Page 1

#

ffi ffi

.j'o

,i$fl S'*"r

rcP. ttts ry *! ;t r ll Il -+!

.4{fieffi*#

r",

:'fiJt ,1.,q

ffiffire L;**ffi "''-' '+

I .{ ,.

W i"*#*

u,

,,&\l*

ffi

j."""If". k:fla 1." @'"*r*'

t

lnil tffi k&;

a

I

-.fln

t

t

'tI

fY

:

i I

BY:Bffi 7.BiND

. .a'.' {.'-

ft-,

n ,:iil

#i

uE,p:rTr

{967-6;,$ :

z

h'1 ffi. m"* ffi:.r

i


nemlig Kobenhavns, Freder:.-.-:.: ::: Under det forstnrvnte af &:= ----: baksdal, hvis Indehavere g3::::=ikke kongeligt Privilegium ::: l--: :

Om Taarbrksdal Efter Optegnelser af Fabrikejer Chr. Ferslew,

VED

Sogneprest

ladelse.

P. GAMRATH, TAARB,â‚ŹK

I

Fru t974 til 1,923 var Fabrikejer Chr. Ferslew* ) Ejer af Villa >>Dan<<, nu r>Birka<< (Taarbrk Strandvej 32,Matt.39 og 2bb) beliggende langs Oresund lidt nord for Bellevuephnen. Da dette Areal tidligere havde hort ind under den store Ejendom

Rigsdaler

nistrationen af Krongodset overdraget til Amtmrendene og Amtsforvalterne. For at fi det mest mulige ud af disse Godser besluttedes

det at anvende dem (ca.30.000 Tdr. Hartkorn) til Underhold for det store, for Storstedelen hvervede Rytteri, der udgjorde en vâ&#x201A;Źsentlig Del af Landets Forsvarsstyrke, og Kong Christian V lod dem derfor 1670 inddele i Ryttergodser, hvis Bonder selv skulle gore Krigstjeneste til Hest (eller underholde en Rytter) mod Fritagelse for Festeafgiften. Denne ordning forbedredes og udvidedes under den folgende Konge, Frederik IV, der fua l72L lod opfore 20 Rytterskoler til Landsbyungdommens Oplering paa hvert af de 12 Ryttergodser; af disse Rytterdistrikter, hvert bestemt til at indkvartere og underholde et Regiment, 7aa de 6 paa Sjelland og heraf igen de tre i Nordsjrelland,

'-:

-

C::..:,, ri:s:.;: -:

i

Skr-rder >vitte

skiodet en ham tilhorende og ::: I:-- til Helsingoer beliggende G;::: -.-Friis havde erhvervet Ejenio:-:-.,- -Hansens Enke, og medens :.:: ::han cn Bcstyrcr paa Klc::. ---'.':::-

legium m. Tilladeise til ar b:-.'::= -: ling knyttet ti1 selve Stei.: - : -:.= sidste han udvidede ved io:.,:=---=

de Ferslew'ske Optegnelser beroer.

Lenene blev inddragne, var det dog oftest de adelige Lensmend, der havde storst Fornojelse af Kronens Godser; men derefter blev Admi-

Di

mandeur-Capitaine Jochum

Taarbeksdal, gav Ferslew sig til at undersoge denne gamle Ejendoms Historie, og i det folgende meddeles de vigtigste af hans Optegnelser efter Tilladelse af Direktor Andr6 LaderriEre og Frue f. l7iedemann, det til 1.964besad Ejendommen paaTaarbe,k Srandvej, og hos hvem

I det smukke Nordsjelland har de danske Konger fra gammel Tid haft flere Gaarde (Slotte) og meget Jordegods. Inden 1662, da

Aaret 1745 ksbet ,>Tr.:c:.:-- ,,:

sen Ejendommen Taarbechs

I

staaende Mand.

Det samn: :=--::

Rasmussen, der i 1711 erh..'=:-.-=-= blevet orabygget og udi.iie:. :-:: Hans Rasmussen fik ved kgl. S.. .:.: afviklet til fri Ejendom*). ==:- ::,: Efterfolgere klarede sig Coe :--:--:

til A':.::-::- - . fik den tilstaaet for 380i fu.':s--'=: : gaarden Ejer igen, idet dea '.':: :-- : lade Ejendommen gaa

specteur ved lX/odroffs Gaa:c. S= sen<<

,:-

formedelst 4605 Rd1.

benhavns Amt foruden Her:es=:=: :

f. ex. Christiansholm oe S;. -.Tal saadanne Lyst-Gaarde ell.: S:-som


68I (JaAEH -U{spE Eo asn11-muruIos Jalla apweg-rsd1 3uueP33s IEJ ruos JeH<( :tqroy8ulrdg Eo uqoqsuutlslrqS 'xo '} tuos

trols ta Joruruo{ IIt

ap.ruu8rsdl erpue IaC ua selprruJ JapeserreH uepnrol lutv su^Bl{ueq Jop w 'ygLT IE >spllv e)isuzq<< lls r Jeleppeur ueprddoruo6

-o) I

fqrll ['rH alpala^

'lPu E09t lslePsulro} )>ues enbugug s8nplteg sprEBC s]]orpolfi paa. .rnetceds

-uI<< IE sepeAJo^qJe uon>lnv du ua pan uap lepl 'uaEr relg uaprrr8 -oDI epeqgs 6gZI eperallr uaui lrepps8ru 1086 ro1 lauelslrl uap II] uassrurBtr J sauuugof rorrq '9941 r uou>lnv y.t wB uauluopualg epzl attrEuru uesueH IrJapaJC 'rpo8 e.lpurul 8op &s opaJ?pl era8iopatlg sueyl'(7111) rarye rpy Bpl apop uaul '(*ruopua[g Ir] II1 lol{I^JB leplorlrolatssg 89II Er 99Lt J? rapo>ls '131pa,r >lr1 uassnIUSEU suBH 'JapeJV Eo 8ruqpuu1 epueJoqlll peru 'lapnpn 3o leSSrigluo tre^alg JEA srrJd IB ruos 'ueruuropualg apalrolrlJe V7LI I rep 'uessnurseg suu11 reEloperlg e8rr8dp sueq raple8 3ruruus 1o(I 'puEiAJ opuapuls -le^ ua uuq Eo 'qo1p.rof a8rqelsro; pe^ epapl,rpn uer{ olspls ^elg ue{llAil 'pruyg Eo o.ry slup$lsgrupJ tapess e^les It ralrdtnl Euq -I^ag suur{ grtl r lapua.rg 3o a88,{rq }E Ir1 aslopelllJ 'ru unr8el ^olq -1,rrr4 rSrTa8uol IIJ o(.LI I uEr{ lBro^r{ 'ueol;1 ezd .railrseg ua uBq lp1og 'alsauaf; suaul:e14 r JEA AIes uut{ suepoul 3o 'e>1ug suesurH swH Jeploqo.r;1 3o peurs IE SIlI uaruuopua[g lanraaLlJe op^Eq srrrC '>teplel Ir{pC sr{3eqreu; 'ao.r;tr Eo pruug apua88qeg .reo8urs1a11 pl ueferrapuel pel erelJe1srg sr.lJegJEBJ tpn 3o apueJoq]rl ruer{ ua lap@r1s -1n 3o lapuoaqlu 3o r31os e^Brq w rolSSrlrerrr,r< lepols r relups8rg 000, IB tuns ua JoI reP '>>sttJg tlpBslrttr) unqcof eurcude]-rnePuEur -ruo) stslseduyg a8r1a8uo>l suBH j'd yp1 sqlegrp?J uauuropualg uos -sruusEu swH raploqsnnqslir^ 3o .lnetcur;<< Jeqol- gyLl lerev I

'puq1afspro111

l an ep ueEr prag 3o poq

eploilJepun 3o a.ralren>ypur t? Tr1 trualsa ep ,E }Je^r{ eed f

ry

l.respo8le11,{U

ZI

pl ralo>lsreD,(g 97 a.loldo WI IZLI err, u3P JoPun sePePr,rpn 3o separpsgi(

1@J

.sC esla8errrg roy (tarrdg ua aplo: poru -s8rq1 aro8 e[mls Japuog sr,rg 'ra ^las A uurlsrJq3 Euoy Eo 'a1: -Jap tuep pol -truesaA ue

aprol n rap 'rraltrr(g

ro; plorilopun 1p (uro{truH

epa-\r:

'rpl

00C

sepollnlseq JespoC essrp JB pn a8rpu

-Jolsltuv 3o auepuaurtuy 1p ta8erp:a -FUPV Jel}areP uaru llaspog suaut ^3lg rap 'puarusuel eEqepu ep tselJo 3op

Yp 'Zg9l uapul 'spo8aplof ra8au

pr;

laurule8 er1 ra8uoy eISuBp ,O

3

lL

ua^q soq 3o '[arrpuulrg {eqJ?BJ eed v 'uueuraparlg 'J anJC 3o a.rar.r.rapz1 arp rasleu8eldg su?r{ }B elsSrr8n ap selapp sruopue(g apuu8 euuep eEos.rapun tu 1n ulopualg errols uep Jepun pur uoq epr 'uaualdenaeilag ro,

-Eltg (gqz 3o 36 'ruyq '75

slll^ IB .re[g X

'3sl3PEI

1;

(*,na1srad

fa,rpuung

'rq)

YSUVVI .HIVX

suepaq8rr^O 8op ezs 'p1oqoqtr ued wnl3e1lu.r.1 rSIaSuo{ a)i{l

;afa1l.iq

WVC

'rrals.reg '.rq3 rata>irrqug ie

ruo l;Erl epleg eErqrr rry e8uutu ueuue8 aJeAEr{aPuI snq 'ppqag -rupl ueurtuopuefearsag uusSo alroq esslP ]E 31s6:ru:[sJo] taP JaPun 'rel{lrlslPJelfg s8roquoql Eo sfuoguyrapajC'su^Bquagoy E4ulau

IEPs{ugree

PPslvqnpl uto


P. Gamrath lige private Folk beboe mange Sommer-Huse,

i

visse Landsbyer, af hvilke nogle have saa

at de efterhaanden faae Anseelse for

noget

mere end almindelige Landsbyer, saasom Bagsvard, Sellerod, Nerum,

Holte, Gientofte, Torbek og serdeles Lyngbye, hvilken sidste, ligesom Friderichsbergs Bye, begynder at ligne een af vore smaa Kiobsteder eller Flekker, deels ved Lystgaarde, deels ved Fabriqueurers eller deslige Borger-Folkes Huuse<<. Dog kan i hvert Fald Antallet af Lyststeder i Taarbek ikke siges at have varet stort, for de >Kort og Oplysninger om Huuspladserne i Taarbechs Bye paa Kjobenhavns Amt<<, som blev tilvejebragt i 1802 til Brug for Skatteansettelse (Bygningsafgiften), meddeler, at af 3j Huspladser horer kun 3 til Lyststederne.rovfigt var der 28 Arvefrestehuse under Taarbeksdal og to Lejehuse. Efter 10 Aars Forlob solgte Inspektor Michelsen Taarbeksdal til Ole Clausen for ikke mindre end 10500 Rdl; trods de for Landbruget svere Tider klarede Clausen sig i ca. L5 Aar, men fik i 1817 Approbation fra Rentekammeret paa en Udstykning a|1,4 Lodder. En af de storste (paa 71/4 Album) blev solgt til Husmand Christen Andersen Fuglebjerg, senere skyldsat med Matr. Nr. 2d (hvoraf Ferslews senere Villa >>Dan< nu er en Del ), for dette Stykke Strandmark skulde der i Stedet for Kobesum i Grundskat svares >>10 Rdl. S.V. (e: SolvVerdi), der i Capital udgjor 250 Rdl. S,V. eller i N.V. (NavneVerdi) 468 Rdl.< at betale hvert Aars Michaels Dag (29/9). Man bemerker Papirspengenes lave Vrerdil Den nrevnte Grundskat bortfaldt forst 1878. Fra ovenncvnte chresten Andersens Ejendom udstykkedes senere Matr. Nr. 29 (et af Villa >>Dan<<'s Numre) og 2f, hvilket sidste tillige indeholdende det nuverende 2i - a{ christen Andersen i 1g47

blev tilskodet Kommerce-sekreter, forhen Kopist paa Frederiksverks Kontor Andreas Peter Liunge, Kobenhavnspostens Udgiver. Det andet Stykke (2g) bortfestedes 1834 for 8 Rbd. Solv i aarlig Afgift til Hans O1sen, som paa Lodden opforte et Hus, der i 18j9 solgtes til 190

Hoker Nicls Olsen; det var ,:: -- -- -.Kakkelovne og ovrige muu:- --: .':-:

i Kjobet en Hauge mei I-.: =--.--. Tekkeror og 1.4-15 Bredie:. l:-;.: og

tidig udstedes et Festebre\-::: --:: (2g, Nabo til 2bb) af Niels O-.=:. : Koch (Direktor for DFDS). j=: - - t: dersens gamle Ejendom, h','c:-:,:.: fuemgaar af Skodet, at Nl=-: ,l-.::da to Vidner har atteste:e:. :: l---*, . dige er blevet iagttaget. Fo: l - , . l-

den tilhorende Badeanstalt .. =: I ster, Kammerpotter, Skohc:: >:: . Styrtebadeappaftt, I Retil: j;:- :----klaeder, 1 fast Benk og 2 H'.-::: '-: ..-.: -.-: Schach har en Ii1le

Pavillor

:-

Klampenborg Badeansral: :- -: to Parceller til Murermesrer C-.-- ---. Kr. ); denne opforer strax ei:=: I:- :. srlger videre i 1906 til Sas::::: :.: : tailhandlerbanken) for 620rr- -t.: - den, og L914 solgte hans E:-:. :=-- udvider Villaen med Sale:r c: ',-:.:=::

til

I\{inde<<

(hvor der laa 5 F:s.-.----.:

lagt til Ejendommen, meCe:s j: I ' Ejendom. Vi kan tilfoje, ai ' :l: . :: den smukke Villa og tilhc-.:-j= ," Svigersonnen Direktor

Ani:J - ::.::

Navnet Birka.

Vi

til

T::-:.-..,, Clausen et stykke Jord p-r: -;-- betjent Hans Thor Nloller ::: ; -vender tilbage


T6T

?Bd rop saEouaao LzSl't?\rva'lpu E ro} ;ellotr^I roI{I suPH }uaheg -IlIIod IIl ue1ruurpuurls ,E ualvfl yygl ved prof e11dts ]e uasnul) 'E>IJIg lau^EN

uap 11} pIJ suuuurePat25 I le:qr.uaPe'I ?rPuV rol>l3rlg uauuosls8r,rg p uap >p8rano LE6l I3o 'punrg ePu3rogln Eo q11n sllinrus ueP rruBrrrsperl( pnux luE>lrrqEc elqo{ tz6T \ W 'elo11l4 ue>l IA 'uropuelg sdlFI.I nu 's8rnquegtog Ul uro4 €.lZ aP suaPau'ueruuropuefg p r8ul rep (ree.r1 ol8ou uralleru osnlye>lslC E evl DP rong) >aputtrttr

^alq

sa8unrl<< IB

€/I

Jaqo1.Eo uezrrgtatutn 3o uelug Patu UaEIIIA JePI^Pn

uros ',te1s.reg '.rg3 .lafalrrquC 11 uaP e{ug su?q er8los 7161 Eo 'uap Eupra.rg 'rll rorassorC rvp! gA6T I 'rX 00029 roy (ueluzq.relPuet{Ilul -aq) uosuull 'd 'H ror1arlP1uug Eo.rerolSzg Ip 906i I srePIA .ra61as

yn sarElos 6€8T

p

I rep 'sn11 la auoIdo

tyfly Srltw r ^los 'pqg 8 ro, ;ESI -uE 13(I ',rerrlEpl suelsodsuaeguaqox s>lralslrJaparg ued lsrdo;1 ueqrol ':e:: ussraPuY ualsrnlS lB - lz eP

LVS|

-[t -

|

alsprs la{l1lrq '12 3o (arurnN s '

eJoues separyldrspn uropualg suasJapur

-lJog lB>IsPuruC elu^pu uec irprE^ UBII'(6/62) 8uq speqctyg srPY uari -aule111) 'A'N I rella 'A'S 'lPU 0(Z 'A'S 'lpg 0I<< sarels le>isPur -a1og :c) all,{ts e11ap ro1'(6 epln>ls {rBruPuErls

ep IB utr 'reppoT p,1

op reruuorl Eo6T r. uaul ''.1;1 0006I roi llBlsu?3P?g S.roguaduruly pr aleq lep saftas y,gg1 eparallv 'uelel Pe^ uolll^Bd elg ue req qreq3s JagJBg ua lu 'uepnsap sasdldo rep 1.rap1dg 7 Eo >pag tsul 1 'lepa1>1 -puueH yl snqs8utrenagdg 1 'Euru8dgapcrrleg 1 'lewddeepuqal.ldiS turus Jolulu{spoC 3o al8eulelrrolg 'uloqo15 'lallodlaruutuy 'lals

srmlsrag lero,rq) pZ 'rN 'nBIAI pew 1 -rapuy uelsrrq) pu?tusnH pr tElos .r

Eo sn11 apueJeAnu lep P uelePPeloH Jel1e xe:ls raroldo euuap I('-1tr OOSVZ:c) ualy'.ld'.1;tr 7.ro; uasuef 'rqJ rslseurarnry IF rallarrud ol

I

-Joqap*l; 'eururuy 'eruuleprg IZ peul lltlsuBePeg sPuaroi{Il uoP uauuropuafg uapruo] q)o) III 'rX 00002 rog '1o8ull8rl le^eig ra aErp -u,Qt1rr4s-n luo t-I-gS s^oT a>lsu?C 19 'lerelsellE JEq reuPIA 01 BP 'UIDIS esrl opuml eflI e>lug sueslo slalN 1? 'laP@{S 1e we8waq raq 'puruEals€C tuos euoq BZ JePuuo^I{ 'uropue[g a1uu8 sues.rep -uy uslsrrrl) 'pz'ttY1hl alqo{ 098I I reP '(SCCCI roJ rol}ierlc) tlsox elug sueslo slalN r? (qqZ p oqeS'37) 'uap.lo[ ued aargalsac le saPalsPn 3ry11

'v'cI')

rerassorC 1p t8los

puruc euu3p

^elg

t88I I

p

Eunrq,{lspn ua

-o"rddy /I8I I >iII uaur 'wV ST'Bc r 3 rcEnrgpuul roI ep sporl :lpU OOgOf p II1 IEps{eqrBBI ueslel{rlw

rotladsul

repun esnqetsslelry Eo lepslag.rwJ reroq resprldsnll 56 ry ru

1p

t

Un>I

aslelt€asuuetrlu>ls ro1

Eug pr Z08I

suriztluaqof;1 uud adg sq]eqreel 3o go;1<< ep JoI 'ltols leterr aA?I{

I

'l

e

1P

'>>asn IP 13ll€1uY PI?d ile^q r ue1 Eog sra.rnenbrrguC pe^ sleep 'apruu8tsdl

-g@ry E?ws

erol

,E uea eu8r1

1B Japu.

laSou ro1 oslaasuy aBB, uopuuuqrel,:

a8r;no 3o eurrop11ultr

'urnla111'pon11ag'prarrs8eg ruosues'J;

-ures 3o '1uu1us1 'pqg gEI J?A uesrrd >'Jeppeerg SI-VT Eo JoJaT{eI Je^ErJ epueSSq leryo1 rud ep'Sutu8aqpul Paur e8ne11 ua rago[; r 3o

n31o1

ws irapueuiuaddy ersrlla8uu 3o -lnnur

Z pew ?eg g eud snnH s{Js^sEulputq

1e<(

r?a rap luas1g slalN Je>loH

-eErJ 'elsprs ue>il1^q

pus eA?q a13ou

'e(q8ud1 selepJel

alprrq ry ':adgspuul;

PPsqvqtvvl uto


P. Gamratb Lodden opforte 6 Fags Hus for 300 Rdl. af Skovfoged Georg Frederich Weisler, der igen solgte det til Indsidder Hans Aagesen for 430 Rbd. Sedler. Forst ved 4. Auktion 1825 fik Lars Andersen fra Strandmollen Kroen for 12425 Rbd. Solv. Hans Enke tilskodede Ejendommen

til Sonnen

OIe Andersen

i

1.854. Samme proprieter An-

for 142 Rdl. 3 Sk. en Parcel paa 2660 nAlen til Murermester C. F. Liithcke, som var en af Aruingerne til ovennevnte Hans Aagesen. Denne Parcel blev udskilt fra den tidligere tilfestede Lod og nu skyldsat under X4atr. 2bb (et af Villa >>Dan<<'s Numre). Den solgtes af Liithcke i lg63 for 5000 Rdl. til dersen bortskodede 1860

Badeanstalten, som i nogen Tid havde lejet den.

Til

Oplysning om Forholdene

Aarhundrede kan

i

Taarbek

i

1. Halvdel af forrige

til Slutning anfores

folgende fra S. Sterm: StatistiskTopographisk Beskrivelse over Kjobenhavns Amt ( l8j4), s. 347, s. 364 og s. 370

>N. for Klampenborg ligger Fiskerlejet Taarbrk, der bestaaer af 4 Lyststeder, Skolen, Kroen Taarbreksdal og 56 jordlose Huse, af hvilke 28 ere Festehuse under Kroen og de ovrige Selvejerhuse. Blandt det anfofte Antal Huse beboes 38 af Fiskere, de ovrige af Haandverkere, Daglonnere o. a. fl. Med Undtagelse af Taarbeksdal, der staaer for 3 Tdr. 2 Skp. 2 Fdk. 1 Alb. upr. A. og E. Hartkorn og 2 Skp. pr. Hrtk. efter Forordn. 15 April 1813 S 3, ere ingen af. de anf.arte Ejendomme ansatte til Matriculs-Hartkorn, men tvende af Lyststederne hvet til 2 Skp. Hrtk., ligeledes efter Forordn. af. 1,5 April 1818 S 3. Til det egentlige Fiskerleje horer derfor saagodr som ingen Jord, og det Ubetydelige, der haves, anvendes til StegleplaCse.

Af Byens omtrenr 300 Indv. ernere 18 Familier sig ved Fiskeri, der drives med 24 Baade og bestaaer isar i Sild, Villinger, Torsk, Flyndere og Rodspretter. Udbyttet kan omtrent anslaaes til 550 Tdr. Sild, Tonden beregnet til 14 Ol, 2000 Snese Villinger, 2000 Tdr. Torsk, Tden beregnet til 20 Snese, 6000 Snese Flyndere og 600 Tdr. Rodspetter, Tden beregnet til 1,2 Ol. Silden selges sedvanligen for 192

9

til

10 Rbd., Rodspetrerne

j::

--- --

pr. Tde.; for Snesen af F11':j=--= =:32 Sk. A[ Haandverkere i:::c.- .- =-- ' Skreder, 1 Snedker og To;r:::-::-:--: Karle og 15 Piger; af Indsidj.-= : Indtil 1811 horte Taarbek -:-i:: --l Sogn; men ved den i nar.nie -:^': ,:: Indretning i Sokkelunci Hei:-* : - : have sin egen Sko1e, hvo:-:,,:=: :-Skovloberbolig blev henlagr. I - :- . : det imidlertid ikke mulier 3: :'" . .:: vanlig Maade ved Omkosi:::-:::-' indtil Aaret 1821 havde Taz:.':=',- =: ved Gavebrev af 15 Juni d.-r. :':- Z- ; gende Lyststed dette fattige F.',:.:.= bestaaef af en grundmure: c: --=:--'-: Rbd. Solv. Saaledes erholC: T::::.: =

rummelig Skole, der tilli:e a::-- .- med en smuk Have paa 2 S..: : frivillige Gaver. Skolelere:;::: :-- :: gen Jordlod, men i dets Sr-': G:=i-

De skolebesogende Borns

-t-:''

indbyrdes Underviisning ku::.

I

=--

:

:::! "--

Taarbek ligger:

;--::=: : Bagge. Bygningerne bestaae :: ::- !:-: opfort af Grundmuur, deels :: l,l:-- : muret Staldbygning; de ere 3=i:: j. Arealet, 2Tdr, Land, er anre:-:- - ]l Taarbeksdal eller Taarbai.,=: lejetTaatbrk og har Ret ti L--:.: ' Ch,ristiansro, et Lyststed.

og brrende; dog udoves

Bre:::::-::


€6r

-uV 'T 'rH reJorilIl uaor; 'e)PII leJraPuarg seloPn 3op lepualg Eo a88rfuq tE trurs panr8rsatg 'plogor;1 p rag .rug 3o leegreul ra[a1 IIl 'orlslagreu; Jaile leP$ll;egreel -Ja>lsrd r .reEE{ 'or;tr }ata8qtlr.rd ua

'e^EH lrl tpuaAue Je 'puB'I 'JpL Z'131?eJV '^los 'pgg OyZt to! eperernssu e33aq e;a ap lEuluEdgPIElS lernul -puru8 ua luies 'l.rea,rsEutpurg Eo ;nn1tr1 ]E sleeP'.rnnurpun^rg fi Noldo

slaep Eo foq .re8urg ol 'Sutu8dganls ua IE aurlseq eula8uru8dg 'a33ug JnatJBrJ 'r11 'anrrelleg ry uarafg JaJoI{lF 'pelslsr(1 la 'o.rsuurlsuq3 :.ra33i1 1.e,qteal

I

'nvelw EuturrrnlS 1PI^uESJoI'un>1 EulusrrnraPu1 sap'rdgpul uap !go1pu1 le >plsuuurd) '16 ra IEIuV sulog epua8oseqelols eC 'ua,ruqa.r.[g r JaPe^oH 7 pr EurusarC P31S slaP I ueul 'polpJof uaB -q upi{ wq 8op llaretruarual8al Ja uoT sueJar*lalo>ls 're^ug a8rlylul parr rploqe8rpe^ IIIPF{ ra uaq 'P'I 'dIS 7 eed atv1g1. >lnuls ua Patu 'uarara1e1o15 .ro; Eutuee1 PoE ue rerrrSlu a8upr lep 'o1o>15 Eqeurturu Eo lnurs 'ua8a ua lrlrrslPelo1s IrqrEEI lPloqre sePelws '^los 'PqU Eo lalnupunl8 ue ry Jevulseq OVLT Jol lersJnssu 'Sulu8dg r8uarlSer rap 'palsls,{1 aryIntus laP alsq afella>isrg a?nlr! artep persls,(1 apua8 -EII >lag.Iuu1 r. F lp eure[g apaluaf1s 'Y'P 1unl EI ]E ^erqe^EC Pe^ uaul !a1o1g ua8a uls eflI nuPua >loagruul aP^utl IZ8I IaJEY IIIPuI 3o 'euraoqag eed uopnwdeg saule8qulso>1ulo Pea apeuyrg 34uel -pes uud Suru8dqalolg ue e8uugafenpl tu l8{nur a)PII PliralPltul laP uop8ntug srclllJlslq lsl3Paurog'r8ulueq a.a1g 3t1og;aqol^o>ls .rurr

Eo SrIogpaEoI^oIS 8loquedtuu1ltr raPuuo^q 'a1o15 ua8a uls e^erl r SuturarPul ep1n>ls >leqJBEI 1e '1ue1saq leP ^olq PerraH Punle)Hos slauasplelo>ls Jo, uEId apa.raqolddu JEY 31u^eu I uoP PaA uaur !u8og arlorue[g r Dr$srpelo{S eropr^H rapun >l*qrEv'La$oq II8I IpPUI '.rapourprof ue reoq >ieqrEEI '9 araPPISPul ;r lre8r4 91 3o epey

I

91 :apued; ry !.ra1pog I lurus 'puutu-leuruol 3o lolpeug 1 '.lapeqg '>lS Zf 1 'lalsatu;nn11 1 'ataEeuro>ls 6 Jai{ sePury eloIr€^PUBEH JY au.ra8uqp6 ry 3o '1g 0I saPlorlra eu.lepudlg ry uasaus .ro1 !'ep; 'rd ue{srol 3o 'pqg Ll llt Sl ro1 aurarladsPo5 ''PqU 0I II} 6 'pqg

,

ro1

ro1 uaftlueapas seEles ueplls

'rpl

'lO a:

:a= 009 3o erapudlg aseus 0009

'rpl 0002 're8urllrn eseus 0002 '-O 'rPJ oEE Irl so?EIsuE lueJluro UBI 1; '>1sro; '.ra8uqpn 'p[S I Jesr Jausts 'rralsrg parr &s JarlrrurC 86 araairJa ' 'aspu1da18erg pr =1 rap Eo 'p.rof ue8ut tuos tpoBues :otep ITI'6 S 8I8i IIrdV EI Jp 'uProrc IIl ileaq aurepelslsdl IB ePua^l uaul auuopuelg el@Jue ap ry ua8ur e:a 'g '1rr11 'rd'dIS Z 3o uro1r.ru11 'fl 30' 6 ro1 raeurs .rap 'lepqaq.lru; ry asla 'a;ellairpueuyllv e?utto ap 'arelsrg tap tpuelg 'asnqrelallag

e8t.r,ro ap Eo

e{llar1 1u 'asn11aso1p.rof 99 3o V

jv

'Lb€.

Jeuetseq

ppsl*

rap '>laaqreu; lefeltalstg

's '(Vt8l

) luty surruguagof;tr

->lsrlsrluls :uIJelS'g u.l1 apua31o, serol

a8rrro; ,B Iap^lEH

'I

r {a?qru€I I

a

'uap ratel ap,reg

lrl 'lPU 000E roJ €98I I elirliln'I ]E BIIIA ,E la) qgz 'rlBI I rapun ruspli -p!1 uep ErI llDIsPn

3uu; ^alg IorrBd (a)iJtll1i'l

g1 au.re8unry IE ua JEA uros

9997 wd lerrud u" 'IS t 'IP1g Zbt -uy .releudord auuIBS 'VSBI I uesraP ePaP@{slB e>IuE su?H 'AIos 'Pqu BrI uesraPuv srsT >lr} 9731 uor]:l

Ir

t O(.V to! uase8uy suBH repprspul -aparC Sroag pe8oyrolg ,B 'lp5 009

P?sqsqtpel uto


P, Gamratb dersen. Bygningerne bestaae af 5 serskilte Laengder, for den storste Deel opforte af Muur og Bindingsvark, deels s*aatekkede, deels tegl_

hengte og een Etage hoje med Undtagelse af Stuehuset, der tildeels er to Etager hojt. De ere assurerede for 1,4660 Rbd. Solv. Jorderne indtage et Areal af 25 Tdr. Ld., der staae for Tdr. 3 2 Skp. 2 Fdk. 1 Alb. upriv. A. og E. Htr.k. og 2 Skp. Hrtk. efter Frd. 15. April 1818 S 3. De besaaes med 4 Tdr. Rug, 4 Tdr. Byg, g Tdr. Havre,

1 Tde

Etter, hvorefter hostes 6 til T Ford. Der legges 10 Tdr. Kartofler og avles 12 til 15 Las Ho. Besetningen er 4 Hesre, g til 10 Koer, 6

Sviin.

Under Kroen hore 28 Aryefestehuse, der ere byggede paa 5 Tdr. Land og hvert svare en aarlig Grundafgivt til Kroens Ejei af 4 tir 5 Rbd. solv foruden de kgi. sk. Af 2de Lejehuse med Have, der rigeledes ere byggede paa Kroens Grund, haves en aarlig Indta gt af-12 Rbd. Solv af hver, foruden de kgl. Sk., hvis aarlige Belob, h,rud K.o.n angaaer, udgjor 200

Rbd.; Com. Afg. belobe sig

til 30 Rbd. Bank-

haftelsen hviler paa Endommen. Af de ovennrevnte Huse har Ejeren en aarlig Indtegt af. 1,60 Rbd. Sedl.<

I

Aaret 1844 stiftede Islenderen Dr. med. Hjartelin Krampenborg Vandkur-, Brond- og Sobadeanstalt; lignende planer gik ogsaa Kom_ mercesekretrer Andreas Peter Liunge med, idet denne srerligt tenkte paa Besog af Udlendinge.

Af

Staten fik Anstalten overladt et Stykke af Jegersborg Dyrehave (ca. 23 Tdr. Land), og hertil kobtes yderligere Liunges Lyststed >>Christiansro<<, hvor der opfortes en >Damebygning<< og hvor Dame_ badene udlagdes. Endelig kobtes >>Skrenten<< Iidt nord fo. d"t lige Fiskerleje; denne ejendom, der raa med en Facade mod "g.ntstrandvejen paa ca. 400 Alen, havde et starkt skraanende Areal, meget ud-

sat for soen, hvilket medforte store Bekostninger til Sikkerhedsforanstaltninger. Her opfortes en >>Hemebygning<, og Herrebadene

udlagdes* ); men Stedet laa for langt af. Vejen, saa Driften ikke kunde betale sig; derfor mitte rnan allerede i 1,g46 oprette en Firial af Her1,94

rebadene

i Anstaltens Nerhec

Tab paa ca. 30000 Kr. Fra

:.=- _ :

jr:,: ::

Strand med Ebbe og Flod sa=:

al

.:--

faste Badehuse og Broer.

Den anden Gren af \Iirl:sl:.*_=:gik for sig i Kurhuset og bes:c._ :.-:

forskellige Bade), dels i en hj..-:-= Vand; desuden udskenkeC=. _=--. bestyredes af en pharmace-::-..: :-,-

ikke

Succes;

det var va;:si:--:::

Ferskvand, og faa havde Ti'=: Der var iovrigt Liv og L'.-.:-:-

-:.:

- I =j

deville >William og Emma el-.: -,-. paa Klarnpenborg

Badeans:i:

::

.-

-

Ja, mangen GanE ==j ::-.jeg tenkte for Ce: ::--:

Hvad skal vi pae :=: :-_:_-_ Blandt krumme. s.:,:., :- -,Men snart min F:-.-:: =: --_ den kommer ald::: Kurgjester ser r:i:_ Kurmagere des

=.:: . l-_ _

i,.:_

Apropos \)Tilliam og Er:=: l-,.= givet to smaa aabne Damp5-:= :.: Newcastle for 42000 Kr.. c: sterhavet blev sat til ved S

:_:: ::'

blaa Drenge<(, som Folk o

Det meste af Trafikke:: ::::: _ , hen ad de stovede \reje. !;1 l-,- . anglen samt Omnibusser:r-,-{:--_-_, og senere >>Solen<. Tan-\e: ::r .:: -,-


E6I

ressngruuoadulay alEou auespul 1e tuo ue>lu?I

'>>uelos<( arauas Eo

>>oreErg<< '>>snrJncra141<< 'Z Eo | )>BrllJeH<( euJassngruuo lruus uel8uu -r.r; 3o oJgJats6 Eg )>euJelloureJlu)<< ruol >e[an ap3lols ep pB ueq epuallnJ<( 3o 'uafeapue.rrs pE o[ ryEeroy ua>l{r}EJJ }E atseu laq 'eppug rqqasdl oi ep alpl€>l uusSo 11og tuos '>>a8uarq wlq ap<< 're8log spunsal6 elold lu epnJeurLuos po^ 11 lps loAur.{Jetrs ^elq -aA JaAo asfag Erl.reasag ua ret]e ruos 3o ''.r;tr OOOZ7 Jo] altrsur^\eN J tgolpul JE^ gu>ISIesaIl{V }a ry rep 'epuuqdureq auguu Burus o} la,rr8 uutu apAELI oUABN apua8uqlprr assrq :Brrrug Eo ulrrl[lfi sodordy

'alal, sep oJe8eurJn1 ';u ue8ur uEuI Jes retrsaf3.rny 'areu Supp Jaruuo>l uep 'nu8 pa1s1y 3e[ r8drg urru ueus uew ieurruul'arra[1s'atuulru1 tpuulg lSroquaduul;1 rep urd lzr p>ls pE^H :aurrrrus lep Jo, al>luaat Ea[ Erog Eo r8d^lg paru Sueg ua8uuur 'uf :.reEuds .ra8r.1 a8un ep IE ue rroltl Eo 'tlutsueepug Srogueduely uud weBatol Eurtpuull srrrq'>>ua.rnlpuu1 Jelle Erutug 3o ruuqyl6< elf^ep

-reH IB pUIC ue attrardo 9V8l \ epa:? apun>l a)Df uaryrr(I uus 'uafan p iic -pn auepugerrell 3o'>>EuruSdgarrag< -rolspeqJeT{15 -Pn

pEau

gr .ra8ululso}iag arots

'1ea.ry epueuuBDls l>lJarls :a '

-PupJlS PouI aPEJEC ue PaIu ssl raP -rue8a lap JoI prou lpIT >uetusqs<. -etuEc rorrg 3o >Eulu8dgauuo<( ua = persrs,(1 sa8unrl ere8qrapd salqo{ aaeqar(q Eroqsra8ef ry a11drg 1e :FEI

alluel f4.ras euueP laPI 'paur a8rn:yE .rauq6 apuau8rl ilin

-uroy

eusEo

Sroguadulul;1 uqarp[11'peru'rO uar; >.IP3S

uerafg ffrl asnH o]uleuualo ap ry ->lupg 'pqg 0f Ur 8rs eqoleq '8ry ueoJx puzrq 'qo1ag eatltve sr,rq ''15 '1 (Ptml5 ZT 5e fia1p'J1 3t1tw ua se^Erl

'*

9 ';eo>{ oI Iil 8 'alsaH 7 re ua8urur 'rpJ 0I se88al req'plog

.rap 'uo1pa,u6 ue ?JJ epue1 eISI?JeuIu sapa1u€>ispn uapnsep lpuun sBIC 9I g Zl-9 rr; p Euru{trg) seuonpul ua I slap '("peg e8qlals.lo;

-a8q rap 'are11 paur osnqalal epz i\S llt V y rc(A sueorx 1r rarSlupuug 'JpI g eud apaSSdg eJe Jep'esnqals=

-nEA stsloH 'd 'H 'rJ[ 'o8eq ap r peq8nsdl 3o n11 l8rrnor rEA req '.ra8uru1r1 opueperqleq suerny IIl onIIJ epleq wI Eo 'puu,r1s.rag apEuaayq eupourol uep e,Ie>ls 1e 13qa1suel rB^ tep iseccng e11r Eop apaeg uaJrulpue1 '(reprpuey {snnef,euJ?r{d ue 1u saper&seq

1aq ua) aslasuag salrolpn ue I slaP Polseg Eo lesnt1:n; r Els to; >yB rep 'uarru1puo;g 3o puEA rE^ uapeqruoqn1 Jp uor5 uepuu uaq 'taorg 3o osnr{eppg e$ul le e$ollv treus Aalq 'Eulsa8log r8rrlurl ltu?s pold Eo aqqg peur puerls ua pt epau8a Ja Jap 'esslp ueul lau8oirapug paur euapegslurilels -aA trros epeltarpur aueppqos Je^ lB tstol BrC 'JX 0000t 'et eed qe7 ta Perrr l3los >>ualusqs<( ZESI Eo'PerIJaN suallslsuY I euoPugar ^alq

3o re1;ouqtr

sp; 1 'e.rre11 'rpl 8 '8,(g 'rp; y 'En' 8I8I IIrdV 'gI 'prd ralla '>1ug'd1g I '{pC Z 'd>ls Z'rpl 6 ro} auers rap eurap.rof '^IoS 'pg5 099tI ro, epara sleaplt rep 'tasnqenrg ry asla8ulpu;y -18er sleap'opa>plalueJls sleep'1.ra,rsB

etsJols uap Jo] '.rep8ua1 atlnlsJss

E

PPSlTqnpl uro


P. Gannrath

til 50 Personer med

6-8 Heste for blev dog ikke

til noget,

da Politiet

Mennesker oe

modsatte sig det som Dyrplageri.

Allerede i 1845 var der Planer oppe om Anlag af en Jernbane fra Kobenhavn til Klampenborg; men Amtsraadet gjorde Modstand, da man mente, at Bomindtagterne vilde gaa ned, og at adskillige Ejendomme vilde tabe i Vrerdi derved. Banen kom derfor forst i 1863.

EFTERSKRIFT

skont Badeanstalten som omtalt fik Herrebadene flyttet fra hen til Murermester c. F. Liithckes (tidrigere Taarbaksdals) Grund, som man fotst lejede og i 1g63 kobte fot 5000 Rd1., og hvorhen ogsaa de varme Bade blev flyttet, saa fik dog Badeetablissementet ikke den onskede Succes. Folk tog ellers gerne den vej ud af Hovedstaden. En Beregning fra L845 anslaar strandvejsferdselen til

>>Skrenten<<

i

Sommermaanederne at omfatte ca. 5000 \fienervogne og ca. 91000

aabne Vogne med ca.

i/2 Million

Lysmejsende. Man opforte en Koncertsal efter Tegning af Bindesball, man indrettede Restaurationslokaler og holdt Fester og Opvisninger, saasom Kaproning, Veddesvomning og Dystlob; det sidste gik ud paa at man staaende i smaa Baade med en lang Stage skulde skubbe sin Modpart i vandet. Her kappedes de Taarbaek Fiskere under kyndige Dommeres @jne med

Holmens Folk. Tilskuernes Antal var ofte stort; tir en af Festerne skal der vere solgt 7776Bil7etter. premien var en Krans og 5 Specier (Festmiddagen paa Anstalten kostede 2 Mark!). Men det gik altsaa alligevel ikke, og Foretagender sygnede hen; noget ind

i det 20.

Aarhundrede ophorte det helt.

*) 1877-7925, Son af Bladudgiveren Etarsraad C. Ferslew. *) I sidanne Festeafviklinger samt overgang J. til Arvefeste var Regeringen in teresserer, dels for at bode paa Bondernes daarlige Forhold midt i det 1g. Aarhundrede, dels for at skaffe Penge til Udrustningerne L75g43. *) Om Badeanstalten see i Efterskriften, L96

Indsamling a;

:r-:-:

JETTE GLOB :

:.

I Lyngby-Taarbrek kommune hr -'storisk-topografisk Selskab, ee .::,:-interesseret

i

seiskabets arbejCe

-

_..

vardsetter, at der gores en ied=:--. :belde i dets egen kommune. Lyngby-Taarbek kommunes i-:-, oprette en >>Byhistorisk Samlice. . :=: dom Sophienholm i lobet af 197 _ ,.. vSsenet.

En sidan Byhistorisk Samlirg s,:,' holde en billedsamling, bestl<:_= ,, malerier, stik, tegninger o. s. r. - :-i

Det vil

pi

:.. l,:-::---

den mide blive bic=

en kunstsamling, kort sagt e:r

_

,

Pi

r&dhuset har man alle:ei= =:_ ,tretter og billeder af by,gnii:_.: _ :_fisk Selskab og Stadsbibiio;:1:=: , ,-

indsamling af billeder, og r-i -.--

'.:

denne mlde:

Vi beder alle, der ser denie ,:,:: ::_-_ et gammelt familieaibum hgg=:-:= _-_ findes nogle fotografier fra fc- -. -. . nesker og miljoer

i

Lyngbv-T.:*-:=

:

i

forste omgang - inr.:-..=:=: : ninger og landskaber, men d.e:-:,: pi<, i billeder af interiorer - s:.-, . :_ -

ikke

_

Profile for TaarbaekNyt

LB 1967 69 Taarbæksdal  

LB 1967 69 Taarbæksdal  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded