Page 1

www.mistrzbranzy.pl

branży

Mistrz Mistr Mis RECEPTUR Y

Nowoczesny poradnik dla piekarzy, cukierników i lodziarzy

WIELKANO C Z PASJĄ

marzec 2018

Nowy cykl

Piekarnia BIO od podstaw Kobieca strona piekarstwa Monoporcja w małym mieście

]ĮDPDĮVFKHPDW ]ĮDPDĮVFKH Mistrz piekarstwa Robert Piwoński z córką Małgorzatą

Piekarnia w stylu vintage


(GXNDFMD

EUDQลจRZHLQLFMDW\Z\

0DรกD$NDGHPLDWRWURFKฤŠG]LZQ\ QLHVIRUPDOL]RZDQ\WZyU7DNRG ODWPyZLฤ…MHMSRP\VรกRGDZF\ ]HฤOฤ…VNDQDXF]\FLHO]DZRGX 6]\PRQ.RQNROLPLVWU]FXNLHUQLFWZD.U]\V]WRI:\VรกXFKD'OD QLFK0$0=WRSU]HGHZV]\VWNLP OXG]LHยฑXF]QLRZLHLV]NROHQLRZF\ $NDGHPLDSURPXMHFXNLHUQLFWZR LSLHNDUVWZRSR]ZDODMฤ…FRGNU\ZDรผLUR]ZLMDรผPรกRG]LHฤช\ZรกDVQH ]GROQRฤžFL7DNSRSURVWXGODLGHL SRZV]HFKQHJRLEH]SรกDWQHJR GRVWฤŠSXGRZLHG]\=DSUDV]DP\ GRUR]PRZ\]MHGQ\P]MHMLQLFMDWRUyZ6]\PRQHP.RQNROHP

ย„ Rozmawiaล‚a Anna Kania

Maล‚a WIELKA Akademia Mistrzostwa Zawodowego $QQD.DQLD.LHG\GRNรกDGQLH SRZVWDรก0$0=" Szymon Konkol: : JUXGQLX URGE\รกVLฤŠSLHUZV]\.RQNXUV6]Nyรก &XNLHUQLF]\FK 6XEUHJLRQX 5\EQLFNLHJR NWyUHJR]ZLHฤ”F]HQLHPE\รกDZ\VWDZDSUDF XF]QLyZZ5\EQLFNLP&HFKX:WHG\SLHUZV]\UD]SRMDZLรกDVLฤŠQD]ZD0DรกD$NDGHPLD 0LVWU]RVWZD =DZRGRZHJR MDNR JรกyZQHJRRUJDQL]DWRUDWHJRZ\GDU]HQLD-HGQDN G]LDรกDOQRฤžรผMDNRWDNฤ…UR]SRF]ฤŠOLฤžP\NLONDODW ZF]HฤžQLHMRUJDQL]XMฤ…FNRQNXUV\GODXF]QLyZ ORNDOQ\FK V]Nyรก 2EHFQD IRUPXรกD 0$0= RSDUWDQDฤžFLVรกHMZVSyรกSUDF\]V]HURNRUR]XPLDQ\PฤžURGRZLVNLHPEUDQฤชRZ\P]RVWDรกDZGURฤชRQDZODWDFK2GWHJR F]DVXG]LDรกDP\MDNRQLH]DOHฤชQDLQLFMDW\ZD HGXNDF\MQDIXQNFMRQXMฤ…FDZRSDUFLXRSR]DV]NROQHIRUP\NV]WDรกFHQLD]DZRGRZHJR ร„:DUV]WDW\ GRVNRQDOฤ…FHยด ร„/HNFMH ] 0LVWU]HPยด ร„NRQNXUV\ L WXUQLHMHยด ร„2NUXFK\WUDG\FMLยดยฑPLQWDNLHIRUP\G]LDรกDฤ”UHDOL]RZDรก0$0=NLONDODW WHPX1DMDNLFKVNXSLDFLHVLฤŠREHFQLH" ,F]\]DPLHU]DFLH]PLHQLรผIRUPXรกฤŠ"

22

Mistrz Branลผy

marzec 2018

)RUP\ G]LDรกDฤ” HZROXRZDรก\ GRVWRVRZXMฤ…FVLฤŠGRSRWU]HELRF]HNLZDฤ”PรกRG]LHฤช\ 1DV]D RIHUWD MHVW NLHURZDQD JรกyZQLH GR XF]QLyZZ]DZRG]LHFRUD]F]ฤŠฤžFLHMWUDILDP\UyZQLHฤชGRRVyESUDJQฤ…F\FKSRV]HU]\รผ VZRMHNRPSHWHQFMH]DZRGRZH3UDZGRSRGREQLHZQDMEOLฤชV]HMSU]\V]รกRฤžFLZ\MG]LHP\ ] RIHUWฤ… NLHURZDQฤ… ZรกDฤžQLH GR RVyE DNW\ZQ\FK]DZRGRZROXESRV]XNXMฤ…F\FK PRฤชOLZRฤžFLSU]\VSRVRELHQLDGR]DZRGX1LH PDP\ MHGQDN ]DPLDUX ]PLHQLDรผ REHFQHM IRUPXรก\DMHG\QLHMฤ…X]XSHรกQLรผ -DNLHZHGรกXJ&LHELHMHVWQDMZDฤชQLHMV]HZ\GDU]HQLHZKLVWRULL0$0=X" 'ODPQLHRVRELฤžFLHRJURPQH]QDF]HQLHPLDรกRZ\UyฤชQLHQLHQDV]HMSUDF\SRSU]H]REMฤŠFLH0$0=KRQRURZ\PSDWURQDWHP/HFKD :DรกฤŠV\ MDNR RUJDQL]DFML SU]HFLZG]LDรกDMฤ…FHM Z\NOXF]HQLX VSRรกHF]QHPX PรกRG]LHฤช\ L Z\EyU DNDGHPLL QD UHSUH]HQWDQWD 3ROVNLQD0LฤŠG]\QDURGRZ\.RQJUHV(GXNDWRUyZ-HVWWRW\PZDฤชQLHMV]HฤชHZSLVXMHVLฤŠ Z JรกyZQฤ… LGHฤŠ 0$0= F]\OL SRZV]HFKQฤ… GRVWฤŠSQRฤžรผ 'ODWHJR GR NDฤชGHJR SU]HGVLฤŠZ]LฤŠFLD SRGFKRG]LP\ ] WDNLP VDP\P

]DDQJDฤชRZDQLHPLNDฤชGHVSUDZLDQDPWDNฤ… VDPฤ…VDW\VIDNFMฤŠ &]\MHVWHฤžZVWDQLHSRGVXPRZDรผLOH GRWHMSRU\]RUJDQL]RZDOLฤžFLHV]NROHฤ” LLOXXF]QLyZ]QLFKVNRU]\VWDรกR" :H ZU]HฤžQLX  U SRGMฤŠOLฤžP\ ฤžFLVรกฤ… ZVSyรกSUDFฤŠ ] ILUPฤ… 6DYSRO NWyUD RGGDรกDGRQDV]HMG\VSR]\FMLZVSDQLDOHZ\SRVDฤชRQฤ…SUDFRZQLฤŠWHFKQRORJLF]Qฤ…2GWHM SRU\ ZDUV]WDW\ L V]NROHQLD RGE\ZDMฤ… VLฤŠ UHJXODUQLHFRNLONDW\JRGQL3U]HSURZDG]LOLฤžP\MXฤชSRQDGLPSUH]V]NROHQLRZ\FK NRQNXUVyZZ\VWDZ3U]H]NLONDODW0$0= E\รกDUyZQLHฤชJรกyZQ\PRUJDQL]DWRUHP2JyOQRSROVNLHJR.RQNXUVX&XNLHUQLF]R3LHNDUVNLHJRNWyUHJRILQDรกRGE\ZDรกVLฤŠSRGF]DV 6ZHHW7DUJyZZ.DWRZLFDFK ฤPLDรกR PRฤชQD VWZLHUG]Lรผ ฤชH ] QDV]HM RIHUW\ VNRU]\VWDรกR NLOND W\VLฤŠF\ PรกRG\FK FXNLHUQLNyZ L SLHNDU]\ 'R SUDFRZQL Z VLHG]LELH ILUP\ 6DYSRO Z *OLZLFDFK SU]\MHฤชGฤชD PรกRG]LHฤช ] FDรกHM 3ROVNL 1LH MHVW UyZQLHฤช U]DGNRฤžFLฤ… ฤชH RGZLHG]DMฤ… QDV XF]QLRZLH ] F]HVNLFK V]Nyรก ] SRJUDQLF]D :XELHJรก\PURNX]DDQJDฤชRZDOLฤžP\VLฤŠZ


(GXNDFMD

EUDQŨRZHLQLFMDW\Z\ RUJDQL]DFMĊ PLĊG]\QDURGRZHJR NRQNXUVX Z &LHV]\QLH ZNWyU\PZ]LĊá\XG]LDáSROVNLHLF]HVNLHV]NRá\NV]WDáFąFH FXNLHUQLNyZ:SU]\V]áRĞFLFKFHP\SRGHMPRZDüG]LDáDQLD PLĊG]\QDURGRZH 1LHE\áRE\0DáHM$NDGHPLLEH]XF]QLyZDOHSU]HGH ZV]\VWNLPV]NROHQLRZFyZNWyU]\EH]SáDWQLHG]LHOą VLĊVZRMąZLHG]ąLXPLHMĊWQRĞFLDPL 7DN ]DZV]H SRZWDU]DP 0DáD $NDGHPLD WR XF]QLRZLH LRVRE\V]NROąFH6WDUDP\VLĊDE\QDV]HZDUV]WDW\E\á\ UyZQLHĪVSRVREQRĞFLąGRSR]QDQLDRVyEZ\UyĪQLDMąF\FKVLĊ WDOHQWHPRVRERZRĞFLąLGRURENLHP]DZRGRZ\P:V]\VF\ PLVWU]RZLH0$0=WROXG]LHEH]LQWHUHVRZQLHSRĞZLĊFDMąF\ VZyMF]DVL]DDQJDĪRZDQLH1LHFKFLDáE\PQLNRJRZ\UyĪQLDüF]\SRPLQąü 1DXF]\FLHODPLZQDV]HMDNDGHPLLE\áDZLĊNV]RĞüQDMOHSV]\FKSROVNLFKPLVWU]yZEUDQĪ\1DMEDUG]LHMMHGQDNFLHV]\IDNW ĪH FRUD] F]ĊĞFLHM Vą WR RVRE\ NWyUH NLOND ODW WHPX ]GRE\ZDá\ SLHUZV]H]DZRGRZHV]OLI\ZáDĞQLHZ0DáHM$NDGHPLL0LVWU]RVWZD =DZRGRZHJR -DNSRW\OXODWDFKRFHQLDV]G]LDáDQLH0$0=X",MDNąSU]\V]áRĞüZLG]LV]GOD0DáHM$NDGHPLL" 0$0=LVWQLHMHGODPáRG]LHĪ\LG]LDáDG]LĊNLZVSDUFLXĞURGRZLVNDEUDQĪRZHJR-HVWHP]GDQLDĪHRFHQ\QDV]HMSUDF\SRZLQQLGRNRQDüZáDĞQLH RQL0RMąUROąMHVWZ\áąF]QLHÄSUDFDZWOH´0DáD$NDGHPLDEĊG]LHLVWQLDáD

FOT. ANNA KANIA

k0DáD$NDGHPLDRGSRF]ąWNXZVSyáSUDFXMH]JOLZLFNąILUPą6DYSRODRG UQDGREUH]DGRPRZLáDVLĊ]HVZRLPLV]NROHQLDPLZ*OLZLFDFK OXWHJREUZLFHSUH]HVILUP\6DYSRO%DUWRV]&LVHNSRJUDWXORZDáSRP\VáRGDZFRPLQLFMDW\Z\LSDVMLZV]NROHQLXXF]QLyZSLHNDUVWZDLFXNLHUQLFWZD 1D]GMĊFLX RGOHZHM PLVWU]SLHNDUVNL7RPDV].DV]XEDZLFHSUH]HV%DUWRV] &LVHNJáyZQ\RUJDQL]DWRUV]NROHĔZ0$0=LH6]\PRQ.RQNRORUD]PLVWU] FXNLHUQLFWZD.U]\V]WRI:\VáXFKD6DYSROOXWHJRU

LUR]ZLMDáDVLĊWDNGáXJRMDNGáXJREĊGąFKĊWQLE\VLĊXF]\üLE\G]LHOLü VLĊVZRMąZLHG]ą±ERSU]HFLHĪQDXNDWRQLHW\ONRV]NRáD ']LĊNXMĊ]DUR]PRZĊ„

reklama

7]WXIQEYXSQEX]G^RINSFWĂYKMTMIG¶[[WEHS[]GLEXLPIX

.*8&BUIMFU-XS[FNJFĆMOJD[FKQSBDZ XNB’ZDIJĆSFEOJDIQJFLBSOJBDI 'LGIW^^SFEG^]ÊXEOMW]WXIQ [8[SNINSOSPMG]# 4LPOUBLUVKTJĄ[OBNJ

8ZHPEB[B’BEVOLV -FQT[BKBLPĆĉ 8JĄLT[BXZEBKOPĆĉ 0T[D[ĄEOPĆĉD[BTV

PPHU Geth, ul. Skośna 16 30-383 Kraków www.geth.pl tel. 12 262 24 62

Wiesław Majdan 506104542

Adam Marczak - Pomorze 519141015

Piotr OczoÅ› 506104541

23 Krzysztof Jabłoński - Warmia 506104522 MistrzBranzy.pl

Mistrz branzy 03 2018  
Mistrz branzy 03 2018  

mała WIELKA Akademia Mistrzostwa Zawodowego

Advertisement