Page 1

H F-XC A N GE

H F-XC A N GE

c u-tr a c k

N y bu to k lic

O.B.S. “De Getijden” Schoolgids 2007-2008

1. Inleiding

2

2. Algemene organisatie Schoolbestuur L&E

3-5

3. De school

6-7

4. De organisatie van het onderwijs

8-11

5. Zorg voor de kinderen

13-19

6. De ontwikkeling van het onderwijs

21

7. De leerkrachten

22

8. Praktische informatie

23

9. Namen en adressen

23

-1Schoolgids 2007-2008 Openbare Basisschool “De Getijden” Pieterburen

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

c u-tr a c k

.c


H F-XC A N GE

H F-XC A N GE

c u-tr a c k

N y bu to k lic

1. Inleiding In de schoolgids vindt u de ontwikkelingen van de school beschreven en de effecten van die ontwikkelingen. De schoolgids is dus meer dan een informatiekrant! In de schoolgids is de onderwijskundige informatie over de school opgenomen. De schoolgids is een wettelijk verplicht kwaliteitsinstrument. Door in de gids verantwoording af te leggen over de ontwikkelingen op school wordt de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd. De schoolgids is bedoeld voor ouders die nu hun kinderen op onze school hebben, de medewerkers en voor de ouders van de toekomstige leerlingen. De schoolgids kan ouders helpen bij het maken van een schoolkeuze. U kunt op een eenvoudige wijze kennis nemen van de ontwikkelingen in de werkwijze van de school. Naast de schoolgids stellen we u op de hoogte van de ontwikkelingen op school door onze nieuwsbrief “Even Bijpraten”. Deze verschijnt 1x in de twee weken en daarin krijgt u informatie over huishoudelijke en organisatorische zaken. Ook vindt u een overzicht van belangrijke data en van tijd tot tijd een verslagje van de kinderen waarin zij iets vertellen over hun belevenissen op school. Elke school is uniek. Dit heeft te maken met de schoolbevolking, de omgevingskenmerken, het team en de specifieke ontwikkelingen op de school. Het is voor Pieterburen van belang dat er een basisschool blijft bestaan. De aanwas van leerlingen uit het dorp is op termijn te klein om het leerlingenaantal zodanig te stabiliseren dat de levensvatbaarheid van de school gewaarborgd blijft. Daarom moet de school ook interessant zijn voor ouders van leerlingen buiten Pieterburen. Om te voorkomen dat de school binnen een paar jaar dicht zou moeten, hebben we gekozen voor profilering van de school, zodat onze school ook aantrekkelijk wordt voor kinderen uit de omgeving. Samen met M.R. ouders en team is voor profilering gekozen. Eind vorig schooljaar zijn de ouders tijdens twee informatieavonden hierover geïnformeerd. Zij reageerden enthousiast. Onder leiding van de nieuwe directeur, Minna Nicolai, zullen we ons gaan verdiepen in het Montessorionderwijs. Van de vorderingen zullen wij u op de hoogte blijven houden, middels onze nieuwsbrief en diverse informatieavonden. Verder zal de peuterspeelzaal van Westernieland binnen afzienbare tijd ondergebracht worden bij onze school. Ook willen wij graag dat de voorschoolse opvang op onze school ondergebracht wordt, wij zullen u hiervan eveneens op de hoogte blijven houden. De O.B.S. “De Getijden” heeft dus allereerst een dorpsfunctie, maar wil zich door bovenstaand onderwijskundig model ontwikkelen tot een streekschool. Het pedagogisch klimaat en onderwijskundig model van de school moet niet alleen voor ouders van kinderen uit Pieterburen aantrekkelijk zijn, maar ook voor ouders in de omliggende dorpen. De school is vrij toegankelijk voor leerlingen in de basisschoolleeftijd zonder onderscheid van godsdienst, levensovertuiging, ras, sekse of milieu. De school ligt aan de rand van het dorp in een rustige straat, vlak bij een speelveld en een speeltuin. We hebben een groot schoolplein met een zandbak, schommel en klimtoestel. Binnenkort zal het plein gerenoveerd worden. We hebben de beschikking over drie lokalen, een gemeenschapsruimte met een handvaardigheidshoek en een mediatheek, een orthotheek en een volwaardig gymnastieklokaal. Wij proberen in deze gids zo volledig mogelijk te zijn met onze informatie, maar er kunnen natuurlijk individuele vragen overblijven. De directeur en het team zullen uw vragen met plezier beantwoorden en uiteraard bent u ook welkom voor een persoonlijk gesprek en een bezoek aan de school. Opmerkingen en ideeën, die kunnen bijdragen tot een verdere verduidelijking van de informatie in onze schoolgids, zijn van harte welkom.

-2Schoolgids 2007-2008 Openbare Basisschool “De Getijden” Pieterburen

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

c u-tr a c k

.c


H F-XC A N GE

H F-XC A N GE

c u-tr a c k

N y bu to k lic

2. Algemene organisatie Schoolbestuur L&E Ons schoolbestuur Onze school valt onder het bevoegd gezag van Schoolbestuur L&E. Schoolbestuur L&E is opgericht op 1 januari 2000. Onder het bestuur vallen 22 basisscholen (23 locaties) en Het Hogeland College met vier vestigingen voor voortgezet onderwijs. De scholen bevinden zich in de gemeenten De Marne, Eemsmond, Winsum en Delfzijl. Het schoolbestuur heet officieel Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eems of korter Schoolbestuur L&E. Er zijn acht bestuursleden, verderop worden hun namen genoemd. De scholen Elke school heeft een directeur die samen met de leerkrachten zorgt voor een goede, zorgzame sfeer binnen de school. Een sfeer waarin het voor de kinderen prettig is en waar ze de beste kansen krijgen om zich te ontwikkelen. De leerlingen die dat nodig hebben krijgen extra begeleiding. De directeur kan daar, indien nodig, meer over vertellen. De directeur overlegt regelmatig met de leerkrachten over alle schoolse zaken. Op een aantal scholen is er een zogenaamde bundeldirecteur aangesteld. Deze directeur is als directeur eindverantwoordelijk voor twee scholen. In een dergelijke school is een aanspreekpunt aangesteld die kan worden geraadpleegd bij afwezigheid van de directeur. Er is een evenredig aantal vrouwelijke en mannelijke directeuren werkzaam binnen onze scholen. Voor de leesbaarheid van dit stuk, is alleen de mannelijke vorm gebruikt. De medezeggenschap (MR) In alle scholen is een medezeggenschapsraad en een ouderraad. Wij vinden het erg belangrijk dat de school van ons allemaal is: van de kinderen, de ouders en de medewerkers, zoals de leerkrachten. In de medezeggenschapsraad worden alle schoolse zaken met de ouders besproken en er kunnen altijd vragen gesteld worden. Op blz. 21 van de schoolgids vindt u een toelichting op de werkzaamheden van de MR. In elke school hebben we ook een ouderraad. De ouderraad is belangrijk voor de school net als de medezeggenschapsraad. De ouderraad bestaat uit een groep ouders die graag bereid is om de school bij allerlei praktische zaken te helpen, die anders misschien niet zouden gebeuren. De ouderraad is ook van betekenis voor een goede contact tussen school en ouders. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) Wij behoren, zoals hiervoor al gezegd is, tot een grote groep van scholen, die onder hetzelfde bestuur valt. Soms zijn er zaken die voor alle scholen belangrijk zijn. Zulke zaken worden ook samen met de ouders besproken en vastgesteld, dat gebeurt in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Elke MR heeft daar een vertegenwoordiger in. De sectordirecteur, de bovenschoolse directeur van alle basisscholen, is daar altijd bij aanwezig namens het bestuur. De GMR heeft een ouder van één van de scholen als voorzitter (zie voor namen en telefoonnummers blz. 4 van de schoolgids). Bovenschoolse directie De basisscholen worden geleid door een directeur en de gehele sector wordt in de dagelijkse praktijk bestuurd door de bovenschoolse directie. Dat gebeurt door de sectordirecteur Primair Onderwijs (PO), die eindverantwoordelijk is.

-3Schoolgids 2007-2008 Openbare Basisschool “De Getijden” Pieterburen

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

c u-tr a c k

.c


H F-XC A N GE

H F-XC A N GE

c u-tr a c k

N y bu to k lic

Bestuurssamenstelling Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen: De heer mr. G.A.F.P. Giunta d’Albani, voorzitter Mevrouw mr. T.A. Greven-Arnoldus, secretaris De heer R.J. Brands, penningmeester Mevrouw drs. A.I. Sijpkens-Luitjens Bestuurskantoor Postadres E-mail adres Bezoekadres Telefoon Fax Internet

: : : : : :

De heer H.H. Boer De heer H. Boerhof Mevrouw C. Veldman De heer H. Welp

Schoolbestuur L&E, Postbus 5, 9989 ZG Warffum schoolbestuur@lauwerseneems.nl Noorderstraat 13 in Warffum 0595 - 424955 0595 - 425131 www.lauwerseneems.nl

Directeur-bestuurder Voor de dagelijkse bestuurlijke werkzaamheden voor het basis- en voortgezet onderwijs en voor de contacten met het dagelijks bestuur heeft het bestuur een directeurbestuurder aangesteld. De heer ir. J. Millekamp, directeurbestuurder tel.: 06 - 53890208 Mevrouw H.A. Tanis-Vreugdenhil, bestuurssecretaris tel.: 06 - 22751210 Sector Primair Onderwijs Postadres : Postbus 5, 9989 ZG Warffum Secretariaat : mevrouw R. Dijkstra Telefoon : 0595 - 424955 Bovenschoolse medewerker: W. Zeemering (personeelzaken) F. Zwart (financiën en beheer)

tel. 0595 –421120 tel. 0595 –424955

Sectordirecteur primair onderwijs: Vacature Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR): Iedere school heeft één vertegenwoordiger in de gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Het dagelijks bestuur bestaat uit: De heer R. Claassen, voorzitter (ouder) Mevrouw S. Wiersema, secretaris (personeelslid) (school) Secretariaat: Postadres : Kruyssteelaan 3, 9988 RR Usquert Mailadres : hwiersema@tele2.nl

tel. 0595 - 571379 tel. 0595 - 426447

Mevrouw A. Aarts, penningmeester (ouder , OBS Usquert) Inspectie van het onderwijs info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl Vragen over onderwijs:

tel: 0800 - 8051 (gratis)

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs

tel: 0900 - 1113111

-4Schoolgids 2007-2008 Openbare Basisschool “De Getijden” Pieterburen

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

c u-tr a c k

.c


H F-XC A N GE

H F-XC A N GE

c u-tr a c k

N y bu to k lic

Klachtencommissies Landelijke klachtencommissie, Mevrouw E.A. Telkamp - La Feber, secretariaat, Postbus 162, 3440 AD Woerden Klachtencommissie ongewenste intimiteiten: GGD, t.a.v. Frans Bakker of Herma Ardesch , Postbus 584, 9700 AN Groningen opnemen met het secretariaat van de afdeling Noord & West tel:(050) 367 40 39. afdeling Noord & West tel: 050 - 367 40 39.

tel. 0348-405245 tel. 050-3674000

Vertrouwenspersonen binnen L&E voor het begeleiden van iemand die (eventueel) een klacht wil indienen: Mevrouw M.G. Kuitert-van der Veen, Eenrum tel. 0595 - 491432 De heer R. P. Meijer, Kloosterburen tel. 0595 - 481321 Mevrouw R. Beereboom, Winsum tel. 0595 - 443291 De heer A. Tuntelder, Lange Drift 50, 9982 JD Uithuizermeeden tel. 0595 - 412794 Jeugdzorg GGD (logopedie, jeugdarts, schoolverpleegkundige) www.ggdgroningen.nl Zorgadviesteam Noord-Groningen (ZAT). Coördinator mevrouw K. Schoolderman Kindermishandeling Advies en Meldpunt

tel.

050-3674177

tel. tel.

0597-670870 050-5239239

-5Schoolgids 2007-2008 Openbare Basisschool “De Getijden” Pieterburen

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

c u-tr a c k

.c


H F-XC A N GE

H F-XC A N GE

c u-tr a c k

N y bu to k lic

3 De school 3.1 Zakelijke gegevens Naam: Openbare basisschool “De Getijden” Adres: Frederiksoordweg 26D Postcode: 9968 AL Plaats: Pieterburen Telefoon: 0595-528520 E-mail leerkrachten : getijden@lauwerseneems.nl Aantal leerlingen: per 1 oktober 2006, 51 leerlingen 3.2 De visie van de school In mei 2006 hebben ouders en het team besloten tot profilering van de school (zie ook de inleiding). We zijn ons op dit moment aan het oriënteren op het Montessori onderwijs. Regelmatig zullen wij u op de hoogte houden van de vorderingen. Belangrijk vinden wij : -

-

Een optimaal resultaat bereiken door het bieden van onderwijs op maat (adaptief onderwijs). Het aanbieden van een doorgaande lijn t.a.v. het leren en de sociaal emotionele ontwikkeling. Een uitnodigende leeromgeving voor de kinderen creëren Zorgdragen voor een goed en vooral veilig pedagogisch klimaat. Een open houding en goede communicatieve vaardigheden bevorderen om zo samenwerking mogelijk te maken met alle betrokkenen (kinderen, ouders en team) op basis van vertrouwen. Het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling vooral op de gebieden van verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken. Kennis bevorderen van wat er in de maatschappij leeft; actuele zaken, ICT, normen en waarden. Persoonlijke begeleiding. Ieder individu is uniek en dat vraagt een persoonlijke benadering. Regelmatig reflecteren en evalueren.

We vinden het belangrijk dat de kinderen in een schoolomgeving leven en werken waarin ze leren wat verantwoordelijkheid is en waarin ze zelfstandig, maar ook samenwerken aan hun leerproces. We streven ernaar dat de kinderen tijdens de werkuren zoveel mogelijk zelf de materialen halen (en ook weer opruimen), hun eigen werkplek kiezen bij keuzewerk en zelfstandig gebruik kunnen maken van de technische apparatuur. Zelfstandig werken bevordert de onafhankelijkheid van de leerling. Zelf actief problemen oplossen leert het kind zelfstandig nadenken en beter begrijpen. Het kind leert creatief denken en handelen. Het gaat steeds vaker beredeneerde keuzes maken. Samenwerken is in de maatschappij noodzakelijk. Daarom is het van groot belang dat de kinderen dit al op de basisschool leren. In onze school werken de kinderen met elkaar, helpen ze elkaar en leggen ze elkaar zaken uit. Soms is deze samenwerking groepsgebonden, omdat uiteraard het niveau in de onderbouw verschilt van het niveau van de bovenbouw, maar ook wordt er regelmatig samengewerkt door kinderen van alle groepen en leeftijden.

-6Schoolgids 2007-2008 Openbare Basisschool “De Getijden” Pieterburen

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

c u-tr a c k

.c


H F-XC A N GE

H F-XC A N GE

c u-tr a c k

N y bu to k lic

3.3 Het klimaat in school Door het gebruik van de methode Leefstijl geven we al aan dat we de sfeer op school en het welbevinden van iedere leerling zien als basis van het onderwijs. Daarbij zijn veiligheid, respect, samen, eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en ouderbetrokkenheid sleutelwoorden. Dit komt ook tot uitdrukking door: - Gezamenlijke vieringen: Kerst, Sinterklaas, laatste schooldag, feestelijke ouderavond, enz. - Kring: vrij vertellen, spreekbeurten, het bespreken van krantenartikelen en de leeskring. - Het dragen van eigen verantwoordelijkheid door persoonlijke taakjes. - Het zorgen voor 'succeservaringen'… … ”ik kan het!” - De samenwerking te bevorderen… … .we doen het samen! - De leerlingen serieus te nemen. - Het praten over en het naleven van waarden en normen. - Het welbevinden van de kinderen nauwlettend te volgen: enerzijds door de dagelijkse observaties, anderzijds middels ons leerlingvolgsysteem. - De ouders te betrekken bij vieringen, Leefstijl e.d. 3.4 Het logo De naam is gekozen omdat vroeger de zee vrij spel had op de plek waar de school staat. Bij het onderwijskundig proces op school is er sprake van een continue beweging; Eb en vloed… … … … … “De Getijden” Ons logo met de korte en de lange golven beeldt dit treffend uit.

3.5 Kwaliteitsbewaking De inspectie voor het onderwijs heeft de taak de kwaliteit te beoordelen. De rapportage van de inspectie is openbaar. Het inspectierapport van het cursusjaar 2005-2006 kunt u op de website van de inspectie lezen. Mocht u naar aanleiding van dit rapport vragen hebben dan willen wij die graag beantwoorden. 3.6 De belangrijkste regels van onze school Uiteraard zijn er binnen een leefgemeenschap zoals de basisschool leefregels nodig. Daarom hebben we de leerlingen regels afgesproken. Deze worden regelmatig met de kinderen besproken. De regels liggen ter inzage in de school.

-7Schoolgids 2007-2008 Openbare Basisschool “De Getijden” Pieterburen

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

c u-tr a c k

.c


H F-XC A N GE

H F-XC A N GE

c u-tr a c k

N y bu to k lic

4 . De organisatie van het onderwijs 4.1 De organisatie van de school Onze school (gemiddeld 51 leerlingen) is een kleine school. We moeten dus groepen combineren. We proberen in de combinatiegroepen een zo goed mogelijke balans te vinden en ze zo klein mogelijk te houden. Hierbij ligt het accent op de onderbouw. De leerlingen zijn verdeeld in drie groepen: - groep 0,1en 2 - groep 3, 4 en 5 - groep 6, 7 en 8 4.2 De samenstelling van het team De school heeft voltijd- en deeltijd leerkrachten in dienst. Elk schooljaar worden de lestaken en verdere taken verdeeld over de leerkrachten. Dit gebeurt in overleg. Voor het schooljaar 2007-2008 is de indeling alsvolgt: Directeur:

Minna Nicolai

Groep 0,1,2 Groep 3,4,5 Groep 6,7,8

Annelien Huizinga & Moniek Tolsma Sabine Wiersema & Annelien Huizinga Nienke Looijen & Karin van Hoorn

Extra begeleiding: Leerkracht

Gerry Buitenwerf

Intern begeleidster: Moniek Tolsma. Zij wordt bij haar taak ondersteund door de bovenschoolse intern begeleidster Joke Bloem. Extra begeleiding: Beate Landman ICT: Sabine Wiersema/Tineke de Birk Vakleerkracht: Jan Wiering geeft aan de groepen bewegingsonderwijs. De schoolschoonmaker Deze is in dienst bij het schoonmaakbedrijf I.S.S.

-8Schoolgids 2007-2008 Openbare Basisschool “De Getijden� Pieterburen

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

c u-tr a c k

.c


H F-XC A N GE

H F-XC A N GE

N y bu to k lic

c u-tr a c k

Weekoverzicht maandag

dinsdag

woensdag donderdag

ochtend middag ochtend

middag

1-2

Moniek

Moniek

Moniek

Annelien

3 –4 - 5

Sabine

Sabine

Sabine

6 –7 - 8

Nienke

Nienke

Nienke

5-6

Annelien Annelien Annelien

DirectieTaken IB-taak

Minna

vrijdag

ochtend middag

ochtend

middag

Moniek

Moniek

Leerlingen Leerlingen vrij Vrij

Sabine

Sabine

Annelien Annelien

Annelien

Annelien

Nienke

Nienke

Karin

Karin

Karin

Karin

Afwezig

Annelien 1x per 2 week Afwezig Minna

Minna

Minna

Minna

Groep

Minna

Afwezig

Moniek

Moniek Compensatieverlof 1x Per 14 dagen

Annelien

3 t/m 8 Jan

Gymnastiek

Tijdens de afwezigheid van directeur Minna Nicolai is Nienke Looijen het aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten. Op maandag, donderdag en vrijdag is Minna aanwezig, de overige dagen kunt u bij Nienke terecht. Moniek Tolsma ondersteunt de leerkrachten bij de aanpak van zorgleerlingen, zoals het maken van handelingsplannen en eigen leerlijnen. Dit doet ze op dinsdagmiddag. 4.3 De schooltijden groep 0,1 en 2

groep 3 en 4

groep 5 t/m 8

maandag dinsdag woensdag donderdag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

8.30 uur -15.00 uur 8.30 uur -15.00 uur 8.30 uur -12.30 uur 8.30 uur -15.00 uur 8.30 uur -15.00 uur 8.30 uur -15.00 uur 8.30 uur -12.30 uur 8.30 uur -15.00 uur 8.30 uur -12.00 uur 8.30 uur -15.00 uur 8.30 uur -15.00 uur 8.30 uur -12.30 uur 8.30 uur -15.00 uur 8.30 uur -15.00 uur

De ochtendpauze duurt van 10.00 uur tot 10.15 uur De kinderen van groep 1 en 2 krijgen na de pauze gelegenheid om in de klas te eten. Van 8.20 uur tot 8.30 uur en van 12.50 uur tot 13.00 uur houdt een teamlid toezicht op het plein. ’s Ochtends hebben de kleuters van groep 1 en groep 2 vanaf 8.20 uur inloop, zij mogen dan naar binnen. ’s Middags gaan zij net als de overige kinderen om 13.00 uur naar hun klaslokaal.

-9Schoolgids 2007-2008 Openbare Basisschool “De Getijden” Pieterburen

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

c u-tr a c k

.c


H F-XC A N GE

H F-XC A N GE

N y bu to k lic

c u-tr a c k

4.4. Vakanties en vrije dagen Eerste schooldag 20 augustus Herfstvakantie 15 t/m 19 oktober Kerstvakantie 24 december t/m 4 januari Voorjaarsvakantie 25 t/m 29 februari

Paasvakantie 21 t/m 24 maart Mei-, Hemelvaart- en Pinkstervakantie 28 april t/m 12 mei Zomervakantie 2008 30 juni t/m 11 augustus Eerste schooldag 11 augustus 2008

4.5 Leeractiviteiten speciaal in de onderbouw De groepen 1,2 maken gebruik van een groot speelwerklokaal, met daarin hoeken voor diverse speelactiviteiten. In de groepen 1/2 leren de kinderen spelenderwijs. Zij hebben iedere schooltijd een bewegingsactiviteit: gymnastiek, buiten spelen of een spelles. Hun gymkleding blijft op school. Ze spelen in de huishoek, de bouwhoek, met klei, verf, water, puzzels, enz. Er wordt veel aandacht geschonken aan taalactiviteiten zoals voorlezen, prentenboeken, taalspelletjes en opzegversjes. Ook muziek neemt een grote plaats in. In groep 2 krijgen veel kleuters al belangstelling voor letters en cijfers, daaraan wordt zeker tegemoet gekomen. 4.6 De inhoud van het onderwijs (groepen 1 t/m 8) De inhoud van het onderwijs moet voldoen aan de kerndoelen zoals die omschreven zijn in de wet primair onderwijs. Dat betekent dat we lesgeven in de vakken: Rekenen en wiskunde. We werken met de methode “Rekenrijk”. Deze methode wordt ondersteund door een boeiend computerprogramma. De kinderen leren op een praktische wijze de rekenvaardigheden en er is ruimte voor verschillende oplossingen. Nederlandse taal De taal is het instrument om met elkaar contact te leggen en met elkaar te praten. We besteden aandacht aan praten en leren luisteren In de kleutergroepen maken we hiervoor gebruik van de methode “Schatkist”. In Schatkist zijn leerlijnen uitgewerkt voor mondelinge taal, woordenschat, en beginnende geletterdheid. Beginnende gecijferdheid en sociaalemotionele ontwikkeling komen eveneens aan bod. Mondelinge taal Binnen Schatkist speelt mondelinge communicatie voortdurend een grote rol. Bij vrijwel alle activiteiten is sprake van interactie tussen leerkracht en kinderen of tussen kinderen onderling. De kinderen ontwikkelen hun taalvaardigheid door in grote en kleine groepen te werken, te luisteren, verhalen te vertellen en “verslag” te doen. Dit laatste kan bijvoorbeeld door te knutselen of te tekenen naar aanleiding van een taalactiviteit. Woordenschat In Schatkist staan voor de woordenschatontwikkeling de volgende punten centraal: - beheersen van een basiswoordenschat - uitbreiden van de woordenschat - opbouwen van een rekenwoordenschat De taal is het instrument om met elkaar contact te leggen en om met elkaar boodschappen uit te wisselen. We besteden aandacht aan “praten en leren luisteren”. Het vormen van een eigen mening is daarbij essentieel. In groep 3 vormen taal en lezen nog een vak. Vanaf groep 4 gebruiken we de methode “Taalactief”. Voor spelling wordt gebruik gemaakt van de methode “Taaljournaal”. Lezen/begrijpend lezen. In groep 3 gebruiken we de methode “Veilig Leren Lezen”. Veilig leren lezen bestaat uit

- 10 Schoolgids 2007-2008 Openbare Basisschool “De Getijden” Pieterburen

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

c u-tr a c k

.c


H F-XC A N GE

H F-XC A N GE

c u-tr a c k

N y bu to k lic

twaalf kernen, die zijn opgebouwd uit de fasen introductie, kerninstructie, inoefening en verwerking. Gedurende de eerste drie maanden staat het aanleren van de elementaire leeshandeling centraal. Hierbij spelen de zogeheten structureerwoorden een belangrijke rol. Met deze woorden worden vanaf het begin af aan oefeningen gedaan. De kinderen leren de woorden te zien, te horen en in stukken te hakken en weer aan elkaar te plakken. In de methode Veilig leren lezen is vanaf kern 1 veel aandacht voor zelfstandig werken. Vanaf groep 4 bestaat het leesonderwijs uit technisch lezen en begrijpend lezen. Technisch lezen, het bevorderen van de leestechniek, doen we door boeken te lezen uit het documentatiecentrum. Ook starten de kinderen van groep 4 t/m 8 met Estafettelezen. Estafette zorgt ervoor dat elke leerling de materialen krijgt op het juiste AVI-niveau in combinatie met de juiste aanpak. Leerlingen die hun leesvaardigheid bijna vanzelf ontwikkelen, werken veel zelfstandig, leerlingen die meer moeite hebben met lezen worden door de leerkracht begeleid. De kinderen van groep 3,4 en 5 bezoeken een keer in de drie weken de bibliobus. Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode “Tekst verwerken”. In groep 7 en daarna gaan we verder van “Begrijpend naar studerend lezen”. We doen jaarlijks mee aan activiteiten rond de kinderboekenweek en voorleesprojecten. Schrijven Hiervoor gebruiken we de methode “Schrijftaal” Eind groep 3 krijgen de leerlingen een vulpen van de school. Deze gaat mee t/m groep 8 en mag daarna worden meegenomen. Bij verloren, of vernielde vulpennen dienen ouders zelf voor een nieuwe pen te zorgen. Op school zijn vulpennen en voorstukjes te koop. Engels In de groepen 7 en 8 wordt Engels gegeven. We gebruiken hiervoor “Team on the move en “”Team in action” Op een speelse manier leren de kinderen door samen te werken gesprekjes voeren over allerdaagse onderwerpen. Wereldoriëntatie en verkeer We praten veel met de kinderen over actuele onderwerpen en de zaken om ons heen. Het gaat hier niet alleen om feitenkennis, maar meer nog om een juiste houding tegenover natuur en samenleving. Voor biologie, aardrijkskunde, en geschiedenis gebruiken we de methoden “Wijzer door de tijd (geschiedenis), Een wereld van verschil (Aardrijkskunde) en Leefwereld (Biologie). Groep 1 en 2 kijken naar het schooltelevisieprogramma “Koekeloere” , Groep 3 en 4 kijken naar “Huisje, boompje, beestje”, groep 5 en 6 naar “Nieuws uit de natuur” en groep 7 en 8 naar het “Schooltv weekjournaal”. Voor verkeer gebruiken we de methode “Claxon” en tevens de jeugdverkeerskrant van “ Veilig verkeer Nederland”. Expressie en culturele vorming In alle groepen wordt aandacht besteed aan de expressieve vakken. Binnen de lesuren is plaats ingeruimd voor handvaardigheid, tekenen, schilderen, drama en muziek. De expressievakken worden dit schooljaar aangeboden in blokken. Iedere 6 weken wordt een creatief vak 2x per week gegeven. Na 6 weken komt een ander vak aan de beurt. Hiernaast blijft dan nog 1x per week een creatief lesuur over waarvan de leerkracht zelf de inhoud bepaalt. Ook hechten wij grote waarde aan de culturele ontwikkeling van de kinderen op dit gebied. We werken hierbij samen met culturele instellingen (o.a. “Kunststation C”). In de acht jaar dat de kinderen bij ons op school zitten willen we ze kennis laten maken met zoveel mogelijk culturele aspecten.

- 11 Schoolgids 2007-2008 Openbare Basisschool “De Getijden” Pieterburen

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

c u-tr a c k

.c


H F-XC A N GE

H F-XC A N GE

c u-tr a c k

N y bu to k lic

Sociaal emotionele ontwikkeling (Leefstijl) - Leefstijl is een methode die niet alleen sociale vaardigheden en emotionele intelligentie stimuleert, maar ook de kennis van de leerling vergroot. Leefstijl sluit aan bij de kerndoelen voor “gezond en redzaam gedrag”. - De leefstijllessen zijn ervoor bedoeld om: - Kinderen bewust te maken van hun eigen gedrag - Te leren zichzelf en anderen te leren respecteren - Het vermogen zich in te leven in anderen - Kinderen te leren zich begrijpend op te stellen en verschillen tussen mensen te accepteren, onbevooroordeeld door verschil in achtergrond, ras en cultuur. - Vaardigheden om met elkaar om te gaan, zoals luisteren en ruzies oplossen. - Taalontwikkeling en uitdrukkingsvermogen te stimuleren door gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. - Zelfstandig gedrag aan te moedigen binnen een netwerk van steun (ouders, verzorgers, familie, school en vrienden). - Gezondheidsvaardigheden aan te leren door het aanbieden van gestructureerd lesmaterialen activiteiten over gezond gedrag. 4.7 Computers De school heeft een computernetwerk. Op de computer leren de kinderen de basisvaardigheden Ze maken werkstukken, bereiden hun spreekbeurten voor en verwerven kennis via het internet. De kinderen maken bij zelfstandig werken gebruik van de computers. Op school is een computerprotocol dat het gebruik van de computer beschrijft en misbruik helpt voorkomen. Momenteel worden de computers opgewaardeerd en daar waar nodig vervangen. 4.8 Bewegingsonderwijs. Aan de school is een gymnastieklokaal verbonden. Hierin krijgen alle kinderen les van vakleerkracht Jan Wiering en hun eigen leerkracht. Op donderdagmiddag geeft hij les aan de groepen 1,2 – 3,4,5 en 6,7,8. Eenmaal per jaar houden we met de (collega L.&E. school) “Mandegoud”uit Kloosterburen een gezamenlijke sportdag. 4.9 Stoetbomen. Volgens oud Gronings gebruik kregen leerlingen van groep 3 aan het einde van de eerste schooldag een stoetboom als teken dat ze die dag lief en gehoorzaam waren geweest. Ook was de stoetboom een beetje als troost bedoeld, omdat er vanaf dat moment geleerd moest worden en er minder tijd was om te spelen. Volgens het verhaal groeide de stoetbomen op de zolder van de bovenmeester. We vinden het leuk deze traditie in ere te houden op “De Getijden”. 4.10 Buitenschoolse activiteiten. Op onze school is de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse buitenschoolse activiteiten. Doel van deze activiteiten is: - het bevorderen van zelfstandigheid - het samenwerken - het ook in vrije situaties goed met elkaar om leren gaan - het vergroten van de saamhorigheid - het kennismaken met cultuur - het kennismaken met de natuur. Middels de nieuwsbrief “Even Bijpraten”kunt u informatie vinden over onze activiteiten en wanneer deze plaatsvinden. De activiteiten worden merendeels bekostigd uit het schoolbudget en de ouderbijdrage. Per schooljaar worden er aan aantal activiteiten gekozen.

- 12 Schoolgids 2007-2008 Openbare Basisschool “De Getijden” Pieterburen

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

c u-tr a c k

.c


H F-XC A N GE

H F-XC A N GE

c u-tr a c k

N y bu to k lic

5. Zorg voor de kinderen. 1) Aanmelden van kinderen. Als kinderen worden aangemeld zal dat gebeuren door het invullen van een inschrijfformulier. In dit formulier worden een aantal vragen gesteld over het aan te melden kind. De bedoeling hiervan is dat scholen goed zicht krijgen op de eventuele zorg die kinderen nodig hebben. Door het ondertekenen door beide ouders/verzorgers van het inschrijfformulier conformeren ouders zich aan de visie en werkwijze van de school. Namens de school zal de directeur het inschrijfformulier te ondertekenen. Voor meer informatie over het toelaten, schorsen en verwijderen van kinderen is er door het Schoolbestuur voor alle scholen een protocol opgesteld. Hierin staat de onderliggende wetgeving en afspraken en regels bij ons schoolbestuur beschreven. Het protocol is op school aanwezig en in te zien. 2) Onderwijskundig rapport. Indien een kind de school verlaat, hetzij naar een andere school voor (speciaal) basisonderwijs of naar een school voor voortgezet onderwijs, wordt er door de school een onderwijskundig rapport opgesteld. In dit rapport worden gegevens over de ontwikkeling van het kind samengevat. Met de gegevens uit dit onderwijskundig rapport kan er op de nieuwe school beter rekening worden gehouden met de behoeften van het kind. De school is verantwoordelijk voor de inhoud van dit rapport. De ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het onderwijskundig rapport en mogen desgewenst het rapport kopiëren. De gegevens van een kind worden na het verlaten van de school 5 jaar lang bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd. 3) De resultaten van het onderwijs Als we praten over kwaliteit van het onderwijs dan heeft dat vele kanten. De school moet zorgen voor goede leerresultaten. Het is daarbij belangrijk dat kinderen graag naar school gaan, dat ze kansen krijgen om hun talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen en dat ze, indien nodig, daar extra hulp bij krijgen. Een goede sfeer in school is ook een belangrijk aandachtspunt. Kinderen en ouders dienen altijd correct en zorgzaam benaderd te worden. Positief en enthousiast voorbeeldgedrag is van wezenlijk belang voor de ontwikkelingsstimulansen en de schoolsfeer. De kwaliteit van het onderwijs bestaat niet alleen uit cijfermatige uitkomsten en valt dus niet alleen af te meten aan de resultaten op diverse toetsen, zoals bijvoorbeeld de CITOeindtoets. Deze zijn natuurlijk wel belangrijk, maar er is meer dat de kwaliteit van een school bepaalt. Ook de uitstroomgegevens (naar welke school voor voortgezet onderwijs de leerlingen na groep 8 gaan) zeggen wellicht meer over de kwaliteit van de leerlingen dan over de kwaliteit van het onderwijs. We zijn van mening dat de kwaliteit meer te maken heeft met de mate waarin we in ons onderwijs rekening kunnen houden met de mogelijkheden van leerlingen, dat onze kinderen de beste kansen en begeleiding krijgen. Op leergebied, maar ook wat betreft hun sociale en culturele vorming. Nascholing en ondersteuning van leerkrachten zijn hierbij van belang. De Inspectie van het Onderwijs heeft als taak de kwaliteit van scholen te beoordelen. De rapportage van de Inspectie van het Onderwijs is openbaar. U kunt deze vinden op internet www.owinsp.nl. Indien u dat wenst, kunt u de rapportages over onze scholen inzien en willen wij hier graag een toelichtend gesprek met u over voeren. De resultaten die met het onderwijsleerproces worden bereikt, worden beschreven in de rapporten die de leerlingen van onze school uitgereikt krijgen. De ouders worden in de gelegenheid gesteld tijdens de rapport- of spreekavond hierover met de groepsleerkracht te spreken.

- 13 Schoolgids 2007-2008 Openbare Basisschool “De Getijden” Pieterburen

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

c u-tr a c k

.c


H F-XC A N GE

H F-XC A N GE

c u-tr a c k

N y bu to k lic

De rapporten vormen een neerslag van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, waarin voor iedere leerling zijn/haar ontwikkeling wordt bijgehouden. Deze gegevens worden in het leerlingendossier bewaard en zijn voor de ouders ter inzage indien zij dat wensen. 4) Verzekering van de leerlingen Voor alle personeelsleden van Schoolbestuur L&E is een WA verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) afgesloten. Stagiaires en vrijwilligers vallen ook onder deze verzekering. De aansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor gevolgschade na een gebeurtenis. Voorwaarde voor een eventuele erkenning van de aansprakelijkheid is uiteraard, dat de juridische aansprakelijkheid van het bestuur komt vast te staan. Is er bijvoorbeeld duidelijk sprake van een schuld bij een leerling, dan is het gebruikelijk de ouders of verzorgers van die leerling aansprakelijk te stellen. De aansprakelijkheidsverzekering wordt nogal eens verward met de ongevallenverzekering, die uitkeert bij overlijden of bij blijvende invaliditeit; de zogenaamde ‘pleister op de wond’. De basisscholen (soms ouderraden) van Schoolbestuur L&E kunnen afzonderlijk besluiten wel of niet een ongevallenverzekering af te sluiten. 5) Regels voor schoolverlof Vervroegde vakantie, verlate terugkomst of extra vakantie. Verlengen van een vakantie is - zeer bijzondere omstandigheden daar gelaten - niet mogelijk. Wat die bijzondere omstandigheden zijn is, zolang het om niet meer dan enkele dagen gaat, ter beoordeling van de directeur. Verzoeken om extra vakantie worden alleen gehonoreerd indien de aard van het beroep van één van de ouders daartoe speciaal aanleiding geeft. U dient dat aan te tonen door middel van een werkgeversverklaring waarin dat verklaard wordt. Aan een dergelijk verlof zijn twee beperkingen verbonden: a. verlof wordt niet verleend in de eerste twee weken van het schooljaar b. een dergelijk verlof kan maar één keer per schooljaar worden verleend. Bij familieomstandigheden. Er is een aantal dagen waarop u voor uw kind(eren) vrij kunt vragen. Over het algemeen zijn het die dagen, waarvoor elke werknemer ook verlof kan opnemen. Voorbeelden: bijwonen huwelijk, 25- en 40-jarig jubileum, begrafenissen van directe verwanten. Voor het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Daarnaast kan een leerling in een zeer beperkt aantal gevallen vrijaf krijgen als hij/zij een aan godsdienst of levensovertuiging verbonden plicht moet voldoen. Hierbij moet bedacht worden, dat niet elke gewenste deelname aan bijeenkomsten op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag als godsdienstplicht is aan te duiden. Hoe aan te vragen. Verzuim, anders dan door ziekte, moet altijd ruim vooraf (indien mogelijk veertien dagen) schriftelijk worden aangevraagd. Iedere school heeft hier een standaard aanvraagformulier voor dat binnen L&E wordt gebruikt. Voor maximaal 10 schooldagen moet dat bij de directie geschieden. Bij meer dan 10 dagen moet u dit verzoek -eventueel door tussenkomst van de school - richten aan de betreffende ambtenaar leerplichtzaken in de woongemeente. Bij een eventuele afwijzing kunt u bij de ambtenaar leerplichtzaken in beroep gaan op grond van het gestelde in de Algemene Wet Bestuursrecht. Tot slot. De directeur van de school beoordeelt elke situatie aan de hand van de wettelijke regels. Directeuren zijn verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

- 14 Schoolgids 2007-2008 Openbare Basisschool “De Getijden” Pieterburen

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

c u-tr a c k

.c


H F-XC A N GE

H F-XC A N GE

c u-tr a c k

N y bu to k lic

6) Deelname aan onderwijsactiviteiten. Alle kinderen dienen in beginsel aan alle onderwijsactiviteiten deel te nemen. Mocht er echter toch een zwaarwegende reden zijn om aan een bepaalde activiteit niet deel te nemen (bijvoorbeeld bepaalde feesten), dan zal de school zorg dragen voor een vervangende, zo mogelijk verwante, onderwijsactiviteit. 7) Zorg voor de relatie school en omgeving De school werkt natuurlijk samen met alle scholen in de gemeenten Delfzijl, De Marne, Eemsmond en Winsum die onder de verantwoordelijkheid van ons schoolbestuur (Schoolbestuur L&E) vallen. De directies vergaderen regelmatig gezamenlijk. Met alle andere scholen in deze gemeenten werken wij vaak ook intensief samen op allerlei praktische en bestuurlijke terreinen (bijv. sportdagen, buurtnetwerken, gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, bouwkundige zaken, peuterspeelzaal enz.). Met scholen in de gemeenten, Zuidhorn, Bedum, Haren, Tynaarlo en Groningen (de laatste uitsluitend het speciaal basisonderwijs) wordt samengewerkt in het WSNS-verband (WSNS = Weer Samen Naar School) (Het gaat daarbij om ‘zorgleerlingen’). Voorgenoemde scholen maken deel uit van de stichting Stad en Ommeland. Hierbij zijn ook scholen uit de stad Groningen en Noord Drenthe aangesloten. De school is aangesloten bij de Onderwijs Begeleidingsdienst (OBD) Cedin te Groningen. Verder werken we samen met de Pedagogische Academie (PABO) in Groningen over de inzet en begeleiding van stagiaires. Jeugdgezondheidszorg van de GGD op de basisschool De GGD Groningen houdt zich bezig met de gezondheid van de bevolking in de provincie Groningen. Hieronder valt ook de jeugd. Daartoe voert zij een aantal taken uit. Door een landelijke wetswijziging heeft de GGD Groningen een nieuwe werkwijze ontwikkeld op het gebied van de jeugdgezondheidszorg. 8) Zorgleerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Van alle kinderen op school wordt gedurende hun hele schoolloopbaan nauwkeurig bijgehouden in het leerlingvolgsysteem hoe hun ontwikkeling op school verloopt. Deze dossiervorming geschiedt uiterst zorgvuldig. De regels van de privacy - wetgeving zijn hierop van toepassing. Ouders worden door de leerkrachten regelmatig geïnformeerd over het wel en wee van hun kind(eren) op school. Indien er opvallende ontwikkelingen zijn bij een kind (bijvoorbeeld in het gedrag, de motoriek of de leerprestaties), dan wordt hier in het algemeen op de volgende wijze mee omgegaan. Het betreft niet alleen ontwikkelingen waarbij de ontwikkeling van de leerling achterblijft; het gaat ook om bij voorbeeld hoogbegaafdheid. § bespreking van alle kinderen gebeurt regelmatig. Indien er uit dit overleg blijkt dat er actie moet worden ondernomen en vastgesteld wat er moet gebeuren, zullen de ouders hiervan op de hoogte worden gebracht; § mocht het overleg binnen het team, waarbij de intern begeleider (IB-er) een belangrijke rol speelt, niet voldoende aanknopingspunten opleveren om het kind op gerichte wijze te kunnen begeleiden, dan wordt de hulp ingeroepen van externe deskundigen. Deze deskundigheid kan ingebracht worden door de leerlingbegeleider van de Onderwijs Begeleidingsdienst (OBD), of door de bovenschoolse IB-er; § deskundigen van de o.a. OBD kunnen zowel de leerprestaties, de leerprocessen als de emotionele en sociale kenmerken van het betreffende kind gaan onderzoeken. Soms wordt aan andere instanties (bijvoorbeeld GGZ) begeleiding of meer specialistisch onderzoek gevraagd. Voordat wij echter met een instantie in zee gaan, wordt u als ouder hiervan door de groepsleerkracht op de hoogte gesteld en gevraagd uw goedkeuring daar aan te geven. De directeur en IB-er zijn hiervan uiteraard op de hoogte; § de bespreking van leerlingen die extra zorg vragen wordt schriftelijk vastgelegd. Hierin staan ook de afspraken en eventueel te nemen vervolgstappen vermeld, bijv. een

- 15 Schoolgids 2007-2008 Openbare Basisschool “De Getijden” Pieterburen

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

c u-tr a c k

.c


H F-XC A N GE

H F-XC A N GE

c u-tr a c k

N y bu to k lic .d o

observatie of een didactisch onderzoek. Wanneer het onderwijs voor het kind wordt aangepast, dan wordt er een handelingsplan opgesteld. Alle verslagen worden door de ouders getekend. Zo kan er geen misverstand ontstaan over de aanpak die is gekozen. Doorgaans leidt de zorg vanuit de school er toe dat de leerling verder kan. Het kan echter ook incidenteel voorkomen dat de mogelijkheden van de school en de leerkracht –ondanks alle inspanningen uitgeput raken. .In dat geval voert de school overleg met de ouders en kan er uiteindelijk een advies tot plaatsing op een andere school worden gegeven. Ook kan de deskundigheid van het Zorg Advies Team Noord Groningen worden gebruikt. In dit team zitten mensen met verschillende achtergronden en kennis van zaken m.b.t. onder andere leer- en opvoedproblemen. Er zijn verschillende scholen voor speciaal onderwijs: - de verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) verloopt via de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL); - wanneer er sprake is van een handicap of stoornis dan kan het kind worden verwezen naar een school voor deze specifieke problematiek. Deze scholen zijn ingedeeld in zogenaamde clusters. Zo zijn er scholen voor: § cluster 1: visueel gehandicapte kinderen § cluster 2: dove, slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden § cluster 3: kinderen die lichamelijk gehandicapt zijn, langdurig zieke kinderen en zeer moeilijk lerende kinderen § cluster 4: kinderen met ernstige gedragsproblemen, met ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen Een verzoek tot plaatsing op één van deze scholen verloopt via de Commissie van Indicatie (CvI). Bij zowel de school voor speciaal basisonderwijs als bij één van de bovengenoemde clusterscholen geldt dat de ouders vragen om een beschikking van toelaatbaarheid. Hiervoor dienen zowel de ouders als de school informatie over het kind te verstrekken. Dit wordt gebundeld in een onderwijskundig rapport. De PCL (van het speciaal basisonderwijs) of de CvI (van één van de clusterscholen) geeft een beschikking af of weigert deze. Alleen bij een positieve beschikking kan een kind geplaatst worden op een school. De aanmelding van het kind bij de speciale school geschiedt altijd door de ouders. 9) Leerlinggebonden financiering, ook wel “het rugzakje” De bevordering van de emancipatie en integratie van mensen met een handicap vormt een belangrijke doelstelling in het beleid van de Rijksoverheid. Ook in het onderwijs is er behoefte aan emancipatie en integratie van gehandicapte kinderen. Van oudsher is het onderwijs aan gehandicapte kinderen georganiseerd in speciale scholen. Steeds meer ouders wensen echter, indien dat mogelijk en hanteerbaar is, dat hun gehandicapte kind zoveel mogelijk in de normale schoolomgeving opgroeit en in het verlengde daarvan ook in de thuisomgeving naar een gewone school voor basisonderwijs kan gaan. Om dit mogelijk te maken, heeft de overheid een speciale regeling ontworpen, “de leerlinggebonden financiering”(ook wel “LGF”of “het rugzakje”genoemd). Hiervoor is een positieve beschikking van het CvI nodig (zie onder ‘Zorgleerlingen met specifieke onderwijsbehoeften). In deze rugzak zitten middelen (in de vorm van tijd en geld) waarmee het in sommige gevallen mogelijk wordt dat de leerling onderwijs kan volgen op een gewone basisschool. Wij streven in onze scholen naar adaptief onderwijs. Dat betekent dat wij rekening houden met de verschillen tussen kinderen en onderwijs op maat willen bieden. Deze keuze voor adaptief onderwijs houdt voor ons ook in dat we in principe, binnen de grenzen van onze mogelijkheden, bereid zijn kinderen met een handicap op te nemen en aan hen onderwijs op maat te bieden. Eén en ander is vastgelegd in het zogenaamde zorgprofiel. Iedere school beschikt over dit profiel. Hierin staan de mogelijkheden en de beperkingen voor een goede begeleiding van de school omschreven.

- 16 Schoolgids 2007-2008 Openbare Basisschool “De Getijden” Pieterburen

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

c u-tr a c k

.c


H F-XC A N GE

H F-XC A N GE

c u-tr a c k

N y bu to k lic

Wat kunnen onze scholen? In ons streven naar adaptief, kindgericht onderwijs willen we zoveel mogelijk zorg op maat bieden. Onze zorg wordt gekenmerkt door preventie, hulpverlening en afstemming: dat betekent tijdige signalering van problemen door de leerkracht, gevolgd door een adequate reactie in de vorm van extra zorg. Wij gaan er vanuit dat de ouders van de betreffende leerling, in hun samenspraak met ons, ook actief een bijdrage leveren vanuit de kennis die ze over hun kind hebben. Onze grenzen Er kunnen situaties en omstandigheden zijn ten gevolge waarvan de school zich, ondanks de opvatting dat wij in beginsel een onderdak voor iedereen moeten kunnen zijn, niet in staat acht een bepaalde zorgleerling op te nemen als leerling. Enkele duidelijk te formuleren situaties zijn daarbij: 1. Verstoring van rust en veiligheid: Indien een leerling een handicap heeft die ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt, leidend tot een ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep, dan is voor ons de grens bereikt waardoor het niet meer mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs aan de gehele groep en aan het betreffende kind met een handicap te bieden. 2. Te grote inspanning door goede verzorging/behandeling en goed onderwijs: Indien een leerling een handicap heeft, die een zodanige verzorging/behandeling vraagt dat daardoor zowel de zorg en behandeling voor de betreffende leerling als het onderwijs aan de betreffende leerling onvoldoende tot zijn recht kan komen, dan is voor ons de grens bereikt waardoor het niet meer mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs aan het betreffende kind met een handicap te bieden. 3. Verstoring van het leerproces voor de andere kinderen: Indien het onderwijs aan de leerling met een handicap een zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht dat daardoor de tijd en aandacht voor de overige (zorg-)leerlingen in de groep onvoldoende of in het geheel niet kan worden geboden, dan is voor ons de grens bereikt waardoor het niet meer mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de zorgleerlingen in de groep. 4. Gebrek aan opnamecapaciteit van het aantal zorgleerlingen: In het verlengde van de onder punt drie beschreven situatie is dat de school niet in staat is een gehandicapte/zorgleerling op te nemen, vanwege het aantal zorgleerlingen dat al in een bepaalde groep voorkomt. Per aanmelding zal de afweging moeten plaatsvinden of er voldoende zorgruimte aanwezig is. De procedure Indien er op onze school een kind met een handicap wordt aangemeld, dan volgen wij een draaiboek met een aantal fasen. Deze fasen zijn: 1. probleemsignalering: welke problemen zijn er indien wij deze leerling met een handicap toelaten? 2. verkenning van de mogelijkheden; 3. aanmelden voor indicatiestelling; 4. de indicatiestelling; 5. de indicatiebeschikking; 6. standpuntbepaling van de school: wel of niet ‘opneembaar’; 7. keuze van de ouders voor de basisschool of Regionaal Expertise Centrum;

- 17 Schoolgids 2007-2008 Openbare Basisschool “De Getijden” Pieterburen

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

c u-tr a c k

.c


H F-XC A N GE

H F-XC A N GE

c u-tr a c k

N y bu to k lic

8. toelating van de leerling; 9. opstellen handelingsplan; 10. realiseren van eventuele aanpassingen in gebouw of lokaal; aanschaf van specifieke materialen en methoden; 11. realisatie en monitoring handelingsplan . 10) Protocol doubleren (zittenblijven) en verlengde kleuterperiode. In onze scholen willen we onderwijs op maat bieden. Dat houdt in dat er zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de behoefte van de kinderen. Zittenblijven is hierbij niet gebruikelijk. Toch kan het voorkomen dat het wenselijk is dat kinderen blijven zitten. Om duidelijk te maken hoe scholen tot een dergelijk besluit komen, zijn hier regels over afgesproken. Dit is het protocol zittenblijven en verlengde kleuterperiode. Dit protocol is op elke school aanwezig en kunt u desgewenst inzien. 11) Hulp aan kinderen die door de ouders/verzorgers zelf is geregeld. Soms maken ouders zich zorgen over de ontwikkeling van hun kind, waardoor zij ook buiten de school om hulp gaan zoeken bij externe bureaus of particuliere hulpverleners. We begrijpen dat ouders zich tot het uiterste in spannen voor hun kinderen. We willen hierbij graag twee opmerkingen maken: Ten eerste verzoeken wij u om ons altijd in kennis te stellen, als u dergelijke stappen overweegt te ondernemen. Wij doen ons uiterste best een kind die zorg te bieden, die het nodig heeft. Het komt het kind echter ten goede, als u de school op de hoogte brengt van de eventuele onderzoeksresultaten en behandeling. Dit voorkomt dat er langs elkaar heen wordt gewerkt. Dit zou in het ergste geval zelfs slecht kunnen werken voor het kind. Ten tweede kunnen wij niet garanderen dat wij altijd kunnen meewerken aan de eventuele hulpprogramma's die worden opgestart door externe hulpverleners. De school- en klassenorganisatie zijn namelijk in de eerste plaats gericht op de deskundige begeleiding van de individuele leerlingen in de klassensituatie. 12) Schorsen en verwijderen van leerlingen Gelukkig komt deze maatregel binnen L&E zelden of nooit voor. Toch kan de schoolleiding in het uiterste geval een leerling voor een time out (tijdelijk de toegang tot school ontzeggen) of verwijdering (definitief de toegang ontzeggen) voordragen aan de sectordirecteur primair onderwijs. Schorsing (een time out geven) en verwijdering van een leerling is in het algemeen mogelijk als een leerling (of diens ouders) wangedrag vertoont en de orde en rust in de school in het geding zijn. Als de directeur van de school iemand ter schorsing of verwijdering voordraagt aan de sectordirecteur primair onderwijs, zal deze de voordracht bespreken met het schoolbestuur, waarop het bestuur de schorsing of verwijdering kan bekrachtigen. Ouders worden daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. Ook de onderwijsinspectie en leerplichtambtenaar zullen worden ingelicht. Voor het kind zal door de school voor huiswerk worden gezorgd. Ouders kunnen tegen dit besluit schriftelijk in beroep gaan. Indien er tot een schorsing wordt overgegaan, is dat om duidelijk te maken aan kind en/of ouders dat de grens bereikt is. Het is een ordemaatregel, waarin door middel van gesprekken met ouders en kind vervolgafspraken gemaakt kunnen worden. Hierin kan ook de mogelijkheid van verwijdering worden besproken als volgende stap. Belangrijke voorwaarde is dat definitieve verwijdering van een leerling pas mag plaatsvinden, nadat er een andere school bereid is gevonden deze leerling toe te laten. Indien echter aantoonbaar gedurende acht weken tevergeefs naar een andere school is gezocht kan ook tot definitieve verwijdering worden overgegaan. Ouders kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen verwijdering bij het bevoegd gezag en het eventueel voorleggen aan de rechter. Bovenstaande is omschreven in het protocol ‘Aanmelden, Schorsen en Verwijderen’ dat op elke school aanwezig is.

- 18 Schoolgids 2007-2008 Openbare Basisschool “De Getijden” Pieterburen

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

c u-tr a c k

.c


H F-XC A N GE

H F-XC A N GE

c u-tr a c k

N y bu to k lic

13) Klachtenprocedure In iedere organisatie kan het voorkomen dat u klachten hebt. Het kan hier gaan over een variëteit aan klachten; over het onderwijs dat gegeven wordt, over een leerkracht, over de school als geheel, maar ook over ongewenste seksuele intimidatie, discriminatie, e.d.. Bij klachten is de eigen leerkracht van uw kind(eren) het eerste aanspreekpunt. Wendt u zich met klachten het eerst tot hem of haar. Is de klacht bij de desbetreffende leerkracht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u gaan praten met de directeur. Deze zal dan met u de klacht bespreken en behandelen. In uitzonderlijke gevallen kan ook de sectordirectie en/of het bestuur worden ingeschakeld. Dit kan echter pas nadat er met de directeur van de school is gesproken en u samen niet tot een bevredigende oplossing bent gekomen. Wij gaan er vanuit, dat op deze manier veruit de meeste klachten op een juiste wijze kunnen worden afgehandeld. Uiteindelijk kan het zo zijn, dat de afhandeling van de klacht naar uw mening niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden of dat de klacht, gelet op de aard daarvan bijvoorbeeld bij ongewenste seksuele intimiteiten (1), niet binnen de organisatie kan worden opgelost. Voor al die situaties is iedere basisschool verplicht een klachtenregeling in te stellen. Deze klachtenregeling kunt u op school krijgen. In het kader van deze klachtenregeling voor ernstige en/of zeer gevoelige situaties hebben wij de directeur als contactpersoon aangesteld. Het is de bedoeling dat deze u alleen verwijst naar de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon - iemand van buiten de schoolorganisatie - zal eerst nagaan of u geprobeerd hebt de klacht binnen de school op te lossen, of dat dit alsnog mogelijk is. Is dit niet mogelijk, dan kan de vertrouwenspersoon u helpen met het indienen van een klacht bij de onafhankelijke landelijke klachtencommissie. Het schoolbestuur heeft zich daartoe aangesloten bij de Landelijke klachtencommissie, die gevestigd is in Woerden. U kunt het adres van de Landelijke klachtencommissie, de klachtencommissie ongewenste intimiteiten en de adressen van de vertrouwenspersonen vinden in de informatie over de algemene organisatie van ons schoolbestuur op een andere plaats in deze schoolgids. (1) Wat wordt verstaan onder ongewenste intimiteiten: “Alle als ongewenst ervaren, seksueel getinte aandacht die verbaal (met woorden), non-verbaal (zonder woorden, maar bijvoorbeeld via gebaren) of fysiek kan zijn". Het kan gaan om gesprekken, grapjes of aanrakingen die seksueel geladen zijn. Uiteraard is ons hele doen en laten erop gericht, ongewenste intimiteiten waarbij leerlingen betrokken zijn te voorkomen. Belangrijke zaken daarvoor zijn voor ons een goed en veilig, plezierig schoolklimaat waarbinnen geen ruimte is voor dergelijke gedragingen. 16) Beleid ten aanzien van roken in het schoolgebouw. Voor alle scholen van Schoolbestuur L&E geldt in de gebouwen een algemeen rookverbod. 17) Sponsoring Aan sponsoring wordt geen medewerking verleend. 18) Kinderopvang Wanneer u als ouder gebruik wilt maken van voor-en/of naschoolse opvang kunt u contact opnemen met Kids2b. Ons schoolbestuur, L & E, heeft een convenant afgesloten met Kids2b. Een folder van Kids2b is op de scholen verkrijgbaar.

- 19 Schoolgids 2007-2008 Openbare Basisschool “De Getijden” Pieterburen

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

c u-tr a c k

.c


H F-XC A N GE

H F-XC A N GE

c u-tr a c k

N y bu to k lic

5.17 Overgang naar het voortgezet onderwijs. Aan het eind van groep 7 maken de kinderen de Cito-entreetoets. Deze toets toetst de kennis van de kinderen aan het eind van groep 7. Op basis van deze toets wordt in het nieuwe schooljaar een voorlopige schoolkeuze aangegeven. In groep 8 maken de kinderen de Cito-eindtoets. Op basis van de gemaakte opgaven geeft het Cito een schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Tevens geeft de school zelf een advies op basis van het leerlingvolgsysteem. Als kinderen de basisschool verlaten en naar het voortgezet onderwijs gaan, wordt er advies gevraagd aan de basisschool. Ook worden gegevens over het kind doorgegeven. Ouders zijn hiervan op de hoogte. Het kan voorkomen dat bij kinderen, als ze op het voortgezet onderwijs zitten, vragen zijn t.a.v. hun ontwikkeling. De school voor voortgezet onderwijs zal dan contact opnemen met de ouders en in een enkel geval kunnen ze dat ook doen met de basisschool, waar het kind vandaan kwam. Op sommige scholen voor voortgezet onderwijs worden alle kinderen getest op bijvoorbeeld taal (en mogelijke dyslexie). Het kan dan gebeuren dat bij kinderen dyslexie wordt geconstateerd, terwijl dat op de basisschool niet is vastgesteld. De oorzaak ligt vaak in het feit dat kinderen op basisscholen hun “taalhandicap”vaak nog kunnen compenseren en op een school voor voortgezet onderwijs, waar ze met meer talen te maken krijgen, lukt dit soms niet meer. Mocht u vragen hebben over de overgang naar het voortgezet onderwijs of vragen n.a.v. de uitkomsten van bepaalde testen, dan kunt u contact opnemen met de school. Na groep 8 In groep 8 gaat uw kind de belangrijke keuze voor het voortgezet onderwijs maken. Leerlingen gaan na groep 8 in het algemeen naar vmbo, havo of vwo. Een aantal kinderen gaat naar het speciaal onderwijs. Op onze basisschool krijgt u daarover uitgebreide voorlichting, maar u zult met uw kind zeer waarschijnlijk ook informatieavonden en Open Avonden van scholen voor voortgezet onderwijs bezoeken. Daar is meestal ook Het Hogeland College bij, een school die valt onder ons schoolbestuur L&E. Het Hogeland College Het HHC is een scholengemeenschap voor vwo, havo en vmbo. In Warffum is de havo-vwo afdeling (met vwo-plus met Latijn). In Wehe- Den Hoorn en Uithuizen zijn de Dalton-vmbo afdelingen (met TLplus-havo en lwoo). In Wehe-den Hoorn wordt in het schooljaar 2007-2008 in een vernieuwd gebouw gestart met de opleiding TReC, Toerisme, Recreatie en Cultuur. De leerlingen van de derde en vierde klassen van de beroepsafdeling van het vmbo gaan voor hun praktijklessen Techniek en Zorg &Welzijn breed naar het moderne Praktijkgebouw in Warffum . De gebouwen zijn alle ruim en overzichtelijk en bijna iedereen kent elkaar. Belangrijk bij het onderwijs op het HHC is, dat leerlingen kansen moeten hebben. Immers, niemand weet precies hoe een twaalfjarige zich precies gaat ontwikkelen tijdens zijn schoolperiode. Het HHC let er daarbij goed op, dat leerlingen het niveau halen dat ze aan kunnen en leidt hen zo breed mogelijk op, zodat ze na hun diploma nog alle kanten op kunnen. Een leerling die het naar zijn zin heeft leert beter. Het HHC probeert daar zo goed mogelijk voor te zorgen met vakkundige en betrokken leraren, met goede begeleiding (ook voor de niet-standaard leerlingen) en met veel buitenles activiteiten, waar leerlingen en leraren elkaar ook op een meer persoonlijke wijze zien. Het leer- en leefklimaat op het HHC wordt daardoor meestal als goed en zeer vertrouwd ervaren. Verdere informatie: www.hogeland.nl

- 20 Schoolgids 2007-2008 Openbare Basisschool “De Getijden” Pieterburen

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

c u-tr a c k

.c


H F-XC A N GE

H F-XC A N GE

c u-tr a c k

N y bu to k lic

6.De ontwikkelingen van het onderwijs 6.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs De school is een “lerende organisatie”in een maatschappij die vaak in een hoog tempo verandert. “De Getijden”probeert zo goed mogelijk in te spelen op deze processen. Daarom achten wij het van groot belang actuele leermethoden te gebruiken. Ook het gebruik van computers als hulpmiddel willen we stimuleren. Uiteraard dient dit wel te passen binnen de – beperkte financiële mogelijkheden van de school. Elk jaar werkt de school aan een aantal beleidspunten. 6.2 Het komend schooljaar staan de volgende punten centraal: -

de oriëntatie op Montessorionderwijs het verder ontwikkelen van de zorg en de zorgstructuur het verder ontwikkelen van het zelfstandig werken het betrekken van de peuterspeelzaal bij de school het organiseren van de voorschoolse opvang op school het verbeteren van de ICT-voorzieningen en het werken hiermee

- 21 Schoolgids 2007-2008 Openbare Basisschool “De Getijden” Pieterburen

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

c u-tr a c k

.c


H F-XC A N GE

H F-XC A N GE

c u-tr a c k

N y bu to k lic

7. De leerkrachten 7.1 Inzet en vervanging De meeste leerkrachten op onze school werken in deeltijd. Verschillende groepen hebben twee leerkrachten. In een geval heeft een groep drie leerkrachten. Dit moet echter een uitzondering blijven. Helaas komt het voor dat leerkrachten afwezig zijn door ziekte. We proberen in samenwerking met het schoolbestuur in zo’n geval voor vervanging te zorgen. In een enkel geval waarin dit niet lukt proberen we het intern op te vangen. Naar huis sturen van leerlingen trachten we tot het minimale te beperken. Mocht dit noodzakelijk zijn dan doen we dit altijd in overleg met de betrokken ouders en de m.r. Kinderen van de onderbouw sturen we in principe niet naar huis terug. Bij afwezigheid vanwege compensatieverlof (ADV), scholing of verlof wordt voor vervanging gezorgd. 7.2 Scholing van leraren Om de ontwikkelingen binnen het onderwijs goed te volgen, nemen zowel individuele leerkrachten als het volledige team deel aan her- en bijscholingscursussen. Scholing zal in de komende jaren in het teken staan van Montessorionderwijs. 7.3 Spreektijden van de leerkrachten Elke leerkracht heeft na schooltijd de mogelijkheid om kleine onderwerpen met u te bespreken. Is er echt een probleem en heeft u meer tijd nodig, dan kunt u met de betreffende leerkracht of de directeur een afspraak maken. 7.4 Taken van leerkrachten Elke leerkracht heeft naast haar/zijn lesgevende taken ook nog andere bezigheden, zoals taken op het gebied van: Schoolorganisatorische taken Huishoudelijke taken Personele taken Leerlingenzaken Externe contacten Deze taakgebieden worden aan het begin van het cursusjaar verdeeld en vastgesteld. 7.5 De begeleiding en inzet van stagiaires van de PABO (Pedagogische Academie Basis onderwijs) Elk jaar vinden studenten van de PABO een stageplaats bij ons op school. We streven er naar om slecht één stagiair per groep te plaatsen. De lessen die hij/zij geeft vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Ook is er regelmatig overleg met de stagebegeleider van de PABO.

- 22 Schoolgids 2007-2008 Openbare Basisschool “De Getijden” Pieterburen

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

c u-tr a c k

.c


H F-XC A N GE

H F-XC A N GE

c u-tr a c k

N y bu to k lic

8. Praktische informatie 8.1 De ouders Uiteraard is het in het belang van uw kind dat ouders en school een goed contact hebben. We streven naar een open verstandhouding op basis van wederzijds respect. Van ons kunt u verwachten dat: We u nauwgezet op de hoogte houden van de ontwikkelingen van uw kind. Dit betreft zowel de voortgang van het leren als de sociaal-emotionele ontwikkeling. We zullen er altijd naar streven om voor uw kind een veilig schoolklimaat te scheppen waarin uw kind zich maximaal kan ontplooien. Van u verwachten we dat: U betrokken bent bij de school. Veel dingen kunnen we niet alleen. Daarom vragen we hulp en steun bij diverse zaken. In onze nieuwsbrief “Even Bijpraten” kunt u lezen waarmee u ons kunt helpen. Het is voor ouders en team plezierig elkaar te kennen en van tijd tot tijd overleg met elkaar te hebben, zodat de school en thuissituatie zo goed mogelijk op elkaar aansluiten! 8.2 De medezeggenschapsraad Op elke school is een medezeggenschapsraad aanwezig. De medezeggenschapsraad (MR) is een groep mensen die nauw bij de school betrokken is. De MR wordt gevormd door twee ouders en drie leerkrachten. De ouders van de MR worden door de ouders van de hele school gekozen. De directeur woont de MR vergaderingen bij als adviseur. De MR heeft instemmings- en adviesrecht over vele zaken die de school aangaan. Over veel beslissingen die het schoolbestuur neemt ten aanzien van de school moet de MR advies geven, dan wel ermee instemmen. Een en ander is vastgelegd in de wet op de medezeggenschap op scholen. (WMO). Ook heeft de MR het recht zelf initiatief te nemen om zaken t.a.v. de school bij het bestuur aan te kaarten. Zaken waar de MR zich zoal mee bezig houdt zijn o.a. formatiebeleid, arbo, schoolwerkplan en samenwerkingsverbanden. De MR heeft een vertegenwoordiger in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van schoolbestuur “tussen Lauwers en Eems”(L&E). De M.R. vergaderingen zijn in principe openbaar. In de hal van de school vindt u op de tafel van de MR o.a. informatie over de vergaderingen. De oudergeleding vertegenwoordigt de ouders en wil dus graag horen wat er leeft. Bent u nieuwsgierig, of heeft u interesse, kom dan eens een avond met ons mee vergaderen. Oudergeleding: Wienie van Dort(penningmeester) Marco Maggi (secretaris) Ieke Kater (voorzitter) De Wet op de Medezeggenschap is dit jaar veranderd. Er zullen enkele wijzigingen plaatsvinden die het komend schooljaar zijn beslag zullen krijgen. 8.3 De ouderraad De ouderraad (OR) heeft als taak de bloei van de school te bevorderen en bij de ouders interesse voor de school op te wekken. In de OR zijn ouders vertegenwoordigd. Een lid van het team en de directeur zijn adviserend aanwezig. Op dit moment zijn we bezig met het opnieuw invullen van de functie van de ouderraad.

- 23 Schoolgids 2007-2008 Openbare Basisschool “De Getijden” Pieterburen

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

c u-tr a c k

.c


H F-XC A N GE

H F-XC A N GE

c u-tr a c k

N y bu to k lic

8.4 De leerlingenraad Onze school heeft een leerlingenraad(LR). Het doel van de kinderraad is: - De belangen van de kinderen m.b.t. de diverse schoolactiviteiten/plannen te behartigen. - Eigen meningen en groepsmeningen te stimuleren en daardoor te ontwikkelen. - Te leren overleggen en democratisch te werken. - De kinderen inzicht te geven in de organisatie van de school. - Het leren vergaderen, onderhandelen en bespreken in een groep. - Het leren verslag te leggen van hetgeen is besproken en besloten. We willen dit jaar komen tot een duidelijke structuur voor de LR en een betrokkenheid van de ouders. 8.5 Het overblijven Het overblijven gebeurde tot voor kort onder leiding van ouders, vaste overblijfkrachten en werd gecoördineerd door een teamlid. Sinds één augustus is de school (schoolbestuur) verantwoordelijk voor de organisatie en de ruimte voor de tussentijdse opvang. De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht over de wijze waarop de school (het schoolbestuur) de tussentijdse opvang regelt. Het blijft echter een voorziening die door de ouders gedragen wordt (ook financieel). Op onze school is een overblijfcommissie verantwoordelijk voor de organisatie van het overblijven in de middagpauze op maandag, dinsdag en donderdag. Vrijdag is er geen overblijfmogelijkheid. De onkosten voor het overblijven bedragen: € 1,50 per keer. Overblijfhulpen zijn: Mini Dijkstra (coördinator), Margreet Westerdijk, Sieneke Brouwer, Diane Brante, Mina van der Horn, Anneke Dijkstra en Antje van Valen. Heeft u eventueel interesse om ook overblijfhulp te worden, neem dan even contact op met een van de leerkrachten of met Mini Dijkstra tel. 0595 528593. 8.6 Het documentatiecentrum Op school zijn ouders aanwezig die op bepaalde tijden in het documentatiecentrum kinderen begeleiden bij het maken van werkstukken helpen. Uiteraard in samenwerking met de eigen leerkracht. We werken met “Educat”. EDUCAT is het zoek- en uitleensysteem dat speciaal ontwikkeld is voor het onderwijs op basis van het programma van eisen van Schoolbibliotheken 2000 i.s.m. de bibliotheek. Onze kinderen wordt geleerd hoe met het systeem te werken. 8.7 De schoolkrant De schoolkrant is vorig schooljaar opgeheven. In plaats van de schoolkrant zullen de kinderen in de nieuwsbrief “Even Bijpraten” bij toerbeurt een verslagje schrijven of tekenen. 8.8 De nieuwsbrief (Even bijpraten). Onze nieuwsbrief heet “Even bijpraten”. Hij wordt verzorgd door de directeur en verschijnt in principe tweewekelijks. In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes over de dagelijkse gang van zaken op school. Ook doen we er oproepjes in indien we iets nodig hebben, of we uw hulp inroepen. Ouders kunnen indien ze dit wensen de nieuwsbrief via de E-mail ontvangen. 8.9 De ouderbijdrage De vrijwillige ouderbijdrage wordt vastgesteld door de OR. Dit gebeurt op de jaarlijkse huishoudelijke ouderavond. Deze bijdrage wordt door de OR gebruikt ter ondersteuning van de extra activiteiten op school. Activiteiten die niet of nauwelijks uit het reguliere schoolbudget te financieren zijn. De ouderbijdrage wordt geïnd door de penningmeester. Deze verantwoordt de uitgaven op de jaarlijkse huishoudelijke ouderavond.

- 24 Schoolgids 2007-2008 Openbare Basisschool “De Getijden” Pieterburen

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

c u-tr a c k

.c


H F-XC A N GE

H F-XC A N GE

c u-tr a c k

N y bu to k lic

Met de ouderbijdrage worden het Sinterklaasfeest, Kerst, het paasontbijt, afscheid groep 8, de sportdag e.d. mogelijk gemaakt. De jaarlijkse ouderbijdrage bedraagt voor het cursusjaar 2007-2008: € 15,-. Als er meerdere kinderen uit één gezin op school zitten, wordt aan het jongste kind een korting van € 4,50 gegeven. 8.10 Schoolreis en schoolkamp Voor de schoolreis en het tweejaarlijkse schoolkamp worden u extra kosten in rekening gebracht. De kosten voor de schoolreis van de groepen 1 t/m 2 bedragen € 20,- per leerling, voor de groepen 3,4 en 5 € 25,- per leerling en voor de groepen 6,7 en 8 € 40,-. Mocht uw kind om een dringende reden niet mee kunnen, dan moet het op school een alternatief programma volgen. We verzoeken u de ouderbijdrage en het schoolreisgeld over te maken op bankrekening nr. 3160.020.97 o.v.v. schoolfonds De Getijden.

9. Namen en adressen

OBS De Getijden Frederiksoordweg 26 d 9968 AL Pieterburen

Tel. 0595-528520 Email team: getijden@lauwerseneems.nl

De adresgegevens van de kinderen, teamleden, MR, OR en overblijfcoördinator vindt u op de ouderkalender.

- 25 Schoolgids 2007-2008 Openbare Basisschool “De Getijden” Pieterburen

.d o

o

.c

m

C

m

w

o

.d o

w

w

w

w

w

C

lic

k

to

bu

y

N

O W !

PD

O W !

PD

c u-tr a c k

.c

schoolgids 2007-2008  

schoolgids van de Getijden

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you