Page 1

L eonar do da Vinci PART N ERSH I PS

Atšķirības tehnoloģijās un metodoloģijā

Pārskats un koment āri 26. 05. 2011


Pārspriedumi pēc vizītes Latvijā

E-U M BRELLA

L eonar do da Vinci


 Ugunsdrošības noteikumi būvniecībā: - Jumta met āla nestuves nebija pārkl ātas ar ugunsdrošības joslu kr āsojumu.  - Rievot ā skārda sprauslu pārvietošana neapkl ājot, net ālu no dūmu novadīšanas durvīm, izraisa dūmu iekļūšanu konstrukcij ā. o Tas varēja būt viens atsevišķs gadījums.  Iepirkšanās centr ā netika uzst ādīta smidzināšanas sist ēma, lai apdzēstu uguni ugunsgr ēka gadījumā. o LV ir noteikumi, ka smidzināšanas sist ēma jāuzst āda tad, ja iepirkšanās centriem ir 3 st āvi vai arī tie ir 1500 m² lieli. E-U M BRELLA

L eonar do da Vinci


 Ļoti liela uzmanība tiek pievērsta tam, lai

restaur ētu un renovētu jau esošās vecākās ēkas.  Labiekārtoti būvlaukumi .

E-U M BRELLA

L eonar do da Vinci


 Tā viet ā, lai izmantotu kr āsas uz ūdens bāzes un

mazāk toksiskas kr āsas, tiek lietotas kr āsas ar ķīmiskajiem šķīdināt ājiem.  Maz tiek izmantoti ekoloģiskie materi āli . o Vispār, parādās tendence samazināt krāsu ar ķīmiskajiem šķīdināt ājiem lietošanu, bet ir dažas vietas, kur nepieciešama augst āka iztur ība pret nodilumu, t āpēc tiek izmantotas šāda veida krāsas. o Lielākoties, tas ir saist īta ar divām liet ām – ekoloģisko materiālu cenām un ekonomisko situāciju Latvij ā. Privātajā sektorā tas ir saist īts ar to, ka cilvēkiem tr ūkst izpratnes par patiesajām vērt ībām. E-U M BRELLA

L eonar do da Vinci


Pārspriedumi pēc vizītes Itālijā

E-U M BRELLA

L eonar do da Vinci


 Pārsvar āļoti mazi uzņēmumi (1 – 2 cilvēki).  Profesionāl ā apmācība galvenokārt notiek uzņēmumos, sadarbībā ar viet ēj ām varas iest ādēm; nav lielu apmācību centru. Tiek izmantota mācekļu apmācīšanas sist ēma.  Izmanto apmešanas metodes, lai radītu dažādas virsmas strukt ūras. Šāda tehnika nav izplat īta Baltijas valst īs un Somij ā. l s detaļas ir aizsargātas un saglabātas, cik vien  Restaurējot, oriģināā tas ir iespējams, lai samazinātu aizst āšanu. Ja tiek ievietotas jaunas detaļas, tad t ām ir jābūt atšķir īgām no vecajām (viens vai otrs – materiāla veids vai apdares tips), lai izprastu ēkas vēsturi. ļ izmantošana.  Tuneu

E-U M BRELLA

L eonar do da Vinci


Pārspriedumi pēc vizītes Lietuvā

E-U M BRELLA

L eonar do da Vinci


 Ugunsdrošības noteikumi būvniecībā: veicot izol āciju ār ējai fasādei, tika izmantots Styrofoam (visās apmekl ētaj ās daudzdzīvokļu māj ās). o Igaunijā obligāti ir jāizmanto akmens vate (200 mm biezā kārt ā), to liek apkārt durvīm un logu atverēs. o Dažreiz arī LV uzņēmumi būvlaukumos izmanto šo tehnoloģiju, bet t ādu normat īvu vēl nav.

E-U M BRELLA

L eonar do da Vinci


o Komentāri (LT): apkopojot izpētes rezult ātus par rūpniecisko ugunsgrēku lielo skaitu, tika nonākts pie šādiem secinājumiem: a) “Objektīva analīze parāda, ka izolācijas materiāla ietekme uz uguns pieaugumu un tās izplatīšanos ir drīzāk vāja, ja t āvispār eksist ē.” b) “EPA neveicina ugunsgrēka paaugstināšanos vai t ā izplat īšanos.” c) “Nav pierādīta saikne starp izolācijai izmantot āmateri āla veidu un uguns izraistajiem ī boj ājumiem.” d) “Ja EPA tiek lietots saskaņāar noteikumiem, tas neietekmēuguns pieaugumu un izplatīšanos. Kopš EPA ir pārklāts ar citu materi ālu, tas pirmais ar uguni nesaskaras, un tam nav ietekmes uz vadītspēju konstrukcij ās.” e) “Izolācijas loma ugunsdrošbas ī jomā bieži ir pārspīlēta.”

E-U M BRELLA

L eonar do da Vinci


 Daudzdzīvokļu mājas: interesants un jauns gr īdu o

  o

iekl āšanas veids – granulas, lai paaugstinātu skaņas necaurlaidību dzīvokl ī. Komentāri (LV): Tas ir ļoti interesants risinājums!!! Līdz šim mums nav bijusi šāda veida pieredze, bet uz priekšdienām būsim priecīgi apgūt ko jaunu. Daudzdzīvokļu mājas: gr īdu iekl āšanai tika izmantota cementa java un speci āls sūknis. Pozit īva iezīme objektu atjaunošanā, ievērojot mantojuma aizsargāšanu: ja tas ir jauns, tad tas ir jauns, un tam nav j ābūt autentiskam visos punktos. Komentāri (LV): Mēs piekrītam, ka ne vienmēr ir jāpievērš tik liela uzmanība vēsturiskāmantojuma autentiskumam. Katrā renovācijas periodāvar būt vērojamas atšķir ības, jo arī tā ir vēsture. E-U M BRELLA

L eonar do da Vinci


 Ļoti liela uzmanība tiek pievērsta tam, lai restaur ētu un renovētu jau esošās vecākās ēkas.  Maz tiek izmantoti ekoloģiskie materi āli .  Īpaša uzmanība tiek pievērsta siltuma un skaņas izol ācijai.  Labier īkoti būvlaukumi .  Struktur āl ā sist ēma, lai uzbūvētu konsoļu balkonus ar t ērauda plauktiem.  Būvniecībā tiek izmantoti baltie ķieģeļi . E-U M BRELLA

L eonar do da Vinci


Pārspriedumi pēc vizītes Somijā

E-U M BRELLA

L eonar do da Vinci


 Ļoti augstas personīgās drošības prasības: aizsargbrilles būvlaukumā ir obligātas visiem str ādniekiem, neatkar īgi no t ā, kāda veida darbu vai darbību šī persona dara.  Ļoti liela uzmanība tiek pievērsta tam, lai restaur ētu un renovētu jau esošās vecākās ēkas.  Lielas algas mūrniekiem un citiem būvniecībā str ādājošiem.  Ļoti daudz tiek izmantoti kokmateri āli (pat konstrukciju elementiem)  Būvniecībā tiek izmantoti baltie ķieģeļi. E-U M BRELLA

L eonar do da Vinci


 Izol ācija kā atsevišķs darbs, šķiet, nav tik aktuāls Somij ā, kā Baltijas valst īs, viss ir integr ēts vispār ēj ās būvniecības tehnoloģij ās.  Durvju un logu papildus nokl āšana ar mont āžas put ām ar elast īgu hermēti ķi pirms karnīžu uzst ādīšanas.  Tiek izmantotas labi saskaņotas kr āsas.

E-U M BRELLA

L eonar do da Vinci


Pārspriedumi pēc vizītes Igaunijā

E-U M BRELLA

L eonar do da Vinci


 Tiek izmantoti t ādi viet ējie ekoloģiskie materi āli kā dolomīts, koks, niedres (igauņu bambuss), māls un kaļķi kā organiskais apmetums.  Izmanto dažādus apmešanas paņēmienus (roku darbs).  Koka izmantošana konstrukcijas elementos un šo elementu izr ādīšana.  Jauno tehnoloģiju elementi – šķiedru reģipsis (fermacell).  Griestu apsildes sist ēma – reflektori.

E-U M BRELLA

L eonar do da Vinci


 Autentiskā restaur ācija - nekāda jauna izol ācija vecām ēkām.  Speci āls reģipsis un dubult ās durvis, lai izol ētu skaņu.  Labiekārtoti būvlaukumi.

E-U M BRELLA

L eonar do da Vinci


Ziemeļvalstis salīdzinājumā ar Itāliju  Caurules iestr ādātas sienā, nevis uz sienas.  Ventil ācijas sist ēmas.  Izol ācijas kārtas biezums.  Balto ķieģeļu, nevis māla ķieģeļu izmatošana.  Betona fl īžu / daksti ņu izmantošana, nevis terakotas vai keramikas fl īžu / daksti ņu izmantošana. E-U M BRELLA

L eonar do da Vinci


Paldies!

E-U M BRELLA

L eonar do da Vinci

Atšķirības tehnoloģijās un metodoloģijā_LV  

Atšķirības tehnoloģijās un metodoloģijā Leonardo da Vinci PARTNERSHI PS Leonardo da Vinci E-UMBRELLA Leonardo da Vinci E-UMBRELLA  Labiekrt...

Atšķirības tehnoloģijās un metodoloģijā_LV  

Atšķirības tehnoloģijās un metodoloģijā Leonardo da Vinci PARTNERSHI PS Leonardo da Vinci E-UMBRELLA Leonardo da Vinci E-UMBRELLA  Labiekrt...

Advertisement