Page 1

หน่ วยที่ 4 การตกแต่ งแผ่ นงาน การกําหนดรู ปแบบการแสดงข้ อมูล ข้ อมูลที่เราพิมพ์ลงในตารางแบ่งได้ เป็ น 3 ประเภทหลักๆ คือ ข้ อความ วันที่ และตัวเลขซึง่ เราสามารถ กําหนดรูปแบบการแสดงทัง้ 3 ประเภทให้ เหมาะกับงสนของเราได้ ดังนี ้ รู ปแบบกสารแสดงตัวเลข เราสามารถกําหนดรูปแบบการแสดงตัวเลขได้ หลากหลายรูปแบบ ดังนี ้ 1. คลิกเลือกข้ อมูลที่ต้องการ

2

2. เลือกรูปแบบที่ต้องการโดย เลือกที่ปมคํ ุ่ าสัง่ เพื่อเลือกรูปแบบ 1

3. รูปแบบตัวเลขที่เปลียนไป หลังจากเลือกรูปแบบแล้ ว 3

โดยแต่ ละรูปแบบมีความหมาย ดังนี ้ แสดงค่าให้มีเครื่ องหมายสกุล แปลงค่าทั้งหมดให้เป็ น % มีเครื่ องหมาย, คัน่ ตัวเลขทุกๆ 3 หลัก และมีทศนิยม 2 เพิ่มทศนิยม 1 หลัก ลดทศนิยม 1 หลัก


รูปแบบการแสดงตัวเลขโดยใช้ รูปแบบเซลล์ เราสามารถกําหนดรูปแบบการแสดงตัวเลขที่เฉพาะเจาะจงได้ ดังนี ้ 2

1. คลิกเลือกตัวเลขที่ต้องการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบ 2. คลิกเลือกคําสัง่ รูปแบบ เลือก จัดรูปแบบเซลล์

1

3. เลือกแท็บ ตัวเลข

3

4. เลือกรูปแบบที่ต้องการ 5. คลิกปุ่ มตกลง

4 5

6. รูปแบบตัวเลขที่เปลี่ยนไป

6


รูปแบบการแสดงวันที่และเวลา เราสามารถกําหนดข้ อมูลว้ นที่และเวลาในตารางได้ หลายรูปแบบ ดังนี ้ 1. คลิกเลือกข้ อมูลที่ต้องการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบ

2

2. คลิกเลือกคําสัง่ รูปแบบเลือก จัดรูปแบบเซลล์

1

1

5

3. คลิกเลือก วันที่

3

4. เลือกแสดงวันที่ของประเทศที่ 4

ต้ องการ 5. เลือกรูปแบบวันที่ 6. คลิกตกลง 6


7. รูปแบบวันที่ที่เปลียนแปลงไป

การกําหนดรู ปแบบตัวอักษรให้ กับข้ อมูลในตาราง เราสามารถกําหนดรูปแบบตัวอักษรให้ กบั ข้ อมูลในตารางได้ ดังนี ้ 1. เลือกข้ อมูลที่ต้องการ

2

เปลี่ยนแบบอักษร 2. คลิกเมาส์ที่

3

3. เลือกแบบอักษรที่ต้องการ

1

4. รูปแบบตัวอักษรที่ เปลี่ยนไป 4


การกําหนดขนาดตัวอักษรให้ กับข้ อมูลในตาราง เราสามารถกําหนดขนาดตัวอักษรให้ กบั ข้ อมูลในตารางได้ ดังนี ้ 1. เลือกข้ อมูลที่ต้องการ

2 1 3

เปลี่ยนขนาด 2. คลิกเมาส์ 3. เลือกขนาดตัวอักษรตาม ต้ องการ

4. จะได้ ตวั อักษรตามขนาด ที่เลือกได้ 4


การกําหนดลักษณะพิเศษให้ กับข้ อมูลในตาราง นอกจากการกําหนดรูปแบบและขนาดให้ กบั ข้ อมูลในตารางแล้ ว เรายังสามารถกําหนดข้ อมูลในตารางให้ เป็ นตัวหนา ตัวเอียง และขีดเส้ นใต้ ได้ ดงั นี ้ 1. เลือกข้ อมูลที่ต้องการ 2

กําหนดลักษณะพิเศษ 1

2. คลิกเลือกรูปแบบที่ ต้ องการ

3. ลักษณะของตัวอักษรที่ เปลี่ยนไป 3

การจัดตําแหน่ งให้ กับข้ อมูลในตาราง เมื่อเราพิมพ์ข้อมูลลงในตาราง ข้ อความหรื อตัวเลขที่พิมพ์ลงในตารางนันจะถู ้ กจัดชิดขวาเสมอ โดยเรา สามารถเปลี่ยนตําแหน่งการจัดวางข้ อมูลได้ ดงั นี ้


1.เลือกข้ อมูลที่ต้องการจัด 2

ตําแหน่ง 2. คลิกเลือกรูปแบบที่ ต้ องการ

1

3. ข้ อมูลที่ถกู จัดตําแหน่ง ใหม่

3

โดยแต่ ละปุ่ มมีความหมาย ดังนี ้ จัดชิดด้ านบน

จัดชิดซ้ าย

จัดกึ่งกลาง

จัดกึง่ กลาง

จัดชิดด้ านล่าง

จัดชิดขวา

เพิ่มการเยื ้อง

ลดการเยื ้อง

การวางแนวข้ อมูลในเซลล์ นอกจากการวางข้ อความในแนวปกติแล้ ว เรายังสามารถกําหนดการวางแนวข้ อความให้ ชิดขอบด้ านบน หรื อด้ านล่างของเซลล์ รวมทังกํ ้ าหนดให้ เอียงเป็ นมุมได้ อีกด้ วย โดยทําตามขันตอน ้ ดังนี ้


1. เลือกกลุม่ เซลล์ที่ต้องการ

1

2. คลิกเลือกคําสัง่ รูปแบบ เลือก จัดรูปแบบเซลล์

2

3

3. คลิกเลือกแท็บการจัดแนว 4. กําหนดการจัดข้ อมูลใน 4

แนวนอน 5. กําหนดการจัดข้ อมูลใน

5

แนวตัง้ 6. กําหนดการวางมุมที่ 6

ต้ องการ 7. คลิกปุ่ มตกลง

7

8. จะได้ ข้อมูลที่กําหนดการ จัดวางตามแนวที่เราต้ องการ 8


การแสดงข้ อมูลให้ เห็นทัง้ หมดในช่ องตาราง หากเราต้ องการพิมพ์ข้อความลงในช่องตารางแล้ วพบว่าข้ อมูลที่เราพิมพ์ลงไปยาวจนล้ นเกินออกมา นากที่ช่องตาราง เรามีวิธีจะแสดงข้ อมูลทังหมดในตารางให้ ้ มองเห็นได้ ทงหมด ั้ 2 วิธี คือ วิธีท่ ี 1 การตัดข้ อมูลมาแสดงหลายบรรทัด 1. เลือกข้ อมูลที่ยาวล้ นช่อง ตาราง 2. คลิกเลือกคําสัง่ รูปแบบ เลือก จัดรูปแบบเซลล์

1

2

3. คลิกเครื่ องหมายถูกที่ช่องการ ตัดคํา 4. คลิกปุ่ มตกลง 3


5. แสดงการตัดคํา ทําให้ เห็น ข้ อความทังหมดในช่ ้ องตาราง

5

วิธีท่ ี 2 การรวมเซลล์ เข้ าด้ วยกัน

2

1

1. คลิกเลือกกลุม่ เซลล์ ต้ องการรวมเข้ าด้ วยกัน 2. คลิกปุ่ ม

เพื่อเลือก

รูปแบบการผสานเซลล์


3

3. เซลล์ที่ถกู รวม

โดยมีรูปแบบให้ เลือกดังนี ้ ผสานและจัดกึ่งกลางเซลล์ ผสานตามขวาง ผสานเซลล์

การใส้ สีตัวอักษรให้ กับข้ อมูลในเซลล์ 2

1. คลิกเลือกเซลล์ที่ ต้ องการ 1

2. คลิกปุ่ มคําสัง่ เลือกสีที่ต้องการ


3

3. สีตวั อักษรที่เปลี่ยนไป

การใส่ สีพนื ้ ให้ กับข้ อมูลในเซลล์ 2

1

1.คลิกเลือกเซลล์ที่ ต้ องการ 2. คลิกปุ่ มคําสัง่ เลือกสที่ต้องการ

3. จะได้ เซลล์ที่มีสีพื ้น ตามที่เราต้ องการ 3

การใส่ สีเส้ นขอบ ให้ กับตาราง 2


1. คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการ 2. คลิกที่ปมุ่

และเลือกรูปแบบที่ต้องการ

3. จะได้ เส้ นขอบตาราง ตามที่เราต้ องการ 3

หน่วยที่ 4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you