ย‘ยวฆ ย•ย‡ยŒย‘ย†ย‡ย†ยย‹ยย‹ย•ย–ย”ยƒย…ย‹ร—ยวกย‡ย•ย’ย‡ย”ยƒยย†ย‘ ย•ย—ย•ยƒยŽย‹ย†ยƒวค ย•ย‡ย‰ย—ย”ร— ย‡ยŽ ย‡ย…ย”ย‡ย–ยƒย”ย‹ย‘ ย†ย‡ ยŽยƒ ยย‹ร—ย วก ย“ย—ย‡ ย•ย‡ ย–ย‹ย‡ยย‡ย อณอฒ ยย‹ยŽยŽย‘ยย‡ย• ย†ย‡ ย’ย‡ย•ย‘ย• ย‡ย ย†ย‡ย—ย†ยƒย• ย…ย‘ย ย’ย”ย‘ย˜ย‡ย‡ย†ย‘ย”ย‡ย• ย†ย‡ ย‹ยย•ย—ยย‘ย• ย› ย…ย‘ยวฆ

',5(&725,2

ย„ย—ย•ย–ย‹ย„ยŽย‡ย•วกย•ย‡ยŠยƒยย†ย‡ย–ย‡ย…ย–ยƒย†ย‘ย‹ย”ย”ย‡ย‰ย—วฆ ยŽยƒย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ย’ย‘ย”ย’ยƒย”ย–ย‡ย†ย‡ยŽย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ ยƒย—ย•ย–ย‘ยฑยย†ย‡ยœย‘ยร€ยย‰ย—ย‡ยœย‡ยย“ย—ย‡ ยย‘ฯย‹ย”ยร—ย…ย‘ยย–ย”ยƒย–ย‘ย†ย‡ย•ย‡ย”ย˜ย‹ย…ย‹ย‘ย…ย‘ยยŽยƒ ย‡ยย’ย”ย‡ย•ยƒย“ย—ย‡ย…ย‘ยย’ย”ยƒยŽยƒย’ย—ย„ยŽย‹ย…ย‹ย†ยƒย†วค ยƒย• ย—ยย‹ย†ยƒย†ย‡ย• ย‡ยšย–ย‡ย”ยยƒยย‡ยย–ย‡ ยย‘ ย–ย”ยƒย‡ย ย’ย—ย„ยŽย‹ย…ย‹ย†ยƒย†วก ย’ย‡ย”ย‘ ย‹ยย–ย‡ย”วฆ ยยƒยย‡ยย–ย‡ ย•ย‹ ย› ยŠยƒย•ย–ยƒ ย‡ยŽ ยย‘ยย‡ยย–ย‘ ย‡ยŽ ย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ ย†ย‡ ยŽยƒ ย‡ยย’ย”ย‡ย•ยƒ ยย‘ ยŠยƒ ยย‘ย•ย–ย”ยƒย†ย‘ย‡ยŽย…ย‘ยย–ย”ยƒย–ย‘วกย’ย‘ย”ยŽย‘ย“ย—ย‡ย•ย‡ ยŽย‡ย•ย†ย‡ย•ย…ย‘ยย‡ย…ย–ยƒย”ย‘ยยŽยƒย•ย’ยƒยย–ยƒยŽยŽยƒย•ย“ย—ย‡ ย‡ย•ย–ยžย ย‡ย ยŽย‘ย• ย…ยƒยย‹ย‘ยย‡ย• ย› ย‡ยŽ ย†ย—ย‡ร“ย‘ ย•ย‡ยƒย…ย‡ย”ย…ร—ย’ยƒย”ยƒย”ย‡ย–ย‹ย”ยƒย”ยŽยƒย•วกยƒยŽย“ย—ย‡ย•ย‡ ยŽย‡ ย†ย‹ยŒย‘ ย“ย—ย‡ ยย‘ ย•ย‡ ยŽยƒย• ย’ย—ย‡ย†ย‡ ยŽยŽย‡ย˜ยƒย” ย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ย‡ย•ย–ยžยย‡ยย’ย”ย‘ย’ย‹ย‡ย†ยƒย†ยƒยŒย‡ยยƒวค ยƒย—ย•ย–ย‘ ยฑยย†ย‡ยœ ย‘ยร€ยย‰ย—ย‡ยœ ย‡ย• ย†ย‡ยŽยƒยย‹ย•ยยƒย‰ย‡ยย–ย‡ย†ย‡ย•ย…ยƒย”ย‘ยย†ย‡ ย‹ยย…ร—ยวก ยƒยย‹ย‡ยŽ ยฑย”ย‡ยœ ย—ย‹ยŽยŽยฑยวก ยŽย‘ย• ย“ย—ย‡ ย›ยƒ ยˆย—ย‡ย”ย‘ย ย•ยƒย…ยƒย†ย‘ย• ย†ย‡ ยŽยƒ ย‘ย–ย”ยƒ ย‡ยย’ย”ย‡ย•ยƒย• ย†ย‡ยŽ ย…ย‘ย”ย”ย‡ย†ย‘ย” ย†ย‡ อดอน ย†ย‡ ย‡ย„ย”ย‡ย”ย‘ ย› ยฑยย†ย‡ยœวก ย› ย•ย‡ ยŽย‡ย• ย‡ย•ย–ยž ย‹ยย‹ย…ย‹ยƒยย†ย‘ ยƒยŽย‰ย—ยยƒย• ย†ย‡ยยƒยย†ยƒย• ย‡ย ย‡ยŽ ย•ย‡ยย–ย‹ย†ย‘ย†ย‡ยŽยƒยร—ยย‹ยยƒวค

ย‘ยย‘ย’ยƒย”ย–ย‡ย†ย‡ยŽยƒย•ยƒย…ย–ย‹ย˜ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ย“ย—ย‡ ย•ย‡ ย”ย‡ยƒยŽย‹ยœยƒย ย’ยƒย”ยƒ ยˆย‡ย•ย–ย‡ยŒยƒย” ยƒ ยŽยƒย• ย’ย‡ย”ย•ย‘วฆ ยยƒย•ย†ย‡ยŽยƒย–ย‡ย”ย…ย‡ย”ยƒย‡ย†ยƒย†วกย‡ยย‡ยŽยยƒย”ย…ย‘ย†ย‡ยŽ ร€ยƒย†ย‡ยŽย‘ย•ย„ย—ย‡ยŽย‘ย•วกยƒย…ย‡ยŽย‡ย„ย”ยƒย”ย•ย‡ย‡ยŽอดอบ ย†ย‡ยƒย‰ย‘ย•ย–ย‘วกย•ย‡ยŽยŽย‡ย˜ร—ยƒย…ยƒย„ย‘ย—ยย…ย‘ยย…ย‹ย‡ย”ย–ย‘ ย†ย‡ย’ย‹ยƒยย‘ย‡ยยŽยƒ ยƒยŽย‡ย”ร€ยƒย†ย‡ย”ย–ย‡ยŽ ยƒย‰วฆ ย—ยƒย”ย‡ย•ย’ย‡ย”ย–ยƒย†ย‘วกย†ย‘ยย†ย‡ย†ย‰ยƒย”ยžยย…ยŠย‡ยœ ยƒยย—ย†ย‹ย‘ ย†ย‡ยŽย‡ย‹ย–ร— ยƒ ยŽย‘ย• ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ย‡ย• ย…ย‘ย ย‡ยšย…ย‡ยŽย‡ยย–ย‡ย•ยย‡ยŽย‘ย†ร€ยƒย•วค ย‡ยยƒย• ย†ย‡ ย—ย†ย™ย‹ย‰ ย˜ยƒย ย‡ย‡ย–ยŠย‘ย˜ย‡ยวก ย”ยฑย†ย‡ย”ย‹ย… ยŠย‘ย’ย‹ย ย› ยƒยŽย‰ย—ยย‘ย• ย„ย‘ยŽย‡ย”ย‘ย•วก ยˆย—ย‡ย”ย‘ยยŽย‘ย•ย‹ยย–ย‡ย”ย’ย”ย‡ย–ยƒย†ย‘ย•ย’ย‘ย”ย‡ย•ย–ย‡ย–ยƒยŽวฆ ย‡ยย–ย‘ ย–ยƒย„ยƒย•ย“ย—ย‡ร“ย‘ ย“ย—ย‡ ย•ย‡ ยŠยƒ ย’ย”ย‡ย•ย‡ยวฆ ย–ยƒย†ย‘ ย‡ย ยƒย„ยƒย•ย…ย‘วก ย—ย…ยƒย–ยžย ย› ย—ย‡ย˜ย‘ ย‡ร—ยวก ย› ย“ย—ย‡ ย‰ย”ยƒย…ย‹ยƒย• ยƒยŽ ยƒย’ย‘ย›ย‘ ย†ย‡ ย—ยยƒ ยˆย—ยย†ยƒย…ย‹ร—ยย•ย‡ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ร—ย‡ยยŽยƒย…ย‹ย—ย†ยƒย†ย†ย‡ ยƒย–ยƒวก ย—ยย‰ย”ร€ยƒวค ย•ย–ย‡ ยยƒย‰ยร€ฯย‹ย…ย‘ ย‡ย˜ย‡ยย–ย‘ ยˆย—ย‡ ย’ย”ย‡วฆ ย•ย‡ยย…ย‹ยƒย†ย‘ ย’ย‘ย” ยŽยƒย• ย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ยƒย•วก ย†ย‡ยŽ ยƒวฆ ย–ย”ย‘ยยƒย–ย‘ย†ย‡ยŽ ย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽย›ย†ย‡ยŽ ย—วฆ ยย‹ย…ย‹ย’ยƒยŽย†ย‡ย‡ยย–ย”ย‘วกยƒย”ย–ยŠยƒย‹ยŽย‹ยƒร—ย’ย‡ยœ ย‰ย—ย‹ยŽย‡ย”ยƒ ย› ยƒย”ย–ยŠยƒ ยŽย‡ยยƒ ยƒย”ย–ร€ยย‡ยœวก ยŒย—ยย–ย‘ยƒ ยŽย‘ย”ย‹ยย†ยƒร—ย’ย‡ยœย‰ย—ย‹ยŽย‡ย”ยƒวกย†ย‹ย”ย‡ย…วฆ ย–ย‘ย”ยƒย‰ย‡ยย‡ย”ยƒยŽย†ย‡ยŽ ย—ยย‹ย…ย‹ย’ยƒยŽย›ยŽย•ย›

ยƒยŽย…ร—ยวกย…ย‘ย‘ย”ย†ย‹ยยƒย†ย‘ย”ยƒย†ย‡ยŽยƒย‰ยƒยŽย‡ย”ร€ยƒวค PRESENTAN LA OBRA โ€œEL ESPEJO IIโ€ ยƒย”ยƒ ย…ย‘ยย–ย‹ยย—ยƒย” ย…ย‘ย ยŽย‘ย• ย‡ย˜ย‡ยย–ย‘ย• ย“ย—ย‡ ย•ย‡ ย–ย‹ย‡ยย‡ย ย‡ย ยŽยƒ ย…ย‡ยŽย‡ย„ย”ยƒย…ย‹ร—ย ย†ย‡ ยŽย‘ย•ยƒย„ย—ย‡ยŽย‘ย•วกย•ย‡ยŽยŽย‡ย˜ร—ยƒย…ยƒย„ย‘ยŽยƒย‘ย„ย”ยƒย†ย‡ ย–ย‡ยƒย–ย”ย‘ย–ย‹ย–ย—ยŽยƒย†ยƒวฒยŽย•ย’ย‡ยŒย‘

วณวกย†ย‡ยย‹ยŽย‹ย‘ ยƒย”ย„ยƒยŽยŽย‹ย†ย‘วกย†ย‘ยย†ย‡ยŽย‘ย•ยƒย…ย–ย‘ย”ย‡ย•ยย‰ย‡ยŽย‡ย• ย‘ย†ย”ร€ย‰ย—ย‡ยœ ย› ย‡ย”ยยƒยย†ย‘ ยƒยŽยƒยœยƒย” ย–ย‘ย…ยƒวฆ ย”ย‘ยย‡ยŽย–ย‡ยยƒย•ย‘ย„ย”ย‡ย‡ยŽย”ย‘ยŽย–ย”ยƒย†ย‹ย…ย‹ย‘ยยƒยŽย†ย‡ ยŽยƒยย—ยŒย‡ย”วค ย‡ยƒยŽย‹ยœยƒย†ยƒย‡ยยŽยƒย‹ย„ยŽย‹ย‘ย–ย‡ย…ยƒรฏย„ยŽย‹ย…ยƒ ย‘ย•ยฑ ยƒย”ร€ยƒ ย‹ยย‘ ย—ยžย”ย‡ยœวก ยŽยƒ ย’ย—ย‡ย•ย–ยƒ ย‡ย ย‡ย•ย…ย‡ยยƒย…ย‘ยย–ร—ยŽยƒยƒย•ย‹ย•ย–ย‡ยย…ย‹ยƒย†ย‡ยŽย†ย‹ย”ย‡ย…ย–ย‘ย” ย†ย‡ยŽ ย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽวกย‹ย…ยƒย”ย†ย‘ย‘ย‡ย”ย›ย‡ย”ย˜ยƒยวฆ ย–ย‡ย• ย–ย”ย‹ยŽยŽยƒวก ย“ย—ย‹ย‡ยวก ยƒยย–ย‡ ยŽยƒ ย’ย”ย‡วฆย•ย‡ยย…ย‹ยƒ ย†ย‡ยยžย•ย†ย‡อนอฒย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒย•วกยƒย‰ย”ยƒย†ย‡ย…ย‹ร—ย•ย— ยƒย•ย‹ย•ย–ย‡ยย…ย‹ยƒยƒยŽย‘ย•ย‡ย˜ย‡ยย–ย‘ย•ย“ย—ย‡ย•ย‡ยŽยŽย‡ย˜ยƒย ยƒย…ยƒย„ย‘ย’ยƒย”ยƒยˆย‡ย•ย–ย‡ยŒยƒย”ย‡ยŽย‡ย•ย†ย‡ยŽย†ย—ยŽย–ย‘ ยƒย›ย‘ย”วค ย•ย–ยƒ ยƒย…ย–ย‹ย˜ย‹ย†ยƒย† ยˆย‘ย”ยยƒ ย’ยƒย”ย–ย‡ ย†ย‡ ยŽยƒย• ย…ยƒย”ยƒย˜ยƒยยƒย• ย…ย—ยŽย–ย—ย”ยƒยŽย‡ย• ย“ย—ย‡ ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒ ย‡ยŽ

ยย•ย–ย‹ย–ย—ย–ย‘ย•ย–ยƒย–ยƒยŽย†ย‡ย—ยŽย–ย—ย”ยƒศ‹ ศŒวกย“ย—ย‡ ย†ย‹ย”ย‹ย‰ย‡ ยƒย„ย”ย‹ย‡ยŽยƒยƒย”ร€วค

35(6,'(17('(/*58325$0(//

+HFWRU5DIDHO0DUWtQH]GH(VFREDU+HUQiQGH] UDPHOOBMU#KRWPDLOFRP

',5(&725)81'$'25 5DIDHO0DUWtQH]GH(VFREDU/OHUD 

/DXUHQFLR3DOPD(VSLQR]D +8,0$1*8,//2<&ร‰5'(1$6

',5(&725$'-8172 :LOOLDPV0DGULJDO9HUD SURWHVWDSROLWLFD#KRWPDLOFRP

-RVp/XLV$FRVWD 1$&$-8&$<-$/3$'(0e1'(=

',5(&7257(&1,&2 0DQXHO*DUFtD-DYLHU JXD\DED]R#KRWPDLOFRP 68%',5(&725(',725,$/ )ORUHQWLQR*DUFtD7RUUHV ร€RUHQWLQRBJ#KRWPDLOFRP ',5(&725$'0,1,675$7,92 -RVpGHO&-LPpQH]+HUQiQGH] MRFDU#KRWPDLOFRP -()('(,1)250$7,&$ )UDQFLVFR*DVSDU5H\HV FKRSDQBKRW#KRWPDLOFRP &225',1$'25'(&255(63216$/(6 $UDFHO\5XHGD*DPDV -()('(7$//(5(6 $QWHOPR*DUFtD(VSLQRVD

&255(63216$/(6 5REHUWR)ORUHV*DUFtD 7($3$-$/$3$<7$&27$/3$

$UPDQGR3ULHJR5DPRV &81'8$&ร‰1 3DEOR5H\HV'RPtQJXH] 0$&863$1$ -DLPH/ySH]0iUTXH] 5()250$&+,$3$6 %ODV0DUWLQ$OGHFRD 7(126,48((=$3$7$<-2187$

7$%$6&2$/'ร‹$ HVXQDSXEOLFDFLyQHGLWDGD 7$%$6&2$/'ร‹$

HLPSUHVDHQVXVSURSLRVWDOOHUHVHQ$Y5HYR OXFLyQ$FRORQLD7DPXOWp&3 9LOODKHUPRVD7DEDVFR7(/)$; <&2672(-(03/$5 7RGRVORVDUWtFXORVFROXPQDVQRWDV GHUHSRUWHURV\FRUUHVSRQVDOHVSXEOLFDGRVVRQ UHVSRQVDELOLGDGH[FOXVLYDGHTXLHQORVยฟUPD

WDEDVFRDOGLD#KRWPDLOHV /$'$6,1&2672EL AUDITORIO de la Biblioteca Pรบblica โ€œJosรฉ Marรญa Pino Suรกrezโ€ registrรณ gran asistencia de adultos mayores

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


EVASIÓN FISCAL ÆCubrirá más de 2 millones con propiedades El perdón a Granier Melo no se podrá dar por "buena voluntad" una vez el pago de su deuda, ya que éste deberá ser otorgado por la SHCP, con lo que la dependencia federal será la encargada de determinar si el caso se da por cerrado o si, por el contrario, se le dará continuidad en los juzgados. Luego de que la tarde de este miércoles la defensa del exgobernador del tabasco, Andrés Granier Melo, presentara una garantía para el pago de dos millones 156 mil pesos a la Secretaría de Hacienda, a través de dos propiedades, se ha dado a conocer que el futuro de la situación

ANDRÉS Granier Melo

jurídica de este quedaría en manos de la dependencia federal. En el noticiero "Fórmula de la Tarde", se informó que los detalles de las propiedades presentadas en garantía serán enviados, vía exhorto, al juzgado de tabasco con el objetivo de que éste determine si con esto se daría por saldada la deuda ante la SHCP, que inició un proceso judicial en contra del exmandatario por concepto de ingresos no declarados. Sin embargo, es importante señalar que el perdón a Granier Melo no se podrá dar por "buena volun–ƒ†̶—ƒ˜‡œ…‘ϐ‹”ƒ†‘‡Ž’ƒ‰‘ǡ›ƒ que éste deberá ser otorgado por la SHCP, con lo que la dependencia federal será la encargada de determinar si el caso se da por cerrado o si, por el contrario, se le dará continuidad en los juzgados.

LOCAL

Inicia la UJAT ciclo escolar

VILLAHERMOSA / JUEVES 15 / AGOSTO 2013

PAGARÁ GRANIER

3

ÆAnuncian nuevos proyectos universitarios

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

UNIVERSITARIOS regresan a clases

Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Aplicada de Tabasco, así como la adquisición de 10 hectáreas †‡–‡””‡‘’ƒ”ƒŽƒ‡†‹ϐ‹…ƒ…‹×ǡƒ‡†‹ƒno plazo, de la Ciudad Universitaria del Conocimiento y la Cultura. “Todas estas acciones, junto con las de vinculación e internacionalización, están apuntalando la fuerza de la universidad; están aquilatando el prestigio de una institución como la nuestra, que construye su futuro desde la base

de un presente de realidades fecundas”, dijo el rector en presencia de los secretarios de Servicios Académicos, Dora María Frías Márquez; de Servicios Administrativos, Rubicel Cruz Romero; de Investigación, Posgrado y Vinculación, Wilfrido Miguel Contreras Sánchez, así como del secretario general del SPIUJAT, José Juan Sosa Ramos. Durante el desarrollo del evento que contó con la participación de la directora de Servicios Escolares, Caro-

lina González Constantino, y del presidente del CDEUT, Erick Alberto García Márquez, se presentó un video institucional para dar a conocer los servicios y oportunidades que la UJAT ofrece a sus estudiantes, desde los programas de Movilidad Estudiantil, Verano de Žƒ ˜‡•–‹‰ƒ…‹× ‹‡–Àϐ‹…ƒ › ’”‡dedores, hasta los talleres culturales y deportivos, además de un amplio catálogo de oportunidades para obtener becas.

WWW.TABASCOALDIA.COM WWW.TABASCOALDIA.COM

Más de 36 mil estudiantes de licenciatura y posgrado iniciaron este lunes 12 de agosto, las clases correspondientes al ciclo escolar Agosto 2013-Enero 2014 de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), periodo en el cual la máxima casa de estudios recibió al 70 por ciento de quienes aprobaron el examen de selección aplicado por el Ceneval y puso en marcha las ca””‡”ƒ•†‡ ‰‡‹‡”Àƒ‡ ‡‘ϐÀ•‹…ƒ›—Àmico Farmacéutico Biólogo, informó el rector José Manuel Piña Gutiérrez. Al inaugurar este nuevo ciclo escolar acompañado por funcionarios universitarios y el egresado Carlos Alberto Denis García, galardonado con el Premio al Desempeño de Excelencia en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL) que otorga el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), el rector de la UJAT convocó a los jóvenes que se dieron cita en la explanada de la Unidad Chontalpa del municipio de Cunduacán, a materializar sus sueños, pues –dijo- tienen todo para lograrlo con la ayuda de su Alma Máter. Ante los directores de las divisiones académicas de Informática y Sistemas (DAIS), Eduardo Cruces Gutiérrez; de Ciencias Básicas (DACB), Víctor Castellanos Vargas; y de Ingeniería y Arquitectura, Miguel Ángel Hernán†‡œ ‹˜‡”ƒǡ ‹Óƒ —–‹±””‡œ …‘ϐ‹”× el pronto inicio de la construcción del


VILLAHERMOSA / JUEVES 15 / AGOSTO 2013

4

Secuencias Por: Hรฉctor Antonio Barallobre Garcรญa PEMEX NO SE VENDE NI SE DESTRUYE, Sร“LO SE TRANSFORMA ยย–ย‡ย•ย†ย‡ย“ย—ย‡ย‡ยย–ย”ยƒย”ยƒยŽยƒย‰ย”ยƒยย…ย”ย‹ย•ย‹ย•ย“ย—ย‡ ย’ยƒย†ย‡ย…ย‡ยย‘ย•วกย•ย‡ย’ย‡ยย•ร—ย‡ยย‡ยŽย’ย‡ย–ย”ร—ยŽย‡ย‘ย…ย‘ยย‘ ยˆย—ย‡ยย–ย‡ย‹ยยƒย‰ย‘ย–ยƒย„ยŽย‡ย†ย‡ย‹ยย‰ย”ย‡ย•ย‘ยยƒย…ย‹ย‘ยยƒยŽวกวฉย”ร€ย‘ย• ย‹ยย–ย‡ย”ยย‹ยยƒย„ยŽย‡ย•ย†ย‡ย…ย”ย—ย†ย‘ย„ย”ย‘ย–ยƒย”ย‘ยย†ย‡ยŽย‰ยŽย‘ย”ย‹ย‘ย•ย‘ ย•ย—ย‡ยŽย‘ยย‡ยšย‹ย…ยƒยย‘วจวกย›ย‡ยย–ย‘ยย…ย‡ย•วกย…ย‘ยย‡ย•ยƒย‹ยย’ย‘ย”วฆ ย–ยƒยย–ย‡ย‹ยย†ย—ย•ย–ย”ย‹ยƒยย—ย‡ย•ย–ย”ยƒย•ย…ยƒย”ย‡ยย…ย‹ยƒย•ย‡ย…ย‘ยร—ยย‹วฆ ย…ยƒย•ยŠยƒย„ย”ร€ยƒยย†ย‡ย†ย‡ย•ยƒย’ยƒย”ย‡ย…ย‡ย”ย’ยƒย”ยƒย•ย‹ย‡ยย’ย”ย‡ย› ยย—ย‡ย•ย–ย”ย‘ย’ยƒร€ย•ยƒยŽย…ยƒยยœยƒย”ร€ยƒยŽยƒย‰ยŽย‘ย”ย‹ยƒย“ย—ย‡ย•ย‹ย‡ยย’ย”ย‡ ยŠยƒยƒยยŠย‡ยŽยƒย†ย‘วคย‘ย”ย•ย—ย’ย—ย‡ย•ย–ย‘ย–ย‘ย†ย‘ยˆย—ย‡ย—ยย•ย—ย‡ร“ย‘วก ย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ยŽย‘ย•ยŠย‹ย†ย”ย‘ย…ยƒย”ย„ย—ย”ย‘ย•ยย‘ย•ย‹ย”ย˜ย‹ย‡ย”ย‘ยย’ยƒย”ยƒ ย•ยƒยย‡ยƒย”ยŽยƒย‡ย…ย‘ยย‘ยร€ยƒย“ย—ย‡ย‡ยยŽย‘ย•ย–ย‹ย‡ยย’ย‘ย•ยƒย…ย–ย—วฆ ยƒยŽย‡ย•ย‡ย•ย†ย‡ย•ยƒย•ย–ย”ย‘ย•ยƒย›ย†ย‡ยˆยƒย–ยƒยŽย‡ย•ย…ย‘ยย•ย‡ย…ย—ย‡ยย…ย‹ยƒย• ย’ยƒย”ยƒยŽยƒย’ย‘ย„ยŽยƒย…ย‹ร—ยยยƒย”ย‰ย‹ยยƒย†ยƒวกย’ย”ย‹ยย…ย‹ย’ยƒยŽยย‡ยย–ย‡ ย’ยƒย”ยƒยŽย‘ย•ย‹ยย†ร€ย‰ย‡ยยƒย•วกยŽย‘ย•ย…ยƒยย’ย‡ย•ย‹ยย‘ย•ย›ยŽย‘ย• ย‘ย„ย”ย‡ย”ย‘ย•วกย“ย—ย‹ย‡ยย‡ย•ยŽยŽย‡ย˜ยƒยย–ย‘ย†ยƒยŽยƒย…ยƒย”ย‰ยƒย…ย‘ยย—ย ยร€ย•ย‡ย”ย‘ย•ยƒยŽยƒย”ย‹ย‘ยร€ยย‹ยย‘ย“ย—ย‡ยย‘ยŽย‡ย•ยƒยŽย…ยƒยยœยƒยย‹ ย’ยƒย”ยƒย—ยย†ย‡ย•ยƒย›ย—ยย‘ย‡ยย—ยยย‡ย”ย…ยƒย†ย‘ย’รฏย„ยŽย‹ย…ย‘ย‹ยย•ยƒวฆ ยŽย—ย„ย”ย‡วคยฑยšย‹ย…ย‘ย•ย‹ย‡ยย’ย”ย‡ย•ย‡ยŠยƒยƒย–ย‡ยย‹ย†ย‘ยƒย—ยย•ย‘ยŽย‘ ย”ย‡ย…ย—ย”ย•ย‘ย‡ย…ย‘ยร—ยย‹ย…ย‘ย›วกย†ย‡ย•ย†ย‡ยŽย—ย‡ย‰ย‘วกย‡ยŽย”ย‡ย•ย—ยŽย–ยƒย†ย‘ ย•ย‹ย‡ยย’ย”ย‡ยŠยƒย•ย‹ย†ย‘ยยƒยŽย‘วคย‡ย’ยƒย”ย‡ย…ย‡ย•ย—ยยƒยย‡ยย–ย‡ ยƒย†ย‡ย…ย—ยƒย†ย‘ย‡ย‹ยย’ย‘ย”ย–ยƒยย–ย‡ย”ย‡ย–ย‘ยยƒย”ย—ยย’ย‘ย…ย‘ย†ย‡ยŽ ย…ย‘ยย–ย‡ยšย–ย‘ยŠย‹ย•ย–ร—ย”ย‹ย…ย‘ย“ย—ย‡ย•ย‡ย˜ย‹ย˜ย‹ร—ย‡ยยฑย’ย‘ย…ยƒย• ย’ยƒย•ยƒย†ยƒย•วกย’ยƒย”ยƒย“ย—ย‡ย…ยƒย†ยƒย…ย‹ย—ย†ยƒย†ยƒยย‘ย–ย‡ยย‰ยƒย—ย ย’ย‘ย…ย‘ยยžย•ย†ย‡ยŠย‡ย”ย”ยƒยย‹ย‡ยย–ยƒย•ย›ยŽย‘ย‰ย”ย‡ยˆย‘ย”ยยƒย”ย•ย‡ ย—ยย…ย”ย‹ย–ย‡ย”ย‹ย‘ย’ย”ย‘ย’ย‹ย‘ย„ยƒย•ยƒย†ย‘ย‡ยยŠย‡ย…ยŠย‘ย•ย”ย‡ยƒยŽย‡ย•วกย› ยย‘ย–ยƒยย–ย‘ย‡ยวฒย†ย‘ย‰ยยƒย•ยŠย‡ย”ย‘ย‹ย…ย‘ย•ย›ย”ย‡ย–ร—ย”ย‹ย…ย‘ย•วณย†ย‡ยŽ ยƒยย–ย‡ย•ย›ย†ย‡ยŽยƒยŠย‘ย”ยƒวกย‡ยย’ย‡ย…ย‡ยย‘ย•ย‡ยย–ย‘ยย…ย‡ย•ย›ย‡ย•วฆ ย’ย‡ย”ย‘ยย‘ย•ยƒยŽย…ยƒยย…ย‡ย‡ยŽย‡ย•ย’ยƒย…ย‹ย‘วฃย’ยƒย”ยƒย‡ยŽย•ย‡ยšย‡ยย‹ย‘ย†ย‡ ร—ย’ย‡ยœย‘ย”ย–ย‹ยŽยŽย‘ย‡ยŽย’ย‡ย–ย”ร—ยŽย‡ย‘ย•ย—ย”ย‰ย‹ร—ย…ย‘ยย–ยƒยŽยˆย—ย‡ย”ยœยƒ ย“ย—ย‡ยƒย…ยƒย„ร—ย’ย‘ย”ย†ย‡ย–ย‡ย”ยย‹ยยƒย”ย‡ยŽย…ย—ย”ย•ย‘ย†ย‡ยย—ย‡ย•ย–ย”ยƒ ยŠย‹ย•ย–ย‘ย”ย‹ยƒยย‘ย†ย‡ย”ยยƒวกยฑยšย‹ย…ย‘ย’ยƒย•ร—ย†ย‡ย•ย‡ย”ย‡ยŽวฒย’ย‘วฆ ย„ย”ย‡ย–ร—ยวณยƒย…ย‘ยย˜ย‡ย”ย–ย‹ย”ย•ย‡ย‡ยย‡ยŽยย—ย‡ย˜ย‘ย”ย‹ย…ย‘วกย†ยžยย†ย‘ยŽย‡ ยŽยƒย’ย‘ย•ย‹ย„ย‹ยŽย‹ย†ยƒย†ยƒยŽย‡ยยŽย‘ย“ย—ย‡ย…ย‹ย†ย‘ยŽร€ย†ย‡ย”ยยƒย…ย‹ย‘ยยƒยŽยƒ ฯย‹ยยƒยย…ย‹ยƒย”ย’ย”ย‘ย›ย‡ย…ย–ย‘ย•ยˆยƒย”ยƒร—ยย‹ย…ย‘ย•วกย…ย‘ยย‘ย˜ย‡ย•ย–ย‹ย‰ย‹ย‘ ย†ย‡ย‡ย•ย‡ย‰ย”ยƒยยƒย—ย‰ย‡วกย“ย—ย‡ย†ยƒย‡ยย‡ยŽย”ย‡ย…ย—ย‡ย”ย†ย‘ย‡ยŽ ย‹ยยย‡ยย•ย‘ย‘ยย’ยŽย‡ยŒย‘ย†ย‡ยƒยย–ยƒย”ย‡ยŽยŽวกย…ย‘ยย•ย‹ย†ย‡ย”ยƒย†ย‘ ย‡ยย–ย‘ยย…ย‡ย•ย…ย‘ยย‘ย—ยย‘ย†ย‡ยŽย‘ย•ยยžย•ย‹ยย’ย‘ย”ย–ยƒยย–ย‡ย•ยƒ ยย‹ย˜ย‡ยŽยย—ยย†ย‹ยƒยŽวกย•ร—ยŽย‘ย•ย—ย’ย‡ย”ยƒย†ย‘ย’ย‘ย”ย‡ยŽย‘ยย’ยŽย‡ยŒย‘

ยŠยƒย™ยƒย”ย‡ยย”ยƒย„ย‹ยƒยƒย—ย†ย‹ย–ยƒย†ย‡ยŽยƒย’ยƒย”ยƒย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽ ยƒย—ย†ย‹ย”ยƒยย…ย‘วกยŽยƒยยƒย›ย‘ย”ย‡ยย’ย”ย‡ย•ยƒย’ย‡ย–ย”ย‘ยŽย‡ย”ยƒย†ย‡ยŽ ยย—ยย†ย‘วกย•ย‹ยย‡ยย„ยƒย”ย‰ย‘วกยƒยย–ยƒย”ย‡ยŽยŽย‰ย‡ยย‡ย”ร—ย†ย—ย”ยƒยย–ย‡ ย†ยฑย…ยƒย†ยƒย•ยŽยƒย•ย†ย‘ย•ย–ย‡ย”ย…ย‡ย”ยƒย•ย’ยƒย”ย–ย‡ย•ย†ย‡ยŽย’ย‡ย–ย”ร—ยŽย‡ย‘ ย“ย—ย‡ย•ย‡ย’ย”ย‘ย†ย—ย…ร€ยƒย‡ยย•ย—ย‡ยŽย‘ยย‡ยšย‹ย…ยƒยย‘วกย’ย‘ยย‹ยฑยวฆ ย†ย‘ยย‘ย•ยƒยŽยย‹ย˜ย‡ยŽย†ย‡ยŽยƒย•ย’ย‘ย†ย‡ย”ย‘ย•ยƒย•ยยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย•ย†ย‡ยŽ

ย‘ยŽยˆย‘ยฑย”ย•ย‹ย…ย‘วค ยฯย‹ยวกย†ย‡ยŒยƒยย†ย‘ยƒย–ย”ยžย•ยŽยƒยŠย‹ย•ย–ย‘ย”ย‹ยƒย‘ย…ย—ย’ยฑวฆ ยย‘ยย‘ย•ยย‡ยŒย‘ย”ย†ย‡ยŽย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ย‡วกยย”ย‹ย“ย—ย‡ย‡ร“ยƒ ย‹ย‡ย–ย‘ยŠยƒย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒย†ย‘ยŽย‘ย•อณอฒย„ย‡ยย‡ฯย‹ย…ย‹ย‘ย•ย†ย‡ยŽยƒ ยย—ย‡ย˜ยƒย‡ยˆย‘ย”ยยƒยย‡ย”ย‰ยฑย–ย‹ย…ยƒวกยŽย‘ย“ย—ย‡ย’ย‡ย”ยย‹ย–ย‹ย”ยž ย‡ยยยƒย–ย‡ย”ย‹ยƒย†ย‡ยŠย‹ย†ย”ย‘ย…ยƒย”ย„ย—ย”ย‘ย•ยŽยƒย’ยƒย”ย–ย‹ย…ย‹ย’ยƒย…ย‹ร—ย ยƒย…ยƒย’ย‹ย–ยƒยŽย‡ยšย–ย”ยƒยยŒย‡ย”ย‘ย‘ย’ย”ย‹ย˜ยƒย†ย‘ย‡ยย‡ยšย’ยŽย‘ย”ยƒย…ย‹ร—ยวก ย‡ยšย–ย”ยƒย…ย…ย‹ร—ยวกย”ย‡ฯย‹ยยƒย…ย‹ร—ยวกย’ย‡ย–ย”ย‘ย“ย—ร€ยย‹ย…ยƒวกย–ย”ยƒยย•วฆ ย’ย‘ย”ย–ย‡ย›ยƒยŽยยƒย…ย‡ยยƒยย‹ย‡ยย–ย‘วกยŽย‘ยย‹ย•ยย‘ย‘ย…ย—ย”ย”ย‹ย”ร€ยƒ ย…ย‘ยยŽยƒย‹ยย†ย—ย•ย–ย”ย‹ยƒย‡ยŽยฑย…ย–ย”ย‹ย…ยƒวกยƒย•ร€ ย›ย‡ยย‡ยš ย•ย‡ยˆย‘ย”ย–ยƒยŽย‡ย…ย‡ย”ยžยย’ยƒย”ยƒย†ยƒย”ยŽย‡ย•ย…ย‘ยย’ย‡ย–ย‹ย–ย‹ย˜ย‹ย†ยƒย† ยƒยฑยšย‹ย…ย‘วขย’ย‘ย”ย•ย—ย’ย—ย‡ย•ย–ย‘วกย—ยยƒย”ย‡ยˆย‘ย”ยยƒย†ย‡ย‡ย•ยƒ ยยƒย‰ยย‹ย–ย—ย†ยŠยƒยŠย‡ย…ยŠย‘วฒย„ย”ย‹ยย…ยƒย”วณย‹ยยย‡ย†ย‹ยƒย–ยƒยย‡ยย–ย‡ ยƒย—ยยƒย’ย‡ย“ย—ย‡ร“ยƒย’ยƒย”ย–ย‡ย†ย‡ยŽย‘ย•ย•ย‡ย…ย–ย‘ย”ย‡ย•วกย›ยŠยƒย„ยŽย‘ ย‡ยย‰ย‡ยย‡ย”ยƒยŽวกย’ย‘ยŽร€ย–ย‹ย…ย‘ย•วกย‘ย„ย”ย‡ย”ย‘ย•วกย•ย‘ย…ย‹ยƒยŽย‡ย•วกย‡ยŽย…ยŽย‡ย”ย‘วก ย‡ย–ย…วควกยƒย“ย—ร€ย”ย‡ยƒยŽยย‡ยย–ย‡ยŽย‘ย“ย—ย‡ย‹ยย–ย‡ย”ย‡ย•ยƒย•ยƒย„ย‡ย”ย‡ย•วก วฌย—ยžยŽย‡ย•ย•ย‘ยยŽยƒย•ย”ยƒยœย‘ยย‡ย•ย’ยƒย”ยƒย‘ย’ย‘ยย‡ย”ย•ย‡ยƒยŽยƒ ย‡ยย–ย”ยƒย†ยƒย†ย‡ยŽยƒย‹ยย˜ย‡ย”ย•ย‹ร—ยย’ย”ย‹ย˜ยƒย†ยƒวซวกวฌย†ย‡ย•ย‡ย•ย–ยƒย„ย‹วฆ ยŽย‹ยœยƒย…ย‹ร—ยวซวกย‡ย•ย‘ย†ย‡ย•ย‰ย”ยƒย…ย‹ยƒย†ยƒยย‡ยย–ย‡ย›ยƒยŽย‘ย‡ย•ย–ยƒยย‘ย• ย˜ย‹ย˜ย‹ย‡ยย†ย‘วกย›ย‡ย•ย‘ย•ร€ย•ย‹ย‰ยย‹ฯย‹ย…ยƒย–ย”ยƒย‹ย…ย‹ร—ยยƒยŽยƒยƒย–ย”ย‹ยƒวก ย’ย‘ย”ยƒยŠร€ยƒยย†ยƒย…ย‘ย”ย”ย‹ย‡ยย†ย‘ย‡ยŽย˜ย‹ย†ย‡ย‘ย†ย‡ยย†ย”ยฑย• ยƒยย—ย‡ยŽร—ย’ย‡ยœย„ย”ยƒย†ย‘ย”ยŠยƒย…ย‹ย‡ยย†ย‘ย—ยยŽยŽยƒยยƒย†ย‘ ยƒยŽยƒย…ย‹ย—ย†ยƒย†ยƒยร€ยƒย’ยƒย”ยƒย‡ย˜ย‹ย–ยƒย”ยƒย–ย‘ย†ยƒย…ย‘ย•ย–ยƒย‡ยŽ วฒย•ยƒย“ย—ย‡ย‘ย†ย‡ยŽยƒยยƒย…ย‹ร—ยวณวขย’ยƒยŽยƒย„ย”ยƒย•ยยžย•วกย’ยƒยŽยƒย„ย”ยƒย• ยย‡ยย‘ย•วกย’ย‡ย”ย‘ยฑยŽย‡ย•ย‡ยŽยยƒย›ย‘ย”ย‘ย’ย‘ย•ย‹ย–ย‘ย”ย“ย—ย‡ยŠยƒ ย‡ยšย‹ย•ย–ย‹ย†ย‘ย‡ยยฑยšย‹ย…ย‘วกย›ย‡ยŽยย—ย›ย…ยƒยยƒยŽยŽยƒยŒย—ย‡ย‰ยƒยŠยžวฆ ย„ย‹ยŽยย‡ยย–ย‡ย…ย‘ยยŽยƒย•ยย‡ยย–ย‡ย•วกย•ยƒย„ย‡ย…ร—ยย‘ยŠยƒย…ย‡ย”ยŽย‘วก ยŽย‘ย•ย‹ยย†ย—ย…ย‡ยƒยŽยƒย˜ย‹ย‘ยŽย‡ยย…ย‹ยƒย›ยƒยŽยˆยƒยยƒย–ย‹ย•ยย‘วกยย‘ ย•ย‘ยยยƒย†ยƒย”ยƒย…ย‹ย‘ยยƒยŽย‡ย•วกย•ย‡ยƒย—ย–ย‘ยŽยƒย…ย‡ย”ยƒยย‡ยŽย…ย—ย‡ย”ย’ย‘ ย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ย•ย—วฒยย‡ย•ร€ยƒย•วณยƒย•ร€ยŽย‘ย’ย‹ย†ย‡วกย’ย‡ย”ย‘ย”ย‡ยƒยŽวฆ ยย‡ยย–ย‡วกวฌย“ย—ยฑยƒย”ย‰ย—ยย‡ยย–ย‘ย•ย–ย‹ย‡ยย‡ยย’ยƒย”ยƒย•ย—ย•ย–ย‡ยย–ยƒย” ย•ย—ย•ย‘ย’ย‹ยย‹ย‘ยย‡ย•วซวกย…ย‹ย‡ย”ย–ยƒยย‡ยย–ย‡ยย‹ยย—ย‡ย•ย–ย”ย‘ย•ย‹ยวฆ ย–ย‡ยŽย‡ย…ย–ย—ยƒยŽย‡ย•ย•ยƒย„ย‡ยย†ย‡ยŠย‹ย•ย–ย‘ย”ย‹ยƒย‘ย†ย‡ย‰ย‡ย‘ย’ย‘ยŽร€ย–ย‹ย…ยƒวก ย’ย—ย‡ย•ย•ย‹ย‰ย—ย‡ยยƒยŽย‹ยย‡ยย–ยƒยย†ย‘ยƒยŽยย‘ยย•ย–ย”ย—ย‘ย†ย‡ยŽยƒ ยƒยยƒย”ย“ย—ร€ยƒวขยŽย‘ย•ย“ย—ย‡ย˜ย‘ย–ยƒย”ย‘ยย’ย‘ย”ยย”ย‹ย“ย—ย‡ย‡ร“ยƒ ย‹ย‡ย–ย‘วกย„ย‹ย‡ยวกย›ยŽย‘ย•ย“ย—ย‡ย˜ย‘ย–ยƒย”ย‘ยย’ย‘ย”ย„ย”ยƒย†ย‘ย”วก

ย’ย—ย‡ย•ย„ย‹ย‡ยย–ยƒยย„ย‹ยฑยวกยŽยƒย‘ย’ย‹ยย‹ร—ยย†ย‡ย–ย‘ย†ย‘ย•วกยŽยƒย•ย—ย›ยƒ ย‘ยŽยƒยร€ยƒย‡ย•ย–ย‘ย–ยƒยŽยย‡ยย–ย‡ย˜ยžยŽย‹ย†ยƒวกยย‘ยย‘ย•ย…ย‘ยย˜ย‹ย”วฆ ย–ยƒยย‘ย•ย‡ยย—ยยƒย„ย‘ยŽยƒย†ย‡ย„ย—ย”ย”ย‘ย•ย“ย—ย‡ย‡ยย˜ย‡ยœย†ย‡ ย—ยย‹ย”ยย‘ย•วกยย‘ย•ย’ย‡ยŽย‡ยƒยย‘ย•ย’ย‘ย”ย–ย‘ยย–ย‡ย”ร€ยƒย•วกวฌย•ย‡ยƒย…วฆ ย—ย‡ย”ย†ยƒยย†ย‡ยŽย†ย‹ย…ยŠย‘ย“ย—ย‡ย†ย‹ย…ย‡ย†ย‹ย˜ย‹ย†ย‡ย›ย˜ย‡ยย…ย‡ย”ยžย•วซวก ย’ย—ย‡ย•ย‡ย•ย–ย‡ย•ย‡ร“ย‘ย”ย‘ย„ย•ย‡ย•ย‹ย‘ยยƒย†ย‘ย…ย‘ยย‡ยŽย’ย‘ย†ย‡ย”ยŽย‘ ย‡ย•ย–ยžยŽย‘ย‰ย”ยƒยย†ย‘วกยƒย•ร€ย•ย‹ย‡ยย’ย”ย‡ยŠยƒยƒย…ย–ย—ยƒย†ย‘วกยย‘ย•ย‘ย ยยžย•ย“ย—ย‡ย˜ย‘ย…ย‹ยˆย‡ย”ยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย•ย†ย‡ยŽย’ย‡ย‘ย”ย”ย‡ย•ย‡ยย–ย‹ย†ย‘ย†ย‡ ยŽยƒย’ย‘ยŽร€ย–ย‹ย…ยƒยย‡ยšย‹ย…ยƒยยƒวกย›ย‡ยยŽยƒยŠย‹ย•ย–ย‘ย”ย‹ยƒย“ย—ย‡ย†ยƒย”ยž ย”ย‡ย‰ย‹ย•ย–ย”ยƒย†ย‘ย…ย‘ยย‘ย–ยƒยŽวค ยƒย›ย—ยยƒย”ย‡ยƒยŽย‹ย†ยƒย†ย‡ยย–ย‘ย†ย‘ย‡ย•ย–ย‘ย›ย˜ยƒยŽย‡ยŽยƒ ย’ย‡ยยƒยƒย…ยŽยƒย”ยƒย”ยŽย‘วกย‡ยย‡ยšย‡ย•ยŽยƒย˜ย‡ย”ย‰รฒย‡ยยœยƒยยƒวฆ ย…ย‹ย‘ยยƒยŽวกยƒย—ยย“ย—ย‡ย˜ย‘ย…ย‡ย”ย‘ย•ย›ย†ย‡ยˆย‡ยย•ย‘ย”ย‡ย•ย”ย‡ยƒยŽย‹ย…ย‡ย ย•ย—ย•ยยƒย›ย‘ย”ย‡ย•ย‡ย•ยˆย—ย‡ย”ยœย‘ย•ย’ย‘ย”ย†ย‡ย…ย‹ย”ยŽย‘ย…ย‘ยย–ย”ยƒย”ย‹ย‘วก ย‡ย•ย•ย‹ยยŽย—ย‰ยƒย”ยƒย†ย—ย†ยƒย•ยŽยƒย‡ยย’ย”ย‡ย•ยƒย…ยƒย—ย•ยƒยย–ย‡ย†ย‡ ยŽย‘ย•ยยžย•ย‹ยย’ย‘ย”ย–ยƒยย–ย‡ย•ย›ย–ย”ยƒย•ย…ย‡ยย†ย‡ยย–ย‡ย•ยยƒยŽย‡ย• ย“ย—ย‡ย†ย‡ย•ย†ย‡ยŠยƒย…ย‡ยยžย•ย†ย‡อตอฒยƒร“ย‘ย•ยŠย‡ยย‘ย•ย•ย—ยˆย”ย‹ย†ย‘ ยŽย‘ย•ยย‡ยšย‹ย…ยƒยย‘ย•วกยยƒยŽย‡ย•ย“ย—ย‡ยƒย–ย‘ย†ย‘ย•ยย‘ย•ย…ย‘ยย•ย–ยƒ ย•ย‡ยŠยƒยยƒย‰ย—ย†ย‹ยœยƒย†ย‘ย†ย‡ยยƒยย‡ย”ยƒยƒยŽยƒย”ยยƒยย–ย‡ย›ย“ย—ย‡ ยŠยƒยย•ย‹ย†ย‘ย–ย”ยƒย–ยƒย†ย‘ย•ย…ย‘ยย‡ยšย…ย‡ย•ย‹ย˜ยƒย–ย‘ยŽย‡ย”ยƒยย…ย‹ยƒวก ย’ย‘ย”ยƒยŠร€ย“ย—ย‹ยœยžย•ยƒยŽย‰ย—ย‹ย‡ยย†ย‹ย‰ยƒย“ย—ย‡ย•ย‘ยย’ย”ย‘ย„ยŽย‡วฆ ยยƒย•ยƒยŒย‡ยย‘ย•ยƒย…ย—ย‡ย•ย–ย‹ย‘ยย‡ย•ยŽยƒย„ย‘ย”ยƒยŽย‡ย•ย’ย”ย‘ย’ย‹ยƒย•ย†ย‡ ย—ยยƒย‡ยย’ย”ย‡ย•ยƒวกยŽย‘ย…ย—ยƒยŽยย‘ย‡ย•ย…ย‹ย‡ย”ย–ย‘วกย’ย—ย‡ย•ย‡ย•ย†ย‡ยŽ ย†ย‘ยย‹ยย‹ย‘ย’รฏย„ยŽย‹ย…ย‘ย“ย—ย‡ย‡ย•ย‘ย•ยยƒยŽย‡ย•ย›ย’ย”ย‘ย„ยŽย‡ยยƒย• ยŠยƒยย–ย”ยƒย•ย…ย‡ยย†ย‹ย†ย‘ยŽยƒย‡ย•ยˆย‡ย”ยƒย‡ยšย…ยŽย—ย•ย‹ย˜ยƒยย‡ยย–ย‡ ย’ย‡ย–ย”ย‘ยŽย‡ย”ยƒย›ยŠยƒยย‹ยย˜ยƒย†ย‹ย†ย‘ยƒย–ย‘ย†ย‘ย•ยŽย‘ย•ย‰ย”ย—ย’ย‘ย• ย•ย‘ย…ย‹ย‘วฆย‡ย…ย‘ยร—ยย‹ย…ย‘ย•ย“ย—ย‡ยŠยƒย„ย‹ย–ยƒยย‘ย•ย‡ยย‡ยŽย–ย‡ย”วฆ ย”ย‹ย–ย‘ย”ย‹ย‘ยย‡ยšย‹ย…ยƒยย‘วคย–ย”ยƒย…ยƒย”ยƒย…ย–ย‡ย”ร€ย•ย–ย‹ย…ยƒย“ย—ย‡ย–ย‹ย‡ยย‡ ย‡ย–ย”ร—ยŽย‡ย‘ย•ย‡ยšย‹ย…ยƒยย‘ย•ย‡ย•ย“ย—ย‡ย›ยƒยย‘ย‰ย‡ยย‡ย”ยƒ ย‰ยƒยยƒยย…ย‹ยƒย•ย”ย‡ยƒยŽย‡ย•ยƒยŽย’ยƒร€ย•วกยƒย’ย‡ย•ยƒย”ย†ย‡ย“ย—ย‡ย†ย‡ย’ย‡ยวฆ ย†ยƒยย‘ย•ย–ย‘ย–ยƒยŽยย‡ยย–ย‡ย†ย‡ย•ย—ย’ย”ย‘ย†ย—ย…ย…ย‹ร—ยวกย˜ย‹ย˜ย‹ยย‘ย• ยƒยŽย†ร€ยƒย’ย‘ย”ยƒย•ร€ย†ย‡ย…ย‹ย”ยŽย‘วกย‡ย•ย‘ยƒย’ย‡ยยƒย•ยย‘ย•ยƒยŽย…ยƒยยœยƒวก ย†ย‡ย•ย’ย—ยฑย•ย†ย‡ย“ย—ย‡ย•ย‡ยƒย‰ย‘ย–ย‡ย•ร—ยŽย‘ยย‘ย•ย“ย—ย‡ย†ยƒย”ยžย‡ยŽ อณอบย†ย‡ยƒย”ยœย‘ย’ยƒย”ยƒวฒย…ย‡ยŽย‡ย„ย”ยƒย”วขย—ยยƒย’ยƒย”ย–ย‡ย‹ยย‰ย”ย‡ย•ยƒ ยƒยŽยย‡ย”ย…ยƒย†ย‘ย›ย‡ยŽย”ย‡ย•ย–ย‘ย˜ยƒยƒย’ยƒย”ยƒย”ย‡ยย’ยƒย‰ย‘ย•ย†ย‡ ยร—ยย‹ยยƒย•ยƒยŽย‘ย•ย–ย”ยƒย„ยƒยŒยƒย†ย‘ย”ย‡ย•ย’ย‡ย–ย”ย‘ยŽย‡ย”ย‘ย•ย“ย—ย‡วก ย’ย‘ย”ย…ย‹ย‡ย”ย–ย‘วกยŽยŽย‡ย‰ยƒย”ย‘ยยƒยŽย…ย‘ยŽยย‘ย†ย‡ยŽยƒย†ย‡ย•ย˜ย‡ย”ย‰รฒย‡ยวฆ ยœยƒย›ยŠย‘ยŽย‰ยƒยœยƒยย‡ย”ร€ยƒย…ย‘ยย•ย—ย’ย‘ย†ย”ย‹ย†ย‘ย•ย‹ยย†ย‹ย…ยƒย–ย‘วก ย•ย—ย„ย•ย‹ย•ย–ย‡ยย–ย”ยƒยย“ย—ย‹ยŽยƒยย‡ยย–ย‡ย…ย‘ยย†ย‹ยย‡ย”ย‘ย“ย—ย‡ ยƒย’ย‘ย”ย–ยƒยย‘ย•ยŽย‘ย•ย“ย—ย‡ย‘ย„ยŽย‹ย‰ยƒย†ยƒยย‡ยย–ย‡ย’ยƒย‰ยƒยย‘ย• ยย—ย‡ย•ย–ย”ย‘ย•ย…ยƒย†ยƒย†ร€ยƒยยžย•ยƒยŽย–ย‘ย•ย‡ย‹ยยŒย—ย•ย–ย‘ย•ย‹ยย’ย—ย‡ย•วฆ ย–ย‘ย•วคยƒย’ยƒย”ยƒย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽยยžย•ย‹ยย’ย‘ย”ย–ยƒยย–ย‡ย†ย‡ยฑยšย‹ย…ย‘ ย•ร—ยŽย‘ย‰ย‡ยย‡ย”ยƒย†ย‡ย•ย’ย”ย‡ย…ย‹ย‘วกย„ย—ย”ยŽยƒย›ยŠย—ยย‹ยŽยŽยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย•วก วฒย˜ย‹ย”ย–ย—ย†ย‡ย•วณย’ย”ย‘ย’ย‹ยƒย•ย†ย‡ยƒยŽย–ยƒยย‡ย”ย‘ย•ยƒยย‘ย•ย“ย—ย‡ย•ย‡ วฒย‡ยย”ย‹ย“ย—ย‡ย…ย‡ยวณย…ย‘ยย‹ยย’ย—ยย‹ย†ยƒย†วกย’ย”ย‡ย’ย‘ย–ย‡ยย…ย‹ยƒวก ย‹ยย‡ฯย‹ย…ย‹ย‡ยย…ย‹ยƒย›ย…ย‘ย”ย”ย—ย’ย…ย‹ร—ยวค ยฑยšย‹ย…ย‘ยŒย—ยย–ย‘ย…ย‘ยยŽยƒย‘ย”ย‡ยƒย…ย‘ยย—ยย‹ย•ย–ยƒวกยย‡ ย”ย‡ฯย‹ย‡ย”ย‘ยƒยŽยƒยœย‘ยยƒยย‘ย”ย–ย‡วกยƒย“ย—ย‡ยŽยŽยƒย“ย—ย‡ย•ย‡ย‡ยย…ย—ย‡ยย–ย”ยƒ ย•ย‡ย’ยƒย”ยƒย†ยƒย†ย‡ย•ย—ยŠย‡ย”ยยƒยยƒย’ย‘ย”ย‡ยŽยˆยƒยย‘ย•ย‘ย’ยƒวฆ ย”ยƒยŽย‡ยŽย‘อตอบวกย•ย‘ยยŽยƒย•รฏยย‹ย…ยƒย•ยยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย•ย†ย‡ยŽย‘ย”ย„ย‡วกย›ย•ร€วก ย–ยƒยย„ย‹ยฑยย‹ยย…ยŽย—ย›ย‡ยย†ย‘ย‡ยย‡ยœย—ย‡ยŽยƒย†ย‘ยย‹ยยƒย†ยƒย’ย‘ย”ย‡ยŽ ย”ย‹ย†ร€ย…ย—ยŽย‘ย†ย‹ย…ย–ยƒย†ย‘ย”ย‹ย…ย‘ยŽยžย•ยƒย†ย—ย”ย‘วกยƒย’ย”ย‡ยย†ย‹ยœย†ย‡ ย—ย‰ย‘ยŠยžย˜ย‡ยœวกย‡ยยŽยƒย•ย“ย—ย‡ยย‘ย‡ย•ย’ย‘ย•ย‹ย„ยŽย‡ย‡ยšย–ย”ยƒย‡ย” ยŠย‹ย†ย”ย‘ย…ยƒย”ย„ย—ย”ย‘ย•ยย‡ย†ย‹ยƒยย–ย‡ย…ยƒย’ย‹ย–ยƒยŽย‡ยšย–ย”ยƒยยŒย‡ย”ย‘วกย’ย—ย‡ย• ย‡ย•ยƒยƒย…ย…ย‹ร—ยย‡ย•ย‡ยšย…ยŽย—ย•ย‹ย˜ยƒยย‡ยย–ย‡ย’ยƒย”ยƒยŽยƒย•ย‡ยย’ย”ย‡ย•ยƒย• ย’ยƒย”ยƒย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽย‡ย•วกย‘ย•ย‡ยƒย‡ยยย—ย‡ย•ย–ย”ย‘ย…ยƒย•ย‘วกย‡ยย‡ยšวข ยย‡ยŽยƒย”ย‹ย„ย‡วกยŽยƒย—ย„ยƒย†ย‡ยŽย‘ย•ยƒย•ย–ย”ย‘ย•ร€ย’ย‡ย”ยย‹ย–ย‡ยŽยƒ ย‡ยย–ย”ยƒย†ยƒยƒย‘ย’ย‡ย”ยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย•ย†ย‡ย‡ยšย’ยŽย‘ย”ยƒย…ย‹ร—ยย›ย’ย”ย‘ย†ย—ย…วฆ ย…ย‹ร—ยยƒยŽย…ยƒย’ย‹ย–ยƒยŽยƒย„ย‹ย‡ย”ย–ย‘วกยŽย‘ยย‹ย•ยย‘ย‘ย…ย—ย”ย”ย‡ย‡ยย”ยƒย•ย‹ยŽ ย†ย‡ย•ย†ย‡ยŠยƒย…ย‡ยƒยŽย‰รฏยย–ย‹ย‡ยย’ย‘วกย“ย—ย‡ย‡ยย•ย—ย…ยƒย•ย‘วกยŠย‘ย›ย‡ย ย†ร€ยƒย›ยƒย’ย‘ย•ย‡ย‡ยยยžย•ย”ย‡ย•ย‡ย”ย˜ยƒย•ย“ย—ย‡ยย—ย‡ย•ย–ย”ยƒย’ย”ย‘ย’ย‹ยƒ ย‹ยย†ย—ย•ย–ย”ย‹ยƒย’ย‡ย–ย”ย‘ยŽย‡ย”ยƒวกย…ย—ยƒยย†ย‘ย–ย‘ย†ยƒย˜ร€ยƒยŠยƒย…ย‡ย“ย—ย‹ยย…ย‡ ยƒร“ย‘ย•ย‡ย–ย”ย‘ย„ย”ยƒย•ศ‹ย‡ย–ย”ร—ยŽย‡ย‘ย”ยƒย•ย‹ยŽย‡ย‹ย”ย‘วควคศŒย‡ย•ย–ยƒย„ยƒ ยƒยŽย„ย‘ย”ย†ย‡ย†ย‡ยŽย…ย‘ยŽยƒย’ย•ย‘วกยŠย‘ย›ยŽยƒย’ย”ย‘ย’ย—ย‡ย•ย–ยƒย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒวฆ ย†ยƒย’ย‘ย”ย‡ยŽยŒย‡ย…ย—ย–ย‹ย˜ย‘ยƒย…ย‹ย‘ยยƒยŽวกย‡ย•ย‹ยย…ย”ย‡ร€ย„ยŽย‡ยย‡ยย–ย‡ ย•ย‹ยย‹ยŽยƒย”ยƒยŽยƒย“ย—ย‡ยŠย‹ย…ย‹ย‡ย”ย‘ยยŽย‘ย•ย…ยƒย”ย‹ย‘ย…ยƒย•ย‡ยอณอปอปอนวก ย•ย‹ยย‡ยย„ยƒย”ย‰ย‘ย‡ยŽย‘ย”ย‰ย—ยŽยŽย‘ยย—ย…ยŠยƒย•ย˜ย‡ย…ย‡ย•ยย‘ย•ย…ย‹ย‡ย‰ยƒวก ย‡ยย”ย‡ย•ย—ยย‡ยยฑยšย‹ย…ย‘ย‡ย•ย–ย‘ย†ย‘ยŽย‘ย…ย‘ยย–ย”ยƒย”ย‹ย‘ยƒยŽย‘ย• ยƒยยƒยœร—ยย‹ย…ย‘ย•วกยย‘ย•ย‘ย–ย”ย‘ย•ยย‘ย•ย‡ย•ย–ยƒยย‘ย•ย†ย‡ย•ย’ยŽย‘ยยƒยวฆ ย†ย‘ย…ย‘ยย‘ย‹ยย†ย—ย•ย–ย”ย‹ยƒย›ย…ย‘ยย‘ย’ยƒร€ย•วกยย‹ย‡ยย–ย”ยƒย•ย‡ยŽยŽย‘ย•ย•ย‡ ยŠยƒยยŽย‡ย˜ยƒยย–ยƒย†ย‘ย…ย‘ยย‘ย—ยยƒย’ย‘ย–ย‡ยย…ย‹ยƒยย—ยย†ย‹ยƒยŽวกย’ยƒย”ยƒ ยƒย…ยƒย„ยƒย”ย’ย”ย‘ยย–ย‘วกย•ย‘ยย‘ย•ยŽยƒยƒยย–ย‹ยยƒย–ย‡ย”ย‹ยƒย†ย‡ยŽย‘ย“ย—ย‡ ย‡ย•ย”ยƒย•ย‹ยŽวกย›ย†ย—ย‡ยŽย‡ย†ย‡ย…ย‹ย”ยŽย‘วกย…ย”ยฑยƒยยย‡วคย‘ยยย—ย…ยŠย‘ย•วก ยย—ย›ย†ย‹ย˜ย‡ย”ย•ย‘ย•ย›ย‡ยšย–ย”ย‡ยยƒย†ยƒยย‡ยย–ย‡ย’ย‘ย†ย‡ย”ย‘ย•ย‘ย•ยŽย‘ย• ย‹ยย–ย‡ย”ย‡ย•ย‡ย•ย“ย—ย‡ย‡ย•ย–ยžยย‡ยยŒย—ย‡ย‰ย‘ย“ย—ย‡วกย†ย‡ฯย‹ยย‹ย–ย‹ย˜ยƒวฆ ยย‡ยย–ย‡ยย‘ย•ย‡ย’ย—ย‡ย†ย‡ยย†ย‡ฯย‹ยย‹ย”ย’ย‘ย”ย‡ยŽยย‘ยย‡ยย–ย‘ย…ย‘ย ยŽยƒย‡ยˆย‘ย”ยยƒยย‡ย”ย‰ยฑย–ย‹ย…ยƒวกยŽยƒย˜ย‹ย†ยƒย†ย‡ยฑยšย‹ย…ย‘ย‡ย•ย–ยž ย‡ยยŒยƒย“ย—ย‡ย‰ย”ยƒย…ย‹ยƒย•ยƒยŽยƒย’ยƒย”ยƒย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽวกย‡ย•ย–ย‘ย•ยย‹ย•ยย‘ย• ย…ยƒยย„ย‹ย‘ย•ย’ย—ย‡ย†ย‡ยย•ย‡ย”ย‡ยŽยƒยย—ยย…ย‹ย‘ย†ย‡ย—ยยƒยฑย’ย‘ย…ยƒ ย†ย‹ย•ย–ย‹ยย–ยƒย‡ยยŽยƒย“ย—ย‡ย‹ยย’ย‡ย”ย‡ยย—ยยƒยย—ย‡ย˜ยƒย’ย‘ยŽร€ย–ย‹ย…ยƒย› ย—ยยƒย†ย‹ยˆย‡ย”ย‡ยย–ย‡ย›ยย‡ยŒย‘ย”ยยƒยย‡ย”ยƒย†ย‡ย˜ย‹ย˜ย‹ย”วค

AGRO VOCACIร“N

PRODUCTIVA DE TABASCO: Nรšร‘EZ

EL GOBERNADOR Arturo Nรบรฑez Jimรฉnez inaugurรณ este miรฉrcoles el Foro Nacional de Agronegocios en Clima Tropical y TropiExpo 2013ยŽ ยย‘ย•ย–ย”ยƒย”ย•ย‡ ย…ย‘ยย˜ย‡ยย…ย‹ย†ย‘ ย“ย—ย‡ ยŽยƒ ย”ย‡วฆ ย…ย—ย’ย‡ย”ยƒย…ย‹ร—ย ย†ย‡ยŽ ย…ยƒยย’ย‘ ย–ยƒย„ยƒย•ย“ย—ย‡ร“ย‘ ย•ย‡ย”ยžย—ยยƒย”ย‡ยƒยŽย‹ย†ยƒย†วกย‡ยŽย‰ย‘ย„ย‡ย”ยยƒย†ย‘ย”ย”วฆ ย–ย—ย”ย‘ รฏร“ย‡ยœ ย‹ยยฑยย‡ยœ ยƒย•ย‡ย‰ย—ย”ร— ย“ย—ย‡ ยŽยƒ ย˜ย‡ย”ย†ยƒย†ย‡ย”ยƒ ย˜ย‘ย…ยƒย…ย‹ร—ย ย’ย”ย‘ย†ย—ย…ย–ย‹ย˜ยƒ ย†ย‡ ยŽยƒย‡ยย–ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ย–ยžย‡ยย‡ยŽยƒย‰ย”ย‘วกย’ย‘ย”ยŽย‘ย“ย—ย‡ ย•ย—ยƒย†ยย‹ยย‹ย•ย–ย”ยƒย…ย‹ร—ยย•ย‡ย‰ย—ย‹ย”ยžยƒย’ย‘ย›ยƒยย†ย‘ ยƒย‰ยƒยยƒย†ย‡ย”ย‘ย•ย›ยƒย‰ย”ย‹ย…ย—ยŽย–ย‘ย”ย‡ย•ย‡ยย•ย—ย’ย”ย‘ย’ร—ย•ย‹ย–ย‘ย†ย‡ย‹ยย…ย”ย‡วฆ ยย‡ยย–ยƒย”ย•ย—ย•ยƒย…ย–ย‹ย˜ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•วค ย‘ย…ย‘ ยƒยย–ย‡ย• ย†ย‡ ย‹ยยƒย—ย‰ย—ย”ยƒย” ย‡ยŽ ย‘ย”ย‘ ยƒย…ย‹ย‘ยยƒยŽ ย†ย‡ ย‰ย”ย‘ยย‡ย‰ย‘ย…ย‹ย‘ย•ย‡ยยŽย‹ยยƒย”ย‘ย’ย‹ย…ยƒยŽย›ยŽยƒย”ย‘ย’ย‹ยšย’ย‘อดอฒอณอตวก ย‡ยŽยยƒยย†ยƒย–ยƒย”ย‹ย‘ย†ย‡ย•ย–ยƒย…ร—ย“ย—ย‡ย‡ยŽย”ย‡ย•ย…ยƒย–ย‡ย†ย‡ยŽย…ยƒยย’ย‘ย›ยƒย‹วฆ ยย‹ย…ย‹ร—ย…ย‘ยย‡ยŽยˆย‘ย”ย–ยƒยŽย‡ย…ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ย†ย‡ยŽยƒย’ย”ย‘ย†ย—ย…ย…ย‹ร—ยย†ย‡ยŽย…ยƒย…ยƒย‘วก ย…ย‘ย’ย”ยƒวกยƒย”ย”ย‘ยœวกยยƒร€ยœย›ย’ยŽยƒยย–ยƒย•ยˆย‘ย”ย‡ย•ย–ยƒยŽย‡ย•วกย“ย—ย‡ย’ย‡ย”ยย‹ย–ย‹ย”ยžย ยย‡ยŒย‘ย”ยƒย”ยŽยƒย•ย…ย‘ยย†ย‹ย…ย‹ย‘ยย‡ย•ย†ย‡ย˜ย‹ย†ยƒย†ย‡ยŽย‘ย•ยƒย‰ย”ย‹ย…ย—ยŽย–ย‘ย”ย‡ย•วค วฒย•ย–ย‘ย›ย…ย‹ย‡ย”ย–ย‘ย“ย—ย‡ย˜ยƒยย‘ย•ยƒย•ยƒยŽย‹ย”ยƒย†ย‡ยŽยƒยย–ย‡วกย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ยŽย‘ ยŠย‡ยย‘ย•ยŠย‡ย…ยŠย‘ย‡ยย…ย‘ยย†ย‹ย…ย‹ย‘ยย‡ย•ยยžย•ย†ย‹ฯร€ย…ย‹ยŽย‡ย•วกย›ยŽย‘ย˜ยƒยย‘ย• ยƒ ย˜ย‘ยŽย˜ย‡ย” ยƒ ยŠยƒย…ย‡ย”วก ย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ ยŠยƒย› ย‹ยย‹ย…ย‹ยƒย–ย‹ย˜ยƒวก ย†ย‹ย•ย’ย‘ย•ย‹ย…ย‹ร—ยวก ย…ยƒย’ย‹ย–ยƒยŽ ยŠย—ยยƒยย‘วก ย–ย‡ย…ยย‘ยŽย‘ย‰ร€ยƒ ยƒย’ย”ย‡ยย†ย‹ย†ยƒ ย› ยƒย’ย‘ย›ย‘ ย†ย‡ยŽ ย‰ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ยˆย‡ย†ย‡ย”ยƒยŽย›ย†ย‡ยŽยƒย•ย‡ยย’ย”ย‡ย•ยƒย•ย“ย—ย‡ย’ยƒย”ย–ย‹ย…ย‹ย’ยƒยย‡ย ย‡ย•ย–ย‘ย•ย‡ย•ยˆย—ย‡ย”ยœย‘ย•ย‡ยย’ย”ย‡ยย†ย‹ย†ย‘ย•วณวกยƒฯย‹ย”ยร—รฏร“ย‡ยœ ย‹ยยฑยย‡ยœวค ยƒย–ย‹ฯย‹ย…ร—ย•ย—ย…ย‘ยย’ย”ย‘ยย‹ย•ย‘ย…ย‘ยยŽย‘ย•ย’ย”ย‘ย†ย—ย…ย–ย‘ย”ย‡ย•ยƒย‰ย”ย‘วฆ ย’ย‡ย…ย—ยƒย”ย‹ย‘ย•ย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽย‡ย•ย’ยƒย”ยƒยŠยƒย…ย‡ย”ย–ย‘ย†ย‘ยŽย‘ย’ย‘ย•ย‹ย„ยŽย‡ย›ยŽย‘ย‰ย”ยƒย” ยŒย—ยย–ย‘ย• ยŽยƒ ย”ย‡ย…ย—ย’ย‡ย”ยƒย…ย‹ร—ย ย†ย‡ ยŽยƒ ยƒย—ย–ยฑยย–ย‹ย…ยƒ ย‡ย…ย‘ยย‘ยร€ยƒ ยƒย—วฆ ย–ร—ย…ย–ย‘ยยƒย†ย‡ยƒย„ยƒย•ย…ย‘วค ยŽย‰รฏยย†ร€ยƒย†ย‡ยŒยƒย”ย‡ยย‘ย•ย†ย‡ย–ย‡ยย‡ย”ย’ย‡ย–ย”ร—ยŽย‡ย‘ย›ย‡ยŽย…ยƒยย’ย‘ ย•ย‡ย”ยžย‡ยŽย’ย—ยย–ย‘ย†ย‡ย”ย‡ยˆย‡ย”ย‡ยย…ย‹ยƒย†ย‡ยŽยƒย‡ย…ย‘ยย‘ยร€ยƒย–ยƒย„ยƒย•ย“ย—ย‡ร“ยƒวก ยŒย—ยย–ย‘ย…ย‘ยย‘ย–ย”ยƒย•ยƒย…ย–ย‹ย˜ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ย’ย”ย‘ย†ย—ย…ย–ย‹ย˜ยƒย•วค ยŽยŒย‡ยˆย‡ย†ย‡ยŽยŒย‡ย…ย—ย–ย‹ย˜ย‘ย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽย…ย‘ยย•ย‹ย†ย‡ย”ร—ย“ย—ย‡ย‡ยŽ ย‘ย”ย‘ ยƒย…ย‹ย‘ยยƒยŽย†ย‡ย‰ย”ย‘ยย‡ย‰ย‘ย…ย‹ย‘ย•ย‡ยยŽย‹ยยƒย”ย‘ย’ย‹ย…ยƒยŽย›ยŽยƒย”ย‘วฆ ย’ย‹ยšย’ย‘ อดอฒอณอต ย…ย‘ยย…ย—ย”ย”ย‹ย”ยžย ย’ยƒย”ยƒ ย‡ย•ย–ย‹ยย—ยŽยƒย” ยยžย• ย‡ยŽ ย–ย”ยƒวฆ ย„ยƒยŒย‘ย“ย—ย‡ย•ย‡ย˜ย‹ย‡ยย‡ยŠยƒย…ย‹ย‡ยย†ย‘ย’ยƒย”ยƒยŽยƒย”ย‡ย…ย—ย’ย‡ย”ยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ยŽยƒ ย’ย‘ย•ย‹ย…ย‹ร—ย ย“ย—ย‡ ยƒย„ยƒย•ย…ย‘ ยŽย‘ย‰ย”ร— ย‡ย ย‡ยŽ ย’ยƒย•ยƒย†ย‘ ย‡ย ยย—ย…ยŠย‘ย• ย…ย—ยŽย–ย‹ย˜ย‘ย•ย†ย‡ย’ยŽยƒยย–ยƒย…ย‹ร—ยวกย†ย‡ย…ย‹ย…ยŽย‘ย…ย‘ย”ย–ย‘ย›ย‡ยยŽยƒย‰ยƒยยƒย†ย‡ย”ร€ยƒวค ย‹ยŒย‘ย“ย—ย‡ย‡ยŽย”ย‡ย•ย…ยƒย–ย‡ย†ย‡ยŽย…ยƒยย’ย‘ย‡ย•ยŽยƒย’ย”ย‹ยย‡ย”ยƒยŽร€ยย‡ยƒ ย†ย‡ยƒย…ย…ย‹ร—ยย‡ยย•ย—ย‡ย•ย–ย”ยƒย–ย‡ย‰ย‹ยƒย†ย‡ย†ย‡ย•ยƒย”ย”ย‘ยŽยŽย‘ย’ยƒย”ยƒย‡ยŽย‡ย•ย–ยƒย†ย‘วค วฒยƒย„ย‡ยย‘ย•ย“ย—ย‡ย…ย—ยย’ยŽย‹ย”ย‡ยย‘ย•ย‡ย•ย‡ย…ย‘ยย‡ย–ย‹ย†ย‘ย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ยŠยƒย› ย’ยŽย‡ยย‘ยžยย‹ยย‘ย‡ยย–ย”ย‡ยŽย‘ย•ย’ย”ย‘ย†ย—ย…ย–ย‘ย”ย‡ย•วณวค

EL JEFE del ejecutivo entregรณ a nueve productores cheques del Programa de Apoyo a la Inversiรณn en Equipamiento e Infraestructura 2013

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


ร†Vierte veneno en zonas productivas del poblado C-41 ร†Protestan campesinos por el desastre en sus parcelas. POR WILFRIDO REYES CRUZย‡ยย‡ยš ย…ย‘ยย–ยƒยย‹ยยƒ ย…ย‘ย ย†ย‡วฆ ย”ย”ยƒยย‡ย• ย› ยˆย—ย‰ยƒย• ย†ย‡ ย‰ยƒย• ย…ย”ย—ย†ย‘ ย› ย’ย‡ย–ย”ร—ยŽย‡ย‘ ย‡ย ย‡ยŽ ย’ย‘ยœย‘ยรฏยย‡ย”ย‘อณอทย…ยƒย—ย•ยƒย†ย‘ ย’ย‘ย”ย‰ย”ย—ย’ย‘ย•ย†ย‡ย˜ยžยย†ยƒยŽย‘ย•วกย‰ย‡ยย–ย‡ยƒยŒย‡ยยƒ ยƒยŽยƒย‡ยย’ย”ย‡ย•ยƒย‡ยยŽยƒยœย‘ยยƒย†ย‡ ย—ย‹ยยƒยวฆ ย‰ย—ย‹ยŽยŽย‘วก ย’ย‘ย„ยŽยƒย†ย‘ย”ย‡ย• ย†ย‡ยŽ ย’ย‘ย„ยŽยƒย†ย‘ วฆอถอณ วฎยƒย”ยŽย‘ย• วค ยƒย†ย”ยƒยœย‘วฏ ย†ย‡ ย‡ย•ยƒ ย…ย‘ยย—ยยƒ ย†ย‡ยŒยƒย”ย‘ยย˜ย‡ย”ย•ย—ย‹ยย…ย‘ยยˆย‘ย”ยย‹ย†ยƒย†ย’ย‘ย”ยŽยƒ ย‡ยšย–ย‡ยย•ย‹ร—ย ย†ย‡ ยƒย…ย‡ย‹ย–ย‡ ย“ย—ย‡ ย•ย‡ ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ร— ย†ย‡ ยˆย‘ย”ยยƒ ย†ย‡ ยƒย•ย’ย‡ย”ย•ย‹ร—ยวก ยˆย—ย‡ ย‡ยŽ ย•ย‡ร“ย‘ย” ย“ย—ย‹ยย‘ ยžยย…ยŠย‡ยœ ย“ย—ย‹ย‡ย ย†ย‹ยŒย‘ ย†ย‡ย•ย’ย—ยฑย• ย†ย‡ย†ยƒย”ยƒย˜ย‹ย•ย‘ยƒยŽยƒย•ยƒย—ย–ย‘ย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ย’ย‡ย”ย•ย‘วฆ ยยƒยŽย†ย‡ยŽยƒย’ยƒย”ยƒย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽยƒย…ย—ย†ย‹ร—ยƒย…ย‡ย”ย”ยƒย” ยŽยƒย• ย˜ยžยŽย˜ย—ยŽยƒย• ย”ย‡ย‹ยย•ย–ยƒยŽยƒยย†ย‘ ยŽยƒย• ย’ย‹ย‡ยœยƒย• ย”ย‘ย„ยƒย†ยƒย•วกย’ย‡ย”ย‘ย†ย‡ย•ย’ย—ยฑย•ย†ย‡ย—ยยƒยŽยƒย”ย‰ยƒย› ยƒย…ยƒยŽย‘ย”ยƒย†ยƒย†ย‹ย•ย…ย—ย•ย‹ร—ยวกย†ย‡ย…ย‹ย†ย‹ย‡ย”ย‘ยย”ย‡ย…ย—วฆ ย’ย‡ย”ยƒย”ย‡ยŽย’ย”ย‘ย†ย—ย…ย–ย‘ย˜ย‡ย”ย–ย‹ย†ย‘ย›ย’ย‘ย•ย–ย‡ย”ย‹ย‘ย” ยƒ ย•ย— ย”ย‡ย•ย–ยƒย—ย”ยƒย…ย‹ร—ย ย†ย‡ยŽ ยžย”ย‡ยƒ ยƒยˆย‡ย…ย–ยƒย†ยƒวก ย…ย—ย‡ย•ย–ย‹ร—ยย“ย—ย‡ยย‡ยย…ย‹ย‘ยร—วกยย‘ย‡ย•ยˆยžย…ย‹ยŽวค ยยŽยƒยœย‘ยยƒย•ย‡ยƒยˆย‡ย…ย–ยƒย”ย‘ยอณอถยŠย‡ย…ย–ยžวฆ ย”ย‡ยƒย•ย†ย‡ย…ย—ยŽย–ย‹ย˜ย‘ย†ย‡ยยƒร€ยœวกย•ยƒยย†ร€ยƒวกย›ย—ย…ยƒวก ยย‡ยŽร—ยย›ย…ยƒยŽยƒย„ยƒยœยƒวกยƒย•ร€ย…ย‘ยย‘ย†ย‘ย•ยŠย‡ย…วฆ ย–ยžย”ย‡ยƒย• ย†ย‡ ย’ยŽยžย–ยƒยย‘วก ยย‡ยย…ย‹ย‘ยร— ย‡ยŽ ยƒยˆย‡ย…วฆ ย–ยƒย†ย‘ยƒย†ยย‹ย–ย‹ย‡ยย†ย‘ย“ย—ย‡ยˆย—ย‡ย‡ยŽยžย”ย‡ยƒยŒย—ย”ร€วฆ ย†ย‹ย…ยƒย†ย‡ยŽยƒย†ย‡ย’ย‡ยย†ย‡ยย…ย‹ยƒยˆย‡ย†ย‡ย”ยƒยŽย“ย—ย‹ย‡ย ยƒย…ย—ย†ย‹ร— ยƒ ย–ย‘ยยƒย” ย…ย‘ยย‘ย…ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ ย†ย‡ ยŽย‘ย•

ESTO ES parte de los trabajos que segรบn ejecuta una compaรฑรญa que le trabaja la paraestatal.

ยŠย‡ย…ยŠย‘ย•วก ยยƒย• ยย‘ ย•ย‡ ยŠย‹ยœย‘ ย…ยƒย”ย‰ย‘ ย†ย‡ ยŽยƒย• ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย•ยƒย„ย‹ยŽย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ย’ยƒย”ยƒย‡ยŽย’ยƒย‰ย‘ย†ย‡ยŽยƒย• ยƒยˆย‡ย…ย–ยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย•วก ย…ย‘ยย‘ ย•ย‹ย‡ยย’ย”ย‡ ย†ย‹ยŒย‡ย”ย‘ย ย“ย—ย‡ ย”ย‡ยƒยŽย‹ยœยƒย”ยžย ยŽยƒย• ย†ย‡ยย—ยย…ย‹ยƒย• ย…ย‘ย”ย”ย‡ย•วฆ ย’ย‘ยย†ย‹ย‡ยย–ย‡ย•วก ย’ย‡ย”ย‘ ย‡ย•ย‘ ย…ย‘ยย‘ ยย‡ยย…ย‹ย‘วฆ ยยƒย ยŽย‘ย• ย…ยƒยย’ย‡ย•ย‹ยย‘ย• ยŽยŽย‡ย˜ยƒ ย†ย‡ ย–ย”ย‡ย• ยƒ ย…ย—ยƒย–ย”ย‘ยƒร“ย‘ย•วกยย‹ย‡ยย–ย”ยƒย•ย“ย—ย‡ยŽย‘ย•ย…ยƒยย’ย‡วฆ ย•ย‹ยย‘ย•ย•ย‹ย‰ย—ย‡ยย˜ย‡ยŽยƒยย†ย‘ย‡ยŽย•ย—ย‡ร“ย‘ย†ย‡ยŽย‘ย• ยŒย—ย•ย–ย‘ย• ยˆย—ยย…ย‹ย‘ยยƒย”ย‹ย‘ย• ย†ย‡ ยŽยƒ ย’ยƒย”ยƒย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽ ย‡ยยƒย„ยƒย•ย…ย‘วค ย‰ย”ย‡ย‰ร— ย“ย—ย‡ ย‡ย•ย–ย‡ ย–ย‹ย’ย‘ ย†ย‡ ย‹ยŽร€ย…ย‹ย–ย‘ย• ย’ย‘ยย‡ย ย‡ย ย”ย‹ย‡ย•ย‰ย‘ ยƒ ยŽย‘ย• ยŠยƒย„ย‹ย–ยƒยย–ย‡ย•วก ย›ยƒ ย“ย—ย‡ยŠยƒยŠยƒย„ย‹ย†ย‘ย‹ยย…ย‡ยย†ย‹ย‘ย•ย†ย‡ย’ยƒย•ย–ย‹ยœยƒยŽย‡ย• ย“ย—ย‡ ยŠยƒย ยŽยŽย‡ย‰ยƒย†ย‘ ยŠยƒย•ย–ยƒ ย•ย—ย• ย…ยƒย•ยƒย• ย“ย—ย‡

ย…ย‘ยยŽยƒยƒย›ย—ย†ยƒย†ย‡ยŽย‘ย•ย˜ย‡ย…ย‹ยย‘ย•ยŠยƒยย–ย”ยƒย–ยƒวฆ ย†ย‘ ย†ย‡ ย•ย‘ยˆย‘ย…ยƒย” ย‡ยŽ ยˆย—ย‡ย‰ย‘วก ย‡ย•ย‘ ยย‹ย‡ยย–ย”ยƒย• ยย‘ ย•ย‡ยƒ ย†ย‡ยŽ ย†ย‡ย”ย”ยƒยย‡ ย†ย‡ ยƒย…ย‡ย‹ย–ย‡ ย‘ ย’ย‡วฆ ย–ย”ร—ยŽย‡ย‘วกย›ยƒยย‘ย•ย‡ย†ย‹ย‰ยƒย†ย‡ย‰ยƒย•ยƒย”ย†ย‡ย›ยย‘ ย•ย‡ ยŠยƒย ยŠย‡ย…ยŠย‘ ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย•ยƒย„ยŽย‡ย• ย†ย‡ ยยƒย†ยƒวก ย’ยƒย”ยƒย‡ยŽย’ยƒย‰ย‘ย†ย‡ย†ยƒร“ย‘ย•วกยŽยƒย’ยƒย”ยƒย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽ ย•ร—ยŽย‘ย…ย—ย„ย”ย‡ย›ย†ยƒย•ย‡ย‰ย—ย”ย‹ย†ยƒย†ย•ย—ย•ยŽร€ยย‡ยƒย• ย“ย—ย‡ย‡ยยย—ย…ยŠย‘ยŠยƒยย‘ย…ยƒย•ย‹ย‘ยยƒย†ย‘ย•ย‡ย˜ย‡วฆ ย”ย‘ย•ยƒย…ย…ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ย•วกย‹ยย…ยŽย—ย•ย‘ยย—ย‡ย”ย–ย‡ย†ย‡ย†ย‘ย• ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒย•วกย•ย‹ยย“ย—ย‡ยย‹ยย‰ย—ยยƒยƒย—ย–ย‘ย”ย‹ย†ยƒย† ย†ย‡ยŽยย—ยย‹ย…ย‹ย’ย‹ย‘ย‘ย•ย‡ยƒย‡ยŽยƒยŽย…ยƒยŽย†ย‡ ย”ยƒยย…ย‹ย•วฆ ย…ย‘ยžยย…ยŠย‡ยœยƒยย‘ย•วกยƒย—ยย“ย—ย‡ย–ย‹ย‡ยย‡ย…ย‘วฆ ยย‘ย…ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘วก ยย‘ ยŠยƒ ยŽยŽย‡ย˜ยƒย†ย‘ ยŽยƒ ย‰ย‡ย•ย–ย‹ร—ย ยƒยย–ย‡ยŽยƒยƒย—ย–ย‘ย”ย‹ย†ยƒย†ยˆย‡ย†ย‡ย”ยƒยŽวค

วฒย“ย—ร€ย•ย‡ย‰ย—ย‹ยย‘ย•ศ‚ย†ย‹ยŒย‘วฆยƒย˜ย‡ย”ยŠยƒย•ย–ยƒ ย…ย—ยžยย†ย‘ ยƒยยƒยย‡ย…ย‡ยย‘ย• ย…ยƒยŽย…ย‹ยยƒย†ย‘ย• ย’ย‘ย” ยŽย‘ย•ย–ย—ย„ย‘ย•ย“ย—ย‡ยƒย–ย”ยƒย˜ย‹ย‡ย•ยƒยอตอตย…ย‘ยย—ยย‹วฆ ย†ยƒย†ย‡ย• ย†ย‡ยŽ ย—ยย‹ย…ย‹ย’ย‹ย‘ ย†ย‡ ย—ย‹ยยƒยย‰ย—ย‹วฆ ยŽยŽย‘วณวก ย‡ย ย†ย‘ยย†ย‡ ย•ย‡ ย‡ยย…ย—ย‡ยย–ย”ยƒ ย‡ยŽ ย’ย‘ยœย‘ ยƒย…ย‹ยย–ย‘ ย†ย‡ยŽ ย’ย‘ย„ยŽยƒย†ย‘ ยƒยย–ย‡ย• ยย‡ยย…ย‹ย‘วฆ ยยƒย†ย‘วก ย—ย‰ย‘ ย—ย„ยƒ ย•ย‡ร“ยƒยŽ ย“ย—ย‡ ย‡ยย‡ยš ยŠยƒย–ย‡ยย‹ย†ย‘ย‘ย…ยŠย‘ย†ย‡ย”ย”ยƒยย‡ย•ย†ย‡ยยƒยย‡ย”ยƒ ย…ย‘ยย•ย‡ย…ย—ย–ย‹ย˜ยƒ ย†ย‡ย•ย†ย‡ ย‡ยŽ ยย‡ย• ย†ย‡ ยŒย—ยŽย‹ย‘ ยƒ ยŽยƒยˆย‡ย…ยŠยƒวกยŽย‘ย•ย…ย—ยƒยŽย‡ย•ยŠยƒยยƒยˆย‡ย…ย–ยƒย†ย‘ยƒยŽย‘ย• ยย—ยย‹ย…ย‹ย’ย‹ย‘ย• ย†ย‡ ยžย”ย†ย‡ยยƒย•วก ย—ยย†ย—ยƒย…ยžย ย› ย—ย‹ยยƒยย‰ย—ย‹ยŽยŽย‘วก ยย‘ ย‡ย• ย’ย‘ย•ย‹ย„ยŽย‡ ยƒย…ย—วฆ ย•ร— ย“ย—ย‡ ย…ย‘ย ย–ยƒยย–ย‘ย• ย”ย‡ย…ย—ย”ย•ย‘ย• ย“ย—ย‡ ยŽยƒ ย’ยƒย”ยƒย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽ ย‡ยŒย‡ย”ย…ย‡ ย’ยƒย”ยƒ ยŽยƒย• ยย‡ย†ย‹ย†ยƒย• ย’ย”ย‡ย˜ย‡ยย–ย‹ย˜ยƒย• ย› ย…ย‘ย”ย”ย‡ย…ย–ย‹ย˜ยƒย• ย•ย‡ ย…ย‘ยย–ย‹วฆ ยรฏย‡ย ย•ย—ย•ย…ย‹ย–ยƒยย†ย‘วก ย‡ยŽ รฏยŽย–ย‹ยย‘ ย•ย—ย…ย‡ย†ย‹ร— ย‡ยย‡ยŽยƒย”ย”ย‘ย›ย‘ยŽย‹ยยœร—ยวกย…ย‘ยย–ยƒยย‹ยยƒยย†ย‘ ย‡ยŽยƒย”ย”ย‘ย›ย‘ยŽย‡ยย‘ยŽย‹ยย‘ย›ยƒย…ยƒย–ยƒยŽย‡ยย‡ยŽ ย•ย‹ย•ย–ย‡ยยƒยŽยƒย‰ย—ยยƒย”ย†ย‡ยŽยƒยŽยƒย‰ย—ยยƒย†ย‡ยŽยƒย”วฆ ยย‡ยยƒยŒย‘ยยƒยŽยƒย…ยŠย‘ยยƒวค ย•ร€ ยŽย‡ย˜ยƒยย–ยƒยย‘ย• ยŽยƒ ย’ย‘ย…ยƒ ย…ย‘ย•ย‡ย…ยŠยƒ ย“ย—ย‡ ยย‘ย• ย†ย‡ยŒยƒ ยŽยƒย• ย‡ยšย’ยŽย‘ย•ย‹ย‘ยย‡ย• ย†ย‡ ย‡วฆ ยย‡ยš ย‡ย ย†ย‘ยย†ย‡วก ย†ย‡ย”ย”ยƒยยƒ ยƒย…ย‡ย‹ย–ย‡วก ย’ย‡วฆ ย–ย”ร—ยŽย‡ย‘ย›ย‰ยƒย•วกยƒยˆย‡ย…ย–ยƒยย†ย‘ยย—ย…ยŠยƒย•ยŠย‡ย…ย–ยžวฆ ย”ย‡ยƒย•วก ยˆย—ย‡ ยŽยƒ ย‹ยย…ย‘ยยˆย‘ย”ยย‹ย†ยƒย† ย†ย‡ยŽ ย•ย‡ร“ย‘ย” ย“ย—ย‹ยย‘ยžยย…ยŠย‡ยœ ยƒยœย‘ยยƒย†ย‘ยย†ย‡ย•ย—ย…ย‡ย†ย‹ร—ย‡ยŽย†ย‡ย”ย”ยƒยย‡ ย‡ยšย–ย‡ยย†ย‹ยฑยย†ย‘ย•ย‡ยƒยยžย•ย†ย‡ย…ย‹ยย…ย‘ยŠย‡ย…ย–ยžวฆ ย”ย‡ยƒย• ยƒยˆย‡ย…ย–ยƒยย†ย‘ ยœย‘ยยƒย• ย’ยŽยƒย–ยƒยยƒย”ย‡ย• ย› ย‘ย–ย”ย‘ย•ย…ย—ยŽย–ย‹ย˜ย‘ย•วกยƒย•ร€ย…ย‘ยย‘ยƒย˜ย‡ย•ย†ย‡ย–ย”ยƒย•วฆ ย’ยƒย–ย‹ย‘วค ย•ย–ย‘ ย‡ย• ย’ยƒย”ย–ย‡ ย†ย‡ ยŽย‘ย• ย–ย”ยƒย„ยƒยŒย‘ย• ย“ย—ย‡ ย•ย‡ย‰รฏย ย‡ยŒย‡ย…ย—ย–ยƒ ย—ยยƒ ย…ย‘ยย’ยƒร“ร€ยƒ ย“ย—ย‡ ยŽย‡ ย–ย”ยƒย„ยƒยŒยƒยŽยƒย’ยƒย”ยƒย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽย’ย‡ย”ย‘ย…ย‘ยย‘ย†ย‹ย…ย‡ ย‡ยŽ ย•ย‡ร“ย‘ย” ย“ย—ย‹ยย‘ ยžยย…ยŠย‡ยœ ยŽยŽย‡ย˜ยƒย ย†ย‘ย• ยย‡ย•ย‡ย•ย›ยย‘ยŠยƒยย’ย‘ย†ย‹ย†ย‘ยŽย‡ย˜ยƒยย–ยƒย”ยย‹ย—ย ย–ยƒยย“ย—ย‡ย†ย‡อดอฒอฒยŽย‹ย–ย”ย‘ย•ย†ย‡ย’ย‡ย–ย”ร—ยŽย‡ย‘ย…ย”ย—วฆ ย†ย‘ย‡ยยŽยƒยœย‘ยยƒวค

VILLAHER MOSA / JUEVES 15 / AGOSTO 2013

DERRAMA PEMEX GAS Y PETRร“LEO

5

Desarrollo Social elefante blanco ร†La Secretarรญa de nueva creaciรณn no tiene programas sociales ni apoyo a la poblaciรณn. ร†Admite Mรณnica Fernรกndez Balboa que sรณlo llegan a checar tarjeta. MIGUEL รNGEL DE LA ROSA ยยŽยƒย‡ย…ย”ย‡ย–ยƒย”ร€ยƒย†ย‡ย‡ย•ยƒย”ย”ย‘ยŽยŽย‘ย‘วฆ ย…ย‹ยƒยŽวก ยย‘ ย–ย‹ย‡ยย‡ย ย’ย”ย‘ย‰ย”ยƒยยƒย• ย•ย‘ย…ย‹ยƒยŽย‡ย• ย†ย‡ ย˜ย‹ย˜ย‹ย‡ยย†ยƒย•วก ยย‹ ยƒย…ย–ย‹ย˜ย‹ย†ยƒย†ย‡ย• ย“ย—ย‡ ยƒย’ย‘ย›ย‡ย ยƒ ยŽยƒ ย’ย‘ย„ยŽยƒย…ย‹ร—ยวก ย•ร—ยŽย‘ ย˜ย‡ย ยƒยŽย–ย‡ย”ยยƒย–ย‹ย˜ยƒย• ย’ยƒย”ยƒ ย“ย—ย‡ ย‡ยŽ ย’ย”ย‡ย•ย—ย’ย—ย‡ย•ย–ย‘ ย†ย‡ยŽ ยƒร“ย‘ ย“ย—ย‡ ย‡ยย–ย”ยƒ ย“ย—ย‡ย†ย‡ ย’ยŽยƒย•ยยƒย†ย‘ ย†ย‡ ยยƒยย‡ย”ยƒ ยƒยŽวฆ ย–ย‡ย”ยยƒย–ย‹ย˜ยƒ ย’ยƒย”ยƒ ย’ย‘ย†ย‡ย” ยƒย’ย‘ย›ยƒย” ยŽยƒ ย…ย‘ยวฆ ย…ย‡ย’ย…ย‹ร—ยย•ย‘ย…ย‹ยƒยŽย†ย‡ยŽยƒย˜ย‹ย˜ย‹ย‡ยย†ยƒวกย‹ยยˆย‘ย”ยร— ยŽยƒ ย–ย‹ย–ย—ยŽยƒย” ย†ย‡ ยŽยƒ ย†ย‡ย’ย‡ยย†ย‡ยย…ย‹ยƒวก ร—ยย‹ย…ยƒ ย‡ย”ยยžยย†ย‡ยœยƒยŽย„ย‘ยƒวค ย‡ยย–ย”ย‘ย†ย‡ยŽยƒย•ยƒย…ย–ย‹ย˜ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ย†ย‡ยŽยƒย†ย‡วฆ CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

ย’ย‡ยย†ย‡ยย…ย‹ยƒ ย•ร—ยŽย‘ ย‡ย•ย–ยž ย’ยƒย”ยƒ ยŠยƒย…ย‡ย” ย’ย”ย‘วฆ ย‰ย”ยƒยยƒย•วก ย’ย”ย‡ย•ย—ย’ย—ย‡ย•ย–ย‘ย• ย› ยย‘ ย…ย‘ยย•ย–ย”ย—วฆ ย›ย‡ยวกยย‘ย’ย—ย‡ย†ย‡ย‹ย”ยƒยŠยƒย…ย‡ย”ยŽยƒย‘ย„ย”ยƒวกย‡ย•ย‘ยŽย‘ ยŠยƒย…ย‡ย‡ยŽ ยย˜ย‹ย–ยƒย„วกยŽยƒย‡ย…ย”ย‡ย–ยƒย”ร€ยƒย†ย‡ย”ย†ย‡วฆ ยยƒยย‹ย‡ยย–ย‘ย‡ย”ย”ย‹ย–ย‘ย”ย‹ยƒยŽย›ย„ย”ยƒย•รฏย„ยŽย‹ย…ยƒย• ย›ย‘ย–ย”ยƒย•ย‹ยย•ย–ยƒยย…ย‹ยƒย•ย‡ยŒย‡ย…ย—ย–ย‘ย”ยƒย•วค ยƒย‡ย…ย”ย‡ย–ยƒย”ร€ยƒย†ย‡ย‡ย•ยƒย”ย”ย‘ยŽยŽย‘ย‘ย…ย‹ยƒยŽวก ยƒยยƒยŽย‹ยœยƒ ยŽยƒย• ย’ย‘ย•ย‹ย„ย‹ยŽย‹ย†ยƒย†ย‡ย• ย› ยƒยŽย–ย‡ย”ยยƒวฆ ย–ย‹ย˜ยƒย• ย†ย‡ ย„ย—ย•ย…ยƒย” ยŽย‘ย• ฯย‹ยยƒยย…ย‹ยƒยย‹ย‡ยย–ย‘ย• ย’ยƒย”ยƒ ย“ย—ย‡ ย“ย—ย‡ย†ย‡ย ย‡ย ย‡ยŽ ย’ย”ย‡ย•ย—ย’ย—ย‡ย•ย–ย‘ ย“ย—ย‡ ย‡ยย–ย”ยƒ ย‡ย ย‡ยŽ อดอฒอณอถวก ย’ยƒย”ยƒ ยƒย’ย‘ย›ยƒย” ยŽยƒ ย…ย‘ยย•ย–ย”ย—ย…ย…ย‹ร—ย ย•ย‘ย…ย‹ยƒยŽ ย†ย‡ ยŽยƒ ย˜ย‹ย˜ย‹ย‡ยย†ยƒวก ยŽย‘ ย“ย—ย‡ย‡ย•ย—ยย’ย”ย‘ย›ย‡ย…ย–ย‘ย…ย‘ยย—ยย‹ย–ยƒย”ย‹ย‘ย†ย‡ยŽยƒ ย•ย‘ย…ย‹ย‡ย†ยƒย†ย“ย—ย‡ย•ย‡ย‘ย”ย‰ยƒยย‹ยœยƒย›ยŠยƒย…ย‡ยย•ย—ย• ย’ย”ย‘ย’ย‹ย‘ย•ย’ย”ย‘ย›ย‡ย…ย–ย‘ย•ย’ยƒย”ยƒย–ย‡ยย‡ย”ย—ยย†ย‡ย•ยƒวฆ ย”ย”ย‘ยŽยŽย‘ย†ย‡ย•ย—ยœย‘ยยƒวค ย—ยƒยย†ย‘ ยŽยƒ ย•ย‘ย…ย‹ย‡ย†ยƒย† ย–ย‡ยย‰ยƒ ย—ย ย’ย”ย‘วฆ ย›ย‡ย…ย–ย‘ ย†ย‡ ย’ย”ย‘ย†ย—ย…ย…ย‹ร—ย ย†ย‡ ย˜ย‹ย˜ย‹ย‡ยย†ยƒ ย“ย—ย‡ ย˜ย‹ย‡ยย‡ย•ย‹ย‡ยย†ย‘ย—ยย’ย”ย‘ย›ย‡ย…ย–ย‘ย’ย”ย‘ย†ย—ย…ย–ย‹ย˜ย‘วก ย‡ยย–ย‘ยย…ย‡ย• ยŽยƒ ย†ย‡ย’ย‡ยย†ย‡ยย…ย‹ยƒ ย˜ย‡ ย•ย‹ ย…ย—ยวฆ ย’ยŽย‡ยย†ย‡ยƒยŽย‰ย—ยยƒยยƒยย‡ย”ยƒย…ย‘ยยŽยƒย•ย˜ยƒย”ย‹ยƒยวฆ ย–ย‡ย• ย“ย—ย‡ ย†ย‡ย„ย‡ ย–ย‡ยย‡ย” ยŽยƒ ย•ย‡ย…ย”ย‡ย–ยƒย”ร€ยƒ ยƒ ย•ย— ย…ยƒย”ย‰ย‘ ย’ยƒย”ยƒ ยŠยƒย…ย‡ย” ย‡ย•ย‡ ยƒย’ย‘ย›ย‘ ยƒ ยŽยƒ ย’ย”ย‘วฆ ย†ย—ย…ย…ย‹ร—ยย•ย‘ย…ย‹ยƒยŽย†ย‡ย˜ย‹ย˜ย‹ย‡ยย†ยƒวค

Mร“NICA Fernรกndez Balboa, titular de la Secretarรญa de Desarrollo Social

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


LOCAL

VILLAHERMOSA / JUEVES 15 / AGOSTO 2013

6

Desastre en limpia

ÆFalso que hayan comprado 50 unidades para recolección de basura. ÆSon las mismas que ya existían y las mandaron a pintar para hacerlas pasar como nuevas.

TEXTO Y FOTOS: ROXANA CASTRO

WWW.TABASCOALDIA.COM WWW.TABASCOALDIA.COM

L

amentables son las condiciones bajo que las que trabajan los empleados de limpia del ayuntamiento, por ello el día 3 de agosto, hicieron una manifestación para que sus condiciones laborales cambiaran, y que tuvieron mejor equipo de trabajo para el buen desempeño del servicio de recolección de limpia en el municipio de Centro. Lo más lamentable en esto es que las unidades que prometieron que fueron 50 no son más que una total burla y falsa para la ciudadanía, la cual no debe ser permitida, ya que los supuestos camiones nuevos, no son más que las mismas unidades recolectoras de basuras, que están siendo pintadas, para tapar el ojo al macho. Hasta el momento los trabajadores de limpia no han recibido uniformes adecuados, así como tampoco guantes, gorras y botas, que puedan evitar algún tipo de contagios al momento de la recolección. El día de ayer Tabasco al día se dio a la tarea de tomar fotos a un camión recolector, y aun que fuimos interrumpidos por los mismos tra-

ÆLos empleados trabajan en condiciones infrahumanas

bajadores que querían evitar nuestra labor periodística, logramos sacar ‰”žϐ‹…‘• “—‡ —‡•–”ƒ Žƒ• ’±•‹ƒ• condiciones en las que se encuentran estas unidades, percatándonos que lo único que el H. Ayuntamiento de Centro lo que hace es darle una manita de gato a estos camiones.

Llantas gastadas a punto de desbaratarse, unidad con la lámina perforada, el gato hidráulico que sube basura todo gastado y chorreando aceite, sin faros, sin una sola llantas de refacción, es lo que se ve en estas unidades que dejan ver bastantes viejas que ya piden descanso,

desgraciadamente sólo en palabrerías quedaron las promesas a estos trabajadores, los cuales creyeron en una autoridad que seguramente; ni unidades nuevas, ni equipo de protección, ni cremas desinfectantes, y mucho menos el pago retenido que se les debe, les entregarán.

CAMIONES de basura, foco de infección

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


ร†En la cuenta pรบblica 2012 del ejecutivo estatal, revela legisladora de la Comisiรณn de Hacienda ANTONIO RIVERA

DIPUTADA Neyda Beatriz Garcรญa Martรญnez

ยƒ ย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ยƒ ย†ย‡ ยŽยƒ ย”ย‹ยย‡ย”ยƒ ย‘ยย‹ย•ย‹ร—ย ยย•ย’ย‡ย…ย–ย‘ย”ยƒ ย†ย‡ ยƒย…ย‹ย‡ยย†ยƒวก ย‡ย›ย†ยƒ ย‡ยƒย–ย”ย‹ยœ ยƒย”ย…ร€ยƒ ยƒย”ย–ร€ยย‡ยœวก ย‹ยวฆ ยˆย‘ย”ยร—ย“ย—ย‡ยŽย‘ย•ยˆยƒยŽย–ยƒยย–ย‡ย•ย‡ยยŽยƒย•ย—ย‡ยย–ยƒย• รฏย„ยŽย‹ย…ยƒย•ย†ย‡ยŽย‘ย†ย‡ย”ยŒย‡ย…ย—ย–ย‹ย˜ย‘ย†ย‡อดอฒอณอด ย’ย‘ย†ย”ร€ยƒยย•ย‡ย”ย•ย—ย’ย‡ย”ย‹ย‘ย”ย‡ย•ยƒยŽย‘ย•อทยย‹ยŽยย‹วฆ ยŽยŽย‘ยย‡ย•ย†ย‡ย’ย‡ย•ย‘ย•วค ย‡ย•ย“ย—ย‡ย‡ยย–ย”ย‡ย˜ย‹ย•ย–ยƒย†ยƒย’ย‘ย”ย†ย‹ย˜ย‡ย”ย•ย‘ย• ยย‡ย†ย‹ย‘ย• ย†ย‡ ย…ย‘ยย—ยย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยวก ยƒฯย‹ย”ยร— ย“ย—ย‡ ย‡ย• ย—ย ยƒยยžยŽย‹ย•ย‹ย• ยย—ย› ย•ย‡ย”ย‹ย‘วก ยย—ย› ยŽย‡ยย–ย‘ ย’ย‡ย”ย‘ ยƒ ย…ย‘ยย…ย‹ย‡ยย…ย‹ยƒ ย› ย…ย‘ย ย–ย‘ย†ยƒ ย–ย”ยƒยย•วฆ ย’ยƒย”ย‡ยย…ย‹ยƒ ย’ยƒย”ยƒ ยย‘ ยŽยŽย‡ย˜ยƒย”ยŽย‘ ยƒ ยŽยƒ ยŽย‹ย‰ย‡ย”ยƒวก ย› ยƒย’ย”ย‘ย„ยƒย” ย‘ ยย‘ ยƒย’ย”ย‘ย„ยƒย” ย’ย‘ย” ยƒยŽย‰ย—ยยƒ ย…ย—ย‡ย•ย–ย‹ร—ยย†ย‡ย˜ย‡ยย‰ยƒยยœยƒย‘ยŽย‹ยย…ยŠยƒยย‹ย‡ยย–ย‘วก ย†ย‡ ย˜ย‡ย”ย†ยƒย† ย“ย—ย‡ ยŽย‘ย• ย‡ย•ย–ยƒยย‘ย• ยŠยƒย…ย‹ย‡ยย†ย‘ ย„ย‹ย‡ยวกย‡ย•ย—ยย„ย—ย‡ยยƒยยžยŽย‹ย•ย‹ย•ย†ย‡ยŽยƒย”ย‡ย˜ย‹ย•ย‹ร—ย ย†ย‡ย…ย—ย‡ยย–ยƒย•วค ฯย‹ย”ยร— ย“ย—ย‡ ยƒรฏย ยย‘ ยŠยƒย ยƒยยƒยŽย‹ยœยƒย†ย‘ ยŽย‘ย• ย‹ยยˆย‘ย”ยย‡ย• ย†ย‡ ยŽยƒย• ยƒย—ย†ย‹ย–ย‘ย”ร€ยƒย• ย“ย—ย‡ ย•ย‡ ย”ย‡ยƒยŽย‹ยœยƒย”ย‘ยยƒยŽย•ย‡ย…ย–ย‘ย”ย•ยƒยŽย—ย†ย›ย‡ย†ย—ย…ยƒย…ย‹ร—ย ย‡ยย‡ยŽรฏยŽย–ย‹ยย‘ยƒร“ย‘ย†ย‡ย‡ยŒย‡ย”ย…ย‹ย…ย‹ย‘ย†ย‡ยŽยƒยƒย†วฆ ยย‹ยย‹ย•ย–ย”ยƒย…ย‹ร—ยย’ยƒย•ยƒย†ยƒวกย‹ยยˆย‘ย”ยยƒย…ย‹ร—ยย“ย—ย‡ ย–ยƒยย„ย‹ยฑยย•ย‘ยŽย‹ย…ย‹ย–ยƒย”ย‘ยย’ยƒย”ยƒย”ย‡ย˜ย‹ย•ยƒย”วค

Aguilar Bodegas, cรญnico e ignorante

ร†Vino a dividir al priismo con consignas y berrinches haciendo lo que se le pega la gana en el proceso de renovaciรณn de la dirigencia estatal del PRI POR WILFRIDO REYES CRUZ

ย ย†ย‹ย”ย‹ย‰ย‡ยย–ย‡ ย’ย”ย‘ย˜ย‹ย•ย‹ย‘ยยƒยŽ ย†ย‡ยŽ  ย‡ย ยƒย„ยƒย•ย…ย‘วก ย‘ย•ยฑ ยย–ย‘ยย‹ย‘ ย‰ย—ย‹ยŽยƒย” ย‘วฆ ย†ย‡ย‰ยƒย•วก ย‡ย• ย—ยยƒ ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒ ย’ย”ย‡ย’ย‘ย–ย‡ยย–ย‡ ย› ยˆยƒยŽย–ย‘ ย†ย‡ ย•ย‡ยย•ย‹ย„ย‹ยŽย‹ย†ยƒย† ย› ย†ย‡ ยƒย…ย–ย—ยƒย”วก ย•ย‹ย ย”ย‡ย•ย’ย‡ย–ย‘ ย’ย‘ย” ย•ย— ยˆยƒยŽย–ยƒ ย†ย‡ ย…ย‘ยย‘ย…ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ ย†ย‡ ยŽยƒ ยˆย‘ย”ยยƒ ย†ย‡ ย†ย‹ย”ย‹ย‰ย‹ย” ยƒ ย—ย ย’ยƒย”ย–ย‹ย†ย‘ ย› ย•ย—ย• ย…ย—ยƒย†ย”ย‘ย•วก ยƒย…ย—ย•ร— ยŽยƒ ยƒย•ย’ย‹ย”ยƒยย–ย‡ ย†ย‡ยŽ ย–ย”ย‹ย…ย‘ยŽย‘ย” ย‡ย–ย‹ย…ย‹ยƒ ย—ย–ย‹ยฑย”ย”ย‡ยœวก ย†ย‹ยŒย‘ ย›ยƒ ยŽย‘ ยŠยƒย„ร€ยƒ ย†ย‡ยย‘ย•ย–ย”ยƒย†ย‘ ย†ย‡ย•ย†ย‡ ย•ย— ยŽยŽย‡ย‰ยƒย†ยƒวก ย“ย—ย‡ ยฑยŽ ย˜ย‡ยร€ยƒ ยƒ ย†ย‹ย”ย‹ย‰ย‹ย” ย—ย ย’ยƒย”ย–ย‹ย†ย‘ ย…ย‘ย ย…ย‘ยย•ย‹ย‰ยยƒย• ย†ย‡ยŽ วก ย‡ย• ย—ย ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒยŒย‡ ย‰ย”ย‹ย•ย›ย“ย—ย‡ย•ย—ย–ย‡ย”ย“ย—ย‡ย†ยƒย†ยŠยƒยŠย‡ย…ยŠย‘ย“ย—ย‡ ยŽย‘ย•ย’ย”ย‹ย‹ย•ย–ยƒย•ย•ย‡ย†ย‹ย˜ย‹ย†ยƒยย‡ยยŽย—ย‰ยƒย”ย†ย‡ย“ย—ย‡ ยŠยƒย›ยƒย—ยย‹ย†ยƒย†วกยŽย‡ย†ย‹ยŒย‘ยƒย†ย‡ยยžย•ย“ย—ย‡ย‡ย•ย—ย ยย‹ย•ร—ย‰ย‹ยย‘ ย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ ยŽย‡ ย‡ย•ย–ยž ยˆยƒยŽย–ยƒยย†ย‘ ย‡ยŽ ย”ย‡ย•ย’ย‡ย–ย‘ยƒยŽย‘ย•ยย‹ยŽย‹ย–ยƒยย–ย‡ย•ย‡ยยŽยƒย‡ยย–ย‹ย†ยƒย†วค ย‹ย†ย‡ย ยŽยƒ ย•ยƒยŽย‹ย†ยƒ ย†ย‡ยŽ ย…ยŠย‹ยƒย’ยƒยย‡ย…ย‘

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

ย‹ยŒย‘ ย“ย—ย‡ ย‡ยŽ ย†ร€ยƒ ย“ย—ย‡ ย”ย‡ย…ย‹ย„ย‹ย‡ย”ย‘ย ยŽยƒ ย‹ยยˆย‘ย”ยยƒย…ย‹ร—ย ย’ย‘ย” ย’ยƒย”ย–ย‡ ย†ย‡ยŽ Vย”ย‰ยƒยย‘ ย—ย’ย‡ย”ย‹ย‘ย” ย†ย‡ ย‹ย•ย…ยƒยŽย‹ยœยƒย…ย‹ร—ย ย†ย‡ยŽ ย•ย–ยƒย†ย‘ ศ‹ ศŒวกยŽย‡ย•ย‹ยยˆย‘ย”ยยƒย”ย‘ยย“ย—ย‡ยŽยƒยย—ย‡ย•ย–ย”ยƒ ย”ย‡ย˜ย‹ย•ยƒย†ยƒ ย…ย‘ย”ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย†ย‡ ยƒ ย—ย อถอฒ ย’ย‘ย” ย…ย‹ย‡ยย–ย‘ย†ย‡ยŽย–ย‘ย–ยƒยŽย†ย‡ยŽยƒย‹ยยˆย‘ย”ยยƒย…ย‹ร—ยวกย•ย‹ย ย‡ยย„ยƒย”ย‰ย‘วก ยŠยƒย„ย”ยž ย—ย ย…ย‘ยย’ยŽย‡ยย‡ยย–ย‘วก ย’ย—ย‡ย•ยƒยยƒยŽย‹ยœยƒย”ยžยยŽยƒย‹ยยˆย‘ย”ยยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ยŽยƒย• ยƒย—ย†ย‹ย–ย‘ย”ร€ยƒย•วค ย‘ยย‡ยย–ร— ย“ย—ย‡ ยย‘ ย•ร—ยŽย‘ ย•ย‡ ย–ย”ยƒย–ยƒ ย†ย‡ ยŽยƒ ย‹ยยˆย‘ย”ยยƒย…ย‹ร—ย ย“ย—ย‡ ยย‘ย• ยŠย‹ยœย‘ ยŽยŽย‡ย‰ยƒย” ย‡ยŽ วก ย•ย‹ยย‘ ย–ยƒยย„ย‹ยฑย ยŽยƒ ย‹ยยˆย‘ย”ยยƒย…ย‹ร—ย ย“ย—ย‡ย’ย‡ย†ย‹ยย‘ย•ย†ย‡ยŽยƒย•ยƒย—ย†ย‹ย–ย‘ย”ร€ยƒย•ย“ย—ย‡ย•ย‡ ยƒย’ยŽย‹ย…ยƒย”ย‘ย ย‡ย ยŽยƒ ย‡ย…ย”ย‡ย–ยƒย”ร€ยƒ ย†ย‡ ยƒยŽย—ย†วก ย†ย—ย…ยƒย…ย‹ร—ยย›ย„ย”ยƒย•รฏย„ยŽย‹ย…ยƒย•วกย‹ยยˆย‘ย”ยย‡ย• ย“ย—ย‡ยย‘ยย‘ย•ยŠยƒยยŽยŽย‡ย‰ยƒย†ย‘ย’ย‡ย”ย‘ย“ย—ย‡ยย‘ย• ยŽยŽย‡ย‰ยƒย”ยžยยƒยย–ย‡ย•ย†ย‡ยŽอณอทย†ย‡ยŽย’ย”ร—ยšย‹ยย‘ยย‡ย•วก ย’ย‘ย”ย‡ยŽยŽย‘ยย‡ยƒย–ย”ย‡ย˜ย‘ยƒย’ย‡ยย•ยƒย”ย“ย—ย‡ย‡ยย‡ยŽ ย‹ยยˆย‘ย”ยย‡ย…ย‘ยย’ยŽย‡ยย‡ยย–ยƒย”ย‹ย‘ย’ย—ย‡ย†ย‡ยย•ยƒยŽย‹ย” ยยžย•ย‹ย”ย”ย‡ย‰ย—ยŽยƒย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•วค ยƒ ยŽย‡ย‰ย‹ย•ยŽยƒย†ย‘ย”ยƒ ย†ย‡ยŽ ยย—ยย‹ย…ย‹ย’ย‹ย‘ ย†ย‡ ย‘ยยƒยŽย…ยŽยƒย…ย‘วกย‡ยšย’ย”ย‡ย•ร—ย“ย—ย‡ย…ย‘ยย„ยƒย•ย‡ย‡ย ยŽยƒย‹ยยˆย‘ย”ยยƒย…ย‹ร—ยย‘ฯย‹ย…ย‹ยƒยŽย›ยŽยƒย†ย‡ยŽยƒย•ยƒย—ย†ย‹วฆ ย–ย‘ย”ร€ยƒย• ยŠยƒย”ยžย ย‡ย ยƒยยžยŽย‹ย•ย‹ย• ย†ย‡ฯย‹ยย‹ย–ย‹ย˜ย‘วก ย› ย…ย‘ยย‡ย•ย–ย‘ย•ย‡ยŠยƒย”ยžย—ยย†ย‹ยƒย‰ยร—ย•ย–ย‹ย…ย‘ย›วกย’ย‘ย•วฆ ย–ย‡ย”ย‹ย‘ย”ยย‡ยย–ย‡วกย‡ยŽย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ยฯย‹ยยƒยŽวค ย‰ย”ย‡ย‰ร— ย“ย—ย‡ ยŽย‘ย• ย–ย”ยƒย„ยƒยŒย‘ย• ย•ย‡ ย‡ย•ย–ยžย ยŠยƒย…ย‹ย‡ยย†ย‘ ย…ย‘ย ย…ยƒยŽยยƒ ย› ยย‡ย–ย‹ย…ย—ยŽย‘ย•ยƒวฆ ยย‡ยย–ย‡วกย†ย‡ย•ย…ยƒย”ย–ร—ย“ย—ย‡ย‡ยŽย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ยฯย‹ยยƒยŽ ย•ย‡ย˜ยƒย›ยƒยƒย–ย”ยƒย–ยƒย”ย†ย‡ยƒยŽย‰รฏยย–ย‹ย’ย‘ย†ย‡ย”ย‡ย˜ยƒยวฆ ย…ยŠย‹ย•ยย‘ย‘ย˜ย‡ยย‰ยƒยยœยƒย’ย‘ยŽร€ย–ย‹ย…ยƒวกย’ย‘ย”ย‡ยŽยŽย‘ย‡ยŽ ย…ยƒยŽย‡ยย†ยƒย”ย‹ย‘ ย†ย‡ ย–ย”ยƒย„ยƒยŒย‘ ย•ย‡ ย”ย‡ยƒยŽย‹ยœยƒย”ยž ยƒ ย’ยƒย”ย–ย‹ย”ย†ย‡ยŽอดอฒย†ย‡ยƒย‰ย‘ย•ย–ย‘วค

ร†Va una comisiรณn al CEN para exigir la salida del presidente interino

ย†ย‘ย›ย•ย‘ยŽย‹ย…ย‹ย–ยƒย”ยžยยƒยŽย‘ยย‹ย–ยฑยŒย‡ย…ย—ย–ย‹ย˜ย‘ ยƒย…ย‹ย‘ยยƒยŽวกย“ย—ย‡ยยƒยย†ย‡ยยƒย‘ย–ย”ยƒย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒ ย‘ย“ย—ย‡ย†ย‡ย—ยยƒย˜ย‡ยœย’ย‘ย”ย–ย‘ย†ยƒย•ย•ย‡ยย‘ยย„ย”ย‡ ยƒ ย—ย ย–ยƒย„ยƒย•ย“ย—ย‡ร“ย‘ ย“ย—ย‡ ย’ย—ย‡ย†ยƒ ยŽยŽย‡ย˜ยƒย” ยŽยƒ ฯย‹ย‡ย•ย–ยƒ ย‡ย ย’ยƒยœวก ย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ ย•ย‘ย•ย–ย—ย˜ย‘ ย—ย–ย‹ยฑวฆ ย”ย”ย‡ยœ ย‘ย”ย‡ยย‘วก ย…ย‘ย ย‡ย•ย–ย‡ ย–ย‹ย’ย‘ ย†ย‡ ย‰ย‡ยย–ย‡ ยย‘ย•ร—ยŽย‘ย˜ยƒยย‘ย•ยƒยŽยƒย“ย—ย‹ย‡ย„ย”ยƒย†ย‡ย•ย’ย—ยฑย•ย†ย‡ ย’ย‡ย”ย†ย‡ย” ยŽยƒย• ย‡ยŽย‡ย…ย…ย‹ย‘ยย‡ย• ย‡ย ยŽย‘ย• ย’ยƒย•ยƒย†ย‘ย• ย…ย‘ยย‹ย…ย‹ย‘ย•วก ย•ย‹ยย‘ ย“ย—ย‡ ย•ย‡ย”ยž ยŽยƒ ย•ย‡ย’ย—ยŽย–ย—ย”ยƒ ย†ย‡ย—ยย’ยƒย”ย–ย‹ย†ย‘ย“ย—ย‡ยย‘ย–ย‡ยย†ย”ยžย†ย‡ย†ร—ยย†ย‡ ย”ย‡ย–ย‘ยยƒย”ยย‹ยŽย‹ย–ยƒยย–ย‡ย•ย–ยƒยย•ร—ยŽย‘ย…ย‘ยย‘ย’ย‡ย”วฆ ย•ย‘ยยƒยŒย‡ย•ย†ย‡ย‰ย—ย‹ยŽยƒย”ย‘ย†ย‡ย‰ยƒย•วค ย‘ย• ยƒย•ย’ย‹ย”ยƒยย–ย‡ย• ยƒย…ย—ย†ย‹ย”ยžย ยƒยย–ย‡ ย‡ยŽ ย†ย‡ยŽ วกย’ยƒย”ยƒย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒย”ย—ยยƒย“ย—ย‡ยŒยƒ ย’ย‘ย” ย‡ยŽ ย…ย‘ยย’ย‘ย”ย–ยƒยย‹ย‡ยย–ย‘ ย†ย‡ยŽ ย•ย‡ร“ย‘ย”วก ยย‘ ยŽยŽย‡ย‰ยƒ ยƒ ยŽยƒย• ย‹ยย•ย–ยƒยŽยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย• ย› ย…ย—ยƒยย†ย‘ ยŽย‘ ยŠยƒย…ย‡ ย“ย—ย‹ย‡ย”ย‡ ย–ย‡ยย‡ย” ยƒ ยŽย‘ย• ยย‹ยŽย‹ย–ยƒยย–ย‡ย• ย‡ย ย‡ย•ย’ย‡ย”ยƒยŠยƒย•ย–ยƒย“ย—ย‡ยŽย‡ย†ยฑยŽยƒย‰ยƒยยƒย’ยƒย”ยƒยƒวฆ ย–ย‡ยย†ย‡ย”ยŽย‘ย•วกยŽย‘ย•ยย‹ยŽย‹ย–ยƒยย–ย‡ย•ย–ยƒย„ยƒย•ย“ย—ย‡ร“ย‘ย• ย„ย—ย•ย…ยƒย ย…ย‘ย ย—ย”ย‰ย‡ยย…ย‹ยƒ ย•ย‡ยƒย ยƒย–ย‡ยย†ย‹ย†ย‘ย• ยƒ ยย‹ย˜ย‡ยŽ ยยƒย…ย‹ย‘ยยƒยŽ ย’ยƒย”ยƒ ย“ย—ย‡ ย†ย‡ ย—ยยƒ ย˜ย‡ยœ ย’ย‘ย”ย–ย‘ย†ยƒย•วกย‡ยŽย…ยŠย‹ยƒย’ยƒยย‡ย…ย‘ย•ย‡ย”ย‡ย‰ย”ย‡ย•ย‡ยƒ ย•ย—ยยƒย–ยƒยŽยŠย‹ยƒย’ยƒย•ย‡ยย†ย‘ยย†ย‡ยˆย—ย‡ย—ยย–ย‘วฆ ย–ยƒยŽ ย’ย‡ย”ย†ย‡ย†ย‘ย” ย†ย‡ ยŽยƒย• ย‡ยŽย‡ย…ย…ย‹ย‘ยย‡ย• ย’ยƒย”ยƒ ย‰ย‘ย„ย‡ย”ยยƒย†ย‘ย” ย†ย‡ ย•ย— ย‡ย•ย–ยƒย†ย‘วก ย…ย‘ย ย‡ย•ย‘ย• ย”ย‡ย“ย—ย‹ย•ย‹ย–ย‘ย•ย’ย”ย‡ย’ย‘ย–ย‡ยย…ย‹ยƒย›ยยƒยŽย–ย”ยƒย–ย‘ยยƒวฆ ย†ย‹ย‡ ย“ย—ย‡ย”ย”ยž ย–ย”ยƒย„ยƒยŒยƒย” ย…ย‘ย ย‡ยŽ ย†ย‹ย”ย‹ย‰ย‡ยย–ย‡ ย’ย”ย‘ย˜ย‹ย•ย‹ย‘ยยƒยŽวค ย‘ ย’ย‘ย†ย‡ยย‘ย• ย…ย‘ยย–ย‹ยย—ยƒย” ยยƒยวฆ ย–ย‡ยย‹ย‡ยย†ย‘ยƒย—ยยŽร€ย†ย‡ย”ย†ย‡ยŽย–ย”ย‹ย…ย‘ยŽย‘ย”วกย“ย—ย‡ยŽย‡ ยˆยƒยŽย–ยƒ ย–ย‘ย†ย‘ ย’ย”ย‘ยˆย‡ย•ย‹ย‘ยยƒยŽย‹ย•ยย‘วก ยˆยƒย…ย‹ยŽย‹ย†ยƒย† ย†ย‡ ย’ยƒยŽยƒย„ย”ยƒวก ย–ยƒย…ย–ย‘ ย’ย‘ยŽร€ย–ย‹ย…ย‘วก ย…ย‘ยย–ย”ยƒย”ย‹ย‘ El lรญder provisional del PRI en Tabasco, demuestra su prepotencia y falta ยƒ ย–ย‘ย†ย‘ ย‡ย•ย‘ ย‡ยŽ ยยƒยŽย–ย”ยƒย–ย‘ ย“ย—ย‡ ย‡ย•ย–ยžย ย’ยƒวฆ de sensibilidad, acusan aspirantes a dirigir el tricolor. ย†ย‡ย…ย‹ย‡ยย†ย‘ ยŽย‘ย• ย’ย”ย‹ย‹ย•ย–ยƒ ย‡ย ยŽยƒ ย‡ยย–ย‹ย†ยƒย†วก ย‰ย—ย‹ยŽยƒย”ย‘ย†ย‡ย‰ยƒย•ย’ย‘ย”ย•ย‡ย”ย—ยยƒย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒ ย“ย—ย‡ย”ย‡ย”ยŠยƒย…ย‡ย”ยŽยƒย•ย…ย‘ย•ยƒย•ย…ย‘ยย‘ยฑยŽย“ย—ย‹ย‡ย”ย‡วก ย†ย‡ย„ย‹ย†ย‘ยƒยŽยƒยŽยŽย‡ย‰ยƒย†ยƒย†ย‡ยŽย•ย‡ร“ย‘ย”ย‰ย—ย‹ยŽยƒย” ย…ย‘ย ยย—ย…ยŠยƒ ย’ย”ย‡ย’ย‘ย–ย‡ยย…ย‹ยƒวก ยƒย”ย”ย‘ย‰ยƒยย…ย‹ยƒ ย› ยŽย‘ย•ยƒย•ย’ย‹ย”ยƒยย–ย‡ย•ยย‘ย•ย–ย”ยƒย”ย‘ยย•ย—ย†ย‡ย•ยƒย…ย—ย‡ย” ย‘ย†ย‡ย‰ยƒย•วค

VILLAHERMOSA / JUEVES 15 / AGOSTO 2013

DESFALCO DE 5 MIL MILLONES

7


LA CORRUPCIĂ&#x201C;N

ESTĂ EN PEMEX L

LOCAL

VILLAHERMOSA / JUEVES 15 / AGOSTO 2013

8

MANUEL Ordóùez Galån

Ă&#x2020;Defiende el titular de SOTOP, Manuel Ordóùez GalĂĄn a constructores tabasqueĂąos acusados de rateros.

comentario, Ordóùez GalĂĄn asegurĂł que los problemas de corrupciĂłn se originan dentro de Pemex. â&#x20AC;&#x153;Y si en un momento fuera presidente de la CĂĄmara Mexicana de la Industria de la ConstrucciĂłn ANTONIO RUIZ (CMIC), le estarĂ­a exigiendo una disculpa pĂşblica a Benito Maranto Sin querer entrar en polĂŠmica, por las acusaciones que vertiĂł en de manera tajante, el titular de la contra del gremioâ&#x20AC;?, apuntĂł. SecretarĂ­a de Ordenamiento Terriâ&#x20AC;&#x153;No es problema de los constructorial y Obras PĂşblicas (SOTOP), tores, y debe ser el presidente de Manuel Ordóùez GalĂĄn, acusĂł direc- cĂĄmara quien le pida una disculpa, tamente a la paraestatal PetrĂłleos que le exija que se la dĂŠ, ya que lo Mexicanos que ellos mismos fo- que hicieron es faltarle al respeto Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x192;Â?Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2019;Â&#x2026;Â&#x2039;Ă&#x2014;Â?ÇĄÂ&#x2020;Â&#x2018;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2039;Ď?Â&#x2039;Â&#x201D;Â&#x2039;Ă&#x2014; no solo a los constructores, sino a con los comentarios de directivos los tabasqueĂąosâ&#x20AC;?, puntualizĂł. Aclade esta empresa quienes acusaron rĂł, no obstante, que no puede meter a los empresarios locales de hasta las â&#x20AC;&#x153;manos al fuegoâ&#x20AC;? por todas las rateros. empresas tabasqueĂąas. En entrevista, el funcionario esPero insistiĂł, fue una imprutatal estableciĂł que se equivocĂł el dencia las declaraciones de Benito funcionario de la paraestatal en tor- Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x203A;Â&#x192;Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x2022;Ă&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2039;Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x192;DzÂ&#x152;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2039;Ď?Â&#x2039;no a sus aseveraciones, que estuvie- carâ&#x20AC;? los actos de corrupciĂłn que hay ron fuera de tono y de lugar. dentro de Pemex â&#x20AC;&#x153;los cuales sobreâ&#x20AC;&#x153;Benito Maranto, directivo de salenâ&#x20AC;?. PetrĂłleos Mexicanos (Pemex), estĂĄ equivocadoâ&#x20AC;?, apuntĂł. Cabe recordar que en una reuniĂłn la semana pasada, este funcionario Benito Maranto, director de Mantenimiento y LogĂ­stica Sur de Pemex ExploraciĂłn y ProducciĂłn (PEP), regiĂłn Sur, revelĂł que constructoras locales cotizan hasta 77 por ciento por debajo de los costos de operaciĂłn, lo que provoca que realicen obras de pĂŠsima calidad. AdemĂĄs, revelĂł que los constructores locales se roban material de las â&#x20AC;&#x153;perasâ&#x20AC;? de Pemex para asfaltar los caminos. Â&#x2018;Â&#x201D; Â&#x17D;Â&#x2018; Â&#x2026;Â&#x2014;Â&#x192;Â&#x17D;ÇĄ Â&#x2020;Â&#x2039;Ď?Â&#x2039;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x2018; Â&#x2021;Â? Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021; PEMEX es corrupto

Chamaquean a ambulantes

WWW.TABASCOALDIA.COM WWW.TABASCOALDIA.COM

Ă&#x2020;Les prometieron reubicaciĂłn para desalojarlos del mercado de TamultĂŠ y no les cumplieron

vivimos al dĂ­aâ&#x20AC;?. El grupo de comerciantes no establecidos se plantaron en el crucero de las calles Iturbide y Miguel Hidalgo y con huacales obstruyeron la circulaÂ&#x2026;Â&#x2039;Ă&#x2014;Â?Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x17D;ǤÂ&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Ď?Â&#x2039;Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2020;Â&#x2021;nunciaron que desde el pasado miĂŠrcoles 7 de agosto las autoridades se L ANTONIO RUIZ comprometieron a ubicarlos en otro lugar cercano al centro de abasto y a DespuĂŠs que al inicio de esta sema- Â&#x2014;Â?Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Â&#x192;Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2018;Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x192;ÇĄÂ?Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Ď?Â&#x2039;na, vendedores ambulantes que se co- nido el ĂĄrea en la que podrĂĄn establelocaban en la calle AgustĂ­n de Iturbide cerse. Â&#x2C6;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x152;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2026;Ă&#x20AC;Ď?Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192; El grupo de mĂĄs de 50 inconformes por las autoridades, ayer miĂŠrcoles ce- se quejaron de sufrir pĂŠrdidas econĂłrraron esta calle exigiendo que se les micas de entre 500 y mil pesos diarios, indique en dĂłnde serĂĄn reubicados, por lo que exigieron pronta respuesta pues alegan que tienen pĂŠrdidas hasta a su demanda. mil pesos diarios â&#x20AC;&#x153;y nos urge que nos Cabe destacar que los ambulantes seĂąalen, en dĂłnde vamos a estarâ&#x20AC;?. fueron quitados de la calle AgustĂ­n de Alrededor de las 10 de la maĂąana Iturbide, colindante al mercado "Gede ayer miĂŠrcoles, cerca de 50 perso- neral Miguel Orrico de los Llanos" por nas, quienes estaban en esta arteria y quejas de ciudadanos, obstruir la viaque fueron levantadas, indicaron que lidad y generar una competencia desestĂĄn en la mejor disposiciĂłn de cam- leal a los comerciantes establecidos. biarse de sitio, pero no pueden esperar Aunque el retiro de los ambulantes mĂĄs tiempo â&#x20AC;&#x153;porque perdemos dinero, Â&#x2C6;Â&#x2014;Â&#x2021; Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2026;Ă&#x20AC;Ď?Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;ÇĄ Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2022; Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x152;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2022; Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021; Â&#x2026;Â&#x2018;Â?-

EXIGEN un buen sitio para su reubicaciĂłn

gestionaron la vialidad de las calles Iturbide y Miguel Hidalgo por mĂĄs de cinco horas, amenazaron con endurecer la protesta si no les permiten esta-

blecerse en una zona adecuada como les prometieron autoridades municipales a quienes dijeron, pagan derecho de piso.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


Alan Pulido

ÆMedios italianos afirman que el equipo de la Serie A, tiene la mira puesta en el delantero de Tigres para el mercado de invierno Žƒ —Ž‹†‘ǡ ƒ”–‹ŽŽ‡”‘ †‡ Ž‘•‹Ǧ ‰”‡•ǡ†‡•’‡”–ׇŽ‹–‡”±•‡‡Ž„ƒŽ‘Ǧ ’‹± ‹–ƒŽ‹ƒ‘ ›ǡ ‡ †‹…‹‡„”‡ǡ ’‘†”Àƒ •‡” „—•…ƒ†‘ ’‘” ‡Ž ƒ‰Ž‹ƒ”‹ǡ ‡“—‹’‘ †‡Žƒ”‹‡”ƒ‹˜‹•‹×†‡Ž̵’ƒÀ•†‡Žƒ „‘–ƒ̵Ǥ ‡ƒ…—‡”†‘ƒŽ‡†‹‘—––‘‡”Ǧ …ƒ–‘ǡ‡Žƒ”‹‡–‡‡š‹…ƒ‘ǡ†‡ʹʹƒÓ‘•ǡ ‡•–ž ‡ Žƒ ‹”ƒ †‡ƒ••‹‘ ‡ŽŽ‹‘ǡ ’”‡•‹†‡–‡†‡Žƒ‰Ž‹ƒ”‹ǡ•‹‡„ƒ”‰‘ ‘Ž‡•†ƒ–‹‡’‘†‡”‡ƒŽ‹œƒ”Žƒ•‡Ǧ ‰‘…‹ƒ…‹‘‡• ‡ ‡•–‡ ˜‡”ƒ‘ǡ ’‘” Ž‘ “—‡ǡ†‡•†‡ƒŠ‘”ƒǡ‡•–ž’”‡’ƒ”ž†‘Ǧ •‡’ƒ”ƒ„—•…ƒ”Ž‘‡•‡‹•‡•‡•Ǥ

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

EL 'CANELO' DA EL PESO

ÆSaúl Álvarez luce estupendo a un mes de su enfrentamiento con Mayweather

 ǡ •–ƒ†‘• ‹†‘•ǡ ‰‘Ǥ ͳͶǡ ʹͲͳ͵ǤǦ Ž …ƒ’‡× —†‹ƒŽ ƒïŽ ̶ƒ‡Ž‘̶ Ž˜ƒ”‡œ …—’Ž‹× ‡•–‡‹±”…‘Ž‡•…‘‡Ž’”‡’‡•ƒŒ‡“—‡’‘””‡‰Žƒ‡–‘ ‘„Ž‹‰ƒ ‡Ž ‘•‡Œ‘ —†‹ƒŽ †‡ ‘š‡‘ ƒ –”‡‹–ƒ †Àƒ• †‡‡š’‘‡”‡Ž…‹–—”א†‡Žƒ†‹˜‹•‹×•—’‡”™‡Ž–‡” ƒ˜ƒŽƒ†‘’‘”‡ŽǤ Ž ‹˜‹…–‘ ‡š‹…ƒ‘ ˆ—‡ ’‡•ƒ†‘ ‡ Žƒ …ƒ„ƒǦ Ӄ “—‡ ‘…—’ƒ ‡ ‹‰ ‡ƒ”ǡ ƒŽ‹ˆ‘”‹ƒǡ •–ƒ†‘• ‹†‘•ǡ ƒ”…ƒ†‘ ͳ͸͸Ǥͺ Ž‹„”ƒ•ǡ •‹‡†‘ ‡Ž ŽÀ‹–‡ žš‹‘ͳ͸ͻǡ‡ƒ…–‘•—’‡”˜‹•ƒ†‘’‘”‡Ž…ƒŽ‹ˆ‘”Ǧ ‹ƒ‘—†›±ŽŽ‡œǤ ƒïŽŽ˜ƒ”‡œ•‡‡…—‡–”ƒ‡‡•–—’‡†ƒˆ‘”Ǧ ƒϐÀ•‹…ƒ’ƒ”ƒ†‡ˆ‡†‡”•—…‡–”‘…‘‡ŽïŽ–‹’Ž‡ …ƒ’‡×›–ƒ„‹±‹˜‹…–‘ Ž‘›†ƒ›™‡ƒ–Š‡”ǡ‡Ž ͳͶ†‡•‡’–‹‡„”‡‡Žƒƒ”‡ƒ ”ƒ††‡ƒ• ‡‰ƒ•Ǥ ”‡• •‡ƒƒ• ž• ’‡”ƒ‡…‡”ž …‘…‡–”ƒ†‘ ̶Žƒ‡Ž‘̶ǡ“—‡–”ƒ„ƒŒƒƒ–‘†‘˜ƒ’‘”•—’‡”˜‹•ƒ†‘ ’‘”•—•†‹”‹‰‡–‡•Š‡’‘‡›‘•‘ȋƒƒ‰‡”Ȍ›†‹Ǧ •‘‡›‘•‘ȋ‡–”‡ƒ†‘”Ȍǡ›“—‡ƒ†‡ž•–‹‡‡Žƒ…‘Ǧ ’ƒÓÀƒ†‡•—Š‡”ƒ‘‹…ƒ”†‘̶‹ƒ‹–ƒ̶Ž˜ƒ”‡œǤ ‡‡•’‡”ƒ“—‡Žƒ„ƒ–ƒŽŽƒŽ˜ƒ”‡œ˜•Ǥƒ›™‡ƒ–Š‡”•‹‰ƒ”‘’‹‡Ǧ †‘”±…‘”†•ǡ’‘”Ž‘’”‘–‘Ž‘•„‘Ž‡–‘••‡ƒ‰‘–ƒ”‘†‘•†Àƒ•†‡•’—±• †‡’‘‡”•‡ƒŽƒ˜‡–ƒǤ‡…—ƒ–‘ƒŽƒ•˜‡–ƒ•†‡ȋ’ƒ‰—‡’‘” ˜‡”ȌŽ‘•‡š’‡”–‘•ƒ•‡‰—”ƒ”‘“—‡Žƒ•‡ÓƒŽ•‡˜‡†‡”ž‡‘‡‘• †‡ͳ‹ŽŽ×ͷͲͲ‹ŽŠ‘‰ƒ”‡•‡Žƒ‹×‡”‹…ƒƒǤ

VILLAHERMOSA / JUEVES 15 / AGOSTO 2013

Interesa al Cagliari

9


VILLAHERMOSA / JUEVES 15 / AGOSTO 2013

10

SE IGNORAN ÆSebastián Rulli y Marjorie de Sousa no se hablan... ¡por los celos de Aracely Arámbula! Sebastián Rulli, de 38 años, ha puesto distancia de por medio entre él y Marjorie de Sousa, de 33, su co-protagonista en la obra de teatro 'Perfume de Gardenia', a tal grado de que hay días en que ni un 'hola' le dice. Una persona de la producción de la puesta en escena nos contó que el actor lo hizo porque a Aracely Arámbula, de 38 años, no le gusta la idea de que su novio ande muy cerquita de la villana de 'Amores verdaderos' y le pidió no tener trato con ella.

¿Es cierto que Sebastián Rulli y Marjorie de Sousa no se llevan bien? "Deja tú bien o mal, no se llevan. La neta es que, como dicen en mi pueblo, no se tragan".

"Dicen las malas lenguas que Rulli se alejó de ella porque se lo pidió su novia Aracely Arámbula GRACIAS a la tecnología, este viernes estará acompañada de Pitbull.

Belinda

Concentrada

en su show Más allá de especulaciones sobre un su’—‡•–‘ —‡˜‘ ƒ‘”ǡ ‡Ž‹†ƒ ’”‡ϐ‹‡”‡ …‘centrarse en lo que será su presentación el viernes en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México. Reveló que en la cuestión económica es mucho lo que ha invertido para ofrecer un gran espectáculo a sus fans. "Sí, básicamente fue así (rompí el cochinito) para poder presentar un show muy padre, muy visual al público", mencionó. Aunque no entra en detalle respecto al monto que ella misma invirtió, una fuente cercana a la artista nos dijo que Beli ?como le dicen sus fans- gastó alrededor de 8 millones de pesos.

LOS ACTORES apenas se dirigen la palabra en 'Perfume de Gardenia'.

WWW.TABASCOALDIA.COM WWW.TABASCOALDIA.COM

Lo intentaron

secuestrar

HIZO conciertos pero no levantó ánimos

Sin triunfo

ÆOmar Suárez productor de 'Perfume de Gardenia' cree que no quieren dinero.

ÆCamila Sodi fue ignorada en concierto... ¡hasta por sus amigos!

El famoso productor de obras como Perfume de Gardenia y Departamento de Solteros fue víctima de la inseguridad en la Ciudad de México. En entrevista para Fórmula Espectacular, Omar Suárez contó: "Hace algunos días tuvimos una situación delicada, de una aprente amenaza de secuestro. Evidentemente estamos en una ciudad donde no es una novedad y tomamos las precauciones necesarias. No queremos pensar que sea por parte de nadie, sino algo casual.

Ximena Sariñana y Christopher Uckermann fueron los invitados de la intérprete a su presentación en un bar del DF, ’‡”‘’”‡ϐ‹”‹‡”‘’‘‡”•‡ƒŠƒ„Žƒ”…‘•—• amigos. Camila Sodi, de 27 años e hija de Ernestina Sodi, se presentó hace un par de semanas en 2 bares de la Ciudad de México con su banda 'Ella y El Muerto', pero su actuación pasó desapercibida.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


MASACRE EN EGIPTO; 235 MUERTOS

2, 000 LESIONADOS tras el estallido de violencia en varias ciudades egipcias

 ǤǦ ƒ• ˆ—‡”œƒ• †‡ •‡‰—”‹Ǧ †ƒ† ‡‰‹’…‹ƒ• ƒ””ƒ•ƒ”‘ ‡Ž ‹±”…‘Ž‡• …‘ — …ƒ’ƒ‡–‘ †‡ ’”‘–‡•–ƒ ‡ Ž ƒ‹”‘ †‘†‡ •‡ ƒŽ‘Œƒ„ƒ ‹Ž‡• †‡ •‡‰—‹†‘”‡• †‡Ž †‡””‘…ƒ†‘ ’”‡•‹†‡–‡ ‘Šƒ‡† —”•‹ › ƒ–ƒ”‘ ƒ –‹”‘• ƒ —ƒ•ʹͲͲ’‡”•‘ƒ•ǡ‡‡Ž†Àƒž••ƒǦ ‰”‹‡–‘ ‡ †±…ƒ†ƒ• ‡ ‡Ž ’‘Žƒ”‹œƒ†‘ ’ƒÀ•ǤŽ‡‘•ʹ͵ͷ’‡”•‘ƒ•ˆƒŽŽ‡…‹‡Ǧ ”‘ ‡ –‘†‘ ‡Ž –‡””‹–‘”‹‘ †‡ Žƒ ƒ…‹× ž• ’‘„Žƒ†ƒ †‡Ž —†‘ ž”ƒ„‡ǡ ‡–”‡ ‡ŽŽƒ• Ͷ͵ ’‘Ž‹…Àƒ•ǡ ‡ — Š‡…Š‘ …‘Ǧ †‡ƒ†‘ ˆ—‡”–‡‡–‡ ‡–”‡ ‘–”‘• ’‘” •–ƒ†‘• ‹†‘• › Žƒ ‹× —”‘’‡ƒǤ †‡ž• — ˆ—…‹‘ƒ”‹‘ †‡ •ƒŽ—† ”‡Ǧ ’‘”–×—‘•†‘•‹ŽŠ‡”‹†‘•Ǥ ƒ ˜‹‘Ž‡…‹ƒ •‡ ‡š–‡†‹× ž• ƒŽŽž †‡Žƒ‹”‘›Ž‘•’ƒ”–‹†ƒ”‹‘•†‡—”•‹

› Žƒ• ˆ—‡”œƒ• †‡ •‡‰—”‹†ƒ† •‡ ‡ˆ”‡Ǧ –ƒ”‘ ‡ Žƒ• …‹—†ƒ†‡• †‡ Ž‡Œƒ†”Àƒǡ ‹›ƒǡ••‹—–ǡ ƒ›‘—›—‡œǡƒ†‡ž• †‡‡Žƒ•’”‘˜‹…‹ƒ•†‡—Šƒ›”ƒ›‡‹Ǥ Ž ‘˜‹‹‡–‘ ‡”ƒ‘• —•—ŽǦ ƒ‡• †‡ —”•‹ †‹Œ‘ “—‡ ‡Ž ï‡”‘ †‡ ˜À…–‹ƒ• ‡”ƒ —…Š‘ ƒ›‘” › †‡•Ǧ …”‹„‹×Žƒƒ……‹×†‡Ž‘•‹Ž‹–ƒ”‡•…‘‘ —ƒ Dzƒ•ƒ…”‡dzǤ ‹‡–”ƒ• …ƒ†ž˜‡”‡• ‡˜—‡Ž–‘• ‡ ƒŽˆ‘„”ƒ• ‡”ƒ –”ƒ•ŽƒǦ †ƒ†‘• ƒ —ƒ ‘”‰—‡ ‹’”‘˜‹•ƒ†ƒ ‡ Žƒ ‡œ“—‹–ƒ †‡ ƒ„ƒƒ ƒŽǦ†ƒ™‹›ƒǡ ‡Ž

‘„‹‡”‘ ‡‰‹’…‹‘ ”‡•’ƒŽ†ƒ†‘ ’‘” Žƒ• —‡”œƒ• ”ƒ†ƒ• †‡…Žƒ”× — ‡•–ƒ†‘ †‡‡‡”‰‡…‹ƒ†‡—‡•ǡ”‡•–ƒ—”ƒǦ †‘ Žƒ ƒ—–‘”‹†ƒ† ‹Ž‹–ƒ” “—‡ ƒ–—˜‘ ’‘” †±…ƒ†ƒ• ƒ–‡• †‡ Žƒ ”‡˜‘Ž—…‹× ƒ ˆƒ˜‘”†‡Žƒ†‡‘…”ƒ…‹ƒ‡‡ŽʹͲͳͳǤ

Ž‹‹•–”‘†‡Ž –‡”‹‘”ǡ‘Šƒ‡†

„”ƒŠ‹ǡ ‹ˆ‘”× “—‡ Žƒ• ˆ—‡”œƒ• †‡ •‡‰—”‹†ƒ† –‘ƒ”‘ …‘–”‘Ž –‘–ƒŽ †‡ †‘• …ƒ’ƒ‡–‘• †‡ ’”‘–‡•–ƒ• ‡ Ž ƒ‹”‘›“—‡‘–‘Ž‡”ƒ”ž‹‰—ƒ‘–”ƒ ƒ‹ˆ‡•–ƒ…‹× †‡ ‡•–‡ –‹’‘Ǥ Žƒ ˜‡œ ’”‘‡–‹×”‡•–ƒ—”ƒ”Žƒ•‡‰—”‹†ƒ†ƒŽ‡•Ǧ –‹Ž‘†‡Ž”±‰‹‡†‡ ‘•‹—„ƒ”ƒǤ

Ž’”‹‡”‹‹•–”‘ǡ ƒœ‡‡ŽǦ‡„Ǧ Žƒ™‹ǡ†‡ˆ‡†‹×‡Ž—•‘†‡Žƒˆ—‡”œƒǡ †‹…‹‡†‘“—‡Žƒ•ƒ—–‘”‹†ƒ†‡•‘–—˜‹‡Ǧ ”‘ž•‘’…‹×“—‡ƒ…–—ƒ”’ƒ”ƒ’‘‡” ϐ‹ƒŽƒDz‡š’ƒ•‹×†‡Žƒƒƒ”“—ÀƒdzǤ ƒ• ƒ—–‘”‹†ƒ†‡• ‹’—•‹‡”‘ — –‘“—‡ †‡ “—‡†ƒ ‡ Ž ƒ‹”‘ › ˜ƒ”‹ƒ• ‘–”ƒ•…‹—†ƒ†‡•ǡ‡–”‡‡ŽŽƒ•Ž‡Œƒ†”Àƒ ƒ ˜‹‘Ž‡…‹ƒ ‘„Ž‹‰ƒ ƒ –‘ƒ” †—”ƒ• †‡…‹•‹‘‡• ƒ Ž‘• ƒŽ‹ƒ†‘• ‘……‹†‡–ƒŽ‡• †‡ ‰‹’–‘ǡ ‡•’‡…‹ƒŽ‡–‡ ƒ ƒ•Š‹‰Ǧ –‘ǡ “—‡ ϐ‹ƒ…‹ƒ ƒ Žƒ• ˆ—‡”œƒ• ‹Ž‹Ǧ –ƒ”‡• †‡Ž ’ƒÀ• ƒˆ”‹…ƒ‘ …‘ ͳǤ͵ͲͲ ‹Ǧ ŽŽ‘‡• †‡ †×Žƒ”‡• ƒŽ ƒÓ‘ › “—‡ •‡ Šƒ ”‡Š—•ƒ†‘ ƒ …ƒŽ‹ϐ‹…ƒ” Žƒ ‡š’—Ž•‹× †‡ —”•‹…‘‘—Dz‰‘Ž’‡†‡•–ƒ†‘dzǤ ƒ ‹× —”‘’‡ƒ › —”“—Àƒǡ “—‡ –‹‡‡—ƒˆ—‡”–‡‹ϐŽ—‡…‹ƒ‡”‹‡–‡ ‡†‹‘ǡ –ƒ„‹± ‡‹–‹‡”‘ †‡…Žƒ”ƒǦ …‹‘‡••‹‹Žƒ”‡•ƒŽƒ•†‡•–ƒ†‘•‹Ǧ †‘•†‡…‘†‡ƒ…‘–”ƒŽƒ•ˆ—‡”œƒ•ƒ”Ǧ ƒ†ƒ•‡‰‹’…‹ƒ•Ǥ

Maestra practica sexo con 5 alumnos

Pakistán inundado;

93 muertos

Æ intensas lluvias de las últimas semanas han provocado el desbordamiento del río Ravi ǤǦ ”ƒ˜‡•‹—†ƒ…‹‘‡• Šƒ‘„Ž‹‰ƒ†‘ƒŽ‰‘„‹‡”‘

†‡ƒ‹•–žƒƒ„”‹”˜ƒ”‹‘• ƒŽ„‡”‰—‡•–‡’‘”ƒŽ‡•ǡ†‡„‹†‘ƒŽ †‡•„‘”†ƒ‹‡–‘†‡Ž”À‘ƒ˜‹ǡƒŽ ‡•–‡†‡Ž’ƒÀ•Ǥ ƒ•‹–‡•ƒ•ŽŽ—˜‹ƒ•†‡Ž‘•‹Ǧ ‘• †Àƒ• Šƒ †‡Œƒ†‘ ƒŽ ‡‘• ͻ͵ —‡”–‘• › ͻͶ ’‡”•‘ƒ• ”‡•—Ž–ƒ”‘ Š‡”‹†ƒ• ‡ ƒ……‹†‡–‡• ’”‘˜‘…ƒ†‘• ’‘” Žƒ• ‹—†ƒ…‹‘‡• › ‡…Šƒ”…ƒǦ ‹‡–‘•ǡ †‡ ƒ…—‡”†‘ …‘ ‡Ž ‹‘ ”‡’‘”–‡’”‡•‡–ƒ†‘’‘”‡Ž‰‘„‹‡”‘

AL MENOS 93 muertos y 94 heridos en accidentes provocados por las inundaciones

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

13 AÑOS DE CÁRCEL podría ser la pena máxima para la maestra Summer Michelle Hansen

ÆDe la teoría pasó a la práctica con sus alumnos preparatorianos

 ǤǦ ƒ ƒ‡•–”ƒ †‡ —ƒ’”‡’ƒ”ƒ–‘”‹ƒ†‡‘”‘ƒˆ—‡ƒ””‡•Ǧ –ƒ†ƒ –”ƒ• •‡” ƒ…—•ƒ†ƒ †‡ –‡‡” •‡š‘ …‘…‹…‘ƒ†‘Ž‡•…‡–‡•†—”ƒ–‡‡ŽïŽǦ –‹‘ƒÓ‘ǡ”‡’‘”–ƒ”‘Š‘›ƒ“—Àƒ—–‘”‹Ǧ †ƒ†‡•’‘Ž‹…‹ƒŽ‡•Ǥ —‡” ‹…Š‡ŽŽ‡ ƒ•‡ǡ †‡ ͵ͳ ƒÓ‘•ǡ › “—‹‡ ‡• ’”‘ˆ‡•‘”ƒ †‡ ‡†—Ǧ …ƒ…‹×‡•’‡…‹ƒŽ†‡Žƒ’”‡’ƒ”ƒ–‘”‹ƒ‡Ǧ –‡‹ƒŽ‡‡•–‡•—„—”„‹‘ƒŽ•—”‡•–‡†‡ ‘•‰‡Ž‡•ǡˆ—‡ƒ…—•ƒ†ƒˆ‘”ƒŽ‡–‡ Žƒ˜À•’‡”ƒ†‡ͳ͸…ƒ”‰‘•…”‹‹ƒŽ‡•Ǥ ‡•‡”ŠƒŽŽƒ†ƒ…—Ž’ƒ„Ž‡ ƒ•‡†‡ Šƒ„‡” –‡‹†‘ ”‡Žƒ…‹‘‡• •‡š—ƒŽ‡• …‘

Ž‘• …‹…‘ ƒ†‘Ž‡•…‡–‡•ǡ “—‡ ‘ ‡”ƒ •—• ƒŽ—‘• ’‡”‘ •À ‡‘”‡• †‡ ͳͺ ƒÓ‘•ǡ ’‘†”Àƒ •‡” •‡–‡…‹ƒ†ƒ ƒ —ƒ ’‡ƒžš‹ƒ†‡ͳ͵ƒÓ‘•†‡’”‹•‹×Ǥ ‡‰ï Žƒ• ‹˜‡•–‹‰ƒ…‹‘‡•ǡ Ž‘• ‡Ǧ …—‡–”‘••‡š—ƒŽ‡•‘…—””‹‡”‘†‡ƒ›‘ †‡ ʹͲͳʹ ƒ ƒ›‘ †‡ ‡•–‡ ƒÓ‘ ‡ •— •ƒŽ×†‡…Žƒ•‡•ǡ‡•—ƒ—–‘›‡Žƒ…ƒ•ƒ †‡—ƒ†‘Ž‡•…‡–‡Ǥ ƒ•‡ˆ—‡†‡–‡‹†ƒ‡Œ—‹‘’ƒ•ƒǦ †‘†‡•’—±•†‡“—‡Žƒ’‘Ž‹…Àƒ†‡‘”‘Ǧ ƒŽŽ‡˜×ƒ…ƒ„‘—ƒ‹˜‡•–‹‰ƒ…‹×“—‡ –ƒ„‹± ‡…‘–”× “—‡ Žƒ ƒ‡•–”ƒ ‘ˆǦ ”‡…‹×•‡š‘…‘‘’”‡‹‘ƒ—•‡•–—†‹Ǧ ƒ–‡’‘”‰ƒƒ”—’ƒ”–‹†‘†‡„‡‹•„‘ŽǤ –”‡Ž‘•…ƒ”‰‘•…‘–”ƒ ƒ•‡‡•Ǧ –ž‡Ž–‡‡””‡Žƒ…‹‘‡••‡š—ƒŽ‡•…‘— ‡‘”ǡ•‡š‘‘”ƒŽ…‘‘–”‘›‡˜‹ƒ”ƒǦ –‡”‹ƒŽ’‘”‘‰”žϐ‹…‘ƒ—‘ž•ǡƒ†‡ž• †‡ ‡˜‹ƒ” •—• ˆ‘–‘• †‡•—†ƒ• ƒ ‘–”‘ ƒ†‘Ž‡•…‡–‡Ǥ

VILLAHERMOSA / JUEVES 15 / AGOSTO 2013

ÆLos choques entre el ejército y los partidarios de Mursi, dejaron también 2 mil heridos entre civiles y militares

11


VILLAHERMOSA / JUEVES 15 / AGOSTO 2013

12

Armagedรณn Por: Alfredo A. Calderรณn Cรกmara alfredocalderon1960@gmail.com โ€œNINGUNO TENGA EN POCO TU JUVENTUD, SINO Sร‰ EJEMPLO EN PALABRA, FE Y CONDUCTA...โ€ 1A DE TIMOTEO 4:12 ALIENTO DE VIDA Y FUERZA RENOVADA... วฒย”ย‡ย‘ย“ย—ย‡ยŠยƒย›ยย—ย…ยŠย‘ย–ยƒยŽย‡ยย–ย‘ ย‡ยย–ย”ย‡ยŽย‘ย•ย–ยƒย„ยƒย•ย“ย—ย‡ร“ย‘ย•วกย›ยŽย‘ย“ย—ย‡ ยŠยƒย›ย“ย—ย‡ยŠยƒย…ย‡ย”ย‡ย•ย†ยƒย”ย‘ย’ย‘ย”ย–ย—ยย‹ย†ยƒย† ยƒย“ย—ย‡ย•ย‡ย‡ยšย’ย”ย‡ย•ย‡ยวกย•ย‡ย†ย‡ย•ยƒย”ย”ย‘ยŽยŽย‡ยวก ย•ย‡ย‡ย†ย—ย“ย—ย‡ยย›ย“ย—ย‡ย•ย‡ย‡ยย…ยƒย—ย…ย‡ยวกย†ย‡ ย–ยƒยŽยยƒยย‡ย”ยƒย“ย—ย‡ยŽย‡ย”ย‹ยย†ยƒยย„ย—ย‡ยย‘ย• ยˆย”ย—ย–ย‘ย•ยƒยƒย„ยƒย•ย…ย‘วณวคย•ร€วกย•ย‹ยยย‹ย”ยƒย” ยŠยƒย…ย‹ยƒยŠย‘ย”ย‹ยœย‘ยย–ย‡ย•ยƒยŒย‡ยย‘ย•ยƒยŽย‘ย“ย—ย‡ ย†ย‡ย„ย‡ย•ย‡ย”ยŽยƒย˜ย‹ย•ย‹ร—ยย†ย‡ยˆย—ย–ย—ย”ย‘ย†ย‡ ยŽย‘ย•ยŒร—ย˜ย‡ยย‡ย•วกย”ย–ย—ย”ย‘รฏร“ย‡ยœย†ย‡ฯย‹ยย‹ร— ย…ร—ยย‘ย˜ย‡ยŽยƒยŒย—ย˜ย‡ยย–ย—ย†ย†ย‡ยƒย„ยƒย•ย…ย‘ ย’ยƒย”ยƒย•ย—ย•ย‡ยšย‡ยย‹ย‘วคยŽย‡ยย‘ย†ย‡ย‘ฯย‹ย…ย‹ย‘ ย›ยˆย‘ย”ยยƒย…ย‹ร—ยวกย‰ยฑยŽย‹ย†ย‘ย›ยƒยŒย‡ยย‘ยƒย‡ยย‘วฆ ย…ย‹ย‘ยย‡ย•ย‹ยย–ย‡ย”ยยƒย•วกรฏร“ย‡ยœ ย‹ยยฑยย‡ยœ ยƒย…ย‘ยย’ยƒร“ยƒย†ย‘ย†ย‡ย•ย—ย‡ย•ย’ย‘ย•ยƒวกยƒย”วฆ ย–ยŠยƒย‹ยŽย‹ยƒร—ย’ย‡ยœย‰ย—ย‹ยŽย‡ย”ยƒวกย‡ยย–ย”ย‡ย‰ร— ย‡ยŽย”ย‡ยย‹ย‘ย•ย–ยƒย–ยƒยŽย†ย‡ยŽยƒ ย—ย˜ย‡ยย–ย—ย† อดอฒอณอตวกย‡ยŽย…ย—ยƒยŽยŽย‡ยŒย‘ย•ย†ย‡ย”ย‡ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒย” ย—ยย‡ย•ย…ย‘ยŽยŽย‘ย’ย‘ย”ยŽย‘ย•ยƒยย–ย‡ย…ย‡ย†ย‡ยย–ย‡ย•วก ยŽย‘ย…ย‘ยย˜ย‹ย”ย–ย‹ร—ย‡ยยŽยƒย‘ย’ย‘ย”ย–ย—ยย‹ย†ยƒย† ย†ย‡ย”ย‡ย‹ย–ย‡ย”ยƒย”ย‡ยŽย…ย‘ยย’ย”ย‘ยย‹ย•ย‘ย“ย—ย‡ ย–ย‹ย‡ยย‡ย†ย‡ย’ย”ย‘ยย‘ย˜ย‡ย”ยƒย…ย…ย‹ย‘ยย‡ย•ย’ยƒย”ยƒ ย‰ย‡ยย‡ย”ยƒย”ยยƒย›ย‘ย”ย‡ย•ย‘ย’ย‘ย”ย–ย—ยย‹ย†ยƒย†ย‡ย• ย†ย‡ย–ย”ยƒย„ยƒยŒย‘วกย•ยƒยŽย—ย†วกย‡ย†ย—ย…ยƒย…ย‹ร—ยย› ย”ย‡ย•ย’ย‡ย–ย‘ย…ย‘ยย“ย—ย‹ย‡ยย‡ย•ย”ย‡ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒย ย‡ยŽยˆย—ย–ย—ย”ย‘ย†ย‡ยƒย„ยƒย•ย…ย‘วค รฏร“ย‡ยœ ย‹ยยฑยย‡ยœย•ย‡ย†ย‹ย‘ย…ย—ย‡ยย–ยƒ ย“ย—ย‡ย…ยƒย”ย‡ย…ร€ยƒย†ย‡ย–ย‘ย†ยƒย‹ยย’ย‘ย”ย–ยƒยย…ย‹ยƒ ย”ย‡ยˆย‡ย”ย‹ย”ย•ย‡ย‘ย†ยƒย”ยŽย‡ยƒยŽย‰รฏยย‡ย•ย’ยƒย…ย‹ย‘ยƒ ยŽยƒยย‡ย‰ยƒย–ย‹ย˜ยƒยƒย…ย–ย‹ย–ย—ย†ยƒย•ย—ยย‹ย†ยƒย’ย‘ย” ยŽย‘ย•ยŠย‡ย”ยยƒยย‘ย• ย‡ย”ยยƒยย†ย‘ย›ร€ย…วฆ ย–ย‘ย”ยƒย ยœย“ย—ย‹ย‡ย”ย†ย‘ย“ย—ย‡ย…ย‘ยย•ย—ย• ยƒย…ย–ย‹ย–ย—ย†ย‡ย•ยŠยƒย„ร€ยƒยย’ย”ย‡ย˜ย‹ย‘ยƒยŽย‡ย˜ย‡ยย–ย‘ ย…ย‘ยย–ยƒยย‹ยยƒย†ย‘ย‡ยŽยƒยย„ย‹ย‡ยย–ย‡วขย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ ย‡ย•ย‘ย‡ย•ย’ย”ย‡ย…ย‹ย•ยƒยย‡ยย–ย‡ยŽย‘ย“ย—ย‡ยย‘ ย†ย‡ย„ย‡ยยŠยƒย…ย‡ย”ยŽย‘ย•ยŒร—ย˜ย‡ยย‡ย•ย›ย“ย—ย‹ย‡ยย‡ย• ย”ย‡ย…ย‹ย„ย‡ยย—ยย’ย”ย‡ยย‹ย‘ย‡ย•ย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ ย•ย‘ยยŽย‘ย•ยย‡ยŒย‘ย”ย‡ย•ย‡ยŒย‡ยย’ยŽย‘ย•ย†ย‡ยŽยƒ ย•ย‘ย…ย‹ย‡ย†ยƒย†ย…ย‘ยย–ย‡ยย’ย‘ย”ยžยย‡ยƒย“ย—ย‡ย•ย‡ ยŽย‡ย˜ยƒยย–ยƒวกย“ย—ย‡ยƒยย–ย‡ยŽยƒยƒย†ย˜ย‡ย”ย•ย‹ย†ยƒย† ยŠยƒย…ย‡ย‡ย•ย…ย—ย…ยŠยƒย”ย•ย—ย˜ย‘ยœวกย“ย—ย‡ยŠยƒย…ย‡ ย•ย‡ยย–ย‹ย”ย•ย—ยˆย—ย‡ย”ยœยƒย’ยƒย”ยƒย”ย‡ย…ยŽยƒยยƒย”ย•ย—ย• ย†ย‡ย”ย‡ย…ยŠย‘ย•ย’ย‘ย”ยŽยƒย•ย˜ร€ยƒย•ยƒย†ย‡ย…ย—ยƒย†ยƒย•ย› ยŽย—ย…ยŠยƒย’ย‘ย”ย…ยƒย†ยƒย—ยยƒย†ย‡ยŽยƒย•ย‘ย’ย‘ย”ย–ย—วฆ ยย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ย“ย—ย‡ยŽย‡ย…ย‘ย”ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย†ย‡ยย’ยƒย”ยƒ ยŽย‘ย‰ย”ยƒย”ย—ยยƒย˜ย‹ย†ยƒย†ย‹ย‰ยยƒวกยŒย—ย•ย–ยƒย›ยŽยŽย‡ยยƒ ย†ย‡ย‡ย•ย’ย‡ย”ยƒยยœยƒย•วคยย–ย”ย‡ย‰ร—ย‡ยŽย’ย”ย‡ยย‹ย‘ ยƒย…ย‘ยย’ยƒร“ยƒย†ย‘ย†ย‡ย•ย—ย‡ย•ย’ย‘ย•ยƒยƒย”ย–ยŠยƒ ย‹ยŽย‹ยƒวกย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ย‡ยŽย•ย—ย–ย‹ยŽยย‡ยย•ยƒยŒย‡ย†ย‡ ย—ยยƒย†ย‡ยŽยƒย•ยยƒย›ย‘ย”ย‡ย•ยˆย‘ย”ย–ยƒยŽย‡ยœยƒย•ย†ย‡ ยŽยƒย•ย‘ย…ย‹ย‡ย†ยƒย†ย…ย‘ยย‘ย‡ย•ยŽยƒย‡ย•ย–ยƒย„ย‹ยŽย‹ย†ยƒย† ยˆยƒยย‹ยŽย‹ยƒย”ย†ย‡ย„ย‡ย’ย‡ย”ยย‡ยƒย”ย‡ยย—ยยƒย•ย‘วฆ ย…ย‹ย‡ย†ยƒย†ย—ยย‹ย†ยƒย†วกย“ย—ย‡ย–ย‘ย†ย‘ย•ยƒยยŠย‡ยŽยƒย ย”ย‡ย“ย—ย‹ย‡ย”ย‡ย‡ยŽย‡ย•ยˆย—ย‡ย”ยœย‘ย…ย‘ยยŒย—ยย–ย‘ย›ยŽยƒ ย†ย‡ย…ย‹ย†ย‹ย†ยƒย’ยƒย”ย–ย‹ย…ย‹ย’ยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ย–ย‘ย†ย‘ย•วก ย•ย‹ยย†ย‹ย•ย–ย‹ยย…ย‹ย‘ยย‡ย•ย†ย‡ยย‹ยย‰รฏยย–ย‹ย’ย‘วก ย”ย‡ย“ย—ย‹ย‡ย”ย‡ยŠยƒย…ย‡ย”ย•ย—ย›ย‘ย‡ยŽย†ย‡ย”ย‡ย…ยŠย‘ย†ย‡ ยŽย‘ย•ยŒร—ย˜ย‡ยย‡ย•ยƒย‘ย„ย–ย‡ยย‡ย”ย—ยยƒย…ย‘ยย˜ย‹วฆ ย˜ย‡ยย…ย‹ยƒย’ยƒย…ร€ฯย‹ย…ยƒวกยƒยŽย‡ยŒยƒย†ยƒย†ย‡ย˜ย‹ย…ย‹ย‘ย• ย“ย—ย‡ย†ย‡ย‰ย”ยƒย†ยƒยยŽยƒย‡ย•ย‡ยย…ย‹ยƒย†ย‡ยŽย•ย‡ย” ยŠย—ยยƒยย‘ย›ย†ย‡ยˆย‘ย”ยยƒยยŽย‘ย“ย—ย‡ย‡ย•ย‡ย ย”ย‡ยƒยŽย‹ย†ยƒย†ย—ยยŒย‘ย˜ย‡ยย…ย‹ย˜ย‹ยŽย‹ยœยƒย†ย‘วกย”ย‡ย•วฆ ย’ย‡ย–ย—ย‘ย•ย‘วกย“ย—ย‡ย•ย‡ย’ย‡ย”ยย‹ย–ย‡ยƒยŽย…ยƒยยœยƒย” ย‘ย„ยŒย‡ย–ย‹ย…ย‘ย•ย’ย”ย‘ย’ย‹ย‘ย•ย›ย…ย‘ยย‡ยŽยŽย‘ย•วกยŽย‘ย• ย†ย‡ยŽยƒย…ย‘ยŽย‡ย…ย–ย‹ย˜ย‹ย†ยƒย†วคย”ย–ย—ย”ย‘รฏร“ย‡ยœย›

ARTURO Nรบรฑez

MARTHA Lilia Lรณpez Aguilera

ยƒย”ย–ยŠยƒย‹ยŽย‹ยƒยƒยŽย‹ยย˜ย‡ย”ย–ย‹ย”ยย‡ยŒย‘ย”ย‡ยŽ ย–ย‹ย‡ยย’ย‘ย‡ยย’ย”ย‡ยย‹ยƒย”ยƒยƒย“ย—ย‡ยŽยŽย‘ย•ย“ย—ย‡ ย•ย‹ย‡ยย…ยƒย—ยœยƒยย•ย—ย•ย‡ย•ยˆย—ย‡ย”ยœย‘ย•ย’ยƒย”ยƒ ย”ย‡ยย†ย‹ย”ยŽย‘ย•ยย‡ยŒย‘ย”ย‡ย•ยˆย”ย—ย–ย‘ย•วกย†ย‡ยŒยƒย ย•ย‡ยย–ย‹ย”ย“ย—ย‡ย–ย‹ย‡ยย‡ยยŽยƒย˜ย‘ยŽย—ยย–ยƒย†ย›ย‡ยŽ ย…ย‘ยย’ย”ย‘ยย‹ย•ย‘ย†ย‡ย„ย”ย‹ยย†ยƒย”ยŽย‡ยƒย‡ย•ย‘ย•วก ยŽยƒย•ย…ย‘ยย†ย‹ย…ย‹ย‘ยย‡ย•ยยžย•ย‡ย“ย—ย‹ย–ยƒย–ย‹ย˜ยƒย• ย’ยƒย”ยƒย‡ยŽร—ย’ย–ย‹ยย‘ย†ย‡ย•ย‡ยย˜ย‘ยŽย˜ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ ย†ย‡ย•ย—ย•ย’ย‘ย–ย‡ยย…ย‹ยƒยŽย‹ย†ยƒย†ย‡ย•วค ย•ย‘ย•ยŒร—ย˜ย‡ยย‡ย•วกยƒยŽย‘ย•ย“ย—ย‡ย•ย‡ ย”ย‡ฯย‹ย”ย‹ร—ย‡ยŽ ย‘ย„ย‡ย”ยยƒย†ย‘ย”รฏร“ย‡ยœ ย…ย‘ยย•ย–ย‹ย–ย—ย›ย‡ยยŽยƒย’ย”ย—ย‡ย„ยƒย†ย‡ย“ย—ย‡ยƒรฏย ยƒยย–ย‡ย‡ยŽย„ย‘ยย„ยƒย”ย†ย‡ย‘ย†ย‡ย—ยยƒย†ย‡ยˆย‘ย”วฆ ยยƒย…ย‹ร—ยย•ย‹ย•ย–ย‡ยยžย–ย‹ย…ยƒย‡ยยŽย‘ย•ย…ยƒยยƒยŽย‡ย• ย†ย‡ย–ย‡ยŽย‡ย˜ย‹ย•ย‹ร—ยวกยŠยƒย›ย—ยยƒยŒย—ย˜ย‡ยย–ย—ย† ย˜ย‹ย˜ยƒย›ยƒย…ย–ย—ยƒยย–ย‡ย’ยƒย”ยƒยŽยƒย“ย—ย‡ยย‘ยŠยƒย› ย‹ยย’ย‘ย•ย‹ย„ยŽย‡ย•ยƒยŽยย‘ยย‡ยย–ย‘ย†ย‡ย†ย‡ย…ย‹ย” ย“ย—ย‡ยย‘ยƒยŽย‘ย•ย˜ย‹ย…ย‹ย‘ย•วกย“ย—ย‡ย•ยƒย„ย‡ยย“ย—ย‡ ย–ย‘ย†ย‘ย–ย‹ย‡ยย‡ย•ย—ยย‘ยย‡ยย–ย‘ย›ย“ย—ย‡ย–ย‘ย†ย‘ ย–ย‹ย‡ยย‡ย•ย—ย•ยŽร€ยย‹ย–ย‡ย•วกย“ย—ย‡ย‡ยŽย’ย”ย‹ยย‡ย” ย†ย‹ย“ย—ย‡ย‡ย•ย‡ยŽย”ย‡ย•ย’ย‡ย–ย‘ยƒย—ยย‘ยย‹ย•ยย‘วก ย’ย‡ย”ย‘ย•ย‘ย„ย”ย‡ย–ย‘ย†ย‘ยƒยŽย‘ย•ย†ย‡ยยžย•วค ย‘ยย—ยย’ย‘ย…ย‘ย†ย‡ย˜ย‘ยŽย—ยย–ยƒย†วกย…ย‘ยยŽยƒ ย•ย—ยยƒย›ย†ย‡ย†ย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ย‡ย•ยˆย—ย‡ย”ยœย‘ย• ยŠยƒย…ย‹ยƒย—ยยƒยย‡ย–ยƒย•ยƒยยƒวกย•ย‡ย’ย—ย‡ย†ย‡ย ยŽย‘ย‰ย”ยƒย”ยŽย‘ย•ย‘ย„ยŒย‡ย–ย‹ย˜ย‘ย•ย›ย†ย‡ย•ยƒย”ย”ย‘ยŽยŽยƒย” ย‡ยŽร€ยย’ย‡ย–ย—ย†ย‡ย—ยยƒยŒย—ย˜ย‡ยย–ย—ย†ย‡ยย‡ยŽ ย‡ยย–ย‡ยย†ย‹ย†ย‘ย“ย—ย‡ย…ยƒย”ยƒย‰ย‡ยย‡ย”ยƒย…ย‹ร—ย ยƒยย—ยย…ย‹ยƒย—ยยƒยƒย—ย”ย‘ย”ยƒยย—ย‡ย˜ยƒวกยŽยƒยƒย”วฆ ย”ยƒยย…ยƒย†ย‡ยŽยƒย•ย‘ยย„ย”ยƒวกยŽยƒย‡ยย…ย‹ย‡ยย†ย‡ ย‡ยย•ย—ยƒยยŠย‡ยŽยƒย”ย‹ยย“ย—ย‹ย‡ย–ย‘ย›ย•ย‹ยย‹ย”ยƒ ยŽย‡ยŒย‘ย•ย›ยƒยŽย–ย‘วขย‡ย•ยˆย—ย‡ย”ยœยƒย…ย”ย‡ยƒย†ย‘ย”ยƒ ย†ย‹ฯร€ย…ย‹ยŽย†ย‡ย–ย”ย‘ย’ย‡ยœยƒย”วคย‘ย‡ย•ย‘ยˆย‡ยย†ย‹วฆ ย‡ยย†ย‘ยƒยŽย‘ย•ย‰ย—ยƒย”ย†ย‹ยƒยย‡ย•ย†ย‡ยŽย‘ย”ย†ย‡ยย‘ ย‰ย”ย‹ย–ยƒยย†ย‘ย„ย—ย”ย”ยƒย†ยƒย•ย…ย‘ยย‡ยŽย…ย‡ย”ย‡ย„ย”ย‘ ย‡ยย–ย‡ยย‡ย„ย”ย‡ย…ย‹ย†ย‘ย…ย‘ยย‘ยŽยƒยŒย—ย˜ย‡ยย–ย—ย† ย•ยƒยŽย†ย”ยžยƒย†ย‡ยŽยƒยย–ย‡วกย‡ย•ย–ย‡ยย‹ย‡ยย†ย‘ย’ยŽย‡ยย‘ ย…ย‘ยย‘ย…ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ย“ย—ย‡ย“ย—ย‹ย‡ยย’ย‘ยย‡ ย„ย‹ย‡ยยŽยƒย’ย”ย‘ยƒย’ย‘ย…ย‘ยย‡ย…ย‡ย•ย‹ย–ยƒย•ยƒย„ย‡ย” ยŠยƒย•ย–ยƒย†ร—ยย†ย‡ย˜ยƒวกย•ย‹ยย‘ยŠยƒย…ย‹ยƒย†ร—ยย†ย‡ ย˜ยƒวคยƒย•ยย—ย‡ย˜ยƒย•ย‰ย‡ยย‡ย”ยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย•ย•ย‘ย วฆย‡ยยŽยƒย˜ย‹ย•ย‹ร—ยย†ย‡ย”ย–ย—ย”ย‘รฏร“ย‡ยœวฆยƒยŽวฆ ย‹ย‡ยย–ย‘ย†ย‡ย˜ย‹ย†ยƒย›ยˆย—ย‡ย”ยœยƒย”ย‡ยย‘ย˜ยƒย†ยƒวควควค Sร‰PTIMO SELLO ย‘ย†ย‡ย„ย‡ยย‘ย•ยยƒยŽย†ย‡ย…ย‹ย”ยŽยƒ ยˆยƒย–ยƒยŽย‹ย†ยƒย†ย’ยƒย”ยƒยŒย—ย•ย–ย‹ฯย‹ย…ยƒย”ยย—ย‡ย•ย–ย”ยƒย• ยƒย…ย…ย‹ย‘ยย‡ย•วกย‹ย‰ยย‘ย”ยƒยย–ย‡ย‡ย•ย‡ยŽย“ย—ย‡ย†ย‡ย•วฆ ย’ย”ย‡ย…ย‹ยƒยƒยŽย“ย—ย‡ยŽย‡ย’ย‘ยย‡ยŽยƒย•ย‡ย•ย’ย‘ย•ยƒย•วก ย•ย—ย‹ย…ย‹ย†ยƒย‡ย•ย“ย—ย‹ย‡ยย˜ย‹ย‡ย”ย–ย‡ยŽยƒย…ย‹ย…ย—ย–ยƒย‡ย ย•ย—ย’ย”ย‘ย’ย‹ยƒย…ย‘ย’ยƒวควควค Sร‰PTIMA TROMPETA ย‘ย”ย”ย‘ยย’ย‡ยย‡ยŽยƒยŽยยƒย†ย‡ยŽยƒ ยŒย—ย˜ย‡ยย–ย—ย†ย‡ยŽยย‹ย•ย‡ย”ยƒย„ยŽย‡ย“ย—ย‡ยยƒยŽวฆ ย„ยƒย”ยƒย–ยƒย•ย—ย†ย‹ย‰ยย‹ย†ยƒย†วกย‡ยŽย“ย—ย‡ยย‘ยŠยƒ ย‰ยƒยยƒย†ย‘ยยƒย†ยƒย›ย’ย‹ย‡ยย•ยƒย“ย—ย‡ยŽย‘ยŠยƒ ย‰ยƒยยƒย†ย‘ย–ย‘ย†ย‘วกย‡ยŽย“ย—ย‡ย•ย—ยˆย”ย‡ยยƒย”ย‡ย‘ย• ยƒยŽย‡ย•ย–ยƒย”ย•ย‘ย„ย”ย‡ย—ยยŽยƒย†ย”ย‹ยŽยŽย‘ย›ยŽย‘ย• ยŠย—ยย‘ย•ย‡ยย„ย”ย‹ยƒย‰ยƒย†ย‘ย”ย‡ย•ย‰ย”ย‹ย–ยƒยย•ย— ย‡ย•ย…ยŽยƒย˜ย‹ย–ย—ย†ย‡ยย…ยƒย†ย‡ยยƒย†ยƒวคยƒยย„ย‹ยฑย ย’ย—ย‡ย†ย‡ย”ย‡ย˜ย‹ย•ยƒย”ย‡ย•ย–ยƒย…ย‘ยŽย—ยยยƒย‡ยย‡ยŽ ย„ยŽย‘ย‰ยŠย–ย–ย’วฃศ€ศ€ยƒย”ยยƒย‰ย‡ย†ย‘ยวคย‡ยŽย‹ยย’ยƒย”วฆ ย…ย‹ยƒยŽย†ย‡ย–ยƒย„ยƒย•ย…ย‘วคย…ย‘ยวคยยšศ€วคย•ย—ย• ร—ย”ย†ย‡ยย‡ย•ยƒยŽย–ย‡ยŽยฑยˆย‘ยย‘อปอปอตอตอณอบอดอณ อธอทวฅ

Agenda Polรญtica Por: Jorge Jesรบs de la Cruz jorjes99@hotmail.com * LETRA MUERTA EL DECRETO DE AUSTERIDAD * NO LO RESPETAN, A NADIE HAN SANCIONADO ยยยƒย”ยœย‘ย’ยƒย•ยƒย†ย‘ย‡ยŽย‰ย‘ย„ย‡ย”ยยƒย†ย‘ย” ย‡ยย‹ย–ย‹ร—ย‡ยŽย‡ย…ย”ย‡ย–ย‘ย†ย‡ย—ย•ย–ย‡ย”ย‹ย†ยƒย†ย…ย‘ย ย‡ยŽย’ย”ย‘ย’ร—ย•ย‹ย–ย‘ย†ย‡ย–ย‡ยย‡ย”ยƒยŠย‘ย”ย”ย‘ย•ย†ย‡ ยŠยƒย•ย–ยƒอทอฒอฒยย‹ยŽยŽย‘ยย‡ย•ย†ย‡ย’ย‡ย•ย‘ย•ยƒยย—วฆ ยƒยŽย‡ย•วกย…ย‘ยย‘ยย‡ย†ย‹ย†ยƒย’ยƒย”ยƒยŠยƒย…ย‡ย”ยˆย”ย‡ยย–ย‡ ยƒยŽยƒย…ย”ย‹ย•ย‹ย•ฯย‹ยยƒยย…ย‹ย‡ย”ยƒย‡ยยŽยƒย…ย—ยƒยŽย•ย‡ ย‡ยย…ย—ย‡ยย–ย”ยƒยŽยƒยƒย†ยย‹ยย‹ย•ย–ย”ยƒย…ย‹ร—ยย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽวก ย•ย‹ยย‡ยย„ยƒย”ย‰ย‘ย‡ย•ยŽย‡ย–ย”ยƒยย—ย‡ย”ย–ยƒวกยยƒย†ย‹ย‡ยŽย‘ ย”ย‡ย•ย’ย‡ย–ยƒวกย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ย•ย‡ย•ย‹ย‰ย—ย‡ยย•ย‘ยŽยƒย’ยƒยย†ย‘ ย˜ย‹ย…ย‹ย‘ย•ย†ย‡ยŽย’ยƒย•ยƒย†ย‘วกย…ย‘ยย‘ย‡ย•ยŽยƒย”ย‡ยย–ยƒ ย†ย‡ย˜ย‡ยŠร€ย…ย—ยŽย‘ย•ย„ยŽย‹ยย†ยƒย†ย‘ย•ย•ย‹ยย–ย”ยƒยย•ย’ยƒย”วฆ ย‡ยย–ยƒย”ย‡ยŽย…ย‘ยย–ย”ยƒย–ย‘วกย‡ยŽย—ย•ย‘ย†ย‡ย˜ย‡ยŠร€ย…ย—ยŽย‘ย• ย‘ฯย‹ย…ย‹ยƒยŽย‡ย•ย’ยƒย”ยƒยƒย…ย–ย‹ย˜ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒยŽย‡ย• ย›ยƒยŽยƒย˜ย‡ยœยŠยƒย›ย†ย‡ย•ย’ย‹ยŽยˆยƒย”ย”ย‘ย‡ยย‰ยƒย•ย–ย‘ย• ย†ย‡ย‰ยƒย•ย‘ยŽย‹ยยƒวกยŽยƒย•ย…ย‘ยย’ย”ยƒย•ย†ย‹ย”ย‡ย…ย–ยƒย• ย•ย‹ยยŽย‹ย…ย‹ย–ยƒย…ย‹ร—ยวกยƒย•ร€ย…ย‘ยย‘ย‡ยŽย–ย”ยžฯย‹ย…ย‘ย†ย‡ ย‹ยฯยŽย—ย‡ยย…ย‹ยƒย•ย’ยƒย”ยƒย”ย‡ย‰ยƒยŽยƒย”ยŽย‹ย…ย‡ยย…ย‹ยƒย•ย†ย‡ ย…ย‘ยย†ย—ย…ย‹ย”ย›ย…ย‘ยย†ย‘ยยƒย”ย‹ยยˆย”ยƒย…ย…ย‹ย‘ยย‡ย•ย†ย‡ ย–ย”ยžยย•ย‹ย–ย‘วค ย’ยƒย”ย–ย‹ย”ย†ย‡ยŽยƒย’ย—ย„ยŽย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ ย†ย‹ย…ยŠย‘ย‡ย…ย”ย‡ย–ย‘ย†ย‡ย—ย•ย–ย‡ย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ยŽอป ย†ย‡ยยƒย”ยœย‘วกย•ย‘ยยย—ย…ยŠยƒย•ยŽยƒย•ยƒยย‘ยยƒวฆ ยŽร€ยƒย•ย“ย—ย‡ย•ย‡ยŠยƒยย…ย‘ยย‘ย…ย‹ย†ย‘ย‡ยย–ย”ย‡ยŽย‘ย• ย•ย‡ย”ย˜ย‹ย†ย‘ย”ย‡ย•ย’รฏย„ยŽย‹ย…ย‘ย•วกย•ย‹ยย“ย—ย‡ยŽยƒ ย‡ย…ย”ย‡ย–ยƒย”ย‹ยƒย†ย‡ยŽยƒย‘ยย–ย”ยƒยŽย‘ย”ร€ยƒวกยƒย”ย–ยŠยƒ ยƒย–ย”ย‹ย…ย‹ยƒ ย‹ยยฑยย‡ยœย”ย‘ย’ย‡ยœยƒวกย”ย‡ย•ย’ย‘ยย•ยƒวฆ ย„ยŽย‡ย†ย‡ย˜ย‹ย‰ย‹ยŽยƒย”ย“ย—ย‡ย•ย‡ย…ย—ยย’ยŽยƒยย‡ย•ย–ยƒย• ยย‡ย†ย‹ย†ยƒย•วกยƒยย—ยย…ย‹ย‡ยƒย“ย—ย‹ย‡ยย‡ย•ย•ย‡ยŠยƒย ย•ยƒยย…ย‹ย‘ยยƒย†ย‘ย’ย‘ย”ยย‘ยƒย…ยƒย–ยƒย”ยŽย‘ยƒย…ยƒย„ยƒยŽย‹วฆ ย†ยƒย†วคยƒยŽย’ยƒย”ย‡ย…ย‡ย“ย—ย‡ยƒยŽยƒยˆย—ยย…ย‹ย‘ยยƒย”ย‹ยƒ ยŽย‘ย“ย—ย‡ยย‡ยย‘ย•ยŽย‡ย‹ยย’ย‘ย”ย–ยƒย‡ย•ย…ย—ยย’ยŽย‹ย” ย…ย‘ยยŽยƒย’ยƒย”ย–ย‡ย“ย—ย‡ยŽย‡ย…ย‘ย”ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย†ย‡ย’ยƒย”ยƒ ย“ย—ย‡ย’ย—ย‡ย†ยƒยยƒย”ย…ยƒย”ย•ย‡ย‡ยŽยฑยšย‹ย–ย‘ย†ย‡ย‡ย•ย–ยƒย• ยย‡ย†ย‹ย†ยƒย•วค ย—ย’ย—ย‡ย•ย–ยƒยย‡ยย–ย‡ยŽย‘ย•ย‡ยŒย‡ย•ย”ย‡ย…ย–ย‘ย”ย‡ย• ย†ย‡ย‡ย•ย–ยƒยƒย†ยย‹ยย‹ย•ย–ย”ยƒย…ย‹ร—ยย‡ย•ยŽยƒยŠย‘ยย‡ย•ย–ย‹วฆ ย†ยƒย†วกยŽยƒย”ยƒย…ย‹ย‘ยยƒยŽย‹ย†ยƒย†วกยŽยƒย–ย”ยƒยย•ย’ยƒย”ย‡ยวฆ ย…ย‹ยƒวกยŽยƒย‡ฯย‹ย…ย‹ย‡ยย…ย‹ยƒย›ยŽยƒย‡ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ยƒย‡ยย‡ยŽย—ย•ย‘ ย†ย‡ยŽย‘ย•ย”ย‡ย…ย—ย”ย•ย‘ย•ย’รฏย„ยŽย‹ย…ย‘ย•วกย’ย”ย‹ย‘ย”ย‹ยœยƒยย†ย‘ ย•ย—ยƒย’ยŽย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยย‡ยย’ย”ย‘ย‰ย”ยƒยยƒย•ย›ยƒย…วฆ ย…ย‹ย‘ยย‡ย•ย’ยƒย”ยƒย…ย‘ยย„ยƒย–ย‹ย”ยŽยƒย’ย‘ย„ย”ย‡ยœยƒ ย‡ย‹ยย’ย—ยŽย•ยƒย”ย‡ยŽย†ย‡ย•ยƒย”ย”ย‘ยŽยŽย‘ย•ย‘ย…ย‹ยƒยŽย› ย‡ย…ย‘ยร—ยย‹ย…ย‘ย†ย‡ยŽย•ย–ยƒย†ย‘วขย‡ยยŠย‘ยย‘ย”ยƒ ยŽยƒย˜ย‡ย”ย†ยƒย†ยย‘ย•ยƒย„ย‡ยย‘ย•ย…ร—ยย‘ย’ย‘ย†ย”ยžย ยƒย…ย”ย‡ย†ย‹ย–ยƒย”ย“ย—ย‡ยŽย‘ย•ย‡ย•ย–ยžยย…ย—ยย’ยŽย‹ย‡ยย†ย‘วก ย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ย‡ยยŽย‘ย•ยŠย‡ย…ยŠย‘ย•วกยŽยƒย”ย‡ยƒยŽย‹ย†ยƒย† ย‡ย•ย†ย‹ยˆย‡ย”ย‡ยย–ย‡วคย‘ยŠยƒย›ยƒย—ย•ย–ย‡ย”ย‹ย†ยƒย†วก ย–ยƒยย’ย‘ย…ย‘ยƒยŠย‘ย”ย”ย‘ย•ย›ยย—ย…ยŠย‘ยย‡ยย‘ย• ย†ย‹ย•ย…ย‹ย’ยŽย‹ยยƒย’ย”ย‡ย•ย—ย’ย—ย‡ย•ย–ยƒยŽวกยŽยƒย•ย’ย”ย‡ย•ย—ยวฆ ย–ยƒย•ยย‡ย†ย‹ย†ยƒย•ย—ย”ย‰ย‡ยย–ย‡ย•ยƒย‹ยย’ยŽย‡ยย‡ยย–ยƒย” ย’ยƒย”ยƒย‡ยยˆย”ย‡ยย–ยƒย”ยŽยƒย†ย‡ย—ย†ยƒย’รฏย„ยŽย‹ย…ยƒย› ยŽย‘ย•ย’ยƒย•ย‹ย˜ย‘ย•ยŠย‡ย”ย‡ย†ยƒย†ย‘ย•ย†ย‡ยŽยƒยƒย†ยย‹ยวฆ ย‹ย•ย–ย”ยƒย…ย‹ร—ยย’ยƒย•ยƒย†ยƒย•ย‘ยŽย‘ย“ย—ย‡ย†ยƒย”ย‘ยย‡ยย‡ยŽ ย’ยƒย’ย‡ยŽวกย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ยย‘ย•ย‡ยŠยƒยย…ย‘ยย˜ย‡ย”ย–ย‹ย†ย‘ ย‡ยยŠย‡ย…ยŠย‘ย•ย–ยƒยย‰ย‹ย„ยŽย‡ย•วกยย‘ยŠยƒย›ย”ย‡ย•ย—ยŽย–ยƒวฆ ย†ย‘ย•ย’ย‘ย•ย‹ย–ย‹ย˜ย‘ย•วค ย‰ยƒย’ย‹ย–ย‘ย‘ยร€ยย‰ย—ย‡ยœยŠย‹ยœย‘ย…ย‘ยย’ย”ยƒย• ย†ย‹ย”ย‡ย…ย–ยƒย•ย•ย‹ยย…ย—ยย’ยŽย‹ย”ย…ย‘ยยŽยƒย•ยย‘ย”ยยƒย• ย‡ย•ย–ยƒย„ยŽย‡ย…ย‹ย†ยƒย•วกยย‘ยŠยƒย•ย‹ย†ย‘ย•ยƒยย…ย‹ย‘ยยƒย†ย‘วข ย‡ยย‡ยŽ ย‘ย•ย’ย‹ย–ยƒยŽย†ย‡ยŽย‹ร“ย‘ยƒย†ย“ย—ย‹ย”ย‹ย‡ย”ย‘ย ยยƒย”ย‹ย•ย…ย‘ย•วกย“ย—ย‡ยย‘ย•ย‡ย•ย—ยย‹ยย‹ย•ย–ย”ยƒย‡ย ยŽยƒย†ย‹ย‡ย–ยƒย†ย‡ยŽย‘ย•ย’ยƒย…ย‹ย‡ยย–ย‡ย•ย‹ยย–ย‡ย”ยยƒย†ย‘ย•วก ยƒย’ย‡ยยƒย•ยŒย—ย•ย–ย‹ฯย‹ย…ยƒย”ย‘ยย“ย—ย‡ย‡ยŽย†ย‹ย”ย‡ย…ย–ย‘ย” ยƒย†ยย‹ยย‹ย•ย–ย”ยƒย–ย‹ย˜ย‘ย›ยƒยŠยƒย„ร€ยƒย•ย‹ย†ย‘ย†ย‡ย•ย–ย‹วฆ ย–ย—ย‹ย†ย‘วกย’ย‡ย”ย‘ยœย‡ย“ย—ย‹ย‡ยŽย‘ยŽย‡ย†ย‘ยย‘ย•ย–ย”ย‘ ย‹ย‰ยย‘ย”ยƒยย…ย‹ยƒย‡ยย‡ยŽย–ย‡ยยƒวกยƒยŽย†ย‡ย…ยŽยƒย”ยƒย” ย“ย—ย‡ย•ย‡ย‡ยย–ย‡ย”ร—ย†ย‡ยŽย…ยƒย•ย‘วกย’ย‘ย”ยŽย‘ย“ย—ย‡ย•ย‡ ย’ย—ย„ยŽย‹ย…ร—ย‡ยยŽย‘ย•ยย‡ย†ย‹ย‘ย•วค ยƒย›ย†ย‡ยย—ยย…ย‹ยƒ ย…ย‘ยย–ย”ยƒย‡ย”ย‰ย‹ย‘ ย—ย‡ย”ย”ยƒยฑย”ย‡ยœย’ย‘ย”ย…ย‘ยวฆ ย†ย‘ยยƒย”ย’ยƒย‰ย‘ย•ย†ย‡ยŽย‹ย…ย‡ยย…ย‹ยƒย•ย†ย‡ย…ย‘ยย†ย—ย…ย‹ย” ย›ย‡ยŽย‹ยย‹ยยƒย”ย‹ยยˆย”ยƒย…ย…ย‹ย‘ยย‡ย•วกย‡ยย†ย‡ย–ย”ย‹ยย‡ยวฆ ย–ย‘ย†ย‡ยŽยƒย•ฯย‹ยยƒยยœยƒย•ย’รฏย„ยŽย‹ย…ยƒย•วกยย‘ยŠยƒย› ย•ยƒยย…ย‹ร—ยย–ยƒยย’ย‘ย…ย‘วคยŽย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ย‘ย†ย‡ยŽ ย”ยƒยย…ย‹ย•ย…ย‘ยƒย•ย–ย‹ยŽยŽย‘ยƒยร€ย”ย‡ยœยŽยŽย‡ย˜ย‘ ยƒยย–ย‡ยŽยƒย•ย‹ยย•ย–ยƒยย…ย‹ยƒย•ย…ย‘ย”ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย†ย‹ย‡ยย–ย‡ย• ย†ย‡ยย—ยย…ย‹ยƒย…ย‘ยย–ย”ยƒย‡ย†ย”ย‘ย‘ย…ยƒยย‡ย‰ย”ยƒ ยƒย’ย‹ยƒวกย†ย‹ย”ย‡ย…ย–ย‘ย”ย†ย‡ยŽย‡ย…ย›ย–ย‡วกย–ยƒยย’ย‘ย…ย‘

ยŠยƒย›ย”ย‡ย•ย’ย—ย‡ย•ย–ยƒวกย‡ยย—ยยƒย˜ย‹ย‘ยŽยƒย…ย‹ร—ยยƒยŽ ย‡ย…ย”ย‡ย–ย‘ย†ย‡ย—ย•ย–ย‡ย”ย‹ย†ยƒย†ย’ย‘ย”ย’ยƒย”ย–ย‡ย†ย‡ ยŽยƒย•ยย‹ย•ยยƒย•ยƒย—ย–ย‘ย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•วค ย‘ย•ย…ยŠย‘ยˆย‡ย”ย‡ย•ย†ย‡ยŽย‘ย•ยˆย—ยย…ย‹ย‘ยยƒย”ย‹ย‘ย• ย…ย—ยƒยย†ย‘ยƒย…ย—ย†ย‡ยยƒย”ย‡ย—ยย‹ย‘ยย‡ย•ยˆย—ย‡ย”ยƒย†ย‡ ย•ย—ย•ย‘ฯย‹ย…ย‹ยยƒย•วกย’ย‡ย”ยยƒยย‡ย…ย‡ยย†ย‡ยย–ย”ย‘ย†ย‡ ยŽยƒย•ย—ยย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ย…ย‘ยย‡ยŽย…ยŽย‹ยยƒย‡ยย…ย‡ยย†ย‹ย†ย‘วก ย‰ยƒย•ย–ยƒยย†ย‘ย‰ยƒย•ย‘ยŽย‹ยยƒย‹ยยย‡ย…ย‡ย•ยƒย”ย‹ยƒยย‡ยย–ย‡วก ย•ย‡ย’ย—ย‡ย†ย‡ย‘ย„ย•ย‡ย”ย˜ยƒย”ย…ยƒย†ยƒย˜ย‡ยœย“ย—ย‡ยŠยƒย› ย‡ย˜ย‡ยย–ย‘ย•ย‡ยยƒยŽยƒย…ย‹ย‘ย†ย‡ ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘วค ย‘ย•ยƒย„ย‡ยย‘ย•ย†ย‡ย“ย—ยฑยยƒยย‡ย”ยƒย’ย‘วฆ ย†ย”ยžยยŒย—ย•ย–ย‹ฯย‹ย…ยƒย”ย“ย—ย‡ย‡ยšย‹ย•ย–ย‡ยƒยŠย‘ย”ย”ย‘ย‡ย ย…ย‘ยย„ย—ย•ย–ย‹ย„ยŽย‡ย•วคยย‡ยŽย”ย–ร€ย…ย—ยŽย‘ย—ยƒย”ย–ย‘ ย•ย‡ย‡ย•ย–ยƒย„ยŽย‡ย…ย‡ย“ย—ย‡วฒยƒย•ย•ย‡ย…ย”ย‡ย–ยƒย”ร€ยƒย•ย†ย‡ ยŽยƒยย‡ยƒย…ย‹ร—ยย› ย‹ยยƒยยœยƒย•ย›ย†ย‡ย†ยย‹ยวฆ ย‹ย•ย–ย”ยƒย…ย‹ร—ยย†ยƒย”ยžยย•ย‡ย‰ย—ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘วกย‡ยย‡ยŽ ยžยย„ย‹ย–ย‘ย’ย”ย‡ย•ย—ย’ย—ย‡ย•ย–ยƒย”ย‹ย‘วกยƒยŽยƒยƒย’ยŽย‹วฆ ย…ยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ย‡ย•ย–ย‡ย…ย—ย‡ย”ย†ย‘ย’ย‘ย”ย’ยƒย”ย–ย‡ย†ย‡ ยŽยƒย•ย†ย‡ย’ย‡ยย†ย‡ยย…ย‹ยƒย•วกร—ย”ย‰ยƒยย‘ย•ย†ย‡ย•ย…ย‘ยวฆ ย…ย‡ยย–ย”ยƒย†ย‘ย•ย›ย‡ยย–ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ย’ยƒย”ยƒย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽย‡ย•วข ยƒย•ย‹ยย‹ย•ยย‘วกยŽยƒย‡ย…ย”ย‡ย–ยƒย”ร€ยƒย†ย‡ย‘ยย–ย”ยƒยŽวฆ ย‘ย”ร€ยƒย•ย‡ย”ยžย”ย‡ย•ย’ย‘ยย•ยƒย„ยŽย‡ย†ย‡ย˜ย‹ย‰ย‹ยŽยƒย”ย“ย—ย‡ ย–ย‘ย†ย‘ย•ยŽย‘ย•ย‡ยย–ย‡ย•ย’รฏย„ยŽย‹ย…ย‘ย•ย…ย—ยย’ยŽยƒย ย…ย‘ยยŽยƒย•ย†ย‹ย•ย’ย‘ย•ย‹ย…ย‹ย‘ยย‡ย•ย†ย‡ยŽย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ย‡ ย‘ย”ย†ย‡ยยƒยย‹ย‡ยย–ย‘วณวกยย‘ย…ย”ย‡ย‡ยย‘ย•ย“ย—ย‡ยŠยƒย›ยƒ ยƒยŽย‰รฏยย”ย‡ย•ย—ยŽย–ยƒย†ย‘ยƒย‡ย•ย–ย‘ย•ย•ย‡ย‰ย—ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ย• ย›ย†ย‡ยŠยƒย„ย‡ย”ยŽย‘วกย•ย‡ย”ร€ยƒย’ย”ย—ย†ย‡ยย–ย‡ย“ย—ย‡ ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ย‡ยย—ยย”ย‡ย’ย‘ย”ย–ย‡ย’ยƒย”ยƒย…ย‘ยย‘ย…ย‡ย” ยŠยƒย•ย–ยƒย‡ยŽยย‘ยย‡ยย–ย‘ย…ย—ยƒยŽยŠยƒย•ย‹ย†ย‘ย‡ยŽ ย–ยƒยยƒร“ย‘ย†ย‡ยŽยƒยŠย‘ย”ย”ย‘วค ยŽยƒย”ย–ร€ย…ย—ยŽย‘ย‘ย…ย–ยƒย˜ย‘ย›ยย‘ย˜ย‡ยย‘ย•ย‡ ย”ย‡ฯย‹ย‡ย”ย‡ยƒย—ยย’ย”ย‘ย‰ย”ยƒยยƒย†ย‡ย”ย‡ย–ย‹ย”ย‘ ย˜ย‘ยŽย—ยย–ยƒย”ย‹ย‘ย‡ยยŽยƒย„ย—ย”ย‘ย…ย”ยƒย…ย‹ยƒวกย›ย“ย—ย‡ ยย‘ย•ย‡ยƒย—ย–ย‘ย”ย‹ยœยƒย”ยžยยย—ย‡ย˜ยƒย•ย’ยŽยƒยœยƒย•วก ย•ย‹ยย‡ยย„ยƒย”ย‰ย‘ย‡ยย‡ยŽ วกย‰ยƒย’ย‹ย–ย‘ ย‘ยร€ยย‰ย—ย‡ยœย„ยƒย•ย‹ฯย‹ย…ร—ยƒอดอฒอฒย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒย• ย’ยƒย”ยƒยˆยƒย˜ย‘ย”ย‡ย…ย‡ย”ยƒย‹ย†ยƒยŽย‹ยƒยƒย•ย–ย‹ยŽยŽย‘วขย‡ยŽ ยˆย—ยย…ย‹ย‘ยยƒย”ย‹ย‘ย–ย‡ยย†ย”ร€ยƒย“ย—ย‡ย•ย‡ย”ย•ยƒยย…ย‹ย‘วฆ ยยƒย†ย‘วกย’ย‡ย”ย‘ย‰ย‘ยœยƒย†ย‡ย‹ยย’ย—ยย‹ย†ยƒย†วค ยƒยย„ย‹ยฑยย•ย‡ย”ย‡ฯย‹ย‡ย”ย‡ยย‡ยŽย”ย–ย‹ย…ย—ยŽย‘ ยย…ย‡ยƒย˜ย‘ยƒยŽยƒย†ย‡ย’ย—ย”ยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ยƒย˜ย‹ยƒวฆ ย†ย‘ย”ย‡ย•วกย•ย‹ยย‡ยย„ยƒย”ย‰ย‘วกย–ยƒยย•ย‘ยŽย‘ย‡ยย‡ยŽ ย•ย‡ย…ย–ย‘ย”ย•ยƒยŽย—ย†ยย‘ย•ย‡ยŠยƒยย‘ย…ย—ย’ยƒย†ย‘ย’ย‘ย” ย•ยƒยย‡ยƒย”ยŽยƒยŽย‹ย•ย–ยƒวกย›ย‡ยšย‹ย•ย–ย‡ยยย—ย…ยŠย‘ย• ย“ย—ย‡ย‡ย•ย–ยžยย…ย‘ย„ย”ยƒยย†ย‘ย•ย‹ยยŠยƒย…ย‡ย”ยยƒย†ยƒวก ยƒยˆย‡ย…ย–ยƒยย†ย‘ยŽยƒย•ฯย‹ยยƒยยœยƒย•ย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽย‡ย•วค ยŽยƒย”ย–ร€ย…ย—ยŽย‘อณอนยˆย”ยƒย…ย…ย‹ร—ย

ย•ย‡ร“ยƒยŽยƒ ย“ย—ย‡วฒยŽยƒย‡ย…ย”ย‡ย–ยƒย”ร€ยƒย†ย‡ย†ยย‹ยย‹ย•ย–ย”ยƒย…ย‹ร—ยวก ย‡ยย…ย‘ยย•ย—ยŽย–ยƒย…ย‘ยยŽยƒย†ย‡ยŽยƒยย‡ยƒย…ย‹ร—ยย› ย‹ยยƒยยœยƒย•วกย‡ย•ย–ยƒย„ยŽย‡ย…ย‡ย”ยžย—ยย–ยƒย„ย—ยŽยƒย†ย‘ย” ย†ย‡ย…ย—ย‘ย–ยƒย•วกยŠยƒย•ย–ยƒย‡ยŽยย‹ย˜ย‡ยŽย†ย‡ย•ย—ย„ย•ย‡ย…วฆ ย”ย‡ย–ยƒย”ย‹ย‘ย‘ย‡ย“ย—ย‹ย˜ยƒยŽย‡ยย–ย‡วกย’ยƒย”ยƒย‡ยŽย—ย•ย‘ ย†ย‡ย–ย‡ยŽย‡ยˆย‘ยร€ยƒย…ย‡ยŽย—ยŽยƒย”ย…ย‘ยย„ยƒย•ย‡ยƒยย—ยƒยŽวก ย“ย—ย‡ย†ยƒยย†ย‘ยƒย…ยƒย”ย‰ย‘ย†ย‡ยŽย‘ย•ย—ย•ย—ยƒย”ย‹ย‘ย•ย‡ยŽ ย’ยƒย‰ย‘ย’ย‘ย”ยŽย‘ย•ย‡ยšย…ย‡ย†ย‡ยย–ย‡ย•ยƒยŽยƒย•ย…ย—ย‘ย–ยƒย• ย‡ย•ย–ยƒย„ยŽย‡ย…ย‹ย†ยƒย•วณวกย•ย‹ยย‡ยย„ยƒย”ย‰ย‘วกยย‘ย•ย‡ ย…ย‘ยย‘ย…ย‡ย†ย‹ย…ยŠย‘ย–ยƒย„ย—ยŽยƒย†ย‘ย”วกยŽยƒย‘ย’ยƒย…ย‹ย†ยƒย† ย‹ยย’ย‹ย†ย‡ย†ยƒย”ยŽย‡ย…ย‡ย”ย–ย‹ย†ย—ยย„ย”ย‡ยƒยŽย‡ย…ย”ย‡ย–ย‘ ย†ย‡ย—ย•ย–ย‡ย”ย‹ย†ยƒย†วค ยŽยƒย”ย–ร€ย…ย—ยŽย‘ย‹ย‰ยฑย•ย‹ยย‘ย‡ย‰ย—ยย†ย‘ ยย‡ยย…ย‹ย‘ยยƒวฒย‡ยยย‹ยย‰รฏยย…ยƒย•ย‘ย•ย‡ ย’ย‘ย†ย”ยžย‡ยšย‡ยย–ยƒย”ยƒย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒย•ฯร€ย•ย‹ย…ยƒย• ย‘ย…ย‘ยŽย‡ย…ย–ย‹ย˜ยƒย•ย†ย‡ยŽย’ยƒย‰ย‘ย†ย‡ยย‹ยย‰ย—ยยƒ ย…ย‘ยย–ย”ย‹ย„ย—ย…ย‹ร—ยวขย†ย‡ยยƒยย‡ย”ยƒย‡ย•ย’ย‡ย…ย‹ยƒยŽวก ยย‘ย•ย‡ย‡ยšย‡ยย–ยƒย”ยžยƒย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒย•ฯร€ย•ย‹ย…ยƒย• ย‘ย…ย‘ยŽย‡ย…ย–ย‹ย˜ยƒย•ย†ย‡ยŽย’ยƒย‰ย‘ย†ย‡ยŽย‹ย…ย‡ยย…ย‹ยƒย• ย†ย‡ย…ย—ยƒยŽย“ย—ย‹ย‡ย”ย–ย‹ย’ย‘วกยย—ยŽย–ยƒย•วกย‹ยยˆย”ยƒย…วฆ ย…ย‹ย‘ยย‡ย•วกย†ย‡ย”ย‡ย…ยŠย‘ย•วกยƒย’ย”ย‘ย˜ย‡ย…ยŠยƒยย‹ย‡ยย–ย‘ย• ย‘ย…ย—ยƒยŽย‡ย•ย“ย—ย‹ย‡ย”ย‘ย–ย”ยƒย…ย‘ยย–ย”ย‹ย„ย—ย…ย‹ร—ย ยŽย‡ย‰ยƒยŽยย‡ยย–ย‡ย‡ยšย‹ย‰ย‹ย„ยŽย‡วณวคย‘ยย‡ย•ย–ย‘วกย‡ย”ย‰ย‹ย‘

ย—ย‡ย”ย”ยƒย†ย‡ย„ย‡ย”ร€ยƒย•ย‡ย”ย•ยƒยย…ย‹ย‘ยยƒย†ย‘วกย’ย‡ย”ย‘ ยƒย—ยย‹ยย˜ย‡ย•ย–ย‹ย‰ยƒยŽยƒย‘ยย–ย”ยƒยŽย‘ย”ร€ยƒวค ย‡ยŒย‘ย”ย†ย‡ย”ย‘ย‰ย—ย‡ยย‡ยŽย‡ย…ย”ย‡ย–ย‘ย†ย‡ ย—ย•ย–ย‡ย”ย‹ย†ยƒย†วกย’ยƒย”ยƒย“ย—ย‡ยย‘ยŠยƒย›ยƒย„ย—ย”ยŽยƒ ยƒยŽย’ย—ย‡ย„ยŽย‘วค วฆยยƒย‹ยŽวฃยŒย‘ย”ยŒย‡ย•อปอปฬทยŠย‘ย–ยยƒย‹ยŽวคย…ย‘ย ร€ย‰ยƒยยย‡ย‡ยย–ย™ย‹ย–ย–ย‡ย”ฬทยŒย‘ย”ย‰ย‡ย†ย‡ยŽยƒย…ย”ย—ยœอปอป

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


13

ร†Sรณlo un 30% de proyectos era avalado y a cuenta gotas fluรญan los apoyos, acusa la Central Obrera Campesina. L ANTONIO RUIZย”ย‰ย‡ยย–ย‡ ย“ย—ย‡ ย‡ยŽ ย‘วฆ ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ ย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽ ย”ย‡ยƒวฆ ยŽย‹ย…ย‡ ยŽยƒย• ย‰ย‡ย•ย–ย‹ย‘ยย‡ย• ยย‡ย…ย‡ย•ยƒย”ย‹ยƒย• ยƒยย–ย‡ ยŽยƒย• ย‹ยย•ย–ยƒยย…ย‹ยƒย• ยƒย‰ย”ย‘วฆ ย’ย‡ย…ย—ยƒย”ย‹ยƒย• ย†ย‡ยŽ ย‘วฆ ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ ยˆย‡ย†ย‡ย”ยƒยŽวก ย’ย—ย‡ย• ย‡ย ยŽย‘ย• รฏยŽย–ย‹ยย‘ย• อณอด ยƒร“ย‘ย• ย…ย—ยƒยย†ย‘ ย‡ยŽ ย‡ย•ย–ยƒย„ยƒ ย‡ย ย‡ยŽ ย’ย‘ย†ย‡ย” ยยƒย…ย‹ย‘ยยƒยŽ ย› ย‡ยŽ  ย‡ย ย‡ยŽ ย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽ วฒยŽย‘ย•ย”ย‡ย…ย—ย”ย•ย‘ย•ย’ยƒย”ยƒย‡ยŽย…ยƒยย’ย‘ยŽยŽย‡ย‰ยƒย„ยƒยƒ ย…ย—ย‡ยย–ยƒย‰ย‘ย–ยƒย•ย›ย•ร—ยŽย‘ย‡ยŽอตอฒย’ย‘ย”ย…ย‹ย‡ยย–ย‘ย†ย‡ ยŽย‘ย• ย’ย”ย‘ย›ย‡ย…ย–ย‘ย• ย“ย—ย‡ ย•ย‡ ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒย”ย‘ย ย‡ย”ยƒ ยƒย˜ยƒยŽยƒย†ย‘ย›ยย‘ย†ย‡ย•ย‡ยƒยย‘ย•ย“ย—ย‡ย‡ย•ย–ยƒยย‹ย•วฆ ยยƒย’ย‘ยŽร€ย–ย‹ย…ยƒย•ย‹ย‰ยƒย‹ยย’ย‡ย”ยƒยย†ย‘วณวกย•ย‡ร“ยƒยŽร—ย‡ยŽ ย†ย‹ย”ย‹ย‰ย‡ยย–ย‡ย†ย‡ยŽยƒย‡ยย–ย”ยƒยŽย„ย”ย‡ย”ยƒยƒยย’ย‡วฆ ย•ย‹ยยƒวกร€ย…ย–ย‘ย”ยƒยย—ย‡ยŽย…ย‘ย•ย–ยƒยฑย”ย‡ยœวค ย ย‡ยย–ย”ย‡ย˜ย‹ย•ย–ยƒ ย…ย‘ย ยŽย‘ย• ยย‡ย†ย‹ย‘ย• ย†ย‡ ย…ย‘ยย—ยย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยวก ย‡ยŽ ยŽร€ย†ย‡ย” ย…ยƒยย’ย‡ย•ย‹ยย‘ ย†ย‡ย•ย–ยƒย…ร— วฒย‡ย ย‡ย•ย–ย‡ ย•ย‡ยšย‡ยย‹ย‘ ย•ย‡ ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒ ยŽยƒ ยย‹ย•ยยƒ ย…ย‹ย”ย…ย—ยย•ย–ยƒยย…ย‹ยƒวก ย‡ย ย‡ยŽ ย•ย‡ยย–ย‹ย†ย‘ ย“ย—ย‡ยƒยŠย‘ย”ยƒย‡ยŽ ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ยˆย‡ย†ย‡ย”ยƒยŽย‡ย•ย’ย”ย‹ย‹ย•วฆ ย–ยƒย›ย‡ยŽย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽย‡ย•ย’ย‡ย”ย”ย‡ย†ย‹ย•ย–ยƒวกย’ย‘ย”ยŽย‘ย…ย—ยƒยŽวก ย…ย‘ยฯย‹ยƒยย‘ย• ย‡ย ยŽย‘ย• ย„ย—ย‡ยย‘ย• ย‘ฯย‹ย…ย‹ย‘ย• ย†ย‡ยŽ ย‰ย‘ย„ย‡ย”ยยƒย†ย‘ย”ย”ย–ย—ย”ย‘รฏร“ย‡ยœย’ยƒย”ยƒย’ย‘ย†ย‡ย” ย”ย‡ย˜ย‡ย”ย–ย‹ย”ย‡ย•ย–ยƒย–ย‡ยย†ย‡ยย…ย‹ยƒวกย“ย—ย‡ยย‘ย•ยƒยŠย‘ย‰ร— ย‡ยยŽย‘ย•ย†ย‘ย•รฏยŽย–ย‹ยย‘ย•ย•ย‡ยšย‡ยย‹ย‘ย•วณวค ย†ย‡ยยžย• ยƒย‰ย”ย‡ย‰ร— ย“ย—ย‡ ย†ย‡ ยย‹ยŽ ย’ย”ย‘วฆ ย›ย‡ย…ย–ย‘ย•ย’ย”ย‘ย†ย—ย…ย–ย‹ย˜ย‘ย•ย“ย—ย‡ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒยยŽย‘ย•

NO HAY apoyos para producir

ย…ยƒยย’ย‡ย•ย‹ยย‘ย• ย‡ย ยŽยƒย• ย˜ย‡ยย–ยƒยย‹ยŽยŽยƒย•วก ย‡ยŽ ย‘วฆ ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ ยˆย‡ย†ย‡ย”ยƒยŽ ย•ร—ยŽย‘ ยƒย—ย–ย‘ย”ย‹ยœยƒ อตอฒอฒวก ย‡ย• ย†ย‡ย…ย‹ย” ย‡ยŽ อตอฒ ย’ย‘ย” ย…ย‹ย‡ยย–ย‘วก วฒย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ ย•ย‹ย‡ยวฆ ย’ย”ย‡ยŠยƒย†ย‡ย•ย–ย‹ยยƒย†ย‘ย’ย‘ย…ย‘ย•ย”ย‡ย…ย—ย”ย•ย‘ย•ย’ยƒย”ยƒ ยƒย’ย‘ย›ยƒย”ย‡ยŽย…ยƒยย’ย‘ย–ยƒย„ยƒย•ย“ย—ย‡ร“ย‘วณวค ย‹ยŒย‘ย“ย—ย‡ย†ย—ย”ยƒยย–ย‡ยŽย‘ย•ย‰ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ย•ย’ยƒวฆ ยย‹ย•ย–ยƒย• ย‡ยŽ ย…ยƒยย’ย‘ ย‡ย•ย–ย—ย˜ย‘ ยƒย„ยƒยย†ย‘ยยƒย†ย‘วก ย“ย—ย‡ ยย—ยย…ยƒ ย„ยƒยŒยƒย”ย‘ย ยŽย‘ย• ย”ย‡ย…ย—ย”ย•ย‘ย• ย•ย—ฯย‹วฆ ย…ย‹ย‡ยย–ย‡ย• ย’ยƒย”ยƒ ยƒย’ย‘ย›ยƒย” ยƒ ยŽยƒ ย’ย”ย‘ย†ย—ย…ย…ย‹ร—ยวก ยŽย‘ย•ย’ย”ย‘ย‰ย”ยƒยยƒย•ย…ย‘ยย‘ย”ย‘ยƒยย’ย‘ย›ย”ย‘วฆ ย‰ย”ยƒย ย•ย‹ย‡ยย’ย”ย‡ ยŽย‘ ย‡ยย–ย”ย‡ย‰ยƒย„ยƒย ย…ย‘ย ยย‡วฆ ย•ย‡ย•ย†ย‡ย”ย‡ย–ย”ยƒย•ย‘ย•วค วฒ ยŽย‘ย• ย’ย”ย‘ย›ย‡ย…ย–ย‘ย• ย’ย”ย‘ย†ย—ย…ย–ย‹ย˜ย‘ย• ย“ย—ย‡

ย•ย‡ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒย„ยƒยย‡ยย˜ย‡ยย–ยƒยย‹ยŽยŽยƒย–ย‘ย†ย‘ย•ยŽย‘ย• ยƒร“ย‘ย•ยย‘ยŽย‘ยƒย–ย‡ยย†ร€ยƒยย’ย‘ย”ยˆยƒยŽย–ยƒย†ย‡ย”ย‡ย…ย—ย”วฆ ย•ย‘ย•วกย›ย’ย‘ย”ย‡ย•ย‘วกย‡ยŽย…ยƒยย’ย‘ย‡ย•ย–ยžย‡ยยŽยƒย”ย—ย‹วฆ ยยƒย•ย‹ยยย‹ยย‰ย—ยยƒย˜ย‡ยย–ยƒยŒยƒย†ย‡ย’ย”ย‘ย†ย—ย…ย…ย‹ร—ยวณวก ย”ย‡ย‹ย–ย‡ย”ร—วค ยŽ ยŽร€ย†ย‡ย” ย…ยƒยย’ย‡ย•ย‹ยย‘วก ย•ย‡ร“ยƒยŽร— ย“ย—ย‡ ย‡ย ยƒย„ยƒย•ย…ย‘ย‡ย•ย–ยžยยƒย„ยƒยย†ย‘ยยƒย†ยƒย•ย–ย‘ย†ยƒย•ยŽยƒย• ย”ยƒยยƒย• ย†ย‡ ย’ย”ย‘ย†ย—ย…ย…ย‹ร—ยวก ย…ย‘ยย‘ ย‡ย• ย‡ยŽ ย…ยƒวฆ ย…ยƒย‘วกย’ยŽยžย–ยƒยย‘วกย’ย‹ยย‹ย‡ยย–ยƒวกย…ย‘ย’ย”ยƒวกย…ร€ย–ย”ย‹ย…ย‘ย•วก ยŽยƒย‰ยƒยยƒย†ย‡ย”ร€ยƒวกยƒย‰ย”ร€ย…ย‘ยŽยƒย›ย‘ย–ย”ยƒย•ยƒย…ย–ย‹ย˜ย‹ย†ยƒวฆ ย†ย‡ย•ย“ย—ย‡ย‡ยยŽย—ย‰ยƒย”ย†ย‡ย…ย”ย‡ย…ย‡ย”ยŠยƒยย†ย‡ย…ยƒร€วฆ ย†ย‘ย’ย‘ย”ยŽยƒยˆยƒยŽย–ยƒย†ย‡ย”ย‡ย…ย—ย”ย•ย‘ย•วค ย‘ยฯย‹ร—ย“ย—ย‡ย‡ยย‡ย•ย–ย‡ย•ย‡ยšย‡ยย‹ย‘ย…ย‘ยยŽย‘ย•

ยย—ย‡ย˜ย‘ย• ย‰ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ย• ย†ย‡ยŽ  ย› ย†ย‡ยŽ ยŽยƒย•ย…ย‘ย•ยƒย•ย…ยƒยย„ย‹ย‡ยย’ยƒย”ยƒย„ย‹ย‡ยย†ย‡ยŽย…ยƒยวฆ ย’ย‘ยŽย‘ย…ยƒยŽวควฒย‘ยยŽยƒยƒย’ย‡ย”ย–ย—ย”ยƒย†ย‡ยŽยƒย•ย˜ย‡ยย–ยƒวฆ ยย‹ยŽยŽยƒย•ย•ย‡ย˜ย‹ย‘ยŽยƒย„ย—ย‡ยยƒย‹ยย–ย‡ยย•ย‹ร—ยย†ย‡ย‡ย•วฆ ย–ย‘ย•ย‰ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ย•ย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ย”ย‡ย…ย‹ย„ย‹ย‡ย”ย‘ยยยžย• ย•ย‘ยŽย‹ย…ย‹ย–ย—ย†ย‡ย•ย›ยƒยย’ยŽย‹ยƒย”ย‘ยย†ย‹ย‡ยœย†ร€ยƒย•ยยžย• ย‡ยŽ ย’ย”ย‘ย‰ย”ยƒยยƒวก ย› ย‡ย•ย‘ ย•ย‘ย ย•ย‹ย‰ยย‘ย• ย’ย‘ย•ย‹ย–ย‹วฆ ย˜ย‘ย• ย†ย‡ ย“ย—ย‡ ย‡ยŽ ย…ยƒยย’ย‘ ย–ย‡ยย†ย”ยž ยย‡ยŒย‘ย”ย‡ย• ย„ย‡ยย‡ฯย‹ย…ย‹ย‘ย• ย› ย”ย‡ย…ย—ย”ย•ย‘ย• ย’ยƒย”ยƒ ย”ย‡ยƒย…ย–ย‹ย˜ยƒย” ยŽยƒย’ย”ย‘ย†ย—ย…ย–ย‹ย˜ย‹ย†ยƒย†วณวกย…ย‘ยย‡ยย–ร—วคย‘ย”ยŽย‘ย…ย—ยƒยŽ วฒย‡ยšย‹ย•ย–ย‡ยŽยƒย…ย‘ยฯย‹ยƒยยœยƒย†ย‡ย“ย—ย‡ย•ย‡ย”ย‡ย˜ย‹ย‡ย”ย–ยƒ ย‡ย•ย–ยƒย•ย‹ย–ย—ยƒย…ย‹ร—ยวกย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ย‡ยŽย…ยƒยย’ย‘ย•ย‡ย‡ยวฆ ย…ย—ย‡ยย–ย”ยƒย†ย‡ย…ยƒย’ยƒย…ยƒร€ย†ยƒวณวค

5 secretarios al Congreso ร†Pedirรกn diputados su comparecencia al Congreso para que den informaciรณn del cumplimiento de su deber. ANTONIO RIVERA

CONGRESO del Estado de Tabasco

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

ยƒ ยŽย‡ย‰ย‹ย•ยŽยƒย†ย‘ย”ยƒ ยŽย‘ย…ยƒยŽ ย†ย‡ยŽ วก ย‹วฆ ยŽย‹ยƒยยƒ ยƒย†ย”ย‹ย‰ยƒยŽ ยฑยย†ย‡ยœวก ย•ย‘ย•ย–ย—ย˜ย‘ ย“ย—ย‡ย•ย—ย„ยƒยย…ยƒย†ยƒวกย’ย‡ย†ย‹ย”ยžย“ย—ย‡ย…ย‘ยย’ยƒวฆ ย”ย‡ยœย…ยƒยยˆย—ยย…ย‹ย‘ยยƒย”ย‹ย‘ย•ย†ย‡ยŽยƒยƒย…ย–ย—ยƒยŽยƒย†วฆ ยย‹ยย‹ย•ย–ย”ยƒย…ย‹ร—ยย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽวกยƒฯย‹ยย†ย‡ย–ย‡ยย‡ย” ย‹ยยˆย‘ย”ยย‡ย•ย†ย‡ยŽย‘ย“ย—ย‡ย•ย‡ย‡ย•ย–ยžยŠยƒย…ย‹ย‡ยย†ย‘ ย‡ยย…ยƒย†ยƒย—ยยƒย†ย‡ยŽยƒย•ย†ย‡ย’ย‡ยย†ย‡ยย…ย‹ยƒย•ยƒ ยยžย•ย†ย‡ย•ย‹ย‡ย–ย‡ยย‡ย•ย‡ย•ย†ย‡ย‰ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘วค ย‡ย• ย“ย—ย‡ ย‡ยย–ย”ย‡ย˜ย‹ย•ย–ยƒ ย’ย‘ย” ยŽย‘ย• ย†ย‹วฆ ย˜ย‡ย”ย•ย‘ย• ยย‡ย†ย‹ย‘ย• ย†ย‡ ย…ย‘ยย—ยย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยวก ย†ย‹ยŒย‘ ย“ย—ย‡ ย‡ย•ย–ยƒ ย’ย‡ย–ย‹ย…ย‹ร—ย ยย‘ ย•ย‡ย”ยž ย’ย‘ย” ย…ยƒย’ย”ย‹ย…ยŠย‘ ย†ย‡ ย•ย— ย’ยƒย”ย–ย‹ย†ย‘ ย’ย‘ยŽร€ย–ย‹ย…ย‘วก

ย•ย‹ยย‘ย’ย‘ย”ยŽยƒย”ยƒยœร—ยย†ย‡ย“ย—ย‡ย“ย—ย‡ย”ย‡ยย‘ย• ย•ยƒย„ย‡ย”ย“ย—ยฑย‡ย•ย–ยžยยŠยƒย…ย‹ย‡ยย†ย‘วกยŽยƒย‡ย…ย”ย‡วฆ ย–ยƒย”ร€ยƒ ย†ย‡ ย‡ย‰ย—ย”ย‹ย†ยƒย† รฏย„ยŽย‹ย…ยƒวก ยŽยƒ ย”ย‘วฆ ย…ย—ย”ยƒย†ย—ย”ร€ยƒ ย‡ยย‡ย”ยƒยŽ ย†ย‡ ย—ย•ย–ย‹ย…ย‹ยƒวก ยƒวฆ ยŽย—ย†วกย†ย—ย…ยƒย…ย‹ร—ยวกยŽยƒวกย‡ยย–ย”ย‡ย‘ย–ย”ยƒย•วค ย‡ยŒร— ย‡ย ย…ยŽยƒย”ย‘ ย“ย—ย‡ ยย‘ ย•ย‡ย”ยž ย’ย‘ย” ย…ยƒย’ย”ย‹ย…ยŠย‘วก ย•ย‹ยย‘ ย’ย‘ย” ยŽยƒ ย—ย”ย‰ย‡ยย…ย‹ยƒ ย†ย‡ ย•ยƒย„ย‡ย” ย“ย—ยฑ ย‡ย•ย–ยžย ยŠยƒย…ย‹ย‡ยย†ย‘วก ย†ยƒย†ย‘ ยƒ ย“ย—ย‡ ยŽยƒ ย‰ย‡ยย–ย‡ ย”ย‡ย…ยŽยƒยยƒ ย•ย‡ย‰ย—ย”ย‹ย†ยƒย†วก ย‡ย†ย—ย…ยƒย…ย‹ร—ยวก ยƒย–ย‡ยย…ย‹ร—ย ยยฑย†ย‹ย…ยƒ ย› ยย‡วฆ ยŒย‘ย”ย‡ย•ย–ย”ยƒยย•ย’ย‘ย”ย–ย‡ย•ย’รฏย„ยŽย‹ย…ย‘ย•วค ย‘ย”ย‘ย–ย”ย‘ยŽยƒย†ย‘วกยƒย†ย”ย‹ย‰ยƒยŽยฑยย†ย‡ยœวก ยƒย•ย‡ย‰ย—ย”ร—ย“ย—ย‡ย•ย—ย’ยƒย”ย–ย‹ย†ย‘ย’ย‘ยŽร€ย–ย‹ย…ย‘ยƒย…วฆ ย–ย—ยƒย”ยžย…ย‘ยยƒย’ย‡ย‰ย‘ยƒยŽยƒยŽย‡ย‰ยƒยŽย‹ย†ยƒย†ย›ย‡ย ย‡ยŽย‡ย•ย–ย”ย‹ย…ย–ย‘ยยƒย”ย…ย‘ย†ย‡ยŽย•ย–ยƒย†ย‘ย†ย‡ย‡วฆ ย”ย‡ย…ยŠย‘ย‡ยยŽยƒย…ยƒยŽย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ยŽยƒย•ย—ย‡ยวฆ ย–ยƒย•รฏย„ยŽย‹ย…ยƒย•ย†ย‡ยŽย‡ยšยยƒยย†ยƒย–ยƒย”ย‹ย‘ยวฆ ย†ย”ยฑย• ย”ยƒยย‹ย‡ย”ย‡ยŽย‘วค ย‰ย”ย‡ย‰ร—ย“ย—ย‡ย–ยƒยย’ย‘ย…ย‘ย˜ยƒยยƒยƒย˜ยƒวฆ ยŽยƒย” ย‹ย”ย”ย‡ย‰ย—ยŽยƒย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย• ย‡ย ย‡ยŽ ย‡ยŒย‡ย”ย…ย‹ย…ย‹ย‘ ฯย‹ย•ย…ยƒยŽย†ย‡ยŽย‡ยšยยƒยย†ยƒย–ยƒย”ย‹ย‘วกย“ย—ย‹ย‡ยย…ย‘ยวฆ ย…ยŽย—ย›ร—ย•ย—ย‰ย‡ย•ย–ย‹ร—ยย‡ยŽย’ยƒย•ยƒย†ย‘อตอณย†ย‡ย†ย‹วฆ ย…ย‹ย‡ยย„ย”ย‡ย†ย‡อดอฒอณอดวค

VILLAHERMOSA / JUEVES 15 / AGOSTO 2013

TIENE EL CAMPO 12 Aร‘OS DE ABANDONO


VILLAHERMOSA / JUEVES 15 / AGOSTO 2013

14

NUEVO ESCÁNDALO DEL “JUNIOR DE TABASCO” ÆFue demandado por causar daños a un edificio que rentaba ROBERT E. RODRÍGUEZ CORRESPONSAL  ǡ ǤǦ ‡ —‡˜ƒ…—‡–ƒ•‡‡…—‡–”ƒ‡ŽŒ‘˜‡ ‡”ƒ†‘ Ž‘•‘ ƒ œ“—‹‡”†‘ ‡˜—‡Ž–‘ ‡ ’”‘„Ž‡ƒ• › –”ƒ• Ž‘• ‡•…ž†ƒŽ‘• †‹ˆ—†‹†‘• ‡ ”‡†‡• •‘…‹ƒŽ‡•‡†‹ƒ–‡—˜‹†‡‘‡Ž…—ƒŽ ‡•–ƒ„ƒ ’”‡•—–ƒ‡–‡ ‡„”‹‘ Œ—–‘ …‘ •— Š‡”ƒ‘ › ‘–”‘• ƒ‹‰‘•ǡ › ˆ—‡”ƒ †‡–‡‹†‘• –”ƒ• Šƒ„‡” ƒ–”‘Ǧ ’‡ŽŽƒ†‘ ƒ — ‘–‘…‹…Ž‹•–ƒǡ ƒŠ‘”ƒ ‡ŽDz —‹‘”†‡ƒ„ƒ•…‘dzǡˆ—‡†‡ƒǦ †ƒ†‘ƒ–‡Žƒ‰‡…‹ƒ†‡Ž‹‹•–‡”‹‘ ‹…‘ †‡Ž —‡”‘ ‘ï †‡ ‡•–ƒ …‘—ƒǡ’‘”†ƒÓ‘•›Ž‘“—‡”‡•—Ž–‡ǡ •‡‰ï …‘•–ƒ ‡ Žƒ ƒ˜‡”‹‰—ƒ…‹× ’”‡˜‹ƒï‡”‘ȀͳȀͶͶͻȀʹͲͳ͵Ǥ ‡ ƒ…—‡”†‘ ƒ Žƒ ƒ˜‡”‹‰—ƒ…‹× ’”‡˜‹ƒ ‡Ž Œ‘˜‡ ‡”ƒ†‘ Ž‘Ǧ •‘ ƒ œ“—‹‡”†‘ǡ “—‹‡ ‰ƒ× ‡Ž ”‡‹‘•–ƒ–ƒŽ†‡Žƒ —˜‡–—†ʹͲͳ͵ ‡‡Žž”‡ƒ†‡ ‰‡‹‘’”‡†‡†‘”

›‰ƒƒ†‘”–ƒ„‹±†‡—…‘…—”•‘ †‡ ‘”ƒ–‘”‹ƒ ƒ ‹˜‡Ž ‡•–ƒ–ƒŽǡ ˆ—‡ †‡Ǧ ƒ†ƒ†‘ ’‡ƒŽ‡–‡ ’‘” †ƒÓ‘• › Ž‘ “—‡ ”‡•—Ž–‡ ƒ —ƒ ’”‘’‹‡†ƒ† “—‡•‡—„‹…ƒ‡Žƒ…ƒŽŽ‡‹×ƒ”Ǧ Žƒ–ï‡”‘ʹͲƒŽ–‘•ǡ‡–”‡Žƒ•…ƒŽŽ‡•

”‡‰‘”‹‘ ±†‡œ › ‘•± ƒ”Àƒ ‘”‡Ž‘• †‡ Žƒ …‘Ž‘‹ƒ ‡–”‘ ͳ †‡ Žƒ…ƒ„‡…‡”ƒ—‹…‹’ƒŽ†‡‹Ž‹ƒ‘ ƒ’ƒ–ƒǤ ƒ †‡—…‹ƒ–‡ǡ ƒ‡•–”ƒ —Žƒ ‡„ƒŽŽ‘• ƒ„”ƒŽ‡•ǡ ’”‡…‹•ƒ “—‡‡Ž’ƒ•ƒ†‘͵Ͳ†‡ƒ›‘†‡Ž’”‡Ǧ •‡–‡ ƒÓ‘ǡ ‡”ƒ†‘ Ž‘•‘ ƒ

œ“—‹‡”†‘ŽŽ‡‰×ƒ—ƒ””‡‰Ž‘˜‡”„ƒŽ …‘‡ŽŽƒǡ‡†‘†‡Ž‡”‡–ƒ”Àƒ‡ŽŽ‘Ǧ …ƒŽ ƒ–‡• ‡…‹‘ƒ†‘ ’‘” — ƒÓ‘ǡ ’ƒ‰ž†‘Ž‡ ‡Ž ’”‹‡” ‡• †‡ ”‡–ƒ › — ‡• †‡ †‡’ו‹–‘ǡ †ž†‘Ž‡ Žƒ …ƒ–‹†ƒ††‡ͳʹ‹Ž’‡•‘•›ƒ“—‡‹„ƒ ƒ’‘‡”‡Ž‡‰‘…‹‘†‡…ƒˆ‡–‡”ÀƒƒŽƒ …—ƒŽŽƒ†‡‘‹ƒ”ÀƒDz”‹˜ƒ–dzǤ ‡”‘ …—žŽ ˆ—‡ •— •‘”’”‡•ƒǡ “—‡ •×Ž‘‡…‘–”׎ƒ•ŽŽƒ˜‡•–‹”ƒ†ƒ•†‡Ž Ž‘…ƒŽǡ›ƒ“—‡‡ŽDz —‹‘”†‡ƒ„ƒ•…‘dz Šƒ„Àƒ†‡•ƒ’ƒ”‡…‹†‘ǡ‡Ž…—ƒŽ†‡Œ×— ƒ†‡—†‘†‡Ž—œ†‡…—ƒ–”‘‹Ž’‡•‘•Ǣ –ƒ„‹±†‡Œ×Š—‡…‘•‡†‘†‡‹•Ǧ –ƒŽ×—‘•…Ž‹ƒ•ǡ†ƒÓ‘•‡‡Ž‡†‹ϐ‹Ǧ

FERNANDO Alonso Can Izquierdo regenteaba una cafetería en Zapata

…‹‘…‘‘†‡’‹–—”ƒǡ›—ƒŠ‡””‡”Àƒ “—‡”‘’‹×ǡ‡–”‡‘–”‘•†‡•’‡”ˆ‡…Ǧ –‘•†‹”‡…–‘•ƒŽ‹—‡„Ž‡Ǥ ‘”Ž‘“—‡†‡…‹†‹×’‘‡”•—†‡Ǧ —…‹ƒ ’‡ƒŽ ƒ–‡ Žƒ ‰‡…‹ƒ †‡Ž

‹‹•–‡”‹‘ ‹…‘ ’ƒ”ƒ “—‡ ”‡•Ǧ ’‘†ƒ’‘”Ž‘•†ƒÓ‘•‘…ƒ•‹‘ƒ†‘•ƒ •— ‡†‹ϐ‹…‹‘ǡ ƒ•À …‘‘ ‡Ž ’ƒ‰‘ †‡ Žƒ ”‡–ƒ › Ž—œ “—‡ †‡Œ× ‡ ‡Ž –‹‡’‘ “—‡‡•–—˜‘‘…—’ƒ†‘‡Ž‹—‡„Ž‡Ǥ

Žƒˆ‡”‹ƒƒ—ƒŽ†‡Ž‘•’ƒŽ‹œ‡Ó‘•ǡ†‘†‡ •‡…‘–ƒ”ž…‘Žƒ’ƒ”–‹…‹’ƒ…‹×‡— „ƒ‹Ž‡ ’‘’—Žƒ” …‘’Ž‡–ƒ‡–‡ ‰”ƒ–‹• ‡•–ƒ”žŽƒ‘”‹‰‹ƒŽ„ƒ†ƒŽ‹×Ǥ ‡ –‡†”ž ‡˜‡–‘• …‘‘ Žƒ ’ƒ”Ǧ –‹…‹’ƒ…‹× †‡ †‡Ž‡‰ƒ…‹‘‡• …—Ž–—”ƒŽ‡• †‡ ƒ„ƒ•…‘ǡ ƒ’‡…Š‡ǡ ‡ ‡Ž –‡ƒ–”‘ Dzƒ†ƒ„±• ‘˜‡Ž‘dzǢ …Šƒ””‡ƒ†ƒ•ǡ …ƒ„ƒŽǦ ‰ƒ–ƒǡŒƒ”‹’‡‘ǡ’‡Ž‡ƒ•†‡‰ƒŽŽ‘•Ǥ ‹Œ‘ Ž„‡”–‘ †‡Ž ‹˜‡”‘ “—‡ ‡•–ž …‘ϐ‹”ƒ†ƒŽƒ’ƒ”–‹…‹’ƒ…‹×†‡Ž‰”—’‘ —•‹…ƒŽ ‹–‡”ƒ…‹‘ƒŽ ƒŒ‡•–ƒ† †‡ Žƒ ‹‡””ƒ›‘•‰‡Ž‡•†‡Šƒ”Ž›Ǥ ƒ”ƒ‡Ž†Àƒ’”‹‡”‘†‡Œ—‹‘•‡–‡Ǧ †”ž‡Ž‡˜‡–‘†‡‘–‘ž—–‹…ƒ†‡•’—±• †‡ ͳͲ ƒÓ‘• †‡ ‘ ”‡ƒŽ‹œƒ”•‡ ‡•–‡ ‹Ǧ

’‘”–ƒ–‡‡˜‡–‘†‡’‘”–‹˜‘ǡŽƒ…Žƒ—•—”ƒ †‡Žƒˆ‡”‹ƒ•‡”ž‡Ž͵ͳ†‡ƒ‰‘•–‘Ǥ Ž †Àƒ ͳͷ †‡ ƒ‰‘•–‘ ƒ…—†‹”ž ’ƒǦ Ž‹œ‡Ó‘• ”ƒ†‹…ƒ†‘• ‡ ‘ƒ–œƒ…‘ƒŽ…‘• ‡”ƒ…”—œ›‡Ž†Àƒͳ͸Ž‘•’”‘˜‡‹‡–‡• †‡ ‹—†ƒ† †‡Ž ƒ”‡ ƒ’‡…Š‡ “—‹‡‡•ƒ…—†‡‡˜‡ŠÀ…—Ž‘•’ƒ”–‹…—Ǧ Žƒ”‡•ǡ‡…ƒ‹‘‡•†‡’ƒ•ƒŒ‡›ŽƒƒǦ ›‘”ÀƒŽŽ‡‰ƒ‡„ƒ”…‘•Ǥ ‘” Ž‘ “—‡ ƒŽ ‹˜‹–ƒ…‹× ‡• ‡š–‡Ǧ •‹˜ƒ †‹Œ‘ Ž„‡”–‘ †‡Ž ‹˜‡”‘ ƒ –‘†‘• Ž‘•Šƒ„‹–ƒ–‡•†‡Žƒ”‡‰‹×†‡Ž‘•”À‘• †‡ƒ„ƒ•…‘ǡ†‡Ž‘”–‡†‡Š‹ƒ’ƒ•›†‡Ž —” †‡ ƒ’‡…Š‡ǡ ›ƒ “—‡ •‡ …—‡–ƒ …‘ ”‡•–ƒ—”ƒ–‡•ǡ Š‘–‡Ž‡•ǡ ’ƒ”ƒ ’‡”Ǧ ‘…–ƒ” ’‡”‘ •‘„”‡ –‘†‘ Žƒ •‡‰—”‹†ƒ† †‡ Ž‘• ˜‹•‹–ƒ–‡• †‡„‹†‘ ƒ “—‡ ‡Ž ‰‘Ǧ „‹‡”‘ †‡Ž ‡•–ƒ†‘ †‡ ƒ’‡…Š‡ ’”‘Ǧ ’‘”…‹‘ƒ”ž Ž‘• ‡Ž‡‡–‘• ’‘Ž‹…‹ƒŽ‡• ‡…‡•ƒ”‹‘• ’ƒ”ƒ •ƒŽ˜ƒ‰—ƒ”†ƒ” ƒ Ž‘• ’ƒ•‡ƒ–‡•Ǥ

Palizada está de feria

LA EXPO FERIA del mango se llevará a cabo en el ‘pueblo mágico’ de Palizada

ÆFestejan al “Señor San Joaquín” y la Expo del mango ROBERT E. RODRÍGUEZ CORRESPONSAL

 ǡ ǤǦ ‡Ž †Àƒ ͳͷ†‡ƒ‰‘•–‘…‘Žƒ„ƒŒƒ†ƒ†‡ŽDz‡Ó‘” ƒ ‘ƒ“—Àdz ‹‹…‹ƒ Žƒ ˆ‡”‹ƒ ƒ—ƒŽ †‡Ž —‹…‹’‹‘ǡ Žƒ …—ƒŽ Šƒ„”ž †‡ …—Ž‹ƒ” ‡Žͳͺ†‡Ž‹•‘‡•ǡ†‘†‡•‡”‡ƒŽ‹Ǧ œƒ”ž ‡˜‡–‘• …—Ž–—”ƒŽ‡•ǡ †‡’‘”–‹˜‘•ǡ „ƒ‹Ž‡• …‘ ‰”—’‘• › „ƒ†ƒ• †‡ –ƒŽŽƒ ‹–‡”ƒ…‹‘ƒŽǤ Ž—‹…‹’‹‘†‡ƒŽ‹œƒ†ƒ…‘‘…‹†‘ …‘‘Dz—‡„Ž‘ž‰‹…‘dz…‘Ž‹†ƒ–‡…‘

‘—–ƒƒ„ƒ•…‘ǡ–‡†”ž•—Dzš’‘ ‡”‹ƒ †‡Žƒ‰‘ʹͲͳ͵dz†‘†‡ͳʹ…Š‹…ƒ•’ƒ”Ǧ –‹…‹’ƒ”ž‡Žƒ‡Ž‡……‹×†‡ŽƒDz Ž‘”†‡Ž ƒ‰‘†‡”‘dzǡŽ‘ƒ–‡”‹‘”ˆ—‡‡š’”‡Ǧ •ƒ†‘’‘”‡ŽƒŽ…ƒŽ†‡Ž„‡”–‘†‡Ž‹˜‡”‘ “—‹‡†‡–ƒŽŽ×“—‡Žƒ•’ƒ”–‹…‹’ƒ–‡•›ƒ ˆ—‡”‘ ’”‡•‡–ƒ†ƒ• ƒ–‡ Ž‘• ‡†‹‘• †‡…‘—‹…ƒ…‹×›•‡Ž‡•Šƒ…‘Ž‘…ƒ†‘ ƒ…ƒ†ƒ—ƒŽƒ•„ƒ†ƒ•Ǥ ƒ› —…Š‘ ƒ’‘›‘ †‡Ž ‰‘„‹‡”‘ †‡Ž ‡•–ƒ†‘ ’‘” Ž‘ “—‡ •‡”ž —ƒ ˆ‡”‹ƒ —› ‡š‹–‘•ƒǡ †‘†‡ •‡ …‘–ƒ”ž …‘ ’ƒ•‡‘•‡‡Ž„ƒ”…‘…‘‘…‹†‘…‘‘DzŽ ƒŽ‹œ‡Ó‘dz‡Ž…—ƒŽ”‡ƒŽ‹œƒ—”‡…‘””‹†‘ †‡•†‡ƒŽ‹œƒ†ƒŠƒ•–ƒ‹—†ƒ††‡Žƒ”Ǧ ‡ǡƒ’‡…Š‡Ǥƒ”ƒ‡Žͳ͸†‡ƒ‰‘•–‘ ‡Ž‰‘„‡”ƒ†‘”†‡Ž‡•–ƒ†‘†‡ƒ’‡…Š‡ ‡”ƒ†‘ ”–‡‰ƒ ‡”±• ‹ƒ—‰—”ƒ”ž

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


chacales!

EN LA RECONSTRUCCIÓN de los hechos

ÆLa neblina no lo dejó ver

ARMANDO PRIEGO/CORRESPONSAL

CUNDUACÁN.- Cuerpos de inteligencia de investigación de la Procuraduría General de Justicia del estado detuvieron la noche de ayer a los tres presuntos asesinos materiales de dos menores, feminicidio ocurrido el 22 de julio del año en curso en la ranchería Miahuatlán tercera sección de esta municipalidad. En un fuerte dispositivo de seguridad dichas autoridades llevaron a efecto las diligencias correspondientes, luego de que los presuntos implicados se dijeran confesos de haberle cegado la vida a las menores Diana Paola y María del Rosario de apellidos Campos Rivera, por lo que estos hechos quedaron asentados en la averiguación correspondiente.Los presuntos asesinos fueron llevados al lugar del crimen para la inspección y reconstrucción de hechos, los cuales son parientes de las niñas que hoy su sangre inocente clama justicia. La Procuraduría General de Justicia en el Estado ha guardado gran hermetismo en este hecho, por lo que en las próximas horas se darán a conocer los nombres de estos asquerosos homicidas que la ciudadanía cunduacanense y la del país en general repudió en su momento. Asesinato que no olvidan como un acto vil, vandálico y cobarde contra las indefensas menores que se encontraban solas en el domicilio mientras su madre se sobaba el lomo trabajando para su preparación académica. Serán las autoridades en materia quienes den a conocer los nombres así como la situación legal a la que haya lugar.

Chocó con una vaca

LAURENCIO PALMA/CORRESPONSAL

HUIMANGUILLO.- Al conducir con mucha neblina a primeras horas de la

mañana proveniente de su trabajo en compañía de su esposa, Manasés de la Cruz Méndez se accidentó con un ganado que estaba en medio de la carre-

tera federal Huimanguillo-Cárdenas. El accidentado venía procedente de Villahermosa, pero por la ranchería El Desecho le salieron unos semovientes a su paso, y no pudo evitar accidentarse en su carro Chrysler Cirrus modelo 1996, color Verde con placas de circulación WPG64-49 del estado de Tabasco.

Más adelante, dijo que se presentó a iniciar una averiguación previa por el delito de daños a su vehículo a quien resulte responsable, ya que su esposa está mal de salud, porque le cayeron unos pedazos de vidrios en los ojos, y quedó con el cuello dislocado, dado que la vaca cayó en el cristal a consecuencia del impacto.

Correo de municipio: munidia@hotmail.com

WWW.TABASCOALDIA.COM WWW.TABASCOALDIA.COM

EL DUEÑO del Cirrus demandó a los dueños del ganado noctámbulo

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

VILLAHERMOSA / JUEVES 15 / AGOSTO 2013

¡Cayeron los

15 ÆMinisteriales detuvieron a los tres que cegaron la vida de Diana Paola y María del Rosario


16

VILLAHERMOSA / JUEVES 15 / AGOSTO 2013

Ă&#x2020;La sabrosa piĂąa de Huimanguillo se abaratĂł

Abaratan la piĂąa

Ă&#x2020;A falta de apoyos de comercializaciĂłn

Celebran 15 aĂąos de Revista Juicio Ă&#x2020;Con un convivio entre periodistas

WWW.TABASCOALDIA.COM WWW.TABASCOALDIA.COM

estuvieron comunicadores como ArĂ­stides HernĂĄndez, AndrĂŠs GarÂ&#x2026;Ă&#x20AC;Â&#x192;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x2022;ÇĄ Â&#x2018;Â&#x2022;ÂąÂ&#x2020;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x192;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2022;ÇĄÂ&#x192;Â&#x2014;ra Fabiola de la Cruz, Robinson HADA FERNĂ NDEZ/CORRESPPONSAL JimĂŠnez GarcĂ­a, JesĂşs VĂĄzquez, Francisco LĂłpez Guemez, JesĂşs LĂłComalcalco.-La â&#x20AC;&#x2DC;Revista Juicioâ&#x20AC;&#x2122; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x153;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2018;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Ă&#x20AC;Â?Â&#x2021;Â&#x192; del periodista JosĂŠ Guadalupe He- de Tabasco y el decano del periorrera MejĂ­a, cumpliĂł 15 aĂąos de dismo en Comalcalco, Roberto Jiestar saliendo a la luz pĂşblica tanto mĂŠnez LĂłpez. en este municipio como lugares cirAl hacer uso de la palabra, el cunvecinos de Tabasco por lo que el director de la Revista Juicio hizo un agasajado celebrĂł un convivio don- reconocimiento a la seĂąora LoĂ­da de estuvieron presentes polĂ­ticos y GarcĂ­a viuda de JimĂŠnez esposa del representantes de los medios de co- extinto comunicador RomĂĄn JimĂŠmunicaciĂłn en una casa de campo nez Rodas, director de El Chompide esta â&#x20AC;&#x2DC;Perla de la Chontalpaâ&#x20AC;&#x2122;. pe, ademĂĄs que agradeciĂł la pre Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x192;Ď?Â&#x2039;Â?Â&#x2026;Â&#x192;Â&#x192;Â? Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2018; sencia de los corresponsales de de Alberto Ruiz Chico que se ubica los diferentes medios de comunien la rancherĂ­a Gregorio MĂŠndez caciĂłn estatal y local que hicieron segunda secciĂłn, se dieron cita los acto de presencia en la comida del invitados a este gran evento donde XV aniversario del semanario.

HAY buena producciĂłn

  V Ǥnj Productores de piĂąa de esta regiĂłn se encuentran prĂĄcticamente en banca rota porque se vieron obligados a expenderlas a precios muy por debajo de su precio normal. Pese a que se tuvo una producciĂłn sin precedentes, las piĂąas no tienen comercializaciĂłn y los sembradores las rematan a razĂłn de dos por quince pesos. Los â&#x20AC;&#x153;coyotesâ&#x20AC;? se acercan hasta los plantĂ­os del corredor PiĂąero, quĂŠ se localiza en esta zona productiva del

cĂ­trico y compran la pieza a razĂłn de cinco pesos, lo cual no le deja a los productores ni lo que gastaron para el mantenimiento.Hay que recordar que en otros caĂąos, la piĂąa se ha comercializado hasta en 25 pesos cada una, pero como la producciĂłn se disparĂł se tiene que abaratar, ademĂĄs de la falta de dependencias que los apoyen con la comercializaciĂłn. En todo el camino por la ruta del Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2026;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x17D; Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x17D; Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021; Â&#x2022;Â&#x2021; Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2DC;Â&#x192;Â? cientos de piĂąas colgados exponiĂŠndolas a compradores paseantes.

EL GREMIO periodĂ­stico celebrĂł 15 aĂąos de revista de Comalcalco

Correo de municipio: munidia@hotmail.com CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


17

ร†Porque se quejรณ de que la torta no le gustaba JUAN Pร‰REZ

ยยƒ ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒ ย•ย‡ ย†ย‡ย„ยƒย–ย‡ ย‡ยย–ย”ย‡ ยŽยƒ ย˜ย‹ย†ยƒ ย› ยŽยƒ ยย—ย‡ย”ย–ย‡วกยŽย—ย‡ย‰ย‘ย†ย‡ยŠยƒย„ย‡ย”ย•ย‹ย†ย‘ย‰ย‘ยŽย’ย‡ยƒย†ย‘ย•ยƒยŽย˜ยƒยŒย‡วฆ ยย‡ยย–ย‡ย’ย‘ย”ยŽย‘ย•ย‡ยย’ยŽย‡ยƒย†ย‘ย•ย†ย‡ย—ยยƒย–ย‘ย”ย–ย‡ย”ร€ยƒย’ย‘ย”วฆ ย“ย—ย‡ย”ย‡ย…ยŽยƒยร—ย“ย—ย‡ย•ย—ย’ย”ย‘ย†ย—ย…ย–ย‘ยย‘ย‡ย•ย–ยƒย„ยƒย…ย‘ยย‘ ยฑยŽย“ย—ย‡ย”ร€ยƒย›ย…ย‘ยย‘ย‡ย•ย–ยƒย„ยƒย‡ย„ย”ย‹ย‘ยŽย‘ย‰ย‘ยŽย’ย‡ยƒย”ย‘ยวกย’ย‘ย” ย‡ยŽยŽย‘ยˆย—ย‡ยย‡ย…ย‡ย•ยƒย”ย‹ยƒยŽยƒย‹ยย–ย‡ย”ย˜ย‡ยย…ย‹ร—ยย†ย‡ยŽย‘ย•ย’ยƒย”ยƒวฆ ยยฑย†ย‹ย…ย‘ย•ย†ย‡ยŽยƒย”ย—ยœย‘ยŒยƒย’ยƒย”ยƒย“ย—ย‡ย–ย”ยƒย•ยŽยƒย†ยƒย”ยƒย ยƒยŽย’ยƒย…ย‹ย‡ยย–ย‡ยƒย—ยยŠย‘ย•ย’ย‹ย–ยƒยŽย†ย‡ย„ย‹ย†ย‘ยƒย•ย—ย‡ย•ย–ยƒย†ย‘ย†ย‡ ย•ยƒยŽย—ย†วค ย•ย–ย‘ย•ยŠย‡ย…ยŠย‘ย•ย‘ย…ย—ย”ย”ย‹ย‡ย”ย‘ยย‡ยยŽยƒย…ยƒยŽยŽย‡ วคยŽยƒย”ย‘

ยƒย”ย…ร€ยƒ ย†ย‡ ยŽยƒ ย…ย‘ยŽย‘ยย‹ยƒ อณอบ ย†ย‡ ยƒย”ยœย‘วก ย’ย‘ย” ย†ย‘ยย†ย‡ ย‡ยŽย•ย‡ร“ย‘ย”ร€ย…ย–ย‘ย”ยƒยย—ย‡ยŽยƒย”ย†ย‘ยœยƒย‹ย„ยƒยƒย…ย‡ยยƒย”ย•ย— ย–ย‘ย”ย–ยƒวกย’ย‡ย”ย‘ย‡ยย˜ย‡ยœย†ย‡ย–ย‘ย”ย–ยƒยŽยƒยŽย‡ย†ย‹ย‡ย”ย‘ยย†ย‡ย‰ย‘ยŽวฆ

ย’ย‡ย•ย’ย‘ย”ยŽย‘ย“ย—ย‡ยŽยƒยƒยย„ย—ยŽยƒยย…ย‹ยƒย†ย‡ยŽยƒย”ย—ยœย‘ยŒยƒ ยƒย…ย—ย†ย‹ร—ยƒย†ยƒย”ยŽย‡ยŽย‘ย•ย’ย”ย‹ยย‡ย”ย‘ย•ยƒย—ยšย‹ยŽย‹ย‘ย•ยƒยŽยŠย‡ย”ย‹ย†ย‘ ย“ย—ย‡ย‡ย•ย–ยƒย„ยƒยƒย’ยƒย”ย‡ยย–ย‡ยย‡ยย–ย‡ย‹ยย…ย‘ยย•ย…ย‹ย‡ยย–ย‡ย†ย‡ยŽย‘ย• ย‰ย‘ยŽย’ย‡ย•วค ยƒยย„ย‹ยฑยย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒย„ยƒย—ยยƒยŠย‡ย”ย‹ย†ยƒย‡ยยŽยƒย‘ย”ย‡ยŒยƒ ยŽยƒย…ย—ยƒยŽยŽย‡ย…ยƒย—ย•ยƒย”ย‘ยย…ย‘ยย—ยยƒยยƒย˜ยƒยŒยƒวขยŽย‘ย•ย˜ย‡ย…ย‹ยย‘ย• ย‡ย•ย–ยƒย„ยƒยย‹ยย†ย‹ย‰ยยƒย†ย‘ย•ย†ย‡ย„ย‹ย†ย‘ยƒย“ย—ย‡ย’ย‘ย”ย‡ยŽยŽย—ย‰ยƒย” ย‡ย•ย–ย‡ย•ย‡ร“ย‘ย”ยย‘ย•ย‡ยย‡ย–ย‡ย…ย‘ยยยƒย†ย‹ย‡วกย’ย‘ย”ยŽย‘ยƒยย–ย‡วฆ ย”ย‹ย‘ย”ย’ย‹ย†ย‹ย‡ย”ย‘ยยƒยŽยƒย•ยƒย—ย–ย‘ย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ย•ย‡ยŠยƒย‰ยƒยŒย—ย•ย–ย‹ย…ย‹ยƒ ย›ยŽย‘ย•ย…ย—ยŽย’ยƒย„ยŽย‡ย•ย•ย‡ยƒยย…ยƒย•ย–ย‹ย‰ยƒย†ย‘ย•ย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ยŽย‡ย†ย‹ย‡วฆ ย”ย‘ยย–ย”ย‡ยย‡ยย†ยƒย‰ย‘ยŽย’ย‹ยœยƒย“ย—ย‡ยŽย‘ยยƒยย†ร—ยƒยŽยŠย‘ย•ย’ย‹ย–ยƒยŽวค ยŽย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒยŽย†ย‡ยŽยƒย”ย—ยœย‘ยŒยƒย–ย”ยƒย•ยŽยƒย†ร—ยƒยŽยŠย‡ย”ย‹วฆ ย†ย‘ยƒย—ยยย‘ย•ย‘ย…ย‘ยย‹ย‘ย†ย‘ยย†ย‡ย“ย—ย‡ย†ร—ย‹ยย–ย‡ย”ยยƒย†ย‘วกยŽยƒย• ยŽย‡ย•ย‹ย‘ยย‡ย•ยย‘ย‡ย”ยƒยย†ย‡ยŽยƒย•ย“ย—ย‡ย’ย‘ยย‡ยย‡ยย’ย‡ยŽย‹ย‰ย”ย‘ยŽยƒ ย˜ย‹ย†ยƒย’ย‡ย”ย‘ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒย„ยƒย—ยยƒย‡ยยŽยƒย‘ย”ย‡ยŒยƒย“ย—ย‡ย‡ย”ยƒ ยŽยƒยยžย•ย’ย‡ยŽย‹ย‰ย”ย‘ย•ยƒวกยŽย‘ย•ยˆยƒยย‹ยŽย‹ยƒย”ย‡ย•ย’ย”ย‘ย…ย‡ย†ย‹ย‡ย”ย‘ยยƒ ย‹ยย–ย‡ย”ย’ย‘ยย‡ย”ย•ย—ย†ย‡ยยƒยย†ยƒย’ย‡ยยƒยŽย‡ยย…ย‘ยย–ย”ยƒย†ย‡ยŽย‘ย• ยƒย‰ย”ย‡ย•ย‘ย”ย‡ย•วค

TUVO que ser hospitalizado

DEBIDO a la gravedad, fue internado en un hospital

Besaron el pavimento ร†Como siempre, moto a exceso de velocidad JUAN Pร‰REZ ย‘ย•ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒย•ย“ย—ย‡ย˜ย‹ยƒยŒยƒย„ยƒยยƒย„ย‘ย”ย†ย‘ย†ย‡ย—ยยƒยย‘ย–ย‘ย•ย‡ ย‡ยย…ย—ย‡ยย–ย”ยƒยย‰ย”ยƒย˜ย‡ย•ย‡ย‹ยย–ย‡ย”ยยƒย†ยƒย•ย‡ยย—ยยŠย‘ย•ย’ย‹ย–ยƒยŽยŽย—ย‡ย‰ย‘ ย†ย‡ยŠยƒย„ย‡ย”ย†ย‡ย”ย”ยƒย’ยƒย†ย‘ย…ย—ยƒยย†ย‘วกยƒย‡ยšย…ย‡ย•ย‘ย†ย‡ย˜ย‡ยŽย‘ย…ย‹ย†ยƒย†วกย•ย‡ ย†ย‹ย”ย‹ย‰ร€ยƒยยƒยŽยˆย”ยƒย…ย…ย‹ย‘ยยƒยย‹ย‡ยย–ย‘ยƒย•ย‘ย•ยƒย•วค ย„ยƒยยƒย„ย‘ย”ย†ย‘ย†ย‡ ย—ยยƒยย‘ย–ย‘ย’ย‡ย”ย‘ย‡ยŽย…ย‘ยย†ย—ย…ย–ย‘ย”ยย‘ย–ย‘ยร—ยŽยƒย•ย†ย‡ย„ย‹ย†ยƒย•ย’ย”ย‡วฆ ย…ยƒย—ย…ย‹ย‘ยย‡ย•ย•ยƒยŽย‹ยฑยย†ย‘ย•ย‡ย†ย‡ยŽยƒย…ยƒย”ย”ย‡ย–ย‡ย”ยƒย›ยƒยย„ย‘ย•ยˆย—ย‡ย”ย‘ย ยƒย—ยšย‹ยŽย‹ยƒย†ย‘ย•ย’ย‘ย”ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒยŽย†ย‡ยŽย‹ย•ย–ย‡ยยƒย•ย–ยƒย–ยƒยŽย†ย‡ย”ย‰ย‡ยวฆ ย…ย‹ยƒย•วค ย‘ย•ยŠย‡ย…ยŠย‘ย•ย•ย‡ย”ย‡ย‰ย‹ย•ย–ย”ยƒย”ย‘ยย‡ยย‡ยŽยย‹ยŽร—ยย‡ย–ย”ย‘ย•ย‡ย‹ย•ย†ย‡ยŽยƒ ย…ยƒย”ย”ย‡ย–ย‡ย”ยƒยƒ ย”ย‘ยย–ย‡ย”ยƒวกย’ย‘ย”ย†ย‘ยย†ย‡ยยƒย”ยŽย„ย‡ย”ย–ย‘ยŠยƒย„ยŽยฑ ย›ย—ย‹ย•ยŽย„ย‡ย”ย–ย‘ยƒย„ย”ย‡ย”ยƒย•ย‡ย†ย‹ย”ย‹ย‰ร€ยƒยยƒย‡ย•ยƒยŽย‘ย…ยƒยŽย‹ย†ยƒย†วกย’ย‡ย”ย‘ ย‡ยย—ยย†ย‡ย•ย…ย—ย‹ย†ย‘ย›ยƒยŽย’ยƒย”ย‡ย…ย‡ย”ย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ย•ย‡ยŽย‡ย•ยƒย–ย”ยƒย˜ย‡ย•ร—ย—ย ย–ย”ยžย‹ยŽย‡ย”วกยฑย•ย–ย‘ย•ยˆย—ย‡ย”ย‘ยยƒย†ยƒย”ยƒย—ยยƒย’ยƒย”ยƒย†ยƒย†ย‘ยย†ย‡ย“ย—ย‡ย†ยƒวฆ ย”ย‘ยยŽย‡ย•ย‹ย‘ยยƒย†ย‘ย•วกยŽย‘ย•ย˜ย‡ย…ย‹ยย‘ย•ย•ย‘ยŽย‹ย…ย‹ย–ยƒย”ย‘ยย‡ยŽยƒย’ย‘ย›ย‘ย†ย‡ย—ยยƒ ยƒยย„ย—ยŽยƒยย…ย‹ยƒย’ยƒย”ยƒย“ย—ย‡ยŽย‡ย†ย‹ย‡ย”ยƒยยŽย‘ย•ย’ย”ย‹ยย‡ย”ย‘ย•ยƒย—ยšย‹ยŽย‹ย‘ย•วค ยƒย—ยย‹ย†ยƒย†ย†ย‡ย„ยƒย•ย‡ยยƒย”ยƒยยŒยƒยˆย—ย‡ยŽยƒย“ย—ย‡ยƒย…ย—ย†ย‹ร—วกย—ยย‘ ย†ย‡ ยŽย‘ย• ยŠย‡ย”ย‹ย†ย‘ย• ย‡ย•ย–ยƒย„ยƒ ย‹ยย…ย‘ยย•ย…ย‹ย‡ยย–ย‡ ย’ย‘ย” ยŽย‘ ย“ย—ย‡ ย†ย‡ ย‹ยวฆ ยย‡ย†ย‹ยƒย–ย‘ยˆย—ย‡ยƒย–ย‡ยย†ย‹ย†ย‘ย›ย–ย”ยƒย•ยŽยƒย†ยƒย†ย‘ยƒยŽยƒย•ย‹ยย•ย–ยƒยŽยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย• ย†ย‡ยŽยŠย‘ย•ย’ย‹ย–ยƒยŽย†ย‘ยย†ย‡ย…ย‘ยย˜ยƒยŽย‡ย…ย‡วกย‡ยŽย‘ย–ย”ย‘ย‡ย•ย–ยƒย„ยƒย‡ย•ย–ยƒย„ยŽย‡ย› ยย‘ย“ย—ย‹ย•ย‘ย“ย—ย‡ยŽย‘ย–ย”ยƒย•ยŽยƒย†ยƒย”ยƒยยƒย—ยยย‘ย•ย‘ย…ย‘ยย‹ย‘ย’ย‘ย”ยŽย‘ย“ย—ย‡ ย•ย‡ย“ย—ย‡ย†ร—ย‡ยย‡ยŽยŽย—ย‰ยƒย”ย†ย‘ยย†ย‡ยŒย—ยย–ย‘ย…ย‘ยย•ย—ยƒยย‹ย‰ย‘ย•ย‡ยƒย…วฆ ย…ย‹ย†ย‡ยย–ร—วค ยƒยย‘ย–ย‘ย“ย—ย‡ย†ร—ยƒย„ยƒยย†ย‘ยยƒย†ยƒย‡ยย‡ยŽยŽย—ย‰ยƒย”ย†ย‡ยŽย‘ย•ยŠย‡วฆ ย…ยŠย‘ย•ย›ย’ย‘ย•ย–ย‡ย”ย‹ย‘ย”ยย‡ยย–ย‡ย‡ยŽย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒยŽย†ย‡ยŽยƒย‘ยŽย‹ย…ร€ยƒ ย‡ย†ย‡ย”ยƒยŽ ย†ย‡ยƒยย‹ยย‘ย•ยƒย…ย—ย†ย‹ร—ยƒยŽยŽย—ย‰ยƒย”ย’ยƒย”ยƒย–ย‘ยยƒย”ย…ย‘ยย‘ย…ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ ย†ย‡ยŽย‘ย•ยŠย‡ย…ยŠย‘ย•วกยŽยƒย•ยƒย—ย–ย‘ย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ย‹ยย†ย‹ย…ยƒย”ย‘ยย“ย—ย‡ยŽยƒยย‘ย–ย‘ ย“ย—ย‡ย†ยƒย”ร€ยƒยƒย†ย‹ย•ย’ย‘ย•ย‹ย…ย‹ร—ยย†ย‡ยŽยƒย•ยƒย—ย–ย‘ย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ย…ย‘ยย’ย‡ย–ย‡ยวฆ ย–ย‡ย•ย’ยƒย”ยƒย†ย‡ย•ยŽย‹ยย†ยƒย”ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย•ยƒย„ย‹ยŽย‹ย†ยƒย†ย‡ย•วค

Amanecieron chamuscados ร†Por corto circuito a las 4 de la maรฑana se les incendiรณ la casa GUSTAVO VรZQUEZ

LA HUMAZร“N los levantรณ.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACKยŽย•ย—ย•ย–ย‘ย†ย‡ย•ย—ย•ย˜ย‹ย†ยƒย•ย•ย‡ยŽยŽย‡วฆ ย˜ยƒย”ย‘ย ยŽย‘ย• ยย‹ย‡ยย„ย”ย‘ย• ย†ย‡ ย—ยยƒ ยˆยƒยย‹ยŽย‹ยƒ ย†ย‡ ยŽยƒ ย…ย‘ยŽย‘ยย‹ยƒ ย‹ย‡ย”ย”ยƒย‘ยŽย‘ย”ยƒย†ยƒวกยƒยŽย‘ย•ย…ย—ยƒวฆ ยŽย‡ย•ย•ย‡ยŽย‡ย•ย‹ยย…ย‡ยย†ย‹ร—ย•ย—ย˜ย‹ย˜ย‹ย‡ยย†ยƒย†ย—ย”ยƒยย–ย‡ ยŽยƒยยƒย†ย”ย—ย‰ยƒย†ยƒย†ย‡ยƒย›ย‡ย”วค ย—ย–ย‘ย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ย†ย‹ย‡ย”ย‘ยยƒย…ย‘ยย‘ย…ย‡ย”ย“ย—ย‡

ย‡ยŽย‹ยย…ย‡ยย†ย‹ย‘ย•ย‡ย•ย—ย•ย…ย‹ย–ร—ยƒยŽยƒย•ย…ย—ยƒย–ย”ย‘ย†ย‡ยŽยƒ ยยƒร“ยƒยยƒวกย›ย“ย—ย‡ยŽยƒย˜ย‹ย˜ย‹ย‡ยย†ยƒย‹ยย…ย‡ยย†ย‹ยƒย†ยƒ ย•ย‡ย—ย„ย‹ย…ยƒย‡ยยŽยƒย…ยƒยŽยŽย‡ ย‰ยยƒย…ย‹ย‘ยžยœย“ย—ย‡ยœย†ย‡ ยŽยƒย’ย‘ย’ย—ยŽยƒย”ย…ย‘ยŽย‘ยย‹ยƒย†ย‡ยŽยƒย…ยƒย’ย‹ย–ยƒยŽย–ยƒย„ยƒย•วฆ ย“ย—ย‡ร“ยƒวค ย‡ ยƒย…ย—ย‡ย”ย†ย‘ ย…ย‘ย ยŽยƒ ย‹ยยˆย‘ย”ยยƒย…ย‹ร—ย ย†ยƒย†ยƒยƒย…ย‘ยย‘ย…ย‡ย”วกย‡ยŽย‹ยย…ย‡ยย†ย‹ย‘ย•ย‡ย‘ย”ย‹ย‰ย‹ยร— ย‡ยยŽยƒย•ยƒยŽยƒย†ย‡ยŽยƒย…ยƒย•ยƒยƒย…ย‘ยย•ย‡ย…ย—ย‡ยย…ย‹ยƒย†ย‡ ย—ยย…ย‘ย”ย–ย‘ย…ย‹ย”ย…ย—ย‹ย–ย‘วกยŽย‘ย‰ย”ยƒยย†ย‘ย•ย—ย’ย”ย‘ย’ย‹ย‡วฆ ย–ยƒย”ย‹ย‘ ย‹ยŽย˜ย‡ย”ย‹ย‘ ยฑย”ย‡ยœ ย› ย•ย— ยˆยƒยย‹ยŽย‹ยƒ ย•ยƒยŽย‹ย” ย‹ยŽย‡ย•ยƒวค ยŽ ยˆย—ย‡ย‰ย‘ ยˆย—ย‡ ย…ย‘ยย–ย”ย‘ยŽยƒย†ย‘ ย’ย‘ย” ยŽย‘ย• ยย‹ย•ยย‘ย• ย˜ย‡ย…ย‹ยย‘ย• ย› ย’ย‘ย” ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒยŽ ย†ย‡ ย„ย‘ยย„ย‡ย”ย‘ย•ย†ย‡ยŽยƒวค

VILLAHER MOSA / JUEVES 15 / AGOSTO 2013

LE TORTEARON EL HOCICO


VILLAHERMOSA / JUEVES 15 / AGOSTO 2013

18

SE DURMIร“ y quedรณ atrapado en los fierros retorcidos

DE MILAGRO lo cuentan

Soyenco majaguazo Dos pipas lo entongaron por bolo

WWW.TABASCOALDIA.COM WWW.TABASCOALDIA.COM

ROJAS

JUAN Pร‰REZ

ย”ย‡ยย•ยƒย†ย‘ย• ย†ย‡ยย–ย”ย‘ ย†ย‡ ยŽย‘ย• ฯย‹ย‡ย”ย”ย‘ย• ย”ย‡ย–ย‘ย”ย…ย‹ย†ย‘ย• ย†ย‡ ย—ยยƒ ย…ยƒยย‹ย‘ยย‡ย–ยƒ ย“ย—ย‡ย†ยƒย”ย‘ย ย…ย—ยƒย–ย”ย‘ ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒย•วก ย–ย”ย‡ย• ยŽย‘ย‰ย”ยƒย”ย‘ย ย•ยƒยŽย‹ย” ยย‹ย‡ยย–ย”ยƒย• ย“ย—ย‡ ย‡ยŽ ย…ย‘ยย†ย—ย…ย–ย‘ย” ย“ย—ย‡ ย‡ย•ย–ยƒย„ยƒย’ย”ย‡ยย•ยƒย†ย‘ยย‘ย…ย‘ย”ย”ย‹ร—ย…ย‘ยยŽยƒยย‹ย•ยยƒย•ย—ย‡ย”ย–ย‡ย’ย—ย‡ย•ยŽยƒย•ย“ย—ย‹ยŒยƒย†ยƒย•ย†ย‡ยŽยƒย˜ย‹ย†ยƒ ยˆย—ย‡ย”ย‘ย ย•ย— ย•ยƒยŽย˜ยƒย…ย‹ร—ยวข ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒยŽ ย†ย‡ ยŽยƒ ย”ย—ยœ ย‘ยŒยƒ ย› ย†ย‡ยŽ ย‘ย•ย’ย‹ย–ยƒยŽ วฎ ย—ย•ย–ยƒย˜ย‘ วค ย‘ย˜ย‹ย”ย‘ย•ยƒวฏวกยƒย…ย—ย†ย‹ย‡ย”ย‘ยย‡ยย•ย—ย”ย‡ย•ย…ยƒย–ย‡ยƒยŽยƒ ย…ยƒย”ย”ย‡ย–ย‡ย”ยƒยƒ ย”ย‘ยย–ย‡ย”ยƒวกย’ย‘ย•ย–ย‡ย”ย‹ย‘ย”ยย‡ยย–ย‡ ยˆย—ย‡ย”ย‘ย ยŽยŽย‡ย˜ยƒย†ย‘ย• ยƒ ย—ย ยŠย‘ย•ย’ย‹ย–ยƒยŽวก ยฑย•ย–ย‘ย• ย•ย‡ย‹ยย’ยƒย…ย–ยƒย”ย‘ยย…ย‘ยย–ย”ยƒย—ยยƒย’ย‹ย’ยƒย›ย’ย”ย‘ย˜ย‘ย…ยƒย”ย‘ยย—ยย–ย‡ย”ย”ย‹ย„ยŽย‡ยƒย…ย…ย‹ย†ย‡ยย–ย‡วค ย‘ย• ยŠย‡ย…ยŠย‘ย• ย•ย‡ ย”ย‡ย‰ย‹ย•ย–ย”ยƒย”ย‘ย ยƒ ยŽยƒย• ย•ย‡ย‹ย•ย†ย‡ยŽยƒยยƒร“ยƒยยƒย†ย‡ยƒย›ย‡ย”ย‡ยย‡ยŽยย‹ยŽร—ยย‡ย–ย”ย‘ อดอท ย†ย‡ ยŽยƒ ย…ยƒย”ย”ย‡ย–ย‡ย”ยƒ ยƒ ย”ย‘ยย–ย‡ย”ยƒวก ยŒย—ย•ย–ย‘ยƒยย–ย‡ย•ย†ย‡ยŽยŽย‡ย‰ยƒย”ยƒยŽยƒย‡ยย–ย”ยƒย†ยƒย†ย‡ยŽยƒ ย‹ยŽยŽยƒยƒยย—ยŽย–ยฑย†ย‡ยŽยƒย•ยƒย„ยƒยยƒย•วกย‡ยŽย‡ย„ย”ย‹ย‘ ย…ย‘ยย†ย—ย…ย–ย‘ย”ย†ย‡ย—ยยƒย…ยƒยย‹ย‘ยย‡ย–ยƒย‡ยย–ย—ย”ย‡ ย…ย‘ยย’ยŽยƒย…ยƒย•วฆอดอทอปอถวกยˆย—ย‡ย‡ยŽย…ยƒย—ย•ยƒยย–ย‡ ย†ย‡ยŽย…ยŠย‘ย“ย—ย‡ย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ย†ย‡ย„ย‹ย†ย‘ยƒยŽย‡ย•ย–ยƒย†ย‘ ย†ย‡ ย‡ยย„ย”ย‹ยƒย‰ย—ย‡ยœ ย…ย‘ย ย“ย—ย‡ ยยƒยย‡ยŒยƒย„ยƒ ย•ย‡

SE DIO con dos mastodontes

ย†ย—ย”ยย‹ร—วก ย’ย‡ย”ย†ย‹ร— ย‡ยŽ ย…ย‘ยย–ย”ย‘ยŽ ย› ย•ย‡ ยˆย—ย‡ ยƒ ย‹ยย’ยƒย…ย–ยƒย” ย…ย‘ยย–ย”ยƒ ย—ยยƒ ย’ย‹ย’ยƒ ย‡ย ยย‘ย˜ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘วกย†ย‡ยย‹ยŽยƒย‰ย”ย‘ย‡ย•ย–ยƒย•ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒย•ย•ย‡ ย‡ยย…ย—ย‡ยย–ย”ยƒยย…ย‘ยย˜ย‹ย†ยƒวค ยŽย‰ย‘ยŽย’ย‡ยˆย—ย‡ย†ย‡ย–ยƒยŽยยƒย‰ยย‹ย–ย—ย† ย“ย—ย‡ย‡ยŽย…ยŠย‘ยˆย‡ย”ย“ย—ย‡ย†ย‹ยŒย‘ยŽยŽยƒยยƒย”ย•ย‡ ย‘ย•ย—ยฑ

ย‡ยŽย—ย‡ย–ยƒ ย“ย—ย‡ย†ร— ย’ย”ย‡ยย•ยƒย†ย‘ ย†ย‡ยย–ย”ย‘ ย†ย‡ ยŽยƒ ย…ยƒยย‹ย‘ยย‡ย–ยƒ ย› ย‡ย•ย–ย‘ ยย‘ย–ย‹ย˜ร— ยŽยƒ ยย‘ย˜ย‹ยŽย‹ยœยƒย…ย‹ร—ย ย’ย‘ยŽย‹ย…ย‹ยƒย…ยƒ ย†ย‡ ยŽยƒย• ยƒย—ย–ย‘ย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•วก ยƒย•ร€ยย‹ย•ยย‘ย†ย‘ย•ยƒยย„ย—ยŽยƒยย…ย‹ยƒย•ย—ยยƒย†ย‡ยŽยƒ ย”ย—ยœย‘ยŒยƒย›ย‘ย–ย”ยƒย†ย‡ยŽ ย‘ย•ย’ย‹ย–ยƒยŽวฎ ย—ย•ย–ยƒย˜ย‘ วคย‘ย˜ย‹ย”ย‘ย•ยƒวฏยƒยŽยŽย—ย‰ยƒย”ย†ย‡ยŽย‘ย•ยŠย‡ย…ยŠย‘ย•วกยƒยŽ

ยŽยŽย‡ย‰ยƒย” ยŽย‘ย• ย•ย‘ย…ย‘ย”ย”ย‹ย•ย–ยƒย• ย…ย‘ยย‡ยยœยƒย”ย‘ย ยŽยƒ ยƒย–ย‡ยย…ย‹ร—ย ย†ย‡ ยŽย‘ย• ยŠย‡ย”ย‹ย†ย‘ย• ยŠยƒย•ย–ยƒ ย…ย‘ย ย‡ยŽ ย…ยŠย‘ยˆย‡ย”ย“ย—ย‡ย‡ย•ย–ยƒย„ยƒย’ย”ย‡ยย•ยƒย†ย‘ย‡ยย‡ยŽย˜ย‘ยŽยƒยย–ย‡ย›ย…ย‘ยยŽย‘ย•ฯย‹ย‡ย”ย”ย‘ย•ย†ย‡ยŽยƒย—ยย‹ย†ยƒย†วค ย‡ย•ย‘ยŽย‹ย…ย‹ย–ร—ย‡ยŽยƒย’ย‘ย›ย‘ย†ย‡ยŽย…ยƒยย‹ร—ยย†ย‡ ย”ย‡ย•ย…ยƒย–ย‡ย†ย‡ยŽยƒย”ย—ยœย‘ยŒยƒย…ย‘ยยŽยƒย•ยˆยƒยย‘ย•ยƒย•ย“ย—ย‹ยŒยƒย†ยƒย•ย†ย‡ยŽยƒย˜ย‹ย†ยƒย’ยƒย”ยƒยŽย‘ย‰ย”ยƒย”ย•ยƒย…ยƒย”ยƒยŽย…ยŠย‘ยˆย‡ย”วกย‡ย•ย–ย‡ย”ย‡ย•ย…ยƒย–ย‡ยˆย—ย‡ย”ย‡ยƒยŽย‹ยœยƒย†ย‘ย’ย‘ย”ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒยŽย…ยƒย’ยƒย…ย‹ย–ยƒย†ย‘ย†ย‡ยŽยƒย”ย—ยœ ย‘ยŒยƒ ย“ย—ย‹ย‡ยย‡ย• ยŽย‘ย‰ย”ยƒย”ย‘ย ย•ยƒย…ยƒย” ยƒยŽ ย’ยƒย…ย‹ย‡ยย–ย‡ ย…ย‘ย ย˜ย‹ย†ยƒ ย› ย†ย‡ ย‹ยยย‡ย†ย‹ยƒย–ย‘ ย–ย”ยƒย•ยŽยƒย†ยƒย”ยŽย‘ ยƒ ย—ย ยŠย‘ย•ย’ย‹ย–ยƒยŽวก ย•ย—ย• ย‘ย–ย”ย‘ย• ย–ย”ย‡ย• ยƒย…ย‘ยย’ยƒร“ยƒยย–ย‡ย• ยˆย—ย‡ย”ย‘ย ยŽยŽย‡ย˜ยƒย†ย‘ย• ยƒ ย†ย‹ย˜ย‡ย”ย•ย‘ย• ยย‘ย•ย‘ย…ย‘ยย‹ย‘ย• ย’ยƒย”ยƒ ย•ย— ยƒย–ย‡ยย…ย‹ร—ย ยยฑย†ย‹ย…ยƒย†ย‡ย„ย‹ย†ย‘ยƒย•ย—ย‡ย•ย–ยƒย†ย‘ย†ย‡ย•ยƒยŽย—ย†วค ยŽย‹ยย’ยƒย…ย–ย‘ย†ย‡ยŽยƒย…ยƒยย‹ย‘ยย‡ย–ยƒย…ย‘ยย–ย”ยƒ ย—ยยƒย’ย‹ย’ยƒย…ยƒย•ย‹ย†ย‡ยˆย”ย‡ยย–ย‡ยŠย‹ยœย‘ย“ย—ย‡ย‘ย–ย”ยƒ ย’ย‹ย’ยƒ ย•ย‡ ย‡ย•ย–ย”ย‡ยŽยŽยƒย”ยƒ ย…ย‘ยย–ย”ยƒ ยŽยƒ ย’ย”ย‹ยย‡ย”ยƒ ยƒยŽ ยย‘ยย‡ยย–ย‘ ย‡ย ย“ย—ย‡ ยŽยƒย• ย†ย‘ย• ยˆย”ย‡ยยƒย”ย‘ย ย„ย”ย—ย•ย…ยƒยย‡ยย–ย‡วก ย‡ยŽ ย…ยŠย‘ยˆย‡ย” ย†ย‡ ยŽยƒ ย…ยƒยย‹ย‘ยย‡ย–ยƒ ย‡ย•ย–ยž ยŠย‘ย•ย’ย‹ย–ยƒยŽย‹ยœยƒย†ย‘ ย’ย‡ย”ย‘ ย„ยƒยŒย‘ ย”ย‡ย•ย‰ย—ยƒย”ย†ย‘ย’ย‘ยŽย‹ย…ย‹ยƒย…ย‘ย›ยƒย“ย—ย‡ยˆย—ย‡ย‡ยŽย…ยƒย—ย•ยƒยย–ย‡ ย†ย‡ ย‡ย•ย–ย‡ ย–ย‡ย”ย”ย‹ย„ยŽย‡ ย’ย‡ย”ย‘ ย•ย—ย‡ย”ย–ย—ย†ย‘ ยƒย…ย…ย‹ย†ย‡ยย–ย‡วก ย›ยƒ ย“ย—ย‡ ย’ยƒย”ยƒ ยŽยƒ ยยƒย‰ยย‹ย–ย—ย† ย†ย‡ยŽ ย‹ยย’ยƒย…ย–ย‘ ย‡ย”ยƒ ย’ยƒย”ยƒ ย“ย—ย‡ ยย‘ ยŽยƒ ย‡ย•ย–ย—ย˜ย‹ย‡ย”ยƒย ย…ย‘ยย–ยƒยย†ย‘วก ยŽยƒ ย‘ยŽย‹ย…ร€ยƒ ย‡ย†ย‡ย”ยƒยŽ ย”ย‡ย˜ย‡ยย–ย‹ย˜ยƒย–ย‘ยร—ย…ย‘ยย‘ย…ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ย†ย‡ยŽย‘ย• ยŠย‡ย…ยŠย‘ย•วค

Un charco lo volcรณ ร†Por evitarlo se impactรณ contra el camellรณn central

อบอฒอธวฆ ย†ย‡ยŽ ย‹ย•ย–ย”ย‹ย–ย‘ ย‡ย†ย‡ย”ยƒยŽ ย› ย‡ยŽ ย…ย‘ยย†ย—ย…ย–ย‘ย” ย•ย‡ ย‹ย†ย‡ยย–ย‹ฯย‹ย…ร— ย…ย‘ยย‘ ยย–ย‘ยย‹ย‘ ยŽย–ยƒยย‹ย”ยƒยย‘ ย“ย—ย‹ย‡ยย”ย‡ย•ย—ยŽย–ร—ยŽย‡ย•ย‹ย‘ยยƒย†ย‘วค ย‡ย‰รฏยย”ย‡ย’ย‘ย”ย–ย‡ย•ย†ย‡ยŽยƒย•ยƒย—ย–ย‘ย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•วกย‡ย•ย–ย‡ GUSTAVO VรZQUEZ ย‹ยย–ย‡ยย–ย‘ย‡ย•ย“ย—ย‹ย˜ยƒย”ย—ยย…ยŠยƒย”ย…ย‘ย†ย‡ยƒย‰ย—ยƒย›ย…ยŠย‘ย…ย‘ ย…ย‘ยย–ย”ยƒย‡ยŽย…ยƒยย‡ยŽยŽร—ยวกย’ย‡ย”ย‘ย…ย‘ยย‘ย‹ย„ยƒยƒย‡ยšย…ย‡ย•ย‘ ยยƒย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒยŽย‡ย•ย‹ย‘ยยƒย†ยƒย›ย…ย—ยƒยย–ย‹ย‘ย•ย‘ย•ย†ยƒ- ย†ย‡ ย˜ย‡ยŽย‘ย…ย‹ย†ยƒย† ย–ยฑย”ยย‹ยย‘ ย’ย‘ย” ย˜ย‘ยŽย…ยƒย” ย› ย“ย—ย‡ย†ยƒย” ร“ย‘ย•ยยƒย–ย‡ย”ย‹ยƒยŽย‡ย•ยƒย”ย”ย‘ยŒร—ย…ย‘ยย‘ย•ยƒยŽย†ย‘ย—ยยƒย˜ย‘ยŽย…ยƒ- ยƒย–ย”ยƒย˜ย‡ย•ร—ย‡ยยŽยƒย˜ร€ยƒย†ย‡ย…ย‘ยย—ยย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยวค ย†ย—ย”ยƒย“ย—ย‡ย•ย‡ย•ย—ย•ย…ย‹ย–ร—ยƒยย‘ย…ยŠย‡ย‡ยŽย’ยƒย•ย‘ยƒย†ย‡ย•ยย‹ย‡ย”ย•ย‘ยยƒยŽ ย’ยƒย”ยƒยยฑย†ย‹ย…ย‘ ย†ย‡ ยŽยƒ ย”ย—ยœ ย‘ยŒยƒ ย˜ย‡ยŽย†ย‡ยƒย•ย‡ย‘ยƒย„ยƒย•ย…ย‘ย•ย‘ย„ย”ย‡ยŽยƒยƒย˜ย‡ยย‹ย†ยƒย—ย‹ยœ ย’ย”ย‡ย•ย–ร—ยƒย—ยšย‹ยŽย‹ย‘ยƒยŽยŽย‡ย•ย‹ย‘ยยƒย†ย‘วกย’ย‡ย”ย‘ยฑย•ย–ย‡ยย‘ย”ย‡ย‘ย”ย–ย‹ยย‡ย•วค ย“ย—ย‹ย”ย‹ร—ย–ย”ยƒย•ยŽยƒย†ย‘ยƒย—ยยŠย‘ย•ย’ย‹ย–ยƒยŽวกย•ย‹ย‡ยย†ย‘ย†ย‡ย–ย‡ยย‹ย‡ย‰รฏยย•ย‡ย‹ยยˆย‘ย”ยร—ยŽยƒย—ยย‹ย†ยƒย†ย‹ยย˜ย‘ยŽย—ย…ย”ยƒย†ยƒ ย†ย‘ย’ย‘ย”ย—ยย‹ยˆย‘ย”ยยƒย†ย‘ย•ย†ย‡ยŽยƒย“ย—ย‡ย–ย‘ยยƒย”ย‘ย ย‡ยย‡ยŽยƒย…ย…ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ย•ย‡ย–ย”ยƒย–ยƒย†ย‡ย—ยย‡ยย–ย”ยƒย’ยŽยƒย…ยƒย• ย…ย‘ยย‘ย…ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘วค CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


SORTEO GORDITO POR TERMINACIONES No. 195

CON PREMIO PRINCIPAL DE

$10'000,000.00

LISTA OFICIAL DE PREMIOS, POR EXTRACCION DIRECTA, APROXIMACIONES, CENTENAS, TERMINACIONES Y REINTEGROS.

NUMEROS-PREMIOS

NUMEROS-PREMIOS

7

3

3

7

04731

3

MIL QUINIENTOS PESOS 04765 04774 04796 04829 04865 04896 04929 04965 04996 05029 05065 05065 05096 05129 05165 05196

t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00

G O R D I T O

T E R M I N A C I O P N O E R S

195

PESOS

10065 t 1,500.00 10065 t 480.00 10096 10129 10165 10196 10229 10233 10265 10296 10329 10365 10396 10429 10465 10496 10529 10565 10596 10629 10665

d d t d d d t d d t d d t d d t d d t

350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 750.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00

NUMEROS-PREMIOS

10696 10729 10765 10774 10796 10829 10865 10896 10929 10965 10996 11029 11065 11065

NUMEROS-PREMIOS

d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00

11094

3

MIL QUINIENTOS PESOS 11096 11129 11165 11196 11229 11233 11265 11296 11329 11365 11396 11429 11465 11496 11529 11565 11596 11629 11665 11696 11729 11765 11774 11796 11829 11865 11896 11929 11965 11996 12029 12065 12065 12096 12129 12165 12196 12229 12233 12265 12296 12329 12365 12396 12429 12465 12496 12529 12565 12596 12629 12665 12696 12729 12765 12774 12796 12829 12865 12896 12929 12965 12996 13029 13065 13065 13096 13129 13165 13196 13229 13233 13265 13296 13329 13365 13396 13429 13465 13496 13529 13565 13596 13629 13665 13696 13729 13765 13774 13796 13829 13865 13896 13929 13965 13996 14029 14065 14065 14096 14129 14165 14196 14229 14233 14265 14296 14329 14365 14396 14429 14465 14496 14529 14565 14596 14629 14665 14696 14729

d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00

14731

3

MIL QUINIENTOS PESOS 14765 14774 14796 14829 14865 14896 14929 14965 14996 15029 15065 15065 15096 15129 15165 15196 15229 15233 15265 15296 15329 15365 15396 15429 15465 15496 15529 15565 15596 15629 15665 15696 15729 15765 15774 15796 15829 15865 15896 15929 15965 15996 16029 16065 16065 16096 16129

t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00

16165 16196 16229 16233 16265 16296 16329 16365 16396 16429 16465 16496 16529 16565 16596 16629 16665 16696 16729 16765 16774 16796 16829 16865 16896 16929 16965 16996 17029 17065 17065 17096 17129 17165 17196 17229 17233 17265 17296 17329 17365 17396 17429 17465 17496 17529 17565 17596 17629 17665 17696 17729 17765 17774 17796 17829 17865 17896 17929 17965 17996 18029 18065 18065 18096 18129

t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00

18146

3

MIL QUINIENTOS PESOS 18165 18196 18229 18233 18265 18296 18329 18365 18396 18429 18465 18496 18529 18565 18596 18629 18665 18696 18729 18765 18774 18796 18829 18865 18896 18929 18965 18996 19029 19065 19065 19096 19129 19165 19196 19229 19233 19265 19296 19329 19365 19396 19429 19465 19496 19529 19565 19596 19629 19665 19696 19729 19765 19774 19796 19829 19865 19896 19929 19965 19996 20029

t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00

20065

7

MIL QUINIENTOS PESOS 20065 t 1,500.00 20065 t 480.00 20096 20129 20165 20196 20229 20233 20265 20296 20329 20365 20396 20429 20465 20496 20529 20565 20596 20629 20665 20696 20729 20765 20774 20796 20829 20865 20896 20929 20965 20996 21029 21065 21065

d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00

21094

3

MIL QUINIENTOS PESOS 21096 21129 21165 21196 21229 21233 21265 21296 21329 21365 21396

d d t d d d t d d t d

350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 750.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00

NUMEROS-PREMIOS

21429 21465 21496 21529 21565 21596 21629 21665 21696 21729 21765 21774 21796 21829 21865 21896 21929 21965 21996 22029 22065 22065 22096 22129 22165 22196 22229 22233 22265 22296 22329 22365 22396 22429 22465 22496 22529 22565 22596 22629 22665 22696 22729 22765 22774 22796 22829 22865 22896 22929 22965 22996 23029 23065 23065 23096 23129 23165 23196 23229 23233 23265 23296 23329 23365 23396 23429 23465 23496 23529 23565 23596 23629 23665 23696 23729 23765 23774 23796 23829 23865 23896 23929 23965 23996 24029 24065 24065 24096 24129 24165 24196 24229 24233 24265 24296 24329 24365 24396 24429 24465 24496 24529 24565 24596 24629 24665 24696 24729

d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00

24731

3

MIL QUINIENTOS PESOS 24765 24774 24796 24829 24865 24896 24929 24965 24996 25029 25065 25065 25096 25129 25165 25196 25229 25233 25265 25296 25329 25365 25396 25429 25465 25496 25529 25565 25596 25629 25665 25696 25729 25765 25774 25796 25829 25865 25896 25929 25965 25996 26029 26065 26065 26096 26129 26165 26196 26229 26233 26265 26296 26329 26365 26396 26429 26465 26496 26529 26565 26596 26629 26665 26696 26729 26765 26774 26796 26829 26865 26896 26929 26965 26996 27029 27065 27065 27096 27129

t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00

NUMEROS-PREMIOS

27165 27196 27229 27233 27265 27296 27329 27365 27396 27429 27465 27496 27529 27565 27596 27629 27665 27696 27729 27765 27774 27796 27829 27865 27896 27929 27965 27996 28029 28065 28065 28096 28129

t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00

28146

3

MIL QUINIENTOS PESOS 28165 28196 28229 28233 28265 28296 28329 28365 28396 28429 28465 28496 28529 28565 28596 28629 28665 28696 28729 28765 28774 28796 28829 28865 28896 28929 28965 28996 29029 29065 29065 29096 29129 29165 29196 29229 29233 29265 29296 29329 29365 29396 29429 29465 29496 29529 29565 29596 29629 29665 29696 29729 29765 29774 29796 29829 29865 29896 29929 29965 29996 30000 30001 30002 30003 30004 30005 30006 30007 30008 30009 30010 30011 30012 30013 30014 30015 30016 30017 30018 30019 30020 30021 30022 30023 30024 30025 30026 30027 30028 30029 30029 30030 30031 30032 30033 30034 30035 30036 30037 30038 30039 30040 30041 30042 30043 30044 30045 30046 30047 30048 30049 30050 30051 30052 30053 30054 30055 30056 30057 30058 30059 30060 30061 30062 30063

t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 d 350.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00

NUMEROS-PREMIOS

su venta a través de WEB. La Serie 2, fue remitida para su venta a la Agencia Expendedora en Torreón, Coah.

30066 $7,500.00 30066 c 480.00 30067 30068 30069 30070 30071 30072 30073 30074 30075 30076 30077 30078 30079 30080 30081 30082 30083 30084 30085 30086 30087 30088 30089 30090 30091 30092 30093 30094 30095 30096 30096 30097 30098 30099 30129 30165 30196 30229 30233 30265 30296 30329 30365 30396 30429 30465 30496 30529 30565 30596 30629 30665 30696 30729 30765 30774 30796 30829 30865 30896 30929 30965 30996 31029 31065 31065

c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 d 350.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00

31094

3

MIL QUINIENTOS PESOS

31096 31129 31165 31196 31229 31233 31265 31296 31329 31365 31396 31429 31465 31496 31529 31565 31596 31629 31665 31696 31729 31765 31774 31796 31829 31865 31896 31929 31965 31996 32029 32065 32065 32096 32129 32165 32196 32229 32233 32265 32296 32329 32365 32396 32429 32465 32496 32529 32565 32596 32629 32665 32696 32729 32765 32774 32796 32829 32865 32896 32929 32965 32996 33029 33065 33065 33096 33129 33165 33196 33229 33233 33265 33296 33329 33365 33396 33429 33465 30064 c 480.00 33496 33529 33565 33596 33629 33665 33696 33729 33765 33774 33796 33829 33865 33896 33929 MILLONES DE 33965 33996 PESOS 34029 34065 La Serie 1, fue 34065 dispuesta para 34096

30064 $7,500.00

30065

5

d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00

NUMEROS-PREMIOS

34129 34165 34196 34229 34233 34265 34296 34329 34365 34396 34429 34465 34496 34529 34565 34596 34629 34665 34696 34729

d t d d d t d d t d d t d d t d d t d d

350.00 480.00 350.00 350.00 750.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00

34731

3

MIL QUINIENTOS PESOS 34765 34774 34796 34829 34865 34896 34929 34965 34996 35029 35065 35065 35096 35129 35165 35196 35229 35233 35265 35296 35329 35365 35396 35429 35465 35496 35529 35565 35596 35629 35665 35696 35729 35765 35774 35796 35829 35865 35896 35929 35965 35996 36029 36065 36065 36096 36129 36165 36196 36229 36233 36265 36296 36329 36365 36396 36429 36465 36496 36529 36565 36596 36629 36665 36696 36729 36765 36774 36796 36829 36865 36896 36929 36965 36996 37029 37065 37065 37096 37129 37165 37196 37229 37233 37265 37296 37329 37365 37396 37429 37465 37496 37529 37565 37596 37629 37665 37696 37729 37765 37774 37796 37829 37865 37896 37929 37965 37996 38029 38065 38065 38096 38129

t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00

38146

3

MIL QUINIENTOS PESOS 38165 38196 38229 38233 38265 38296 38329 38365 38396 38429 38465 38496 38529 38565 38596 38629 38665 38696 38729 38765 38774 38796 38829 38865 38896 38929 38965 38996 39029 39065 39065 39096 39129 39165 39196 39229 39233 39265 39296 39329 39365 39396 39429 39465 39496 39529 39565 39596

NUMEROS-PREMIOS

39629 39665 39696 39729 39765 39774 39796 39829 39865 39896 39929 39965 39996 40029

d t d d t d d d t d d t d d

NUMEROS-PREMIOS

350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 750.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00

40065

7

MIL QUINIENTOS PESOS 40065 t 1,500.00 40065 t 480.00 40096 40129 40165 40196 40229 40233 40265 40296 40329 40365 40396 40429 40465 40496 40529 40565 40596 40629 40665 40696 40729 40765 40774 40796 40829 40865 40896 40929 40965 40996 41029 41065 41065

d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00

41094

3

MIL QUINIENTOS PESOS 41096 41129 41165 41196 41229 41233 41265 41296 41329 41365 41396 41429 41465 41496 41529 41565 41596 41629 41665 41696 41729 41765 41774 41796 41829 41865 41896 41929 41965 41996 42029 42065 42065 42096 42129 42165 42196 42229 42233 42265 42296 42329 42365 42396 42429 42465 42496 42529 42565 42596 42629 42665 42696 42729 42765 42774 42796 42829 42865 42896 42929 42965 42996 43029 43065 43065 43096 43129 43165 43196 43229 43233 43265 43296 43329 43365 43396 43429 43465 43496 43529 43565 43596 43629 43665 43696 43729 43765 43774 43796 43829 43865 43896 43929 43965 43996 44029 44065 44065 44096 44129 44165 44196 44229 44233 44265 44296 44329 44365 44396 44429 44465 44496 44529 44565 44596 44629 44665 44696 44729

d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00

t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 44731 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 MIL QUINIENTOS t 480.00 PESOS d 350.00 d 350.00 44765 t 480.00 t 480.00 44774 d 750.00 d 350.00 44796 d 350.00

3

44829 44865 44896 44929 44965 44996 45029 45065 45065 45096 45129 45165 45196 45229 45233 45265 45296 45329 45365 45396 45429 45465 45496 45529 45565 45596 45629 45665 45696 45729 45765 45774 45796 45829 45865 45896 45929 45965 45996 46029 46065 46065 46096 46129 46165 46196 46229 46233 46265 46296 46329 46365 46396 46429 46465 46496 46529 46565 46596 46629 46665 46696 46729 46765 46774 46796 46829 46865 46896 46929 46965 46996 47029 47065 47065 47096 47129 47165 47196 47229 47233 47265 47296 47329 47365 47396 47429 47465 47496 47529 47565 47596 47629 47665 47696 47729 47765 47774 47796 47829 47865 47896 47929 47965 47996 48029 48065 48065 48096 48129

d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00

48146

3

MIL QUINIENTOS PESOS 48165 48196 48229 48233 48265 48296 48329 48365 48396 48429 48465 48496 48529 48565 48596 48629 48665 48696 48729 48765 48774 48796 48829 48865 48896 48929 48965 48996 49029 49065 49065 49096 49129 49165 49196 49229 49233 49265 49296 49329 49365 49396 49429 49465 49496 49529 49565 49596 49629 49665 49696 49729 49765 49774 49796 49829 49865 49896 49929 49965 49996 50029

t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00

50065

7

MIL QUINIENTOS PESOS 50065 t 1,500.00 50065 t 480.00 50096 50129 50165 50196 50229 50233

d d t d d d

350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 750.00

LA LETRA "D" INDICA EXTRACCIONES DIRECTAS./ LA LETRA "C" INDICA APROXIMACIONES A LA CENTENA. / LA LETRA "T" INDICA TERMINACIONES. / LOS BILLETES DE ESTE SORTEO PRESCRIBEN AL AÑO. PARA LOCALIZACION DE BILLETES ACUDIR A: PLAZA DE LA REFORMA No. 1, C. P. 06037 MEXICO, D. F., O LLAMAR AL TELEFONO 5140-7000.

NUMEROS-PREMIOS

50265 50296 50329 50365 50396 50429 50465 50496 50529 50565 50596 50629 50665 50696 50729 50765 50774 50796 50829 50865 50896 50929 50965 50996 51029 51065 51065

t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00

51094

3

MIL QUINIENTOS PESOS 51096 51129 51165 51196 51229 51233 51265 51296 51329 51365 51396 51429 51465 51496 51529 51565 51596 51629 51665 51696 51729 51765 51774 51796 51829 51865 51896 51929 51965 51996 52029 52065 52065 52096 52129 52165 52196 52229 52233 52265 52296 52329 52365 52396 52429 52465 52496 52529 52565 52596 52629 52665 52696 52729 52765 52774 52796 52829 52865 52896 52929 52965 52996 53029 53065 53065 53096 53129 53165 53196 53229 53233 53265 53296 53329 53365 53396 53429 53465 53496 53529 53565 53596 53629 53665 53696 53729 53765 53774 53796 53829 53865 53896 53929 53965 53996 54029 54065 54065 54096 54129 54165 54196 54229 54233 54265 54296 54329 54365 54396 54429 54465 54496 54529 54565 54596 54629 54665 54696 54729

d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00

54731

3

MIL QUINIENTOS PESOS 54765 54774 54796 54829 54865 54896 54929 54965 54996 55029 55065 55065 55096 55129 55165 55196 55229 55233 55265 55296 55329 55365 55396 55429 55465 55496 55529 55565 55596 55629 55665 55696 55729

t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00

NUMEROS-PREMIOS

55765 55774 55796 55829 55865 55896 55929 55965 55996 56029 56065 56065 56096 56129 56165 56196 56229 56233 56265 56296 56329 56365 56396 56429 56465 56496 56529 56565 56596 56629 56665 56696 56729 56765 56774 56796 56829 56865 56896 56929 56965 56996 57029 57065 57065 57096 57129 57165 57196 57229 57233 57265 57296 57329 57365 57396 57429 57465 57496 57529 57565 57596 57629 57665 57696 57729 57765 57774 57796 57829 57865 57896 57929 57965 57996 58029 58065 58065 58096 58129

t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00

58146

3

MIL QUINIENTOS PESOS 58165 58196 58229 58233 58265 58296 58329 58365 58396 58429 58465 58496 58529 58565 58596 58629 58665 58696 58729 58765 58774 58796 58829 58865 58896 58929 58965 58996 59029 59065 59065 59096 59129 59165 59196 59229 59233 59265 59296 59329 59365 59396 59429 59465 59496 59529 59565 59596 59629 59665 59696 59729 59765 59774 59796 59829 59865 59896 59929 59965 59996 60029

t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00

60065

7

MIL QUINIENTOS PESOS 60065 t 1,500.00 60065 t 480.00 60096 60129 60165 60196 60229 60233 60265 60296 60329 60365 60396 60429 60465 60496 60529 60565 60596 60629 60665 60696 60729 60765 60774 60796 60829 60865 60896 60929 60965 60996 61029 61065 61065

d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00

NUMEROS-PREMIOS

61094

3

MIL QUINIENTOS PESOS 61096 61129 61165 61196 61229 61233 61265 61296 61329 61365 61396 61429 61465 61496 61529 61565 61596 61629 61665 61696 61729 61765 61774 61796 61829 61865 61896 61929 61965 61996 62029 62065 62065 62096 62129 62165 62196 62229 62233 62265 62296 62329 62365 62396 62429 62465 62496 62529 62565 62596 62629 62665 62696 62729 62765 62774 62796 62829 62865 62896 62929 62965 62996 63029 63065 63065 63096 63129 63165 63196 63229 63233 63265 63296 63329 63365 63396 63429 63465 63496 63529 63565 63596 63629 63665 63696 63729 63765 63774 63796 63829 63865 63896 63929 63965 63996 64029 64065 64065 64096 64129 64165 64196 64229 64233 64265 64296 64329 64365 64396 64429 64465 64496 64529 64565 64596 64629 64665 64696 64729

d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00

64731

3

MIL QUINIENTOS PESOS 64765 64774 64796 64829 64865 64896 64929 64965 64996 65029 65065 65065 65096 65129 65165 65196 65229 65233 65265 65296 65329 65365 65396 65429 65465 65496 65529 65565 65596 65629 65665 65696 65729 65765 65774 65796 65829 65865 65896 65929 65965 65996 66029 66065 66065 66096 66129 66165 66196 66229 66233 66265 66296 66329 66365 66396 66429 66465 66496 66529 66565 66596

t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00

NUMEROS-PREMIOS

66629 66665 66696 66729 66765 66774 66796 66829 66865 66896 66929 66965 66996 67029 67065 67065 67096 67129 67165 67196 67229 67233 67265 67296 67329 67365 67396 67429 67465 67496 67529 67565 67596 67629 67665 67696 67729 67765 67774 67796 67829 67865 67896 67929 67965 67996 68029 68065 68065 68096 68129

d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00

68146

3

MIL QUINIENTOS PESOS 68165 68196 68229 68233 68265 68296 68329 68365 68396 68429 68465 68496 68529 68565 68596 68629 68665 68696 68729 68765 68774 68796 68829 68865 68896 68929 68965 68996 69029 69065 69065 69096 69129 69165 69196 69229 69233 69265 69296 69329 69365 69396 69429 69465 69496 69529 69565 69596 69629 69665 69696 69729 69765 69774 69796 69829 69865 69896 69929 69965 69996 70029

t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00

70065

7

MIL QUINIENTOS PESOS 70065 t 1,500.00 70065 t 480.00 70096 70129 70165 70196 70229 70233 70265 70296 70329 70365 70396 70429 70465 70496 70529 70565 70596 70629 70665 70696 70729 70765 70774 70796 70829 70865 70896 70929 70965 70996 71029 71065 71065

d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00

71094

3

MIL QUINIENTOS PESOS 71096 71129 71165 71196 71229 71233 71265 71296 71329 71365 71396 71429 71465 71496 71529 71565 71596 71629 71665 71696 71729 71765 71774 71796

d d t d d d t d d t d d t d d t d d t d d t d d

350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 750.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 750.00 350.00

NUMEROS-PREMIOS

71829 71865 71896 71929 71965 71996 72029 72065 72065 72096 72129 72165 72196 72229 72233 72265 72296 72329 72365 72396 72429 72465 72496 72529 72565 72596 72629 72665 72696 72729 72765 72774 72796 72829 72865 72896 72929 72965 72996 73029 73065 73065 73096 73129 73165 73196 73229 73233 73265 73296 73329 73365 73396 73429 73465 73496 73529 73565 73596 73629 73665 73696 73729 73765 73774 73796 73829 73865 73896 73929 73965 73996 74029 74065 74065 74096 74129 74165 74196 74229 74233 74265 74296 74329 74365 74396 74429 74465 74496 74529 74565 74596 74629 74665 74696 74729

d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00

74731

3

MIL QUINIENTOS PESOS 74765 74774 74796 74829 74865 74896 74929 74965 74996 75029 75065 75065 75096 75129 75165 75196 75229 75233 75265 75296 75329 75365 75396 75429 75465 75496 75529 75565 75596 75629 75665 75696 75729 75765 75774 75796 75829 75865 75896 75929 75965 75996 76029 76065 76065 76096 76129 76165 76196 76229 76233 76265 76296 76329 76365 76396 76429 76465 76496 76529 76565 76596 76629 76665 76696 76729 76765 76774 76796 76829 76865 76896 76929 76965 76996 77029 77065 77065 77096 77129 77165 77196 77229 77233 77265 77296 77329 77365 77396 77429 77465 77496 77529

t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00

NUMEROS-PREMIOS

77565 77596 77629 77665 77696 77729 77765 77774 77796 77829 77865 77896 77929 77965 77996 78029 78065 78065 78096 78129

t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00

78146

3

MIL QUINIENTOS PESOS 78165 78196 78229 78233 78265 78296 78329 78365 78396 78429 78465 78496 78529 78565 78596 78629 78665 78696 78729 78765 78774 78796 78829 78865 78896 78929 78965 78996 79029 79065 79065 79096 79129 79165 79196 79229 79233 79265 79296 79329 79365 79396 79429 79465 79496 79529 79565 79596 79629 79665 79696 79729 79765 79774 79796 79829 79865 79896 79929 79965 79996 80029

NUMEROS-PREMIOS

80733 80734 80735 80736 80737 80738 80739 80740 80741 80742 80743 80744 80745 80746 80747 80748 80749 80750 80751 80752 80753 80754 80755 80756 80757 80758 80759 80760 80761 80762 80763 80764 80765 80765 80766 80767 80768 80769 80770 80771 80772 80773 80774 80774 80775 80776 80777 80778 80779 80780 80781 80782 80783 80784 80785 80786 80787 80788 80789 80790 80791 80792 80793 80794 80795 80796 80796 80797 80798 80799 80829 80865 80896 80929 80965 80996 81029 81065 81065

c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 t 480.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 d 750.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 d 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00

t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 81094 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 MIL QUINIENTOS t 480.00 PESOS d 350.00 d 350.00 81096 d 350.00 81129 d 350.00 80065 81165 t 480.00 81196 d 350.00 81229 d 350.00 81233 d 750.00 MIL QUINIENTOS 81265 t 480.00 PESOS 81296 d 350.00 81329 d 350.00 80065 t 1,500.00 81365 t 480.00 80065 t 480.00 81396 d 350.00 81429 d 350.00 80096 d 350.00 81465 t 480.00 80129 d 350.00 d 350.00 80165 t 480.00 81496 81529 d 350.00 80196 d 350.00 81565 80229 d 350.00 81596 dt 480.00 350.00 80233 d 750.00 80265 t 480.00 81629 d 350.00 80296 d 350.00 81665 t 480.00 80329 d 350.00 81696 d 350.00 80365 t 480.00 81729 d 350.00 80396 d 350.00 81765 t 480.00 80429 d 350.00 81774 d 750.00 80465 t 480.00 81796 d 350.00 80496 d 350.00 81829 d 350.00 80529 d 350.00 81865 t 480.00 80565 t 480.00 81896 d 350.00 80596 d 350.00 81929 d 350.00 80629 d 350.00 81965 t 480.00 80665 t 480.00 81996 d 350.00 80696 d 350.00 82029 d 350.00 80700 c 350.00 82065 t 1,500.00 80701 c 350.00 82065 t 480.00 80702 c 350.00 82096 d 350.00 80703 c 350.00 82129 d 350.00 80704 c 350.00 82165 t 480.00 80705 c 350.00 82196 d 350.00 80706 c 350.00 82229 d 350.00 80707 c 350.00 82233 d 750.00 80708 c 350.00 82265 t 480.00 82296 d 350.00 82329 d 350.00 82365 t 480.00 82396 d 350.00 82429 d 350.00 82465 t 480.00 82496 d 350.00 82529 d 350.00 82565 t 480.00 80709 c 350.00 82596 d 350.00 82629 d 350.00 82665 t 480.00 82696 d 350.00 82729 d 350.00 82765 t 480.00 82774 d 750.00 82796 d 350.00 82829 d 350.00 82865 t 480.00 82896 d 350.00 82929 d 350.00 82965 t 480.00 82996 d 350.00 MIL PESOS 83029 d 350.00 83065 t 1,500.00 Las Series 1 y 83065 t 480.00 2, fueron dis- 83096 d 350.00 puestas para 83129 d 350.00 t 480.00 su venta a 83165 83196 d 350.00 través de 83229 d 350.00 WEB. 83233 d 750.00 83265 t 480.00 83296 d 350.00 83329 d 350.00 83365 t 480.00 83396 d 350.00 83429 d 350.00 83465 t 480.00 83496 d 350.00 83529 d 350.00 83565 t 480.00 80711 c 350.00 83596 d 350.00 83629 d 350.00 80712 c 350.00 t 480.00 80713 c 350.00 83665 83696 d 350.00 80714 c 350.00 83729 d 350.00 80715 c 350.00 t 480.00 80716 c 350.00 83765 80717 c 350.00 83774 d 750.00 83796 d 350.00 80718 c 350.00 80719 c 350.00 83829 d 350.00 80720 c 350.00 83865 t 480.00 80721 c 350.00 83896 d 350.00 83929 d 350.00 80722 c 350.00 80723 c 350.00 83965 t 480.00 80724 c 350.00 83996 d 350.00 80725 c 350.00 84029 d 350.00 80726 c 350.00 84065 t 1,500.00 80727 c 350.00 84065 t 480.00 80728 c 350.00 84096 d 350.00 80729 c 350.00 84129 d 350.00 80729 d 350.00 84165 t 480.00 80730 c 350.00 84196 d 350.00 80731 c 350.00 84229 d 350.00 80732 c 350.00 84233 d 750.00

3

7

80709 $3,500.00

80710

350

80711

$3,500.00

NUMEROS-PREMIOS

84265 84296 84329 84365 84396 84429 84465 84496 84529 84565 84596 84629 84665 84696 84729

t d d t d d t d d t d d t d d

480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00

84731

3

MIL QUINIENTOS PESOS

NUMEROS-PREMIOS

89629 89665 89696 89729 89765 89774 89796 89829 89865 89896 89929 89965 89996 90029

d t d d t d d d t d d t d d

350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 750.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00

90065

7

MIL QUINIENTOS PESOS

90065 t 1,500.00 84765 t 480.00 90065 t 480.00 84774 d 750.00 84796 d 350.00 90096 d 350.00 84829 d 350.00 90129 d 350.00 84865 t 480.00 90165 t 480.00 84896 d 350.00 90196 d 350.00 84929 d 350.00 90229 d 350.00 84965 t 480.00 90233 d 750.00 84996 d 350.00 90265 t 480.00 85029 d 350.00 90296 d 350.00 85065 t 1,500.00 90329 d 350.00 85065 t 480.00 90365 t 480.00 85096 d 350.00 90396 d 350.00 85129 d 350.00 90429 d 350.00 85165 t 480.00 90465 t 480.00 85196 d 350.00 90496 d 350.00 85229 d 350.00 90529 d 350.00 85233 d 750.00 90565 t 480.00 85265 t 480.00 90596 d 350.00 85296 d 350.00 90629 d 350.00 85329 d 350.00 90665 t 480.00 85365 t 480.00 90696 d 350.00 85396 d 350.00 90729 d 350.00 85429 d 350.00 90765 t 480.00 85465 t 480.00 90774 d 750.00 85496 d 350.00 90796 d 350.00 85529 d 350.00 90829 d 350.00 85565 t 480.00 90865 t 480.00 85596 d 350.00 90896 d 350.00 85629 d 350.00 90929 d 350.00 85665 t 480.00 90965 t 480.00 85696 d 350.00 90996 d 350.00 85729 d 350.00 91029 d 350.00 85765 t 480.00 91065 t 1,500.00 85774 d 750.00 91065 t 480.00 85796 d 350.00 85829 d 350.00 91094 85865 t 480.00 85896 d 350.00 85929 d 350.00 85965 t 480.00 MIL QUINIENTOS 85996 d 350.00 PESOS 86029 d 350.00 86065 t 1,500.00 91096 d 350.00 86065 t 480.00 91129 d 350.00 86096 d 350.00 91165 t 480.00 86129 d 350.00 91196 d 350.00 86165 t 480.00 91229 d 350.00 86196 d 350.00 91233 d 750.00 86229 d 350.00 91265 t 480.00 86233 d 750.00 91296 d 350.00 86265 t 480.00 91329 d 350.00 86296 d 350.00 91365 t 480.00 86329 d 350.00 91396 d 350.00 86365 t 480.00 91429 d 350.00 86396 d 350.00 91465 t 480.00 86429 d 350.00 91496 d 350.00 86465 t 480.00 91529 d 350.00 86496 d 350.00 91565 t 480.00 86529 d 350.00 91596 d 350.00 86565 t 480.00 91629 d 350.00 86596 d 350.00 91665 t 480.00 86629 d 350.00 91696 d 350.00 86665 t 480.00 91729 d 350.00 86696 d 350.00 91765 t 480.00 86729 d 350.00 91774 d 750.00 86765 t 480.00 91796 d 350.00 86774 d 750.00 91829 d 350.00 86796 d 350.00 91865 t 480.00 86829 d 350.00 91896 d 350.00 86865 t 480.00 91929 d 350.00 86896 d 350.00 91965 t 480.00 86929 d 350.00 91996 d 350.00 d 350.00 86965 t 480.00 92029 92065 t 1,500.00 86996 d 350.00 92065 t 480.00 87029 d 350.00 d 350.00 87065 t 1,500.00 92096 92129 d 350.00 87065 t 480.00 92165 t 480.00 87096 d 350.00 d 350.00 87129 d 350.00 92196 d 350.00 87165 t 480.00 92229 92233 d 750.00 87196 d 350.00 92265 t 480.00 87229 d 350.00 d 350.00 87233 d 750.00 92296 92329 d 350.00 87265 t 480.00 92365 t 480.00 87296 d 350.00 92396 d 350.00 87329 d 350.00 92429 d 350.00 87365 t 480.00 92465 t 480.00 87396 d 350.00 92496 d 350.00 87429 d 350.00 92529 d 350.00 87465 t 480.00 92565 t 480.00 87496 d 350.00 92596 d 350.00 87529 d 350.00 92629 d 350.00 87565 t 480.00 92665 t 480.00 87596 d 350.00 92696 d 350.00 87629 d 350.00 92729 d 350.00 87665 t 480.00 92765 t 480.00 87696 d 350.00 92774 d 750.00 87729 d 350.00 92796 d 350.00 87765 t 480.00 92829 d 350.00 87774 d 750.00 92865 t 480.00 87796 d 350.00 92896 d 350.00 87829 d 350.00 92929 d 350.00 87865 t 480.00 92965 t 480.00 87896 d 350.00 92996 d 350.00 87929 d 350.00 93029 d 350.00 87965 t 480.00 93065 t 1,500.00 87996 d 350.00 93065 t 480.00 88029 d 350.00 93096 d 350.00 88065 t 1,500.00 93129 d 350.00 88065 t 480.00 93165 t 480.00 88096 d 350.00 93196 d 350.00 88129 d 350.00 93229 d 350.00 93233 d 750.00 88146 93265 t 480.00 93296 d 350.00 93329 d 350.00 93365 t 480.00 MIL QUINIENTOS 93396 d 350.00 PESOS 93429 d 350.00 93465 t 480.00 88165 t 480.00 93496 d 350.00 88196 d 350.00 93529 d 350.00 88229 d 350.00 93565 t 480.00 88233 d 750.00 93596 d 350.00 88265 t 480.00 93629 d 350.00 88296 d 350.00 93665 t 480.00 88329 d 350.00 93696 d 350.00 88365 t 480.00 93729 d 350.00 88396 d 350.00 93765 t 480.00 88429 d 350.00 93774 d 750.00 88465 t 480.00 93796 d 350.00 88496 d 350.00 93829 d 350.00 88529 d 350.00 93865 t 480.00 88565 t 480.00 93896 d 350.00 88596 d 350.00 93929 d 350.00 88629 d 350.00 93965 t 480.00 88665 t 480.00 93996 d 350.00 88696 d 350.00 94029 d 350.00 88729 d 350.00 94065 t 1,500.00 88765 t 480.00 94065 t 480.00 88774 d 750.00 94096 d 350.00 88796 d 350.00 94129 d 350.00 88829 d 350.00 94165 t 480.00 88865 t 480.00 94196 d 350.00 88896 d 350.00 94229 d 350.00 88929 d 350.00 94233 d 750.00 88965 t 480.00 94265 t 480.00 88996 d 350.00 94296 d 350.00 89029 d 350.00 94329 d 350.00 89065 t 1,500.00 94365 t 480.00 89065 t 480.00 94396 d 350.00 89096 d 350.00 94429 d 350.00 89129 d 350.00 94465 t 480.00 89165 t 480.00 94496 d 350.00 89196 d 350.00 94529 d 350.00 89229 d 350.00 94565 t 480.00 89233 d 750.00 94596 d 350.00 89265 t 480.00 94629 d 350.00 89296 d 350.00 94665 t 480.00 89329 d 350.00 94696 d 350.00 89365 t 480.00 94729 d 350.00 89396 d 350.00 89429 d 350.00 94731 89465 t 480.00 89496 d 350.00 89529 d 350.00 89565 t 480.00 MIL QUINIENTOS PESOS 89596 d 350.00

3

3

3

$5'000,000.00 $350,000.00 30 PREMIOS DE $3,500.00

1 PREMIO DE 1 PREMIO DE

$750.00

200 PREMIOS DE 2,000 PREMIOS DE

30065 80710 CADA UNO (3 EXTRACCIONES DE 4 CIFRAS) A 8146, 4731 y 1094 LOS NUMEROS CON LA TERMINACION

2 APROXIMACIONES DE

$7,500.00

30064 y 30066

2 APROXIMACIONES DE

$3,500.00

CADA UNA A LOS NUMEROS ANTERIOR Y POSTERIOR AL DEL QUE OBTENGA EL SEGUNDO PREMIO

80709 y 80711

99 APROXIMACIONES DE $480.00 CADA UNA A LOS NUMEROS COMPRENDIDOS EN LA CENTENA DEL NUMERO QUE OBTENGA EL PRIMER PREMIO (EXCEPTUANDO EL PRIMER PREMIO)

según cuerpo de la lista según cuerpo de la lista

(UNA EXTRACCION DE 5 CIFRAS) AL NUMERO (UNA EXTRACCION DE 5 CIFRAS) AL NUMERO

CADA UNO (2 EXTRACCIONES DE 3 CIFRAS) A LOS NUMEROS CON LA TERMINACION

$350.00 CADA UNO (2 EXTRACCIONES DE 2 CIFRAS) A LOS NUMEROS CON LA TERMINACION

774 y 233 96 y 29

CADA UNA A LOS NUMEROS ANTERIOR Y POSTERIOR AL DEL QUE OBTENGA EL PRIMER PREMIO

99 APROXIMACIONES DE $350.00 CADA UNA A LOS NUMEROS COMPRENDIDOS EN LA CENTENA DEL NUMERO QUE OBTENGA EL SEGUNDO PREMIO (EXCEPTUANDO EL SEGUNDO PREMIO)

9 TERMINACIONES DE $7,500.00 CADA UNA A LOS NUMEROS CUYAS CUATRO ULTIMAS CIFRAS SEAN IGUALES A LAS CUATRO ULTIMAS DEL PRIMER PREMIO (EXCEPTUANDO EL PRIMER PREMIO) 99 TERMINACIONES DE $1,500.00 CADA UNA A LOS NUMEROS CUYAS TRES ULTIMAS CIFRAS SEAN IGUALES A LAS TRES ULTIMAS DEL PRIMER PREMIO (EXCEPTUANDO EL PRIMER PREMIO) 999 TERMINACIONES DE $480.00 CADA UNA A LOS NUMEROS CUYAS DOS ULTIMAS CIFRAS SEAN IGUALES A LAS DOS ULTIMAS DEL PRIMER PREMIO (EXCEPTUANDO EL PRIMER PREMIO)

TU BILLETE TIENE TANTOS PREMIOS COMO VECES APARECE EN LA LISTA.

DIRECTORA GENERAL: LIC. MA. ESTHER SCHERMAN LEAÑO. / REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION: LIC. TANYA MUÑOZ KUHNNE.

SORTEO GORDITO POR TERMINACIONES 195 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL MIERCOLES 14 DE AGOSTO DE 2013, EN MEXICO, D. F.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

98146

3

98165 98196 98229 98233 98265 98296 98329 98365 98396 98429 98465 98496 98529 98565 98596 98629 98665 98696 98729 98765 98774 98796 98829 98865 98896 98929 98965 98996 99029 99065 99065 99096 99129 99165 99196 99229 99233 99265 99296 99329 99365 99396 99429 99465 99496 99529 99565 99596 99629 99665 99696 99729 99765 99774 99796 99829 99865 99896 99929 99965 99996

EN EN

0065 065 65

t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00

MIL QUINIENTOS PESOS

¡Premio Mayor! Felicidades Torreón, Coah.

9,999 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS AL EFECTUARSE EL PAGO DE LOS BILLETES PREMIADOS SE RETENDRAN LOS IMPUESTOS DE ACUERDO A LAS LEYES VIGENTES DE LA MATERIA. / LOS REINTEGROS NO CON MONTO DE $200.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL PREMIO PRINCIPAL. CAUSAN IMPUESTO. 10,000 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS SI DESEA OBTENER INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LOS SORTEOS POR VIA TELEFONICA EN EL DISTRITO FEDERAL MARQUE LOS TELS. 4770-0100 Y DE CON MONTO DE $200.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL SEGUNDO PREMIO. PROVINCIA LADA 01-800-7170169 SIN COSTO ALGUNO. www.lotenal.gob.mx REPARTO DE PREMIOS POR SERIE PREMIOS POR APROXIMACION PREMIOS POR TERMINACION

PREMIOS DIRECTOS

NUMEROS-PREMIOS

94765 94774 94796 94829 94865 94896 94929 94965 94996 95029 95065 95065 95096 95129 95165 95196 95229 95233 95265 95296 95329 95365 95396 95429 95465 95496 95529 95565 95596 95629 95665 95696 95729 95765 95774 95796 95829 95865 95896 95929 95965 95996 96029 96065 96065 96096 96129 96165 96196 96229 96233 96265 96296 96329 96365 96396 96429 96465 96496 96529 96565 96596 96629 96665 96696 96729 96765 96774 96796 96829 96865 96896 96929 96965 96996 97029 97065 97065 97096 97129 97165 97196 97229 97233 97265 97296 97329 97365 97396 97429 97465 97496 97529 97565 97596 97629 97665 97696 97729 97765 97774 97796 97829 97865 97896 97929 97965 97996 98029 98065 98065 98096 98129

t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 d 750.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 750.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00

5 0

VILLAHERMOSA / JUEVES 15 / AGOSTO 2013

www.facebook.com/?ref=home#!/pages/Loteria-Nacional-para-la-Asistencia-Publica/180218712833 @lotenal

CONSTANDO ESTE SORTEO DE 2 SERIES, EL POSEEDOR DEL BILLETE COMPLETO, (2 SERIES), OBTIENE 2 VECES EL IMPORTE DE CUALESQUIERA DE LOS PREMIOS QUE APARECEN EN EL PRESENTE REPARTO. 00029 d 350.00 05229 d 350.00 05233 d 750.00 t 480.00 00065 05265 05296 d 350.00 05329 d 350.00 05365 t 480.00 MIL QUINIENTOS 05396 d 350.00 05429 d 350.00 PESOS 05465 t 480.00 00065 t 1,500.00 05496 d 350.00 00065 t 480.00 05529 d 350.00 05565 t 480.00 00096 d 350.00 05596 d 350.00 00129 d 350.00 05629 d 350.00 00165 t 480.00 05665 t 480.00 00196 d 350.00 05696 d 350.00 00229 d 350.00 05729 d 350.00 00233 d 750.00 05765 t 480.00 00265 t 480.00 05774 d 750.00 00296 d 350.00 05796 d 350.00 00329 d 350.00 05829 d 350.00 00365 t 480.00 05865 t 480.00 00396 d 350.00 05896 d 350.00 00429 d 350.00 05929 d 350.00 00465 t 480.00 05965 t 480.00 00496 d 350.00 05996 d 350.00 00529 d 350.00 06029 d 350.00 00565 t 480.00 06065 t 1,500.00 00596 d 350.00 06065 t 480.00 00629 d 350.00 06096 d 350.00 00665 t 480.00 06129 d 350.00 00696 d 350.00 06165 t 480.00 00729 d 350.00 06196 d 350.00 00765 t 480.00 06229 d 350.00 00774 d 750.00 06233 d 750.00 00796 d 350.00 06265 t 480.00 00829 d 350.00 06296 d 350.00 00865 t 480.00 06329 d 350.00 00896 d 350.00 06365 t 480.00 00929 d 350.00 06396 d 350.00 00965 t 480.00 06429 d 350.00 00996 d 350.00 06465 t 480.00 01029 d 350.00 06496 d 350.00 01065 t 1,500.00 06529 d 350.00 01065 t 480.00 06565 t 480.00 06596 d 350.00 06629 d 350.00 01094 06665 t 480.00 06696 d 350.00 06729 d 350.00 MIL QUINIENTOS 06765 t 480.00 06774 d 750.00 PESOS 06796 d 350.00 01096 d 350.00 06829 d 350.00 01129 d 350.00 06865 t 480.00 01165 t 480.00 06896 d 350.00 01196 d 350.00 06929 d 350.00 01229 d 350.00 06965 t 480.00 01233 d 750.00 06996 d 350.00 01265 t 480.00 07029 d 350.00 01296 d 350.00 07065 t 1,500.00 01329 d 350.00 07065 t 480.00 01365 t 480.00 07096 d 350.00 01396 d 350.00 07129 d 350.00 01429 d 350.00 07165 t 480.00 01465 t 480.00 07196 d 350.00 01496 d 350.00 07229 d 350.00 01529 d 350.00 07233 d 750.00 01565 t 480.00 07265 t 480.00 01596 d 350.00 07296 d 350.00 01629 d 350.00 07329 d 350.00 01665 t 480.00 07365 t 480.00 01696 d 350.00 07396 d 350.00 01729 d 350.00 07429 d 350.00 01765 t 480.00 07465 t 480.00 01774 d 750.00 07496 d 350.00 01796 d 350.00 07529 d 350.00 01829 d 350.00 07565 t 480.00 01865 t 480.00 07596 d 350.00 01896 d 350.00 07629 d 350.00 01929 d 350.00 07665 t 480.00 01965 t 480.00 07696 d 350.00 01996 d 350.00 07729 d 350.00 02029 d 350.00 07765 t 480.00 02065 t 1,500.00 07774 d 750.00 02065 t 480.00 07796 d 350.00 02096 d 350.00 07829 d 350.00 02129 d 350.00 07865 t 480.00 02165 t 480.00 07896 d 350.00 02196 d 350.00 07929 d 350.00 02229 d 350.00 07965 t 480.00 02233 d 750.00 07996 d 350.00 02265 t 480.00 08029 d 350.00 02296 d 350.00 08065 t 1,500.00 02329 d 350.00 08065 t 480.00 02365 t 480.00 08096 d 350.00 02396 d 350.00 08129 d 350.00 02429 d 350.00 02465 t 480.00 08146 02496 d 350.00 02529 d 350.00 02565 t 480.00 02596 d 350.00 MIL QUINIENTOS 02629 d 350.00 PESOS 02665 t 480.00 02696 d 350.00 08165 t 480.00 02729 d 350.00 08196 d 350.00 02765 t 480.00 08229 d 350.00 02774 d 750.00 08233 d 750.00 02796 d 350.00 08265 t 480.00 02829 d 350.00 08296 d 350.00 02865 t 480.00 08329 d 350.00 02896 d 350.00 08365 t 480.00 02929 d 350.00 08396 d 350.00 02965 t 480.00 08429 d 350.00 02996 d 350.00 08465 t 480.00 03029 d 350.00 08496 d 350.00 03065 t 1,500.00 08529 d 350.00 03065 t 480.00 08565 t 480.00 03096 d 350.00 08596 d 350.00 03129 d 350.00 08629 d 350.00 03165 t 480.00 08665 t 480.00 03196 d 350.00 08696 d 350.00 03229 d 350.00 08729 d 350.00 03233 d 750.00 08765 t 480.00 03265 t 480.00 08774 d 750.00 03296 d 350.00 08796 d 350.00 03329 d 350.00 08829 d 350.00 03365 t 480.00 08865 t 480.00 03396 d 350.00 08896 d 350.00 03429 d 350.00 08929 d 350.00 03465 t 480.00 08965 t 480.00 03496 d 350.00 08996 d 350.00 03529 d 350.00 09029 d 350.00 03565 t 480.00 09065 t 1,500.00 03596 d 350.00 09065 t 480.00 03629 d 350.00 09096 d 350.00 03665 t 480.00 09129 d 350.00 03696 d 350.00 09165 t 480.00 03729 d 350.00 09196 d 350.00 03765 t 480.00 09229 d 350.00 03774 d 750.00 09233 d 750.00 03796 d 350.00 09265 t 480.00 03829 d 350.00 09296 d 350.00 03865 t 480.00 09329 d 350.00 03896 d 350.00 09365 t 480.00 03929 d 350.00 09396 d 350.00 03965 t 480.00 09429 d 350.00 03996 d 350.00 09465 t 480.00 04029 d 350.00 09496 d 350.00 04065 t 1,500.00 09529 d 350.00 04065 t 480.00 09565 t 480.00 04096 d 350.00 09596 d 350.00 04129 d 350.00 09629 d 350.00 04165 t 480.00 09665 t 480.00 04196 d 350.00 09696 d 350.00 04229 d 350.00 09729 d 350.00 04233 d 750.00 09765 t 480.00 04265 t 480.00 09774 d 750.00 04296 d 350.00 09796 d 350.00 04329 d 350.00 09829 d 350.00 04365 t 480.00 09865 t 480.00 04396 d 350.00 09896 d 350.00 04429 d 350.00 09929 d 350.00 04465 t 480.00 09965 t 480.00 04496 d 350.00 09996 d 350.00 04529 d 350.00 10029 d 350.00 04565 t 480.00 04596 d 350.00 10065 04629 d 350.00 04665 t 480.00 04696 d 350.00 04729 d 350.00 MIL QUINIENTOS

19

EN DOS SERIES DE $ 5'000,000.00 CADA UNA


(/¶&$1(/2· '(/¶-81,25&$1· '$(/3(62

18(92(6&É1'$/2

Æ-<,+,4(5+(+6769 *(<:(9+(j6:(,+0-0*06 8<,9,5;()(

3É*,1$

Æ:(Ø3Í3=(9,A3<*, ,:;<7,5+6(<54,:+, :<,5-9,5;(40,5;6*65 3É*,1$ 4(@>,(;/,9

7$%$6&2$/'Ë$ 7$%$6&2$/'Ë$

6 $ * ( ' 2 % 5 $ / , 8 * $

9,//$+(5026$-8(9(6$*2672$f2;;,,,

127,&,$67$%$648(f$6

',5(&725)81'$'255$)$(/0$57,1(='((6&2%$5//(5$1R

&Ì1,&2( ,*125$17( Æ=056(+0=0+09(37900:46 *65*65:0.5(:@),9905*/,: /(*0,5+6368<,:,3,7,.( 3(.(5(,5,3796*,:6 +,9,56=(*0Ô5+,3( +090.,5*0(,:;(;(3 +,3790 3É*,1$

ZZZWDEDVFRDOGLDFRP &<$10$*(17$<(//2:%/$&.

#WDEDVFRDOGLD

WDEDVFRDOGLD#KRWPDLOHV

15agosto  
15agosto  
Advertisement