Page 1

7$%$6&2$/'Ë$ 7$%$6&2$/'Ë$

*5832´&21$6832µ

99,//$+(5026$-8(9(6-8/,2$f2;;,,, ,//$ //$+( +(5026 +( 

',5(&725)81'$'255$)$(/0$57,1(='((6&2%$5//(5$1R

$7$&$'(18(92 3É*,1$

(/ /Ì '

(5

RUULWD

£4XHU£4XHU£4XHU(OJUXSR&RQDVXSRTXHPDOOHKDKHFKRDO35,HVWHWLSRGHKHUPDQGDGHVVH KDDGXHxDGRGHOSRGHUGXUDQWHYDULRVDxRV¢4XLpQOHSRQGUiXQDOWRDHVWDVHVFRULDVGHODSROtWLFDHVWDWDO" *XVWDYR5RVDULRHVHOSRGHURVRSHQVDQWHTXHOLGHUDD(YDULVWROHGLFHTXpKDFHUPLHQWUDVHOFKDOiQ)UHGG\ &KDEOpOHEROHDODVERWDVDHVWRVGRVQLVHGLJDGH3HGURµ3XHEOR¶TXHQLVDTXHODFDEH]DSRUTXHVHOR OOHYDUiµ6DQGXQJD¶SRUDQGDUWUDLFLRQDQGRDOJRELHUQR£4XHU£4XHU£4XHU

/D

FR W

127,&,$67$%$648(f$6

:::&GPWPEKC%KWFCFCPC

WDEDVFR DOGLDFRP

WDEDVFRDOGLD

#WDEDVFRDOGLD

(/&+$/É1

(/&Ð03/,&(

-0.<9(5,53(: -03(:+,,=(90:;6 +65+,)<:*(5(+<,j(9:,+,3790

75$(5É1 $*5$1,(5

Æ:,9Í;9(:3(+(+6(;()(:*6 *<(5+6:<,:;(+6+,:(3<+4,169,

&<$10$*(17$<(//2:%/$&.

3$/2$ $*867Ì16,/9$ 3É*,1$

Æ+,1(5-<,9((:<*65:<,.96 +,3(;,95(+,36:3É*,1$


VILLAHERMOSA / JUEVES 4 / JULIO 2013

2

CAMBIOS EN EL GABINETE DE CHIAPAS

ÆVelasco Coello releva su secretario de gobierno

 2ǡ Š‹•Ǥ ȋƒ’”‘ȌǤǦ •‹‡–‡ ‡•‡• †‡ Šƒ„‡” ƒ•—‹†‘ ‡Ž …ƒ”‰‘ †‡ ‰‘„‡”ƒ†‘” †‡ Š‹ƒ’ƒ•ǡ ƒ—‡Ž ‡Žƒ•…‘ ‘‡ŽŽ‘ ȋȌ†‡•–‹–—›×Š‘›ƒ•—•‡…”‡–ƒ”‹‘ †‡ ‘„‹‡”‘ǣ ‡”ƒ ‡Ž ‹•‘ “—‡ Ž‡ Šƒ„Àƒ †‡Œƒ†‘ •— ƒ–‡…‡•‘”ǡ —ƒ ƒǦ „‹‡• —‡””‡”‘Ǥ Ž —‡˜‘ •‡…”‡–ƒ”‹‘ ‡• ‡Ž †‹’—–ƒ†‘ ˆ‡†‡”ƒŽ …‘ Ž‹…‡…‹ƒ †—ƒ”†‘ ƒÀ”‡œ ‰—‹Žƒ”ǡ –ƒ„‹± ˜‡”†‡‡…‘Ž‘‰‹•–ƒǤ ‡Žƒ•…‘‘‡ŽŽ‘”‡Ž‡˜×†‡•—…ƒ”‰‘ ƒŽ”‡•’‘•ƒ„Ž‡†‡Žƒ’‘ŽÀ–‹…ƒ‹–‡”‹‘” †‡Ž‡•–ƒ†‘†‡Š‹ƒ’ƒ•ǡ‘±ƒ•–ƒÓא ‡×ǡ “—‹‡ ’‘” ͳͳ ƒÓ‘• ˆ—‡”ƒ ‹Ǧ ‹•–”‘†‡Žƒ—’”‡ƒ‘”–‡†‡ —•–‹Ǧ …‹ƒ†‡Žƒƒ…‹×ǡ†‡ͳͻͺ͵ƒϐ‹ƒŽ‡•†‡

ͳͻͻͶǤ‡ͳͻͻͷƒŽʹͲͲͳˆ—‡–‹–—Žƒ”†‡Ž ‘†‡” —†‹…‹ƒŽ†‡Ž•–ƒ†‘†‡Š‹ƒ’ƒ•ǡ …‘ Ž‘• ‡š‰‘„‡”ƒ†‘”‡• —Ž‹‘ ±•ƒ” —‹œ ‡””‘ › ‘„‡”–‘ Ž„‘”‡• —‹Ǧ ŽŽ±ǡ › –”ƒ• —‘• ‡•‡• †‡ …‘ϐŽ‹…–‘ …‘ ‡Ž ‡–‘…‡• ‰‘„‡”ƒ†‘” ƒ„Ž‘ ƒŽƒœƒ”ǡ •‡ ˆ—‡ †‡ Š‹ƒ’ƒ•Ǥ ‡‰”‡•× …‘ —ƒ ƒ„‹‡• —‡””‡”‘ …‘‘ •‡…”‡–ƒ”‹‘ ‰‡‡”ƒŽ †‡ ‘„‹‡”‘ ‡ ʹͲͲͻǤʹͲͳʹƒ””ƒ…ׇŽ—‡˜‘‰‘Ǧ „‹‡”‘ǡ ’‡”‘ •‡ ƒ–—˜‘ ‡ ‡Ž ‹•Ǧ ‘ …ƒ”‰‘ Šƒ•–ƒ Š‘›Ǥ ‡Žƒ•…‘ ‘‡ŽŽ‘ –‘× Žƒ ’”‘–‡•–ƒ ƒ ƒÀ”‡œ ‰—‹Žƒ” ƒŽ ‡†‹‘ †ÀƒǤ ”‡•—‹× “—‡ ƒÀǦ ”‡œ‰—‹Žƒ”‡•ƒ„‘‰ƒ†‘ǡƒ‡•–”‘‡ ‡”‡…Š‘‘•–‹–—…‹‘ƒŽ›’ƒ”‘ǡ› ’‘•–—Žƒ–‡ƒŽ†‘…–‘”ƒ†‘‡‹‡…‹ƒ• ‘ŽÀ–‹…ƒ•Ǥ ‹Œ‘ “—‡ ‡ •— –”ƒ›‡…–‘”‹ƒ ’‘ŽÀ–‹…ƒ †‡•–ƒ…ƒ •— ƒ…–—ƒ…‹× …‘‘ ’”‡•‹†‡–‡—‹…‹’ƒŽ†‡‘‹–ž†‡ ‘À‰—‡œ‡†‘•‘…ƒ•‹‘‡•ǡ›—ƒ

EL GOBERNADOR de Chiapas, Manuel Velasco Coello

†‡‡ŽŽƒ•ˆ—‡ŽÀ†‡”†‡Žƒ‘˜‡…‹×†‡ Ž…ƒŽ†‡•†‡Š‹ƒ’ƒ•ǤŽƒžƒ”ƒ†‡ ‹’—–ƒ†‘•ˆ‡†‡”ƒŽ‡”ƒ’”‡•‹†‡–‡†‡ Žƒ‘‹•‹×†‡•—–‘• ”‘–‡”ƒ—”

Mujeres alertas por violencia de género

…‘–”ƒŽƒ•—Œ‡”‡•‡Š‹ƒ’ƒ•Ǥ ƒ”–Šƒ ‹‰—‡”‘ƒ ‹‡”ǡ ‹–‡‰”ƒǦ –‡ †‡Ž ‘Ž‡…–‹˜‘ †‡ —Œ‡”‡• †‡ ƒ ”‹•–ׄƒŽǡ ‡š’Ž‹…× “—‡ ‡ ʹͲͳʹ •‡ ‹Ǧ …”‡‡–ƒ”‘ Ž‘• ˆ‡‹‹…‹†‹‘• ‡ ‡•ƒ ”‡‰‹×ǡ “—‡ †—”ƒ–‡ ‡•‡ ƒÓ‘ †‡Œƒ”‘ …ƒ•‹ʹͲͲ˜À…–‹ƒ•‡Š‹ƒ’ƒ•Ǥ  …‘ˆ‡”‡…‹ƒ †‡ ’”‡•ƒǡ ‹‰—‡Ǧ ”‘ƒ›”‡’”‡•‡–ƒ–‡•†‡‘–”‘•‰”—’‘• †‡ —Œ‡”‡• ‘”‰ƒ‹œƒ†ƒ• ‡š’Ž‹…ƒ”‘ “—‡ Ž‘• Š‘‹…‹†‹‘• †‘Ž‘•‘• …‘–”ƒ —Œ‡”‡•Dz•‘—‰”ƒ˜‡’”‘„Ž‡ƒ“—‡ †‡•†‡ ͳͻͻ͵ ‡ Š‹ƒ’ƒ• †‡–‡…–ƒ‘• Žƒ• ‘”‰ƒ‹œƒ…‹‘‡• › ‡Ž ‘˜‹‹‡–‘ ˆ‡‹‹•–ƒdzǤ š’Ž‹…ƒ”‘ “—‡ ‡•–‡ ƒÓ‘ DzŽƒ •‹Ǧ –—ƒ…‹×‡•‹‰—ƒŽ†‡‰”ƒ˜‡dzǤ‡”‡’‹–‡‡Ž ‹•‘‡•“—‡ƒ†‡˜‹‘Ž‡…‹ƒǡ›‡Ž‘• ’”‹‡”‘• •‡‹• ‡•‡• ˜ƒ Ͷͷ —‡”–‡•

—”‡•–‡ǡ •‡…”‡–ƒ”‹‘ †‡ Žƒ ‘‹•‹× †‡”‡•—’—‡•–‘›—‡–ƒ‹…ƒǡƒ•À …‘‘ ˜‹…‡…‘‘”†‹ƒ†‘” ’ƒ”Žƒ‡Ǧ –ƒ”‹‘Ǥ

˜‹‘Ž‡–ƒ•†‡—Œ‡”‡•Ǥ Dzƒ •‘…‹‡†ƒ† …‹˜‹Ž Šƒ Š‡…Š‘ ƒ…Ǧ …‹‘‡• ’ï„Ž‹…ƒ•Ǥ ‘” ‡Œ‡’Ž‘ǡ ‡ ƒ ”‹•–ׄƒŽ †‡…”‡–ƒ‘• —‡•–”ƒ ’”‘’‹ƒ ƒŽ‡”–ƒ †‡ ‰±‡”‘ǡ ’‘”“—‡ ‘ •‡ Ž‘‰”× “—‡‡Ž•–ƒ†‘Žƒ†‡…”‡–ƒ”ƒ†‡ƒ‡”ƒ ‘ϐ‹…‹ƒŽǡƒ—…—ƒ†‘Šƒ„Àƒˆ—†ƒ‡–‘ ›„ƒ•‡Ž‡‰ƒŽ‡Žƒ‡›†‡ƒ……‡•‘†‡—ƒ ˜‹†ƒŽ‹„”‡†‡˜‹‘Ž‡…‹ƒdzǡ•‘•–—˜‘Ǥ Dz ƒ ”‹•–ׄƒŽ Žƒ Š‹…‹‘• †‡ Š‡…Š‘ › –—˜‹‘• ƒ……‹‘‡• —”‰‡–‡• ‡ ‹‡†‹ƒ–ƒ•ǡ › Ž‘‰”ƒ‘• ‹’Ž‡‡–ƒ” ‡†‹†ƒ•ƒ‡†‹ƒ‘’Žƒœ‘›Žƒ”‰‘Ǥ‘Ǧ ‰”ƒ‘•ƒ–‡†‡”ƒ’ƒ†”‡•†‡Žƒ•˜À…–‹Ǧ ƒ•ǡ’‘”“—‡‡•–ƒ„ƒ—›•‡ÓƒŽƒ†‘•› ‡ ”‹‡•‰‘Ǥ ‡ Ž‘…ƒŽ‹œ× › †‡–—˜‘ ƒ –”‡• Š‘‹…‹†ƒ•†‡ –œ‡Žƒ‡–dzǤ ‡•‡ƒ‡•–‘•Ž‘‰”‘•ǡŽ‘•ˆ‡‹‹Ǧ …‹†‹‘• •‡ ‡š–‡†‹‡”‘ ƒ —š–Žƒ —–‹±Ǧ ””‡œǡ †‘†‡ …‘‘ …ƒ•‘ ‡„Ž‡ž–‹…‘ ‡•–—˜‘‡Žƒ•‡•‹ƒ–‘†‡—ƒ—Œ‡”ŽŽƒǦ ƒ†ƒ ‡‹†‹ǡ†‡–ƒŽŽ×Žƒƒ…–‹˜‹•–ƒǤ

CUNDE EL pánico entre chiapanecas

ÆDenuncian negativa del Estado para detener el feminicidio

—Œ‡”‡•‘”‰ƒ‹œƒ†ƒ•†‡Ž—‹…‹’‹‘†‡ ƒ”‹•–ׄƒŽ†‡Žƒ•ƒ•ƒ•†‡…”‡–ƒ”‘ ŽƒDzŽ‡”–ƒ†‡‹‘Ž‡…‹ƒ†‡ ±‡”‘dzƒ–‡ Žƒ‡‰ƒ–‹˜ƒ†‡Ž‘•‘”‰ƒ‹•‘•†‡Ž•Ǧ –ƒ†‘ ’ƒ”ƒ †‡…”‡–ƒ” ‡†‹†ƒ• “—‡ †‡Ǧ  2ǡŠ‹•Ǥȋƒ’”‘ȌǤǦ –‡‰ƒŽ‘•ˆ‡‹‹…‹†‹‘•›Žƒ˜‹‘Ž‡…‹ƒ

',5(&725,2

35(6,'(17('(/*58325$0(//

+HFWRU5DIDHO0DUWtQH]GH(VFREDU+HUQiQGH] UDPHOOBMU#KRWPDLOFRP

',5(&725)81'$'25 5DIDHO0DUWtQH]GH(VFREDU/OHUD 

/DXUHQFLR3DOPD(VSLQR]D +8,0$1*8,//2<&É5'(1$6

',5(&725$'-8172 :LOOLDPV0DGULJDO9HUD SURWHVWDSROLWLFD#KRWPDLOFRP

-RVp/XLV$FRVWD 1$&$-8&$<-$/3$'(0e1'(=

',5(&7257(&1,&2 0DQXHO*DUFtD-DYLHU JXD\DED]R#KRWPDLOFRP 68%',5(&725(',725,$/ )ORUHQWLQR*DUFtD7RUUHV ÀRUHQWLQRBJ#KRWPDLOFRP ',5(&725$'0,1,675$7,92 -RVpGHO&-LPpQH]+HUQiQGH] MRFDU#KRWPDLOFRP -()('(,1)250$7,&$ )UDQFLVFR*DVSDU5H\HV FKRSDQBKRW#KRWPDLOFRP &225',1$'25'(&255(63216$/(6 $UDFHO\5XHGD*DPDV -()('(7$//(5(6 $QWHOPR*DUFtD(VSLQRVD

&255(63216$/(6 5REHUWR)ORUHV*DUFtD 7($3$ -$/$3$ < 7$&27$/3$

$UPDQGR3ULHJR5DPRV &81'8$&É1 3DEOR5H\HV'RPtQJXH] 0$&863$1$ -DLPH/ySH]0iUTXH] 5()250$&+,$3$6 %ODV0DUWLQ$OGHFRD 7(126,48((=$3$7$<-2187$

7$%$6&2$/'Ë$ HVXQDSXEOLFDFLyQHGLWDGD 7$%$6&2$/'Ë$

HLPSUHVDHQVXVSURSLRVWDOOHUHVHQ$Y5HYR OXFLyQ$FRORQLD7DPXOWp&3 9LOODKHUPRVD7DEDVFR7(/)$; <&2672(-(03/$5 7RGRVORVDUWtFXORVFROXPQDVQRWDV GHUHSRUWHURV\FRUUHVSRQVDOHVSXEOLFDGRVVRQ UHVSRQVDELOLGDGH[FOXVLYDGHTXLHQORV¿UPD

WDEDVFRDOGLD#KRWPDLOHV /$'$6,1&2672

   CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


3

ÆSerá trasladado a Tabasco cuando su estado de salud mejore y puesto a disposición del Juzgado IV de distrito.

 Œ—œ‰ƒ†‘ ˆ‡†‡”ƒŽ ‡‰× ‡ †‡ϐ‹Ǧ ‹–‹˜ƒ†‘•ƒ’ƒ”‘•“—‡•‘Ž‹…‹–׎ƒ†‡Ǧ ˆ‡•ƒ†‡Ž‡š‰‘„‡”ƒ†‘”†”±• ”ƒǦ ‹‡”‡Ž‘Ǥ‘†‡‡ŽŽ‘•‡•‡…‘–”ƒ †‡Žƒ””ƒ‹‰‘›‘–”‘’‘”Žƒ’‡–‹…‹×†‡ Žƒ ”‘…—”ƒ†—”Àƒ ‡‡”ƒŽ †‡ —•–‹…‹ƒ †‡ƒ„ƒ•…‘†‡“—‡•‡ƒ’”‡•‡–ƒ†‘› …—’Žƒ…‘‡Ž…‹–ƒ–‘”‹‘“—‡Ž‡‰‹”ƒ”‘ Žƒ•ƒ—–‘”‹†ƒ†‡•‹‹•–‡”‹ƒŽ‡•Ž‘…ƒŽ‡•ǡ ‡–‘”‘ƒŽƒ‹˜‡•–‹‰ƒ…‹×“—‡•‡Ž‡ •‹‰—‡’‘”‡Ž’”‡•—–‘†‡•˜À‘†‡…ƒ•‹ †‘•‹Ž‹ŽŽ‘‡•†‡’‡•‘•†‡Ž‡”ƒ”‹‘ ’ï„Ž‹…‘†—”ƒ–‡•—‰‡•–‹×Ǥ •–ƒ ”‡•‘Ž—…‹× ƒ„”‡ Žƒ ’‘•‹„‹Ž‹Ǧ

†ƒ†Œ—”À†‹…ƒ†‡“—‡‡Ž‡š‰‘„‡”ƒ†‘” –ƒ„ƒ•“—‡Ó‘•‡ƒ–”ƒ•Žƒ†‘ƒŽƒ‡–‹†ƒ†ǡ †‘†‡“—‡†ƒ”Àƒƒ†‹•’‘•‹…‹×†‡Ž —œǦ ‰ƒ†‘—ƒ”–‘†‡‹•–”‹–‘ǡ“—‡‡Žʹʹ†‡ Œ—‹‘ ’ƒ•ƒ†‘ Ž‹„”× Žƒ• †‘• ה†‡‡• †‡ƒ’”‡Š‡•‹×‡•—…‘–”ƒ’‘”Ž‘• †‡Ž‹–‘• †‡ ‘’‡”ƒ…‹‘‡• …‘ ”‡…—”•‘• †‡’”‘…‡†‡…‹ƒ‹ŽÀ…‹–ƒ›†‡ˆ”ƒ—†ƒ…‹× ϐ‹•…ƒŽǡ’‘”Ž‘•“—‡ƒŠ‘”ƒ‡•–ž•—Œ‡–‘ƒ ’”‘…‡•‘•’‡ƒŽ‡•Ǥ Ž ƒ’ƒ”‘ ͷͺͳȀʹͲͳ͵ ˆ—‡ ’”‡Ǧ •‡–ƒ†‘‡ŽͳͶ†‡Œ—‹‘’ƒ•ƒ†‘’‘”Žƒ †‡ˆ‡•ƒ †‡ ”ƒ‹‡” ƒ–‡ ‡Ž —œ‰ƒ†‘ ±…‹‘ ”‹‡”‘ †‡ ‹•–”‹–‘ †‡ Ǧ ’ƒ”‘ ‡ ƒ–‡”‹ƒ ‡ƒŽ ‡ ‡Ž ‹•–”‹Ǧ –‘ ‡†‡”ƒŽǡ‡…‘–”ƒ†‡Žƒ‘”†‡†‡ ’”‡•‡–ƒ…‹×›…‹–ƒ–‘”‹‘“—‡Ž‡‰‹”׎ƒ ”‘…—”ƒ†—”Àƒ†‡ —•–‹…‹ƒ†‡ƒ„ƒ•…‘ǡ ’ƒ”ƒ“—‡…‘’ƒ”‡…‹‡”ƒ‡…ƒŽ‹†ƒ††‡ ‹†‹…‹ƒ†‘’‘”†‡Ž‹–‘•…‘‘’‡…—Žƒ†‘ › ‡Œ‡”…‹…‹‘ ‹†‡„‹†‘ †‡Ž •‡”˜‹…‹‘ ’ïǦ „Ž‹…‘Ǥ ‹‡„ƒ”‰‘‡ŽŒ—œ‰ƒ†‘””‡•‘Ž˜‹×

VILLAHER MOSA / JUEVES 4 / JULIO 2013

Traerán a Granier Š‘›“—‡‘Ž‡…‘…‡†ÀƒŽƒ’”‘–‡……‹× †‡ŽƒŒ—•–‹…‹ƒˆ‡†‡”ƒŽǡ•‡‹†‹…ƒ‡Žƒ• Ž‹•–ƒ•†‡…—‡”†‘•†‡Ž‘•‡Œ‘†‡Žƒ —†‹…ƒ–—”ƒ ‡†‡”ƒŽǤ ‡•’‡…–‘ ƒŽ ƒ’ƒ”‘ ͷͺͲȀʹͲͳ͵ “—‡ ’”‘‘˜‹× ‡Ž ƒ„‘‰ƒ†‘ †—ƒ”†‘ —‡‰‘ ”‡‡Ž ‡ …‘–”ƒ †‡Ž ƒ””ƒ‹‰‘ ’‘”͵Ͳ†Àƒ•†‡…”‡–ƒ†‘’‘”—Œ—‡œ†‡ ƒ„ƒ•…‘ǡ‡Ž‹•‘Œ—œ‰ƒ†‘†‡ƒ’ƒǦ ”‘ ”‡•‘Ž˜‹×ǣ ̶•‡ ‹‡‰ƒ Žƒ •—•’‡•‹× †‡ϐ‹‹–‹˜ƒ̶Ǥ š‹•–‹× — –‡”…‡” ƒ’ƒ”‘ǡ ‡Ž ͸ͳͳȀʹͲͳ͵ ‡ ‡Ž ‹•‘ —œ‰ƒ†‘ ±Ǧ

Voluntariado del hospital ‘Rovirosa’

…‹‘”‹‡”‘†‡‹•–”‹–‘ǡ“—‡•‡’”‡Ǧ •‡–ׇŽʹͳ†‡Œ—‹‘’ƒ•ƒ†‘ǡ‡…‘–”ƒ †‡Žƒ•ה†‡‡•†‡ƒ’”‡Š‡•‹×“—‡•‡ Ž‡ ’—†‹‡”ƒ Ž‹„”ƒ”ǡ ‡Ž …—ƒŽ “—‡†× •‘Ǧ „”‡•‡À†‘›ƒ“—‡±•–ƒ•ˆ—‡”‘…—’Ž‹Ǧ ‡–ƒ†ƒ• ’‘” †‡Ž‹–‘• …‘•‹†‡”ƒ†‘• ‰”ƒ˜‡•Ǥ ‘ ‡•–‘• ˆƒŽŽ‘• ‡Ž –”ƒ•Žƒ†‘ †‡

”ƒ‹‡”‡Ž‘ƒƒ„ƒ•…‘•×Ž‘†‡’‡†‡ †‡•—…‘†‹…‹×†‡•ƒŽ—†ǡ“—‡…‘””‡•Ǧ ’‘†‡”ž ‡˜ƒŽ—ƒ” ƒ Žƒ• ƒ—–‘”‹†ƒ†‡• ±†‹…ƒ• ’‡‹–‡…‹ƒ”‹ƒ• †‡Ž ‹•–”‹–‘ ‡†‡”ƒŽǤ

Ayudan a pacientes 

‘• ˆ‘†‘• ”‡…ƒ—†ƒ†‘• †—”ƒ–‡ Žƒ• †‹˜‡”•ƒ• ƒ…–‹˜‹†ƒ†‡• “—‡ ”‡ƒŽ‹Ǧ œƒ ‡Ž ‰”—’‘ †‡ †ƒƒ• ˜‘Ž—–ƒ”‹ƒ• †‡Ž ‘•’‹Ǧ –ƒŽ‡‰‹‘ƒŽ†‡Ž–ƒ•’‡…‹ƒŽ‹†ƒ†Dz”Ǥ

—•–ƒ˜‘ Ǥ ‘˜‹”‘•ƒ ±”‡œdz ’‡”‹–‹‡Ǧ ”‘“—‡‡•–‡‹±”…‘Ž‡••‡†‘ƒ”ƒͳͷ …‘’”‡•ƒ• “—‹”‹…ƒ• …‘ –”ƒ’ƒ ’ƒ”ƒ‡Ž•‡”˜‹…‹‘†‡ƒ›‘•ǡƒ•À…‘‘ ‡†‹…ƒ‡–‘•’ƒ”ƒŽƒ‹†ƒ††‡—‹Ǧ †ƒ†‘• –‡•‹˜‘•‡‘ƒ–ƒŽ‡•ȋ ȌǤ ‡Žƒ…–‘ǡ‡‡Ž“—‡‡•–—˜‘ƒ…‘Ǧ ’ƒÓƒ†ƒ’‘”‡Ž†‹”‡…–‘”†‡Ž‘•‘…‘‹‘ǡ ƒ—‡Ž ‡•ï• Ž˜ƒ”ƒ†‘ ƒ”…ÀƒǢ ƒ”Àƒ

‹Žƒ ‹„ƒŒƒ ‘–”‡”ƒ•ǡ …‘‘”†‹ƒ†‘”ƒ †‡Ž ˜‘Ž—–ƒ”‹ƒ†‘ǡ ‡š’Ž‹…× “—‡ ‡•–‘• †‘ƒ–‹˜‘• ‘ Šƒ„”Àƒ •‹†‘ ’‘•‹„Ž‡• •‹‡Ž–”ƒ„ƒŒ‘‡‡“—‹’‘“—‡†‡ƒ‡Ǧ ”ƒƒŽ–”—‹•–ƒ”‡ƒŽ‹œƒ‡Ž‘”‰ƒ‹•‘›Žƒ …‹—†ƒ†ƒÀƒǤ ‡…‹‘×“—‡’ƒ”ƒ”‡…ƒ—†ƒ”‡•–‘• ˆ‘†‘•ǡ ‡Ž ‰”—’‘ ‘”‰ƒ‹œƒ ‡•—ƒŽǦ ‡–‡ †‹˜‡”•‘• ‡˜‡–‘• …‘‘ †‡•ƒǦ ›—‘•ǡ ‡”‡•‡• ‘ Œ—‡‰‘• †‡ „‹‰‘ǡ ‡Ž‘•“—‡Ž‘•”‡…—”•‘•‘„–‡‹†‘••‘ ‹˜‡”–‹†‘• ‡ Žƒ• ‡…‡•‹†ƒ†‡• ž• ƒ’”‡‹ƒ–‡•“—‡–‹‡‡ ‡Ž Š‘•’‹–ƒŽ ‘˜‹”‘•ƒ › •—•’ƒ…‹‡–‡•Ǥ

SILLAS de ruedas y para baño también han sido donadas por el voluntariado del hospital

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Dzƒ ϐ‹ƒŽ‹†ƒ† †‡ Šƒ…‡” Ž‘• ‡˜‡Ǧ –‘• ‡• ‘„–‡‡” ˆ‘†‘•ǡ ”‡…—”•‘• ’ƒ”ƒ •‘Ž˜‡–ƒ” ƒŽ‰—ƒ• ‡…‡•‹†ƒ†‡• †‡ Ž‘• —•—ƒ”‹‘•†‡ŽŠ‘•’‹–ƒŽdzǡ‡š’—•‘Ǥ ƒ”Àƒ‹Žƒ‹„ƒŒƒƒ…Žƒ”ד—‡‡Ž˜‘Ǧ Ž—–ƒ”‹ƒ†‘†‡ŽŠ‘•’‹–ƒŽ‘˜‹”‘•ƒ–‹‡‡ ʹͲ†ƒƒ•ƒ…–‹˜ƒ•ǡ›‡•–ž‹–‡‰”ƒ†‘’‘” ‡•’‘•ƒ•†‡ƒŽ‰—‘•±†‹…‘•†‡Ž…—‡”Ǧ ’‘†‹”‡…–‹˜‘†‡ŽŠ‘•’‹–ƒŽǡƒ•À…‘‘–”ƒǦ „ƒŒƒ†‘”ƒ•†‡Žƒ •–‹–—…‹×›’‡”•‘ƒ• †‡Žƒ•‘…‹‡†ƒ†…‹˜‹Žǡ’”‡‘…—’ƒ†‘•’‘” ‡Ž„‹‡‡•–ƒ”†‡Ž‘•’ƒ…‹‡–‡•›‡Ž‡Œ‘Ǧ

ƒ”–‘‘ƒŽÀƒ

”ƒ‹‡–‘†‡Žƒ…ƒŽ‹†ƒ††‡Ž•‡”˜‹…‹‘†‡Ž ‘•‘…‘‹‘Ǥ ƒ„‡ ‡…‹‘ƒ” “—‡ •‘ †‹ˆ‡”‡Ǧ –‡• Ž‘ ‡˜‡–‘• “—‡ ‡•–‡ ‰”—’‘ †‡ †ƒǦ ƒ• ”‡ƒŽ‹œƒǡ ›ƒ “—‡ ”‡…‹‡–‡‡–‡ ‡ˆ‡…–—ƒ”‘ — †‡•ƒ›—‘ †‘†‡ ‘„–—Ǧ ˜‹‡”‘—›„—‡ƒ”‡•’—‡•–ƒ’‘”’ƒ”–‡ †‡ Žƒ …‹—†ƒ†ƒÀƒǡ …—›‘• ”‡•—Ž–ƒ†‘• •‡ Šƒ˜‹•–‘”‡ϐŽ‡Œƒ†‘•‡Žƒƒ†“—‹•‹…‹× ›†‘ƒ…‹×†‡•‹ŽŽƒ•†‡”—‡†ƒ•ǡ›’ƒ”ƒ „ƒÓ‘•ǡƒ‹”‡•ƒ…‘†‹…‹‘ƒ†‘•›‡“—‹’‘ ±†‹…‘’ƒ”ƒ‡Žž”‡ƒ†‡‡‘ƒ–‘Ž‘‰ÀƒǤ


VILLAHERMOSA / JUEVES 4 / JULIO 2013

4

EL GOBERNADOR Arturo Nรบรฑez Jimรฉnez durante el inicio de las jornadas sobre Transparencia y Medios de Comunicaciรณn, convocada por el ITTAIP

ร†Inaugura el mandatario estatal conferencias sobre Transparencia y Medios de Comunicaciรณn, convocada por el ITTAIP

Transparencia

CONDICIร“N DE GOBIERNO DEMOCRรTICO Y HONORABLE: ANJยŽ ยยƒยย†ยƒย–ยƒย”ย‹ย‘ ย”วฆ ย–ย—ย”ย‘ รฏร“ย‡ยœ ย‹ยยฑวฆ ยย‡ยœยƒย•ย‡ย‰ย—ย”ร—ย“ย—ย‡ย•ย— ย”ยฑย‰ย‹ยย‡ยยƒย•ย—ยย‡ย…ย‘ย ย†ย‡ย…ย‹ย•ย‹ร—ยย‡ยŽย…ย‘ยย’ย”ย‘วฆ ยย‹ย•ย‘ ย†ย‡ ยˆย‘ย”ย–ยƒยŽย‡ย…ย‡ย” ยŽยƒย–ย”ยƒยย•ย’ยƒย”ย‡ยย…ย‹ยƒย‡ย ยƒย„ยƒย•ย…ย‘ย…ย‘ยย‘ย…ย‘ยวฆ ย†ย‹ย…ย‹ร—ย ย†ย‡ ย—ย ย‰ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ ย†ย‡ยย‘ย…ย”ยžย–ย‹ย…ย‘ ย› ยƒย—ย–ยฑยย–ย‹ย…ยƒยย‡ยย–ย‡ยŠย‘ยย‘ย”ยƒย„ยŽย‡วค ฯย‹ย”ยร—ย“ย—ย‡ยŠย‘ย›ยŽยƒย…ยƒยŽย‹ย†ยƒย†ย†ย‡ยŽยƒย†ย‡ยย‘วฆ ย…ย”ยƒย…ย‹ยƒ ย‡ย•ย–ยž ร€ยย–ย‹ยยƒยย‡ยย–ย‡ ย”ย‡ยŽยƒย…ย‹ย‘ยยƒย†ยƒ ย…ย‘ย ย‡ยŽ ย…ย‘ยย–ย”ย‘ยŽวก ฯย‹ย•ย…ยƒยŽย‹ยœยƒย…ย‹ร—ยวก ย–ย”ยƒยย•ย’ยƒวฆ ย”ย‡ยย…ย‹ยƒย›ย”ย‡ยย†ย‹ย…ย‹ร—ยย†ย‡ย…ย—ย‡ยย–ยƒย•ย•ย‘ย„ย”ย‡ย‡ยŽ ย‡ยŒย‡ย”ย…ย‹ย…ย‹ย‘ย†ย‡ยŽย’ย‘ย†ย‡ย”วกย†ย‡ยƒยŽยŽร€ย“ย—ย‡ย”ย‡ย‹ย–ย‡ย”ร— ย•ย—ย†ย‡ย…ย‹ย•ย‹ร—ยย†ย‡ยƒย˜ยƒยยœยƒย”ย‡ยย‡ยŽย’ย”ย‘ย’ร—ย•ย‹ย–ย‘ ย†ย‡ย”ย‡ยˆย‘ย”ยœยƒย”ยŽย‘ย•ยย‡ย…ยƒยย‹ย•ยย‘ย•ย†ย‡ย†ย‹ย…ยƒย†ย‘ย• ยƒย‡ย•ย–ยƒย•ย–ยƒย”ย‡ยƒย•วค รฏร“ย‡ยœ ย‹ยยฑยย‡ยœย‹ยยƒย—ย‰ย—ย”ร—ย‡ย•ย–ย‡ยย‹ยฑย”วฆ

Transparencia y prensa van de la mano: Piรฑa

JOSร‰ Manuel Piรฑa Gutiรฉrrez, Rector de la UJAT

ร†El rector en la Conferencia Interactiva Transparencia y Medios de Comunicaciรณn MIGUEL รNGEL DE LA ROSA

ย‘ย• ยย‡ย†ย‹ย‘ย• ย†ย‡ ย…ย‘ยย—ยย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ย ย…ย—ยย’ยŽย‡ย ย—ย ย’ยƒย’ย‡ยŽ ย’ย”ย‹ยย‘ย”ย†ย‹ยƒยŽ ย†ย‡ยย–ย”ย‘ ย†ย‡ ยŽยƒ ย–ย”ยƒยย•ย’ยƒย”ย‡ยย…ย‹ยƒวก ย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ ยƒยŽ ย•ย‡ย” ย–ยƒยย„ย‹ยฑยย‡ย•ย’ยƒย…ย‹ย‘ย•ย’ยƒย”ยƒยŽยƒย†ย‡ยย—ยย…ย‹ยƒย’รฏวฆ ย„ยŽย‹ย…ยƒย•ย‘ยยย‡ย…ยƒยย‹ย•ยย‘ย•ย“ย—ย‡ย…ย‘ยƒย†ย›ย—ย˜ยƒย ยƒยŽ ยˆย‘ย”ย–ยƒยŽย‡ย…ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘วก ย‡ยšย’ย”ย‡ย•ร— ย‡ยŽ ย”ย‡ย…ย–ย‘ย” ย†ย‡ยŽยƒ วก ย‘ย•ยฑยƒยย—ย‡ยŽย‹ร“ยƒ ย—ย–ย‹ยฑย”ย”ย‡ยœวก ย‡ย ยŽยƒ ย‹ยยƒย—ย‰ย—ย”ยƒย…ย‹ร—ย ย†ย‡ ยŽยƒ ย‘ยยˆย‡ย”ย‡ยย…ย‹ยƒ

ยย–ย‡ย”ยƒย…ย–ย‹ย˜ยƒวก ย”ยƒยย•ย’ยƒย”ย‡ยย…ย‹ยƒ ย› ย‡ย†ย‹ย‘ย•

ย…ย‘ยŽย‡ย•ยŽยƒยŒย‘ย”ยยƒย†ยƒย†ย‡ย…ย‘ยยˆย‡ย”ย‡ยย…ย‹ยƒย•ย•ย‘ย„ย”ย‡ ย”ยƒยย•ย’ยƒย”ย‡ยย…ย‹ยƒ ย› ย‡ย†ย‹ย‘ย• ย†ย‡ ย‘ยย—ยย‹วฆ ย…ยƒย…ย‹ร—ยวกย…ย‘ยย˜ย‘ย…ยƒย†ยƒย’ย‘ย”ย‡ยŽ ยย•ย–ย‹ย–ย—ย–ย‘ยƒวฆ ย„ยƒย•ย“ย—ย‡ร“ย‘ ย†ย‡ ย”ยƒยย•ย’ยƒย”ย‡ยย…ย‹ยƒ ย› ย…ย…ย‡ย•ย‘ ยƒยŽยƒ ยยˆย‘ย”ยยƒย…ย‹ร—ยรฏย„ยŽย‹ย…ยƒศ‹ ศŒวค ยŽ ย‰ย‘ย„ย‡ย”ยยƒย†ย‘ย” ย†ย‡ย•ย–ยƒย…ร— ย“ย—ย‡ ย‡ยŽ ย‡ย•วฆ ยˆย—ย‡ย”ยœย‘ ย‡ยย’ย”ย‡ยย†ย‹ย†ย‘ ย’ย‘ย” ย‡ยŽ  ย•ย‡ย”ยž ย†ย‡ ย—ย–ย‹ยŽย‹ย†ยƒย† ย’ยƒย”ยƒ ยŽยƒ ย–ย”ยƒยย•ยˆย‡ย”ย‡ยย…ย‹ยƒ ย†ย‡ ย…ย‘ยย‘ย…ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ย• ยƒ ยŽยƒ ย–ย‘ยยƒ ย†ย‡ ย†ย‡ย…ย‹วฆ ย•ย‹ย‘ยย‡ย•ย‡ยย‡ยŽยžยย„ย‹ย–ย‘ย†ย‡ยŽยƒย–ย”ยƒยย•ย’ยƒย”ย‡ยวฆ ย…ย‹ยƒวก ย’ย”ย‹ยย‡ย”ย‘ ย‡ย ยŽยƒ ยย‘ย”ยยƒ ย› ย†ย‡ย•ย’ย—ยฑย• ย‡ย ย’ย‘ยŽร€ย–ย‹ย…ยƒย• ย’รฏย„ยŽย‹ย…ยƒย• ย†ย‡ ย’ย”ย‘ย‰ย”ยƒยยƒย• ย› ย’ย”ย‘ย›ย‡ย…ย–ย‘ย•ยƒย…ยƒย”ย‰ย‘ย†ย‡ยŽย‰ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘วค ย ย‡ยŽ ย‡ย˜ย‡ยย–ย‘ ย‡ยˆย‡ย…ย–ย—ยƒย†ย‘ ย‡ย ย‡ยŽ ย‡ยวฆ ย–ย”ย‘ ยย–ย‡ย”ยยƒย…ย‹ย‘ยยƒยŽ ย†ย‡ ย‹ยย…ย—ยŽยƒย…ย‹ร—ย ย› ยย•ย‡ร“ยƒยยœยƒ ศ‹ ศŒ ย†ย‡ ยŽยƒ ยย‹ย˜ย‡ย”ย•ย‹ย†ยƒย† ย—ยžย”ย‡ยœ ย—ย–ร—ยย‘ยยƒ ย†ย‡ ยƒย„ยƒย•ย…ย‘ ศ‹ ศŒวก ยŽยƒย•ย…ย‘ยยˆย‡ย”ย‡ยย…ย‹ยƒย•ย‡ย•ย–ย—ย˜ย‹ย‡ย”ย‘ยยƒย…ยƒย”ย‰ย‘ย†ย‡ ย‘ย•ยฑยƒยร—ยยƒย”ย”ย‡ร“ย‘ยƒย”ยŽร—ยวกยƒย…ย–ย—ยƒยŽย†ย‹วฆ ย”ย‡ย…ย–ย‘ย”ย†ย‡ยŽ ย‘ยย†ย‘ย†ย‡ย—ยŽย–ย—ย”ยƒย…ย‘ยร—ยย‹วฆ ย…ยƒวก ย› ยƒย”ย‹ย‘ ยŽย„ย‡ย”ย–ย‘ ยƒยย’ย‘ย• ย‘ย”ย–ยฑย•วก ย’ย‘ยŽย‹ย–ร—ยŽย‘ย‰ย‘ย›ย’ย‡ย”ย‹ย‘ย†ย‹ย•ย–ยƒวค ย†ย‡ย‘ยย—ยย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยวค ยย‡ยŽยƒย—ย†ย‹ย–ย‘ย”ย‹ย‘ย†ย‡ยŽ ย†ย‡ยŽยƒ ย‡ยย‡ยŽย“ย—ย‡ย•ย‡ย…ย‘ยย–ร—ย…ย‘ยยŽยƒย’ย”ย‡ย•ย‡ยย…ย‹ยƒย†ย‡ยŽ ยยƒยย†ยƒย–ยƒย”ย‹ย‘ ย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽวก ยŽยƒ ย‘ยย•ย‡ยŒย‡ย”ยƒ ย”ย‡วฆ ย•ย‹ย†ย‡ยย–ยƒ ย†ย‡ วก ย‡ยŽร€ย…ย‹ย–ยƒ ย†ย‡ยŽ ยƒย”ยย‡ย ย—ยžย”ย‡ยœ ยƒย•ย–ย”ย‘ ย‡ ย‹ยย˜ย‹ย–ยƒย†ย‘ย•วก ย‡ยŽ ย”ย‡ย…ย–ย‘ย”วก ย†ย‡ยŒร— ยย—ย› ย…ยŽยƒย”ย‘วก ย“ย—ย‡ ยŽยƒ ย–ย”ยƒยย•ย’ยƒย”ย‡ยย…ย‹ยƒ ย‡ย•ย—ยย‡ยŒย‡ย”ย…ย‹ย…ย‹ย‘ย’ยƒย”ยƒยŽย‘ย•ย“ย—ย‡ย–ย‹ย‡ยย‡ยยŽยƒ ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย•ยƒย„ย‹ยŽย‹ย†ยƒย† ย†ย‡ ยƒย†ยย‹ยย‹ย•ย–ย”ยƒย” ย”ย‡วฆ ย…ย—ย”ย•ย‘ย•วกย›ยƒย“ย—ย‡ย†ย‡ย„ย‡ยย…ย‘ยย—ยย‹ย…ยƒย”ย’ย—ยวฆ ย–ย—ยƒยŽยย‡ยย–ย‡ยƒยŽย‘ย•ย‰ย‘ย„ย‡ย”ยยƒย†ย‘ย•ย‡ยย“ย—ยฑย•ย‡ ย‹ยย˜ย‹ย‡ย”ย–ย‡ยวค ย‹ย˜ย‹ยย‘ย•ย‡ยย—ยยƒย•ย‘ย…ย‹ย‡ย†ยƒย†ย“ย—ย‡ย‡ย•ย–ยž ยยžย• ย‹ยยˆย‘ย”ยยƒย†ยƒ ย› ย•ย‡ ย˜ย—ย‡ยŽย˜ย‡ ยยžย• ย‡ยšย‹วฆ ย‰ย‡ยย–ย‡ ย‡ย ย…ย—ยƒยย–ย‘ ยƒ ย‹ยยˆย‘ย”ยยƒย…ย‹ร—ย ย•ย‘ย„ย”ย‡ ย‡ยŽ ย‡ยŒย‡ย”ย…ย‹ย…ย‹ย‘ ย†ย‡ ยŽย‘ย• ย”ย‡ย…ย—ย”ย•ย‘ย• ย’รฏย„ยŽย‹ย…ย‘ย•วก ย—ยยƒย•ย‘ย…ย‹ย‡ย†ยƒย†ย“ย—ย‡ยƒยย–ย‡ย‡ยŽยƒย„ย—ย•ย‘ยŠยƒย„ยŽยƒวก ยƒยย–ย‡ยŽยƒยƒย”ย„ย‹ย–ย”ยƒย”ย‹ย‡ย†ยƒย†ย†ย‡ยย—ยย…ย‹ยƒย›ยƒยย–ย‡ ยŽยƒย‘ย’ยƒย…ย‹ย†ยƒย†ย†ย‡ยยƒยย†ยƒวค ย‘ย•ย‘ยยŽย‘ย•ย…ยƒยย„ย‹ย‘ย•ย“ย—ย‡ย•ย‡ยย‡ย…ย‡ย•ย‹วฆ ย–ยƒย ยƒ ย†ย‹ยƒย”ย‹ย‘ ย‡ย ย•ย— ยƒยŽย”ย‡ย†ย‡ย†ย‘ย”วก ย•ย‹ยย‘ ย“ย—ย‡ ย•ย‡ ย‹ยย˜ย‘ยŽย—ย…ย”ย‡ย ย› ย’ยƒย”ย–ย‹ย…ย‹ย’ย‡ยวก ย‡ย•ย–ยƒย• ยƒย…ย–ย‹ย–ย—ย†ย‡ย• ยย—ย› ย‹ยย‡ยŽย—ย†ย‹ย„ยŽย‡ยย‡ยย–ย‡ ยƒ ยŽยƒ ย…ย‘ยย•ย‘ยŽย‹ย†ยƒย…ย‹ร—ย ย†ย‡ ยŽยƒ ย†ย‡ยย‘ย…ย”ยƒย…ย‹ยƒวก ย‡ย ย‡ย•ย‡ย•ย‡ยย–ย‹ย†ย‘ย–ย”ยƒยย•ย’ยƒย”ย‡ยย…ย‹ยƒย›ยย‡ย†ย‹ย‘ย†ย‡ ย…ย‘ยย—ยย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยย˜ยƒยย†ย‡ยŽยƒยยƒยย‘วค

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


5

VILLAHER MOSA / JUEVES 4 / JULIO 2013

OPERATIVO intensivo dio como resultado clausuras de establecimientos

TACOS con sabor a caquita

CLAUSURAN FRITANGUEROS

ร†Riesgos Sanitarios enviรณ a catadores de tacos

ย•ย—ย†ยƒย„ยƒยƒย…ยŠย‘ย”ย”ย‘ย•ย›ยŽยƒย•ย‰ย‘ย–ยƒย•ย†ย‡ย•ย—ย†ย‘ย” ย…ยƒร€ยƒย ย‡ย ยŽยƒ ย…ยƒย…ย‡ย”ย‘ยŽยƒ ยŠยƒย…ย‹ย‡ยย†ย‘ ย”ย—ย‹ย†ย‘ ย…ย‘ยย‘ย…ย—ยƒยย†ย‘ย…ยƒย‡ยƒย‰ย—ยƒย‡ยย‡ยŽยƒย…ย‡ย‹ย–ย‡วฅวค ย–ย‘ย–ยƒยŽย‡ย•ย‘ยŽย‡ย†ยƒย„ยƒย—ยย•ยƒย„ย‘ย”ยยžย•ยƒย†ย‡ย”ย‡วฆ ยœยƒย†ย‘ยƒยŽย–ยƒย…ย‘ POR ROMEO ZEBADรšA GAMBOA ย‘ย•ย•ยƒยŽย—ย„ย”ย‹ย†ย‹ย•ย–ยƒย•ยย‹ย•ย‡ย‹ยยย—ย–ยƒย”ย‘ยวก ย’ย—ย‡ย•ย‡ยย•ย—ย…ยŠยƒยย„ยƒย›ยƒยŠยƒย„ร€ยƒยย’ย”ย‘ย„ยƒวฆ LOS INSPECTORES LLEGARON ย†ย‘ย†ย‡ย–ย‘ย†ย‘วฅย‡ย•ย’ย‡ย”ยƒย”ย‘ยยŽยƒย‘ย”ย†ย‡ยย†ย‡ย–ยƒวฆ DE IMPROVISO Y DISFRAZADOS. ย…ย‘ย•วกย›ย•ย—ย…ย‘ยย•ยƒย„ย‹ย†ยƒยŠย‘ย”ย…ยŠยƒย–ยƒวกยย‹ย•ยยƒย• วฆวฒย‡ยย‡ ย†ย‘ย• ย†ย‡ ย•ย‡ย•ย‘ย•วก ย—ยย‘ ย†ย‡ ย„ย—วฆ ย“ย—ย‡ ย–ย”ยƒย• ย—ย ย”ยžย’ย‹ย†ย‘ ยย‘ย˜ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ ย†ย‡ ย…ยŠย‡ ย› ย—ยย‘ ย†ย‡ ย‘ยŒย‘วฆยŽย‡ ย†ย‹ยŒย‡ย”ย‘ย ยƒยŽ ย‡ยวฆ ยยƒยย‘ย•ย†ย‡ยŽย–ยƒย“ย—ย‡ย”ย‘วฆย“ย—ย‡ยƒย‡ย•ยƒย•ยŠย‘ย”ยƒย• ย’ยŽย‡ยƒย†ย‘วฆวฅยƒยƒยƒยƒยŠย›ยย‡ย†ยƒย—ยยƒยƒย‰ย—ยƒย†ย‡ ย›ยƒยŠยƒย•ย–ยƒยŽย—ย…ร€ยƒยŽยƒย•ย—ร“ยƒย•ยŽย‹ยย’ย‹ยƒย•ย†ย‡ย–ยƒยวฆ ยŠย‘ย”ย…ยŠยƒย–ยƒวฅวคย› ย‘ย–ย”ยƒ ย”ยƒย…ย‹ร—ย ย‹ย‰ย—ยƒยŽ ยƒย“ย—ร€ ย–ย‘ย•ย‘ย„ยƒย”ย–ย‘ย”ย–ย‹ยŽยŽยƒย•วฆยŽย‡ย•ยˆย—ย‡ย†ย‡ย•ย’ยƒย…ยŠยƒย†ยƒ ย’ยƒยŽย…ย‘ยย’ยƒวณ ย‡ยย—ยย’ยŽยƒย–ย‘ย†ย‡ย’ยŽยžย•ย–ย‹ย…ย‘ย‡ยย‡ยŽย“ย—ย‡ยƒยย–ย‡ย• ยŽย‡ยย’ยŽย‡ยƒย†ย‘ยŽย‡ย’ยƒย•ร—ยŽยƒย‘ย”ย†ย‡ยยƒยŽย–ยƒวฆ ย›ยƒยŠยƒย„ร€ยƒยย…ย‘ยย‹ย†ย‘ยยžย•ย†ย‡ย†ย‹ย‡ยœย…ยŽย‹ย‡ยวฆ ย“ย—ย‡ย”ย‘วกย“ย—ย‡ย’ยƒย”ยƒย‡ย•ยƒยŠย‘ย”ยƒศ‹อณอดย†ย‡ยŽย†ร€ยƒศŒ ย–ย‡ย•ย›ยƒยŽย“ย—ย‡รฏยย‹ย…ยƒยย‡ยย–ย‡ยŽย‡ย’ยƒย•ยƒย”ย‘ยย‡ยŽ

ย–ย”ยƒย’ย‘ ย“ย—ย‡ ยŽย‘ ยย‹ย•ยย‘ ย•ย‡ย”ย˜ร€ยƒ ย’ยƒย”ยƒ ยŽย‹ยวฆ ย’ย‹ยƒย”ยย‡ย•ยƒย•วกย“ย—ย‡ย’ยƒย”ยƒยŽย‹ยย’ย‹ยƒย”ย‡ยŽย•ย—ย†ย‘ย” ย†ย‡ยŽยƒยˆย”ย‡ยย–ย‡ย†ย‡ยŽย–ยƒย“ย—ย‡ย”ย‘วค ยŽ ย’ย”ย‹ยย‡ย”ย‘ ย†ย‡ ยŽย‘ย• ย–ยƒย…ย‘ย• ย•ย‡ ยŽย‘ ย”ย‡ย•ย„ยƒยŽยƒย”ย‘ย ย†ย‡ ย—ย ย„ย‘ย…ยƒย†ย‘วก ย‡ยŽ ย•ย‡ย‰ย—ยวฆ ย†ย‘ ย‹ย‰ย—ยƒยŽวก ย› ยŠยƒย•ย–ยƒ ย‡ยŽ ย–ย‡ย”ย…ย‡ย”ย‘ ย†ย‹ยŒย‡ย”ย‘ย ยŠย—ยยยยยวก วฅวคย•ร—ยŽย‘ ย“ย—ย‡ ยƒยŽ ย†ย‡ย‰ย—ย•ย–ยƒย” ย‡ยŽย…ย—ยƒย”ย–ย‘ย–ยƒย…ย‘วกยŽย‡ย•ย‹ยย–ย‹ย‡ย”ย‘ยย—ยย•ยƒย„ย‘ย”วฆ ย…ย‹ย–ย‘ ย‡ยšย–ย”ยƒร“ย‘วฅวค วฒยƒย„ย‡ ย…ร—ยย‘ ยƒวฅย•ยƒย„ย‡ ย…ร—ยย‘ ยƒวฅวณ ยŽย‡ ย†ย‹ยŒย‘ ย—ยย‘ ย†ย‡ ยŽย‘ย• ย‹ยย•ย’ย‡ย…วฆ ย–ย‘ย”ย‡ย• ยƒยŽ ย†ย‡ย’ย‡ยย†ย‹ย‡ยย–ย‡วก ย’ย‡ย”ย‘ ย‡ย ย•ย‡ย‰ย—ย‹วฆ ย†ยƒ ย•ย— ย…ย‘ยย’ยƒร“ย‡ย”ย‘ ย–ย‡ย”ยย‹ยร— ยŽยƒ ยˆย”ยƒย•ย‡วฅ วฒยƒย„ย‡ย…ร—ยย‘ยƒย…ยƒย“ย—ย‹ย–ยƒวณวค ยย–ย‡ย–ยƒยŽยƒย…ย‘ยย–ย‡ย…ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘วฆย“ย—ย‡ย‘ย…ย—วฆ ย”ย”ย‡ ย‡ย ย…ย‹ย‡ยย–ย‘ย• ย†ย‡ ยŽย—ย‰ยƒย”ย‡ย• ย†ย‘ยย†ย‡ ย•ย‡ ย—ย„ย‹ย…ยƒยยŽย‘ย•ย˜ย‡ยย†ย‡ยˆย”ย‹ย–ยƒยย‰ยƒย•วฆย†ย‡ย‹ยยย‡วฆ

ย†ย‹ยƒย–ย‘ ยŽย‡ ย†ย‹ย‡ย”ย‘ย ย’ยƒย”ย–ย‡ ยƒ ยŽยƒ ย†ย‹ย”ย‡ย…ย–ย‘ย”ยƒ ย†ย‡ ย‹ย‡ย•ย‰ย‘ย• ยƒยย‹ย–ยƒย”ย‹ย‘ย• ย†ย‡ ยŽยƒ ย‡ย…ย”ย‡ย–ยƒวฆ ย”ร€ยƒย†ย‡ยƒยŽย—ย†ยŽย‰ยƒย‹ร“ยƒ ย—ย–ย‹ยฑย”ย”ย‡ยœวกย“ย—ย‡ ย†ย‡ ย‹ยยย‡ย†ย‹ยƒย–ย‘ ย‘ย”ย†ย‡ยร— ย—ย ย‘ย’ย‡ย”ยƒย–ย‹ย˜ย‘ ย‹ยย–ย‡ยย•ย‹ย˜ย‘ ยŽย‘ ย“ย—ย‡ ย†ย‹ย‘ ย…ย‘ยย‘ ย”ย‡ย•ย—ยŽย–ยƒย†ย‘ ย“ย—ย‡ ย…ยŽยƒย—ย•ย—ย”ยƒย ย‡ย ยย‡ยย‘ย• ย†ย‡ ย†ย‘ย• ยŠย‘วฆ ย”ยƒย•วกย…ย‹ยย…ย‘ย–ยƒย“ย—ย‡ย”ร€ยƒย•วฅวคย†ย‡ย–ยƒย“ย—ย‹ย–ย‘ย•ย…ย‘ย ย…ยƒย“ย—ย‹ย–ยƒวคย‘ย†ย‡ยŽยƒย…ยƒย“ย—ย‹ย–ยƒย•ย‡ย’ย—ย†ย‘ย…ย‘ยวฆ ย’ย”ย‘ย„ยƒย”ย—ยยƒย˜ย‡ยœย“ย—ย‡ย‡ยŽยŽยƒย„ย‘ย”ยƒย–ย‘ย”ย‹ย‘ย†ย‡ ย•ยƒยŽย—ย†ย’รฏย„ยŽย‹ย…ยƒยŠย‹ยœย‘ยŽย‘ย•ยƒยยžยŽย‹ย•ย‹ย•ย…ย‘ย”ย”ย‡ย•วฆ ย’ย‘ยย†ย‹ย‡ยย–ย‡ย•ย›ย†ย‘ร“ยƒยŽย‰ยƒย‹ร“ยƒย›ยƒย†ย‡ยŒร— ย‡ยย…ยŽยƒย”ย‘ย“ย—ย‡ย–ย‘ย†ย‘ย•ยŽย‘ย•ย‡ยšย’ย‡ยย†ย‡ย†ย‘ย”ย‡ย• ย†ย‡ ยƒยŽย‹ยย‡ยย–ย‘ย•วก ย›ยƒ ย•ย‡ยƒ ยƒยย„ย—ยŽยƒยย–ย‡ย• ย‘ ย‡ย•ย–ยƒย„ยŽย‡ย…ย‹ย†ย‘ย•ย“ย—ย‡ยย‘ย…ย—ยย’ยŽยƒยย…ย‘ยยŽยƒย• ยย‘ย”ยยƒย• ย†ย‡ ย•ยƒยŽย—ย„ย”ย‹ย†ยƒย†วก ย•ย‡ย”ยžย ยย—ยŽย–ยƒวฆ ย†ย‘ย•ย›ยŽย‡ย•ย…ย‡ย”ย”ยƒย”ยžยย‡ยŽย…ยŠยƒยย‰ยƒย”ย”ย‘วค

Encarece el pollo

ร†Disminuye el envรญo de aves en pie a Tabasco, ocasionando el incremento del precio por kilo POR ROMEO ZEBADรšA GAMBOA

ย—ยย…ย—ยƒยย†ย‘ย•ย‡ยŠยƒย”ย‡ย’ย‘ย”ย–ยƒย†ย‘ย“ย—ย‡ยŽยƒย‰ย”ย‹ย’ย‡ ยƒย˜ย‹ยƒย”ย‡ย•ย–ยžย…ย‘ยย–ย”ย‘ยŽยƒย†ยƒย‡ยย‡ยŽย’ยƒร€ย•วกย†ย—ย”ยƒยย–ย‡ย‡ยŽ ย’ย”ย‹ยย‡ย”ย•ย‡ยย‡ย•ย–ย”ย‡ย†ย‡ยŽอดอฒอณอตยŠยƒยย†ย‹ย•ยย‹ยย—ย‹ย†ย‘ ยŽย‘ย•ย‡ยย˜ร€ย‘ย•ย†ย‡ย’ย‘ยŽยŽย‘ย‡ยย’ย‹ย‡ยƒยƒย„ยƒย•ย…ย‘วกยŽย‘ย…ย—ยƒยŽ ยƒย—ยยƒย†ย‘ยƒย“ย—ย‡ยย‘ย•ย‘ยย‘ย•ย—ยย•ย–ยƒย†ย‘ย’ย”ย‘ย†ย—ย…วฆ ย–ย‘ย”วก ยŠยƒ ยŠย‡ย…ยŠย‘ ยย‡ยŽยŽยƒ ย‡ย ย—ย ย‹ยย…ย”ย‡ยย‡ยย–ย‘ ย†ย‡ยŽ ย’ย”ย‡ย…ย‹ย‘ย’ย‘ย”ยย‹ยŽย‘ย‡ยย’ย‹ย‡ย“ย—ย‡ยŠยƒย•ย—ย„ย‹ย†ย‘ย†ย‡อดอท ยƒอถอฒย’ย‡ย•ย‘ย•วกย›ย—ยยƒย˜ย‡ยœย†ย‡ย•ย–ยƒยœยƒย†ย‘ย’ย‘ย”ยŽยƒยย‡ย”วฆ ยยƒย“ย—ย‡ย•ย—ยˆย”ย‡ยย†ย‡ย’ยŽย—ยยƒย•ย—ย˜ร€ย•ย…ย‡ย”ยƒย•ย†ย‡อถอทยƒ ยยžย•ย†ย‡อทอฒย’ย‡ย•ย‘ย•ย‡ยŽยย‹ยŽย‘วค ย‘ยƒยย–ย‡ย”ย‹ย‘ย”ย‡ย•ย‡ยšย’ย—ย‡ย•ย–ย‘ย’ย‘ย”ย‡ยŽยŽร€ย†ย‡ย”ย†ย‡ยŽยƒ ยย‹ร—ยย†ย‡ยšย’ย‡ยย†ย‡ย†ย‘ย”ย‡ย•ย†ย‡ย‘ยŽยŽย‘ย•ย†ย‡ยŽยย‡ย”วฆ ย…ยƒย†ย‘ วฎย‹ยย‘ ย—ยžย”ย‡ยœวฏ ยย‰ย‡ยŽ ย‹ยŽ ย†ย‡ ย‹ย‘ย•วก ยƒยย‘วฆ ย–ยƒยย†ย‘ย“ย—ย‡ยƒย„ยƒย•ย…ย‘ยย‘ย‡ย•ย•ย–ยƒย†ย‘ย’ย”ย‘ย†ย—ย…ย–ย‘ย” ย›ยย‘ย•ย‡ย•ยƒย„ย‡ย•ย‹ย’ย‘ย”ยŽยƒย•ย…ย‘ยย†ย‹ย…ย‹ย‘ยย‡ย•ย†ย‡ยŽย…ยŽย‹วฆ ยยƒวกย‘ย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ยย‘ยŠยƒยŠยƒย„ย‹ย†ย‘ย‹ยย–ย‡ย”ยฑย•ย‡ยย‡ย•ย–ยƒวฆ CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

ย„ยŽย‡ย…ย‡ย”ย‰ย”ยƒยยŒยƒย•ย•ย—ย„ย•ย‹ย†ย‹ยƒย†ยƒย•ย’ย‘ย”ย’ย”ย‘ย‰ย”ยƒยยƒย• ย†ย‡ย‰ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘วกยŽย‘ย“ย—ย‡ย‹ยย’ยƒย…ย–ยƒวกย’ย—ย‡ย•ยŽย‘ย•ยŠยƒย…ย‡ ย†ย‡ย’ย‡ยย†ย‡ย”ย†ย‡ยŽย‘ย•ย‡ยย˜ร€ย‘ย•ย†ย‡ย‘ย–ย”ยƒย•ย‡ยย–ย‹ย†ยƒย†ย‡ย• ย“ย—ย‡ยƒยŽยƒยŠย‘ย”ยƒย“ย—ย‡ย“ย—ย‹ย‡ย”ย‡ยยŽย‡ย•ย‹ยย…ย”ย‡ยย‡ยย–ยƒย ย‡ยŽย’ย”ย‡ย…ย‹ย‘วกย›ยƒย•ย‡ยƒย’ย‘ย”ยŽยƒย‰ย”ย‹ย’ย‡ยƒย˜ย‹ยƒย”วกย‘ย’ย‘ย”ยŽย‘ย• ย‹ยย…ย”ย‡ยย‡ยย–ย‘ย•ย‡ยย‡ยŽย–ย”ยƒยย•ย’ย‘ย”ย–ย‡ย“ย—ย‡ย‡ย•ย‹ยย’ยƒย…วฆ ย–ยƒย†ย‘ย’ย‘ย”ย‡ยŽยƒยŽยœยƒย†ย‡ยŽยƒย•ย‰ยƒย•ย‘ยŽย‹ยยƒย•วค อดอฒอฒ ย‰ย”ย‡ย‰ร— ย“ย—ย‡ ยƒยย–ย‡ย• ยŠยƒย„ร€ยƒ ย—ยยƒ ย†ย‹ยˆย‡ย”ย‡ยย…ย‹ยƒ ย‡ยย–ย”ย‡ ย‡ยŽ ย’ย”ย‡ย…ย‹ย‘ ย†ย‡ยŽ ย’ย‘ยŽยŽย‘ ย› ยŽยƒ ย‰ยƒยŽยŽย‹ยยƒวก ย•ย‹ย ย‡ยย„ยƒย”ย‰ย‘ ยŠย‘ย› ย‡ย ย†ร€ยƒวก ยƒยย„ย‘ย• ย’ย—ย‡ย†ย‡ย ยŽยŽย‡ย‰ยƒย” ยƒย…ย‘ย•ย–ยƒย”ยŠยƒย•ย–ยƒอดอฒอฒย’ย‡ย•ย‘ย•ยŽยƒย’ย‹ย‡ยœยƒย›ย‡ย•ย‘ยŽย‡ย• ย’ย‡ย‰ยƒยƒย‡ยŽยŽย‘ย•ย…ย‘ยย‘ย‡ยšย’ย‡ยย†ย‡ย†ย‘ย”ย‡ย•วกย’ย—ย‡ย•ยƒยย–ย‡ ย–ยƒยŽ ยƒยŽยœยƒ ย•ย—ย• ย˜ย‡ยย–ยƒย• ยŠยƒย ย„ยƒยŒยƒย†ย‘ ย†ย‡ ยยƒยย‡ย”ยƒ ย‡ย•ย–ย”ย‡ย’ย‹ย–ย‘ย•ยƒวค  ย‹ยยƒยŽยย‡ยย–ย‡วกย‡ยšย’ย—ย•ย‘ย“ย—ย‡ย‘ย–ย”ยƒย†ย‡ยŽยƒย•ย…ยƒย—วฆ ย•ยƒย•ย†ย‡ยŽยƒย„ยƒยŒยƒย†ย‡ย˜ย‡ยย–ยƒย•วกย•ย‡ย†ยƒย’ย‘ย”ยŽยƒย…ย‘ยวฆ ย’ย‡ย–ย‡ยย…ย‹ยƒ ย†ย‡ย•ยŽย‡ยƒยŽ ย“ย—ย‡ ย•ย—ยˆย”ย‡ย ย…ย‘ย ยŽย‘ย• ยŠย‹ย’ย‡ย”วฆ ยย‡ย”ย…ยƒย†ย‘ย•ย“ย—ย‡ยƒยŽย…ย‘ยย’ย”ยƒย”ยยƒย›ย‘ย”ย˜ย‘ยŽย—ยย‡ยวก ยƒย†ย“ย—ย‹ย‡ย”ย‡ย ยย‡ยย‘ย” ย’ย”ย‡ย…ย‹ย‘วก ย’ย‘ย” ยŽย‘ ย“ย—ย‡ ยŽย‡ย• ย“ย—ย‹ย–ยƒยย˜ย‡ยย–ยƒย•วกยƒย’ย‡ย•ยƒย”ย†ย‡ย“ย—ย‡ย‡ย•ย–ย‘ย•รฏยŽย–ย‹ยย‘ย• ย˜ย‡ยย†ย‡ยย’ย‘ยŽยŽย‘ย…ย‘ยย‰ย‡ยŽยƒย†ย‘วกยย‹ย‡ยย–ย”ยƒย•ย“ย—ย‡ย‡ยย‡ยŽ ยย‡ย”ย…ยƒย†ย‘ย‡ยŽย’ย”ย‘ย†ย—ย…ย–ย‘ย‡ย•ยˆย”ย‡ย•ย…ย‘วค

INCREMENTO del precio por kilo y entero sufre la ciudadanรญa

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


VILLAHERMOSA / JUEVES 4 / JULIO 2013

6

Rodolfo Lara Lagunas

Empobrece la educaciĂłn POR WILFRIDO REYES CRUZ

LOCAL

A decir del secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la EducaciĂłn en Tabasco (SIČ&#x152;ÇĄÂ&#x192;Â&#x2C6;Â&#x192;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2018; Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x201D;Ă&#x20AC;Â&#x192;ÇĄÂ&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x2018;Â?Â&#x2018;Â&#x2026;Â&#x2039;Ă&#x2014; Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2026;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x201D;ʹͲͳʹnjʹͲͳ;Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021; concluye este viernes se cubriĂł sĂłlo un 86 por ciento del calendario que Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201E;Â&#x2021;Â&#x201D;Ă&#x20AC;Â&#x192; Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2020;Â&#x2021; ʹͲͲ Â&#x2020;Ă&#x20AC;Â&#x192;Â&#x2022; Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2026;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2022; Â&#x2021;Â? Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x192;Â&#x2014;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2022;ÇĄÂ&#x2021;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2030;Â&#x2014;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x2C6;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2014;sentismo de los docentes debido a protestas que se hicieron a lo largo del ciclo

RODOLFO Lara Lagunas

Ă&#x2020;El titular de la SE solapa el ausentismo de maestros en las aulas escolares, acusa el dirigente del SITET.

escolar, en donde reclaman algunos derechos y tambiĂŠn en algunas escueÂ&#x17D;Â&#x192;Â&#x2022; Â&#x2022;Â&#x2021; Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2018;Â? Â&#x2039;Â?Â&#x2026;Â&#x2018;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2022;ÇĄ Â&#x192;Â&#x2022;Ă&#x20AC;Â&#x2026;Â&#x2018;Â?Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2022;Â?Â&#x2039;Â&#x2022;Â?Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x192;Â?Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x192; quienes propiciaron que no se dieran Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2026;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x203A;Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x192;Ǥ Pese a ello, el lĂ­der sindical seĂąala se cumpliĂł con el programa estableÂ&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2018;ÇĄ Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2030;ĂŻÂ? Â?Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x192;Â?Â&#x2013;Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2C6;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x153;Â&#x2018; Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2022; maestros que devolvieron el tiempo perdido, cuesÂ&#x2013;Â&#x2039;Ă&#x2014;Â?Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021;Â?Â&#x2018;Â&#x2C6;Â&#x2014;Â&#x2021; asĂ­, sin embargo, Â&#x2026;Â&#x2018;Â?Ď?Â&#x2039;Ă&#x2014; Â&#x2021;Â? Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x17D; ciclo que inicia Â&#x2021;Â&#x17D; Â&#x2019;Â&#x201D;Ă&#x2014;Â&#x161;Â&#x2039;Â?Â&#x2018; ͳ͝ Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018; Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x192; Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2C6;Â&#x2021;rente para que

RAFAEL Burelo GurrĂ­a, lĂ­der sindical del Sitet

no haya problemas con las autoridades educativas para que las clases se den sin contratiempo, el recientemente electo lĂ­der del Sitet, reconociĂł que entre marchas plantones, protestas Â&#x2039;Â?Â&#x2026;Â&#x2018;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2022;Â?Â&#x192;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x203A;Â&#x192;Â&#x17D;gunos problemas que se presentaron siempre entorpecieron las actividades escolares.

Â&#x2039;Â&#x152;Â&#x2018;Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x2014;Â?ͳ͜Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2022; Â?Â&#x2018; Â&#x2022;Â&#x2021; Â&#x2019;Â&#x2014;Â&#x2020;Â&#x2018; Â&#x2039;Â?Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x201D;ÇĄ Â&#x2014;Â?Â&#x192; Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D; Â&#x17D;Â&#x192; Â&#x2C6;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x192; de voluntad de los maestros de esa agrupaciĂłn, problemas laborales, conĎ?Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x2022; Â&#x2021;Â? Â&#x2021;Â&#x17D; Â?Â&#x2018;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018; Â&#x2021;Â? Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021; Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2022; Â&#x2DC;Â&#x2039;Â&#x2018;lentaban sus derechos, cuestiĂłn que viene arrastrando la educaciĂłn que no ha podido levantar hasta el momento. Sobre de que si se han sancionado, rehusĂł hablar de ello, sĂłlo argumentĂł Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2022;Â?Â&#x17E;Â&#x2022;Â&#x2020;Â&#x2021;ͳ͚Â?Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x201D;Â&#x2021;Â?Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021; tiene ese sindicato estĂĄn listos para el receso escolar que inicia prĂłximamenÂ&#x2013;Â&#x2021;ÇĄÂ?Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2018;ÇĄÂ&#x2021;Â&#x2022;Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2021;Â? Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2030;Â&#x2014;Â?Â&#x2018;Â&#x2022; Â&#x2019;Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2022; Â&#x203A;Â&#x192; Â&#x2C6;Â&#x2014;Â&#x2021; Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x192;Â?Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x192; Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2014;Â&#x17D;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2039;Ă&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2026;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x201D;ʹͲͳʹnj ʹͲͳ;Ǥ Lamentablemente cada que termina un aĂąo escolar no cumplen con el calendario en materia educativa, hay que destacar que no le estĂĄn cumpliendo a los niĂąos y jĂłvenes que reciben su instrucciĂłn un dĂ­a perdido ya no se recupera, ninguno de los maestros recuperan con horas extras el ciclo escolar, a esto se le suma aquellos grupos que no cuentan con maestros en meses, aquĂ­ deberĂ­an recibir la sanciĂłn enĂŠrgica aquellos maestros que no acuden a las aulas y que son solapados por la SecretarĂ­a de EducaciĂłn que Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2022;Â&#x2021;Ă&#x201C;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x192;Â&#x2030;Â&#x2014;Â?Â&#x192;Â&#x2022;ÇĄ Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â?Â&#x2018;Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;ÂąÂ?Â&#x2C6;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x2039;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2039;Ď?Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â&#x201D; y analizar quiĂŠnes estĂĄn cumpliendo Â&#x203A;Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2039;ÂąÂ?Â&#x2021;Â&#x2022;Â?Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x17E;Â?Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;ǤÂ&#x192;Â&#x2C6;Â&#x192;Â&#x2021;Â&#x17D; Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2018; Â&#x2014;Â&#x201D;Â&#x201D;Ă&#x20AC;Â&#x192;ÇĄ Â&#x17D;Ă&#x20AC;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D; Â&#x2022;Â&#x2039;Â?Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â&#x17D; Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x17D; Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2013;ÇĄ reconociendo que en este ciclo escolar que culmina el prĂłximo viernes y que en muchas escuelas ya se adelantaron, sĂłlo se cumpliĂł en un 86 por ciento, el motivo, las marchas, plantones, proÂ&#x201E;Â&#x17D;Â&#x2021;Â?Â&#x192;Â&#x2022; Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x201E;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2022; Â&#x2021; Â&#x2039;Â?Â&#x2026;Â&#x2018;Â?Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2022; de los mismos maestros.

PEC se la pellizca a los â&#x20AC;&#x2DC;coyotesâ&#x20AC;&#x2122;

WWW.TABASCOALDIA.COM WWW.TABASCOALDIA.COM

Ă&#x2020;Se declaran incompetentes para combatir a intermediarios que operan en los alrededores de Base 4

experiencia del pasado, aun acuden Â&#x192; Â&#x2022;Â&#x2014;Â&#x2022; Â&#x2018;Ď?Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2039;Â?Â&#x192;Â&#x2022; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x2022;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x2022; Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021; Â&#x201E;Â&#x2014;Â&#x2022;Â&#x2026;Â&#x192;Â? Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x161;Â&#x2019;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2039;Ď?Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2039;Ă&#x2014;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;ma gratuita o a bajo costo, aunque ya no se estĂĄn entregando, recomendĂł que lo ideal serĂ­a que tanto los seÂ&#x2026;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2018;Â&#x2022;ÇĄ Â&#x2C6;Â&#x2014;Â?Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2018;Â&#x2022;ÇĄ Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2019;Â&#x2014;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2022; Â&#x203A; senadores dijeran bueno, yo te doy el ͡ͲÂ&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x2018;Â&#x203A;Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x2018;Â?Â&#x2021; lo demĂĄs y se pagara entre ambas POR WILFRIDO REYES CRUZ personas la licencia, para que asĂ­, el Lo que si se sigue registrando, es Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x2039;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2014;Â&#x2019;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x2018;Â?Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2DC;Â&#x2021;Â&#x192;Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x2026;la ejecuciĂłn de trĂĄmites a travĂŠs de tado para que vean las personas que gestores que se mantienen en los al- todo cuesta un poquito. Hasta el momento, indicĂł ningurededores de Base 4 y que cobran a los ciudadanos, aunque de manera na persona por recomendaciones se regular estĂĄ operando la DirecciĂłn de Â&#x160;Â&#x192;Â&#x203A;Â&#x192; Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2018; Â&#x2021;Â? Â&#x2022;Â&#x2014;Â&#x2022; Â&#x2018;Ď?Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x2039;Â?Â&#x192;Â&#x2022;ÇĄ Â&#x203A;Â&#x192; AtenciĂłn al PĂşblico de la PolicĂ­a Esta- que considerĂł â&#x20AC;&#x153;me darĂ­a mucha pena tal de Caminos otorgando licencias, decirles que no se las podemos expeasĂ­ lo dio a conocer la titular del ĂĄrea, dir gratis y decirles, sabes que por el Beatriz Peralta FĂłcil, esto luego de momento no estamos autorizados que a inicio de aĂąo hubiera desabas- Â&#x2019;Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x192; Â&#x2019;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;Â&#x201D;Â&#x17D;Â&#x192; Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x192; Â&#x2C6;Â&#x2018;Â&#x201D;Â?Â&#x192;dzǥ to de micas para expedir dicho do- reconociĂł que en los alrededores de cumento de manejo, ya que agregĂł, a la instituciĂłn los coyotes ya no dejan inicio de aĂąo se estaban dando limita- que se bajen de sus vehĂ­culos â&#x20AC;&#x153;quieÂ&#x2020;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x17D;Â&#x192;Â&#x2022;Ď?Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x203A;Â&#x2022;Ă&#x2014;Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x2018;Â?Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2020;Ă&#x20AC;Â&#x192;Â?ʹͲͲ nes vienen a hacer sus trĂĄmites, en el licencias diarias ya que no podrĂ­an ac- carro se acercan y te preguntan quĂŠ Â&#x2026;Â&#x2021;Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x201D;ÇĄÂ&#x160;Â&#x2018;Â&#x203A;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x192;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x2021;Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2021;;ͲͲÂ&#x192;͜ͲͲ trĂĄmite vas a hacer, nosotros lo reapersonas que adquieren este requisi- Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x153;Â&#x192;Â?Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D;͜ͲͲÂ&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x2022;ÇĄÂ&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021; estĂĄn cobrando y hasta el momento to para conducir. Existe un contrato con una empre- Â?Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2020;Â&#x2018;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2020;Â&#x2039;Â&#x2026;Â&#x192;Â&#x201D;dzǤ AdmitiĂł el problema ha sido imsa que estĂĄ suministrando las licenÂ&#x2026;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2022;ÇĄ Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x17D;Â&#x2013;Â&#x192; Ă&#x2014;Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x17D; Â&#x192;Ď?Â&#x2039;Â&#x201D;Â?Ă&#x2014; Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021; Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x192;Â&#x2022; Â&#x17D;Â&#x192; posible desaparecerlo, porque mucho

LICENCIADA Beatriz Peralta FĂłcil

depende de los ciudadanos erradicarlo, que no caiga aunque le digan que Â&#x2019;Â&#x2018;Â&#x201D; ͜ͲͲ Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x2022; Â&#x17D;Â&#x2021; Â&#x160;Â&#x192;Â&#x2026;Â&#x2021;Â? Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2022; Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x17E;Â?Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2021;Â&#x2022; cuando aquĂ­ son totalmente gratuitos, asegurĂł que todo ese tipo de casos estĂĄ sucediendo en los alrededores de Base 4, dentro de la instituciĂłn no se Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2013;Â&#x17E; Â&#x2019;Â&#x2021;Â&#x201D;Â?Â&#x2039;Â&#x2013;Â&#x2039;Â&#x2021;Â?Â&#x2020;Â&#x2018;ÇĄ Â&#x2022;Â&#x2021;Â&#x2030;ĂŻÂ? Â&#x17D;Â&#x192; Â&#x2C6;Â&#x2014;Â?Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x2018;Â?Â&#x192;ria, adelantĂł que a principio de aĂąo se detuvo a varias personas, admitiĂł que cuando los casos son denunciados di-

rectamente recurren a los elementos de Seguridad PĂşblica para detenerlos y ponerlos a disposiciĂłn de las autoridades.La licenciada Beatriz Peralta FĂłcil, titular de la DirecciĂłn de AtenciĂłn al PĂşblico de la PolicĂ­a Estatal de Â&#x192;Â?Â&#x2039;Â?Â&#x2018;Â&#x2022;ÇĄ Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x2026;Â&#x2018;Â?Â&#x2018;Â&#x2026;Â&#x2021; Â&#x201C;Â&#x2014;Â&#x2021; Â&#x192;Â&#x2C6;Â&#x2014;Â&#x2021;Â&#x201D;Â&#x192; Â&#x2020;Â&#x2021; Â&#x17D;Â&#x192; dependencia aĂşn se continĂşa dando el â&#x20AC;&#x2DC;coyotajeâ&#x20AC;&#x2122; para la expediciĂłn de liÂ&#x2026;Â&#x2021;Â?Â&#x2026;Â&#x2039;Â&#x192;Â&#x2022;Â&#x203A;Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2022;Â&#x2026;Â&#x2018;Â&#x201E;Â&#x201D;Â&#x2018;Â&#x2022;Ď?Â&#x17D;Â&#x2014;Â&#x2026;Â&#x2013;ĂŻÂ&#x192;Â?Â&#x2021;Â?Â&#x2013;Â&#x201D;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2018;Â&#x2022; ;ͲͲÂ&#x203A;͜ͲͲÂ&#x2019;Â&#x2021;Â&#x2022;Â&#x2018;Â&#x2022;Ǥ CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


Josรฉ Manuel Argรกez de los Santos

ยŒย—ย•ย–ย‹ย…ย‹ยƒย›ย–ย‘ย”ย–ย—ย”ยƒวกย‹ยยˆย‘ย”ยร—ย•ย—ย–ย‹ย–ย—ยŽยƒย”วก ย‘ย•ยฑยƒยย—ย‡ยŽย”ย‰ยžย‡ยœย†ย‡ยŽย‘ย•ยƒยย–ย‘ย•วค ยŽ ย’ย”ย‘ยย‡ย†ย‹ย‘ ย†ย‡ ยŽยƒย• ย†ย‡ยย—ยย…ย‹ยƒย• ย‡ย• ย†ย‡ ยย‹ยŽ อถอฒอฒ ย“ย—ย‡ยŒยƒย• ย“ย—ย‡ ย•ย‡ ย”ย‡วฆ ย…ย‹ย„ย‡ย ยƒยย—ยƒยŽยย‡ยย–ย‡ ย‡ย ยŽยƒ ย‘ยย‹ย•ย‹ร—ย ย•ย–ยƒย–ยƒยŽ ย†ย‡ ยŽย‘ย• ย‡ย”ย‡ย…ยŠย‘ย• ย—ยยƒยย‘ย• ย›ย†ย‡ยŽยƒย•ย“ย—ย‡ย‡ยยŽยƒยƒย…ย–ย—ยƒยŽย‹ย†ยƒย†ย›ยƒย•ย‡ ยŠยƒย ย”ย‡ย…ย‹ย„ย‹ย†ย‘ อถอดอฒวก ย‡ย ยŽยƒ ย“ย—ย‡ ย‡ย•ย–ยžย ย‹ยยย‡ย”ย•ยƒย•ยŽยƒย‘ยŽย‹ย…ร€ยƒย‹ยย‹ย•ย–ย‡ย”ย‹ยƒยŽย’ย‘ย” ย†ย‡ย–ย‡ยย…ย‹ย‘ยย‡ย• ยƒย”ย„ย‹ย–ย”ยƒย”ย‹ยƒย•วก ย†ย‹ยŽยƒย…ย‹ร—ยวก ยย‡ย‰ยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ยƒย…ย…ย‡ย•ย‘ยƒยŽยƒยŒย—ย•ย–ย‹ย…ย‹ยƒวค ย”ย‰ยžย‡ยœย†ย‡ยŽย‘ย•ยƒยย–ย‘ย•วกย•ย‡ร“ยƒยŽร—ย“ย—ย‡ ย•ย‡ ย–ย‹ย‡ยย‡ย อณอบ ย“ย—ย‡ยŒยƒย• ย”ย‡ยŽยƒย…ย‹ย‘ยยƒย†ยƒย• ย…ย‘ย ยŽยƒ ย–ย‘ย”ย–ย—ย”ยƒ ย…ย‘ยย–ย”ยƒ ยŽยƒ ย”ย‘ย…ย—ย”ยƒวฆ ย†ย—ย”ร€ยƒ ย‡ยย‡ย”ยƒยŽ ย†ย‡ ย—ย•ย–ย‹ย…ย‹ยƒ ย‡ย ย‡ยŽ ย•วฆ ย–ยƒย†ย‘ ย› ย•ย‡ ย–ย‹ย‡ยย‡ ย…ย‘ยย–ย”ยƒ ย‡ย‰ย—ย”ย‹ย†ยƒย† รฏย„ยŽย‹ย…ยƒ ย†ย‡ย–ย‡ยย…ย‹ย‘ยย‡ย• ยƒย”ย„ย‹ย–ย”ยƒย”ย‹ยƒย• ย› ยŽยƒย• ย“ย—ย‡ ย˜ย‹ย‡ยย‡ย ย†ย‡ยŽ ย•ย‹ย•ย–ย‡ยยƒ ย’ย‡ยย‹วฆ ย–ย‡ยย…ย‹ยƒย”ย‹ย‘ ย“ย—ย‡ ย˜ย‹ย‡ยย‡ย ย•ย‹ย‡ยย†ย‘ ยย—ย› ยˆย—ย‡ย”ย–ย‡ย•วค

ร†SSP, PGJ y Creset lo mรกs seรฑalados.

JOSร‰ MANUEL Argรกez de los Santos, Presidente de la Comisiรณn Estatal de los Derechos Humanos

ร†Se generan mil 400 quejas al aรฑo por tortura, dilaciรณn, negaciรณn de acceso a la

MIGUEL รNGEL DE LA ROSA ยŽย•ย‡ย…ย”ย‡ย–ยƒย”ย‹ย‘ ย‡ยย‡ย”ยƒยŽย†ย‡ยŽยƒวก ย‘ยƒย“ย—ร€ย ยŽย˜ยƒย”ย‡ยœ ย—ย‹ยœวก ย’ย‹ย†ย‹ร—วก ยƒยย–ย‡ ยŽย‘ย• รฏยŽย–ย‹ยย‘ย• ยƒย…ย‘ยย–ย‡ย…ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ย• ย“ย—ย‡ ย•ย‡ ยŠยƒย ย‡ย•ย–ยƒย†ย‘ ย‰ย‡ยย‡ย”ยƒยย†ย‘ ยƒยŽ ย‹ยย–ย‡ย”ย‹ย‘ย” ย†ย‡ยŽ วก ย†ย‘ยย†ย‡ ยŠยƒย› ยยƒยย‘ ยย‡ย‰ย”ยƒวก ย“ย—ย‡ ย‡ย• ยย‡ ย…ย‡ย•ยƒย”ย‹ย‘ ย“ย—ย‡ ย•ย‡ ย–ย‘ยย‡ ย‡ย ย…ย—ย‡ยย–ยƒ ยƒ ย—ยยƒ ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒยŒย‘ย˜ย‡ยวกย…ย‘ยยย—ย…ยŠยƒย‡ยšย’ย‡ย”ย‹ย‡ยย…ย‹ยƒ ย’ยƒย”ยƒย“ย—ย‡ย•ย‡ยƒย‡ยŽย†ย‹ย”ย‹ย‰ย‡ยย–ย‡ย†ย‡ย‡ย•ย‡ร—ย”ย‰ยƒวฆ ยย‘ย’ย‘ยŽร€ย–ย‹ย…ย‘ย‡ยยƒย„ยƒย•ย…ย‘วค

justicia y detenciones arbitrarias. MIGUEL รNGEL DE LA ROSA ยƒ ย”ย‘ย…ย—ย”ยƒย†ย—ย”ร€ยƒ ย‡ยย‡ย”ยƒยŽ ย†ย‡ ย—ย•ย–ย‹ย…ย‹ยƒ ย‡ย ย‡ยŽ ย•ย–ยƒย†ย‘ ย› ยŽยƒ ย‡ย…ย”ย‡วฆ

ย–ยƒย”ร€ยƒ ย†ย‡ ย‡ย‰ย—ย”ย‹ย†ยƒย† รฏย„ยŽย‹ย…ยƒวก ย‡ยŽ ย‡ยย–ย”ย‘ ย†ย‡ ย‡ยƒย†ยƒย’ย–ยƒย…ย‹ร—ย ย‘ย…ย‹ยƒยŽวก ย‡ยย–ย”ย‡ ย‘ย–ย”ยƒย• ย†ย‡ย’ย‡ยย†ย‡ยย…ย‹ยƒย•วก ย‡ย•ย–ยžย ย‰ย‡ยย‡ย”ยƒยย†ย‘ยยžย•ย†ย‡ยย‹ยŽอถอฒอฒย“ย—ย‡ยŒยƒย•วก ยƒ ยŽยƒ ย‘ยย‹ย•ย‹ร—ย ย•ย–ยƒย–ยƒยŽ ย†ย‡ ยŽย‘ย• ย‡ย”ย‡วฆ ย…ยŠย‘ย•วก ย’ย‘ย” ย†ย‡ย–ย‡ยย…ย‹ย‘ยย‡ย• ยƒย”ย„ย‹ย–ย”ยƒย”ย‹ยƒย•วก ย†ย‹ยŽยƒย…ย‹ร—ยวก ยย‡ย‰ยƒย…ย‹ร—ย ย†ย‡ ยƒย…ย…ย‡ย•ย‘ ยƒ ยŽยƒ

ยƒย„ยƒย•ย…ย‘วก ย–ย‹ย‡ยย‡ ย•ย— ย…ย‡ยย–ย”ย‘ ย†ย‡ ย‹ยวฆ ย–ย‡ย”ยยƒยย‹ย‡ยย–ย‘ ย…ย‘ยย’ยŽย‡ย–ยƒยย‡ยย–ย‡ ย”ย‡ย„ยƒวฆ ย•ยƒย†ย‘วก ย‹ยย‘ย’ย‡ย”ยƒย–ย‹ย˜ย‘วก ย‹ยยˆย—ยย…ย‹ย‘ยยƒยŽวก ย…ย‘ย ย˜ย‹ย‘ยŽยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย• ย•ย‹ย•ย–ย‡ยยžย–ย‹ย…ยƒย• ย‡ย ยยƒย–ย‡วฆ ย”ย‹ยƒย†ย‡ย†ย‡ย”ย‡ย…ยŠย‘ย•ยŠย—ยยƒยย‘ย•วกย…ย‘ยยƒยŽย–ย‘ ย‰ย”ยƒย†ย‘ ย†ย‡ ย…ย‘ย”ย”ย—ย’ย…ย‹ร—ย ย› ย‡ย•ย–ยƒยย†ย‘ ย‡ย ย‡ยŽ ย†ย‹ยƒย‰ยร—ย•ย–ย‹ย…ย‘ ย’ย‡ยยƒยŽ ย’ย‡ยย‹ย–ย‡ยย…ย‹ยƒย”ย‹ย‘ ย‡ยย‡ยŽยŽย—ย‰ยƒย”ยรฏยย‡ย”ย‘อตอณย†ย‡อตอดย‡ยย–ย‹วฆ ย†ยƒย†ย‡ย•ย“ย—ย‡ย•ย‡ย…ยƒยŽย‹ฯย‹ย…ยƒยย›ย•ย‹ย•ย‡ย‡ย•ย–ยžย‡ย ย’ย‡ยรฏยŽย–ย‹ยย‘ยŽย—ย‰ยƒย”วกย’ย‘ย”ยŽย‘ย“ย—ย‡ย‡ย•ย—ยย‘ ย†ย‡ยŽย‘ย•ย’ย‡ย‘ย”ย‡ย•ย”ย‡ย…ยŽย—ย•ย‘ย”ย‹ย‘ย•ย›ย’ย‡ย‘ย”ย‡ย• ย‡ย ย•ย‹ย•ย–ย‡ยยƒย• ย’ย‡ยย‹ย–ย‡ยย…ย‹ยƒย”ย‹ย‘ย• ย“ย—ย‡ ย•ย‡ ย–ย‹ย‡ยย‡ยย‡ยŽย’ยƒร€ย•วค

Fuera dedazo del PRI

ร†El partido necesita a un lรญder joven con experiencia para rescatar las posiciones perdidas.

ย• ยย—ย› ย‹ยย’ย‘ย”ย–ยƒยย–ย‡ ย’ยƒย”ยƒ ยŽย‘ย• ย–ยƒวฆ ย„ยƒย•ย“ย—ย‡ร“ย‘ย• ย“ย—ย‡ ยŽยƒ ย‡ยŽย‡ย…ย…ย‹ร—ย ยƒ ยŽยƒ ย”ย‡ย•ย‹วฆ ย†ย‡ยย…ย‹ยƒ ย†ย‡ยŽ ย‘ยย‹ย–ยฑ ย‹ย”ย‡ย…ย–ย‹ย˜ย‘ ย•ย–ยƒย–ยƒยŽ ย†ย‡ยŽ ย›ย‡ย…ย”ย‡ย–ยƒย”ย‹ย‘ ย‡ยย‡ย”ยƒยŽวกยŽย‘ยŠยƒย‰ยƒย ย…ย‘ยยย—ย…ยŠยƒย†ย‡ยย‘ย…ย”ยƒย…ย‹ยƒวกย•ย‹ยย…ยƒย‡ย”ย‡ยยŽย‘ย• ย‡ยšย…ย‡ย•ย‘ย•วก ย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ ย•ย‡ ยย‡ย…ย‡ย•ย‹ย–ยƒ ยƒ ย’ย‡ย”ย•ย‘วฆ ยยƒย• ย…ย‘ย ย‡ยšย’ย‡ย”ย‹ย‡ยย…ย‹ยƒ ย’ยƒย”ยƒ ย”ย‡ย…ย—ย’ย‡ย”ยƒย” ยŽยƒย•ย’ย‘ย•ย‹ย…ย‹ย‘ยย‡ย•ย’ย‡ย”ย†ย‹ย†ยƒย•ย›ย‡ย•ย‘ย•ย‡ยŠยƒย…ย‡ ย…ย‘ย ยย—ย…ยŠย‘ ย–ย”ยƒย„ยƒยŒย‘วค ย‹ ย…ย‘ยŽย‘ย…ยƒย ยƒ ย—ยยƒ ย‰ย‡ยย–ย‡ย•ย‹ยย‡ยšย’ย‡ย”ย‹ย‡ยย…ย‹ยƒยƒยŽยˆย”ย‡ยย–ย‡ย†ย‡ยŽ ย‡ยยƒย„ยƒย•ย…ย‘วกยย‘ย˜ยƒยƒยŠยƒย…ย‡ย”ยยƒย†ยƒย’ย‘ย”ย‡ยŽ ย’ยƒย”ย–ย‹ย†ย‘ย›ย•ร—ยŽย‘ย˜ยƒยƒย‡ย•ย–ยƒย”ยย‡ย–ย‹ย†ย‘ย–ย‘ย†ย‘ ย‡ยŽย†ร€ยƒย‡ยยŽยƒย‘ฯย‹ย…ย‹ยยƒย…ยŽย‹ยยƒย–ย‹ยœยƒย†ยƒย›ยŽย‘ย“ย—ย‡ ย•ย‡ ยย‡ย…ย‡ย•ย‹ย–ยƒ ย‡ย• ย…ยƒยย‹ยยƒย” ย–ย‘ย†ย‘ย• ยŽย‘ย• ย†ร€ยƒย• JOAQUรN รlvarez Ruiz, dirigente de la CODUC ย‡ย ยŽยƒย• ย…ย‘ยย—ยย‹ย†ยƒย†ย‡ย• ย’ยƒย”ยƒ ย˜ย‘ยŽย˜ย‡ย”ย•ย‡ ยƒ ย‰ยƒยยƒย”ยŽยƒย•ย‹ยย’ยƒย–ร€ยƒย†ย‡ยŽย‘ย•ย…ย‹ย—ย†ยƒย†ยƒยย‘ย•วค ยƒย”ยƒ ยƒย˜ยƒยยœยƒย” ย•ย‡ ย–ย‹ย‡ยย‡ ย“ย—ย‡ ย”ย‡ย…ย‘ยวฆ ยŽย‘ย• ย…ย‘ยย‹ย–ยฑย• ย•ย‡ย…ย…ย‹ย‘ยยƒยŽย‡ย• ย› ย–ย‘ย†ย‘ย• ยŽย‘ย• ย–ย”ยƒย„ยƒยŒยƒยย†ย‘ ย†ย‡ย•ย†ย‡ ยŽยƒ ย„ยƒย•ย‡ ย–ยƒยย–ย‘ ยŽยƒย• ย’ย”ย‘ยˆย‡ย•ย‹ย‘ยยƒยŽย‡ย•วกย–ย‘ย†ย‘ย•ย‡ยย—ยย‘ย•ร—ยŽย‘ย’ยƒย”ยƒ ย’ย‘ยย‡ย” ยŽยƒ ย‡ย•ย–ย”ย—ย…ย–ย—ย”ยƒ ย†ย‡ยŽ ย’ยƒย”ย–ย‹ย†ย‘วก ย†ย‡ ร—ย”ย‰ยƒยย‘ย• ยƒย†ยŠย‡ย”ย‡ยย–ย‡ย• ย†ย‡ย„ย‡ย ย†ย‡ ย‡ย•ย–ยƒย” ย‘ย”ย‰ยƒยย‹ยœยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย• ย…ยƒยย’ย‡ย•ย‹ยยƒย•วก ย‘ย„ย”ย‡ย”ยƒย•วก ยŠยƒย…ย‡ย”ย•ย‡ยˆย—ย‡ย”ย–ย‡ย•วค

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

7

VILLAHERMOSA / JUEVES 4 / JULIO 2013

UN COCHINERO LA JUSTICIA

ร†Tabasco en los รบltimos lugares nacionales del sistema penitenciario, afirma Derechos Humanos.


8

VILLAHERMOSA / JUEVES 4 / JULIO 2013

Se la dejan caer a la Cruz Roja

ร†Por la crisis hospitalaria, asegura el delegado de la benemรฉrita instituciรณn L ANTONIO RUIZ

LOS รšNICOS que apoyan a los tabasqueรฑos

 ย’ย‡ย•ยƒย” ย†ย‡ ย“ย—ย‡ ยย‘ ย•ย‡ ยŽย‘ย‰ย”ร— ย—ยยƒ ย”ย‡ย…ยƒย—ย†ยƒวฆ ย…ย‹ร—ย ย‡ย•ย’ย‡ย”ยƒย†ยƒ ย’ยƒย”ยƒ ย‡ยŽ ยƒย’ย‘ย›ย‘ ย†ย‡ ยŽยƒ ย”ย—ยœ ย‘ยŒยƒ ย‡ยยƒย„ยƒย•ย…ย‘วกวฒย’ยƒย”ยƒยŽย‘ย•ย–ยƒย„ยƒย•ย“ย—ย‡ร“ย‘ย•ย‡ย•ย—ยยƒย‰ย”ยƒย ย‘ย’ย…ย‹ร—ยย†ย‡ย•ย‡ย”ย˜ย‹ย…ย‹ย‘วกย›ยƒย“ย—ย‡ย‡ยย‡ย•ย–ย‘ย•ยย‘ยย‡ยย–ย‘ย• ย†ย‡ย…ยƒย†ยƒอณอฒยƒย…ย…ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ย•ย”ย‡ย‰ย‹ย•ย–ย”ยƒย†ย‘ย•วกยŽยƒย„ย‡ยย‡ยยฑวฆ ย”ย‹ย–ยƒ ย‹ยย•ย–ย‹ย–ย—ย…ย‹ร—ย ยƒย–ย‹ย‡ยย†ย‡ ย‡ย ย’ย”ย‘ยย‡ย†ย‹ย‘ ยย—ย‡ย˜ย‡วณวก ยƒย•ย‡ย‰ย—ย”ร—ย‡ยŽย†ย‡ยŽย‡ย‰ยƒย†ย‘ย†ย‡ย‡ย•ย–ยƒย†ย‡ย’ย‡ยย†ย‡ยย…ย‹ยƒวกยƒวฆ ย”ย‹ย‘ย—ย•ย–ย‹ยŽยŽย‘ย‘ย”ย‰ย—ย‡ย•วค

ยย†ย‹ย…ร—ย“ย—ย‡วฒย•ย‘ยย‘ย•ย‡ยย‡ย•ย–ย‘ย•ยย‘ยย‡ยย–ย‘ย•วกยŽย‘ย• ย“ย—ย‡ยƒย–ย‡ยย†ย‡ยย‘ย•ย‡ยย—ยยƒย‰ย”ยƒยย…ยƒยย–ย‹ย†ยƒย†ยŽย‘ย•ยƒย…วฆ ย…ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ย•ย“ย—ย‡ย•ย‡ย”ย‡ย‰ย‹ย•ย–ย”ยƒยย‡ยย‡ย•ย–ย‡ย•ย–ยƒย†ย‘วกย‡ยŽยŽย‘ ยƒย’ย‡ย•ยƒย”ย†ย‡ย“ย—ย‡ยŽยƒย”ย‡ย•ย’ย—ย‡ย•ย–ยƒย’ยƒย”ยƒยŽยƒย…ย‘ยŽย‡ย…ย–ยƒยย‘ ยˆย—ย‡ยŽยƒย“ย—ย‡ย•ย‡ย‡ย•ย’ย‡ย”ยƒย„ยƒวณวค

ยย†ย‹ย…ร— ย“ย—ย‡ ย’ย‘ย” ยŽยƒ ย…ย”ย‹ย•ย‹ย• ย“ย—ย‡ ย•ย‹ย‰ย—ย‡ ย’ยƒย†ย‡วฆ ย…ย‹ย‡ยย†ย‘ย‡ยŽย‡ย…ย–ย‘ย”ยƒยŽย—ย†ย›ย“ย—ย‡ยย‘ย‡ย•ย—ยย•ย‡ย…ย”ย‡วฆ ย–ย‘วกย›ยƒย“ย—ย‡ย‡ย•ย–ยžยƒยŽยƒย˜ย‹ย•ย–ยƒย†ย‡ย–ย‘ย†ย‘ย•วฒยƒย–ย‡ยย†ย‡ยย‘ย• ยยžย•ย†ย‡ยŽอปอฒย’ย‘ย”ย…ย‹ย‡ยย–ย‘ย†ย‡ยŽยƒย•ย‡ยย‡ย”ย‰ย‡ยย…ย‹ยƒย•ย“ย—ย‡

ย•ย‡ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒยย›ย•ย‡ย”ย‡ย’ย‘ย”ย–ยƒยวณวค

ยย†ย‹ย…ร—ย“ย—ย‡ย‡ยย‡ย•ย–ย‘ย•ยย‘ยย‡ยย–ย‘ย•ยย‘ย•ย‡ย’ย—ย‡วฆ ย†ย‡ย†ยƒย”ยƒย…ย‘ยย‘ย…ย‡ย”ยŽยƒย…ยƒยย–ย‹ย†ยƒย†ย“ย—ย‡ย•ย‡ย”ย‡ย…ยƒย—ย†ร—วก ย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ ย•ย‡ ย”ย‡ยƒยŽย‹ยœยƒย ยŽย‘ย• รฏยŽย–ย‹ยย‘ย• ย…ย‘ยย–ย‡ย‘ย•วก ย†ย‹ยŒย‘ ย“ย—ย‡วฒยย‘ยˆย—ย‡ยŽยƒย‡ย•ย’ย‡ย”ยƒย†ยƒวกย’ย‡ย”ย‘ยย‹ย’ย‘ย”ย‡ยŽยŽย‘วกย…ย‘ยย‘ ยƒย‰ย”ย—ย’ยƒย…ย‹ร—ย ยƒยŽย–ย”ย—ย‹ย•ย–ยƒ ย˜ยƒยย‘ย• ยƒ ย‡ย•ย–ยƒย” ย’ย‡ยย†ย‹ย‡ยวฆ ย–ย‡ย• ย‡ย ย–ย‘ย”ยย‘ ยƒ ยŽย‘ย• ย’ย”ย‘ย„ยŽย‡ยยƒย• ย“ย—ย‡ ย•ย‡ ย’ย—ย‡ย†ยƒย ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒย”ย‡ยยŽย‘ย•อณอนยย—ยย‹ย…ย‹ย’ย‹ย‘ย•ย†ย‡ยŽย•ย–ยƒย†ย‘วณวค

SESIร“N Ordinaria de la LXI Legislatura

PALO A AGUSTรN SILVA

ร†Dejan fuera a su consuegro de la terna para elegir Fiscal del OSF ANTONIO RIVERA

ยƒ ย—ยย–ยƒย†ย‡ย‘ย‘ย”ย†ย‹ยยƒย…ย‹ร—ยย‘ยŽร€ย–ย‹ย…ยƒ ย†ย‡ยŽย‘ยย‰ย”ย‡ย•ย‘วกยƒย’ย”ย‘ย„ร—ยŽยƒย–ย‡ย”ยยƒย…ย‘ยยŽย‘ย• ย…ยƒยย†ย‹ย†ยƒย–ย‘ย• ย’ยƒย”ยƒ ย‘ย…ย—ย’ยƒย” ย‡ยŽ ย…ยƒย”ย‰ย‘ ย†ย‡ ย‹ย•ย…ยƒยŽ ย—ย’ย‡ย”ย‹ย‘ย” ย†ย‡ยŽ ย•ย–ยƒย†ย‘ ย“ย—ย‡ ย…ย‘ยวฆ ย…ยŽย—ย‹ย”ยžย‡ยŽย’ย‡ย”ร€ย‘ย†ย‘ยŠยƒย•ย–ยƒย‡ยŽอตอณย†ย‡ย†ย‹ย…ย‹ย‡ยวฆ ย„ย”ย‡ย†ย‡ยŽอดอฒอณอนวกย‹ยย–ย‡ย‰ย”ยƒย†ยƒย’ย‘ย”ยŽย‡ยŒยƒยย†ย”ย‘

ยŽย˜ยƒย”ย‡ยœ ย‘ยยœยžยŽย‡ยœวก ย‘ย•ยฑย†ย‡ยŽยƒย”ยย‡ยร—วฆ ย’ย‡ยœยƒย”ย”ย‡ย”ยƒย›ย‡ย”ย‰ย‹ย‘ ย‡ย”ยย‹ยŽย‘ ย‹ยยฑยย‡ยœ ย‘ย”ย”ย‡ย•วคย‡ ย‡ย•ย–ยƒ ยˆย‘ย”ยยƒ ย› ยƒยŽ ย†ยƒย” ยŽย‡ย…ย–ย—ย”ยƒ ยƒ ย—ย ย’ย‘ย•ย‹ย…ย‹ย‘ยยƒยย‹ย‡ยย–ย‘วก ย‡ยŽ ย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ ย†ย‡ ยŽยƒ ย—ยย–ยƒ ย†ย‡ ย‘ย‘ย”ย†ย‹ยยƒย…ย‹ร—ย ย‘ยŽร€ย–ย‹ย…ยƒวก ยƒยˆยƒย‡ยŽ ย„ยย‡ย” ยƒยŽย„ย‘ยƒ ยžยย…ยŠย‡ยœวก ย‡ยšย’ย”ย‡วฆ ย•ร—ย“ย—ย‡ย†ย‹ย…ยŠยƒย–ย‡ย”ยยƒยˆย—ย‡ยƒย˜ยƒยŽยƒย†ยƒย’ย‘ย”ยŽยƒย• ย•ย‹ย‡ย–ย‡ ยˆย”ยƒย…ย…ย‹ย‘ยย‡ย• ย’ยƒย”ยŽยƒยย‡ยย–ยƒย”ย‹ยƒย•วก ยŽยƒย• ย…ย—ยƒยŽย‡ย•วก ย•ย—ย„ย”ยƒย›ร—วก ย•ย‡ย‰ย—ย‹ย”ยžย ย–ย”ยƒย„ยƒยŒยƒยย†ย‘ ย…ย‘ย ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย•ยƒย„ย‹ยŽย‹ย†ยƒย†วก ย’ย”ย‹ย˜ย‹ยŽย‡ย‰ย‹ยƒยย†ย‘ ยŽยƒ ย—ยย‹ย†ยƒย†วก ย‡ยŽ ย†ย‹ยƒยŽย‘ย‰ย‘วก ยŽย‘ย• ยƒย…ย—ย‡ย”ย†ย‘ย• ย› ย‡ยŽ ย…ย‘ยย•ย‡ยย•ย‘ย‡ยยˆยƒย˜ย‘ย”ย†ย‡ยŽยƒย…ย‹ย—ย†ยƒย†ยƒยร€ยƒวค ย‹ยŒย‘ ย“ย—ย‡ ย…ย‘ยย‘ ย’ยƒย”ย–ย‡ ย†ย‡ยŽ ย’ย”ย‘ย…ย‡ย•ย‘

ย’ยƒย”ยƒย†ย‡ย•ย‹ย‰ยยƒย”ยƒยŽยย—ย‡ย˜ย‘ย–ย‹ย–ย—ยŽยƒย”ย†ย‡ยŽVย”วฆ ย‰ยƒยย‘ย—ย’ย‡ย”ย‹ย‘ย”ย†ย‡ ย‹ย•ย…ยƒยŽย‹ยœยƒย…ย‹ร—ยวกย‡ยŽย’ย”ย‘วฆ ย…ย‡ย•ย‘ย†ย‡ย‡ยย–ย”ย‡ย˜ย‹ย•ย–ยƒย•ยƒยŽย‘ย•ย•ย‹ย‡ย–ย‡ยƒย•ย’ย‹ย”ยƒยวฆ ย–ย‡ย•ย•ย‡ย”ย‡ยƒยŽย‹ยœร—ยƒย’ย‡ย‰ยƒย†ย‘ยƒยŽย‘ย•ย’ย”ย‹ยย…ย‹ย’ย‹ย‘ย• ย†ย‡ ยŽย‡ย‰ยƒยŽย‹ย†ยƒย†วก ย…ย‡ย”ย–ย‡ยœยƒวก ย–ย”ยƒยย•ย’ยƒย”ย‡ยย…ย‹ยƒวก ย’ย—ย„ยŽย‹ย…ย‹ย†ยƒย† ย‡ ย‹ย‰ย—ยƒยŽย†ยƒย† ย†ย‡ ย‘ย’ย‘ย”ย–ย—ยย‹ย†ยƒวฆ ย†ย‡ย•วคยƒยŽย„ย‘ยƒ ยžยย…ยŠย‡ยœ ย•ย‘ย•ย–ย—ย˜ย‘ ย“ย—ย‡ ย–ย”ยƒย• ย—ยยƒ ยƒยย’ยŽย‹ยƒ ย†ย‡ยŽย‹ย„ย‡ย”ยƒย…ย‹ร—ย ย› ย…ย‘ยย•ย‡ยย•ย‘วก ยŽย‘ย• ย‹ยย–ย‡ย‰ย”ยƒยย–ย‡ย• ย†ย‡ยŽ ร—ย”ย‰ยƒยย‘ ยŽย‡ย‰ย‹ย•ยŽยƒย–ย‹ย˜ย‘ ย†ย‡ย–ย‡ย”ยย‹ยยƒย”ย‘ย ย“ย—ย‡ ยŽย‡ยŒยƒยย†ย”ย‘ ยŽย˜ยƒย”ย‡ยœ

ย‘ยยœยžยŽย‡ยœวก ย‘ย•ยฑ ย†ย‡ยŽ ยƒย”ยย‡ย ร—ย’ย‡ยœ ยƒวฆ ย”ย”ย‡ย”ยƒย›ย‡ย”ย‰ย‹ย‘ ย‡ย”ยย‹ยŽย‘ ย‹ยยฑยย‡ยœย‘ย”ย”ย‡ย• ย‡ย”ยƒยยŽยƒย•ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒย•ย“ย—ย‡ย…ย—ยย’ยŽย‹ย‡ย”ย‘ยย…ย‘ย

ยŽย‘ย•ย”ย‡ย“ย—ย‹ย•ย‹ย–ย‘ย•ยŽย‡ย‰ยƒยŽย‡ย•ย›ย…ย‘ยย•ย–ย‹ย–ย—ย…ย‹ย‘ยยƒวฆ ยŽย‡ย•ย’ยŽยƒย•ยยƒย†ย‘ย•ย‡ยยŽยƒย‘ยย˜ย‘ย…ยƒย–ย‘ย”ย‹ยƒย”ย‡ย•วฆ ย’ย‡ย…ย–ย‹ย˜ยƒวก ย…ย‘ยย…ยŽย—ย›ย‡ยย†ย‘ ย†ย‡ ย‡ย•ย–ยƒ ยยƒยย‡ย”ยƒ ยŽยƒย•ย‡ย‰ย—ยย†ยƒย‡ย–ยƒย’ยƒย†ย‡ยŽย’ย”ย‘ย…ย‡ย•ย‘ย†ย‡ย†ย‡ย•ย‹ย‰วฆ ยยƒย…ย‹ร—ยวค ฯย‹ย”ยร—ย“ย—ย‡ยŽยƒย•ย‹ย‰ย—ย‹ย‡ยย–ย‡ย‡ย–ยƒย’ยƒย•ย‡ย”ยž ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒย”ยŽยƒย–ย‡ย”ยยƒยƒยŽยŽย‡ยย‘ย†ย‡ยŽย‘ยย‰ย”ย‡วฆ ย•ย‘วก ย—ยยƒ ย˜ย‡ยœ ย“ย—ย‡ ยŽยƒ ย‘ยย‹ย•ย‹ร—ย ย‡ย”ยยƒวฆ ยย‡ยย–ย‡ย…ย‘ยย˜ย‘ย“ย—ย‡ยƒย—ยย’ย‡ย”ร€ย‘ย†ย‘ย‡ยšย–ย”ยƒย‘ย”วฆ ย†ย‹ยยƒย”ย‹ย‘ ย’ยƒย”ยƒ ยƒย’ย”ย‘ย„ยƒย” ย‡ยŽ ย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ยวก ย‡ยŽ ย…ย—ยƒยŽ ย†ย‡ย„ย‡ย”ยž ย•ย‡ย” ยƒย˜ยƒยŽยƒย†ย‘ ย…ย‘ย ยŽยƒย• ย†ย‘ย• ย–ย‡ย”ย…ย‡ย”ยƒย• ย’ยƒย”ย–ย‡ย• ย†ย‡ ยŽย‘ย• ยย‹ย‡ยย„ย”ย‘ย• ย’ย”ย‡วฆ ย•ย‡ยย–ย‡ย•วค CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


'Leo no estรก en venta': Piquรฉ

ร†Gerard Piquรฉ dice que el argentino es 'el mรกs intocable de todos' en el Barcelona ante la sugerencia de Cruyff de venderlo วก ย•ย’ยƒร“ยƒวก ย—ยŽวค อตวก อดอฒอณอตวควฆ ยŽ ย…ย‡ยย–ย”ยƒยŽ ย„ยƒย”ย…ย‡ยŽย‘ยย‹ย•ย–ยƒ ย‡ย”ยƒย”ย†ย‹ย“ย—ยฑยย‘ย‡ย•ย–ยžย†ย‡ยƒย…ย—ย‡ย”ย†ย‘ ย…ย‘ยย‡ยŽยŠย‘ยŽยƒยย†ยฑย• ย‘ยŠยƒยย”ย—ย›ยˆยˆวกย“ย—ย‹ย‡ยยŠยƒย…ย‡ย†ร€ยƒย• ย”ย‡ย…ย‘ยย‡ยย†ร—ยŽยƒย˜ย‡ยย–ยƒย†ย‡ย‹ย‘ยย‡ยŽย‡ย•ย•ย‹วกย›ยŠยƒย…ย‘วฆ ยย‡ยย–ยƒย†ย‘ย“ย—ย‡ย‡ยŽยƒย”ย‰ย‡ยย–ย‹ยย‘ย‡ย•ฬถย‡ยŽยยžย•ย‹ยย–ย‘ย…ยƒย„ยŽย‡ ย†ย‡ย–ย‘ย†ย‘ย•ฬถยŽย‘ย•ยŒย—ย‰ยƒย†ย‘ย”ย‡ย•ยƒยœย—ยŽย‰ย”ยƒยยƒย•วค ฬถย•ย‡ยŽยย‡ยŒย‘ย”ยŒย—ย‰ยƒย†ย‘ย”ย†ย‡ยŽยย—ยย†ย‘ย›ยย‘ย•ยŠยƒย†ยƒย†ย‘ย–ยƒยย–ย‘ย“ย—ย‡ ย‡ย•ย‹ยย’ย‡ยย•ยƒย„ยŽย‡ย“ย—ย‡ยย‘ย‡ย•ย–ย—ย˜ย‹ย‡ย”ยƒฬถวกยŠยƒย†ย‹ย…ยŠย‘ย‹ย“ย—ยฑวกย‡ยย—ยยƒย•ย†ย‡วฆ ย…ยŽยƒย”ยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย•ยƒยŽย”ย‘ย–ยƒย–ย‹ย˜ย‘ย„ยƒย”ย…ย‡ยŽย‘ยยฑย•ย’ย‘ย”ย–วค ยŽย…ย‡ยย–ย”ยƒยŽย…ย‘ยย•ย‹ย†ย‡ย”ยƒย“ย—ย‡ย‡ยŽย‡ย“ย—ย‹ย’ย‘ย–ย‹ย‡ยย‡ย“ย—ย‡ย‰ย‹ย”ยƒย”ย‡ยย–ย‘ย”วฆ ยย‘ยƒย‡ย•ย•ย‹วคฬถ ยƒย•ย‹ย†ย‘ยƒย•ร€ย‡ยยŽย‘ย•รฏยŽย–ย‹ยย‘ย•ยƒร“ย‘ย•วกย•ยƒย„ย‡ยย‘ย•ย†ย‡ย•ย— ย‹ยย’ย‘ย”ย–ยƒยย…ย‹ยƒย›ย•ย‡ย”ร€ยƒย—ยยƒย–ย‘ยย–ย‡ย”ร€ยƒยย‘ย—ย–ย‹ยŽย‹ยœยƒย”ยŽย‘วคย—ยƒยย†ย‘ยย‘ย–ย‹ย‡วฆ ยย‡ย•ยƒยŽยย‡ยŒย‘ย”ยŒย—ย‰ยƒย†ย‘ย”ย†ย‡ยŽยย—ยย†ย‘วกยŽย‘ย“ย—ย‹ย‡ย”ย‡ย•ฯย‹ย…ยŠยƒย”วกวฌย›ย…ย—ยƒยย†ย‘ ยŽย‘ย–ย‹ย‡ยย‡ย•วกยย‘ยŽย‘ย˜ยƒย•ยƒย—ย–ย‹ยŽย‹ยœยƒย”วซย‘ย–ย‡ยย†ย”ร€ยƒย•ย‡ยย–ย‹ย†ย‘ฬถวกยŠยƒย‹ยย•ย‹ย•ย–ย‹ย†ย‘วค

ย‡ย”ยƒย”ย†ย‹ย“ย—ยฑยŠยƒย‡ยšย’ยŽย‹ย…ยƒย†ย‘ย“ย—ย‡ย‡ยŽย˜ย‡ย•ย–ย—ยƒย”ย‹ย‘ย†ย‡ยŽยƒย”ย…ย‡ยŽย‘ยยƒ ย˜ย‹ย˜ย‡ ย…ย‘ย ยยƒย–ย—ย”ยƒยŽย‹ย†ยƒย† ย› ยย‘ย”ยยƒยŽย‹ย†ยƒย† ยŽยƒ ยŽยŽย‡ย‰ยƒย†ยƒ ย†ย‡ ย‡ย›ยยƒย”วค ฬถยŽวฆ ย”ย‡ย†ย‡ย†ย‘ย”ย•ย—ย›ย‘ยŠยƒย›ยย—ย…ยŠย‘ยƒยŽย„ย‘ย”ย‘ย–ย‘ย›ย‡ย•ยย‘ย”ยยƒยŽยŽยƒย‹ยยƒย‰ย‡ยย“ย—ย‡ย•ย‡ ย’ย‡ย”ย…ย‹ย„ย‡ย†ย‡ย•ย†ย‡ยˆย—ย‡ย”ยƒฬถวกยŠยƒย…ย‘ยย‡ยย–ยƒย†ย‘ย‡ยŽย…ย‡ยย–ย”ยƒยŽยƒยœย—ยŽย‰ย”ยƒยยƒวค ย‡ย”ย‘ย‡ย•ยƒย‹ยยƒย‰ย‡ยยย‘ย–ย‹ย‡ยย‡ยยƒย†ยƒย“ย—ย‡ย˜ย‡ย”ย…ย‘ยยŽยƒย“ย—ย‡ย‘ยˆย”ย‡ย…ย‡ย’ย—ย‡ย”ย–ยƒย• ยŠยƒย…ย‹ยƒยƒย†ย‡ยย–ย”ย‘วคฬถยƒย”ย‡ย…ย‡ย—ยยƒย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒย–ย”ยƒยย“ย—ย‹ยŽยƒวกยˆยƒยย‹ยŽย‹ยƒย”ย›ย•ย‡ยƒย…ย‘ย’ยŽยƒย”ยž ยย—ย›ย„ย‹ย‡ยวคย‹ย‡ยย†ย‘ยŽยƒย‡ย•ย–ย”ย‡ยŽยŽยƒย“ย—ย‡ย‡ย•วกยŽย‘ยŠยƒย”ยžย…ย‘ยยย—ย…ยŠยƒยยƒย–ย—ย”ยƒยŽย‹ย†ยƒย†ฬถวก ยŠยƒย‹ยย•ย‹ย•ย–ย‹ย†ย‘วค ย‘ย”ย–ย‘ย†ย‘ย‡ยŽยŽย‘วกย‹ย“ย—ยฑยย‘ย˜ย‡ย’ย”ย‘ย„ยŽย‡ยยƒย•ย†ย‡ย…ย‘ยย˜ย‹ย˜ย‡ยย…ย‹ยƒย‡ยย–ย”ย‡ย‹ย‘ยย‡ยŽ ย‡ย•ย•ย‹ย›ย‡ย›ยยƒย”วกย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ย‡ยย‡ยŽย˜ย‡ย•ย–ย—ยƒย”ย‹ย‘ย†ย‡ยŽยƒย”ย…ย‡ยŽย‘ยยƒฬถยŽยƒย‰ย‡ยย–ย‡ย‡ย•ย–ยž ยƒย…ย‘ย•ย–ย—ยย„ย”ยƒย†ยƒยƒย…ย‘ยย˜ย‹ย˜ย‹ย”ย‡ยย–ย”ย‡ย‰ย”ยƒยย†ย‡ย•ยŒย—ย‰ยƒย†ย‘ย”ย‡ย•ฬถวค ยย…ยŽยƒย˜ย‡ย†ย‡ยˆย—ย–ย—ย”ย‘วกย‹ย“ย—ยฑยƒย˜ยƒยŽยƒยŽยƒยŽยŽย‡ย‰ยƒย†ยƒย†ย‡ยŠย‹ยƒย‰ย‘ย‹ยŽย˜ยƒวกย‡ยŽย…ย‡ยวฆ ย–ย”ยƒยŽย„ย”ยƒย•ย‹ยŽย‡ร“ย‘ย†ย‡ยŽ ย’ย‘ย”ย‡ยŽย…ย—ยƒยŽย‡ยŽยƒย”ย…ย‡ยŽย‘ยยƒยŠยƒย‘ยˆย”ย‡ย…ย‹ย†ย‘อตอดยย‹ยŽยŽย‘ยย‡ย• ย†ย‡ย‡ย—ย”ย‘ย•วกย•ย‡ย‰รฏยย—ยยƒย‹ยยˆย‘ย”ยยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ยƒย–ยƒยŽย—ยย›ยƒย”ยƒย†ย‹ย‘วค

Nery Castillo

'Espericueta',

Fuera del Pachuca en la mira del Man 'U' ร†El delantero de los Tuzos no estรก contemplado para jugar en Primera Divisiรณn, por lo que le estรกn buscando equipo en Europa, Sudamรฉrica y Estados Unidos

ยŽ ย–ย‡ยยƒ ย‡ย”ย› ยƒย•ย–ย‹ยŽยŽย‘ ย•ย‹ย‰ย—ย‡ ย…ยƒย—ย•ยƒยวฆ ย†ย‘ย‹ยย…ย‡ย”ย–ย‹ย†ย—ยย„ย”ย‡ย‡ยย‡ยŽย•ย‡ยย‘ย†ย‡ยŽยƒย…ยŠย—วฆ ย…ยƒวก ย’ย—ย‡ย• ยย‘ ย‡ย• ย…ย‘ยย–ย‡ยย’ยŽยƒย†ย‘ ย’ยƒย”ยƒ ยŒย—ย‰ยƒย” ย‡ยย”ย‹ยย‡ย”ยƒ ย‹ย˜ย‹ย•ย‹ร—ยวก ย› ย‡ย•รฏย• ยƒย”ย–ร€ยย‡ยœวก ย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ย†ย‡ยŽย…ยŽย—ย„วกยƒย•ย‡ย‰ย—ย”ร—ย“ย—ย‡ย„ย—ย•ย…ยƒย ย…ย‘ยŽย‘ย…ยƒย”ยŽย‘ย‡ยย‘ย–ย”ย‘ย’ยƒร€ย•ยŽย‘ยยžย•ย’ย”ย‘ยย–ย‘ย’ย‘วฆ ย•ย‹ย„ยŽย‡วค ฬถย‘ ยŽย‡ ย–ย‡ยย‰ย‘ ยย—ย…ยŠยƒ ย‡ย•ย–ย‹ยยƒย…ย‹ร—ย ยƒ ย‡ย”ย›วก ย‡ย• ย—ย ย‰ย”ยƒย ย’ย”ย‘ยˆย‡ย•ย‹ย‘ยยƒยŽวกย˜ยƒยย‘ย• ยƒ ย–ย”ยƒย–ยƒย”ย†ย‡ย…ย‘ยŽย‘ย…ยƒย”ยŽย‘ย‡ยย‡ยŽยˆย—ย–ย„ย‘ยŽย†ย‡ย—ย”ย‘วฆ ย’ยƒวกย‡ยย—ย†ยƒยยฑย”ย‹ย…ยƒย‘ย‡ยย•ย–ยƒย†ย‘ย•ยย‹ย†ย‘ย•วก ย†ย‘ยย†ย‡ ยฑยŽ ย…ย‘ยย•ย‹ย†ย‡ย”ย‡ ย“ย—ย‡ ย‡ย•ย–ยž ยƒ ย‰ย—ย•ย–ย‘ฬถวก ย†ย‹ยŒย‘ยƒย”ย–ร€ยย‡ยœวค CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

ร†De acuerdo con informaciรณn de 'TalkSPORTS', Manchester United buscarรญa hacerse de los servicios del mediocampista de los Tigres ยƒยย…ยŠย‡ย•ย–ย‡ย”ยย‹ย–ย‡ย†ย‡ย•ย–ยžย‹ยย–ย‡ย”ย‡ย•ยƒย†ย‘ย‡ยยƒร“ยƒย†ย‹ย”ย—ย ยย‡ยšย‹ย…ยƒยย‘ยยžย•ยƒย•ย—ย’ยŽยƒยย–ย‹ยŽยŽยƒวกย†ย‡ย•ย’ย—ยฑย•ย“ย—ย‡ย‡ยอดอฒอณอฒ ย…ย‘ยย–ย”ยƒย–ร—ยƒ ยƒย˜ย‹ย‡ย” ย‡ย”ยยžยย†ย‡ยœวกย›ยƒยŠย‘ย”ยƒย’ย”ย‡ย–ย‡ยย†ย‡ยยƒยŽ ยย‡ย†ย‹ย‘ย…ยƒยย’ย‹ย•ย–ยƒย†ย‡ย‹ย‰ย”ย‡ย• ย‘ยยƒย–ยŠยƒยย•ย’ย‡ย”ย‹ย…ย—ย‡ย–ยƒวค ย‡ยƒย…ย—ย‡ย”ย†ย‘ยƒฬตย–ยƒยŽยฬตวกยƒย˜ย‹ย†ย‘ย›ย‡ย•วกยย—ย‡ย˜ย‘ ย–ย‹ยย‘ยย‡ยŽย†ย‡ยŽย‘ย•ฬตย‡ย†ย‡ย˜ย‹ยŽย•ฬตวกย‡ย•ย–ยžย‹ยย–ย‡ย”ย‡ย•ยƒย†ย‘ย‡ยยŽย‘ย• ย•ย‡ย”ย˜ย‹ย…ย‹ย‘ย• ย†ย‡ยŽ ยƒย–ยƒย…ยƒยย–ย‡ ยย‡ยšย‹ย…ยƒยย‘วก ย“ย—ย‹ย‡ย ยยƒย”ย…ร— ย—ย ย‰ย‘ยŽย†ย‡ย–ย‹ย”ย‘ยŽย‹ย„ย”ย‡ย‡ยย‡ยŽย†ย‡ย„ย—ย–ย†ย‡ยŽย”ย‹ย‡ยย‡ยŽย—ยย†ย‹ยƒยŽ ย—ย„อดอฒย…ย‡ยŽย‡ย„ย”ยƒย†ย‘ย‡ยย—ย”ย“ย—ร€ยƒวค ย ย†ร€ยƒย• ย”ย‡ย…ย‹ย‡ยย–ย‡ย• ย•ย‡ ยย‡ยย…ย‹ย‘ยร— ย“ย—ย‡ ยŠย‹ย…ยŠยƒวฆ ย”ย‹ย–ย‘วก ย“ย—ย‹ย‡ย ยŠยƒ ยยƒย”ย…ยƒย†ย‘ อทอฒ ย‰ย‘ยŽย‡ย• ย…ย‘ย ยŽย‘ย• ย†ย‡ ยŽย† ย”ยƒยˆยˆย‘ย”ย†วกยŠยƒย„ย”ร€ยƒ ย”ย‡ย…ย‘ยย‡ยย†ยƒย†ย‘ ยƒยŽ ย‡ย•ย–ย”ยƒย–ย‡ย‰ยƒ ย†ย‡ยŽ ยย‹ย–ย‡ย†ฯย‹ย…ยŠยƒย”ยƒฬตย•ย’ย‹ย”ย‹ฬตวกย›ย‡ย•ย–ย‡ย’ย‘ย†ย”ร€ยƒย•ย‡ย”ย‡ยŽยย‘ย–ย‹ย˜ย‘ ย’ย”ย‹ยย…ย‹ย’ยƒยŽย†ย‡ย‘ย›ย‡ย•ย’ยƒย”ยƒย…ย‘ยย–ย”ยƒย–ยƒย”ยŽย‘วค ยƒ ยย—ยŽยƒ ยƒย…ย–ย‹ย˜ย‹ย†ยƒย† ย“ย—ย‡ ย–ย‹ย‡ยย‡ ย„ยƒยŒย‘ ย‡ยŽ ยยƒยย†ย‘ ย†ย‡ ย‹ย…ยƒย”ย†ย‘ ย‡ย”ย”ย‡ย–ย–ย‹ย›ยŽยƒย‘ย’ย‘ย”ย–ย—ยย‹ย†ยƒย†ย†ย‡ย’ย”ย‘ย„ยƒย”ย•ย‡ย‡ยย‡ยŽ ย‹ย‡ยŒย‘ย‘ยย–ย‹ยย‡ยย–ย‡ย•ย‡ย”ร€ยƒย—ยยƒย‘ยˆย‡ย”ย–ยƒย“ย—ย‡ย‡ยŽยˆย—ย–ย„ย‘ยŽย‹ย•ย–ยƒ ยˆย‡ยŽย‹ยย‘ยย‘ย’ย‘ย†ย”ร€ยƒย”ย‡ย…ยŠยƒยœยƒย”วค

VILLAHERMOSA / JUEVES 4 / JULIO 2013

INTOCABLE

9


10

ó r o l L

VILLAHERMOSA / JUEVES 4 / JULIO 2013

Paty

Navidad

que mientras festejaba con sus amigos Pepillo, Matha Figueroa y Salvador Zerboni, Paty aprovechó para ponerse al corriente con sus clases de canto, rompiendo en llanto ROMPE en llanto, ¡en plena celebración! después de una de ellas. De repente la actriz se soltó a A puro llanto y con unas copitas encima, es como vimos a la guapa llorar sin razón aparente, mientras ƒ…–”‹œ ƒ–› ƒ˜‹†ƒ† ‡ —ƒ ϐ‹‡•–ƒ ƒŽ que uno de sus amigos y Pepillo, traponiente de la Ciudad de México, y es taban de consolarla. A pesar de que

trató de contenerse, Paty lloró sin importarle los presentes del lugar, dejando en duda de qué se habrá acordado. Más tranquila, Paty se echó un ‘palomazo’ y siguió disfrutando del festejo. Alrededor de las 8 de la noche, Navidad abandonó el restaurante de la mano de uno de sus amigos más cercanos.

Suertuda

Eiza González y Omar Borkan se tomaron la foto del recu erdo.

WWW.TABASCOALDIA.COM WWW.TABASCOALDIA.COM

ÆEiza González con Omar Borkan, el hombre ‘expulsado’ de Arabia por guapo

La bella actriz Eiza González, de 23 años y quien sostiene una relación sentimental con Pepe Díaz, sorprendió a sus seguidores con la ˆ‘–‘‰”ƒϐÀƒ “—‡ …‘’ƒ”–‹× en su Instagram, en donde se le ve muy cerquita de Omar Borkan Al Gala, considerado como uno de los hombres más guapos del mundo. En la imagen se puede ver a Eiza vistiendo un elegante vestido blanco, mientras es tomada de la cintura por Omar, quien se diera a conocer por haber sido ‘expulsado’ de Arabia Saudita a causa de su belleza. A pesar de que Eiza no brindó mayores detalles sobre su encuentro con el galanazo, los comentarios acerca del encuentro no se hicieron esperar por parte de las fans de la histrión, quienes desearon estar en sus zapatos y así poder ver de cerca al hombre de sus sueños. “Qué envidia, qué bello”, “Suertuda”, son algunos de los mensajes que le llegaron a Eiza. Cabe recordar que hace unos días se dio a conocer que Omar Borkan estaba de visita en México, después de que se hiciera famoso en el mundo entero por protagonizar una muy peculiar noticia en Arabia Saudita, de donde fue expulsado por considerarse que su belleza desestabilizó a la mujeres de la nación. Tiempo más tarde las autoridades árabes desmintieron que Omar fuera expulsado por esos motivos.

Carmen Campuzano

No la quieren

ÆLas pequeñas no quieren saber de la ex modelo, ya que para ellas Ruth, hermana de Carmen, será siempre su mamá

Ahora que Ruth, la hermana mayor de Carmen Campuzano, de 42 años, cumple 3 de haber fallecido, y a 3 meses de que internaron a la ex modelo en una clínica de rehabilitación en Tizayuca, Hidalgo, su cuñada, Luce Mora, nos reveló que Carmen deberá permanecer 2 años más en dicho lugar.

La ex modelo aún no se recupera de sus adicciones Además nos contó lo que sienten sus hijas, Camila y Daniela, de 14, quienes están conscientes de la enfermedad de su madre, pero dejando claro que su mamá siempre será Ruth, quien vio por ellas desde que estaban chiquitas.

Luce, ¿cómo está Carmen? “Ya cumplió 3 meses internada, hemos ido a verla cada 15 días y va muy bien, lo importante es que está sobria. Mientras esté en la clínica no tendrá recaída alguna, porque sigue al pie de la letra todas sus terapias”.

¿Cúanto tiempo más tendrá que permanecer ahí? “A Daniel le han dicho que 2 años y ya se lo comentamos a ella. Obviamente no le gustó y creo que pretende salirse antes, pero mi esposo es “—‹‡ –‹‡‡ “—‡ ϐ‹”ƒ” ’ƒ”ƒ “—‡ •ƒŽga. No es por tenerla recluida, es por su bien y tiene que recuperarse.

¿Las gemelas han hablado con su mamá?

EN LA IMAGEN se ve a la actriz en compañía del galanazo, quien aprovechó la ocasión para tomarla de la cintura.

“Claro, hace una semana Daniel se las comunicó y ellas están súper bien, hermosas, llevan otra vida. Ahora que Ruth no está, las niñas viven con Ariel. Y bueno, la educación que les dejó Ruth sentó una base para que Camila y Daniela sepan que la enfermedad de su madre no es problema suyo; ya son todas unas adolescentes y saben que deben de estudiar”.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


GOLPE DE ESTADO EN EGIPTO; 5 MUERTOS วควฆ ย‹ยย…ย‘ ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒย• ยย—วฆ ย”ย‹ย‡ย”ย‘ย ย‡ย ย‡ยยˆย”ย‡ยย–ยƒยย‹ย‡ยย–ย‘ย• ย‡ย ยŽยƒย• ย…ย‹ย—ย†ยƒย†ย‡ย• ย…ย‘ย•ย–ย‡ย”ยƒย• ย†ย‡ยŽ ยย‘ย”ย–ย‡ย†ย‡ย‰ย‹ย’ย–ย‘วกย‡ยย–ย”ย‡ย’ยƒย”ย–ย‹ย†ยƒย”ย‹ย‘ย•ย†ย‡ยŽ ย†ย‡ย’ย—ย‡ย•ย–ย‘ย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ย‘ยŠยƒยย‡ย†ย—ย”ย•ย‹ ย› ย‡ยˆย‡ย…ย–ย‹ย˜ย‘ย• ย†ย‡ยŽ ย‡ยŒยฑย”ย…ย‹ย–ย‘วก ย‹ยยˆย‘ย”ยยƒย”ย‘ย ยˆย—ย‡ยย–ย‡ย• ย†ย‡ ยŽยƒ ย•ย‡ย‰ย—ย”ย‹ย†ยƒย†วค ย—ยƒย–ย”ย‘ ย†ย‡ ยŽย‘ย•ยย—ย‡ย”ย–ย‘ย•ย•ย‡ย’ย”ย‘ย†ย—ยŒย‡ย”ย‘ยย‡ยย‡ยยˆย”ย‡ยวฆ ย–ยƒยย‹ย‡ยย–ย‘ย•ย‡ยยŽย‘ย•ยƒยŽย”ย‡ย†ย‡ย†ย‘ย”ย‡ย•ย†ย‡ยŽย‡ย†ย‹ฯย‹วฆ ย…ย‹ย‘ย†ย‡ยŽยƒ ย‘ย„ย‡ย”ยยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ยŽยƒย…ย‹ย—ย†ยƒย†ย†ย‡ ยƒย”ย•ยƒยƒย–ย”ย—ยŠวค

ร†Derrocan al presidente Mursi, hoy jurarรก como interino Adli Mansur; pide Obama le devuelvan el poder.

Latinoamรฉrica da espaldarazo a Evo

PRESIDENTES latinoamericanos brindarรกn apoyo a Evo por el desagravio de europeos

ร†Despuรฉs de que en Austria lo tuvieron secuestrado por 11 horas

 วควฆ ย ย‰ย”ย—ย’ย‘ ย†ย‡ ย’ย”ย‡ย•ย‹วฆ ย†ย‡ยย–ย‡ย•ยŽยƒย–ย‹ยย‘ยƒยย‡ย”ย‹ย…ยƒยย‘ย•ย•ย‡ย”ย‡ย—ยย‹ย”ยž ย‡ย ย‘ย…ยŠยƒย„ยƒยย„ยƒ ย‡ย•ย–ย‡ ยŒย—ย‡ย˜ย‡ย• ย…ย‘ยย‘ ย†ย‡ย•ยƒย‰ย”ยƒย˜ย‹ย‘ ยƒ ยŽย‘ย• ย•ย—ย…ย‡ย•ย‘ย• ยƒย…ย‘ยย–ย‡วฆ ย…ย‹ย†ย‘ย•ย‡ยย—ย”ย‘ย’ยƒย…ย‘ยย‡ยŽยยƒยย†ยƒย–ยƒย”ย‹ย‘ ย˜ย‘ย‘ย”ยƒยŽย‡ย•วกย†ย‹ยŒย‘ยŠย‘ย›ย‡ยยƒยƒยœย‡ยŽ ย˜ย‹ย…ย‡ย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ ยŽย˜ยƒย”ย‘ ยƒย”ย…ร€ยƒ ย‹วฆ ยย‡ย”ยƒวคย ย—ยยƒ ย†ย‡ย…ยŽยƒย”ยƒย…ย‹ร—ย ยƒ ย’ย‡ย”ย‹ย‘วฆ ย†ย‹ย•ย–ยƒย•ย‡ยยŽยƒย…ยƒย’ย‹ย–ยƒยŽย„ย‘ยŽย‹ย˜ย‹ยƒยยƒวก ยƒย”ย…ร€ยƒ ย‹ยย‡ย”ยƒ ย•ย‡ร“ยƒยŽร— ย“ย—ย‡ ฬถย˜ยƒย”ย‹ย‘ย• ย’ย”ย‡ย•ย‹วฆ ย†ย‡ยย–ย‡ย•ย†ย‡ยยฑย”ย‹ย…ยƒยƒย–ย‹ยยƒย•ย‡ย‡ย•ย–ยžย ยƒย—ย–ย‘วฆย…ย‘ยย˜ย‘ย…ยƒยย†ย‘ ย’ยƒย”ยƒ ย”ย‡ย—ยย‹ย”ย•ย‡ ย‡ยŽ ย†ร€ยƒ ย†ย‡ ยยƒร“ยƒยยƒ ย‡ย ยŽยƒ ย…ย‹ย—ย†ยƒย† ย†ย‡ ย‘ย…ยŠยƒย„ยƒยย„ยƒฬถ ย› ย…ย‘ยย†ย‡ยยƒย” ย‡ยŽ ฬถย•ย‡วฆ ย…ย—ย‡ย•ย–ย”ย‘ฬถย†ย‡ย‘ย”ยƒยŽย‡ย•วค ยŽ ย˜ย‹ย…ย‡ย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ ย„ย‘ยŽย‹ย˜ย‹ยƒยย‘ ย‹ยย†ย‹ย…ร— ย“ย—ย‡ ย‡ยŽ ยยƒยย†ยƒย–ยƒย”ย‹ย‘ ย‡ย…ย—ยƒย–ย‘วฆ ย”ย‹ยƒยย‘ ยƒยˆยƒย‡ยŽ ย‘ย”ย”ย‡ยƒ ยŽย‡ ย…ย‘ยย—ยย‹ย…ร— ย‡ย•ย–ย‡ยย‹ยฑย”ย…ย‘ยŽย‡ย•ย†ย‡ยŽยƒย‹ยย‹ย…ย‹ยƒย–ย‹ย˜ยƒวกยƒยŽยƒ

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

ย…ย—ยƒยŽ ย•ย‡ ย•ย—ยยƒย”ร€ยƒย ยŽย‘ย• ย‰ย‘ย„ย‡ย”ยยƒยย–ย‡ย• ย†ย‡ ย”ย‰ย‡ยย–ย‹ยยƒวก ย”ย‹ย•ย–ย‹ยยƒ ย‡ย”ยยžยย†ย‡ยœวข ย†ย‡ย‡ยย‡ยœย—ย‡ยŽยƒวกย‹ย…ย‘ยŽยžย•ยƒย†ย—ย”ย‘วกย›ย†ย‡ ย”ย—ย‰ย—ยƒย›วก ย‘ย•ยฑย—ยŒย‹ย…ยƒวกย‡ยย–ย”ย‡ย‘ย–ย”ย‘ย•วค ย•ย–ยƒ ย˜ร€ย•ย’ย‡ย”ยƒวก ย”ยƒยย…ย‹ยƒวก ย‘ย”ย–ย—ย‰ยƒยŽวก

ย–ยƒยŽย‹ยƒย›ย•ย’ยƒร“ยƒย”ย‡ย˜ย‘ย…ยƒย”ย‘ยยŽยƒย•ยƒย—ย–ย‘วฆ ย”ย‹ยœยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย•ย’ยƒย”ยƒย“ย—ย‡ย‡ยŽยƒย˜ย‹ร—ยย†ย‡ย‘วฆ ย”ยƒยŽย‡ย• ย—ย–ย‹ยŽย‹ยœยƒย”ยƒ ย‡ยŽ ย‡ย•ย’ยƒย…ย‹ย‘ ยƒยฑย”ย‡ย‘ ย†ย‡ ย‡ย•ย‘ย•ย’ยƒร€ย•ย‡ย•ย‡ยย•ย—ย”ย‡ย–ย‘ย”ยย‘ย†ย‡ย•ย†ย‡ย—วฆ ย•ย‹ยƒยƒยƒยƒยœวกย”ยƒยœร—ยย’ย‘ย”ยŽยƒย…ย—ยƒยŽย†ย‡ย„ย‹ร— ยƒย–ย‡ย”ย”ย‹ยœยƒย”ย†ย‡ย‡ยย‡ย”ย‰ย‡ยย…ย‹ยƒย‡ยย—ย•ย–ย”ย‹ยƒวค ยƒ ย†ย‡ย…ย‹ย•ย‹ร—ย ย†ย‡ ยŽย‘ย• ย‰ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ย• ย‡ย—ย”ย‘ย’ย‡ย‘ย• ย‘ย„ย‡ย†ย‡ย…ย‹ร— ยƒ ย•ย‘ย•ย’ย‡ย…ยŠยƒย• ย•ย‘ย„ย”ย‡ ยŽยƒ ย‡ย˜ย‡ยย–ย—ยƒยŽ ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย…ย‹ยƒ ย‡ย ยŽยƒ ยƒย‡ย”ย‘ยยƒย˜ย‡ย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย…ย‹ยƒยŽย„ย‘ยŽย‹ย˜ย‹ยƒยยƒย†ย‡ยŽ ย‡ยšยƒย‰ย‡ยย–ย‡ย†ย‡ย‹ยย–ย‡ยŽย‹ย‰ย‡ยย…ย‹ยƒย‡ย•ย–ยƒย†ย—ยย‹วฆ ย†ย‡ยย•ย‡ ย†ย™ยƒย”ย† ยย‘ย™ย†ย‡ยวก ย“ย—ย‡ ยŠยƒย…ย‡ ย—ยย‘ย•ย†ร€ยƒย•ยŽยŽย‡ย‰ร—ยƒย—ย•ย‹ยƒย‡ยย„ย—ย•ย…ยƒย†ย‡ ยƒย•ย‹ยŽย‘วค

ยƒย”ย…ร€ยƒ ย‹ยย‡ย”ยƒ ย‡ยยˆยƒย–ย‹ยœร— ย“ย—ย‡ ย•ย‡ ย–ย”ยƒย–ยƒ ย†ย‡ ฬถย—ยยƒ ย”ย‡ย—ยย‹ร—ย ย†ย‡ ย†ย‡ย•ยƒย‰ย”ยƒวฆ ย˜ย‹ย‘วก ย—ยยƒ ย”ย‡ย—ยย‹ร—ย ย†ย‡ ย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ย• ย“ย—ย‡ ย•ย‡ ยƒย—ย–ย‘วฆย…ย‘ยย˜ย‘ย…ยƒ ย’ยƒย”ยƒ ยย‘ ย•ร—ยŽย‘ ยŠยƒย…ย‡ย” ย—ย ย†ย‡ย•ยƒย‰ย”ยƒย˜ย‹ย‘ ยƒยŽ ย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ ย˜ย‘ ย‘ย”ยƒยŽย‡ย•วก ย•ย‹ยย‘ ย–ยƒยย„ย‹ยฑย ย—ย ย†ย‡ย•ยƒย‰ย”ยƒย˜ย‹ย‘ยƒย‘ยŽย‹ย˜ย‹ยƒย›ยƒยŽย‘ย•อณอฒยย‹วฆ ยŽยŽย‘ยย‡ย• ย†ย‡ ย„ย‘ยŽย‹ย˜ย‹ยƒยย‘ย•ฬถวค ย‡ย…ยƒยŽย…ร— ย“ย—ย‡ ย–ย‘ย†ย‘ย• ยŽย‘ย• ยŠยƒย„ย‹ย–ยƒยย–ย‡ย• ย†ย‡ ยŽยƒ ยยƒย…ย‹ร—ย ยƒยŽย–ย‹ย’ยŽยžยย‹ย…ยƒ ย•ย‡ ย•ย‹ยย–ย‹ย‡ย”ย‘ย ฬถยƒย‰ย”ย‡ย†ย‹วฆ ย†ย‘ย•วก ย‹ยย•ย—ยŽย–ยƒย†ย‘ย•วก ยยƒยŽย–ย”ยƒย–ยƒย†ย‘ย• ย’ย‘ย” ย‡ยŽยƒย„ย—ย•ย‘ย‹ยย’ย‡ย”ย‹ยƒยŽวกย’ย‘ย”ย‡ยŽย•ย‡ย…ย—ย‡ย•ย–ย”ย‘ ย†ย‡ ยย—ย‡ย•ย–ย”ย‘ ย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ ย˜ย‘ฬถวค ย—ยวฆ ย–ย—ยƒยŽย‹ยœร— ย“ย—ย‡ ยŽยƒ ย†ย‡ย…ย‹ย•ย‹ร—ย ย†ย‡ ย”ยƒยย…ย‹ยƒวก ย‘ย”ย–ย—ย‰ยƒยŽวก ย–ยƒยŽย‹ยƒย›ย•ย’ยƒร“ยƒย†ย‡ย‹ยย’ย‡ย†ย‹ย” ย“ย—ย‡ย‡ยŽยƒย˜ย‹ร—ยย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย…ย‹ยƒยŽย„ย‘ยŽย‹ย˜ย‹ยƒยย‘ ย‹ยย‰ย”ย‡ย•ยƒย”ยƒยƒย•ย—ย•ย‡ย•ย’ยƒย…ย‹ย‘ย•ยƒยฑย”ย‡ย‘ย•ยˆย—ย‡ ฬถย—ยย‹ยย–ย‡ยย–ย‘ย†ย‡ยƒยย‡ย†ย”ย‡ยย–ยƒยย‹ย‡ยย–ย‘ย› ย†ย‡ย”ย‡ย’ย”ย‡ย•ย‹ร—ยยƒยŽย‘ย“ย—ย‡ย‡ยŽย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ ย˜ย‘ย›ย‘ยŽย‹ย˜ย‹ยƒย•ย‹ย‰ยย‹ฯย‹ย…ยƒยย‡ยย‡ยŽยย—ยวฆ ย†ย‘ฬถวค ย”ยƒย• ยƒย–ย‡ย”ย”ย‹ยœยƒย” ย†ย‡ ย‡ยย‡ย”ย‰ย‡ยย…ย‹ยƒ ย‡ย ย—ย•ย–ย”ย‹ยƒวก ย†ย‘ยย†ย‡ ย‘ย”ยƒยŽย‡ย• ย‡ย•ย–ย—ย˜ย‘ ย”ย‡ย–ย‡ยย‹ย†ย‘ย’ย‘ย”อณอถยŠย‘ย”ยƒย•วกยŽยƒยƒย‡ย”ย‘ยยƒย˜ย‡ ย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย…ย‹ยƒยŽย„ย‘ยŽย‹ย˜ย‹ยƒยยƒย†ย‡ย•ย’ย‡ย‰ร—ย‡ย•ย–ย‡ ยย‹ยฑย”ย…ย‘ยŽย‡ย• ย”ย—ยย„ย‘ ยƒ ยƒ ยƒยœ ย’ย”ย‡ย˜ย‹ยƒย• ย‡ย•ย…ยƒยŽยƒย• ย–ยฑย…ยย‹ย…ยƒย• ย‡ย ยŽยƒย• ย•ยŽยƒย• ยƒยยƒวฆ ย”ย‹ยƒย•ศ‹ย•ย’ยƒร“ยƒศŒย› ย‘ย”ย–ยƒยŽย‡ยœยƒศ‹ย”ยƒย•ย‹ยŽศŒวค

LA SUSPENSIร“N del servicio de trenes colapsรณ estacionas ferroviarias

CAOS EN BUENOS AIRES

ร†Huelga sorpresiva en trenes genera filas de hasta 300 metros, peleas e insultos en las estaciones.

 วควฆยŽย…ยƒย‘ย•วกยŽยƒย†ย‡ย•วฆ ย–ย”ย—ย…ย…ย‹ร—ยวกยŽยƒย„ย”ย‘ยย…ยƒย›ยŽยƒย„ยƒย”ย„ยƒย”ย‹ย‡วกย•ย‡ ยƒย’ย‘ย†ย‡ย”ยƒย”ย‘ย ย†ย‡ ยŽยƒย• ย‡ย•ย–ยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย• ย…ยƒวฆ ย„ย‡ย…ย‡ย”ยƒย• ย†ย‡ ย–ย”ย‡ยย‡ย• ย‡ย ย‡ย•ย–ยƒ ย…ย‹ย—ย†ยƒย†วก ย…ย—ยƒยย†ย‘ย‡ยŽย•ย‹ยย†ย‹ย…ยƒย–ย‘ย†ย‡ยŽย‘ย•ย…ย‘ยย†ย—ย…วฆ ย–ย‘ย”ย‡ย• ย†ย‡ ย–ย”ย‡ยย‡ย• ย†ย‡ย…ย‹ย†ย‹ร— ยŠยƒย…ย‡ย” ย—ยยƒ ยŠย—ย‡ยŽย‰ยƒย•ย‘ย”ย’ย”ย‡ย•ย‹ย˜ยƒวกย’ยƒย”ยƒย”ย‡ย…ยŽยƒยยƒย”ย‡ยŽ ย’ยƒย‰ย‘ย†ย‡ยŽย†ย‡ย…ย‹ยย‘ย–ย‡ย”ย…ย‡ย”ย•ยƒยŽยƒย”ย‹ย‘วกย“ย—ย‡ ย†ย‡ย„ย‡ย’ยƒย‰ยƒย”ย•ย‡ย‡ยย‡ย•ย–ย‘ย•ย†ร€ยƒย•วค ย‹ยŽยƒย•ย†ย‡ยŠยƒย•ย–ยƒอตอฒอฒยย‡ย–ย”ย‘ย•ย’ยƒย”ยƒ ย”ย‡ย‰ย”ย‡ย•ยƒย” ยƒ ย…ยƒย•ยƒ ย†ย‡ย•ย†ย‡ ย‡ยŽ ย–ย”ยƒย„ยƒยŒย‘วก ย’ย‡ยŽย‡ยƒย•ย‡ย‹ยย•ย—ยŽย–ย‘ย•วกย’ย‘ย„ยŽยƒย”ย‘ยยŽยƒย•ย‡ย•ย–ยƒวฆ ย…ย‹ย‘ยย‡ย• ย†ย‡ ย‡ย–ย‹ย”ย‘วก ยย…ย‡ ย› ย‘ยย•ย–ย‹ย–ย—วฆ ย…ย‹ร—ยวก ย’ย‘ย” ย—ยยƒ ยย‡ย†ย‹ย†ยƒ ย•ย‹ยย†ย‹ย…ยƒยŽ ย“ย—ย‡ ยƒยˆย‡ย…ย–ร—ยƒยŽย•ย‡ย”ย˜ย‹ย…ย‹ย‘ย†ย‡ย–ย”ย‡ยย‡ย•ยย‡ย–ย”ย‘วฆ ย’ย‘ยŽย‹ย–ยƒยย‘วค ย‘ย†ย‘ ย…ย‘ยย‡ยยœร— ย†ย‡ย•ย’ย—ยฑย• ย†ย‡ยŽยย‡ย†ย‹ย‘ย†ร€ยƒวกย’ย‡ย”ย‘ยƒยŽย…ยƒย‡ย”ยŽยƒย–ยƒย”ย†ย‡วก ย‡ยยˆย—ย”ย‡ย…ย‹ย†ย‘ย• ย’ยƒย•ยƒยŒย‡ย”ย‘ย•วก ย…ย‘ยย‘ ย‡ย ย‘ย–ย”ยƒย• ย–ยƒยย–ยƒย• ย‘ย’ย‘ย”ย–ย—ยย‹ย†ยƒย†ย‡ย•วก ยƒย–ยƒวฆ ย…ยƒย”ย‘ย ยƒ ย’ย‹ย‡ย†ย”ยƒยœย‘ย• ย‡ ย‹ยย…ย‡ยย†ย‹ยƒย”ย‘ย ยŽยƒ ย‡ยย–ย”ยƒย†ยƒ ย› ย‡ยŽ ยŠยƒยŽยŽ ย†ย‡ ยŽยƒ ย‡ย•ย–ยƒย…ย‹ร—ย ย‘ยย•ย–ย‹ย–ย—ย…ย‹ร—ยวกย…ยƒย•ย‹ย—ยยƒย”ยฑย’ยŽย‹ย…ยƒย†ย‡ยŽยƒ ย‹ย…ย–ย‘ย”ย‹ยƒย–ยƒย–ย‹ย‘ยย†ย‡ย‘ยย†ย”ยฑย•วค ย‹ยŽย‡ย• ย†ย‡ ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒย• ย“ย—ย‡ ย‹ยย–ย‡ยย–ยƒวฆ ย„ยƒย ย˜ย‘ยŽย˜ย‡ย” ยƒ ย•ย—ย• ย…ยƒย•ยƒย• ย†ย‡ย„ย‹ย‡ย”ย‘ย ย•ย‘ย’ย‘ย”ย–ยƒย” ยŽยƒ ย‡ย•ย’ย‡ย”ยƒ ย†ย‡ ยŠย‘ย”ยƒย• ย’ยƒย”ยƒ ยƒย„ย‘ย”ย†ยƒย” ย—ย ย„ย—ย• ย“ย—ย‡ ยŽย‘ย• ยƒย…ย‡ย”ย“ย—ย‡ ยƒ

ย•ย—ย• ย…ยƒย•ยƒย•วค ย‘ย” ย‡ยŽ ย…ย‘ยŽยƒย’ย•ย‘วก ยŽยƒย• ย—ยย‹วฆ ย†ยƒย†ย‡ย•ย†ย‡ย„ย—ย•ย‡ย•ย…ย‹ย”ย…ย—ยŽยƒย„ยƒยย”ย‡ย’ยŽย‡ย–ยƒย•วค วฒย‘ย†ย‘ ย‡ย•ย–ย‘ ย‡ย• ย—ยยƒ ยŠย‹ยŒย‘ย’ย—ย–ย‡ยœวค ย‘ย›ยƒยŽยŽย‡ย‰ยƒย”ยƒยย‹ย…ยƒย•ยƒยƒยŽยƒย—ยยƒย†ย‡ยŽยƒ ยยƒร“ยƒยยƒวณวก ยƒย•ย‡ย‰ย—ย”ยƒย„ยƒ ย—ย ยŒย‘ย˜ย‡ย ย“ย—ย‡ ย“ย—ย‡ย”ร€ยƒ ยŽยŽย‡ย‰ยƒย” ยƒ ยŽยƒ ยŽย‘ย…ยƒยŽย‹ย†ยƒย† ย„ย‘ยยƒย‡วฆ ย”ย‡ยย•ย‡ย†ย‡ยƒยย‹ย…ย‡ยย–ย‡วค ย‹ ย„ย‹ย‡ย ย‡ยŽ ย•ย‹ยย†ย‹ย…ยƒย–ย‘ ย†ย‡ ยƒ ย”ยƒวฆ ย–ย‡ย”ยย‹ย†ยƒย†วกยƒย•ย‡ย‰ย—ย”ร—ย“ย—ย‡ยŽยƒยŠย—ย‡ยŽย‰ยƒย‡ย• ย’ย‘ย”ยŽยƒยˆยƒยŽย–ยƒย†ย‡ย’ยƒย‰ย‘วกย•ย‡ย‡ย•ย–ย‹ยยƒย“ย—ย‡ ย•ย‡ย†ย‡ย„ย‡ยƒยŽยƒย†ย‡ย…ย‹ย•ย‹ร—ยย‰ย—ย„ย‡ย”ยยƒยย‡ยวฆ ย–ยƒยŽ ย†ย‡ ย…ย‘ยŽย‘ย…ยƒย” ย…ยžยยƒย”ยƒย• ย‡ย ย…ยƒย„ย‹ยยƒย• ย†ย‡ ยŽย‘ย• ย…ย‘ยย†ย—ย…ย–ย‘ย”ย‡ย•วก ย†ย‡ย•ย’ย—ยฑย• ย†ย‡ยŽ ยƒย…ย…ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ย†ย‡ยŠยƒย…ย‡ย†ย‘ย•ย•ย‡ยยƒยยƒย•ย‡ย ยŽยƒ ย•ย–ยƒย…ย‹ร—ย ยƒย•ย–ย‡ยŽยƒย” ย†ย‡ยŽ ยˆย‡ย”ย”ย‘ย…ยƒวฆ ย”ย”ย‹ยŽยƒย”ยย‹ย‡ยย–ย‘วคยƒย”ยƒย‡ยŽยย‹ยย‹ย•ย–ย”ย‘ย†ย‡ ย”ยƒยย•ย’ย‘ย”ย–ย‡ย•วก ยŽย‘ย”ย‡ยย…ย‹ย‘ ยƒยย†ยƒยœยœย‘วก ย‡ยŽย’ยƒย‰ย‘ย†ย‡ย‡ย•ย‘ย•ยŠยƒย„ย‡ย”ย‡ย•ย•ย‡ย”ย‡ยƒยŽย‹ยœยƒย”ยž ยยƒร“ยƒยยƒ ย› วฒย–ย‘ย†ยƒย˜ร€ยƒ ย•ย‡ ย‡ย•ย–ยž ย†ย‡ยย–ย”ย‘ ย†ย‡ยŽย’ยŽยƒยœย‘ยŽย‡ย‰ยƒยŽย’ยƒย”ยƒย‡ยˆย‡ย…ย–ย—ยƒย”ยŽย‘วณวค ยƒ ย’ย”ย‘ย–ย‡ย•ย–ยƒวก ย•ย‡ย‰รฏย ย‡ยŽ ย•ย‹ยย†ย‹ย…ยƒย–ย‘วก ย•ย‡ย”ยž ยŽย‡ย˜ยƒยย–ยƒย†ยƒ ย‡ย ย‡ยŽ ยย‘ยย‡ยย–ย‘ ย‡ย ย“ย—ย‡ ยŽย‘ย• ย–ย”ยƒย„ยƒยŒยƒย†ย‘ย”ย‡ย• ย’ย—ย‡ย†ยƒย ย…ย‘วฆ ย„ย”ยƒย” ย•ย—ย• ยƒย‰ย—ย‹ยยƒยŽย†ย‘ย•วก ย…ย‘ย ยŽย‘ ย…ย—ยƒยŽ ยŽยƒ ยย‡ย†ย‹ย†ยƒย’ย‘ย†ย”ร€ยƒย‡ยšย–ย‡ยย†ย‡ย”ย•ย‡ย†ย—ย”ยƒยย–ย‡ ย–ย‘ย†ย‘ย‡ยŽย†ร€ยƒย•ย‹ยย‘ย–ย‹ย‡ยย‡ยย‡ยŽย†ย‹ยย‡ย”ย‘ย‡ย ยŽย‘ย•ย…ยƒยŒย‡ย”ย‘ย•วค ย‡ย”ย‘ ย†ย‡ ยย‹ย‡ยย–ย”ยƒย•วก ยƒยย‘ย…ยŠย‡วก ย–ย‘ย†ย‘ ย‡ย”ยƒ ยˆย—ย‡ย‰ย‘ ย› ย†ย‡ย•ย–ย”ย—ย…ย…ย‹ร—ย ย‡ย ย…ย‘ยย•ย–ย‹ย–ย—ย…ย‹ร—ยวก ย†ย‘ยย†ย‡ ย—ย ย‰ย”ย—ย’ย‘ ย†ย‡ ย’ยƒย•ยƒยŒย‡ย”ย‘ย•ย›ย†ย‡ย˜ยžยย†ยƒยŽย‘ย•ย†ย‡ย•ย–ย”ย—ร€ยƒย ยŽยƒย• ยยƒย†ย‡ย”ยƒย• ย†ย‡ ย—ยยƒ ย‘ย„ย”ยƒ ย’รฏย„ยŽย‹ย…ยƒ ย‡ยยŽยƒยŽยƒยœยƒยŠย‘ยร—ยย‹ยยƒย’ยƒย”ยƒยƒยœย—ยœยƒย” ย‡ยŽ ยˆย—ย‡ย‰ย‘ ย“ย—ย‡ ย…ย‘ยย•ย—ยร€ยƒ ยŽยƒ ย‡ยย–ย”ยƒย†ยƒ ยƒ ยŽยƒ ย‡ย•ย–ยƒย…ย‹ร—ย ยยžย• ย„ย‡ยŽยŽยƒ ย†ย‡ ยƒย–ย‹วฆ ยย‘ยƒยยฑย”ย‹ย…ยƒวค

VILLAHERMOSA / JUEVES 4 / JULIO 2013

ADLI Mansur, jurarรก hoy como nuevo jefe del Estado egipcio

ย‡ย‰รฏย ยŽยƒ ยƒย‰ย‡ยย…ย‹ยƒ ย‘ฯย‹ย…ย‹ยƒยŽ ย‡ยยƒวก ย‡ยŽ ย‹ยย…ย‹ย†ย‡ยย–ย‡วก ย“ย—ย‡ ย†ย‡ยŒร— ยƒย†ย‡ยยžย• ย“ย—ย‹ยย…ย‡ ยŠย‡ย”ย‹ย†ย‘ย•ย†ย‡ย„ยƒยŽยƒวกย…ย‘ยย‡ยยœร—ย…ย—ยƒยย†ย‘ย†ย‡วฆ ย…ย‡ยยƒย• ย†ย‡ ยยƒยย‹ยˆย‡ย•ย–ยƒยย–ย‡ย• ย‡ย ยˆยƒย˜ย‘ย” ย†ย‡ ย—ย”ย•ย‹ ยƒย–ยƒย…ยƒย”ย‘ย ยƒ ยŽยƒย• ยˆย—ย‡ย”ยœยƒย• ย‡ยย…ยƒย”วฆ ย‰ยƒย†ยƒย•ย†ย‡ย…ย—ย•ย–ย‘ย†ย‹ยƒย”ยŽยƒย•ย‡ย†ย‡ย†ย‡ยŽย‰ย‘ย„ย‡ย”วฆ ยยƒย†ย‘ย”วก ยŽย‘ ย“ย—ย‡ ยย‘ย–ย‹ย˜ร— ยŽยƒ ย”ย‡ย•ย’ย—ย‡ย•ย–ยƒ ย†ย‡ ย‡ย•ย–ย‘ย•วค ย ยŽย‡ยŒยƒยย†ย”ร€ยƒ ยŠย—ย„ย‘ ย—ย ยย—ย‡ย”ย–ย‘ ย›ย†ย‘ย…ย‡ยŠย‡ย”ย‹ย†ย‘ย•ย‡ยย…ยŠย‘ย“ย—ย‡ย•ย‡ยย–ย”ย‡ย’ยƒย”วฆ ย–ย‹ย†ยƒย”ย‹ย‘ย• ย› ย†ย‡ย–ย”ยƒย…ย–ย‘ย”ย‡ย• ย†ย‡ ยŽยƒ ย†ย‡ย…ย‹ย•ย‹ร—ย ยย‹ยŽย‹ย–ยƒย”วกยƒย‰ย”ย‡ย‰ร—ยŽยƒยƒย‰ย‡ยย…ย‹ยƒวค ย‹ย‡ยย–ย‘ย• ย†ย‡ ย•ย‹ยย’ยƒย–ย‹ยœยƒยย–ย‡ย• ย†ย‡ ยŽย‘ย• ย‡ย”ยยƒยย‘ย•ย—ย•ย—ยŽยยƒยย‡ย•ยŠยƒย„ร€ยƒยยƒยย—ยวฆ ย…ย‹ยƒย†ย‘ ย“ย—ย‡ ย‹ย„ยƒย ยƒ ยƒย…ยƒยย’ยƒย” ย‡ย ยŽยƒ ยœย‘ยยƒ ย†ย‡ย‹ย†ย‹ยƒย…ยŠยƒย”ย†ย‡ยŽยƒย—ย”ย„ย‡วกย‡ยยŽยƒย“ย—ย‡ย•ย‡ ENFRENTAMIENTOS dejan 5 muertos en el Cairo ยŒย—ยย–ยƒย”ย‘ยย…ย‘ยย‡ย‰ย‹ย’ย…ย‹ย‘ย•ย“ย—ย‡ย…ย‡ยŽย‡ย„ย”ยƒย„ยƒย ยŽย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ย‡ย‰ย‹ย’ย…ย‹ย‘ย†ย‹ยŒย‘ย“ย—ย‡ฬถยย‘ ยŒย—ย”ยƒย”ยž ยยƒร“ยƒยยƒ ย…ย‘ยย‘ ยย—ย‡ย˜ย‘ ยŒย‡ยˆย‡ ย†ย‡ยŽ ย‡ยŽย†ย‡ย”ย”ย‘ย…ยƒยย‹ย‡ยย–ย‘วค ย•ย–ยƒย†ย‘ ย‡ย‰ย‹ย’ย…ย‹ย‘ ยƒยย–ย‡ ยŽยƒ ย•ยƒยย„ยŽย‡ยƒ ย‡วฆ ยƒย…ย‡ย’ย–ยƒย”ยž ยย—ยย…ยƒ ย”ย‡ยย—ยย…ย‹ยƒย” ย†ย‡ ยˆย‘ย”ยยƒ ยย‡ย”ยƒยŽ ย†ย‡ ย‡ย•ยƒ ย‹ยย•ย–ยƒยย…ย‹ยƒ ยŒย—ย†ย‹ย…ย‹ยƒยŽวก ย‹ยยˆย‘ย”วฆ ยŠย—ยย‹ยŽยŽยƒยย–ย‡ ยƒ ย•ย— ย’ยƒย–ย”ย‹ยƒวก ย•ย— ยŽย‡ย‰ย‹ย–ย‹ยย‹วฆ ย†ยƒย† ย› ย•ย— ย”ย‡ยŽย‹ย‰ย‹ร—ยฬถวก ย‡ย ย—ย ย„ย”ย‡ย˜ย‡ ยย‡ยวฆ ยยƒย”ย‘ยยˆย—ย‡ยย–ย‡ย•ย‘ฯย‹ย…ย‹ยƒยŽย‡ย•วค ย ยƒย•ย‹ย•ย–ย‡ยย–ย‡ ย†ย‡ยŽ ย’ยƒย”ย–ย‹ย†ย‘ ย‰ย‘ย„ย‡ย”วฆ ย•ยƒยŒย‡ ย…ย‘ยŽย‰ยƒย†ย‘ ย‡ย ย•ย— ย’ยžย‰ย‹ยยƒ ย‘ฯย‹ย…ย‹ยƒยŽ ย†ย‡ ยยƒยย–ย‡ ย‡ย‰ย‹ย’ย…ย‹ย‘ ย†ย‹ยŒย‘ ย“ย—ย‡ ย‡ยŽ ย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ ยƒย…ย‡ย„ย‘ย‘ยวคยŽย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ย†ย‡วกยƒย”ยƒย…ย ย‘ยŠยƒยย‡ย†ย—ย”ย•ย‹ยŠยƒย•ย‹ย†ย‘ย–ย”ยƒย•ยŽยƒย†ยƒย†ย‘ยƒ ย„ยƒยยƒวก ย’ย‹ย†ย‹ร— ยƒ ยŽย‘ย• ยย‹ยŽย‹ย–ยƒย”ย‡ย• ย“ย—ย‡ ยŠยƒย ย—ยยŽย—ย‰ยƒย”ย†ย‡ย•ย…ย‘ยย‘ย…ย‹ย†ย‘ย†ย‡ย•ย’ย—ยฑย•ย†ย‡ย“ย—ย‡ ย†ย‡ย”ย”ย‘ย…ยƒย†ย‘ ยƒยŽ ยยƒยย†ยƒย–ยƒย”ย‹ย‘ ย†ย‡ ย‰ย‹ย’ย–ย‘วก ย‡ยŽ ย†ย‹ยƒย”ย‹ย‘ ย‡ย•ย–ยƒย–ยƒยŽ ยŽวฆยŠย”ยƒย ย‹ยยˆย‘ย”ยยƒย”ยƒ ย‘ยŠยƒยย‡ย† ย—ย”ย•ย‹วก ย“ย—ย‡ ย†ย‡ย˜ย—ย‡ยŽย˜ยƒย ยŽยƒ ย‡ยย•ย—ย•ย‹ย–ย‹ย‘ย†ย‡ย‹ยย–ย‡ย”ยย‡ย–ย“ย—ย‡ย‡ยŽย‡ยŒยฑย”ย…ย‹ย–ย‘ยŽย‡ ยƒย—ย–ย‘ย”ย‹ย†ยƒย†ฬถยƒย—ยย‰ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ย…ย‹ย˜ย‹ยŽย‡ยŽย‡ย‰ย‹ย†ย‘ ย†ย‹ยŒย‘ยƒยŽยยƒยย†ยƒย–ยƒย”ย‹ย‘วกย…ย‡ย”ย…ยƒย†ย‡ยŽยƒย•อณอนวฃอฒอฒ ย†ย‡ยย‘ย…ย”ยžย–ย‹ย…ยƒยย‡ยย–ย‡ฬถ ย–ยƒย ย’ย”ย‘ยย–ย‘ ย…ย‘ยย‘ ยŽ ย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ ย†ย‡ยŽ ย”ย‹ย„ย—ยยƒยŽ ย‘ยย•วฆ วกย“ย—ย‡ย›ยƒยย‘ย‡ย”ยƒย‡ยŽยŒย‡ยˆย‡ย†ย‡ย•ย–ยƒย†ย‘วก ย•ย‡ยƒย’ย‘ย•ย‹ย„ยŽย‡ย›ย‘ย”ย†ย‡ยร—ย”ย‡ย˜ย‹ย•ยƒย”ยŽยƒยƒย›ย—ย†ยƒ ย“ย—ย‡ยƒย•ยŠย‹ยย‰ย–ย‘ยย‘ย–ย‘ย”ย‰ยƒยƒย‡ย•ย‡ย’ยƒร€ย•วค ย–ย‹ย–ย—ย…ย‹ย‘ยยƒยŽ ย—ย’ย”ย‡ยย‘วก ย†ยŽย‹ ยƒยย•ย—ย”วก ย…ย‹ย–ยƒยย†ย‘ยƒย—ยยƒยˆย—ย‡ยย–ย‡ย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย…ย‹ยƒยŽวค

11


9,//$+(5026$-8(9(6-8/,2)ZUIOML~V $OIUHGR$&DOGHUyQ&iPDUD DOIUHGRFDOGHURQ#JPDLOFRP

’ƒ”ƒƒ””‡’‡–‹”•‡†‡Šƒ„‡” ŽŽ‡˜ƒ†‘•—ƒ‹•–ƒ†ž•ƒŽŽž†‡Žƒ ’”‘–‡……‹×‹†‡„‹†ƒǤ †Àƒ‡•–‡”‡’‘”–‡”‘Ž‡ ‡•…”‹„‹×“—‡ǣDz‡”ƒ—„—‡ ƒ‹‰‘›‡Œ‘”’ƒ’ždzǡ’‘”“—‡ †‡Œƒ„ƒ“—‡•—•ƒ‹‰‘•”‘›‡”ƒ —‡•–ƒƒ„ƒŒ‘†”±• ”ƒ‹‡”ǡ ‡ŽŠ—‡•‘’”‡•—’—‡•–ƒŽ›“—‡ ƒŽ‡•…—…Šƒ”Žƒ•ƒ…–—ƒ…‹‘‡•ƒ–‡ •—Š‹Œ‘ ƒ„‹žǡ‹†‡„‹†ƒ‡–‡ †‹•ˆ”—–ƒ”ƒ†‡Ž’‘†‡”“—‡Žƒ ‡ŽŒ—œ‰ƒ†‘”†‡•—•‡š’‡†‹‡–‡• •‹‡–‡Žƒ•‘Ž‡†ƒ†›‡Žƒ„ƒ†‘‘ •‘…‹‡†ƒ†Ž‡Šƒ„Àƒ‡–”‡‰ƒ†‘ ƒ•—’ƒ†”‡‡Žƒ•—”ƒ•Ǥ †‡ƒ‹‰‘•Ǥ‘‡•–žƒ“—‡ŽŽ‘• —…ƒƒ„ƒ•…‘˜‘–×’‘”— “—‡Žƒœƒ„ƒŽ‘ƒ•ǡ‡‘• ‹””‡•’‘•ƒ„Ž‡—…Šƒ…Š‘“—‡ ƒï“—‹‡‡•Œ—–‘…‘±Ž †‡’”‡†×ƒƒ‘•ŽŽ‡ƒ•Ž‘• ’ƒ”–‹…‹’ƒ”‘‡Ž‘•”‡‰‘†‡‘• †‡Ž’‘†‡”Ǥ‘ǤŠÀ‘Šƒ›ƒ†‹‡ǡ †‹‡”‘•†‡Ž’—‡„Ž‘Ǥ ƒ•–ƒŽƒˆ‡ •‹ƒ…ƒ•‘—–ƒ–‘†‡•‹–‡”‡•ƒ†‘ ‘–ƒ”‹ƒŽ†‡ŽƒŠ‡”‡…‹ƒˆƒ‹Ž‹ƒ” •ƒŽ‹×ƒ”‡Ž—…‹”†‘†‡•—‡•’‘•ƒ •—ƒ„‘‰ƒ†‘“—‡‰ƒƒ‹Ž‡•†‡ ‹Ž‡•†‡’‡•‘•’‘”—ƒ†‡ˆ‡•ƒ ’‘”Š‡”‡…‹ƒƒ’‡ƒ•”‡…‹„‹×†‘• ‹—‡„Ž‡•‡’”‘’‹‡†ƒ†›—‘• “—‡•‡”žŽƒ”‰—À•‹ƒ›“—‡ƒŽ …—ž–‘•’‡•‘•Ǥ–”ƒ‡–‹”ƒž• ϐ‹ƒŽǡ…—ƒ†‘›ƒ ”ƒ‹‡”‡Ž‘ “—‡•‡ƒ…——Žƒƒ–ƒ–ƒ•†‹…Šƒ• •‹‡–ƒ“—‡Žƒ˜‹†ƒ•‡Ž‡˜ƒ’‘” ‡•—†‡ˆ‡•ƒǡ‡Ž‹ŽŽ‘ƒ”‹‘ Žƒ‡†ƒ†ǡ’‘”Žƒ‡ˆ‡”‡†ƒ† †‡ƒ„‘Ž‡‰‘‘‡š‹•–Àƒ†‹…‡ ‘’‘”“—‡•‹’Ž‡‡–‡•‡Ž‡ ƒ…ƒ„ƒ”‘Žƒ•ˆ—‡”œƒ•Ǥ‹•‹“—‹‡”ƒ †‘…—‡–‘•’”‡•‡–ƒ†‘• ’‘”—†‹’—–ƒ†‘“—‡•ƒŽ–ƒ†‡Ž •—ˆƒ‹Ž‹ƒ‡•–ƒ”žǤ—…ƒ…‘‘ ƒŠ‘”ƒǡ‡ŽƒŠ‹•–‘”‹ƒ‘†‡”ƒ†‡ …Š‹•‡„ƒ”ƒ–‘ƒŽ…‘ƒ†”‡‘†‡ ƒ„ƒ•…‘•‡Šƒ„Àƒ˜‹•–‘‡Žˆ±–‹†‘ Žƒ˜ƒ†‡”‘Ǥ†”±• ”ƒ‹‡”Š‘› •‹‡–‡‡•—•˜‡ƒ•‡Ž…‘””‡”†‡ ‘Ž‘”†‡Žƒ’‡•–ƒ†‘‡•—…‡Ž†ƒǡ —…ƒ’‡•×†”±•ƒˆƒ‡Ž“—‡ Žƒ‹‰”ƒ–‹–—††‡•—•ƒ‹‰‘•ǡ†‡ ‡•‘•ƒŽ‘•“—‡„‡‡ϐ‹…‹×›Š‘› ‡Ž…‘“—‡•‡”Àƒƒ””ƒ•–”ƒ†‘ •‡‡•…‘†‡ǡƒŠ‘”ƒ‡ŽDzŠ‡Ž‘ ƒ•—†‡•‰”ƒ…‹ƒ•‡”Àƒ ‘•±ƒ‹œ ‹‡†ƒǤƒ„‡‡‡Žˆ‘†‘“—‡•— ”ƒ‹‡”dzƒ…Šƒǡƒ’‡•–ƒ› ƒ›‘”…—Ž’ƒ„‹Ž‹†ƒ†ˆ—‡‡ŽŠƒ„‡” Š‹‡†‡Ǥ—”ƒŽ‡……‹×†‡˜‹†ƒǡ –”ƒ‹…‹‘ƒ†‘ƒ“—‹‡‡•‡˜‡”†ƒ† †—”ƒŽ‡……‹×†‡…׏‘Dzˆ—‡–‡ ‘˜‡Œ—ƒdz…‘„”ƒŽƒ•ƒˆ”‡–ƒ•› Ž‘‡•–‹ƒ„ƒ›†‡Œ×ƒ‡”…‡† †‡Ž‘•‹–‡”‡•‡•‡œ“—‹‘••—• …׏‘ŽƒŽ‡›†‡Žƒ…‘•‡…Šƒ‡•”‡ƒŽǣ •‹‡„”ƒ˜‹‡–‘•›…‘•‡…Šƒ”ž• ˜‹†ƒ•Ǥ –‡’‡•–ƒ†‡•dzǤƒ•‹’Ž‡…‡Ž†ƒ ƒ„ƒ•…‘”‡‰”‡•ƒ’‘…‘ƒ’‘…‘ †‡†‘•’‘”–”‡•ǡ„ƒ””‘–‡•›— „ƒÓ‘†‡…‡‡–‘“—‡‡ƒ†ƒ•‡ ƒ•—˜‹†ƒ‘”ƒŽǡŽƒ˜‡‰ƒœƒ ƒ•‡‡ŒƒƒŽŽ—Œ‘•‘•ƒ‹–ƒ”‹‘†‡Žƒ ’‘’—Žƒ”†‡˜‡”Š—†‹†‘‡ —‹–ƒ ”‹ŒƒŽ˜ƒǢ—†Àƒǡ…—ƒ†‘ —ƒ…‡Ž†ƒƒŽ‡š‰‘„‡”ƒ†‘”ƒ Žƒ•‘”‹•ƒ†‡ŽDzŠ‡Ž‘ ”ƒ‹‡”dz ‡†‹ƒ•ǡ’‡”‘Šƒ“—‡†ƒ†‘— ‹Ž—‹ƒ„ƒŽƒ˜‹†ƒ†‡—…Š‘•ǡ‡ –ƒ–‘•ƒ–‹•ˆ‡…ŠƒǡŽƒ†‡‰”ƒ†ƒ…‹× …‘”–×…‘‡–×ǣ“—‡Ž‘’”‹‡”‘ †‡•—ƒŽ‰‘„‹‡”‘Šƒ•‹†‘–ƒŽ “—‡Š‹œ‘…—ƒ†‘ŽŽ‡‰×ƒƒŽƒ…‹‘ “—‡’”‘†—Œ‘˜ƒ…À‘•†‡’‘†‡” †‡ ‘„‹‡”‘ˆ—‡“—‡’‹†‹×Ž‘ “—‡Š‘›…—ƒŽ“—‹‡”ƒ•‹‡–‡“—‡ –‹‡‡Žƒ…ƒ’ƒ…‹†ƒ††‡…—‡•–‹‘ƒ” †‡Œƒ”ƒ•×Ž‘›ˆ—‡ƒ•‡–ƒ”•‡ ‡Žƒ•‹ŽŽƒ†‡ ‘„‡”ƒ†‘”’ƒ”ƒ …—ƒŽ“—‹‡”†‡…‹•‹×†‡‰‘„‹‡”‘Ǥ •‡–‹”›”‡•’‹”ƒ”‡Ž’‘†‡”ǢƒŠ‘”ƒǡ ƒ•–ƒŽ‘•‹Ó‘•‡„—”ŽƒŽ‡ ‡••—‹‘†‘”‘†‡…‡‡–‘ǡ ’‘‡ƒ•—•…ƒ…Š‘””‘•†‡”ƒœƒ• †”±• ”ƒ‹‡”ŽŽ‘”ƒ›•‹‡–‡ ƒ””—‰ƒ†ƒ•Dz†”±•dzǡ‘•ƒ„‡ Ž‘†—”‘“—‡‡•“—‡ǣ–‘†‘•‡ ‹•‹“—‹‡”ƒ’‘”“—±ǡ’‡”‘Šƒ †‡””—„×ǤǤǤ •‹†‘‡˜—‡Ž–‘•‡Žƒ„”—–ƒŽ ’ƒ”ƒˆ‡”ƒŽ‹ƒ“—‡ƒ””ƒ•–”׃Žƒ  •‘…‹‡†ƒ†ƒ†‡ƒ†ƒ”•ƒ…‹ƒ”•—• ƒ’‡–‹–‘•†‡†‡•ƒ‰”ƒ˜‹‘›ƒ†‹‡ Ǭא†‡‡•–ž ±…–‘”ג‡œ ’‹‡•ƒ•‹“—‹‡”ƒ‡Ž‘•ˆƒ˜‘”‡• ‡”ƒŽ–ƒǡ‡Ž…Š‹ ”ƒ…‘ǡ‘‰‡” ”‡…‹„‹†‘•’‘”— ”ƒ‹‡”‡Ž‘ ±”‡œ˜‘ŽÀ›–‘†‘•ƒ“—‡ŽŽ‘• “—‡‡•—•–‹‡’‘•ƒŽ‰—ƒ “—‡‘”‰—ŽŽ‘•‘•†‡•—ƒ‹‰‘ ƒ……‹×„—‡ƒŠ‹…‹‡”ƒǤ ”ƒ˜‡‡• …‘’ƒ”–Àƒ‡Ž’ƒ›Žƒ•ƒŽǫ Žƒ†‡•‡‘”‹ƒǡ‡Ž’‘’—Žƒ…Š‘ ƒ…—…‹‘•‘ƒ…—†‹×ƒŽŽ‹…Šƒ‹‡–‘ǡ  ‘„ƒ•–׎ƒ—”ƒ’”‡Óƒ†ƒ†‡ ˜‘–‘•†‡…ƒ•–‹‰‘ǡ‘„ƒ•–‘‡Ž ƒ†ƒ“—‹±ƒ’”‡†‡…‘‘ …Š‹•–‡ƒ‰”‹‘“—‡†‡‰”ƒ†×ǡ‘ǡ Dz‡Ž“—‡ŽƒŠ‹œ‘“—‡Žƒ’ƒ‰—‡dzˆ—‡ ’—‡†‡ǡŽ‘…‘•‡‰—”‘‡• “—‡ƒ†‹‡‡š’‡”‹‡–ƒ‡ ‡Ž‰‡‡”ƒŽ‹œƒ†‘…Š‹•‘””‡‘› …ƒ„‡œƒƒŒ‡ƒǤƒ„‹±’—‡†‡

”ƒ‹‡”‡Ž‘…‘•—•”‡ƒŽ‡•‘ ”‡˜‹•ƒ”‡•–ƒ…‘Ž—ƒ‡‡Ž ‹˜‡–ƒ†ƒ•ƒ””‹–‹ƒ•…ƒ”†‹ƒ…ƒ•ǡ „Ž‘‰Š––’ǣȀȀƒ”ƒ‰‡†‘Ǥ …‘•—’”‡•‹×ƒŽ–ƒ‘•—• ‡Ž‹’ƒ”…‹ƒŽ†‡–ƒ„ƒ•…‘Ǥ…‘ǤšȀǤ …ƒ–‡–‡”‹•‘•‡ϐÀ‡”‘•ǡ•×Ž‘ ‡…—‡–”ƒ‡•—…‡Ž†ƒ‡Ž–‹‡’‘ •—•ה†‡‡•ƒŽ–‡Ž±ˆ‘‘ͻͻ͵͵ ͳͺʹͳ͸ͷǥ •—ϐ‹…‹‡–‡ǡ–‹‡’‘“—‡•‘„”ƒ

DzŽŽÀ•‡”ž‡ŽŽŽƒ–‘›‡Ž…”—Œ‹”†‡ †‹‡–‡•ǤǤǤdz —…ƒ•ͷ͹ǣ͸;

‘†‘•‡ †‡””—„×ǤǤǤ

+Z~VQKI[LMTZ]UJW 3RU5RPHR=HEDG~D*DPERD

Ȉ ŽǥǤ—„‘› –”ƒ•’ƒ”‡…‹ƒǣ Ȉ Ž”‡Ž‘Œƒ–‹‡’‘ǥǤ•‹…ƒ„‹‘• Ȉ ‡–‘ƒƒ†‹‹•–”ƒ…‹×

‡Ž•‹•–‡ƒ˜‹ƒŽ†‡ƒ•‡‘ƒ„ƒ•…‘ǡ Žƒ‹—†ƒ†‡’‘”–‹˜ƒ›Žƒ‹†ƒ† Ž‹’‹ƒ ǡƒ†‡ž•“—‡•‡ ‡’”‡†‡”ž‡Žƒ–‡‹‹‡–‘†‡ –‘†ƒŽƒ‹ˆ”ƒ‡•–”—…–—”ƒ‡†—…ƒ–‹˜ƒ †‡Ž•–ƒ†‘ǥ–ƒ„‹±˜‹‡‡—ƒ Dz‘•‘›‹‡•Àƒ•ǡ‹•‘›ƒ‰‘ ‹˜‡”•‹×†‡͸Ͳ‹ŽŽ‘‡•†‡’‡•‘• …‘˜ƒ”‹–ƒž‰‹…ƒdzȗȗȗƒŽƒ„”ƒ•ž•ǡ ’ƒ”ƒŽƒ”‡‘†‡Žƒ…‹×†‡Ž‡–”‘ ’ƒŽƒ„”ƒ•‡‘•ǡ’”‘—…‹ƒ†ƒ•’‘” ‹•–×”‹…‘†‡‹ŽŽƒŠ‡”‘•ƒ›‘–”ƒ• ”–—”‘ïӇœ ‹±‡œƒ͸‡•‡• ƒ……‹‘‡•’ƒ”ƒƒ’‹Œ—Žƒ’ƒ„ƒŒ‘Žƒ †‡Šƒ„‡”–‘ƒ†‘Žƒ‡•–ƒˆ‡–ƒ…‘‘ †‡‘‹ƒ…‹×†‡—‡„Ž‘ž‰‹…‘ǡ ‰‘„‡”ƒ†‘”†‡ƒ„ƒ•…‘ȗȗȗȗ–‹‡‡ ƒ•À…‘‘‡Ž‡Œ‡”…‹…‹‘†‡ͶͲͲ ”ƒœ×’‘”“—‡’ƒ”ƒ•ƒ…ƒ”ƒƒ„ƒ•…‘ ‹ŽŽ‘‡•†‡Žƒ‘ƒ‰—ƒ’ƒ”ƒŽƒ †‡Žƒ…”‹•‹••‡”‡“—‹‡”‡•‡”ž•“—‡ ”‡Šƒ„‹Ž‹–ƒ…‹×†‡–‘†‘‡Ž•‹•–‡ƒ ƒ„ƒ•…‘•ƒ•’ƒ”ƒ†‡•‡Š‡„”ƒ”‡Ž ‡”‡†‘‡…‘×‹…‘›•‘…‹ƒŽ‡š‹•–‡–‡ †‡†”‡ƒŒ‡›ƒŽ…ƒ–ƒ”‹ŽŽƒ†‘†‡Žƒ …ƒ’‹–ƒŽ†‡Ž•–ƒ†‘›Žƒ•’”‹…‹’ƒŽ‡• ‡–‘†‘•Ž‘•‹˜‡Ž‡••‘…‹ƒŽ‡•ȗȗȗȗ±Ž •ƒ„‡“—‡’ƒ”ƒ”‡–‘ƒ”‡Ž”—„‘†‡Ž …ƒ„‡…‡”ƒ•—‹…‹’ƒŽ‡•ȗȗȗ ’”‘‰”‡•‘ǡ‡Ž…‘”–‘’Žƒœ‘‘‡•†‡•‡‹• ”‡•—‡ǡ•‡˜‹•—ƒŽ‹œƒ“—‡‡ ‡•‡•ǥǤ–ƒŽ˜‡œ‹•‹“—‹‡”ƒ†‡—ƒÓ‘ ‡•–‡•‡‰—†‘•‡‡•–”‡†‡ ƒ†‹‹•–”ƒ…‹×—Ó‹•–ƒŠƒ„”ž ›—…Š‘••‡…–‘”‡•†‡„‡”‡ˆ‘”œƒ”•‡ǡ ž•ˆ—‡–‡•†‡‡’Ž‡‘ȗȗȗȗ ’‘”“—‡ƒŽ‰—‘•ˆ—…‹‘ƒ”‹‘•Dz— ȗȗȗ‡•–ƒ•‹–‘Àƒ ‡•–ž’ƒ‰ƒ†‘‡Ž‘˜‹…‹ƒ†‘dz›‘ –ƒ„‹±Šƒ›“—‡ƒ’—–ƒ”“—‡‡Ž Ž‡•‹‰—‡‡Ž’ƒ•‘ȗȗȗ ‘›ƒŽ‹‹…‹ƒ”‡Ž •‡‰—†‘•‡‡•–”‡ǡ…—ƒ†‘Žƒ”‹‡†ƒ ”‡…–‘”†‡Žƒ ‘•±ƒ—‡Ž‹Óƒ

—–‹±””‡œ†‹‘ƒ…‘‘…‡”“—‡Žƒ ƒï‡•–žŠ‘Ž‰ƒ†ƒǡïӇœŠƒ†ƒ†‘ ƒŽƒƒ–‡”’”‡˜±—ƒ‹˜‡”•‹× —‡•–”ƒ•†‡Ž‘“—‡˜‹‡‡ƒŽŽŽƒƒ” †‡…‡”…ƒ†‡͹Ͳ‹ŽŽ‘‡•†‡’‡•‘• ƒ…—‡–ƒ•ƒ•—‰ƒ„‹‡–‡“—‡›ƒ•ƒ„‡ ‡‡•–‡ƒÓ‘…‘Žƒ•ƒ’Ž‹ƒ…‹‘‡• “—‡‘Ž‡–‡„Žƒ”žŽƒƒ‘•‹±•–‘• †‡ƒ—Žƒ•ǡ–ƒŽŽ‡”‡•‡Žƒ†‹˜‹•‹× …‘‡–‡ƒ…–‘•†‡…‘””—’…‹×ȗȗȗŠƒ …ƒ†±‹…ƒ—Ž–‹†‹•…‹’Ž‹ƒ”‹ƒ •‹†‘‡ˆž–‹…‘‡“—‡˜ƒƒ †‡Ž‘•À‘•›Žƒ†‡ ˆ‘”ž–‹…ƒ› ˆ‘”–ƒŽ‡…‡”Žƒ‹ˆ‘”ƒ…‹×’ï„Ž‹…ƒ ‹•–‡ƒ•ǡƒ•À…‘‘Žƒ…‘•–”—……‹× …‘‘…‘†‹…‹×†‡—‰‘„‹‡”‘ †‡—…‘Ž‡…–‘”’‡”‹‡–”ƒŽ› †‡‘…”ž–‹…‘›ƒ—–±–‹…ƒ‡–‡ ‡Ž‡–”‘†‡ ˜‡•–‹‰ƒ…‹×†‡ Š‘‘”ƒ„Ž‡ȗȗȗȗ†‡•–ƒ…ƒ†‘“—‡Š‘› ‹‡…‹ƒ›‡…‘Ž‘‰Àƒ’Ž‹…ƒ†ƒ•†‡ ‡†ÀƒŽƒ…ƒŽ‹†ƒ††‡Žƒ†‡‘…”ƒ…‹ƒ ƒ„ƒ•…‘ȗȗȗȗ ‘•×Ž‘–‹‡‡“—‡˜‡”…‘Žƒ•”‡‰Žƒ• ȗȗȗȗŽ”‡…–‘”–ƒ„‹± ’ƒ”ƒ’”‘†—…‹”‡Ž‡……‹‘‡•Ž‹„”‡• †‹‘ƒ…‘‘…‡”“—‡’‘”•ƒ–—”ƒ…‹×ǡ ›ƒ—–±–‹…ƒ•ǡŽƒ•”‡‰Žƒ•†‡ƒ……‡•‘ •‡‡•–—†‹ƒŽƒ’‘•‹„‹Ž‹†ƒ††‡•ƒ…ƒ” ƒŽ’‘†‡”ǡ˜‡”…‘‡Ž‡Œ‡”…‹…‹‘†‡Ž †‡Žƒœ‘ƒ†‡Žƒ…—Ž–—”ƒƒŽ‰—ƒ ’‘†‡”ǡŽƒˆ‘”ƒ†‡‘”†‡ƒ”Žƒ• †‡Žƒ•†‘•†‹˜‹•‹‘‡•ƒ…ƒ†±‹…ƒ• ‹•–‹–—…‹‘‡•ǡDz•‹‘–ƒ„‹±…‘‡Ž …‘–”‘Žǡϐ‹•…ƒŽ‹œƒ…‹×ǡ–”ƒ•’ƒ”‡…‹ƒǡ “—‡ƒïˆ—…‹‘ƒ†‡–”‘†‡‡•‡ …ƒ’—•ȗȗȗ—‘†‡ϐ‹‡•‹•‡”žŽƒ ›Žƒ”‡†‹…‹×†‡…—‡–ƒ••‘„”‡‡Ž ‹˜‹•‹×…ƒ†±‹…ƒ†‡†—…ƒ…‹× ‡Œ‡”…‹…‹‘†‡Ž’‘†‡”ȗȗȗȗƒ”ƒ‡ŽŽ‘‡Ž •‡”ž‡Ž‹•–”—‡–‘’ƒ”ƒŽŽ‡˜ƒ” ›”–‡•ǡǡ‘Žƒ†‡‹‡…‹ƒ• …‘×‹…‘•†‹‹•–”ƒ–‹˜ƒ•ǡ ”—„‘›–”ƒ•’ƒ”‡…‹ƒ’‘”“—‡‡ ȗȗȗȗ 2 ±Ž‡•–žŽƒ•”‡‰Žƒ•ƒ•‡‰—‹”ȗȗȗȗ›‡” ȗȗȗ•‘†‹…‡‡Ž‡†‹Ž ‡•–—˜‘‡Žƒ‹˜‡”•‹†ƒ† —ž”‡œ —„‡”–‘†‡Ž‘•ƒ–‘•‡”–”—›ȗȗȗ —–א‘ƒ†‡ƒ„ƒ•…‘›•—’‘•–—”ƒ ‡‡•’‡…‹ƒŽŽ‡˜ƒƒ†ƒ”…Šƒ„ƒƒ ˆ—‡…Žƒ”ƒǥǤ•—‰‘„‹‡”‘‡•›•‡”ž Žƒ•’‡”•‘ƒ•…‘†‹•…ƒ’ƒ…‹†ƒ† †‡”‡†‹…‹×†‡…—‡–ƒ•ǥǤ‘•‡ ’‘”“—‡Šƒ†‡‘•–”ƒ†‘—‡‘”‡ ˜ƒŽ‡“—‡ƒ†‹‡Ž‡ˆƒŽŽ‡ƒŽ’—‡„Ž‘ ‡•’À”‹–—ƒŽ˜‡…‡”ƒ†˜‡”•‹†ƒ†‡•ǡ –ƒ„ƒ•“—‡Ó‘ǥǤŽ‘•“—‡Ž‘ŠƒŠ‡…Š‘ǡ —ƒˆ—‡”œƒ†‡˜‘Ž—–ƒ†›†‡•‡‘•†‡ Š‘›—‘•‡•–ž’”‡•‘•ǡƒ‘–”‘•Ž‘• •ƒŽ‹”ƒ†‡Žƒ–‡“—‡•‹Ž‘•–—˜‹±”ƒ‘• ƒ†ƒ„—•…ƒ†‘›ƒ‘–”‘•ƒïŽ‡• Žƒ•‰‡–‡•“—‡‘•†‡…‹‘• ˜ƒƒ…ƒ‡”Žƒ˜‘Žƒ†‘”ƒȗȗȗȗŽƒ•„ƒ”„ƒ• Dz‘”ƒŽ‡•dzǡ‡–”‘›ƒ„ƒ•…‘ †‡„‡†‡‡•–ƒ”‡”‡‘Œ‘ȗȗȗȗ’‘” •‡”Àƒ†‹•–‹–‘•ȗȗȗ ‡ŽŽ‘–‘†‘•Ž‘•ˆ—…‹‘ƒ”‹‘•†‡ ȗȗȗ›‡”•ƒŽ‹×Š—‘ –‘†‘•Ž‘•‹˜‡Ž‡•ǡ†‡„‡”ž–‡‡” „Žƒ…‘››ƒˆ—‡’”‡•‡–ƒ†ƒŽƒ–‡”ƒ ‡…—‡–ƒŽƒ•’ƒŽƒ„”ƒ•†‡ïӇœǣ ’ƒ”ƒ†‡•‹‰ƒ” ‹•…ƒŽ—’‡”‹‘” Dz ƒ„”ž‡˜ƒŽ—ƒ…‹×’‡”ƒ‡–‡ǥ †‡Ž•–ƒ†‘ȗȗȗȗȈ‘•…ƒ†‹†ƒ–‘• ‘Š‹…‡—‰‘„‹‡”‘†‡…—ƒ–‡•‹ •‘Ž‡Œƒ†”‘Ž˜ƒ”‡œ ‘œžŽ‡œǡ ƒ„ƒ•‡†‡”‡Žƒ…‹‘‡•’‡”•‘ƒŽ‡•ǡ ƒŽ‰—‘•Ž‘•…‘‘…À…—ƒ†‘Ž‘•‹˜‹–± ‘•±†‡Žƒ”‡ג‡œƒ””‡”ƒ› ‡”‰‹‘ ‡”‹Ž‘ ‹±‡œ‘””‡•“—‡ ’‘”“—‡‡‡•‡‘‡–‘‡”ƒŽ‘• ‹†×‡‘•ǥǤ’‡”‘•‹‡’”‡•‡Šƒ”žŽƒ• ˆ—‡”‘’‘•–—Žƒ†‘•’‘”ŽƒŒ—–ƒ†‡ …‘‘”†‹ƒ…‹×’‘ŽÀ–‹…ƒȗȗȗȗ ‡˜ƒŽ—ƒ…‹‘‡•dzǤ ȗȗȗȗ•‹‘„Œ‡–ƒ„Ž‡“—‡‡Ž ’”‘’ו‹–‘ȗȗȗ  ›ƒ–‹‡‡‡ —‹ŽŽ‡”‘ƒ”˜ž‡œ ƒ•——‡˜‘†‹”‹‰‡–‡’ƒ”ƒ–”ƒ–ƒ”†‡ A ȗȗȗ‡Ž •ƒ…ƒ”‡Ž„—‡›†‡Žƒ„ƒ””ƒ…ƒǥǤ›ƒŽ ”‡•…ƒ–‡†‡Ž…ƒ’‘ǡŽƒ…‘•‘Ž‹†ƒ…‹× ‘–”‘„—‡›ǡ‡Ž†‡Ž‘•–ƒš‹•›…‘„‹• †‡Ž†‡•ƒ””‘ŽŽ‘…‘‡”…‹ƒŽ‡ ‹†—•–”‹ƒŽƒ’ƒ”–‹”†‡Žƒ’”‘˜‡‡†—”Àƒ †‡ŽŽ—‰ƒ”‡‡Ž“—‡—…ƒ†‡„‹× Šƒ„‡”‡•–ƒ†‘ȗȗȗ2l …‘‡–”׎‡‘•‡š‹…ƒ‘•ǡ›Žƒ  VȗȗȗŽƒ”‘ˆ—‡ †‹˜‡”•‹ϐ‹…ƒ…‹×›‘†‡”‹œƒ…‹×†‡ Žƒ‡•–”—…–—”ƒ’”‘†—…–‹˜ƒ‡•–ƒ–ƒŽȗȗȗȗ ‡Ž•‡ÓƒŽƒ‹‡–‘†‡Ž•‡…”‡–ƒ”‹‘†‡

‘„‹‡”‘±•ƒ”ƒïŽŒ‡†ƒ‡‡Ž ȗȗȗȗƒ”ƒ •‡–‹†‘†‡“—‡‘–‹‡‡ƒ†ƒ“—‡ …‘„ƒ–‹”‡Ž†‡•‡’Ž‡‘‡‡•–‡ ˜‡”‡Žƒ•—…‡•‹×‡‡Ž ǥǤ—…Š‘ •‡‰—†‘•‡‡•–”‡†‡ʹͲͳ͵ǡ ‡‘•“—‡–‡‰ƒ‘ƒ–‡‰ƒƒŽ ‡Ž‰‘„‡”ƒ†‘”…‘–‡’ŽƒŽƒ ˜‹˜‹†‘”†‡Žƒƒ„‡Œƒƒˆ”‹…ƒƒ ‘‡Ž ”‡ƒ…–‹˜ƒ…‹×†‡ŽŽ‹„”ƒ‹‡–‘†‡ ž”†‡ƒ•””‘‹•ȗȗȗȗ—‡•–”‘ ‹ŽŽƒŠ‡”‘•ƒǡŽƒ”‡Šƒ„‹Ž‹–ƒ…‹× …‘””‡‘ȗȗȗ…”‘‹…ƒ•†‡Ž”—„‘̷ †‡Ž‡–”‘†‡ –‡”’”‡–ƒ…‹×› ›ƒŠ‘‘Ǥ…‘Ǥšdz…”‘‹…ƒ•†‡Ž”—„‘̷ ‘˜‹˜‡…‹ƒ…‘Žƒƒ–—”ƒŽ‡œƒ ›ƒŠ‘‘Ǥ…‘Ǥšȗȗȗ•‡‰—‹‘•Ǥ —žǡ‡Žƒ”“—‡—•‡‘ƒ‡–ƒǡ &<$10$*(17$<(//2:%/$&.


ATACA DE NUEVO REDACCIÓN TABASCO AL DÍA

E

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

ÆFiguran en las filas evaritistas donde buscan adueñarse del PRI EVARISTO Hernández Cruz

FREDY Chablé Torrano

WWW.TABASCOALDIA.COM WWW.TABASCOALDIA.COM

GUSTAVO Rosario Torres

PEDRO Jiménez León

LOCAL

l tristemente célebre grupo “Conasupo” está metiendo mano negra en apoyo al aspirante a la dirigencia estatal del PRI, Evaristo Hernández Cruz, en aras de tomar el poder del partido en Tabasco y entregarlo a la oposición en “bandeja de plata”. El Grupo Conasupo se formó desde los años 80s, en que Gustavo Rosario Torres tomó posesión como delegado de la Distribuidora Conasupo del Sureste, el cual se convirtió en uno de los hombres más poderosos del estado ocupando cargos de primer orden hasta el sexenio granierista. ŠÀϐ‹‰—”ƒǣ ”‡††›Šƒ„Ž±‘””ƒno, Josué Xicoténcatl Sánchez, Pedro Jiménez León, Juan Molina Becerra, entre otros, que son y han sido por siempre testaferros de Rosario To””‡•ǡ“—‹‡‡•†‡•†‡Žƒ•‘ϐ‹…‹ƒ•†‡Ž‡gacionales, ponían y quitaban alcalde, diputados, líderes priístas y de las centrales obreras, populares y cenecistas de la entidad. Todos ellos han ocupado cargos de primer orden. Desde el 28 de agosto del año pa•ƒ†‘ ‡ “—‡ ˜ƒ”‹•–‘ ƒϐ‹”× “—‡ DzŽ PRI en Tabasco da vergüenza”, se observa que miembros del grupo político en mención se unieron a la campaña proselitista de Hernández Cruz, el cual se ha destacado por realizar acciones que van en contra de los principios y estatutos del tricolor. Todavía el año pasado, Evaristo ƒ…—†‹× ‡ ƒ…–‘ ’ï„Ž‹…‘ ƒ Žƒ• ‘ϐ‹…‹ƒ• †‡Ž ŽÀ†‡” ’”‹À•–ƒ †‡ ‡–”‘ǡ ”‡††› Šƒ„Ž± ‘””ƒ‘ǡ †‡ “—‹‡ †‹Œ‘ǣ Dz± que eres un hombre disciplinado, razonado, sensato, inteligente que eres mi amigo y que conocemos tu trayectoria, tu limpieza, tu honestidad” A tanto ha llegado el poder del Grupo Conasupo, que –Obviamente por recomendación del ex procurador de Justicia, Rosario Torres-“archivaron” el expediente en el cual el hoy alcalde de Centro, “su hermano del

alma”, Humberto de los Santos Bertruy, lo acusó de haber recibido 150 millones de pesos para no irse del PRI. De la misma manera, como por arte de magia desaparecieron la denuncia que presentó el Órgano Supe”‹‘” †‡ ‹•…ƒŽ‹œƒ…‹× ’‘” Žƒ ”‡’”‘„ƒción de su cuenta pública 2007. “Si ‡•‘‡•…‹‡”–‘ǡ‡†ƒ—ƒ‹ϐ‹‹–ƒ–”‹•–‡œƒ•›‡†ƒ”Àƒ—ƒ‹ϐ‹‹–ƒ…‘’ƒsión por alguien a quien yo creía que era un hombre íntegro y que era un hombre leal, no solo con él sino a este municipio y a Tabasco”, diría en esos días De los Santos Bertruy. En todos los actos bochornosos en que ha tenido algo que ver Evaristo Hernández Cruz, el Grupo Conasupo ha estado presente, o cuando menos uno de ellos. Habrá que recordar que en plena campaña interna priísta, se inventó un atentado del que nadie creyó, pues el sitio donde fue es muy concurrido día y noche porque es frente al hospital ISSET. Sin duda, la mano que mece la cuna en los próximos comicios internos priistas es Gustavo Rosario Torres, seguido muy de cerca por Pedro Jiménez León (funcionario de primer orden en el gobierno de Artu”‘ ïӇœȌǡ ”‡††› Šƒ„Ž± ‘””ƒ‘ › Josué Xicoténcatl.

VILLAHERMOSA / JUEVES 4 / JULIO 2013

GRUPO “CONASUPO”

13


VILLAHERMOSA / JUEVES 4 / JULIO 2013

18

No quiere responder por el accidente

Le quebró las patas LAURENCIO PALMA ESPINOZA CORRESPONSAL.  ǡ ǤǦ –‡ Žƒ ‰‡…‹ƒ †‡ ‹‹•–‡”‹‘ ‹…‘ •‡ ’”‡Ǧ •‡–× ‘•±ƒ—‡Žג‡œ‘””‡•“—‹‡ –‹‡‡ •— †‘‹…‹Ž‹‘ ‡ Žƒ ”ƒ…Š‡”Àƒ Ž Š‹ƒŽ †‡ ‡•–‡ —‹…‹’‹‘ǡ ƒ †‡—…‹ƒ” ƒ ‘”‰‡ ƒ–ƒ”‡ǡ “—‹‡ ‡ ‡•–ƒ†‘ †‡ ‡„”‹‡†ƒ† ƒ……‹†‡–× ƒ ‡”ƒ†‘ ג‡œ ‘””‡•›ƒ•—‡‘” ‹Œ‘”—œ‹‰—‡Ž ”‹ƒ• “—‹‡‡• •‡ ‡…—‡–”ƒ ‰”ƒ˜‡• ’‘”Žƒ•Ž‡•‹‘‡•‡‡Ž ‘•’‹–ƒŽǮ‘˜‹”‘Ǧ •ƒǯ†‡Žƒ…ƒ’‹–ƒŽ–ƒ„ƒ•“—‡ÓƒǤ ‹Œ‘ ‘•±ƒ—‡Žג‡œ‘””‡•“—‡ ‘”‰‡ ˜‡Àƒ †‡ Šƒ…‡” — ƒ†ƒ†‘ †‡ Žƒ…‘Ž‘‹ƒŽ‘”ƒ†‘ǡ’‡”‘ƒŽŽŽ‡‰ƒ”ƒŽƒ …—”˜ƒ†‡Žƒ‡–”ƒ†ƒƒŽŠ‹ƒŽǡ±•–‡ˆ—‡ ƒ–”‘’‡ŽŽƒ†‘Œ—–‘…‘•—Š‹Œ‘‡‘”†‡ †‘• ƒÓ‘•ǡ †‡Œž†‘Ž‘• ˆ”ƒ…–—”ƒ†‘• †‡ Ž‘•’‹‡•›†‹ˆ‡”‡–‡•’ƒ”–‡•†‡Ž…—‡”’‘Ǥ ‘”‰‡ƒ–ƒ”‡Š—›×‡‡Ž…ƒ””‘ƒ”…ƒ

‘Žˆ…‘Ž‘”‰”‹•Ǥ ž•ƒ†‡Žƒ–‡ˆ—‡‹†‡–‹ϐ‹…ƒ†‘’‘”Ǧ “—‡ˆ—‡ƒ‡•…‘†‡”‡Ž…ƒ””‘‡—–ƒŽŽ‡” ŽŽƒƒ†‘”‹ƒ‘†‡Žƒ…‹—†ƒ††‡ž”†‡Ǧ ƒ•Ǥ•’‘”‡•‘“—‡Šƒ…‡—ŽŽƒƒ†‘ƒ Žƒ•ƒ—–‘”‹†ƒ†‡•’ƒ”ƒ“—‡ƒ†‡ƒ†‡Ǧ –‡‡”ƒŽ…ƒ””‘›ƒŽ…Š‘ˆ‡”“—‡ƒ……‹†‡–× ƒ ‡•–ƒ• ’‡”•‘ƒ• “—‡ ‡•–ž ‰”ƒ˜‡• †‡ Žƒ•ˆ”ƒ…–—”ƒ•›”‡•’‘†ƒ’‘”Ž‘•‰ƒ•–‘• ±†‹…‘•Ǥ

JOSÉ MANUEL López Torres, denuncia el accidente de su hijo

Fue recepcionada en la PGR Tenosique

Interpone demanda Jorge Rivero ǡǤǦŽ ƒ‰‡–‡ ˆ‡†‡”ƒ–‹˜‘ †‡ Žƒ ‡•ƒ …ƒ †‡ Žƒ ‰‡…‹ƒ †‡Ž ‹‹•–‡”‹‘ ‹…‘ ‡†‡”ƒŽ†‡Žƒ”‘…—Ǧ ”ƒ†—”Àƒ ‡‡”ƒŽ†‡Žƒ‡’ï„Ž‹…ƒ—„Ǧ •‡†‡ ‡‘•‹“—‡ǡ ƒ…‡’–× Žƒ †‡ƒ†ƒ ˆ‘”ƒŽ ‡ …‘–”ƒ ‡Ž ‰”—’‘ †‡ Žƒ ‘Ǧ Ž‹…Àƒ ‹‹•–‡”‹ƒŽ ‡†‡”ƒŽ › †‡ •— ‡Ǧ …ƒ”‰ƒ†‘DzŽ‡Œƒ†”‘dzǡ’‘”Ž‘•†‡Ž‹–‘• †‡Š‘•–‹‰ƒ‹‡–‘ǡƒ‡ƒœƒ•ǡƒ„—•‘ †‡ƒ—–‘”‹†ƒ†›…‘”–ƒ”ŽƒŽ‹„‡”–ƒ††‡ ‡š’”‡•‹×Ǥ ‡•‘†‡Žƒ•ͳͳǣͶͷŠ‘”ƒ•†‡‡•–‡ †Àƒ‡Žˆ‡†‡”ƒ–‹˜‘ƒ…ƒ”‰‘†‡‡•ƒ‡•ƒ …ƒ †‡ Žƒ ǡ †‘…–‘” ƒïŽ Àƒœ Žƒ•…‘ ƒ…‡’–× ˆ‘”ƒŽ ‡Ž ‡•…”‹–‘ †‡ Žƒ†‡ƒ†ƒ‡…‘–”ƒ†‡Ž‘•ƒ””‹„ƒ ‡…‹‘ƒ†‘›ŽƒŽ‹…‡…‹ƒ†ƒ‡”א‹…ƒ ˆ—‡Žƒ‡…ƒ”‰ƒ†ƒ†‡ϐ‹”ƒ”†‹…Šƒ”‡Ǧ …‡’…‹× †‡ Žƒ †‡ƒ†ƒ ‡ ’‡”Œ—‹…‹‘ †‡“—‹‡‡•–‘‡•…”‹„‡›†‡•—ˆƒ‹Ž‹ƒǤ ‘• Š‡…Š‘• •‡ ”‡Žƒ–ƒ …‘‘ •‹Ǧ ‰—‡ǣ ‡•†‡ Šƒ…‡ ž• †‡ — ƒÓ‘ ƒ ”ƒÀœ †‡ Šƒ„‡” ‡•…”‹–‘ — „‘Ž‡–À †‡Ž ‘˜‹‹‡–‘ †‡ ‹•–Àƒ –‡”ƒǦ …‹‘ƒŽ †‘†‡ Ž‘• †‡ˆ‡•‘”‡• †‡ Ž‘• ‹‰”ƒ–‡• ‡ ‡•–ƒ ˆ”‘–‡”ƒ —”ǡ ˆ”ƒ› ‘ž• ‘œžŽ‡œ ƒ•–‹ŽŽ‘ › —„± Àƒœ ‹‰—‡”‘ƒ †‘†‡ †‡—…‹ƒ„ƒ Ž‘• ƒ„—•‘• †‡ ƒ—–‘”‹†ƒ† “—‡ …‘‡Ǧ –Àƒ‡Ž‰”—’‘†‡ “—‡‡…ƒ„‡œƒ„ƒ ‡Ž…‘ƒ†ƒ–‡Ž‡Œƒ†”‘Dzdz‡’‡…± ƒ –‡‡” ’”‘„Ž‡ƒ• …‘ ‡•‘• ƒ‰‡–‡• ˆ‡†‡”ƒŽ‡•›•—‡…ƒ”‰ƒ†‘Ǥ ‡ —‡˜ƒ …—‡–ƒ Šƒ„‡” ’—‡•–‘ ƒŽ †‡•…—„‹‡”–‘ ‡ Žƒ •‡ƒƒ ’ƒ•ƒ†ƒ Žƒ ˆ‘”ƒ ‡ “—‡ –”ƒ„ƒŒƒ„ƒ —‡˜ƒ‡Ǧ –‡ ‡Ž ‹•‘ …‘ƒ†ƒ–‡ Ž‡Œƒ†”‘

“—‹‡ ˜‘Ž˜‹‡”‘ ƒ ”‡‰”‡•ƒ” ƒ ‡•–ƒ ’Žƒœƒ †‡ ‡‘•‹“—‡ǡ ƒ„ƒ•…‘ › “—‡ —•ƒDzƒ†”‹ƒ•dz–ƒŽ…‘‘‡ŽDz’‡Ž×dz‡Ž …—ƒŽƒ’ƒ”‡…‡‡Žƒˆ‘–‘‡–‹±†‘•‡ƒ —’—‡•–‘‡Ž†Àƒ’ƒ”ƒ†‡…‘‹•ƒ”—ƒ ƒ“—‹‹–ƒ–”ƒ‰ƒ‘‡†ƒ•ǡŠ‘›Œ—‡˜‡• …‘‘ •‹ ˆ—‡”ƒ — ƒ‰‡–‡ ˆ‡†‡”ƒŽ › ‡Ž Dz”ƒ…Š‡”‘dz›ƒ“—‡ƒ†ƒ„ƒ‡‡Ž‰”—’‘ †‡’‘Ž‹…Àƒ•“—‡”‡ƒŽ‹œƒ„ƒ—‘’‡”ƒ–‹Ǧ

‹•–ƒŽƒ…‹‘‡• …—ƒ†‘ Ž‘ “—‡ “—‡”Àƒ ‡”ƒ ‡–”‡˜‹•–ƒ” ƒŽ ˆ‡†‡”ƒ–‹˜‘ ƒ …ƒ”‰‘ ‘‡Žƒ‰‡–‡†‡Ž‹‹•–‡”‹‘‹…‘ ‡Ǧ †‡”ƒŽ‡Ž…—ƒŽ’”‡•‡…‹‘‡•‡ƒ„—•‘†‡ ƒ—–‘”‹†ƒ†ǡ …—ƒ†‘ Ž‘ “—‡ “—‡”Àƒ ‡”ƒ “—‡ ‡ †‹‡”ƒ Žƒ ‹ˆ‘”ƒ…‹× …‘‘ ’‡”‹‘†‹•–ƒǤ ‘ Ž‘ “—‡ ˆ—‡ …‘ƒ”–ƒ†‘ †‡ Žƒ Ž‹Ǧ „‡”–ƒ††‡‡š’”‡•‹×“—‡•‡‡…—‡–”ƒ

˜‘‡…‘–”ƒ†‡Ž‘•“—‡‡•–ž’‡”Œ—†‹Ǧ …ƒ†‘ƒŽƒ‹Ó‡œ›Œ—˜‡–—†…‘‡•‘• –‹’‘•†‡‹‹…ƒ•‹‘•Ǥ ‘”Ž‘“—‡‡†‹”‹‰ÀƒŽƒ•‘ϐ‹…‹ƒ• †‡Žƒ•—„•‡†‡†‡Žƒ ƒ“—À‡‡•–ƒ ˆ”‘–‡”ƒ—”›‡„—•…ƒ†‡Žƒ‘–‹…‹ƒ ‡Ž ‹•‘ …‘ƒ†ƒ–‡ Ž‡Œƒ†”‘ ‘”Ǧ †‡× •ƒ…ƒ”‡ ƒ ‡’—Œ‘‡• †‡ ‡•ƒ•

†‡–”‘†‡Žƒƒ”–ƒƒ‰ƒ…‘‘Ž‘‡• Žƒ‘•–‹–—…‹×‡š‹…ƒƒǤ ‹‰ƒ †‹’—–ƒ†ƒ ˆ‡†‡”ƒŽ ‡ŽŽ› †‡Ž ƒ”‡ǡƒ‹‰ƒ›’ƒ‹•ƒƒƒ›†ƒƒǦ •‘”‡• ƒ ‘žǡ ‡•ï• ƒ—‡Ž ”Ǧ ‰ž‡œ †‡ Ž‘• ƒ–‘•ǡ ’”‡•‹†‡–‡ †‡ Žƒ  †‡ ƒ„ƒ•…‘ǡ …‘Ž‡‰ƒ• Šƒ‰‘ ”‡•Ǧ ’‘•ƒ„Ž‡ƒ‡•‡‰”—’‘†‡ˆ‡†‡”ƒŽ‡•†‡

Ž‘“—‡‡’—‡†ƒ•—…‡†‡”ƒÀ›ƒ‹ ˆƒ‹Ž‹ƒǡ ›ƒ “—‡ •— ‡‘Œ‘ ‡• “—‡ ‹• Š‹Œ‘•‡‘”‡•‡›ƒƒ”‘Ž‹ƒ› ‘”‰‡ ƒ˜‹‡”ƒ…—•ƒ”‘ƒ‡•‡…‘ƒ†ƒ–‡†‡ “—‡†‡•†‡•—”‡–‘”‘ƒ‡‘•‹“—‡•‡ Šƒ„Àƒ†‡†‹…ƒ†‘ƒ–‘ƒ”Ž‡•ˆ‘–‘•ˆ”‡Ǧ –‡ ƒ ‹ †‘‹…‹Ž‹‘ › ‡ †‘†‡ ˆ—‡”ƒǡ †‡—…‹ƒ“—‡ŽƒŠ‹…‹‡”‘ƒ–‡À…‘ ‡Žƒ‰‡–‡ˆ‡†‡”ƒŽ†‡Ž‹‹•–‡”‹‘‹Ǧ …‘†‘…–‘”ƒïŽÀƒœŽƒ•…‘Ǥ —‹‡”‘ƒ…Žƒ”ƒ”“—‡‡š‹•–‡‡‡•ƒ ƒ‰‡–‡ ˆ‡†‡”ƒŽ †‡ Žƒ  —ƒ †‡Ǧ —…‹ƒ‹–‡”’—‡•–ƒ’‘”•—•‡”˜‹†‘” ›ƒ“—‡†‡•’—±•†‡Ž‘•’”‹‡”‘•‡Ǧ ˆ”‡–ƒ‹‡–‘•…‘‡•‡…‘ƒ†ƒ–‡ †‡Ž‘•‹‹•–‡”‹ƒŽ‡•‡‡’‡œƒ”‘ ƒ ŽŽƒƒ” ƒ ‹ …‡Ž—Žƒ” › ƒ ƒ†ƒ”Ǧ ‡ƒ×‹‘•†‡“—‡‹„ƒƒ’ƒ”‡…‡” —‡”–‘ǡ “—‡ ‹ …ƒ„‡œƒ ‹ ˆƒ‹Ž‹ƒ Žƒ ‹„ƒ ƒ ‡…‘–”ƒ” ‡ —ƒ ‡•–ƒ…ƒ ›Šƒ•–ƒŠ‘›‘Ž‡Šƒ†ƒ†‘•‡‰—‹Ǧ ‹‡–‘ ƒ ‡•ƒ• ‹˜‡•–‹‰ƒ…‹‘‡• › “—‡•—’—‡•–ƒ‡–‡‡”ƒ†‡Žƒ†‡Ǧ Ž‹…—‡…‹ƒ‘”‰ƒ‹œƒ†ƒǤ ‘” Ž‘ “—‡ •‡ ‡•’‡”ƒ ˆ‡…Šƒ• †‡†‡•ƒŠ‘‰‘†‡’”—‡„ƒ•›†‡‹• ‡‘”‡• Š‹Œ‘• “—‡ •‡ Šƒ ˜‹•Ǧ –‘ ƒˆ‡…–ƒ†‘• ’•‹…‘Ž×‰‹…ƒ‡–‡ › ‡•–‡•‡”˜‹†‘”›ƒ“—‡‡•–ƒ‘•˜‹Ǧ ˜‹‡†‘ †Àƒ• †‡ œ‘œ‘„”ƒ ƒ–‡ Žƒ• ƒ‡ƒœƒ• †‡ ‡•ƒ• ‰‡–‡• “—‡ •‡ •‹”˜‡ †‡ —ƒ ‹†‡–‹ϐ‹…ƒ…‹× †‡ Žƒ ±š‹…‘’ƒ”ƒ‹–‹‹†ƒ”ƒŽƒ…‹—†ƒǦ †ƒÀƒ›ƒ’‡”‹‘†‹•–ƒ•Š—‹Ž†‡•…‘‘ ‡•–‡•‡”˜‹†‘”“—‡Ž‘…‘“—‡Šƒ…‡‡• ’—„Ž‹…ƒ”Ž‘•ƒ„—•‘•†‡ƒ—–‘”‹†ƒ†“—‡ ‡ŽŽ‘•˜‹‡‡…‘‡–‹‡†‘…‘Žƒ‰‡–‡ †‡Žƒœ‘ƒ†‡‘•À‘•ǡ’‘”Ž‘“—‡Ž‘ Šƒ…‡‘• ”‡•’‘•ƒ„Ž‡• †‡ …—ƒŽ“—‹‡” ƒ–‡–ƒ†‘ƒ‹’‡”•‘ƒ‘‹ˆƒ‹Ž‹ƒǤ CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


LES FALLร“ EL ATRACO

15

 วค วควฆ ย”ร€ย‘ ย†ย‡ ยƒยŽย…ย‘วฆ ยŠย‘ยŽย‹ยœยƒย†ย‘ย• ย•ย—ยŒย‡ย–ย‘ย• ย•ย‡ ย‡ยย…ย—ย‡ยย–ย”ยƒย ย–ย”ยƒย• ยŽยƒย•ย”ย‡ยŒยƒย•ยŽย—ย‡ย‰ย‘ย“ย—ย‡ย…ย‘ยย‹ยย–ย‡ยย…ย‹ย‘ยย‡ย•ย†ย‡ ย”ย‘ย„ยƒย” ย•ย‡ ย‹ยย–ย”ย‘ย†ย—ยŒย‡ย”ย‘ย ยƒ ย—ย ย†ย‘ยย‹ย…ย‹ยŽย‹ย‘ ย†ย‘ยย†ย‡วกยƒยŽย’ยƒย”ย‡ย…ย‡ย”วกย“ย—ย‡ย”ร€ยƒยยŽยŽย‡ย˜ยƒย”ย•ย‡ย—ยยƒ ย…ยƒยย‹ย‘ยย‡ย–ยƒ ย“ย—ย‡ ย•ย‡ ย‡ยย…ย‘ยย–ย”ยƒย„ยƒ ย‡ย•ย–ยƒวฆ ย…ย‹ย‘ยยƒย†ยƒย†ย‡ยย–ย”ย‘ย†ย‡ย—ยยƒย’ย”ย‘ย’ย‹ย‡ย†ยƒย†วค ย‘ย• ย†ย‡ย–ย‡ยย‹ย†ย‘ย• ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย†ย‡ย ยƒ ยŽย‘ย• ยย‘ยย„ย”ย‡ย• ย†ย‡ ย‹ย‰ย—ย‡ยŽ ยŽย‘ย”ย‡ย• ยƒยย†ย‘ย˜ยƒยŽวก ย…ย‘ยย†ย‘ยย‹ย…ย‹ยŽย‹ย‘ย‡ยยŽยƒย…ยƒยŽยŽย‡ยƒยร—ยย‡ยวฆ ย†ย‘ยœยƒยรฏยย‡ย”ย‘อดอถอดย†ย‡ยŽยƒย…ย‘ยŽย‘ยย‹ยƒย‹ย‡ย”ย”ยƒ ย‘ยŽย‘ย”ยƒย†ยƒวกย“ย—ย‹ย‡ยย†ย‹ย…ย‡ย•ย‡ย”ย•ย‡ย”ย˜ย‹ย†ย‘ย”ย’รฏวฆ ย„ยŽย‹ย…ย‘ ย†ย‡ อถอต ยƒร“ย‘ย• ย†ย‡ ย‡ย†ยƒย†วข ย„ย”ยƒยŠยƒย วก ย‡ย”ยยžยย†ย‡ยœย—ยžย”ย‡ยœวกย†ย‡อดอธยƒร“ย‘ย•ย†ย‡ย‡ย†ยƒย†

MIGUEL Flores Sandoval

CARLOS Manuel Gonzรกlez Meneses

ย…ย‘ยย†ย‘ยย‹ย…ย‹ยŽย‹ย‘ย‡ยยŽยƒย”ยƒยย…ยŠย‡ย”ร€ยƒ ย—ย‹ยยƒยวฆ ย‰ย‘ย•ย‡ย‰ย—ยย†ยƒย•ย‡ย…ย…ย‹ร—ยย†ย‡ย‡ย•ย–ย‡ยย—ยย‹ย…ย‹ย’ย‹ย‘ ย› ย•ย‡ย”ย˜ย‹ย†ย‘ย” ย’รฏย„ยŽย‹ย…ย‘วก ยƒย•ร€ ย…ย‘ยย‘ ยƒย”ยŽย‘ย• ยƒยย—ย‡ยŽ ย‘ยยœยžยŽย‡ยœ ย‡ยย‡ย•ย‡ย•วก ย†ย‡ยŽ ยˆย”ยƒย…วฆ ย…ย‹ย‘ยยƒยย‹ย‡ยย–ย‘ย”ย—ยŒย‹ยŽยŽย‘อตอฒอดย†ย‡ยŽยƒย…ย‘ยŽย‘ยย‹ยƒ ย‹ย‡ย”ย”ยƒย‘ยŽย‘ย”ยƒย†ยƒวกย†ย‡อถอบยƒร“ย‘ย•ย†ย‡ย‡ย†ยƒย†ย› ย•ย‡ย”ย˜ย‹ย†ย‘ย”ย’รฏย„ยŽย‹ย…ย‘วค ย—ย‹ย‡ยย‡ย• ยƒยŽย”ย‡ย†ย‡ย†ย‘ย” ย†ย‡ยŽ ฯย‹ยŽย‘ ย†ย‡ ยŽยƒ ยย‡ย†ย‹ยƒ ยย‘ย…ยŠย‡ ย†ย‡ยŽ ย’ยƒย•ยƒย†ย‘ ยยƒย”ย–ย‡ย• ยˆย—ย‡วฆ ย”ย‘ย ย‹ยย‰ย”ย‡ย•ยƒย†ย‘ย• ยƒ ยŽย‘ย• ย•ย‡ย’ยƒย”ย‘ย• ย’ย‘ยŽย‹ย…ย‹ยƒวฆ ย…ย‘ย•ย–ย”ยƒย•ยŽยƒยƒย…ย—ย•ยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ยŽย•ย‡ร“ย‘ย” ย‘ยƒย“ย—ร€ย ยƒย”ย–ร€ยย‡ยœ ย—ย•ย–ย‘ย†ย‹ย‘ ย…ย‘ย ย†ย‘ยย‹ย…ย‹ยŽย‹ย‘ ย‡ย ย—ย‹ยยƒยย‰ย‘ ย•ย‡ย‰ย—ยย†ยƒ ย•ย‡ย…ย…ย‹ร—ยวก ย“ย—ย‹ย‡ย ย•ย‡ ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ร— ยƒ ยŽยƒ ย‰ย‡ยย…ย‹ยƒ ย†ย‡ยŽ ย‹ยย‹ย•ย–ย‡ย”ย‹ย‘ รฏย„ยŽย‹ย…ย‘ ย‡ย ย–ย—ย”ยย‘ ยƒ ย†ย‡ยย—ยย…ย‹ยƒย” ยŽย‘ย• ยŠย‡วฆ ย…ยŠย‘ย•ย’ย‘ย”ย†ย‡ยŽย‹ย–ย‘ย†ย‡ยƒยŽยŽยƒยยƒยย‹ย‡ยย–ย‘ย›ย–ย‡ยวฆ ย–ยƒย–ย‹ย˜ยƒ ย†ย‡ ย”ย‘ย„ย‘วก ยยƒยย‹ยˆย‡ย•ย–ยƒยย†ย‘ ยƒ ยŽยƒ ย”ย‡วฆ ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒย…ย‹ร—ยย•ย‘ย…ย‹ยƒยŽย“ย—ย‡ย•ย‡ย‡ยย…ย‘ยย–ย”ยƒย„ยƒ ย†ย‡ย•ย…ยƒยย•ยƒยย†ย‘ย…ย‘ยย•ย—ย‡ย•ย’ย‘ย•ยƒ ย•ยƒย„ย‡ยŽย‘วฆ ยŽยŽยƒย†ย‘ยƒย—ยย…ย‘ย•ย–ยƒย†ย‘ย†ย‡ยŽย…ย‘ย”ย”ย‡ย†ย‘ย”วกย…ย—ยƒยวฆ

ABRAHAM Hernรกndez Suรกrez

ARMANDO PRIEGO RAMOS.

VILLAHERMOSA / JUEVES 4 / JULIO 2013

ร†Trataron de desvalijar una camioneta, pero los apergollรณ la poli

ย†ย‘ย†ย‡ย’ย”ย‘ยย–ย‘ย˜ย‹ย‘ย“ย—ย‡ย—ยยƒยŽย—ยœยƒยŽย—ยย„ย”ยƒวฆ ย„ยƒย•ย‘ย„ย”ย‡ย‡ยŽย’ยƒย–ย‹ย‘ย†ย‡ย•ย—ย˜ย‹ย˜ย‹ย‡ยย†ยƒวค ย‡ย”ย…ยƒย–ยžยย†ย‘ย•ย‡ ย“ย—ย‡ ย—ยยƒ ย…ยƒยย‹ย‘ยย‡ย–ยƒ ย•ย‡ย‹ยย–ย”ย‘ย†ย—ย…ร€ยƒยƒยŽย’ยƒย–ย‹ย‘ย†ย‡ย•ย—ย…ยƒย•ยƒย†ย‘ยย†ย‡ ย„ยƒยŒยƒย”ย‘ยย–ย”ย‡ย•ย•ย—ยŒย‡ย–ย‘ย•ยƒยŽย…ย‘ยŠย‘ยŽย‹ยœยƒย†ย‘ย•วกย‡ย•วฆ ย–ย‘ย•ยƒยย†ย—ย˜ย‹ย‡ย”ย‘ยย’ย‘ย”ยŽยƒย…ย‘ย…ย‹ยยƒย›ยŽย—ย‡ย‰ย‘ย•ย‡ ย†ย‹ย”ย‹ย‰ย‹ย‡ย”ย‘ย ยƒ ย•ย— ย…ยƒยย‹ย‘ยย‡ย–ยƒ ย“ย—ย‡ ย•ย‡ ย‡ยวฆ ย…ย‘ยย–ย”ยƒย„ยƒย‡ยย‡ยŽย‰ยƒย”ยƒยŒย‡วกย—ยยƒ ย‘ย”ย†ย’ย‹ย…ยย—ย’ ย…ย‘ยŽย‘ย” ยย‡ย‰ย”ย‘ ยย‘ย†ย‡ยŽย‘ อดอฒอฒอท ย…ย‘ย ย’ยŽยƒย…ยƒย• ย†ย‡ ย…ย‹ย”ย…ย—ยŽยƒย…ย‹ร—ย วฆอตอบวฆอบอถอณ ย†ย‡ยŽ ย•ย–ยƒย†ย‘วก ยŽยƒ ย…ย—ยƒยŽ ย’ย”ย‡ย–ย‡ยย†ย‹ย‡ย”ย‘ย ยƒย„ย”ย‹ย” ย–ยƒย”ย†ยƒยย†ย‘ ยƒยŽย”ย‡ย†ย‡ย†ย‘ย” ย†ย‡ อด ยŠย‘ย”ยƒย•วก ย–ย‹ย‡ยย’ย‘ ย•ย—ฯย‹วฆ ย…ย‹ย‡ยย–ย‡ย“ย—ย‡ยŽย‡ย†ย‹ย‘ย’ยƒย”ยƒยŠยƒย…ย‡ย”ยŽยƒยŽยŽยƒยยƒย†ยƒ ย†ย‡ยƒย—ยšย‹ยŽย‹ย‘ยƒยŽยƒย•ยƒย—ย–ย‘ย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ย’ย‘ยŽย‹ย…ย‹ยƒย…ยƒย•วค ย—ย‡ย”ย‘ย ย†ย‡ย–ย‡ยย‹ย†ย‘ย• ย› ย†ย‡ย…ย‘ยย‹ย•ยƒย†ย‘ย• อด ย”ยƒย…ย‹ยย‘ย• ย†ย‡ ย’ยŽยžย–ยƒยย‘ย• ย‡ย ย‡ยŽ ย‹ยย–ย‡ย”ย‹ย‘ย” ย†ย‡ยŽ ย˜ย‡ยŠร€ย…ย—ยŽย‘ ย“ย—ย‡ ย˜ย‹ยƒยŒยƒย„ยƒย ย•ย‹ย‡ยย†ย‘ ย—ยยƒ ย…ยƒยย‹ย‘ยย‡ย–ยƒ ย‹ยย†ย•ย–ยƒย” ย…ย‘ยŽย‘ย” ยƒยœย—ยŽ ย‹ยย’ย‡วฆ ย”ย‹ยƒยŽ ย…ย‘ย ย’ยŽยƒย…ยƒย• ย†ย‡ ย…ย‹ย”ย…ย—ยŽยƒย…ย‹ร—ย วฆ อถอตวฆอณอท ย†ย‡ยŽ ย•ย–ยƒย†ย‘ ย†ย‘ยย†ย‡ ย…ยƒย”ย‰ยƒย„ยƒย ยŠย‡ย”ย”ยƒยย‹ย‡ยย–ยƒย•ย…ย‘ยย‘ย„ยƒย”ย”ย‡ย–ยƒย•ย‘ย–ย”ย‘ย•ย‘ย„วฆ ยŒย‡ย–ย‘ย• ย’ยƒย”ยƒ ยƒย„ย”ย‹ย” ย˜ย‡ยŠร€ย…ย—ยŽย‘ย• ย“ย—ย‡ย†ยƒยย†ย‘ ยƒย†ย‹ย•ย’ย‘ย•ย‹ย…ย‹ร—ยย†ย‡ยŽยƒย•ยƒย—ย–ย‘ย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ยŒย—ย†ย‹วฆ ย…ย‹ยƒยŽย‡ย•ย‡ยยŽยƒย•ย’ย”ร—ยšย‹ยยƒย•ยŠย‘ย”ยƒย•ย†ย‡ย…ย‹ย†ย‹ย‡วฆ ย”ยƒย•ย•ย—ย•ย‹ย–ย—ยƒย…ย‹ร—ยยŒย—ย”ร€ย†ย‹ย…ยƒยƒยŽยƒย“ย—ย‡ยŠยƒย›ยƒ ยŽย—ย‰ยƒย”วค

Enfurecida borracha

 วควฆ ย„ย”ย‹ยƒ ยย—ยŒย‡ย” ยˆย—ย‡ย†ย‡ย–ย‡ยย‹ย†ยƒย’ย‘ย”ย‡ยŽย‡ยย‡ยย–ย‘ย•ย’ย‘ยŽย‹ย…ย‹ยƒย…ย‘ย• ย†ย‡ ย‡ย‰ย—ย”ย‹ย†ยƒย† รฏย„ยŽย‹ย…ยƒ ยŽย—ย‡ย‰ย‘ ย“ย—ย‡ ยฑย•ย–ยƒ ยŠย‹ย…ย‹ย‡ย”ยƒย†ย‡ย•ย–ย”ย‘ยœย‘ย•ย‡ยย—ยย„ยƒย”ย…ย—ยƒยย†ย‘ย•ย‡ ย‡ยย…ย‘ยย–ย”ยƒย„ยƒย‡ยย…ย‘ยย’ยƒร“ร€ยƒย†ย‡ย‘ย–ย”ยƒย•ย’ย‡ย”วฆ ย•ย‘ยยƒย•ย“ย—ย‡ย•ย‡ยย‡ย‰ยƒย”ย‘ยยƒย’ยƒย‰ยƒย”ย„ย‡ย„ย‹ย†ยƒย• ย‡ยย„ย”ย‹ยƒย‰ยƒยย–ย‡ย•ย†ย‘ยย†ย‡ย‡ยยŽย‘ย“ย—ย‡ย…ย‹ย†ยƒย’ย‘ย” ย‡ยŽ ย‡ยˆย‡ย…ย–ย‘ ย†ย‡ยŽ ยƒยŽย…ย‘ยŠย‘ยŽ ย†ย‹ยŒย‘ ยย‘ ย•ยƒย„ย‡ย” ยŽย‘ ย“ย—ย‡ยŠยƒย„ร€ยƒย‘ย…ยƒย•ย‹ย‘ยยƒย†ย‘วค ร—ย’ย‡ยœ ยƒย’ยƒย–ยƒ ย…ย‘ย ย†ย‘ยย‹ย…ย‹ยŽย‹ย‘ ย‡ย ยŽยƒ ย…ย‹ร—ยวกอตอทยƒร“ย‘ย•ย†ย‡ย‡ย†ยƒย†วกย†ย‹ย…ย‡ย•ย‡ย”ยƒยยƒย†ย‡ ย”ยƒย“ย—ย‡ยŽยƒยŠย‹ยœย‘ย–ย”ย‹ยœยƒย•ย…ย‘ยย—ยย˜ยƒยŽย‘ย”ย…ย‘วฆ ยƒ ย†ย‡ย–ย‡ยย…ย‹ร—ย ย†ย‡ ยŽย‹ยย†ยƒ ยƒย”ร€ยƒ ย”ยƒยย…ยŠย‡ย”ร€ยƒ ย‡ย…ยŠย—ย…ยƒยŽย…ย‘วก ย•ย‡ย‰ย—ยย†ยƒ ย•ย‡ย…วฆ ย…ยƒย•ยƒวกยŽยƒย„ย‘ย”ย†ย‡ยŽยŠย‘ย‰ยƒย”วกย“ย—ย‹ย‡ยยƒยŽย”ย‡ย†ย‡ย†ย‘ย” ยย‡ย”ย…ย‹ยƒยŽยƒยŽย‘ย•อณอฒยย‹ยŽย’ย‡ย•ย‘ย•วค ย‘ย” ย‡ยŽยŽย‘ ยŽยƒ ย’ย”ย‘ย’ย‹ย‡ย–ยƒย”ย‹ยƒ ย†ย‡ยŽ ยƒย” ย†ย‡ ยŽยƒย• อตวฃอฒอฒ ย†ย‡ ยŽยƒ ยยƒย†ย”ย—ย‰ยƒย†ยƒ ย†ย‡ ยƒย›ย‡ย” ยˆย—ย‡ย‹ยย‰ย”ย‡ย•ยƒย†ยƒยƒยŽย‘ย•ย•ย‡ย’ยƒย”ย‘ย•ย’ย‘ยŽย‹ย…ย‹ยƒย…ย‘ย• วฒยƒยย„ยƒย†ยƒย‰ยƒย›วณยŽยƒยยƒยย†ร—ยƒยŽย„ย‘ย–ย‡ย’ยƒย”ยƒ ย’ย—ย‡ย• ย•ย‡ ย‡ยย…ย‘ยย–ย”ยƒย„ยƒ ยƒยŽย…ย‘ยŠย‘ยŽย‹ยœยƒย†ยƒ ย› ยƒ ย“ย—ย‡ ย’ยƒย‰ย‡ ย’ย‘ย” ยŽย‘ย• ย†ย‡ย•ย–ย”ย‘ยœย‘ย• ยƒยย–ย‡ย• ยŽยƒ ย˜ย‡ยœ ย‡ย ย…ย‘ยย’ยƒร“ร€ยƒ ย†ย‡ ย‘ย–ย”ยƒย• ยƒยย‹ย‰ยƒย• ย…ย‘ยย‡ย–ย‹ย†ย‘ย• ย› ย†ย‡ ยŽย‘ ย…ย‘ยย–ย”ยƒย”ย‹ย‘ ย•ย‡ย”ยž ย…ยƒย—ย•ร—ย†ย‡ย•ย–ย”ย‘ยœย‘ย•ย‡ยย—ยย„ยƒย”ย’ย”ย‘ย’ย‹ย‡ย†ยƒย† ย”ย‡ยย‹ย–ย‹ย†ยƒ ยƒยย–ย‡ย• ยŽยƒย• ยƒย—ย–ย‘ย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย• ยŒย—ย†ย‹วฆ ย†ย‡ ยœยƒยƒย”ย‹ยƒยย’ย‘ย• ย‡ย”ยยžยย†ย‡ยœย†ย‘ยย†ย‡ ย…ย‹ยƒยŽย‡ย• ย’ยƒย”ยƒ ย“ย—ย‡ ย’ยƒย‰ย‡ ย…ย‘ย ย…ยžย”ย…ย‡ยŽ ย’ย‘ย” ย†ย‡ย…ย‘ย”ย„ยƒย–ยƒย•ย‡ยŽยŽย‡ย˜ยƒย”ยƒย—ยยƒย…ย‘ยย’ย—ย–ยƒย†ย‘วฆ ย‡ย•ย–ย‘ย•ย†ย‡ยŽย‹ย–ย‘ย•วค

destrozรณ un bar

DESPUร‰S de la cruda, escondiรณ el rostro la energรบmena mujer

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


VILLAHERMOSA / JUEVES 4 / JULIO 2013

16

Visite el museo “Ventura Marín” ROBERT E. RODRÍGUEZ/CORRESPONSAL

E. ZAPATA, TAB.- El museo de la ciudad Arquitecto “Ventura Marín Azcuaga” en el municipio de Emiliano Zapata, una opción para visitar en esta temporada vacacional, cuenta con cuatro sala donde el público puede admirar diversas muestras artísticas. Ubicado en el malecón “Balcón del Usumacinta” este museo cuenta con las salas “Prehispánica” de la cultura maya Olmeca; de “Las Flores”; “Personales Ilustres”, Arquitecto Ventura Marín Azcuaga”, “De Las Flores”, así lo dio a conocer en entrevista la coordinadora del museo Elsy del Carmen Cabrera Carrascosa. Inaugurado en el periodo administrativo del ex gobernador de Tabasco ingeniero Leandro Rovirosa Wade en el mes de diciembre de 1982, sin embargo dicho museo fue reinaugurado luego de su rehabilitación por el ex gobernador licenciado Manuel Andrade Díaz siendo presidente municipal Licenciado José Francisco Conde Ordo-

LAS OBRAS del arquitecto Ventura Marín

rica el19 de agosto del año 2005. Fue remodelado con sala permanente de arte y de usos múltiples, ‡ ‡•–‡ ‡†‹ϐ‹…‹‘ “—‡ –‹‡‡ …‘‘ ˜‹•–ƒ el caudaloso río Usumacinta se han realizado un sinnúmero de eventos culturales, destacando muestras artísticas de pintura, esculturas, entre otros para beneplácito de los cientos de asistentes que acuden frecuente-

Es una opción para quienes visitan Zapata mente. En el museo se exhibe actualmente la lápida de Kam Balam la cual ha sido exhibida en Canadá y en países de Europa, la pieza la puede ubicar el público en la sala prehispánica de las culturas Olmeca y Maya de esta gale-

Delegado malora

ÆPor envidia le destrozó la alambrada LAURENCIO PALMA/CORRESPONSAL

WWW.TABASCOALDIA.COM WWW.TABASCOALDIA.COM

HUIMANGUILLO, TAB.- Ante la Agencia de Ministerio Público de

la Segunda Delegación, se presentó Teodoro Arias Moreno de 67 años de edad, a denunciar al delegado municipal del Poblado Ocuapan, Cristóbal Alvarado Moreno y a su comitiva de hacerle destrozos a los alambres de su parcela sin pedirle permiso.

Dijo el anciano Teodoro Arias Moreno que abusando de su cargo, el delegado mandó a hacer destrozos a su parcela, cortando los alambres y el ganado se le salió. Considera que la autoridad lo hizo de maldad, abusando del cargo que ostenta. “El enojo del delegado se debe a que en la entrada de mi terreno, hay un camino y según una compañía

”Àƒ‡Ž‘•„ƒŒ‘•†‡‡•–‡‡†‹ϐ‹…‹‘Ǥ Para esta temporada vacacional habrán de realizarse diversas actividades encaminadas a los niños de los niños de diversos niveles educativos, visitas guiadas, proyección de películas, subrayó la coordinadora del museo Elsy del Carmen Cabrera Carrascosa. ‡ ‡šŠ‹„‡ ˆ‘–‘‰”ƒϐÀƒ• †‡ —ƒ amplia historia política, comercial y •‘…‹ƒŽ †‡ ƒ„ƒ•…‘ǡ › ˆ‘–‘‰”ƒϐÀƒ• –”ƒ•cendentales del municipio como sus ‡š’‘•‹…‹‘‡• ‰ƒƒ†‡”ƒ•ǡ ˆ‡”‹ƒ• › ϐ‹‡•tas religiosas.La Sala permanente de Artes Plásticas, misma que también llaman Sala de Diversidad en el Arte”, el arquitecto Ventura Marín Azcuaga presenta dibujos en tapiz de colores, pinturas con técnicas mixtas, fotograϐÀƒ•’”‡‹ƒ†ƒ•‡…‘…—”•‘•‡•–ƒ–ƒŽ‡• e internacionales. En esta sala se pueden apreciar 11 bocetos escultóricos en diversas técnicas, las que imitan mármol, como las que realizan en resinas acrílicas y en polvo de mármol, de bronce y de cristal.

que contrata PEMEX, lo está arreglado, pero el delegado por viejas rencillas o coraje me mandó a cortar los alambres de púas de mi terreno para que mis semovientes se salieran a la carretera ya que hizo como nueve cortes de alambres, afectándome mi parcela”. Por lo que le hace un llamado a las autoridades tomen cartas en el asunto, para que este delegado no esté abusando de autoridad en Ocuapan escudándose del cargo que le dieron como autoridad de la comunidad, para mandar a hacer esta anomalía.

EL ANCIANO expone su queja ante el MP

Correo de municipio: munidia@hotmail.com CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


ESPANTOSO ÆChocaron con cabezal del puente y se incrustaron en un árbol

GUSTAVO VÁZQUEZ

La lluvia y la poca visibilidad que había anoche en la carretera JalapaVillahermosa, provocaron que una

LOS CADÁVERES fueron sacados entre fierros retorcidos

camioneta chocara contra el cabezal del puente y se saliera de la carretera, muriendo instantáneamente dos de sus ocupantes y resultando uno más herido de gravedad, de los cuales los

CON SOMBRILLAS sacaron a muertos y heridos

tres se encuentran en calidad de desconocidos hasta el momento. El reporte vertido por la Agencia Ministerial del municipio de Jalapa, menciona que el accidente ocurrió en el puente La Sierra, estructura contra la que chocó una camioneta Ford Ranger de color negro, la cual se salió de la carretera y chocó contra un árbol hasta quedar dos de sus ocupantes muertos y uno más herido de gravedad. Al lugar del accidente acudió personal paramédico de la Cruz Roja, quienes fueron los encargados de liberar a los dos muertos quienes estaban presados, así como de trasladar al hospital ‘Rovirosa’ de Villahermosa al lesionado quien fue sacado de entre Ž‘•ϐ‹‡””‘•”‡–‘”…‹†‘•†‡Žƒ—‹†ƒ†’‘” curiosos que se arremolinaron en el lugar pese a la fuerte lluvia. El agente ministerial de Jalapa fue “—‹‡ –”ƒ•Žƒ†× Ž‘• …ƒ†ž˜‡”‡• ƒŽ ƒϐ‹teatro municipal, los cuales hasta el momento permanecen en calidad de desconocidos.

VILLAHERMOSA / JUEVES 4 / JULIO 2013

ACCIDENTE

17

EN ESPERA del MP

Arrollado en curva peligrosa ÆEl motociclista quedó tendido en el pavimento

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

LA MOTO fue alcanzada por un Focus

los gatos, pero que las autoridades entendieran que se trató de un mero accidente y que nunca fue con la intención de lastimarlo. Pese a sus buenas intenciones las autoridades aseguraron su automóvil ƒϐ‹†‡‰ƒ”ƒ–‹œƒ”‡Ž’ƒ‰‘’‘”Žƒ•Ž‡siones del herido, quien convalece en el referido hospital.

EL CONDUCTOR de la moto quedó golpeado en diversas partes del cuerpo.

WWW.TABASCOALDIA.COM WWW.TABASCOALDIA.COM

IXTACOMITAN, Chiapas.- Arrolla automovilista a conductor de motocicleta en peligrosa curva en el tramo carretero Ixtacomitán-Pichucalco. El motociclista de nombre Adán Vásquez, originario del municipio de Juárez, Chiapas, resultó con varias heridas en el cuerpo y fue auxiliado por elementos de seguridad pública y luego internado en el hospital regional de la Secretaria de Salud, en Pichucalco, Chiapas. Mientras que el conductor del vehículo Focus con matrícula DGS-1001 del estado de Campeche, dijo que por lo cerrado y mojado de la carretera no alcanzó a frenar y embistió al chofer y la moto. Del cual aseguró correrá con todos


18 VILLAHERMOSA / JUEVES 4 / JULIO 2013

Entongaron a taxista

EL TAXI al parecer es de los piratas

ย’ยƒย”ยƒย–ย‘ย•ย‘ ยƒย…ย…ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ ยƒย—ย–ย‘ยย‘ย˜ย‹วฆ ยŽร€ย•ย–ย‹ย…ย‘ ย“ย—ย‡ ย†ย‡ยŒร— ย—ยยƒ ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒ ยŽย‡ย•ย‹ย‘วฆ ยยƒย†ยƒ ย•ย‡ ย”ย‡ย‰ย‹ย•ย–ย”ร— ยƒย›ย‡ย” ย‡ย ยŽยƒ ย…ย‘ยŽย‘ยย‹ยƒ

ย—ยƒย›ยƒย„ยƒยŽ ย†ย‘ยย†ย‡ ย—ย ย–ยƒยšย‹ ยƒยŽ ย’ยƒย”ย‡ย…ย‡ย” ย†ย‡ยŽย‘ย•วฎย’ย‹ย”ยƒย–ยƒย•วฏวกย•ย‡ย‹ยย’ยƒย…ย–ร—ย‡ยยŽยƒย’ยƒย”วฆ ย–ย‡ ย†ย‡ ยƒย–ย”ยžย• ย†ย‡ ย—ยยƒ ย…ยƒยย‹ย‘ยย‡ย–ยƒ ย“ย—ย‡ ย’ย”ย‡ย–ย‡ยย†ย‹ร— ย†ยƒย” ย—ยยƒ ย˜ย—ย‡ยŽย–ยƒ ย’ย”ย‘ยŠย‹ย„ย‹วฆ ย†ยƒวกย’ย‘ย”ยŽย‘ย“ย—ย‡ยŽยƒย•ย‡ร“ย‘ย”ยƒย“ย—ย‡ย‹ย„ยƒย‡ย ย‡ยŽ ย–ยƒยšย‹ ย”ย‡ย•ย—ยŽย–ร— ยŠย‡ย”ย‹ย†ยƒ ย› ยˆย—ย‡ ยƒย—ยšย‹วฆ ยŽย‹ยƒย†ยƒ ย’ย‘ย” ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒยŽ ย†ย‡ ยŽยƒ ย”ย—ยœ ย‘ยŒยƒ ย“ย—ย‹ย‡ยย‡ย• ยŽยƒ ยŽยŽย‡ย˜ยƒย”ย‘ย ยƒ ย—ย ยŠย‘ย•ย’ย‹ย–ยƒยŽวก ย‡ยŽย”ย‡ย•ย’ย‘ยย•ยƒย„ยŽย‡ยˆย—ย‡ย†ย‡ย–ย‡ยย‹ย†ย‘ย’ย‘ย”ยŽยƒย• ยƒย—ย–ย‘ย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•วคย•ย–ย‡ ยŠย‡ย…ยŠย‘ ย†ย‡ ย–ย”ยžยย•ย‹วฆ ย–ย‘ ย–ย‡ย”ย”ย‡ย•ย–ย”ย‡ ย•ย‡ ย”ย‡ย‰ย‹ย•ย–ย”ร— ยƒย›ย‡ย” ย’ย‘ย” ยŽยƒ ยยƒร“ยƒยยƒย‡ยย‡ยŽย’ย‡ย”ย‹ยˆยฑย”ย‹ย…ย‘ย†ย‡ยŽยƒย…ย‹ย—ย†ยƒย† ยŒย—ย•ย–ย‘ยƒยŽยƒย‡ยย–ย”ยƒย†ยƒย†ย‡ยŽย…ย‡ยย–ย”ย‘ย…ย‘ยย‡ย”วฆ ย…ย‹ยƒยŽ ย‘ย”ย‹ยƒยยƒวก ยƒ ยŽยƒ ยƒยŽย–ย—ย”ยƒ ย†ย‡ยŽ ย—ยƒย›ยƒวฆ ย„ยƒยŽวก ย†ย‘ยย†ย‡ ยŽยƒ ย…ยƒยย‹ย‘ยย‡ย–ยƒ ย…ย‘ย ย’ยŽยƒย…ยƒย• วฆอตอถอทอบวก ยยƒยย‡ยŒยƒย†ยƒ ย’ย‘ย” ย‡ยŽ ย•ย‡ร“ย‘ย” ยƒย”ยŽย‘ย• ย—ย‰ย—ย•ย–ย‘ ย†ย‡ ยŽยƒ ย—ย‡ยย–ย‡ ย–ย”ยƒย–ร— ย†ย‡ ย†ยƒย” ย˜ย—ย‡ยŽย–ยƒ ย‡ย วฒวณ ยƒ ยŽยƒ ยƒยŽย–ย—ย”ยƒ ย†ย‡

ยŽยƒ ย…ย‹ย–ยƒย†ยƒ ย…ย‘ยŽย‘ยย‹ยƒวคย‘ย” ยŽย‘ ยƒยย–ย‡ย”ย‹ย‘ย”วก ย‡ยŽ ย–ยƒยšย‹ย„ยŽยƒยย…ย‘ย…ย‘ยยˆย”ยƒยยŒยƒย•ยƒยœย—ยŽย‡ย•ย“ย—ย‡ยƒยŽ ย’ยƒย”ย‡ย…ย‡ย”ย‡ย•ย†ย‡ยย—ย‡ย˜ยƒยƒย•ย‘ย…ย‹ยƒย…ย‹ร—ยวกย…ย‘ย ยรฏยย‡ย”ย‘อณอฒอณอฒอบวกยยƒยย‡ยŒยƒย†ย‘ย’ย‘ย”ย–ย‹ยŽยƒวฆ ยย‘ ย‹ยยฑยย‡ยœวกย•ย‡ย‹ยย’ยƒย…ย–ร—ย†ย‡ย–ย”ยžย•ย†ย‡ยŽยƒ ย…ยƒยย‹ย‘ยย‡ย–ยƒ ย’ย‘ย” ยŽย‘ ย“ย—ย‡ ยŽยƒ ย•ย‡ร“ย‘ย”ยƒ ย•ยƒวฆ ยŽย‹ร—ย†ย‹ย•ย’ยƒย”ยƒย†ยƒย†ย‡ยย–ย”ย‘ย†ย‡ยŽยย‹ย•ยย‘ย–ยƒยšย‹ ย›ย•ย‡ย‰ย‘ยŽย’ย‡ร—ยŽยƒย…ยƒย„ย‡ยœยƒวกย†ย‡ย‹ยยย‡ย†ย‹ยƒย–ย‘ ย•ย‡ ย•ย‘ยŽย‹ย…ย‹ย–ยƒย”ย‘ย ยŽย‘ย• ย’ย”ย‹ยย‡ย”ย‘ย• ยƒย—ยšย‹ยŽย‹ย‘ย• ย†ย‡ย—ยยƒยƒยย„ย—ยŽยƒยย…ย‹ยƒย’ยƒย”ยƒย“ย—ย‡ยŽย‡ย†ย‹ย‡ย”ยƒ ยŽยƒย•ยƒย–ย‡ยย…ย‹ย‘ยย‡ย•วค ยƒยŽย‡ย•ย‹ย‘ยยƒย†ยƒยˆย—ย‡ยƒย—ยšย‹ยŽย‹ยƒย†ยƒย›ย’ย‘ย•วฆ ย–ย‡ย”ย‹ย‘ย”ยย‡ยย–ย‡ ย–ย”ยƒย•ยŽยƒย†ยƒย†ยƒ ยƒ ย—ย ยย‘ย•ย‘วฆ ย…ย‘ยย‹ย‘ย†ย‘ยย†ย‡ย•ย‡ย‡ยย…ย—ย‡ยย–ย”ยƒยŠย‘ย•ย’ย‹ย–ยƒยŽย‹วฆ ยœยƒย†ยƒวกย‡ยŽย…ย‘ยย†ย—ย…ย–ย‘ย”ย†ย‡ยŽยƒย…ยƒยย‹ย‘ยย‡ย–ยƒย› ย’ย”ย‡ย•ย—ยย–ย‘ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย•ยƒย„ยŽย‡ย’ย‘ย”ย†ยƒย”ย˜ย—ย‡ยŽวฆ ย–ยƒย’ย”ย‘ยŠย‹ย„ย‹ย†ยƒยˆย—ย‡ย†ย‡ย–ย‡ยย‹ย†ย‘ย›ยŽยŽย‡ย˜ยƒย†ย‘ ยƒยย–ย‡ ยŽยƒย• ย‹ยย•ย–ยƒยย…ย‹ยƒย• ย…ย‘ย”ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย†ย‹ย‡ยวฆ ย–ย‡ย•วกย’ย‘ย”ย‡ยŽยŽย‘ยŽยƒย•ย†ย‘ย•ย—ยย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ยˆย—ย‡ย”ย‘ย ย”ย‡ยย‘ยŽย…ยƒย†ยƒย•ยƒย„ย‘ย”ย†ย‘ย†ย‡ย—ยยƒย‰ย”รฏยƒยƒยŽ ย…ย‘ย”ย”ยƒยŽร—ยวค

LOS OCUPANTES se pelaron

SE SALVARON DE MILAGRO

ร†En vehรญculo sin control, chocaron con un รกrbol y dieron voltereta

ย‘ย• ย–ย”ย‹ย’ย—ยŽยƒยย–ย‡ย• ย†ย‡ ย—ยยƒ ย…ยƒยย‹ย‘ยย‡ย–ยƒ ย…ย‘ยŽย‘ย” ย„ยŽยƒยย…ย‘ ย•ยƒยŽย˜ยƒย”ย‘ยย•ย—ย•ย˜ย‹ย†ยƒย•ย†ย‡ยยƒยย‡ย”ยƒยย‹ยŽยƒย‰ย”ย‘ย•ยƒวกย›ยƒย“ย—ย‡ยƒยŽ ยย‘ยย‡ยย–ย‘ ย‡ย ย“ย—ย‡ ย‡ยŽ ย…ยŠย‘ยˆย‡ย” ย’ย‹ย‡ย”ย†ย‡ ย‡ยŽ ย…ย‘ยย–ย”ย‘ยŽ ย†ย‡ ยŽยƒ ย—ยย‹ย†ยƒย†วก ย•ย‡ ย’ย”ย‘ย›ย‡ย…ย–ยƒ ย…ย‘ยย–ย”ยƒ ย—ย ยžย”ย„ย‘ยŽ ย‡ย ยŽยƒ ย…ยƒย”ย”ย‡ย–ย‡วฆ ย”ยƒยžย”ย†ย‡ยยƒย•วฆย‹ยŽยŽยƒยŠย‡ย”ยย‘ย•ยƒย›ย•ย‡ย†ย‹ย‘ย˜ย—ย‡ยŽย–ยƒยŽยƒย—ยย‹ย†ยƒย†วก ยƒย•ย‹ยย‹ย•ยย‘ย‡ยŽยƒย…ย‘ยย’ยƒร“ยƒยย–ย‡ย†ย‡ยŽย…ยŠย‘ยˆย‡ย”ย”ย‡ย•ย—ยŽย–ร—ยŠย‡ย”ย‹ย†ย‘ ย›ยˆย—ย‡ยŽยŽย‡ย˜ยƒย†ย‘ย‡ยย—ยยƒย—ย–ย‘ย’ยƒย”ย–ย‹ย…ย—ยŽยƒย”ยƒยŽยƒย•ย‹ยย•ย–ยƒยŽยƒย…ย‹ย‘วฆ

ยย‡ย• ย†ย‡ ย—ย ยŠย‘ย•ย’ย‹ย–ยƒยŽ ย†ย‘ยย†ย‡ ย•ย‡ ย‡ยย…ย—ย‡ยย–ย”ยƒ ย‹ยย–ย‡ย”ยยƒย†ย‘วก ยŽยƒย• ยƒย—ย–ย‘ย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย• ย–ย‘ยยƒย”ย‘ย ย…ย‘ยย‘ย…ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ ย†ย‡ ยŽย‘ย• ยŠย‡วฆ ย…ยŠย‘ย•วค 2ย•ย–ย‡ย•ย‡ย”ย‡ย‰ย‹ย•ย–ย”ร—ยƒยŽยย‡ย†ย‹ย‘ย†ร€ยƒย†ย‡ยƒย›ย‡ย”ย‡ยย‡ยŽยย‹ยŽร—วฆ ยย‡ย–ย”ย‘อณอถอตย†ย‡ยŽยƒย…ยƒย”ย”ย‡ย–ย‡ย”ยƒยžย”ย†ย‡ยยƒย•วฆย‹ยŽยŽยƒยŠย‡ย”ยย‘ย•ยƒวก ย†ย‡ยƒย…ย—ย‡ย”ย†ย‘ยƒยŽย‘ย•ย–ย‡ย•ย–ย‹ย‰ย‘ย•ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย…ย‹ยƒยŽย‡ย•ย†ย‡ยŽย‘ย•ยŠย‡ย…ยŠย‘ย•วก ยยƒย”ย”ยƒย”ย‘ยย“ย—ย‡ย†ย‘ย•ยŒร—ย˜ย‡ยย‡ย•ย“ย—ย‡ย‹ย„ยƒยย‡ยย‡ย•ย–ยƒย…ยƒยย‹ย‘วฆ ยย‡ย–ยƒย”ย‡ย•ย—ยŽย–ยƒย”ย‘ยย‰ย‘ยŽย’ย‡ยƒย†ย‘ย•วกย—ยย‘ย“ย—ย‡ย‡ย”ยƒย‡ยŽย…ยŠย‘ยˆย‡ย”ย› ย‡ยŽย‘ย–ย”ย‘ย‡ยŽยƒย…ย‘ยย’ยƒร“ยƒยย–ย‡ย“ย—ย‡ย‡ย•ย–ยƒย„ยƒยยƒยŽยŠย‡ย”ย‹ย†ย‘ย’ย‡ย”ย‘ ยŽยŽย‡ย‰ยƒย”ย‘ยย‘ย–ย”ยƒย•ย—ยย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ย†ย‡ยŽยƒยย‹ย•ยยƒย‡ยย’ย”ย‡ย•ยƒย›ยŽย‘ย• ย–ย”ยƒย•ยŽยƒย†ยƒย”ย‘ยยƒย—ยยŠย‘ย•ย’ย‹ย–ยƒยŽย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ย•ย—ย‡ย•ย–ยƒย†ย‘ย†ย‡ย•ยƒยŽย—ย† ย‡ย”ยƒย†ย‡ยŽย‹ย…ยƒย†ย‘วค ยƒย• ยƒย—ย–ย‘ย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย• ย‹ยย†ย‹ย…ยƒย”ย‘ย ย“ย—ย‡ ย…ย—ยƒยย†ย‘ ยƒย…ย—ย†ย‹ย‡วฆ

ย”ย‘ย ยƒยŽ ยŽย—ย‰ยƒย” ยŽยƒ ย—ยย‹ย†ยƒย† ย‡ย•ย–ยƒย„ยƒ ยƒย„ยƒยย†ย‘ยยƒย†ยƒ ย›วก ย’ย‘ย” ย”ย‡ยˆย‡ย”ย‡ยย…ย‹ยƒย•ย†ย‡ยƒยŽย‰ย—ยยƒย•ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒย•วกยŽย‡ย•ย†ย‹ยŒย‡ย”ย‘ยย“ย—ย‡ย‡ย ย‡ย•ย–ยƒย…ยƒยย‹ย‘ยย‡ย–ยƒย„ยŽยƒยย…ยƒย…ย‘ยย’ยŽยƒย…ยƒย•ย†ย‡ยŠย‹ยƒย’ยƒย•วกย‹ย„ยƒย ย†ย‘ย•ย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒย•ย“ย—ย‡ย‡ย•ย–ยƒย„ยƒยยŠย‡ย”ย‹ย†ยƒย•ย’ย‡ย”ย‘ย“ย—ย‡ยƒย„ย‘ย”ย†ย‘ ย†ย‡ย—ยยƒย—ย–ย‘ย’ยƒย”ย–ย‹ย…ย—ยŽยƒย”ยŽย‘ย•ยŽยŽย‡ย˜ยƒย”ย‘ยยƒยŽยƒย•ย‹ยย•ย–ยƒยŽยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย• ย†ย‡ย—ยยŠย‘ย•ย’ย‹ย–ยƒยŽวค ย‘ย• ยˆย‡ย†ย‡ย”ยƒยŽย‡ย• ย•ร—ยŽย‘ ย•ย‡ ย…ย‘ยย…ย”ย‡ย–ยƒย”ย‘ย ยƒ ยŽย‡ย˜ยƒยย–ยƒย” ยŽยƒ ย—ยย‹ย†ยƒย† ยƒย„ยƒยย†ย‘ยยƒย†ยƒ ย› ย’ย‘ย•ย–ย‡ย”ย‹ย‘ย”ยย‡ยย–ย‡ ยŽยƒ ย–ย”ยƒย•ยŽยƒย†ยƒวฆ ย”ย‘ยยƒยŽย”ย‡ย–ยฑยวกยƒยŽยŽย—ย‰ยƒย”ย•ย‡ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ร—ย—ยยƒย’ย‡ย”ย•ย‘ยยƒย“ย—ย‡ ย†ย‹ยŒย‘ย•ย‡ย”ยƒย’ย‘ย†ย‡ย”ยƒย†ย‘ยŽย‡ย‰ยƒยŽย†ย‡ย—ยยƒย‡ยย’ย”ย‡ย•ยƒยƒยŽยƒย“ย—ย‡ยŽยƒ ย—ยย‹ย†ยƒย†ย’ย‡ย”ย–ย‡ยย‡ยย…ย‹ยƒย›ย“ย—ย‡ย•ย‡ย‹ย„ยƒยƒยŠยƒย…ย‡ย”ย…ยƒย”ย‰ย‘ย†ย‡ย–ย‘วฆ ย†ย‘ย•ยŽย‘ย•ย‰ยƒย•ย–ย‘ย•ย›ย†ยƒร“ย‘ย•วกย’ย‘ย”ย‡ยŽยŽย‘ยˆย—ย‡ย”ย‘ยย‡ยšยŠย‘ย”ย–ยƒย†ย‘ย•ยƒ ย“ย—ย‡ย•ย‡ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒย”ยƒยยƒยย–ย‡ยŽยƒยƒย—ย–ย‘ย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ย…ย‘ยย’ย‡ย–ย‡ยย–ย‡วค CYAN MAGENTA YELLOW BLACK


SORTEO GORDITO POR TERMINACIONES No. 189

CON PREMIO PRINCIPAL DE

$10'000,000.00

LISTA OFICIAL DE PREMIOS, POR EXTRACCION DIRECTA, APROXIMACIONES, CENTENAS, TERMINACIONES Y REINTEGROS.

04489

3

MIL QUINIENTOS PESOS d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00

G O R D I T O

T E R M I N A C I O P N O E R S

189

t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00

08533

3

MIL QUINIENTOS PESOS 08564 08613 08627 08664 08713 08727 08764 08813 08827 08864 08913 08927 08964 08994 09013 09027 09064 09113 09127 09164 09194 09213 09227 09264 09313 09327 09364 09413 09427 09464 09513

d d t d d t d d t d d t d d d t d d t d d d t d d t d d t d d

350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 750.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 750.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00

09527

7

MIL QUINIENTOS PESOS 09527 t 1,500.00 09527 t 480.00

09560

3

MIL QUINIENTOS PESOS 09564 09613 09627 09664 09713 09727 09764 09813 09827 09864 09913 09927 09964 09994 10013 10027 10064 10113 10127 10164 10194 10213 10227 10264 10313 10327 10364 10413 10427 10464 10513 10527 10527 10564 10613 10627 10664 10713 10727 10764 10813 10827 10864 10913 10927 10964

d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00

10994 11013 11027 11064 11113 11127 11164 11194 11213 11227 11264 11313 11327 11364 11413 11427 11464 11513 11527 11527 11564 11613 11627 11664 11713 11727 11764 11813 11827 11864 11913 11927 11964 11994 12013 12027 12064 12113 12127 12164 12194 12213 12227 12264 12313 12327 12364 12413 12427 12464 12513 12527 12527 12564 12613 12627 12664 12713 12727 12764 12813 12827 12864 12913 12927 12964 12994 13013 13027 13064 13113 13127 13164 13194 13213 13227 13264 13313 13327 13364 13413 13427 13464 13513 13527 13527 13564 13613 13627 13664 13713 13727 13764 13813 13827 13864 13913 13927 13964 13994 14013 14027 14064 14113 14127 14164 14194 14213 14227 14264 14313 14327 14364 14413 14427 14464

d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00

14489

3

MIL QUINIENTOS PESOS 14513 14527 14527 14564 14613 14627 14664 14713 14727 14764 14813 14827 14864 14913 14927 14964 14994 15013 15027 15064 15113 15127 15164 15194 15213 15227 15264 15313 15327 15364 15413 15427 15464 15513 15527 15527 15564 15613 15627 15664 15713 15727 15764 15813 15827 15864 15913 15927 15964 15994 16013 16027 16064 16113 16127 16164 16194 16213 16227 16264 16313 16327 16364 16413 16427 16464 16513 16527 16527 16564 16613 16627 16664

d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00

16713 16727 16764 16813 16827 16864 16913 16927 16964 16994 17013 17027 17064 17113 17127 17164 17194 17213 17227 17264 17313 17327 17364 17413 17427 17464 17513 17527 17527 17564 17613 17627 17664 17713 17727 17764 17813 17827 17864 17913 17927 17964 17994 18013 18027 18064 18113 18127 18164 18194 18213 18227 18264 18313 18327 18364 18413 18427 18464 18513 18527 18527

d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00

18533

3

MIL QUINIENTOS PESOS 18564 18613 18627 18664 18713 18727 18764 18813 18827 18864 18913 18927 18964 18994 19013 19027 19064 19113 19127 19164 19194 19213 19227 19264 19313 19327 19364 19413 19427 19464 19513

d d t d d t d d t d d t d d d t d d t d d d t d d t d d t d d

350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 750.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 750.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00

19527

7

MIL QUINIENTOS PESOS 19527 t 1,500.00 19527 t 480.00

19560

3

MIL QUINIENTOS PESOS 19564 19613 19627 19664 19713 19727 19764 19813 19827 19864 19913 19927 19964 19994 20013 20027 20064 20113 20127 20164 20194 20213 20227 20264 20313 20327 20364 20413 20427 20464 20513 20527 20527 20564 20613 20627 20664 20713 20727 20764 20813 20827 20864 20913 20927 20964 20994 21013 21027 21064 21113 21127 21164 21194 21213 21227 21264 21313 21327 21364 21413 21427 21464 21513 21527 21527 21564 21613 21627 21664 21713 21727 21764 21813 21827 21864 21913 21927

d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00

NUMEROS-PREMIOS

21964 21994 22013 22027 22064 22113 22127 22164 22194 22213 22227 22264 22313 22327 22364 22413 22427 22464 22513 22527 22527 22564 22613 22627 22664 22713 22727 22764 22813 22827 22864 22913 22927 22964 22994 23013 23027 23064 23113 23127 23164 23194 23213 23227 23264 23313 23327 23364 23413 23427 23464 23513 23527 23527 23564 23613 23627 23664 23713 23727 23764 23813 23827 23864 23913 23927 23964 23994 24013 24027 24064 24113 24127 24164 24194 24213 24227 24264 24313 24327 24364 24413 24427 24464

d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00

24489

3

MIL QUINIENTOS PESOS 24513 24527 24527 24564 24613 24627 24664 24713 24727 24764 24813 24827 24864 24913 24927 24964 24994 25013 25027 25064 25113 25127 25164 25194 25213 25227 25264 25313 25327 25364 25413 25427 25464 25513 25527 25527 25564 25613 25627 25664 25713 25727 25764 25813 25827 25864 25913 25927 25964 25994 26013 26027 26064 26113 26127 26164 26194 26213 26227 26264 26313 26327 26364 26413 26427 26464 26513 26527 26527 26564 26613 26627 26664 26713 26727 26764 26813 26827 26864 26913 26927 26964 26994 27013 27027 27064 27113 27127 27164 27194 27213 27227 27264 27313 27327 27364 27413 27427 27464 27513 27527 27527 27564 27613 27627

d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00

NUMEROS-PREMIOS

27664 27713 27727 27764 27813 27827 27864 27913 27927 27964 27994 28013 28027 28064 28113 28127 28164 28194 28213 28227 28264 28313 28327 28364 28413 28427 28464 28513 28527 28527

d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00

28533

3

MIL QUINIENTOS PESOS 28564 28613 28627 28664 28713 28727 28764 28813 28827 28864 28913 28927 28964 28994 29013 29027 29064 29113 29127 29164 29194 29213 29227 29264 29313 29327 29364 29413 29427 29464 29513

d d t d d t d d t d d t d d d t d d t d d d t d d t d d t d d

350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 750.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 750.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00

29527

7

MIL QUINIENTOS PESOS 29527 t 1,500.00 29527 t 480.00

29560

3

MIL QUINIENTOS PESOS 29564 29613 29627 29664 29713 29727 29764 29813 29827 29864 29913 29927 29964 29994 30013 30027 30064 30113 30127 30164 30194 30213 30227 30264 30313 30327 30364 30413 30427 30464 30513 30527 30527 30564 30613 30627 30664 30713 30727 30764 30813 30827 30864 30913 30927 30964 30994 31013 31027 31064 31113 31127 31164 31194 31213 31227 31264 31313 31327 31364 31413 31427 31464 31513 31527 31527 31564 31613 31627 31664 31713 31727 31764 31813 31827 31864 31913 31927 31964 31994 32013 32027 32064 32113 32127 32164 32194 32213 32227 32264 32313 32327 32364 32413 32427 32464 32513 32527 32527 32564 32613 32627 32664 32713 32727 32764 32813 32827 32864 32913

d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00

NUMEROS-PREMIOS

32927 32964 32994 33013 33027 33064 33113 33127 33164 33194 33213 33227 33264 33313 33327 33364 33413 33427 33464 33513 33527 33527 33564 33613 33627 33664 33713 33727 33764 33813 33827 33864 33913 33927 33964 33994 34013 34027 34064 34113 34127 34164 34194 34213 34227 34264 34313 34327 34364 34413 34427 34464

t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00

34489

3

MIL QUINIENTOS PESOS 34513 34527 34527 34564 34613 34627 34664 34713 34727 34764 34813 34827 34864 34913 34927 34964 34994 35013 35027 35064 35113 35127 35164 35194 35213 35227 35264 35313 35327 35364 35413 35427 35464 35513 35527 35527 35564 35613 35627 35664 35713 35727 35764 35813 35827 35864 35913 35927 35964 35994 36013 36027 36064 36113 36127 36164 36194 36213 36227 36264 36313 36327 36364 36413 36427 36464 36513 36527 36527 36564 36613 36627 36664 36713 36727 36764 36813 36827 36864 36913 36927 36964 36994 37013 37027 37064 37113 37127 37164 37194 37213 37227 37264 37313 37327 37364 37413 37427 37464 37513 37527 37527 37564 37613 37627 37664 37713 37727 37764 37813 37827 37864 37913 37927 37964 37994 38013 38027 38064 38113 38127 38164 38194 38213 38227 38264 38313 38327 38364 38413 38427 38464 38513 38527 38527

d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00

NUMEROS-PREMIOS

38533

3

MIL QUINIENTOS PESOS 38564 38613 38627 38664 38713 38727 38764 38813 38827 38864 38913 38927 38964 38994 39013 39027 39064 39113 39127 39164 39194 39213 39227 39264 39313 39327 39364 39413 39427 39464 39500 39501 39502 39503 39504 39505 39506 39507 39508 39509 39510 39511 39512 39513 39513 39514 39515 39516 39517 39518 39519 39520 39521 39522 39523 39524 39525

d d t d d t d d t d d t d d d t d d t d d d t d d t d d t d c c c c c c c c c c c c c c d c c c c c c c c c c c c

350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 750.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 750.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 350.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00

39526 $7,500.00 39526 c 480.00

39527

5

MILLONES DE PESOS Fue entregado para su venta en su Serie 1, al Expendio Local No. 743, a cargo del C. Carlos Ruiz Hernández, "Casa Ruiz", establecido en Revillagigedo No. 29, Centro. La Serie 2, fue remitida para su venta a la A g e n c i a Expendedora en Puebla, Pue.

39528 $7,500.00 39528 c 480.00 39529 39530 39531 39532 39533 39534 39535 39536 39537 39538 39539 39540 39541 39542 39543 39544 39545 39546 39547 39548 39549 39550 39551 39552 39553 39554 39555 39556 39557 39558 39559

c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c

480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00

39560

3

MIL QUINIENTOS PESOS 39560 c 480.00 39561 39562 39563 39564 39564 39565 39566 39567 39568 39569 39570 39571 39572 39573 39574 39575 39576 39577 39578 39579 39580 39581 39582 39583 39584 39585 39586 39587

c c c c d c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c

480.00 480.00 480.00 480.00 350.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00

NUMEROS-PREMIOS

39588 39589 39590 39591 39592 39593 39594 39595 39596 39597 39598 39599 39613 39627 39664 39713 39727 39764 39813 39827 39864 39913 39927 39964 39994 40013 40027 40064 40113 40127 40164 40194 40213 40227 40264 40313 40327 40364 40413 40427 40464 40513 40527 40527 40564 40613 40627 40664 40713 40727 40764 40813 40827 40864 40913 40927 40964 40994 41013 41027 41064 41113 41127 41164 41194 41213 41227 41264 41313 41327 41364 41413 41427 41464 41513 41527 41527 41564 41613 41627 41664 41713 41727 41764 41813 41827 41864 41913 41927 41964 41994 42013 42027 42064 42113 42127 42164 42194 42213 42227 42264 42313 42327 42364 42413 42427 42464 42513 42527 42527 42564 42613 42627 42664 42713 42727 42764 42813 42827 42864 42913 42927 42964 42994 43013 43027 43064 43113 43127 43164 43194 43213 43227 43264 43313 43327 43364 43413 43427 43464 43513 43527 43527 43564 43613 43627 43664 43713 43727 43764 43813 43827 43864 43913 43927 43964 43994 44013 44027 44064 44113 44127 44164 44194 44213 44227 44264 44313 44327 44364 44413 44427 44464

NUMEROS-PREMIOS

c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 c 480.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00

44489

3

MIL QUINIENTOS PESOS 44513 44527 44527 44564 44613 44627 44664 44713 44727 44764 44813 44827 44864 44913 44927 44964

d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00

44994 45013 45027 45064 45113 45127 45164 45194 45213 45227 45264 45313 45327 45364 45413 45427 45464 45513 45527 45527 45564 45613 45627 45664 45713 45727 45764 45813 45827 45864 45913 45927 45964 45994 46013 46027 46064 46113 46127 46164 46194 46213 46227 46264 46313 46327 46364 46413 46427 46464 46513 46527 46527 46564 46613 46627 46664 46713 46727 46764 46813 46827 46864 46913 46927 46964 46994 47013 47027 47064 47113 47127 47164 47194 47213 47227 47264 47313 47327 47364 47413 47427 47464 47513 47527 47527 47564 47613 47627 47664 47713 47727 47764 47813 47827 47864 47913 47927 47964 47994 48013 48027 48064 48113 48127 48164 48194 48213 48227 48264 48313 48327 48364 48413 48427 48464 48513 48527 48527

d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00

48533

3

MIL QUINIENTOS PESOS 48564 48613 48627 48664 48713 48727 48764 48813 48827 48864 48913 48927 48964 48994 49013 49027 49064 49113 49127 49164 49194 49213 49227 49264 49313 49327 49364 49413 49427 49464 49513

d d t d d t d d t d d t d d d t d d t d d d t d d t d d t d d

350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 750.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 750.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00

49527

7

MIL QUINIENTOS PESOS 49527 t 1,500.00 49527 t 480.00

49560

3

MIL QUINIENTOS PESOS 49564 49613 49627 49664 49713 49727 49764 49813 49827 49864 49913 49927 49964 49994 50013 50027 50064 50113 50127 50164 50194

d d t d d t d d t d d t d d d t d d t d d

350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 750.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 750.00

LA LETRA "D" INDICA EXTRACCIONES DIRECTAS./ LA LETRA "C" INDICA APROXIMACIONES A LA CENTENA. / LA LETRA "T" INDICA TERMINACIONES. / LOS BILLETES DE ESTE SORTEO PRESCRIBEN AL AÑO. PARA LOCALIZACION DE BILLETES ACUDIR A: PLAZA DE LA REFORMA No. 1, C. P. 06037 MEXICO, D. F., O LLAMAR AL TELEFONO 5140-7000.

NUMEROS-PREMIOS

50213 50227 50264 50313 50327 50364 50413 50427 50464 50513 50527 50527 50564 50613 50627 50664 50713 50727 50764 50813 50827 50864 50913 50927 50964 50994 51013 51027 51064 51113 51127 51164 51194 51213 51227 51264 51313 51327 51364 51413 51427 51464 51513 51527 51527 51564 51613 51627 51664 51713 51727 51764 51813 51827 51864 51913 51927 51964 51994 52013 52027 52064 52113 52127 52164 52194 52213 52227 52264 52313 52327 52364 52413 52427 52464 52513 52527 52527 52564 52613 52627 52664 52713 52727 52764 52813 52827 52864 52913 52927 52964 52994 53013 53027 53064 53113 53127 53164 53194 53213 53227 53264 53313 53327 53364 53413 53427 53464 53513 53527 53527 53564 53613 53627 53664 53713 53727 53764 53813 53827 53864 53913 53927 53964 53994 54013 54027 54064 54113 54127 54164 54194 54213 54227 54264 54313 54327 54364 54413 54427 54464

d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00

54489

3

d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 d 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 t 480.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00

57931 $3,500.00 57931 c 350.00

57932

350 MIL PESOS

Fue remitido para su venta en sus Series 1 y 2, a la A g e n c i a Expendedora en Villahermosa, Tab.

57933 $3,500.00 57933 c 350.00

MIL QUINIENTOS PESOS 54513 54527 54527 54564 54613 54627 54664 54713 54727 54764 54813 54827 54864 54913 54927 54964 54994 55013 55027 55064 55113 55127 55164 55194 55213 55227 55264 55313 55327 55364 55413 55427 55464 55513 55527 55527 55564 55613 55627 55664 55713 55727 55764 55813 55827 55864 55913 55927

NUMEROS-PREMIOS

55964 55994 56013 56027 56064 56113 56127 56164 56194 56213 56227 56264 56313 56327 56364 56413 56427 56464 56513 56527 56527 56564 56613 56627 56664 56713 56727 56764 56813 56827 56864 56913 56927 56964 56994 57013 57027 57064 57113 57127 57164 57194 57213 57227 57264 57313 57327 57364 57413 57427 57464 57513 57527 57527 57564 57613 57627 57664 57713 57727 57764 57813 57827 57864 57900 57901 57902 57903 57904 57905 57906 57907 57908 57909 57910 57911 57912 57913 57913 57914 57915 57916 57917 57918 57919 57920 57921 57922 57923 57924 57925 57926 57927 57927 57928 57929 57930

d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00

57934 57935 57936 57937 57938 57939 57940 57941 57942 57943 57944 57945 57946 57947 57948 57949 57950 57951 57952 57953 57954 57955 57956 57957 57958 57959 57960 57961 57962 57963 57964 57964 57965 57966 57967 57968 57969 57970 57971 57972 57973 57974 57975 57976 57977 57978 57979 57980 57981 57982 57983

c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c d c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c

350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00

NUMEROS-PREMIOS

57984 57985 57986 57987 57988 57989 57990 57991 57992 57993 57994 57994 57995 57996 57997 57998 57999 58013 58027 58064 58113 58127 58164 58194 58213 58227 58264 58313 58327 58364 58413 58427 58464 58513 58527 58527

c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 d 750.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 c 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00

58533

3

MIL QUINIENTOS PESOS 58564 58613 58627 58664 58713 58727 58764 58813 58827 58864 58913 58927 58964 58994 59013 59027 59064 59113 59127 59164 59194 59213 59227 59264 59313 59327 59364 59413 59427 59464 59513

d d t d d t d d t d d t d d d t d d t d d d t d d t d d t d d

350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 750.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 750.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00

59527

7

MIL QUINIENTOS PESOS 59527 t 1,500.00 59527 t 480.00

59560

3

MIL QUINIENTOS PESOS 59564 59613 59627 59664 59713 59727 59764 59813 59827 59864 59913 59927 59964 59994 60013 60027 60064 60113 60127 60164 60194 60213 60227 60264 60313 60327 60364 60413 60427 60464 60513 60527 60527 60564 60613 60627 60664 60713 60727 60764 60813 60827 60864 60913 60927 60964 60994 61013 61027 61064 61113 61127 61164 61194 61213 61227 61264 61313 61327 61364 61413 61427 61464 61513 61527 61527 61564 61613 61627 61664 61713 61727 61764 61813 61827 61864 61913 61927 61964 61994 62013 62027 62064 62113 62127 62164 62194 62213 62227 62264 62313 62327 62364 62413 62427 62464 62513 62527 62527 62564 62613 62627 62664 62713

d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00

NUMEROS-PREMIOS

62727 62764 62813 62827 62864 62913 62927 62964 62994 63013 63027 63064 63113 63127 63164 63194 63213 63227 63264 63313 63327 63364 63413 63427 63464 63513 63527 63527 63564 63613 63627 63664 63713 63727 63764 63813 63827 63864 63913 63927 63964 63994 64013 64027 64064 64113 64127 64164 64194 64213 64227 64264 64313 64327 64364 64413 64427 64464

t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00

64489

3

MIL QUINIENTOS PESOS 64513 64527 64527 64564 64613 64627 64664 64713 64727 64764 64813 64827 64864 64913 64927 64964 64994 65013 65027 65064 65113 65127 65164 65194 65213 65227 65264 65313 65327 65364 65413 65427 65464 65513 65527 65527 65564 65613 65627 65664 65713 65727 65764 65813 65827 65864 65913 65927 65964 65994 66013 66027 66064 66113 66127 66164 66194 66213 66227 66264 66313 66327 66364 66413 66427 66464 66513 66527 66527 66564 66613 66627 66664 66713 66727 66764 66813 66827 66864 66913 66927 66964 66994 67013 67027 67064 67113 67127 67164 67194 67213 67227 67264 67313 67327 67364 67413 67427 67464 67513 67527 67527 67564 67613 67627 67664 67713 67727 67764 67813 67827 67864 67913 67927 67964 67994 68013 68027 68064 68113 68127 68164 68194 68213 68227 68264 68313 68327 68364 68413 68427

d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00

NUMEROS-PREMIOS

NUMEROS-PREMIOS

68464 d 350.00 73713 d 350.00 68513 d 350.00 73727 t 480.00 68527 t 1,500.00 73764 d 350.00 68527 t 480.00 73813 d 350.00 73827 t 480.00 68533 73864 d 350.00 73913 d 350.00 73927 t 480.00 d 350.00 MIL QUINIENTOS 73964 73994 d 750.00 PESOS 74013 d 350.00 74027 t 480.00 68564 d 350.00 d 350.00 68613 d 350.00 74064 68627 t 480.00 74113 d 350.00 68664 d 350.00 74127 t 480.00 68713 d 350.00 74164 d 350.00 68727 t 480.00 74194 d 750.00 68764 d 350.00 74213 d 350.00 68813 d 350.00 74227 t 480.00 68827 t 480.00 74264 d 350.00 68864 d 350.00 74313 d 350.00 68913 d 350.00 74327 t 480.00 68927 t 480.00 74364 d 350.00 68964 d 350.00 74413 d 350.00 68994 d 750.00 74427 t 480.00 69013 d 350.00 74464 d 350.00 69027 t 480.00 69064 d 350.00 74489 69113 d 350.00 69127 t 480.00 69164 d 350.00 69194 d 750.00 MIL QUINIENTOS 69213 d 350.00 PESOS 69227 t 480.00 69264 d 350.00 74513 d 350.00 69313 d 350.00 74527 t 1,500.00 69327 t 480.00 74527 t 480.00 69364 d 350.00 74564 d 350.00 69413 d 350.00 69427 t 480.00 74613 d 350.00 69464 d 350.00 74627 t 480.00 69513 d 350.00 74664 d 350.00 74713 d 350.00 t 480.00 69527 74727 74764 d 350.00 74813 d 350.00 74827 t 480.00 MIL QUINIENTOS 74864 d 350.00 74913 d 350.00 PESOS 74927 t 480.00 69527 t 1,500.00 74964 d 350.00 69527 t 480.00 74994 d 750.00 75013 d 350.00 69560 75027 t 480.00 75064 d 350.00 75113 d 350.00 75127 t 480.00 MIL QUINIENTOS 75164 d 350.00 PESOS 75194 d 750.00 75213 d 350.00 69564 d 350.00 75227 t 480.00 69613 d 350.00 75264 d 350.00 69627 t 480.00 75313 d 350.00 69664 d 350.00 75327 t 480.00 69713 d 350.00 69727 t 480.00 75364 d 350.00 69764 d 350.00 75413 d 350.00 69813 d 350.00 75427 t 480.00 69827 t 480.00 75464 d 350.00 69864 d 350.00 75513 d 350.00 69913 d 350.00 75527 t 1,500.00 69927 t 480.00 75527 t 480.00 69964 d 350.00 75564 d 350.00 69994 d 750.00 75613 d 350.00 70013 d 350.00 75627 t 480.00 70027 t 480.00 75664 d 350.00 70064 d 350.00 75713 d 350.00 70113 d 350.00 75727 t 480.00 70127 t 480.00 75764 d 350.00 70164 d 350.00 75813 d 350.00 70194 d 750.00 75827 t 480.00 70213 d 350.00 75864 d 350.00 70227 t 480.00 75913 d 350.00 70264 d 350.00 t 480.00 70313 d 350.00 75927 d 350.00 70327 t 480.00 75964 70364 d 350.00 75994 d 750.00 70413 d 350.00 76013 d 350.00 70427 t 480.00 76027 t 480.00 70464 d 350.00 76064 d 350.00 70513 d 350.00 76113 d 350.00 70527 t 1,500.00 76127 t 480.00 70527 t 480.00 76164 d 350.00 70564 d 350.00 76194 d 750.00 70613 d 350.00 76213 d 350.00 70627 t 480.00 76227 t 480.00 70664 d 350.00 76264 d 350.00 70713 d 350.00 76313 d 350.00 70727 t 480.00 76327 t 480.00 70764 d 350.00 76364 d 350.00 70813 d 350.00 76413 d 350.00 70827 t 480.00 76427 t 480.00 70864 d 350.00 76464 d 350.00 70913 d 350.00 76513 d 350.00 70927 t 480.00 76527 t 1,500.00 70964 d 350.00 70994 d 750.00 76527 t 480.00 71013 d 350.00 76564 d 350.00 71027 t 480.00 76613 d 350.00 71064 d 350.00 76627 t 480.00 71113 d 350.00 76664 d 350.00 71127 t 480.00 76713 d 350.00 71164 d 350.00 76727 t 480.00 71194 d 750.00 76764 d 350.00 71213 d 350.00 76813 d 350.00 71227 t 480.00 76827 t 480.00 71264 d 350.00 76864 d 350.00 71313 d 350.00 76913 d 350.00 71327 t 480.00 76927 t 480.00 71364 d 350.00 76964 d 350.00 71413 d 350.00 76994 d 750.00 71427 t 480.00 77013 d 350.00 71464 d 350.00 77027 t 480.00 71513 d 350.00 77064 d 350.00 71527 t 1,500.00 77113 d 350.00 71527 t 480.00 77127 t 480.00 71564 d 350.00 77164 d 350.00 71613 d 350.00 71627 t 480.00 77194 d 750.00 71664 d 350.00 77213 d 350.00 71713 d 350.00 77227 t 480.00 71727 t 480.00 77264 d 350.00 71764 d 350.00 77313 d 350.00 71813 d 350.00 77327 t 480.00 71827 t 480.00 77364 d 350.00 71864 d 350.00 77413 d 350.00 71913 d 350.00 77427 t 480.00 71927 t 480.00 77464 d 350.00 71964 d 350.00 77513 d 350.00 71994 d 750.00 77527 t 1,500.00 72013 d 350.00 77527 t 480.00 72027 t 480.00 77564 d 350.00 72064 d 350.00 77613 d 350.00 72113 d 350.00 77627 t 480.00 72127 t 480.00 77664 d 350.00 72164 d 350.00 77713 d 350.00 72194 d 750.00 77727 t 480.00 72213 d 350.00 72227 t 480.00 77764 d 350.00 72264 d 350.00 77813 d 350.00 72313 d 350.00 77827 t 480.00 72327 t 480.00 77864 d 350.00 72364 d 350.00 77913 d 350.00 72413 d 350.00 77927 t 480.00 72427 t 480.00 77964 d 350.00 72464 d 350.00 77994 d 750.00 72513 d 350.00 78013 d 350.00 72527 t 1,500.00 78027 t 480.00 72527 t 480.00 78064 d 350.00 72564 d 350.00 78113 d 350.00 72613 d 350.00 78127 t 480.00 72627 t 480.00 78164 d 350.00 72664 d 350.00 78194 d 750.00 72713 d 350.00 78213 d 350.00 72727 t 480.00 78227 t 480.00 72764 d 350.00 78264 d 350.00 72813 d 350.00 78313 d 350.00 72827 t 480.00 78327 t 480.00 72864 d 350.00 78364 d 350.00 72913 d 350.00 72927 t 480.00 78413 d 350.00 72964 d 350.00 78427 t 480.00 72994 d 750.00 78464 d 350.00 73013 d 350.00 78513 d 350.00 73027 t 480.00 78527 t 1,500.00 73064 d 350.00 78527 t 480.00 73113 d 350.00 73127 t 480.00 78533 73164 d 350.00 73194 d 750.00 73213 d 350.00 73227 t 480.00 MIL QUINIENTOS 73264 d 350.00 PESOS 73313 d 350.00 73327 t 480.00 78564 d 350.00 73364 d 350.00 78613 d 350.00 73413 d 350.00 78627 t 480.00 73427 t 480.00 78664 d 350.00 73464 d 350.00 78713 d 350.00 73513 d 350.00 78727 t 480.00 73527 t 1,500.00 78764 d 350.00 73527 t 480.00 78813 d 350.00 73564 d 350.00 78827 t 480.00 73613 d 350.00 78864 d 350.00 73627 t 480.00 78913 d 350.00 73664 d 350.00 78927 t 480.00

3

3

7 3

3

NUMEROS-PREMIOS

78964 78994 79013 79027 79064 79113 79127 79164 79194 79213 79227 79264 79313 79327 79364 79413 79427 79464 79513

d d d t d d t d d d t d d t d d t d d

350.00 750.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 750.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00

79527

7

MIL QUINIENTOS PESOS 79527 t 1,500.00 79527 t 480.00

79560

3

MIL QUINIENTOS PESOS 79564 79613 79627 79664 79713 79727 79764 79813 79827 79864 79913 79927 79964 79994 80013 80027 80064 80113 80127 80164 80194 80213 80227 80264 80313 80327 80364 80413 80427 80464 80513 80527 80527 80564 80613 80627 80664 80713 80727 80764 80813 80827 80864 80913 80927 80964 80994 81013 81027 81064 81113 81127 81164 81194 81213 81227 81264 81313 81327 81364 81413 81427 81464 81513 81527 81527 81564 81613 81627 81664 81713 81727 81764 81813 81827 81864 81913 81927 81964 81994 82013 82027 82064 82113 82127 82164 82194 82213 82227 82264 82313 82327 82364 82413 82427 82464 82513 82527 82527 82564 82613 82627 82664 82713 82727 82764 82813 82827 82864 82913 82927 82964 82994 83013 83027 83064 83113 83127 83164 83194 83213 83227 83264 83313 83327 83364 83413 83427 83464 83513 83527 83527 83564 83613 83627 83664 83713 83727 83764 83813 83827 83864 83913 83927 83964 83994 84013 84027 84064 84113 84127 84164 84194 84213 84227 84264

d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00

NUMEROS-PREMIOS

84313 84327 84364 84413 84427 84464

d t d d t d

350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00

84489

3

MIL QUINIENTOS PESOS 84513 84527 84527 84564 84613 84627 84664 84713 84727 84764 84813 84827 84864 84913 84927 84964 84994 85013 85027 85064 85113 85127 85164 85194 85213 85227 85264 85313 85327 85364 85413 85427 85464 85513 85527 85527 85564 85613 85627 85664 85713 85727 85764 85813 85827 85864 85913 85927 85964 85994 86013 86027 86064 86113 86127 86164 86194 86213 86227 86264 86313 86327 86364 86413 86427 86464 86513 86527 86527 86564 86613 86627 86664 86713 86727 86764 86813 86827 86864 86913 86927 86964 86994 87013 87027 87064 87113 87127 87164 87194 87213 87227 87264 87313 87327 87364 87413 87427 87464 87513 87527 87527 87564 87613 87627 87664 87713 87727 87764 87813 87827 87864 87913 87927 87964 87994 88013 88027 88064 88113 88127 88164 88194 88213 88227 88264 88313 88327 88364 88413 88427 88464 88513 88527 88527

d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00

88533

3

MIL QUINIENTOS PESOS 88564 88613 88627 88664 88713 88727 88764 88813 88827 88864 88913 88927 88964 88994 89013 89027 89064 89113 89127 89164 89194 89213 89227 89264 89313 89327 89364 89413 89427 89464 89513

d d t d d t d d t d d t d d d t d d t d d d t d d t d d t d d

350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 750.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 750.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00

NUMEROS-PREMIOS

89560

3

MIL QUINIENTOS PESOS 89564 89613 89627 89664 89713 89727 89764 89813 89827 89864 89913 89927 89964 89994 90013 90027 90064 90113 90127 90164 90194 90213 90227 90264 90313 90327 90364 90413 90427 90464 90513 90527 90527 90564 90613 90627 90664 90713 90727 90764 90813 90827 90864 90913 90927 90964 90994 91013 91027 91064 91113 91127 91164 91194 91213 91227 91264 91313 91327 91364 91413 91427 91464 91513 91527 91527 91564 91613 91627 91664 91713 91727 91764 91813 91827 91864 91913 91927 91964 91994 92013 92027 92064 92113 92127 92164 92194 92213 92227 92264 92313 92327 92364 92413 92427 92464 92513 92527 92527 92564 92613 92627 92664 92713 92727 92764 92813 92827 92864 92913 92927 92964 92994 93013 93027 93064 93113 93127 93164 93194 93213 93227 93264 93313 93327 93364 93413 93427 93464 93513 93527 93527 93564 93613 93627 93664 93713 93727 93764 93813 93827 93864 93913 93927 93964 93994 94013 94027 94064 94113 94127 94164 94194 94213 94227 94264 94313 94327 94364 94413 94427 94464

d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00

94489

3

MIL QUINIENTOS PESOS

94513 94527 94527 94564 94613 94627 94664 94713 94727 94764 94813 89527 94827 94864 94913 94927 MIL QUINIENTOS 94964 94994 PESOS 95013 89527 t 1,500.00 95027 89527 t 480.00 95064

7

d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00

$5'000,000.00 $350,000.00 30 PREMIOS DE $3,500.00

1 PREMIO DE 1 PREMIO DE

200 PREMIOS DE 2,000 PREMIOS DE

$750.00

39527 57932 CADA UNO (3 EXTRACCIONES DE 4 CIFRAS) A 8533, 9560 y 4489 LOS NUMEROS CON LA TERMINACION

2 APROXIMACIONES DE

$7,500.00

39526 y 39528

2 APROXIMACIONES DE

$3,500.00

CADA UNA A LOS NUMEROS ANTERIOR Y POSTERIOR AL DEL QUE OBTENGA EL SEGUNDO PREMIO

57931 y 57933

99 APROXIMACIONES DE $480.00 CADA UNA A LOS NUMEROS COMPRENDIDOS EN LA CENTENA DEL NUMERO QUE OBTENGA EL PRIMER PREMIO (EXCEPTUANDO EL PRIMER PREMIO)

según cuerpo de la lista según cuerpo de la lista

(UNA EXTRACCION DE 5 CIFRAS) AL NUMERO (UNA EXTRACCION DE 5 CIFRAS) AL NUMERO

CADA UNO (2 EXTRACCIONES DE 3 CIFRAS) A LOS NUMEROS CON LA TERMINACION

$350.00 CADA UNO (2 EXTRACCIONES DE 2 CIFRAS) A LOS NUMEROS CON LA TERMINACION

194 y 994 64 y 13

CADA UNA A LOS NUMEROS ANTERIOR Y POSTERIOR AL DEL QUE OBTENGA EL PRIMER PREMIO

99 APROXIMACIONES DE $350.00 CADA UNA A LOS NUMEROS COMPRENDIDOS EN LA CENTENA DEL NUMERO QUE OBTENGA EL SEGUNDO PREMIO (EXCEPTUANDO EL SEGUNDO PREMIO)

9 TERMINACIONES DE $7,500.00 CADA UNA A LOS NUMEROS CUYAS CUATRO ULTIMAS CIFRAS SEAN IGUALES A LAS CUATRO ULTIMAS DEL PRIMER PREMIO (EXCEPTUANDO EL PRIMER PREMIO) 99 TERMINACIONES DE $1,500.00 CADA UNA A LOS NUMEROS CUYAS TRES ULTIMAS CIFRAS SEAN IGUALES A LAS TRES ULTIMAS DEL PRIMER PREMIO (EXCEPTUANDO EL PRIMER PREMIO) CADA UNA A LOS NUMEROS CUYAS 999 TERMINACIONES DE $480.00 DOS ULTIMAS CIFRAS SEAN IGUALES A LAS DOS ULTIMAS DEL PRIMER PREMIO (EXCEPTUANDO EL PRIMER PREMIO)

TU BILLETE TIENE TANTOS PREMIOS COMO VECES APARECE EN LA LISTA.

DIRECTORA GENERAL: LIC. MA. ESTHER SCHERMAN LEAÑO. / REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION: LIC. GERARDO ROARO MARIN.

SORTEO GORDITO POR TERMINACIONES 189 CELEBRADO A LAS 20:00 HRS. EL MIERCOLES 3 DE JULIO DE 2013, EN MEXICO, D. F.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

98533

3

98564 98613 98627 98664 98713 98727 98764 98813 98827 98864 98913 98927 98964 98994 99013 99027 99064 99113 99127 99164 99194 99213 99227 99264 99313 99327 99364 99413 99427 99464 99513

527

d d t d d t d d t d d t d d d t d d t d d d t d d t d d t d d

350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 750.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 750.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00

99527

7

MIL QUINIENTOS PESOS 99527 t 1,500.00 99527 t 480.00

99560

3

MIL QUINIENTOS PESOS 99564 99613 99627 99664 99713 99727 99764 99813 99827 99864 99913 99927 99964 99994

EN EN

9527

27

d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00

MIL QUINIENTOS PESOS

¡Premio Mayor! Felicidades D. F. y Puebla, Pue.

9,999 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS AL EFECTUARSE EL PAGO DE LOS BILLETES PREMIADOS SE RETENDRAN LOS IMPUESTOS DE ACUERDO A LAS LEYES VIGENTES DE LA MATERIA. / LOS REINTEGROS NO CON MONTO DE $200.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL PREMIO PRINCIPAL. CAUSAN IMPUESTO. 10,000 REINTEGROS A LOS BILLETES TERMINADOS SI DESEA OBTENER INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LOS SORTEOS POR VIA TELEFONICA EN EL DISTRITO FEDERAL MARQUE LOS TELS. 4770-0100 Y DE CON MONTO DE $200.00 PARA 20 VIGESIMOS, EN VIRTUD DE QUE ESTA TERMINACION CORRESPONDE AL SEGUNDO PREMIO. PROVINCIA LADA 01-800-7170169 SIN COSTO ALGUNO. www.lotenal.gob.mx REPARTO DE PREMIOS POR SERIE PREMIOS POR APROXIMACION PREMIOS POR TERMINACION

PREMIOS DIRECTOS

NUMEROS-PREMIOS

95113 95127 95164 95194 95213 95227 95264 95313 95327 95364 95413 95427 95464 95513 95527 95527 95564 95613 95627 95664 95713 95727 95764 95813 95827 95864 95913 95927 95964 95994 96013 96027 96064 96113 96127 96164 96194 96213 96227 96264 96313 96327 96364 96413 96427 96464 96513 96527 96527 96564 96613 96627 96664 96713 96727 96764 96813 96827 96864 96913 96927 96964 96994 97013 97027 97064 97113 97127 97164 97194 97213 97227 97264 97313 97327 97364 97413 97427 97464 97513 97527 97527 97564 97613 97627 97664 97713 97727 97764 97813 97827 97864 97913 97927 97964 97994 98013 98027 98064 98113 98127 98164 98194 98213 98227 98264 98313 98327 98364 98413 98427 98464 98513 98527 98527

d d t d d t d d t d d t d d

350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 350.00 480.00 350.00 750.00

7 2

WWW.TABASCOALDIA.COM WWW.TABASCOALDIA.COM

04513 04527 04527 04564 04613 04627 04664 04713 04727 04764 04813 04827 04864 04913 04927 04964 04994 05013 05027 05064 05113 05127 05164 05194 05213 05227 05264 05313 05327 05364 05413 05427 05464 05513 05527 05527 05564 05613 05627 05664 05713

05727 05764 05813 05827 05864 05913 05927 05964 05994 06013 06027 06064 06113 06127 06164 06194 06213 06227 06264 06313 06327 06364 06413 06427 06464 06513 06527 06527 06564 06613 06627 06664 06713 06727 06764 06813 06827 06864 06913 06927 06964 06994 07013 07027 07064 07113 07127 07164 07194 07213 07227 07264 07313 07327 07364 07413 07427 07464 07513 07527 07527 07564 07613 07627 07664 07713 07727 07764 07813 07827 07864 07913 07927 07964 07994 08013 08027 08064 08113 08127 08164 08194 08213 08227 08264 08313 08327 08364 08413 08427 08464 08513 08527 08527

NUMEROS-PREMIOS

SORTEOS

d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 1,500.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 750.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00 d 350.00 t 480.00 d 350.00

NUMEROS-PREMIOS

VILLAHERMOSA / JUEVES 4 / JULIO 2013

00013 00027 00064 00113 00127 00164 00194 00213 00227 00264 00313 00327 00364 00413 00427 00464 00513 00527 00527 00564 00613 00627 00664 00713 00727 00764 00813 00827 00864 00913 00927 00964 00994 01013 01027 01064 01113 01127 01164 01194 01213 01227 01264 01313 01327 01364 01413 01427 01464 01513 01527 01527 01564 01613 01627 01664 01713 01727 01764 01813 01827 01864 01913 01927 01964 01994 02013 02027 02064 02113 02127 02164 02194 02213 02227 02264 02313 02327 02364 02413 02427 02464 02513 02527 02527 02564 02613 02627 02664 02713 02727 02764 02813 02827 02864 02913 02927 02964 02994 03013 03027 03064 03113 03127 03164 03194 03213 03227 03264 03313 03327 03364 03413 03427 03464 03513 03527 03527 03564 03613 03627 03664 03713 03727 03764 03813 03827 03864 03913 03927 03964 03994 04013 04027 04064 04113 04127 04164 04194 04213 04227 04264 04313 04327 04364 04413 04427 04464

NUMEROS-PREMIOS

19

www.facebook.com/?ref=home#!/pages/Loteria-Nacional-para-la-Asistencia-Publica/180218712833 @lotenal

CONSTANDO ESTE SORTEO DE 2 SERIES, EL POSEEDOR DEL BILLETE COMPLETO, (2 SERIES), OBTIENE 2 VECES EL IMPORTE DE CUALESQUIERA DE LOS PREMIOS QUE APARECEN EN EL PRESENTE REPARTO. NUMEROS-PREMIOS

EN DOS SERIES DE $ 5'000,000.00 CADA UNA


3É*,1$

3$7<1$9,'$'

//25Ð&21 812675$*26 º/$$&75,=<&$17$17(62/7Ð(1//$172 5(3(17,1$0(17('(638e6'((&+$56( 8126¶&+83(6·(181(9(17235,9$'2

¶(63(5,&8(7$· /$

(1

0,5$'(/0$18 Æ%86&$5Ì$+$&(56( '(/266(59,&,26'(/ 0(',2&$03,67$'(/267,*5(6

7$%$6&2$/'Ë$ 7$%$6&2$/'Ë$

3É*,1$

 ( & ( 5 % 2 3 0 ( 1 Ð , & $ & 8 ' ( $ /

9,//$+(5026$-8(9(6-8/,2$f2;;,,,

127,&,$67$%$648(f$6

',5(&725)81'$'255$)$(/0$57,1(='((6&2%$5//(5$1R

52'2/)2 /$5$ /$*81$6

3É*,1$ 3

,3;0;<3(9+,3(:,:63(7(,3 Æ (<:,5;0:46+,4(,:;96:,53(: (<3(:,:*63(9,: ZZZWDEDVFRDOGLDFRP &<$10$*(17$<(//2:%/$&.

#WDEDVFRDOGLD

WDEDVFRDOGLD#KRWPDLOHV

04dejulio  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you