Page 1

I

kolevresen

i udvikling - brikker til en historisk mosaik Taarb ek Kommunes skoler

$


6I 'tUep

e8eI le ;o; ue8urusr^Jepun ueq pdJq -JE 'lepue^ JeAo opn se8g.r8 {olJ ua 'leJepelel ro^o apua8ueq ES uuq sr^H ra^e8 tpEI te prlle ap^Eq ueg '.tr113u[ 3o -s1;n1rr; '-rn1eu JEA esseJelur eJols suuq ipeq8rpuelpOu uo ruos ueBurureB -rere1 apelSeJleq >lceg rer*lelsJ@C

re

[e,rs>1ceg

'tuer{ rotJe 1p1e1do -rere1

'elo{S {aqJeeJ gd

>lJeg snluso] ueJos Je^ euJa!0SgI I

'uaa.eq8eq I lesnqpn r

pn

epel1,(g uorers'I :else8euey p1 ]e ro; paq8qnru eJe>lsrJ

pn ^les ue8rloq

e[e1

e8uuru ruosa8q uaJoJel 1g'ue;eurruos

ruo uJls>le lprT eueh lE Jod reuue{es -rds 3o ue>l>l0l peru repl€e>l ue 3o .rasler

-8^lsr^I ol 'loslaJ€^ 9r.us eJl 'anlselols ue Je -elseq lE Irl ruol uelo>ls 3o '3uru8,{q -ruo eJpunu ue ue8r se8o1e;o; ZigI I 'o>IJDI ue e^Eq alln>ls

>l€qJEeJ le 'JoJ uosseJelur e8OJoJ lE III te>lrr^pau e{sgru r€q eleCI 'uelolss8ep -ufis r ep[aqre Uols te uo[3 re8eplotlg

rerel eure.6rg1 3o eura,gggl Je ^elq r 3o 'leqrueJ I 8Z8I I telerdo

tu Je^o 1e8e1>1 ogo r@J ep^eq uelssrd 'pelss8uqrues allep BJ le ue8uru{loJeq JoJ IapJoJ Jols ue le^ leq 'snqspeq8ru -eru ruos 3o Srloqrerel'elo{s III sepue^

-ES

^elq {reuuec r alolss8epuos etsroJ uoC 'nZgI I43ero; 3uru3.{quro erpuru els:@; 3o 'puels

"re,r,

uasJapu\i

punl.i

.,-_

:.: LI.'.:'

-uB euun>l epgq rop 'snqsue1s18e1 se3 -Ele-le lSqeurun: lued le Ju^ lesnH '1eul1s

qe>lslessuorssrN e>lsuec 1ec JB eturuBs

reH 'snqolo{S 3o -apeg >lsqruuJ ^elq '>elutuerg suepeqSrl lple>l lecl ^alq3o -s8urus,{1d6 3r1e1srry" -3,irypng 11 elo{s tuos se}leJpur ellnls '>snunldeN" solple{ uros'1apa1spuu1'e[ape4sr; elure8 1ep r 3nrqe1o1s Irt petspuel ser -ep e>lue{s 1e p1 'uoprog 3o 11u16 paq tuos'pueuq61 elsle8ue 01 EJ 1e,{q3u.{1 r uelserdeuSos lap sepepl,(1 IZ9I I 'uelo{s.tru uesler@gdo 1r1 a8ued aJJB{s le petu Jeruelqord rea, rep

ti

.

-

"'

U:. l: i- -,' (It)lj 1,...-_

.

(a1o:19 t',..; i t .l

u a 1 oy sti.r o

^r)ruspnls

11

>1a:q:u11.,,t,,1

s1 a

iql i: .,I

t, !

il)o lot)a 1,tl il.1llPtl;t,,.. 'St'hl t).t.l Iililt;\tll))ttttl .. llutt\ ( rt.)L1llt\t)) S I -, I C t :

-

ue6 'elo{s ,e8rl3u,. ua8a urs eAEq al -ln{s {aqrEuJ tE'epe}tnlseq zISI r uEr,u le 'elo>ls eropr^H Ill IaqreEI e4 ro^ -e1e gs a8ueru rap tuo>l uepugqrelJg '3ep r :eB -3r1 yelrdsog aJ@pr^H rorrq'le1eere gd EI Jep 'eJopr^H r uelo>lsre11,,{r e11,,(ueq

^e;p. -lue8e ueSou e>l>lr rep re^ lelle]-gg1I I snqapls 3o -apag lilq.tDDJ

'selplB{ eJouos }ap tuos >leq I lBS -eH(^elq Jelle'>>snun1de51<':e8uruselleq re8rloq seure{srJ

-lq Ip Erus rol lle

ellBru uroq erots eC[ '{eqreBJ I uroq arpuru ep roJ - e1o1san1s8r18ep 1p1ey

--E

F

ue - anlselo]S ellrl ue lelleJpur Jep OZLI r ueru '{sqreeJ r a1o>1s 3r1

uas.0't07 ua8@t

7

tv - auo$lq suap\s elo>ls

{eqreEl

Suespng retod 3o uesrnel ue?:gf


Taarbeek

Kirke

Onsket om egen kirke i Taarbaek blev st@rre og st@rre. Navnlig om vinteren var vejen til kirken i Lyngby lang og be_ svaerlig. Blandt befolkningen i Taarbak blev der indsamlet midler til at bygge en

kirke. C. F. Tietgen, der havde ,o--"r_ bolig i den sydlige del at Taarbak. var ogsd med

til at srprte byggeriet.

Skolen blev brugt om sBndagen til

gudstjeneste,

indtil kirken stod frerdig i Derfor kom skolen ogs6 til at fi be_ tegnelsen bedehus. Den ny kirke blev 1864.

kaldt

"Skovkapellet< og havde ingen selvstrendig prrst i de fgrste ar. Ven i 1880 indsattes den f6rste praest, og i be_ gyndelsen af 1900-tallet fik Taarbrek en kirkegdrd og blev selvstrendigt kirkesogn. I 1865 blev der ansat en andenlrerer og bygget en Iille tilbygning, som bl.a. skulle bruges som syskole. I begyndelsen af 1880,erne blev plad_ sen for trang, og sognerAdet pr@vede at f6 penge til en ny skole. Det fik man ikke, men til gengaeld bevilgedes et belOb til udvidelse af bygningen. p6 bygning_

en blev der i 1882 tilfoje ge, og der kom tre klass.

ekstra lejlighed. Samtid: rettet et bibliotek pi skc

Den nye skole Trods udvidelsen var sk kelig, og i stedet blev de

en ny skole tegnet af LPnborg-Jensen. Det r l ste aI de tre ens ilojc f6rst. Nreste skoleudvidelse 1931. hvor skolen udvide

belte. Den sydlige flol

samtidig blev der bygget der senere blev inspektor ger pfl Becksvej, og funi spekt6rbolig indtil 1979.

,.%

Den trefl6jede skole 1958. Trappepartiet ble genopf@rt pA nordsiden

a

te nordlige blok. GArdspl

videt mod nord, og noul skure ved havnen forsr a

Skolen har en efleSt&i

hed helt ned til vandet. t1@je samt nyeste tilbvg fremtoning. Skolen ligger oe vejr. Isen kan om vint, til skoleg6rden. I somm,

man fra udsigten i ma relser opleve et magtip.r og i havnen.

Frre .fuser a.f Tuarbrek Skoles udt

-uttle skole efter forhXjelsen i I te00. De tre uoksne peuo,", tt ,'Jrrilt,, ii;r;;;;;;;;;;"r*iii',*ri,')irl,",',i' odor Larsen i ntidten og kererintle Hanne Marie atititn[ tl ca.,

hBlre

20

,:r

fl,,i'i.,r'!i'ii\:;,;i::i;:

#;ily{*#i'i1ffiil;

.skole .fra 1914. Den ny'e skr 1931 og til tre blokk

: , blctkke

i

Lyngbl -Tr


IZ ^rIrlrspuls {eqrueJ-,{q3u,('I

'(lsLapau) 996I I Dptol(l a.4 1t1 ,9o lt6l ! .:-.: alols a,{u uag ?16l D.tl ,.i . Ppt^Ptt

l!1

^alq'79g1 t uap .taputlrdp u)p t\:.t)AO'3ttt1t1ttpn

qa:qruea-,{qFu,i1

^r{JESpelS -aq1 n.ru1a1s-rQ{

3t,?l,t9l

'D.)

pdLLt

tu.lll)tu

pltl

t).t.1

t)s

t

.:t,1-

-t) t,)t.lt1.t:

:

.

uaslal@t1.roJ ta).]a a1r.t:i; . s,,1o>11

l,nqttitU

lt1

.t '.

'ueu-\Eq r :

]opuns Ed

,rIT

f8rf8atu 13 e^eldo r:!':r uelSrspn Er.I ui "'

-e^assBl>l eSuBtu

ue{ leJP^leqJe[uruos I 'uepJBSelorj\ '.uo uu) uesl '.r[:r: do

11eq

93 ue;e1ur,,r

pur^ roJ lESpn Je83rl uelo>ls 'Suruotru::-

lo[+ r ses 3uru3,{qp1 e}se^u ltuBs ptc': erl op e{ro^q 'lepuB^ IIl p3u lleq p::' -ue83rleq epueBlseue ue JBq uelolq 'lpueASJOJ ueu^eq pe^ ern\! 3o asnq prus elSou 3o 'prou poru lafii'. -pn

^elq

uospeldsprBD '>lolq eSrlprou

:-

-r@ydo,{u uop JE uaprsprou gd 1r@;doua::

3o le.r.erpeu teruededderl '396t ^elq Srp,rea; pols elo{s epe[6ger1 uaq

r

'6t61 Illpq

3qoq.r@11ads

-ur ruos epere8un; 3o '[ea.s>1cag gd

rai

-3q ueq '3r1oqr61>ladsul eJeues Jap ^elq Stprlrues '3qoq,re,re1 ue te33[q rop ^elq e8r1p,(s ueg 'e11aq

3o 'sepe33,(Q !09

-qop lep lrl sepephpn uelo>ls ro^q 'I

E6

r Srpra; pols aslepr^pnelo{s elssN

i

'lsro.I

selr@;do

rep 'e[09 sue eJ] ep JE els le(I 'uesuef-3.roquB1

-Jelpnu uep JB^

e8ey 11e1rrye ;e leu8at elo>ls ,(u

ua

lepets r 3o'3r1a1 lt@ldo 116I I rep ->lsJlslrln ueloIS ^elq JB^ uaslopl^pn spo{ a1o4s a{.u

uag

-3uru3,(q 94 'ue8uru8iq q@leq te sepaSlra,eq

-II

uBr.u

)lJ

1e epe,t@.rd

lec

-IC

:.

pleiua;

'a1o1s iu u:

lepgreuSos

'

3o'i-

u:si: uo: .:I

-pu1d,ra1q euro.088I JB 'e1o>1s,{s

'u'lq ruos '3uru3,{qp1 ellrl u: JeJAIUepUE UO IESUB Jap

.\:'.

ua8ur ep,leq 3o

ue 3o reslare^essell eJl tuo{:ep 3o 'eF -ete ertsle ue 1ei6y111 Z88l I rep ua

'u3osa1l1 13rpu*1s,l1as r:1q : ua {eqreeJ IrJ 1allEl-0061 r. -aq r 3o'1serd alsr@; ucp s:--

'uelo{s gd 1e1or1qrq te tet}er -do .rap ,te1q Srprlueg 'paq8r1te1 Brts{e ^elq

I UaIAI 'JE alsJoJ ep r 1sa:.rd r.

>1e11ede1


aProtestdemonstration i ktarbtek i Jbriiret 1989, hvor Taarbcek Skoles 7.-9. klasser skulle .flyttes til Trongitrdsskolen. Ir-

En tur rundt pfr Taarbek Skole nted

.

ving foto.

Det Gronne Omr6de

Udsigten

At sti med ansigtet rett, mA da vare noget af del at have pr6vet alt, taenk at kunne g@re det hver

e

pi

Faldentle elevtal og nedlrrggelsestrusler I 1970'erne og i 1980'erne gik antallet af familier med skoles6gende b6rn tilbage i Taarbrek, som det ogsA skete i den Ovrige del af Lyngby-Taarbrk Kommune. Besparelser medf6rte nedlreggelse af 10. klasse pi Taarbak Skole fra august 1984. Nye besparelser i 1988-89 bet6d, at Taarbrek ogsi mStte afgive 7.- 9. klasse, og de fleste elever herfra blev over-

Stigende elevtul og ny tilbygning Elevtallet steg st6t i lpbet af 90'erne og

flyttet til Trongirdsskolen fra

preg.

august

1989.

tidspunkt var der mange artikler i lokalpressen, der handlede om nedlaeggelse af Taarbrek Skole. Skulle man i stedet opfBre et kulturcenter med mange aktiviteter? PA dette

E,levtallet var faldet markant i denne

periode, men der var stor opbakning blandt beboerne i Taarbrek til at bevare skolen. SA Taarbrek Skole undgik nedlreggelse. 22

anden sal. Desvzerr, tid. Vandet har sin gans skiftende fra dag til da havet h6ber og fornvr. t glaede, indsigt og rrligl visdom og godhed er fr -Mon skolen spejler si: er det havet der speiler mumler han, idet han

begyndelsen af 2000-tallet. Det blev n@dvendigt med en udvidelse af skolen for at fA plads til alle elever, og en ny fl6j

kom pA tegnebrrettet. Denne fjerde f16j blev bygget i 2004-05 og stod faerdig i foriret 2006. Den nye f16j var helt anderledes end de tre f6rste og havde store glasarealer og et meget modernistisk

I 2008 var der store problemer med 6konomien i Lyngby-Taarbrk Kommune, og i en sparerunde det blev foreslflet, at Taarbak Skole skulle nedlegges og overflyttes

til Trong6rdsskolen.

Spa-

reforslaget blev dog taget af bordet i oktober 2008, og Taarbaek Skole overlevede endnu en gang.

l/ed pedel Ko.i Christertserts : venstre) pensionering i notet, hcr 200.7 vnr.fire ridligert 'k,'.. ittslttklarer rttodl ttp. i kntru',' dsk rrekkeJ|lge fra hatjre \l gcnt frig. Johtt Hortsett. h.

sten Eskildsen og Vibeke B. clrcr.


C7

*lQ

*

fl:i

{'

1a tt) -Dg illaqtA 3o uaspltysg uats t.tqo[ 'a8uJ sua;

-[tx

-o141

;il

'uas^uDH

,u[ot1

uJ rBlol)>ll,n) :l:ti

-olouo.tl t'do lpqttu nt4tlyadsut -a1o>1s

ata8rlpu

at|

.tD^ t00Z.taq

-uDAoLt t Suuauotsuad (a.t$te.r

ltt) suasualsttq) toy ppad

pa.1

'3uei u.. itr .-

-olJe^o eloIS IeqJECf

I leproq ;e 1a8e1 Sop .ra;c, -edg'ue1o>lssprp8uorl 1u s: se38a1pau olln{s -BlseroJ

ry

^elq

olols I:"

lep epunl:rr;

-ntutuo) >1aqreu1-iqiu i1 : peru Jeuelqord e:o1s rap :

---,:a&

IsrlsruJapou le8au lc

E-tr

_:

-ols ep^eq 3o elsr@; art ap

;

-uB lleq mr l.6g a,(u uaq 1 Spray pols 3o E0-f0()" , 'teuerq? l0U epretl euuec

lgU

tu

uelo{s

atatg a8tptsttl ./o

snnH

apls

Ju

iSroquo:; Jp

-te eu;gled

p>1ua[>19

3o apag ryilqnt)J

lltq

ruo 8rs Japuo^ uEr{ lepr 'uBq Jolr.unu '>ue1o1s r 3rs re1leds Jep ]e^Bq lap Je

!:

ue 3o tea.ela elle Iu JE

toc

'13rspn uapn 3op rretlolrot suelo{s er1 11 Sue8pn uepnsep ueru

gd re,rs su^Bquaq@Uols 'uolo{s

uelsal III eBuBBpe oulues rea,r8 lsea, poru

laurgleddera'ape:eloue-l{u

,13rs -de-r1 e33eg JE fn1 e8rltep uep ^uq -pn allog uap'urgleddell e11ep re11,{ueq Jap '-eJ ES Je Jep 1u lSqrepun uepunr8 1

1791

:lus elsJoJ Irt uo -Suu8pur re^o ual^Et gd

eslapr^pn ua p:rL

'lellEl-o00a

-rE ::

^elq 3o au.re.g6 Jp 1eq6l I lol: i:3utu3{q14 ,iu 3o p,:..

relle ']a^Bq r 8rs re1leds ualo{s uoIAI( 'opue>lsrequoJJ Je peqpo8 3o ruopsr,r rgu - pr^q 'peq8rlre 3o lSrspur 'epe13 le rep rBu - BIq';,(uro;3o reqgq ta,tuq rgu - u@rC '3ep p1 3ep er; epue4rls 'e,r.re; ue8e elsue8 urs JEq lepue1 .pll luBI Ed un>l erreelso(I 'lES uepue Ed req'3ep elseue Je^r{ lep a:@3 euun>1 1e '{uel 'ueq el>luel 'lle ]e,rord e^Bq le uapn 'e1sJ6ls lep JB 1e3ou eJe^ Ep pru lepuns potu telter to]3rsue peur Bts lV ua13tsp2

e1p11e e8rl

solsu{ urgl e8rlls0 tep pu pau [e,r 94

',(q arpur

tapd paru apls lilqtooJ

uap JE 1ep ued ue pourep 3o ue1o1s Suuluro epunr ollrl ua eJpue^ le JoJ

Dd tpun.t

try ug

epglruo auuorc tec

-.tl'u)loll\sptDSuotl

'oto1' 3ur t

1tr

san.t11

ailnls tass0Pl '6-.1 salqs Yrq -IDDJ to^q '6576y tatptot t latq -1t)oJ 1 UotlDllSUOruaplsatold


Taarbrek Skoles nye tilbYgning

fto 2{)06 virkcr nttgt'l ,lontinr-

rende i gadebilledet Pfr Taarbcek Straru.lvej. Med sine sbre glos'

Jtotler .fik bygningen hurtigt til-

navnet ,BLsseno. Jprgen Laur-

sen .foto.

I

M

_-:3-

G->-> -

tre kommuners aktive elever, om de nu skulle fA brug for input i, hvad der r@rer sig under havets overflade, ikke s6 lidt og stort rykind af skoleklasser, hver eneste dag hele efteriret. Skulle man mon lige se til gymnastiksalen, hvor der er morgensang om mandagen? Gymnastiksalen med videokanon. storleerred samt surround-anhg. Dejlige ture i Taarbrek Kino venter ogsfl i den kommende saeson. Nae nej, det fAr vente. I stedet gir han til elevatoren, som snegler sig op til stueetagen, hvor der lige s16s et slag omkring @-cafden og skole- og folkebiblioteket. TrappetArnet mod @st venter. og PA vej op skyller en vidunderlig larm hans 6rer godt igennem. BOrn kommer dr@nende. skal et eller andet i et eller andet

lokale. Fleksibel tilrettelitggelse af undervisningen har gjort sit afgorende indhug i de gode gamle skoleskemaer, hvor man kunne vare sikker p6, at f.eks. 26

matematiktimer mandag morgen fra kl. otte til ni lA d6r og ingen andre steder, uanset hvad der rOrte sig. Ikke to ugers undervisning har laengere samme ske-

ma. Speendende, srerdeles spendende' Om bornene kan lide det? Absolut. Om de bliver dygtige med alt det danseri og nye skemaer i uendelighed? Svaret er ja til begge sp@rgsmal. Han er naesten ikke til at stoppe med sit ja. ia. ja. Bttssen PA fOrste sal bor indskolingen lige i hjer-

tet af SFO. Den ny bygnings underetage udspringer her pA vej mod Taarbrek Strandvej. Et kaempe rum, som brydes af en >abetrappe(, man kan sidde Pfl den, lege pi den, endda gfl PA den' Kigger man op fra foden af trappen, 6jner man de store muligheder i rummet' Amfiteater. helhedsteater. biograf. Bunden kaldes >klatten<. En kunstner har vreret pA spil. Flot, dygtigt. Hele


LZ

I 'ratuerlerceds lruus apteq:epugq 'qe1s -pun>1ue[q 'elu>lol{rsntu sa:o,r 'esse1>l eJa^

1e

'3ep r ,re1ee1o1s

epuapueds eJsA lep Etu Jo^H

-Jols seJol Joq JeC 'ueq reluel '3ep rpels4Je^pepq 3o 1sun1 3a1 -pell]q 'O.aIS II] gsSo se8n:q uo]]I^elou

raa,o ueluselperl 're8uuds 3e['ro.r1

'o1o{{n7 uop ArIrl? sputs 1a;q:uea-.{qBu,{1 -otay 'fatpunttg yatqnol ]o a>11i1s p 3o '>uassng< '9997 o{ ua8utu,\lqu sas 9urLr8{qa1oys aluo8 uap 8ng 'Sqoq.ratatltato ata8tlpu uap D a$tfil au 3o ?ot ip4t paLu uay.>1s to{ a.rtsuat ft DSnH 'attrl4 111 sas auttt[t1 ualotlg '6997 nqtuatdas ! $4p{s otJ'ns a1o1g lilq.mDJ

p Jutor1 'uau^Dq

1q

pn

a34 n,13t1 uaptqBaloys So

*,^

eleH 'l8rt3,{p 'toll .yrds ;: Jeulsun{ ua '>ua]]elI. s.::' 'lelutunJ r JopeqSrlnur :- Jeu[@ 'ueddeJl Je uapo-J E:: -3ry 'uep gd gB eppua .u.::

gd apprs uel uBLu ...:,ii.-: sep,{Jq Luos 'runr edtus} :=

I*qJEEf pou [a^ ed leu -:j -Elerepun s8uruS,{q .iu u:g

-refq r e8rl ue8urlolspul lLrJ.

*.i.; 'u['el'eI trs p:L_

eIII Uels*u Je ueH '[?ru:i:.r eIra lerelg lpeq3rlapuan : : 3o lresuep lap lle paui .;r::.. uIo'lnlosqv 6top aprl uEri:: 'epuapueds salopJâ&#x201A;Źss .apr: -e{s eur.uBs a:a8ua1 rcq : sre8n o1 eq11 '3rs euor re! l tepels oJpue ueSur 3o r:p . 'y>1

e,g ue8roru Sepuuu rari-:-

'olo] ua\ -tno7 uafuA['>uassng< ]auiltlt

3;l

-1rr t8run4 uaSutuS[q llJ ta1tt11 -sa13 ,ttots )uts p)lAl .Ixpuott5 laqtDDJ nd npalltqapoB t apuat -autwop ta8aw n:1tta ggp; ut.i

I

l; ri r','

t,r

tl,1i

'e i.i

.

8utu3,{q1rt a{.u saloyg

lilqtmJ


grunden undres mange over den ro, der

hersker pi skolen. Ingen skrelder ud, man horer stort set ikke b6rnene, hvor er de mon henne? De er her sAmaend s6, s6de, dejlige og livlige. En ny flok b6rn kommer trykkende med en pren lydbOlge omkring sig. Flokken suser ind pA kontoret pA anden sal. I midten af den hylende flok sidder sko-

lens vidunderlige kontorleder, Gitte, flagrende rundt med plastre, pincetter og bolsjer. Roen srenker sig igen, diverse plastre samt bolsjer er blevet placeret rette steder og alt inder fryd og gammen. Ca. 150 elever, 14 lrerere, 7 prdagoger, nogle ledere, et kulturcenter, diverse foreninger og fritidsklubben i skolegArdens ene hjorne. Gang i den fra kl. syv morgen og til kl. 10 aften. Her virker ikke engang slidt.

Personalerummet pA anden sal kalder, men lige en kort runde ud i >Bussen<, forbi skolens nye toiletter og ud i to store klasselokaler med et mindre grupperum imellem. Hvilken udsigt gennem de store vinduer her pA anden sal.

0h! Hvad nAr b6rnene gir ud af 6. Si hedder det for fuld dr@n til Trongirdsskolen med fuld musik, i Ov-

Torben Steen Niels

klasse?

rigt en dejlig skole. Med hAnden pA hindtaget ind til personalerummet vender han sig om mod sit imaginrere fplgeskab og siger: >Tak for turen rundt pA skolen i dag<, >Selv tak, det var hyggeligt. Vi ses i morgen<. Det var sd vistnok hele molevitten. l',lemlig.

Venlig hilsen Peter.

Virum Skole

Historie. Fire skoler e.;:, Virum Skoles historie tilbage. Helt tilbage ti: tallet. Frederik den Fjerdc: se Sophie Hedevig. soi: pa Frederiksdal - brgg.

rum

Skoleledere ved Taarbcek Skole

fra omkring 1900 190.1-1918 Jakob Henrik Jakobsen Frederik Tscherning Sprensen Gcorg Johannes Jakobsen Johanncs Peder Olsen Mogens Trige 1980-l9U9 John Hansen

1919-1923 1924-7941 1948-1968 1968-1979

1989-1994 KirstenEskildsen 1994-2000 VibekeBachcr

2000-

Peter Fuglsang

i

1127. Skolen la

Virumgade. der hvor d, 60 ligger. Det var en s med 5 fag vinduer. 3 :. og 2 til laererens bolig. rigt lignende skoler op: ser i Bagsvrerd. Nierl Tr0r0d. De skiftende. 6kono gjorde, at skolen ikke t ge. og da den var om

si forfalden. at de: nir det r.ar i Derfor blev der i 1l -

den

des skole,

skole. Den var beligg.

hvor de beskyttede

L'

red Virumvej/Virum

S

bakken. Denne skole r re. Den var opfort aI r ket med rOr. Den inde lig skolestue og en sio

reren. Da skoleganeer videt, blev der by-uget stue og endnu en lejlig skole fungerede i ca. 1t

sa forfalden. at man m,

28


ex ss)

:s l-ll lI.

-

.'.r.l

t

l'

Profile for TaarbaekNyt

LB 2009 Taarbæk Skole  

LB 2009 Taarbæk Skole  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded