Page 1

Relatiemagazine van de Christelijke Hogeschool Ede

november 2012 nr. 13

‘Ik ging wanhopig op zoek naar werk’ Hans Egberts over loopbaan en voorliefde

Thema: Een leven lang leren I 12

Dick Kraaij over breinontwikkeling I 4

Partnerschap CHE en Leger des Heils I 26 5 tips voor loopbaanzoekers I 28

Afscheid van CvB-voorzitter Kees Boele I 36


inhoud

CHE overtuigend anders

In deze SCHERP 4

12

De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) is een protestants christelijke hogeschool op gereformeerde grondslag. De CHE heeft tien opleidingen, 4000 studenten en 500 medewerkers. Daarnaast biedt de CHE post-hbo 足opleidingen, masters, cursussen, advies en onderzoek aan via CHE-Transfer. Christelijke Hogeschool Ede Oude Kerkweg 100 6717 JS Ede Telefoon: 0318-696300 E-mail: info@che.nl Twitter: @dehogeschoolede Facebook: ChristelijkeHogeschoolEde

Gezondheidszorg Verpleegkunde Educatie Leraar Basisonderwijs Theologie Godsdienst Pastoraal Werk Leraar Godsdienst / Levensbeschouwing Mens & Organisatie Bedrijfskunde MER Human Resource Management

Opleidingen

Identiteit

Coverstory - leven lang leren

CHE in beeld - leven lang leren

CHE partners

CHE praktisch

Opleidingen

CHE in beeld - Afscheid Kees Boele

10

22

een leven lang leren Wat Den Haag in toenemende mate belangrijk schijnt

prestaties en rendementen. Een goede hogeschool

te vinden, is de bijdrage van het hbo aan de economie

is niet primair een organisatie met doelen, maar een

(lees: het nationaal inkomen) en daarbinnen

institutie met waarden. Hart voor de student is iets

met name de zogenaamde topsectoren. Nu is dit

anders dan service aan een klant. Als we kwaliteit

inderdaad van belang, maar het is op zichzelf een

(van onderwijs dat opleiden wordt) meetbaar maken,

inperking, want GGZ-instellingen en ziekenhuizen

wordt het uiteindelijk kwantiteit en is ontzieling

bijvoorbeeld, staan dan in het gunstigste geval op het

het gevolg. Structuur en systemen worden dan

tweede plan.

belangrijker dan cultuur en gedrag, zodat docent en

24

28

student vermalen worden. Welvaart (vooruitgang en maakbaarheid) en niet

Als we het dus hebben over een leven lang leren,

welzijn (geluk in gebrokenheid) is de onderliggende

moeten we dus wel steeds goed blijven nadenken

waarde. Het gevolg hiervan is dat het begrip

over de vraag of we het bij leren hebben over opleiden

onderwijs het karakter krijgt van opleiden van

of over onderwijs.

32

ondernemende professionals voor de arbeidsmarkt. Ook dit houdt een inperking in want onderwijs is van oudsher veel meer dan opleiden, namelijk opvoeden en vormen van jonge mensen voor het leven (waar

Dr. Kees Boele

het werkzame leven onderdeel van is).

Voorzitter College van Bestuur

Een derde inperking, die direct voortvloeit uit de

Christelijke Hogeschool Ede

36

twee voorgaande, is de focus op meetbare resultaten,

Journalistiek & Communicatie Journalistiek Communicatie

En verder

Sociale Studies Maatschappelijk Werk & Dienstverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Voorwoord 2 / Nieuws 6 - 9 / Leven lang leren. - Portretten 17-20 / Feiten en cijfers 21 / Column Carianne Ros 23 / De Stelling 27 /

Column Boete of beurs? Warner Bruins 31 / Docent uitgelicht: Jeanette de Korte-Mourik 34 / Transfer Nieuws 35 / Biedt zich aan 39 /

2

3

Publicaties 40 / Agenda 42

w w w. c h e . n l


CHE overtuigend anders

opleidingen

‘Kennis geen doel, maar gereedschap’

De kennis over ons brein is nog maar beperkt.

verschillende groeispurten, in ontwikkeling tot

Kraaij zal de eerste zijn om dat toe te geven.

ongeveer het 25ste levensjaar. Pas in de laatste

Toch is de wetenschap de afgelopen decennia

jaren van die periode leert een jongere goed

al ontzettend veel te weten gekomen over

plannen en reflecteren. Het is daarom ook zo

de anderhalve kilo grijze hersencellen die we

belangrijk dat we die fases onderkennen in de

allemaal met ons meedragen. ‘En het zou zonde

manier waarop we ons onderwijs vormgeven en

zijn als we daar ons voordeel niet mee doen.

de wijze waarop we onze kinderen opvoeden.’

Vooral omdat we er zelf invloed op kunnen uitoefenen.’

Neurobioloog Dick Kraaij

in een kastje wil kijken, terwijl die nieuwsgierigheid in z’n jonge jaren heel belangrijk is voor

Daarom is het volgens Kraaij meestal ook niet

jaren van een mens enorm. Hersencellen, ofwel

de ontwikkeling van het brein. We vragen een

zinvol als ouders, die graag slimme kinderen

neuronen, leggen tijdens het leren eindeloos

basisschoolleerling om uit een boekje te leren

willen, hun kroost al leren lezen en schrijven

veel verbindingen met elkaar en met diverse

voordat het naar school gaat. Dit kan later zelfs

hersengebieden. ‘Informatie die binnenkomt,

voor taalproblemen zorgen. En is het jammer

uit te komen’, zegt Kraaij. ‘De weg die deze informatie volgt, is telkens verschillend. Neuronen geven namelijk informatie door met behulp van boodschapstoffen. Sommige boodschapstoffen

verwacht dan hun hersenen aankunnen.

zijn stimulerend, maar er zijn ook boodschap-

Zowel thuis, als op school. Dat zegt Dick Kraaij,

een combinatie van stimulerende, regulerende

stoffen die remmend of regulerend zijn. Met en remmende boodschapstoffen is het mogelijk om onze aandacht te richten en ons gedrag te

gepromoveerd neurobioloog en CHE-docent aan

vaardigheden geen zin.’

De ontwikkeling van het brein is in de jonge

van het brein om op de juiste plek in het brein

2012 meer zelfredzaamheid en planvaardigheid

het investeren in de ontwikkeling van nieuwe

aan. ‘We tikken een kind op de vingers als het Gedrag sturen

loopt een paadje via verschillende onderdelen

Van kleuters, kinderen en jongeren wordt anno

En daar ontbreekt het volgens Kraaij nogal eens

sturen. Emotie en motivatie spelen hierbij een

‘We tikken een kind op de vingers als het in een kastje wil kijken, terwijl die

nieuwsgierigheid heel belangrijk is.’

wijze waarop we leren. ‘We moeten kennis niet als doel beschouwen, maar als gereedschap om zelfredzaam te worden.’

is het goed te behappen, een kwart komt niet mee en de rest verveelt zich omdat het voor hen te gemakkelijk is.’ Kraaij is warm voorstander van ontwikkelingsgericht onderwijs, waarbij kinderen in kleine groepjes van en met elkaar leren. ‘Laat die groepjes daarbij vooral problemen uit de leefwereld oplossen, waarbij kennis en kunde van de verschillende schoolvakken samen nodig zijn.’

wat een pinguïn is, terwijl het veel beter en

‘Het is bovenal belangrijk dat het onderwijs

Strand

sneller leert als het de vogels in z’n eigen tuin

competentiegericht en betekenisvol is’, zegt

Voor elk paadje geldt dat het steviger wordt

bekijkt en onderzoekt. En we vragen tieners

Kraaij. ‘Je kunt een leerling de kaart van

naar mate het vaker gelopen wordt. ‘Giet je

een route uit te stippelen voor de toekomst

Nederland uit z’n hoofd laten leren en bij

water uit over het strand, dan loopt het in een

door een profielkeuze op de middelbare school

rekenen allerlei droge sommetjes opgeven.

bepaalde route naar de zee. Naar mate je er

en een keuze voor hun vervolgstudie op hun

Aan het eind van de rit zet je er als docent een

vaker water over uitgiet, verbreedt en verdiept

achttiende te maken terwijl hun brein daarvoor

streep door als het fout is. Maar waarom geef

dat stroompje. Zo werkt het ook in de hersenen

nog helemaal niet is toegerust.’

je ‘m niet de volgende opgave? Je moet vier

en worden interesses en leerstijlen ontwikkeld.

pakketjes wegbrengen, één naar Amsterdam,

Wordt een paadje nauwelijks meer benut, dan

Taalproblemen

één naar Heerhugowaard, één naar Alkmaar en

snoeit het brein de verbinding weg. “Use it or

Kraaij pleit voor een meer ontwikkelingsgerichte

het laatste naar Haarlem. Wat is de beste route?

lose it”, leert de neurobiologie.’

benadering in het onderwijs. ‘Je moet een kind

Hoe lang doe je erover en wat kost het? In

of jongere taken geven die bij zijn ontwikkeling

zo’n opgave combineer je verschillende vakken

Reflecteren

passen. Uit onderzoek van collegawetenschap-

en maak je onderwijs competentiegericht en

Kraaij is gefascineerd door de rol van het

per Ewald Vervaet bijvoorbeeld blijkt dat het

betekenisvol.’

brein in de manier waarop en de snelheid

aanleren van allerlei abstracte, cognitieve

waarmee we leren. ‘Bij pasgeboren baby’s,

functies zoals lezen en schrijven pas rendement

In alle fases van de ontwikkeling van het brein

kleuters, kinderen en jongeren is dat steeds heel

oplevert bij kinderen als de hersenen van een

en de taken die erbij horen, is begeleiding van

verschillend. Een baby van een paar maanden

kind er aan toe zijn. De ontwikkeling van het

groot belang, besluit Kraaij. ‘Laat een kind

brengt de hand naar de mond, maar kan pas na

brein heeft namelijk een ervaringsonafhanke-

ontdekken en leren in een natuurlijke omgeving.

een jaar twee voorwerpen tegen elkaar klappen

lijke (erfelijk), een ervaringsverwachte (ontwik-

Zo wordt opgedane kennis en kunde een

en pas na twee jaar zinnetjes van een paar

keling) en een ervaringsafhankelijke (beleving)

gereedschap om je in de toekomst beter te

woorden formuleren. Zo blijft het brein, tijdens

groei. Sla je de eerste twee fases over, dan heeft

kunnen redden.’

5

4

hetzelfde laat leren. ‘Voor de helft van de groep

Ontdekken

belangrijke rol.’

de Academie Educatie, die een oorzaak ziet in de

dat het onderwijs kinderen tegelijkertijd

w w w. c h e . n l


CHE overtuigend anders

nieuws

CHE scoort een ruime acht in Keuzegids hbo 2013

Educatie start initiatief SIO voor afgestudeerde pabo’ers De Transferafdeling van de Academie Educatie lanceert een nieuw initiatief voor de

Management (HRM), Maatschappelijk Werk & Dienstverlening,

stagnerende arbeidsmarkt in het onderwijs: Starter In Onderwijs (SIO). Voor

en Zwakke hogescholen’ in de Keuzegids hbo voltijd 2013

Journalistiek, Bedrijfskunde MER en Leraar Godsdienst/

afgestudeerde leerkrachten is het moeilijk een baan te vinden. Daarnaast kampen

die op 23 oktober verscheen. Daarmee behaalt de CHE een

Levensbeschouwing. Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SHP)

basisscholen met bezuinigingen. SIO brengt de belangen van de primaire

tweede plek in de categorie middelgrote hogescholen. Na

scoort ook erg hoog met gemiddeld een score van 92. De

onderwijsinstellingen en net afgestudeerde leerkrachten bij elkaar.

acht jaar de beste hogeschool te zijn, heeft de CHE dit jaar

opleiding Communicatie behaalt een mooie derde plek, Leraar

de Gereformeerde Hogeschool (GH) uit Zwolle boven zich.

Basisonderwijs (regio midden en oost) en Godsdienst Pastoraal

De opleiding Human Resource Management (HRM) van de

Werk staan op vier en ook Verpleegkunde behaalt de top-5 in

CHE spant de kroon met een waardering van 96 punten. De

haar categorie.

Studenten Journalistiek winnen Internationaal Award

beoordeling van de Keuzegids is gebaseerd op slagingscijfers, oordelen van studenten en het beeld van onafhankelijke

Over HRM zegt de Keuzegids: ‘De allerbeste opleiding zit in Ede.

experts.

De school draagt duidelijk haar christelijke identiteit uit. Als

De CHE scoort 81 van de 100 punten in het overzicht ‘Sterke

je dat geen probleem vindt, kan je een uitmuntende opleiding De Keuzegids vindt het niet vreemd ‘dat bij de iets grotere

verwachten, die op alle inhoudelijke aspecten bijzonder goed

hogescholen twee confessionele instituten de ranglijst

scoort. Studenten prijzen de manier waarop ze voorbereid

Twee studenten van de opleiding Journalistiek wonnen met hun eindproductie

aanvoeren’. Zij geeft aan dat dit wordt veroorzaakt door de

worden op hun carrière met een praktijkgericht programma.’

Koopman of Moralist een Internationaal Award. De prijs werd uitgereikt tijdens de Christian European Visual Media Association (CEVMA) in Zwitserland.

‘eigen identiteit en de – daardoor – sterke binding met de Meer informatie over de Keuzegids hbo voltijd 2013 is te vinden

scoren een eerste plek van al het aanbod binnen hun

op www.keuzegids.org. De keuzegids is uitgegeven door het

categorie. Dit geldt voor de opleidingen Human Resource

Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI).

Met ruim vijftig inzendingen uit negen landen kwam de documentaire van

studenten’. Vijf van de tien opleidingen die de CHE biedt,

CHE-studentes Laurette de Haan en Rianne van Vuren als beste uit de bus in de categorie Studenten. De twee studenten maakten een documentaire over het prostitutiebeleid van Nederland versus Zweden. Nederland tolereert en legaliseert

Badoella nieuwe manager opleiding Communicatie

prostitutie terwijl Zweden prostitutie strafbaar stelt. De documentaire gaat over de misstanden in de Nederlandse prostitutiebranche en onderzoekt of de aanpak in Zweden beter is. Het CEVMA beoordeelde de documentaire als beeldend,

Starthandeling bouw campuswoningen

De opleiding Communicatie is dit academisch jaar gestart met een nieuwe manager in de persoon van Shahied Badoella. Badoella werkte de afgelopen jaren bij ChristenUnie, waar hij startte als hoofd Communicatie en Campagne en sinds 2008 de functies van Directeur Communicatie

actueel en objectief. Het product zet kijkers aan het denken.

Cees van der Knaap, (burgemeester van Ede), Marian Teer (directeur van Woonstede) en Bart van As (hoofd Vastgoed bij Idealis) vertegenwoordigden de drie betrokken partijen. Woonstede is opdrachtgever van de bouw en Idealis gaat als studentenhuisvester de woningen verhuren. Op het voormalig Praxisterrein worden drie appartementcomplexen met 250

en Adjunct-directeur van het Partijbureau bekleedde. Hij was in deze

Met de letterlijke lancering van een nagemaakte

studentenkamers gebouwd. Naar verwachting wonen de eerste CHE-

functies eindverantwoordelijk voor corporate communicatie, voorlichting,

studentenkamer op het betonnen skelet van de eerste

studenten al vanaf volgend studiejaar op de campus aan de Hoefweg (langs

verkiezingscampagnes, HRM, marketing, bedrijfsvoering en het

verdieping, werd het startschot gegeven voor de bouw van

de Zandlaan). Huidige studenten schrijven zich nu al in voor een kamer,

Opleidingscentrum.

campuswoningen op loopafstand van de CHE. De

toekomstige studenten kunnen zich vanaf januari aanmelden via Idealis

openingshandeling vond woensdag 10 oktober plaats.

(www.idealis.nl).

Als persoon is Badoella innovator en verbinder. ‘Betekenis geven aan mens en organisatie is mijn diepste drijfveer. Ik wil mensen op hun juiste plek

Kenniscampus Ede

brengen. Als iedereen dat doet waar hij of zij onwijs goed in is, krijg je

De bouw van de studentenappartementen past in het concept van de

synergie.’ Badoella is oprichter van ChristianTalents.NL en UniquelyMe.NL en hij bekleedt diverse nevenfuncties. Tevens wordt hij regelmatig als adviseur

Het Streek, Aeres Groep, Groenhorst College en woningcorporaties

gevraagd door verschillende (christelijke) directieteams en bestuurders.

Kenniscampus Ede die de CHE samen met de gemeente Ede, ROC A12, PTC+,

Shahied Badoella

Woonstede en Idealis ontwikkelt. De Kenniscampus gaat een uitdagende

6

7

woon-, werk-, leef- en leeromgeving bieden.

w w w. c h e . n l


It’s TiMe To ReThInK oUr cUltUrE AnD

fAiTh

nieuws

Hier is nog plaats ...

Starbucks koffiecorner op CHE

BoEiEnDe mInI-cOnFeReNtIeS: Re:Think de Bijbelse cultuur vrijdag 7 t/m zondag 9 december

Re:Think de toekomst van Christus vrijdag 18 t/m zondag 20 januari

Een groot gedeelte van de Bijbel gaat over de toekomst. Maar wat weten wij daarvan? Wanneer zal Christus terugkomen als koning en vrede brengen op aarde? Wat gaat er nog gebeuren in het Midden-Oosten? Schrijver en spreker Jeep van der Schoot vertelt ons alles over ‘de eindtijd’. Prijs: 115 euro incl. gratis full-color boek ‘De Koning Komt’ Weekenden van vrijdag 19:30 tot zondag 16:00 uur. Prijzen o.b.v. all-inclusive (ontbijt, lunch, warme maaltijd, 2 overnachtingen in conferentiecentrum Het Brandpunt, onbeperkt koffie/thee/frisdrank). Info / reserveren: 0343-413300.

is de eerste Starbucks outlet op een hogeschool in Nederland. Studenten reageren enthousiast op de komst van het populaire koffieketen.

in Scherp?

Emile van Velsen nieuwe academiedirecteur Educatie

Bel of mail Eddy Morren Maximumlife BV

036 - 711 30 72 / 06 - 230 566 72 morren@maximumlife.nl

De twintigersbeweging van Het Zoeklicht. Kijk op www.reonline.nl

Buitenlandervaring opdoen in Israël Emile van Velsen

bij aan het welzijn van meer dan

academisch jaar gestart met

honderdduizend kinderen. Dat drijft

een nieuwe academiedirecteur.

mij. Daar ligt ook de overeenkomst

Emile van Velsen heeft het stokje

met mijn vorige baan: gedreven

overgenomen van Joop Korteland. Van

politiemensen zijn eveneens van

Velsen was interim directeur bij de

betekenis voor de samenleving.

Politievakorganisatie ACP.

Veel veiligheidsproblemen kunnen en onderwijs. In mijn nieuwe functie

ontbreekt het Van Velsen niet. ‘Ik kan

wil ik werken aan goed onderwijs en

me geen baan voorstellen waarin je

er naar streven om het beste uit onze

meer van betekenis kunt zijn. Iedere

studenten te halen.’

Aan enthousiasme en gedrevenheid

nieuwe lichting studenten draagt

Nieuw instellingsplan 2016

Ben je 18 jaar (of ouder) en ga een uitdaging niet uit de weg? Hoop je dit schooljaar je studie af te ronden en wil je er een jaartje tussen uit? Nes Ammim biedt een unieke gelegenheid een jaar buitenlandervaring op te doen met werken en leren in een werkelijk unieke setting: een internationaal christelijk dorp in Israel!

Verbinding met studenten, met de achterban, met externe partners en het beroepenveld staat de komende jaren hoog in het vaandel bij de CHE. Het nieuwe Instellingsplan 20122016 (IP 2016) onder de naam Voorrang aan Verbinding werd in september gepresenteerd.

In Israël leven Arabieren en Joden er naast elkaar - in één land - én in conflict. Nes Ammim kan een bepaalde tijd je thuis zijn: je ondervindt aan den lijve en hoe Arabieren en Joden leven, wat ze geloven en hoe ze met elkaar omgaan. En je kunt een actieve bijdrage leveren aan de dialoog tussen deze groepen. Naast het werk wordt er een studieprogramma aangeboden. Bestanddelen van het studieprogramma zijn studieavonden, seminars en excursies.

De kern van de CHE-toekomstplannen is de ingeslagen koers voortzetten, maar met hernieuwde aandacht voor christelijke beroepsvorming. Visievorming op dit terrein en ook concrete uitwerking in het onderwijs daarvan is een speerpunt. Andere doelstellingen voor de komende vier jaar zijn dat het beroepenveld meer een initiërende rol krijgt in het onderwijs en onderzoek én dat de CHE nadrukkelijker wil aansluiten bij externe partijen, om zo vanuit haar specifieke expertise een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van bedrijven en instellingen. Op www.che.nl/instellingsplan kun je het Instellingsplan 2016

www.nesammim.nl of www.nesammim.org

9

lezen of het filmpje bekijken.

Zie ook onze websites

8

De Academie Educatie is dit

voorkomen worden door opvoeding

Nes Ammim is toegewijd aan ontmoeting, dialoog, studeren en gastvrijheid. In het dorp woont een internationale, oecumenische Christelijke gemeenschap, opgericht en ondersteund door Europese christenen en kerken. De inwoners, gemotiveerd door de lessen uit het verleden en de uitdagingen in de toekomst, wonen, werken en studeren in solidariteit met een breed spectrum van mensen uit het land; Joden, Arabieren en anderen.

Daar is ook het sollicitatieformulier te vinden.

Aan de hand van tientallen bijzondere Bijbelse voorwerpen neemt Midden-Oostenkenner en schrijver Jaap Bönker ons mee op een boeiende reis door de cultuur van de Bijbel en vertelt hij over het leven zoals God dat bedoeld heeft. Prijs: 95 euro

De ‘We Proudly Serve’ Starbucks koffiecorner op de Christelijke Hogeschool Ede

Volgende keer adverteren

w w w. c h e . n l


CHE overtuigend anders

identiteit

‘Wij zijn pioniers’ Marcus en Alja Spronk evangeliseren in Kaapstad

met anderen. Als door een trechter leidde

voor een praatje, een gebed

dit geheel ons naar Afrika. Jezus vertelde ons

of een serieuze Bijbelstudie.

dat Afrika ons nodig had. De bestemming

We hebben bijbels in

werd uiteindelijk Kaapstad, Zuid-Afrika. Onze

diverse Afrikaanse talen.’

doelgroep de buitenlanders in deze stad.’ Buitenlanders en buitenlander zijn, loopt als een rode draad door het leven van Marcus. Zo ook Afrikaanse gronden en luchten. Tot zijn achtste woonde Marcus in Tsjaad waar zijn vader en moeder zendeling waren. Marcus: ‘Ik heb na Tsjaad nooit meer dan vier jaar ergens gewoond. Bij mijn ouders kwamen ook altijd

‘Natuurlijk, we kunnen er ook zijn voor de daklozen en vreemdelingen in

“vreemdelingen” over de vloer. Ik weet hoe

Alja, mijn teamleden

het is om je ergens ontheemd te voelen. Dat

en ik, wij zijn pioniers.

maakt mij ook vrij van nationalistische of

Veel moeten we

chauvinistische gevoelens. En daarom wil ik

gewoon uitproberen

buitenlanders ook graag behandelen zoals ik

en we mogen nooit

graag behandeld word. Die ervaringen en die

bang zijn om fouten

voorliefde komen hier samen in dit werk en op

te maken. Weet je

deze plek in Zuid-Afrika met deze mensen. Dat

Rotterdam of Amsterdam. Maar God

overigens dat hier bijna direct naast de deur

is geen toevalligheid. God wil ons hier hebben.

Vriendschappen

een gemeenschap van 25.000 Somaliërs leeft

God wendt dit alles aan.’

‘Wij moeten een vertrouwelijke relatie met

van wie niemand ooit van het Evangelie heeft

iemand verdienen, pas kan kunnen we open-

gehoord? Ik noem dat een heilige frustratie. Er

lijk over Jezus spreken. Vrienden worden en

is nog zo veel werk te doen!’

heeft een ander plan met ons. Hij hoort

zijn is ons doel, bekeren dat is aan God. Ik ben

‘Al toen we

er wel van overtuigd dat Christus zich pas kan openbaren in een gelijkwaardige relatie. Het

heeft ons naar Kaapstad geleid om hier

verkering hadden,

naar de vreemdeling, de ontheemde uit

wilden we iets doen

zes maanden op dat hij niet kon lezen. Ik heb

te reiken.’

met het Evangelie’

met vragen over Jezus. Uiteindelijk is hij tot

zijn dan ook vriendschappen met een lange adem. Een Malawische vriend biechtte ons na hem les gegeven in leren lezen en hij begon geloof gekomen. Als team hebben we hem, op zijn verzoek, gedoopt. We zien meer bijzon-

Sinds april 2010 werken en wonen Marcus (34) en

dere dingen zien gebeuren. Zoals moslims

Alja (31) Spronk met zoon Levi (4) in Kaapstad. Zij zijn

en rastafari’s die in een geestelijk strijd Markt

verwikkeld waren en waarvan sommigen ook

studeerde Verpleegkunde (2005) aan de CHE, werkte vijf

‘In 2010 zijn we begonnen met het opstarten

tot geloof in Jezus zijn gekomen. Zeker met

jaar als socio-therapeut bij Stichting Karakter en is nu

van het Diaspora Hope Team, een team van

moslims spreek je over een langdurige en

teamleader Diaspora Hope vanuit Operatie Mobilisatie.

Operatie Mobilisatie. Ons doel is het evangelie

intense relatie.

Alja deed de lerarenopleiding Geschiedenis en studeerde

te verspreiden in woorden en daden onder

Internationale Ontwikkelingsstudies. Levi gaat naar

buitenlanders, vluchtelingen en immigranten

Pioniers

een Engelse crèche en sinds kort elke vrijdag naar de

in Kaapstad en hen uiteindelijk brengen in een

Ons tweede initiatief, met medewerking van

Nederlandse school in Kaapstad.

gemeenschap van gelovigen. Op dit moment

een lokale baptistengemeente, is studen-

zijn er zes teamleden, inclusief onszelf.

tencafé Thembalethu waar immigranten en

Buitenlanders

Ons werk speelt zich af in de straten en op

buitenlandse studenten op de zaterdagavond

Marcus: ‘Al toen we verkering hadden, wilden we “iets

de markten van Kaapstad. We spreken hier

elkaars gezelschap kunnen opzoeken. Als

met het Evangelie” in Afrika gaan doen. Dat klonk aan-

Afrikaanse buitenlanders aan en beginnen een

vreemdeling kan je leven heel ellendig zijn.

vankelijk erg vaag. Maar de zaadjes voor het werk dat we

luchtig gesprek. Centraal staat het opbouwen

Velen worden aangetrokken door de grote

nu doen, werden daar geplant. Ook in de jaren van onze

van vriendschappen zodat een vertrouwelijke

stad, maar komen terecht in een poel van

studie en erna bleef dit een centraal punt in ons denken

relatie ontstaat. Soms hebben we op de markt

ellende zonder uitzicht. Zelfs de middelen om

en handelen. We baden erover en voerden gesprekken

een eigen stand waar mensen terecht kunnen

terug te keren naar hun vaderland ontbreken.

11

Operatie Mobilisatie Operatie Mobilisatie (OM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie met als visie: transformatie van mensenlevens wereldwijd door Jezus Christus. Speerpunten zijn mensen mobiliseren voor wereldzending, geloof van de volgende generatie aanmoedigen en nieuwe werkers uit niet-westerse landen motiveren en toerusten. OM is al ruim 50 jaar actief. Er werken 6.000 fulltimers, waaronder circa 155 Nederlanders, in 110 landen. www.nl.om.org

uitgezonden door baptistenkerk Siloam in Ede. Marcus

10

www.marcusenalja.blogspot.nl

onze wensen, ziet onze ervaringen en

w w w. c h e . n l


CHE overtuigend anders

Coverstory leven lang leren

‘Ik ging wanhopig op zoek naar werk’

In november 2009 ging Hans Egberts met

gie in Leiden aan de slag kan. ‘Om medestuden-

pensioen. Maar uitgewerkt is ze niet. En

ten te leren hoe je diagnostisch onderzoek moet

uitgestudeerd nog minder. Een leven lang leren

doen en om te werken met langdurig werke-

past bij haar. Egberts ontdekt pas na haar

lozen. Het arbeidsbureau stuurde kandidaten

eerste studie waar haar hart echt ligt. ‘Ik had

door voor intensieve beroepsonderzoeken. Eind

de tolkenschool voor Frans en Spaans in Brussel

jaren ‘70 raakten veel mensen werkeloos en

gedaan. Als je als tolk wilde werken dan kon

toen ik in 1983 afstudeerde was de werkeloos-

je in 1969 maar beter in de buurt van de EEG

heid op haar toppunt. Het was een tijd zoals

blijven. Maar ik ging trouwen en verhuisde naar

we die nu meemaken. De economie viel stil.

Leiden waar mijn man studeerde.’

Als afgestudeerd psycholoog kon ik dankzij

Via het uitzendbureau rolt Egberts in de

mijn ervaring met langdurig werkelozen aan

psychiatrie. Ze wordt eerst creatief therapeut en

de slag bij het Ministerie van Sociale Zaken en

gaat later terug naar de universiteit. ‘Ik ontdekte

Werkgelegenheid.’

‘Mijn taak is om ze zicht te laten krijgen op hun capaciteiten. Want die hebben ze absoluut. Ook al geloven ze het zelf niet meer.’

wat me echt boeide en startte een studie

Hans Egberts over loopbaan en voorliefde

psychologie. Ik wilde weten hoe we mensen uit

Depressie

de inrichting konden houden.’

Daar wijdt Egberts twee jaar aan het ontwik-

blijven en overtuigd zijn van hun kunnen. Ze

kelen van een wetenschappelijke test die

gaan actief zoeken en netwerken. Als dat niets

Stewardess

langdurig werkelozen met een taalachterstand

oplevert volgt vaak een flinke terugslag die niet

Tijdens haar studie psychologie werkt Egberts

moet leiden tot het juiste beroep. ‘Voornamelijk

zo lang duurt. Mensen komen daar overheen

in de weekenden als stewardess voor Transavia.

Turken en Marokkanen, maar ook Nederlanders.

en besluiten om op een andere manier aan

‘Gevolg van een weddenschap met mijn man

Ik heb heel wat uren doorgebracht in plaatsen

de gang te gaan. Als resultaat daarop ook

die dacht dat ik daar niet voor zou worden

waar ik mensen kon vinden die mijn test wilden

uitblijft, ontstaat vaak na een maand of zes een

aangenomen. Ik zou wel eens even laten zien

uitproberen. Het leidde tot een baan bij het

depressie. Ze krijgen het idee dat ze zijn uitge-

dat dat wel lukte. Of het leuk was? Ach, je

arbeidsbureau Utrecht waar ik twee jaar lang

rangeerd. Een uitkering lijkt een pensioen, het

bent een serveerster in de lucht. Maar op de

werkelozen in de praktijk begeleidde. Ik werd

zelfvertrouwen brokkelt af. Het is lastig om die

vliegvelden rond de Middellandse Zee kon je in

kostwinner. Mijn man, afgestudeerd bioloog,

mensen weer op de rails te krijgen. Mijn taak

die tijd dingen krijgen die we in Nederland nog

werd begin jaren tachtig werkeloos.

als psycholoog is om ze zicht te laten krijgen op

niet hadden, zoals vleestomaten en olijfolie.’

hun capaciteiten. Want die hebben ze absoluut. Wat werkeloosheid met mensen doet is ernstig’,

Na een jaar houdt Egberts het vliegen voor

legt Egberts uit. ‘Het patroon is vaak dat

gezien omdat ze als student-assistent psycholo-

mensen het eerste half jaar vol goede moed

Ook al geloven ze het zelf niet meer.’ Lees verder op pagina 14

Honderden mensen heeft oud-docent Hans EgbertsHouthoff (67) begeleid in hun loopbaan. Vorig jaar

Curriculum Vitae van Henriëtte

stopte ze voor het grootste deel met betaald werk.

Louise (Hans) Egberts-Houthoff

‘Ik wil niet in de weg staan van jonge mensen die

1964 - 1969

Uitzendwerk: o.a. nachtzuster en groepsleidster s

aan de bak willen. Niet met dit economische tij.’ Als professional en als mens weet ze wat werkeloosheid betekent. Ze vult haar tijd graag met wat ze een leven

1971 - 1972

1972 - 1976

s

s

Bezigheidstherapeute Hoofd BezigPsychiatrisch Centrum St heidstherapie Bavo, St Bavo, Noordwijkerhout Noordwijkerhout

s

s

s

s

s

1956 - 1963

1963 - 1964

1964 - 1969

1971 - 1972

1975 - 1983

Gymnasium A Gemeentelijk Gymnasium, Hilversum

Rechtenstudie Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam

Tolk-vertaler Frans/ Spaans, Hogere school voor Vertalers en Tolken, Brussel

Creatieve Handvaardigheid A en B, Vereniging voor Handenarbeid Leiden

Psychologie, Rijksuniversiteit Leiden

lang gedaan heeft: leren.

12

13

w w w. c h e . n l


CHE overtuigend anders

Coverstory leven lang leren

‘Jonge mensen moeten

De twee hamvragen ‘Ik probeer met mensen na te gaan waar ze goed in

rond hun zestiende

zijn. Op de lagere school, op de middelbare school. Wat vond je leuk? Wat deed je goed? Het zijn de twee

levensjaar kiezen.

hamvragen die het antwoord geven op welke loopbaan het beste bij je past. Na veel afwijzingen denken mensen dat ze nergens goed in zijn. Het kan nodig zijn

Dan weten ze

terug te gaan naar eerdere banen en je oude collega’s te spreken om dat gevoel weer terug te krijgen. Hoe ik dat bedoel? Zoals God bij ons is, kunnen wij bij

de geest. Als ik thuis kom hebben we allebei

beroepsrichting. Dan zitten ze in hun ontwikke-

weer wat te vertellen. Contact met mensen

lingsfase en weten ze niet wie ze zijn en wat ze

in het land waar ik ben, vind ik belangrijk. Een

kunnen. Mijn eerste keuze was Rechten. Omdat

manier om dat te krijgen is vrijwilligerswerk.’

mijn vader advocaat was en daar prachtige

Ook trekt Egberts In Peru met ex-straat-

verhalen over vertelde. Maar ik stopte na het

Lees verder op pagina 16

Met stofkam op de knieën ‘Drie jaar geleden stopte mijn baan bij de CHE.

wat ze kunnen.’

mensen zijn. Aan Zijn Wezen een voorbeeld nemen.

ging hij filosofie studeren. Hij maakt reizen in

rond hun zestiende levensjaar kiezen voor een

eerste jaar want het paste niet bij mij.’

niet wie ze zijn en

Bevestiging van mensen is onmisbaar. Echt bij ze zijn.

‘Maar het is lastig. Jonge mensen moeten

Ik ben begonnen met een studie archeologie in Leiden. Een oude liefde, ontstaan toen ik begon

Praktisch door mee te denken, waardering uit te

te lezen over opgravingen in Egypte. Ook voor

spreken en ideeën aan te dragen. Dat is mijn beleving docent arbeidsvoorziening met als speerpun-

de sociologische kant komt in de archeologie

ten arbeidsmarkt, HRM en loopbaankeuze. Het

steeds meer aandacht. Waarom waren mensen

Selectiepsycholoog

werken met hbo-studenten was anders dan

eerst jagers en verzamelaars. Waarom gingen

Vanaf 1985 gaat Egberts werken als beroepskeuze-

het werk dat ik deed in Leiden met studenten

ze zich met elkaar in steden houden aan

psycholoog in het bedrijfsleven. ‘Informatica was een

aan de universiteit; in het eerste jaar van het

regels terwijl je ook gewoon rond kunt blijven

groeisector en veel hoogopgeleiden werden in die tijd

hbo moeten studenten worden gemotiveerd,

trekken? Wat zijn de innerlijke drijfveren van

omgeschoold tot wat toen systeemanalist heette.’

ook al hebben ze hun studie zelf gekozen.

mensen en hoe krijg je die in beweging? Ik doe

In 1988 wordt ze weggekocht door een personeels­

De laatste drie jaar van mijn contract gaf ik

alleen de vakken die nieuw voor me zijn en

adviesbureau waar ze als selectiepsycholoog mensen

geen les meer. Ik ben ook geen begenadigd

sluit ze af met tentamens.

test voor banen in de informatica, personeelswerk

lesgever. De mensen hangen niet meteen aan

en management. ‘Maar de economie groeide, en dat

mijn lippen. Het leukste vond ik al die tijd het

De afgelopen jaren bezoekt Egberts regelmatig

betekende minder vraag naar omscholing. Ik werd

begeleiden van studenten individueel of in

het Midden-Oosten en Zuid-Amerika voor

ontslagen en ging wanhopig op zoek naar werk.’

kleine groepen.

opgravingen of voor vrijwilligersprojecten van

van mijn vak.’

Help! Ik ben of word werkeloos... wat moet ik doen? Hans Egberts adviseert: Denk uitgebreid na over je (levens)loopbaan vanaf de basisschool en bespreek het met iemand waar je vertrouwen in hebt en/of zet het voor jezelf op papier. • Wat heb ik gedaan ( vrije tijd - scholing - arbeid - sociale contacten) • Wat heb ik daar altijd leuk aan gevonden? ben? • Welke eigenschappen/capaciteiten/ verworvenheden heb ik daarbij gebruikt?

Onbegenadigd lesgever

Egberts vindt dat jonge mensen onvoldoende

groepen jongeren maakt. ‘Mijn man is meer

‘Mijn man kreeg een baan in Ede en dat bracht mij

worden voorbereid op hun loopbaankeuze.

een kluizenaarstype. In zijn werkeloze periode

World Servants. Reizen die ze alleen of met

• Wat zijn de successen waar ik trots op

negentien jaar geleden bij de toenmalige Vijverberg als

1978

1979 - 1983

1983 - 1984

Vakleerkracht handenarbeid ZMOK school Oegstgeest

Student assistent voor stagebegeleiding doctoraalstudenten RU Leiden

Psycholoog bij het Directoraatgeneraal voor de Arbeidsvoorziening Rijswijk

s

s

s

1983 - 1992

1983 - 1992

s

s

Lid adviesraad Inloophuis Werelddiaken voor psychiatrische Hervormde Diaconie en expsychiatrische te Leiden patiënten te Leiden

1984 - 1986

1985 - 1986

1986 - 1988

1986 - 1992

1988 - 1993

Beroepskeuze adviseur bij Gewestelijk Arbeidsbureau Utrecht

Lid van de Initiatiefgroep Crisisopvang Leiden

Selectiepsycholoog Ordina, Beneluxlaan Utrecht

Zelfstandig gevestigd psycholoog Psychologisch Adviesbureau H.L Egberts Houthofft te Leiden

Psycholoog bij Meijer en Meijaard Adviesbureau Delft

s

s

s

s

s

14

15

1988

Begeleider “lotgenoten­ groep” Kinderen van ­ psychiatrische patiënten DensHaag

w w w. c h e . n l


CHE overtuigend anders

Coverstory leven lang leren

kinderen rond om voor de organisatie Fairmail fotomateriaal te schieten. ‘We

n ere l g n a l n e portret ee n l e v

logeerden onlangs bij koffieboeren en in hotelletjes in de bergen van NoordPeru en maakten foto’s voor een koffiefabrikant. Mijn taak was de jonge

Er zijn er die hun schooltas zo snel mogelijk aan de wilgen hangen. Maar er lopen ook

fotografen vertellen wat mensen in het Westen leuk vinden om te zien. In de toekomst wil ik graag naar Noord-Irak en Noord-Syrië waar ze tot vorig jaar aan een opgraving werkten. Als student archeologie heb je voorrang bij zo’n project. Met een stofkam op je knieën? Ja, graag.’ Egberts is nog voor een paar uur per maand aan CHE-Transfer verbonden. Als coach van volwassen studenten en begeleider van intervisiegroepjes. Ze is aangesloten bij de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (NOBCO). ‘Soms moet je in je leven de zijpaden van je grote liefde bewandelen. Omdat er geld verdiend moet worden. Ik heb altijd geprobeerd die twee te ▼

combineren. Als je veel interesses hebt, kun je op veel plaatsen terecht.’

Aan welke adviezen heeft Hans Egberts zelf veel gehad? ‘Wees niet te bang om risico’s te nemen. Onderneem

genoeg enthousiastelingen rond die van leren geen genoeg kunnen krijgen. Vier portretten van oud-CHE’ers die letterlijk nooit uitgeleerd raken. In dit portret Esther Kersbergen (41). ‘Ik blijf altijd nieuwsgierig en leer graag iets dat mij voorheen onbekend was.’

‘Het begint nu alweer te kriebelen’

eens iets wat je nog niet helemaal beheerst. Je hoeft iets niet tot in de finesses te beheersen om erin te

Wat betekent een opleiding voor u?

kunnen werken! Zie je mogelijkheden voor een

‘Je passie vorm blijven geven en verfijning zoeken in de dingen die

uitbreiding van je functie of voor een interessantere

je graag doet. Dat is wat een opleiding voor mij betekent. Daarom

baan? Stap er op af, ga er over praten. Wacht niet af

wil ik blijven doorleren. Na mijn vwo-examen heb ik de opleiding

tot je gevraagd wordt! Dan is misschien een ander je

hbo-V gedaan aan wat toen nog De Vijverberg heette. Omdat het

voor.’

moeilijk was een baan te vinden, ben ik als groepsleider gaan werken.

Inmiddels had ik mijn huidige echtgenoot Jan ontmoet. Beiden hadden we het verlangen om zendingswerk te gaan doen, waarop we een jaar lang Zending en Evangelisatie hebben gestudeerd aan De Wittenberg in Zeist. Gedurende de opleiding kwamen we er achter dat we geen

echte pioniers en avonturiers zijn, maar wel mensen die anderen graag

1993 - heden

opbouwen toerusten. Daarmee1972 zijn we actief aan de slag gegaan 1971en- 1972 - 1976

1999 - 2007

Docent opleidingen Personeel en Arbeid en MER, Christelijke Hogeschool Ede

Begeleiding van jongerengroepen uitgaande van World Servants

s

s

in de kerk. Tegelijkertijd werkte ik als wijkverpleegkundige en werden

Bezigheidstherapeute

onze drie meiden geboren.’ Psychiatrisch Centrum St

Bavo, Noordwijkerhout Wat drijft u ten diepste?

Hoofd Bezigheidstherapie St Bavo, Noordwijkerhout

‘Van binnen wist ik dat ik verder wilde met s s hulpverlening op het psychosociale vlak. Ik had het verlangen om mensen verder te

s

s

s

s

1991

1994 - 1995

2005 - 2006

2006 - 2007

2008 - heden

Stress en stressmanagement Postacademisch Onderwijs Leiden

Pedagogisch didactische aantekening Hogeschool Katholieke Leergangen Tilburg

Training Groepssupervisie Training coaching voor Jan Luther Broekema eerstejaarscoaches Jan Training Coaching Luther Broekema Training Supervisie Coaching Supervisie

s s helpen in bijvoorbeeld persoonlijke groei. Omdat de universiteit me

niet praktisch de vierjarige 1956 - genoeg 1963 was, koos ik voor1963 - 1964 hbo-opleiding

Cursus ontwikkelingsgericht coachen Rudy Vandamme

lastig- te duiden zijn. Ik zoek1971 uit wat het probleem is en1972 probeer daarbij 1964 1969 - 1972 - 1976 verbanden te leggen tussen de klachten, de omstandigheden en hoe

Uitzendwerk: Bezigheidstherapeute Hoofd BezigpersoonlijkPsychiatrisch functioneert. Daarvoor wat mensen o.a.iemand nachtzuster Centrumkijk Stik naar heidstherapie nodig hebben en maak ik zo nodig een match met de juiste vorm van en groepsleidster Bavo, St Bavo, Noordwijkerhout Noordwijkerhout hulpverlening.’ s

Wat is de volgende stap?

s

s

s doe momenteel geen opleiding, s maar wel korte cursussen ens ‘Ik

alweer te kriebelen, haha! Ik ervaar ik 1964trainingen. - 1969 Toch begint het1971 1975 dat - 1983 - 1972

Psychosociale Therapie. opleiding werd mijn interesse door te leren steeds meer op mijn bestemming kom. Ik ben benieuwd Gymnasium A Tijdens dezeRechtenstudie Tolk-vertaler Frans/ Creatieve Psychologie,

gewekt voor deGymnasium, functie praktijkondersteuner GGZ (Geestelijke Spaans, Hogere welke deuren toekomst verder open Gemeentelijk Gemeentelijke schooler in deHandvaardigheid A zullen gaan!’ Rijksuniversiteit Gezondheidszorg). een post-hbo-opleiding HilversumToen de CHE hiervoor Universiteit van voor Vertalers en Tolken, en B, Vereniging voor Leiden Amsterdam Handenarbeid Leiden ontwikkelde, was ik snel om. Ik werk nu met veel plezier in deze functie Brussel Meer info over opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ: voor tien huisartsen in een gezondheidscentrum in Nijkerk.’

16

‘Een praktijkondersteuner GGZ helpt mensen die klachten hebben die

s

Wat houdt uw werk precies in?

17

www.che.nl/transfergz

w w w. c h e . n l


CHE overtuigend anders

n ere l g n a l n e v e l n ee portrette n In dit portret dominee Marianne Karels (35). In dit portret Jan van Herk (58) die momenteel voor de derde keer

‘Ik geniet ervan

Vanwaar uw deelname aan publiekscolleges?

deelneemt aan een publiekscollege

‘Filosofie heeft mij altijd al geïnteresseerd. Ik kwam er alleen niet aan

Filosofie op de CHE.

van de CHE vond ik een buitenkansje om meer over filosofie te

‘Ik zou graag de tijdgeest willen doorgronden’

toe om me er op eigen houtje in te verdiepen. De publiekscolleges weten te komen. Lector Jan van der Stoep heeft een goed gevoel

voor interessante thema’s. Daarom doe ik al voor de derde keer mee.’

Wat is het belangrijkste wat u ervan heeft opgestoken? ‘Toen ik aan de colleges begon had ik geen flauw idee wat

om mensen richting te geven’

hedendaagse filosofen als Zizek, Badiou en Ferry nu eigenlijk

beweerden. Sterker nog, ik had nog nooit van ze gehoord. Inmiddels heb ik een aardig beeld van hun visie op het leven en op de wereld.’

U bent 58. Wat drijft u om in deze fase van uw leven een opleiding te doen?

‘Ik vind dat je je geest soepel moet houden. Ik vind het ook belangrijk om wat breder te kijken dan mijn dagelijkse werk. Ik zou graag de

tijdgeest willen doorgronden. Maar dat valt niet mee. Het is de lucht die je zelf inademt.’

Welke opleiding heeft de meeste impact gehad op uw leven? ‘Een opleiding die mijn persoon heeft gevormd, is een

managementcursus. Tijdens de cursus werd een spiegel

voorgehouden over je eigen gedrag en hoe je met personeel moet omgaan. Van die kennis maak ik nog dagelijks gebruik.’

U was ooit MWD-student op de CHE en bent momenteel dominee in de gereformeerde kerk van Ommen. Is uw doel bereikt? ‘Ik ben in november 2011 begonnen en ik moet zeggen dat ik het

heel mooi vind om hier bezig te zijn. Maar ik denk dat je nooit te oud bent om verder te gaan. Na mijn afstuderen bij de opleiding MWD in 2000 ging ik van start bij Bartimeushage in Doorn en vervolgde

ik mijn loopbaan - als maatschappelijk werker - bij de Stichting MEE in Amsterdam. Hier werd mijn interesse in theologie gewekt door gesprekken met collega’s. Die interesse heb ik verder verfijnd met

studies. Na de CHE heb ik in deeltijd een pre-master aan de Universiteit Utrecht gedaan, vervolgens in voltijd een master Geestelijke

Verzorging en daarna ook in voltijd een tweejarige Predikantsmaster aan de Protestantse Theologische Universiteit.’

Welke ambities of wensen heeft u voor de toekomst op leergebied?

Waarom koos u voor de wetenschappelijke studie Theologie?

zo’n neutraal mogelijke uitleg van de Bijbelboeken: wat staat er nu

werk je ook met studenten die niet christelijk zijn. Dat verrijkt je

‘Ik wil meer van de Bijbel begrijpen en ben erg geïnteresseerd in een eigenlijk?’

Heeft u nog een goede raad voor de lezers van Scherp? vakgebied.’

‘Blijf scherp en oriënteer je ook op onderwerpen buiten je eigen

‘Ik vond het belangrijk om een studie te doen die niet direct verbonden is aan een kerk of een christelijke stroming. Op de Universiteit Utrecht

opleiding en het heeft mijn verlangen aangewakkerd om geestelijk

gereformeerde kerk. Maar de tijd was er rijp voor. De gemeente zelf,

maar ook mijn twee mannelijke collega’s zien het als een aanvulling. Ik word overal positief ontvangen.’

Hoe ontwikkelt het predikantsvak zich?

Wat drijft u in dit werk?

is het belangrijk dat je als predikant aansluit bij wat er leeft bij

‘Ik geniet ervan om mensen richting te geven. Vanaf de preekstoel,

bezig geweest met kennismakingsgesprekken in de gemeente. Je komt ontmoetingen op.’

19

‘In de kerken zijn de zekerheden van vroeger minder duidelijk. Daarom mensen. Je wilt Christus-gecentreerd preken in een tijd waarin naar de kerk gaan steeds minder vanzelfsprekend is geworden.’

Heeft u een wijze raad voor de lezers van Scherp? ‘Als je een droom hebt, laat je dan niet tegenhouden!’

ook bij kerkleden die nooit in de kerk komen. Dat levert tal van mooie

18

‘Soms wel ja. Ik ben de eerste vrouwelijke predikant hier in de

verzorger te zijn van iederéén. Nu ben ik blij met deze basis.’

maar ook in persoonlijke gesprekken. Het afgelopen jaar ben ik veel

Meer info over publiekscolleges: www.che.nl/publiekscolleges

Kijken mensen niet verbaasd op als ze een vrouw aan de deur krijgen?

w w w. c h e . n l


n ere l g n a l n e portret ee n l e v

Besteed jij aandacht aan je persoonlijke ontwikkeling? Ben je bezig met je persoonlijke ontwikkeling? Stel je jezelf doelen? Heeft je werkgever aandacht en financiele middelen voor professionalisering?

Met twaalf korte stellingen komen we er graag achter hoe de lezers van de SCHERP bezig zijn met hun persoonlijke ontwikkeling.

Op deze pagina Lucie de Leeuw (72) die

Scan nu de QR-code of ga snel naar waaromleiderschap.nl/onderzoek-persoonlijke-

ontwikkeling en vul het onderzoek in. Als cadeautje ontvang je tien tips om aan de slag te

de opleiding Hebreeuws heeft afgerond.

gaan met je persoonlijke ontwikkeling. Vanzelfsprekend houden we je op de hoogte over het onderzoek en de resultaten.

Alvast bedankt voor je medewerking,

‘Het was nu of nooit’

SCHERP en Waarom Leiderschap

Waarom leren we?

Wat levert het op?

• 97 procent van de Nederlandse werknemers

• 81,7 procent van de werkgevers toetst vooraf het nut van

vindt de mogelijkheid om een opleiding te volgen

de training. Daarna geloven ze het wel, want slechts 48,3

belangrijk of zeer belangrijk.

procent evalueert of de doelstellingen behaald zijn.

• Het belangrijkste motief voor werknemers om een

• Leren loont. Een managementopleiding is bijvoorbeeld

Waarom heeft u gekozen voor de opleiding Hebreeuws?

opleiding te volgen is verdieping of verbreding van

goed voor salarisstijgingen tot 18 procent. Ook andere

kennis. Een beter carrièreperspectief staat op de

externe trainingen zorgen voor extra inkomsten, waarbij

meer over leren. Ik wil graag weten wat er precies staat en begrijpen

tweede plaats. 70 procent van de werknemers ziet

vrouwen op een grotere stijging (9,6 procent) kunnen

opleiding en training als een reden om langer bij

rekenen dan mannen (6,6 procent).

‘Hebreeuws is de grondtaal van Gods onfeilbaar Woord. Daar wilde ik wat er bedoeld wordt.’

een organisatie te blijven.

Wat sprak u aan in de opleiding?

‘De respectvolle wijze waarop beide docenten omgingen met de

• 90 procent van de HR-professionals ziet opleiding

taal van de Bijbel en elkaars opvattingen. Ik heb veel geleerd over de geschiedenis van het Joodse volk, de Joodse gebruiken en de

bijzondere manier waarop Joden omgaan met hun geschriften.’

U bent 72, wat drijft u om door te leren?

‘Leren is altijd belangrijk voor me geweest. Daarom heb ik de

kweekschool gedaan en ben onderwijzeres geworden. Hoe ouder je wordt, hoe je ontdekt hoeveel je nog niet weet. Hebreeuws is 1971meer - 1972 1972 - 1976

altijd een wens geweest. Ik heb ooit een korte cursus gevolgd en heb

Bezigheidstherapeute

Hoofd Bezig-

Hoe was het om weer in de schoolbanken te zitten?

‘Ik heb ervaren dat het lastiger is om op oudere leeftijd te studeren.

Vooral uit het hoofd leren bleek dat niet erg. We 1964 - 1969 1971 -moeilijk. 1972 Gelukkig was1972 - 1976 kregen stencils, ik maakte schema’s en gebruikte mijn aantekeningen

Uitzendwerk: Bezigheidstherapeute Hoofd Bezighet vertalen. AlsPsychiatrisch je maar wilt, ben je nooitSt te oudheidstherapie om te leren!’ o.a.bij nachtzuster Centrum gemaakt voor Israël en de Bijbel. Toen ik een interview las over deze Bavo, St Bavo, en groepsleidster Bavo, St Bavo, Noordwijkerhout Noordwijkerhout Noordwijkerhout Noordwijkerhout opleiding wist ik: het is nu of nooit.’ En nu?

meerdere malen Israël bezocht. Dat heeft me nog meer enthousiast Psychiatrisch Centrum St heidstherapie

s

s

Hoe reageerde uw omgeving op uw keuze om weer te leren?

s aantal verbaasde reacties gehad. s ‘Ik heb wel een Zou je dat wel doen?

‘De opleiding is afgerond, maar we s s komen iedere maand nog s met

acht cursisten bij elkaar om samen met onze docente Bijbelteksten

s vertalen. Dat vind ik fijn, wantsik denk dat ik anders de opgedane s te

Verdere studieambities heb ik 1975 niet op dit Waar begin mensen die het écht iets voor 1964kennis 1956je- aan? 1963Maar er waren ook1963 - 1964 - 1969snel kwijt zou raken.1971 - 1972 - 1983

moment. Ik heb “mijn levenCreatieve lang” genoeg aan de uitdagingen van mij vonden. De leukste van mijn jongste kleindochter. Gymnasium A reactie kwamRechtenstudie Tolk-vertaler Frans/ Psychologie, ▼

Bijbels Hebreeuws.’ Ze zei: “Oma, jijGymnasium, hoeft toch niet meerGemeentelijke naar school? Jij bent juf geweest, Gemeentelijk Spaans, Hogere school Handvaardigheid A dus je weet alles al.”’ Hilversum Universiteit van voor Vertalers en Tolken, en B, Vereniging voor

Amsterdam

Brussel

Handenarbeid Leiden

Rijksuniversiteit Leiden

onderzoek blijkt dat de productiviteitsstijging als gevolg

en training als een middel om werknemers aan het

van een opleiding of training twee keer zo groot is als de

bedrijf te binden.

stijging in loon.

Een leven lang leren op de CHE?

In goed gezelschap

• 16 CHE-docenten volgen momenteel een

• Barack Obama studeerde eerst Politieke

master via de lerarenbeurs. • 65 procent van de vaste docenten heeft al een mastertitel. • In het cursusjaar 2011/2012 is 112 keer een

Wetenschappen, ging vervolgens aan het werk en pakte daarna nog een studie Rechten op. • Sergey Brin studeerde Informatica en Wiskunde. Ook na het opzetten van ’s werelds meest succesvolle

cursus, workshop of opleiding gevolgd uit het

zoekmachine, Google, bleef hij waarde hechten aan

professionaliseringsaanbod van de CHE.

studie. Al staat zijn promotietraject aan de universiteit

• Elke academie kent zijn eigen studiedagen, individuele leertrajecten en bijscholingsmogelijkheden. • Jaarlijks volgen 11 docenten de Opleiding voor Startende Docenten.

20

• Die salarisverhoging kan er overigens prima af. Uit

21

van Stanford momenteel wel op een laag pitje. Bronnen: Nationale Opleidingsenquête 2012, ISBW Opleiding & Training, Intermediair, Fources, Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen, Beste Werkgevers Onderzoek 2012, MT, Fiscal Studies, CHE

w w w. c h e . n l


CHE in beeld leven lang leren

Column leven lang leren

CHE overtuigend anders

‘Ik wil altijd verder’

CHE-docent Peter Jansen op zoek naar antwoorden

Hoe kijkt Peter zelf terug op dit bijzondere traject? Hij beantwoordt de vraag met een verwijzing naar het boek De Nederlandse droom van Paul van Liempt. ‘Dit gaat over mensen die dezelfde loopbaan hebben doorlopen. Stapelaars noemen ze die. En zo voelt het ook, het was echt stapelen. Steeds weer een stapje verder. Niet om vroom te doen, maar zelf ervaar ik het als iets wat me is toegevallen. Telkens opnieuw gingen er deuren open. Ik kijk daar met een bepaalde vorm van verwondering naar.’

Leef om te leren en leer om te leven! Carianne Ros

Tegelijkertijd was het bepaald niet gemakkelijk. Peter is wel eens jaloers op collega’s die van het vwo doorstroomden naar de universiteit. ‘Ik heb er echt

Peters loopbaan blijkt een grote zoektocht

voor moeten werken, het kwam me niet aanwaaien. Maar ik heb een heel sterke drive. Ik stop nooit. Ook na deze promotie ben ik niet klaar. Ik wil graag

naar meer antwoorden. Na magere

nog iets meer van het leven begrijpen dan ik nu doe. Ik wil altijd verder.’

basisschooljaren begon Peter Jansen als brugklasser aan het lbo. Zeventien jaar

‘Ik hoop dat ik een

later studeert hij cum laude af aan de

Ieder mens is geschapen met de drang om te leren.

inspirator voor andere

Wageningen University. En nu werkt de

Sommige mensen blijven hun hele leven lang leren en zij

kunnen daardoor elke dag meer groeien in de bestemming

mensen mag zijn’

CHE-docent aan een promotieonderzoek.

die God voor hen voor ogen heeft. Ze worden mooier,

wijzer, liefdevoller. Anderen leven gewoon en negeren

die drang om te leren, waardoor ze in dezelfde valkuilen

Het verhaal van een stapelaar.

blijven stappen en niet groeien. Maar groei doet leven en

ondanks dat groeien soms pijn doet, geeft juist een leven

Meer vragen

waarin je blijft leren echte vreugde!

Peter geeft les aan de Academie voor Journalistiek &

Peters carrière is voor hem veel meer dan het verzamelen van kennis alleen.

Communicatie. Daarnaast werkt hij aan een proefschrift over

‘Ik zie mijn eigen loopbaan als een vormingstraject. Ik leer langzamerhand

zingeving in de communicatie over natuurbeleid. En hij maakt deel

ontdekken wie ik ben en hoe ik mijn kennis en ervaring in kan zetten voor

uit van de kenniskring van het lectoraat Media, Religie en Cultuur.

anderen. Dat studietraject mag je gerust een worsteling noemen, want al

Het is moeilijk voor te stellen dat deze jongen de basisschool verliet

lerende kom je heel veel nieuwe vragen tegen die om een antwoord roepen.

op het niveau van groep 7. Lachend vertelt Peter: ‘De meester zei:

Het is nooit klaar.’

vele jaren van geluk. (…) Gelukkig is een mens die wijsheid

Toch ontmoedigt hem dat niet. Want naast de vele vragen zijn er natuurlijk

ooit zou wensen valt bij de wijsheid in het niet.’

De Bijbel leert ons in Spreuken 3:1-2,13-15: ‘Mijn kind,

vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je

heeft gevonden, een mens die inzicht wint. (…) Alles wat je

“Laat die Peter het lbo maar doen.” Daar startte ik op het laagste niveau.’

ook veel mooie ontdekkingen. Zoals in Peters huidige promotieonderzoek Beslissend duwtje

naar de communicatie over natuurbeleid. Hij ontdekte dat natuurorganisaties

Maar er bleek meer in ‘die Peter’ te zitten. Hij deed het goed en

anno nu heel zingericht zijn. Het gaat steeds over ‘echte natuur’ en begrippen

stoomde uiteindelijk door naar het hoogste niveau van het lbo.

als authentiek en beleving komen voortdurend voorbij. ‘Ik denk dat ik met

‘Toen zei een docent tegen me: “Peter, misschien moet je maar

mijn proefschrift concreet inzicht kan bieden in die rol van zingeving in deze

Hoe kom je aan die wijsheid? Door vragen te stellen, door (de Bijbel) te lezen, door met anderen te praten, door te

bidden en door open te staan voor nieuwe inzichten. God wil graag dat we leren. Hij geniet ervan wanneer je jouw talenten benut en ontwikkelt (lees Matteüs 25:14-30).

mbo-Tuinbouw gaan doen.” Er zijn meer docenten geweest die

hebben gegeven. Ik heb veel aan hen gehad, mensen die in me geloofden en

vorm van communicatie. En die kennis kan ik, onder andere bij de opleiding

op andere momenten in mijn loopbaan zo’n beslissend duwtje

me richting gaven. Ik hoop dat ik ook een inspirator voor anderen mag zijn.

Communicatie, weer teruggeven aan het vakgebied.’

Hij wil je Zijn heilige Geest geven, zodat je kunt groeien

De Eeuwige

geweldig wanneer jij Hem zelf wilt leren kennen en Hij wil

in de vrucht van de Geest (Galaten 5:22-23). Hij vindt het

Juist omdat ik zelf heb ervaren hoe belangrijk inspirerende figuren in je leven kunnen zijn.’

Maar uiteindelijk gaat het Peter ook bij dit promotieonderzoek om meer dan

‘Ik heb een heel sterke drive. Ook na deze promotie is het niet klaar’

De Nederlandse droom

alleen de vakkennis. Het is niet toevallig dat zijn onderzoek draait om natuur

Na mbo volgde hbo-Landschapsmanagement. ‘Inmiddels was mijn studiefi-

en religie. ‘Die twee thema’s en vooral de link ertussen, komen steeds weer

nanciering op, maar ik wilde doorgaan. Ik ging lesgeven op een middelbare

terug in mijn leven. Mijn eigen religieuze ervaringen zijn vaak natuurerva-

school om geld te verdienen, zodat ik kon studeren aan Wageningen

ringen geweest. Ik ervaar God – ik noem Hem liever ‘de Eeuwige’ – vooral

University. Het werd onderwijskunde in combinatie met christelijke filosofie

in de natuur. In die zin is mijn proefschrift ook wel een zoektocht naar God.

en natuurbeleid. Zo ontmoette ik hoogleraar Egbert Schuurman. Hij was het

Uiteindelijk hoop ik anderen te laten zien dat de wereld om ons heen niet

die me na het afstuderen, ik werkte toen op Curaçao, stimuleerde terug te

neutraal is. Naast de fysieke realiteit is er ook altijd die spirituele dimensie. Het

komen naar Nederland om bij de CHE te werken en te promoveren.’

is niet voor niets dat de werkelijkheid religieuze ervaringen bij ons oproept.’

moeten ook leren om te leven. Het leven kan zo aan je

liefde geleefd hebt. Leer om te leven en geniet van elke dag die God je gegeven heeft! (Prediker 3:12-13).

Carianne Ros is christentherapeut en personal coach

bij www.totalbalance.nl. Ze heeft een aantal boeken

geschreven, waaronder Rust - in drie maanden minder stress in je leven.

23

En juist wanneer we leren, leven we ten volle. Maar we voorbij razen, zonder dat je één dag heel bewust en met

22

dat je groeit in de liefde.

w w w. c h e . n l


CHE overtuigend anders

CHE PARTNERS leven lang leren

Onderwijs op de werkvloer CHE en Leger des Heils over de voordelen van een partnerschap

een aantal theorielessen van CHE-docenten. Daarna krijg je een praktische vertaalslag door een medewerker van het Leger des Heils zelf. Juist omdat het zo praktisch wordt gemaakt, kun je de lessen meteen al toepassen in je eigen werk.’

Patrick Sturing (LdH): ‘De opleiding combineert de theorie van de CHE met de praktijk van het Leger des Heils’

Na je opleiding houdt je leerproces niet op. Vaak gaan studie en

projecten. Dit zogenoemde W&G-college

Relevant aanbod

coaching gewoon door tijdens je loopbaan. Het Leger des Heils is

is op maat gemaakt voor leidinggevenden

Het idee achter de samenwerking is die

binnen de welzijnsorganisatie. Elke keer

verbinding van actuele theorie en praktische

opnieuw zit de opleiding vol. Deelnemers

kennis. Als ‘student’ krijg je idealiter het

komen vanuit het hele land naar het hotel in

beste van twee werelden: de theorie van de

ronde wordt het W&G-college uitgebreid

Lunteren voor de driewekelijkse bijscholing,

hogeschool en de praktijk van de welzijnsor-

geëvalueerd en zo nodig aangepast. Als je

die twee jaar duurt.

ganisatie. Die combinatie moest trouwens

de opleiding van nu vergelijkt met de eerste

wel groeien, vertelt Hans Blom van het Leger

cursus die we gaven, zo’n tien jaar geleden,

des Heils. Hij is vanuit W&G verantwoordelijk

dan is geen module hetzelfde gebleven. Het

voor de coördinatie van het W&G-college.

is echt maatwerk.’

een werkgever die bijscholing al jaren serieus vormgeeft, deels in samenwerking met de CHE. Een partnerschap waar beide partijen beter van worden. Afgelopen september ging opnieuw een

vanuit de CHE gegeven wordt. Het is niet de

studieronde van start, in het mooie 50|50

eerste keer, want de welzijnsorganisatie en

Hotel Belmont van het Leger des Heils in de

de school werken al zo’n twaalf jaar samen.

Lunterse bossen. Tientallen leidinggevenden

Rond de millenniumwisseling raakten ze met

van het Leger des Heils kwamen er bij elkaar

elkaar in gesprek over de vraag wat ze voor

voor de post-hbo-opleiding Management, die

elkaar konden betekenen. Voor beide organisaties was duidelijk dat

Kor van der Helm (CHE):

‘De eerste drie keer dat de opleiding gegeven werd, lag de nadruk nog meer op de theorie.

Ruimte voor scholing

De CHE verzorgde toen alle lessen. Maar we

Afgelopen seizoen rondde Tiny Vriezen een

ontdekten samen dat er een betere verbin-

W&G-college af. Als manager primair proces

ding met de werkvloer gelegd kon worden.

bij het Leger des Heils stuurt ze zeven andere

Daarom laten we nu ook gastdocenten van

managers aan. Voor Tiny is het helder dat

het Leger des Heils aan het woord. Zij laten

bijscholing een blijvend onderdeel van je

Ontbrekende kennis

zien hoe je de theorie op de werkvloer van

loopbaan moet zijn. ‘Als manager heb je

Het verhaal van Patrick Sturing laat zien

onze organisatie kunt toepassen.’

heel veel invloed. Dan mogen je mensen

‘Door deze samenwerking

Hans Blom

blijven we als hogeschool met de voeten in de klei staan’

wat het partnership kan opleveren. Patrick

Zo werken beide partijen aan een opleiding

verwachten dat je deskundig bent. Door

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en

studeerde in 2005 af aan de CHE in

die steeds weer een eigentijds aanbod heeft.

een opleiding als deze ben je weer op de

Gezondheidszorg (W&G) – de professionele

Maatschappelijk Werk & Dienstverlening. Hij

CHE-coördinator Kor van der Helm: ‘Na iedere

hoogte van de laatste trends. Je krijgt te

ze qua identiteit veel gemeen hadden.

welzijnstak van het Leger – liet vallen dat

Daarnaast verzorgt de hogeschool ook

ging als talentvolle starter aan het werk bij

horen hoe andere collega’s dingen aanpakken

ze meer wilde doen aan training van onder

intervisietrajecten bij verschillende afde-

het Leger des Heils en groeide in een paar

en je ziet hoe allerlei processen binnen de

meer leidinggevenden. De hogeschool bleek

lingen van het Leger des Heils, vanuit de

jaar door tot afdelingsmanager op twee

organisatie werken. Bovendien moest ik zelf

een geschikte partner. ‘We hebben samen

Transfer Sociale Studies. En vanuit Transfer

locaties in Drenthe. Maar voor die functie

een afstudeeronderzoek doen. Het was leuk

gekeken hoe we elkaar konden helpen.

Gezondheidszorg worden op verzoek gerichte

was hij niet opgeleid. Hij merkte dat hij een

om na dertien jaar leidinggeven even een

Dat heeft geresulteerd in verschillende

praktijkopleidingen gegeven – bijvoorbeeld

stuk theoretische en praktische kennis miste.

heel andere rol – die van onderzoeker – aan

samenwerkingsvormen’, vertelt Kor van der

in verslavingszorg. Het partnerschap is zo

Tijdens een gesprek met zijn leidinggevende

Helm die vanuit de Transfer Management &

vormgegeven dat het Leger des Heils in

kreeg hij het aanbod om te solliciteren op een

Organisatie betrokken is bij het partnerschip.

principe bij alle afdelingen van de hogeschool

plek voor het W&G-college – want het aantal

kan aankloppen. ‘De organisatie zou ook

leerplaatsen is beperkt. Hij werd geselecteerd

Van intervisie tot verslavingszorg

bij ons kunnen komen met een vraag over

en kon in september van dit jaar aan de slag.

De CHE en het Leger des Heils werken

marketing of communicatie’, zegt Kor van der

‘Het mooie van deze managementopleiding is

inmiddels samen. De managementcursus

Helm. ‘Dan kan onze Transfer Journalistiek &

de combinatie van theoretische en praktische

in hotel Belmont is een van de belangrijkste

Communicatie hen verder helpen.’

input’, vertelt Patrick. ‘Elke module bestaat uit

Hans Blom (LdH): ‘Je kunt je in een partnerschap aan elkaar scherpen’

te nemen.’ Vanuit haar werk als manager heeft ze ook ervaring met intervisietrajecten vanuit ‘Ede’ en met bijscholingen op het gebied van verslavingszorg. Ze is positief over het partnerschap van haar werkgever met de Lees verder op pagina 28

Kor van der Helm

24

25

w w w. c h e . n l


CHE overtuigend anders

CHE PARTNERS leven lang leren

De Stelling hogeschool: ‘Ik ervaar de CHE als een professionele club. En ik vind het belangrijk dat een opleidingstraject ook qua identiteit aansluit bij de organisatie. Daarin passen de CHE en het Leger des Heils goed bij elkaar.’

‘Ik vind het belangrijk dat een

Inspirerend

bijscholing ook qua identiteit

De samenwerking tussen hogeschool en welzijnsorganisatie levert niet alleen bijgeschoolde medewerkers op. De hogeschool certificeert de cursisten ook als ze een management- of

‘We hechten veel waarde aan bijscholing, maar juist rust en reflectie betekent ontwikkeling’

Tiny Vriezen (LdH):

Een leven lang leren is voor de EU een voorwaarde om onze kenniseconomie concurrerend te houden. Een leven lang leren is voor iedereen, van alle niveaus en in alle fasen van het leven. De EU wil dat een leven lang leren burgers helpt zich persoonlijk te ontplooien, zich te integreren in de samenleving en actief aan de kennismaatschappij deel te nemen.

aansluit bij je organisatie’

andere opleiding hebben afgerond. Dat is uiteraard goed voor het professionele karakter van je organisatie. Maar er is meer, wij ontvangen ook zeker iets. Door deze samenwerking blijven

scherpen. De CHE kan tegen ons zeggen: “Zouden jullie hier

wij met de voeten in de klei staan. Het confronteert ons steeds

of daar ook niet eens aandacht aan moeten besteden in de

opnieuw met de vraag hoe je de theorie nu echt in de praktijk

­colleges?” Je houdt elkaar bij de les. Beide kanten op – want

toepast. We willen op onze school praktijkgericht onderwijs

wij krijgen van de hogeschool weer te horen dat ze het

geven. Maar dan moet je wel zelf feeling houden met die

inspirerend vinden om met ons te werken.’

praktijk. Dit is daar een uitstekende manier voor.’

Kor van der Helm gelooft dat die wederkerigheid de kracht is

Lees meer info over de Post-hbo Management:

van het partnerschap. ‘Het Leger des Heils ontvangt iets, maar

www.che.nl/transfermensenorganisatie

Verwarren wij het concept van een Leven Lang Leren met een leven lang opleiden? We gaan er makkelijk aan voorbij dat we de meeste kennis voor onze beroepsloopbaan op een informele manier leren, of op de werksituatie zelf. En wat te denken van de tijd die we daarbuiten doorbrengen?

vertelt Hans Blom: ‘Je kunt je in een partnerschap aan elkaar

Eens

Getuigen door te dienen

“Eens. Ga na je opleiding de praktijk in, ga het ervaren, ga het beleven. Laat het tot je diepste doordringen. Kijk rond op verschillende werkplekken, ontdek wat bij je past. Zoek hierin rust. Vanuit rust komt reflectie. Reflectie op je werk: ontwikkeling in je werk. Bijscholing is belangrijk om verdieping te zoeken, om je scherp te houden, je kennis te verbreden. Bijscholing moet geen doel op zich zijn, maar een toevoeging aan de praktijk.”

“Oneens. De vraag die ik mezelf eerst maar even wil stellen; waar ben ik het eigenlijk mee oneens? Ik ben het oneens met de redenering dat je rust en reflectie nodig hebt en daardoor niet aan bijscholing hoeft te doen. Ik hoop dat bijscholing juist rust en reflectie in zich dragen. Bijscholing vraagt om rustmomenten om daarbinnen jezelf vragen te stellen als: wat ben ik aan het doen? Hoe ben ik bezig? Is dit handig of niet? ‘Bijscholing’ en ‘reflectie’ zijn met elkaar getrouwd. Wat is bijscholing zonder reflectie en wat is reflectie zonder bijscholing?”

Irene Langius van der Knaap, oud-student SPH

Ben Visser, docent Methodiek, Sociale Studies

Eens

Interserve zoekt bewogen christenen die willen getuigen van hun geloof door te dienen in hun beroep. Van leerkracht tot arts, van webdesigner tot technicus kun je terecht in Azië en de Arabische wereld. Uitzending is al mogelijk vanaf 1 maand. Interesse? Kijk op www.interserve.nl

26

Oneens

Eens

“Eens. De twee stellingdelen zijn elkaars verlengde. Een leven lang leren bevordert professionaliteit en expertise, en dus je kansen op de arbeidsmarkt. In mijn laatste tien loopbaanjaren heb ik me mede door bijscholing en ervaring kunnen specialiseren in risico- en crisiscommunicatie. Rust en reflectie verinnerlijkt, helpt te relativeren, maakt evenwichtiger, heeft effect op je houding en gedrag, ontwikkelt competenties, bevordert zelfvertrouwen en persoonlijkheid; maakt je een completer mens. En heeft dus een grote meerwaarde!”

“Eens. Mijn ervaring is dat door tijdens je vakantie tijd te nemen voor reflectie op je werk, je heel goed de valkuilen die je daarin ervaart kunt onderkennen. Na een periode van reflectie kun je die vaak goed ontwijken. Met name reflectie op je eigen gedrag is daarbij belangrijk. Volgens mij zijn rust en reflectie niet de enigen die daar zicht op geven. Een zekere basis, vanuit bijvoorbeeld gevolgde cursussen, kan helpen om op je eigen werkhouding te reflecteren.”

Nico de Gouw, gastdocent en lid werkveldcommissie Communicatie CHE

Roeland van Mourik, oud-student Journalistiek

27

w w w. c h e . n l


CHE overtuigend anders

CHE PRAKTISCH leven lang leren

Loopbaan voor zoekers Verder ontwikkelen, maar waarheen? Een artikel over loopbaancoaching - voor iedereen die wel eens twijfelt over zijn of haar werk. Een leven lang leren levert winst op. Maar het

‘Als iets bij je past, zijn er altijd loopbaanspecialist Ad Hoogendijk. Hij duidt

Hulscher merkt op dat mensen vaak op een

de periode tussen je twintigste en veertigste

zelfgerichte manier met hun loopbaan bezig

levensjaar als een ‘stage’ periode, daarna word

zijn. ‘En dat is ook ontzettend voor de hand

je echt productief.’ Hoogendijk pleit er in zijn

liggend’, vindt de loopbaancoach. ‘We spreken

boek voor tijd te nemen om te ontwikkelen.

dan over Z-motief en A-motief: het zelf en de

Niet snel een zware adviseur met een hoog

ander. Als het A-motief geen aandacht heeft

salaris willen zijn, maar jezelf de ruimte gunnen

gehad, kom je van de koude kermis thuis, want

om gedurende tien of vijftien jaar ervaringen

merken mensen achteraf dat ze sterker uit een

het werkt niet.’ Is het gevolg hiervan dat je

op te doen in verschillende organisaties en

crisis zijn gekomen.’

loopbaan louter op anderen afgestemd is? ‘Je

branches.

de eerste carrièrestappen al hebt gezet. Boekhandels vullen menig plank met een categorie handboeken gericht op je loopbaan.

krijgt in deze zelfhulpboeken, zal niet ver vandaan liggen bij het advies van een

Hulscher. ‘Maar laat dat verder gaan dan een

Hulscher verduidelijkt: ‘Je maakt bij de keuze

Als je weet wie je bent, wat je wilt en wat je

materieel doel. Het zou mooi zijn als je er niet

van je studie, geen definitieve keuze voor een

kansen zijn, is het vervolgens onvermijdelijk om

pas op je tweeënveertigste achter komt dat

beroep. Er is na je twintigste nog genoeg tijd

keuzes te maken. Niemand kan álles doen waar

je salaris niet alles is. Het Z-motief moet niet

om te ontdekken wie je bent, welke werk-

hij of zij goed in is. De kunst is om geen druk te

onderbelicht zijn.”

zaamheden bij je passen en je vaardigheden

leggen op het maken van keuzes. Een goede of

te ontwikkelen. Werk geeft de mogelijkheid

foute keuze bestaat niet. Je leven wordt geleid.

De dertig gepasseerd

om jezelf te testen.’ Toch kan de onzekerheid

Wat je ook doet, doe het met toewijding;

Met regelmaat heeft Hulscher te maken

van werknemers die niet weten waar ze heen

het gaat meewerken! Haak dus niet af als het

met mensen die zich ongerust maken als

willen, groot zijn. Hulscher relativeert: ‘Een

even niet leuk is, maar gun jezelf de tijd om te

ze de twintig of dertig gepasseerd zijn en

crisis is bijna per definitie een kans. Als je niet

ontdekken wie je bent, ook door je (bij)baan

nog geen duidelijke richting hebben in hun

(meer) weet in welke richting je je verder wilt

heen.

loopbaan. ‘Ik relativeer dat en wijs op het

ontwikkelen, word je namelijk gedwongen na

boek Loopbaanzelfsturing (zie kader, red.) van

te denken. Een crisis is niet leuk, maar vaak

loopbaancoach.’ Lieske Hulscher, voormalig

‘De kern van de adviezen die je voorgeschoteld

aansluiten’

Keuzes

mag best een einddoel voor ogen hebben,’ stelt

kan moeilijk zijn richting te kiezen, zelfs als je

wel dingen die

Zelfgericht

Lees verder op pagina 30

Loopbaanspecialist Ad Hoogendijk onderscheidt in zijn boek drie loopbaanstadia

docent aan de CHE en zelf loopbaancoach, ziet de meerwaarde van coaching in sparren. Komen mijn kwaliteiten in deze functie het best tot hun recht? Zou het prettiger zijn om een baan met wat meer vrijheid te hebben? Past de aard van de organisatie bij mij? Met deze vragen kloppen professionals aan bij een loopbaancoach. ‘In een aantal sessies probeer ik antwoorden boven tafel te krijgen op drie achterliggende vragen die je jezelf kunt stellen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Voor veel mensen is het waar wil je jouw talenten inzetten? Als iets bij je past, zijn er altijd wel

coach help je stapsgewijs antwoorden te formuleren.’

dingen die aansluiten. De kunst is vaak om wat breder te denken. Als je verpleegkunde gestudeerd hebt, hoef je niet per se in een ziekenhuis

Met een zelfanalyse alleen, ben je er nog niet. Hulschers volgende

te gaan werken. Het gaat erom dat je een match vindt tussen jouw

opdracht is het maken van een omgevingsanalyse. ‘Waar kun je en

talenten en persoonlijkheid en wat je uiteindelijk zou willen.’

28

29

Eric Molenberg, directeur van Concerned en

Het kunnen blijft vaak breed, terwijl men selectiever

begeleider van loopbaantrajecten, vertelt hoe

wordt bij willen. Dat is een goede stap. Dan komt er

de tweede en derde fase, verwerken en

focus. De laatste groep (40-60 jaar)vlucht van functie

schenken, zich in de praktijk vertalen.

naar functie en laat zich leiden door de paniek in de organisatie. Bij hen leeft de verwachting dat de

‘De tweede groep (20-40 jaar) heeft moeite met

functie elke keer een stapje hoger wordt. Voor die

keuzes maken. De eerste banen schieten alle

groep is het moeilijk om te accepteren dat je niet per

kanten op. Er is sprake van een grote

definitie de beste baan krijgt in je organisatie. Ik

flexibiliteit. Ik zet jonge mensen aan het

houd deze ervaren mensen voor dat er altijd hoop is.

denken over wat ze kunnen en wat ze willen.

Durf het ook eens anders aan te pakken.

lastig om zelfstandig antwoord te vinden op deze drie grote vragen. Als

0-20 jaar die school/stu ) n (ontvange r 20-40 jaa n e p stagelo n) (verwerke r 40-60 jaa werken ) (schenken

w w w. c h e . n l


column

CHE PRAKTISCH leven lang leren

Richting krijgen? 5 tips Lieske Hulscher vat haar tips samen: • Praat met iemand over wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Wil je het professioneel aanpakken, kies dan voor een loopbaancoach. • Zie je carrière tussen je twintigste en veertigste levensjaar als een ‘stageperiode’ waarin je ervaringen opbouwt voor de jaren erna. • Door je baan/banen heen ontdek je wat je kunt en wat bij je past. Wat je ook doet; het gaat meewerken. • Haak niet af als het even niet leuk is, maar gun jezelf de tijd om te ontdekken wie je bent, ook door je (bij)baan heen. • Je ontwikkeling is nooit een doel ▼

groter geheel.

Alice van de Pol (27) is als gezinsvoogd

Pol haar frustraties voor aan een coach.

geïnteresseerd in het welzijn van de

‘Ik weet nu dat het een keus is om de

jeugd die zij onder haar hoede heeft,

dingen die minder leuk zijn, te

maar loopt aan tegen de papieren

accepteren als onderdeel van mijn

rompslomp die haar functie met zich

werk. Je hebt hoogtes in dieptes in je

meebrengt. ‘Ik wil ervoor zorgen dat

baan, daar stel ik me nu op in. Ik heb

een kind het beter krijgt, maar ik merk

daar een modus in gevonden.’

dat ik veel tijd kwijt ben met randzaken. Ik zit veel achter het

Van de Pol denkt dat haar frustraties te

bureau, terwijl ik liever investeer in

maken hebben met onder andere te

contact met de cliënten.’

hoge verwachtingen. ‘Werken in de jeugdbescherming is een vak dat veel

Daar komt voor Van de Pol bij dat de

van je vraagt. Je moet overzicht

aard van haar werk niet altijd positieve

houden, procedures kennen, contacten

uitkomsten heeft. Ze legt uit: ‘Als

goed houden, duidelijk zijn. Maar werk

gezinsvoogd neem je beslissingen. Van

hoeft me niet alles te geven wat ik

eventuele negatieve gevolgen krijg je al

nodig heb. De moeilijkere dingen leer ik

gauw de schuld. Daar moet je tegen

zien als een uitdaging. Ik heb voor mijn

kunnen.’

studiekeuze getwijfeld tussen hulp en kunst. Nu ga ik een schildercursus

Frustraties

doen. Ik vind het leuk om te kijken of ik

Tijdens een coachingsgesprek op de

dat in de toekomst kan combineren

SCHERP-dag in april 2011 legde Van de

met mijn werk.’

Gerco Wolfswinkel

op zich. Je draagt bij aan een

Alice van de Pol

H Oud-student | SP ugdbescherming Werkt bij | SGJ Je oogd Functie | Gezinsv

Warner Bruins

We hebben het weer meegemaakt, de politieke retoriek voorafgaande aan verkiezingen. Te pas en te onpas passeren in de debatten impulsen voor Nederland Kennisland. Investeren in onderwijs en economie op orde brengen worden in één zin uitgesproken. Politieke retoriek in optima forma die na de verkiezingen ingewikkelder blijkt te zijn. De harde werkelijkheid gebiedt de politicus om te zoeken naar bezuinigingen. De economie gaat de boventoon voeren en zogenaamde investeringen

Kijk voor meer informatie op Kijk www.opendoors.nl/reizen Kijk voor voor meer meer informatie informatie op op www.opendoors.nl/reizen www.opendoors.nl/reizen

in het onderwijs worden platitudes als efficiënter en doelmatiger werken. Sterker, de extra lastenverzwaring van de langstudeerdersboete gaat niet van tafel onder het mom van efficiënter studeren. De ene retoriek in plaats van de andere! Nederland Kennisland is het nodig dat je na je opleiding doorstudeert:

11614-Adv_105x148mm_Jong.indd 1

de concurrentiepositie in de wereld moet op peil gehouden worden

11614-Adv_105x148mm_Jong.indd 1 11614-Adv_105x148mm_Jong.indd 1

en Nederland moet toonaangevend blijven op kennisgebied. Maar ja,

Oud-student | Pabo Werkt bij | Rabobank Nederland Functie | Productm anager

in economisch Nederland heeft dat zeker nu een flinke prijs en met een toenemende individualisering moet ook dit individueel worden opgebracht. Een investering in je eigen toekomst is hier een sigaar uit eigen doos.

Stappen voorwaarts

door mijn manager bij de Rabobank mooie dingen beloofd.

Tijdens het eerstvolgende gesprek met zijn leiding-

Ik zou doorgroeien; mijn ICT-functie zou tijdelijk zijn. In

gevende, bracht Wolfswinkel het advies van Kok in de

2010 werd duidelijk dat de beloftes niet waargemaakt

praktijk. ‘Het gevolg was dat ik een functie kreeg als

konden worden. Daarmee kwam ik op een dood spoor.

business analist, daar was ik ontzettend blij mee. Ik kwam

Mijn ontwikkeling en carrière lagen stil. Ik was

daardoor met andere mensen en plekken in aanraking en

teleurgesteld en werd onzeker.’

het gevolg is dat ik nu, een jaar later, nogmaals een stap ga zetten. Ik ga aan de slag als business consultant op het gebied van productmanagement.’

De ene retoriek naast de andere retoriek, politieke woorden in plaats van investeringen in het onderwijs. Volgens mij kunnen we beter een kortstudeerderspremie en een levenlanglerenbeurs invoeren. Hbo-instellingen moeten financieel in staat gesteld worden om studenten te stimuleren korter te studeren. Bovendien moet er sprake zijn van een actief alumnibeleid met beurzen om een leven lang te kunnen leren. Dat zijn investeringen die op korte en lange termijn hun economische nut zullen bewijzen. Ze komen bovendien tegemoet aan een positieve investeringsvisie: Nederland

besloot zijn situatie voor te leggen aan een loopbaancoach op de SCHERP-dag in april 2011. ‘Bernard Kok van

Jongeren Jongeren reizen reizen

En dat terwijl men al jaren spreekt van een leven lang leren. In

Gerco Wolfswinkel (38) weet wat het is. ‘In 2008 waren er

Wolfswinkel, oud-student van de Academie Educatie,

Boete of beurs?

rk? ee Ke lgd rvo Ve he n de va or rk?t nis vo Ke jij de ga lgd hie r sc rvo ve ge e Ve de Ho de in or n vo zij jij Er ga r ve Hoe he n nis hie sc heeltt oitva no vazonve in nis de Er om hiegde ndge scno ge chnnris de intede zij Er zij ve oit Open Doors no g no looel ge om elf n zo ve nd hu zo ris om oit ch no lgd g rvo no om nd teve risnte christe chne Open Doors loo ge nnhe hu nff om zij t lgd rvo u loo ve zo ge n e ne Ho hu te g. ris om da ch de lgd g rvo aa ve nd n va ne als te chris nn tt zij he uuge zo eete en Ho g. lov da zij n de g he oe aa m zo nd te va Ho im als g. he da ge t de he g in aa nd om als va geheim te moedo en lov nn ge te eig je en or lov ge t en te he ot oe in rst m ve om te en im rd he wo ge te t of he om in rden verstoten en eig je or do n ne te chris e or je eigen lgddo te oten rstrvo veve Hoerdga enan wo famof te? wo ofilie nn ne te ris ch ee m lgd en tie rvo ve ina ne an te cri ga ris e dis ch g, Ho ? nin lgd ilie an rvo sp fam ve et an m ga e om familie? Ho en tie ina m cri dis ren g, ge nin en jon an tie ste sp ina ee et m m m cri De om dis ? g, ijd str nin e an lijk sp te et es ge om m ren ge jon ste ee m ge De meeste jongeren ijd?? De strijd lijkee str telijk este gees

Essentieel is om een stap naar achteren te doen als je mogelijkheden zijn in je eigen werkkring, los van de

streep en begin opnieuw”, was zijn advies aan mij.

omstandigheden. Het is belangrijk dat je het toekomstbeeld

Achteraf gezien een logische stap, maar ik had het even

dat je had even loslaat en kijkt hoe het ook kan. Dat is niet

nodig dat een onafhankelijke adviseur het me vertelde!’

makkelijk, maar het helpt wel enorm.’

Realiteit in plaats van retoriek: beurs en premie, de motor voor onderwijsland. Warner Bruins is als MT-lid en docent Rekenen/Wiskunde verbonden aan de Academie Educatie van de CHE.

30

Profiteer dan nu van 20% korting en kies voor snel en gefilterd internet van Kliksafe in combinatie met voordelige telefonie!

31

vastzit, vindt Wolfswinkel. ‘Kijk eerst eens wat de

laten. “Blijf niet praten vanuit de teleurstelling. Trek een

Perspectief liet me zien dat ik wat gebeurd was, los moest

Kennisland.

Alles al duur genoeg?

Meer informatie en bestellen? Ga naar www.kliksafe.nl of bel (0341) 274 999.

2 0 kor %

15-10-12 16:0

15-10-12 16:0 15-10-12 16:0

ting


CHE overtuigend anders

Opleidingen

‘Geestelijk leiderschap op duistere plaatsen’ Lauren Bethell verrijkt kenniskring lectoraat Theologie Dr. Lauran Bethell is het nieuwe

mensenhandel. Ik hoop dat er studenten zijn

nog steeds ongemakkelijk voelen op sommige

met interesse voor dit thema. Er liggen onder-

momenten. Als God mij kan roepen, dan kan Hij

kenniskringlid van het lectoraat

zoeksvragen over bijvoorbeeld de betrokkenheid

iedereen voor dit werk roepen.’

Theologie dat zich richt op

mensenhandel. Wat ik zie is dat de betrokken

Wat is uw definitie van geestelijk leiderschap?

organisaties meestal onafhankelijk van de kerk

‘Simpel. Geestelijk leiderschap overstijgt

opereren.

woorden. Je bent een leider in je gedrag, niet

Ik zal voorstellen doen voor onderzoek

in wat je zegt. Zelf ben ik heel duidelijk en

en fungeer graag als informatiebron voor

transparant over wie God is in mijn leven. Ik heb

studenten. Ik hoop dat ik ook kennis kan delen

mezelf nooit gezien als een leider, maar duide-

met andere academies of daar een gastles kan

lijkheid trekt mensen aan. Een mooi voorbeeld

verzorgen.’

van leiderschap zie ik ook bij de mensen van de

van de Nederlandse kerk bij de aanpak van

Geestelijk Leiderschap. Bethell, American Baptist International Ministries pastor, werkt vanuit

christelijke organisaties tegen mensenhandel in Nederland. Ze zijn integer, ze leveren kwali-

Hoofddorp als global

‘Wat ik zie is dat

consultant voor christelijke en

organisaties meestal

non-gouvernementele

onafhankelijk

organisaties op het gebied van

van de kerk opereren.

mensenhandel.

teitswerk, ze dienen en dat wordt herkend en erkend door mensen binnen en buiten de kerk. Ik zou graag een onderwijsprogramma opzetten met mensen die leiders in het werk zijn. Zodat we expertise op het gebied van leiderschap en pastorale zorg voor studenten en een bredere

Lectoraat Geestelijk Leiderschap De kenniskring van het lectoraat Geestelijk Leiderschap, verbonden aan de academie Theologie, voert onder leiding van lector René Erwich onderzoek uit. Het lectoraatsonderzoek verdiept zich in wat hbo-theologen nodig hebben aan vorming en toerusting om leiding te kunnen geven aan christenen in een in toenemende mate seculiere en postchristelijke context. Met praktijkgericht onderzoek wil het lectoraat de kennisuitwisseling tussen onderwijs en werkveld stimuleren en

kring toegankelijk maken.’

verder op gang brengen.

Deze SCHERP heeft als thema ‘Een leven lang

Het lectoraat heeft in de huidige

leren’. Hebt u altijd een duidelijk plan en doel gehad voor het werk dat u wilde gaan doen?

Bethell werkte veertien jaar als directrice van

U hebt een groot deel van uw leven doorge-

‘Nee. Nooit. Ik startte als onderwijzeres omdat

het New Life Center in Chiang Mai in Thailand

bracht op wat u noemt ‘duistere plaatsen’,

dit me de kans zou geven om in het buitenland

waar ze jonge vrouwen vanuit de prostitutie

onder meer als zendelinge in Thailand. Hoe

te gaan werken als zendeling. Ik gaf tien jaar

begeleidde naar een nieuwe toekomst. Haar

groot is de kloof tussen die wereld en de

les en ik wist dat het een voorbereiding was,

werk kreeg internationaal veel erkenning. In

wereld van de CHE?

maar op wat? Dat wist ik toen nog niet. In 1986

2005 ontving ze uit handen van oud-president

‘Toen ik aan mijn werk in Thailand begon, had

kreeg ik de duidelijke roeping om in Thailand

Jimmy Carter de Human Rights Award of the

ik geen idee in wat voor milieus ik terecht zou

te werken. Vandaar uit ben ik op veel plaatsen

Baptist World Alliance.

komen. Ik was beschermd opgevoed in een

terechtgekomen. Ik ga graag uitdagingen aan

christelijk gezin. Maar ik kreeg een duidelijke

wanneer God dat van mij vraagt.’

onderzoeksperiode de volgende centrale vraag: Welke rol spelen spiritualiteit, ethiek en geloofsverantwoording in de wijze waarop mensen zich vanuit hun eigen religieuze socialisatie verhouden tot de seculiere of multireligieuze postchristelijke samenleving in de context van school of werk? Wat ondersteunt of blokkeert de ontwikkeling van deze spiritualiteit, ethiek en geloofsverantwoording? Wat betekent dit voor de ontwikkeling van geestelijk leiderschap bij hbo-theologen?

roeping van God om me te begeven onder

‘Ik heb de beschikking over kennis en een

vrouwen die het slachtoffer zijn van mensen-

Meer over Lauran Bethell op www.international­

groot netwerk in de wereld van de strijd tegen

handel, van uitbuiting en prostitutie. Ik kan me

ministries.org/teams/109-bethell

Wat wordt uw rol binnen de kenniskring?

Lees meer over de onderzoekthema’s in de lectorale rede ‘Handelen in Hoop’ op:

32

33

www.che.nl/geestelijkleiderschap

w w w. c h e . n l


transfer

transfer

docent uitgelicht

nieuws

Post-hbo Teamwerk in kerk en gemeente

5 vragen aan Jeanette de Korte-Mourik

Op 19 maart 2013 start op de CHE de post-hbo-opleiding Teamwerk in Kerk en Gemeente. De opleiding is bedoeld voor predikanten en kerkelijk werkers in een kerkelijke gemeente en heeft als doel de effectiviteit te vergroten van teams die actief zijn in kerk en gemeente. Het zien en (h)erkennen van elkaars talenten komt het werkplezier bovendien ten

‘Pastoraat gaat over de kern van het bestaan’

goede. De opleiding wordt gegeven op hbo-niveau. Deelnemers krijgen inzicht in de meerwaarde van teamwerk en krijgen tools om teams beter te laten functioneren. Docenten zijn Nico Belo, Sabine van der Heijden en Dirk van Schepen.

werkt Jeanette de Korte-Mourik al meer dan

Voor meer informatie kijk op www.che.nl/transfertheologie

Pastoraat heeft haar hart. Niet voor niets tien jaar bij de Academie Theologie. Hier is ze vooral betrokken is bij de Minor Pastoraal

Nieuwe opleidingen Teamcoach en Trainer

Werk en bij de post-hbo-opleidingen Verdieping Pastorale Vaardigheden en Ouderenpastoraat. ‘Het mooie van pastoraat is dat het gaat over de essentie van het leven, over de kern van het bestaan.’

Het Instituut Professioneel Begeleiden heeft zijn aanbod uitgebreid met de opleidingen van kerk-zijn is pastorale zorg nodig, maar dit

Als derde zie ik dat hbo-theologen momenteel

Teamcoach en Trainer. Het instituut biedt al

‘Ik ben niet alleen docent voor de Minor Pastoraal

moet wel anders ingevuld worden.

op plekken komen waar ze vijf jaar geleden nog

de drie opleidingen Coaching, Supervisie &

Werk, maar geef ook communicatietraining aan

Een andere ontwikkeling is dat pastoraat en

niet welkom waren. Denk aan gevangenissen en

Coaching en Mediation aan.

eerstejaars en ben supervisor. Daarnaast doe ik

(christelijke) hulpverlening elkaar meer opzoeken.

verpleeghuizen. Ik zie een toenemende samen-

mee aan de Verbredingsminor Aanpak Huiselijk

Binnenkort heb ik een studiedag over de vraag-

werking tussen universitair geschoolde theologen

De basisopleiding Teamcoach kent twee

Geweld.’

stelling “Hoe kunnen wij de kennis en methodiek

en de hbo-theologen op deze werkplekken.’

‘Uhm… twee jaar geleden heb ik een projectplan

Post-hbo Verliesbegeleiding

accenten, namelijk het ontwikkelingsgericht

ingediend bij een uitgever om een boek te

In het voorjaar van 2013 start de post-hbo

De twaalf opleidingsdagen zijn gegroepeerd

zelfsturend vermogen van het team. Het

schrijven over Pastoraal Methodisch Handelen,

opleiding Verliesbegeleiding. De opleiding richt

rondom thema’s en zijn opgebouwd uit een mix

thema groepsdynamica komt uitvoerig aan

gekoppeld aan psychiatrische ziektebeelden.

zich op professionals die beroepsmatig met

van theorie en praktijk. Er wordt veel geoefend.

de orde.

Iedereen enthousiast. Maar het lukt niet om dit

verlies te maken krijgen. Verlies wordt hier

Tot de standaardonderdelen van de opleiding

De opleiding Trainer levert professionals

bovenaan mijn prioriteitenlijstje te krijgen en dus

breed opgevat, van overlijden en echtscheiding

behoren een supervisie- en intervisietraject.

af op het gebied van het trainen van

staat het op mijn verlanglijstje.’

tot gezondheid en ontslag. De opleiding is

Een ieder die in begeleidingsmatige zin te

vaardigheden in een onderwijs- en in een

gestoeld op de contextuele benadering. Dat

maken heeft met verlieservaringen is welkom.

organisatiecontext.

betekent dat het verlies steeds wordt geplaatst

Daarnaast zijn een afgeronde hbo-opleiding en

De nadruk ligt dan ook niet op het aanleren

in de context van onder meer het eigen

drie jaar werkervaring vereist voor toelating.

van kennis en inzicht, maar op vaardigheden

‘Dan kan je mij wandelend tegenkomen op de

gezin, de familie en andere relaties zoals de

www.che.nl/transfersocstud

Ginkelse hei of in Prattenburg bij Veenendaal. Ik

arbeidsrelatie.

Waar loopt u warm voor?

‘Wanneer ik bezig kan zijn met groei en ontwikkeling van studenten en kerkelijk werkers, zit ik op mijn plek. Het geeft mij voldoening wanneer ik zie dat zij beter worden in hun vak dan ik ooit zal zijn. Ook het ontwerpen van programma’s in het curriculum van de Academie doe ik met plezier.’

Wat is de meest opvallende trend binnen uw vakgebied? ‘Ten eerste dat pastoraat en diaconaat samen

gaan onder hetzelfde dakje missionair werk. Ik

Welk project staat er op uw verlanglijstje?

‘Het geeft mij voldoening wanneer ik zie dat zij beter worden in hun vak dan ik ooit zal zijn’ van pastoraat meer inzetten als hulpbron in onze

schilder en lees graag en ik houd van mensen om

naar nieuwe wegen. Ook in deze nieuwe vormen

hulpverlening?” Interessant!

mij heen, te beginnen bij mijn gezin.’

leidinggeven aan teams. Beide aspecten zijn gericht op het verbeteren van het lerend en

die door training verworven kunnen worden. www.che.nl/ipb

dienstbaar, vaak kleinschalig en creatief zoekend

coachen van teams en het coachend

zie om mij heen nieuwe vormen van kerk-zijn;

Wat doet u het liefst als u niet aan het werk bent?

Waar houd je je op de CHE mee bezig?

34

35

w w w. c h e . n l


CHE in BEELD

afscheid kees boele

CHE overtuigend anders

‘Het was een moeilijk besluit’

‘Ik hoop dat ik iets van

de ‘schwung’ van

Bestuursvoorzitter Kees Boele verruilt de CHE voor de HAN

Smaakmaker

te verlaten?

U zei dat er nog een punt meespeelde bij

‘Daar zitten twee kanten aan. Ik werd

de beslissing.

door de HAN benaderd met de vraag of ik

‘Ja, het tweede is dat ik me hier ook toe

interesse had om daar te komen werken als

geroepen weet. Ik ben een christen, en dat

bestuursvoorzitter. Ik raakte met hen aan de

betekent dat het in je baan of carrière niet

praat en in de loop van dat proces ging ik me

om jou gaat. Je dient God met je werk. En ik

Terugkijken

serieus afvragen: wat moet ik doen, wil ik

heb het idee dat Hij me nu geroepen heeft

Wat ziet u als de hoogtepunten in uw tijd

dit? Zo is het balletje gaan rollen. De andere

om dit te doen. Ik heb vaak tegen studenten

aan de CHE?

kant was: ik zit hier al meer dan negen jaar.

gezegd: CHE’ers moeten een zoutend

‘Eigenlijk zijn dat niet zozeer momenten

Bij mijn aantreden had ik een opdracht van

zout zijn, zoals het in de Bijbel staat. Een

maar een aantal mooie ontwikkelingen. Een

de Raad van Toezicht meegekregen en ik heb

smaakmaker. Je moet betekenis hebben in de

daarvan is dat de hogeschool vandaag de

het gevoel dat die klus nu klaar is. Maar het

buitenwereld. Voor mijn gevoel word ik daar

dag veel sterker naar buiten gericht is. We

is een heel moeilijk besluit geweest, want ik

nu zelf als zoutkorrel neergelegd.’

doen actief mee in de hbo-raad, we vieren

(HAN) niet zo had aangedrongen, zou Kees Boele misschien niet zover gekomen zijn. Na veel wikken en wegen kwam de bestuurder van de CHE tot de conclusie dat hij de stap naar de HAN

inbrengen op de HAN’

onze nieuwjaarsbijeenkomst – de vocatiodag

voel me heel sterk met de CHE verbonden.’

Als de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

deze hogeschool kan

Wat heeft u doen besluiten om de CHE

Niet-christenen bij de HAN maken zich

– extern, we hebben actieve contacten met

Waarom hebt u toch ‘ja’ gezegd?

misschien wel wat zorgen over de komst van

het beroepenveld en ga zo maar door.

‘Om twee redenen. In de eerste plaats

een ‘orthodox’ christen.

Daarnaast ben ik blij dat we de ziel van de

was het appel vanuit de HAN écht sterk.

‘Ik word natuurlijk ook niet benoemd als

school hebben kunnen handhaven. Het is een

De behoefte daar spoort sterk met de mij

evangelist, maar als voorzitter. Maar ik werk

hogeschool waarvan mensen zeggen: het is

gegeven talenten.’

wel vanuit mijn eigen drijfveren en roeping.

een warm bad. Mensen werken hier meestal

In de hoop dat die drive ook daar ten goede

graag, studenten zijn zeer tevreden.

Zoals?

meewerkt, voor docenten en studenten. En ik

Een derde mooie punt is dat de christelijke

‘Ze zijn erg op zoek naar een voorzitter die

zal natuurlijk erg bekeken worden: hoe doet

identiteit nog steeds leidend is. En vier: door

‘verbindend’ werkt. Iemand die zich richt op

hij de dingen, is zijn ja ook echt ja? Na negen

de indeling van de school in academies

het hart van de zaak – op goed onderwijs –

jaar in de ‘ark’ van de CHE is dat misschien

hebben we nu zes mooie vlaggenschepen.

en die mensen rond die kern met elkaar kan

wel goed voor mij. Ik moet nu echt op God

Met elk een onderwijsportefeuille, een

verbinden. En dat is bij uitstek waar ik van

aan kunnen – en willen. Dat ervaar ik op dit

lectoraat en commerciële dienstverlening.

houd. Ik hoop dat ik iets van de ‘schwung’ van

moment heel diep.’

Prachtig om te zien.

de CHE kan inbrengen op de HAN.’

moest zetten. ‘Ik weet me hiertoe geroepen.’

Lees verder op pagina 36

Wat zeggen mensen uit het netwerk van Kees Boele over zijn stap?

36

37

Ron Bormans – bestuursvoorzitter van de

ren weerbaar maken, ja zelfs liefde. Of zoals

Hogeschool Rotterdam – was tot september

Kees het zegt: het gaat om OnderWijzen. Met

2012 bestuursvoorzitter van de HAN:

die missie gaat hij goed matchen met de HAN.

‘Kees heeft laten zien dat het loont om te

De hogeschool heeft haar ‘fundamentals’ op

focussen op waar het echt om draait: de

orde en presteert gestaag beter, maar zoekt

interactie tussen student en docent. Wat dáár

naar de overtreffende stap. De kracht van de

gebeurt, is doorslaggevend. Dat is deels te

HAN en de boodschap en stijl van Kees zorgen

vangen in parameters en deels in minder

ervoor dat we – sorry, ze – die stap de komen-

tastbare zaken als vorming, opvoeding, jonge-

de jaren gaan maken.’

w w w. c h e . n l


transfer CHE in BEELD educaTIE afscheid kees boele

CHE overtuigend anders

Bent u tevreden met het resultaat van

samengewerkt, erg missen. En ik zal ook de

uw werk?

vertrouwdheid van de hogeschool missen.

‘Mensen zeggen wel eens: het is toch

Je bent één met de missie. De kwaliteit is

geweldig dat dit onder jouw leiding is

goed, en dat geeft rust. Maar het is vooral de

gebeurd? Ik wil me niet schuldig maken aan

hartelijkheid en de manier van werken die me

valse bescheidenheid, maar ik denk echt dat

heeft geraakt.’

21 november 2012, 14.15-18.00 uur

zelf zit. Ik ben de stem, de vertolker, van het

Wat is uw mooiste herinnering aan

www.che.nl/kees-boele

succes van de CHE geweest. Niet de maker.’

de hogeschool?

Afscheid Kees Boele

Mini-symposium ‘Vuur dat vuur aansteekt’ Meer info en aanmelden via

de kwaliteit in de mensen en de hogeschool

nieuw jaar openen. Op die dag belééf je de

Wat gaat u missen?

CHE echt met z’n allen – de identiteit, maar

‘De mensen om me heen. Ik zal de tiental-

ook de gezelligheid, de discussies, het samen

len collega’s met wie ik heel actief heb

eten. Geweldig is dat.’

presenteren zich (oud-) studenten die een nieuwe baan willen.

meegeven aan zijn CHE-tijd? Dan kunt een bijdrage leveren aan het digitale gastenboek www.che.nl/kees-boele

Hartelijkheid

Op zoek naar een nieuwe werknemer? In BIEDT ZICH AAN

Wilt u Kees Boele een blijvende herinnering

‘Dat zijn de vocatiodagen waarmee we elk

Biedt zich aan SCHERP doet de voorronde van het sollicitatiegesprek. Vandaag met Petra van Leeuwen (26) uit Veenendaal, vierdejaars deeltijdstudent Maatschappelijk Werk & Dienstverlening. Ze heeft ambities en dromen genoeg. De veelzijdige studente Petra van Leeuwen is niet alleen hulpverlener, ze is ook freelance journalist, columnist en heeft zelfs drie boeken op haar naam staan. In alles wat ze doet is ze positief nieuwsgierig naar ‘de mens achter de mens’.

Cees van der Knaap – burgemeester

Christiaan de Vries (RnR

van Ede – maakte als gemeente-

Group) coachte management

bestuurder kennis met Kees Boele:

en bestuur van de CHE:

‘Gepassioneerd, gedreven, serieus en

‘Het is een even uitdagende

ambitieus. Die eigenschappen komen

als inspirerende stap die

direct bovendrijven als ik denk aan

Kees doet. En helemaal in

Kees Boele. Ze gelden voor zijn per-

lijn met zijn persoonlijke

soonlijke leven en zijn zakelijke be-

ontwikkeling. Aan de CHE

staan. Wie praat met Kees voelt zijn

heeft hij dat wat hij belang-

passie, zijn ambitie. Wie Kees ontmoet,

rijk vond, kunnen omzetten

ziet zijn serieuze inborst en zijn bevlogenheid. Met de CHE

in een gezamenlijke verantwoordelijkheid – samen met het

had hij een plan. Een zeer goede hogeschool, een sterke

management van de CHE. Dat motief van ‘samen’ wens ik

identiteit. Met mij was hij in gesprek over wat Ede studen-

hem toe bij zijn nieuwe, grotere en veeleisender werkomge-

ten kon bieden en hoe hij daar verbeteringen in kon bren-

ving. Sturen op verantwoordelijke relaties, over meerdere

gen. De huidige stap past bij zijn kwaliteiten én ambities.

schijven en grotere afstanden heen. Een prachtig avontuur

Het zal zijn karakter niet veranderen, dat weet ik zeker.’

zet zich voort!’

Jacob Schaap – bestuursvoorzitter van de

Emeritus hoogleraar Bram

Gereformeerde Hogeschool (GH) – sprak

van de Beek (VU) begeleidt

Kees Boele regelmatig in het kader van

Kees Boele bij zijn theologi-

de samenwerking tussen GH en CHE:

sche promotieonderzoek:

‘Kees en ik hebben elkaar veel ontmoet.

‘Kees Boele laat zich niet

Twee dingen zijn me het meest bijgeble-

opsluiten in systemen. Steeds

ven. Kees heeft een diepgeworteld geloof

weer komen nieuwe kritische

in de God van de Bijbel. De Heer die ons

gedachten naar voren die

en zijn leven leidt. Die leiding heeft hij

hem trekken naar de toe-

ervaren in deze stap. Moge dat geloof

komst. De huidige stap in zijn

hem blijven inspireren. Ten tweede herin-

loopbaan past daarin: nieuwe perspectieven, nieuwe verbanden. Op de bodem daarvan

gen van ‘organische’ kwaliteit, als het gaat om onderwijs.

ligt niet een onrust die geen stilte kan vinden, maar het

Die is vooral te vinden in de interactie tussen docenten en

diepe besef van menselijke begrensdheid én van de mense-

studenten: de ziel van het onderwijs. Dat moet hij vasthou-

lijke weg geroepen naar God, zonder ooit op aarde wortel te

den, ook in een organisatie met de omvang van de HAN.’

kunnen schieten.’

ner ik me zijn geloof in het ruimte geven aan ontwikkelin-

38

Petra is op zoek naar een deeltijdbaan als hulpverlener. Het liefst in een functie waar ze haar schrijf- en organiseertalent een mooie plek kan geven. Journalist en maatschappelijk werker? Na mijn havo-examen heb ik zes jaar in de journalistiek gewerkt.

sociale context

Persoonlijke verhalen van mensen boeien mij enorm. In 2009 ben ik daarom in deeltijd MWD gaan studeren aan de CHE. Wat voor een soort hulpverlener ben jij? Het liefst betrek ik ook de partner, kinderen of andere relaties in hulpverleningsgesprekken. Ieder mens heeft liefde en erkenning nodig. Als maatschappelijk werker wil ik cliënten bekrachtigen en versterken binnen hun sociale context. Als mens ben je in de eerste plaats verantwoordelijk voor je eigen leven en problemen. Je moet uiteindelijk alles zelf doen, maar je hoeft het niet alléén te doen! Kan je meer vertellen over je werkervaring?

Zelf doen, maar niet alleen

Persoonlijke verhalen

Betrokken

De meeste ervaring heb ik opgedaan als stagiair ouderbegeleider

dag zie ik dankbaar hoe vijf gezinsleden huilend hun pijn, liefde en

bij De Kiel, een kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie van De Hoop

verlangens voor het eerst hardop naar elkaar uitspreken.

GGZ. Momenteel ben ik stagiaire medisch maatschappelijk werk in Ziekenhuis Rivierenland Tiel.

Wat zijn jouw meest opvallende kwaliteiten? Mijn schrijftalent, gedisciplineerde houding, leergierige instelling en

Welk werk spreekt jou tot nu toe het meest aan?

organiseertalent.

Klinische kinder- en jeugdpsychiatrie en medisch maatschappelijk werk. In beide werkvelden spreekt het werken in een multidisciplinair

Waar zou jij een bijdrage aan willen leveren?

team mij erg aan. Verder geniet ik van de afwisseling en uitdaging in

Aan verdieping van relaties, aan programma’s om jongeren bewust te

dit werk.

maken van de vernietigende gevolgen van pesten, aan crisisopvang voor kinderen en jongeren. En aan nog veel meer!

Maak je wel eens bijzondere dingen mee in je werk? Elke situatie is uniek en iedere dag is bijzonder! De ene dag zie ik hoe

Is Petra van Leeuwen door naar uw tweede ronde?

een destructief gerechtigde dochter woedend haar vader een stenen

Kijk op www.linkedin.com/in/petravleeuwen voor haar persoonlijke

beker naar het hoofd gooit en hem op een haar na mist. De andere

profiel of mail naar SCHERP@che.nl voor een mogelijke match!

39

w w w. c h e . n l


Publicaties CHE

Boeken en publicaties van CHE-medewerkers en (oud-)studenten

Morgen kies ik wéér voor God Wijze woorden rond je belijdenis Michel en Annemarie van Heijningen

Je hebt belijdenis gedaan; een belangrijke stap in je leven! Maanden heb je er naartoe geleefd en nu is de dag voorbij. Hoe gaat het nu verder, hoe kun je je geloof levend houden? In dit kleine vierkante boekje vind je uitdagende en praktische tips om na je belijdenis met je geloof bezig te zijn. Michel (oud-student GPW deeltijd) is kerkelijk werker en Annemarie heeft een achtergrond als pedagogisch medewerker. Samen begeleiden ze jongeren bij hun geloofsreis. Ark Media, www.arkmedia.nl, 31 pag., € 5,95, ISBN 9789033816178

Handboek voor kinderwerkers

Redactie: Reinier Sonneveld Kinderen hebben een belangrijke plaats in de kerk. Handboek voor kinderwerkers helpt de lezer een eigen visie te ontwikkelen op kinderwerk en geeft een wereld aan praktische tips om het werk vorm te geven. Er komen onderwerpen aan de orde als hoe betrek je kinderen in de kerkdienst, hoe ga je om met ouders, hoe bouw je aan

Communicatie Nu Grootboek van het communicatievak

Social Venturing Entrepreneurship

keten waaraan vaak hun overgrootvaders nog zijn begonnen. Het boek

In deze vakinhoudelijke glossy vind je alles over de trends in het vak, de actuele thema’s, de lastige

Social Venturing Entrepreneurship kan worden omschreven als ‘Een nieuwe manier van ondernemen, die gericht is op het leggen van verbindingen tussen netwerken in civil society, bedrijfsleven en de

zaken waar communicatieprofessionals tegenaan lopen en hoe ze die oplossen. En ook de nieuwste onderzoeken en visies, plus veel

overheid om hardnekkige maatschappelijke problemen aan te pakken’.

wetenswaardigheden, carrièremogelijkheden en tips. Op verzoek van professor

De social venturers of nieuwe filantropen vinden geen voldoening in het alleen

van het communicatievak. Professor Van Ruler: ‘Het samenwerking is zo goed

maar weggeven van geld. Het geld dat zij in goede doelen investeren moet

bevallen, dat ik achteraf gezien alle reportages met studenten had willen doen.’

efficiënt en effectief worden aangewend en uiteindelijk een situatie creëren

Adformatie Groep, www.adformatie.nl , 216 pag., € 36,95, ISBN 9789491560064

Van Ruler schreef CHE-studente Anita Blankestijn de rapportage over de opkomst

die een blijvende oplossing van het maatschappelijk probleem biedt. Ze willen zelf nauw betrokken zijn bij de projecten die zij steunen, daarin meedenken, leiding geven, resultaten meten, nieuwe innovaties bedenken en implementeren.

Tevens is hij directeur van het Center for Entrepreneurship & Stewardship aan de Nyenrode Business Universiteit te Breukelen. Van Gorcum, www.vangorcum.nl , 224 pag., € 44,50, ISBN 9789023249634

ze weg zijn, heeft Jasmijn een plan. Ze wil het huis opknappen. Samen met Tijs en opa. Dat is pas een verrassing. Maar opa maakt ruzie met de timmerman. Hij loopt in de weg. En hij ramp. Op deze manier komt het huis nooit op tijd af. Jasmijn weet het zeker: er moet wat gebeuren!’

Nanda Langkamp-van Eijk is oud-student GPW en schreef mee aan dit boek.

Wat zijn de hoofdlijnen van het Oude Testament? Dit

lezen te stimuleren. Drs. A. Kasse is docent aan de Academie Educatie aan de CHE,

Buijten en Schipperheijn, www.buijten.nl, 176 pag., € 16,90, ISBN 9789058815705

boek biedt een overzicht van de internationale discussies

coach en supervisor, en schrijft kinderboeken.

Bijbelcommentaar Hooglied - Jesaja

en behandelt de vraag hoe je een centrale boodschap en

Den Hertog, www.hertog.nl, 125 pag., € 7,50, ISBN 978 90 331 2477 8

onderlinge samenhang kunt ontdekken.

Studiebijbel OT, deel 9 Dr. Mart-Jan Paul (red.)

Vier docenten van de Academie Theologie werken mee aan de Studiebijbel Oude Testament. In deel negen komt Hooglied aan de orde, met een overzicht hoe dit Bijbelboek in de loop der eeuwen is opgevat. Het boek Jesaja toont een bijzondere eenheid in de vele uiteenlopende profetieën en uiteraard wordt uitvoerig stilgestaan bij de messiaanse profetieën. De uitleg en artikelen leggen verbinding met onze eigen tijd en maken dit commentaar geschikt voor een brede doelgroep. Centrum voor Bijbelonderzoek te Veenendaal, www. studiebijbel.nl, 23 + 911 pag., € 65,-, ISBN 9789077651155

Uitgeverij Atlas, www.uitgeverijatlas.nl, 256 pag., € 24.95, SBN 9789045018478

Vreemde wereldburgers Dr. J. Hoek (red.)

een dubbelrol. Ze zijn vreemdelingen onderweg naar een hemels vaderland én wereldburgers met een verantwoordelijk­ heid op aarde. De aarde is ondanks de gebrokenheid immers Gods schepping, waarvoor mensen mogen zorgen en waarin zij mogen leven. Over dit spanningsveld gaat Vreemde wereldburgers. Het maakt duidelijk dat christenen een voorlopige verblijfsvergunning hebben. Dat ze wel in de

hoe zorg je voor een veilige leeromgeving en hoe vertel je een Bijbelverhaal.

De stoutste opa van de wereld is geschikt voor kinderen met leesniveau AVI M5.

Redactie: Hendrik Koorevaar en Mart-Jan Paul

Journalistiek Elisabeth Stegeman.

Christenen hebben in deze wereld

De blijvende boodschap van de Hebreeuwse Bijbel

relaties, hoe houd je op een leuke manier orde,

Helga Warmels geeft als gastdocent les aan de Academie Journalistiek & Communicatie. In het boek zijn foto’s opgenomen van oud-student

Het zevende deel in de serie Tijs en Jasmijn van

Bram Kasse

sloopt meer dan hij maakt. Het wordt een

Theologie van het Oude Testament

levendig beschreven geschiedenis.

Christenen onderweg in de wereld

een huis gekocht. Het lijkt wel een bouwval! Als

lectoraat verbonden aan de Academie Mens & Organisatie van de CHE.

bevat veel foto’s, interviewfragmenten, reportage-elementen en een

De stoutste opa van de wereld Bram Kasse is verschenen. ‘Oom en juf hebben

Henk Kievit is als docent/onderzoeker en lid van de kenniskring van het

predicaat Hofleverancier mogen voeren. In Hofleveranciers worden tien van deze bedrijven uitgelicht: ondernemers die een schakel vormen in een

Betteke van Ruler, e.a.

Henk Kievit

Bakkerij Carl Siegert is een van de 400 bedrijven die vandaag de dag het

De opa-boekjes worden op veel basisscholen gebruikt om het enthousiasme voor

wereld zijn, maar niet van de wereld. Dat betekent niet dat ze zich moeten terugtrekken. Ze mogen juist midden in de maatschappij staan om te getuigen van Gods liefde en met bewogenheid omzien naar hun medeburgers. Naast Jan Hoek heeft CvB-voorzitter Kees Boele ook aan het boek bijgedragen. Uitgeverij Groen, www.jongbloed.com, 224 pag., € 14,95, ISBN 9789088970375

Het eerste deel geeft een overzicht van de internationale

Hofleveranciers

stand van zaken, deel twee reikt een eigen methodiek aan om deze boodschap

Helga Warmels

te ontwikkelen, waarbij de opbouw van de Hebreeuwse Bijbel als uitgangspunt

Gereformeerde Spiritualiteit

geldt. Het vertrekpunt ligt in de thema’s die in Genesis al aanwezig zijn en die

Het is 1967. Prinses Beatrix is hoogzwanger

in de gehele canon terugkomen. Deel drie bevat een uitwerking van deze

en bakker Kees Siegert zet in zijn

thema’s, waaronder schepping, zonde, genade, verbond, Gods wil, eredienst en

winkeletalage een wieg van brooddeeg.

Dr. J. Hoek

de relatie tussen Israël en de volken. Het vierde deel trekt de lijnen door naar de

Gaandeweg ontstaat het idee het kunststuk

Het begrip spiritualiteit is in Nederland nog

intertestamentaire periode en het Nieuwe Testament. Zo krijgen de lezers van

aan te bieden op Kasteel Drakensteyn. De

nooit zo populair geweest als nu. Vanuit de

dit boek beter zicht op de hoofdlijnen van Gods openbaring en begrijpen zij

toestemming is snel geregeld, maar Willem-

veronderstelling dat er meer is tussen hemel en

meer van de samenhang tussen en de strekking van de Bijbelboeken.

Alexander laat zo lang op zich wachten dat

aarde, gaan velen op zoek naar de diepere zin van

Aan de Nederlandstalige bundel werken negen oudtestamentici uit Nederland,

de wieg uitdroogt en instort. Siegert geeft

het leven. In Gereformeerde Spiritualiteit

België, Duitsland en de USA mee. Mart-Jan Paul, docent aan de Academie

niet op. In twaalf uur tijd maakt hij een

onderzoekt dr. J. Hoek het kenmerkende van

Theologie van de CHE, is één van de twee redacteuren.

nieuwe broodwieg, die hij na de geboorte

gereformeerde spiritualiteit, een geloofs­beleving waarin God centraal staat.

Boekencentrum, www.boekencentrum.nl, 400 pag., € 39,50, ISBN 978 90 239 2622 1

40

samen met zijn broer overhandigt aan prins Claus.

41

Een actuele bezinning

Uitgeverij Groen, www.jongbloed.com, 224 pag., € 12,50, ISBN 9789088970382


Agenda

november

Korte cursus ICB: Klassieke ­psychotherapeutische theorieën Transfer Sociale Studies 16 november 2012

14 november 2012 Korte cursus Beeldtaal Transfer Sociale Studies

21 november 2012 Korte cursus ICB: Contextuele diagnostiek en interventies

Transfer Sociale Studies

december januari

 orte cursus ICB: Inleiding K ­Contextuele Hulpverlening Transfer Sociale Studies 30 januari 2013

CHE overtuigend anders

29 november 2012 Korte cursus ICB: Moderne methoden en theorieën

Transfer Sociale Studies

28 november 2012 Experience Day hbo-voltijd opleidingen

Transfer Gezondheidszorg

10 januari 2013 Opleiding Praktijkondersteuner in de Huisartsenpraktijk 2-jarig Transfer Gezondheidszorg

10 januari 2013 Module Zorg in de klas: Kindgesprekken Transfer Educatie

10 januari 2013 Cursus IB basis

.00 - 15.00

9 februari

uur

2013

13 febuari 2013 Experience Day hbo-voltijd opleidingen

10.00 - 14.00 uur. De Pabo heeft een bijzonder programma om de veelzijdigheid van het basisonderwijs te proeven.

1 febuari 2013 Korte cursus ICB: Psychopathologie

14 febuari 2013 Module Zorg in de klas: Begrijpend lezen

leiding van Twijnstra & Gudde ga je een fusie

1 febuari 2013 Korte cursus ICB: Oplossingsgerichte

15 febuari 2013 Oplossingsgerichte strategieën lesdag 2

hebben een bijzonder programma; onder

Transfer Sociale Studies

Transfer Educatie

strategieën

voorbereiden.

Transfer Sociale Studies

Transfer Sociale Studies

Netwerkbijeenkomst De kleuter gekend Transfer Educatie

Experience day

7 febuari 2013 Post-hbo-Management 9 febuari 2013

Transfer Mens & Organisatie

Open Dag 10.00 - 15.00 uur

10.00 - 14.00 uur 13 februari 2013

maart

14 november 2012

14 maart 2013 Module Zorg in de klas: Spellingsproblemen

Module Zorg in de klas: Woordenschat Transfer Educatie

Mbo Experience Day 10.00 - 14.00 uur

Transfer Educatie

19 maart 2013 Open Avond 18.30 - 21.00 uur 20 maart 2013

ICO Terugkomochtend en Inspiratiemiddag

Transfer Educatie

21 maart 2013 Post-hbo-Mediation

7 maart 2013

12 december 2012

Transfer Sociale Studies

27 maart 2013 Experience Day hbo-voltijd opleidingen 10.00 - 14.00 uur

7 maart 2013 Module Zorg in de klas: Woordenschat

30 januari 2013 Cursus ICO Verdieping: Constructief

confronterende gesprekstechnieken

Experi ence d ay 10 .00 - 1

4

27 maa .00 uur rt 2013

Transfer Educatie

7 maart 2013 Korte cursus ICB: Broers en zussen 1 lesdag

Transfer Educatie

Transfer Sociale Studies

16 januari 2013 Opleiding Praktijkverpleegkundige Ouderenzorg Transfer Gezondheidszorg

21 januari 2013 Korte cursus ICB: EFT en contextuele hulpverlening

Transfer Sociale Studies Transfer Sociale Studies

GGZ

februari

Meer informatie: www.che.nl/agenda

10.00 - 14.00 uur. HRM en Bedrijfskunde MER

22 januari 2013 Actualiteiten Reeks Ouderen

8 januari 2013 Opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenzorg

Open Dag 10

 ursus ICO Verdieping: C ­Constructief confronterende gesprekstechnieken Transfer Educatie

Colofon

Redactieadres

Met medewerking van

Uitgever

Nabestelling

SCHERP is het officiële

Bezoekadres: Oude Kerkweg 100,

Communicatie, CHE

(e 5,- incl. verzendkosten)

relatie­­magazine van de

6717 JS Ede

Fijter, Dake Rem, Bert Hiemstra,

Christelijke Hogeschool Ede (CHE).

Telefoon: 0318 - 696300

SCHERP richt zich op alle relaties

E-mail: scherp@che.nl

waar zij voor opleidt: studenten,

Hoofdredacteur

van de CHE in alle domeinen

oud-studenten, stagebedrijven

Arjan van Vugt

gemeenten. SCHERP verschijnt

Eindredactie

Rieke Celebi, Rick Borkent, Felix de Machteld van Roest, Bas Popkema, Margreet van der Hauw, Benjamin

Druk

Marijke Toorman

Gedrukt op FSC gecertificeerd

Hoddenbagh, Jasmijn Hiemstra en

Ontwerp en vormgeving

papier®

bericht naar scherp@che.nl

driemaal per jaar in een oplage

Fotografie

T: 036 - 7113072 / 06 - 23056672

ISSN: 1876-9535.

Redactiecoördinatie

materiaal geïnterviewden

Clarinde Oussoren

Cateleijn Schenk/Muntz

via het redactieadres.

Wil je SCHERP niet meer

Muntz

Leo de Jong/Muntz, eigen archief-

SCHERP is na te bestellen

BDU Barneveld

Advertentie-exploitatie

van 13.000 exemplaren.

Transfer Educatie

Afdeling Marketing &

Muntz, Amersfoort

of -instellingen en kerkelijke

30 januari 2013

Postadres: Postbus 80, 6710 BB Ede

ontvangen? Stuur dan een of het redactieadres.

Maximum Life, Eddy Morren E: morren@maximumlife.nl

De redactie is niet aansprakelijk

voor de inhoud van advertenties en aanbiedingen in SCHERP.

24 januari 2013 Module Zorg in de klas: Lezen Transfer Educatie

42

De Volgende SCHERP komt uit voorjaar 2013 43

w w w. c h e . n l


ijzersterk in kranten en tijdschriften “prima prijskwaliteit verhouding persoonlijke benadering en een plezierige samenwerking�

www.bdu.nl

SCHERP november 2012  
SCHERP november 2012  

De SCHERP van november 2012.

Advertisement