Tårnby Listens Handlingsprogram

Page 1

LE KA

EJ

RF OR DE

L T

O

ARB

T

T

R Å

DE

L Y I STE B N N

T

HANDLINGSPROGRAM

TÅRNBY LISTEN


Tårnby Listens fokuspunkter: * Nedbryd siloerne omkring forvaltningerne. Se det hele menneske i helhedsorienteret sags/familie behandling. I komplekse sager skal der være én koordinerende kontaktperson der hjælper borgersagen igennem afdelingerne. * Hurtigere og mere helhedsorienteret individuel sagsbehandling generelt. Sager om uarbejdsdygtighed, flexjob og førtidspension effektiviseres. Mere åbenhed og gennemsigtighed i kommunens arbejdsgang. Sagsbehandlere opkvalificeres til specialer. * Mere selvstyre på afdelinger, skoler, institutioner og plejehjem. God og synlig decentraliseret ledelse. Beslutningerne skal tages der hvor de skal bruges, og ikke alle over en kam fra Rådhuset. * Styrkelse af SSP samarbejdet. Herunder ressource optimering og ”bruger til bruger” samarbejder. * Familie/pårørende/netværks rådgiver - Brobygger funktion. Anonym rådgivning. Både forebyggende og en del af efterværn. Giver vejleding og krisehjælp til familien/pårørende. Følger familien under og efter krisen rammer. * PPR og ROF (Familiehuset og familieafdelingen) (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning – Rådgivning og Forebyggelse)

Kortere ventetider. Nemmere tilgang til visitation og udredning. En indgangsvinkel, åbne døre. Hurtig individuel sagsbehandling med blik på familien som helhed. Behov skal give adgang til hjælp og støtte - ikke diagnoser.


* Misbrugspolitik på skolerne. Ensartet procedure ved forebyggelse, opsporing og mistanke. * Centerstruktur i hjemmeplejen i stedet for forvaltningsstyre. Fokus på kompetenceudvikling medfølgende lønudvikling. Triagering (prioriteringsvurdering) og tværfagligt samarbejde prioriteres i mini teams. En kontaktperson og et fast miniteam tilknyttet borgeren. * Eget vikarkorps i kommunen i stedet for brug af eksterne vikarer. Fastansatte vikarer, med samme vilkår og lønudregning som øvrige faste medarbejdere. * Et nyt multipleje center (Løjtegård), og midler afsat til renovering af de øvrige plejehjem. * Flere bo/opgangsfællesskaber med ligesindede. Bl.a. Handikappede både fysisk og psykisk, ældre mfl. * Fast gebyr på byggesager. 72 timers screening af indleveret materiale. Mulighed for screening samtale. Sagsbehandlingstiden på max 70 dage overholdes. * Ny skøjtehal skal indeholde flest muligt af de krav og ønsker, brugere og klubber har ytret. Mulighed for mere offentlig åbningstid, også samtidig med klubberne, derfor ønskes 2 isflader. * Miljø og Biodiversitet. Vi bakker op om de grønne tiltag i kommunen, samt videreudvikling af vilde have og grønnere boligområder. Plan for udvikling og motivation af mere biodiversitet i private haver og boligselskaber.


Tårnby Listen – Handlingsprogram Indhold:

2. Fokuspunkter KV21 3. Fokuspunkter KV21 fortsat 4. Indholdsfortegnelse 5. Fortællingen – Tårnby Listens grundsten 6. Helhedsorienteret tilgang 7. Inklusionsstrategi PPR & ROF 8. Udsatte 9. Udsatte fortsat 10. Pårørenderådgiver 11. Ældre 12. Ældrestrategi Hjemmeplejen 13. Ældrestrategi plejehjem og rehabiliteringscenter 14. Eget vikarkorps 15. Multiplejecenter 16. Miljø og biodiversitet 17. Job start 18. Lovligt Streetrace 19. Skøjtehal 20. Minimumsnormeringer 21. Værdigrundlag 22. Nej til valgforbund

T

TÅRNBY LISTEN


Fortællingen Politik handler om dig, mig og vores kommune, om at brænde for noget, at ønske noget, og stå sammen om at gøre Tårnby til et endnu bedre sted at være, for både byens borgere, ansatte og erhvervslivet. Lokale forhold & arbejdsvilkår. Indsigt & indflydelse. Inddragelse & åbenhed og - vigtigst af alt - om respekt og ordentlighed. Tårnby Listen er et fællesskab og et sted at videns- og erfaringsdele på tværs af politiske, sociale, kulturelle og religiøse forskelle. Listen bunder i tanken om, at politikudvikling i dag bør foregå på en hel anden måde end tidligere. Barren i Tårnby skal hæves. Vi skal ikke nøjes. Vi vil ikke stile efter laveste fællesnævner eller gennemsnittet. Vi vil have højere ambitioner og ligge blandt landets bedste på alle fronter. Vi ønsker, at vores borgere får den hjælp og støtte de har behov for, og vi skal sagsbehandle hurtigere, med mere inddragelse, åbenhed og mere gennemsigtighed i arbejdsgangene. Der skal være mindre bureaukrati og mere medmenneskelighed. Kommunen skal agere og føles som en medspiller og ikke en modspiller. Vi skal behandle vores medarbejdere i kommunen med tillid, respekt og ordentlighed, Vores medarbejdere skal møde byens borgere med stor faglig kompetence, respekt og ordentlighed. Vi vil forbedre arbejdsvilkårene og kompetencerne hos personale og ledere, således at vi kan decentralisere ledelsen. Vores ledere og personale, skal tage ansvaret og beslutningerne der hvor de er og hvor opgaverne skal løses. Styrket faglighed samt større tillid og råderum for kommunens medarbejdere og ledere, vil medføre en professionalisme og forbedring af serviceniveauet, som skal øge tilfredsheden samt tilliden fra borgerne til medarbejderne. Den styrkede faglighed burde samtidig nedsætte sagsbehandlingstiderne betragteligt og det er uanset om vi taler om skoler, institutioner, plejehjem, hjemmeplejen mv. Vi skal væk fra at være en forvaltningsstyret kommune. Vi skal have gjort op med det tidligere mangeårige enevælde en gang for alle. Vi har fokus på den enkelte borger og situation i Tårnby, uden at være farvet af landspolitiske ideologier, samt tidligere procedure og kutymer. Vi har det hele menneske i fokus. Tårnby Listen - Arbejder for det lokale

T

TÅRNBY LISTEN


Den helhedsorienterede tilgang. Der er brug for andre rammer for at løse de nuværende opgaver. Der skal mere samspil hen over sektorerne og faggrupperne for at få den helhedsorienterede tilgang med plads til individuelle løsninger og hensyn. Rammerne skal tilpasses den enkelte afdeling/institutions behov og ønsker. Der skal mere selvstyre til afdelinger, skoler, institutioner og plejehjem. God og synlig decentraliseret ledelse, hvor beslutningerne tages der, hvor de skal bruges, og ikke alle over en kam fra Rådhuset. Nedbryd siloerne omkring forvaltningerne. Se det hele menneske i helhedsorienteret sags/familie behandling. I komplekse sager skal der være én koordinerende kontaktperson der hjælper borgersagen igennem de forskellige afdelinger. Hurtigere og mere helhedsorienteret individuel sagsbehandling generelt. Sager om uarbejdsdygtighed, flexjob og førtidspension effektiviseres, mere åbenhed og gennemsigtighed i kommunens arbejdsgang. Sagsbehandlere opkvalificeres til specialer. Styrket faglighed samt større tillid og råderum for kommunens medarbejdere og ledere vil medføre en professionalisme og forbedring af serviceniveauet, som skal øge tilfredsheden samt tilliden fra borgerne til medarbejderne. Samtidig med at det burde nedsætte sagsbehandlingstiderne betragteligt. Alle sagsbehandlingsfrister skal naturligvis overholdes, medmindre der er tale om særlige omstændigheder, og der skal borgeren holdes orienteret løbende. Kortere ventetider. Nemmere tilgang til visitation og udredning. En indgangsvinkel, åbne døre. Hurtig individuel sagsbehandling med blik på familien som helhed. På byggesager skal der være et fast gebyr og ikke timetakst. En screening af det indleverede materiale indenfor 72 timer og mulighed for en screening samtale. Der arbejdes helhedsorienteret med ”det hele menneske” og derfor visiteres der til alle ydelser samtidig, hvorefter der planlægges i de respektive afdelinger eller tværfaglige team, således at indsatser supplerer hinanden mod den enkelte borger/families mål/behov.

T

TÅRNBY LISTEN


Inklusionsstrategi, PPR & ROF (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning & Rådgivning og Forebyggelse)

Alle skoler bør have et inklusionsteam. De skal være en hjælp og støtte for lærerne i dagligdagen, og skal derfor være synlige og tilgængelige på skolerne, som en integreret del af skolens medarbejdere. De skal afdække behovet i de enkelte klasser og supervisere lærerne undervejs. Teamet skal facilitere undervisningen af lærerne i inklusionstemaer på skolerne samt være tovholdere på foredrag og forløb, således at alle lærere opkvalificeres i forhold til inklusion. Vi ønsker, at man som borger i Tårnby kommune kan forvente, at kommunen er en medspiller, der yder vejledning, hjælp og støtte i de situationer, der kan opstå igennem hele livet. Vi ønsker, at den gennemgående kultur i Tårnby kommune er at møde borgerne – mennesket med positive forventninger og nysgerrighed. Der SKAL være en fælles vision og værdier i alle instanser i vores kommune. Det skal være behov, der giver ret til hjælp og støtte – ikke diagnoser. Det skal sikres at forældre informeres om, hvad de har krav på af hjælp, og hvilke tilbud der er i den pågældende situation, både ved nye sager og undervejs, hvis der opstår noget nyt i eksisterende sager. Konkret er vores ønske og vision, at der indenfor børneområdet i Tårnby kommune skal være kontinuitet og grundigere overlevering, end vi erfarer er virkeligheden på nuværende tidspunkt. Der skal etableres mindre teams omkring den enkelte borger/familie, således andre har kendskab til situationen, hvis den faste sagsbehandler ikke er til stede. Der skal være en individuel, tværgående og helhedsorienteret sagsbehandling med blik på familien som helhed og med respekt, åbenhed og troværdighed i alle handlinger, og der skal være nemmere tilgang til visitation og udredning. Handleplaner og frister skal overholdes. Journalføring og referater skal automatiseres og være en naturlig arbejdsgang, uanset hvilket møde der indkaldes til. Borgeren skal forberedes på møder/samtaler, og der bør ikke ringes op til folk, medmindre det er aftalt på forhånd. Der skal altid være en dagsorden forelagt inden et møde eller en telefonsamtale. (Hvem deltager i mødet? Hvad er agendaen?) Det er altid den professionelles ansvar at skrive referat og journalføre - også fra telefonsamtaler. Vi ønsker at sikre et tættere samarbejde med forældre, familier og netværk. Mere og bedre viden om hvad der virker, så der kan etableres en tidlig opsporing og indsats. Forældre og medarbejdere skal have systematisk vidensdeling med fokus på barnets ressourcer, således at der understøttes målrettet, hvor kravene laver benspænd for barnet, forældre og medarbejdere. Det er derfor vigtigt at kende og respektere hinandens fagligheder, have fælles vision og værdier. Det skal sikre den fælles retning. Der skal sikres et godt og attraktivt arbejdsmiljø, så vi kan tiltrække og fastholde dygtige og kompetente medarbejdere. Dette understøttes af de tydelige mål fra alle medarbejdere, således at der er forudsigelighed og mening med arbejdet. Påskønnelse af medarbejdere bl.a. med mulighed for kompetenceløft og efter- /videreuddannelse samt et medfølgende lønløft.

T

TÅRNBY LISTEN


Udsatte i Tårnby

Vi skal kigge indad og se hvorfor det er Tårnby har ry for at være en af de værste kommuner hvis man er syg, handikappet eller har særlige behov. Borgere føler sig ofte ikke fair og ordentligt behandlet. Ofte virker kommunen mere som en modspiller end en medspiller. Sagsbehandlingstiderne er for lange

Mange borgere oplever i dag, at sagsbehandlingen er meget lang og tung. Handlinger skubbes til sidste øjeblik, og frister overskrides. Ofte hører borgerne først fra kommunen få dage før sagsbehandlingstiden udløber. Ikke med et færdigbehandlet svar, men med et brev om at der mangler oplysninger i sagen. - Vi skal sikre en håndtering og opstart af sager, hvori der indgår en screening af alle henvendelser. - Screeningen skal ske indenfor 72 timer. Den har til formål at sikre, at alle relevante oplysninger til brug for sagsbehandlingen foreligger i sagen. Derved vil borgerne fremover ikke opleve, at sagsbehandlingen trækker ud alene på grund af manglende oplysninger og/eller dokumenter. Sagsbehandlingsforløbet føles tungt

Mange mennesker oplever en besværlig og tung sagsbehandling. De føler sig hverken behandlet imødekommende eller serviceminded. Brugervenlige oplysninger om muligheder og rettigheder er svære at finde. De oplysninger gives i juraform, og er ikke let forståelig for lægmand. Ofte møder folk for mange kontaktpersoner, især ved sager der strækker sig igennem flere afdelinger og længere tid. Det skal tilstræbes, at borgeren har én tilgang til kommunen, én kontaktperson. En person, som hjælper borgeren igennem systemet og igennem de rette instanser, også når det er på tværs af afdelinger. Ankestyrelsen skal ikke være et værktøj til sagsbehandling/afgørelse, ankesagerne skal minimeres Udsatte borgere bliver ikke hørt

Foreninger såsom Handicaprådet siger, at de kun i begrænset omfang bliver hørt i Tårnby. Det er ærgerligt, for de ved bedst, hvad der hjælper. Derved mener vi, at man tilsidesætter en

T

TÅRNBY LISTEN


meget vigtig funktion med nyttig viden om, hvordan man opnår bedst mulige resultater for alle parter. Mennesker som, på grund af stofmisbrug, sindslidelser, hjemløshed eller andre alvorlige problemer, befinder sig i udkanten af- eller udenfor det gængse fællesskab, bliver ofte glemt eller overset, og har ofte ikke overskud til at skulle kæmpe imod systemet. Vi skal oprette et Hus/Råd for Socialt Udsatte – et naturligt sted at søge råd og hjælp og samtidig et talerør for de udsatte borgere. Vi forestiller os et sted, der i funktion minder om Familiehuset, men med fokus på mennesker i alle former for udsatte livssituationer, gerne med et cafeområde lige indenfor, så det vil føles naturligt at træde ind og der danne rammer om for en uformel “snak”. Et sted man er velkommen. Det skal være helt på borgerens vilkår. Drevet ved en kombination af professionelt personale og frivillige i tæt samarbejde med de institutioner, som dagligt arbejder med de udsatte grupper. Styrken vil ligge i at der kommer støtte og forslag til at hjælpe de udsatte med at finde viljen og evnen til at ændre deres livssituation. Det kunne her også være muligt at tilknytte eksempelvis misbrugskonsulenter m.fl. Tilknyttet sagsbehandlere, konsulenter, mentorer/vejledere. Frivillige koordinator, Mentorer/vejledere for unge/familier med særlige behov, for Psykisk syge, for misbrugere, for Veteraner mm. Gerne med faste træffedage i måneden hvor de kan kontaktes uden foregående aftale. - Syge/handikappede unge og deres familier skal tilknyttes en mentor/vejleder fra 16-17 årsalderen, som skal følge familien ind igennem 18 års overgangen - Alle mennesker med kronisk eller længerevarende udsatte livssituationer skal tilbydes en mentor/vejleder - Mentorer/Vejledere/ Koordinatorer skal: * Tage imod henvendelser * Assisterer med at finde frem til hvad der er af muligheder for borgeren, og hvad der skal til f for at opnå disse. * Guide og assisterer så alle relevante oplysninger fremgår af sagen * Guide igennem de rette forvaltninger mm * Deltage som bisiddere efter behov * Følge op på sagerne på Borgerens vegne Udsatte børn, unge og voksne skal have den korrekte omsorg og støtte. Hver sag skal være en individuel vurdering og beslutning. Ved at sætte mennesket i fokus og ved god dialog skabes der respekt om det enkelte menneske. Der skal være tillid og råderum til medarbejderne i kommunen, som igennem kurser og uddannelse får styrket fagligheden. Professionalismen vil danne grundlag for mere tillid fra borgere til medarbejdere. Vi skal arbejde for at skabe endnu bedre rammer for de udsatte såvel som for medarbejderne, der til dagligt arbejder for borgerne i Tårnby Kommune.

T

TÅRNBY LISTEN


Pårørende/Netværks rådgiver Netværk og familie er meget vigtige i forbindelse med at komme igennem situationer, kriser og store forandringer i livet, ikke mindst i forbindelse med at komme igennem og ud på den anden side af misbrug. Både personen, som er ramt af misbrug eller psykisk sygdom, og de nærmeste skal lære at leve på en anden måde, være familie på en anden måde. Ofte er der tale om dobbeltproblematikker. Der er flere indsatsområder for en misbrugsramt, men hvem samler op på familien? Uanset om den ramte er barn eller voksen, så er familie/netværks inddragelse enormt afgørende for at komme igennem og godt videre. Der skal være en relationsskabende indgang til familien, en person som taler familiernes sprog og inddrager netværket hele vejen i processen. Tårnby skal have pårørende/netværksrådgivere. En der støtter, lytter og rådgiver de pårørende både forebyggende og som en del af efterværn. En der samler trådende og som følger familien under og efter, at krisen rammer. Et led i tidlig og helhedsorienteret indsats som ser det hele menneske og har blik på familien som helhed. Det skal være en brobygger funktion der: * Er en hjælp i den helhedsorienterede sagsbehandling * Kan lette byrden på sagsbehandler med hjemmebesøg mm., så sagsbehandler kan koncentrere sig om den ramte. * Kan tage ud i familierne * Kan være ude på skolerne * Giver krisehjælp og vejledning til familien/pårørende * Fungere forebyggende * Sørger for netværksinddragelse og vejledning. * Giver åben anonym rådgivning samt telefonrådgivning * Er del af efterværn – samtaler, værktøjer mm. * En dynamisk funktion hvor døren altid er åben – forløb afsluttes ikke.

T

TÅRNBY LISTEN


Ældre i Tårnby Ældreberedskab – sæt Mennesket først Alle har ret til en værdig og respektfuld alderdom. I forhold til sammenlignelige kommuner har Tårnby Kommune ry for at have et ringe ældreberedskab.

Andre kommuner har en procedure, hvor sygeplejen kan ansøge om de nødvendige hjælpemidler, hvorefter kommunen sørger for levering og installering af udstyret. I Tårnby Kommune skal borgeren selv bestille og betale for de nødvendige hjælpemidler samt installering af det i hjemmet. Mange ældre kommer svækkede hjem og har ikke overskuddet til at skaffe sig hjælpemidlerne. Det kan medføre mange genindlæggelser. Sagsbehandlingen ved ansøgning om hjælpemidler, er ofte tung og langsommelig. Rehabiliteringen har ligeledes et ry for at være en af regionenes ringeste. Baren sænkes og borgerne skal nøjes. Rehabiliteringen og samarbejdet omkring hjemsendelse af færdigbehandlede borgere, skal forbedres og effektiviseres. Hospitalernes og specialisternes handleplaner skal efterleves og ikke underkendes. Styrket faglighed samt større tillid og råderum for kommunens medarbejdere, vil medføre en professionalisme og forbedring af serviceniveauet, som skal øge tilfredsheden samt tilliden fra borgerne til medarbejderne. Samtidig med at det burde nedsætte sagsbehandlingstiden betragteligt. Vi vil arbejde på at give bedre arbejdsvilkår og mere ansvar til de ansatte, så der kan skabes mere trygge rammer for Tårnby Kommunes borgere. Vi skal have en mere serviceminded kommunikation og individuel sagsbehandling, hvor borgeren sættes i fokus. Vi skal decentralisere ledelsen. Vores ledere skal tage ansvaret og beslutningerne der hvor de er og hvor opgaverne skal løses. Ikke alle over en kam, styret fra Rådhuset. Kommunikation omkring de faglige begrundelser bag visiteringer bør forbedres, så borgeren og pårørende ved hvad planen er efter hjemsendelse fra f.eks. et rehabiliteringseller hospitalsophold. Sikre at der er overensstemmelse imellem den faglige vurdering bag den praktiske hjælp der ydes og borgerens forventninger til de tildelte ydelser, ved hjemsendelser. God pårørende inddragelse og samarbejde er vigtigt. Der skal tilbydes besøg og pårørendesamtale med en seniorkonsulent, og en udførlig pårørende vejledning skal være tilgængelig på kommunens hjemmeside. Et nyt stort opdateret moderne Multiplejecenter er et højt ønske. Et sted med ordentlige rehabiliteringsmuligheder. Som ikke emmer af ”Plejehjem” Et sted med en afdeling specielt indrettet og udviklet til svært demente borgere. Et sted med en afdeling indrettet specielt til yngre plejekrævende borgere Et sted med en hospiceafdeling indrettet til at give terminalpatienter en værdig afsked.

T

TÅRNBY LISTEN


Ældrestrategi - Hjemmeplejen. Der skal være en indgang til kommunen – én kontaktperson der tager borgersagen med rundt i systemet (Psyk, hospital, misbrug, hjælpemidler, hjemmepleje, sygepleje, rengøring mm.) Hjemmeplejen samles under et tag. Både praktisk, administrativt og rehabilitering. Med én ledelse og centerstruktur – Decentraliseret ledelse. Kommunen opdelt i 4 distrikter, hvert distrikt er et tværfagligt team med én teamleder, med sosu’er, sygepleje, rehabilitering, kostvejleder og rengøring. Opgaver løses på tværs af distrikter. Hvert distrikt arbejder i miniteams af ca. 10 personer, og det er teamet der varetager borgeren med én koordinerende person på den enkelte borger, og hvor alle kommunikerer og dokumenterer i samme system. Der arbejdes helhedsorienteret med ”det hele menneske” og derfor visiteres der til alle ydelser samtidig, hvorefter der planlægges i det tværfaglige team, således at indsatser supplerer hinanden mod den enkelte borgers mål. Så mange som muligt skal holdes sunde og friske så længe som muligt. Fra arbejdsliv til seniorliv og med en respektfuld og værdig alderdom. For at sikre rette hænder til rette opgaver med rette kompetencer er Triagerings møder (prioriteringsvurdering) prioriteret, og alle arbejder aktivt med en fælles forståelse med fokus på borgerens mål, så opgaven løses i fællesskab, uafhængig af faglighed – Transdisciplinært samarbejde. Et konstant dynamisk visiteret budget, hvor organisationen til enhver tid tilpasses de visiterede timer (reguleres i forhold til indlæggelser, udskrivninger, forværring og forbedring) Pengene følger borgeren. Individuelle visiterede pakker der dækker hele mennesket hele døgnet. De normerede tider fordeles af lederne efter det enkelte distrikts/centers differentierede behov. (Unge med misbrug er f.eks. meget aktive aften og nat osv.) Tidlig opsporing – Fælles faglighed hvor alle medarbejdere er OBS på forandringer. Hele tiden med fokus på at løse opgaverne smartere og mere effektivt i forhold til de stigende behov grundet mere og mere komplekse borgere. Stort fokus på højt fagligt niveau i miniteamsene. Kompetenceløft medfølgende lønløft vil øge fagligheden, styrke motivation og engagement, samt gavne rekruttering og fastholdelse. Fokus på at gøre det rigtige første gang (færre sager til ankestyrelse) = større tilfredshedsfølelse hos borgeren, bedre arbejdsmiljø for medarbejderen. Seniorkonsulenter kommer på forebyggende hjemmebesøg for at forberede og forventningsafstemme forløb med borger og evt. pårørende.

T

TÅRNBY LISTEN


Ældrestrategi – Plejehjem og rehabiliteringscentre. Vi skal bevare værdigheden, også i det nære sundhedsvæsen Der er brug for andre rammer for at løse de nuværende opgaver med de mere og mere komplekse borgere. Der skal mere samspil hen over sektorerne og faggrupperne, for at få den helhedsorienteret tilgang med plads til individuelle løsninger og hensyn. Vi skal have centerstruktur – En decentraliseret god og synlig ledelse. Det er dem der udfører opgaverne der ved hvor behovene er og skoen trykker. Rammerne skal tilpasses den enkelte institutions ønsker og behov. I et konstant dynamisk visiteret budget, hvor organisationen til enhver tid tilpasses de visiterede timer (reguleres i forhold til indlæggelser, udskrivninger, forværring og forbedring). Pengene skal følge borgeren. Der skal visiteres til alle ydelser samtidig i individuelle pakker som, dækker hele mennesket hele døgnet. De normerede tider fordeles af lederne efter det enkelte center/distrikts differentierede behov. (Unge med misbrug er f.eks. meget aktive aften og nat osv.) Fleksibel udnyttelse af ressourcer og kompetencer på tværs. For at sikre bedst mulig udnyttelse af kompetencer, skal Triagerings møder (prioriteringsvurdering) prioriteres og alle arbejde aktivt med en fælles forståelse med fokus på borgerens mål, så opgaven løses i fællesskab, uafhængig af faglighed. Transdisciplinært samarbejde. Fokus på et højt fagligt niveau, kompetence løft medfølgende lønløft, vil skabe øget motivation og engagement. Rette hænder til rette opgaver med rette kompetencer. Der skal hele tiden holdes fokus på at løse opgaverne smartere og mere effektivt i forhold til de stigende behov. Så mange som muligt skal holdes sunde og friske så længe som muligt, med henblik på en respektfuld og værdig alderdom. God pårørende inddragelse og samarbejde er vigtigt. Der skal tilbydes forberedende besøg af en seniorkonsulent, og en udførlig pårørende vejledning skal være tilgængelig på kommunens hjemmeside. Jo mere liv på plejecentre, jo bedre, derfor bør der være cafeer på alle pleje- og aktivitetscentre, åbent fra 7-19 drevet af eks. madservervice. Åbent for alle og i hyggelige omgivelser. Vi skal have flere differentierede boformer med mere individuelle hensyn i boligen. Til eks. par, unge og familier med plejebehov. Opgangs- nabo- og bo- fælleskaber med ligesindede. Et nyt stort opdateret moderne Multiplejecenter er et højt ønske. Et sted med ordentlige rehabiliteringsmuligheder. Som ikke emmer af ”Plejehjem” Et sted med en afdeling specielt indrettet og udviklet til svært demente borgere. Et sted med en afdeling indrettet specielt til yngre plejekrævende borgere Et sted med en hospiceafdeling indrettet til at give terminalpatienter en værdig afsked.

T

TÅRNBY LISTEN


Eget vikarkorps på omsorgsområdet.

Kommunen skal have sit eget vikarkorps på omsorgsområderne. Egne fastansatte vikarer med tilknytning til hjemmeplejeteams og plejehjem. Ansat på samme vilkår og lønudregninger som øvrige faste medarbejdere. Dette vil give mulighed for fleksibel rotation hvor medarbejdere/kolleger og borgere kender vikarerne. Det vil give større tryghed og forudsigelighed for alle parter. Vikarerne kender systemerne, rutinerne, områderne og borgerne, og derved kan de lettere sættes ind, der hvor der mangler hænder, om det er i øst eller vest, aften eller dag, pleje eller rengøring. Sygdom og ferie kan der let dækkes ind, uden at der skal bruges eksterne vikarer fra dyre vikarbureauer, samtidig med at de faste medarbejdere ikke skal bruge lige så meget tid på oplæring i arbejdsgange, rutiner, systemer mm. Rekruttering og fastholdelse til omsorgsfagene er et stort og landsdækkende problem, der kun bliver større de kommende år. Vi skal derfor kigge ind i, hvordan vi løser dette lokalt – Hvordan gør vi Tårnby mere attraktiv som arbejdsplads? Vi tror på, at fokus på et højt fagligt niveau og kompetenceløft medfølgende lønløft vil øge motivationen og engagementet. Vikarer ansat på samme vilkår som øvrige fastansatte medarbejdere vil højne samarbejdet og følelsen af at være et team, der sammen får opgaverne løst. Samtidig skaber vikarkorpset en rigtig god base for rekruttering af personale til ledige faste stillinger.

T

TÅRNBY LISTEN


Nyt Multiplejecenter Tårnby mangler et stort opdateret moderne Multiplejecenter.

Et sted med ordentlige rehabiliteringsrammer. Som ikke emmer af ”Plejehjem” Et sted med en afdeling specielt indrettet og udviklet til svært demente borgere. Et sted med en afdeling indrettet specielt til yngre plejekrævende borgere Et sted med en hospiceafdeling indrettet til at give terminalpatienter en værdig afsked Vores plejehjem står foran en del istandsættelser og renovationer. Vi mener derfor, at det er ved at være tid til at bruge ressourcer på et nyt tidssvarende moderne Multiplejecenter i vores kommune. Fakta er at største delen af ældre på plejehjem lider af en eller anden form for demens, og derfor bør et nyt Multiplejecenter overordnet, indrettes derefter, og derudover have afdelinger til specifikke problemstillinger, herunder eks. alkoholdemens, som også ofte ses hos yngre mennesker. Der findes desværre ingen tilbud i kommunen der er direkte målrettet yngre plejekrævende mennesker. Det som kan tilbydes på nuværende tidspunkt er enten støtte i eget hjem, eller at bo i en almindelig plejehjemsbolig, hvilket kan være rigtig svært at identificerer sig med hvis man er yngre og plejekrævende, men ellers fungerer kognitivt normalt. At have en hospiceafdeling vil være en kærkommen mulighed for terminale borgere og deres pårørende, noget vi i den grad godt kunne bruge lokalt her i kommunen. Et plus for et nyt Multiplejecenter vil være at ligge i direkte forlængelse af en børneinstitution, således at eks. en fællesstue har vinduer ud til en legeplads med liv og aktivitet.

T

TÅRNBY LISTEN


Miljø og Biodiversitet.

Vi bakker op om kommunens grønne tiltag. Vilde haver skal videreudvikles, og vi skal have grønnere boligområder. Opfyldning af FNs verdensmål i forhold til biodiversitet i kommunen. Vi ønsker en plan for udvikling og motivation af mere biodiversitet i både private haver og boligselskaber. Etablering af mere vild natur i boligområder vil være til stor gavn for biodiversiteten i områderne. At lade dele af græsarealerne gro vildt og udskifte de veltrimmede blomsterbede med vilde blomster og anden vegation, er noget af en omstilling, og mange beboere kan i starten godt se det som rodet og grimt. Derfor er det vigtigt at indrage beboerne i områderne i processen med at skabe grønnere og mere vilde boligområder til gavn for et mere forskelligartet dyreliv. Der skal kunne hentes inspiration, råd og vejledning i, hvordan man bedst skaber et vildt udtryk til gavn for dyrelivet i området, og hvilke planter, træer, buske mm. der er gavnlige samt korrekt og mest givende pasning. Der skal være mulighed for at informations-, motivations- og vidensdele i samarbejde med Naturskolen, Skole Botanisk have, private aktører, Bibliotekerne, organisationer og Den Blå Planet. Vi ønsker etablering af bi-hold, vilde nyttehaver og flere naturaktiviteter. Der skal fokus på brugermuligheder til de grønne tilbud i Kommunen, herunder optimering af skolers og institutioners muligheder for besøg og undervisning på Naturskolen, Skole Botanisk have mm, så der bliver mulighed for flere årlige besøg og mere undervisning udenfor skolerne.

T

TÅRNBY LISTEN


Jobsøgningskonceptet ”Jobparat start” Formålet med ”Jobparat start” 8 ugers forløb er, at deltagerne skal i ordinært arbejde så hurtigt som muligt. Dette sker ved at tilbyde deltagerne operationelle værktøjer til jobsøgning, tilpasset nutidens og fremtidens arbejdsmarked. Konceptet har for tidligere deltagere medført, at hele 69% er kommet i ordinært arbejde. ”Jobparat start” forløbet er et jobsøgningskoncept, hvor deltagerne organiserer sig selv i en ”virtuel virksomhed” (gruppe) med faste og forpligtende rammer og klare forretningsmæssige målsætninger. Der arbejdes med afklaring af deltagernes egne faglige og personlige kompetencer, jobmål og personlig markedsføring i jobsøgningen samt etablering af relevante kontakter til virksomheder og netværk. Deltagere mødes tre dage om ugen fra 9.00-14.30. Jobsøgningen styrkes med undervisning en gang om ugen, i effektive ansøgninger, hvordan brænder man igennem til en jobsamtale, skriver bedre cv’er og ansøgninger, LinkedIn-rådgivning og meget andet. Man får boostet sit selvværd. Der er faste vidensdage med kompetente eksperter på jobsøgningsfronten og workshops, hvor erfaringer og resultater bliver sat i perspektiv. Medarbejdere er til rådighed for at hjælpe med spørgsmål, vejledning og rådgivning. Der tilbyder også 1:1 sparring samt coaching. Der skabes og udvikles netværk, relationer til virksomheder, rekrutterings- og vikarbureauer. Vi deler kompetencer, netværk og ressourcer med hinanden og udvikler den enkelte jobsøgers færdigheder indenfor præsentation og networking. Forløbet består af to faser af hver en måneds varighed. Hele forløbet foregår i et virtuelt ”virksomheds-setup”, hvor deltagerne organiserer sig ud fra deres respektive kompetencer og udgør virksomhedens organisation i perioden for forløbet. Fase 1: Fundament • Præsentation af holdet • Forløb, praksis, sparring • Kompetencer i spil • Event planlægning • Udarbejdelse af CV Fase 2: Jobmål og karriere: • Deltagerne får viden om redskaber til effektiv kommunikation • At deltagerne lærer at imødegå indvendinger og forbehold samt eksempelvis eget negative mindset og præstationsbegrænsende holdninger og overbevisninger, og de lærer at beskrive sig selv fagligt, og formidle den værdi, det udbytte og den resultatskabelse de med deres kernekompetencer vil kunne byde ind med til virksomhedens gevinst.

T

TÅRNBY LISTEN


Lovligt Streetrace. Streetrace er en sportsgren ! Adrenalin, fart, mekanik, teknik og konkurrence. En sport der tiltrækker mange mennesker unge som ældre og fra alle samfundslag. Fælles er fascinationen for mekanik og fart, samt samværet med ligesindede. Danmark er pt. indehaver af verdensrekorden på 201 meter (amerikansk 1/8 mile), for både El- motorcykel og El-bil. Når man bliver 18 år er mulighederne for at være medlem af en ungdomsklub meget begrænset. Derfor mangler vi et tilbud til dem med interesse for biler og fart. Blandt andet derfor samles de unge rundt omkring på tankstationer, P-pladser og lignende for at hænge ud og være sammen med andre. Landet over er der hver uge problemer med forsamlinger af unge der mødes for at se på hinandens biler og for at køre gaderace under ukontrollerede forhold. Politiet bruger enorme ressourcer på at ”jage” grupperingerne – der blot flytter sig til nye destinationer og fortsætter deres forehavender indtil politiet igen dukker op – og sådan bliver det ved. Det bliver de unges interesse for biler, fart og spænding ikke mindre af – tværtimod. Det kræver faktisk kun et stykke lige asfalt på 201m race strækning og 300 m bremse strækning og lidt område at samles på. Alt øvrigt udstyr er mobilt. Den samfundsmæssige gevinst ved lovligt Streetrace: Få køretøjerne væk fra offentlig vej, hvor de under høj fart kan være til stor fare. Få engageret de unge, så de selv tager et medansvar også for dem selv. Foreninger og klubber er en god måde at holde de unge væk fra kriminalitet. På Vestamager centerets parkeringsplads holdes der allerede ”spark dæk” hver onsdag sommeren igennem for veteranbiler. Så det kan lade sig gøre at samles uden at genere. Sammen med DASU (Dansk Automobil Sports Union) arbejder vi på at få skabt en bane og et samlingspunkt ude ved kystvejen på () grunden. En bane og plads der også vil kunne bruges til at samles og ”sparke dæk” som det hedder, uden at være til gene for andre (som tilfældet var på Amager Strandpark). Deltagerne ved Streetrace arrangementer vil efter en kort introduktion til reglerne køre på enten en endags eller års licens udstedt af DASU og bilerne bliver gennemgået af teknisk personale inden de får lov at deltage. Arrangementer vil være dækket af DASU’s kollektive ulykkesforsikring og arrangøransvarsforsikring. Banen vil kunne bruges til meget forskelligt, herunder også knallert og el løbehjul, som testbane af ny teknologi mm. Banen skal selvfølgelig ikke kunne bruges til ulovligt gaderæs.

T

TÅRNBY LISTEN


Ny Skøjtehal Planerne om en ny skøjtehal er desværre blevet udskudt år efter år. Kommunens eneste skøjtehal er meget utidssvarende og er en ren miljøkatastrofe. Dårlig isolering og et gammelt slidt køleanlæg danner tåge i hele hallen, således at hverken tilskuere eller brugerne på isen kan se hvad der foregår. Vi står fast på, at vi hurtigst muligt skal have bygget en moderne og mere klimavenlig skøjtehal. En hal der lever op til både klubbernes og de menige brugeres ønsker, behov og forventninger. Vi arbejder for, at den nye skøjlehal skal indeholde flest muligt, af de krav og ønsker der er. Et af de største ønsker er 2 flader med is, således at det også bliver muligt, at udvide den offentlige åbningstid og derved at flere af kommunens borgere får mulighed for at benytte hallen, også de unge i udskolingen efter skoletid. En offentlig åbningstid samtidig med klubbernes træning, vil uden tvivl også have postiv effekt på klubbernes muligheder for at tiltrække nye medlemmer. Vores fokus er rettet på funktionalitet og mest muligt for pengene fremfor arkitekturen.

T

TÅRNBY LISTEN


Minimumsnormeringer er ikke løsningen på problemerne.

Tårnby Listen tror ikke på minimumsnormeringer som en løsning på problemerne. Vi skal passe på, at vi ikke forsøger at løse problemerne ved at tilføje flere rigide regler. Det drejer sig om ordentlig ledelse og ordentlig kultur de enkelte steder. Vi skal optimere på ledelse. Vi skal have en ledelse der tør tage fat, og gøre hvad der skal til, og som sætter ind på de individuelle behov og nødvendigheder. En ledelse der kan og vil arbejde med kulturen, med fokus på borgerens bedste samt medarbejdernes vilkår og arbejdsmiljø. Vi skal sætte mennesket først. Det gælder både i forhold til et trygt og godt børneliv, samt en respektfuld og værdig alderdom.

T

TÅRNBY LISTEN


Tårnby Listens værdigrundlag. Listen bunder i tanken om, at politikudvikling i dag bør foregå på en hel anden måde end tidligere. Tårnby Listen vil tilbyde et fællesskab og et sted at videns- og erfaringsdele på tværs af politiske, sociale, kulturelle og religiøse forskelle. Listen vil også være en platform og et talerør for dem der ikke kan kæmpe selv. Det handler om dig, mig og vores kommune. Det handler om at brænde for noget, at ønske noget, og stå sammen om at gøre Tårnby til et endnu bedre sted at være – for både byens borgere og ansatte. For os i Tårnby Listen handler politik om de lokale forhold og arbejdsvilkår, om indsigt og indflydelse, om inddragelse og åbenhed og - vigtigst af alt - om respekt og ordentlighed. Vi skal sørge for at vores borgere får den hjælp og støtte de har behov for, og vi skal sagsbehandle hurtigere, mere åbent og gennemsigtigt. Der skal være mindre bureaukrati og mere medmenneskelighed. Kommunen skal agere og føles som en medspiller og ikke en modspiller. Vi skal behandle vores medarbejdere i kommunen med tillid, respekt og ordentlighed. Vores medarbejdere skal møde byens borgere med stor faglig kompetence, respekt og ordentlighed. Vi skal forbedre arbejdsvilkår og kompetencerne hos vore personale, især i omsorgs- og servicefagene. Der skal arbejdes intenst på at nedbringe fejl i plejesektoren. Der skal arbejdes på samarbejdet og planlægningen omkring hjemsendelse fra sygehus til enten hjem eller plejehjem. Der går ofte for længe før tingene falder på plads, til stor bekymring og usikkerhed for borgeren selv og de nærmeste. En rig kommune som Tårnby bør ikke tilrettelægge indsatsen efter ”laveste effektive omkostningsog specialiseringsniveau”. Vi burde kunne stile højere. Det burde være et spørgsmål om at sikre bedre vilkår og livskvalitet hos borgeren. Barren i Tårnby skal hæves - Vi skal ikke nøjes. Vi bør ikke stile efter laveste fællesnævner eller gennemsnittet. Vi bør have højere ambitioner og ligge blandt landets øverste tredjedel på alle fronter. Det er ikke altid bare nok at tilføje flere penge. Vi skal se på, hvordan vi bruger vores/borgernes penge. Hvordan kan vi bruge pengene bedre? Vi skal væk fra oplevelsen af, at det gælder om at sige nej til alt der kan siges nej til. Vi skal væk fra oplevelsen af, at Ankestyrelsen bruges til sagsbehandling og sagsafgørelser. Vi skal have respekt og ordentlighed i Tårnby kommune, lige meget hvem og hvor man er. Vi vil have fokus på det hele menneske, medarbejderen og situation i Tårnby, uden at være farvet af tidligere procedure, kutymer eller landspolitisk ideologi. Vi opfordrer alle med en interesse i Tårnby kommune, alle med et ønske om at ændre noget, eller som ønsker at få mere indsigt og indflydelse på nærdemokratiet, til at følge vores Facebookside.

T

TÅRNBY LISTEN


Pressemeddelelse!

Maj 2021 Tårnby Listen siger nej til valgforbund.

- Vi samarbejder godt med alle partier, men vi vil gerne slå fast, at en stemme på Tårnby Listen er en stemme på os – og ingen andre. Sådan siger Liv Gam, Tårnby Listens stifter og spidskandidat. Kommunalvalget nærmer sig, og Liv Gam oplever i stigende grad forespørgsler om, hvordan Tårnby Listen stiller sig til spørgsmålet om valgforbund. Henvendelserne kommer fra både politiske samarbejdspartnere og potentielle vælgere, fortæller Liv Gam, som derfor føler det rigtigst at melde klart ud allerede nu. - Jeg ved godt, at valget 16. november er langt væk, men det er vigtigt for os i Tårnby Listen at spille med helt åbne kort. Vi har oprettet listen, fordi vi ser et behov for et lokalpolitisk forankret parti, der ikke er bundet af nationalpolitiske mærkesager og traditioner. Men også fordi vi mener, at vi trænger til et opgør med politisk topstyring og ’plejer’-mentalitet. Og vi mener det alvorligt, når vi siger, at politik for os udelukkende handler om de lokale forhold og arbejdsvilkår, om indsigt og indflydelse, om inddragelse og åbenhed og - vigtigst af alt - om medmenneskelighed, respekt og ordentlighed i vores kommune, fastslår Liv Gam. Et valgforbund er et valgteknisk samarbejde, der indgås mellem politiske partier eller lister for at minimere stemmespild og for at maksimere antallet af mandater, der tilfalder partierne i valgforbundet. Det betyder, at stemmer afgivet på et parti, kan ende med at tilfalde et andet indenfor valgforbundet. Det er helt almindelig praksis i dansk politik, men har altså den konsekvens, at vælgerne kan opleve, at deres kryds tilfalder en helt anden, end de troede. Og det er Tårnby Listen ikke interesserede i at bidrage til. - Vi oplever i øjeblikket, at politik kommer længere og længere væk fra borgerne, der sidder forundrede tilbage og betragter diverse slagsmål og rævekager, mens politikerne forklarer situationen med, at ’sådan er spillet’. Politik er ikke et spil for os i Tårnby Listen. Det er blodig alvor for både os og vælgerne, og vores ambition er ikke stemmemaksimering eller taktik, men derimod at gøre en reel forskel for alle i Tårnby Kommune. Vi er glade for at samarbejde bredt i det politiske arbejde – og gør det det da også dagligt. Men vi vil gerne slå fast allerede nu, at en stemme på Tårnby Listen til kommunalvalget den 16. november, er en stemme på os – og ingen andre, siger Liv Gam.

T

TÅRNBY LISTEN