Page 1

/DF

RW

RUU

LW D

 £4XHU£4XHU£4XHU)HUQDQGR\9tFWRU&DQ,]TXLHUGRVRQFRQVLGHUDGRV SRUODVUHGHVVRFLDOHVFRPRODYHUJHQ]DGHO*RELHUQR\GHVXSDGUH9tFWRU&DQ*XWLpUUH] SRU GHOHJD GHOHJDGRUHJLRQDOGHOD6('$)23HVWDWDO(QFRPSOHWRHVWDGRGHHPEULDJXH]\FRQSDODEUDV VXELGDVGHWRQR9tFWRU&DQ,]TXLHUGRSRUFLHUWRWLWXODUGHOD&RRUGLQDFLyQ+DFHQGDULDGH VXE OD6HFUHWDUtDGH3ODQHDFLyQ\)LQDQ]DVJULWyDORVFXPSOLGRVSROLFtDVTXHHV3UHPLR(VWDWDO OD 6HF GHOD-XYHQWXG\TXHVXSDGUHJDQDPiVGLQHUR³TXHXVWHGHVYHUJ«´«£4XpHMHPSORGH GH OD IXQFLRQDULR¢4XLpQORHVFRJHUtDFRPRSUHPLR"£4XHU£4XHU£4XHU IXQ

&GPWPEKC%KWFCFCPC 

WDEDVFRDOGLD

7$%$6&2$/'Ë$ 7$%$6&2$/'Ë$

#WDEDVFRDOGLD

9,//$+(5026$0$57(6$*2672$f2;;,,, 127,&,$67$%$648(f$6 ',5(&725)81'$'255$)$(/0$57,1(='((6&2%$5//(5$1R

6,+8%25(17$ -81,256 '(/$9,Ð1 35(327(17(6 Æ+07<;(+(+,379079,:,5;Ô79<,)(: +,3(38<03,9+,3((,965(=,7697(9;, 3É*,1$ +,3.6)0,956,:;(;(3

Æ,:;()(5/(:;(¸36:+69(+6:+, =033(¹*<(5+636:(.(99(96536: <50-694(+6: 3É*,1$

$ = ( % $ & $ / 1 3,'( 6 $ 1 8 * $ / $ 5 $ / '(

<5,5 :,<5 ;(+6:, 3 ,::;( +,3, +, ,: 5; 9;( 76 04 04 : Í: 4Í 4 ,: (3 0(3 ,9 0:; (. :4 Æ36:;9,::05+0*(;6 +,3;0;<3(9+,3(:, 0( 5* 3É*,1$ 5< 9, 3( +6 :;( 3, +, 56 0,9 6) 3. 7(9(,?0.09(

ZZZWDEDVFRDOGLDFRP &<$10$*(17$<(//2:%/$&.

#WDEDVFRDOGLD

WDEDVFRDOGLD#KRWPDLOHV


VILLAHERMOSA / MARTES 13 / AGOSTO 2013

2

10 puntos de la

reforma de PeĂąa E

n la iniciativa de reforma energĂŠtica, el Poder Ejecutivo fedeÂ&#x201D;Â&#x192;Â&#x17D; Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2018; Â?Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2039;Ď?Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â&#x201D; el artĂ­culo 27 constitucional para permitir la celebraciĂłn de contratos de utilidad compartida entre el Gobierno de la RepĂşblica con Pemex y/o particulares, para exploraciĂłn y extracciĂłn de petrĂłleo y gas, ademĂĄs, oportunidades de inversiĂłn Â&#x2021;Â?Â&#x201D;Â&#x2021;Ď?Â&#x2039;Â?Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2039;Ă&#x2014;Â?Â&#x203A;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x201C;Â&#x2014;Ă&#x20AC;Â?Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Ǥ Estos Ăşltimos se celebrarĂ­an por medio de permisos concedidos por el Estado, a los cuales se aĂąadirĂĄn licencias de transporte y almacenaÂ?Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;ÇĄ Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x2018; Â&#x2026;Â&#x2018;Â? Â&#x2021;Â&#x17D; Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2018; Â&#x2018;Ď?Â&#x2039;cial de la propuesta gubernamental Â&#x2122;Â&#x2122;Â&#x2122;ǤÂ&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;ǤÂ&#x2030;Â&#x2018;Â&#x201E;ǤÂ?Â&#x161; ENRIQUE PeĂąa Nieto En materia de energĂ­a elĂŠctrica, A continuaciĂłn los 10 el Gobierno pretende la participapuntos mĂĄs importantes: ciĂłn de particulares en la generaciĂłn 1.- Contratos del utilidad comparÂ&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2020;Ǥ

A nuestros lectores, autoridades federales, estatales y municipales: Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2026;Â&#x2018;Â?Â&#x2014;Â?Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x201D; del 30 de julio del presente aĂąo, el C. Romeo ZebadĂşa Gamboa dejĂł de prestar sus servicios como reportero de Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192; Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x192; Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x17D;Ǥ Â&#x2018;Â&#x201D; Â&#x17D;Â&#x2018; Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021;ÇĄÂ&#x2026;Â&#x2014;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2018;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2039;Ă&#x2014;Â?Â&#x2018; Â&#x2DC;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2019;Â&#x2014;Â&#x201E;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192; persona realice a nombre de Tabasco al dĂ­a, no nos haceÂ?Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x2018;Â?Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2022;Ǥ Atentamente La DirecciĂłn General

ciĂłn y ProducciĂłn y TransformaciĂłn

Â?Â&#x2020;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x17D;Ǥ 4.- Hacer mĂĄs transparentes las opeÂ&#x201D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x161;Ǥ 5.- Establecer una polĂ­tica nacional de fomento a las compras de proveedores nacionales del sector hidrocarÂ&#x201E;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2022;Ǥ 6.- ParticipaciĂłn abierta de particulares en la generaciĂłn de electriciÂ&#x2020;Â&#x192;Â&#x2020;Ǥ 7.- El estado mantendrĂĄ, en exclusividad, el control del Sistema ElĂŠctrico Nacional, asĂ­ como el servicio pĂşblico de las redes de transmisiĂłn y distribuciĂłn, garantizando el acceso de todos los productores de electriÂ&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2022;Ǥ 8.- Se fortalece a la ComisiĂłn Federal de Electricidad (CFE), mediante una Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x192;ÇĄ Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021; Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x192; Â&#x2021;Â&#x17D; Â&#x2030;Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2018; Â&#x2026;Â&#x2018;Â? Â?Â&#x192;Â&#x203A;Â&#x2018;Â&#x201D; Ď?Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x161;Â&#x2039;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2020; Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2DC;Â&#x192; Â&#x203A; Â&#x2020;Â&#x2021; PetrĂłleos Mexicanos (Pemex) y/o Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2030;Â&#x192;Â?Â&#x2039;Â&#x153;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2039;Ă&#x2014;Â?ÇĄ Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021; Â&#x192;Â&#x203A;Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x17E; Â&#x192; Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2014;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x201D; particulares para exploraciĂłn y ex- costo Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2026;Â&#x2039;Ă&#x2014;Â?ÇĄ Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D; Â&#x17D;Â&#x2018; Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021; Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x17E; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x2022; 9.- Se refuerzan las facultades de Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Ď?Â&#x2039;Â?Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2039;Ă&#x2014;Â?ÇĄÂ&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x201C;Â&#x2014;Ă&#x20AC;Â?Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;ÇĄÂ&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â?Â&#x2022;- planeaciĂłn y rectorĂ­a de la SecretarĂ­a de EnergĂ­a y de la ComisiĂłn ReguÂ&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x203A;Â&#x192;Â&#x17D;Â?Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x192;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Ǥ 2.-Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x201D;Â&#x17E;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x201D;ÂąÂ&#x2030;Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â?Ď?Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2026;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2021;- Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x192; Â&#x2020;Â&#x2021; Â?Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2030;Ă&#x20AC;Â&#x192;Ǥ ͳͲǤnj Â&#x201D;Â&#x2018;Â?Â&#x2018;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2021;Â&#x17D; Â?Â&#x2021;Â&#x161; Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192; Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021; Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x192; Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2021; Â&#x2026;Â&#x2018;Â?- uso de energĂ­as menos contaminanpetitivo, por medio de un tratamien- tes y de bajo costo, como la solar, la Â&#x2013;Â&#x2018; Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x17D; Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021; Â&#x2022;Â&#x2021; Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2018;Â?Â&#x2020;Â&#x201D;Â&#x17E; Â&#x2021;Â? Â&#x17D;Â&#x192; Â&#x2021;Ă&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â&#x203A;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2030;Â&#x192;Â&#x2022;Ǥ El Gobierno federal presentĂł una Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x192;Ǥ ;ǤnjÂ&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2026;Â&#x2013;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x161;Â&#x203A;Â&#x2022;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2014;Â&#x201E;- Â&#x2039;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x192;Ď?Ă&#x20AC;Â&#x192; Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192; Â&#x192;Â?Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x201D; Â&#x17D;Â&#x192; Â&#x2039;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x192;sidiarias en dos divisiones: Explora- Â&#x2026;Â&#x2039;Ă&#x2014;Â?Ǥ

ROMEO ZebadĂşa Gamboa

',5(&725,2 35(6,'(17('(/*58325$0(//

+HFWRU5DIDHO0DUWtQH]GH(VFREDU+HUQiQGH]

WWW.TABASCOALDIA.COM WWW.TABASCOALDIA.COM TTAAABB

UDPHOOBMU#KRWPDLOFRP

',5(&725)81'$'25 5DIDHO0DUWtQH]GH(VFREDU/OHUD 

/DXUHQFLR3DOPD(VSLQR]D +8,0$1*8,//2<&Ă&#x2030;5'(1$6

',5(&725$'-8172 :LOOLDPV0DGULJDO9HUD SURWHVWDSROLWLFD#KRWPDLOFRP

-RVp/XLV$FRVWD 1$&$-8&$<-$/3$'(0e1'(=

',5(&7257(&1,&2 0DQXHO*DUFtD-DYLHU JXD\DED]R#KRWPDLOFRP 68%',5(&725(',725,$/ )ORUHQWLQR*DUFtD7RUUHV Ă&#x20AC;RUHQWLQRBJ#KRWPDLOFRP ',5(&725$'0,1,675$7,92 -RVpGHO&-LPpQH]+HUQiQGH] MRFDU#KRWPDLOFRP -()('(,1)250$7,&$ )UDQFLVFR*DVSDU5H\HV FKRSDQBKRW#KRWPDLOFRP &225',1$'25'(&255(63216$/(6 $UDFHO\5XHGD*DPDV -()('(7$//(5(6 $QWHOPR*DUFtD(VSLQRVD

&255(63216$/(6 5REHUWR)ORUHV*DUFtD 7($3$-$/$3$<7$&27$/3$

$UPDQGR3ULHJR5DPRV &81'8$&Ă&#x2030;1 3DEOR5H\HV'RPtQJXH] 0$&863$1$ -DLPH/ySH]0iUTXH] 5()250$&+,$3$6 %ODV0DUWLQ$OGHFRD 7(126,48((=$3$7$<-2187$

7$%$6&2$/'Ă&#x2039;$ HVXQDSXEOLFDFLyQHGLWDGD 7$%$6&2$/'Ă&#x2039;$

HLPSUHVDHQVXVSURSLRVWDOOHUHVHQ$Y5HYR OXFLyQ$FRORQLD7DPXOWp&3 9LOODKHUPRVD7DEDVFR7(/)$; <&2672(-(03/$5 7RGRVORVDUWtFXORVFROXPQDVQRWDV 8 GHUHSRUWHURV\FRUUHVSRQVDOHVSXEOLFDGRVVRQ UHVSRQVDELOLGDGH[FOXVLYDGHTXLHQORVÂżUPD

WDEDVFRDOGLD#KRWPDLOHV /$'$6,1&2672

 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


ร†Gustavo Rodrรญguez Castro o Alfonso Castillo con un pie en la cรกrcel. ร†No solaparรกn a nadie, advierte Rosendo Gรณmez Piedra, consejeros presidente interino. L ANTONIO RUIZย‡ยยƒยย‡ย”ยƒย–ยƒยŒยƒยย–ย‡วกย‡ยŽย’ย”ย‡วฆ ย•ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ ย’ย”ย‘ย˜ย‹ย•ย‹ย‘ยยƒยŽ ย†ย‡ยŽ

ยย•ย–ย‹ย–ย—ย–ย‘ย•ย–ยƒย–ยƒยŽย†ย‡ยƒย”วฆ ย–ย‹ย…ย‹ย’ยƒย…ย‹ร—ย ย‹ย—ย†ยƒย†ยƒยยƒ ย†ย‡ยƒย„ยƒย•ย…ย‘ศ‹ ศŒวกย‘ย•ย‡ยย†ย‘ ร—ยย‡ยœ ย‹ย‡ย†ย”ยƒวก ย†ย‹ยŒย‘ ย“ย—ย‡ ยย‘ ย’ย”ย‘ย–ย‡ย‰ย‡ย”ยžย ยƒ ยยƒวฆ ย†ย‹ย‡ย’ย‘ย”ยŽยƒย•ยƒยย‘ยยƒยŽร€ยƒย•ย†ย‡ย–ย‡ย…ย–ยƒย†ยƒย•ย‡ยยŽยƒ ยˆย—ยย…ย‹ร—ย ย†ย‡ ย‡ย•ย–ย‡ ย‘ย”ย‰ยƒยย‹ย•ยย‘ ย‡ยŽย‡ย…ย–ย‘ย”ยƒยŽ ย‡ยย‡ยŽย’ย‡ย”ย‹ย‘ย†ย‘ย†ย‡ยŽยƒร“ย‘ย’ยƒย•ยƒย†ย‘วกย‹ยย†ย‹ย…ยƒยวฆ ย†ย‘ ย“ย—ย‡ ย•ย‡ ย‡ย•ย’ย‡ย…ย‹ฯย‹ย…ยƒย”ยžย ยˆย‡ย…ยŠยƒย• วฒย’ยƒย”ยƒ ย•ยƒย„ย‡ย” ย“ย—ย‹ยฑย ย–ย‹ย‡ยย‡ ย“ย—ย‡ ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย†ย‡ย”วก ย•ย‹ ยŽยˆย‘ยย•ย‘ยƒย•ย–ย‹ยŽยŽย‘ย‘ ย—ย•ย–ยƒย˜ย‘ย‘ย†ย”ร€ย‰ย—ย‡ยœวณวค ย ย‡ยย–ย”ย‡ย˜ย‹ย•ย–ยƒ ย…ย‘ย ยŽย‘ย• ยย‡ย†ย‹ย‘ย• ย†ย‡ ย…ย‘ยย—ยย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยวก ย‡ยŽ ย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ ย†ย‡ยŽ

 ยƒย•ย‡ย‰ย—ย”ร— ย“ย—ย‡ ยย‘ ย˜ยƒย ยƒ ย•ย‘ยŽยƒย’ยƒย” ยƒยย‘ยยƒยŽร€ยƒย•ย†ย‡ยยƒย†ย‹ย‡วกย–ย”ยžย–ย‡ย•ย‡ย†ย‡ย“ย—ย‹ย‡ย ย•ย‡ย–ย”ยƒย–ย‡วกยƒยŽยƒย•ย‡ย‰ย—ย”ยƒย”ย“ย—ย‡วฒยŽยƒย”ย‡ย•ย’ย‘ยย•ยƒวฆ ย„ย‹ยŽย‹ย†ยƒย†ย•ย‡ย”ยžย†ย‡ย“ย—ย‹ย‡ยย‡ยย‡ย•ย–ย‡ยย‘ยย‡ยวฆ ย–ย‘วกย‡ย”ยƒย‡ยŽย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ย†ย‡ยŽย‘ย”ย‰ยƒยย‹ย•ยย‘วณวค

วฒยย–ย‡ ย—ยยƒ ยˆยƒยŽย–ยƒ ย‘ ย—ยยƒ ย‹ย”ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย•ยƒวฆ ย„ย‹ยŽย‹ย†ยƒย† ย› ย“ย—ย‡ ย‡ย•ย–ยฑ ย’ย”ย‘ย„ยƒย†ย‘วก ย–ย‡ยย†ย”ยžย ย“ย—ย‡ ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย†ย‡ย” ยŠยƒย•ย–ยƒ ย‡ยŽ อดอณ ย†ย‡ ยยƒย”ยœย‘ ยŽยˆย‘ยย•ย‘ ยƒย•ย–ย‹ยŽยŽย‘วก ย› ย’ย‘ย•ย–ย‡ย”ย‹ย‘ย”ยย‡ยย–ย‡

ย—ย•ย–ยƒย˜ย‘ย‘ย†ย”ร€ย‰ย—ย‡ยœวณวกย”ย‡ฯย‹ย”ย‹ร—วค ย‘ย†ย‘ย‡ยŽยŽย‘ยƒยย–ย‡อนอทยย‹ยŽย†ย‡ย‰ยƒย•ย–ย‘ย•ย“ย—ย‡ ยŠยƒย†ย‡ย–ย‡ย…ย–ยƒย†ย‘ย…ย‘ยย‘ย‹ย”ย”ย‡ย‰ย—ยŽยƒย”ย‡ยŽ ย†ย—ย”ยƒยย–ย‡ย‡ยŽย‡ยŒย‡ย”ย…ย‹ย…ย‹ย‘ฯย‹ย•ย…ยƒยŽย†ย‡ยŽอดอฒอณอดวค

ยย•ย‹ย•ย–ย‹ร—ย“ย—ย‡ย•ย‹ย‡ยšย‹ย•ย–ย‡ยย‡ย•ยƒย•ย‹ยย…ย‘ยวฆ ย•ย‹ย•ย–ย‡ยย…ย‹ยƒย•วก ยŽยƒย• ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒย• ย“ย—ย‡ ย‡ย•ย–ย—ย˜ย‹ย‡วฆ ย”ย‘ยยƒย…ยƒย”ย‰ย‘ย†ย‡ยŽยยƒยย‡ยŒย‘ยƒย†ยย‹ยย‹ย•ย–ย”ยƒย–ย‹วฆ ย˜ย‘วกย•ย‘ยยŽยƒย•ย“ย—ย‡ย†ย‡ย„ย‡ย”ยžยย•ย‡ย”ยŽยŽยƒยยƒย†ยƒย• ย’ยƒย”ยƒย–ย”ยƒย–ยƒย”ย†ย‡ยŒย—ย•ย–ย‹ฯย‹ย…ยƒย”วกย›ย•ย‹ยย‘ย‡ย•ยƒย•ร€ ย‡ยšย‹ย•ย–ย‡ยยŽย‘ย•ย‡ยŽย‡ยย‡ยย–ย‘ย•ยŽย‡ย‰ยƒยŽย‡ย•ย’ยƒย”ยƒย”ย‡วฆ ย•ยƒย”ย…ย‹ย”ย‘ย”ย‡ย’ยƒย”ยƒย”ย‡ยŽย†ยƒร“ย‘วค วฒ ยƒย› ย“ย—ย‡ ย†ย‹ย•ย–ย‹ยย‰ย—ย‹ย” ยŽยƒ ย…ย—ย‡ย•ย–ย‹ร—ย ยƒย†ยย‹ยย‹ย•ย–ย”ยƒย–ย‹ย˜ยƒย›ยŽยƒย˜ย‡ย”ย†ยƒย†ย‡ย”ยƒยˆย—ยย…ย‹ร—ย ย‡ยŽย‡ย…ย–ย‘ย”ยƒยŽศ‹ย†ย‡ยŽ วณศŒวกยƒย„ย—ยย†ร—วค ย‘ย„ย”ย‡ย‡ยŽย’ยƒย“ย—ย‡ย–ย‡ย†ย‡ย”ย‡ยˆย‘ย”ยยƒย•ย‡ยŽย‡ย…วฆ ย–ย‘ย”ยƒยŽย‡ย• ย”ย‡ย…ย‹ย‡ยย–ย‡ยย‡ยย–ย‡ ยƒย’ย”ย‘ย„ยƒย†ยƒย• ย‡ย ย‡ยŽย‘ยย‰ย”ย‡ย•ย‘ย†ย‡ยŽย•ย–ยƒย†ย‘วกย›ย“ย—ย‡ย‹ยย…ยŽย—ย›ย‡ ย…ยƒยย†ย‹ย†ยƒย–ย—ย”ยƒย•ย‹ยย†ย‡ย’ย‡ยย†ย‹ย‡ยย–ย‡ย•วกย‘ย•ย‡ยวฆ ย†ย‘ ร—ยย‡ยœย‹ย‡ย†ย”ยƒยƒฯย‹ย”ยร—ย“ย—ย‡ย•ย‡ย–ย”ยƒย–ยƒ ย•ย‹ยย†ย—ย†ยƒย†ย‡ย—ยยƒย˜ยƒยย…ย‡ย†ย‡ยย‘ย…ย”ยžย–ย‹ย…ย‘วค ย•ย‹ยย‹ย•ยย‘วกยƒย›ย‡ย”ยŽย—ยย‡ย•ย‡ยŽย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยวฆ ย–ย‡ย†ย‡ยŽ วกย‘ย•ย‡ยย†ย‘ ร—ยย‡ยœย‹ย‡ย†ย”ยƒวก VERรN quiรฉn es el culpable ย’ย—ย•ย‘ ย‡ย ยยƒย”ย…ยŠยƒ ยŽยƒ วฒย”ย‹ยย‡ย”ยƒ ย‡ยยƒยยƒ วฒยŽย‘ยย•ย‡ยŒย‘ยŽย‡ย…ย–ย‘ย”ยƒยŽยย‘ย–ย‹ย‡ยย‡ยˆย‘ย”วฆ ย†ย‡ย”ย›ย‡ย•ย–ย—ย˜ย‹ย‡ย”ย‘ยย…ย‘ยย‘ย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ย•ย†ย‡ ย†ย‡ ย‡ย”ย‡ย…ยŠย‘ ยŽย‡ย…ย–ย‘ย”ยƒยŽวณวก ยย‹ย•ยยƒ ย“ย—ย‡ ยยƒวก ยย‹ ยย‡ย†ย‹ย‘ ย’ยƒย”ยƒ ย’ย”ย‘ย–ย‡ย‰ย‡ย” ยƒ ยยƒย†ย‹ย‡วณวก ย‡ย•ย–ย‡ร—ย”ย‰ยƒยย‘ย‡ยŽย‡ย…ย–ย‘ย”ยƒยŽย‡ยย‡ยŽอดอฒอณอดวกย•ย‘ย ย…ย‘ยย–ย‡ยย’ยŽยƒย—ยยƒย•ย‡ย”ย‹ย‡ย†ย‡ย’ย‘ยย‡ยย…ย‹ยƒย•ย‡ย ย•ย‡ร“ยƒยŽย‘ ย‡ยŽ ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ ย†ย‡ยŽ วก ย› ย‡ย ยŽยˆย‘ยย•ย‘ยƒย•ย–ย‹ยŽยŽย‘ย—ยžย”ย‡ยœย› ย—ย•ย–ยƒย˜ย‘ย‘วฆ ย…ย‘ย‘ย”ย†ย‹ยยƒย…ย‹ร—ยย‡ยŽย”ย‹ย„ย—ยยƒยŽยŽย‡ย…ย–ย‘ย”ยƒยŽย†ย‡ยŽ ย‘ย†ย‡ย” ย—ย†ย‹ย…ย‹ยƒยŽย†ย‡ยŽยƒ ย‡ย†ย‡ย”ยƒย…ย‹ร—ยวค ย–ย‘ย†ย‘ย…ยƒย•ย‘วฒย“ย—ย‡ย“ย—ย‹ย‡ยย‡ย•ย†ย‡ย„ย‡ยย”ย‡ย•ย’ย‘ยวฆ ย†ย”ร€ย‰ย—ย‡ยœยƒย•ย–ย”ย‘วณย›ย‡ย•ย–ย‘ยƒย‰ย”ย‡ย‰ร—วฃ

Juniors prepotentes ร†Estaban hasta โ€˜los dorados de villaโ€™ cuando los agarraron los uniformados.  วก ยƒย„วควก ศ‹ย’ย”ย‘วฆ ย…ย‡ย•ย‘วคย…ย‘ยวคยยšศŒวควฆ ย‘ย• ยŠย‹ยŒย‘ย• ย†ย‡ ย—ย ยˆย—ยย…ย‹ย‘ยยƒย”ย‹ย‘ ย†ย‡ยŽ ย‰ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ ย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽ ยˆย—ย‡ย”ย‘ย ย‡ย˜ย‹ย†ย‡ยย…ย‹ยƒย†ย‘ย• ย‡ย ยŽยƒย• ย”ย‡ย†ย‡ย• ย•ย‘ย…ย‹ยƒยŽย‡ย• ยย‡ย†ย‹ยƒยย–ย‡ ย—ย ย˜ย‹ย†ย‡ย‘ ย‡ย ย‡ยŽ ย“ย—ย‡ย‹ยย•ย—ยŽย–ยƒยยƒยŽยƒย’ย‘ยŽย‹ย…ร€ยƒวกยŽย—ย‡ย‰ย‘ย†ย‡ ย•ย‡ย” ยƒย”ย”ย‡ย•ย–ยƒย†ย‘ย• ย’ย‘ย” ยƒย–ย”ย‘ย’ย‡ยŽยŽยƒย” ย‡ย ย‡ย•ย–ยƒย†ย‘ ย†ย‡ ย‡ย„ย”ย‹ย‡ย†ยƒย† ยƒ ย—ย ยย‘ย–ย‘ย…ย‹วฆ ย…ยŽย‹ย•ย–ยƒวค ย ยŽยƒ ฯย‹ยŽยยƒย…ย‹ร—ย ย†ย‡ยย‘ยย‹ยยƒย†ย‘ วฒย‘ย•ยƒยย‡ย•วณวกย“ย—ย‡ย…ย‹ย”ย…ย—ยŽยƒย‡ยย‘ย—ย—วฆ ย„ย‡วก ยƒย…ย‡ย„ย‘ย‘ยย›ย™ย‹ย–ย–ย‡ย”ย•ย‡ย‘ย„ย•ย‡ย”ย˜ยƒ ยƒ ยŽย‘ย• ยŠย‡ย”ยยƒยย‘ย• ย‡ย”ยยƒยย†ย‘ ย› ร€ย…วฆ ย–ย‘ย”ยƒย ยœย“ย—ย‹ย‡ย”ย†ย‘วกย›ยƒย†ย‘ย•ยƒยย‹ย‰ย‘ย• ยยžย•วกย‡ย•ย’ย‘ย•ยƒย†ย‘ย•ย•ย‘ย„ย”ย‡ยŽยƒย„ยƒย–ย‡ยƒย†ย‡ ย—ยยƒ ย…ยƒยย‹ย‘ยย‡ย–ยƒ ย’ย‘ยŽย‹ย…ย‹ยƒย…ยƒวก ย–ย‘ย–ยƒยŽวฆ ยย‡ยย–ย‡ ย‡ย„ย”ย‹ย‘ย• ย‡ ย‹ยย•ย—ยŽย–ยƒยย†ย‘ ยƒ ยŽย‘ย• ย—ยย‹ยˆย‘ย”ยยƒย†ย‘ย•วค CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

ย‡ย”ยยƒยย†ย‘ย›ร€ย…ย–ย‘ย”ย•ย‘ยยŠย‹ยŒย‘ย•ย†ย‡ยŽ ย†ย‡ยŽย‡ย‰ยƒย†ย‘ย”ย‡ย‰ย‹ย‘ยยƒยŽย†ย‡ยŽยƒย‡ย…ย”ย‡ย–ยƒย”ร€ยƒ ย†ย‡ ย‡ย•ยƒย”ย”ย‘ยŽยŽย‘ ย‰ย”ย‘ย’ย‡ย…ย—ยƒย”ย‹ย‘วก ย‘วฆ ย”ย‡ย•ย–ยƒยŽย›ย‡ย•ย…ยƒย†ย‡ยŽย‰ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽวก ร€ย…ย–ย‘ย”ยƒย ย—ย–ย‹ยฑย”ย”ย‡ยœวค ย‡ย”ยยƒยย†ย‘ ยƒย ยœย“ย—ย‹ย‡ย”ย†ย‘ ย‰ย”ย‹ย–ยƒ ย“ย—ย‡ย‡ย•ย”ย‡ยย‹ย‘ย•ย–ยƒย–ยƒยŽย†ย‡ยŽยƒ ย—ย˜ย‡ยวฆ ย–ย—ย†ย›ย“ย—ย‡ย•ย—ย’ยƒย†ย”ย‡ย‰ยƒยยƒยยžย•ย†ย‹ยย‡วฆ ย”ย‘ วฒย“ย—ย‡ ย—ย•ย–ย‡ย†ย‡ย• ย˜ย‡ย”ย‰วฅวณวก ยย‹ย‡ยย–ย”ยƒย• ย“ย—ย‡ย—ยยƒยย‹ย‰ย‘ยŽย‘ย…ย‘ยยย‹ยยƒยƒย…ยƒยŽยŽยƒย”วฆ ย•ย‡วค ย‡ย‰รฏย ยย‘ย–ย‹ย…ย‹ย‡ย”ย‘ย• ย†ย‡ ย”ยƒย†ย‹ย‘วก ย•ย— ยŠย‡ย”ยยƒยย‘วก ร€ย…ย–ย‘ย” ยƒย ยœย“ย—ย‹ย‡ย”ย†ย‘วก ย‡ย• ย†ย‹ย”ย‡ย…ย–ย‘ย” ย†ย‡ ย‘ย‘ย”ย†ย‹ยยƒย…ย‹ร—ย ยƒวฆ ย…ย‡ยย†ยƒย”ย‹ยƒ ย†ย‡ ยŽยƒ ย‡ย…ย”ย‡ย–ยƒย”ร€ยƒ ย†ย‡ ยŽยƒวฆ ยย‡ยƒย…ย‹ร—ย ย› ย‹ยยƒยยœยƒย• ย†ย‡ยŽ ย‰ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ ย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽวค ย‡ย‰รฏย ย•ย‡ ยƒย’ย”ย‡ย…ย‹ยƒ ย‡ย ย‡ยŽ ย˜ย‹ย†ย‡ย‘วก ยŽย‘ย• ยŠย‡ย”ยยƒยย‘ย• ยƒย ยˆย—ย‡ย”ย‘ย ย†ย‡ย–ย‡ยย‹วฆ ย†ย‘ย• ย…ย—ยƒยย†ย‘ ย‹ยย–ย‡ยย–ยƒย„ยƒย ยˆย—ย‰ยƒย”ย•ย‡ ยŽย—ย‡ย‰ย‘ ย†ย‡ ยƒย–ย”ย‘ย’ย‡ยŽยŽยƒย” ยƒ ย—ย ยย‘ย–ย‘ย…ย‹วฆ ย…ยŽย‹ย•ย–ยƒย‡ย•ย–ย‡ฯย‹ยย†ย‡ย•ย‡ยยƒยยƒวกยƒยŽย’ยƒย”ย‡วฆ ย…ย‡ย”วกยƒย„ย‘ย”ย†ย‘ย†ย‡ย—ยย˜ย‡ยŠร€ย…ย—ยŽย‘ย†ย‡ยŽยƒ ย‡ย…ย”ย‡ย–ยƒย”ร€ยƒย†ย‡ยŽยƒยย‡ยƒย…ย‹ร—ยย› ย‹ยยƒยวฆ ยœยƒย•วค

VILLAHER MOSA / MARTES 13 / AGOSTO 2013

LA GUILLOTINA RONDA EL IEPCT

3


VILLAHERMOSA / MARTES 13 / AGOSTO 2013

4

Se seca Laguna de las Ilusiones Ă&#x2020;La fauna que se reproduce en su hĂĄbitat muere asfixiada por falta de agua, denuncia ArĂ­stides Barreda Prats.

POR WILFRIDO REYES CRUZ

Descienden niveles no vistos en estos tiempos o por lo menos en 20 aĂąos de la Laguna de las Ilusiones, que viene ocasionando la mortandad de la fauna que la habita, seĂąalĂł el presiÂ&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2021; Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x17D;Â&#x192; Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2039;Ă&#x2014;Â? Â?Ď?Â&#x2039;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x192; Â&#x201D;Ă&#x20AC;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2039;-

LOCAL

EL SEĂ&#x2018;OR BenjamĂ­n PĂŠrez Correa trabajador de limpia, seĂąala en donde se encuentra el manatĂ­ trabado, sin que nadie acuda para salvarlo, dijo ojala que no se muera.

ASĂ? luce la Laguna de las Ilusiones, en donde se estĂĄn muriendo los peces

Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2022;ÇĄÂ&#x192;Ď?Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2022;Â?Â&#x2039;Â&#x2022;mos aĂąos que lleva viviendo en uno Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2022; Â&#x2026;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2022; Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x17D; Â&#x192;Ď?Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2021;ÇĄ Â&#x160;Â&#x2018;Â&#x203A; Â&#x2019;Â&#x2018;demos ver las aguas muy por debajo de sus niveles, agrega es preocupante por el gran daĂąo que le estĂĄ causando principalmente a las especies nativas como el lagarto, manatĂ­ y lo poco que queda de mojarra castarrica. Ď?Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x192; Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x161;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021; Â&#x2014;Â?Â&#x192; Â?Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x192;Â?Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2020; muy grande, aquellas que sirven para reproducirse como las tenguayacas con un peso de kilo y medio que tira dos mil huevecillos cada dos meses, por el que es importante tener a esas Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2022; Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2DC;Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x2014;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2022;ÇĄ Â&#x2021;Â&#x161;Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2026;Ă&#x2014; Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021; hace tres dĂ­as se encuentra un manaÂ&#x2013;Ă&#x20AC;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2014;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Ď?Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2021;ÇĄ con un espejo de agua de 50 a 60 centĂ­metros, la laguna se ha retirado de la orilla unos 40 metros con un nivel mĂĄs de un metro, Barreda Prats sostiene que ha bajado del parque CuauhtĂŠmoc causando una gran mortandad en las especies del lugar. Â&#x161;Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2026;Ă&#x2014;Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x2014;Â?Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2014;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2018;Â? mĂĄs de 250 hectĂĄreas, que cuenta con espejo de las Ilusiones, reconoce que no es especialista pero el presidente Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x192; Â&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2039;Ă&#x2014;Â?Â?Ď?Â&#x2039;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x192;ÇĄÂ&#x2026;Â&#x2018;Â?Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021; el bajo nivel de la laguna puede ser el mal manejo de la compuerta, ya que Â&#x192;Ď?Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Ă&#x2014;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x2018;Â?Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x192;Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x201D; los niveles, si el rĂ­o es mĂĄs alto su nivel la laguna estĂĄ como en este caso, muy bajo, pero al momento de abrirle entra agua del rĂ­o para alimentar la laguna. En el caso de la mortandad de las especies considerĂł que por su bajo nivel tienen que ver tambiĂŠn las mĂşltiples descargas de aguas negras que Â&#x2021;Â&#x161;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x2014;Â?Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2022; Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â&#x2022;ÇĄ

ARĂ?STIDES Barreda Prats, presidente de la FundaciĂłn Anfibia

TRABAJADORES se encargan de levantar cientos de peces muertos

de las cuales no ha descansado en solicitar que se retiren, pero que las autoÂ&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x192;Â?Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â&#x17D;Ď?Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x2021; Â?Â&#x2018; Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2014;Â?Â&#x2039;Â&#x201D; Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x192; Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x2018;Â?Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2020;ÇĄ Â&#x2021;Â&#x161;Â&#x2039;Â&#x2022;ten mĂĄs de 120 descargas de aguas negras que desfogan directamente en la laguna, las hemos reportado a travĂŠs de varios escritos pero ni los biĂłlogos del municipio, ni la SEMARNAT, ni PROFEPA se han preocupado por Â&#x2022;Â&#x192;Â?Â&#x2021;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x192;Ď?Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2026;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2019;Â&#x2018; mĂĄs grande de esta ciudad. El municipio ha contestado que no le compete, la ComisiĂłn Nacional del Agua insiste que le compete a SEMARNAT y de ahĂ­ la Sernapam, demostramos que todos los avecindados de la Laguna de las Ilusiones estamos afectados por la contaminaciĂłn de las mĂĄs de 250 hectĂĄreas de agua, nuestra preocupaciĂłn es que desaparezca un cuerpo lagunar importante que le da Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x203A;Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x161;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x17D;Â?Â&#x2014;Â?do, por ello su llamado a la autoridad que haga algo de manera urgente para salvar la Laguna de las Ilusiones.

Injusticia contra discapacitados WWW.TABASCOALDIA.COM WWW.TABASCOALDIA.COM

Ă&#x2020;PEC un cero a la izquierda

NADIE hace nada al respeto TEXTO Y FOTOS: ROXANA CASTRO.

Es lamentable que las autoridades de la PolicĂ­a Estatal de Caminos de

Tabasco, no hacen nada ante las injusticias que se comenten en los estacionamientos de los centros comerciales, los cuales, sĂłlo se ven interesados actualmente en llenarse los bolsillos de dinero, con las cuotas que cobran sin que haga cumplir la ley como corresponde. Preocupados por las cuotas, estos empresarios no hacen cumplir la ley como corresponde, y ya sea el espacio de personas con capacidades diferentes y de embarazadas, jamĂĄs se respetan y son ocupados por personas que no tienen la mĂ­nima conciencia de que estos lugares deben ser respetados. La PEC del Estado deberĂ­a tomar cartas en el asunto, ya que la ley de Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â?Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018; Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x2039;Ď?Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192; Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021;ÇĄ Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2022; lugares marcados con el logotipo de embarazadas o de personas con capacidades diferentes, deben ser respetados, y que la vigilancia del mismo lugar debe hacer que los ciudadanos respeten dichos lugares. Desgraciadamente; no ha importa-

CLIENTES de centros comerciales siguen ocupando rampas para personas con capacidades diferentes sin que nadie haga respetar la ley

do la condiciĂłn social en este sentido, ya que todo tipo de vehĂ­culos ocupan estos lugares sin hacer distinciĂłn alguna, olvidando que el respeto a las personas debe hacerse cumplir en todo momento, ya que el ejemplo comienza

en casa, pero lamentablemente es algo que se olvida en el momento de estacionarse en la plaza que sea, el problema es que no se respetan estos lugares nunca y la PEC tampoco hace nada, ya que se lavan las manos todo el tiempo. CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


Casi dos millones se gastan en rentas y mantenimiento del transporte aรฉreo

Diputada del PRI presentรณ pruebas del alquiler de la aeronave por parte del gobierno estatal ANTONIO RIVERAยƒ ย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ยƒ ย†ย‡ยŽ วก ย•วฆ ย–ยŠย‡ย” ยŽย‹ย…ย‹ยƒ ยƒย‰ย†ย—ย‰ ย—ย–ยœย‘ย™วก ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ร— ยŽยƒย• ย’ย”ย—ย‡ย„ยƒย• ย†ย‘ยย†ย‡ ย•ย‘ยŽย‹ย…ย‹ย–ร— ยƒ ย”ยƒยย•ย’ยƒย”ย‡ยย…ย‹ยƒ ยŽยƒ ย…ย‘ยวฆ ย–ย”ยƒย–ยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ยŽย—ย•ย‘ย†ย‡ยƒย‡ย”ย‘วฆ ยยƒย˜ย‡ย•วก ยยƒยย–ย‡ยย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ ย› ย…ย‘ยย„ย—ย•ย–ย‹ย„ยŽย‡ ย’ย‘ย”ย’ยƒย”ย–ย‡ย†ย‡ยŽยƒยƒย†ยย‹ยย‹ย•ย–ย”ยƒย…ย‹ร—ยยƒย…ย–ย—ยƒยŽวค ย‡ย• ย“ย—ย‡ ยŽยƒ ยŽย‡ย‰ย‹ย•ยŽยƒย†ย‘ย”ยƒ ยŽย‘ย…ยƒยŽวก ย‡ยวฆ ย–ย”ย‡ย‰ร—ยƒยŽย‘ย•ย†ย‹ย˜ย‡ย”ย•ย‘ย•ยย‡ย†ย‹ย‘ย•ย†ย‡ย…ย‘ยย—วฆ ยย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยวก ย…ย‘ย’ย‹ยƒย• ย†ย‡ ยŽย‘ย• ย†ย‘ย…ย—ยย‡ยย–ย‘ย• ย†ย‡ยŽ ย…ย‘ยย–ย”ยƒย–ย‘ ฯย‹ย”ยยƒย†ย‘ ย‡ยŽ ย’ยƒย•ยƒย†ย‘ อธ ย†ย‡ ยˆย‡ย„ย”ย‡ย”ย‘ ย‡ยย–ย”ย‡ ย‡ยŽ ย‰ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ ย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽ ย› ยŽยƒ ย…ย‘ยย’ยƒร“ร€ยƒ ย‡ย”ย˜ย‹ย…ย‹ย‘ย• ยฑย”ย‡ย‘ย• ย•ย–ย”ย‡ยŽยŽยƒวก ยย‹ย•ยยƒย“ย—ย‡ย–ย‹ย‡ยย‡ย…ย‘ยย‘ย•ย‡ย†ย‡ยŽยƒย…ย‹ย—ย†ยƒย† ย†ย‡ย‘ยŽย—ย…ยƒวกย‡ยย‡ยŽย•ย–ยƒย†ย‘ย†ย‡ยฑยšย‹ย…ย‘วค ฯย‹ย”ยร— ย“ย—ย‡ ยŽยƒย• ย•ย‘ย•ย’ย‡ย…ยŠยƒย• ย•ย—ย”ย‰ย‡ย ย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ ยŽยƒ ยย‹ย†ยƒย† ย†ย‡ ย”ยƒยย•ย’ยƒย”ย‡ยย…ย‹ยƒ ย†ย‡ ยŽยƒ ย‡ย…ย”ย‡ย–ยƒย”ร€ยƒ ย†ย‡ ย†ยย‹ยย‹ย•ย–ย”ยƒย…ย‹ร—ย ย–ยƒย…ยŠย‘ยย‡ร—ยŽยƒย‹ย†ย‡ยย–ย‹ย†ยƒย†ย†ย‡ยŽยƒยƒย‡ย”ย‘ยยƒย˜ย‡ ย“ย—ย‡ ย”ย‡ย…ย‹ย„ย‹ย”ร€ยƒ ย†ย‹ย…ยŠยƒ ย”ย‡ย˜ย‹ย•ย‹ร—ย ย–ยฑย…ยย‹ย…ยƒ ย› ยƒย†ย‡ยยžย•วกย‡ยย—ยยย‹ย•ยย‘ย†ร€ยƒวกย‡ยŽย’ยƒย•ยƒย†ย‘อถ ย†ย‡ยƒย„ย”ย‹ยŽวกยŽยƒย‡ยย’ย”ย‡ย•ยƒย‡ยย‹ย–ย‹ร—ยƒยŽย‰ย‘วฆ ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ย†ย‘ย•ยˆยƒย…ย–ย—ย”ยƒย•วค

ยยˆย‘ย”ยร— ย“ย—ย‡ ย—ยยƒ ย†ย‡ ยŽยƒย• ยˆยƒย…ย–ย—ย”ยƒย•วก ย…ย‘ยยˆย‘ยŽย‹ย‘อณอฒอฒอณอธอปอณย…ย‘ยยˆย‡ย…ยŠยƒย†ย‡ยŽอถย†ย‡ ยƒย„ย”ย‹ยŽวก ย‡ย• ย’ย‘ย” ย—ย ย•ย‡ย”ย˜ย‹ย…ย‹ย‘ ย†ย‡ยย‘ยย‹ยยƒย†ย‘ ย•ย‡ย”ย˜ย‹ย…ย‹ย‘ ย’ย”ย‘ย‰ย”ยƒยยƒย†ย‘ ย†ย‡ ยŽยƒ ยƒย‡ย”ย‘ยยƒย˜ย‡ ย’ย‘ย” ยŽยƒ ย…ยƒยย–ย‹ย†ยƒย† ย†ย‡ อนอถอทวกอทอธอทวคอณอธ ย› ย‘ย–ย”ยƒ ย…ย‘ยยˆย‘ยŽย‹ย‘อณอฒอฒอณอธอปอดวกย’ย‘ย”ยŽยƒย…ยƒยย–ย‹ย†ยƒย†ย†ย‡

ร†No hay para cuรกndo sanen las heridas por falta de experiencia y profesionalismo de Toledo. POR WILFRIDO REYES CRUZ

ยƒย…ย”ย‹ย•ย‹ย•ย‡ยยยƒย–ย‡ย”ย‹ยƒย†ย‡ย•ยƒยŽย—ย†ย‡ย•ย–ยž ยŽยƒย–ย‡ยย–ย‡วก ยŽยƒ ยŠย‡ย”ย‹ย†ยƒ ยย‘ ย•ยƒยยƒ ย› ย›ย‘ ย…ย”ย‡ย‘ ย“ย—ย‡ยย‹ย•ยƒยยƒย”ยžย’ย‘ย”ยŽยƒยˆยƒยŽย–ยƒย†ย‡ย‡ยšย’ย‡ย”ย‹ย‡ยวฆ ย…ย‹ยƒ ย› ย’ย”ย‘ยˆย‡ย•ย‹ย‘ยยƒยŽย‹ย†ยƒย† ย†ย‡ยŽ ย•ย‡ย…ย”ย‡ย–ยƒย”ย‹ย‘ ย†ย‡ ยƒยŽย—ย†วก ย‡ยŽ ย†ย‘ย…ย–ย‘ย” ยœย‡ย“ย—ย‹ย‡ยŽ ย‘ยŽย‡ย†ย‘ ย…ยƒยย’ย‘วก ยƒย…ย—ย•ร— ย‡ยŽ ยŽย‡ย‰ย‹ย•ยŽยƒย†ย‘ย” ย’ยƒยย‹ย•ย–ยƒ ย”ยƒยย…ย‹ย•ย…ย‘ ยƒย•ย–ย‹ยŽยŽย‘ ยƒยร€ย”ย‡ยœวก ย†ย‡ยย—ยวฆ ย…ย‹ยƒ ย“ย—ย‡ ย‡ยšย‹ย•ย–ย‡ย อตอฒ ยˆยƒยŽยŽย‡ย…ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ย• ย’ย‘ย” ย†ย‹ย˜ย‡ย”ย•ย‘ย• ย’ยƒย†ย‡ย…ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ย• ย‡ย ยŽย‘ ย“ย—ย‡ ย˜ยƒ ย†ย‡ ยŽย‘ย• ย‘ย…ยŠย‘ ยย‡ย•ย‡ย•วก ย•ย‡ ยŠยƒย ย’ย”ย‡ย•ย‡ยวฆ ย–ยƒย†ย‘ยย—ย…ยŠย‘ย•ย’ย‘ย”ยย‡ย‰ยŽย‹ย‰ย‡ยย…ย‹ยƒยยฑย†ย‹ย…ยƒวก ย‡ยย•ร€ยย–ย‡ย•ย‹ย•วกยย‘ย•ย‡ย”ย‡ย…ย—ย’ย‡ย”ยƒยยƒย†ย‹ย‡ย“ย—ย‡ ยƒย…ย—ย†ย‡ ยƒ ย…ย‘ยย•ย—ยŽย–ยƒ ย‡ย ย‡ยŽ ย‘ย•ย’ย‹ย–ยƒยŽ วฎ ย—ยƒย

ย”ยƒยŠยƒยยƒย•ยƒย•รฏย•วฏวกย‡ยšย‹ย•ย–ย‡ย—ยยƒย–ย‘ย–ยƒยŽยˆยƒยŽย–ยƒ ย†ย‡ยย‡ย†ย‹ย…ยƒยย‡ยย–ย‘ย•ย›ย•ย‡ย”ย˜ย‹ย…ย‹ย‘ย•ยยฑย†ย‹ย…ย‘ย• ย‰ย‡ยย‡ย”ยƒยŽย‡ย•วค ย‘ย• ย‡ย“ย—ย‹ย’ย‘ย• ยยฑย†ย‹ย…ย‘ย• ย†ย‡ ยƒยŽย–ยƒ ย‡ย•ย’ย‡ย…ย‹ยƒยŽย‹ย†ยƒย† ยย‘ ย…ย—ย‡ยย–ยƒย ย…ย‘ย ย‡ยŽ ยยƒยย–ย‡ยย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ ยƒย†ย‡ย…ย—ยƒย†ย‘ ย’ยƒย”ยƒ ย’ย”ย‡ย•วฆ ย–ยƒย” ย—ย ย•ย‡ย”ย˜ย‹ย…ย‹ย‘ ย†ย‡ ย…ยƒยŽย‹ย†ยƒย† ยƒ ยŽยƒ ย…ย‹ย—วฆ ย†ยƒย†ยƒยร€ยƒย–ยƒย„ยƒย•ย“ย—ย‡ร“ยƒวกยƒยŽย’ยƒย”ย‡ย…ย‡ย”วกย‡ยŽย†ย‘ย…วฆ ย–ย‘ย”ย‘ยŽย‡ย†ย‘ย…ยƒยย’ย‘ย‡ย•ย–ยžย†ย—ย”ยย‹ย‡ยย†ย‘ย‡ยŽ ย•ย—ย‡ร“ย‘ ย†ย‡ ยŽย‘ย• ยŒย—ย•ย–ย‘ย• ย› ย•ย‹ย‰ย—ย‡ ยŽย—ย…ย”ยƒยย†ย‘ ย…ย‘ยยŽยƒย•ยƒยŽย—ย†ย†ย‡ย—ยยƒย’ย‘ย„ยŽยƒย…ย‹ร—ยย˜ย—ยŽยย‡ย”ยƒวฆ ย„ยŽย‡ย†ย‡ย†ย‡ยย‰ย—ย‡ยŠย‡ยย‘ย”ย”ยžย‰ย‹ย…ย‘ย›ย…ยŽยžย•ย‹ย…ย‘วค ย‘ย›ย‡ยย†ร€ยƒย•ย‡ย‡ย•ย–ยžย˜ย‹ย˜ย‹ย‡ยย†ย‘ย—ยยƒย…ย”ย‹ย•ย‹ย• ย‡ย ยยƒย–ย‡ย”ย‹ยƒ ย†ย‡ ย•ยƒยŽย—ย†วก ย…ย‘ย ย†ย‘ย…ย—ยย‡ยย–ย‘ ย‡ยยยƒยย‘ย‡ยŽยŽย‡ย‰ย‹ย•ยŽยƒย†ย‘ย”ย’ยƒยย‹ย•ย–ยƒย’ย”ย‡ย…ย‹ย•ยƒ ยŽย‘ย•อตอฒยˆยƒยŽยŽย‡ย…ย‹ย†ย‘ย•ย–ยƒยย•ร—ยŽย‘ย‡ยย‡ยŽยŠย‘ย•ย’ย‹ย–ยƒยŽ

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

ย’ย‘ย”ยŽย‘ย“ย—ย‡ย‡ยŽย•ย‡ย”ย˜ย‹ย…ย‹ย‘ย•ย‡ย’ย”ย‡ย•ย–ร—ยƒยƒย‡ย”ย‘วฆ ยยƒย˜ย‡ย•ย†ย‹ยˆย‡ย”ย‡ยย–ย‡ย•วกย’ย—ย‡ย•ยย‘ย–ย‡ยย†ย”ร€ยƒย…ยƒย•ย‘ ย“ย—ย‡ ยƒ ยŽยƒ ยย‹ย•ยยƒวก ย‡ย ย—ย ย•ย‘ยŽย‘ ย†ร€ยƒวก ย•ย‡ ยŽย‡ ยŠย‹ย…ย‹ย‡ย”ยƒยอดย•ย‡ย”ย˜ย‹ย…ย‹ย‘ย•ย†ย‹ย•ย–ย‹ยย–ย‘ย•วค ย‘ ย‰ย”ยƒย˜ย‡ ยยžย• ยƒยŽยŽยž ย†ย‡ ย“ย—ย‡ ย•ย‡ ย”ย‡ยวฆ ย–ย‡ยยƒย˜ย‹ย‘ยย‡ย•ย…ย—ยƒยย†ย‘ย‡ยŽย‰ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ย–ย‹ย‡ยย‡ ย‡ยŽ ย•ย—ย›ย‘วก ย•ย‡ย”ร€ยƒ ย“ย—ย‡ ย•ย‡ ย‡ย•ย–ยƒย”ร€ยƒ ย’ยƒย‰ยƒยย†ย‘ ยยƒยย–ย‡ยย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ย†ย‡ยƒย‡ย”ย‘ยยƒย˜ย‡ย•ย’ยƒย”ย–ย‹ย…ย—วฆ ยŽยƒย”ย‡ย•วกย‡ย•ย’ย‡ย…ย—ยŽยƒยŽยƒยŽย‡ย‰ย‹ย•ยŽยƒย†ย‘ย”ยƒวค ยƒยย„ย‹ยฑยวก ย•ย—ย”ย‰ย‡ ย‡ยŽ ย…ย‘ยย–ย”ยƒย–ย‘ ฯย‹ย”ยยƒวฆ ย†ย‘ ย’ย‘ย” ย‡ยŽ ย‰ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ ย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽ ย…ย‘ย ย‡ย”ย‘วฆ ย’ย—ย‡ย”ย–ย‘ย• ย› ย‡ย”ย˜ย‹ย…ย‹ย‘ย• ย—ยšย‹ยŽย‹ยƒย”ย‡ย• ศ‹ศŒ ย’ยƒย”ยƒ ย†ย‘ย–ยƒย” ย†ย‡ ย…ย‘ยย„ย—ย•ย–ย‹ย„ยŽย‡ ยƒ ยŽยƒ ยƒย‡ย”ย‘วฆ ยยƒย˜ย‡ย‘ฯย‹ย…ย‹ยƒยŽวคยƒยŽย‡ย‰ย‹ย•ยŽยƒย†ย‘ย”ยƒย†ย‡ยŽ วกย†ยƒ ยƒย…ย‘ยย‘ย…ย‡ย”ย“ย—ย‡ยƒย’ยƒย”ย–ย‹ย”ย†ย‡ยŽย…ย‘ยย–ย”ยƒย–ย‘ย› ย†ย‡ ยŽยƒย• ยˆยƒย…ย–ย—ย”ยƒย• ย‡ยย‹ย–ย‹ย†ยƒย• ย’ย‘ย” ย‡ย•ยƒ ย‡ยวฆ ย’ย”ย‡ย•ยƒ ยƒ ยŽยƒ ยƒย†ยย‹ยย‹ย•ย–ย”ยƒย…ย‹ร—ย ย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽวก ย•ย‡ ย†ย‡ย•ย’ย”ย‡ยย†ย‡ ย“ย—ย‡ ย—ยยƒ ยƒย‡ย”ย‘ยยƒย˜ย‡ ย…ยƒย”ย‰ร— ย…ย‘ยย„ย—ย•ย–ย‹ย„ยŽย‡ย˜ยƒย”ย‹ยƒย•ย˜ย‡ย…ย‡ย•ย‡ยย—ยยย‹ย•ยย‘ ย†ร€ยƒวกยŽย‘ย“ย—ย‡ย•ย‡ย‰รฏยย•ย—ย…ย‘ยยŒย‡ย–ย—ย”ยƒวกย†ยƒย’ย‹ย‡ ย’ยƒย”ยƒ ย•ย‘ย•ย’ย‡ย…ยŠยƒย” ย“ย—ย‡ ย•ย‡ ย–ย”ยƒย–ยƒ ย†ย‡ ยƒย‡ย”ย‘วฆ ยยƒย˜ย‡ย•ย†ย‹ย•ย–ย‹ยย–ยƒย•วกย‘ยƒยŽยย‡ยย‘ย•ย†ย‹ย•ย–ย‹ยย–ยƒวกยƒ ยŽยƒย“ย—ย‡ย†ย‡ย„ย‡ย”ร€ยƒย—ย•ยƒย”ย‡ยŽย‰ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘วค ย‘ย” รฏยŽย–ย‹ยย‘วก ยƒย‰ย”ย‡ย‰ยƒ ย“ย—ย‡ ย‡ย•ย–ย‡ ย‰ย‘วฆ ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ ยŠยƒ ย‰ยƒย•ย–ยƒย†ย‘ ย’ย‘ย” ย…ย‘ยย…ย‡ย’ย–ย‘ ย†ย‡ ยยƒยย–ย‡ยย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ยƒยŽยƒยƒย‡ย”ย‘ยยƒย˜ย‡ย‘ฯย‹ย…ย‹ยƒยŽยŽยƒ ย…ยƒยย–ย‹ย†ยƒย†ย†ย‡ย—ยยย‹ยŽยŽร—ยอตอนอตยย‹ยŽอตอทอตย’ย‡วฆ ย•ย‘ย• ย…ย‘ย อบอณ ย…ย‡ยย–ยƒย˜ย‘ย•วข ยƒย’ยƒย”ย–ย‡วก ย–ยƒย ย•ร—ยŽย‘ ย†ย‡ ย‡ยย‡ย”ย‘ ยƒยŽ อธ ย†ย‡ ยŒย—ยย‹ย‘ ย’ยƒย•ยƒย†ย‘วก ย’ยƒย‰ร— อธอณอถยย‹ยŽอบอถอปย’ย‡ย•ย‘ย•ย…ย‘ยอธอถย…ย‡ยย–ยƒย˜ย‘ย•ย‡ย ย…ย‘ยย„ย—ย•ย–ย‹ย„ยŽย‡วค ยƒย„ย‡ ย†ย‡ย•ย–ยƒย…ยƒย” ย“ย—ย‡ ย†ย‡ ยƒย…ย—ย‡ย”ย†ย‘ ยƒยŽ ย‰ยƒย•ย–ย‘ย‡ยย”ย‡ยย–ยƒย›ยยƒยย–ย‡ยย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ย†ย‡ยŽยƒย• ยƒย‡ย”ย‘ยยƒย˜ย‡ย•ยƒย‡ย•ย–ยƒย‡ยย’ย”ย‡ย•ยƒวกย‡ยŽย–ย‘ย–ยƒยŽย†ย‡ DIPUTADA del PRI Esther Alicia Dagdug Lutzow ย‰ยƒย•ย–ย‘ย•ย‡ยย‡ยŽย”ย—ย„ย”ย‘ย†ย‡ย–ย”ยƒยย•ย’ย‘ย”ย–ย‡ยƒยฑย”ย‡ย‘ ย•ย‡ย”ร€ยƒย—ยยย‹ยŽยŽร—ยอปอบอบยย‹ยŽอดอฒอถย’ย‡ย•ย‘ย•วกยŽย‘ อธอดอนวก อนอบอบวคอธอท ย’ย‘ย” ย…ย‘ยย…ย‡ย’ย–ย‘ ย†ย‡ ย…ย‘ย”ย”ย‡ย…วฆ ยƒย˜ย‡ย•ย‡ยย—ยย•ร—ยŽย‘ย†ร€ยƒวค ย…ย‹ร—ย ย†ย‡ ย†ย‹ย•ย…ย”ย‡ย’ยƒยย…ย‹ยƒย• ย‡ยย…ย‘ยย–ย”ยƒย†ยƒย• ย‹ยŒย‘ ย“ย—ย‡ ยƒ ยƒยย„ยƒย• ยˆยƒย…ย–ย—ย”ยƒย• ย•ย‡ ยŽย‡ย• ย“ย—ย‡ ย‡ย“ย—ย‹ย˜ยƒยŽย‡ ยƒยŽ ย…ย‘ย•ย–ย‘ ย†ย‡ อตอปอน ย„ย‘ยŽย‡ย–ย‘ย• ย†ย—ย”ยƒยย–ย‡ย‡ยŽย•ย‡ย”ย˜ย‹ย…ย‹ย‘ย’ย”ย‘ย‰ย”ยƒยยƒย†ย‘ย†ย‡ยŽยƒ ย„ย‘ย”ย”ร— ยŽยƒย• ย…ยƒย”ยƒย…ย–ย‡ย”ร€ย•ย–ย‹ย…ยƒย• ย†ย‡ ยŽยƒ ยƒย‡ย”ย‘วฆ ย†ย‡ ยƒย˜ย‹ร—ย ย‹ยŽยŽยƒยŠย‡ย”ยย‘ย•ยƒวฆยฑยšย‹ย…ย‘วฆย‹ยŽยŽยƒวฆ ยƒย‡ย”ย‘ยยƒย˜ย‡วก ย—ย ย•ย‡ย”ย˜ย‹ย…ย‹ย‘ ย†ย‡ ย†ย‘ย• ยƒย‡ย”ย‘ยวฆ ยยƒย˜ย‡ ยƒ ยŽยƒย• ย“ย—ย‡ ย•ย‡ ย’ย”ย‡ย•ย–ร— ย‡ยŽ ย•ย‡ย”ย˜ย‹ย…ย‹ย‘วข ยŠย‡ย”ยย‘ย•ยƒวกย‡ยย…ยŽยƒย•ย‡ย–ย—ย”ย‹ย•ย–ยƒวค

Sangra la crisis

en Salud

2ย•ย–ย‘ย•ยŠยƒยย•ย‹ย†ย‘ยŽย‘ย•ยƒย˜ยƒยย…ย‡ย•ย“ย—ย‡ยŠยƒ ย–ย‡ยย‹ย†ย‘ ย‡ยŽ ย‰ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ ย†ย‡ยŽ ย…ยƒยย„ย‹ย‘วก ยฑย•ย–ย‘ย• ย•ย‘ย ยŽย‘ย• ยŠย‘ย•ย’ย‹ย–ยƒยŽย‡ย• ย…ย‘ย ย“ย—ย‡ ย…ย—ย‡ยย–ยƒ ย‡ยŽ ย•ย–ยƒย†ย‘ ย’ยƒย”ยƒ ย†ยƒย” ยƒย–ย‡ยย…ย‹ร—ย ยƒ ย—ยยƒ ย’ย‘วฆ ย„ยŽยƒย…ย‹ร—ยยย—ยย‡ย”ย‘ย•ยƒวกยŽยƒย•ยย—ยŒย‡ย”ย‡ย•ย–ย‹ย‡ยย‡ย ย“ย—ย‡ ยƒย„ย‘ย”ย–ยƒย” ย†ย‡ ยˆย‘ย”ยยƒ ยย‘ย”ยยƒยŽ ย’ย‘ย” ยŽยƒ ยˆยƒยŽย–ยƒย†ย‡ยยฑย†ย‹ย…ย‘ย•ย‡ยยŽย‘ย•ยŠย‘ย•ย’ย‹ย–ยƒยŽย‡ย•วกยย‘ ยŠยƒย› ยƒย’ยƒย”ยƒย–ย‘ย• ย’ยƒย”ยƒ ยŠยƒย…ย‡ย” ย…ย‹ย”ย—ย‰ร€ยƒย•วก ย‡ย•วฆ ย’ย‡ย…ย‹ยƒยŽย‹ย•ย–ยƒย•ย›ยย‡ย†ย‹ย…ยƒยย‡ยย–ย‘ย•ย’ยƒย”ยƒยย‡วฆ ย†ย‹ย‘ยƒยŽย‹ย˜ย‹ยƒย”ย‡ยŽย†ย‘ยŽย‘ย”วกย‡ยšย‹ย•ย–ย‡ยย‘ยย‹ย•ย‹ย‘ยย‡ย•วก ยˆยƒย…ย–ย‘ย”ย‡ย•ย†ย‡ย”ย‹ย‡ย•ย‰ย‘วกยˆยƒยŽย–ยƒย†ย‡ย–ย”ยƒย–ยƒยย‹ย‡ยวฆ ย–ย‘ ยƒย—ยยƒย†ย‘ ยƒ ยŽยƒ ยˆยƒยŽย–ยƒ ย†ย‡ ยย‡ย†ย‹ย…ยƒยย‡ยวฆ ย–ย‘ย•วกย‡ยย‡ยŽยŠย‘ย•ย’ย‹ย–ยƒยŽวฎ ย—ยƒย ย”ยƒยŠยƒยวฏย•ร—ยŽย‘ ย…ย—ย‡ยย–ยƒยย…ย‘ยยยฑย†ย‹ย…ย‘ย•ย’ยƒย•ยƒยย–ย‡ย•ย‡ยยŠย‘วฆ ย”ยƒย”ย‹ย‘ย•ยยƒย–ย—ย–ย‹ยย‘ย•วกยย‘ย…ย—ย‡ยย–ยƒยย…ย‘ยยƒยวฆ ย„ย—ยŽยƒยย…ย‹ยƒย•ยย‹ยƒย’ย‘ย›ย‘ย†ย‡ยŽยƒย•ยƒย—ย–ย‘ย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย• ย’ยƒย”ยƒย‡ยŽย–ย”ยƒย•ยŽยƒย†ย‘วค

ร†Van 30 fallecimientos en ocho meses por negligencia mรฉdica entre otras causas. DR. EZEQUIEL Toledo Ocampo

วฎ ย—ยƒย ย”ยƒยŠยƒยวฏ ย‡ย• ยย—ย‡ย•ย–ย”ยƒ ย†ย‡ ย“ย—ย‡ ยŽยƒย• ย…ย‘ย•ยƒย•ยย‘ย‡ย•ย–ยžยยˆย—ยย…ย‹ย‘ยยƒยย†ย‘วกยŽย—ย‡ย‰ย‘ย†ย‡ ย—ยยƒ ย˜ยƒยŽย‘ย”ยƒย…ย‹ร—ย ย†ย‡ ย‡ยยˆย‡ย”ยย‡ย†ยƒย†ย‡ย• ย“ย—ย‡ ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒยยŽย‘ย•ย’ยƒย…ย‹ย‡ยย–ย‡ย•ยย‘ย•ย‡ยŽย‡ย•ย†ยƒย‡ยŽ ย•ย‡ย‰ย—ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ยย‡ย…ย‡ย•ยƒย”ย‹ย‘วค ยšย‹ย•ย–ย‡ยย’ย”ย‘ย„ยŽย‡ยยƒย•ย‡ยยย—ยŒย‡ย”ย‡ย•ย‡ยวฆ ย„ยƒย”ยƒยœยƒย†ยƒย•ย‡ยยŽยƒย…ย—ยƒยŽยŠยƒยยˆยƒยŽยŽย‡ย…ย‹ย†ย‘ย—ย ย–ย‘ย–ยƒยŽ ย†ย‡ อณอท ย’ย‘ย” ยย—ย‡ย”ย–ย‡ ยยƒย–ย‡ย”ยยƒวก ยŽย‘ย• ย…ย—ยƒยŽย‡ย• ยŠยƒย ย•ย‹ย†ย‘ ย…ยƒย—ย•ยƒย†ยƒย• ย’ย‘ย” ยย‡ย‰ยŽย‹วฆ ย‰ย‡ยย…ย‹ยƒ ยยฑย†ย‹ย…ยƒ ย› ยŽยƒ ยˆยƒยŽย–ยƒ ย†ย‡ ยย‡ย†ย‹ย…ยƒวฆ ยย‡ยย–ย‘ย•วกยยฑย†ย‹ย…ย‘ย•ย›ย‡ย“ย—ย‹ย’ยƒยย‹ย‡ยย–ย‘วกยŠยƒย›

ย…ย—ยƒย–ย”ย‘ ยย—ย‡ย”ย–ย‡ย• ย’ย‘ย” ย†ย‡ยย‰ย—ย‡ ย–ย”ย‡ย• ย†ย‡ ย–ย‹ย’ย‘ยŠย‡ยย‘ย”ย”ยžย‰ย‹ย…ย‘ย›ย—ยย…ยƒย•ย‘ย†ย‡ย†ย‡ยย‰ย—ย‡ ย…ยŽยžย•ย‹ย…ย‘ยˆยƒยŽยŽย‡ย…ย‡ย—ยยƒย•ย‡ร“ย‘ย”ยƒย†ย‡อตอดยƒร“ย‘ย• ย†ย‡ยŽยƒย”ยƒยย…ยŠย‡ย”ร€ยƒยŠย‹ย…ย‘ยœยƒย’ย‘ย–ย‡ย†ย‡ยƒย…ยƒวฆ ยŒย—ย…ยƒยŽย—ย‡ย‰ย‘ย†ย‡ย–ย”ยƒย•ยŽยƒย†ยƒย”ยŽยƒยƒยŽยย—ยย‹ย…ย‹ย’ย‹ย‘ ย†ย‡ย‘ยยƒยŽย…ยƒยŽย…ย‘วกย‡ยย†ย‘ยย†ย‡ย•ย‡ยŽย‡ย†ย‡ย–ย‡ย…ย–ร— ย˜ยƒย”ย‹ย…ย‡ยŽยƒ ย†ย‡ ยย‡ยย‘ย” ย‰ย”ยƒย†ย‘ ย…ย‘ยย’ยŽย‹ย…ยžยวฆ ย†ย‘ย•ย‡ยŽย‡ย…ย‘ยยˆย‘ย”ยย‡ย’ยƒย•ร—ย‡ยŽย–ย‹ย‡ยย’ย‘วกย’ย‡ย”ย‘ ย…ย‘ยย‘ยŽย‘ย•ยยฑย†ย‹ย…ย‘ย•ยย‘ยŽยŽย‡ย‰ยƒยยƒย–ย”ยƒย„ยƒยŒยƒย” ย—ย ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ ยŽยƒ ยยƒยย†ร— ยƒ ย•ย— ย…ยƒย•ยƒ ย‡ย ย†ย‘ยย†ย‡ยย—ย”ย‹ร—วค

ยƒ ย‰ย‡ยย–ย‡ ย•ย‡ ย‡ย•ย–ยž ยย—ย”ย‹ย‡ยย†ย‘ ยƒยŽย‡ย”ย–ยƒ ย‡ยŽ ยŽย‡ย‰ย‹ย•ยŽยƒย†ย‘ย” ย‡ย ยŽย‘ย• ยŠย‘ย•ย’ย‹ย–ยƒยŽย‡ย•วก ยˆยƒยŽย–ยƒย ย‡ย•ย–ย—ย†ย‹ย‘ย• ย†ย‡ ย–ย‡ย”ยƒย’ย‹ยƒ ยŠยƒย› ย—ย ยƒย…ย‡ยŽย‡ย”ยƒวฆ ย†ย‘ย”ย’ย‡ย”ย‘ย‡ย•ย–ยžยˆย—ย‡ย”ยƒย†ย‡ย•ย‡ย”ย˜ย‹ย…ย‹ย‘วกยˆยƒยŽย–ยƒย ยย‡ย†ย‹ย…ย‹ยยƒย• ย…ย‘ยย‘ ย‹ย‘ย’ยƒยวก ยย‰ยŽย‘ย˜ย‹ยยƒวก ย‹ยƒย•ย‡ย’ยƒยวก ยย‘ ยŠยƒย› ย•ย—ยย‹ยย‹ย•ย–ย”ย‘ย• ยย‹ ยƒยวฆ ย‡ย•ย–ย‡ย•ย‹ร—ยŽย‘ย‰ย‘ย•วก ย•ร—ยŽย‘ ยŽยŽย‡ย‰ยƒย ยŽย‘ย• ยยƒย”ย–ย‡ย•วก ยŒย—ย‡ย˜ย‡ย• ย› ย•ยžย„ยƒย†ย‘ย•วก ยย‘ ยŠยƒย› ยยฑย†ย‹ย…ย‘ย•วก ย–ยƒยย’ย‘ย…ย‘ ยˆย—ยย…ย‹ย‘ยยƒ ย‡ยŽ ย•ย‹ย•ย–ย‡ยยƒ ย†ย‡ ย’ย”ย‡ย•ย‹ร—ยย†ย‡ย‹ยย‰ย”ย‡ย•ย‘ย•ยย‹ยŽยƒย–ย‘ยยƒย†ย‡ยƒย‹ย”ย‡ ย› ย‘ยšร€ย‰ย‡ยย‘วก ยย‘ ย–ย‹ย‡ยย‡ย ย‡ย•ย’ย‡ย…ย‹ยƒยŽย‹ย•ย–ยƒย• ย‡ย ย‡ยŽยžย”ย‡ยƒย†ย‡ย…ย—ย‹ย†ยƒย†ย‘ย•วกย‡ย“ย—ย‹ย’ย‘ย•ย†ย‡ย”ยƒย›ย‘ย• วกย‡ยย–ย”ย‡ย‘ย–ย”ย‘ย•วกย‡ย•ย–ย‘ย•ย•ย‘ยยŽย‘ย•ยƒย˜ยƒยย…ย‡ย•ย‘ ยยžย•ย„ย‹ย‡ยย”ย‡ย–ย”ย‘ย…ย‡ย•ย‘ย•ย“ย—ย‡ยŠยƒย–ย‡ยย‹ย†ย‘ย‡ยŽ ย•ย–ยƒย†ย‘ย‡ยยยƒย–ย‡ย”ย‹ยƒย†ย‡ย•ยƒยŽย—ย†วค

VILLAHERMOSA / MARTES 13 / AGOSTO 2013

Sร HUBO RENTA DEL AVIร“N

5


VILLAHERMOSA / MARTES 13 / AGOSTO 2013

6

Secuencias

Agenda Polรญtica

Por: Hรฉctor Antonio Barallobre GarcรญaPor: Jorge Jesรบs de la Cruz jorjes99@hotmail.com

LAZOS AMISTOSOS

ย—ย”ยƒยย–ย‡ย‡ยŽ ย‹ยยˆย‘ย”ยย‡ ย†ย‡ยŽย‰ย‘ย„ย‡ย”ยยƒย†ย‘ย”ย†ย‡ ยƒยย’ย‡ย…ยŠย‡วก ย‡ย”ยวฆ ยƒยย†ย‘ย”ย–ย‡ย‰ยƒย‡ย”ยยฑย•วก ยƒย•ย‡ย‰ย—ย”ร—ย“ย—ย‡ยยžย• ย†ย‡ยŽอธอฒย’ย‘ย”ย…ย‹ย‡ยย–ย‘ย†ย‡ ย•ย—ย•ย…ย‘ยย’ย”ย‘ยย‹ย•ย‘ย•ย†ย‡ย…ยƒยย’ยƒร“ยƒยŠยƒย ย•ย‹ย†ย‘ย…ย—ยย’ยŽย‹ย†ย‘ย•วกยŽย‘ย“ย—ย‡ย”ย‡ยƒยŽยย‡ยย–ย‡ ย‡ย•ย—ยย‡ยย‘ย”ยย‡ยƒย˜ยƒยย…ย‡วกย’ย‘ย”ย•ย—ย’ย—ย‡ย•ย–ย‘ ย‡ย•ย–ย‘ย‡ย•ยŽย‘ย“ย—ย‡ยƒย•ย‘ยย„ย”ร—ยƒย–ย‘ย†ย‘ย•ยŽย‘ย• ยย‡ย†ย‹ย‘ย•ย†ย‡ย…ย‘ยย—ยย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยยŽย‘ย…ยƒยŽย‡ย• ย›ยยƒย…ย‹ย‘ยยƒยŽย‡ย•ย“ย—ย‡ย•ย‡ย†ย‹ย‡ย”ย‘ยย…ย‹ย–ยƒย‡ย ย‡ยŽย‘ยย‘ย†ย‡ยŽยƒย”ย‡ยย‹ย—ย†ยƒย†ย†ย‡ยŽ ยƒย”ยย‡ยยƒยย’ย‡ย…ยŠย‡วกยƒย—ยย“ย—ย‡ย…ยƒย„ย‡ ย•ย‡ร“ยƒยŽยƒย”ย“ย—ย‡ย–ยƒยย„ย‹ยฑยย”ย‡ย•ย—ยŽย–ร—ยย—ย› ย‹ยย–ย‡ย”ย‡ย•ยƒยย–ย‡ยŽยƒยŽยŽย‡ย‰ยƒย†ยƒย†ย‡ยŽยยƒยย†ยƒวฆ ย–ยƒย”ย‹ย‘ย–ยƒย„ยƒย•ย“ย—ย‡ร“ย‘วกย”ย–ย—ย”ย‘รฏร“ย‡ยœ ย‹ยยฑยย‡ยœวกย“ย—ย‹ย‡ยยƒยŽย•ย‡ย”ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒย†ย‘วก ย‹ยยย‡ย†ย‹ยƒย–ยƒยย‡ยย–ย‡ยƒย”ย”ยƒยย…ร—ย—ยยƒ ย‡ยย‘ย”ยย‡ย‘ยŽยƒย†ย‡ยƒย’ยŽยƒย—ย•ย‘ย•ย†ย‡ยย–ย”ย‘ย†ย‡ยŽ ยˆย‘ย”ย‘ย’ย‘ย”ย•ย—ย•ย’ยƒย”ย‡ย•ย†ย‡อณอตย‡ย•ย–ยƒย†ย‘ย•ย†ย‡ยŽ ย’ยƒร€ย•ย“ย—ย‡ยƒย…ย—ย†ย‹ย‡ย”ย‘ยยƒยŽย‡ย˜ย‡ยย–ย‘วค ย‡ย•ย“ย—ย‡ย‡ยยย—ย‡ย•ย–ย”ย‘ยƒยยƒย†ย‘ ย•ย—ย‡ยŽย‘ย–ย”ย‘ย’ย‹ย…ยƒยŽย•ย‡ย’ยƒยŽย’ยƒย›ยƒย‡ยŽยƒย‹ย”ย‡ ย’ย—ย”ย‘วกย‡ยŽย‘ยšร€ย‰ย‡ยย‘ย“ย—ย‡ย–ยƒยย–ย‘ยย‡ย…ย‡ย•วฆ ย‹ย–ยžย„ยƒยย‘ย•ย’ยƒย”ยƒย”ย‡ย…ย‘ย„ย”ยƒย”ย‡ยย‡ย”ย‰ร€ยƒย• ยŽย—ย‡ย‰ย‘ย†ย‡ย–ยƒยย–ย‘ย•ย‡ย•ย…ยžยย†ยƒยŽย‘ย•วกยยƒยŽย‘ย• ยยƒยย‡ยŒย‘ย•ยƒย†ยย‹ยย‹ย•ย–ย”ยƒย–ย‹ย˜ย‘ย•ย›ยŽยƒย–ย‡ยวฆ ย‹ย„ยŽย‡ย˜ย‹ย‘ยŽย‡ยย…ย‹ยƒย“ย—ย‡ยย‘ย•ยยƒยย–ย‹ย‡ยย‡ย…ย‘ย ย‡ยŽย…ย‘ย”ยƒยœร—ยย‡ยยŽยƒยยƒยย‘วกยŠย‘ย›ยŠย‡ยย‘ย• ย”ย‡ย…ย‘ย„ย”ยƒย†ย‘ย‡ย•ย’ย‡ย”ยƒยยœยƒย•วกยƒย—ยย“ย—ย‡ย‡ย• ยŒย—ย•ย–ย‘ยƒย…ยŽยƒย”ยƒย”วกย–ย‘ย†ย‘ย‡ย•ย–ย‘ยŠยƒย•ย‹ย†ย‘ย—ย ย’ย”ย‘ย…ย‡ย•ย‘ยย—ย›ยŽย‡ยย–ย‘ย›ย†ย‘ยŽย‘ย”ย‘ย•ย‘วกยย‘ ย•ย‡ย’ย—ย‡ย†ย‡ยย–ย‘ยยƒย”ยยƒยŽยƒย•ย†ย‡ย…ย‹ย•ย‹ย‘ยย‡ย• ยย‹ย…ยƒย‡ย”ย‡ยยŽยƒย†ย‡ย•ย‡ย•ย’ย‡ย”ยƒย…ย‹ร—ยวกย‡ยŽ ย‡ย•ย–ยƒย†ย‘ย”ย‡ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒยย‘ย•ย‘ยŽยƒยย‡ยย–ย‡ ย—ยยƒย‡ยšย–ย‡ยย•ย‹ร—ยย–ย‡ย”ย”ย‹ย–ย‘ย”ย‹ยƒยŽวกยย—ย…ยŠย‘ ยย‡ยย‘ย•ย—ยย’ย—ยย–ย‘ย‡ยย‡ยŽยยƒย’ยƒวกย‡ย•ย—ยยƒ ย‡ยย‘ย”ยย‡ย‡ยย’ย”ย‡ย•ยƒย‡ยย’ยƒย’ยƒย†ยƒย…ย‘ยยŽยƒ ย‡ย•ย’ย‡ย”ยƒยยœยƒย†ย‡ย–ย‘ย†ย‘ย—ยย’ย—ย‡ย„ยŽย‘วกย›ยƒยŽย‰ย‘ ย“ย—ย‡ย•ย‹ย‡ยย’ย”ย‡ยŠยƒย…ยƒย”ยƒย…ย–ย‡ย”ย‹ยœยƒย†ย‘ยƒยŽยŠย‘ย› ย‰ย‘ย„ย‡ย”ยยƒย†ย‘ย”ย†ย‡ยƒย„ยƒย•ย…ย‘วกย‡ย•ย’ย”ย‡ย…ย‹ย•ยƒวฆ ยย‡ยย–ย‡ย‡ย•ย‘วกย•ยƒย„ย‡ย†ย‡ยƒยย–ย‡ยยƒยย‘ย“ย—ย‡ ยŽย‘ยยžย•ย‹ยย’ย‘ย”ย–ยƒยย–ย‡ย‡ยยƒย„ยƒย•ย…ย‘ยย‘ย‡ย• ย‡ยŽย†ย‹ยย‡ย”ย‘ย‘ย‡ยŽย’ย‘ย†ย‡ย”วกยย‹ย–ยƒยย’ย‘ย…ย‘ย—ย ย‘ย•ย–ย‡ยย–ย‘ย•ย‘ย–ร€ย–ย—ยŽย‘ย’ย‘ยŽร€ย–ย‹ย…ย‘วกยŽย‘ยˆย—ยย†ยƒวฆ ยย‡ยย–ยƒยŽย‡ย•ย•ย—ย‰ย‡ยย–ย‡วค ยƒย‡ยšย’ย”ย‡ย•ย‹ร—ยย…ยžยŽย‹ย†ยƒย›ย‡ยย‘ย–ย‹ย˜ยƒ ย†ย‡ยŽย‰ย‘ย„ย‡ย”ยยƒย†ย‘ย”ย…ยƒยย’ย‡ย…ยŠยƒยย‘ย‰ย‡ยวฆ ย‡ย”ร—ย‡ยŽยƒย’ย”ย‡ย…ย‹ย‘ย†ย‡ยŽย’รฏย„ยŽย‹ย…ย‘วกย‡ยย–ย”ย‡ยŽย‘ย• ย“ย—ย‡ย•ย‡ย…ย‘ยย–ยƒย„ยƒยย‡ยŽย•ย‡ย…ย”ย‡ย–ยƒย”ย‹ย‘ย†ย‡ ย‡ย•ยƒย”ย”ย‘ยŽยŽย‘ย‰ย”ยƒย”ย‹ย‘วกย‡ย”ย”ย‹ย–ย‘ย”ย‹ยƒยŽย›ย”วฆ ย„ยƒยย‘วก ย‘ย”ย‰ย‡ยƒย”ยŽย‘ย•ยƒยร€ย”ย‡ยœยƒย”ร€ยวก ย”ย‡ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒยย–ย‡ย†ย‡ยŽย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ย†ย‡ยŽยƒ ย‡ย’รฏย„ยŽย‹ย…ยƒวกยย”ย‹ย“ย—ย‡ย‡ร“ยƒย‹ย‡ย–ย‘วขยŽย‘ย• ย‰ย‘ย„ย‡ย”ยยƒย†ย‘ย”ย‡ย•ย†ย‡ย‰ย—ยƒย•ย…ยƒยŽย‹ย‡ยย–ย‡ย•วก ยƒย”ยŽย‘ย•ย‘ยœยƒยย‘ย†ย‡ยŽยƒย‘ย”ย”ย‡วขยŠย‹ยƒย’ยƒย•วก ยƒยย—ย‡ยŽย‡ยŽยƒย•ย…ย‘ย‘ย‡ยŽยŽย‘วขยŠย‹ยŠย—ยƒวฆ ยŠย—ยƒวกยฑย•ยƒย”ย—ยƒย”ย–ย‡ ยžย“ย—ย‡ยœวข ย‹ย†ยƒยŽย‰ย‘วก ย”ยƒยย…ย‹ย•ย…ย‘ยŽย˜ย‡ย”ยƒย—ย‹ยœวข ยƒยŽย‹ย•ย…ย‘วก ย”ย‹ย•ย–ร—ย–ย‡ยŽย‡ย•ยƒยย†ย‘ย˜ยƒยŽร€ยƒยœวขย—ย‡ย„ยŽยƒวก ยƒยˆยƒย‡ยŽย‘ย”ย‡ยย‘ยƒยŽยŽย‡ย‘ย•ยƒย•วขยƒยย—ย‹ย• ย‘ย–ย‘ย•ร€วก ย‡ย”ยยƒยย†ย‘ย‘ย”ยƒยยœย‘ ย‡ย”ยวฆ

ยžยย†ย‡ยœวขยƒยยƒย—ยŽย‹ย’ยƒย•วกย‰ย‹ย†ย‹ย‘ย‘ย”ย”ย‡ย• ยƒยย–รฏวกยŽยƒยšย…ยƒยŽยƒวกยƒย”ย‹ยƒยย‘ ย‘ยยœยžยŽย‡ยœ ยƒย”ย—ย”วขย—ย‹ยย–ยƒยยƒย‘ย‘วกย‘ย„ย‡ย”ย–ย‘ย‘ย”ย‰ย‡ ยย‰ย—ยŽย‘ย›ย†ย‡ย—ย…ยƒย–ยžยวกย‘ยŽยƒยย†ย‘ยƒย’วฆ ยƒย–ยƒย‡ยŽยŽย‘วกยƒย†ย‡ยยžย•ย†ย‡ยŽยŽร€ย†ย‡ย”ยยƒย…ย‹ย‘ยยƒยŽ ย†ย‡ยŽ วกยฑย•ยƒย”ยƒยยƒย…ยŠย‘ย—ย‹ย”ย‘ยœวกยƒย•ร€ ย…ย‘ยย‘ย‡ยŽยŽร€ย†ย‡ย”ย†ย‡ยŽวก ย—ยƒยร€ยƒยœ ย†ย‡ยŽยƒย‘ย”ย”ย‡วค ยƒย—ยย“ย—ย‡ย•ย‘ยยย—ย…ยŠย‘ย•ยŽย‘ย• ย’ย”ย‘ย„ยŽย‡ยยƒย•ย†ย‡ยย—ย‡ย•ย–ย”ยƒย‡ยย–ย‹ย†ยƒย†วกย•ย‘ย ยยƒย›ย‘ย”ย‡ย•ยŽย‘ย•ย†ย‡ย•ย‡ย‘ย•ย†ย‡ยŽย‰ย‘ย„ย‡ย”ยยƒย†ย‘ย” ย’ย‘ย”ย”ย‡ย•ย‘ยŽย˜ย‡ย”ยŽย‘ย•วกย†ย‡ย•ย‡ย‘ย•ย†ย‡ยŽย—ย…ยŠยƒย” ย‡ย•ย‡ยย…ย‹ยƒยŽยย‡ยย–ย‡ย’ย‘ย”ยƒยŽย…ยƒยยœยƒย”ย—ยยยƒย›วฆ ย‘ย”ยย‹ย˜ย‡ยŽย†ย‡ย˜ย‹ย†ยƒย›ยŽยƒย’ย”ย‘ย•ย’ย‡ย”ย‹ย†ยƒย†ย†ย‡ ยŽย‘ย•ย–ยƒย„ยƒย•ย“ย—ย‡ร“ย‘ย•วกย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ยย—ย‡ย•ย–ย”ยƒ ย…ย—ยŽย–ย—ย”ยƒย•ย‹ย‰ยƒฯยŽย‘ย”ย‡ย…ย‹ย‡ยย†ย‘วกย‡ยŽย†ย‡ย’ย‘ย”ย–ย‡ ยˆย—ยย…ย‹ย‘ยย‡ย…ย‘ยย‘ย—ยย‡ย•ย’ยƒย…ย‹ย‘ย†ย‹ย‰ยย‘ ย’ยƒย”ยƒยŽย‘ย•ยŒร—ย˜ย‡ยย‡ย•วกย‡ยŽย’ยƒยยƒยŽย…ยƒยย…ย‡ ย›ยŽยŽย‡ย‰ย—ย‡ยƒยŽยƒยย‡ย•ยƒย†ย‡ยŽยƒย•ยˆยƒยย‹ยŽย‹ยƒย•วก ยŽย‘ย•ย–ย‡ย…ยŠย‘ย•ย˜ยƒย›ยƒยยƒย†ยƒย”ยƒยยƒยย‘ย•ย†ย‡ ย“ย—ย‹ย‡ยย‡ย•ย‡ยย˜ย‡ย”ย†ยƒย†ยŽย‘ย•ยย‡ย…ย‡ย•ย‹ย–ยƒย ย’ยƒย”ยƒย˜ย‹ย˜ย‹ย”ย›ยย‘ย’ยƒย”ยƒย’ย‘ยย‡ย”ยŽย‘ย•ยƒยŽยƒ ย”ย‡ยย–ยƒวกยŽยƒยย‡ย…ยƒยย‹ยœยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ยŽย…ยƒยย’ย‘ ย•ย‡ยƒย’ย‘ย•ย‹ย„ยŽย‡วกย•ย‡ย†ย‡ย”ย”ย—ยย„ย‡ยยŽยƒย•ย„ยƒย”วฆ ย”ย‡ย”ยƒย•ย†ย‡ยŽยƒยยƒยŽยˆยƒย„ย‡ย–ย‹ย•ยย‘วกยŽยƒย•ย‹ยย•ย–ย‹ย–ย—วฆ ย…ย‹ย‘ยย‡ย•ย†ย‡ย•ยƒยŽย—ย†ยƒย…ย–รฏย‡ยย”ย‡ย•ย’ย‘ยย•ยƒวฆ ย„ยŽย‡ยย‡ยย–ย‡ย›ย…ย‘ยย…ยƒยŽย‘ย”ยŠย—ยยƒยย‘วกยŽย‘ย• ย„ย‹ย‡ยย‡ย•ย†ย‡ยŽย’ย—ย‡ย„ยŽย‘ยย‘ย•ย‡ยƒยยยƒยย‡วฆ ยŒยƒย†ย‘ย•ย…ย‘ยย‘ยย‡ย‰ย‘ย…ย‹ย‘ย•ย’ยƒย”ย–ย‹ย…ย—ยŽยƒย”ย‡ย•วก ย“ย—ย‡ย•ย‡ย‡ย•ย…ย—ย…ยŠย‡ยŽยƒย˜ย‘ยœย†ย‡ยŽย’ย—ย‡ย„ยŽย‘ย†ย‡ ยยƒยย‡ย”ยƒย†ย‹ย”ย‡ย…ย–ยƒวกย’ย‡ย”ย‘ยƒย†ย‡ยยžย•ย•ย‡ยŽย‡ ยŠยƒย‰ยƒย…ยƒย•ย‘ย…ย‘ยย”ย‡ย•ย’ย‡ย–ย‘ย›ย’ย”ย‘ยย–ย‹ย–ย—ย†วข ย›ยƒยŽย‰ย‘ยย—ย›ย‹ยย’ย‘ย”ย–ยƒยย–ย‡วกย•ย‹ย“ย—ย‡ย”ย‡ยย‘ย• ย„ย”ย‹ยŽยŽยƒย”ย‡ยย‡ยŽย…ย‘ยย•ย‡ยย•ย‘ย‹ยย–ย‡ยŽย‡ย…ย–ย—ยƒยŽย› ย’ย”ย‘ย•ย’ย‡ย”ยƒย”ยยƒย–ย‡ย”ย‹ยƒยŽยย‡ยย–ย‡วกย†ย‡ย„ย‡ยย‘ย• ยƒย˜ยƒยยœยƒย”ย…ย‘ยย–ยƒยย†ย‘ย…ย‘ยยŽย‘ย“ย—ย‡ย…ยƒย†ยƒ ย…ย‹ย—ย†ยƒย†ยƒยย‘ย‡ย•ย…ยƒย’ยƒยœย†ย‡ยŠยƒย…ย‡ย”ย‡ยย•ย— ยžย”ย‡ยƒย’ยƒย”ยƒย‡ย˜ย‹ย–ยƒย”ยƒย–ย”ยƒย•ย‘ย•ย›ย‡ย”ย”ย‘ย”ย‡ย•วก ย‡ยฯย‹ยวกย—ยยƒยŽย—ย…ยŠยƒย•ย‹ยย…ย—ยƒย”ย–ย‡ยŽย‡ยย“ย—ย‡ ย˜ยƒย†ย‡ย’ย‘ย”ยย‡ย†ย‹ย‘ยƒย„ยƒย•ย…ย‘ย›ยย—ย‡ย•ย–ย”ยƒ ย†ย‹ย‰ยย‹ย†ยƒย†วค วฉยŽยƒย”ย‘ย“ย—ย‡ย•ย‡ย‰ย—ย‹ย”ยžยยŽยƒย•ย„ย—ย‡ยยƒย• ย”ย‡ยŽยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย•ย›ยย‡ย‰ย‘ย…ย‹ยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย•ย…ย‘ย ยย—ย‡ย•ย–ย”ย‘ย•ย˜ย‡ย…ย‹ยย‘ย•ย…ยƒยย’ย‡ย…ยŠยƒยย‘ย•วจวก ย‰ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ย•ย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽย‡ย•ย‡ยยƒย…ย—ย‡ย”ย†ย‘ย› ย„ย—ย‡ยยƒย˜ย‘ยŽย—ยย–ยƒย†ย‡ยย„ย‡ยย‡ฯย‹ย…ย‹ย‘ย†ย‡ ยฑยšย‹ย…ย‘วกยŽย‘ย“ย—ย‡ยƒย„ย”ย‡ยŽยƒย•ย’ย—ย‡ย”ย–ยƒย•ย†ย‡ยŽ ย—ย”ย‡ย•ย–ย‡ย‡ยยยƒย–ย‡ย”ย‹ยƒย†ย‡ย‹ยยˆย”ยƒย‡ย•ย–ย”ย—ย…วฆ ย–ย—ย”ยƒวกยƒย„ยƒย•ย…ย‘ยƒย•ร€ยยƒยย–ย‡ยย†ย”ยžยŽยƒ ย„ยƒยย†ย‡ย”ยƒย†ย‡ยŽยƒย—ยย‹ย†ยƒย†ยย—ย›ย‡ยยƒยŽย–ย‘ ย…ย‘ยย‘ย’ย—ยย–ย‘ย‡ย•ย–ย”ยƒย–ยฑย‰ย‹ย…ย‘วกย…ย‘ยยย—ย…ยŠย‘ ย–ย”ยƒย„ยƒยŒย‘ย›ย—ยย˜ย‡ย”ย†ยƒย†ย‡ย”ย‘ย…ยŽย‹ยยƒย†ย‡ ย‡ย•ยˆย—ย‡ย”ยœย‘วกย—ยย‡ย•ย’ร€ย”ย‹ย–ย—ย†ย‡ย—ยย‹ร—ยวกย—ย ยžยย‹ยย‘ย†ย‡ย”ย‡ย•ย’ย‡ย–ย‘ยƒยŽยƒย†ย‹ย˜ย‡ย”ย•ย‹ย†ยƒย†วก ย“ย—ย‡ยย‘ย‡ย•ย‘ย–ย”ย‘ย“ย—ย‡ย‡ยŽย†ย‡ย•ยƒย”ย”ย‘ยŽยŽย‘ย†ย‡ยŽ ย‡ย•ย–ยƒย†ย‘ย‡ยย—ยยƒยย„ย‹ย‡ยย–ย‡ย†ย‡ยŒย—ย•ย–ย‹ย…ย‹ยƒวข ย’ย—ย‡ย•ย„ย‹ย‡ยวกยย‘ยŠยƒย›ย†ย—ย†ยƒย“ย—ย‡ยŠยƒย› ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒย•ย“ย—ย‡ย†ย‡ย•ย‡ยƒยย†ย‡ยย‘ย•ย–ย”ยƒย”ย‡ยŽ ยƒยย‘ย”ย’ย‘ย”ย•ย—ย–ย‹ย‡ย”ย”ยƒวกย›ยŽย‘รฏยย‹ย…ย‘ย“ย—ย‡ ย–ย‹ย‡ยย‡ยย“ย—ย‡ยŠยƒย…ย‡ย”ย‡ย•ย•ย—ยยƒย”ย•ย‡ยƒยŽ ย‡ย•ยˆย—ย‡ย”ยœย‘ย•ย‘ยŽย‹ย†ยƒย”ย‹ย‘ย’ยƒย”ยƒยŽย‘ย•ย‡ยˆย‡ย…ย–ย‘ย• ย†ย‡ยย—ยŽย–ย‹ย’ยŽย‹ย…ยƒย”ยŽย‘ย•ย„ย‡ยย‡ฯย‹ย…ย‹ย‘ย•วกวฉยƒยŠร€ ย˜ยƒยย‘ย•ย–ยƒย„ยƒย•ย“ย—ย‡ร“ย‘ย•วกยยƒย”ย…ยŠยƒยย†ย‘วจ

FERNANDO Ortega Bernรฉs y Arturo Nรบรฑez Jimรฉnez

* LE DEBEN UNA DISCULPA A MAYTร‰ DAGDUG * EXHIBE CONTRATOS PARA RENTAS DE AVIONESยƒย•ย‡ยยƒยยƒย’ยƒย•ยƒย†ยƒยŽย‡ย†ย‹ยŒย‡ย”ย‘ย ย‹ย‰ยย‘ย”ยƒยย–ย‡ยƒยŽยƒย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ยƒ ย’ย”ย‹ย‹ย•ย–ยƒยƒย›ย–ยฑยƒย‰ย†ย—ย‰ย—ย–ยœย‘ย™วก ย’ยƒย”ยƒย†ย‡ย•ยย‡ยย–ย‹ย”ยŽยƒวกย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ ย”ย‡ย˜ย‡ยŽย‘ย“ย—ย‡ยŠยƒย›ย‹ยยˆย‘ย”ยยƒย…ย‹ร—ย ย‘ยˆย‹ย…ย‹ยƒยŽย”ย‡ยŽยƒย…ย‹ย‘ยยƒย†ยƒย…ย‘ย ยŽยƒย”ย‡ยย–ยƒย†ย‡ยƒย‡ย”ย‘ยยƒย˜ย‡ย•ย‡ยย‡ยŽย‰ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ ย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽวคย‘ย•ยƒย„ย‡ยย‘ย•ย•ย‹ยˆย—ย‡ย—ยย†ย‡ย•ยŽย‹ยœวกย‘ ย’ย‘ย”ย†ย‡ย•ย…ย‘ยย‘ย…ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ย†ย‡ยŽย‘ย•ยŠย‡ย…ยŠย‘ย•ย“ย—ย‡ ย•ย‡ย†ย‡ยย—ยย…ย‹ยƒย„ยƒยวกย“ย—ย‡ยŽย‡ย†ย‹ยŒย‡ย”ย‘ยยƒย•ร€ยƒยŽยƒ ยŽย‡ย‰ย‹ย•ยŽยƒย†ย‘ย”ยƒวกย’ย‡ย”ย‘ยŽย‘ย…ย‹ย‡ย”ย–ย‘ย‡ย•ย“ย—ย‡ย…ย‘ย ย†ย‘ย…ย—ยย‡ยย–ย‘ย•วกย†ย‡ยย—ย‡ย•ย–ย”ยƒย“ย—ย‡ยย‘ย‡ย•ย–ยƒย ย‹ย‰ยย‘ย”ยƒยย–ย‡ย…ย‘ยย‘ยŽย‡ย†ย‹ยŒย‡ย”ย‘ยวกย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ยŽยƒย• ย’ย”ย—ย‡ย„ยƒย•ย‡ย•ย–ยžยยƒยŽยƒย˜ย‹ย•ย–ยƒย›ย’ย‘ย”ยŽย‘ยย‡ยย‘ย•วก ยย‡ย”ย‡ย…ย‡ย“ย—ย‡ยŽย‡ย‘ยˆย”ย‡ยœย…ยƒยย—ยยƒย†ย‹ย•ย…ย—ยŽย’ยƒ ย’รฏย„ยŽย‹ย…ยƒย’ย‘ย”ยŽยƒย‘ยˆย‡ยย•ยƒวค ย‡ยƒย…ย—ย‡ย”ย†ย‘ยƒยŽย‡ย…ย”ย‡ย–ย‘ย†ย‡ย—ย•ย–ย‡ย”ย‹ย†ยƒย† ย•ย‡ย†ย‹ย‘ยƒย…ย‘ยย‘ย…ย‡ย”ย“ย—ย‡ยย‘ย•ย‡ย˜ย‘ยŽย˜ย‡ย”ร€ยƒยƒย”ย‡ยย–ยƒย” ยƒย‡ย”ย‘ยยƒย˜ย‡ย•ย’ยƒย”ยƒย‡ยŽย–ย”ยƒย•ยŽยƒย†ย‘ย†ย‡ยŽย‡ยŒย‡ย…ย—ย–ย‹ย˜ย‘ ย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽวกย•ย‡ย—ย•ยƒย”ร€ยƒย‡ยŽยƒย˜ย‹ร—ยย’ย”ย‘ย’ย‹ย‡ย†ยƒย† ย†ย‡ยŽย‡ย•ย–ยƒย†ย‘ย‘ย„ย‹ย‡ยวกย”ย‡ยƒยŽย‹ยœยƒย”ร€ยƒย–ย”ยƒย•ยŽยƒย†ย‘ย• ย‡ยย˜ย—ย‡ยŽย‘ย…ย‘ยย‡ย”ย…ย‹ยƒยŽวกย…ย‘ยย‘ย•ย‡ยŠย‹ยœย‘ย‡ย ยƒยŽย‰ย—ยย‘ย•ย‘ย…ยƒย•ย‹ย‘ยย‡ย•ย‡ยย‡ยŽย‹ยย‹ย…ย‹ย‘ย†ย‡ย‡ย•ย–ย‡ ยƒร“ย‘วกยย‘ย‘ย„ย•ย–ยƒยย–ย‡วกยƒย›ย–ยฑยƒย‰ย†ย—ย‰ย”ย‡ย˜ย‡ยŽย‘ยŽยƒ ย‡ยšย‹ย•ย–ย‡ยย…ย‹ยƒย†ย‡ย—ยย…ย‘ยย–ย”ยƒย–ย‘ย†ย‡ย’ย”ย‡ย•ย–ยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ ย•ย‡ย”ย˜ย‹ย…ย‹ย‘ย•ย…ย‘ยยŽยƒย‡ยย’ย”ย‡ย•ยƒย‡ย”ย˜ย‹ย…ย‹ย‘ย•ยฑย”ย‡ย‘ย• ย•ย–ย”ย‡ยŽยŽยƒวคย†ย‡ยยžย•ย‡ยšยŠย‹ย„ย‡ยˆยƒย…ย–ย—ย”ยƒย•ย‡ยย‹ย–ย‹ย†ยƒย• ย’ย‘ย”ย‡ย”ย‘ย’ย—ย‡ย”ย–ย‘ย•ย›ย‡ย”ย˜ย‹ย…ย‹ย‘ย•ย—ยšย‹ยŽย‹ยƒย”ย‡ย•ย’ย‘ย” ย‡ยŽยƒย„ยƒย•ย–ย‡ย…ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ย†ย‡ย–ย—ย”ย„ย‘ย•ย‹ยยƒยƒย†ย‹ย…ยŠยƒย• ยƒย‡ย”ย‘ยยƒย˜ย‡ย•วค ย‹ย‡ยŽย“ย—ย‡ยยƒย†ยƒย†ย‡ย„ย‡วกยยƒย†ยƒย–ย‡ยย‡วกยย‘ย•ย‡ ย‡ยย–ย‹ย‡ยย†ย‡ย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ยย‘ย•ย‡ย’ย”ย‡ย…ย‹ย•ยƒย“ย—ย‹ย‡ยย‡ย• ย•ย‘ยยŽย‘ย•ย”ย‡ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒยย–ย‡ย•ยŽย‡ย‰ยƒยŽย‡ย•ย†ย‡ย‡ย”ย˜ย‹ย…ย‹ย‘ย• ยฑย”ย‡ย‘ย•ย•ย–ย”ย‡ยŽยŽยƒวกย›ย…ย—ยƒยย–ยƒย•ยƒย‡ย”ย‘ยยƒย˜ย‡ย•ย•ย‘ย ยŽยƒย•ย“ย—ย‡ย•ย‡ย”ย‡ยย–ยƒยวกย†ย‡ย„ย‹ย†ย‘ยƒย“ย—ย‡ย‡ยยŽย‘ย• ย†ย‘ย…ย—ยย‡ยย–ย‘ย•ย‡ยยย‡ยย…ย‹ร—ยวกย„ย‘ย”ย”ยƒย”ย‘ยย‡ย•ย‘ย• ย†ยƒย–ย‘ย•วกย…ย‘ยย•ย‹ย†ย‡ย”ยžยย†ย‘ยŽย‘ย•ย…ย‘ยย‘ย”ย‡ย•ย‡ย”ย˜ยƒย†ย‘ย•วค ยŽยย—ย–ย‹ยŽยƒย”ยŽยƒย‹ยยˆย‘ย”ยยƒย…ย‹ร—ยยŽยƒย‡ย…ย”ย‡ย–ยƒย”ย‹ยƒย†ย‡ ย†ยย‹ยย‹ย•ย–ย”ยƒย…ย‹ร—ยยŽย‘ย‹ย•ยƒย…ยƒยย’ย‘วกย†ย‡ยย—ย‡ย•ย–ย”ยƒ ย“ย—ย‡ย‡ย•ย‡ยย‡ยย‹ย‰ยƒย†ย‡ยŽยƒย–ย”ยƒยย•ย’ยƒย”ย‡ยย…ย‹ยƒวกย†ยƒยย†ย‘ ย’ยƒย—ย–ยƒยƒย•ย—ย’ย‘ยย‡ย”ยย—ย…ยŠยƒย•ย…ย‘ย•ยƒย•ย‡ยย–ย‘ย”ยย‘ยƒยŽ ย—ย•ย‘ย†ย‡ยŽย‘ย•ยƒย˜ย‹ย‘ยย‡ย•ย”ย‡ยย–ยƒย†ย‘ย•วค ยƒย›ย–ยฑยƒย‰ย†ย—ย‰ยย‡ยย…ย‹ย‘ยยƒย“ย—ย‡ยย‘ย•ย‡ ย’ย—ย‡ย†ย‡ย–ย‡ยย‡ย”ย…ย‡ย”ย–ย‹ย†ย—ยย„ย”ย‡ย”ย‡ย•ย’ย‡ย…ย–ย‘ยƒย“ย—ย‡ ย‡ยŽย…ย‘ยย–ย”ยƒย–ย‘ย”ย‡ยƒยŽยย‡ยย–ย‡ยŠยƒย›ยƒย–ย‡ยย‹ย†ย‘ย’ย‘ย” ย‘ย„ยŒย‡ย–ย‘ย”ย‡ยƒยŽย‹ยœยƒย”ย•ย‡ย”ย˜ย‹ย…ย‹ย‘ย•ยƒย—ยยƒยƒย‡ย”ย‘ยยƒย˜ย‡ ย’ย”ย‘ย’ย‹ย‡ย†ยƒย†ย†ย‡ยŽ ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ย†ย‡ยŽย•ย–ยƒย†ย‘วกย’ย—ย‡ย• ยย‘ย•ย‡ย•ยƒย„ย‡ยƒย…ย—ยžยŽย‘ย…ย—ยžยŽย‡ย•ย•ย‡ยŽย‡ย•ย„ย”ย‹ยย†ย‘ ย†ย‹ย…ยŠย‘ย•ย‡ย”ย˜ย‹ย…ย‹ย‘วขย›ย’ย‘ย”ย–ยƒยย–ย‘วกย•ย‹ย‡ยย†ย‘ย“ย—ย‡ ย‡ย•ย—ยยƒย’ย”ยžย…ย–ย‹ย…ยƒยŠยƒย„ย‹ย–ย—ยƒยŽย›ย•ย‹ย•ย–ย‡ยยžย–ย‹ย…ยƒยŽยƒ ย‘ย’ยƒย…ย‹ย†ยƒย†ย†ย‡ยŽ ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ย†ย‡ยŽย•ย–ยƒย†ย‘วกย„ย‹ย‡ย ย’ย—ย‡ย†ย‡ย–ย‡ยย‡ย”ย•ย‡ยŽยƒย’ย”ย‡ย•ย—ยย…ย‹ร—ยวกย“ย—ย‡ย•ย‡ ย–ย”ยƒย–ร—ย•ย‘ยŽยƒยย‡ยย–ย‡ย†ย‡ย—ยยƒย•ย‹ยย—ยŽยƒย…ย‹ร—ยย’ยƒย”ยƒ ยƒย†ย“ย—ย‹ย”ย‹ย”ยŽยƒย”ย‡ยย–ยƒย†ย‡ย—ยยƒยƒย˜ย‹ร—ยย’ยƒย”ย–ย‹ย…ย—ยŽยƒย”วก ย’ย—ย‡ย•ย‡ยยย‹ยย‰รฏยย…ยƒย•ย‘วกย†ย‹ยˆย—ยย†ย‹ย”ย›ย’ย”ย‡ย…ย‹ย•ยƒย”ยŽย‘ย• ย†ยƒย–ย‘ย•ย”ย‡ยŽยƒย–ย‹ย˜ย‘ย•ยƒยŽย‘ย•ย•ย‡ย”ย˜ย‹ย…ย‹ย‘ย•ย“ย—ย‡ย•ย‡ยŠยƒย‰ยƒย ย‘ย”ย‡ยƒยŽย‹ย…ย‡ยยƒย—ยยƒย‡ย”ย‘ยยƒย˜ย‡ย†ย‡ยŽ ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ ย†ย‡ยŽย•ย–ยƒย†ย‘วกย•ย‘ยย†ยƒย–ย‘ย•ย“ย—ย‡ย’ย—ย‡ย†ย‡ย ย…ย‘ยย•ย‹ย†ย‡ย”ยƒย”ย•ย‡ย”ย‡ย•ย‡ย”ย˜ยƒย†ย‘ย•วกย›ยย—ย…ยŠย‘ยย‡ยย‘ย• ย…ย‘ยยˆย‹ย†ย‡ยย…ย‹ยƒยŽย‡ย•วขย‘ย’ย‡ย‘ย”ยƒรฏยวกย’ย—ย‡ย†ย‡ย–ย”ยƒย–ยƒย”ย•ย‡ ย†ย‡ย•ย‡ย”ย˜ย‹ย…ย‹ย‘ย•ยƒยƒย˜ย‹ย‘ยย‡ย•ย†ย‡ย’ยƒย”ย–ย‹ย…ย—ยŽยƒย”ย‡ย•วค ย‘ย”ยŽย‘ยƒยย–ย‡ย”ย‹ย‘ย”ยƒย…ย—ย•ยƒยŽยƒย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ยƒ ย’ย”ย‹ย‹ย•ย–ยƒย“ย—ย‡ยŽยƒย•ย’ย”ยžย…ย–ย‹ย…ยƒย•ย†ย‡ย‘ย’ยƒย…ย‹ย†ยƒย†ย†ย‡ยŽ

ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ย•ย‹ย‰ย—ย‡ยย›ย•ย‡ย‰ย—ย‹ย”ยžยย•ย‹ย‡ยย†ย‘ย—ย ยŠยžย„ย‹ย–ย‘ย†ย‡ย‡ย•ย–ยƒยƒย†ยย‹ยย‹ย•ย–ย”ยƒย…ย‹ร—ยวขย“ย—ย‡ย‡ยŽ ย†ย‹ย•ย’ย‡ยย†ย‹ย‘ย†ย‡ยŽย‡ย”ยƒย”ย‹ย‘ย‡ยย‰ยƒย•ย–ย‘ย•ย•ย—ย’ย‡ย”ยˆยŽย—ย‘ย• ย›ย’ยƒย”ยƒย•ย—ย…ย‘ยย‘ย†ย‹ย†ยƒย†ย‘ยŽยƒย†ย‡ย•ย—ย•ยƒยŽยŽย‡ย‰ยƒย†ย‘ย•วก ยŽย‡ย…ย‘ย•ย–ยƒย”ย‘ยยƒยŽย’ย—ย‡ย„ยŽย‘ย†ย‡ยƒย„ยƒย•ย…ย‘วกย‡ยย–ย”ย‡ยŽย‘ย• ยย‡ย•ย‡ย•ย†ย‡ย‡ยย‡ย”ย‘ยƒยยƒย›ย‘ย†ย‡อดอฒอณอตวกย…ยƒย•ย‹ย†ย‘ย• ยย‹ยŽยŽย‘ยย‡ย•ย†ย‡ย’ย‡ย•ย‘ย•วขย—ย‡ยย‘ย•ย‡ย–ย‹ย‡ยย‡ย…ย‡ย”ย–ย‡ยœยƒวก ย†ย‡ย“ย—ย‡ย‡ยŽย‰ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ย†ย‡ยŽย•ย–ยƒย†ย‘ย•ย‘ยŽย‘ย—ย–ย‹ยŽย‹ย…ย‡ ย—ยยƒยƒย‡ย”ย‘ยยƒย˜ย‡วกย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ย†ย‡ยŽย‘ย•ย…ย‘ยย–ย”ยƒย–ย‘ย•ย› ยˆยƒย…ย–ย—ย”ยƒย•ย”ย‡ย•ย’ย‡ย…ย–ย‹ย˜ยƒย•ย•ย‡ยƒย’ย”ย‡ย…ย‹ยƒย‡ยŽย—ย•ย‘ย†ย‡ ยยžย•ย†ย‡ย—ยยƒยƒย‡ย”ย‘ยยƒย˜ย‡วค ย•ร€ยŽยƒย•ย…ย‘ย•ยƒย•วกย’ย‘ย†ย”ยžยย•ย‡ร“ยƒยŽยƒย”ยŽย‡ยŽย‘ย• ย…ยƒยŽย‹ยˆย‹ย…ยƒย–ย‹ย˜ย‘ย•ย“ย—ย‡ย‰ย—ย•ย–ย‡ยยƒยŽยƒย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ยƒ

MAYTร‰ Dagdug Lutzow

ยƒย‰ย†ย—ย‰ย—ย–ยœย‘ย™วกย’ย‡ย”ย‘ย‹ย‰ยย‘ย”ยƒยย–ย‡ยย‘ยŽย‘ ย‡ย•วกยƒยŽยย‡ยย‘ย•ยŽย‘ย•ย†ย‘ย…ย—ยย‡ยย–ย‘ย•ย‘ยˆย‹ย…ย‹ยƒยŽย‡ย• ยย‘ย•ย–ย”ยƒย†ย‘ย•ย†ย‡ยย—ย‡ย•ย–ย”ยƒยย“ย—ย‡ยย‘ย‡ย•ย–ยž ยย‹ยย–ย‹ย‡ยย†ย‘ย›ย“ย—ย‡ย–ย‹ย‡ยย‡ย…ย‘ยย‘ย…ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ ยˆย‡ยŠยƒย…ย‹ย‡ยย–ย‡ย†ย‡ยŽย–ย‡ยยƒวคยŽยยƒย”ย‰ย‡ยย†ย‡ย“ย—ย‡ ย•ย‡ยƒย…ยŽยƒย”ย‡ยŽยƒย•ยŽยƒย‰ย—ยยƒย•ย“ย—ย‡ย‡ยšย‹ย•ย–ย‡ยย‡ยยŽย‘ย• ย…ย‘ยย–ย”ยƒย–ย‘ย•ย†ย‡ย’ย”ย‡ย•ย–ยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ย•ย‡ย”ย˜ย‹ย…ย‹ย‘ย•ย…ย‘ย ย‡ย”ย˜ย‹ย…ย‹ย‘ย•ยฑย”ย‡ย‘ย•ย•ย–ย”ย‡ยŽยŽยƒวกย’ย‘ย”ยŽย‘ยย‡ยย‘ย•วก ย†ย‡ย„ย‡ยย†ย‹ย•ย…ย—ยŽย’ยƒย”ย•ย‡ย…ย‘ยยŽยƒย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ยƒย’ย‘ย” ยŠยƒย„ย‡ย”ยŽย‡ย†ย‹ย…ยŠย‘ย‹ย‰ยย‘ย”ยƒยย–ย‡วค วควฆยยƒย„ยƒย•ย…ย‘ย•ย‡ ยƒย†ย‘ย’ย–ร—ย—ยยƒยย—ย‡ย˜ยƒยˆย‘ย”ยยƒย†ย‡ยŠยƒย…ย‡ย”ย’ย‘ยŽร€ย–ย‹ย…ยƒวก ยŽยƒย‰ย‡ย”ย‘ยย–ย‘ย…ย”ยƒย…ย‹ยƒวกย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ยย—ย…ยŠย‘ย•ย†ย‡ยŽย‘ย• ย“ย—ย‡ย‹ยย–ย‡ย‰ย”ยƒยย‡ยŽย‰ยƒย„ย‹ยย‡ย–ย‡ย›ยƒย”ย‡ย„ยƒย•ยƒยยŽย‘ย• อนอฒยƒร“ย‘ย•ย†ย‡ย‡ย†ยƒย†ย›ยย‘ย‡ย•ย“ย—ย‡ย‡ย•ย–ย‡ยย‘ย• ย‡ยย…ย‘ยย–ย”ยƒย†ย‡ย•ย—ย•ย…ยƒย’ยƒย…ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ยˆร€ย•ย‹ย…ยƒย•ย› ยย‡ยย–ยƒยŽย‡ย•วกย’ย‡ย”ย‘ยƒยŽยย‡ยย‘ย•ย˜ยƒย”ย‹ย‘ย•ย†ย‡ย‡ยŽยŽย‘ย•วก ย…ย‘ยย‘ย‘ย†ย‘ยŽยˆย‘ยƒย”ยƒยƒย‰ย—ยยƒย•วกยœย‡ย“ย—ย‹ย‡ยŽ ย‘ยŽย‡ย†ย‘ย…ยƒยย’ย‘วกย‰ยƒย’ย‹ย–ย‘ย‘ยร€ยย‰ย—ย‡ยœ ยƒย…ย”ย‘ย‹ยšย‡ย•ย–ยžยย†ย‡ยย‘ย•ย–ย”ยƒยย†ย‘ย“ย—ย‡ย•ย—ยŽย—ย‰ยƒย” ย‡ย•ยŽยƒยƒย•ยƒย†ย‡ยŽย”ย„ย‘ยŽวกย’ยƒย”ยƒย“ย—ย‡ย•ย‡ย”ย‡ย–ย‹ย”ย‡ยยƒ ย†ย‡ย•ย…ยƒยย•ยƒย”วกย›ยƒย“ย—ย‡ย‡ยย‡ยŽย•ย‡ย”ย˜ย‹ย…ย‹ย‘ย’รฏย„ยŽย‹ย…ย‘ ย‡ย•ย–ยžยย†ย‡ยŒยƒยย†ย‘ยย—ย…ยŠย‘ย“ย—ย‡ย†ย‡ย•ย‡ยƒย”วคศ—ศ—ศ—ย›ย‡ย” ยŽย‘ย•ย†ย‹ย”ย‹ย‰ย‡ยย–ย‡ย•ย•ย‹ยย†ย‹ย…ยƒยŽย‡ย•ยยƒย‰ย‹ย•ย–ย‡ย”ย‹ยƒยŽย‡ย• ย•ย‘ยŽย‹ย…ย‹ย–ยƒย”ย‘ยยŽยƒย”ย‡ยย—ยย…ย‹ยƒย†ย‡ยŽย‡ย…ย”ย‡ย–ยƒย”ย‹ย‘ ย†ย‡ย†ย—ย…ยƒย…ย‹ร—ยย’ย‘ย”ย‹ยย‡ยˆย‹ย…ย‹ย‡ยย–ย‡วกย†ย—ย†ยƒยย‘ย• ย“ย—ย‡ยŽย‡ย•ยŠยƒย‰ยƒยย…ยƒย•ย‘วคศ—ศ—ศ—ยŽย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ย‘ ย”ยƒยย…ย‹ย•ย…ย‘ยƒย•ย–ย‹ยŽยŽย‘ยƒยร€ย”ย‡ยœย‡ยšยŠย‹ย„ย‹ร—ยŽยƒ ย‹ยย…ยƒย’ยƒย…ย‹ย†ยƒย†ย†ย‡ยŽย†ย‘ย…ย–ย‘ย”ยŠยƒย’ยƒย–ร€ยย’ยƒย”ยƒ ยƒย–ย‡ยย†ย‡ย”ย‡ยŽย•ย‡ย…ย–ย‘ย”ย•ยƒยŽย—ย†ย…ย‘ยย‡ยˆย‹ย…ย‹ย‡ยย…ย‹ยƒวก ย…ย‘ยย‡ยŽย†ย‡ยย‰ย—ย‡ยย‘ย’ย—ย‡ย†ย‡วกยƒย†ย‡ยยžย•ย†ย‡ ย“ย—ย‡ย•ย‡ย†ย‘ย…ย—ยย‡ยย–ร—ยƒย›ย‡ย”ย“ย—ย‡ยŠยƒยŠยƒย„ย‹ย†ย‘ ยย—ย‡ย”ย–ย‡ย•ย’ย‘ย”ยย‡ย‰ยŽย‹ย‰ย‡ยย…ย‹ยƒยยฑย†ย‹ย…ยƒวคศ—ศ—ศ—ยŽ ยย‹ย•ยย‘ย–ย‹ย‡ยย’ย‘ย•ย‡ยย‘ย•ย–ย”ร—ยŽย‘ย•ย‡ยšย…ย‡ย•ย‘ย•ย“ย—ย‡ ยŠยƒย’ย‡ย”ยย‹ย–ย‹ย†ย‘ย‰ยƒย’ย‹ย–ย‘ย‘ยร€ยย‰ย—ย‡ยœย…ย‘ย ย‡ยŽย•ย‹ยย†ย‹ย…ยƒย–ย‘วกย’ย‡ย”ยย‹ย–ย‹ย‡ยย†ย‘ยŽยƒยƒยˆย‹ยŽย‹ยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒยŽย“ย—ย‡ยย‘ย–ย‹ย‡ยย‡ยย‡ย”ย‡ย…ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ย•ยย‹ ย‡ยŽย’ย‡ย”ยˆย‹ยŽย’ยƒย”ยƒยŽย‘ย•ย…ยƒย”ย‰ย‘ย•ย“ย—ย‡ยŽย‡ยƒย•ย‹ย‰ยยƒยวคศ—ศ—ศ— ย•ย–ยžย†ย‡ยย‘ย•ย–ย”ยžยย†ย‘ย•ย‡ย“ย—ย‡ยŽยƒย‰ย‡ย”ย‘ยย–ย‘ย…ย”ยƒย…ย‹ยƒ ยย‘ย–ย‹ย‡ยย‡ย…ยƒย’ยƒย…ย‹ย†ยƒย†ย’ยƒย”ยƒย†ยƒย”ย”ย‡ย•ย—ยŽย–ยƒย†ย‘ย•วก ยƒยŽยย‡ยย‘ย•ย“ย—ย‡ยŽยƒย‡ย˜ยƒยŽย—ยƒย…ย‹ร—ยย“ย—ย‡ยŽย‡ย• ยŠยƒย…ย‡ยยƒย‡ย•ย–ย‘ย•ยˆย—ยย…ย‹ย‘ยยƒย”ย‹ย‘ย•ยย‘ย•ย‡ยƒย’ย‘ย”ย•ย— ย†ย‡ย•ย‡ยย’ย‡ร“ย‘ย‡ยยŽย‘ย•ย…ยƒย”ย‰ย‘ย•ย“ย—ย‡ยŽย‡ย•ย†ย‹ย‡ย”ย‘ยวก ย•ย‹ยย‘ย’ย‘ย”ย•ย—ย•ย†ย‡ยˆย‹ย…ย‹ย‡ยย…ย‹ยƒย•วคย‹ยŽย‘ย•ย…ย‘ยŽย‘ย…ยƒย”ย‘ย ยƒยŠร€ย’ย‘ย”ยŽยƒยƒยย‹ย•ย–ยƒย†วกยŽย‡ย‡ย•ย–ยžยย“ย—ย‡ย†ยƒยย†ย‘ยยƒยŽ ยƒยŽยƒยย‹ย‰ย‘ย“ย—ย‡ยŽย‘ย•ยย‘ยย„ย”ร—วกย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ย•ย‘ยŽย‘ ย‰ย‡ยย‡ย”ยƒยย’ย”ย‘ย„ยŽย‡ยยƒย•ย›ยย‘ย…ย‘ยย–ย”ย‹ย„ย—ย›ย‡ยยƒ ย’ย”ย‘ย’ย‹ย…ย‹ยƒย”ย‡ยŽย…ยƒยย„ย‹ย‘ย˜ย‡ย”ย†ยƒย†ย‡ย”ย‘ย’ย”ย‘ยย‡ย–ย‹ย†ย‘วค ศ—ศ—ศ— ย‡ย”ยยƒยย†ย‘ยƒย ยœย“ย—ย‹ย‡ย”ย†ย‘ย…ย‡ยŽย‡ย„ย”ย‘ ยƒยย–ย‹ย…ย‹ย’ยƒย†ยƒยย‡ยย–ย‡ย‡ยŽย”ย‡ยย‹ย‘ย•ย–ยƒย–ยƒยŽย†ย‡ยŽยƒ ย—ย˜ย‡ยย–ย—ย†วกยŽยƒย…ย”ย—ย†ยƒยŽย‡ย‡ย•ย–ยžย’ย‡ย•ยƒยย†ย‘ย’ย‘ย” ยƒยย†ยƒย”ย†ย‡ย’ย”ย‡ย’ย‘ย–ย‡ยย–ย‡ย›ย‡ยย‰ย”ย‡ร€ย†ย‘วคยƒย›ยƒย–ย‹ย’ย‘วข ย•ย—ยŠย‡ย”ยยƒยย‘ร€ย…ย–ย‘ย”ย•ย‹ย–ย—ย˜ย‹ย‡ย”ยƒย˜ย‡ย”ย‰รฒย‡ยยœยƒวก ย”ย‡ยย—ยย…ย‹ยƒย”ร€ยƒยƒยŽย…ยƒย”ย‰ย‘ย‡ย ย‹ยยƒยยœยƒย•วค วฆยยƒย‹ยŽวฃยŒย‘ย”ยŒย‡ย•อปอปฬทยŠย‘ย–ยยƒย‹ยŽวคย…ย‘ย ร€ย‰ยƒยยย‡ย‡ยย–ย™ย‹ย–ย–ย‡ย”ฬทยŒย‘ย”ย‰ย‡ย†ย‡ยŽยƒย…ย”ย—ยœอปอป

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


7

Olmecas de Tabasco

VILLAHER MOSA / MARTES 13 / AGOSTO 2013

NEGOCIO REDONDO

ร†Anualmente reciben mรกs presupuesto que el Instituto Estatal de la Mujer sin entregar cuentas a nadie, seรฑala Josรฉ ร†Manuel Arias Rodrรญguez de la Asociaciรณn โ€˜Santo Tomรกsโ€™. No se puede seguir manteniendo al equipo de bรฉisbol, cuando hay prioridades en salud, educaciรณn y obra pรบblica. POR WILFRIDO REYES CRUZ

ย†ย‘ย’ย‘ย”ยŽยƒย•ย‘ย…ย‹ย‡ย†ยƒย†วกย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ยŽยƒยƒยย„ย—วฆ ยŽยƒยย…ย‹ยƒย“ย—ย‡ย‡ย•ย–ยžย‡ยยŽยƒย•ย…ย‘ยย—ยย‹ย†ยƒย†ย‡ย• ยŽ ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ ย†ย‡ยŽ ย•ย–ยƒย†ย‘ ยƒย’ย‘ย›ยƒ ยย‘ย–ย‹ย‡ยย‡ย’ยƒย”ยƒยŽยƒย‰ยƒย•ย‘ยŽย‹ยยƒย›ย’ย‘ย”ย‡ยŽยŽย‘ ย…ย‘ยย”ย‡ย…ย—ย”ย•ย‘ย•ย’รฏย„ยŽย‹ย…ย‘ย•ยƒยŽยŽย—ย„ยŽยย‡วฆ ยย‘ ย–ย”ยƒย•ยŽยƒย†ยƒย ยƒ ยŽย‘ย• ย’ยƒย…ย‹ย‡ยย–ย‡ย• ยƒย—ย ย› ย…ยƒย•ย†ย‡ยƒย„ยƒย•ย…ย‘วกย…ย—ยƒยย†ย‘ย†ย‡ย„ย‡ย”ร€ยƒย†ย‡ ย…ย—ยƒยย†ย‘ย•ย‡ย‡ยย…ย—ย‡ยย–ย”ย‡ยย‡ยยˆย‡ย”ยย‘ย•ย†ย‡ ย•ย‡ย” ยยƒยย‡ยŒยƒย†ย‘ ย’ย‘ย” ย’ยƒย”ย–ย‹ย…ย—ยŽยƒย”ย‡ย•วก ย›ยƒ ยƒยŽย‰รฏยย’ยƒย†ย‡ย…ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ย‰ย”ยƒย˜ย‡วค ย“ย—ย‡ยŽย‘ย•ย”ย‡ย…ย—ย”ย•ย‘ย•ย’ย”ย‘ย˜ย‹ย‡ยย‡ยย†ย‡ยŽย’ย”ย‡วฆ ย‘ย•ย”ย‡ย…ย—ย”ย•ย‘ย•ย“ย—ย‡ย•ย‡ย†ย‡ย•ย–ย‹ยยƒยยƒยŽ ย•ย—ย’ย—ย‡ย•ย–ย‘ ย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽวก ย…ย—ยƒยย†ย‘ ย‡ยšย‹ย•ย–ย‡ย ย‡ย“ย—ย‹ย’ย‘ ย†ย‡ ย„ยฑย‹ย•ย„ย‘ยŽ ยŽยย‡ย…ยƒย• ย•ย‡ยƒ ย•ย—วฆ ย‘ย–ย”ย‘ย•ย†ย‡ย’ย‘ย”ย–ย‹ย•ย–ยƒย•ย“ย—ย‡ยย‘ย•ย‡ยŽย‡ย•ย‡ย•ย–ยž ยŒย‡ย–ย‘ ย†ย‡ ย–ย”ยƒยย•ย’ยƒย”ย‡ยย…ย‹ยƒ ย’ยƒย”ยƒ ย“ย—ย‡ ย•ย‡ ยƒย’ย‘ย›ยƒยย†ย‘ ย›ยƒ ย“ย—ย‡ ย•ย‘ย ยŒย—ย‰ยƒย†ย‘ย”ย‡ย• ย˜ย‡ยƒ ย‡ย ย“ย—ย‡ ย•ย‡ ย‰ยƒย•ย–ยƒยวก ย‡ยŽ ยย•ย–ย‹ย–ย—ย–ย‘ ย’ย”ย‘ยˆย‡ย•ย‹ย‘ยยƒยŽย‡ย•วก ยƒย…ย—ย•ร— ย‡ยŽ ย‹ยย–ย‡ย‰ย”ยƒยย–ย‡ ย•ย–ยƒย–ยƒยŽ ย†ย‡ ย—ยŒย‡ย”ย‡ย• ยยƒยย‡ยŒยƒ ย‡ย ย‡ย•ย–ย‡ ย†ย‡ยŽยƒย•ย‘ย…ย‹ยƒย…ย‹ร—ยวฎยƒยย–ย‘ย‘ยยžย•วฏ ย‘ย•ยฑ ยƒร“ย‘อณอปยย‹ยŽยŽย‘ยย‡ย•ย†ย‡ย’ย‡ย•ย‘ย•วกยŽยƒย‘ยย‹วฆ ยƒยย—ย‡ยŽย”ย‹ยƒย•ย‘ย†ย”ร€ย‰ย—ย‡ยœวกย…ย”ย‹ย–ย‹ย…ร—ย“ย—ย‡ ย•ย‹ร—ยย•ย–ยƒย–ยƒยŽย†ย‡ย‡ย”ย‡ย…ยŠย‘ย• ย—ยยƒยย‘ย• ยŽย‘ย• ยŽยย‡ย…ยƒย• ย”ย‡ย…ย‹ย„ย‡ย ยยžย• ย’ย”ย‡ย•ย—วฆ อดอณยย‹ยŽยŽย‘ยย‡ย•ย†ย‡ย’ย‡ย•ย‘ย•วกย‡ยŽย‘ยย•ย‡ยŒย‘ย†ย‡ ย’ย—ย‡ย•ย–ย‘ ย“ย—ย‡ ยŽยƒย• ยžย”ย‡ยƒย• ย†ย‡ยŽ ยย•ย–ย‹ย–ย—ย–ย‘ ย‹ย‡ยย…ย‹ยƒ ย› ย‡ย…ยย‘ยŽย‘ย‰ร€ยƒ อณอน ยย‹ยŽยŽย‘ยย‡ย•วก ย•ย–ยƒย–ยƒยŽ ย†ย‡ ย—ยŒย‡ย”ย‡ย• ย› ย‘ย–ย”ยƒย•วก ยยƒยย‹วฆ ย‡ยŽ ยย•ย–ย‹ย–ย—ย–ย‘ ย†ย‡ ย‘ยย‡ยย–ย‘ ย†ย‡ ยŽยƒย• ย”วฆ ฯย‹ย‡ย•ย–ยƒย“ย—ย‡ย‡ย•ย–ย‘ย†ย‡ยย—ย‡ย•ย–ย”ยƒยŽยƒย•ย’ย”ย‹ย‘วฆ ย–ย‡ย•ยƒยร€ยƒย• อณอต ยย‹ยŽยŽย‘ยย‡ย• ย› ยŽยƒ ย’ย”ย‡ย‰ย—ยย–ยƒ ย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ย†ย‡ยŽยƒยƒย…ย–ย—ยƒยŽยƒย†ยย‹ยย‹ย•ย–ย”ยƒย…ย‹ร—ยวก ย‡ย• วฌย—ยžยŽย‡ย• ย•ย‘ย ยŽยƒย• ย’ย”ย‹ย‘ย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย• ย‡ย ย‘ ย•ย‡ยƒวก ย†ย‹ยŒย‘ ยŽย‡ ย‡ย•ย–ยžย ย†ย‡ย•ย–ย‹ยยƒยย†ย‘ ย”ย‡วฆ ย‡ยŽย‰ยƒย•ย–ย‘ย’รฏย„ยŽย‹ย…ย‘วซวกย‡ย•ย–ย‡ย‰ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ยย‘ ย‘ย•ยฑยƒยย—ย‡ยŽย”ย‹ยƒย•ย‘ย†ย”ร€ย‰ย—ย‡ยœ ย…ย—ย”ย•ย‘ย•ยƒยย‡ย‰ย‘ย…ย‹ย‘ย•ย’ย”ย‹ย˜ยƒย†ย‘ย•ย•ย‹ยย“ย—ย‡ ย‡ย•ย–ยž ย‡ยย–ย”ย‡ย‰ยƒยย†ย‘ ย‹ยยˆย‘ย”ยย‡ย• ย‡ย ย”ย‡ยŽยƒวฆ ยฑย•ย–ย‘ย•ย•ย‡ยƒยย”ย‡ย…ย—ย’ย‡ย”ยƒย†ย‘ย•ย›ยƒย—ย†ย‹ย–ยƒย†ย‘ย• ย…ย‹ร—ย ยƒยŽ ย—ย•ย‘ ย†ย‡ ย”ย‡ย…ย—ย”ย•ย‘ย• ย†ย‡ย•ย–ย‹ยยƒย†ย‘ย• ยƒย‰ย”ย‡ย‰ร—วฒย›ยƒยย‘ย’ย‘ย†ย‡ยย‘ย•ย•ย‡ย‰ย—ย‹ย”ยยƒยย–ย‡วฆ ย‡ยยย‹ยย‰ย—ยยƒยˆย‘ย”ยยƒวค ยย‹ย‡ยย†ย‘ยยžย•ยƒยŽย‘ย•ยŽยย‡ย…ยƒย•ย†ย‡ยƒย„ยƒย•ย…ย‘วณ ยƒยŽย‘ย•ยŽยย‡ย…ยƒย•ย†ย‡ยƒย„ยƒย•ย…ย‘วค ย‹ย†ย‹ร— ย“ย—ย‡ ย‡ย ย‡ยŽ ย’ย”ย‡ย•ย—ย’ย—ย‡ย•ย–ย‘ ย†ย‡ยŽ ย…ย—ยƒยย†ย‘ยŠยƒย›ย‘ย–ย”ยƒย•ย’ย”ย‹ย‘ย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ย…ย‘ยย‘ยŽยƒ ย ย‡ย•ย–ย‡ ยƒร“ย‘ ยŽย‘ย• ยŒย—ย‰ยƒย†ย‘ย”ย‡ย• ย–ย‹ย‡ยย‡ย ย’ย”ร—ยšย‹ยย‘ ยƒร“ย‘ ย•ย‡ ยƒย„ย”ยƒ ยƒ ย—ยยƒ ย…ย‘ยย•ย—ยŽย–ยƒ ย•ยƒยŽย—ย†วกย‡ย†ย—ย…ยƒย…ย‹ร—ยย›ยŽยƒย…ย‘ยย•ย–ย”ย—ย…ย…ย‹ร—ยย†ย‡ ย…ย‘ยย’ย”ย‘ยย‡ย–ย‹ย†ย‘ย• ย’ย‘ย” ย‡ยŽ ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ ย†ย‡ยŽ ย’ยƒย”ยƒ ย“ย—ย‡ ยŽย‘ย• ย…ย‹ย—ย†ยƒย†ยƒยย‘ย• ย‘ย’ย‹ยย‡ย ย•ย‘วฆ ยŽยƒ ย‘ย„ย”ยƒ ย’รฏย„ยŽย‹ย…ยƒวก ย‡ย ย†ย‘ยย†ย‡ ยŽยƒ ย‹ยย–ย‡ย‰ย”ยƒวฆ ย•ย–ยƒย†ย‘ ย”ย‡ย…ย—ย”ย•ย‘ย• ย’ย‘ย” ย‡ยŽ ย‘ย”ย†ย‡ย ย†ย‡ ยŽย‘ย• ย„ย”ย‡ยŽยƒย•ย’ย”ย‹ย‘ย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ย†ย‡ยŽย‰ยƒย•ย–ย‘ย’รฏย„ยŽย‹ย…ย‘วก ย…ย‹ร—ยย†ย‡ยŽย’ย”ย‡ย•ย—ย’ย—ย‡ย•ย–ย‘ย†ย‡ย„ย‡ย•ย‡ย”ย…ย‘ยย‘ย…ย‹วฆ อดอด ยย‹ยŽยŽย‘ยย‡ย• ย†ย‡ ย’ย‡ย•ย‘ย• ย› ย˜ยƒย ย†ย‡ย•ย–ย‹ยยƒวฆ

ย†ย‘ย•ยƒย‡ย•ย’ย‡ย…ย–ยžย…ย—ยŽย‘ย•ย†ย‡ย’ย‘ย”ย–ย‹ย˜ย‘ย•ย†ย‡ยƒวฆ ย„ยƒย•ย…ย‘วก ย’ย‡ย”ย‘ ยฑย•ย–ย‘ย• ยย‘ ย–ย”ยƒย‡ย ย„ย‡ยย‡ฯย‹ย…ย‹ย‘ ยƒ ยŽยƒ ย’ย‘ย„ยŽยƒย…ย‹ร—ยวก ยƒ ย†ร—ยย†ย‡ ย“ย—ย‡ย†ยƒย ยŽย‘ย• ย”ย‡ย…ย—ย”ย•ย‘ย•ย“ย—ย‡ย•ย‡ย‘ย„ย–ย‹ย‡ยย‡ยย’ย‘ย”ยŽยƒย˜ย‡ยวฆ ย–ยƒย†ย‡ย„ย‘ยŽย‡ย–ยƒยŒย‡วกยŽยƒย˜ย‡ยย–ยƒย†ย‡ย…ย‡ย”ย˜ย‡ยœยƒย•ย‘ ย’ย—ย„ยŽย‹ย…ย‹ย†ยƒย†วกยยƒย†ย‹ย‡ย•ยƒย„ย‡ย…ร—ยย‘ย•ย‡ยยƒยย‡วฆ ยŒยƒยŽยƒยƒย•ย‘ย…ย‹ยƒย…ย‹ร—ยย‘ย‰ย”ย—ย’ย‘ย†ย‡ย‡ยย’ย”ย‡ย•ยƒวฆ ย”ย‹ย‘ย•ย“ย—ย‡ย–ย‹ย‡ยย‡ยยƒย•ย—ย…ยƒย”ย‰ย‘ย‡ยŽย‡ย“ย—ย‹ย’ย‘วก ยƒย’ย‘ย”ย–ยƒยยƒยŽย‰รฏยย”ย‡ย…ย—ย”ย•ย‘ย’ยƒย”ยƒย‡ยŽยยƒยย–ย‡วฆ ยย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ย†ย‡ยŽย’ยƒย”ย“ย—ย‡ย•ย—ย’ย”ย‘ย’ย‹ยƒย‹ยยˆย”ยƒวฆ ย‡ย•ย–ย”ย—ย…ย–ย—ย”ยƒ ยย‘ ย˜ย‡ยย‘ย• ยย‹ยย‰รฏย ย”ย‡ย’ย‡ยŽยŽย‘ ย‘ย…ยƒยŽย‡ย‘ย†ย‡ยŽย‡ยย–ย‡ยยƒย”ย‹ย‘อดอนย†ย‡ ย‡ย„ย”ย‡ย”ย‘วก ย›ย‘ย…ย”ย‡ย‘ย†ย‹ยŒย‘ย“ย—ย‡ยƒย“ย—ร€ยŠยƒย›ย—ยยƒย‘ย•ย…ย—ย”ย‹วฆ ย†ยƒย† ย’ย‘ย” ยย‘ ย‡ยย–ย”ย‡ย‰ยƒย” ยย‹ยย‰รฏย ย‹ยยˆย‘ย”ยย‡ ยƒย…ย‡ย”ย…ยƒย†ย‡ย…ร—ยย‘ย•ย‡ย†ย‡ย•ย–ย‹ยยƒยยŽย‘ย•ย”ย‡ย…ย—ย”วฆ ย•ย‘ย•ย†ย‡ยŽย’ย—ย‡ย„ยŽย‘วค

ร†Este aรฑo recibieron 22 millones mรกs entradas al estadio, venta de cervezas y publicidad sin hacer corte de caja.

Piden la cabeza de Lara Lagunas ร†Advierten que no habrรก negociaciรณn hasta que se vaya el funcionario. ร†Lo acusan de no cumplir acuerdos con los maestros. ร†Peligra el inicio del ciclo escolar 2013-2014. MIGUEL รNGEL DE LA ROSA

DIEGO รnimas Delgado del SITEM,Guadalupe Arias Acopa del SNTE y Rafael Burelo Gurrรญa del SITET, pidieron la cabeza del titular de la SEP.

 ยƒย• ย–ย”ย‡ย• ย‘ย”ย‰ยƒยย‹ยœยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย• ย•ย‹ยย†ย‹ย…ยƒยŽย‡ย• ย†ย‡ ย–ย”ยƒย„ยƒยŒยƒย†ย‘ย”ย‡ย•ย†ย‡ยŽยƒย‡ย†ย—ย…ยƒย…ย‹ร—ยย‡ยšย‹ย•ย–ย‡ยย–ย‡ย•ย‡ย ยƒย„ยƒย•ย…ย‘วก วก ย›ย‡ยย…ยƒย„ย‡ยœยƒย†ยƒย• ย’ย‘ย”ย•ย—ย•ย•ย‡ย…ย”ย‡ย–ยƒย”ย‹ย‘ย•ย‰ย‡ยย‡ย”ยƒยŽย‡ย•วกย•ย‡ย—ยย‹ย‡ย”ย‘ยย‡ย ย…ย‘ยย‘ย…ย‹ย†ย‘ยŠย‘ย–ย‡ยŽย†ย‡ยŽยƒย…ย‹ย—ย†ยƒย†ย’ยƒย”ยƒยย‘ย•ย–ย”ยƒย”ยŽยƒ ย…ย‘ยย•ย‘ยŽย‹ย†ยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ยŽยƒย—ยย‹ย†ยƒย†ย•ย‹ยย†ย‹ย…ยƒยŽย›ย’ย‡ย†ย‹ย” ยŽยƒ ย”ย‡ยย‘ย…ย‹ร—ย ย‹ยยย‡ย†ย‹ยƒย–ยƒ ย†ย‡ยŽ ย‡ย…ย”ย‡ย–ยƒย”ย‹ย‘ ย†ย‡ ย†ย—ย…ยƒย…ย‹ร—ยวกย‘ย†ย‘ยŽยˆย‘ยƒย”ยƒยƒย‰ย—ยยƒย•วค ยย”ย—ย‡ย†ยƒย†ย‡ย’ย”ย‡ยย•ยƒวกย‹ย‡ย‰ย‘ยย‹ยยƒย•ย‡ยŽวฆ ย‰ยƒย†ย‘วก ยƒยˆยƒย‡ยŽ ย—ย”ย‡ยŽย‘ ย—ย”ย”ร€ยƒ ย› ย—ยƒย†ยƒยŽย—ย’ย‡ ย”ย‹ยƒย•ย…ย‘ย’ยƒวกยย‡ย†ย‹ยƒยย–ย‡ย—ยย†ย‘ย…ย—ยย‡ยย–ย‘ฯย‹ย”ยยƒวฆ ย†ย‘ย“ย—ย‡ยˆย—ย‡ยŽย‡ร€ย†ย‘วกยƒย•ย‡ย‰ย—ย”ยƒยย“ย—ย‡ยƒยŽย’ย”ย‘ยˆย‡ย•ย‘ย”

ยƒย”ยƒยƒย‰ย—ยยƒย•วกยŽย‡ยŠยƒย…ย‡ยˆยƒยŽย–ยƒย˜ย‹ย•ย‹ร—ยย›ย…ย‘ยย’ย”ย‘วฆ ยย‹ย•ย‘ยƒยŽยˆย”ย‡ยย–ย‡ย†ย‡ยŽยƒย‡ย…ย”ย‡ย–ยƒย”ร€ยƒย†ย‡ย†ย—ย…ยƒย…ย‹ร—ย ย†ย‡ยŒยƒยย†ย‘ยย—ย…ยŠย‘ย“ย—ย‡ย†ย‡ย•ย‡ยƒย”ย›ยˆยƒยŽย–ยƒยย†ย‘ยƒย•ย— ย…ย‘ยย’ย”ย‘ยย‹ย•ย‘ย…ย‘ยยŽยƒย•ย‘ย…ย‹ย‡ย†ยƒย†ย›ย•ย—ย‰ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘วค วฒ ย‡ยย‘ย•ยย‘ย•ย–ย”ยƒย†ย‘ย–ย‘ยŽย‡ย”ยƒยย…ย‹ยƒย›ย”ย‡ย•ย’ย‡ย–ย‘ ยƒ ยŽยƒ วก ย’ย‡ย”ย‘ ย†ย‡ย…ย‹ยย‘ย• ย„ยƒย•ย–ยƒวก ย‡ย ย˜ย‹ย”ย–ย—ย† ย†ย‡ ยŽย‘ย• รฏยŽย–ย‹ยย‘ย• ยƒย…ย‘ยย–ย‡ย…ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ย• ย†ย‡ ยƒยˆย‡ย…ย–ยƒย” ย†ย‡ ยยƒยย‡ย”ยƒย‡ย…ย‘ยร—ยย‹ย…ยƒย›ยŽยƒย„ย‘ย”ยƒยŽยƒยŽย‘ย•ย–ย”ยƒย„ยƒยŒยƒวฆ ย†ย‘ย”ย‡ย• ย†ย‡ ยŽยƒ ย‡ย†ย—ย…ยƒย…ย‹ร—ยวก ย’ย‘ย” ยŽย‘ ย“ย—ย‡ ย•ย‡ ย‡ยšย‹ย‰ย‡ ย‡ยŽย”ย‡ย•ย’ย‡ย–ย‘ยƒยŽยƒยƒย—ย–ย‘ยย‘ยร€ยƒย›ยƒยŽยƒย•ย…ย‘ยย“ย—ย‹ย•ย–ยƒย• ย•ย‹ยย†ย‹ย…ยƒยŽย‡ย•วกย•ย‡ย”ย‡ย•ย’ยƒยŽย†ยƒยŽยƒย”ย‡ยˆย‘ย”ยยƒย‡ย†ย—ย…ยƒย–ย‹ย˜ยƒวก ย’ย‡ย”ย‘ยย‘ย•ย‡ย’ย‡ย”ยย‹ย–ย‹ย”ยžยย“ย—ย‡ย•ย‡ย˜ย‹ย‘ยŽย‡ยย–ย‡ยยŽย‘ย• ย†ย‡ย”ย‡ย…ยŠย‘ย•ย†ย‡ยŽย‘ย•ย–ย”ยƒย„ยƒยŒยƒย†ย‘ย”ย‡ย•วขย’ย”ย‘ย’ย‘ยย‹ย‡ยย†ย‘ ยย‡ย•ยƒย•ย†ย‡ย–ย”ยƒย„ยƒยŒย‘ย‡ยย–ย”ย‡ยŽยƒย•ยƒย—ย–ย‘ย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย†ย—ย…ยƒวฆ ย–ย‹ย˜ยƒย•ย›ยŽยƒย•ย‘ย”ย‰ยƒยย‹ยœยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย•ย•ย‹ยย†ย‹ย…ยƒยŽย‡ย•วณวค ย‡ย•ย’ย—ย‡ย•ย–ยƒยƒยŽย’ยŽย‹ย‡ย‰ย‘ย’ย‡ย–ย‹ย–ย‘ย”ย‹ย‘ย†ย‡ยŽอดอฒอณอตวก ย…ย”ย‡ยƒย…ย‹ร—ย ย†ย‡ ย’ยŽยƒยœยƒย• ยƒย†ยย‹ยย‹ย•ย–ย”ยƒย–ย‹ย˜ยƒย•วก ย†ย‘ย…ย‡ยวฆ ย–ย‡ย•ย›ย†ย‹ย”ย‡ย…ย–ย‹ย˜ยƒย•ย’ยƒย”ยƒย•ย—ย„ย•ยƒยยƒย”ยŽยƒย•ยย‡ย…ย‡ย•ย‹ย†ยƒวฆ ย†ย‡ย•วก ยย‡ยŒย‘ย”ย‡ย• ย•ย‡ย”ย˜ย‹ย…ย‹ย‘ย•วก ยยฑย†ย‹ย…ย‘ย• ย†ย‡ ย…ยƒยŽย‹ย†ยƒย† ย› ย…ยƒยŽย‹ย†ย‡ยœ ย‡ ย‹ยยˆย”ยƒย‡ย•ย–ย”ย—ย…ย–ย—ย”ยƒ ย“ย—ย‡ ยƒย›ย—ย†ย‡ย ยƒยŽ ย–ย”ยƒย„ยƒยŒยƒย†ย‘ย”วกย’ยƒย‰ย‘ย•ย‘ย’ย‘ย”ย–ย—ยย‘ย•ย›ย’ย”ย‡ย•ย–ยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย•วก ยƒย’ย‘ย›ย‘ ยƒ ยŽย‘ย• ย‡ยยˆย‡ย”ยย‘ย• ย…ย”ร€ย–ย‹ย…ย‘ย•วก ย’ย”ย‘ย‰ย”ยƒยยƒย• ย‡ยย‡ย”ย‰ย‡ยย–ย‡ย•ย†ย‡ย”ย‡ย…ยƒย–ย‡ย‰ย‘ย”ย‹ยœยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ยŽย’ย‡ย”ย•ย‘วฆ ยยƒยŽย†ย‡ยƒย’ย‘ย›ย‘ย›ยƒย•ย‹ย•ย–ย‡ยย…ย‹ยƒยŽยƒย‡ย†ย—ย…ยƒย…ย‹ร—ยวค

ร†Los tres sindicatos magisteriales mรกs importantes de la entidad se unen para exigir al Gobierno del Estado la renuncia del titular de la SE CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


Estatal de la Juventud 2013

Villahermosa, Tabasco.- AcompaĂąado de la presidenta del Patronato del DIF Tabasco, Martha Lilia LĂłpez Aguilera, el gobernador Arturo Núùez JimĂŠnez encabezĂł en el Centro de Convenciones la ceremonia de entrega del Premio Estatal de la Juventud 2013, acto en el que reiterĂł su compromiso de promover acciones para generar mayores oportunidades de trabajo, salud, educaciĂłn y respeto a los derechos de este grupo social. El mandatario resaltĂł la importancia de este sector en la promociĂłn del desarrollo del estado, por lo que Â&#x192;Ď?Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Ă&#x2014;Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x17E;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x161;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2022; jĂłvenes. â&#x20AC;&#x153;Creo que hay mucho talento entre los tabasqueĂąos, y lo que hay que hacer es dar oportunidad a que se expresen, se desarrollen, se eduquen y que se encaucen, de tal manera que le rindan buenos frutos a Tabascoâ&#x20AC;?. En el marco del DĂ­a Internacional de la Juventud, el gobernador destacĂł que las nuevas generaciones son aliento de vida y fuerza renovada, que

PROMUEVE EL GOBERNADOR A LOS JĂ&#x201C;VENES representan el presente y el futuro de Tabasco. Ante la directora del Instituto de la Juventud de Tabasco (Injutab), Yoana Cristel SĂĄnchez Aguirre, Arturo Núùez subrayĂł que los derechos establecidos en la ConstituciĂłn a favor de las nuevas generaciones, obligan a

las autoridades municipales, estatales y federales, a ampliar las oportunidades educativas y laborales para este sector de la poblaciĂłn. En este sentido, el jefe del EjecutiÂ&#x2DC;Â&#x2018;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x192;Ď?Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Ă&#x2014;Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x2022;Â&#x2014;Â&#x2030;Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2018; se establecerĂĄn las estrategias y acciones necesarias para que los jĂłve-

LOCAL

VILLAHERMOSA / MARTES 13 / AGOSTO 2013

8 Ă&#x2020;Entrega Premio

AUTORIDADES estatales junto a los jĂłvenes talentosos

nes demuestren su talento y contribuyan al desarrollo del estado. Durante su intervenciĂłn SĂĄnchez Aguirre, quien estuvo acompaĂąada por los coordinadores municipales del Injutab, asegurĂł que a escasos meses de su creaciĂłn, este organismo se estĂĄ consolidando y dando frutos, gracias a la voluntad polĂ­tica del gobernador Arturo Núùez. â&#x20AC;&#x153;Estamos ante la realidad histĂłrica de un gobernador que le apuesta a las nuevas generaciones de tabasqueĂąos; asĂ­ lo demostrĂł en su convocatoria, en su programa polĂ­tico electoral, y hoy, con hechos, con su apoyo y solidaridadâ&#x20AC;?, sostuvo. Este galardĂłn, que busca incentivar creatividad, trabajo y dedicaciĂłn, fue entregado a 22 tabasqueĂąos que contribuyen a la sociedad, en las categorĂ­as de Derechos humanos; Fortalecimiento a la cultura indĂ­gena; AportaciĂłn a la cultura polĂ­tica y a la democracia; Discapacidad e integraciĂłn; ExpresiĂłn artĂ­stica y artes populares; Logro acadĂŠmico; Ciencia y tecnologĂ­a; Ingenio emprendedor; ProtecciĂłn al ambiente y compromiso social.

Burlan la ley WWW.TABASCOALDIA.COM WWW.TABASCOALDIA.COM

Ă&#x2020;Posible complicidad entre un juez y el MP dejan libre a los abigeos capturados por la PGJ L ANTONIO RUIZ

Molestia entre las autoridades de la ProcuradurĂ­a General de Justicia (PGJ) por el caso de los â&#x20AC;&#x2DC;robaganadoâ&#x20AC;&#x2122; que fueron detenidos la semana pasada y que de inmediato, un juez los liberĂł supuestamente por no tener pruebas, por lo cual, existe la sospecha que la liberaciĂłn de los tres presuntos abigeos, se debiĂł por complicidades entre funcionarios de la dependencia y el juez penal de primera instancia en esta entidad. En este sentido, a travĂŠs de un comunicado, la PGJ anunciĂł que ya ha solicitado de manera inmediata al Consejo de la Judicatura del Tri-

bunal Superior de Justicia (TSJ) investigue el desempeĂąo que tuvo el juez RamĂłn Adolfo Brown Ruiz en la causa penal 57/2013, ya que a pesar de detenerlos en fragancia, fueron liberados a las pocas horas. Asimismo, se dio a conocer que la PGJ abrirĂĄ una pesquisa contra su agente del Ministerio PĂşblico adscrito, Carmen Torres Torres, y del asesor jurĂ­dico Ignacio LĂłpez de la Cruz, porque tambiĂŠn existen sospechas de tener nexos con el juez. â&#x20AC;&#x153;La PGJ duda del actuar de Brown Â&#x2014;Â&#x2039;Â&#x153; Â&#x2019;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x2022; Â&#x2022;Â&#x2021; Â&#x192;Ď?Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Â&#x192; Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x161;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2021;Â? Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x192;Â&#x2022; Â&#x2022;Â&#x2014;Ď?Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2022; Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021; Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x2022;tran la probable responsabilidad de CuauhtĂŠmoc Arias RodrĂ­guez, Patricio Reyes May y MĂĄximo CĂłrdova MĂŠndez en el delito de abigeatoâ&#x20AC;?, resaltĂł el comunicado de este organismo judicial. TambiĂŠn cuestiona la legalidad con la que habrĂ­an actuado sus funcionarios adscritos al municipio de

HAY anomalĂ­as severas

Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x17D;Â&#x192;ǤÂ&#x192;  Â&#x2020;Â&#x2021;Ď?Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021; Â&#x2021;Â? Â&#x2021;Â&#x17D; golpe contra el abigeato, presentado por el Procurador, Fernando Valenzuela Pernas como el mĂĄs grande de la administraciĂłn estatal, se detuvo a los excarcelados en posesiĂłn de

mĂĄs de 30 reses robadas. AdemĂĄs de que en la averiguaciĂłn previa que consignĂł, incluyen periciales y declaraciones que imputan a los tres sujetos que el juez RamĂłn Adolfo dejĂł en libertad.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


9

VILLAHERMOSA / MARTES 13 / AGOSTO 2013

ร†El directivo serรก presentado este martes de manera oficial, luego de la salida de Alberto Garcรญa Aspe

Ultimรกtum en el rebaรฑo

ร†El presidente deportivo de Chivas advirtiรณ que se debe vencer al Puebla porque el tiempo para todos estรก por agotarse

ย‡ยยย‹ย•ย–ย‡ยŽย‘ย‡ย•ย‡วกย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ย†ย‡ย’ย‘ย”ย–ย‹ย˜ย‘ย†ย‡ยŠย‹ย˜ยƒย•วกย”ย‡วฆ ยˆย”ย‡ยย†ร—ย•ย—ยƒย’ย‘ย›ย‘ยŠยƒย…ย‹ยƒย‡ยŽย–ยฑย…ยย‹ย…ย‘ย†ย‡ยŽย‡ย“ย—ย‹ย’ย‘วกย‡ยยŒยƒยร€ย ยƒวฆ ยŽย‹ยย†ย‘วกย•ย‹ยย‡ยย„ยƒย”ย‰ย‘ย”ย‡ย…ยƒยŽย…ร—ย“ย—ย‡ยย‘ย†ย‡ย„ย‡ยย’ย‡ย”ยย‹ย–ย‹ย”ย•ย‡ย‘ย–ย”ยƒ ย†ย‡ย”ย”ย‘ย–ยƒย›วกย‡ยŽย•ยžย„ยƒย†ย‘วกย…ย‘ยย–ย”ยƒย—ย‡ย„ยŽยƒย†ย‡ย„ย‡ยย‰ยƒยยƒย”ย›ยŒย—ย‰ยƒย” ย„ย‹ย‡ยวค ฬถย‹ยƒฯย‹ย…ย‹ร—ยวกยŒย—ย‰ยƒย†ย‘ย”ย‡ย•วกย…ย—ย‡ย”ย’ย‘ย–ยฑย…ยย‹ย…ย‘วกย’ย‘ย†ย‡ยย‘ย•ย–ย‡ยย‡ย” ย—ยยƒย†ย‡ย”ย”ย‘ย–ยƒวคย‹ย‡ยย‡ย“ย—ย‡ยŒย—ย‰ยƒย”ย—ยย„ย—ย‡ยย‡ยย…ย—ย‡ยย–ย”ย‘วคย•ย‹ยวฆ ย’ย‘ย”ย–ยƒยย–ร€ย•ย‹ยย‘ ย†ยƒย”ยŽย‡ ยŽยƒ ย˜ย—ย‡ยŽย–ยƒ ยƒ ย‡ย•ย–ย‡ ยƒย•ย—ยย–ย‘วก ยย‘ ย…ย”ย‡ย‘ ย“ย—ย‡ ย’ยƒย”ยƒยƒยŽย‰ย—ย‹ย‡ยยŠยƒย›ยƒยย—ย…ยŠย‘ย–ย‹ย‡ยย’ย‘วกยย‹ย’ยƒย”ยƒยร€วกยย‹ย’ยƒย”ยƒยŒย—ย‰ยƒวฆ ย†ย‘ย”ย‡ย•ยŠยƒย›ยย—ย…ยŠย‘ย–ย‹ย‡ยย’ย‘วคยƒยŽย‡ย•ย†ยƒยย‘ย•ยŽยƒย…ยƒย”ยƒยƒยย–ย‡ย•ย‹ย–ย—ยƒวฆ ย…ย‹ย‘ยย‡ย•ยยƒยŽยƒย•วกย’ย‡ย”ย‘ย›ยƒย‡ย•ย–ย‹ย‡ยย’ย‘ย†ย‡ย†ยƒย”ยŽยƒยƒยย–ย‡ย•ย‹ย–ย—ยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย• ย„ย—ย‡ยยƒย•ฬถวกย‡ยšย’ย”ย‡ย•ร—ย‡ยŽย‘ย‡ย•ย‡วค ยŽย†ย‹ย”ย‡ย…ย–ย‹ย˜ย‘ย†ย‡ยŽย‡ย„ยƒร“ย‘ยย‡ย‰ร—ย“ย—ย‡ยŠย—ย„ย‹ย‡ย”ยƒย—ยย—ยŽย–ย‹ยยžวฆ ย–ย—ยยŠยƒย…ย‹ยƒย‡ยŽฬตยƒย‡ย•ย–ย”ย‘ฬต ยƒยŽย‹ยย†ย‘วกย’ย—ย‡ย•ย•ยƒย„ย‡ย“ย—ย‡ยŽย‘ย“ย—ย‡ย•ย‡ ยย‡ย…ย‡ย•ย‹ย–ยƒ ยƒยŠย‘ย”ยƒ ย‡ย• ย‡ยŽ ยƒย’ย‘ย›ย‘ ย†ย‡ ย–ย‘ย†ย‘ย• ย› ย…ย‘ย„ย‹ยŒยƒย” ยƒยŽ ย…ย—ย‡ย”ย’ย‘ ย–ยฑย…ยย‹ย…ย‘วกย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ย‡ย•ย–ยžยย‡ย•ยˆย‘ย”ยœยžยย†ย‘ย•ย‡วค

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Mario TrejoVUELVE A PUMAS

ยƒย”ย‹ย‘ ย”ย‡ยŒย‘ ยŠยƒ ย˜ย—ย‡ยŽย–ย‘ ยƒยŽ ยŽย—ย„ ยย‹วฆ ย˜ย‡ย”ย•ย‹ย†ยƒย†วค ยƒ ย†ย‹ย”ย‡ย…ย–ย‹ย˜ยƒ ย†ย‡ย…ย‹ย†ย‹ร— ย“ย—ย‡ ย—ยย‘ ย†ย‡ ยŽย‘ย• ย’ย”ย‹ยย…ย‹ย’ยƒยŽย‡ย• ย‰ย‡ย•ย–ย‘ย”ย‡ย• ย†ย‡ยŽย‘ย•ย†ย‘ย•รฏยŽย–ย‹ยย‘ย•ย–ร€ย–ย—ยŽย‘ย•ย†ย‡ ย—ยยƒย•วก ย˜ย—ย‡ยŽย˜ยƒ ยƒ ยŽยƒ ย‹ยย•ย–ย‹ย–ย—วฆ ย…ย‹ร—ยย’ย‘ย”ย†ย‡ย…ย‹ย•ย‹ร—ยย†ย‡ยŽย’ย”ย‡ย•ย‹วฆ ย†ย‡ยย–ย‡ ย‘ย”ย‰ย‡ย‘ย”ยŒยƒยƒย˜ยƒย”ย”ย‡ย–ย‡วก ยŽย—ย‡ย‰ย‘ย†ย‡ยŽยƒย•ยƒยŽย‹ย†ยƒย†ย‡ยŽย„ย‡ย”ย–ย‘

ยƒย”ย…ร€ยƒย•ย’ย‡วกยƒย—ยย“ย—ย‡ยƒรฏยย•ย‡ ย†ย‡ย•ย…ย‘ยย‘ย…ย‡ย‡ยŽย…ยƒย”ย‰ย‘ย“ย—ย‡ย‘ย…ย—วฆ ย’ยƒย”ยžวค ฬถย‡ย„ย‘ย…ย‘ยย‡ยย–ยƒย”ยŽย‘ย…ยŽยƒย”ยƒวฆ ยย‡ยย–ย‡วก ยŠย‡ ย”ย‡ย…ย‹ย„ย‹ย†ย‘ ยŽยƒ ย‹ยย˜ย‹วฆ

ย–ยƒย…ย‹ร—ยย’ยƒย”ยƒย”ย‡ย‹ยย–ย‡ย‰ย”ยƒย”ยย‡ยƒยŽ ย…ยŽย—ย„วกย’ย‘ย”ย’ยƒย”ย–ย‡ย†ย‡ยŽ ยย‰วค ย‘ย”ย‰ย‡ ย‘ย”ยŒยƒวคยƒย•ย‡ยŠย‹ยœย‘ย†ย‡ยŽย…ย‘ยย‘ย…ย‹วฆ ยย‹ย‡ยย–ย‘ย†ย‡ยŽย…ย—ย‡ย”ย’ย‘ย–ยฑย…ยย‹ย…ย‘ย› ย†ย‡ยŽย’ยŽยƒยย–ย‡ยŽวคยŽย…ยƒย”ย‰ย‘ยย‘ย•ยฑย‡ยŽ ย–ร€ย–ย—ยŽย‘ย›ย›ยƒยŽย‘ย˜ย‡ย”ย‡ยย‘ย•วกย›ยƒยย‡ ยŽย‘ย‹ยย†ย‹ย…ยƒย”ยžย‡ยŽ ยย‰วคย‘ย”ยŒยƒวค ยƒย› ย…ย‘ย•ยƒย• ย“ย—ย‡ ยŠยƒย› ย“ย—ย‡ ย’ย”ย‡ย…ย‹ย•ยƒย”วก ย’ย‡ย”ย‘ ยŽย‘ ยยžย• ย‹ยย’ย‘ย”ย–ยƒยย–ย‡วก ย‡ย• ย‡ย•ย–ยƒย”ย‡ยย…ย‘ยย–ยƒย…ย–ย‘ย„ย—ย•ย…ยƒยย†ย‘ ย“ย—ย‡ ยŽยƒย• ย…ย‘ย•ยƒย• ย•ย‡ ย”ย‡ย‡ยย…ย—ย‡ยวฆ ย–ย”ย‡ยฬถวกย†ย‡ย…ยŽยƒย”ร—วค ยƒย”ย‹ย‘ ย”ย‡ยŒย‘วก ย“ย—ย‹ย‡ย ยˆย—ย‡ ย‹ย”ย‡ย…ย–ย‘ย” ย‡ย’ย‘ย”ย–ย‹ย˜ย‘ ย†ย‡ยŽ ย…ยŽย—ย„ ย†ย—ย”ยƒยย–ย‡ ยŽยƒ ย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย…ย‹ยƒ ย†ย‡ ร€ย…ย–ย‘ย”ยƒยŠย„ย—ย„วกยƒย•ย‡ย‰ย—ย”ร—ย…ย‘วฆ

ยย‘ย…ย‡ย” ยƒยŽ ย’ยŽยƒยย–ย‡ยŽวก ย› ยƒย…ย‡ย’ย–ร— ย“ย—ย‡ ยŽยƒ ยˆยƒยŽย–ยƒ ย†ย‡ ย”ย‡ย•ย—ยŽย–ยƒย†ย‘ย• ย–ย‹ย‡ยย‡ ยƒยร€ยย‹ย…ยƒยย‡ยย–ย‡ ยยƒยŽ ยƒ ยŽย‘ย• ยŒย—ย‰ยƒย†ย‘ย”ย‡ย•วก ย•ย‹ย ย‡ยย„ยƒย”ย‰ย‘วก ย‡ย•ย–ยžย…ย‘ยย˜ย‡ยย…ย‹ย†ย‘ย“ย—ย‡ย’ย—ย‡ย†ย‡ย ย•ยƒย…ยƒย” ยƒย†ย‡ยŽยƒยย–ย‡ ยŽยƒ ย•ย‹ย–ย—ยƒย…ย‹ร—ยวก ย’ย—ย‡ย• ยย‘ ย‡ย• ยŽยƒ ย’ย”ย‹ยย‡ย”ยƒ ย˜ย‡ยœ ย“ย—ย‡ ย’ยƒย•ยƒ ย—ย ยยƒยŽ ยย‘ยย‡ยย–ย‘ ย…ย‘ยย‡ย•ย–ย‡ย‰ย”ย—ย’ย‘ย†ย‡ย–ย”ยƒย„ยƒยŒย‘วค ฬถย‘ย› ยƒ ย˜ย‡ย” ย“ย—ยฑ ย•ย‡ ย‡ย•ย–ยž ยŠยƒย…ย‹ย‡ยย†ย‘ ย› ย…ร—ยย‘วก ย“ย—ยฑ ยƒยวฆ ย„ย‹ย‡ยย–ย‡ยŠยƒย›ย›ยŽย‘ย“ย—ย‡ยŠยƒย›ยƒย“ย—ย‡ ย”ย‡ยƒยŒย—ย•ย–ยƒย”วก ย•ย‡ ย˜ยƒ ยƒ ย”ย‡ยƒยŒย—ย•ย–ยƒย”วก ย’ย‡ย”ย‘ยŠย‘ย›ย’ย‘ย”ยŠย‘ย›ย‡ยŽย–ยฑย…ยย‹ย…ย‘ ย†ย‡ย—ยยƒย•ย‡ย•ยย–ย‘ยย‹ย‘ย‘ย”ย”ย‡ย• ย‡ย”ย˜ร€ยฬถวกย†ย‡ย…ยŽยƒย”ร—วค


VILLAHERMOSA / MARTES 13 / AGOSTO 2013

10

Disfruta Ăşltimos dĂ­as de vacaciones

Ninel Conde aprovechĂł las Ăşltimas semanas de las vacaciones de verano para relajarse en el Mar Caribe. El BombĂłn Asesino no podĂ­a dejar de presumir el cuerpazo que la caracteriza y que estĂĄ mejor que nunca. Sin embargo, esta vez tambiĂŠn agregĂł en su cuenta de Instagram videos donde muestra dĂłnde se olvida de las presiones laborales.Ninel anduvo en bicicleta, se bronceĂł y paseĂł con nada mĂĄs que naturaleza a su alrededor.

Ninel Conde broncea su cuerpazo en la playa Mariana Seaone en la Tempestad

CantarĂĄ como

cabaretera Ă&#x2020;En la trama de la novela, Seoane trata de conquistar al personaje de William Levy

L

Erika Buenfil

Cuenta su fantasĂ­a sexual

WWW.TABASCOALDIA.COM WWW.TABASCOALDIA.COM

Ă&#x2020;RevelĂł quĂŠ tipo de lencerĂ­a usa Blanca MartĂ­nez La Chicuela Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x153;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2014;Â?Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2039;Â?Â&#x192;Â&#x2014;Â&#x2021;Â?Ď?Â&#x2039;Â&#x17D; que contestĂł sin tapujos y mĂĄs divertida que nunca. AquĂ­ les compartimos una probadita de la columna de la presentadora del programa Bohemiamente Chicuela. "Me gusta mucho el encaje, y esmuy importante que el bra y el calzĂłn hagan juego, que sean del mismo color, para no andar de chile, mole y pozole. No me gusta mucho la tanga chiquitita, me resulta muy incĂłmoda, lo que preĎ?Â&#x2039;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2026;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x153;Ă&#x2014;Â?Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2021; encaje, o un bikini, pero la parte de atrĂĄs toda cubierta de encaje".

LA 'NIĂ&#x2018;A buena' mostrĂł sus mejores pasos, luciendo un cuerpazo.

a sensual actriz Mariana Seoane, de 37 aĂąos, estĂĄ en su mejor aĂąo, pues actualmente hace maldades interpretando a 'UrsuÂ&#x17D;Â&#x192;Ěľ Â&#x2021;Â? ĚľÂ&#x192; Â&#x2021;Â?Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2020;Ěľ Â&#x203A; Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2022; Ď?Â&#x2039;Â?Â&#x2021;Â&#x2022; de semana a 'Miranda Moor' en 'Perfume de Gardenia'. Y es por esto que la producciĂłn de la novela quiso aprovechar lo bien que le estĂĄ yendo en su faceta como cantante para incluir algunos nĂşmeros musicales de su mĂĄs reciente disco 'La Malquerida' en la telenovela. Al respecto, Mariana dijo: "Estoy en mi mejor etapa artĂ­stica, donde puedo combinar canto y actuaciĂłn. Lo mejor es que tanto calor y baile, no hago dieta". Los musicales se grabaron en un bar de Veracruz a medio dĂ­a y salieron a la segunda toma, las 2 canciones que interpretĂł fueron 'La Malquerida' y 'No vuelvo contigo'. Para preparar su nĂşmero musical, a Mariana le conectaron el apuntador sobre la parte superior de su bikini de lentejuelas.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


VILLAHERMOSA / MARTES 13 / AGOSTO 2013

•ƒ…‹×‹‹…‹ƒŽ‡•–ž‡…‘•‘ƒ…‹ƒ…‘ 11 Žƒ ’”ž…–‹…ƒ —†‹ƒŽ ”‡…‹‡–‡ǡ ƒ ’‡•ƒ” †‡ “—‡ ‡Ž ‘˜‹‹‡–‘ ‡• ‹—•—ƒŽ ‡ ‘”‡ƒ †‡Ž —”ǡ †‘†‡ ‡•–ž „ƒ•ƒ†ƒ Žƒ ‡’”‡•ƒǤ •‹ƒƒ ‘ ƒ†‡Žƒ–× —ƒ ‹Ǧ †‡‹œƒ…‹× ƒ Ž‘• •—’‡”˜‹˜‹‡–‡• †‡ •— …‘ ƒ……‹†‡–‡ †‡ ƒ˜‹× ’”‡˜‹‘ ƒ ‡•–‡ǡ‘…—””‹†‘‡ͳͻͻ͵Ǥ Ž ‡• ’ƒ•ƒ†‘ǡ †‘• ’ƒ•ƒŒ‡”‘• †‡Ž ƒ˜‹×ƒ……‹†‡–ƒ†‘ˆ—‡”‘Ž‘•’”‹‡”‘• ‡†‡ƒ†ƒ”ƒ•‹ƒƒ‡—–”‹„—ƒŽ ˆ‡†‡”ƒŽ †‡ ƒ ”ƒ…‹•…‘ǡ ƒŽ‡‰ƒ†‘ “—‡ •—ˆ”‹‡”‘ ̶Ž‡•‹‘‡• ‡š–”‡ƒ• › …ƒ–ƒ•–”×ϐ‹…ƒ• › ƒ‰—•–‹ƒ ‡‘…‹‘ƒŽ̶ …‘‘”‡•—Ž–ƒ†‘†‡Žƒ……‹†‡–‡Ǥ  –”ƒ–ƒ†‘ ‹–‡”ƒ…‹‘ƒŽ ‡•–ƒǦ „Ž‡…‡ …‘’‡•ƒ…‹‘‡• †‡ Šƒ•–ƒ ͳͷͲ ‹Ž†×Žƒ”‡•‡†ƒÓ‘•›’‡”Œ—‹…‹‘•’‘” Ž‡•‹‘‡• ‡ — ƒ……‹†‡–‡ †‡ ƒ˜‹× ƒ …ƒ†ƒ ’ƒ•ƒŒ‡”‘Ǥ Ž ‘˜‡‹‘ †‡ ‘Ǧ –”‡ƒŽ ’‡”‹–‡ ƒ Žƒ• ˜À…–‹ƒ• †‡Ž ƒ…Ǧ …‹†‡–‡ †‡ƒ†ƒ” ‡ Ž‘• –”‹„—ƒŽ‡• LA AEROLÍNEA O Í se ha negado a revelar el número ú de pasajeros que han aceptado la oferta †‡ •–ƒ†‘• ‹†‘• •‹ •‘ ”‡•‹†‡–‡• ’‡”ƒ‡–‡•‡•–ƒ†‘•‹†‘•ǡ•‹Ž‘• „‹ŽŽ‡–‡••‘…‘’”ƒ†‘•‡‡Ž’ƒÀ•‘•‹ ±•–‡‡••—†‡•–‹‘ϐ‹ƒŽǤž•†‡—…‡Ǧ –‡ƒ” †‡ ’ƒ•ƒŒ‡”‘• ’—†‘ ‡•…ƒ’ƒ” ’‘” †‘• ’—‡”–ƒ• ‡ ‡Ž …‘•–ƒ†‘ ‹œ“—‹‡”†‘ †‡Žƒƒ‡”‘ƒ˜‡‡’Ž‡ƒ†‘Žƒ•”ƒ’ƒ• Š‹…Šƒ„Ž‡• ’ƒ”ƒ Žƒ• •ƒŽ‹†ƒ• †‡ ‡‡”Ǧ ‰‡…‹ƒǡƒ–‡•†‡“—‡•‡’”‡†‹‡”ƒˆ—‡Ǧ ‰‘Ǥ‡‰ï•‹ƒƒǡ‡‡Ž˜—‡Ž‘˜‹ƒŒƒ„ƒ ͳͶͳ …‹—†ƒ†ƒ‘• …Š‹‘•ǡ ͹͹ …‘”‡ƒ‘•ǡ  ǤǦ •‹ƒƒ ‹”Ž‹‡•ǡ •‡ –”ƒ–ƒ †‡ —ƒ †‹•—ƒ•‹× ’ƒ”ƒ ‡˜‹–ƒ” —‘• ‡•‡• …‘’Ž‡–ƒ” ‡Ž ’ƒ‰‘ …‘Ǧ ͸ͳ ‡•–ƒ†—‹†‡•‡• › — Œƒ’‘±•Ǥ ‡ “—‡ ‘’‡”ƒ„ƒ ‡Ž ˜—‡Ž‘ ƒ……‹†‡–ƒ†‘ ‡Ž —‡˜ƒ•†‡ƒ†ƒ•ǡ‹ˆ‘”×Š‘›‡Ž†‹ƒǦ ’Ž‡–‘†‡Žƒ•”‡…Žƒƒ…‹‘‡•ǡ†‡…‹†‹‘• Žƒ•͵ͲͶ’‡”•‘ƒ•“—‡‡•–ƒ„ƒƒ„‘”†‘ǡ ’ƒ‰ƒ”—ƒ’ƒ”–‡̶ǡ†‹Œ‘Š‘›—’‘”–ƒ˜‘œ ‡• ’ƒ•ƒ†‘ ‡ ƒ ”ƒ…‹•…‘ǡ •–ƒǦ ”‹‘Š‡ƒŽŽ–”‡‡– ‘—”ƒŽǤ …‘–ƒ†‘ …‘ Žƒ –”‹’—Žƒ…‹×ǡ ˆƒŽŽ‡…‹‡Ǧ ‘•†‹‘•…—‡–ƒ†‡“—‡Šƒ›’‡”Ǧ †‡•‹ƒƒǡ•‡‰ï”‡…‘‰‡‡Ž†‹ƒ”‹‘Ǥ †‘• ‹†‘•ǡ ‘ˆ”‡…‹× ͳͲ ‹Ž †×Žƒ”‡• ƒ ”‘–”‡•ƒ†‘Ž‡•…‡–‡•†‡ƒ…‹‘ƒŽ‹†ƒ† ƒ…‘’ƒÓÀƒƒ±”‡ƒ‹•‹•–‹×‡“—‡ Ž‘•ʹͺͺ•—’‡”˜‹˜‹‡–‡•‡…‘…‡’–‘†‡ •‘ƒ•‘ˆƒ‹Ž‹ƒ•“—‡‡…‡•‹–ƒ†‹‡”‘ …Š‹ƒǤ ‹†‡‹œƒ…‹×‹‹…‹ƒŽ›ƒ…Žƒ”ד—‡‘ ‡‡ˆ‡…–‹˜‘†‡‹‡†‹ƒ–‘Ǥ‘‘ŽŽ‡˜ƒ”ž Žƒ †‡…‹•‹× †‡ ‘–‘”‰ƒ” —ƒ …‘’‡Ǧ

La empresa explica que se trata de una indemnización inicial

10 MIL DÓLARES A SOBREVIVIENTES DE AVIONAZO

Muere criminal nazi más buscado ÆDejó de existir el sábado en Budapest a los 98 años 

—†ƒ’‡•–ǤǦ ž•œŽ× •ƒ–ž”›ǡ “—‡ Šƒ•–ƒ •— †‡–‡…‹× ‡Ž ƒÓ‘ ’ƒ•ƒ†‘ ‡”ƒ ‡Ž ’”‡•—–‘ …”‹‹ƒŽ †‡ ‰—‡””ƒ ƒœ‹ ž• „—•…ƒ†‘ǡ —”‹× ‡Ž •ž„ƒ†‘ ‡—†ƒ’‡•–ƒŽ‘•ͻͺƒÓ‘•ǡƒ–‡•†‡ ”‡†‹” …—‡–ƒ• ’‘” Žƒ †‡’‘”–ƒ…‹× †‡—‘•ͳʹ‹ŽŒ—†À‘•‡Žƒ‡‰—†ƒ

—‡””ƒ—†‹ƒŽǤ ƒ•–ƒ•—†‡–‡…‹×‡‡Ž˜‡”ƒ‘ †‡ ʹͲͳʹ › •— ƒ””‡•–‘ †‘‹…‹Ž‹ƒ”‹‘ǡ ‘…—’ׇŽ’”‹‡”Ž—‰ƒ”‡ŽƒŽ‹•–ƒ†‡ Ž‘• …”‹‹ƒŽ‡• †‡ ‰—‡””ƒ †‡Ž ‡–”‘ ‹‘ ‹‡•‡–ŠƒŽ ȋȌ ǡ “—‡ Ž‡ ƒ…—•×†‡…”À‡‡•…‘–”ƒŽƒŠ—ƒ‹Ǧ †ƒ† …‘‘ …‘Žƒ„‘”ƒ†‘” ƒ…–‹˜‘ ‡ Žƒ †‡’‘”–ƒ…‹× †‡ Œ—†À‘• Šï‰ƒ”‘• ‡ ͳͻͶͶǤ ˆ”ƒ‹ —”‘ˆˆǡ †‹”‡…–‘” †‡Ž ǡ ƒ•‡‰—”× Š‘› ‡•–ƒ” Dz’”‘ˆ—†ƒǦ ‡–‡†‡•‹Ž—•‹‘ƒ†‘dz’‘”Žƒ—‡”–‡ †‡•ƒ–ž”›ǡ›ƒ“—‡ƒ•ÀDz•‡•ƒŽ˜×†‡Žƒ Œ—•–‹…‹ƒdz ’‘” Ž‘• Œ—‹…‹‘• ’‡†‹‡–‡• ‡ —‰”Àƒ›•Ž‘˜ƒ“—‹ƒǤ ƒ…‹†‘‡ŽͶ†‡ƒ”œ‘†‡ͳͻͳͷ‡ ž› ȋƒŽ ‘‡•–‡ †‡ —†ƒ’‡•–Ȍ ǡ •ƒǦ –ž”› •‹”˜‹× ƒŽ …‘‡œƒ” Žƒ ‡‰—†ƒ

—‡””ƒ —†‹ƒŽ …‘‘ ‘ϐ‹…‹ƒŽ †‡ Žƒ ‘Ž‹…Àƒ‡ƒŽ†‡ —‰”ÀƒǤ —“—‡•‡•ƒ„‡’‘…‘†‡•—˜‹†ƒǡ

CRIMINAL NAZI Csatary murió en un hospital de Budapest

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

•‡‰ï ‹ˆ‘”ƒ…‹‘‡• †‡ Žƒ ‹•…ƒŽÀƒ

‡‡”ƒŽ Šï‰ƒ”ƒ ‡ ͳͻͶʹ Žƒ• ƒ—Ǧ –‘”‹†ƒ†‡•–”ƒ•Žƒ†ƒ”‘ƒ•ƒ–ž”›ƒŽƒ ƒ…–—ƒŽ ‘•‹…‡ ȋ•Ž‘˜ƒ“—‹ƒȌ ǡ “—‡ ‡ ƒ“—‡Ž ‡–‘…‡• ’‡”–‡‡…Àƒ ƒ —Ǧ ‰”ÀƒǤ –”‡ ƒ›‘ › Œ—‹‘ †‡ ͳͻͶͶǡ †‡•’—±•†‡Žƒ‹˜ƒ•‹×ƒœ‹†‡ —Ǧ ‰”Àƒ›’‘…‘ƒ–‡•†‡Ž‰‘Ž’‡†‡‡•–ƒ†‘ ϐ‹Ž‘ƒœ‹ǡ •ƒ–ž”› Dz’ƒ”–‹…‹’× ƒ…–‹˜ƒǦ ‡–‡dz ‡ Žƒ †‡’‘”–ƒ…‹× †‡ ž• †‡ͳʹ‹ŽŒ—†À‘•Šï‰ƒ”‘•ƒ…ƒ’‘• †‡ …‘…‡–”ƒ…‹× …‘‘ —•…Š™‹–œǤ ‘‘…‹†‘’‘”•—…”—‡Ž†ƒ†ǡ‡‡Ž…ƒǦ ’ƒ‡–‘ †‡ ‹–‡”ƒ‹‡–‘ †‡ ‘Ǧ •‹…‡ •ƒ–ž”› Dzƒœ‘–ƒ„ƒ ȋƒ Ž‘• Œ—†À‘•Ȍ …‘—Žž–‹‰‘•‹”ƒœ‘‡•‡•’‡…‹ƒŽ‡• ›•‹…‘•‹†‡”ƒ”‡Ž•‡š‘ǡŽƒ‡†ƒ†‘Žƒ •ƒŽ—† †‡ Žƒ• ’‡”•‘ƒ• ƒ‰”‡†‹†ƒ•dz ǡ •‡ÓƒŽ×Žƒ ‹•…ƒŽÀƒŠï‰ƒ”ƒǤ ƒ„‹± •‡ Ž‡ ”‡•’‘•ƒ„‹Ž‹œ× †‡ Žƒ †‡–‡…‹× ƒ”„‹–”ƒ”‹ƒ ‡ ‡‡”‘ †‡ ͳͻͶͷ †‡ — Œ‘˜‡ †‡ ͳ͹ ƒÓ‘• “—‡ ’‘•–‡”‹‘”‡–‡ ˆ—‡ †‡’‘”–ƒ†‘ ƒ — …ƒ’‘†‡…‘…‡–”ƒ…‹×‘‡•’‡…‹ϐ‹Ǧ …ƒ†‘Ǥ‡•’—±•†‡Žƒ‡‰—†ƒ —‡””ƒ —†‹ƒŽǡ ‡ ͳͻͶͺ Ž‡ …‘†‡ƒ”‘ ƒ —‡”–‡ ’‘” …”À‡‡• †‡ ‰—‡””ƒ ‡ Žƒ ‹•ƒ …‹—†ƒ† †‡ ‘•‹…‡ǡ ‡ •— ƒ—•‡…‹ƒǤ Ž ‘ϐ‹…‹ƒŽ ‘ ‡•’‡”× Žƒ •‡–‡…‹ƒ › Š—›× …‘ †‘…—‡–‘• ˆƒŽ•‹ϐ‹…ƒ†‘• ƒ ƒƒ†žǡ †‘†‡ ‘…—Ž–× •— Dz’ƒ•ƒ†‘dz › …‘•‹‰—‹× ‡ ͳͻͷͷ Žƒ …‹—†ƒ†ƒÀƒ …ƒƒ†‹‡•‡ǡ †‡•’—±• †‡ ‹˜‡–ƒ”•‡ —ƒ —‡˜ƒ ‹†‡–‹†ƒ† ƒŽ ’”‡•‡–ƒ”—’ƒ•ƒ’‘”–‡›—‰‘•Žƒ˜‘Ǥ •ƒ–ž”› ˜‹˜‹× ‡ ƒƒ†ž Šƒ•–ƒ ͳͻͻ͹ǡ …—ƒ†‘ Žƒ• ƒ—–‘”‹†ƒ†‡• Ž‘Ǧ …ƒŽ‡• †‡•…—„”‹‡”‘ “—‡ Šƒ„Àƒ ‡Ǧ –‹†‘‘•‘Ž‘•‘„”‡•—‹†‡–‹†ƒ†ǡ•‹‘ •‘„”‡ •— …‘Žƒ„‘”ƒ…‹× …‘ Žƒ• ˆ—‡”Ǧ œƒ• ƒœ‹•ǡ ’‘” Ž‘ “—‡ Ž‡ “—‹–ƒ”‘ Žƒ …‹—†ƒ†ƒÀƒǤ•‡‹•‘ƒÓ‘˜‘Ž˜‹×ƒ —‰”Àƒ›•‡‹•–ƒŽ×…‘•—‹†‡–‹†ƒ† ‘”‹‰‹ƒŽ‡—†ƒ’‡•–Ǥ

Payaso con máscara de Obama crea polémica

ÆLos organizadores del evento anunciaron por los altavoces a un invitado de honor, Barack Obama, y seguidamente los locutores hicieron bromas sobre él

ƒ•Š‹‰–‘ǤǦƒ’‘Ž±‹…ƒŠƒ‡•Ǧ –ƒŽŽƒ†‘ ‡ •–ƒ†‘• ‹†‘• †‡•’—±• †‡ “—‡ ‡ — ‡•’‡…–ž…—Ž‘ †‡ ”‘†‡‘ ‡ ‹•—”‹ •‡ ƒ—…‹ƒ”ƒ Žƒ ’”‡•‡…‹ƒ †‡Ž ’”‡•‹†‡–‡ †‡ •–ƒ†‘• ‹†‘• › —‘†‡Ž‘•…׏‹…‘•…‘—ƒž•…ƒ”ƒ †‡ƒ”ƒ…„ƒƒŠ‹…‹‡”ƒ’ƒ›ƒ•ƒ†ƒ• ‡Žƒ’‹•–ƒǤ Ž ‡•’‡…–ž…—Ž‘ “—‡ Šƒ •—•…‹–ƒ†‘ …”À–‹…ƒ• –—˜‘ Ž—‰ƒ” ‡Ž ’ƒ•ƒ†‘ •ž„ƒǦ †‘ ‡ Žƒ Ž‘…ƒŽ‹†ƒ† †‡ ‡†ƒŽ‹ƒǡ …‘‘ ’ƒ”–‡†‡Žƒ ‡”‹ƒ†‡Ž‡•–ƒ†‘†‡‹•—Ǧ ”‹ǡˆ—‡‰”ƒ„ƒ†‘‡˜À†‡‘’‘”ƒŽ‰—‘• ƒ•‹•–‡–‡•›…‘Ž‰ƒ†‘‡˜ƒ”‹ƒ•’Žƒ–ƒǦ ˆ‘”ƒ•Ǥ‘•‘”‰ƒ‹œƒ†‘”‡•†‡Ž‡˜‡Ǧ –‘ƒ—…‹ƒ”‘’‘”Ž‘•ƒŽ–ƒ˜‘…‡•ƒ— Dz‹˜‹–ƒ†‘†‡Š‘‘”dzǡƒ”ƒ…„ƒƒǡ › •‡‰—‹†ƒ‡–‡ Ž‘• Ž‘…—–‘”‡• Š‹…‹‡Ǧ ”‘ „”‘ƒ• •‘„”‡ ±Ž › ’”‡‰—–ƒ”‘ ‹•‹•–‡–‡‡–‡ ƒŽ ’ï„Ž‹…‘ •‹ “—‡”Àƒ ˜‡” ƒ „ƒƒ …‘””‡” †‡Žƒ–‡ †‡ — –‘”‘ǡƒŽ‘“—‡Žƒ—Ž–‹–—†”‡•’‘†‹× ƒϐ‹”ƒ–‹˜ƒ‡–‡ƒ‰”‹–‘•Ǥ Dzƒ ’”‘–‘ …‘‘ •ƒŽ‰ƒ ‡Ž –‘”‘ǡ „ƒƒǡ‘–‡—‡˜ƒ•dzǡ†‹Œ‘—ƒ˜‘œ ’‘”‡Ž•‹•–‡ƒ†‡Ž‘…—…‹×‡—‘Ǧ ‡–‘†‡Ž‡•’‡…–ž…—Ž‘Ǥ

PAYASO DE RODEO causa polémica presentación de un hombre con máscara de Obama

Dz‘ ˆ—‡ Ž‹’‹‘ǡ ‘ ˆ—‡ †‹˜‡”–‹†‘Ǥ —‡ Š‘””‹„Ž‡ › ”‡’—‰ƒ–‡dz ǡ ƒϐ‹”× ƒ ‡””› ‡ƒǡ “—‹‡ ƒ…—†‹× ƒŽ ”‘†‡‘ Œ—–‘ …‘ •— ‡•’‘•ƒ › — ‡•–—†‹ƒ–‡ –ƒ‹™ƒ±•ǡ ƒŽ “—‡ “—‡”Àƒ Dz‡•‡Óƒ”Ž‡ — ’‡†ƒ…‹–‘ †‡ •–ƒ†‘• ‹†‘•dz › •‡ •‹–‹× Dzƒ˜‡”‰‘œƒ†‘dz ’‘” Ž‘ •—…‡†‹†‘Ǥ ƒ …‘†‡ƒ ƒŽ ƒ…–‘ –ƒ„‹± ˜‹‘ †‡ ’ƒ”–‡ †‡ ‘”‰ƒ‹œƒǦ †‘”‡•›’‘ŽÀ–‹…‘•Ǥ ƒ Œ—–ƒ †‹”‡…–‹˜ƒ †‡ Žƒ •‘…‹ƒǦ …‹× †‡ ‘†‡‘ ‘™„‘› †‡ ‹•—”‹ ‡‹–‹×—ƒ†‹•…—Ž’ƒǤ DzŽ †‡’‘”–‡ †‡Ž ‘†‡‘ ‘ ’”‡Ǧ –‡†‡ •‡” —ƒ ’Žƒ–ƒˆ‘”ƒ ’‘ŽÀ–‹…ƒǤ •–ƒ‘• –‘ƒ†‘ Žƒ• ‡†‹†ƒ• †‡ ˆ‘”ƒ…‹× › ‡†—…ƒ…‹× ȋ‘’‘”–—ƒ•Ȍ ’ƒ”ƒ ‡˜‹–ƒ” “—‡ ƒŽ‰‘ ƒ•À ˜—‡Ž˜ƒ ƒ •—…‡†‡”dzǡ†‹Œ‘‡Ž‰”—’‘‡—…‘—Ǧ ‹…ƒ†‘…‘Ž‰ƒ†‘‡•—’ž‰‹ƒ™‡„Ǥ Dz‘†‘• Ž‘• ‹‡„”‘• †‡ Žƒ •‘Ǧ …‹ƒ…‹×†‡‘†‡‘‘™„‘›†‡‹•—”‹ ‡•–ž —› ‘”‰—ŽŽ‘•‘• †‡ —‡•–”‘ ’ƒÀ•›†‡—‡•–”‘’”‡•‹†‡–‡dzǡƒ‰”‡Ǧ ‰ƒŽƒ‘–ƒǤ


VILLAHERMOSA / MARTES 13 / AGOSTO 2013

12

โ€˜Abuetour 2013โ€™; festeja

a los abuelitos ARMANDO PRIEGO/CORRESPONSAL

CUNDUACรN.- Para celebrarlos y atenderlos de manera personal como se merecen, a partir de este martes 13 y hasta el 31 del mes en curso, el ย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ ยย—ยย‹ย…ย‹ย’ยƒยŽ ย‹ร—ฯย‹ยŽย‘ ย˜ยƒยdo, acompaรฑado de su esposa Xรณchitl Melgar, realizarรกn una amplia gira de trabajo por los 10 Centros Integradores que conforman a esta comuna en lo que han denominado el โ€œAbuetour 2013โ€. La presidenta del sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) e impulsora del proyecto Xรณchitl Melgar Rojas, indicรณ ย“ย—ย‡ ยƒ ย–ย”ยƒย˜ยฑย• ย†ย‡ ย‡ย•ย–ยƒ ย‰ย‹ย”ยƒ ย†ย‡ ย–ย”ยƒย„ยƒยŒย‘ ยย‘ย–ย‹ย˜ยƒย†ยƒ ย’ย‘ย” ยŽยƒ ย…ย‡ยŽย‡ย„ย”ยƒย…ย‹ร—ย ย†ย‡ยŽ วฒย†ร€ยƒ ย†ย‡ยŽยƒยย…ย‹ยƒยย‘วณย“ย—ย‡ย•ย‡ยŽยŽย‡ย˜ยƒย”ยžยƒย…ยƒย„ย‘ย‡ยŽ prรณximo 29 de agosto, el gobierno cunduacanense pretende acercar diย˜ย‡ย”ย•ย‘ย• ย•ย‡ย”ย˜ย‹ย…ย‹ย‘ย• ยƒ ยŽย‘ย• ยƒย†ย—ยŽย–ย‘ย• ยยƒย›ย‘ย”ย‡ย•ย’ยƒย”ยƒย•ย—ย†ย‹ย˜ย‡ย”ย•ย‹ร—ยวกย’ย‡ย”ย‘ย•ย‘ย„ย”ย‡ย–ย‘ย†ย‘ ย•ย—ย•ยˆย‘ย”ยยƒย•ย†ย‡ย˜ย‹ย†ยƒวค Explicรณ que el โ€œAbuetour 2013โ€ no sรณlo serรก una gira para felicitarlos, ย•ย‹ยย‘ย–ยƒยย„ย‹ยฑยย—ยย•ย‘ยย†ย‡ย‘ย‡ยย‡ยŽย“ย—ย‡ย‡ยŽยŽยƒ ย›ย•ย—ย‡ย•ย’ย‘ย•ย‘ย˜ย‡ย”ย‹ฯย‹ย…ยƒย”ยžยยƒย–ย”ยƒย˜ยฑย•ย†ย‡ยŽยƒย• ย†ย‹ย˜ย‡ย”ย•ยƒย• ย‹ยย•ย–ยƒยย…ย‹ยƒย• ย†ย‡ ย‰ย‘ย„ย‹ย‡ย”no que operan en el ayuntamiento, las condiciones en que se encuentran nuestros abuelitos en las comunidades y de ser ย’ย‘ย•ย‹ย„ยŽย‡วกย†ยƒย”ยŽย‡ย•ย‘ยŽย—ย…ย‹ร—ยยƒยŠร€ยย‹ย•ยย‘วค

EL EDIL Tiรณfilo Ovando y su esposa Xรณchitl Melgar inician gira por todo el municipio para festejar a los abuelitos

Destacรณ, que por ello en cada una ย†ย‡ ยŽยƒย• ย˜ย‹ย•ย‹ย–ยƒย• ย“ย—ย‡ ย•ย‡ ย‡ยˆย‡ย…ย–ย—ยƒย”ยžย ยƒ partir del 13 de agosto, se realizarรกn trรกmites gratuitos de documentos importantes como el acta de nacimiento con la que lamentablemente muchos ยƒยย…ย‹ยƒยย‘ย•ยย‘ย…ย—ย‡ยย–ยƒยย›ย“ย—ย‡ยƒย˜ย‡ย…ย‡ย•ยŽย‘ย• afecta, pues no pueden realizar trรกmites que les son necesarios como la credencial de elector o el seguro popular.Aรฑadiรณ, que durante esta gira ย–ยƒยย„ย‹ยฑย ย•ย‡ ย’ย”ย‡ย•ย–ยƒย”ยžย ย•ย‡ย”ย˜ย‹ย…ย‹ย‘ย• ย†ย‡ salud y otros asuntos legales, aunado ย–ย‘ย†ย‘ ย‡ยŽยŽย‘ ยƒ ย—ยยƒ ย‰ยƒยยƒ ย†ย‡ ยƒย…ย–ย‹ย˜ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•

culturales, con las que se pretende apoyar a los adultos mayores, cuya labor y experiencia han contribuido grandemente con la historia de Cunduacรกn.Precisรณ, que la gira se iniciarรก ย‡ยŽย†ร€ยƒยยƒย”ย–ย‡ย•อณอตยƒย’ยƒย”ย–ย‹ย”ย†ย‡ยŽยƒย•อณอฒวฃอฒอฒ de la maรฑana en el parque central del poblado Libertad; el 14 de agosto en la Casa ejidal del poblado Carlos Roย˜ย‹ย”ย‘ย•ยƒวข ย‡ยŽ อณอธ ย‡ย ย‡ยŽ ย‡ยย–ย”ย‘ ย•ย‘ย…ย‹ยƒยŽ ย†ย‡ยŽ poblado Cucuyulapa; el 19 en el casino del poblado Tierra y Libertad y el อดอณย‡ยย‡ยŽย‡ยย–ย”ย‘ย•ย‘ย…ย‹ยƒยŽย†ย‡ยŽยƒย”ยƒยย…ยŠย‡ย”ร€ยƒ Yoloxรณchitl.

Pretenden crear grupos de autodefensa

WWW.TABASCOALDIA.COM WWW.TABASCOALDIA.COM

ร†Ante la nula actuaciรณn de la poli con bandas de ladrones

impunidad asaltando personas que ย…ยƒยย‹ยยƒยย’ย‘ย”ยŽยƒย•ย…ยƒยŽยŽย‡อณอธย†ย‡ย•ย‡ย’ย–ย‹ย‡ยย„ย”ย‡ย› ย‘ยƒย“ย—ร€ยวค ย—ย–ย‹ยฑย”ย”ย‡ยœวกยƒย•ร€ย…ย‘ยย‘ el parque โ€˜รngel Albino Corzoโ€™, lugar ย†ย‘ยย†ย‡ย‡ยย†ร€ยƒย•ย’ยƒย•ยƒย†ย‘ย•ย†ย‘ย•ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒย• JAIME Lร“PEZ/CORRESPONSAL fueron masacradas a golpes para robarles sus pertenencias sin que hasta Reforma Chiapas.- Crece la inse- el momento ninguna autoridad tenga guridad en los primeros cuadros de ย˜ย‘ยŽย—ยย–ยƒย† ย’ยƒย”ยƒ ย†ย‡ย–ย‡ยย‡ย” ยƒ ยŽย‘ย• ย”ย‡ย•ย’ย‘ยla ciudad en donde bandas plena- sables. ยย‡ยย–ย‡ย‹ย†ย‡ยย–ย‹ฯย‹ย…ยƒย†ยƒย•ย‘ย’ย‡ย”ยƒยย…ย‘ยย–ย‘ย†ยƒ El reportero Ramiro Lรณpez fue asaltado primeramente en las inmediaciones de la tienda Elektra, ย‡ย ย†ย‘ยย†ย‡ ย‡ยŽ ย•ย—ยŒย‡ย–ย‘ ยƒย’ย”ย‘ย˜ย‡ย…ยŠยƒยย†ย‘ ยŽยƒ ย‘ย•ย…ย—ย”ย‹ย†ยƒย† ย› ยŽยƒ ยˆยƒยŽย–ยƒ ย†ย‡ ย˜ย‹ย‰ย‹ยŽยƒยย…ย‹ยƒ ย‡ย ย‡ย•ย–ย‡ ยŽย—ย‰ยƒย” ย…ยฑยย–ย”ย‹ย…ย‘ ย‹ยย–ย‡ยย–ร— ยƒย•ยƒยŽย–ยƒย”ยŽย‘วก quien se defendiรณ y frustrรณ el asalto. ย‹ยย‡ยย„ยƒย”ย‰ย‘วกยƒย’ย‡ย•ยƒย”ย†ย‡ย’ย‡ย†ย‹ย”ย‡ยŽยƒย’ย‘ย›ย‘ย†ย‡ยŽยƒย’ย‘ยŽย‹ย…ร€ยƒวกยฑย•ย–ยƒยย—ยย…ยƒยŽยŽย‡ย‰ร—วค Ante esta situaciรณn, tratรณ de idenย–ย‹ฯย‹ย…ยƒย”ยƒยŽย•ย—ยŒย‡ย–ย‘ย“ย—ย‹ย‡ยย–ย‘ยร—ยŽยƒย•ย…ยƒยŽยŽย‡ย• Francisco I. Madero y quien al pareย…ย‡ย” ยƒยŽย‡ย”ย–ร— ยƒ ย•ย—ย• ย…ร—ยย’ยŽย‹ย…ย‡ย• ย•ยƒยŽย‹ยฑยย†ย‘les al paso al seรฑor Ramiro para que de manera traicionera tres sujetos, ย“ย—ย‡ยƒยŽย’ยƒย”ย‡ย…ย‡ย”ย‘ย„ย‡ย†ย‡ย…ร€ยƒยร—ย”ย†ย‡ยย‡ย•ย†ย‡ alguna persona, comenzaran a golpearlo. ยย–ย‡ย‡ย•ย–ยƒย•ย‹ย–ย—ยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ย˜ย‡ยย–ยƒยŒยƒวกยŽย‘ย• sujetos le robaron cรกmara y equipo de comunicaciรณn como es su celular REPORTERO de Reforma asaltado y ย› ย†ย‹ยย‡ย”ย‘ ย‡ย ย‡ยˆย‡ย…ย–ย‹ย˜ย‘ ยƒย•ร€ ย…ย‘ยย‘ ย‘ย–ย”ยƒย• golpeado

pertenencias. Por lo que demandรณ los hechos ante la Agencia del Minisย–ย‡ย”ย‹ย‘รฏย„ยŽย‹ย…ย‘ย›ยŠยƒย•ย–ยƒย‡ยŽยย‘ยย‡ยย–ย‘ยย‘ hay indicio de que alguna autoridad detenga a estos asaltantes de tranย•ย‡รฏยย–ย‡ย•วค ย–ย”ยƒ ย˜ร€ย…ย–ย‹ยยƒ ย†ย‡ ย‡ย•ย–ย‘ย• วฒยยƒยŽยƒยย†ย”ย‹nesโ€ fue un ex elemento de la poliย…ร€ยƒ ยย—ยย‹ย…ย‹ย’ยƒยŽ ย†ย‡ ยย‘ยย„ย”ย‡ ยƒย”ยŽย‘ย• ศ‹ยƒศŒ el โ€œChibolaโ€, quien caminaba por la tienda โ€˜La pasaditaโ€™, siendo interceptado por tres sujetos quienes lo comenzaron a golpear hasta dejarlo inconsciente despojรกndolo de su ย…ยƒย”ย–ย‡ย”ยƒ ย…ย‘ย ย†ย‹ยย‡ย”ย‘ ย‡ย ย‡ยˆย‡ย…ย–ย‹ย˜ย‘ ย› ย—ย ย…ย‡ยŽย—ยŽยƒย”วกยƒย•ร€ย…ย‘ยย‘ย‘ย–ย”ย‘ย•ย‘ย„ยŒย‡ย–ย‘ย•ย’ย‡ย”ย•ย‘nales. Esta misma banda ha cometido todo tipo de atracos en estas calles y saqueado comercios, domicilios en ย…ย—ยƒย”ย–ย‡ย”ร€ยƒย•ย›ย…ย‘ยŽย‘ยย‹ยƒย•วกยƒย•ร€ย…ย‘ยย‘ยŽยƒย…ย‘ยŽย‘ยย‹ยƒยƒย•ยƒย…ย–ยžย…ย‡ยƒย•วกย‡ยย†ย‘ยย†ย‡ยฑย•ย–ย‘ย• ย•ย‡ย†ยƒยย‡ยŽยŽย—ยŒย‘ย†ย‡ยŽยŽย‡ย˜ยƒย”ย˜ย‡ยŠร€ย…ย—ยŽย‘ย•ย’ยƒย”ยƒ saquear las casas. Por lo que sectores de la sociedad ยƒย‰ย”ยƒย˜ย‹ยƒย†ย‘ย•ย’ย”ย‘ย–ย‡ย•ย–ยƒย”ยžยย‡ยยŽย‘ย•ย’ย”ร—ยšย‹ยย‘ย•ย†ร€ยƒย•ยˆย”ย‡ยย–ย‡ยƒยŽย›ย—ยย–ยƒยย‹ย‡ยย–ย‘ย’ยƒย”ยƒ demandar se acabe esta situaciรณn donde se pone en peligro a la poblaย…ย‹ร—ยวก ย›ยƒ ย“ย—ย‡ ย†ย‡ ยŽย‘ ย…ย‘ยย–ย”ยƒย”ย‹ย‘ ย’ย‘ย†ย”ร€ยƒย surgir grupos de autodefensa para proteger al pueblo.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TABASCO. JUZGADO DE PAZ DE NACAJUCA EDICTOS.   อตอฒอตศ€อดอฒอณอต       

     วก S วก V   วฃ        วกวกl วก S วค วขยƒย”ยƒยœร—ยย•ย‡ย…ย”ย‡ย–ยƒย”ย‹ยƒยŽวกย•ย‡ยƒย…ย—ย‡ย”ย†ยƒวฃ วควฆ ย‡ ย–ย‹ย‡ยย‡ ย’ย‘ย” ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒย†ย‘ ยƒ  DE LA CRUZ, con su escrito inicial de demanda y documentos ยƒยย‡ยšย‘ย• ย…ย‘ยย•ย‹ย•ย–ย‡ยย–ย‡ย• ย‡ยวฃ ศ—ย”ย‹ย‰ย‹ยยƒยŽ ย†ย‡ ย…ย‘ยย–ย”ยƒย–ย‘ ย†ย‡ ย†ย‘ยยƒย…ย‹ร—ยวก ศ—ย”ย‹ย‰ย‹ยยƒยŽย†ย‡ย…ย‡ย”ย–ย‹ฯย‹ย…ยƒย†ย‘ย…ยƒย–ยƒย•ย–ย”ยƒยŽวกศ—ย‘ยย•ย–ยƒยย…ย‹ยƒย†ย‡ยย‡ย‰ยƒย–ย‹ย˜ยƒวกศ—ย‘ย–ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยย…ยƒย–ยƒย•ย–ย”ยƒยŽวกศ—ย”ย‡ย…ย‹ย„ย‘ย†ย‡ย’ยƒย‰ย‘ย†ย‡ย‹ยย’ย—ย‡ย•ย–ย‘ย’ย”ย‡ย†ย‹ยƒยŽวกศ—ยŽยƒยย‘ ย‘ย”ย‹ย‰ย‹ยยƒยŽวก ย…ย‘ย ยŽย‘ย• ย…ย—ยƒยŽย‡ย• ย˜ย‹ย‡ยย‡ย ยƒ ย’ย”ย‘ยย‘ย˜ย‡ย”      

    วกย’ยƒย”ยƒยƒย…ย”ย‡ย†ย‹ย–ยƒย”ยŽยƒย’ย”ย‘ย’ย‹ย‡ย†ยƒย†ย†ย‡ยŽย’ย”ย‡ย†ย‹ย‘l วก ย—ย„ย‹ย…ยƒย†ย‘ย‡ยย‡ยŽย‘ย„ยŽยƒย†ย‘ ย—ยƒย–ยƒย…ยƒยŽย…ยƒย†ย‡ย‡ย•ย–ย‡ย—ยย‹ย…ย‹ย’ย‹ย‘ย†ย‡ยƒย…ยƒยŒย—ย…ยƒวก ยƒย„ยƒย•ย…ย‘วกย…ย‘ยย—ยยƒย•ย—ย’ย‡ย”ฯย‹ย…ย‹ย‡ย†ย‡อตอณอดวคอตอตยย‡ย–ย”ย‘ย•ย…ย—ยƒย†ย”ยƒย†ย‘ย•วคศ‹ ศŒย…ย‘ยยŽยƒย•ย•ย‹ย‰ย—ย‹ย‡ยย–ย‡ย•ยย‡ย†ย‹ย†ยƒย•ย›ย…ย‘ยŽย‹ยย†ยƒยย…ย‹ยƒย•วกยƒยŽวฃย‡ยอตอฒวคอถอฒยย‡ย–ย”ย‘ย•ย…ย‘ย  วกยƒยŽวฃย‡ยอตอณวคอถอฒยย‡ย–ย”ย‘ย•ย…ย‘ย  วกยƒยŽวฃย‡ยอณอณวคอบอดยย‡ย–ย”ย‘ย•ย…ย‘ย ย›วก วฃ ย‡ย อบวคอถอท ยย‡ย–ย”ย‘ย• ยƒยย–ย‡ย”ย‹ย‘ย”ยย‡ยย–ย‡ ย…ย‘ย  วกยƒย…ย–ย—ยƒยŽยย‡ยย–ย‡ 2วค วควฆย‘ยยˆย—ยย†ยƒยย‡ยย–ย‘ย‡ยยŽย‘ย•ยƒย”ย–ร€ย…ย—ยŽย‘ย•อตอฒวกอบอนอนวกอบอนอบวก อบอนอปวกอบอปอฒวกอบอปอณวกอปอฒอตวกอปอฒอธยˆย”ยƒย…ย…ย‹ร—ย ย›ย†ย‡ยยžย•ย”ย‡ยŽยƒย–ย‹ย˜ย‘ย•ย†ย‡ยŽร—ย†ย‹ย‰ย‘ ย‹ย˜ย‹ยŽวขย‡ยย…ย‘ยย…ย‘ย”ย†ยƒยย…ย‹ยƒย•ย…ย‘ยยŽย‘ย•ยย—ยย‡ย”ยƒยŽย‡ย•อนอณอฒวกอนอณอณวกอนอณอดวกอนอทอทย†ย‡ยŽ ร—ย†ย‹ย‰ย‘ย†ย‡ย”ย‘ย…ย‡ย†ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ย•ย‹ย˜ย‹ยŽย‡ย•ยƒยย„ย‘ย•ย‹ย‰ย‡ยย–ย‡ย•ย‡ยย‡ยŽย•ย–ยƒย†ย‘วก ย•ย‡ย†ยƒย‡ยย–ย”ยƒย†ยƒยƒยŽยƒย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ย‡ย†ย‹ยŽย‹ย‰ย‡ยย…ย‹ยƒย•ย‡ยยŽยƒย˜ร€ยƒย›ยˆย‘ย”ยยƒย’ย”ย‘ย’ย—ย‡ย•ย–ยƒวขย‡ยย…ย‘ยย•ย‡ย…ย—ย‡ยย…ย‹ยƒวกยˆร—ย”ยย‡ย•ย‡ย‡ยŽย‡ยšย’ย‡ย†ย‹ย‡ยย–ย‡ย”ย‡ย•ย’ย‡ย…ย–ย‹ย˜ย‘วกย”ย‡ย‰ร€ย•ย–ย”ย‡ย•ย‡ ย‡ยย‡ยŽย‹ย„ย”ย‘ย†ย‡ ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ย“ย—ย‡ย•ย‡ยŽยŽย‡ย˜ยƒย‡ยย‡ย•ย–ย‡ ย—ยœย‰ยƒย†ย‘ย„ยƒยŒย‘ย‡ยŽยรฏยย‡ย”ย‘ย“ย—ย‡ยŽย‡ย…ย‘ย”ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย†ยƒวกย†ยฑย•ย‡ยƒย˜ย‹ย•ย‘ย†ย‡ย•ย—ย‹ยย‹ย…ย‹ย‘ยƒยŽ วคย”ย‹ย„ย—ยยƒยŽ ย—ย’ย‡ย”ย‹ย‘ย”ย†ย‡ ย—ย•ย–ย‹ย…ย‹ยƒย†ย‡ยŽย•ย–ยƒย†ย‘วกย›ยƒยŽยƒย‹ยย‹ย•ย–ย‡ย”ย‹ย‘รฏย„ยŽย‹ย…ย‘ยƒย†ย•ย…ย”ย‹ย–ยƒ ยƒย‡ย•ย–ย‡ ย—ยœย‰ยƒย†ย‘ยŽยƒย‹ยย–ย‡ย”ย˜ย‡ยย…ย‹ร—ยย“ย—ย‡ย‡ยย†ย‡ย”ย‡ย…ยŠย‘ยŽย‡ย…ย‘ย”ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย†ยƒวค วควฆ ย‡ ย…ย‘ยยˆย‘ย”ยย‹ย†ยƒย† ย…ย‘ย ยŽย‘ย• ยƒย”ย–ร€ย…ย—ยŽย‘ย• อณอตอป ย› อนอทอท ยˆย”ยƒย…ย…ย‹ร—ย

 ย†ย‡ยŽ ร—ย†ย‹ย‰ย‘ ย†ย‡ ย”ย‘ย…ย‡ย†ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ย• ย‹ย˜ย‹ยŽย‡ย• ย‡ย ย˜ย‹ย‰ย‘ย” ย•ย‡ ย‘ย”ย†ย‡ยยƒยŽยƒย’ย—ย„ยŽย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ย‡ย•ย–ย‡ยƒย—ย–ย‘ยƒย–ย”ยƒย˜ยฑย•ย†ย‡ ย“ย—ย‡ย•ย‡ ย’ย—ย„ยŽย‹ย…ยƒย”ยžยย’ย‘ย”ย–ย”ย‡ย•ย˜ย‡ย…ย‡ย•ย…ย‘ยย•ย‡ย…ย—ย–ย‹ย˜ยƒย•ย†ย‡ย–ย”ย‡ย•ย‡ยย–ย”ย‡ย•ย†ร€ยƒย•ย‡ยย‡ยŽ ย’ย‡ย”ย‹ร—ย†ย‹ย…ย‘ย‘ฯย‹ย…ย‹ยƒยŽย†ย‡ยŽย•ย–ยƒย†ย‘ย›ย‡ยย—ยย†ย‹ยƒย”ย‹ย‘ย†ย‡ยยƒย›ย‘ย”ย…ย‹ย”ย…ย—ยŽยƒย…ย‹ร—ยวก que se edite en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, seรฑalรกndose ย’ยƒย”ยƒ ย‡ยŽยŽย‘ ย—ย ย–ย‡ย”ยย‹ยย‘ ย†ย‡  Aวก ย…ย‘ยย–ยƒย†ย‘ย• ยƒ ย’ยƒย”ย–ย‹ย” ย†ย‡ยŽ ย†ร€ยƒย•ย‹ย‰ย—ย‹ย‡ยย–ย‡ย†ย‡ยŽย‡ยˆย‡ย…ยŠยƒย†ย‡ยŽยƒรฏยŽย–ย‹ยยƒย’ย—ย„ยŽย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ยŽย‘ย•ย†ย‹ย…ย–ย‘ย• ย”ย‡ย•ย’ย‡ย…ย–ย‹ย˜ย‘ย•วกย’ยƒย”ยƒย“ย—ย‡ย•ย‡ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ย‡ยƒยย–ย‡ย‡ย•ย–ย‡ยŒย—ยœย‰ยƒย†ย‘ยƒย†ย‹ย”ย‹ยย‹ย”ย•ย‡ ย†ย‡ย”ย‡ย…ยŠย‘ย•วข ยƒย•ร€ ย…ย‘ยย‘ ย–ยƒยย„ย‹ยฑย ย•ย‡ ฯย‹ยŒย‡ย ย˜ย‹ย•ย‘ย• ย‡ย ยŽย‘ย• ยŽย—ย‰ยƒย”ย‡ย• ย’รฏblicos mas concurridos de esta ciudad, como son los tableros ย†ย‡ ยƒย˜ย‹ย•ย‘ย• ย†ย‡ยŽ วค ย›ย—ยย–ยƒยย‹ย‡ยย–ย‘ ย‘ยย•ย–ย‹ย–ย—ย…ย‹ย‘ยยƒยŽวข ย‡ย…ย‡ย’ย–ย‘ย”ร€ยƒ ย†ย‡ ย‡ยย–ยƒย•วขย‡ยŽย‡ย‰ยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ย”ยžยย•ย‹ย–ย‘วขย‹ย”ย‡ย…ย…ย‹ร—ยย†ย‡ย‡ย‰ย—ย”ย‹ย†ยƒย†ย—ย„ยŽย‹ย…ยƒวข ย‡ยย…ยƒย”ย‰ยƒย†ยƒย†ย‡ยŽย‡ย”ย…ยƒย†ย‘รฏย„ยŽย‹ย…ย‘ย›ย‰ย‡ยย–ย‡ย†ย‡ยŽย‹ยย‹ย•ย–ย‡ย”ย‹ย‘รฏย„ยŽย‹ย…ย‘

ยย˜ย‡ย•ย–ย‹ย‰ยƒย†ย‘ย” ย’ย‘ย” ย•ย‡ย” ยŽย‘ย• ยŽย—ย‰ยƒย”ย‡ย• ย’รฏย„ยŽย‹ย…ย‘ย• ยยžย• ย…ย‘ยย…ย—ย”ย”ย‹ย†ย‘ย• ย†ย‡ ย‡ย•ย–ยƒยŽย‘ย…ยƒยŽย‹ย†ยƒย†วขย›ย†ย‡ย„ย‡ย”ยžฯย‹ยŒยƒย”ย•ย‡ย‡ยย‡ยŽยŽย—ย‰ยƒย”ย†ย‡ยŽยƒย—ย„ย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ยŽ ย’ย”ย‡ย†ย‹ย‘ย’ย‘ย”ย…ย‘ยย†ย—ย…ย–ย‘ย†ย‡ยŽยƒย…ย–ย—ยƒย”ย‹ยƒ ย—ย†ย‹ย…ย‹ยƒยŽวขยŠยƒย…ย‹ยฑยย†ย‘ย•ย‡ย•ยƒย„ย‡ย”ยƒยŽ ย’รฏย„ยŽย‹ย…ย‘ย‡ยย‰ย‡ยย‡ย”ยƒยŽวกย“ย—ย‡ย•ย‹ยƒยŽย‰ย—ยยƒย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒย–ย‹ย‡ยย‡ย‹ยย–ย‡ย”ยฑย•ย‡ยย‡ย•ย–ย‡ ยŒย—ย‹ย…ย‹ย‘วกย†ย‡ย„ย‡ย”ยžย…ย‘ยย’ยƒย”ย‡ย…ย‡ย”ยƒยย–ย‡ย‡ย•ย–ย‡ยŒย—ยœย‰ยƒย†ย‘ยƒยŠยƒย…ย‡ย”ยŽย‘ย•ย˜ยƒยŽย‡ย”ย‡ย ย—ยย–ยฑย”ยย‹ยย‘ย†ย‡ ย…ย‘ยย–ยƒย†ย‘ย•ยƒย’ยƒย”ย–ย‹ย”ย†ย‡ยŽยƒรฏยŽย–ย‹ยยƒย’ย—blicaciรณn que se exhiba, para quien se crea con mayor derecho ย…ย‘ยย’ยƒย”ย‡ยœย…ยƒยƒยย–ย‡ย‡ย•ย–ย‡ ย—ยœย‰ยƒย†ย‘ยƒย†ย‡ย†ย—ย…ย‹ย”ย•ย—ย•ย†ย‡ย”ย‡ย…ยŠย‘ย•ยŽย‡ย‰ยƒยŽย‡ย•วค วควฆ ย‘ย” ย‘ย–ย”ยƒ ย’ยƒย”ย–ย‡ ย› ย…ย‘ยย‘ ย†ย‹ยŽย‹ย‰ย‡ยย…ย‹ยƒ ย’ยƒย”ยƒ ยย‡ยŒย‘ย” ย’ย”ย‘ย˜ย‡ย‡ย”วกย‰ร€ย”ย‡ย•ย‡ยƒย–ย‡ยย–ย‘ย‘ฯย‹ย…ย‹ย‘ยƒยŽย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ย—ยย‹ย…ย‹ย’ยƒยŽย†ย‡ยŽ วคย›ย—ยtamiento Constitucional de este municipio, para que informe a ย‡ย•ย–ย‡ยŒย—ยœย‰ยƒย†ย‘ย•ย‹ย‡ยŽย’ย”ย‡ย†ย‹ย‘ยย‘ย–ย‹ย˜ย‘ย†ย‡ยŽยƒย•ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ย‡ย•ย†ย‹ยŽย‹ย‰ย‡ยย…ย‹ยƒย• ย†ย‡ย‡ย•ย–ย‡ย—ยย‹ย…ย‹ย’ย‹ย‘วกยƒย†ยŒย—ยย–ยƒยย†ย‘ copia de la solicitud inicial y anexos . วควฆ ย‘ย ยŽยƒย• ย…ย‘ย’ย‹ยƒย• ย•ย‹ยย’ยŽย‡ย• ย†ย‡ ย†ย‡ยยƒยย†ยƒ ย…ร—ย”ย”ยƒย•ย‡ ย–ย”ยƒย•ยŽยƒย†ย‘ย›ย‘ย–ย‹ฯร€ย“ย—ย‡ย•ย‡ ยย•ย–ย‹ย–ย—ย–ย‘ย‡ย‰ย‹ย•ย–ย”ยƒยŽย†ย‡ยŽย•ย–ยƒย†ย‘ย…ย‘ยย•ย‡ย†ย‡ย‡ย ย‡ยŽยย—ยย‹ย…ย‹ย’ย‹ย‘ย†ย‡ ยƒยŽย’ยƒย†ย‡ยฑยย†ย‡ยœย›ย…ย‘ยย†ย‘ยย‹ย…ย‹ยŽย‹ย‘ยƒยย’ยŽย‹ยƒยย‡ยย–ย‡ ย…ย‘ยย‘ย…ย‹ย†ย‘ย‡ยยŽยƒย‹ย—ย†ยƒย†ย†ย‡ ยƒยŽย’ยƒย†ย‡ยฑยย†ย‡ยœวกยŽยƒย”ยƒย†ย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยย›ย–ย”ยžmite que guardan las presentes diligencias de Informaciรณn de ย‘ยย‹ยย‹ย‘วก ย’ย”ย‘ยย‘ย˜ย‹ย†ย‘ ย’ย‘ย”   วก ยƒ ฯย‹ย ย†ย‡ย“ย—ย‡ย‡ยย—ยย’ยŽยƒยœย‘ย†ย‡Aยยƒยย‹ฯย‹ย‡ย•ย–ย‡ยŽย‘ย“ย—ย‡ยƒย•ย—ย•ย†ย‡ย”ย‡ย…ยŠย‘ย•ย‘ย‹ยย–ย‡ย”ย‡ย•ย‡ย•ย…ย‘ยย˜ย‡ยย‰ยƒยƒย“ย—ย‹ย‡ยย•ย‡ยŽย‡ย’ย”ย‡ย˜ย‹ย‡ยย‡ย’ยƒย”ยƒย“ย—ย‡ย•ย‡ร“ยƒยŽย‡ domicilio y autorice persona en esta ciudad, para los efectos de ย‘ร€ย”ย›ย”ย‡ย…ย‹ย„ย‹ย”ย…ย‹ย–ยƒย•ย›ยย‘ย–ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย•วกยƒย’ย‡ย”ย…ย‹ย„ย‹ย†ย‘ย“ย—ย‡ย‡ยย…ยƒย•ย‘ย†ย‡ยย‘ ยŠยƒย…ย‡ย”ยŽย‘วกยŽยƒย•ย•ย—ย„ย•ย‡ย…ย—ย‡ยย–ย‡ย•ยย‘ย–ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย•ยƒย—ยยŽยƒย•ย“ย—ย‡ย…ย‘ยยˆย‘ย”ยย‡ยƒ ยŽยƒย•ย”ย‡ย‰ยŽยƒย•ย‰ย‡ยย‡ย”ยƒยŽย‡ย•ย†ย‡ย„ย‡ยยŠยƒย…ยฑย”ย•ย‡ยŽย‡ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒยŽยย‡ยย–ย‡วกยŽย‡ย•ย—ย”ย–ย‹ย”ยžย ย•ย—ย•ย‡ยˆย‡ย…ย–ย‘ย•ย’ย‘ย”ยย‡ย†ย‹ย‘ย†ย‡ยŽย‹ย•ย–ยƒฯย‹ยŒยƒย†ยƒย‡ยยŽย‘ย•ย–ยƒย„ยŽย‡ย”ย‘ย•ย†ย‡ยƒย˜ย‹ย•ย‘ย•ย†ย‡ ย‡ย•ย–ย‡ ย—ยœย‰ยƒย†ย‘ย†ย‡ย…ย‘ยยˆย‘ย”ยย‹ย†ยƒย†ย…ย‘ยยŽย‘ย•ยƒย”ย–ร€ย…ย—ยŽย‘ย•อณอตอธย›อณอตอนย†ย‡ยŽยƒ ย‡ย›ย†ยŒย‡ย–ย‹ย˜ยƒย‹ย˜ย‹ยŽย˜ย‹ย‰ย‡ยย–ย‡ย‡ยย‡ยŽย•ย–ยƒย†ย‘วค วควฆยŠย‘ย”ยƒย„ย‹ย‡ยวกย–ย‘ยยƒยย†ย‘ย‡ยย…ย—ย‡ยย–ยƒย“ย—ย‡ย‡ยŽย†ย‘ยย‹ย…ย‹ยŽย‹ย‘ ย†ย‡ยŽ ยย•ย–ย‹ย–ย—ย–ย‘ย‡ย‰ย‹ย•ย–ย”ยƒยŽย†ย‡ยŽย•ย–ยƒย†ย‘วกย•ย‡ย‡ยย…ย—ย‡ยย–ย”ยƒยˆย—ย‡ย”ยƒย†ย‡ย‡ย•ย–ยƒ ย—ย”ย‹ย•ย†ย‹ย…ย…ย‹ร—ยวกย…ย‘ยยƒย’ย‘ย›ย‘ย‡ยยŽย‘ย•ยƒย”ย–ร€ย…ย—ยŽย‘ย•อณอณอปวกอณอถอตย›อณอถอถย†ย‡ยŽร—ย†ย‹ย‰ย‘ de Proceder en la Materia, con los insertos necesarios y por los ย…ย‘ยย†ย—ย…ย–ย‘ย•ยŽย‡ย‰ยƒยŽย‡ย•ย’ย‡ย”ย–ย‹ยย‡ยย–ย‡ย•วกย‰ร€ย”ย‡ย•ย‡ยƒย–ย‡ยย–ย‘ย‡ยšยŠย‘ย”ย–ย‘ยƒยŽยƒ ย—ย‡ยœยƒ ย†ย‡ยƒยœย†ย‡ยŽยƒย‹ย—ย†ยƒย†ย†ย‡ ยƒยŽย’ยƒย†ย‡ยฑยย†ย‡ยœวกยƒย„ยƒย•ย…ย‘วกย’ยƒย”ยƒย“ย—ย‡ย‡ย ยƒย—ยšย‹ยŽย‹ย‘ยƒยŽยƒย•ยŽยƒย„ย‘ย”ย‡ย•ย†ย‡ย‡ย•ย–ย‡ ย—ยœย‰ยƒย†ย‘วกย•ย‡ย•ย‹ย”ย˜ยƒยย‘ย–ย‹ฯย‹ย…ยƒย”ย‡ย•ย–ย‡ย’ย”ย‘ย˜ย‡ร€ย†ย‘ย›ย‡ยย’ยŽยƒยœยƒย”ยƒยŽ ยย•ย–ย‹ย–ย—ย–ย‘ย‡ย‰ย‹ย•ย–ย”ยƒยŽย†ย‡ยŽย•ย–ยƒย†ย‘ย…ย‘ยย…ย‡ย†ย‡ย‡ยย‡ยŽ ย—ยย‹ย…ย‹ย’ย‹ย‘ย†ย‡ ยƒยŽย’ยƒย†ย‡ยฑยย†ย‡ยœย‡ยยย‡ยย…ย‹ร—ยวกย’ยƒย”ยƒย“ย—ย‡ย†ย‡ย•ยƒยŠย‘ย‰ย—ย‡ ยŽยƒยย‘ย–ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยย‘ย”ย†ย‡ยยƒย†ยƒวกย…ย‘ยยŽยƒย•รฏย’ยŽย‹ย…ยƒวกย†ย‡ย“ย—ย‡ย–ยƒยย’ย”ย‘ยย–ย‘ย•ย‡ยƒย‡ย ย•ย—ย’ย‘ย†ย‡ย”ย†ย‹ย…ยŠย‘ย‡ยšยŠย‘ย”ย–ย‘ยŽย‘ยยƒยย†ย‡ยƒย†ย‹ยŽย‹ย‰ย‡ยย…ย‹ยƒย”ย‡ยย•ย—ย•ย–ยฑย”ยย‹ยย‘ย• ยƒยŽยƒย„ย”ย‡ย˜ย‡ย†ยƒย†ย’ย‘ย•ย‹ย„ยŽย‡ย›ย†ย‡ย˜ย‘ยŽย˜ย‡ย”ยŽย‘ยŽยƒยย‹ย•ยยƒย…ย‹ย”ย…ย—ยย•ย–ยƒยย…ย‹ยƒวกย“ย—ย‡dando facultado acordar promociones tendientes a la diligencia de lo ordenado. 2 วควฆ ยžย‰ยƒย•ย‡ย†ย‡ยŽย…ย‘ยย‘ย…ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ยƒยŽย‘ย•ย…ย‘ยŽย‹ยย†ยƒยย–ย‡ย•ย†ย‡ยŽ ย’ย”ย‡ย†ย‹ย‘ ยย‘ย–ย‹ย˜ย‘ ย†ย‡ ย‡ย•ย–ยƒย• ย†ย‹ยŽย‹ย‰ย‡ยย…ย‹ยƒย• ยŽยƒ ย”ยƒย†ย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ย ย†ย‡ ย‡ย•ย–ยƒ ย…ยƒย—ย•ยƒ ย’ยƒย”ยƒย“ย—ย‡ย†ย‡ย…ย‘ยยˆย‘ย”ยย‹ย†ยƒย†ย…ย‘ยยŽยƒยˆย”ยƒย…ย…ย‹ร—ย

ย†ย‡ยŽยƒย”ย–ร€ย…ย—ยŽย‘อณอดอตย†ย‡ยŽ ร—ย†ย‹ย‰ย‘ย†ย‡ย”ย‘ย…ย‡ย†ย‡ย”ย‡ยยŽยƒยƒย–ย‡ย”ย‹ยƒย†ย‡ยย–ย”ย‘ย†ย‡ยŽย–ยฑย”ยย‹ยย‘ย†ย‡ Aยยƒยย‹ฯย‹ย‡ย•ย–ย‡ยยŽย‘ย“ย—ย‡ยƒย•ย—ย•ย†ย‡ย”ย‡ย…ยŠย‘ย•ย‘ย‹ยย–ย‡ย”ย‡ย•ย‡ย•ย…ย‘ยย˜ย‡ยย‰ยƒยƒ ย“ย—ย‹ย‡ยย‡ย•ย•ย‡ยŽย‡ย•ย’ย”ย‡ย˜ย‹ย‡ยย‡ย’ยƒย”ยƒย“ย—ย‡ย•ย‡ร“ยƒยŽย‡ยย†ย‘ยย‹ย…ย‹ยŽย‹ย‘ย’ยƒย”ยƒย‡ยˆย‡ย…ย–ย‘ย• ย†ย‡ย‘ร€ย”วกย”ย‡ย…ย‹ย„ย‹ย”ย…ย‹ย–ยƒย•ย›ยย‘ย–ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย•ย‡ยย‡ย•ย–ยƒย…ยƒย„ย‡ย…ย‡ย”ยƒยย—ยย‹ย…ย‹ย’ยƒยŽวก apercibidos que en caso de no hacerlo, las subsecuentes aun las ย“ย—ย‡ย…ย‘ยยˆย‘ย”ยย‡ยƒยŽยƒย•ย”ย‡ย‰ยŽยƒย•ย‰ย‡ยย‡ย”ยƒยŽย‡ย•ย†ย‡ย„ยƒยยŠยƒย…ยฑย”ย•ย‡ยŽย‡ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒยŽยย‡ยย–ย‡วก ยŽย‡ ย•ย—ย”ย–ย‹ย”ยžย ย•ย—ย• ย‡ยˆย‡ย…ย–ย‘ย• ย’ย‘ย” ยย‡ย†ย‹ย‘ ย†ย‡ ยŽย‹ย•ย–ยƒ ฯย‹ยŒยƒย†ยƒ ย‡ย ยŽยƒย• ยŽย‹ย•ย–ยƒย•ย†ย‡ยƒย˜ย‹ย•ย‘ย•ย†ย‡ย‡ย•ย–ย‡ ย—ยœย‰ยƒย†ย‘ย†ย‡ย…ย‘ยยˆย‘ย”ยย‹ย†ยƒย†ย…ย‘ยยŽย‘ย•ยƒย”ย–ร€ย…ย—ยŽย‘ย• อณอตอธย›อณอตอนย†ย‡ยŽยŽยƒย‡ย›ยƒยย–ย‡ย•ย‹ยย˜ย‘ย…ยƒย†ยƒวคย‘ย•ย…ย‘ยŽย‹ยย†ยƒยย–ย‡ย•ย”ย‡ย•ย—ยŽย–ยƒยย•ย‡ย”  วก  2วค วควฆย‡ย”ย‡ย•ย‡ย”ย˜ยƒย•ย‡ร“ยƒยŽยƒย”ย›ยˆย‡ย…ยŠยƒยŠย‘ย”ยƒย’ยƒย”ยƒย†ย‡ย•ยƒยŠย‘ย‰ยƒย” ยŽยƒย•ย–ย‡ย•ย–ย‹ยย‘ยย‹ยƒยŽย‡ย•ย“ย—ย‡ย‘ยˆย”ย‡ย…ย‡ย‡ยŽย’ย”ย‘ยย‘ย˜ย‡ยย–ย‡ยŠยƒย•ย–ยƒย‡ยย–ยƒยย–ย‘ย•ย‡ย†ยฑ cumplimiento a lo ordenado en los puntos que anteceden de este mismo auto, acorde a lo estipulado por el tercer pรกrrafo del ยƒย”ย–ร€ย…ย—ยŽย‘อณอตอณอบย†ย‡ยŽร—ย†ย‹ย‰ย‘ย‹ย˜ย‹ยŽย˜ย‹ย‰ย‡ยย–ย‡ย‡ยย‡ยŽย•ย–ยƒย†ย‘วค วควฆยŽย’ย”ย‘ยย‘ย˜ย‡ยย–ย‡ย•ย‡ร“ยƒยŽยƒย…ย‘ยย‘ย†ย‘ยย‹ย…ย‹ยŽย‹ย‘ย’ยƒย”ยƒย‘ร€ย”วก ย”ย‡ย…ย‹ย„ย‹ย”ย…ย‹ย–ยƒย•ย›ยย‘ย–ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย•ย‡ยยŽยƒย•ยŽย‹ย•ย–ยƒย•ย“ย—ย‡ย•ย‡ฯย‹ยŒยƒยย‡ยยŽย‘ย•ย–ยƒย„ยŽย‡ย”ย‘ย•ย“ย—ย‡ย•ย‡ฯย‹ยŒยƒยย‡ยย‡ย•ย–ย‡ ย—ยœย‰ยƒย†ย‘ย†ย‡ย‡ย•ย–ยƒย‹ย—ย†ยƒย†ย†ย‡ยƒย…ยƒยŒย—ย…ยƒวก Tabasco. De igual forma autoriza para que en su nombre reciban ย›ย–ย‘ยย‡ยยย‘ย–ยƒย†ย‡ย–ย‘ย†ย‘ย–ย‹ย’ย‘ย†ย‡ย…ย‹ย–ยƒย•ย›ยย‘ย–ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย•ยƒยŽย‹ย…ย‡ยย…ย‹ยƒย†ย‘ V

วกยย‘ยย„ย”ยžยย†ย‘ยŽย‘ย…ย‘ยย‘ย•ย—ย„ย‘ย‰ยƒย†ย‘ ยƒย–ย”ย‘ยย‘วกย’ย‘ย”ยŽย‘ย“ย—ย‡ย…ย‘ยยˆย—ยย†ยƒยย‡ยย–ย‘ย‡ยยŽย‘ย•ยƒย”ย–ร€ย…ย—ยŽย‘ย•อบอถย›อบอทย†ย‡ยŽ ร—ย†ย‹ย‰ย‘ย†ย‡ย”ย‘ย…ย‡ย†ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ย•ย‹ย˜ย‹ยŽย‡ย•ย‡ยยย—ย‡ย•ย–ย”ย‘ย•ย–ยƒย†ย‘วกย•ย‡ยŽย‡ย–ย‹ย‡ยย‡ ย’ย‘ย”ย”ย‡ย…ย‘ยย‘ย…ย‹ย†ยƒย–ยƒยŽย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒย”ร€ยƒวกย†ยƒย†ย‘ยƒย“ย—ย‡ย•ย—ย…ย‡ย†ย—ยŽยƒย’ย”ย‘ยˆย‡ย•ย‹ย‘ยยƒles se encuentra debidamente registrada en el libro de gobierno ย“ย—ย‡ย’ยƒย”ยƒย–ยƒยŽย‡ย•ย‡ยˆย‡ย…ย–ย‘ย•ย•ย‡ยŽยŽย‡ย˜ย‡ย‡ยย‡ย•ย–ย‡ ย—ยœย‰ยƒย†ย‘วกยƒย—ย–ย‘ย”ย‹ยœยƒยย†ย‘ย’ยƒย”ยƒ ย”ย‡ย…ย‹ย„ย‹ย”ย…ย‹ย–ยƒย•ย›ยย‘ย–ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย•ยƒยŽย‹ย…ย‡ยย…ย‹ยƒย†ย‘ 2วค 2 วควฆ ยžย‰ยƒย•ย‡ย†ย‡ยŽย…ย‘ยย‘ย…ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ยƒยŽยƒย’ยƒย”ย–ย‡ยƒย…ย–ย‘ย”ยƒ ย†ย‡ยŽ ย’ย”ย‡ย†ย‹ย‘ยย‘ย–ย‹ย˜ย‘ย†ย‡ย‡ย•ย–ยƒย•ย†ย‹ยŽย‹ย‰ย‡ยย…ย‹ยƒย•ย’ยƒย”ยƒย“ย—ย‡ย†ย‡ยย–ย”ย‘ย†ย‡ยŽย–ยฑย”ยย‹ยย‘ ย†ย‡ A ย•ย‡ร“ยƒยŽย‡ ย†ย‘ยย‹ย…ย‹ยŽย‹ย‘ ย†ย‡ ยŽย‘ย• ย…ย‘ยŽย‹ยย†ยƒยย–ย‡ย•  วก  2วกยƒฯย‹ยย†ย‡ยย‘ย–ย‹ฯย‹ย…ยƒย”ยŽย‡ย•ย†ย‡ยยƒยย‡ย”ยƒย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒยŽวค Alวค Vวก   วค  S วก       วก       A  วก  lวก  วค  V V    V  วก Aวก วกศ‹อดอฒศŒ S วก   วก วก          2   A วก     ATENTAMENTE. EL SECRETARIO JUDICIAL DE ACUERDOS ADSCRITO AL JUZGADO DE PAZ DE NACAJUCA, TABASCO. LIC. EDDY RODRรGUEZ MAGAร‘A.

Correo de municipio: munidia@hotmail.com CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


ร†De tremendo derechazo su yerno la descontรณ

ARMANDO PRIEGO RAMOSวควฆ ย”ย‡ย•ย—ยย–ย‘ ย„ย”ย‹ยƒย‰ย‘วก ย‘ ย–ยƒยŽ ย˜ย‡ยœ ย„ยƒยŒย‘ ยŽย‘ย• ย‡ยˆย‡ย…ย–ย‘ย• ย†ย‡ ยƒยŽย‰ย—ยยƒ ย†ย”ย‘ย‰ยƒวก ยƒย”ยร— ย‡ย•ย…ยžยย†ยƒยŽย‘ ย‡ย ย—ยยƒ ย˜ย‹ย˜ย‹ย‡ยย†ยƒวก ย‡ย ยŽยƒ ย“ย—ย‡ ย—ยยƒ ยย—ยŒย‡ย” ย†ย‡ ยŽยƒ ย–ย‡ย”ย…ย‡ย”ยƒ ย‡ย†ยƒย† ย”ย‡ย…ย‹ย„ย‹ร— ยŽยƒ ย’ย‡ย‘ย” ย’ยƒย”ย–ย‡วค ยƒ ยƒยย…ย‹ยƒยยƒ ยˆย—ย‡ ย•ยƒยŽวฆ ย˜ยƒยŒย‡ยย‡ยย–ย‡ ย‰ย‘ยŽย’ย‡ยƒย†ยƒ ย‡ย ย†ย‹ยˆย‡ย”ย‡ยย–ย‡ย• ย’ยƒย”ย–ย‡ย•ย†ย‡ยŽย…ย—ย‡ย”ย’ย‘ย›ย‰ย‘ยŽย’ย‡ยƒย†ยƒย‡ยย‡ยŽ ย‘ยŒย‘ย‹ยœย“ย—ย‹ย‡ย”ย†ย‘วค ยƒ ยย—ยŒย‡ย” ย†ย‡ ยŽยƒ ย–ย‡ย”ย…ย‡ย”ยƒ ย‡ย†ยƒย† ย“ย—ย‹ย‡ย ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย†ย‡ ยƒยŽ ยย‘ยย„ย”ย‡ ย†ย‡ ยƒย”วฆ ยย‡ยŽยƒร—ย’ย‡ยœยžยย…ยŠย‡ยœย†ย‡อนอทยƒร“ย‘ย•ย†ย‡ ย‡ย†ยƒย†ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ย†ย‡ยŽย’ย‘ย„ยŽยƒย†ย‘ ย”ย‡ย‰ย‘วฆ ย”ย‹ย‘ยฑยย†ย‡ยœย†ย‡ย‡ย•ย–ยƒยŽย‘ย…ยƒยŽย‹ย†ยƒย†ย•ย—ยˆย”ย‹ร— ยŽย‡ย•ย‹ย‘ยย‡ย•ย˜ย‡ย”ย„ยƒยŽย‡ย•ย›ฯร€ย•ย‹ย…ยƒย•ย†ย‡ย’ยƒย”ย–ย‡ ย†ย‡ย•ย—ย›ย‡ย”ยย‘ยƒย˜ย‹ย†ยŽย‡ยŒยƒยย†ย”ย‘ ย—ยžย”ย‡ยœ ย†ย‡อตอฒยƒร“ย‘ย•ย†ย‡ย‡ย†ยƒย†ย“ย—ย‹ย‡ยยƒยŽย”ย‡ย†ย‡ย†ย‘ย” ย†ย‡ยŽยƒย•อณอฒวฃอตอฒยŠย‘ย”ยƒย•ย†ย‡ย‡ย•ย–ย‡ฯย‹ยย†ย‡ย•ย‡วฆ ยยƒยยƒยŽยŽย‡ย‰ร—ย…ย‘ยย‘ยŽย‘ย…ย‘ยƒย•ย—ย˜ย‹ย˜ย‹ย‡ยย†ยƒวค ย–ย”ยƒย• ย‡ยŽ ย”ย‡ย…ยŽยƒยย‘ ย†ย‡ยŽ ย’ย‘ย”ย“ย—ยฑ ยยƒยŽย–ย”ยƒย–ยƒย„ยƒ ยƒ ย•ย— ยŠย‹ยŒยƒวก ยฑย•ย–ย‡ ย”ย‡ย•ย’ย‘ยวฆ ย†ย‹ร— ย…ย‘ย ย’ยƒยŽยƒย„ย”ยƒย• ยƒยŽย–ย‹ย•ย‘ยยƒยย–ย‡ย• ย› ย…ย‘ย ย‰ย‘ยŽย’ย‡ย•วก ยƒย•ย‡ย•ย–ยžยย†ย‘ยŽย‡ ย–ย”ย‡ยย‡ยย†ย‘

JUAN Manuel Graniel,aspirante a dirigir el PRI municipal

ย†ย‡ย”ย‡ย…ยŠยƒยœย‘ ย‡ย ย‡ยŽ ย‘ยŒย‘ ย‹ยœย“ย—ย‹ย‡ย”ย†ย‘ ย“ย—ย‡ ยŽยƒย†ย‡ยŒร—ย…ย‘ยย‘ยŒย‘ย†ย‡ย…ย‘ย–ย‘ย”ย”ยƒวค ยŽยƒย‰ย‡ยย–ย‡ย†ย‡ยŽยย‹ยย‹ย•ย–ย‡ย”ย‹ย‘ย’รฏย„ยŽย‹ย…ย‘ ย‡ย ย–ย—ย”ยย‘ ยƒยŽ ย–ย‡ยย‡ย” ย…ย‘ยย‘ย…ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ ย†ย‡

ย‡ย•ย–ย‘ย•ยŠย‡ย…ยŠย‘ย•ย†ย‘ยย†ย‡ย—ยยƒยƒยย…ย‹ยƒยยƒย‡ย• ย‰ย‘ยŽย’ย‡ยƒย†ยƒย•ยƒยŽย˜ยƒยŒย‡ยย‡ยย–ย‡ย’ย‘ย”ย•ย—ยย‹ย•วฆ ยย‘ ย’ยƒย”ย‹ย‡ยย–ย‡วก ย‘ย”ย†ย‡ยร— ยŽยƒ ย†ย‡ย–ย‡ยย…ย‹ร—ยวก ย’ย‘ย” ยŽย‘ ย“ย—ย‡ ย‡ย ยŽยƒย• ย’ย”ร—ยšย‹ยยƒย• ยŠย‘ย”ยƒย•

ย•ย‡ย”ยž ย…ย‘ยย•ย‹ย‰ยยƒย†ย‘ ยƒยย–ย‡ ย‡ยŽ ยŒย—ย‡ยœ ย…ย‘ยวฆ ย’ย‡ย–ย‡ยย–ย‡ย’ย‘ย”ยŽย‘ย•ย†ย‡ยŽย‹ย–ย‘ย•ย†ย‡ยŽย‡ย•ย‹ย‘ยย‡ย•วก ยƒยŽยŽยƒยยƒยย‹ย‡ยย–ย‘ ย†ย‡ ยย‘ย”ยƒย†ยƒ ย› ยŽย‘ย• ย“ย—ย‡ ย”ย‡ย•ย—ยŽย–ย‡ยวค

Cetemistas se rebelan contra lรญder corrupto

Extorsiona a la base trabajadora JAIME Lร“PEZ MรRQUEZ. CORRESPONSAL: ย‡ยˆย‘ย”ยยƒวก ยŠย‹ยƒย’ยƒย•วควฆ ย„ย”ย‡ย”ย‘ย• ย› ย…ยƒยย’ย‡ย•ย‹ยย‘ย• ย†ย‡ ยŽยƒ ย”ยƒยย…ยŠย‡ย”ร€ยƒ ย‘ย”ย‡วฆ ยŽย‘ย• ย†ย‡ ย‡ย•ย–ย‡ ยย—ยย‹ย…ย‹ย’ย‹ย‘ ย†ยƒย ย—ยŽย–ย‹ยยžวฆ ย–ย—ยยƒยŽร€ย†ย‡ย”ย•ย‹ยย†ย‹ย…ยƒยŽย†ย‡ยŽยƒย’ยƒย”ยƒ ย“ย—ย‡ย†ย‡ย•ย–ย‹ย–ย—ย›ยƒยƒย”ย‡ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒยย–ย‡ย…ย‡ย–ย‡วฆ ยย‹ย•ย–ยƒย†ย”ย‘ย‰ย‘ย›ย’ย‹ย•ย–ย‘ยŽย‡ย”ย‘วฃวฒยŽย‘ย…ยƒยวฆ ย„ย‹ยƒย’ย‘ย”ย…ย‘ย”ย”ย—ย’ย–ย‘ย‘ยŽย‘ยƒยยƒย”ย”ยƒยย‘ย•ย› ยŽย‡ย†ยƒยย‘ย•ย†ย‡ย’ยƒยŽย‘ย•วณวกยƒยย‡ยยƒยœยƒย”ย‘ยวค ย”ยƒย„ยƒยŒยƒย†ย‘ย”ย‡ย•ย†ย‡ยŽยƒย…ย‡ย–ย‡ยย‹ย•ย–ยƒย•ย› ย…ยƒยย’ย‡ย•ย‹ยย‘ย• ย•ย‘ย•ย–ย—ย˜ย‹ย‡ย”ย‘ย ยƒย›ย‡ย” ย—ยยƒ ย”ย‡ย—ยย‹ร—ยย…ย‘ยย‡ยŽย†ย‡ยŽย‡ย‰ยƒย†ย‘ย†ย‡ ย‘ย„ย‹ย‡ย”วฆ ยย‘วก ยย”ย‹ย“ย—ย‡ ย‡ย”ยยžยย†ย‡ยœวก ยƒย†ย‡ยยžย• ย†ย‡ยŽ ย…ย‘ยย‹ย•ยƒย”ย‹ยƒย†ย‘ ย‡ยŒย‹ย†ยƒยŽ ย†ย‡ยŽ ยƒยย–ย—วฆ ยƒย”ย‹ย‘ ยŽยƒ ย‡ยˆย‘ย”ยยƒวก ยŽย‘ยย•ย‘ ย‡ย”ยยžยวฆ ย†ย‡ยœ ย‹ยยฑยย‡ยœ ย› ย‘ยยƒย• ย‡ย”ยยžยย†ย‡ยœ

ย‹ยยฑยย‡ยœ ย”ย‡ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒยย–ย‡ ย•ย‹ยย†ย‹ย…ยƒยŽ ย†ย‡ยŽ ย‡ยŒย‹ย†ย‘ ย‘ย”ย‡ยŽย‘ย•วค ยย„ย‘ย• ย’ย‹ย†ย‹ย‡ย”ย‘ย ย†ย‡ ยˆย‘ย”ยยƒ ย‹ยยย‡ย†ย‹ยƒย–ยƒ ยŽยƒ ย†ย‡ย•ย–ย‹ย–ย—ย…ย‹ร—ย ย†ย‡ ย‡ย‘ยย‡ยŽ ย‘ยยœยžยŽย‡ยœ ย‡ย”ยยžยย†ย‡ยœ ย…ย‘ยย‘ ย†ย‡ยŽย‡ย‰ยƒย†ย‘ย•ย‹ยย†ย‹ย…ยƒยŽวกยย‘ยย„ย”ยƒย†ย‘ย†ย‡ย•ย†ย‡ ยŠยƒย…ย‡ยƒร“ย‘ย•ย’ย‘ย” ย—ยƒยยƒย”ย”ย‹ยŽยŽย‘ ย‡ย”ยยžยวฆ ย†ย‡ยœ ย…ย‘ยย‘ ย–ยƒยŽ ย’ยƒย”ยƒ ยŽยƒ ย…ย‘ยย–ย”ยƒย–ยƒย…ย‹ร—ย ย†ย‡ ย‘ย„ย”ย‡ย”ย‘ย• ย‡ย ย’ยŽยƒยย–ยƒ ย†ย‡ ยŽย‘ย†ย‘ย• ย†ย‡ ย‡ย–ย”ร—ยŽย‡ย‘ย• ย‡ยšย‹ย…ยƒยย‘ย• ย› ยƒ ย“ย—ย‹ย‡ย ยƒย…ย—ย•ยƒย”ย‘ย ย†ย‡ ย’ย‡ย†ย‹ย” ย…ยƒยย–ย‹ย†ยƒย†ย‡ย• ย†ย‡ อตอฒอฒย›อทอฒอฒย’ย‡ย•ย‘ย•ยƒยŽย‘ย•ย‘ย„ย”ย‡ย”ย‘ย•ย’ยƒย”ยƒ ย“ย—ย‡ยŽย‡ย•ย†ย‡ย–ย”ยƒย„ยƒยŒย‘ย‡ยยŽยƒย•ย…ย‘ยย’ยƒร“ร€ยƒย• ย“ย—ย‡ยŽยƒย„ย‘ย”ยƒยย‡ยย‡ยŽย‹ยย–ย‡ย”ย‹ย‘ย”ย†ย‡ยŽยƒย…ย‹ย–ยƒวฆ ย†ยƒยžย”ย‡ยƒย†ย‡ย‡ยย‡ยšวค ย†ย‡ยยžย•ย•ย‡ร“ยƒยŽยƒย”ย‘ยย“ย—ย‡ย‡ย•ย–ย‡ย–ย‹ย’ย‘ ย‡ย• ย•ย‡ย…ย—ยย†ยƒย†ย‘ ย’ย‘ย” ย•ย—ย• ยŠย‡ย”ยยƒยย‘ย• ย‡ยŽย•ย‘ยย› ย‡ย”ยยžยวกย“ย—ย‹ย‡ยย‡ย•ยŒย—ยย–ย‘ย…ย‘ย ย‡ย‘ยย‡ยŽย•ย‘ยย…ย‘ยย‘ย…ย‹ย†ย‘ย•ย…ย‘ยย‘ยŽยƒย„ยƒยวฆ

PIDEN DESTITUIR a dirigente cetemista

ย†ยƒย†ย‡วฒย‘ย•ยƒยยœยƒวณวกย›ย‡ย•ย–ยžยยƒย”ยยƒย†ย‘ย•วก ย’ย‡ย”ย‘ย“ย—ย‡ย–ยƒยย„ย‹ยฑยย•ย‡ย†ย‡ย†ย‹ย…ยƒยยƒย”ย‘วฆ ย„ยƒย”ยŽย‡ย–ย—ย„ย‡ย”ร€ยƒย•ยƒย‡ยย‡ยšวกย†ย‡ยŽย‹ย–ย‘ย’ย‘ย”ย‡ยŽ ย“ย—ย‡ ยŠยƒย ย‡ย•ย–ยƒย†ย‘ ย’ย”ย‡ย•ย‘ย• ย‡ย ย…ยžย”ย…ย‡ยŽย‡ย• ย†ย‡ ย‹ย…ยŠย—ย…ยƒยŽย…ย‘วก ยŠย‹ยƒย’ยƒย• ยƒย†ย‡ยยžย• ย†ย‡ ย…ย‘ยย•ย—ยย‹ย”ย‡ยย‡ย”ย˜ยƒยย–ย‡ย•วค ย”ยƒย• ยŽยƒ ย”ย‡ย—ยย‹ร—ย ย…ย‘ย ยŽย‘ย• ย‹ยย…ย‘ยวฆ ยˆย‘ย”ยย‡ย•ย›ยŽยƒย•ยƒย—ย–ย‘ย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•วกย‡ยŽย†ย‡ยŽย‡ย‰ยƒวฆ ย†ย‘ ย•ย‹ยย†ย‹ย…ยƒยŽ ย•ย‘ย•ย–ย—ย˜ย‘ ย—ยยƒ ย’ยŽยžย–ย‹ย…ยƒ ย˜ร€ยƒ

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

ย–ย‡ยŽย‡ยˆร—ยย‹ย…ยƒย…ย‘ย ย—ยƒยยƒย”ย‹ยŽยŽย‘ ย‡ย”ยยžยวฆ ย†ย‡ยœวกย•ย‡ย…ย”ย‡ย–ยƒย”ย‹ย‘ย‰ย‡ยย‡ย”ยƒยŽย†ย‡ยŽยƒย‡ย ย‡ย•ย–ยƒ ย…ย‹ย—ย†ยƒย†วก ย†ย‘ยย†ย‡ ย•ย‡ ยƒย…ย‘ย”ย†ร— ย“ย—ย‡ ยŠย‘ย› ยยƒย”ย–ย‡ย• ย•ย‡ย”ยž ย‡ยŽย‡ย‰ย‹ย†ย‘ ย—ย ยย—ย‡ย˜ย‘ ย•ย‹ยย†ย‹ย…ยƒยŽ ย…ย‘ย ยŽยƒ ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย…ย‹ยƒ ย†ย‡ ย–ย”ยƒย„ยƒวฆ ยŒยƒย†ย‘ย”ย‡ย• ย› ยŠยƒย„ย‹ย–ยƒยย–ย‡ย• ย†ย‡ ยŽยƒ ย”ย‡ยˆย‡ย”ย‹ย†ยƒ ย…ย‘ยย—ยย‹ย†ยƒย†วกย“ย—ย‹ย‡ยย‡ย•ย‡ย•ย’ย‡ย”ยƒยย…ย‘ย”ย”ย‡ย” ยƒย‘ย•ยƒยยœยƒย’ยƒย”ยƒย“ย—ย‡ย†ย‡ยŒย‡ยย†ย‡ย•ย‡ย” ย’ยƒย”ยžย•ย‹ย–ย‘ย•ย†ย‡ยŽย‘ย•ย‘ย„ย”ย‡ย”ย‘ย•วค

VILLAHERMOSA / MARTES 13 / AGOSTO 2013

LE DEJร“ OJO DE COTORRA

13


VILLAHERMOSA / MARTES 13 / AGOSTO 2013

14

ร†Perdiรณ el equilibrio en una escalera y cayรณ de 5 metros

MAESTRO PINTOR SE SOMATร“ ย ย‡ยŽ ยŠย‘ย•ย’ย‹ย–ยƒยŽ ย–ย‡ย”วฆ ยย‹ยร— ย—ย ยยƒย‡ย•ย–ย”ย‘ ย’ย‹ยย–ย‘ย”ย†ย‡ยŽยƒย„ย”ย‘ย…ยŠยƒ ย‰ย‘ย”ย†ยƒวกยŽย—ย‡ย‰ย‘ย†ย‡ย…ยƒย‡ย” ย†ย‡ ย—ยยƒ ยƒยŽย–ย—ย”ยƒ ย†ย‡ ย’ย‘ย…ย‘ ยยžย• ย†ย‡ ย…ย‹ยย…ย‘ ยย‡ย–ย”ย‘ย• ย…ย—ยƒยวฆ ย†ย‘ ย•ย‡ ย‡ยย…ย‘ยย–ย”ยƒย„ยƒ ย’ย”ย‡ย’ยƒย”ยƒยย†ย‘ ยŽยƒ ยˆยƒย…ยŠยƒย†ยƒย†ย‡ย—ยยƒย…ยƒย•ยƒย’ยƒย”ยƒย’ย‹ยย–ยƒย”ยŽยƒวค ยŽย”ย‡ย†ย‡ย†ย‘ย”ย†ย‡ยŽยƒย•ย†ย‘ย…ย‡ย†ย‡ยŽยย‡วฆ ย†ย‹ย‘ย†ย‡ยƒย›ย‡ย”วก ยƒย˜ย‹ย‡ย”รฏร“ย‡ยœย‘ย”ย‹ย‰ย‹ยยƒย”ย‹ย‘ ย†ย‡ ยƒยŽย’ยƒย†ย‡ยฑยย†ย‡ยœวกย•ย‡ย‡ยย…ย‘ยย–ย”ยƒย„ยƒ ยƒย…ย‘ยย’ยƒร“ยƒย†ย‘ย†ย‡ย—ยยƒยย‹ย‰ย‘ย”ยƒย•ย’ยƒยวฆ ย†ย‘ยŽยƒยˆยƒย…ยŠยƒย†ยƒย†ย‡ย—ยยƒย…ยƒย•ยƒย—ย„ย‹ย…ยƒย†ยƒ ย‡ยยŽยƒย…ยƒยŽยŽย‡ย–ย”ย‡ย•ย†ย‡ยŽยˆย”ยƒย…ย…ย‹ย‘ยยƒยย‹ย‡ยวฆ ย–ย‘ย”ย„ย‘ยŽย‡ย†ยƒย•ย†ย‡ยŽยƒย…ย‘ยŽย‘ยย‹ยƒย‡ยย–ย”ย‘วก ย…ย‘ยยŽยƒย•ย†ย‡ย„ย‹ย†ยƒย•ย’ย”ย‡ย…ยƒย—ย…ย‹ย‘ยย‡ย•ย’ย—ย‡ย• ย˜ยƒย”ย‹ย‘ย•ย…ยƒย„ยŽย‡ย•ย†ย‡ยƒยŽย–ยƒย–ย‡ยย•ย‹ร—ยย’ยƒย•ยƒย ยย—ย›ย…ย‡ย”ย…ยƒย†ย‡ยŽย‹ยยย—ย‡ย„ยŽย‡วค

ย‡ยƒย…ย—ย‡ย”ย†ย‘ย…ย‘ยยƒยŽย‰ย—ยย‘ย•ย†ย‡ยŽย‘ย• ย–ย‡ย•ย–ย‹ย‰ย‘ย•วก ยƒย˜ย‹ย‡ย”รฏร“ย‡ยœย‡ย•ย–ยƒย„ยƒยƒย”ย”ย‹วฆ ย„ยƒย†ย‡ย—ยยƒย‡ย•ย…ยƒยŽย‡ย”ยƒย…ย—ยƒยย†ย‘ย’ย‡ย”ย†ย‹ร— ย‡ยŽย‡ย“ย—ย‹ยŽย‹ย„ย”ย‹ย‘ย…ยƒย›ย‡ยย†ย‘ย›ย‰ย‘ยŽย’ย‡ยžยย†ย‘วฆ ย•ย‡ย‡ยยŽยƒย’ยƒย”ย–ย‡ย–ย”ยƒย•ย‡ย”ยƒย†ย‡ยŽยƒย…ยƒย„ย‡ยœยƒ ย‡ย ย‡ยŽ ยŠย‡ยย‹ย•ยˆย‡ย”ย‹ย‘ ย†ย‡ย”ย‡ย…ยŠย‘วก ย’ย”ย‘ย˜ย‘วฆ ย…ยžยย†ย‘ยŽย‡ย‡ย•ย–ย‘ย—ยยƒยŠย‡ยย‘ย”ย”ยƒย‰ย‹ยƒวกย’ย‘ย” ยŽย‘ ย“ย—ย‡ ยˆย—ย‡ ยย‡ย…ย‡ย•ยƒย”ย‹ย‘ ย•ย‘ยŽย‹ย…ย‹ย–ยƒย” ย‡ยŽ ยƒย’ย‘ย›ย‘ ย†ย‡ ยŽย‘ย• ย’ยƒย”ยƒยยฑย†ย‹ย…ย‘ย• ย†ย‡ ยŽยƒ ย”ย—ยœย‘ยŒยƒวค ยยƒย˜ย‡ยœย‡ยย‡ยŽยŽย—ย‰ยƒย”ย†ย‡ยŽย‘ย•ย‡ยŽย‡วฆ ยย‡ยย–ย‘ย• ย†ย‡ ยŽยƒ ย‡ยย‡ยยฑย”ย‹ย–ยƒ ยย•ย–ย‹วฆ ย–ย—ย…ย‹ร—ย ยŽย‡ ย…ย—ย”ยƒย”ย‘ย ยŽยƒ ยŠย‡ย”ย‹ย†ยƒ ย‡ย ยŽยƒ ย…ยƒย„ย‡ยœยƒ ย› ย…ย‘ยŽย‘ย…ยžยย†ย‘ยŽย‘ ย‡ย ยŽยƒ ย–ยƒย„ยŽยƒ ย†ย‡ ย‡ยย‡ย”ย‰ย‡ยย…ย‹ยƒย• ยŽย‘ ย–ย”ยƒย•ยŽยƒย†ยƒย”ย‘ย ยƒยŽ ยŠย‘ย•ย’ย‹ย–ยƒยŽวฎ ย—ย•ย–ยƒย˜ย‘วคย‘ย˜ย‹ย”ย‘ย•ยƒวฏย†ย‘ยวฆ ย†ย‡ ย•ย— ย‡ย•ย–ยƒย†ย‘ ย†ย‡ ย•ยƒยŽย—ย† ย•ย‡ ย”ย‡ย’ย‘ย”ย–ยƒ ย…ย‘ยย‘ย‡ย•ย–ยƒย„ยŽย‡ย’ย‡ย”ย‘ย†ย‡ยŽย‹ย…ยƒย†ย‘วค

Circulaba a exceso de velocidad a la altura de โ€˜La Majaguaโ€™

Curva maldita EL COMPACTO quedรณ a orillas de la laguna

JUAN Pร‰REZ

ยƒยˆยƒยŽย–ยƒย†ย‡ย’ย”ย‡ย…ยƒย—ย…ย‹ร—ยยƒยŽย…ย‘ยวฆ ย†ย—ย…ย‹ย”ย›ย‡ยŽย‡ยšย…ย‡ย•ย‘ย†ย‡ย˜ย‡ยŽย‘ย…ย‹ย†ยƒย† ย†ย‡ย—ยย…ยŠย‘ยˆย‡ย”วกย’ย”ย‘ย˜ย‘ย…ร—ย“ย—ย‡ย‡ยŽ ยƒย—ย–ย‘ยร—ย˜ย‹ยŽย†ย‘ยย†ย‡ย˜ย‹ยƒยŒยƒย„ยƒย’ย‘ย” ยŽยƒ ย…ยƒย”ย”ย‡ย–ย‡ย”ยƒ ย‹ยŽยŽยƒยŠย‡ย”ยย‘ย•ยƒวฆ ย‡ยƒย’ยƒวกย…ยƒย›ย‡ย”ยƒยƒยŽยƒยŽยƒย‰ย—ยยƒวฎยƒ ยƒยŒยƒย‰ย—ยƒวฏ ย’ย”ย‘ย˜ย‘ย…ยƒยย†ย‘ ย“ย—ย‡ ย•ย— ย…ย‘ยย†ย—ย…ย–ย‘ย” ย•ร—ยŽย‘ ย”ย‡ย•ย—ยŽย–ยƒย”ยƒย…ย‘ยย‰ย‘ยŽย’ย‡ย•ย›ยƒย•ย—ย•ย–ยƒย†ย‘วกย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒย•ย†ย‡ยŽ ยŽย—ย‰ยƒย” ยƒย›ย—ย†ยƒย”ย‘ย ยƒ ย‡ย•ย–ยƒ ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒ ยƒ ย•ยƒยŽย‹ย” ย†ย‡ ยŽยƒ ย—ยย‹ย†ยƒย†ย›ย†ย‡ยŽยƒย‰ย—ยƒวกย’ย‘ย•ย–ย‡ย”ย‹ย‘ย”ยย‡ยย–ย‡ยŽย‡ย†ย‹ย‘ย’ยƒย”วฆ ย–ย‡ยƒย•ย—ยƒย•ย‡ย‰ย—ย”ยƒย†ย‘ย”ยƒวค ย•ย–ย‘ย• ยŠย‡ย…ยŠย‘ย•วก ย–ย—ย˜ย‹ย‡ย”ย‘ย ยŽย—ย‰ยƒย” ย‡ย ยŽยƒ ยย‡ยวฆ ย…ย‹ย‘ยยƒย†ยƒ ย˜ร€ยƒวก ย’ย‘ย” ย†ย‘ยย†ย‡ ย—ย ยƒย—ย–ย‘ยร—ย˜ย‹ยŽ ยยƒย”ย…ยƒ ยŠย‡ย˜ย”ย‘ยŽย‡ย–ย…ย‘ยŽย‘ย”ย‰ย”ย‹ย•ย…ย‘ยย’ยŽยƒย…ยƒย•ย†ย‡ย…ย‹ย”ย…ย—ยŽยƒย…ย‹ร—ย วฆอตอปวฆอตอบ ย…ย‹ย”ย…ย—ยŽยƒย„ยƒ ยƒ ย‡ยšย…ย‡ย•ย‘ ย†ย‡ ย˜ย‡ยŽย‘ย…ย‹ย†ยƒย† ย…ย‘ยย†ย‹ย”ย‡ย…ย…ย‹ร—ยยƒย‹ยŽยŽยƒยƒย”ย”ย‹ยŽยŽยƒวกย†ย‡ยƒย…ย—ย‡ย”ย†ย‘ยƒยƒยŽวฆ ย‰ย—ยย‘ย•ย–ย‡ย•ย–ย‹ย‰ย‘ย•ย›ยƒย“ย—ย‡ยฑย•ย–ย‡ย†ย‡ย”ย”ยƒย’ร—ย›ย•ย‡ย•ยƒยŽย‹ร— ย†ย‡ยŽยƒย…ยƒย”ย”ย‡ย–ย‡ย”ยƒวค ยƒย•ยƒย—ย–ย‘ย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ย‹ยย†ย‹ย…ยƒย”ย‘ยย“ย—ย‡ย–ยƒยŽย˜ย‡ยœย‡ย•ย–ยƒ ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒ ย•ย‡ ยƒย•ย—ย•ย–ร— ยƒยŽ ย˜ย‡ย” ยƒย—ย–ย‘ย• ย‡ย•ย–ยƒย…ย‹ย‘ยยƒย†ย‘ย• ย‡ยยŽยƒย‘ย”ย‹ยŽยŽยƒย†ย‡ยŽยƒย…ยƒย”ย”ย‡ย–ย‡ย”ยƒวกยƒยย–ย‡ย•ย†ย‡ยŽยŽย‡ย‰ยƒย”ยƒยŽ ย’ย—ย‡ยย–ย‡ฬถยƒยƒยŒยƒย‰ย—ยƒฬถวกย†ย‘ยย†ย‡ยŽยƒย˜ย‡ยŽย‘ย…ย‹ย†ยƒย†ย’ย‡ย”วฆ ยย‹ย–ย‹ย†ยƒย‡ยย‡ย•ย‡ย–ย”ยƒยย‘ย‡ย•ย†ย‡ยย‡ยย‘ย•อบอฒยย‹ยŽร—ยย‡วฆ ย–ย”ย‘ย•ย’ย‘ย”ยŠย‘ย”ยƒย’ย‘ย”ยŽย‘ย’ย‡ยŽย‹ย‰ย”ย‘ย•ย‘ย†ย‡ยŽยƒย…ย—ย”ย˜ยƒวกย‡ยŽ ย…ย‘ยย†ย—ย…ย–ย‘ย”ยƒยŽย’ยƒย”ย‡ย…ย‡ย”ยŽยƒย–ย‘ยร—ยƒยยƒย›ย‘ย”ย˜ย‡ยŽย‘ย…ย‹วฆ ย†ยƒย†วกย’ย‡ย”ย‘ยƒยŽยŽยŽย‡ย‰ยƒย”ยƒยŽย‘ย–ย”ย‘ย‡ยšย–ย”ย‡ยย‘ย’ย‡ย”ย†ย‹ร—ย‡ยŽ ย…ย‘ยย–ย”ย‘ยŽย–ย‡ย”ยย‹ยยƒยย†ย‘ย‡ยย‡ยŽยƒย‰ย—ยƒวค ย‡ย”ย•ย‘ยยƒยŽ ย†ย‡ ยŽยƒ ย‘ยŽย‹ย…ร€ยƒ ย‡ย†ย‡ย”ยƒยŽ ย”ย‡ย˜ย‡ยย–ย‹ย˜ยƒ ยƒย…ย—ย†ย‹ร—ยƒยŽยŽย—ย‰ยƒย”ย†ย‡ยŽย‘ย•ยŠย‡ย…ยŠย‘ย•ย’ยƒย”ยƒย–ย‘ยยƒย”ย…ย‘วฆ ยย‘ย…ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ย†ย‡ยŽย…ยƒย•ย‘วกย—ยยƒย‰ย”รฏยƒย”ย‡ยย‘ยŽย…ร—ยŽยƒย—ยย‹วฆ ย†ยƒย†ย•ยƒย…ยžยย†ย‘ยŽยƒย†ย‡ยŽยƒย‰ย—ยƒย’ย‘ย”ยŽย‘ย“ย—ย‡ยŽย‘ย•ย’ย”ย‘ย’ย‹ย‘ย• ย‡ยŽย‡ยย‡ยย–ย‘ย• ย†ย‡ ยŽยƒ  ย•ย‡ ย‡ยย…ยƒย”ย‰ยƒย”ย‘ย ย†ย‡ ย–ย”ยƒย•วฆ ยŽยƒย†ยƒย”ยŽยƒย—ยย‹ย†ยƒย†ยƒยŽย”ย‡ย–ยฑยย†ย‘ยย†ย‡ย‡ย•ย’ย‡ย”ยƒยƒย“ย—ย‡ ยŽยƒยƒย•ย‡ย‰ย—ย”ยƒย†ย‘ย”ยƒย”ย‡ย•ย—ย‡ยŽย˜ยƒย•ย‹ย•ย‡ย”ยžย‘ยย‘ย’ยฑย”ย†ย‹ย†ยƒ ย–ย‘ย–ยƒยŽวค

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


15

VILLAHERMOSA / MARTES 13 / AGOSTO 2013

LA SALADA dueรฑa del carro golpeado

DOBLE GOLPE llevรณ la dueรฑa del compacto

ACCIDENTADA DOS VECES ร†Se arreglaba con uno que la golpeรณ, cuando otro se le fue encima con todo y carro

ย‡ยŽย”ย‡ย•ย—ยŽย–ยƒย†ย‘ย†ย‡ย—ยยƒย’ยƒย”ยƒย–ย‘ย•ย‘ยƒย…ย…ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ ย”ย‡ย‰ย‹ย•ย–ย”ยƒย†ย‘ยƒย›ย‡ย”ย‡ยยŽยƒยƒย˜ย‡ยย‹ย†ยƒวฎย‹ย…ย‡ยย–ย‡วฆ ยยƒย”ย‹ย‘วฏวกย†ย‘ยย†ย‡ย†ย‘ย•ยƒย—ย–ย‘ย•ย•ย‡ย‹ยย’ยƒย…ย–ยƒย”ย‘ยวก ย’ย‡ย”ย‘ ยƒยŽ ย‡ย•ย–ยƒย” ย–ย”ยƒย–ยƒยย†ย‘ ย†ย‡ ยƒย”ย”ย‡ย‰ยŽยƒย”ย•ย‡ ย˜ย‹ยย‘ย—ยยƒย–ย‡ย”ย…ย‡ย”ยƒย—ยย‹ย†ยƒย†ย“ย—ย‡ยŽย‡ย†ย‹ย‘ย’ย‘ย” ยƒยŽย…ยƒยย…ย‡ยƒยŽยƒยˆย‡ย…ย–ยƒย†ย‘ย›ยŽย‘ยŽยƒยยœร—ยƒย˜ยƒย”ย‹ย‘ย• ยย‡ย–ย”ย‘ย•ย†ย‡ย†ย‹ย•ย–ยƒยย…ย‹ยƒย…ย‘ยย–ย‘ย†ย‘ย›ยƒย—ย–ย‘วกย‡ยŽ ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย•ยƒย„ยŽย‡ย•ย‡ย†ย‹ย‘ยƒยŽยƒยˆย—ย‰ยƒยย‹ย‡ยย–ย”ยƒย• ย“ย—ย‡ยŽยƒย•ยƒย—ย–ย‘ย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ย–ย‘ยยƒย”ย‘ยย…ยƒย”ย–ยƒย•ย‡ย ย‡ยŽยƒย•ย—ยย–ย‘วค JUAN Pร‰REZ ย‘ย• ย‹ยยˆย‘ย”ยย‡ย• ย”ย‡ย˜ย‡ยŽยƒย ย“ย—ย‡ ย—ย ย‘ย‹ยย–ย‡ย”ย‰ย”ย‹ย•ย…ย‘ยย’ยŽยƒย…ยƒย•ย†ย‡ย…ย‹ย”ย…ย—ยŽยƒย…ย‹ร—ย ย—ยƒยย–ย‹ย‘ย•ย‘ย• ย†ยƒร“ย‘ย• ยยƒย–ย‡ย”ย‹ยƒยŽย‡ย•วก ยˆย—ย‡ วฆอตอถวฆอถอถวกย…ยŠย‘ย…ร—ย’ย‘ย”ยƒยŽย…ยƒยย…ย‡ย…ย‘ยย—ย

ยŽยƒย–ย‹ยยƒย…ย‘ยŽย‘ย”ย‰ย”ย‹ย•ย…ย‘ยย’ยŽยƒย…ยƒย•วฆอถอทวฆ อฒอน ย…ย‘ยย†ย—ย…ย‹ย†ย‘ ย’ย‘ย” ย•ยย‡ย”ยƒยŽย†ยƒ ยŠยƒย„ยŽยฑ ย—ยžย”ย‡ยœวกย–ย”ยƒย•ย‡ยŽย‹ยย’ยƒย…ย–ย‘ยƒยย„ย‘ย•ย…ย‘ยย†ย—ย…วฆ ย–ย‘ย”ย‡ย•ย•ย‡ย‡ย•ย–ยƒย…ย‹ย‘ยยƒย”ย‘ยย’ยƒย”ยƒยƒย”ย”ย‡ย‰ยŽยƒย”ย•ย‡วก ย‡ยŽย…ยŠย‘ยˆย‡ย”ย†ย‡ยŽย‘ย‹ยย–ย‡ย”ย•ย‡ย‡ย•ย–ยƒย…ย‹ย‘ยร—ย‡ยย‡ยŽ ยƒย…ย‘ย–ยƒยย‹ย‡ยย–ย‘ ย†ย‡ ยŽยƒ ย’ยƒย”ยƒย†ยƒ ย†ย‡ยŽ ย”ยƒยย•วฆ รฏย•ย›ยŽยƒย†ยƒยยƒย‡ย•ย–ยƒย„ยƒยƒย…ย‘ยย‘ย†ยƒยย†ย‘ย•ย— ยƒย—ย–ย‘วคย‡ย”ย‘ย‡ยย‡ย•ย‘ย•ยย‘ยย‡ยย–ย‘ย•วกย…ย—ยƒยย†ย‘ ย‡ย•ย–ยƒย„ยƒยƒย’ย—ยย–ย‘ย†ย‡ย‡ย•ย–ยƒย…ย‹ย‘ยยƒย”ย•ย—ยƒย—ย–ย‘วก ยย‘ ย˜ย‹ย‘ ย“ย—ย‡ ย—ย ยŠยƒย†ย‘ย™ ย•ย‡ ยƒย…ย‡ย”ย…ยƒย„ยƒ ยƒ ย‰ย”ยƒยย˜ย‡ยŽย‘ย…ย‹ย†ยƒย†วกย‰ย‘ยŽย’ย‡ยƒยย†ย‘ยƒยŽย˜ย‡ยŠร€ย…ย—ยŽย‘ ย‡ย•ย–ยƒย…ย‹ย‘ยยƒย†ย‘วก ยย‹ย•ยย‘ ย“ย—ย‡ ย…ย‘ย ย‡ยŽ ย‹ยวฆ ย’ยƒย…ย–ย‘ ย“ย—ย‡ย†ร— ย˜ยƒย”ย‹ย‘ย• ยย‡ย–ย”ย‘ย• ยƒย†ย‡ยŽยƒยย–ย‡วก

ยย‹ย‡ยย–ย”ยƒย•ย‡ยŽยŠยƒย†ย‘ย™ย•ย‡ย†ยƒย„ยƒยƒยŽยƒยˆย—ย‰ยƒ ยƒย–ย‘ย†ยƒย˜ย‡ยŽย‘ย…ย‹ย†ยƒย†วกยŽยƒย•ย‡ร“ย‘ย”ยƒย”ย‡ย•ย—ยŽย–ร—ยŠย‡วฆ ย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ยย–ย”ย‘ย†ย‡ยŽยƒย—ย–ย‘วค ยŽย‡ยย‡ยย–ย‘ย•ย†ย‡ยŽยƒย‘ยŽย‹ย…ร€ยƒย•ย–ยƒย–ยƒยŽย†ย‡ ยƒยย‹ยย‘ย•ยƒย…ย—ย†ย‹ย‡ย”ย‘ยยƒยŽยŽย—ย‰ยƒย”ย›ย–ย‘ยยƒย”ย‘ย ยย‘ย–ยƒ ย†ย‡ยŽ ยƒย…ย…ย‹ย†ย‡ยย–ย‡วก ยŒย—ยย–ย‘ ย…ย‘ย ยŽยƒ ยƒย•ย‡วฆ ย‰ย—ย”ยƒย†ย‘ย”ยƒ ย†ย‡ยŽ ยŽยƒย–ย‹ยยƒวก ยย‘ ยˆย—ย‡ ยย‡ย…ย‡ย•ยƒวฆ ย”ย‹ย‘ย–ย”ยƒย•ยŽยƒย†ยƒย”ยƒยŠยƒย„ยŽยฑยฑย”ย‡ยœยƒย—ยยย‘วฆ ย•ย‘ย…ย‘ยย‹ย‘วก ย›ยƒ ย“ย—ย‡ ยยƒยย‹ยˆย‡ย•ย–ร— ย“ย—ย‡ ย•ร—ยŽย‘ ย–ย‡ยร€ยƒย‰ย‘ยŽย’ย‡ย•ยŽย‡ย˜ย‡ย•วขยŽยƒย•ยƒย—ย–ย‘ย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ย›ยƒ ย•ย‡ ย‡ยย…ย—ย‡ยย–ย”ยƒย ย‡ย ย„ย—ย•ย…ยƒ ย†ย‡ยŽ ยƒย—ย–ย‘ ย“ย—ย‡ ย’ย”ย‘ย˜ย‘ย…ร—ย‡ย•ย–ย‡ยƒย…ย…ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ย“ย—ย‡ย’ย‘ย”ย•ย—ย‡ย”ย–ย‡ ย•ร—ยŽย‘ย†ย‡ยŒร—ย—ยยƒย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒย‰ย‘ยŽย’ย‡ยƒย†ยƒวค

Trasladan a โ€˜La Reina del Pacรญ๏ฌcoโ€™ a Luisiana ยƒยย‡ยšย‹ย…ยƒยยƒยƒยย†ย”ยƒย˜ย‹ยŽยƒย‡ยŽย–ย”ยžยวก ย…ย‘ยย‘ย…ย‹ย†ยƒย…ย‘ยย‘วฎยƒย‡ย‹ยยƒย†ย‡ยŽยƒย…ร€ฯย‹ย…ย‘วฏวก ยˆย—ย‡ย–ย”ยƒย•ยŽยƒย†ยƒย†ยƒย†ย‡ ยŽย‘ย”ย‹ย†ยƒยƒย—ยย…ย‡ยย–ย”ย‘ ย†ย‡ ย†ย‡ย–ย‡ยย…ย‹ร—ย ย‡ย ย—ย‹ย•ย‹ยƒยยƒวก ย‡ย ย‡ย•ย’ย‡ย”ยƒ ย†ย‡ ย•ย‡ย” ย‡ยย˜ย‹ยƒย†ยƒ ยƒ ยฑยšย‹ย…ย‘วก ย‹ยยˆย‘ย”ยร— ย•ย— ยƒย„ย‘ย‰ยƒย†ย‘ย–ย‡ย’ยŠย‡ยยƒยŽยŽย•วค วฒย—ยฑย†ร€ยƒยŽยƒย˜ยƒยยƒยยƒยย†ยƒย”ยƒยฑยšย‹ย…ย‘วก ยย‘ยŽย‘ย•ยƒย„ย‡ยย‘ย•วณวกย‹ยย†ย‹ย…ร—ย‡ยŽยŽย‡ย–ย”ยƒย†ย‘ย‡ยย—ย ย…ย‘ย”ย”ย‡ย‘ย‡ยŽย‡ย…ย–ย”ร—ยย‹ย…ย‘ย‡ยย˜ย‹ยƒย†ย‘วค ย˜ย‹ยŽยƒ ย‡ยŽย–ย”ยžยวก ย†ย‡ อทอด ยƒร“ย‘ย•วก ย•ย‡ ย‡ยวฆ ย…ย—ย‡ยย–ย”ยƒย„ยƒยŒย‘ย…ย—ย•ย–ย‘ย†ย‹ยƒย†ย‡ยŽยƒฯย‹ย…ย‹ยยƒย†ย‡

ยยย‹ย‰ย”ยƒย…ย‹ร—ยย›ย†ย—ยƒยยƒย•ศ‹ ศŒย†ย‡ย•ย†ย‡ย‡ยŽ ย’ยƒย•ยƒย†ย‘อตอฒย†ย‡ยŒย—ยŽย‹ย‘วค ยƒยย—ยŒย‡ย”ยˆย—ย‡ย‡ยย–ย”ย‡ย‰ยƒย†ยƒยƒยŽ ย–ย”ยƒย• ย…ย—ยย’ยŽย‹ย”อนอฒยย‡ย•ย‡ย•ย†ย‡ย…ยžย”ย…ย‡ยŽวกย•ย‡ยย–ย‡ยย…ย‹ยƒ ย“ย—ย‡ยŽย‡ยˆย—ย‡ย‹ยย’ย—ย‡ย•ย–ยƒย’ย‘ย”ย—ยยŒย—ย‡ยœยˆย‡ย†ย‡วฆ ย”ยƒยŽย†ย‡ย‹ยƒยย‹วกย“ย—ย‡ย…ย‘ยย•ย‹ย†ย‡ย”ร—ย…ย—ยย’ยŽย‹ย†ยƒ ย•ย—ย’ย‡ยยƒยƒยŽย…ย‘ยย’ย—ย–ยƒย”ย‡ยŽย–ย‹ย‡ยย’ย‘ย“ย—ย‡ย‡ย•วฆ ย–ย—ย˜ย‘ย‡ยย”ย‡ย…ยŽย—ย•ย‹ร—ยย‡ยยฑยšย‹ย…ย‘ย›ย•ย–ยƒย†ย‘ย• ยย‹ย†ย‘ย•วคยƒยย†ย”ยƒย˜ย‹ยŽยƒวกย‡ยšย–ย”ยƒย†ย‹ย–ยƒย†ยƒยƒย•วฆ ย–ยƒย†ย‘ย•ยย‹ย†ย‘ย•ยŠยƒย…ย‡ย—ยยƒร“ย‘วกย•ย‡ย†ย‡ย…ยŽยƒย”ร— ย…ย—ยŽย’ยƒย„ยŽย‡ ย‡ย ยƒย„ย”ย‹ยŽ ย†ย‡ยŽ ย†ย‡ยŽย‹ย–ย‘ ย†ย‡ ยƒย•ย‹ย•วฆ ย–ย‡ยย…ย‹ยƒย‡ย…ย‘ยร—ยย‹ย…ยƒยƒย—ยยยƒย”ย…ย‘ย–ย”ยƒฯย‹ย…ยƒยย–ย‡ ย…ย‘ยย˜ย‹ย…ย–ย‘ยƒยย–ย‡ย‡ยŽย–ย”ย‹ย„ย—ยยƒยŽย†ย‡ย‹ยƒยย‹วค ยƒ ย†ย‡ย…ยŽยƒย”ยƒย…ย‹ร—ย ยˆย‘ย”ยร— ย’ยƒย”ย–ย‡ ย†ย‡ ย—ย ยƒย…ย—ย‡ย”ย†ย‘ย…ย‘ยยŽยƒย•ยƒย—ย–ย‘ย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ยŒย—ย†ย‹ย…ย‹ยƒยŽย‡ย• ย‡ย•ย–ยƒย†ย‘ย—ยย‹ย†ย‡ยย•ย‡ย•วค

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

โ€œLA REINA DEL Pacรญficoโ€ podrรญa entrar a territorio mexicano en calidad de detenida


6(5É&$%$5(7(5$ 4(90(5(:,6(5,

Æ,USH[YHTHKLSHUV]LSH Æ SHHJ[Y0a[YH[HKLJVUX\PZ[HYHS SHH SH HH WWLYZVUHQLKL>PSSPHT3L]` WLY L LY

3É*,1$

8/7,0É780 $/&+,9$6 Æ,379,:0+,5;,+,769;0=6+, 3(,:*<(+9(;(7(;0((+=09;0Ô 8<,:,+,),=,5*,9(37<,)3( 7698<,,3;0,4767(9(;6+6: ,:;Í769(.6;(9:, 3É*,1$

7$%$6&2$/'Ë$ 7$%$6&2$/'Ë$ 9,//$+(5026$0$57(6$*2672$f2;;,,,

127,&,$67$%$648(f$6

',5(&725)81'$'255$)$(/0$57,1(='((6&2%$5//(5$1R

1(*2&,2

634,*(:+,;()(:*6

5('21'2

-RVp0DQXHO$ULDV5RGUtJXH] 3UHVLGHQWHGHOD$VRFLDFLyQ6DQWR7RPiV

3É*,1$

,5;, Æ:<7<,:;(4 9,*0),54Í: <,,3 79,:<7<,:;68 .(9 0,4:05,5;9, 0, *<,5;(:(5(+ ZZZWDEDVFRDOGLDFRP &<$10$*(17$<(//2:%/$&.

#WDEDVFRDOGLD

WDEDVFRDOGLD#KRWPDLOHV

13agosto  
Advertisement