Page 1

21. DNEVI SLOVENSKEGA ZAVAROVALNIŠTVA Osrednja tema' Zavarovalništvo v lu;i nove zakonodaje in sprememb v družbeno-poslovnem okolju Moderator konference' prof. dr. Marko Pavliha, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

Hoteli Bernardin, d. d.

Obala 2 6320 Portorož

Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z.

Železna cesta 14, p. p. 2512 1001 Ljubljana

PORTOROŽ, 5. in 6. junij 2014 Kongresni center St. Bernardin, dvorana EUROPA


PROGRAM KONFERENCE :etrtek, 5. junij 2014

DOPOLDANSKI DEL

09.00 Registracija 10.00 Pozdravni nagovor predsednika Organizacijskega odbora za pripravo 21. Dnevov slovenskega zavarovalništva, Gabrijel Škof, Adriatic Slovenica, d. d. 10.10 Uvodni nagovor, Sergej Simoniti, Agencija za zavarovalni nadzor 10.20 Kako smo pripravljeni na direktivo Solventnost 2| Sergej Simoniti, Agencija za zavarovalni nadzor 10.35 Upravljanje s tveganji v podjetju Munich RE, Harald Rosenberger, Munich RE 10.50 Odmor 11.20 Ve; prožnosti in ve; odgovornosti - za poslovodstva zavarovalnic pri doseganju skladnosti s smernicami za pripravo na Solventnost 2, mag. Andrej Šercer, Vzajemna, d. v. z. 11.35 Ekonomski scenarij za kapitalsko na;rtovanje in lastno oceno tveganj na podlagi na;el ORSA, Brian Heale, Moody´s Analytics 11.50 OKROGLA MIZA' Solventnost 2 - ve; prožnosti, ve; odgovornosti in za kakšno ceno Moderator' dr. Mojca Piškuric´, Zavarovalnica Triglav, d. d.

Sodelujejo' Brian Heale, Moody´s Analytics Harald Rosenberger, Munich RE Sergej Simoniti, Agencija za zavarovalni nadzor mag. Andrej Šercer, Vzajemna, d. v. z. Aljoša Tomaž, KD Group, d. d.

12.50 Podelitev priznanj in nagrad Slovenskega zavarovalnega združenja za najboljša diplomska dela s podro;ja zavarovalništva v letu 2013 13.00 Predstavitev nagrajene aplikacije\igre na temo zavarovalništva, ki so jo pripravili dijaki Škofijske klasi;ne gimnazije 13.15 Kosilo v GH Bernardin, X. nadstropje


:etrtek, 5. junij 2014

POPOLDANSKI DEL

15.00 Paradoks zavarovalništva - v krizi cveti, dr. Aleksander Zadel, Inštitut C. A. R. 15.15 Zavarovalniška etika, mag. Dragica Hari, Zavarovalnica Triglav, d. d. 15.30 Vpliv spletnih socialnih omrežij na zavarovalništvo, mag. Alan Medveš, Adriatic Slovenica, d. d. 15.45 Zavarovalniške goljufije in vloga zavarovalnic, mag. Dejan Jasni; in Luka Pušnik, oba Zavarovalnica Triglav, d. d. 16.00 OKROGLA MIZA' Dvosmernost etike v zavarovalništvu Moderator' prof. dr. Marko Pavliha, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

Sodelujejo'

Predsedniki uprav nekaterih ;lanic SZZ

17.00 Zaklju;ek 20.00 SPREJEM na plaži GH Bernardin. Ob slabem vremenu bo dogodek potekal v dvorani Europa, v XII. nadstropju. Za dobro razpoloženje bo poskrbela Nina Pušlar s skupino.


Petek, 6. junij 2014

DOPOLDANSKI DEL

09.30 Prvi koraki zdravstvene reforme' informacije| dr. Štefan Furlan, Optilab, d. o. o., Pavel Škerlj in Matjaž Trontelj, oba Vzajemna, d. v. z. 09.45 Dodatna zdravstvena zavarovanja z vidika ureditve po Obligacijskem zakoniku, mag. Dejan Srše, Adriatic Slovenica, d. d. 10.00 Pogled stroke na zdravstveno reformo, prof. dr. Zlatko Fras, dr. med., Interna klinika, UKC 10.15 Varstvo zdravja - kako ga bomo reformirali, zavarovali, pla;ali, vrnili zaupanje| Janez Gregori;, Vzajemna, d. v. z. 10.30 Odmor 11.00 Pokojninske rente po novem, mag. Maja Golovrški, Zavarovalnica Triglav, d. d. 11.15 Pokojninska zavarovanja - pasti in rešitve, Kristina Kožman in mag. Maja Benko, obe Adriatic Slovenica, d. d. 11.30 OKROGLA MIZA' Zakaj so obstoje;i socialni modeli preživeti| Moderator' prof. dr. Marko Pavliha, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet

Sodelujejo' mag. Maja Benko, Adriatic Slovenica, d. d. prof. dr. Zlatko Fras, dr. med., Interna klinika, UKC dr. Štefan Furlan, Optilab, d. o. o. mag. Maja Golovrški, Zavarovalnica Triglav, d. d. mag. Ivan Gracar, Adriatic Slovenica, d. d. Janez Gregori;, Vzajemna, d. v. z.

12.30 Zaklju;ek konference


PRISPEVKI OBJAVLJENI V E-ZBORNIKU 1.

Reforma financiranja zdravstva in zdravstvene oskrbe, doc. dr. Miroslav Kon;ina, Sodni izvedenec za poslovne in organizacijske vede zavarovalništvo

2.

Kakovost zavarovalnih storitev, osveš;enost zavarovalcev in njihova zvestoba zavarovalnici, doc. dr. Mojca Nekrep, Fakulteta za komercialne in poslovne vede

3.

Razli;ne pravne oblike varstva zavarovancev, zaslužni prof. dr. Šime Ivanjko, Inštitut za zavarovalništvo v Mariboru

4.

Cena ali vsebina zavarovalne storitve| Tea Panza-Frece, Samostojna predavateljica

5.

Smisel trgovinskega kreditnega zavarovanja, dr. Rasto Hartman, SID - Prva kreditna zavarovalnica, d. d.

6.

Korporativno prostovoljstvo - ustvarjalec socialnega kapitala, Andreja Lipi;, mag., Zavarovalnica Triglav, d. d.

7.

Osveš;anje potrošnikov na podro;ju življenjskih zavarovanj - od ma;ka v žaklju do svežnja papirjev, Tanja Pajor in Andraž Hartman, oba Zavarovalnica Triglav, d. d.

8.

Selekcija in razvoj talentov v Zavarovalnici Triglav, Barbara Luckmann Jagodi;, Zavarovalnica Triglav, d. d.

9.

Upravljanje s tveganji v okviru korporativnega sistema upravljanja zavarovalnic skladno z direktivo Solventnost 2, mag. Saša Štivan, Zavarovalnica Triglav, d. d.

10.

Prilagoditev naložbene politike slovenskih zavarovalnic glede na stanje slovenskega ban;nega sistema, Rok Pivk, Zavarovalnica Triglav, d. d.

11.

Vzpostavitev zunajsodnega reševanja potrošniških sporov skladno z novo evropsko zakonodajo na podro;ju zavarovalništva, Urška Zupan;i;, Zavarovalnica Triglav, d. d.

12.

Skladnost' breme ali priložnost| dr. Goran Šušnjar, Zavarovalnica Triglav, d. d.

13.

Dolgotrajna oskrba - nov izziv spreminjajo;e se družbe, mag. Sebastijan Pungra;i;, Vzajemna, d. v. z.


PRISPEVKI OBJAVLJENI V E-ZBORNIKU 14.

Družbena omrežja - priložnost za zavarovalnice, mag. Alenka Likar Mastnak

15.

Z izobraževanjem izvajalcev nevarnih del do manjših požarnih škod, dr. Aleš Jug, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Mateja Gris, Slovensko združenje za požarno varstvo

16.

Ali smo zaradi unisexa kaj druga;ni| Janja Laharnar in mag. Maja Benko, obe Adriatic Slovenica, d. d.

17.

Usoda dolgoro;nih zdravstvenih zavarovanj, Polona Kunsti; in Katarina Ogorevc Breznik, obe Vzajemna, d. v. z.

18.

Socialno zavarovanje - kako se spoprijeti s spremembami| Polona Suhadolnik Gramc, Vzajemna, d. v. z.

19.

Regresno razmerje med Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in zavarovalnico AO, prof. dr. Damjan Možina, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta in Sara Lipuži;

20.

Odkrivanje napak in goljufij v praksi, mag. Katja Jeler;i; in Matjaž Trontelj, oba Vzajemna, d. v. z.

21.

So najpogosteje uporabljene mere tveganj zanesljive| mag. Aleš Stani;, Ana Ponikvar in Maja Valentin;i;, vsi Vzajemna, d. v. z.

22.

Zakaj prenova PDPZ ne bo prinesla ve;jih rezultatov, Miroslav Ekart, Prva osebna zavarovalnica, d. d.

23.

Zdravstvena reforma - stalno navzo;a tema in ponavljajo;i se neuspeh, Dušan Kidri;, Zavod R & T

24.

Naložbe v državne dolžniške instrumente v uvidu implementacije Solventnosti 2, mag. Jaka Kirn in Anže Koselj, oba Zavarovalnica Triglav, d. d.

25.

Sistem u;inkovitega upravljanja v zavarovalnici, Vanda Zorc Rems, KD Group, d. d.

26.

Kakšna bi morala biti vsebina zavarovalnih pogodb v prihodnosti| dr. Mile Bijelic´, Neodvisni svetovalec za premoženjska zavarovanja


:LANI ORGANIZACIJSKEGA ODBORA ZA PRIPRAVO 21. DNEVOV SLOVENSKEGA ZAVAROVALNIŠTVA Gabrijel Škof, Adriatic Slovenica, d. d., predsednik Stanislav Vrtunski, Zavarovalnica Triglav, d. d. Hermina Kastelec, Pozavarovalnica Sava, d. d. mag. Neven Cvitanovic´, Vzajemna, d. v. z. Vesna Razpotnik, Modra zavarovalnica, d. d. Denis Stroligo, Merkur zavarovalnica, d. d. Drago Cotar, Slovensko zavarovalno združenje, g. i. z.


KOTIZACIJA Kotizacija za udeležbo na konferenci znaša 350,00 EUR za posameznega udeleženca, DDV je vklju;en v ceno. Kotizacija zajema e-zbornik, tehni;no izvedbo, napitke in prigrizke med odmori, kosilo prvi dan dogodka in pogostitev na ve;ernem sre;anju. Prosimo vas, da kotizacijo pla;ate najpozneje tri dni pred konferenco na naš poslovni ra;un pri NLB, d. d., št. SI56 0208 3001 4878 323, sklic' 00 1111 s pripisom »Za 21. DSZ«. Po prejemu nakazila vam bomo izstavili ra;un.

PRIJAVE, ODJAVE IN INFORMACIJE Pisno prijavo na konferenco pošljite najpozneje do 23. maja 2014 na naslov' SLOVENSKO ZAVAROVALNO ZDRUŽENJE, g. i. z. Železna cesta 14, p. p. 2512 1001 Ljubljana Telefon' 01 300 93 90 Faks' 01 473 56 92 E-pošta' tanja.kornet@zav-zdruzenje.si ali vida.ferlan@zav-zdruzenje.si V primeru odjave tri dni pred konferenco, vam bomo zara;unali administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, v primeru poznejše odjave pa celotno kotizacijo. Konferenca bo potekala v Kongresnem centru St. Bernardin, Portorož, dvorana Europa, XII. nadstropje.

REZERVACIJA PRENO:IŠ:A Prosimo vas, da rezervacijo preno;iš;a pošljete najpozneje do 23. maja 2014 na naslov' Hoteli Bernardin, d. d., Obala 2, 6320 Portorož Telefon' 05 690 70 00 Faks' 05 690 70 10 E-pošta' booking@bernardingroup.si Spletna stran' www.h-bernardin.si


REZERVACIJA HOTELA – 21. DNEVI SLOVENSKEGA ZAVAROVALNIŠTVA, 5. in 6. junij 2014 GH BERNARDIN***** HOTEL HISTRION**** VILE PARK***  160,00 €  110,00 €  80,00 €  200,00 €  150,00 €  120,00 € Prosimo vas, da rezervacijo sobe ozna;ite s križcem (X). Hoteli Bernardin, d. d. vam nudijo dodatni 10 % popust na bivanje. IME IN PRIIMEK KONTAKT DATUM PRIHODA DATUM ODHODA Soba z zajtrkom Enoposteljna (1\1) Dvoposteljna (1\2)

PLA:NIK' DRUŽBA

NASLOV DRUŽBE

DAV:NA ŠTEVILKA

ZAVEZANEC ZA DDV (DA \ NE)

DDV je vklju;en v ceno, turisti;na taksa znaša 1,01 €. Vsi gostje hotelov Bernardin imajo prost vstop v bazen GH Bernardin in morski park Laguna Bernardin. Rezervacijo pošljite na naslov' Hoteli Bernardin, d. d., Obala 2, 6320 Portorož. Telefon' 05 690 70 00 I Faks' 05 690 70 10 I E-pošta' booking@bernardingroup.si I Spletna stran' www.h-bernardin.si Prosimo vas, da za rezervacijo in pla;ilo hotela poskrbite sami. Podpis odgovorne osebe' ...............................................................................................

Rok za rezervacijo' 23. maj 2014

PRIJAVNICA – 21. DNEVI SLOVENSKEGA ZAVAROVALNIŠTVA, 5. in 6. junij 2014 Ime in priimek

E-naslov

Vaše osebne podatke bomo uporabljali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.  Ne želim, da uporabljate moje osebne podatke. PLA:NIK'

Družba oz. ime in priimek

Naslov družbe oz. stalni naslov

Dav;na številka

Zavezanec za DDV (da \ ne)

Kontakt (e-naslov)

Prosimo vas, da kotizacijo pla;ate najpozneje tri dni pred konferenco na naš poslovni ra;un pri NLB, d. d., št. SI56 0208 3001 4878 323, sklic' 00 1111 s pripisom »Za 21. DSZ«. Po prejemu nakazila vam bomo izstavili ra;un. Rok za prijavo' 23. maj 2014

Vabilo 21 dnevi slovenskega zavarovalnistva  

Vabilo 21 dnevi slovenskega zavarovalništva

Vabilo 21 dnevi slovenskega zavarovalnistva  

Vabilo 21 dnevi slovenskega zavarovalništva

Advertisement