Page 1

April 2014

Haren Colofon

n

Afdelingsblad ANBO afdeling Haren, uitgave: Binding april 2014. Oplage: 1300 stuks, gedrukt in eigen beheer. Verspreiding: thuisbezorgd bij leden van ANBO afdeling Haren. Online in kleur: op www.anbo.nl/haren onder de rubriek ‘Afdelingsinformatie’. Verzoek om digitale toezending: e-mail naar haren@anbo.nl Contact voor reacties of advertenties: e-mail naar haren@anbo.nl Inbrengen kopij: e-mail naar haren@anbo.nl Voor overige adressen en informatie: zie pagina 38.

Adverteerders index ASTORIA eten en feesten BEAUTY V.O.F. – fournituren BERENDS de groenteman BOOMKER boeken+. BOUWBEDRIJF W. Bruiniers CPV: Comfortabel Personen Vervoer CCA TRAVEL

bl z

DISCUS Ekkelkamp ELECTRO WORLD Eelde FITNESSCENTRUM BODYFITHAREN FIETSSHOP Haren GASLIJN storing gasapparatuur HANS JOLING, schilderwerken HOFSTEE bv HUBO van der Werf ICARE thuiszorg

30 10

MARCEL KUIPERS bloembinderij MARCO & MIRANDA’S haarmode MULDER horloges juwelen OPRUIMEN EN MEER Mies Dirksen OUWERKERK OPTIEK PATER schoenreparatie PC-LES AAN HUIS PRAKTIJK OUDE BORG voetverzorging RIJWIELSERVICE OOSTERHAAR ROEDE VLOEREN

10

TORION Kom in beweging

31

28 40 30 24 10 32

40 14 39 32 36 4

J.BOLT bv aannemer

14

JAN PLOEGER schilders KRUIDENIER WOLTERS KUIN notaris

14 10 18

TIB bv. installatie en onderhoud TJ VAN DER WOUDE verhuizingen TOTAL HAREN UNISTEE MAKELAARS VANDERDONG Haren VONDELFLAT Groningen WALTER HOOGESTEGER schilders ZINN thuiszorg ZONNEHOF woon-zorgcentrum

DIGNO computers,

6 24 14 24 26 16 12

blz

6

26 6 28 34 30 10 28 36 26 36

18 19 8

De Binding digitaal ontvangen? Dat kan. en wordt van harte aanbevolen. Het spaart papier en de moeite van het aan huis bezorgen. Stuur een mailtje aan haren@anbo.nl en u ontvangt voortaan de Binding digitaal (in kleur).Overigens kunt de u de laatste Bindingen ook op onze website www.anbo.nl/haren vinden onder ‘Afdelingsinformatie’.


Binding april 2014

pag .

Inhoud Voorwoord van de voorzitter

5

Activiteitenagenda april 2014.

7

Verslag van de jaarvergadering van donderdag 20 maart 2014

9

Vrijwilligersavond op 21 februari 2014

15

Voorlichtingsmiddag “Ouderen In Veilige Handen” 8 april

17

Doe uw voordeel op vertoon van uw ANBO-leden pas

20

Voorjaarsreis vrijdag 25 april 2014

23

De ANBO-fietsclub gaat in mei 2014 weer van start

25

Thalia brengt de musical “FOXTROT” van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink

25

Bericht over hulp bij formulieren invullen

25

Concert NNO op donderdag 8 mei 2014

27

Dankjewel van Emke

29

ANBO-voordeel bij Vitalis

29

ANBO waarschuwt Windows XP-gebruikers

33

Brievenbussen worden verplaatst

35

Telefoonnummers voor service, hulp en contact

37

Bestuursleden ANBO afdeling Haren

38

2


Binding april 2014

IN 2014 GRATIS VERHUIZEN

3


Binding april 2014

Voorwoord van de voorzitter De verkiezing voor de gemeenteraad is achter de rug. De politieke voorkeur van de bewoners van onze gemeente is vastgelegd. Het richtinggevend referendum heeft aan politici geduid dat het niet verkeerd is om rekening te houden met datgene wat leeft onder de bevolking. 75% van de stemmers is het niet eens met het voorlopig besluit samen te gaan met Groningen-Ten Boer. Betekent dat nu dat die 75% wil dat Haren met Tynaarlo fuseert? Nee dus. Er is alleen vastgesteld dat men het niet eens is met het voorlopige besluit. Een definitief besluit was er 4


Binding april 2014

niet. De nieuwe raad zal zich over wel/niet fuseren en eventueel met wie gaan buigen. Alle mogelijkheden zijn daardoor nog steeds open: Haren zelfstandig, Haren-Tynaarlo, HarenGroningen-Ten Boer en zelfs Haren-Hoogezand. De nieuwe raad zal beslissen over een nieuw voorstel van een nieuw college in dezen. Het is te hopen dat de kiezer straks wel de tijd krijgt een mening te vormen door tijdig kennis te kunnen nemen van de onderbouwing en het hoe en waarom van het nieuwe raadsvoorstel over de toekomst van Haren. Behalve het bovenstaande heeft de nieuwe raad nog een belangrijk dossier te behandelen. De veranderingen in het sociaal domein, de WMO. De periode van voorbesprekingen en het vaststellen van uitgangspunten loopt ten einde. De praktische invulling, zeg maar het opstellen van de regeltjes volgt nu, het maken van de verordening op basis waarvan hulp en ondersteuning gegeven gaat worden aan mensen die het nodig hebben. Dit alles tegen de achtergrond van een veel lager budget dan in het verleden. We zullen zien waar dit alles toe leidt en daar waar nodig en mogelijk invloed uitoefenen om uw belangen zo goed mogelijk te waarborgen. De voorjaarsvergadering van onze ANBO was gezellig. U werd geïnformeerd over waar we mee bezig zijn, de penningmeester heeft op duidelijke wijze zijn werk verantwoord en uitgelegd. De kascommissie heeft hem decharge verleend, de dia’s van dhr. Wedda zijn overgedragen aan Old Go. Emke heeft na twee bestuurstermijnen afscheid als bestuurslid genomen. Gelukkig wil ze nog een aantal zaken voor ons blijven regelen, waarvoor we haar dankbaar zijn. Het gezelligheidskoor Lös Zaand uit Midlaren was een perfect besluit van de voorjaarsvergadering.

5


Binding april 2014

6


Binding april 2014

Activiteitenagenda april 2014. 1 apr. 14.30 uur 2 apr. 10.00 uur 3 apr. 10.0011.30 3 apr. 14.00 uur 3 apr. 13.45 uur 3 apr. 14.00 uur 6 apr. 10.30 uur 8 apr. 14.30 uur 8 apr. 14.00 uur 10 apr. 10.0011.30 14 13.15 uur apr. 15 apr. 14.30 uur 16 apr. 10.00 uur 17 apr. 10.0011.30 17 apr. 13.45 uur 17 apr. 14.00 uur 18 11.30 uur apr. 22 apr. 14.30 uur 24 apr. 10.0011.30 25 08.15 uur apr. 29 apr. 14.30 uur 30 apr. 10.00 uur 1 mei 1 mei 1 mei 1 mei 4 mei

10.0011.30 14.00 uur 13.45 uur 14.00 uur 10.30 uur

7 mei

13.30 uur

Koersbal in huize Westerholm Wandelen, voor plaats van vertrek: bel Piekie Siersema 050 534 73 50 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst Spelmiddag in De Mellenshorst, Bridgen in De Dilgt Klaverjassen en Rummikub in De Dilgt Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt Koersbal in huize Westerholm Ouderen In Veilige handen in De Mellenshorst Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst Vertrek van de Mellenshorst naar Fontana Koersbal in huize Westerholm Wandelen, voor plaats van vertrek: bel Piekie Siersema 050 534 73 50 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst Bridgen in De Dilgt Klaverjassen en Rummikub in De Dilgt Paasbrunch in De Mellenshorst (zie pag. 15) Koersbal in huize Westerholm Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst Voorjaarsreis naar Esterwegen (zie pag. 23) Koersbal in huize Westerholm Wandelen, voor plaats van vertrek: bel Piekie Siersema 050 534 73 50 Inloop/ontmoeting in ’t Clockhuys, Brinkhorst Spelmiddag in De Mellenshorst, Bridgen in De Dilgt Klaverjassen en Rummikub in De Dilgt Koffiedrinken (+ eten) alleengaanden in De Dilgt Fietsen (zie pag.15), vertrek Scharlakenhof 7


Binding april 2014

Ouder worden en wonen in betaalbare huurappartementen in Haren: dat kan. “De Zonnehof” heeft op dit moment aanleun- en huurappartementen beschikbaar. Het betreft gelijkvloerse woningen die ook een directe toegang bieden tot het zorgcentrum “de Zonnehof”. Totaal bestaat het complex uit 40 woningen waar ouderen geheel zelfstandig wonen of ouderen die intensieve zorg ontvangen. De bewoners hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van faciliteiten en diensten van “de Zonnehof”. Dit geeft een vertrouwd gevoel.

R Een goede sfeer; R Kleinschalig van opzet waarbij uw

wensen en mogelijkheden

centraal staan;

R Zelfstandig wonen en hulp waar nodig; R Zo nodig 24 uurs deskundige begeleiding/ verpleging; R Faciliteiten zoals: als maaltijdvoorziening, activiteiten, uitjes en dienstverlening. Het kleinschalige verpleeghuis is een afspiegeling van de samenleving.

Aanleunwoningen achterzijde

Het aangrenzende verpleeghuis is kleinschalig opgezet en heeft totaal 50 plaatsen. Per huiskamer verblijven er maximaal 10 bewoners en het verpleeghuis kent geen extra bijbetaling. Ook kent “de Zonnehof” een mogelijkheid voor dagopvang/ dagbehandeling. Heeft u interesse? Neemt u dan contact op met onze zorgbemiddelaar Grietje Fontein: 050 534 66 44. U bent van harte welkom voor een rondleiding.

8


Binding april 2014

Verslag van de jaarvergadering van donderdag 20 maart 2014 in de Mellenshorst. Aanwezig: 75 leden. Afwezig met kennisgeving: Koos van der Veen, fam. Bonder, Hans van Steenis en mevr. Tattersall. 1.Opening en welkom. De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. In het bijzonder, zoals gebruikelijk is, de leden van verdienste van de afdeling Haren, t.w. mevr. Hillie Schnuk en de heer Henk Werners en de ereleden, t.w. de heer Dik Niewold, de heer Henk van Alphen en nogmaals de heer Henk Werners. 2.Mededelingen van de voorzitter. ** De gebruikelijke huishoudelijke mededeling: Koffie/thee en een drankje worden u aangeboden door de afdeling. Wilt u meer, dan is dat voor uw eigen rekening. ** Na de pauze treedt voor u op een gemengd gezelligheidskoor, genaamd Lös Zaand uit Midlaren. ** Sinds de vorige ledenvergadering van 31 oktober 2013 heeft de ANBO Haren u op de bekende wijze, als u er behoefte aan had, bezig gehouden. (kaarten, sjoelen, koersbal, wandelen, fietsen, bezoek Bad Nieuweschans, koffie en lunchen in De Dilgt, inloopspreekuur in ’t Clockhuys). Straks beginnen de zomeractiviteiten weer. Wij proberen steeds om ons aanbod te verbreden. Zojuist is er een portretgroep gestart. Wegens de verkiezingen niet in de Koepel, zoals eerder gemeld, maar vanaf nu wel elke keer in de Koepel aan de Parkweg. Ons lid, mevr. Mourney Pearsson, de begeleidster en initiatiefneemster, is ook aanwezig. Zij kan er nog meer liefhebbers bij hebben. U mag haar in de pauze even aanspreken. Een ander idee van haar is een “debatingclub” te beginnen. Dit houdt in: debatteren over een bepaald onderwerp waar belangstelling voor is. Met een kopje koffie erbij kan dat heel gezellig zijn. Mochten er meer leden zijn die iets nieuws willen beginnen, meldt u het bij een bestuurslid en dan kijkt het bestuur naar de mogelijkheid hiervan. ** Vervolgens is er een bijeenkomst op 8 april in de Mellenshorst over “Ouderen in Veilige Handen”. Hier krijgt u informatie over situaties waarin gevoelens van onveiligheid bij ouderen kunnen ontstaan. Door middel van een video en een korte theatervoorstelling wordt ingegaan op het verschijnsel ouderenmishandeling. Deze middag wordt geleid door een speciaal opgeleide trainer van de ANBO. De middag wordt georganiseerd door de gezamenlijke ouderenbonden, ANBO en PCOB en gesubsidieerd door de Gemeente Haren. Deze middag is ook toegankelijk voor niet leden. ** Als volgt is er weer een “Paasbrunch” op vrijdag 18 april van 11.30 – 13.30 uur in de Mellenshorst. Het aantal deelnemers is beperkt. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. ** Op 11, 12 en 13 april geeft Thalia een uitvoering in ‘t Gorechthuis. Voor ANBO-leden is er op 13 april een middagvoorstelling met een speciaal tarief(€ 10,--). De kaarten moeten dan wel gekocht worden via Henk Diephuis. (zie binding maart en april). ** Veel wordt er gedaan aan belangenbehartiging en voorlichting. Een tijdje geleden was er de middag over het Openbaar Vervoer in Haren. Hier was veel belangstelling voor. Een verslag hiervan stond in de Binding van maart. ANBO overlegt met de gemeente, de WMO-adviesraad, Torion en andere instanties. Er wordt veel gepraat en gediscussieerd. Wij, als ANBO, blijven ons inzetten voor uw belangen. ** Er komt straks, na het eerste optreden van Lös Zaand nog een officieel punt, maar dat merkt u wel. (vervolg op pagina 11)

9


Binding april 2014

Senioren fit Meerweg 42 9752 JJ Haren

Bij Fitnesscentrum BodyFitHaren Anjerlaan 34 9753 GC Haren  050 5340002

www.bodyfitharen.nl

T 050 535 00 96

Ook voor bezorgen Parkeerplaats aanwezig www.kruidenierwolters.nl

(vervolg van pagina 9) 3.Notulen van de najaarsvergadering van 31 oktober 2013. De voorzitter vraagt de aanwezigen of er vragen zijn n.a.v. het verslag. Er zijn geen vragen. Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris. 4. Jaarverslag 2013 van de secretaris N.a.v. het jaarverslag, dat stond in de Binding van maart, zijn er geen vragen. Het jaarverslag wordt door de aanwezigen goedgekeurd. 5.Financieel jaarverslag 2013 van de penningmeester. De jaarrekening ligt op de tafel en de aanwezigen kunnen dit inzien. De penningmeester geeft uitleg bij deze jaarrekening. 2013 was een positief jaar voor de afdeling Haren. Dit jaar werden de bedragen uit Woerden verminderd. Voor vele

10


Binding april 2014 activiteiten konden wij subsidie aanvragen. Dit is ook gebeurd en in de meeste gevallen werd het gehonoreerd door Regio Noord. De voorziening voor ons Jubileum is vergroot van € 8000,-- naar € 9500,--. Dit jaar bestaat de afdeling 35 jaar. Als bestuur hebben we besloten om dit te vieren. Hoe? Dat hoort u t.z.t. Mevr. Brunt had een vraag over het verschil. De penningmeester legt het uit. De leden gaan akkoord met de getoonde jaarrekening. 6.Verslag van de Kascommissie. Aftredend: Wil de Munck. Benoeming nieuw lid en plv. lid voor de financiële commissie. Voorstel: Eef Schikhof (hij was reservelid) en Hans van Steenis (kandidaat reserve lid). Wil de Munck komt naar voren en voert het woord namens de kascommissie. Hij wil kort zijn, want de penningmeester heeft alles piekfijn voor elkaar. De bankrekeningen kloppen en het eindsaldo is nauwkeurig tot op de laatste eurocent. Aan de penningmeester wordt decharge verleend. Vervolgens treedt Wil af en wordt Eef Schikhof de opvolger van Wil de Munck. Hans van Steenis is helaas niet aanwezig, maar heeft te kennen gegeven akkoord te gaan. Verder meldt de penningmeester dat Woerden, waar ANBO is gezeteld, Haren heeft uitgekozen voor een algehele controle. Alle stukken zijn al in Woerden. De voorzitter bedankt de penningmeester. De voorzitter deelt verder mee dat Piekie Siersema geen formulieren meer invult. Is er mee gestopt. Nu wil het lot ons gelukkig zijn en heeft Menne Glas zich aangemeld om in het vervolg de formulieren voor onze leden, die dit vragen, in te vullen. Naam en telefoonnummer van Menne zullen wij vermelden in de Binding van april. Verder heeft Piekie de voorzitter een folder gegeven. Zij gaat een wandeling organiseren door Haren. Door de vele steegjes en hofjes. Deze wandeling is 6 km lang. U hoort hier t.z.t. meer van. 7.Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar Emke Uildriks. De voorzitter vertelt dat Emke 9 jaar bestuurslid is geweest. Zij heeft zeer veel betekend voor de ANBO, afdeling Haren. We zullen haar ontzettend missen. Emke wordt een oorkonde aangeboden waarin vermeld staat dat zij erelid is van de afdeling. De voorzitter overhandigt haar hierna een prachtig boeket bloemen. Ook wordt haar echtgenoot niet vergeten. Hij ontvangt een boekje. (vervolg op pagina 13)

11


Binding april 2014

12


Binding april 2014 (vervolg van pagina 11) 8.Rondvraag. ** Mevr. Dijkstra: kan het schilderen ook op een andere dag dan de woensdag? Antwoord: Momenteel lukt dit nog niet. We gaan het bekijken. ** Mevr. Bennik: Soms vallen de reisjes gelijk met andere reisjes van andere organisaties. Kan dit ook onderling beter worden geregeld. Antwoord: Proberen we wel, maar lukt soms niet. ** Mevr. Bus: Jeu de Boules in H.de Vries-plantsoen. Kan men hier zo naar toe gaan. Antwoord: Ja. Het is op de dinsdag- en woensdagmiddag vanaf 14.00 uur. ** Dhr. Biemolt: als hij het goed heeft begrepen wordt de reis + verzekering door ANBO geregeld. Antwoord: Ja, dat klopt. ** Dhr. Werners: Mededeling: Mochten wij weer in de zomer een halve dagreis organiseren, dan is er in het museum in Assen een film over Bartje. Zou goed te combineren zijn met een toer door Drenthe. Het bestuur neemt dit mee.

Lös Zaand 9.Sluiting officiële gedeelte. De voorzitter sluit het officiële gedeelte en we krijgen nu eerst een optreden van de muziek. Na het eerste optreden is er een pauze waarin ieder een drankje krijgt aangeboden. Het tweede optreden van de muziek gaat gepaard met een kleine onderbreking.Tijdens deze onderbreking worden de dia’s overhandigd aan Old Go. Hiervoor kwam een fotograaf van het Harener Weekblad bij ons. Hij kon n.l. niet eerder dan half vier. Ook kwamen tegen half vier twee mensen van Old Go. De dia’s waar het om ging, waren van de heer Wedda. Hij heeft deze in zijn vrije tijd gemaakt. Op een gegeven moment zijn de dia’s in het bezit gekomen van de ANBO. De heer Werners heeft deze uitgebreid met nog meer dia’s. Old Go wilde de dia’s graag bij hun historische informatie. Na overleg met de heer Wedda en ANBO is toen besloten dat de dia’s naar Old Go mochten en dat ANBO, als zij de plaatjes nogmaals willen laten zien, deze mogen lenen. Er worden vele foto’s geschoten en de heer Wedda ontvangt een prachtig bos bloemen van de ANBO. De muziek gaat nu hun optreden vervolgen. De zaal kon liederen die ten optreden bedankt aanwezigen.

heerlijk meezingen met de vele gehore gebracht zijn. Na het de voorzitter de muziek en alle

13


Binding april 2014

Vrijwilligersavond op 21 februari 2014. De ANBO Haren is een leden. Er wordt veel lukt niet alleen met het kunnen alleen maar die helpen. En die hebben Een maal per jaar wil het erkentelijkheid jegens hen zowel binnen het bestuur waardering naar de vrijwilligers wordt

vereniging met zo’n 1480 gedaan en georganiseerd. Dat bestuur. Deze activiteiten slagen als je vrijwilligers hebt, we!! bestuur toch hun laten blijken, alhoewel er als daarbuiten vaak deze uitgesproken. 14


Binding april 2014

Vrijdag 21 februari was er weer zo’n avond. Een kleine 60 vrijwilligers kwamen. Na een toespraak van onze voorzitter, Anne Boersma, nam Henk Diephuis het woord. Hij had, samen met zijn vrouw Karla, een spel voor deze avond gemaakt. We werden verdeeld in groepen en kregen om de tien minuten een andere opdracht. Deze opdrachten bestonden uit vragen op velerlei gebied. Met veel enthousiasme en plezier werd er naar de antwoorden gezocht, onderwijl genietend van een drankje en een hapje. De punten werden geteld en de winnaars werden beloond met een taart met als opschrift: TOPPER. De verliezers ontvingen een tompouce met het opschrift: TOBBER. Echte bakker Haafs heeft de opschriften gratis aangebracht, waarvoor dank. En voor iedereen was er een kaarthouder. Nogmaals vrijwilligers: Hartelijk dank voor jullie inzet! En Karla en Henk, geweldig zoals jullie deze avond hebben verzorgd. Bedankt!

15


Binding april 2014

Voorlichtingsmiddag “Ouderen In Veilige Handen� (OIVH) De Rijksoverheid signaleert dat naar schatting 200.000 ouderen boven de 65 jaar jaarlijks worden mishandeld. Bijvoorbeeld door partners, familieleden of zorgverleners. De overheid wil ouderenmishandeling tegengaan. Zo moeten jaarlijkse voorlichtingscampagnes ouderen stimuleren om hulp of advies te zoeken. Verpleegkundigen, artsen en andere professionals krijgen trainingen om signalen te herkennen. 16


Binding april 2014

Door de samenwerkende ouderenbonden in Haren, ANBO en PCOB is een voorlichtingsmiddag over dit thema gepland op dinsdag 8 april 2014. Het één en ander vindt plaats in de Mellenshorst, Waterhuizerweg 36, 9753 HS, Haren en begint om 14.00 uur. Het is om 16.30 uur afgelopen. Het programma ziet er als volgt uit: •

Informatie over het project;

PowerPoint presentatie;

Videofilmpje ‘Ouderen in veilige handen’;

Pauze;

Twee situaties over ouderenmishandeling worden gespeeld door amateur toneelspelers;

Reacties uit de zaal;

Korte evaluatie van de middag;

Afsluiting met een (digitale) vertelling ouderenmishandeling .

Een belangrijk onderdeel van het programma is het naspelen van herkenbare situaties door toneelspelers. Op deze wijze wordt geprobeerd meer bewustwording bij ouderen te doen ontstaan en het onderwerp bespreekbaar te maken. De middag staat onder leiding van ANBO voorlichter dhr. M.Tauran.

17


Binding april 2014

Postbus 36, 9750 AA Haren (050) 534 56 49 ď‚&#x; Fax (050) 534 97 06

18


Binding april 2014

Doe uw voordeel op vertoon van uw ANBO-ledenpas (TOON UW PAS DIRECT BIJ AANKOOP, KOM NIET ACHTERAF MET DE PAS). BEAUTY V.O.F. – FOURNITUREN, Kerkstraat 6, tel. 050-5351174. Geeft 10 % korting op het gehele assortiment, uitgezonderd naaimachines. www.beautyvof.com BELCOMPANY, Rijksstraatweg 187C, Haren 5 % korting op het hele assortiment mobiele telefoons.(uitgezonderd prepaid producten) www.belcompany.nl BOOMKER boeken+. Rijksstraatweg 205, Haren. www.boomker.nl 5 % korting op wenskaarten, Engelse boeken en luisterboeken. BUITENKAMP Herenmode, Vismarkt 8 (bij het Koude Gat) in Groningen. tel. 050-3180632. Korting 10 % op hun kledingcollectie. Niet bovenop kortingen bij acties en opruiming. CPV: Comfortabel Personen Vervoer. www.comfortabelpersonenvervoer.nl Met kortingen van en naar een luchthaven op vertoon van uw ANBO pas. Vervoer uit een kleine regio, geen lange omwegen Informatie: dhr. F.J. v.d. Molen Tel. 06 25 06 71 13 of mevr. D. Elzinga Tel. 0612 86 49 36 DIERPLEZIER HAREN. Kromme Elleboog 44. 10 % korting op alle non-food producten. www.dierplezierharen.nl

19


Binding april 2014

DIGNO computers, Rijksstraatweg 132, tel. 050-5349965 Bij aanschaf van een F1 helpcontract € 15,- extra korting. Hierbij komt de hulp bij u thuis op € 10, - per 15 minuten. Normaal € 60, - per uur. Vraag naar de voorwaarden: bel of mail info@digno.nl www.digno.nl DISCUS Ekkelkamp, Rijksstraatweg 135, Haren. tel. 050-5350215 10 % korting op tuin- en dierartikelen www.discus.nl/zoek_een_winkel/discus_ekkelkamp_haren.aspx FITNESSCENTRUM BODYFITHAREN Anjerlaan 34, Haren tel. 050-5340002 geeft u bij inschrijving een gratis T-shirt en berekent u geen inschrijfgeld van € 25, www.bodyfitharen.nl FLORA & FAUNA, Rijksstraatweg 32, Glimmen 10 % korting op tuin- en dierartikelen. www.floraenfauna.nl/ FOLKERT KONINGS Keukenspecialist, Jachtlaan 5 en aan de parkeerplaats van AH tel. 050-5347223 www.folkertkonings.nl Korting 5 % op alles (geldt niet bij aanbiedingen) GALERIE “AANBLICK” Kromme Elleboog 52 Haren tel 050-5340485 10% korting op in de galerie aanwezige schilderijen en aquarellen. www.aanblick.nl HANS JOLING, schilderwerken, Felland Noord 6, Haren. tel. 050-5349990. 10% korting op materiaal; € 20,00 extra korting winterschilder per project. www.hansjoling.nl HOFSTEE bv, Felland-Noord 12 9753 TB Haren tel: 050-5345612, of 06-52454400, mail hofstee@live.nl. 10 % korting op alle reparatiewerkzaamheden. HOMAN comfortabel slapen, Rijksstraatweg 167, Haren, tel. 050-5344235 www.homan-haren.nl 10 % korting op de hele collectie (buiten lopende acties om). JACOB, Meerweg 13, 9752 JA Haren Winkel in damesmode, heren en dames nachtkleding, heren en dames ondergoed, Hudson panty’s, sokken en bedtextiel. 5 % korting op alle artikelen. JAN PLOEGER Woondecoratie / Schilders. Kromme Elleboog 46, 9751 RE Haren. tel.: 050-5344863, 20 % KORTING op gedeelte werkloon WINTER BINNENSCHILDERWERK bij minimaal 3 mandagen werk. www.janploeger.nl KAPSALON MARIAN, Kerkstraat 41 Haren. Elke dinsdag en donderdag 10 % korting op alle behandelingen voor dames en heren. KLAAS DILLEMA BLOEMSIERKUNST, Molenweg 7, Haren, tel. 050-5259793. 10 % korting op snijbloemen en planten, met uitzondering van bloemwerken. www.dillemabloemsierkunst.nl KRUIDENIER WOLTERS, Meerweg 42 Haren. Aanbieding: Merlotwijn van € 6,25 voor € 4,99. MARCEL KUIPERS Bloembinderij, De Brinken 7, Haren tel. 5341261. Op vertoon van uw ANBO pas krijgt u van ons 10% korting op alle bloemen en planten. www.bloemistgroningen.nl MILLER & CANEFIELD LINGERIE, Rijksstraatweg 150, Haren. 10 % korting op alle artikelen. www.millercanefield.nl/haren OPRUIMEN EN MEER, Professional Organiser Mies Dirksen Hemmenkamp 33, Haren, tel. 0610664775 geeft ANBO leden 5% korting op de kosten van verrichtte werkzaamheden. www.opruimenenmeer.nl OUWERKERK OPTIEK, Meerweg 11, Haren en Stationsweg 55, Zuidlaren. Geeft 10 % korting bij aanschaf van een complete bril of glazen, tot maximaal € 75, www.ouwerkerkoptiek.nl 20


Binding april 2014

RGM NOORD tel 050 – 4095084 10% korting op de RGM cursussen. Meer informatie over RGM vindt u op www.rgmnoord.nl ROEDE INTERIEUR Rijksstraatweg 134, tel. 050-5340973 10 % korting op parket, laminaat, tapijt, vinyl, marmoleum vitrage en gordijnen, zonwering en jaloezieën. (geldt niet bij acties en opruiming) www.roedevloeren.nl RIJWIELSERVICE OOSTERHAAR, Molenkampsteeg 12, tel. 050-5346718. Verstrekt 5 % korting op nieuwe fietsen, op de Spartalon (fiets met trapondersteuning) en op reparaties, accessoires en onderdelen (niet op actieprijzen of aanbiedingen). www.rijwielserviceoosterhaar.nl THE PHONE HOUSE Haren, Rijksstraatweg 193; tel. 050-535 03 22 10 % korting, met uitzondering van opruimingsartikelen en beltegoed opwaardeerkaarten. www.phonehouse.nl/winkel-detail/haren TIB bv. installatie en onderhoud, Middelhorsterweg 30, tel. 050-5349902. 10 % korting op materiaal in de winkel en/of materiaal geleverd bij montage. (geldt niet bij offerte en niet op de uren) www.tib.nl TOTAL HAREN, Rijksstraatweg 227a, tel. 050-5340757 Exploitant: P. Winterwerp. Korting op benzine 1½ eurocent per liter. Op diesel en LPG 1 eurocent per liter. Autowassen tegen abonnementsprijs. UNISTEE MAKELAARS, Rijksstraatweg 142, 9752 BM Haren tel. 050-5352020, www.unistee.nl 10% korting bij aankoop/verkoop en taxatie. VANDERDONG Haren, Felland Noord 8, tel. 050-5344813 10 % korting op al uw onderhoud en reparatie. Uitgezonderd aanbiedingen. www.vanderdongharen.nl VITALIS dichtstbijzijnde showroom in Drachten, tel (088) 848 00 88. 10% korting op complete assortiment welzijnsproducten. Ook 10% korting op online bestellingen, die gratis worden thuisbezorgd. www.vitalis.nl. VERHUIS VRIEND geeft 10% korting. U betaalt eenmalig slechts € 17,95 voor alle verhuisberichten die u moet versturen naar bedrijven en instanties. Ga naar http://www.verhuisvriend.nl/verhuizen/postverhuizen/korting/ouderenorganisaties/ANBO/Haren WALTER HOOGESTEGER schilders, Onnerweg 69, Haren € 50, per man, per dag, extra korting op winterschilderwerk € 25, per man, per dag, extra korting op buitenschilderwerk www.walterhoogestegerschilders.nl WOLDRING Meubel, Friesestraatweg 145, tel. 050-5791222 en WOLDRING Porselein- en cadeauartikelen, Stoeldraaierstraat 25, ·Groningen,tel. 050-3133880 geven 5 % korting op hun artikelen. www.woldring.nl

21


Binding april 2014

Voorjaarsreis vrijdag 25 april 2014 Onze voorjaarsreis gaat deze keer weer naar het oosten, naar Duitsland dus, net als een jaar geleden. Vergeet niet uw paspoort of identiteitskaart mee te nemen. Omdat we naar het buitenland gaan is een reisverzekering als u er geen heeft, niet onbelangrijk. Als u die wilt afsluiten ( €1,50) kunt u dat in de email of op het strookje aangeven. Uw naam in de email of op het strookje overnemen zoals die op het paspoort of de identiteitskaart staat, evenals uw geboortedatum. In de ochtend gaan we naar het herinneringscentrum: ‘Gedänkstätte Esterwegen’ nabij Papenburg, waar we starten met koffie en gebak.

Het herinneringscentrum is gevestigd in één van de vijftien zogenaamde Emslandkampen; strafkampen van de Duitse nazi’s in het veengebied langs de grens met Groningen en Drenthe. We zullen horen hoe het toeging in de kampen en we worden rondgeleid door een Nederlands sprekende gids. Aansluitend zullen we de lunch gebruiken in het museumcafé. Ons tweede reisdoel is een bezoek aan de ‘Kornbrennerei Berentzen Hof’ in Haselünne. We krijgen een rondleiding, uitleg en een proeverij. Ook dit zal een interessant gebeuren worden. De vertrektijd op 25 april is om 8.15 uur vanaf de Mellenshorst Waterhuizerweg 36 Haren. Om ongeveer 17.30 uur zijn we weer terug. Mochten er meer deelnemers zijn dan plaatsen in de bus (60 plaatsen), dan bepaalt het tijdstip van bijschrijving op onze rekening de volgorde op de eventuele wachtlijst. De kosten bedragen € 50,00 per persoon, (€ 51,50 met reisverzekering) welke u bij opgave dient over te maken op NL85INGB0003782460 t.n.v. ANBO afd. Haren onder vermelding van: 25 april. U kunt zich voor deelname aanmelden bij Harm Warringa, bij voorkeur per e-mail hwarringa@hetnet.nl of met onderstaand strookje. Deelnemer(s) excursie op 25 april as. (in de bus doen bij een van de bestuursleden of inleveren bij de ANBO tafel in ’t Clockhuys op donderdagochtend tussen 10.00 en 11.30 uur). Naam deelnemer(s):………………………………………….……………..…… Adres en tel.nr:

…………………………………………….……………….…

(geb. datum.)

…………………………………….……………………….… …………………………………….……………………….…

U bent pas deelnemer als uw bijdrage bijgeschreven is!

22


Binding april 2014

HOFSTEE bv. Voor al uw reparaties aan uw huishoudelijke apparatuur 10% korting voor ANBO leden Felland-Noord 12 9753 TB Haren Bel: 050-5345612, of 06-52454400 of mail hofstee@live.nl

De kleurrijkste winkel in Haren Stoffen, fournituren en naaimachines 10% korting op stoffen en fournituren Zaterdagmiddag - spreekuur Beauty V.o.F – Kerkstraat 6 Tel: 050-5351174 www.beautyvof.com

23


Binding april 2014

De ANBO-fietsclub gaat in mei 2014 weer van start . Er wordt weer gefietst op woensdagmiddagen in de oneven weken, te beginnen op 7 mei in week 19. Daarna op 21 mei in week 21, op 4 juni in week 23, op 18 juni in week 25, enzovoort. We vertrekken dit seizoen steeds vanaf het zwembad Scharlakenhof. De vertrektijd is 13.30 uur, net als andere jaren. Henk Biemolt neemt weer de coördinatie op zich.

Voor aanmelden of vragen kunt u contact met hem op nemen. Tel. 050 534 01 44 of 06 10 56 74 00.

Thalia brengt de musical “FOXTROT” van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink. Als u als ANBO lid nog kaarten tegen gereduceerd tarief (€ 10,-i.p.v. € 15,--) wilt kopen voor de voorstelling van zondagmiddag 13 april (aanvang 14.30 uur in 't Gorechthuis), dan kan dat nog. Kaarten verkrijgbaar (tegen contante betaling) bij Henk Diephuis: Klaverlaan 13 / 050-534 82 00. Ook zal Henk Diephuis aanwezig zijn op de inloopochtenden in 't Clockhuys op 3 en 10 april.

Bericht over hulp bij formulieren invullen Op de bladzijde “Telefoonnummers voor service, hulp en contact” heeft u kunnen zien dat bij het kopje “Hulp bij invullen formulieren” een naam ontbreekt. Voor dit onderdeel was er namelijk een vacature. Piekie Siersema kreeg het te druk en moest er mee stoppen. Hierbij danken wij haar voor het werk dat ze voor de leden heeft verricht. Menne Glas, bij velen van u bekend door de belastinghulp, wil deze taak op zich nemen. Als bestuur zijn we daar zeer verheugd over. We wensen hem veel succes met het verlenen van deze ANBO service.

24


Binding april 2014

Voor alle ANBO leden: Op vertoon van uw ANBO pas krijgt u van ons 10% korting op alle bloemen en planten

25


Binding april 2014

Concert NNO op donderdag 8 mei 2014. Donderdag 8 mei: Brahms en Dvořák op hun mooist. Brahms - Pianoconcert nr. 2 Dvořák - Symfonie nr. 9 Dirigent - Stefan Asbury Piano - Markus Groh

Markus Groh

We sluiten het concertseizoen in Groningen af met twee topscores uit de klassieke muziekliteratuur. Solist in het eerste stuk is Markus Groh, een van de succesvolste pianisten van dit moment. Op zijn zestiende won hij de Koningin Elisabeth wedstrijd in Brussel. Groh wordt geroemd om zijn Franz Liszt-vertolkingen; een door elke pianist felbegeerd imago. De ideale kwaliteit bovendien om je aan het Tweede pianoconcert van Johannes Brahms te wagen. In dit schitterende werk, met wisselende hoofdrollen voor pianist en orkest, voeren romantiek en vrolijkheid de boventoon. De Tsjechische componist Antonin Dvořák maakte in zijn werk veel gebruik van de volksmuziek uit zijn land. Toen hij eind negentiende eeuw drie jaar in Amerika verbleef, werd de muziek, van de indianen en negrospirituals, hem als nieuwe inspiratiebron in de schoot geworpen. In zijn Negende symfonie ‘uit de nieuwe wereld’ brengt hij het oude Europa en het jonge Amerika bij elkaar. De kaarten voor de eerste rang zijn € 25,00; voor de tweede rang € 17,50. Dit is via de luisterclub van het NNO. Het concert begint om 20.15 uur en eindigt omstreeks 22.30 uur. Opgeven voor 18 april a.s. Ook graag aangeven of u vervoer nodig heeft.U wordt omstreeks 19.15 uur gehaald, kosten € 4,00 p.p.

De kaarten worden niet meer toegezonden. U dient deze op 8 mei af te halen bij de kassa. Opgave bij Emke Uildriks, tel 050 534 82 08; e-mail: emkeuildriks@kpnmail.nl

26


Binding april 2014

27


Binding april 2014

Dankjewel van Emke Beste leden en bestuur van de ANBO, afd. Haren. In de ledenvergadering van afgelopen donderdag 20 maart, hebben jullie mij als erelid van de afd. benoemd. Ik heb de 9 jaar voor de ANBO, heel plezierig gevonden. Een fijn bestuur om mee te werken en ook de leden waren geweldig. Velen zijn mij als erelid voorgegaan: Mevr. Schnuck Dhr. Niewold Dhr. van Alphen Dhr. Werners Daar mag ik mij nu ook onder scharen, een hele eer. Ik zal de ANBO nog niet de rug toekeren, sommige activiteiten zal Ik nog doen, of begeleiden, zolang als het kan. Veel dank voor alles, Emke Uildriks

ANBO-voordeel bij Vitalis. Per 1 januari 2014 ontvangen alle ANBO-leden op vertoon van de ANBO-ledenpas 10% korting op het complete assortiment welzijnsproducten bij Vitalis. Ook wanneer u een bestelling doet op de website krijgt u 10% korting (actiecode: ANBO2014) en wordt het product gratis thuisgestuurd. Het assortiment van Vitalis bestaat uit comfort- en mobiliteit verhogende producten zoals trapliften, sta-op stoelen, scootmobielen, speciale fietsen, bedden en rollators. Vitalis is onafhankelijk van fabrikanten en importeurs, waardoor u altijd eerlijk en deskundig wordt geadviseerd over het product dat het beste bij u past. Vitalis heeft showrooms in Drachten, Zaandam, Sliedrecht, Helmond en Arnhem. Kom naar ĂŠĂŠn van deze showrooms of maak een afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Bel Vitalis gerust op (088) 848 00 88 of kijk op www.vitalis.nl. 28


Binding april 2014

29


Binding april 2014

(Advertentie) Kom in Beweging! Onderzoek naar bewegingsarmoede Haren

onder senioren in

Uit landelijk onderzoek blijkt dat veel ouderen niet voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (tenminste vijf dagen per week 30 minuten matig intensieve lichaamsbeweging). Door middel van een oproep wil Torion onderzoeken in 30


Binding april 2014

hoeverre dit ook geldt voor ouderen in de gemeente Haren. Zodat zij, op basis van Ăşw vraag en behoefte, een bewegingsprogramma kan samenstellen. Bent u 70 jaar of ouder en u wilt meer bewegen maar .... -u wilt of durft dat niet alleen te doen. -uw gezondheid beperkt u daartoe. -u vindt geen geschikte activiteit. Neem dan contact op met Stichting Torion, Natasja Steenbergen. Telefoon: 050-534 41 73, email: n.steenbergen@torion.nl. Uw reactie kunt u ook via Contact op onze website, www.torion.nl, doorgeven . Ook als u niet tot de doelgroep behoort, maar wel inactieve ouderen in uw omgeving kent kunt u reageren. Uiteraard geldt bij alle reacties dat wij zorgvuldig met de gegevens zullen omgaan. Gratis deelname Als u meedoet aan onze oproep maakt u kans op een seizoen lang gratis deelname aan een bewegingsactiviteit van Torion naar keuze. Voor meer informatie, neem contact op met Stichting Torion.

Wilt u dit ook (weer) kunnen doen, maar lukt dat niet? Doe dan mee aan onze oproep.

31


Binding april 2014

ANBO waarschuwt Windows XP-gebruikers Microsoft stopt op 8 april aanstaande met het onderhoud van het besturingssysteem Windows XP. Veel computers in Nederland werken nog met Windows XP en die computers lopen vanaf dat moment gevaar. ANBO waarschuwt gebruikers, onder andere omdat de beveiliging niet meer optimaal is na die datum, en omdat gebruikers niet verzekerd zijn tegen de gevolgen van phishing en bankfraude. Microsoft adviseert om na 8 april niet meer online te 32


Binding april 2014

gaan met een Windows XP computer en over te stappen op een nieuwere versie van het Windows-besturingssysteem. Geen beveiliging Door het ontbreken van regulier onderhoud is de computer nog slechts gebrekkig beveiligd. Vooral wanneer gebruikers online winkelen, belastingaangifte doen of bijvoorbeeld internetbankieren is actuele beveiligingssoftware van groot belang. Sterker, bij fraude met internetbankieren kan een bank besluiten dat zij de schade niet vergoeden. Banken mogen verlangen dat de apparatuur die voor bankzaken wordt gebruikt voorzien is van actuele beveiligingssoftware. XP-gebruikers ontvangen bovendien geen wekelijkse beveiligingsupdates meer om de computer te beschermen tegen virussen, spyware en andere schadelijke software. Meer informatie of hulp Een nieuwe versie van Windows kopen? In sommige gevallen kan dat op de bestaande computer, maar het zijn dat de gebruiker die moet vernieuwen. Kijk op www.windows.nl voor meer informatie over de nieuwste pc’s en de laatste versie van Windows. Ook als u wilt weten of u Windows XP op uw computer hebt. Microsoft heeft ook een telefonische helpdesk, bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren: 020 - 500 10 20. Seniorweb U kunt natuurlijk ook kijken op http://www.seniorweb.nl/. Typt u in het blokje Zoeken, ‘windows xp’ in, dan verschijnen er verschillende artikelen over Windows XP, waaronder een overstaphulp. En alles in begrijpelijk Nederlands opgeschreven, wel prettig als u geen geoefende computergebruiker bent.

33


Binding april 2014

Opruimen doe je zo PROFESSIONELE ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING BIJ AL UW OPRUIMWERKZAAMHEDEN Bijvoorbeeld :

• • • • • •

VERHUIZEN VAN GROOT NAAR KLEIN OPNIEUW INRICHTEN VAN KASTEN OPRUIMEN VAN EEN TOTALE INBOEDEL BIJHOUDEN EN OPSCHONEN VAN DE ADMINISTRATIE EEN INDEX MAKEN VOOR NABESTAANDEN HET ORDENEN VAN EEN VERZAMELING

INTEGER, BETROUWBAAR EN RESULTAATGERICHT EEN INTAKEGESPREK IS GEHEEL VRIJBLIJVEND 5% KORTING VOOR ANBO LEDEN

Van chaos naar ruimte!

OPRUIMEN EN MEER Mies Dirksen Professional organizer Hemmenkamp 33 9751 NX Haren Telefoon 06-10664775 info@opruimenenmeer.nl www.opruimenenmeer.nl

34


Binding april 2014

Brievenbussen worden verplaatst. Binnenkort wordt de brievenbus in uw buurt misschien naar een andere plek verplaatst. Naar de supermarkt, het treinstation of aan het begin van uw woonwijk. PostNL doet dit omdat er minder brievenbussen nodig zijn nu er minder post verstuurd wordt. Veel brievenbussen staan leeg of hebben nauwelijks inhoud. Het voornemen is om het aantal brievenbussen terug te brengen van 19.000 tot 8.700 en het aantal Postkantoren van 2.500 naar 1.000. Wel zullen er nog 3000 PostNL pakketpunten bijkomen. Informeren Als PostNL een brievenbus organisatie dit minimaal drie weken brievenbus zelf aangeven. Daarnaast op de hoogte stellen en ontvangt u klant ontvangt een huis aan huis

verplaatst, dan zal de van tevoren op de zal PostNL ook lokale media thuis bericht hierover. De mailing.

-o-o-o-

Aandacht voor de penningmeester op de jaarvergadering van 20 maart 2014.

35


Binding april 2014

36


Binding april 2014

Telefoonnummers voor service, hulp en contact! Inloop/ontmoeting in ‘t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren, tel. 533 95 60. Elke donderdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur. Aanspreekpunt Belastingzaken: Geesje Philips tel. 534 70 84 Hulp bij invullen formulieren: 76

Menne Glas tel. 06 45 43 02

Gratis hulp bij kleine klusjes: Koos van der Zee tel. 534 60 67 P.D.Toxopeus tel. 534 59 57 Jochum Wobbes tel. 534 49 00 Jaap Boersma tel. 534 81 30 Egbert Reurich tel. 534 06 85 Derk Jan du Corbier tel. 534 63 75 Ziekte en kroonverjaardagen: Anita Jeltes tel. 280 40 55 Jeanne v.d.Linden tel. 534 34 20 Loes Vugts tel. 364 21 77 Koosje Dijkema Atty Zuidema tel. 534 88 81 Mieke van Wagenberg tel. 406 21 14 Anneke Luis tel. 409 46 57

(naaimachine problemen) (computerproblemen) (computerproblemen)

(postcode 9751) (postcode 9751) (postcode 9752) (postcode 9752) (postcode 9753) (Onnen en Glimmen) (Noordlaren)

Ouderenbusje: tel. 06 23 10 77 53 Rijdt gratis naar ANBO-activiteiten in de gemeente Haren. Medische keuring voor rijbewijsverlenging: • De heer A. Jager tel. 534 38 67 (bellen voor afspraak, kosten € 35,-). • Mevr. G. Gulsima: tel. 06 14 71 65 43 (bellen voor afspraak, kosten € 30,-) Aanwezig: 2e week van de maand op dinsdagmiddag. 37


Binding april 2014

Algemene Hulpdienst Haren (AHH) Kerklaan 5, tel. 534 92 22 Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 uur en 10.30 uur. Humanitas afdeling Haren: contact@humanitasharen.nl telefoon secretaris 050 534 43 60.

38


Binding april 2014

Lokaal Loket, valt onder Torion, Kerklaan 5, tel. 535 24 10 Bellen tussen 10.00 – 12.00 uur, voor hulp en vragen t.a.v. wonen, welzijn en zorg. Geldt ook voor het aanvragen van huishoudelijke hulp. Bestuursleden ANBO, afdeling Haren Functie/naam

@

Voorzitter: Anne Boersma, Onnerweg 5, 9751 VA Haren

534 80 36

jaboersma@planet.nl

Secretaris; Geesje Philips, Kamperfoelieweg 3, 9753 ER Haren

534 70 84

geesjephilips@online.nl

Penningmeester: Henk Winters, 534 78 90 Seringenweg 14, 9753 EK Haren

he.winters@planet.nl

Lid: Harm Warringa, 534 98 41 Botanicuslaan 26, 9751 AD Haren

hwarringa@hetnet.nl

Lid: Ton Wester, Emmalaan 3C, 9752 KR Haren

534 96 21

twester@ziggo.nl

Lid: Julia Tammeling Hoogveld 12, 9751 VZ Haren

534 10 98 jtammeling@hetnet.nl

Ledenadministratie: Jans Uildriks, Middelhorsterweg 86, 9751TH Haren

534 82 08 uildriks@hetnet.nl

Bankrekening: NL85INGB0003782460 t.n.v. ANBO afd. Haren, Seringenweg 14, Haren (hierop geen contributies storten s.v.p.) . Contributie 2014: € 37,30 per jaar. Contributie tweede lid op hetzelfde adres: € 33,80 per jaar. Het contributie betalingsverzoek ontvangt u van het landelijk ANBO bureau in Woerden. Landelijke bureau: ANBO Servicecenter: tel. 0348 46 66 66 (tussen 10.00 en 16.00 uur), Email: info@anbo.nl Website: www.anbo.nl. (postadres: Houttuinlaan 3, 3447GM Woerden). Website ANBO afd. Haren: www.anbo.nl/haren E-mailadres ANBO afd. Haren: haren@.anbo.nl Buurthuis De Mellenshorst Haren Adres: Waterhuizerweg 36, 9753 HS Haren. tel. 534 59 64.

39


Binding april 2014

Autowassen evt. met bediening 5) 4) 2)

1)

Wassen, drogen Wassen, drogen, hotwax Wassen, drogen, hotwax, onderkant Wassen, drogen, hotwax, onderkant, polish en extra wassing

Prijs € 4,00

Anboprijs € 3,00

€ 6,00

€ 4,50

€ 8,50

€ 6,50

€ 12,00

€ 9,50

Op donderdag en vrijdag is er iemand die uw auto kan uitzuigen

Complete wasbeurt (op afspraak) Wassen, uitzuigen, ramen & dashboard schoon € 25,00

Autopoetsen (op afspraak) Uw auto helemaal met de hand gepoetst en van binnen en buiten weer als nieuw. Prijsindicatie € 65,00 - € 95,00.

Brandstof… hulp bij het tanken Olie peilen, lampje vervangen, bandenspanning... meestal kunnen we wel even helpen (1,5 ct/ltr korting voor Anbo leden)

7 dagen per week open tot 22.00 uur

Total Haren Rijksstraatweg 227A 050 - 534 07 57 40


Binding april 2014

41


Binding april 2014

42


Binding april 2014

43

Binding apr '14 kleur