Page 1

Anketas rezultト》i


Anketā tika minēti arī citu tautību būvstrādnieki: albāņi, baltkrievi, somi, itāļi, marokieši, poļi un rumāņi.


Informācija par situāciju Somijā un Lietuvā nebija pieejama.


Visas Igaunijā, Somijā, Itālijā un Latvijā aptaujātās kompānijas piedāvā darba vietas studentiem, bet Lietuvā darba vietas studentiem piedāvā 80% kompāniju.


Florencē neviena no aptaujātajām kompānijām nepieņem darbā cilvēkus ar invaliditāti drošības apsvērumu dēļ, un tāpēc, ka viņi nespēj ievērot valsts drošības normatīvos aktus.


Gan Itālijā, gan Lietuvā 100% no aptaujātajām kompānijām piedāvā darbaudzināšanas sistēmas, tām seko Somija, Igaunija un Latvija.


Vissvar īgāk ās lietas, k o students var pa ņemt l īdzi uz dar bu ir v ēlme un inter ese m ācīties, augt un pilnveidoties. 

Citas svar īgas īpašība s:  dr ošī bas tehnik as noteik umu pamatzin āšanas;  minim āla sagatavošana un pier edze;  par eiza apr īk ojuma izmantošana;  par eiza uzdevumu izpild īšana;  cieņa , atbild ība , motiv ācija , sadar b ība , discipl ī na , cent ība un pr ecizit āte .


Visās valst īs no dar biniek iem sagaida to, k a vi ņi zina dar ba dr ošības lik umus un str ād ā, iev ēr ojot šos noteik umus.  Pir m ā pal īdz ība un ugunsdr ošības pr ofilak se.  Piedal īšan ās apm ācības k ur sos, lai ieg ūtu nepieciešam ās apliecības.  Risk a fak tor u sapr ašana un br iesmu apzin āšan ās.  Zin āšanas par k omp ānijas k valit ātes vad ības sist ēmu. 


 Visas aptauj āt ās k omp ānijas iev ēr o

valsts dar ba dr ošības nor mat īvos ak tus un dažas valstis ar ī pak ļaujas Ar odvesel ī ba s un da r ba dr ošī ba s si st ēma s sta nda r ta m (OH SAS 18001:2007 ).  D ažiem uz ņēmumiem ir ar ī individu āl ās dar ba dr ošības un vesel ības aizsar dz ības sist ēmas, k ur ām vi ņi sek o l īdztek us valsts lik umiem .


Citas kompāniju uzskaitītās pieprasītās profesijas: palīgstrādnieki, elektrotehniķi, iekārtu operatori, betonētāji, uzstādītāji, būvlaukumu un projektu vadītāji, siltumizolācijas uzstādītāji un jumtu celtnieki. 

5 pieprasītākās profesijas visās valstīs: 1. krāsotājs vai apmetējs 2. flīzētājs 3. mūrnieks 4. dekorators (iekštelpās) 5. metinātājs


k omp āniju dod pr iek šr ok u tam, k a jaunie dar biniek i jau ir visp ār īgi apm ācīti, bet vi ņiem ir j āb ūt atv ēr tiem, ar v ēlmi m ācīties un pilnveidoties ar ī uz ņēmum ā.

 Vair ums


B ūvniecības jomas visās valst īs, k ur ās maz tiek apm ācīti:


Visi uz ņēmumi aptauj ātaj ās valst īs dod pr iek šr ok u dar biniek iem ar daudz ēj ād ām pr asm ēm, lai nu k ā, pr asmes k onk r ēt ā jom ā k omplek t ā ar visp ār ēj ām pr asm ēm ir vair āk nek ā v ēlamas.


Katr s uz ņēmums sagaida, k a vi ņu dar biniek i lab ā l īmen ī r un ās un sapr at īs t ās valsts valodu, k ur ā vi ņi str ād ā. Angļu valoda k ā otr ā valoda ir ļoti noder īga, tai sek o k r ievu un citas Eir opas valstu valodas.

Anketas rezultāti COCOMPEUR  

Anketas rezultāti Anketā tika minēti arī citu tautību būvstrādnieki: albāņi, baltkrievi, somi, itāļi, marokieši, poļi un rumāņi. Informācija...

Anketas rezultāti COCOMPEUR  

Anketas rezultāti Anketā tika minēti arī citu tautību būvstrādnieki: albāņi, baltkrievi, somi, itāļi, marokieši, poļi un rumāņi. Informācija...

Advertisement