Page 1

Katalog cigaret 2012 TABÁK - TISK VELKOOBCHOD


C

NA ÚVOD NÌCO MÁLO O TABÁKU

KU HISTORIE TABÁ IGARETY IGARETY

Poèátek kouøení se pøisuzuje civilizaci Mayù v Mexiku okolo roku 500 n. l. V roce 1492 pak objevil Kolumbus pro Evropu nejen americký kontinent, ale také tabák. Pùvodní obyvatelé Ameriky od jihu po sever tabákové listy nejen kouøili, ale také žvýkali, šòupali, èi jedli. Kouøení tabáku však mìlo pøedevším kultovní charakter a bylo vyhrazeno pouze dospìlým mužùm.

tips - malé dužnaté listy na vrcholu rostliny tìsnì pod kvìtem (3,5% nikotinu, 5% cukru) leaf - tlusté a silné listy se špièatými konci, pøedstavují asi 1/3 všech listù (2,5% nikotinu, 15% cukru) cutters - nejvìtší listy s kulatými konci, bohaté na aromatické oleje paryskyøici (2% nikotinu, 20-25% cukru) lugs - listy stupými konci ve spodní èásti rostliny (2,5% nikotinu, 15% cukru) primings - nejspodnìjší listy rostliny s nejnižším obsahem nikotinu (1% nikotinu, 5% cukru)

Èást rostliny, ze které tabák pochází (podle tohoto údaje je možné odhadnout obsah nikotinu a cukru).

T YPY A SMÌSI TAB

Á KU

Kuøáci v rùzných èástech svìta mají rùzné požadavky na chu tabáku, a proto se typy tabáku (Virginia, Burley, Oriental) vzájemnì míchají. Toto mixování se oznaèuje jako “blending”. Vìtšina cigaret je složena ze smìsí tabákù v rùzných pomìrech. Nejèastìjší typy smìsí jsou: US Blend, German Blend, English Blend a Oriental.

Ò TABÁKU PÌ STOVÁN Í A SKLIZE Pro cigaretový tabák a jeho pìstování je zapotøebí lehká hlinitopíseèná pùda, která je dostateènì provzdušnìná, protože se stoupajícím suchem stoupá i obsah nikotinu. Optimální je teplota v rozmezí 20 - 27°C. Sklizeò nastává v dobì, kdy listy blednou a objevují se na nich žluté skvrny. U tabákù typu Virginia a Oriental se nejdøíve sklízí spodní listy, které jsou nejménì kvalitní. Poté se sklízejí žloutnoucí listy ve støední èásti rostliny. Ty jsou naopak nejkvalitnìjší. Nakonec se sklízejí horní, nejmenší lístky. Jejich jakost nedosahuje kvalit tìch støedových, ale pøedèí ty spodní. Pouze listy tabáku typu Burley se sklízí jednorázovì.

ZPRACOVÁNÍ TABÁKU Listy se suší zavìšené ve svazcích na dlouhých tyèích v tzv. sušících domech, vìtšinou pøímo na plantáži. Každý druh se suší rozdílnì dlouhou dobu, Virginia pouze týden, oproti tomu Burley až dva mìsíce. Poté jsou podrobeny nìkolikanásobnému procesu fermentace, èímž se získá to správné tabákové aroma.


RW_D


12


NOVÉ VÝJIMEÈNÌ JEMNÉ

Dav_B_A4_inz.indd 1

3.6.2011 9:36:38


Smìs tabákù s jemnou pøíchutí sladkých lesních plodù, které této smìsi dávají výbornou osobitou chu, pøíjemné aroma a provonìní místnosti.

Tabákové aroma je zdùraznìné osobitou chutí vanilky a karamelu (American Special Flavour) dávající pøíjemné aroma a provonìní místnosti.

Aroma tìchto cigaret je zdùraznìné osobitou chutí èokolády dávající sladkou chu, pøíjemné aroma a provonìní místnosti.

Rùžové cigarety s vynikající pøíchutí vanilky (American Vanilla Flavour), která i velmi pøíjemnì provoní místnost.

Tradièní smìs amerických Virginia tabákù, které jsou pìstovány také americkými Indiány. 100% èistý pøírodní tabák bez aditiv.


katalog cigaret 2012  

cigarety, katalog, tabak, trafika

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you