Page 1

attoS ortg *ze sar ? HtfSAoHVgrs lQ rnerlrg .!B . EslN ,ol ls"^.li,.r*ia ljorruotJollofrE {cg0oI

*a*uf ,W:J

oursurmolPaw l!l

cunuuo) leeqreel-Iq6u,('l ro, qe1slas 1s3;e,r6odo1-lspols!H re

+PuasPn

+

uespeJlloc'-l

pe^

lle;sueoPeE 5o

-puorg -'rnlpr"n 6roquedure;y


W:

e tto0 ortc - tze ? 8zr NrrlAqNYUle Cg eD r[rg & . VSIN rol l6e^.ltlul.to 0u;ulorro;suollDllotsul leqJool

*rfi*?t ?ttwd

'sPuilusreeParPunH

lE

'llelsueaPeg 6o

-prtorg {-rn{pue1 Broquaduel) iuasParJloc 'T

r


I

D.. Vaudev.

Stykket

Siertryli af Meddelelser f'r'a Historisli-topogralisk Selskab for G.ientofte I{ornmune 1945. (.idsenclt af' Historisltltupusrrlirl, Selskab for Lgngbg-l'aarbek Komnrune til lledlentmerne.

Ramme

karriker

og Bad giver h tion og

Proj, n^Ermes

blot

ha

paa det beskaft

Pengev Foretap

draget Tanl

son Hjr Islendi r,ejse

ti

kur,ens

den Id lignend

sker og

'for Intt r\Ied

lin, ha Andrea

badeanr

anstalt,

kum,

n


'luesal 3o 1rusla lleuorleu-ralur JE lue,urassrlq"lg 1a uatu 'run4 (tletsue Ilqnd aparq tep e-r; SuruSog eed aq8rg a8rl apln>1s rep epeg Srlapururle ua e>l>lr 'paqre51 suapetspe^oH r lletsueepeq -65 ue ge Sepy tuo uDIu€J paur 1a1s.(s 'a8unrl reted seelpuv rs'ler>lS-of,reruuroy'raar8p11 s,,ualsod-suaequaqoly" ap.,leq'ur1 -erIB[H sor{ sepe,upou-r ztgr Ie ]eq6-I r raueld essrp suepelN 'eureluesserexul loI au^qpi) >lsrurouolo tued te Ilt t8rspn peru tspurru a14 3o -la1s -euuetr\ opuap{ ro} epal3 3o uaeS III 'tueruessllqelg apuau8rl 1e e63e1ue ep,un>l u^"queqoy Je uapeqreaN r ueur 1e '9p1 uap 13ipn1eu elsue8 ep {I} ueq 3o '.ra8ururyrn e>lsurJrpeur sueln>l -puorg erepnls le ro1 relletsuern>lpuen e1sf1 a>l{81{ ua p1 asfa-r etpuedrlg r ep^Bq'logt t rigr taral lerey tpog'8urpue1s1 'rg ieA rep ""d urlallelH Srlepurule 'ur1e11e[11 ]eple>l 'urie11e[11 tros -uua[ual'peru rC rE^ ue>luel '-ti-rn.rrlsuoille]e5l te8ue]pun ]e 'ro; Srosrug la8erp t8rpuetlaq erpa3d sue?pI ep^€q'as1e.ro33r1a{rr1 sapua8elarog allap roJ essera,lul epua^q ue ereeu lB Irl ulo>l ueuepre^a8ued peqsalapraes I tB ueu ipaq8rlapurrulv I€ r auepuls: te8rryeIseq p,alsslEngpn apepu,( Suru>lloleg suap"tspo^oH ye a11ep eed "ES ll€lsuern;'1 ,,u€epuour" ue Je uesle,llardg uro ua{u€J ep^eq lolq e{>ll '}{r€}s aureulequaqoy la8eldo rey apuaee8a,ro} tsetrrreeu e,p r ep^Eq SroquedrueiX I lletsuern>lpue1 ua g1 1a11alo;4 'ruouo>lg 3o uorl -ErlsruTrupv suellelsuv I >lIIqpuI ellrl le tun>lrlqnd 1rs ueq relr8 Srprlues 3o '.reee,ra1 e,lsroJ suorlnlrlsuJ euuep 1 llelsueapeg -3o -puorg '-rn>1puen S.roquadruely eed la^r'I J" apeTIIg terelru€>J lel la uerell€JroJ :au8el e8rrlul 1a>1urds leSeu ue ruo e{uure6 uros 'Jesuepuaa a8r18e,(aa.r ualseu peru llantleloq -re,r 1a>14.t19 ',,uerntrpue1 rella eurrug 3o ruer1p16" :1s1og 'd 'H Je allr^epne1 ua eed er?rurerd releeJ'131 laq ep^Erl gtgr renuef 'gr ua(

.F

l I

I i

o,rtc - sze ? 8Zr NSTIAONVUTS ?1190 . 98,.n^.tJ.g "E VSIN rol l6eaq11rsrlt EugulerrolsuollDltDlrul

*nq

IeqIoDl

fi*wd I


4

lig beregnet for

Til

Anlregsgrund havde lran udset sig ,,Aregaard" ved Strandvejen Nord for Hellerup. ,,Aregaard"s hidtidige Ejer, Grosserer Joseph Hambro, havde i r84o opgivet sin Bopoel i Danmark og taget Ophold i Lond,on, og Liunge indledede da i r\4z Forhandlinger med Hambro's Repr,resentanter i Danmark om Ksb af Ejendommen. Da kom Rygter om Hjaitelins Planer ham for Ar.e, og han var straks kiar over, at skulde begge disse Projekter blive til Virkelighed, vilde de trods deres Forskelligartethed kunne paafare hinanden en meget ubehagelig Konkurrence. Han sogte derpaa tr'orbindelse med Hjaltelin og foreslog, at man realis'erede begge id6er i sksn Forening. Dette var Hjaltelin ikke utilbojelig til, og Forhandlingerne endte med Oprettelsen af en Inter'essentskabskontrakt af 3r. Marts 1843. Efter denne skulde de to Herrer ligeligt dele saa vel Fordele som Risiko ved Planens Realisation; Iigeledes skulde Koncessioner og Tilskud, som de maatte opnaa, tilhsre begge, selv om de kun var tildelt den ,ene af dem. Ingen Trediemand kunde optages i Interess,entskabet uden f,reIles Aftale. Udadtil var det Fljaltelin, der forte Forhandlingern,e. Selv om han ikke ejede Liunges praktiske Sans, havde Ordningen den Fordel, at Liunge, der som Udgiver af det radikale ,,Kjobenhavns-Posten" neppe turde regne sig velset paa allerhojeste Sted, ved mere diskret at holde sig i Baggrunden undgik at give Anledning til VanskeJigheder. Allerede et Par Maaneder far Interessentskabskontr,akte,n var undertegnet, }ravde Hjaltelin ansogt om at faa over'Iadt den Del af Jregersborg Dyrehave, der ligger Syd for Vejen Klampenborg-Fortunen. De naturlige Kilder paa dette Terr,en flsd for hundrede Aar siden saa rigeligt, at Hjaltelin fandt Stedet s,rrlig egnet som Grund for en Vandkuranstalt. Ogsaa Dyrehavsbakken havde han regnet med. Hvis denne, som han udtrykte sig, indrettedes paa en ,,tidssvarende, elegant og hensigtsmressig Maade", vilde den blive en ypperlig Foriystelsespark for Kurgresterne; derimod gav han ingen Anvisning paa, hvorhen ,,Bakken"s gamle Publikum saa skuld,e vende sig. trndelig gjorde Hjaltelin grldende, at Klampenborgstranden maatte inddrages i Planerne til Anlreg af Ssbadeanstalten. Det kgl. Sundhedskolldgium, d,er fik Sagen til Behandling, gjorde Vanskeligheder netop paa dette Punkt. \{an fandt ikke, at Vandkur og Sobade havde noget med hinanden at gate, ja, en Sammenblanding kunde maaske endda virke direkte skadeligt, udenlandske Velhaver,e.

{ t

tt

.t

" l,fl IJI

.:al I dll IL,

z+

Yry

-o

l_


"g

t !)

I A/t L

ic. J

t

\

x '13t1ape1

o o

ue 'e[ \tgz EM

6-

5 !o

'3ur1puet

tr

o

tr

o-

'I

o

Tf ,r I+ 'I

@ 0)

p

l6-

Irl

iF

ls ts

:

euJals€

',,apee1,1 -1arp,ur '

&r! go

o5 do-

*..

ri'

o CO

7.

ualluqs Erpes 1: roJ polJ -uadurei

9)

oo

l\

0) 0)

rrep tpe ulal>lerlu

I

io IE Itr

I

t;

-pun ua' -lellB

"',r

eie>ITp€l

lq

il!n

eu.iau

-lee8 UII eltu€8 s,

H+

I

'€

]E .A>III

A

t! ir

-Lrrupro 'euJeSur

rlis i..\ i

-la]

uel

'tuep

Je

r:: li]

alleeLLI

:i:i

-esrlEeu

-raH ol -]uesseli

'i1t

3r1a

a33aq

a

eedrap

arc1eed Irl ar\rlc

ueq 3o

,N .! '$j/t fr>.] a ^Y!

siir

t

,t. 4.

vl(l

t, i (i

}(}

it)PtP'p'

tl,, tl. 1F fi t l-?

A4 )

s,orqure

'uopuo-l ap,req ' 'dnra1al ep^"rl F


6

eftersom Vandkuranstalternes Lreger hrevdede, at Badevandet og

Ikke

Drikkevandet burde vare af samme Temp,eratur. Vardien og Ber.ettigelsen af en Vandkur- og Brondanstalt vilde man dog ikke und,erkende, men Valget af Beliggenh'ed var uheldigt, da man ikke fandt det tilraad,eligt at bersve Hovedstadens og Omegnens Beboere deres mest populere Udflugtssted. Sundhedskollegiet var snarere tilbojeligt til at henled,e Opmrerksomheden paa Steder som'Brede og Orholm, men ved kgl. Reskript af ro. Juni rB43 fik Hjaltelin Meddelelse om, at han kunde faa tilstaaet det snskede Areal enten i Klamp,enborg Indhegning eller i Ordrup Krat. Saaledes som Anstalten var planlagt, maatte man naturligvis vrelge Klampenborg. I 'den sidste Uge af I843 opnaaede Hjaltelin en forelobig Bevilling til Benyttelse af et z3 Tdr. Land stort Areal af Jregersborg Dyrehave tret op til Strandvejen. Skranten og Strand,en Nord for Taarb,rek skulde, for saa vidt den tilhsrte Staten, overlades ham til Anl,reg af Ssbadeanstalt. Det viste sig d'esvmrre snart, at Staten overhovedet ikke ejede hverken Skrenten eller Strandgrundene, og Hjaltelin maatte derfor senere kobe ctre to private Ejendomme ,,Skrenten" og ,,Christiansro" til Anleg af henholdsvis Herrernes og Damernes Sobadeanstalter. Ved den end,elige Bevilling af 3o. April rB++ fik Hjaltelin til lige Ret til Bevertning med Spise- og Drikkevarer samt til Afholcl,else af Koncerter og Baller; endvidere opnaaede han Grresningsret i Dyrehaven for et Antal Kreatur,er. Endelig bor nrrcvn,es den Bestemmelse, at ,,Terrainet, saafremt den intenderede Benyttelse til en Vandcuranstalt ophorer, uden nogensomhelst Godtgjorelse falder tilbage til Dyrehaven". Nu gjaldt det blot om at skaffe den nodvendige Kapital. Hjaltelin og Liunge raadede ikke selv over tilstrakkelige Midler, og Hjaltelin indbod derfor i Maj 1844 til Tegning af Aktier. Der eksisterede i Forvejen kun ganske faa Aktieselskaber h,er i Landet, rnen netop i disse Aar moder man adskillige Forsog paa saadanne F-oretagenders Dannels,e. Hjaltelins Beregninger var m,eget optimistiske. Naar han mente at turde love et aarligt Ud bytte paa indtil rB pCt. til Aktionrererne og lo pCt. til Henlreggelser, var der mange, der lod sig friste til Trods for en meget overfladisk Kalkulation af Anlegsudgifterne. Saaledes var der intet beregnet til Anskaffelse af Inventar, en Po,st, d,er kom til at belobe sig til o,mkring 30 ooo Rdl., og Planeringsarbejderne, som var beregnet til 2 ooo Rdl., slugte over det syvdobbelt,e Belob.

Broder.

des

Aktiona

I

BeS

Lofte or i en kor komme den dalt

bragt

o1

Selst

den

8.

Liunge

Uafsatt

ligt.

Der

pligtelst clres. H

Saalede, somhed, N{en lac NIan

de aller Rothe { selve \l Disse e af mani den, da


]eIEerV-anAeIIeg elerl JE ua8uualn8eU pe^

leusrrel r:p 'uap

^aIq -IS re17 seus uo 'El ro1 Irlpur lere^aq rEA ep 1ept 'aBuuru ge ^Ieq are^ IrA -re>lrels8uruS,(g Eeurs aurJ 3o epalreua8e essrg oo5 -8o1poru apfeq;y lrs roJ rap 'loqsapulg ', 'J I a^Ias

lpua>l 1p11

lara8e8ua re^ l>lslr>pes8uiuS,(g uros 3o '3-roqsuapa-rd EJJ aqtoll ue>lred 'tue,rJ reuely a speqle{le o,p -raulre8s1o1g 13e1ue ;e ^elq a'purl tE teesurroJ ap^"q ueq ]B 'ur1a11e[11 apBI req s?ur ue1 I '1a33e1uy eed 1pq as tsroJ so pEI uatr{

'as1epu,(8ag urs e8el rpo8 p1x4g s"8eg uap ro] apunl uepequros ->prn 18e:que IeA arped sl,oluarressrlqelE e33aq f,eA sepel"es 'ualetrlEetl r lepe'I suellelsuv 3o a8elapeg urlelle[11 'sarp ^alq -ueroJ rala se.teqdo apun>1 ue>llelq ]aqe{sles JE rap 'as1a,13r1d -rog Srssaurl>lElluo>l ue ruos 9f g r I salpue>lte u8espa a1laq 1311 -rEAS.roJ ra13r1.1 aurs apallalroJ uerl a8u*1 ees 'peq8rlap€sJe1 uro u8espa peur leploqSog 3o .rerassey Ip r8lel nalq e8unr1 'uuetuqaT p,ua a;e8urr ua8ur 1e sapepel'figr runf 'g uap pelS lpue;"lro rap'SuriruesJolletaiue3 epuatenlrlsuo>l slaqe>lsles ' rrd a

lto

t

,r

o

'qoleg uros 'au: lB Irl Iu -ur rap -r la8atu u -3e1uag

-pn 13I .rea :a8r eed 8ss, -u?'I r r Jeo 'r3rl 3o 'ra1pr -te[H'te -]por ls

-ag epaseu^Seu -ser3 u .JV II} I ll1 ullal

*t.r#ii

'lallr

UV II} eqo{ ar -ual>Is Brs a1sr.r elroqlrl .

uelueer>ll lJols pu -a11e[11 srzr8rl:n1

dn-rp-r6

'lpg ooo ooz 'e) p1 do 13erq ualelrde4a'r1{V re^ gtg r 1e )eqa-l 1 'ua8r lSurnq 8op apalep uap uetu 'ooz r do 11aq uas-rny p,-rJ ue ro; el8erq ued pur atuuro>l - epueururo>l ua r ulos '8eg ua -- aueqS-roquadurely IE>ls are,uas rA

rarl>leef,ue.re;€rd eu8al euunl eplnls eula.rsuorllv lE 'ruo eqJo-I 1a

3o'oSl srny r eurart>lv sapelp,ueq Sigr ;e uaslapu(8ag

1

'-rereuou>lv elsrols ap Je ue re.t 'Sroquelsn8ny JB uerlsrJr{J 3n1ra11 ':apo.rg suaEuruuor6 i'1p,11 ooo oor s>l€lls ;ap sapau8el elpunu olsep a11I

lep

]aBe

runf 'ot -e1g ee 1ai3e11o

suau8au UBLU ep

a1>1i 3o

-ag 3o 3o lapur


8

renset for Bygninger; kun et Par af Bindesbslls Huse blev bevaret, saaledes Portnerboligen, der laa over for Okonomibygningen ved Indgangen fra Bellevue. Umiddelbart i Nrerheden heraf var opfort Funktionerboiiger og Stalde. Fra Indgangen farte z Veje mod Nord ind over Anstaltens Terrren: Prom,enaden ,,Langelinie", der lob Jangs med Strandvejen, og hvorfra

Ogsr

pagtere

der lig, med li,

t 'l

;ri I;.-,

folgend

Helt skete

fr

saa vid

fandt

<

Seligavnli-s Regl-nc

jl

nomi. I

,..,

;+t#

n,avnte

fl1ffi

Pati

jeg

og,

Lad ringe I modte opnaa

*i*a.rqErr*;tih.

i detd

man havde den herligste Udsigt til Sundet, samt Korevejen, der var fart Vest om alle Bygningerne. Omtrent i Anlreggets Midte Iaa Koncertsalen med sit ejendommelige spidse Straatag med Glastop, og lige Vest herfor var opfort en treflojet Restaurationsbygning. De egentlige ,,Cottager", Huse med Lejligheder for Familier, laa dels Syd, dels Nord for Koncertsalen, og endelig var Kurhuset anbragt i Terrrenets yderste nordlige Udkant. H,ertil kom de tidligere nrcvnte Ejendomme ,,Skrrenten" og ,,Christiansro".

fugtigc

Bassinl

tede

3

,,Stor.r,

7Gr.R holder

I lt

fjerde stiansr Ved

en for


'ep.Sus,urpuE^ lEStsEJ aJeIfiJ€u ue8ulep€g Je tsBO re^q .roJ ue ',,p,uorg eI>llrp" euretse8rn)}I epln{s uesurupEg Je ueprs pJA 'puorg >lsrselle leroq pe^rep ua erJ sapcu[s]oJ 3o ,,o.rsuet1s -UrlJ" eed epeqog sauroureq pe^ leilarpur .rEA orlf,nog eprel1 uE 'po-{ 8z Irtpur e^riq epun>l uoploqpleg lE sepelees '-reploq 'rnunecg'r3 I -eg ue r do 1es redrund4,(ra ]B aureplrx er1 ^Jlq R 9 rE^ .iep 'laprien ',,pequ8er1se1.1 3o pequ8ag 'pequ8araolg" a.rr8 1e Il salrlspuT apun>l essrp 1 eulesnrg apeqeqrnog I epel -terpul uerlel suetlelsuy roJ uepn ep po^ slep 'reue8el eBtlEny ra11e raddeJ eupln r Surupezrg 'apdqepeg Bo -pog 'apeqursseg 'rc8urulrrly e,pto>i I roq polseq 3o snqrny epeparprrr lruap tep 1 slap ry8a.roJ uorny a,t1cg '8ur-ipiurl lolq relle esleperqloH eeudo lE uern>lpue{ rueuue8 e1,3os rap ':a1scnuc11 43,(s 3r1e1:I^ elpotu rcp ie>1>1r sra8rl-rn1eu:!op rel,ra[o1 -rai1n1 ue]AI pcqpueg 1eq e8ur"i JI{r ua lro>i>lrs JeururllJ ucp '.rnle4i-rJeI ue e-rsl o}lep nu pe-I

3o

,.ualu

']u€{p-l

-apua 3o

:apaq8rl[; -€JnElsaH Serr

pau

etprJ,f st -tep 'ua[a

'arelJ sJp a,rJ13Eu-r11 o3 'gu ua8ur uuu,rJas JalsJIE.rnn3 'a:atr Er-rp1u Ja[rruol LrJ(J palsiy 8at 13,{"rg uru lrpu:^ ualiv

',ru,3

;aurur::i'a,r*[15^'rruun.ry

qpuulg

8:oquoduruly 1ap ued r^ IEI:^ pu^H :JtuLLIt?S^ lap

3-ro5 3o

lo]

ln-li-l pau Eucl;

a1>1u*1 Eaf

uaEuuur 'u[

:ue{El l apul re,L Ba['Sue8uap ]EA lop ucru lees8o 3a[ ep-ro[3 lop 'ef i]oluerlEd np raplB>l uiep E"s 'eeN aaura]uerled :srpeleES lePlotllod rercslrollelE>l elll^epnBfl o]ur\*u -ro1 stsloH .I 'H I auresTn JE uc erJ sre4 to 3o ry1d46 uE Ituou -8ors.(g suep r >lell epuopa3rlurerJ la8aru le ueslopu,(Seng ^elq e.r; e8rl e8rlelourol ]ep lE 'serutuorpur 8op tap r:eru '1-ry 8r1u,te8 I€ ersl alleeru lseuurarJ Sci 1s.ro3 c.r.eRdg suelletsu17 ruo ^IaS 'pelS telrreruessriqelg ;e Suruqey a8rlaprllori uep ]puEJ Sigr runf '5r uap 3o'apu,(8eq eplrn>l uepequos>lrr1 l€'lpu ees 8op .re,r ueur Lroru ';arutuog apuoSlo; uep JE leqol r lsroJ ole{s 1ap 'Stgr r 13rp;e; 1e33a1uy ee1 lv o>l>lr ]cp sepe>l>lfl tIeH '-re17 epue8lo; lap r trll€] 43 1s-ro; uere8eg lepr 'ryaalseH erpulu tprl paul uror+ ueuqa>ls roJ'5?gr r lelaipn 3o talta-rdo rezr sapeleBll rap 'ue8eg te potr\l 'qopod spoueetr\l uee LinI .ia15e .te8do traretEed uaru ';e;;e>1sue :. a14 Sz 3o 13e1ue ,r.a1q r.rafalq 1e eesSg

l,

t

erpolq -?UauIO.rd

uaBueBpr

uepeqre. -3.(qrurou

--rorT

^3Iq

as


10

For Kurgasternes Diat bringer ,,Klampenborg Badetidende" foigende almindelige Regler, der neppe er helt i Overensstemmelse med moderne Anskuelser: ,,Alphabetisk Fortegneise over saadanne Spise c-rg Drikkevare, der ere gavnlige eller skadelige for Brondgjester:

B.

Hvac Lim<

bren

A. Spis Ager dekj, D1-re

-C Hon:

(trg' Suk}

B.

Forb

Aal Blaa

(uI Hinc

-K rier

lingr

-r d")

c

--l

Man nogenlu

der sent

Prise Forpl,ejr i s'elve l

Rdl.

ug,

folgendr 32 sk..

A. Hvad der er Brondgjesterne tilladt at drikke: Biskop Bouillon Cacao Chok,olade (i meget ringe - og uden Kryderi) -Grynvelling - Kaffe Qvantitet - Mandelmelk Melk (ikke for fed og ikke brugt som sedvanlig Drikke) - Sukkervand - Vand (ikke altfor koldt) - Varmtol (i ringe Qvantitet) - @l (almindeligt).

64 Sk. Hvor

tienter ? Ier folg,

ste Del

Der f.

na

Hypoko Skrivek Melankr


poIJoJ raluarted zt. ap lV 'parltue-I 'qelsaslaunuo>1ng ,r1o>1ue1a141 'as1afop.rog ]a>l>lels'1a1s(rg I puBA'Selsadurery,adruer>1a,rrrr15 '1319'a8r(sleulx'aursrleurnaqg'r-re1sd11,losBalg,rrpuo>1od.,(11 'uor1etrrfir1eurd5'raproqJIoruell'as1a44ezrsazrra51 :sau^€su lac[ 'apleiJlrlsruop8dg apa>1>leupleer{ 3o a8rre,r8uel te8aur uaIeCI ats --rols ro; pe,ur -ralue,rle4 ze ;e 18osaq -re^ ue,llulsuy : epua31o3 -ra1 -eppaur 'SigI 'uosees alsroJ suollelsuv ruo ua8urulelafl ale,lue,r] -e6 a8rllalsroJ ap, eed ua8urlpueqeg epe>lrr^ sopa,Ilo^H "ES '>ts f9 pequraf ''{S 95 peqeun ''rls gf apeqrolx relle -I^o^S ,'{S zf peg tuue^ ''{S 9r p qaqf,noq ''IS zr peqos:rels>leJ epueSlo; re]Je epeg elle>1ue satleteq Srlapug .paq8rltal _ro; Sqtua8n .1pA I R ,ltt o,lleteq ralse8apeqog '3uru1re..r.dg lues lasnqrn) allas r Suruelleqapeg'apeqeplTy as1e1/uag'u.{sple8e1'Surutaldtog JE ppl rol ua8n ruo 'lpg aftor 'ploqdg roJ rEA ua,srrd -ralse8rny 'seleluo le>ls areues lep 'raprlleeurlsag auploefs e,I>ll ap IItr ronuatr{ a8r1a88dq apunlua8ou a11,fu1tuar; 1e sapa.1>1d1 re lle spotl lep lE .aqeeq o[ ueur ue111 (aparrol) rc1tg, ralqgr >lsrJroJ ,,'sratsg raqa11(a ;cgpr;reqsla>l{ps -- a-rdg pol>leurzrs pIIS railep.res - (rltO 3o -e>lppE peur uor8) seleg (ap -r,rq)-rao11 - re>lrppaU (s8e1g a1le) esio4 -rapea$ -,-- poJleqed Jeresd - ra,ralsod -- aTlrsrelad lso re8url --snry xe1 -- Ia^ro) - lauoletrAl - Es-I - JaspurT - te,rJ -ap,iry1 sreduy - sqa{X - .ragasrry - pa,tu - ra8ey - IeB14 reqprof (elpuen uros rtI reeqpurH 13nrg Ia^€ES) - s8ulg -- po[>1ase€, (la>11n1ddu) 13nrg (1srr.(p 1e) ]pa-{ -- reuordrueq3 - ra18nr;Sieeg -leruruolg - raeqselg - po[>1apuV - (le1e5 ruos) ra,r1-rn8y - reso{r.rqv -- IBV :-ra1se[3puo]g JoJ rasrdg oupnqtod TI '(apreeq u1>1t 'a13ee>lpolq) Bg, ragoera>l>Ins

deuuag >leurtsed (la8elpun 1atIBS 3o 1e3or) leurdg -po[1axg peur) ragouey -- pot>1a,r1ey suoH - (epee141 por8araeH ra8esluorC - 3a1sa.re11 - reppoJa,ln5 a13ng (rad;q4 '-rapa.3 'ra11arog uosees) -{sI-{ Salsardq renq .reuuog (-ape,.r.11) prrg Iets{urolg - pohap -ag (a8ueru rog -a14) sa8redsy - --rupn8y suoq-ra8y :aBrlua[1 auralse[3pua.rg ara -uros '.re,srdg -1e) urapo6 --

'(apuapaq s8elsele) qf,sund

:a>l>lFp

eurl

aeql

(s8e1g e11e) srnanbr-I

-

t .]IIIIE,\ 3t1ue-rp

.UEIf

a8uu

.V

1

'ereaa11r

(rpuerq epeuourr-I

esleurule

euralse[Spuorg -re rep pe^H 'g te lpnqroJ

-loJ.,epu

II


12

II Anstalten fuldt restitueret. l4 i storre eller mindre Bedring, og endelig havde Kuren paa de resterende 7 ingen synderlig Virkning. trt Udpluk af Grestebogen giver folgende Navne: Ge-

rrsdtcs Emma"

h,ejm,ekonferensraad Bornemann, Grosserer

Alderc. l cler App virker in

1

,,Vant

A. D. Tutein, FriPignatelli Ruffo, I'ru Dannemand,

herreinde Taube, Prinsess,e Prof. Munch fra Kristiania, Gaardejer Niels Christophersen, Her-

berne.

sr

:;l:.:' r' i:

rl

!^$

fl* ;i ]{

tiitr:{i.;*!r*; Cottager ved den vestlige Korevej.

som kan

stedoster, Fabrikant Blum,ensaadt, Odense, Gaardejer Ssren Christensen, Skovlund, Propriet,rer Jens Guldborg, Vintappergaarden, samt svensk X{arinelojtnant Ullgren.

heie t 8[ hjrelper Kopper,

Selve Vandkurens Stilling i Foretagendet kan nogenlunde nogternt praciseres saaledes: I r845 var den det centrale, men all,erede i det folgende Aar begynder det mondrene Moment at trrenge sig i Forgrunden. Endnu i tB47 formaar Vandkuren at spill,e en Rolle, men glider derefter hurtigt over til at blive en Biting. Saaledes bragte rB54 kun 7 Vandkurbehandlinger, og r855 kun 6. Douchebadene henstod saa godt som ubrugte. Vandkuren som Universalmiddel var jo nok noget opreklameret og

blikkelig

pine;

de

Melanch

neri; II OIn F at han vr

I

ind i va pracis I frisk sor


',,arlrured urs peru sploqlll Srs ;e11es 3o lsig ue ruos {sIrJ e€s puetrN epop uap re ue8uppuilreqg uro ait ue>l>loi>I sroerd 3o '8ueg sueq r eedrep ueq re33e1 3o -reuaEET ep€€^ r pul ureq ra,qo^s'pue4 lplo>lsrr I ruerl Jepeq ueru lpopuaals -rel ueq le 'epare14ra au;a8el lpog8elg l" le trct zralq ue8epprurrod rLIo I I juau fial>loly rap 'pue1,q ue uro 3og arurues I tsel req 8ef -rz'g 3o r-ra1uas,,(g'rsdedsdg'rsdeldE'rqdo-i1red.(11'r1oqcue1a1q 'upuoqcod(11 'rxaldody pour Iepprtr\l l8rpeqlfa;n 1a ra 1ap !eurd -puBJ 3o aurdarg 'polqese51 'es1a1ofryo,T 'e1so11 'anug 3r1a4>11q -a[z rararnc 1ap f'e-ie1oq3 3o 8uru1,(dspolg 'eurdpaaog '-reddoy '1sa4 'paqlapu€Euo) 'adurer1e,retr1 'er8epo4 '1319 potu radlefq

leg 'lapue1 pa^ aperern{ e^llq all€ Luos 'auuropSfg 88r o1eq le'ploqapur -rap '3og ue lsel Sepr :eq 8ef tap e€etsporu ue>l uros

3o

larar

-pue^ '

3o

'ra8r

ue ar\rlq

le le

ua.rn

luatu uaru 'a1'

apunluai 'uapree-[

-uq]

u

re sf#*-.:

'urop8,(g ue8ur .ra raq Srspiq e^rlq le lSqnrun re lep ees 'au,req -E{suep,r1 -redtuep 3o lepurg .ra;lunudo '1arnaurn11 eed pur re{rrl ]ec[ 'ueuoi]€ln>lJr3 ra'lproJaq 3o 1epo1g ie>lsrrJroJ 'ualrleddy ;ap -loqe8rlpazr'ue,te111 :a1-r.{1s laq raluaue.radruaa 3o uoly 'e,.rep1y elle roJ 'apung 3o a8dg ro; apeeq >lrrq atspeq uep le pu€A" :apEeIN apua31o1 eed ,,eurrug 13r1.rnq salporu

3o ruer11ir11" r sa;p1r4s uap ees36 'srsdelg paur

-JaH 'u 'puetua

-lu -43

:

'ul au

Srpapu-; '3ut-rpa1

8I


14

og Herr(

Holbergs Henrik kunde ikke have skildret det stort mere flat-

folgende ste Taler

terende.

l,Iidt i alle Lidelserne virker Ber,etningen om Fest,erne behageligt opmuntrende, og det lyder nesten helt utroiigt, at en af de 7 Patienter, cler forlod Klampenborg uden Helbredelse, Ied af Melankoli. Klampenborg blev lige fra fsrste Frerd en yndet Skuesplads for folkelige og mondrene Fester, nati,onaie J,Ioder og internationale Kongresmiddage. En Gennemgang af Festernes Rekke i 1846 giver et ganske hyggeligt Billede af en Sommer paa I(lampenborg. Den zr. Juni havde Badeanstalten Besog af Kong Chr.8. og Dronning Caroline Amalie. I Nlajestaternes Folge b,efandt sig Prins Frederik F erdinancl og Prinsesse Caroline, Prins Christian af Glyksborg (senere Clir.9.) og Prinsesse Louise samt flere andre kgl. Herskaber. Gresterne n-rodtogcs ved Indkorselen med Fanfarer og Kongesalut, og i den ved Koncertsalen indrettede Kongepavillon tolkedes folgende pompose Tak til Kongen: -[aknemligt

hilses Du,

F

fessor,

s,

i

o elskte Drot!

Paa dette Sted, Din Kongelige Naade For Folket hengav - ei til Glade blot, A{en og til 'frost, til l-:ngedom og Baade.

En nysudfoldet Spire end Du seer, Men, pleiet omt, skal Sundhedskrait den gives Og Glands og Farvepragt! Dog hvis det skeer, Ifald den lykkes, hvis den herligt trives: Da skal den Cren, som af Din Skov Du brod, Indslynge srnukt sig i den friske, gronne Udodetige I(rands om l(ronen rod, H'"'ormecl Dit Folk taknernligt Dig !onne.

"'il

Efter at dcr var serveret Forfriskninger, prornenerede de hoje Herskaber i Parken og besaa Anstaltens Indretning. En Uges Tid senere gentog Dronningen Besoget ledsaget af sin Broder, H'ertugen af Augustenborg, og i N{idten af Juli kom Kongeparret igen, denne Gang med Kong Oskar r. og Dronning Josephine af Sverige og Norge, Kronprins Frederik (7.) af. Danmark og Kronprins CarI (I5.) af Sverige og Norge. D,et var en af Anstaltens allersiorste Dage. Den zg. Juli var en stor Kaproning besogt af over Tooo Tii skuere, og den folgende Dag ankom sejlende til Bellevue fra Helsingborg og Ramlosa et Selskab paa ca. r 5o svenske Damer

Larda.

Familier med Flal Bailet, d, stighed, at udarte

:


["oq i apo-roui !.reuap]ofl apl€>lruolJ tella pellsolselroJ IJt euepn le apursua8ori uapn ,aurluEs repun epa>lsleq lpnrqJEn ruos ,paq8rls -,(1 au,rr8raao ,au8unaln ,rr .lX rlelleg uep,, Bo epatel rap Ilr epeuqsu es1a.r.(trsag suatlelsu17 ,l .LX Eueg repun Bo EeJg pa,tu 3o1d6 r atpo{u aC .uelestratruo) r su€(I III tpnqpuT rarlrured sarep paru lee,qre€J erJ eute{srJ re^ lsn8ny .z uep Eeprc_1 'au:aBe11o3

I

raluec BrI An-l -lrJ ooo ua IE.r

-uec

JE

Suruuorl

;e. ug

luo{ rln ;e la8es atoq ap

:u

apaltarP

pel'u ua -ue a-ra ueqsLn{-

ffi

8rs lpu 3o 'g 'r

-uos

u

-ralsaJ I

rapolf 1apu.( u

pa1 JB

'repueuoqJ 1rrueH ueqof dolsrg e-reues ,-rossa3: -ord e{sueAs uep pue lue8ale 3o lapueeaq a.raru ue8ur ,ra1ea e1s -olJe releJ 'apauruel; sdleelg .a,pauorp eurauouex ,1eg apua8lo; prtleeurseiial tre lsEH r saperesrlo,rdrur -ra,q .re.r-ra11 Bo

'as1a

ua

-eqeq

-eed paru

l a

-IEIJ are

9l


L

16

Grad det tiistedevrrende Publicum, der, uden i ringeste Maade at genere de Dandsende, havde uhindret Adgang til Salen, og af hvilket efterhaanden Fler,e deltoge i Dandsen". Den 6. August aflagde zoo Damer og Herrer med Damperen ,,Sultan" Genvisit i H,elsingborg. De modtoges ved lndsejlingen af ,et svensk Musikkorps, det sv'enske Kongepar aflagde Besog ombord, og Dagen siuttede med en stor Fest i Ramlosa. Naar man ved Sid,en af al 'denne F estlighed til daglig kunde finde Gynger, Kastespil og Keglebane, var det ikke mrerkeligt, at det kun faa Aar reldr,e Tivoli begyndte at fsle I(onkurrencen generende. En ,,Dansk Somands-Fest" paa Klampenborg havd,e den 6. Sept. samlet op imod Booo Deltagere, og ,,Klampenborg Badeticlende" bragte nogle faa Dage senere folgende Udgydelse: ,,Da >Klampenborg Badeanstalt( annoncerede sin >dansk,e Ssmandsfest(, Iod Tivoii, til sin Geburtsdag, opfare en >Dansk Dreng,efest<, som det repeter,ede til Entrepreneurens Benefice. I Sondags, da Ssmandsfesten blev afholdt, gav Tivoli en >Dansk Sondagsf,est<, hvori danske Drenge-Folkeforlystelser og an'dre Dr'engeloier udgjorde den charakteristiske Bestanddeel. Disse Loier gjentog det i Onsdags som ,en >Dansk Onsdagsfest(, og igaar 1od Tivoli, under Titel af >dansk Landmandsfest<, opfore en heel Parodi paa Somandsfiesten, i hvilket Product af Hr. Car stensen den flaue og fbde D,rengevornhed er dreven til den hoieste Potents". Skebnen kan vare m,rerkelig ironisk. Da g Aar s.enere Atlanterhavet laa mellem Hjaltelin og Kiampenborg, var det den fra Arnerika hjemvendte Georg Carstensen, der arranger,ede ,,Festinoer paa Klampenborg, efter at hans eget Tivoli havde lukkel sig for ham. Sommerens Fester kulminer.ede I846 i et storslaaet Arrangement paa Kongens Fodselsdag d,en I8. September. Til d,enneFest havde Anstaltens Best1,1s15. indbudt Bsndern,e fra Gjentofte og Lyngby Sogne foruden Taarbeks Fisker,e. Hovedindgangen var dekoreret med en .4,resport, Parken smykket med orientalske Lamper. og ved Koncertsalen iuede Kongens Navnetr,rek i Transrparent. I Ballet deltog Bonderne, I'iskerne og Anstaltens Grester. Da de indbudte forlod Klampenborg, var Parken oplyst med b,engalske B1us. Hver Sondag, Onsdag og Fredag var der i Konoerts,alen ,,Conoert ) Ia Strauss", medens Salen hver Tirsdag Aften var forbeholdt Kurgrest,erne til Dans fra KI.6-rI. Aile, der ikke var

Kurgrester. n Vi mincles i ,,Saksen", de sterne tog \i En Episot seudte sine l ramme Enke

ger Rosenl

Digteren G paa Klamp ende Tegn oprorende,

Dag

opdag

tii

hvilken lade sit eg ikke vilde Redaktor. Goldschmi

ngt

saa

l,re

rens Ligge

stod at

m


3o apunura{lo-{ I ueq tuo>l 'raareg a8rl;es paur aleru le pols -ro; rep ua sapelees ',,e1epua33r-I sue.r '1esua.1 1.ro[33ipape1 1e -eslo3" uros ueuo-reg apa.re.rn8rJ e,parelsrs{e }ep a8uel ees l3r.r -^a ro! 3o rauurnN -epua8lo; 1ep r 3o 'lprruqcsplop - tep€Ig J" III lerereJe.r aielg a8r11r^lel JE ^a,lq aslaletpn auuo( ']ot{Epe}I s,,ua-resro3" patu q€>lsies r olel lE tpualoq ere eplr^ e>I>lr '8rs a11e1pn ueq ruos 'ueg ep 'ue1sr1 JE ellels u,teg la8a lrs epel lE paril ueq e,pere^s '.rap.Lqpurpe1t uros pols uouoreg ua>llr^rl Il 'isag ua IIr 8is lau8elpur ap^erl ]puurlf,sploo 1e 'epe8epdo 8eq ua '1seSS-roquedtuely -rea sapaleS{ lap 'ueq ep 5o 'apua:ordo la8eru zr.uer>lueso5 lpueJ epa6l 'g 'lqC Suoy ;e Suru8aa apua -ee8r*u ue lEerq ,,ue;esJo3" pelg lrs r ep^Erl '8-roquedruely eed lsEO IEA leuuros apueplr8eed uap -rap 'tpruqcsploC ueralSrg 'ra,3ll.rpur.rg eurs r uaposrdg larplr>ls leq Jep tz1uer1uaso11 ,raB 'ualesua)uox

le,t

a:I._r

I

-r€:t ual_flualES]Jaf,u{

-uaq paul 'lalsae3 sr] -edsuera r -LuE-I aisi -ap re-r ua8

3o euotual lsal auuap -a8uerrl-

r

ta{{ni ap -rlsag" ap uap la

E{

-uellv

ale

-roq uap I .rE3 'rH F aro;do '. t

3o

1>1sa;soor

essrcl 'I*p arpue 3o >lsuec<{ ua

'ef,rJauag s

{sueo(

ua

-os e{susP\ :

as1ap.i3p_1

Sroquadurrl a,pzreq SroO

ua)uer.rn{u( '13r1a>patu

-loH le^I uoreg JE^ uapuEIN l3r1a1o; ta8eur pueurlla{ug eulurei lB lrl ruol 'raryeuraug sauue,p roJ uapn ra8uruuog eurs alpues relsal suelletsueep€g IE ue r 3uudsp61 paur rap 'aposrdg ug

'apuaSosaq 13p1e111 areur ep Je Ie€lN 3ol au-rals -e8tuelg EJJro^q 'ua1es1.ref,uoy pa^ a{ueg a8uel o1 ap ',,uas>1e5" aparassed utsLI Ep 'qorl1J srepuv eslapurqrod auuep r sepurlu rA

'usrroJ sualietsuv IIt arlug I '{S zr alelaq alt?Eur ';elsa8rny

apun>1 SqE

.esg

Sosag ap8 ua8rq[asptrl

uaredueg

;e 3o

'ua1es

apee11 alsa

!.t


18

kunde i mange Aar ikke gaa uden for sin Dor, uden at Raabet ,,Corsarens Baron" lod efter ham. Han fik Tilbud nok om for 25 Rdl. at faa Goldschmidt korporlig afstraffet, men over en saadan Fremgangsmaade fandt Rosenkrantz sig havet.

del her i som den bestemt

I

medens '

Som Udflugtssted havde Klampenborg Bad alrsaa haft et ganske godt Anslag. D.t fsrste Aar besogtes Stedet foruden af

tEneanstr

te

Bygni

lrege ans

trn ik

i+P:,,i

mer,en I derkaste

'fteffi

Magt vil Mening sistance,

mando f Karante

I

r85

Rdl., for rige Anl kostbait Hestene

Paa ( Kontrol} mann hu Konkurr opstod ( $fl

:l0r

tor,

ll (.rt?'.>I"

,,Skreentent'.

de faste Gaster af 6746 entrebetalende Gaster_, og i 1846 af 13552, altsaa mere end det dobbelte. Den Indtagt, som flod heraf, var afgjort vard at tage i Betragtning, eftersom hele Etablissementet meget langt fra blev den Guldgrube, dets F,redre havde onsket og haabet. Aktieudbyttet blev i rB45 ikke rg, men kun 2lz pCt., i 1846 r pCt. og r t847 sler intet, og med Undtagelse af 3 Regnskabsaar, ,da man kunde udbetale r pCt., vecl_ blev udbyttet indtil tBTr at vrere o. Det vil faktisk sige, at selskabet meget ofte var i Vanskeligh,eder eller Iigefrem paa Fallittens Rand. N{ange af Anleggene havde varet alt for dyre og kunde slet ikke forrente sig. D,ette gjaldt saaledes baad,e,,Skr,renten" og ,,Christiansro", og man sagte at bsde paa Mis6ren ved i Aarene t847-5o at udleje begge disse trjendomme til Staten,

Bap

det folg

Man talt sogte at ov,el paz

z pCl over

pai

i

Fiyvep forsvare General{ nedsrette

okonomi

rers Fot I

Adminis og Bogl gorelse,


mefd ue r 8rs apere^sroJ plr8Sog 3o a8unrl 3o 'aslaro8 "€d euuep epa,resrtrr>l uelsodeadlg 'asle8rpals;V -JV ttt pitSSog 3o e8unrl apa{Itspur ltues esleSSegesqelsu8ag 3o uorlensrururpv sueslar.(1sag apelpep Surulualeg s31ezrp61 ettaq 'pIoq-roJ sreJ -euort>Iung o] ap 3o suaslardlsafl Je qep 'e*9sr141 e{sruouo{o uep Il eu-re8esrey Je slep esle8osrepu1 1p 8{eapn ta allespou le lep sa8o1pa,r 'p1n;ru-ro1s la8aur ^aIq rep 'Surluresro;Ieraueg sueslerdlsag e,relsro; reurproerlsle ue eed uaru 'apeeuralpueH 1e aqs8urpeg r uueurllag a,lSosroJ tsr^ e{su€C 'ualsodezr.{1g r qar5uy e>pats roJ lespn uep eed .raao ^alq 'teqe>lsu8arstJlrq laqe4su8a-renulrod erJ 1sods13e1pu1 ue apog all.(qpn '1)d z a,p o.rEI{ auun>l le JoJ uaqard}seg Srpqrues ?C 'tuep eed ;e,rro gtgl la.rey Je p{€Jpn e8rpeep tap roJ uepld>15 a11err 1e e13os -roJ ueur 3o ''urur paq8rslesdg 'peq8rlaururos.Iod uro allel rI€N '-rereeuorl>lund ol ap Je o .ra8ely rap seuo1 -rey apua8loJ lap ua8urlues-roJl€reue3 eed 'eprs sa8unrl eed 8rs 'pg88og '-ro1 ->1adsu1 suell€lsuv epeilrls 'o1 assrp tuelle'tu ra8uruprug polsdo nu Jap ep 3o, 'ue8uriltsraploq8og 3o -.rarasse) 11] luerrn>luo; sa8unrl lore^ prJ urs r ep^eq auuaq epes teeeJ epleq uueru -IIaH SrlSeurppg ue arpue lpuelq ue>lll^r{ 1 '9t1tuo>11ortuo) Stgrca,g r ua8urluesrolle.reues Eed u,e,

lespeu ueur ep^eq

'seprq 13 euelseH

alpuf8aq ees 361 'ruot rBA uaqq.{ry 'aploqa8glpel te ueqtso{ ro; tle 8urr1rs1s.(y apuel8ueur Je punl.g eed .rerr 3o 3e1uy eBu -Ao ap erJ atloq l3ue1 :o1 eEI lapats 'lpt1 oo9 5 un1 roJ ''IpU ooooz I leq€{sles po}s rep ',,ue1ueet1g" separasrlcet zSgt 1 'leqolpn r3A oueluelex suep€EJsuorleEel 1r1pur 'uatlelsuy pe^ lSen aploq t€ I1 opueru -uro;,1 le se,perol{f,Elep uosluteg su^Equaqox er1 3o 'eluelsrs -sV retilrtu ep,e.rerrl>lar ur1a11e[11 'rueq paur elr.rp epp^ Surualq sueq rarya ueru ',,pdsarperuo;4" 1ap eed apug aro8 eppa 13e141 peur uaur'aueeluele;E sa8eq oI e,pereur.rou ep SIs e+se{lep -un le a,pa18*u pee:suorle8e1 >lspueluepn ua ep' 'gtgt uereur -urosraryg r -raq 8rs 8orpp1 aposrdg Srlepurule lleq e*l>lr ug 'ur1a11e[11

';q

sapesue a8eel

-au€]uerey ruo5 'uBaqapESIIEd petu sepa-rJadsle -ra8uruS-(g e1 -ruelseq >i€qreeJ pel uetplsuv ip e61 'ur1oq,(y eed uallelsuee'u€el -uBJe) I]l satsr^ueq solepruerJ ;aluarlederaloy a8qa>1-rrl suapeur 'eule11 e,pe]]rurseJalo{ EIJ epuesfa; epuns a8elp'our 1e II] lurelseq IBA uorlnlr:Isul euuecl 'asse'rd suaprls(I r sapeu^€eueq uep uros ',,11€]suy-zetun1uo3" ua'uorlelsauelueJ€X ue' epa'IeJpur .Ieq .Iep 6I


20

og Fred;

66 Sider, hvori navnlig Hellmann maatte staa for Skud. Endvidere anlagde de Sag mod Selskabet paa Grund af Afskedigelsen. N,Iedens Hof- og Stadsrettens Dom gik de to Sagsogere imod, vandt de siden ved Hajesteret. Boggild opnaaede dog kun en Erstatning paa 4oo Rdl. for Opsigelse med for kort Varsel, medens Liunge fik tilkendt 6 r77 Rdl., og Selskabet forpligtedes til at genansrette I'ram. Han afgik forst r rB77 paa fi

besorge

Belob al ,,willian lede 3 ( endog 9

1ob lavet

l

* e

Regning varelse gaaet ol

For

s

e

forhold en Jernt

for

hele

med et ; penborg

udfsrt B te han a benhavn

fra Ksb Tschern

Planer

t

Anle trksprop Hovedprom

en

aden.

Grund af Alder. Sagens Udfald blev et okonomisk Slag for Se1skabet. Der var bestandig Ebbe i Kassen, og Bestyrelsen tillige med et i IB53 danne.t Representantskab maatte jevnlig forstrekke den, indtil likvide Midler indkom.

En Aarsag til den daarlige Okonomi, som Udvalget imidl.ertid ikke kunde pege paa, var sikkert den ganske utidssvarende Forbindelse med Hovedstaden. De bestaaende Trafikmidlrers Kapacitet var ikke overv,reIdende; herpaa bsdede dog en ef ter Tiden og Forholdene jrevnt god Forbindelseshyppighed baade ad Landevejen og Sovejen. Landforbindelsen besorgedes af Omnibusser, der udgik fra forskellige Steder i Kobenhavn. Saaledes korte Omnibusserne ,,Hertha" Nr. l og 2 S Gange daglig i hver Retning fra Store Kobmagergade 13, ,,Merkuriust' 4 Gange daglig fra Silkegade t7 og endelig ,,Figaro" paa Onsdage

de bety Ved

til at la

Aar ans en dobl NI,edt

modtag.

det, der Vejbom

afen-

Grosser

en Her de om,


e[6]Irt e,pI^ ]e88eluv Ep 'saperaqordde e4>p ueu€ld 1e 'uro ap -ua8erpulT sellestua-rJ lledrcur.rd rap ue>llr^q r 'aslepuezruaH ue ua8urra8all 1rl sepeller 'prueZetg eed uesuell 'N 'V reressorg tpueTqrJep, 'e,.ra[asuro11.re11 suau8E JB or e]d auequref ue Je 3e1uy pe^ eIEp 1e p1 13erq e^rlq eplr^ Srltuaruro; auaururoqla6 Je eura]stuolpul reeu 'lsolsapels tploq telruy ape^sr>l rap 'lap -Eersturv r puelspoJ I 1ro[3;e lap a]poru 'a[pn1en paru la8elp,otu uorleluaserdeua8rog su^Ellueqox I leEEISro,r suepery 'Sroquaduery IIr eueg terodsllaqqop ue

^elq

Je

UI;C 3o 3e1uy eed uorssacuo) ruo eedrap ueq a18osuv rey

aurures [e1q r 3o 'raluaurallalrN aupourol ap e8elaroJ apEI ]e III eslepellrJ ur1a11e[11 II] StBru€f '8I JB uor]niosa6 '134 parl :ad 6l'lt eed all,(qp6t 1a ep.(1aq ap -ga. 1a1ir.tt1 ''1p11 ooi pn>lsralo lSIIrey !y_;n 5i 'ef, lll8pn (( a(

a8epsug

-ue3 t . r 3r13ep -alBES '

-tuo Je ap"Eq p raua ua sJalprI'u>l apue-rB.\s

-ralpltur t

Srluael

-lll

uasli

-Ies ro}

ooo

'er 'lpu Srpey ooS zzz 13e1pu1 'Ipt{ ooo oz reuollelrdordslg III JBreI{ ''1p11 ooo ooz I 'B) a8erpue epin1s auralp8pns8eluy :uortelnIle) epue31o1 III iaeeu rea 3o ueueg IIt reueld 1ap[aqrepn ueq ap^€q .rerorua8ul alslaBue o] 3o Sururaqrsa

.. : i:-i:-

,.!t

.s:.:li+

uleldey peLu ueurureg 'a8eqlt I€luV eurues 3o u^Bquaqo) "rJ ooo og? reile reuosrad ooo o96 'et p1 Sroquadurely 3o u^equaq -oX ruaflaur apuaster JE letuv a8rpee ]ep E"lsue eprnt lE uetl al -uaru snr{sueqr1 pe^ ua.rrrtuog }€ ualsuo>lpul J? Suru8areg uoJpn

:.-=--: a-

:.lil:

'?E:-

:+.

flt*-''.

te; ,'

ue r llunds8ue8pn pa11 '8,roquad la8eru - lSrsserusuols -ruEIX p1 dnrallag .ralo orqe.rJoN EJJ euEB ue I|1 l{aIor4 le paru uets sualletsuv erJ s>lerts epepfeq.re ueq 3o '1apue1dg e{a'q loJ uetu 'uel1e1sueep€g roJ lolq eq4 'aqe1s auun>l eplr^ auequ-raf ua rapaq8rlnry e>lll^q 'eespur UEH epuellllssperllrln seu.{s ploqrol -{l}ElJ assrp aleetu uqallelg uos lduag lSrr,trler}rur la rod 'ueJnl"rellr-I r :ano 1aee3 ellr,repns1 equleuro; slsloH 'd H rueuua8 ees11u e,p rE^ eslerl=l -IrJ {srusord a.raru ua 1q 8ue8ro^O auuap uapur uaur '3uru8e11 aru^s apun>l e>l>lr uatreJetn5 rproJ 'e,peeq:as8ng II] ruo le^el qol -roJ sJeV o] rallo ..erutug" 3o ,,ruEIIIIlA" 'e8ue3 6 Bopue ^alq a8ep8rllag 3o -uog eed 'Suruta5 ra^q r 3r13ep a8ueg f apal -[es 3o epe8snq]se^) ErJ >ll8pn rap ',,eruurg" 3o .,urEIIIIA" aradureq eeiqasdl 'eeurs o1 ep lqo{purlpg ooo tz IE q6leg la roJ ellsef,^l.eN r ueur epler{ ualaztog pE uaslepurqrog aS.rosaq tu III 'ot r ape8.ra8rog e-r; Suruleg relq r Sueg r a8epa.rg 3o

i1r ..ts.-

-

q :".'ai+t :_:fu

-

+i:-l

eed J/g -ro}

taqE

lro{

ro}

Sop

apa

araBssSe -1a8rpe1s.

-pug

'p

t7,


22

deres Ejendomme Tab, og subsidi,art om, at Erstatnilg ved Ekspropriation i givet Tilfrelde maatte henvises til privat Over-

ske

enskomst.

A,mtsraa

Ved en kgl. Resolution af r3. Juni 1845 modtog Hjaltelin d,en onskede Koncession, naar han kunde godtgore at have opnaaet Overenskomst med de paag,aldende Grund,ejere om Afstaaaf de fornodne Parceller. Dette var en m,eget farlig Bestemmelse, da en enkelt Grundejer saaledes kunde valte hele

else

kunde f< tiv blev skete. I! Som

Planen.

Det viste sig da ogsaa hurtigt, da Hjaltelin kom i Gang med disse Forhandlinger, at Afstaaelsesprisen kom til at ligge paa 25oo-3ooo Rdl. pr. Td. Land. De 20 ooo Rdl., der var

anslaaet til Ekspropriationsudgifter, steg derved til mere end det tidobbelte. Men efter r r Maaneders Forlob medctrelte Hjaltelin, at alle Overenskomstern,e nu var i Stand, og udbad sig Tilladelse til at begynde Aktiet,egningen. Denne skuld,e i de forste 3 Uger vrere forbeholdt Aktionrerern.e i Badeanstalten. Kapitalen skulde udgore den kalkulerede Anlegssum r zoo ooo Rdl., fordelt paa Aktier I r oo Rdl. Da Regeringen nu forlangte ,,mere b,etryggende Garanti" og bl. a. for de eksproprierede Arealer krevede Legitimation fra de kommunale Myndigheder, satte Hjaltelin sig straks i Forbindelse med Kremneren i Kobenhavn og Sogneforstanderskabet i Gjentofte, men dereft,er ligger Sagen ganske dod i 6Aar; fsrst i D,ecember r85z meddel,er Hjaltelin Regeringen, at han har maattet stille Foretagendet i Bero paa Grund af ugunstige K,onjunkturer. Han meddeler samtidig, at andre, efter hvad man siger, nu vil i Gang med Sagen, o.g anmoder derfor om, at Koncessionen fremdeles maa vere ham reserveret. Da dette ikke kunde blive ham tilstaaet, maatte han opgive Projektet. Da det i 1863 blev til Virkelighed, havde Hjaitelin for lrengst opgiver enhver Forbindelse med Klampenborg Vandkur-, Brsnd- og Sobadeanstalt.

Efter Regeringens Onske var Hjalteiin nemlig i r85l rejst til Island for at for,etage en Underssgelse af nogle Svovlminer. Han kom tilbage til'Danmark i r85z, m.en tog fra den folgende Sommer for bestanciig Ophold i Island, hvor han i lB55 blev Landfysikus.

Hjaltelin var utvivlsomt en Mand med baade store og gode Id6er og navnlig rned en stark Tro paa disse Id,6ers Levedygtighed. Men Ber.egningernes Overfladiskhed og alt lor sangvin-

Op,

Det mai

Lrege V

vetten , Hjaltelir tog v. I styrelset

nogen

i

a

Bestyr

som Ba, vige, hv

af

hans

Selskabr

men gil orn, at

-

ler

ikke

trods L til Aktir

rnelse a

hedil

Samtidi staltens

paa Ioc Klan ikke mr anstalte

og Triv selv der der Ind

bygninS r 866: .,Det

af forri

stiget a


(peuer1 >lser EES tepat>ls 'rran apptu Srlepunulen 1ep 5e le8Ps ]E -un8aq '-re laptaqry 3o '1pu,{Saqeed ueralq paueetrAl a8urol 1e r .ra 3uru3,(q1a,1o11 3o -suollelnelsatl adu uaq" uas1ap,u,{3ag

-url8u€s -8,(paaa-

apo8 3o

:998 I

.runuef I ,,lapuelerpag" ranr.rls aptaq-iy e]lep ruo 'Suru8dq -letoH 3o -suorle.rnelsag ,(u ua a.ro;do epEI ]€ ;e-raq 1.{4pul lep -un Ep epallnlsaq uaslar(1sag 'epue>lro alsrlda>1s lsau uep ^Ies ellsetu 'auoa arasr(1 8r1apX1eq ua leeeJ ap^€q peureq lasrrrra 3o

slalueuessrlqetg rol aurasla8uqeg lB ueut 'assey suellelsue ^rT -ap€g potu apdfu te IIt tuorlsplnS ua a8uuq SEIS lee paur e1>II 1a,t apunl tggr uareultuos t Sutuqey suaueq8roquadruely 'larev tuo 'lpg ooor eed

rllS]y ue potu rey oS paur sepe{e8r1 Sue8purpe^oH suallels -uV pe^ ua8rloqpaSo1^o{S ;e laleeura'[a1 sapa8uel-ro; Srpques 'lp11 oSI eed uesseIslets III l1r31y 8r1.ree ue potu -re17 oS I peq -8Ipt[C >lrJ ta5 s]eqeISIeS 1e sapalers '993I I seperpua eslaur -uratseg euuag 'p,o6 surlatle[11 l1pur ogBI E]] laqE>lsPSaIl{V lll irolralo la,r8ap,rr:4 ee! le uesla.r(lsag puelspol4l sa8unrl sporl lap sape{{.(1 pour.raq 'Srs pa;ru laplaH ueq ap^eq Jaq a>I>II -ral -1a11 'la8erpralo LLIEII e'^riq elle"ur tunr8al,rrr4 surlelle[11 ]E 'uto Suru8osuy paru ue8ur;e8all 1r1 ueq >13pur 'pour rueq ry8 uaur -luo,C Ep 3o ''Ipt{ oooz eed Surulelsrg ua ape^er{ 3o laqe>1s1o'5 poru 8eg eedrap ap8blue ue11 'Sroquaduuly eed Sqog suerl JE J]]esp,n ruBtl pol pa8og sua8uoy paur uasiar.(lsafl leuslour'q 'a8r't 1e udq apeg8eu '6591 raqo1>lo JE ua8ue8pn er1 a8alapeg uros

uBI{ ep 3o ';erap loJrep alpeerlpn 3o uaslarf1sag t t8esdo ^elq :e8a11oy euIS palu saue al>lr spun>l uasog 'A 'eurelr€d ;e uaSou 'ueslar^(1s -ro1 epoelC Ilt e{{l prlrelpltur ,r'e1g Surupro euuag -afl r speid sueq 3o e8eelapeg uros 3ur1p1s sueq uaso6 ''t 3ol -rolo elseue[a suallelsueepeg er; eslero8sol asrlapua sur1a11et11 reug 'fi- -Sng1 r ua8urlfasruoprof lapun ,,eaq1e1e3" ual]en -roy eecl a8egapun lareel epleq rep 'uaso6 '^ 'Y '5 'n o8eel re{IA ruos apora8uny pueISI 11t uas[ag repun ur1a11e[11 ]oJ

95gr r -ue31o; 'reuIurIA(

1slar

r

9

-og .3o laarBdo

lap Eo e{>ll alt -uo,x tE ueur pe, aBrtsunE

oer{ te

l:ey9 i -E>lsrspu

-JOJ

r

s

€JI uorl 3o ,,rlu '1p11 oo

-ex

'ual

-roJ ep 8rs peql -1elg at pua ere

re^ rap a33r1 re 3ue3

r

olaq atl

-ag 8r

'sepelrepue lere eleq paurep apg,t la8atr41 'a1a>1s ua la^I-I I pn uoJ ]e^elq ^Il 3r1a4rra lap roJ 'rey seug ^IEq erlrul sueq eed 8r1a8e1ue uoueq8roquadurely lezr 'aspnroJ apun>l e4>ir 1rot8;e ueq tuos 'p'uelspritrq a8rpels uap lpotu tapeelsltuv soq eryr uErI e,p^eq 1e 'tueq seururoJpur l.re>l{Is Sop eeru 1ag ']setuasnJ ua Je tpII a>14 Stprlures ;eqat Suriplsdg a{s "Es

-BelsJY

-do eae qlatte!F -Je^o lE

pa,r 8u

tiz,


2+

ei alene Grund,en til det Hele paa lidet nrer er opmuret, men ogsaa endel af Murene op til Stue-Etagen opfort, saa at man kan gjore sig et Begreb om Omfanget af dette betydelige Foretagende, ligesom ogsaa Terrainets Rydning viser, hvor srerdeles heldig Byggepladsen er valgt. Vidtstrakte Kjrelderrum, blandt hvilke ogsaa en Iskjrelder, ere udgravede ved Siden af Hoved-

kjobslut henimor

drataler Somme:

bortleie Jernbar Den

long.

1

bundne

af

7oo<

I

fardigt, og Kre

I

hold

fremkor

m

sekretre r

dtr*

vedtog

?$ffi

Bestyre:

rator N

linger kontant skulde Man der fan med AI

i.

salen; Badehotellet.

|XLL

vejen f ,

bygningen i den for Restaurationen bestemte vestlige Floi. Den hele forhenvrerende saakaldte Oekonomibygning er bleven nedbrudt, og paa dens Terrain opfores nu Nordsiden af den til Restaurationen stodende Hovedbygning. X4an faaer derfra en vid Udsigt ov.er Sundet. Der hersker i det Hel,e en travl Virksomhed paa Badeanstalten, og ligeledes flere St,eder i dens N.erhed, hvor (i den nordlige Del af Taarbrek) 6 i, Z mindre Byggearbeider ere i fuld Gang. Prisen paa Byggegruncle og Ei,endomme i Klamp,enborg-Stationens Nrerhed ere i stadig Stigen. Medens i Efteraaret den hele ubebyggede Jordstrekning fra Taarbreks Kro op mod Trepilelaagen blev solgt til Bebyggelse i Parceller for z5o Rdl. pr. Skp. Land (foruden aarlig Afgift), er der nylig

,rLange som va

henlagt Hele

man til

eftermir Juli og BohIma

Fra

ret Lejt

Forpagr nye Hc

en

IanS

banket

Tilblive


->I€rl t€ l8r1nu 1ep 1ro[3 ueueqS-roquadurely ep^BI{ asle^rlqlrJ stefle]oH uepuT nup'ue uatrAI 'S.roquadruel) IIt sap8elueq le>luBq -lsed erJols -ralque ]e '1e8e11 ua lsaurrau a>l>ler.rrev 3ue1 ua ruauue8 lep 3o 'eurtuoueu la>Feulp'n la l-rEus tre1og a.{u ^eiq rapun 'lellatoqopeg ;e ua8urulSed-rog le8elrano 'rrolrpuoy 3o uorl?rnelsed suellelsueepeg ;e ra[a1 ]ar ta,p >lIJ aslepe1 sdnrapurp

-ee^ ep^€q

tllpq rap 'dnrapurS roternetse6 ep^Er{ 998.I

EJd

3r1(u

-r

-roJ ralle

ory s>{: -reug

-uariurel'

I ere -r0 uop I)

-peu ua ro

'C 'O Je aslapal repun uaruox 3q3ep rep rEA lsn8ny 3o rlnf 'runf aurapaueery I '8uUI{S B Je ?rtug ue ale}e,q eBepprur:a1;e -lreruo) eed 've1 ue,l"suaf,uo) ro^r{ '1aq a8rlp-rou uep II} ueur elleBur 8op :e1e ,roJ lueqee nu rel uerJeJ suel1elsuv oIaH 'puEA tles peru laar8 aalg nu 3o uepuerts {t} t8eluaq Je^ epeg eurJEA ep ruosa8rl 'p,(g poru ere8uel la]1,(IJ JeA uros 'euapeqauraH ro; relo e8rl ua8eeiapeg Irt pe,u euoJ ,.arurle8uel(( €rJ rop ',,[azrapeg" lpte{ees ue paru p.{g poui 1e8ue1.ro3 uatel

-uEapBg

'uuEurlqog

-puells poru uelueer>ls roJ ue,peu uerts uap,nsep fuales -uef,uoy ]e uapeqr€N r iesr 'tatlsa:aspedg^alq e(u ;e Seiuy peur louerileJ sepauuo>lsro} a.reuas rBV oJ '998I I pols lpuBJ lep uEtr l '.ra8urrp,eq-io,l 3o reslapr^pn ep pe^ apuaeels e>l>lr ^elq opln>ls 'sa8e-rpge

uepuser{Je,}Je rep 'uor}e8rlqg ua leqoleqtse11 :o; 3o lueluo>l 'tf d 5I paur eure rs^pueeH ellltssperJlll lB sepe>11d1 re8utl -pueqlod a8uel 3o a8uuur .rerye tep uraaq 'uasslN 'v 'J 'N loleJ -nlordslarre^O laq 'leqe>lslueluas*rdag ;e 131e,t 'rer,(1sag ^olq uaa Je sapapetsre puelq g eed ueslarf]seg 'reltrnlelg a.(u 8o1pe,t 99Br r Suilures,roJlereuaS uE 'ee8;e elleeur 'nessa6 releJ{es -s8uqspuel rEA pu€urro-rl sllq 'ues1e.r.(1sag 1e 'a1.ro;patu ploq -roJ essr6l ua8uru8dg I ]serrv a8e1a.ro1 apei t€ 'Srleruuolurar; salu.(s a>l>ll le1 uapue ep 'eedrap ap,allnlsaq aurarolrpery 30 ' 1p,11 ooo 5 r nupue apue^eqepo8pa sau:e4res^pueeH re,t '13rpre1 pots lallaloH Bp : tp e>lII 3b1s ra1pr14i esslp ue1 I '1p11 ooo ol 3e q6lag la,lurus ]e IIt u€E-I le8eldo ueru eplel{ -ra1y13p61 supunq -ro; epua8eie.ro;a88dg anap peur ep JE asloploqlv ga '3uo1 -aqaN ra1sa,u8(qspets JB tauBal rea Suru8.{qletoH a.(u ueg ',,pnrep apueaeqts.(1 adu ueuequraf

pr^ ua -au Ir]

ue(I

llEF

ff'.11.' [Mi

FW. ffi

1

t -pa^oH

ra8urrq l{nus epunluaSou re Ja:rIeA 8eq razrq 3o 'aparallroq ara nu a,parallu elsaT; ap ]e 'a,18-rndsralJe ]>lrexs Ees reururos elseu roJ ere {eqleeJ r eu.repaq8llralratutuos 'uaIElEJp -en$':d'lpg r.ro; (ue1e1e.rpea$ oooS) puET'epl zft poruruaq ro; pn uarlrerupuurls Je IeC ue uro 1e11n1sqo[4 eed

1p'uEIq

salepraal

-EleroJ

ueI

uBI"

-3o ue

anzra11afl


26

ke storre Folkemrengder til Klampenborg.

Hovedsti

Saaledes fandt der September 1864 en stor Folkefest Sted til Fordel for Fondet ,,De faldnes Minde". Da det ved denne Lejlighed gjaldt om at

i

ffisH.

paa alle komsten Klamper

i Logi.

i

.

Dyrehav

vigske S der hav< tet rned

og Lam

og451 dagen

t

f<

prresider havnernr mrend. Som

borg i

utvivlsor reformer

indl,eded tan Kon

Kl. 5 or

borg og

Badeans

Obeliske Transpa: og Plad

Mend,

r

for,else.

stang

vz

F-orvejer

I

,et

f)er var Koncertsalens Indre.

skabe det storst mulige Overskud, var der iser lagt Vregt paa den lettere Underholdning; blandt andre optraadt,e ,,Professor M. . Jackel fra Strado Pistola". Udbyttet blev ca. 5ooo Rdl. I September det folgende Aar presterede Ginderup sit Mesterstykke. tsra Sonderjylland aflagde 2too Danske Besog i

I I

â&#x201A;ŹJerrepra

prresider

paa nES

de store ske Bon mand, f. ligheden

for

Fest


teupl6 pa^ :suEO 3o Sueg 'ra1ea paur 43 ueuegv 'ue'lsal roJ uaBeq .,epuep,rJ als8urpeg" r lldrl 3ue5 alsroJ 3o uepaq8rl -!"t ttl te^e-r>ls -rEA uaq 3ue3 atsroJ JoJ req po[ '.,ureu; 'pueru -apuog 'rua.rg" Sueg sdn4so11 'asle>lleen a8rlapuee sapuog a{s -uep uep lll ue8urupalpul leuuup ap^Eq .rap 'reur-roge5 oJols ap

eIeI ua r apap1,(q .3o ualsag eleq I 3o11ap '-rey gg ualsau rzed aqqn9 ue .rel rep '8r.r;punr3 ueletlsad lploq 3o aparaprse-rd IIeH'3'3 !luaprse-ldraag 3o pueulurel;r1g'relueluaserda;re8 -rog 3o eJlsrur1 I seES aurelsag rpueiq Iara8ellaq oog rE^ -ra,C palg ua8eppnutsed lpueJ ualestreruoy ro; proN llal la I 'eta! te Irt eslapellrJ uelletsueapeg tazrrB ap^erl ua[e,rrog r e8eq or uorlnlosag 'I3{ ua uros '8eglr1dg 1ap apalerr 3ue1s -3e1g afoq uep Erd 'uapeg la{roJ_ 3o aura;y.ro]sulJg 'aslerog -rueuue3 sauJaurroJelfl pal aururos>lrrl leJe^ ep^Erl rap 'puary ep Je repellrg palu sapDll(urs ualeslref,uoy ueloJ ue,sp€ld 3rl '911e8e1g 3ue1 ua III lauuepuro .rel ,.arur1a8ue1" 'ralua*edsuerl 3o ra,qe>lspa,DlrB1 I paur apapdrd 'sleuroy 3o uerS Je ta>lsrlo,qo pols euraueld eed uro lpund 'Sue8purperroll suatlelsueepBB pan lslar re^ Jap 'alrodsaugr ol ap uauuaB apa-rassed 3o 8.roq -uadurely 1q a.ra8e11e6l suelsad tuo>lu€ ua8eppruuagE ruo 5 'lX 'ap8iretua4iod epaluesroJ uep 11t alle] '6 uerlsuq3 Suoy ue1 -lV sl^q e-ry 'ua8elrure,rg pe^ apoutsad la patu tap sep,ap,atpur paq8rl[a1 auuep pazr ues36 'spo9 ]]rolsurag eed au.raurroJa.J -oqpu€-I ro; 99Br [rlt .Bz uep ue]saJsreeperpunH ]urosllrltn reels 'ua,ruureg epeuuep. Iap^l"H elsprs sla,IleJ-oo3r r 8.roq tuo ':a1sag ep JB apualeells lseu uep ruos -uadurep'1 e>lll^q

-sp,ue-I a4sp.(lrapuos soJap a8elpour

]e pel raslelod

r

Sosag

-4tr{ trs

'Ipu

rossalor

eed I

r8ae

ffi Y:l

'puetu

seureuleq

-uaqoy ualelpa^oH r ape{lo} uueuqa-I eirg 3o 'aparaprserd u^Equeqoy r LresJe-I 'J '-I ratsau8rog 'ralsag ootl ro; ua8ep -pIN aplog zS paa dnrapurS aparal-res 'uapperg J uaIV 5t 3o l3ue1 ua117 ooz <lleI trols le r 3o 'l8uaqdo re.t -ra1ladure1 3o rauoulas.(1 a,p8ue1,q ue 'leuorle.ro>lapJalstuolg 3o 3e1g paur 1a1 -u(d re,t ue,lesuef,uo) 'pnr>ls elsa>{>lnrus lrs 8rs uoJr ap^Eq Jep 'lletsueap,eg Sroquaduely eed sapeltnlsJe ua8eq ',,ualS a>1s8ra -se1s uaq" pa^ pals lpueJ apoue{Iod ttols te roaq 'ueaeqar,{q III r8ngpn ue aurap.(l-repuos So1a.ro; raqrualdag 'z uag 'Fo-I I tatse9 a1sp,,(trapuos ap Je o9 ta8el lletsueap g Sroquadruely opaeq 8op laleurrrd sorl ta,JalrEDIpur u^EqueqoX {lt ue}suro>l -uV pa^ ,ra1q So pue11a[g urauua8 iauor]e]S errots ap ege eed 'ros:oy Ip aqqsdureg patu ]eururo{ r€^ aC 'uepelspeloH

t

lB ruo lapuod rep tp

1erfag

17,


28

afbrrendtes et festligt Fyrvrerkeri, og Kl. 3 om Morgenen sluttede Fest,en rned z7 Kanonskud I August 1867 havde Kobenhavn Besog af .en storre Skare franske Deputer,ede og Journalister. En af Geshrnes Dage i Danmark var viet til en Udflugt i Hovedstadens Omegn. Efter en F rokost paa ,,Over Stalden" fort,e et Vogntog Fran,skmrendene ad Jagersborg A116, gennem Jregersborg og Ermelunden til Er,emitagen, videre til Raavad og langs Molleaaen til Strandmsll,en. Dagen sluttede paa det nye Bad,ehotel i Klampenborg; her var det atter Hall og Orla I-ehmann, der var F.estens Forgrundsfigurer. Efter Middagen underholdt Studentersangfor,eningen de franske Grester. Som Klampenborg Badeanstalt i en Aarrrekke saaledes havde vist et vrerdigt og venligt Ansigt ved reprresentativ,e Festlighe-

der, var det kun rim,eligt, at den Komite, der tilr,etteltagde Universitetets 4oo-Aars Fest i t879, havde henlagt dennes mere materieile Afdeling til Klampenbord Bad. F esten fik denne Gang en srrlig Glans, idet Kronprins Frederik deltog i Middagen og ogsaa tog Ordet, medens Carl Ploug holdt den etgentlige Festtale. I det ydre Festarrangement bsd Badeansrtalten paa en Sensation: Terr,renet var el,ektrisk oplyst. trnd,elig skal her navnes Arnerikanistkongressens Fest i r883, Amerikanistkongressernes Formaal var. at soge Oplysninger om alle amerikanske Tilstancl,e, Sprog og Kulturforhold fra Tiden for Columbus, samt at soge udforsket endnu levende amerikanske Naturfolks Etnografi. Den forste af disse Kongress.er havde vreret holdt i tB74 i Nanc1,, de folgende i Luxembourg,

Bruxelles og Madrid, og det var paa Forslag af den russiske Gesandt i Madrid, Fyrst Gortschakoff, at Kongressen rB83 bl,ev henlagt til den danske Hovedstad. Det var denne Gang en international Forsamling af Lrerd,e, der holdt sit Indtog paa Klamp,enborg. Kongressens Prresident var Direktoren for d,et oldnordiske Museum, J J. A Worsaae. Ad. Rosenkilde giver i sin kendte Fortelling ,,Anders Tikob" en fornojelig Skildring af ,en Aften paa Klampenborg i t86o-erne. Den jydske Landsbydegn finder sig pludselig staaend,e midt imellem de to Rekker af Badeanstaltens Stamgaster, der fia deres Pladser paa Brenkene foran Konoertsal,en vurderede hvert nyt Ansigt, da hans Ledsager pludselig udbryder: ,,Nu er du i Saksen!" Dette var det folkelige Navn for disse B,enkerader med d,eres nysgerrige Kob,enhavnerpublikum. Thi


IIIJ

'urn

sssrp ro]

repfrqp -aprn^ u trelse8ul :

-ee1s

a

3r1,

r Sroqui -rI srlpr

@

o

F o D

0)

0)

g

o @

o-

!

a o

le,p roJ eed 8ot -ur ua 3 ralq 9gg

a{srssn.r 'S.rnoqrur

-AEr.I -resr

-ue{Ir}u]

uaprl E. uo ra8u '0ggI t 1

o

o' o

ual:lBlisut

6

-PIN I3 -uep {I}

o, s

rn o

-tue8a

Seuuap epEeilatrlr -aqBrltsar

ep^Erl o o

ui

sa

,t

-urua*o;f

oo

!Sroquac

-rod

slre

-puBrls uepunla,r

-uetu{st

ral;g 'ul r a8eq ar?>ls

e.

-lnIS uar


30

om det oprindelig havd,e veret tilsigtet at gir,.e Klampenborg et internationalt Tilsnit, og selv om det af og til ved s,arlige Lejligheder virkelig kunde naa nog,et i denne R,etning, var Hverdagens Prag hjemligt nok. ,,Nutiden" skildrer i 1887 Livet paa Klampenborg i folgende Vendinger: ,,Gaa igjennem Haven og Parken en Formiddag: D,e vil se Damerne ligge magelig s,elv

Auders Tikob

i

,,Saksen". Efter ,,lllustreret Tidende".

henstrakt i deres Hrengekojer og blunde saa smaat over Avisernes nyeste Nye eller se dem sidde og sunde sig oven paa det sidste Glas Kildevand. Ikke Spor af Badesteds-Opstramm,ethed, ganske hverdagslige Toil,etter ! Om Eftermiddagen og Aftenen ,er der livligere, naturligvis, og elegantere. Men der er dog stadig nog,et meget Dansk, noget, som i bedste Forstand minder Hvad vilde Hjaltelin have sagt, om han havde om Tivoli!" lrest disse Linier! Et ganske uskadeligt lille Tillsb gjorde Klampenborg til at blive et dansk Monte-Carlo: der indrettedes en Roulet. Men Politiet, der aabenbart slet ikke havde Blik for de deri indebaarne Muligheder, forbod Spil om Penge. Vilh. Bergsoe be,retter i


eure8elepug elle JE ls8ue-I .tueq EEd srld ue8etu Brltuaprorano alles uros 'a.raoqag suau8g -ro; esla8elleg lols 1q ,peq8rla8eag IB punr9 eed gggr r etpeerterJ ueH .zggt erq 1e-re8unl ep^Brl rep 'a,q.(19 '.rC sauleu roq ;a8elapeg apuaryI{s ap tpuelg '3raqua1qo11 .O -re8lopal;g sue11 .a8eqll ^elq .3rs 1er1 ueur 'ue8urulSedrog e,>l>lr ueq epedu;oy ,rey oz r 1a1 -letoqepeg le^arp ep^Br{ lggr requra^oN .r uap dn-rapul5 B(I 'uas1ar,(lseg lapun pur Jauorl>lund suep Eo 13e1 Jeryerap l8elpeu ,ra1q ua8urllllsrolladsui 1rep1y punrS eed r alpeerlurJ [lgt JE .lapue tap lerya aue 'a8unrl ro11edsu1 'ueual;r1spa14i tep ,tpuerrs -roy uop8nn 3o ruopurBfl sue]lelsuv EtJ -ral8rsuy €tpuul aCJ '8upp prueiprurr aurarl4y-B;oq .epeg -uadurely apueleerts e>lsrrllele 1a8o1q Bo apeq ^rl>lv sepa,iees j;e8ur.resru;epol4J -stJnIrure1 ^olq sepaletpur e>l>lsg ue opBI -gt ploqrod e.>lsrtuouo>lo ep e,pun{ o691 1 t3d 9 sepelees sel -leleqpn 5gB, t le11,(gpn 13r1aur-r te >llJ rurereuort{V tE ,paru Sipltrues puoJa^Je,seg 1a sapfaqredo apunl laq .]X ooo Si .lo; ,,orsuellsrrq)" Ie lep^l€H aue uep epueqJe 1e tggr r epailnis

'

i I

?

'ualelg

r pa^ u -uer{s 3o a:.i -led se -las le

-Pe^ ''l -pun p uaur 'g I elpeec

elarl Iu polJ ur gtgr

y

'Broquadtuely e.r; ruaruallldg

-aq teqelslag 3b '1a,1rpqe1uag slapue8blaro-{ IIt la8e-rprq a>1>1 uaJeq ara8rlprl ruos ep^Eq -re>Fe,uraug a8rlprou slelueurassrl -qelg 'IatoH 3o uorle-rnelsag Je apepd dnrapurS ,l;r3;es8urul8ed -rod uap tspuru e>l>lr ere^ la>l>le1 'le.rasrpqetrs ta^elq tprl lel1a tprl euresp-ralJapH le :eqa-I r .rEA rurouolg sue]lelsuuepeg 'Surpueselpepary 3o -luoI4i .131 ueq eed sa-reaaqdo ratuo1,\ essrp Je rareldrues>19 r€d tg .ape8relsg eed uesaqsr.rq3 lu,E>lrlqeJaJe^^Ios soq'_rX or -roJ selsslpur uros uaul ,..r) 'Yr w^ rpJe^ Ios srzrq 're1uorua11rd5 euoJpur ,.teruree,rd.. luos9 ep uer.u 1e ',,169l-69lr suolaf 3o -ra1pepe141 e>1sueq,, 3og urs

I I

J"

uapn.

JaAo

ua

tJ"q

ta

roJ luo taqseu

rij


32

paa Klampenborg virkede peter panum, cler begyndte og forblev i Stiltingen til tgzt.

i

r

Bg9

benhal Danme

turparl

Natten mellem ?. oC S. Jul,edag tgz3 ma.d,te Klampenborg Badehotel sin Sk,ebne. En Natievagt, der mente at have be_ m,arket Ildlos i det ubeboede Hotul, alarmerede Gjentof,te Rrandvresen noget eft,er Midnat. trt i repper indsvsbt Kraver i Hotellets store Sal var antrendt, og Irderr havde forprant,et sig tii det bagved liggende skilerum. Brand,en, der mentls at v*re paasat, slukkedes hurtigt, og der forbiev Vagt paa Brandstedet til Kl. 3 om X,{orgenen, hvorefter Brandv,arenei eft.. Samraad med Politiet, rykked,e hjem. omtr'ent fem Kvarter s,enere ringede Alarmen atter. Det var Beboerne i en villa i Hoteilets Nrerh,ed, der havde opdaget en ny Brand. ved Slukningstogers Ankomst var Midterfrrl".,J rugetage fuldstandig omspendt af Flammer',e. Det rykkecr,es efter et serdeles anstrengende Slukningsarbejcle i meget streng Frost i clet v,asentlige at begrense Ilden til den- angrebne \,Iidterfloj, men denne nedbrendte nresten helt. Denne Brand blev saa at sige det endelige punkturn for Kiampenborg Badeanstalts virksomhed. Da r,andbrugsminist,eriet selv vilde disponere over Arealet, opsagcle det i rfz5 Badeanstaltens Lejemaal til Ophor med Udgangen af r937. Setskabet ytrede ganske vist over for Ministeri,et znske oForl,ren"r tra,adte geise af Lejemaalet, men da dette ikke kunde opnaas, Aktieselskabet i Likvidation fra Begyndersen af ry26 med Kamm,erherre. Chr. Lerche, Grosser,er Alfr. S. Blom og Overretssagforer Johs. werner som Likvidatorer. Likvidationen stod paa i en Del Aar; forst den 29. April l93B slettedes Selskabet af Aktieselskabsregistret. ved den endelige udlodning opnaaede Aktiorrrer,erne r3o pCt., hvilket, som Grosserer A.tfi. S. gtom udtalte paa den afsluttende Generalforsamling, maatte vere en slags Rekompensation, fordi de i nresten et par Menneskealdre intet Udbytte havde faaet. Minist,eriet havde forlangt Bygningerne nedr,evet, og de blev da solgt tii Nedbrydning i Oktober 1937.. Kun et Par ganske enkeite af Bindesbolis gamle Huse kunde bevares, da de ikke laa i Vejen for de nye planer, saalecl,es den hyggelige, lille Portnerbolig med Uret. I et Samarbejde mellem Staten, Amtet og Kommunerne Ks-

Badear

man fr anIregE J

ernba

Nu giade

Sebbe

nl

Berth

Klamper

Artiklt'r


e

troe oilc -

98 cn^3llog

gze ? Ezr N3rSnordYuls

"E

. vs3t{ rol l6e^slllrl3lo

0ugulerro;suollDll Dlsul

{eqrDol

*es.*"t ?twd

(a8rle88l

eflrl

euJaunutu

-o)

e>l>lr ep ep (s a{sue8 red t ep 3o ,t

^elq

arplee>lsauueJ,\

ua aJeA allsB (uOIS S '4IY

apaeeudo Sur

laqe>lsles sape p.ols ueuorlep,r.

--ra,t6 3o urol paur 9z6r Ie elpsell 'seeud -uelroJ ue lu .lt6

laqe>1s1eg

-apeg 5z6r r 'uassa:ds8e61

r lallrliV

'gpg1 'ur1a11utH 'I '8pn ,apuaprl-apug 8:oquedur:1y JE .l,uasla ql,r JB '9681 'ruolsrH silelsueapug 8-roqueduruly -+E eprlg :.S 'gEg1 'apuoSosag 3o .ra1s*8:u) 1r1 u,(sueg tsauraeu ue^arlsaq u,rurluaqoly pr,\ ]lelsuuapug S,roquadureJ) :.rro Jaqq J\^

p)u

'rnlr)Jailt7 pllfiua{I

'rel Jep '1ep pua

eraur ape13

3o auae8 pzr ';a rep 'tap ruo 'asrl uaprluraJd ees EBur nN 'ua,reqe-rd,q peru eslepurqrod r IES Jellt: teleaJy re uauequraf ;e,ro o-rqla4 ue pe1 'p1g Sri-rn1eu '1e1ue ue I ]ploq 1a33e1ue -{rBd re 'lepung -ra,ro 18rspn elsa{>lnus uep leq selapuralJ uerrr erJrolq ',,aue14 s8urunelg" 8ur.r1urg .1e33r1 ep^ell ll€tsueepeg 3o -puorg '--rn>1pue1 S;oquaduely lo^q 'pels lap eed ryedrn1 -EI\i ua au;a-oe6r r setq?>ls Suruaro;s8uruperJrnteN s{leurueg tur€s >leeqreea-dqBu,(1 3o e1;o1ua[g'Sraqsryrapar;,uaerluaq

-alsrururs8ntqp; runl>lund

loJ

auqa.r8ue uap

Suarls

3a8eur

ratJa sa,pe>lIfl -8ea sue,[o15:a1 ua ga8epdo ap.r Je^ le,c[ _re1le p,serulEs taua lapalspuetg B SJeA le saluaul 8rs latueld;oJ

la^BIX ]q6^sp alloluafC epal

-eq e^eq tE e Sroquedurely

688r

I

atpud8a

C|C.


dnuS'ITgH

-

IUSXX.LUJ9o8 SNsS'iO 'CnV

,

a

clr0e or!f,i - gzt ? szl Nir?A'-]t'Y :18 3B tn^ali:s .ts . V,.r3N rol ll.,r,'3" lrlf lo Euguloltol:u3:trllDl,t:l lâ&#x201A;ŹcqIc!1

wer{

?Aft*A

I I I

Profile for TaarbaekNyt

Taarbæk Vandkur- , Brønd- og Badeanstalt  

Taarbæk Vandkur- , Brønd- og Badeanstalt  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded