Page 1

Kyselyn tulok set


Henkilöstön määrä yrityksissä

50–249 hlöä

yli 250 hlöä 13 %

18 %

alle 3 hlöä 18 %

3–9 hlöä 10–49 hlöä 18 %

33 %


Henkilöstön ikäjakauma 24-vuotiaat ja nuoremmat 2%

40–49vuotiaat

51 %

25–39vuotiaat

47 %


Työntekijöiden kansallisuudet

Venäjä

Liettua

Latvia

Viro

Ukraina

Kyselyn tuloksissa nousivat esiin myös seuraavat rakennustyöläisten kansallisuudet: Albania, Valko-Venäjä, Suomi, Italia, Marokko, Puola ja Romania.


Ulkomaalaisia palkkaavat yritykset Viro

Latvia

Italia

Suomea ja Liettuaa koskevat tiedot eiv채t olleet saatavilla.


Opiskelijoiden tyĂśharjoittelu

Viro

Suomi

Italia

Latvia

Liettua

Kaikki haastatellut virolaiset, suomalaiset, italialaiset ja latvialaiset yritykset tarjoavat opiskelijoille tyÜharjoittelumahdollisuuksia. Liettualaisista haastatelluista yrityksistä 80 % tarjoaa harjoittelupaikkoja.


Vammaisten työllistäminen

Viro

Suomi

Italia

Latvia

Liettua

Yksikään Firenzessä haastatelluista yrityksistä ei palkkaa vammaisia henkilöitä, koska he ovat yritysten mukaan turvallisuusriski, joka estää yritystä noudattamasta kansallisia turvallisuuslakeja ja -määräyksiä.


Mentorointijärjestelmät Liettua

Latvia

Italia

Suomi

Viro

Italiassa ja Liettuassa haastatelluista yrityksistä kaikki tarjoavat mentorointia. Seuraavaksi eniten mentorointijärjestelmiä käytetään Suomessa, Virossa ja Latviassa.


Opiskelijoihin kohdistetut odotukset Opisk elijoiden par asta antia yr ityk selle on heidän osoittamansa aito k iinnostus sek ä halu oppia ja k ehittyä.

M uita tär k eitä seik k oja:  tur vallisuusmäär äyk siä k osk evat per ustiedot  työhön valmistautuminen ja aik aisempi k ok emus laitteiston asianmuk ainen k äyttö  työtehtävien moitteeton suor itus  k unnioittava asenne, vastuu, motivaatio, yhteistyök yk y, jär jestelmällisyys, ahk er uus ja täsmällisyys


Työturvallisuuteen liittyvät odotukset Kaik k ien maiden työntek ijöiden odotetaan tuntevan työtur vallisuutta k osk eva lainsäädäntö, ja heidän tulee myös pystyä työsk entelemään näitä määr äyk siä noudattaen  Ensiapu ja palotur vallisuus  Vaadittavien todistusten hank k iminen k ur sseille osallistumalla  Risk itek ijöiden ymmär r ys sek ä tietoisuus vaar oista  Yr ityk sen laadunhallintajär jestelmän tuntemus 


Käytössä olevat turvallisuusstandardit 

Kaik k i haastatellut yr ityk set noudattavat k ansallisia tur vallisuuslak eja ja -määr äyk siä, ja jotk in maat lisäk si OH SAS 18001:2007 -standar dia Occupa ti ona l H ea l th a nd Sa fety Assessment Ser i es.

Joillak in yr ityk sillä on lisäk si omat tur vallisuus- ja ter veysjär jestelmät, joita noudatetaan k ansallisen lainsäädännön r innalla.


Rakennusala Purku-, vesi- ja maansiirtotyÜt Pintaremontit, korjaukset, rakennusten viimeistely, puusepäntyÜt

Yleinen rakentaminen, rappaus, maalaus ja lasitus


Viisi ammattia, joiden edustajista on eniten puutetta Ammatit, joista on eniten kysyntää kaikissa maissa: 1. Maalari tai rappaaja 2. Laatoittaja 3. Muurari 4. Koristemaalari / pintakäsittelijä 5. Hitsaaja Muita yritysten listaamia ammatteja, joista on kysyntää: ruumiillisen työn tekijät, kipsirappaajat, sähkömiehet, koneenkäyttäjät, betonityöntekijät, asentajat, työmaaja projektipäälliköt, lämpöasentajat sekä katonrakentajat


Koulutuksen merkitys U seimmat yr ityk set toivovat, että uusilla työntek ijöillä olisi soveltuva k oulutus, mutta ennen k aik k ea yr ityk set haluavat heidän olevan avoimia sek ä innok k aita oppimaan ja k ehittymään yr ityk sessä.


Koulutuksen puute rakennusalalla Rak ennusalan k oulutuk sesta on eniten puutetta seur aavilla er ik oisaloilla: Rakennustelineasentajat

Koristemaalarit / pintakäsittelijät

LVI-asentajat Sähkömiehet Asentajat Rappaajat Kipsirappaajat Tasakattourakoitsijat

Hitsaajat Koneenkäyttäjät Katon asentajat Kivimuurarit Läkkisepät


Erityisosaaminen vs. monipuoliset taidot

Kaik k i yr ityk set toivovat työntek ijöillänsä olevan monipuolisia taitoja, mutta per ustietoihin yhdistettynä er ityisosaaminenk in ar vostetaan hyvin k or k ealle.


Vähimmäiskielitaito Kaik k i yr ityk set odottavat työntek ijöidensä puhuvan ja ymmär tävän työsk entelymaansa k ieltä hyvin. Englantia pidetään hyödyllisenä "toisena k ielenä", ja per ässä tulevat venäjä sek ä muut eur ooppalaiset k ielet.

Kyselyn tulokset  
Kyselyn tulokset  

Kyselyn tulokset yli 250 hlöä 13 % 50–249 hlöä 18 % 10–49 hlöä 18 % alle 3 hlöä 18 % 3–9 hlöä 33 % 51 % 24-vuotiaat ja nuoremmat 2 % 25–39-...

Advertisement